Manual HTC 500 / 650 NORSK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual HTC 500 / 650 NORSK"

Transkript

1 Manual HTC 500 / 650 NORSK

2 SAMSVARSERKLÆRING i henhold til Maskindirektivet, 98/37/EG, EMK-direktivet, 89/336/EØF, Lavspenningsdirektivet 73/23/EØF med tillegg og CE-merkingsdirektivet, 93/68/EØF Type utstyr Fabrikat Varemerke Serienummer Slipemaskin HTC HTC Produsent HTC Sweden AB Box 69 SE Söderköping, Sverige Dokumenter som er anvendt til verifisering av samsvar, er oppført i vedlegg. Ytterligere informasjon Maskindirektivet Samsvarserklæring i henhold til vedlegg 2A. Produktet er i samsvar med Maskindirektivet 89/392/EØF med tillegg. Ytterligere informasjon EMC-direktivet Apparatet er i samsvar med de harmoniserte EMC-standarder som angis i vedlegg. Se teknisk rapport Ytterligere informasjon Lavspenningsdirektivet Produktet overensstemmer med god sikkerhetsteknisk praksis innenfor EØS-området selv om det ikke fullt ut overensstemmer med de standarder og andre tekniske spesifikasjoner som angis i vedlegg. Vi har et internt system for kvalitetssikring som sikrer samsvar mellom framstilt produkt og den tekniske dokumentasjonen. Produktet er CE-merket i Som produsent forsikrer vi under eget ansvar at produktet følger bestemmelsene i de direktivene som er angitt ovenfor. Dato: - - Håkan Thysell adm.dir.

3 Følgende harmoniserte standarder er anvendt: Vedlegg til SAMSVARSERKLÆRING Standarder Dato Meddelelse Følgende nasjonale standarder er anvendt: Standarder Dato Meddelelse SS-EN SS-EN Følgende bedriftsstandarder eller andre tekniske spesifikasjoner er anvendt: Standarder/spesifikasjoner Dato Meddelelse HTC-DNS

4 Innholdsfortegnelse SAMSVARSERKLÆRING...2 VEDLEGG TIL SAMSVARSERKLÆRING...3 INNHOLDSFORTEGNELSE...4 INNLEDNING...5 SIKKERHETSFORSKRIFTER...5 MASKINBESKRIVELSE...7 HÅNDTERING...7 HÅNDTERING...8 TILTAK FØR START....8 HTC 500/650 FREKVENSSTYRT...9 HTC 500/650 MYKSTART...9 BYTTE AV SLIPESKIVER...11 OPPHOGGING...12 TEKNISKE DATA...13 FEILSØKING...14 OVERSIKTSTEGNING HTC STYKKLISTE HTC OVERSIKTSTEGNING HTC STYKKLISTE HTC SIKKERHETSFUNKSJONER SJ ANDRE VISNINGER SJ SIKKERHETSFUNKSJONER SJ ANDRE VISNINGER SJ VEDLEGG MYKSTART 500 /

5 Innledning Slipemaskinene HTC 500 og 650 kan anvendes for våt- eller tørrsliping av marmor, terrazzo, granitt og betong. De kan anvendes for både nedsliping og polering. OBS! Maskinen skal bare kjøres eller repareres av personell som har fått tilstrekkelig praktisk og teoretisk opplæring.!advarsel! Instruksjonene i denne manualen må følges for at CE-merkingen skal gjelde. Sikkerhetsforskrifter Maskinen skal kjøres, repareres eller håndteres på annen måte bare av personell som har fått tilstrekkelig opplæring. Bruk personlig verneutstyr som sko med stålhette, vernebriller og hørselvern. Maskinen må ikke anvendes i miljøer der det er eksplosjons- eller brannfare. Maskinen må ikke startes med slipehodet løftet. Maskinen må ikke startes uten at skvettlappen som tetter mellom slipehode og golv, er montert. Før start av maskinen må det kontrolleres at alle faser er i funksjon. Kontroller med testverktøy. Ved bytte av slipeskiver skal styrestrømmen alltid være avslått. Ved reparasjon skal strømmen til maskinen være avbrutt. Tanken må bare fylles med kaldt vann. Ingen kjemikalier må tilsettes vannet. Kjemikalier kan føre til lekkasje med påfølgende elektriske farer og skader. Iaktta forsiktighet ved påfylling av vann så elektriske farer og skader unngås. Vanntanken må ikke anvendes til annet formål enn det den er beregnet på. Maskinen må ikke løftes i håndtak, motor, understell eller andre deler. Transport av maskinen foretas helst på lastepall. Maskinen skal da være godt forankret på pallen. Maskinen må ikke forflyttes med håndkraft på hellende plan. Bare en liten helning kan medføre så sterke rullingskrefter at du ikke kan bremse bevegelsen med håndkraft.

