Pro10-serien Profesjonell DLP -projektor Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pro10-serien Profesjonell DLP -projektor Brukerhåndbok"

Transkript

1 Pro10-serien Profesjonell DLP -projektor Brukerhåndbok VIKTIG: Vennligst les denne bruksanvisningen for å få viktig informasjon om installasjon og for å kunne bruke dette produktet på en sikker måte, i tillegg til å registrere ditt produkt til videre service. Garantiinformasjon i denne bruksanvisningen vil beskrive din begrensede dekning fra ViewSonic Corporation, som også kan finnes på vår nettside på engelsk, eller på spesifikke språk med boksen for valg av region i øvre høyre hjørne på vår nettside. Antes de operar su equipo lea cu idadosamente las instrucciones en este manual Modellnummer: VS15149/VS15541

2 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene for en digital enhet i klasse A i henhold til kapittel 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot forstyrrende interferens når utstyret brukes i et kommersielt miljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi frekvensenergi, og kan, dersom det ikke installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, forårsake skadelige forstyrrelser for radiokommunikasjon. Bruk av dette utstyret i et boligområde vil sannsynligvis forårsake skadelig interferens og i så fall, vil brukeren bli pålagt å rette opp interferensen på egen bekostning. Advarsel: Du gjøres oppmerksom på at endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av organet som er ansvarlig for overholdelse av lover og forskrifter, kan annullere din rett til å bruke utstyret. For Canada CAN ICES-3(A)/NMB-3(A) CE-samsvarserklæring for europeiske land Denne enheten oppfyller EMC-direktiv 2004/108/EC og lavspenningsdirektiv 2006/95/ EC. Advarsel - - Dette produktet må ikke brukes i boligområder. - Dette produktet kan forårsake interferens hvis det brukes i boligområder. Slik bruk må unngås med mindre brukeren tar spesielle tiltak for å redusere elektromagnetisk stråling for å unngå interferens med mottak av radio-og TVsendinger. Følgende informasjon er bare for medlemsstater i EU: Merket er i henhold til EU-direktiv 2002/96/EC vedrørende elektriske og elektroniske apparater. Merket indikerer kravet om å IKKE kaste utstyret inkludert brukte eller kastede batterier eller akkumulatorer som usortert restavfall, men å bruke tilgjengelige retur- og innsamlingsordninger. Hvis batterier, akkumulatorer og knappecellebatterier inkludert sammen med utstyret har det kjemiske symbolet Hg, Cd, eller Pb, betyr det at batteriet har et tungmetallinnhold på mer enn 0,0005 % kvikksølv eller mer enn 0,002 % kadmium eller mer enn 0,004 % bly. i

3 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les disse anvisningene. 2. Ta vare på anvisningene. 3. Overhold alle advarsler. 4. Følg alle anvisningene. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Tørk med en ren, tørr klut. 7. Blokker ikke eventuelle ventilasjonsåpninger. Installer enheten i samsvar med produsentens anvisninger. 8. Installer ikke i nærheten av varmekilder som radiatorer, ovner, komfyrer og andre innretninger (inkludert forsterkere) som produserer varme. 9. Fjern ikke sikkerhetsinnretningen til den polariserte eller jordingstype pluggen. En polarisert plugg har to pinner med en som er bredere enn den andre. En jordingstype plugg har to pinner og en tredje jordingspinne. Den brede pinnen og den tredje er der for din sikkerhet. Hvis den medleverte pluggen ikke passer i din kontakt, må du forhøre deg med en elektriker for utskiftning av det overflødige uttaket. 10. Beskytt strømkabelen fra å trampes på eller klemmes, spesielt ved pluggene. Kontakter og punktet hvor de kommer ut fra enheten. Påse at strømkontakten befinner seg nær enheten slik at den er lett tilgjengelig. 11. Bruk bare tilbehør/ekstrautstyr som er spesifiserte av produsenten. 12. Bruk bare med vogn, stativ, tripoder, braketter, eller bord som spesifisert av produsent, eller solgt med enheten. Hvis en vogn brukes, må det utvises forsiktighet når kombinasjonen vogn/enhet for å unngå skade grunnet velting. 13. Plugg ut enheten hvis den ikke skal brukes over lengre tid. 14. La kvalifisert personell ta seg av all service. Service er påkrevd når enheten produktet har blitt skadd på noen måte, sånn som: hvis strømkabelen eller pluggen er skadet, hvis væske søles på eller gjenstander faller inn i enheten, hvis enheten utsettes for regn eller fuktighet, eller hvis enheten ikke virker normalt eller har blitt mistet. ii

4 RoHS2-overholdelseserklæring Dette produktet har blitt utviklet og produsert i samsvar med direktiv 2011/65/EU til det europeiske parlament og råd angående restriksjoner på bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS2-direktiv) og er ansett for å overholde maksimal konsentrasjonsverdier utstedt av den europeiske tekniske adapsjonskomiteen (TAC) som vist nedenfor: Stoff Foreslått Maksimal Konsentrasjon Faktisk Konsentrasjon Bly (Pb) 0,1% < 0,1% Merkur (Hg) 0,1% < 0,1% Kadmium (Cd) 0,01% < 0,01% Heksavalent Krom (Cr 6+ ) 0,1% < 0,1% Polybromert bifenyler (PBB) 0,1% < 0,1% Polybromert defenyletere (PBDE) 0,1% < 0,1% Visse komponenter til produkter som nevnt over er unntatt under vedlegg III til RoHS2- direktivene som nevnt under: Eksempler på unntatte komponenter er: 1. Merkur i kald katode lysrør og eksterne elektrode lysrør (CCFL og EEFL) til spesielle formål som ikke overstiger (per lampe): (1) Kort lengde ( 500 mm): maksimum 3,5 mg per lampe. (2) Middels lengde (>500 mm og 1,500 mm): maksimum 5 mg per lampe. (3) Lang lengde (>1,500 mm): maksimum 13 mg per lampe. 2. Bly i glasset til katodestrålerør. 3. Bly i glass med lysrør som ikke overstiger 0,2 % per vekt. 4. Bly som et legeringselement i aluminium som inneholder opptil 0,4% bly etter vekt. 5. Kobberlegering inneholder opptil 4% bly per vektenhet. 6. Bly med høy smeltetemperaturs typellodding (dvs. blybaserte legeringer som inneholder en vektprosent bly på 85 %). 7. Elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i et glass eller keramikk annet enn dielektriske keramiske i kondensatorer, f.eks piezoelektronikk-enheter, eller i en glass-eller keramisk matrise sammensatt. iii