6 Bare originalt slipe-/freseverktøy og originale reservedeler må brukes på maskinen. I motsatt fall gjelder ikke samsvarserklæringen. (CE) Etter sliping kan slipeskivene bli varme. La maskinen stå oppbøyd en stund og bruk hansker når du løsner slipeskivene. Ved lim og våtsliping skal maskinen alltid bøyes opp etter sliping slik at maskinen ikke festner seg i golvet. Maskinen skal alltid oppbevares i et tørt og oppvarmet rom når den ikke brukes. I motsatt fall kan maskinen skades på grunn av innvendig kondens. Dersom maskinen likevel oppbevares kjølig, skal maskinen stå i oppvarmet rom i minst 2 timer før den brukes.

7 Maskinbeskrivelse Maskinen er oppbygd av en rekke hovedkomponenter, som f.eks. motor, roterende slipeenhet, frekvensregulator, kontrollpanel, understell, styrehåndtak og hjul. (Se fig. 1.) HTC 500 kan fås med to motoralternativer, 220V alternativt 380V, mens de større modellene HTC 650 og 800 er utstyrt med en 380V motor. Maskinen kan ha enten mykstart eller frekvensregulator. Forskjellen ligger i at maskinens turtall reguleres av en frekvensregulator som styres fra kontrollpanelet. Slipeskivenes rotasjonsretning kan også endres fra kontrollpanelet, se videre under kapittel 4 som gjelder håndtering. Mykstart har bare en hastighet. Maskinen er oppbygd på et understell med hjul. Motoren med roterende slipeenhet er montert i understellets nedre del på en slik måte at det er en viss bevegelighet mellom understell og motorenhet. Skruene mellom slipehodefestet og understellet må ikke være for hardt tiltrukket. Løsne dem slik at det blir en viss bevegelighet. Skiven skal kunne snurre. Styrehåndtaket kan stilles i en rekke forskjellige hellingsstillinger. Velg den stillingen som passer best for deg. Vanntanken er laget av formpresset ABS-plast. Vannet ledes via et plastrør med stengekran fram til periferien av den store skiven. Tankvolum: HTC liter, HTC liter. Slipekåpen har to tilkoblinger for ekstern støvsugerslange som kan anvendes ved tørrsliping. Maskinen kan på en enkel måte utstyres med et stort antall slipeskivetyper avhengig av materialet som skal slipes. Bytte av slipeskiver, se kapittel 6. For forskjellige slipeskiver, se HTCs slipeguide.

8 Håndtering Følgende avsnitt beskriver kjøring og håndtering av slipemaskinen. Avsnittet behandler ikke slipetekniske spørsmål som valg av slipeskivetyper osv. For valg av verktøy, se Slipeguide fra HTC. OBS! Bare personell med tilstrekkelig opplæring må håndtere maskinen. Det forutsettes at aktuelt personell har lest sikkerhetsreglene. Det forutsettes at maskinen står på det underlaget som skal slipes, og at underlaget ikke heller, samt at det er montert slipeskiver. Tiltak før start. 1. Sett styrehåndtaket i ønsket arbeidsstilling. 2. Koble spenningen til uttaket på siden av frekvensregulatoren. 3. Kontroller at alle faseindikeringslamper lyser. 4. Dersom ikke alle diodene lyser, dobbeltkontroller med egnet testverktøy. OBS! Maskinen må ikke startes uten at alle lamper lyser. Tiltak, se kapittel om feilsøking.

9 HTC 500/650 Frekvensstyrt DUTY RESET SPEED REW FWD Driftslampe, lyser når maskinen er klar til bruk. Etter nødstopp eller etter feilfunksjon må nullstillingsknappen trykkes inn i 2 sekunder før maskinen kan settes i drift. Ratt som regulerer slipeskivenes rotasjonshastighet. Vridning av rattet med urviseren gir økende rotasjonshastighet, mot urviseren gir minskende hastighet. Benyttes til start og stopp av maskinen. Regulerer slipeskivenes rotasjonsretning framover, alternativt bakover. Definisjonen av hva som menes med framover respektive bakover fremgår av fig. 4. ON - OFF For innkobling og utkobling av maskinens driftsspenning. Må ikke brukes til start eller stopp av maskinen. HTC 500/650 Mykstart FRAM-BACK STOPP NØDSTOPP Benyttes til start av maskinen. Regulerer slipeskivenes rotasjonsretning framover alternativt bakover. Kontroller at skivene roterer i riktig retning. Stopper maskinen Bryter strømmen til maskinen. Må vris for å tilbakestilles. Kontrollpanel på mykstart Kontrollpanel på frekvensstyrt maskin

10 Motorens rotasjonsretning sett ovenfra gjennom viftehuset. Normal rotasjonsretning er fram. HTC med frekvensregulator har alltid samme rotasjonsretning uansett hvordan fasene er innkoblet. HTC mykstart derimot påvirkes av de inngående fasene, og derfor er viktig å være observant på fasekoblingen.

11 Bytte av slipeskiver!advarsel! Det er fare for personskader dersom maskinen startes av vanvare. Det må derfor ikke utføres noe arbeid på maskinen før den er uten spenning. Tøm tanken for eventuelt gjenværende vann. Rengjør maskinen med håndvask ved behov. OBS! Vann som trenger inn, kan skade maskinen. Bruk derfor ikke høytrykksspyling. 1. Bøy maskinen så du kommer til slipeskivene, se figur Løsne slipeskivene. Bruk spesialverktøy for å løsne slipeskivene. OBS! Det er meget viktig å bare bruke HTC orginalverktøy. Dette kreves for at garantien skal gjelde. Se sikkerhetsregler. 3. Sett på en ny slipeskive. OBS! Valg av slipeskivetype inngår ikke i denne manualen. Er du i tvil, rådspør HTC eller HTCs representant, se slipeguiden. OBS! Brukes det freseskiver, skal de skrus fast i fastsatte hull med fastsatte skruer. Figur 5. Bytte slipeskiver

12 4. Kontroller at skiven er korrekt montert. 5. Vend maskinen opp til arbeidsstilling. 6. Kontroller at skvettlappen ligger korrekt mot underlaget. 7. Koble maskinen til strømnettet. Kontroller at alle diodene lyser på frekvensregulatorboksen. OBS! Maskinen kan skades dersom du gjør startforsøk når ikke alle diodene indikerer spenning. Er du i tvil, må du benytte fastsatt testverktøy eller kontakte en elektriker. Prøvekjør maskinen på det aktuelle underlaget. Hør etter om lyden er normal. Det må ikke være noen unormale vibrasjoner.!advarsel! Løse slipeskiver eller andre deler kan med stor kraft slynges ut og forårsake alvorlige personskader. Maskinen må derfor aldri startes med slipeskivene fritt roterende eller uten at skvettlappen ligger mot golvet. Start alltid med laveste rotasjonshastighet innstilt. Opphogging HTC-maskinene er overveiende oppbygd av gjenvinnbare metaller og plast. De viktigste materialene som er brukt, angis nedenfor. Understell Ramme Hjul Hus Stål, elgalvanisert metall Polyuretanfylte hjul eller gummibelagte stålhjul ABS-plast Elektrisk system Kabler Elektronikkort Elektronikkskap Kobberledere med PVC-mantel Glassfiberarmert kretskortlaminat Stålplate