5 Opphavsrettsinformasjon Opphavsrett ViewSonic Corporation, Alle rettigheter forbeholdt. Macintosh og Power Macintosh er registrerte varemerker til Apple Inc. Microsoft, Windows, Windows NT, og Windows logo er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. ViewSonic, logoen med tre fugler, OnView, ViewMatch, og ViewMeter er registrerte varemerker for ViewSonic Corporation. VESA er et registrert varemerke for Video Electronics Standards Association. DPMS og DDC er varemerker for VESA. PS/2, VGA og XGA er registrerte varemerker for International Business Machines Corporation. Ansvarsfraskrivelse: ViewSonic Corporation skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redigeringsmessige feil eller utelatelser heri; heller ikke for tilfeldige eller konsekvensielle skader som har oppstått som et resultat fra møblering av dette materialet, eller ytelsen eller bruken av dette produktet. Grunnet interesse av kontinuerlig produktforbedring, forbeholder ViewSonic Corporation seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten varsel. Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel. Ingen deler av dette produktet kan kopieres, reproduseres eller utsendes på noen måte, i noen hensikt uten forhåndsinnhentet skriftlig godkjennelse fra ViewSonic Corporation. Produktregistrering For å oppfylle mulige fremtidige produktets behov, og å motta ytterligere produktinformasjon når den blir tilgjengelig, besok seksjonen til din region på ViewSonic nettsted for å registrere ditt produkt på nettet. ViewSonic CD gir også en mulighet for deg å skrive ut produktets registreringsskjemaet. Når den er ferdig, send en e-post eller faks til et respektivt ViewSonic-kontor. Å finne påmeldingsskjema, bruk katalogen :\CD\Registration. Å registrere produktet ditt vil forberede deg for fremtidige kundeservice behov. Skriv ut denne brukerhåndboken og fyll ut opplysningene i For Your Records -delen. For ytterligere informasjon, se Kundestøtte i denne veiledningen. For egne notater Produktnavn: Pro10 Series ViewSonic Professional DLP Projector Modellnummer: VS15149/VS15541 Dokumentnummer: Pro10 Series_UG_NOR Rev. 1A Serienummer: Kjøpsdato: Kasting av produktet etter levetiden Lampen i dette produktet inneholder kvikksølv som kan være farlig for deg og miljøet. Utvis forsiktighet og kast i henhold til alle lokale, regionale og nasjonale lover. ViewSonic respekterer miljøet og engasjerer seg i å jobbe og leve miljøvennlig. Takk for at du er en del av smartere, grønnere IT. Vennligst besøk ViewSonics nettside for å lære mer. USA og Canada: Europa: Taiwan: iv

6 Merknater om strømledningen Strømledningen må være i henhold til kravene i landene der du bruker denne projektoren. Vennligst bekreft din pluggtype med tegningene under og sikre at riktig strømkabel brukes. Hvis medlevert strømkabel ikke stemmer overens med ditt strømuttak, må du kontakte din forhandler. Denne projektoren er utstyrt med en jordingstype AC ledning. Vennligst pass på at ditt uttak passer til pluggen. Ødelegg ikke sikkerhetsinnretningen til jordingspluggen. Vi anbefaler sterkt å bruke en videokilde som også er utstyrt med en jordingstype AC ledning for å unngå signalinterferens pga. spenningsvariasjoner. Jording Jording For Australia og Fastlandskina For USA og Canada Jording Jording For Kontinentaleuropa For Storbritannia v

7 Sikkerhetstiltak Vennligst rett deg etter alle advarsler, sikkerhetstiltak og vedlikeholdsråd i denne brukerveiledningen. Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Se ikke i linsen på projektoren når lampen er på. Det skarpe lyset kan skade øynene dine. For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, ikke utsett projektoren for regn eller fuktighet. Vennligst ikke åpne eller ta fra hverandre projektoren. Det kan medføre elektrisk støt. Når lampen byttes ut, la enheten kjøle seg ned først. Følg instruksjoner som beskrevet på sider Denne projektoren vil selv finne ut hva livslengden på lampen er. Sørg for at du bytter lampen når du får feilmeldinger. Bruk Lampenullstilling -funksjonen under Muligheter Lampeinnstillinger i skjermmenyen etter at du har byttet lampemodul (se side 56). Når du skrur projektoren av, påse at kjølesyklusen er fullført før du kobler fra strømmen. La projektoren kjøle seg ned i 60 sekunder. Ikke bruk objektivdekselet mens projektoren er i bruk. Når lampen når slutten av sin virketid vises meldingen Lampevarsel: Lampens levetid overskredet på skjermen. Ta kontakt med din lokale forhandler eller servicesenter for å bytte ut lampen så snart som mulig. Ikke se direkte inn i eller rett laserpekeren på fjernkontrollen inn i dine egne eller andres øyne. Laserpekeren kan forårsake permanent skade på synet ditt. Projektoren må ikke transporteres når objektivet er installert. vi

8 Gjør følgende: y Slå av og koble strømledningen fra stikkontakten før du rengjør produktet. y Bruk en myk klut fuktet med et mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre skjermboksen. y Ta ut strømstøpselet fra stikkontakten dersom produktet ikke har vært i bruk over en lengre periode. Ikke: y Blokker sporene og åpningene på produktet som er for ventilasjon. y Bruk skuremidler, voks eller oppløsningsmidler for å rengjøre enheten. y Bruk under følgende forhold: -- I ekstrem varme, kulde eller fuktighet. Kontroller at romtemperaturen ligger på mellom 5-40 C Relativ luftfuktighet er 10% ~ 85% -- I områder utsatt for ekstremt støv eller skit. -- I nærheten av et apparat som sender ut et sterkt magnetisk felt. -- I direkte sollys. vii

9 Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak...vi Innledning 9 Produktfunksjoner... 9 Pakkeoversikt Produktoversikt...11 Hovedenhet...11 Kontrollpanel Tilkoplingsporter Fjernkontroll Installasjon 16 Installere projektorlinsen Tilkobling til datamaskin/bærbar PC Tilkobling til videokilder Slå projektoren på/av Skru på projektoren Skru av projektoren Advarselsindikator Lysdiode-meldinger Justering av projisert bilde Justere projektorens Høyde Justering av projiseringsbildets plassering Brukerkontroller 26 Bruke kontrollpanelet Menyer på skjermen Slik bruker du menyen Form BILDE BILDE Avansert Skjerm PIP/POP INNS INNS. Linse funksjon INNS. Sikkerhet INNS. Signal (RGB) INNS. Signal (Video) INNS. Lydinnstillinger INNS. Avansert INNS. Nettverk INNS. Bildebl MULIGHTETER ALT. Lampeinnstillinger Alternativer Eks. Inns ALTERNATIVER Avansert Tillegg 58 Feilsøking Bildeproblemer Projektorproblemer Skjermmeldinger Bytte lampe Utskifting av filteret Kompatibilitetsmoduser Fjernkontrollnøkkelkode RS232-pinnetildeling RS232 protokollfunksjonsliste Takmontering Spesifikasjoner Kundesupport Limited Warranty SKJERM SKJERM Geometri

10 Innledning Produktfunksjoner XGA (1024x768) / WXGA(1280x800), støtteoppløsning: Opptil 60 Hz (Redusert blanking) og 60 Hz Enkelt lampesystem Strøm zoom/fokus Strøm linseforskyvning Dynamisk blenderåpning 10 W x 1 høyttaler Filter-modul Støtte PIP/POP-funksjon Støttenettverksadministrasjon for fjernkontroll og overvåking 9

11 Pattern VGA BNC Sync Exit Menu Focus Video S-Video Blank Vol + Power On Standby HDMI DVI Source Mute Vol - LENS Memory Zoom Shift Lamp PW RGB Gain Mode PIP Geo Blend MyButton Keystone Aspect RC ID Reset 0 Pakkeoversikt Pakk ut og inspiser boksens innhold for å passe på at alle deler oppgitt under er i esken. Ta kontakt med vår kundeservice hvis noe mangler. Projektor med linsedeksel Strømledning VGA-kabel Plugg for fjernkontroll på projektorens side AA AA Φ 3,5 mm telefonkontakt Fjernkontroll AA-batterier x 2 (For fjernkontroll) Plugg for kablet fjernkontroll på fjernkontrollens side Φ 2,5 mm telefonkontakt Dokumentasjon: y Bruksanvisning (CD) y Quick Start-kort y Garantikort (bare Kina) På grunn av ulike applikasjoner i hvert land, kan noen regioner ha ulike tilbehør. 10