13 Tekniske data HTC 504F HTC 504M HTC 650F HTC 650M Motor: 4,0 kw 4,0 kw 7,5 kw 5,5 kw Ampere: 16 A 16 A 16 A 16 A Volt: 3x380* 3x380* 3x380* 3x380* Vekt: 140 kg 120 kg 240 kg 220 kg Slipediameter: 500 mm 500 mm 650 mm 650 mm Slipetrykk: 120 kg 100 kg 210 kg 190 kg Turtall: Vanntank: 17 Liter 17 Liter 40 Liter 40 Liter Slipeskiver: 3x220 3x220 *Maskinen finnes også i versjoner med 220 V driftsspenning 3x220 3x220 OBS! HTC forbeholder seg retten til å endre de tekniske spesifikasjonene.

14 Feilsøking Nedenfor beskrives tenkelige feil og tiltak for å utbedre disse feilene. Type feil Tiltak nr. (se nedenfor) Maskinen starter ikke 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 Maskinen stopper etter en stund 1, 2, 3, 4, 5, 8 eller 9 Maskinen går ujevnt 10, 11, 12, 13, 14, 15 Maskinen sliper skjevt 14,15 1. Kontroller at nødstoppen STOP ikke er inntrykt. 2. Kontroller at eltilkoblingen mellom maskinen og strømnettet er korrekt. 3. Kontroller at alle faseindikeringsdiodene lyser. 4. Kontroller at sikringene er hele og av korrekt type. 5. Kontroller hurtigkontakten under regulatoren som gir strøm til motoren. 6. Kontroller hvilken hastighet du startet med. Det anbefales å ikke starte med for høy hastighet. 7. Kontroller om det er feilmelding på frekvensregulatorens display. 8. Kontroller om kabelen er varm. Er den varm, kan kabelen være for lang eller ha for lite tverrsnitt. 9. Maskinen er kjørt for hurtig (utilstrekkelig strømtilførsel). Minsk hastigheten. 10. Sammenpresset smuss fører til at de små drivplatene blir harde og ikke fjærer. Rengjør maskinen mellom den store platen og de små platene. 11. Kontroller at slipeverktøyene ikke er nedslitte og/eller at de sitter ordentlig fast på skiven. 12. Skruene mellom slipehodefestet og understellet kan være for hardt tiltrukket. Løsne dem slik at det blir en viss bevegelighet. 13. Den øverste remmen kan ha gått av. Kontroller ved å skyve den lille platen i en eller annen retning. Dersom den store platen snurrer fritt, har remmen gått av. 14. Slipeholderne kan være ujevne og behøve vedlikehold. Se serviceinstruksjon for slipeholder. 15. Understellet er skjevt og må utskiftes eller opprettes. Fungerer ikke maskinen etter at ovenstående punkter er kontrollert, kontakt HTC:s Serviceavdelning på telefon

15 Oversiktstegning HTC 500

16

17 Stykkliste HTC 500 Pos BETEGNELSE Dimensjon Art.nr. 1 HÅNDTAK STOLPE SKRUE M6S M8x25 fzb SKRUE M6S M12x85 fzb SKIVE BRB M SKIVE BRB M LÅSEMUTTER M SPLINT SKRUE MC6S M8x10, 8,8 fzb VANNTANK LOKK VANNTAKK FREKVENSREGULATOR 2,2 KW 9999 FREKVENSREGULATOR 4 KW SKRUE M6S M10x35 fzb UNDERSTELL SKIVE TBRB 22x10,5x LÅSEMUTTER M VANNKRAN SKRUE M6S M5x20 fzb HJULMONTERINGSSETT HJUL MOTOR 2,2 KW 9999 MOTOR 4 KW SKRUE M6S M12x25 fzb SKIVE BRB M SKRUE MC6S M6x10 8,8 fzb SKIVE BRB M HUS MONTERINGSØYE SKIVE BRB M SKRUE M6S M10x35 fzb DELBAR PLATE SKRUE MF6S M6x20 10,9 fzb REMRING REM ØVRE SKRUE MFT-TT M6x16 8,8 fzb MOTORPLATE SKRUE M6S M8x25 fzb SKIVE TBRSB 8,4x26x SEGERSIKRING SGA STRAMMEHJULSAKSEL KULELAGER rs C STRAMMEHJUL REM ØVRE KULELAGER rs C SEGERSIKRING SGA SKRUE MFT-TT M6x16, 8,8 fzb ØVRE DEKSEL MONTERINGSØYE SKRUE MFT-TT M6x25 8,8 fzb

18 49 LAGERKOPP TOPP SENTER KULELAGER rs C LAGERKOPP BUNN SENTER SEGERSIKRING SGA SENTERNAV KULELAGER rs C LAGERKOPP REMHJUL ØVRE FESTEHAKE SKRUE MFT-TT M6x16 8,8 fzb SKRUE MFT-TT M6x16 8,8 fzb AVSTANDSSKIVE SKRUE MC6S M10x60 12, LOKK SKRUE MFT-TT M6x25 8,8 fzb SKRUE M6S M8x25 fzb SKIVE TBRSB 8,4x26x STRAMMEHJULSAKSEL SKRUE MFT-TT M6x25 8,8 fzb SEGERSIKRING SGA SKIVE PS 20x28x0, AKSELDEKSEL AVSTANDSSKIVE KULELAGER rs C LAGERKOPP REMHJUL ØVRE SEGERSIKRING SGA AKSEL REMHJUL KILE KILE REMHJUL SEGERSIKRING SGA LAGERKOPP REMHJUL UNDRE SEGERSIKRING SGA KULELAGER rs C REMHJULSNAV RAMME UNDRE DEKSEL AVSTANDSSKIVE NAVDEKSEL SKRUE MFT-TT M6x25 8,8 fxb SYLINDERPINNE SEGERSIKRING SGA SLIPEHOLDER ØVRE POLYCORDHOLDER YTRE SKRUE MC6S M6x16 8,8 fzb POLYCORD FOR 1 SLIPEHOLDER S 100 POLYCORDHOLDER INDRE SKRUE MFT-TT M6x16 8,8 fzb FJÆR

19 103 SLIPEHOLDER UNDRE SKRUE MC6S M6x20 12, KRYSSDETALJ DEL KRYSSDETALJ DEL SKRUE MFT-TT M6x16 8,8 fzb KRYSSDETALJ DEL SKRUE MF6S M5x8 fzb

20 Oversiktstegning HTC 650

21

22 Stykkliste HTC 650 Pos BETEGNELSE Dimensjon Art.nr. 1 HÅNDTAK KONSOLL SKRUE RXS B10x16 fzb SKRUE MC6S M6x12 8,8 fzb SKIVE BRB M LEDNINGSHOLDER SKIVE BRB M SKRUE MC6S M6x12 8,8 fzb LEDNINGSHOLDER SKIVE BRB M SKRUE MC6S M6x12 8,8 fzb STOLPE SKRUE M6S M16x120 fzb SKIVE BRB M SPLINT SKIVE BRB M LÅSEMUTTER M SKRUE MF6S M8x25 fzb TANKFESTE SKIVE BRB M SKRUE MC6S M6x12 8,8 fzb FREVENSREGULATOR 7,5 KW MYKSTART 5,5 KW SKRUE M6S M12x65 fzb LÅSEMUTTER M UNDERSTELL UNDERDEL HJULMONTERINGSSETT HJUL VANNKRAN SKRUE M6S M5x20 fzb VANNTANK MOTOR 7,5 KW 3 FAS MOTOR 5,5 KW 3 FAS SKRUE M6S M12x25 fzb SKIVE BRB M SKRUE MC6S M6x25 12,9 fzb SKIVE BRB M HUS MONTERINGSØYE MOTORPLATE SKRUE MC6S M8x25 12, SKIVE BRB M SKRUE M6S M12x45 fzb REMRING REM ØVRE SKRUE MFT-TT M6x16 8,8 fzb SKRUE M6S M10x25 fzb SKIVE TBRSB 10,5x28x SEGERRING SGA STRAMMEHJULSAKSEL