12 Produktoversikt Hovedenhet (Sett forfra) (Sett bakfra) 1. Objektivring 2. Zoomlinse 3. IR-mottakere 4. LED-indikatorer 5. Lampedør 6. Utløpsventil 7. Kensingtonlås 8. Sikkerhetsstang 9. Strømbryter 10. Strømkobling 11. Kontrollpanel 12. Innløpsventil og filtrer 13. Lydsventil 14. Tastaturets panel Ikke blokker projektorens lufteventiler og hold 30cm klaring rundt ventiler for luftstrøm. Min. 30cm Min. 30cm Min. 30cm 11

13 Kontrollpanel Sync Source Shift / Strøm-tasten & Strøm LED 2. Menytast 3. Enter-tast 4. Slutt-tast 5. Shift-tast 6. Synk-tast 7. Fokuser-tast 8. Zoomtast 9. Kildenøkkel 10. Informasjonstast 11. Fire retningsvalgknapper 12

14 Tilkoplingsporter Komposittvideo inngangstilkobling 2. HDMI-tilkobling 3. DVI-D-kontakt 4. BNC-tilkobling 5. Inngangskontakt for fjernkontroll 6. 12V tilkobling for utløserrelé 7. Nettverkstilkobling RJ45 8. S-Videoinngang 9. VGA-inngangskontakt 10. VGA-utgangskontakt 11. Lydinngangskontakt 12. Lydutgangskontakt 13. RS232-kontakt (9-stavs DIN-type) 13

15 Fjernkontroll 1. Strøm-ON Slå på projektoren. 2. Mønster Vis et testmønster. 3. VGA Bytt til VGA kilde. 4. BNC Bytt til komponentvideokilde. 5. Synk Synkroniser projektoren med kilden. 6. Tom Bytt til en tom skjerm. 7. Fire retningsvalgknapper Trykk opp, ned, venstre og høyre retningsknappene for å velge elementer eller foreta justeringer. 8. Avslutt Lukke en meny. 9. Meny Start OSD-hovedmenyen. 10. Fokus Juster linsefokuseringen. 11. Lampe PW Juster lampestyrken. 12. PIP Start bilde-i-bilde funskjon. 13. MyButton Lanser en brukerdefinert innstilling. 14. RC ID Sett fjernkontrollens ID. 15. Reset Tilbakestill projektoren til fabrikkinnstillingene. 16. Ventemodus Slå av projektoren. 17. Video Bytt til komposittvideokilde Pattern VGA BNC Sync Exit Menu Focus Lamp PW 1 Power On Standby Video HDMI S-Video DVI Blank Source Vol + Mute Vol - LENS Memory Zoom Shift RGB Gain Mode PIP Geo Blend MyButton Keystone Aspect RC ID Reset

16 18. HDMI Bytt til HDMI kilde. 19. S-Video Bytt til S-videokilde. 20. DVI Bytt til DVI kilde. 21. Kilde Skanner automatisk for tilkoblede kilden. 22. Enter Bekreft valget. 23. Demp Slå projektoren på og av. 24. Minne Lagre de gjeldende linseinnstillingene til minnet. 25. Zoom Juster objektivets zoom-funksjon. 26. Skift Juster linseforskyvningen opp/ned/venstre/høyre. 27. RGB Lysstyrke Gå inn i innstillingside for fargestyring. 28. Modus Velg visningsmodus fra (Presentasjon, Lys, Film, srgb, DICOM SIM og Bruker). 29. Geo Aktiver Geo tag informasjon. 30. Bland Juster skjermens blandingsfunksjon. 31. Trapes Korriger bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått. 32. Aspekt Juster bildesideforholdet på den projiserte skjermen. 33. Informasjon (i) Vis projektorinformasjonen. 34. Talltastatur Trykk på 0 ~ 9 for å legge inn en numerisk verdi, for eksempel et passord i Sikkerhet -innstillinger. Når du bruker talltastaturet for inntasting av passord, ikke bruk 0 som en del av passordet. 15

17 Installasjon Installere projektorlinsen Advarsel: Projektoren må ikke transporteres når objektivet er installert Installasjonsprosedyren for linsen: 1. Ta av dekselet på linseringen ved å rotere mot urviseren Ta av linsedekselet ved rotasjon mot urviseren Trekk baren og skyv linsen på plass Lens monteres med urviseren rotasjon Lens ring cover assembled by clockwise rotation. 5 Før du installerer eller bytter ut objektivet, slå av strømmen til projektoren. Unngå å bruke fjernkontrollen eller knapp på tastatureten til projektor for å justere objektiv shift eller zoom/ fokus mens objektivet blir vedlagt. 16

18 R Tilkobling til datamaskin/bærbar PC Datamaskin/Bærbar PC V utgang Skjerm Stikkontakt Plugg for 12 V DC jack Plugg for fjernkontroll på projektorens side Plugg for kablet fjernkontroll på fjernkontrollens side Plugg: ID Φ 1.7mm OD Φ 4.0mm Φ 3,5 mm telefonkontakt Strømforsyning Signalss Jording Φ 2,5 mm telefonkontakt Strømforsyning Signalss Jording 1. RS232-kabel 6. Lydkabel 2. VGA-kabel 7. RJ45-kabel 3. DVI-D-kabel 8. VGA-kabel 4. HDMI-kabel 9. Strømledning V DC-kontakt Grunnet forskjeller mellom landene, kan noen regioner ha ulike tilbehør. 17

19 R Tilkobling til videokilder S-Video utgang DVD-spiller DVD-spiller, Set-top box, HDTV-mottaker Stikkontakt DVD-spiller Lydutgang 1. Kompositt videokabel 2. S-Videokabel 3. BNC-kabel 4. HDMI-kabel 5. Lydkabel 6. Strømledning Grunnet forskjeller mellom landene, kan noen regioner ha ulike tilbehør. 18

20 Slå projektoren på/av Skru på projektoren 1. Koble strømkabelen riktig og signalkabel. Slå på bryteren 1 og StrømLED blinker Blåt. 2. Skru på lampen ved å trykk på - knappen, enten på kontrollpanelet til projektoren eller på fjernkontrollen 2. Strømlysdioden vil bli blå. Oppstartsskjermen vil vises i ca. 10 sekunder. Første gang du bruker projektoren, blir du bedt om å velge foretrukket språk og strømsparingsmodus. 3. Slå på og koble til kilden som du vil vise på skjermen (datamaskin, bærbar PC, videospiller, osv). Projektoren vil automatisk oppdage kilden. Hvis ikke, trykk på meny-knappen og gå til Alt.. Kontroller at Autokilde er satt til Av. Hvis du kobler til flere kilder samtidig, trykk knappene på kontrollpanelet eller fjernkontrollen for å bytte mellom inngangene. 1 Power On Pattern Standby VGA Video HDMI BNC S-Video DVI Sync Blank Vol + Source 2 Exit Menu Mute Vol - LENS Memory Focus Zoom Shift Lamp PW RGB Gain Mode PIP Geo Blend Sync Source MyButton Keystone Aspect RC ID Reset 0 Shift Skru på projektoren først og velg deretter signalkildene. 19

21 Skru av projektoren 1. Trykk på Ventemodus -knappen på fjernkontrollen eller på knappen på kontrollpanelet for å slå av projektoren 1. Følgende melding vises på skjermen. Trykk på Standby -knappen på fjernkontrollen eller -knappen på kontrollpanelet igjen 1 å bekrefte ellers meldingen vil forsvinne etter 15 sekunder. Når du trykker på for andre gang, vil projektoren slå seg av. 2. Kjøleviftene vil fullføre avkjølingssyklusen i ca 60 sekunder og strømlampen vil blinke blått. Projektoren har gått inn i standby-modus. Hvis du ønsker å slå på projektoren igjen, må du vente til projektoren har fullført avkjølingssyklusen og har gått inn i standby-modus. Når i standby-modus, trykk på -knappen enten på kontrollpanelet av projektoren eller på fjernkontrollen for å starte projektoren Slå av bryteren Koble strømledningen fra stikkontakten og fra projektoren. Ikke skru på projektoren med en gang etter du har slått den av. Power On Pattern Standby VGA Video HDMI 1 BNC Sync S-Video Blank Vol + DVI Source 3 Exit Menu Mute Vol - LENS Memory Sync Source Focus Zoom Shift Shift Lamp PW RGB Gain Mode PIP Geo Blend MyButton Keystone Aspect RC ID Reset 0 20

22 Advarselsindikator Når advarselsindikatorerne (se under) lyser, slås projektoren automatisk av: y LAMP LED lyser rødt og FEIL LED-indikatoren blinker rødt. Dette indikerer at lampen har mislyktes. y TEMP LED-indikator lyser rødt og hvis FEIL LED-indikatoren blinker ravgult. Dette betyr at projektoren har blitt for varm. Under normale forhold kan projektoren slås på igjen. y TEMP LED-indikatoren blinker rødt og FEIL LED blinker rødt. Dette indikerer at viften har mislyktes. y ERROR LED-indikatoren blinker rødt og FEIL LED-indikatoren blinker rødt. Dette indikerer at filteret må byttes ut. y FEIL LED-indikatoren blinker rødt. Dette indikerer at filteret må rengjøres. Koble strømledningen fra projektoren, vent 30 sekunder og prøv igjen. Hvis advarselsindikatoren lyser igjen, ta kontakt med nærmeste servicesenter for hjelp. Lysdiode-meldinger Melding Hvilemodus (Lan Av) Hvilemodus (Lan På) Strøm-LED Lampe LED Temp-LED Feil LED Filter LED Rød Blå Rød Rød Rød Rød Feil (Lampefeil) Feil (Lampefeil) Strøm på & Lampebelysning Strøm Av (Kjøling) Feil (Lampefeil) Stødig lys Feil (Lampefeil) Stødig lys Feil (Lampefeil) Feil (Høy temp.) Feil (viftefeil) Feil (Filterendring) Feil (Filterrengjøring) Stødig lys Feil (Lampefeil) Feil (Lampefeil) Feil (Lampefeil) Feil (Lampefeil) Feil (Lampefeil) Feil (Lampefeil) 21

23 Justering av projisert bilde Justere projektorens Høyde Projektoren er utstyrt med heisegummiføtter for justering av bildehøyden. 1. Plasser den justerbare foten som du vil tilpasse på undersiden av projektoren. 2. Roter den justerbare ringen med klokken for å heve projektoren eller mot klokken for å senke det. Gjenta med resten av føttene etter behov

24 Justering av projiseringsbildets plassering Å bestemme hvor du skal plassere projektoren, vurdere størrelsen og formen på skjermen, plasseringen av strømuttak, og avstanden mellom projektoren og resten av utstyret ditt. H1 H Bredde H H1 V V1 Høyde Skjerm V V1 Plattform H V H1 V1 XGA 15% 50% 0% 20% WXGA 15% 50% 10% 30% For XGA Plattform XGA (4:3) DMD 0,7 Projeksjonslinse LEN-008 LEN-009 LEN-010 Bred zoom Standard Lang zoom Projeksjonsforhold 0,99-1,26 1,26-1,58 1,58-3,00 Zoomforhold 1,28X 1,25X 1,9X Projeksjonsavstand 1,01~7,68m 1,28~9,63m 1,61~18,29m Projeksjonsstørrelse Projeksjonsavstand (m) Projeksjonsforhold 0,99 1,26 1,26 1,58 1,58 3,00 Diagonal (tommer) Høyde (m) Bredde (m) Min (m) Maks (m) Min (m) Maks (m) 50 0,76 1,02 1,01 1,28 1,28 1,61 1,61 3, ,91 1,22 1,21 1,54 1,54 1,93 1,93 3, ,07 1,42 1,41 1,79 1,79 2,25 2,25 4,27 Min (m) Maks (m) 23

25 80 1,22 1,63 1,61 2,05 2,05 2,57 2,57 4, ,37 1,83 1,81 2,30 2,30 2,89 2,89 5, ,52 2,03 2,01 2,56 2,56 3,21 3,21 6, ,68 2,24 2,21 2,82 2,82 3,53 3,53 6, ,83 2,44 2,41 3,07 3,07 3,85 3,85 7, ,98 2,64 2,62 3,33 3,33 4,17 4,17 7, ,13 2,84 2,82 3,58 3,58 4,49 4,49 8, ,29 3,05 3,02 3,84 3,84 4,82 4,82 9, ,44 3,25 3,22 4,10 4,10 5,14 5,14 9, ,59 3,45 3,42 4,35 4,35 5,46 5,46 10, ,74 3,66 3,62 4,61 4,61 5,78 5,78 10, ,90 3,86 3,82 4,86 4,86 6,10 6,10 11, ,05 4,06 4,02 5,12 5,12 6,42 6,42 12, ,81 5,08 5,03 6,40 6,40 8,03 8,03 15, ,57 6,10 6,04 7,68 7,68 9,63 9,63 18,29 For WXGA Plattform WXGA (16:10) DMD 0,65 Projeksjonslinse LEN-008 LEN-009 LEN-010 Bred zoom Standard Lang zoom Projeksjonsforhold 1,00-1,28 1,28-1,61 1,60-3,07 Zoomforhold 1,28X 1,25X 1,9X Projeksjonsavstand 1,08~8,27m 1,38~10,40m 1,72~19,84m Projeksjonsstørrelse Projeksjonsavstand (m) Projeksjonsforhold 1,00 1,28 1,28 1,61 1,60 3,07 Diagonal (tommer) Høyde (m) Bredde (m) Min (m) Maks (m) Min (m) Maks (m) 50 0,67 1,08 1,08 1,38 1,38 1,73 1,72 3, ,81 1,29 1,29 1,65 1,65 2,08 2,07 3, ,94 1,51 1,51 1,93 1,93 2,43 2,41 4, ,08 1,72 1,72 2,21 2,21 2,77 2,76 5, ,21 1,94 1,94 2,48 2,48 3,12 3,10 5, ,35 2,15 2,15 2,76 2,76 3,47 3,45 6, ,48 2,37 2,37 3,03 3,03 3,81 3,79 7, ,62 2,58 2,58 3,31 3,31 4,16 4,14 7, ,75 2,80 2,80 3,58 3,58 4,51 4,48 8, ,88 3,02 3,02 3,86 3,86 4,85 4,82 9, ,02 3,23 3,23 4,14 4,14 5,20 5,17 9,92 Min (m) Maks (m) 160 2,15 3,45 3,45 4,41 4,41 5,55 5,51 10,58 24

26 170 2,29 3,66 3,66 4,69 4,69 5,90 5,86 11, ,42 3,88 3,88 4,96 4,96 6,24 6,20 11, ,56 4,09 4,09 5,24 5,24 6,59 6,55 12, ,69 4,31 4,31 5,51 5,51 6,94 6,89 13, ,37 5,38 5,38 6,89 6,89 8,67 8,62 16, ,04 6,46 6,46 8,27 8,27 10,40 10,34 19,84 25