23 49 KULELAGER rs C STRAMMEHJUL REM INDRE REM INDRE mykstarts version KULELAGER rs C SEGERRING SGA SKRUE MFT-TT M6x16 8,8 fzb FESTEHAKE ØVRE DEKSEL SKRUE MFT M6x30 8,8 fzb LAGERKOPP TOPP SENTER KULELAGER rs LAGERKOPP BUNN SENTER SEGERRING SGA SENTERNAV SENTERNAV mykstarts version KULELAGER rs C LAGERKOPP REMHJUL ØVRE RAMME AVSTANDSSKIVE SKRUE MC6S M12x60 12, LOKK SKRUE MFT M6x25 8,8 fzb FESTEHAKE SKRUE MFT-TT M6x16 8,8 fzb SKRUE M6S M10x25 fzb SKIVE TBRSB 10,5x28x MOTVEKT SKRUE MFT M6x25 fzb SEGERRING SGA AKSELDEKSEL KULELAGER rs C LAGERKOPP REMHJUL ØVRE SKIVE SGA AKSEL REMHJUL KILE KILE REMHJUL SEGERRING SGA LAGERKOPP REMHJUL UNDRE SEGERRING SGA KULELAGER rs C REMHJULSNAV UNDRE DEKSEL SKRUE MFT-TT M6x16 8,8 fzb NAVDEKSEL SKRUE MFT-TT M6x30 8,8 fzb SEGERRING SGA SLIPEHOLDER ØVRE SYLINDERPINNE POLYCORDHOLDER YTRE SKRUE MC6S M6x16 8,8 fzb

24 101 POLYCORD FOR 1 SLIPEHOLDER S 102 POLYCORDHOLDER INDRE SKRUE MFT-TT M6x16 8,8 fzb FJÆR SLIPEHOLDER UNDRE SKRUE MC6S M6x20 12, KRYSSDETALJ DEL KRYSSDETALJ DEL SKRUE MFT M8x16 8,8 fzb KRYSSDETALJ DEL SKRUE MF6S M5x8 fzb

25 Sikkerhetsfunksjoner SJ100 Forklaring Innhold Visning Vern for kraftmodulen Når utgangen på regulatoren er kortsluttet eller motoren Konstant hastighet E 1 (NOTE 1) er fast, vil en høy strøm gå gjennom regulatoren Dec. E 2 og føre til skader. Når unormal strøm går gjennom Ret. E 3 kraftmodulen eller en unormalt høy temperatur i Stopp E 4 regulatoren påvirker vokterne, vil regulatoren slås av. Overlastvern (NOTE 1) Når en overlast på motoren indikeres gjennom det termiske vernet, vil regulatoren sperre utgangen. E 5 Overlast på bremsemot- Når regenerativ bremseresistor overstiger sin tidsgrense for overlast, E 6 stand slås BRD av og føre til overspenning gjennom regenerering fra motoren. Vern for overspenning Når spenningen i likestrømsmellomleddet når et visst nivå på grunn av E 7 regenerering fra motoren, vil dette vernet slå av motoren. Feil på EEPROM Når den oppbygde programvaren får problemer på grunn av ytre feil E 8 (NOTE 2) eller høy temperatur, vil dette vernet slå av utgangen. Underspenningsvern En sikring av matespenningen på regulatoren resulterer i en svekket E 9 funksjon i kontrollkretsene. Dette vil også resultere i høyere varme på motoren og svakt moment. Vernefunksjonene reagerer og stopper motoren ved ca. 160V (200V klasse) og ca. 310V ved (400V klasse) CT feil Når en støykilde i nærheten av regulatoren eller noe unormalt hender E 10 med den innebygde CT'n (strømtrafo), slår regulatoren av. CPU feil En feil eller annet i den innebygde CPU'n vil slå av E 11 utgangen på regulatoren Ekstern tripp Et unormalt signal fra eksternt utstyr slår av utgangen på E 12 regulatoren. USP feil Denne parameteren indikerer feil når spenningen slås på og en E 13 driftskommando ligger inne. (Denne parameteren må velges spesielt) Jordfeilvern Regulatoren er vernet gjennom detektering av jordfeil mellom regulatorens E 14 utgang og motor under drift. Den kan også indikere for feil i kraft- modulen. Dette vernet er bare for regulatoren og ikke for person. NOTE 1: Om en tripp inntreffer, trykk på reset-tasten etter et tidsrom av 10 sekunder for å tilbakestille regulatoren. NOTE 2: Om en EEPROM feil inntreffer, kontroller at alle parametre har riktig verdi.