27 Brukerkontroller Bruke kontrollpanelet Sync Source Shift Navn Strømforsyning Meny Avslutt Enter Fire retningsvalgknapper Synk Kilde Skift Fokus Zoom Informasjon Slå projektoren av og på. Kjøre skjermvisningen (OSD). Lukke en meny. Bekreft et valgt element. Beskrivelse 1. Bruk for å velge eller justere valget. 2. / fungerer som korte hurtigtaster for justering av hjørnestein +/-. Synkroniser projektoren med inngangskilde. Velge inngangssignal. Juster linseforskyvningen opp/ned/venstre/høyre. Juster funksjon en til linsefokuseringen. Juster objektivets zoom-funksjon. Vis projektorens informasjonen. 26

28 Menyer på skjermen Projektoren har flerspråklige OSD menyer som lar deg gjøre bildejusteringer og endre en rekke innstillinger. Projektoren vil automatisk oppdage kilden. Slik bruker du menyen 1. For å åpne OSD-menyen, trykk på Meny på fjernkontrollen eller kontrollpanelet. 2. Når OSD vises, bruk -knappene for å velge i hovedmenyen. Når du gjør et valg, trykk Enter for å gå inn i en undermeny. 3. Bruk -tastene for å velge ønsket element i undermenyen og trykk deretter på Enter -tasten for å vise flere innstillinger. Juster innstillingene med -tasten. 4. Velg neste element som skal endres i undermenyen og endre som beskrevet over. 5. Trykk Enter for å bekrefte, og skjermen vil gå tilbake til hovedmenyen. 6. For å gå ut, trykk på MENY igjen. OSD-menyen vil lukkes og projektoren vil automatisk lagre de nye innstillingene. Hovedmeny Undermeny Indstilling 27

29 Form Vennligst merk at skjermmenyene (OSD) varierer i henhold til valgte signaltype og hvilken projektormodell du bruker. Main Menu Sub Menu Settings Bilde Skjerm Fargemodus Veggfarge Lysstyrke Kontrast Skarphet Fargemetning Fargetone Avansert Støyreduksjon BrilliantColor TM Gamma DynamicBlack Far.T. Fargeområde Fargeinnstillinger Inngagskilde Presentasjon / Lys / Film / srgb / DICOM SIM. / Bruker Hvit / Lys gul / Lyseblå / Pink / Mørk grønn På / Av Film / Video / Grafikk / Standard På / Av Varm / Middels / Kald Auto / RGB / YUV Rød forst. / Grønn Forst. / Blå Forst. / Rødforsk. / Grønn Forsk. / Blå Forsk. / Reset / Avsl. HDMI / DVI / VGA / BNC / S-video / Video / Avsl. Avsl. Aspekt (for XGA) 4:3 / 16:9 / Native / Auto Aspekt (for WXGA) 4:3 / 16:10 / Native / Auto Zoom Overskanning H Bildeforsk. V bildeforsk. Geometri PC MODUS Av / På Defor. Av / På Hj.st. Horisontal / Vertikal / Pincushion / Barrel / Reset / Avsl. 4-Hjørne Hjørne / X Offset / Y Offset / Reset / Avsl. Punkt 1 / Punkt 2 / Punkt 3 / Punkt 4 / Kurve Punkt 5/ Punkt 6 / Punkt 7 / Punkt 8 / Punkt 9 / Reset / Avsl. Rotasjon Rotasjon / Pincushion / Barrel / Reset / Avsl. V Keystone 28

30 Main Menu Sub Menu Settings Skjerm PIP/POP Stråk Projeksjon Skjerm PIP-Plassering PIP-Størrelse 1/16 / 1/25 / 1/36 PIP / POP-Kilde Bytt Avsl. HDMI / VGA eller DVI / S-video / Video / BNC English / Deutsch / Français / Español / Italiano / Русский / Português / Svenska / 简 体 中 文 / 한국어 / 繁 體 中 文 / Türkçe / Polski / 日 本 語 / Norsk / Avsl. Menyplass. Inns. Zoom Lås / Unlock Fokus Lås / Unlock Linsefunskjon Liseskyft Lås / Unlock Linseposisjon Set 1 / Set 2 / Set 3 Linkekalib. Ja / Nei Avsl. Sikkerhet Sikkerhettidsur Måned / Dag / Time / Avsl. Endre Passord Sikkerhet På / Av Avsl. Signal (RGB) Frekvens Fase H. Posisjon V. Posisjon Automatisk Aktiver / Deaktiver Avsl. Signal (Video) Hvittnivå Sortnivå Fargemetning IRE Avsl. Projektorid 29

31 Main Menu Sub Menu Settings Inns. Lydinnstillinger Avansert Nettverl Bildebland. Intern høytaller Demp Volum Avsl. Logo Skjermopptak Lukk. b.t Avsl. Nettverksstatus DHCP IP-Adresse Nettverksmaske Gateway DNS Påfør Control System IP Address Control System IP ID Control System Port Avsl. Blanding Beskjær Overlapping Lysjutering På / Av På / Av Viewsonic / Nøytral / Bruker På / Av CC1 / CC2 / CC3 / CC4 / Av På / Av På / Av Overlapping / Ikke Overlapp Gamma 1.8 /2.0 / 2.2 /

32 Main Menu Sub Menu Settings Alt. Autokilde Høy Høyde Skjul Status Tastelås Testmønster Bakgrunnsfarge Lampeinnstillinger Eks. Inns. 12v Utløser Avansert HDMI-Kabel Informasjon Reset Lampetimer Lampe-påm. Lampemodus Nullstill Lampe Avsl. På / Av På / Av På / Av Lås / Unlock Ingen / Rutenett / Hvit Blå / Svart / Rød / Grønn / Hvit På / Av Normal / Eco / ØKO Ja / Nei Brilliantcolor / Gamma / DynamicBlack / Min Knapp Far.T. / Projeksjon / Projektorid / HDMI- Kabel Topp ir-funksjon På / Av Foran ir-funksjon På / Av Ekstern kode Avsl. På / Av Direkte strøm på På / Av Auto slå av Innsovningstidsur Standby-Modus Lan På / Lan av Baudrate 9600/19200/38400 Avsl. Normal / Lang / Kort Ja / Nei 31

33 BILDE Fargemodus Det er mange fabrikkinnstillinger som er optimalisert for ulike typer bilder. Presentasjon: Bra farge og klarhet fra PC-inngang. Lys: Maksimal klarhet fra PC-inngang. Film: For hjemmekino. srgb: Standardisert nøyaktig farge. DICOM SIM.: Denne visningsmodus simulerer gråtoner/gamma-ytelse av utstyret som brukes for Digital bildebehandling og kommunikasjon i medisin (DI- COM). VIKTIG: Denne modusen bør aldri brukes til medisinsk diagnose, det er bare for utdanning/opplæring formål. Bruker: Brukers innstillinger. Veggfarge Pro10-serien bruker Dynamic Color Wheel (Dynamisk fargehjul)-teknologi, så det er normalt at skjermen flimrer når du bytter fargemodus. Velg en lignende forhåndsinnstilling av den fargede veggen, for å rette fargen på det projiserte bildet som om det projiseres på en hvit skjerm. Tilgjengelige alternativer: Hvit/Lys gul/lyseblå/pink/mørk grønn. Lysstyrke Justerer lysstyrken på bildet. Trykk på knappen for å gjøre bildet mørkere. Trykk på knappen for å gjøre bildet lysere. 32