26 Andre visninger SJ100 Innhold Visning Dette vises når registrerte data i F3 er forskjellig fra respektive data. (For eksempel vises det som bekreftelse av V/F data i F5 etter at 06 er valgt i F3.) - - Dette vises når en feil inntreffer mellom det digitale panelet og regulatoren, eller en forbindelse mellom RS og PV24 på over 4 sekunder. Trykk på en av tastene (pil opp - pil ned) og FUNC. tasten for å tilbakestille. Om ikke dette hjelper, slå av spenningen, vent i 20 sekunder og slå på spenningen igen. Dette vises når spenningen er utkoblet Dette vises når gjenoppstart skal skje og ventetiden er programmert for gjenoppstart ved 10 underspenning. Eksemplet viser at gjenoppstart skjer etter 10 sekunder. (fig.) Eksemplet viser at gjenoppstart skjer etter 10 sekunder. (fig.).

27 Sikkerhetsfunksjoner SJ100 Forklaring Innhold Visning Effektmodul En strøm basert på vekselstrøm CT mellom effekt- Konstant E 1 modulen og utgangsklemmene [U(T1), V(T2), W(T3], hastighet E 2 er detektert. Retardasjon E 3 Om motoren overbelastes eller retarderes plutselig, Akselerasjon E 4 vil en sterk strøm gå gjennom regulatoren og føre til en feil. Derfor kobles utgangen fra når en unormal vekselstrøm detekteres, CT når en viss verdi. (En unormal strøm detekteres også i effektmodulen. Se E 31, E 32, E33 og E34.) Stopp Overlast Når motoroverlast detekteres av regulatorens innebygde E 5 (Anm. 1) termiske vern, sperres regulatorens utganger. Bremsemotstanden Når den regenerative bremsemotstanden overstiger det E 6 overbelastet anvendte tidsforholdet, detekteres en overspenning forårsaket av stoppen i BRD-funksjonen, og utgangen slås av. (For 110 til 550 LF eller HF, still A 38 "Bremseforhold" til 0,0.) Overspenning Når regulatorrspenningen overstiger et fastsatt nivå E 7 avhengig av den regenerative energien fra motoren, trer vernefunksjonen i kraft og slår av utgangen. EEPROM error Når det innebygde minnet får problem på grunn av feil E 8 (anm. 2) eller for stor temperaturøkning, slås utgangen av. Underspenning For lav matespenning for regulatoren gjør at kontrollkretsene ikke E 9 fungerer tillfredsstillende. Det fører også til varme i motoren med lavt moment. Utgangen slås av når matespenningen går ned til mindre enn 300 til 320 V (400 V klasse). CT error Unormal tilstand for CT (strømdetektering) og utgangen slås av. E 10 CPU error Feilfunksjon eller unormal tilstand i CPU (mikroprosessoren). E 11 Ytre tripp Et feilsignal fra det ytre utstyret slår av utgangen. (Gjelder E 12 bare når ytre trippfunksjon er valgt. Se EXT i liste over de stillbare inngangene i manualen). USP error Det indikeres en feil når matingen kobles til mellom E 13 regulatorutgang og motor. (Gjelder bare når USPfunksjonen er valgt).