34 Kontrast Kontrasten kontrollerer graden av forskjell mellom de lyseste og de mørkeste delene av bildet. Justering av kontrasten endrer mengden sort og hvitt i bildet. Trykk på knappen for å redusere kontrasten. Trykk på knappen for å øke kontrasten. Skarphet Juster lysstyrken på bildet. Trykk på knappen for å redusere skarpheten. Trykk på knappen for å øke skarpheten. Fargemetning Juster et videobilde fra sort/hvitt til helfarget bilde. Trykk på knappen for å redusere fargemetningen i bildet. Trykk på for å øke fargemetningen i bildet. Fargetone Justerer fargebalansen mellom rødt og grønt. Trykk på knappen for å øke mengden grønt i bildet. Trykk på knappen for å øke mengden rødt i bildet. Color og Tint støttes kun for kompositt og komponentkilder. 33

35 BILDE Avansert Støyreduksjon Adaptive støyreduksjon reduserer mengden av synlig støy sammenflettede signaler. Utvalget er fra 0 til 10. (0: Av) BrilliantColor Aktiver BrilliantColor -funksjonen for å øke lysstyrken samtidig som det gir ekte, mer levende farger i bildet. Gamma Dette tillater deg å velge en gamma tabell som har vært fininnstilt for å bringe frem den best bildekvaliteten for inntaket. Film: For hjemmekino. Video: for video- eller tv-kilde. Grafikker: for bildekilde. Standard: for standardisert innstilling. DynamicBlack DynamicBlack muliggjør at projektoren kan automatisk optimere visningen av mørke filmscener og gjør dem i stand til å bli vist i utrolig detalj. DynamicBlack (DynamiskSvart)-funksjonen er stilt til AV som standard. Den kan slås på ved å gå til skjermmenyen > Bilde > Avansert. Dette kan imidlertid føre til at enkelte opplever ubehagelig flimring. Slå i så fall funksjonen av for et mer stabilt bilde. Far.T. Hvis satt til kald temperatur, ser bildet mer blå. (kaldt bilde) Hvis satt til varm temperatur, ser bildet mer røde. (varmt bilde) 34

36 Fargeområde Velg en passende fargematrisetype fra AUTO, RGB, RGB (0-255), RGB (16-235) eller YUV. RGB (0-255) og RGB (16-235) støttes kun for HDMI-kilde. Fargeinnstillinger Trykk inn i neste meny som nedenfor og bruk deretter eller for å velge. Rød forst. / Grønn Forst. / Blå Forst. / Rødforsk. / Grønn Forsk. / Blå Forsk.: Bruk eller til Rød, Grønn, eller Blå for lysstyrke (Gevinst) og kontrast (Skjevhet). Reset: Velg Ja for å gjenopprette fabrikkinnstillingene for fargejustering. Inngangskilde Bruk dette alternativet for å aktivere/deaktivere inngangskilder. Trykk på for å gå inn i undermenyen og velge hvilken kilde du vil bruke. Trykk Enter for å fullføre valget. Projektoren vil ikke søke innganger som er valgt vekk. 35

37 SKJERM Aspekt Bruk denne funksjonen for å velge ønsket bildeformat. 4:3: Dette formatet er for 4 x 3 inngangskilder. 16:9: Dette formatet er for 16 x 9-kilder som HDTV og DVD, beregnet for widescreen-tv. Zoom Native: Dette formatet viser det opprinnelige bildet uten skalering. Auto: Velg automatisk mest passende visningsformat. Trykk på knappen for å redusere bildets størrelse. Trykk på knappen for å forstørre bildet på projeksjonsskjermen. Overskanning Overscanfunksjonen fjerner støy på et videobilde. Overscan bildet for å fjerne støy fra videokoding på kantene av videokilden. Hver I/O har ulike innstillinger for Overskann. Overskann og Zoom kan ikke brukes samtidig. H. Posisjon Forskyv det prosjekterte bildets posisjon vertikalt. V. Posisjon Forskyver det prosjekterte bildets posisjon vertikalt. V. Keystone Trykk eller å justere bildeforvrengningen vertikalt og lage et rettvinklet bilde. 36

38 SKJERM Geometri PC-modus Aktiverer RJ45-kontroll med PC-programvare som lar brukeren kontrollere geometri. Defor. Aktiver Geometri-funksjon og kontroll av OSD. Hj.st. Dette tillater deg å korrigere keystone-forvrengning. Horisontal: Trykk på eller å justere keystone horisontalt og gjør et rettvinklet bilde. Vertikal: Trykk på eller å justere keystone vertikalt og lage et rettvinklet bilde. Grader av keystone-korreksjon Oppløsning Horisontal Vertikal XGA +/- 40 +/

39 Pincushion/Barrel: Trykk på eller å justere nålepute/tønnefortegning. +/- 20% korreksjon av nålepute og tønnefortegning.. Reset: Gå tilbake til standardinnstillingen. 4-hjørne Dette tillater deg å korrigere trapesformet forvrengning. 4-hjørnet posisjonsjusteringer: øverst til venstre, nederst til venstre, øverst til høyre, nederst til høyre og alt. Maksimum er 5%. Trykk eller å justere x/y motvirket av hvert hjørnebilde. Kurve Dette tillater deg å justere kurven av punkt 1~9. 38

40 Skjermen er delt inn i 4 (2x2) rutenett og hvert punkt på rutenett kan justeres. Rotasjon Dette tillater deg å utjevne det roterte bildet. Rotasjon: Trykk på eller for å justere vinkelen på bildet. Rotasjonsvinkler kan nå til +/- 90 grader. Pincushion/Barrel: Trykk på eller å justere nålepute/tønnefortegning. +/- 20% korreksjon av nålepute og tønnefortegning. Reset: Gå tilbake til standardinnstillingen. 39

41 Skjerm PIP/POP Skjerm ` ` Enkelt skjerm: Projeksjon i ett vindu. ` ` BIB-skjerm: Hovedkilde er på et stort vindu, BIB-kilde er på et lite vindu og viser i hjørnet av hovedvinduet. ` ` BUB-skjerm: Hovedkilde er på det venstre vinduet og POP kilde er på det høyre vinduet, de er like store og side ved side. PIP-plassering Velg posisjon av PIP-skjermen på skjermen. PIP-Størrelse Velg PIP størrelse fra 1/16, 1/25 eller 1/36 på skjermen. PIP/POP-Kilde Velg kilden for å bytte PIP/POP vindukilde. Bytt Trykk for å utveksle kildene til hovedvinduet og BIB/BUB-vinduet. Noen kombinasjoner av kilde/signal er kanskje ikke kompatible med BIB/BUB-funksjon. Vennligst referer til tabellen nedenfor: Hovedkilde PIP/PIP-kilde HDMI VGA DVI-D BNC S-Video Video HDMI V V V V VGA V V V V DVI-D V V BNC V V S-Video V V Video V V MERK: VGA og BNC kan støtte Komponent. 40

42 INNS. Språk Velg flerspråklig OSD-meny. Trykk på eller til undermenyen,og bruk deretter eller -knappene for å velge språk. Trykk Enter for å fullføre valget. Projeksjon ` ` Front-Skrivebord Dette er standardvalget. Bildet vises rett på skjermen. ` ` Bak-Skrivebord Når valgt vil bildet være reversert. ` ` Front-Tak Når valgt vil bildet snus opp-ned. ` ` Bak-Tak Når dette er valgt, vises bildet omvendt opp ned. 41