28 Forklaring Innhold Visning Jordfeil Frekvensregulatoren er vernet mot jordfeil mellom regulatorutgang- motor. Det er en mulighet for at E 14 effektmodulen er defekt. Overspenning på matesiden Matespenningen er høyere enn et fastsatt nivå. Dette resulterer i at regulatorens utgang slås av. E 15 Inn-spenningnen detekteres 100 sek. etter at matingen er slått på. 500 til 550V (400V klass) er nivået på inn-spenningen. Dette er høyere enn verdiene som tillates for de inngående komponentene, som ellers ikke ville bli vernet mot ødeleggelse. Kortvarig nettavbrudd. (Anm. 1) Når et kortvarig nettavbrudd varer i mer enn 15 ms, slås utgangen av. E 16 Om nettavbruddet varer lenge, tilbakestilles feilsignalet. Merk at hvis gjenoppstartfunksjon er valgt, starter regulatoren automatisk. Tilkobling til En feil har oppstått i tilkoblingen til opsjonskort. Opsjon 1 E 17 opsjonskort (klemmer etc.) Opsjon 2 E 18 Opsjonkort En feilmelding kommer fra opsjonskort. Opsjon 1 E 19 Opsjon 2 E 20 Inngående fasefeil Når en feil på matesiden R(L1), S(L2), T(L3) er detektert, E 24 slås utgangen av. (Anm. 3) Effektmodul Den innebygde detektoren i effektmodulen er aktivert. Konstant E 31 Om utgangen på regulatoren er kortsluttet eller motoren hastighet E 32 er overbelastet, vil sterk strøm gå gjennom Retardasjon E 33 regulatoren og føre til feil. Utgangen avbrytes når en Akselerasjon E 34 strøm eller en unormal temperatur når et visst nivå. Stopp Anm. 1: Om trippfunksjonen er aktivert, trykk på RESET-knappen eller koble reset-klemmen RS til P24 etter en pause på 10 sekunder. Anm. 2: En utløst trippfunksjon kan tilbakestilles som nevnt i Anm. 1, men ikke ved å avbryte matingen og tilkoble den igjen. (Tilbakestillingen kan skje dersom matingen slås av og på igjen etter at ladelampeni øverst til høyre er sluknet). Kontroller at innstilte data er korrekte. Anm. 3: Slås matingen av mens motoren retarderer, kan dette føre til at trippfunksjonen fasefeil for maskinen utløses. Anm. 4: Perioden 15 ms for kortvarig nettavbrudd kan bli kortere, avhengig av matespenningen eller belastningen.

29 Andre visninger SJ100 Visning Innhold Dette vises når reset-signalet holdes innkoblet eller en feil inntreffer mellom det digitale panelet og regulatoren. Trykk på en av OPP- eller NED-knappene og FUNC-knappen. Dermed tilbakestilles normal visning. Dersom dette ikke fungerer, slå matingen AV og PÅ igjen. Dette vises når en dataverdi med mer enn 3-sifret lengde innstilles (f.eks. F ) Dette vises når matingen slås av. Det finnes ingen historikk om feilårsaker tilgjengelig. Dette er ingen unormal drift, fordi gjenoppstartfunksjonen er aktivert. (Om 1 til 3 er valgt i den utvidede funksjonen A-34) Autotuning-driften avsluttes normalt. Autotuning-driften avsluttes normalt. Venter på grunn av utilstrekkelig spenning. Etter tilbakestilling kommer den normale visningen tilbake.

30 Vedlegg mykstart 500 / 650 HTC 500 / 650 Mykstart er en enklere modell. Forskjellen består i at mykstarten bare har én hastighet i stedet for trinnløst stillbar hastighet slik som de frekvensstyrte maskinene. Mykstarten gir HTC 500 / 650 én fast hastighet. Se tekniske data. Kontrollpanelet består av 4 knapper. Øverst sitter en nødstopp som etter bruk må vris en halv omdreining til høyre før maskinen kan startes igjen. Under denne sitter en stoppknapp som stopper maskinen, og under denne sitter to knapper for valg av rotasjonsretning. Disse knappene starter også maskinen. Inne i el-skapet sitter det en automatsikring, motorvern, timeteller og en mykstart. Motorvernet kobler ut når motoren bruker mer strøm enn tillatt. Dette kan hende ved tung belastning. Trykk bare inn igjen den svarte knappen på motorvernet for å tilbakestille maskinen. Automatsikringen bryter ved kortslutning. Dersom maskinen ikke fungerer, kontroller sikringen og motorvernet. OBS! Innstillingene som er satt på mykstarten og på motorvernet, må ikke endres. Kontakt HTC Sweden AB eller din forhandler ved problemer. OBS! Se øvrige sikkerhetsforskrifter på side 2 i manualen.

31