43 Bak-Skrivebord og Bak-Tak brukes med en gjennomskinnelig skjerm. Menyplassering Velg menystedet på skjermen. INNS. Linse funksjon Fokus Juster fokusfunksjon på det projiserte bildet. Zoom Juster zoom-funksjonen på det projiserte bildet. Liseskyft Skift det projiserte bildet. Lås: Denne funksjonen kan ikke brukes av brukeren. Unlock: Denne funksjonen kan benyttes av brukeren. Linkekalib. Utfør kalibrering og returner objektivet til midtstilling. 42

44 INNS. Sikkerhet Sikkerhettidsur Bruk denne funksjonen for å stille inn hvor lenge (måned/dag/time) projektoren kan brukes. Så snart denne tiden er utgått, vil du bli bedt om å oppgi ditt passord på nytt. Endre passord Første gang: 1. Trykk på for å stille inn passordet. 2. Passordet må være 4 tall. 3. Bruk nummerknappene på fjernkontrollen for å velge ditt nye passord, og trykk på for å bekrefte. Endre Passord: 1. Trykk på for å taste inn gammelt passord. 2. Bruk tallknappen for å angi aktuelt passord og trykk deretter på for å bekrefte. 3. Tast inn nytt passord (4 siffer) med nummerknappene på fjernkontrollen og trykk på for å bekrefte. 4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk på for å bekrefte. Hvis feil passord angis 3 ganger, slås projektoren automatisk av. Hvis du har glemt passordet ditt, kontakt ditt lokale kontor for støtte. Passkode standardverdi er 1234 (første gang). Alltid oppbevar det passordet i filene dine. Hvis passordet er glemt eller mistet, kontakt ditt lokale autoriserte servicesenteret. 43

45 Sikkerhet På: Velg På for å bruke sikkerhetsverifisering når projektoren skrus på. Av: Velg Av for å kunne skru på projektoren uten passordverifisering. INNS. Signal (RGB) Signal støttes unntatt Video og S-Video. Frekvens Endre visningsdataens frekvens for å stemme overens med frekvensen fra din datamaskins grafikkort. Bruk kun denne funksjonen hvis bildet flimrer vertikalt. Fase Synkroniserer signal tiden fra skjermen med grafikkortet. Hvis bildet virker ustabilt eller flimrer, bruk denne funksjonen til å korrigere dette. H. Posisjon Trykk på for å flytte bildet mot venstre. Trykk på for å flytte bildet mot høyre. V. Posisjon Trykk på for å flytte bildet nedover. Trykk på for å flytte bildet oppover. Automatisk Velger automatisk signaler. Hvis du bruker denne funksjonen, er Fase, frekvenselementer tonet ned, og hvis Signal ikke er automatisk, vil fase, frekvenselementer vises for bruker slik at de kan justeres manuelt og deretter lagres i innstillinger for den neste gangen projektoren lås av og på igjen. 44

46 INNS. Signal (Video) Signal støttes bare når kilden er Video eller S-video. Hvitt nivå Tillat bruker å justere Hvitnivå ved inntasting av S-Video eller Video signaler. Sortnivå Tillat bruker å justere Sortnivå ved inntasting av S-Video eller Video signaler. Fargemetning Juster et videobilde fra sort/hvitt til helfarget bilde. IRE Trykk på for å redusere mengden av metning i bilde. Trykk på for å øke mengden av metning i bildet. Juster måling av kompositt videosignaler. IRE er bare støttet på NTSC-signal. Projektor ID ID definisjon kan settes opp av menyen (intervall 0-99) for å indikere en individuell projektor. 45

47 INNS. Lydinnstillinger Intern høytaller Velg På eller Av for å skru den interne høyttaleren på eller av. Demp Velg På for å skru på lyddemping. Velg Av for å skru av lyddemping. Volum Trykk på for å senke volumet. Trykk for å øke volumet. 46

48 INNS. Avansert Logo Bruk denne funksjonen til å sette ønsket oppstartsskjerm. Hvis endringer gjøres trer de i kraft neste gang projektoren slås på. Viewsonic: Standard oppstartsskjerm. Nøytral: Logo vises ikke på oppstartsskjermen. Bruker: Bruk lagret bilde fra Skjermopptak -funksjonen. Skjermopptak Trykk på for å ta et bilde av bildet slik det vises nå på skjermen. Lukk. b.t Dersom det gjøres endringer, vil de tre i kraft neste gang projektoren slås på. Av: velg av for å slå av opptaksfunksjonen. CC1: CC1 språk: Amerikansk engelsk. CC2/CC3/CC4: CC2/CC3/CC4-språk (avhengig av TV-kanalen til brukeren): Spansk, fransk, portugisisk, tysk, dansk. 47

49 INNS. Nettverk Nettverksstatus Vis status for nettverkstilkoblingen. DHCP Bruk denne funksjonen for å velge ønsket oppstartsskjerm. Hvis du endrer innstillingen, trer den nye innstillingen i kraft etter at du har avsluttet OSD-menyen og åpnet den igjen. På: Tildel en IP-adresse til projektoren fra en ekstern DHCP-server automatisk. Når du foretar en tilkobling i det lokale nettverket. 1. Koble datamaskinen og projektoren til nettverket. 2. Trykk på meny -tasten i fjernkontrollen. 3. Velg Innstilling -> Nettverk -> DHCP (som følgende). 4. DHCP modus velger On. Hvis IP-adressen er , sjekk tilkoblingen og prøv igjen. Hvis du fremdeles ikke får IP-adresse, kan du kontakte nettverksadministratoren. Av: Tildel en IP-adresse manuelt. IP-adresse Velg en IP-adresse. Nettverksmaske Velg subnettmaskenummer. 48

50 Gateway Velg standardgateway for nettverket som er koblet til projektoren. DNS Velg DNS-nummeret. Påfør Trykk på og velg Ja for å bruke valget. Alle de nye innstillingene av ikke-dhcp-modus skal utløses med Ja. Control System IP Address Velg en IP-adresse for Crestron kontrollsystem. Control System IP ID Velg en IP-ID for Crestron kontrollsystem. Control System Port Velg en tilkoblingsport for Crestron kontrollsystem. 49

51 Crestron RoomView Styringsverktøy Crestron RoomView gir en alarmstasjon for 250+ overvåkingssystem på et enkelt Ethernet-nettverk (det kan være flere men antallet avhenger av IP-ID og IP-adresse kombinasjon). Crestron RoomView overvåker hver projektor, inkludert projektors online status, strømfeil, lampelevetid, nettverksinnstillingsparametere og hardware feil og eventuelle egendefinerte attributt som definert av Administrator. Administratoren kan legge til, slette, eller redigere informasjon om rommet, kontaktinformasjon og arrangementer som er logget automatisk av programvaren for alle brukere. (Operasjon UI som følgende bilde) Crestron RoomView funksjonsstøtte er avhengig av modeller. 1. Hovedskjerm 2. Rediger rom På Edit Room side, skriv inn IP-adressen (eller vertsnavnet) som vist på projektorens skjermvisning (OSD), og 02 for IPID, for den reserverte Crestron kontrollporten. Om Crestron RoomView -innstillingen og kommando-metoden, besøk nedenfor nettside for å få RoomView brukerhåndboken og mer informasjon: 50

52 3. Rediger attributt 4. Rediger arrangement For mer informasjon, besøk & Nettverket støtter Crestron (Room View), AMX (Device Discovery Beacon Validation Tool), PJLink og RS232-kontroll. 51

53 INNS. Bildebl. Blanding Velg På for å slå blanding på. Velg Av for å slå blanding av. Beskjær Velg På for å slå beskjæring på. Velg Av for å slå beskjæring av. Overlapping Dette lar deg sette overlappingens kanten av blandingsområde. Lysjutering Dette tillater deg å justere lysstyrken på blandingsområdet. Gamma Dette lar deg velge gamma-modus. 52

54 MULIGHTETER Auto-kilde På: Projektoren vil kun søke etter nåværende innkommende forbindelse. Av: Projektoren vil søke for andre signaler dersom det nåværende inngangsignalet går tapt. Ved å trykke direkte på kilde-tasten på fjernkontrollen, vil det endre kilde direkte og automatisk sette Kildelås til PÅ. For å slå av tastaturlåsen, trykk og hold Enter - tasten på toppen av projektoren for 5 sekunder. Høy Høyde Når På er valgt, kjører viftene raskere. Denne funksjonen er nyttig i områder hvor luften er tynn. Skjul Status På: Velg På for å skjule informasjonsbeskjeden. Av: Velg Av for å vise søker -meldingene. Tastelås Når tastelåsfunksjonen er På, vil kontrollpanelet være låst, men projektoren kan fortsatt betjenes med fjernkontrollen. Ved å velge Av, kan du bruke kontrollpanelet igjen. Testmønster Vis en test mønster. Det er Grid, Hvit og Ingen. Bakgrunnsfarge Bruk denne funksjonen for å vise en blå, Svart, rød, grønn eller hvit -skjerm når et signal ikke er tilgjengelig. 53

55 MULIGHTETER (Fortsett) 12 v utløser 12 V utløser gir en standard utløser for motoriserte skjermer. HDMI-kabel Spesifiser HDMI-kabellengde. Tilgjengelige alternativer: Normal/Lang/Kort. Informasjon Vis projektorens informasjon for kilde, oppløsning, og programvareversjon på skjermen. 54

56 Fjernkontrollkode: vis ekstern kode på projektoren. Fjernkontrollkode (Aktiv): vis ekstern kode på fjernkontrollen. Reset Velg Ja for å gjenopprette standardinnstilling for alle visningsparametre. Følgende innstillinger vil fortsatt være: Fase, H. størrelse, Bruker, Språk, Projektorens posisjon, Høyfjellsmodus, sikkerhetsinnstillinger, og Keystone. ALT. Lampeinnstillinger Lampetimer Vis projekteringstid. Lampe-påm. Velg denne funksjonen for å vise eller gjemme advarsler når skift lampe beskjeden er vist. Beskjeden vil komme til syne 30 timer før det er anbefalt å bytte lampe. Lampemodus Normal: Velg Normal for å øke lysstyrken. ECO: Velg ECO for å dimme projektorlampen. Dette vil senke energibruken og forlenge levetiden til lampen. Strøm: Strømforsyningforbedrer kontrasten på bildet ved å optimalisere lysstyrken på lampen i henhold til bildeinnholdet. Nullstill Lampe Nullstille lampetimetelleren etter utskiftning av lampen. 55

57 Alternativer Eks. Inns. Min knapp Velg ønsket funksjon fra BrilliantColor, Gamma, DynamicBlack, Far.T., Projeksjon, Projektorid eller HDMI-Kabel. Topp ir-funksjon Når denne funksjonen er On, kan projektoren drives av fjernkontrollen fra topp IR mottakeren. Ved å velge Av, vil du kunne bruke tastene på kontrollpanelet eller betjene fjernkontrollen fra IR-mottakeren fra forsiden. Foran ir-funksjon Når denne funksjonen er På, kan projektoren drives av fjernkontrollen fra IR-mottakeren fra foran. Ved å velge Av, vil du kunne bruke tastene på kontrollpanelet eller betjene fjernkontrollen fra IR-mottakeren fra toppen. Ekstern kode Sett ekstern kode på projektoren. Standardkode (felles kode): 00 Fjernkontrollkode: 01 ~ 99 56

58 ALTERNATIVER Avansert Direkte strøm på Velg På for å aktivere Direkte påslåingsmodus. Projektoren vil automatisk slå seg på når AC-strøm er levert, uten å trykke på -tasten på projektorens kontrollpanel eller på fjernkontrollen. Auto Slå Av Setter starttiden for nedtelling. Nedtellingen vil starte når ingen projektoren ikke får noe signal. Projektoren vil skru seg av automatisk når nedtellingen er ferdig (i minutter). Innsovningstidsur Setter starttiden for nedtelling. Nedtellingen vil starte når ingen projektoren ikke får noe signal. Projektoren vil skru seg av automatisk når nedtellingen er ferdig (i minutter). Standby-Modus Lan På: Velg LAN On når du kontrollere projektoren via LAN-terminalen under strømbesparende standby. Lan Av: Velg LAN Off for å deaktivere LAN-terminalen og reduserer strømforbruket under strømbesparende standby. Baudrate Velg RS232 baudrate fra 9600, 19200, eller

59 Tillegg Feilsøking Hvis du opplever et problem med projektoren, vennligst les følgende informasjon. Hvis problemet vedvarer, kontakt din lokale forhandler eller servicesenter. Bildeproblemer Det er ikke noe bilde på skjermen Sørg for at alle kabler og strømledninger er korrekt og sikkert tilkoblet som beskrevet i Installasjon -kapittelet. Sørge for at pinnene på kontaktene ikke er bøyd eller ødelagte. Sjekk om projektorlampen er installert korrekt. Sørg for at du har fjernet linsedekselet og at projektoren er skrudd på. Delvis, rullende eller ukorrekt visning av bilde Trykk på SYNK på kontrollpanelet eller fjernkontrollen. Hvis du bruker PC: -- For Windows 95, 98, 2000, XP, Windows 7: 1. Klikk på Min datamaskin -ikonet, velg Kontrollpanel og dobbeltklikk på Skjerm -ikonet. 2. Velg Innstillinger. 3. Bekreft at din innstilling for skjermoppløsning er mindre eller lik UXGA (1600 x 1200). 4. Klikk på Avanserte Innstillinger. Hvis projektoren fremdeles ikke viser hele bildet, må du bytte visningsskjerm. Se følgende trinn. 1. Bekreft at oppløsningsinnstillingen er satt til mindre eller lik UXGA (1600 x 1200). 2. Velg Endre knappen under Skjerm menyen. 3. Klikk på Vis alle enheter. Velg så Standard monitor typer under SP boksen, velg oppløsningsmodus du trenger under Modeller boksen. 4. Bekreft at din innstilling for skjermoppløsning er mindre eller lik UXGA (1600 x 1200). 58

60 Hvis du bruker bærbar PC: -- Først, følg trinnene over for å justere oppløsningen for datamaskinen. -- Trykk på skift utgangsinnstillinger, eksempel: [Fn]+[F4] Laptop-merke Acer Asus Dell Gateway IBM/Lenovo HP/Compaq NEC Toshiba Mac Apple [Fn]+[F5] [Fn]+[F8] [Fn]+[F8] [Fn]+[F4] [Fn]+[F7] [Fn]+[F4] [Fn]+[F3] [Fn]+[F5] Funksjonstaster Systempreferanse -> Skjerm -> Arrangering -> Speilvisning Hvis du har vanskeligheter med å endre oppløsningen, eller skjermen fryser, kan du starte om alt utstyr inkludert projektoren. Du kan ikke se presentasjonen på skjermen på den bærbare pc-en eller PowerBook'en Noen Bærbare PC-er kan deaktivere deres egen skjerm når en annen skjerm er i bruk. Hver pc har sin egen måte å reaktivere skjermen på. Se dokumentasjon til datamaskinen for detaljert informasjon. Bildet er ustabilt eller flimrer Juster Fasen for å korrigere den. Endre monitorens fargeinnstillinger fra datamaskinen. 59