LEVERINGSBESKRIVELSE 1:2011 Bolig levert i hht. til Teknisk forskrift 2010 (TEK10)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEVERINGSBESKRIVELSE 1:2011 Bolig levert i hht. til Teknisk forskrift 2010 (TEK10)"

Transkript

1 LEVERINGSBESKRIVELSE 1:2011 Bolig levert i hht. til Teknisk forskrift 2010 (TEK10) FOR ET NYTT MESTERHUS Byggherre/Tiltakshaver/Forbruker Inngått mellom Byggmester Byggeplass Gnr./B.nr. : 46/1014 Kommune : Egersund Adresse : Vågsgaten 22 Dato/Ny revidert dato : Signatur Forbruker Signatur Byggmester Denne leveringsbeskrivelse er en del av kontrakt inngått mellom partene som angitt over.

2 Innledning: Et Mesterverk For å bli medlem i Mesterhus, må den lokale byggmesteren oppfylle krav til blant annet mesterbrev. Dette betyr at huset ditt vil bli bygget av en byggmesterbedrift med mesterbrevutdannelse, eller minst tilsvarende kvalifikasjoner. Byggmesterbedriften som du tegner kontrakt med vil også gi deg en økonomisk garanti for sine kontraktsforpliktelser i henhold til bustadoppføringslova. Levering og montering Alle punkter og poster i beskrivelsen gjelder både levering og montering, hvis annet ikke er angitt spesielt i beskrivelsen, eller kontrakten. Eventuelt uttrekk av hele eller deler av monteringen må spesifiseres i beskrivelse eller kontrakt. Avtales det at du skal levere enkelte materialer selv, forutsettes det at du også skal stå for montering av disse, hvis annet ikke er avtalt skriftlig. Skal du stå for utførelsen av deler av arbeidet selv, er du selv ansvarlig for at materialer og utførelse er i samsvar med Tekniske forskrifter dersom ikke annet er avtalt skriftlig. Lov og forskriftsforutsetninger Alle arbeider utføres i henhold til gjeldende utgave av Plan- og bygningsloven, kontrakt og leveringsbetingelser i hht. Bustadoppføringslova eller avhendingslova. Kontrakten er også basert på Teknisk forskrift Tyveri og skade på byggeplassen. Vi holder arbeid og materialer på eiendommen forsikret i henhold til bustadoppføringslovas 13. Dette gjelder også arbeider og materialer levert av deg, og som skal bygges inn i boligen. Ved tyveri, brann eller skade på materialer levert av deg, og ikke overtatt av oss, betaler du selv egenandelen i forbindelse med forsikringsutbetalingen. Andre eiendeler som du selv måtte oppbevare på byggeplassen er du selv ansvarlig for å forsikre. Spesielle lokale myndighetskrav eller andre spesielle forutsetninger i byggesaken føres inn her: (Spesielle vedtekter, reguleringsforhold, snølastbestemmelser, radonfare, avfallssortering etc.) Byggereglene: Noen begreper fra byggereglene som du bør kjenne til: Tiltakshaver: Tiltakshaver er det navnet som plan- og bygningsloven bruker på deg som byggherren eller forbrukeren som du også er kalt i bustadoppføringslova. Entreprenør: Entreprenør er det navnet som bustadoppføringslova bruker på oss som byggmestere. I denne beskrivelsen bruker vi uttrykket byggmesteren istedenfor entreprenøren. Ansvarlig søker (SØK): Dette er en ansvarsfunksjon. Vedkommende foretak skal påse at søknaden om byggetillatelse inneholder den nødvendige dokumentasjon fra de forskjellige firmaene (foretakene) som er involvert i byggesaken. Ansvarlig søker har en koordinerende rolle og står Side 2

3 ansvarlig overfor byggemyndighetene for at alle arbeider som skal prosjekteres, utføres og kontrolleres er belagt med ansvarsrett. Ansvarlig søker skal se til at det ikke utføres arbeid på byggeplassen som ikke er dekket opp med ansvarsrett, og være hovedkontaktperson mot kommunen for byggeplassarbeidene. Det er tiltakshavers ansvar å engasjere godkjent firma som ansvarlig søker. Vanligvis påtar vi oss denne oppgaven, forutsatt at det er avtalt og beskrevet i leveringsbeskrivelsen. Ansvarlig prosjekterende og utførende: Dette vil være de firmaer som er eller vil bli godkjent for å påta seg ansvarsfunksjoner i henhold til Byggesaksforskriften (SAK). Hvem har lov til å jobbe? Det er kun godkjente firmaer (foretak) som kan søke om ansvarsretter, dvs. lov til å søke om byggetillatelse, prosjektere bygget og arbeidene, og utføre noe på byggeplassen. Enkelte arbeider som byggherren (tiltakshaver) mener seg kvalifisert for å utføre selv, for eksempel grunnmursarbeider, kan det likevel søkes om at han selv står ansvarlig for. Se nedenstående om selvbyggerparagrafen. Selvbyggerparagrafen I hht. til Byggesaksforskriften 6-8 kan kommunen kan godkjenne tiltakshaver selv som ansvarlig søker, utførende og prosjekterende for egen bolig. I søknaden skal det sannsynliggjøres at arbeidene vil bli utført i samsvar med Planog bygningsloven. Er garasje/carport inkludert i husleveransen skal denne beskrives i samme beskrivelse som husleveransen. Kontrakt gjelder da bolig og garasje/carport. Skal huset leveres med carport eller garasje? Ja X Nei Tiltaksklasse: Angir vanskelighetsgraden for det som skal gjøres i byggesaken. De aller fleste oppgaver knyttet til planlegging og oppføring av eneboliger blir definert og ligger i tiltaksklasse 1, men enkelte oppgaver, som for eksempel utførelse av rørleggerarbeider krever tiltaksklasse 2. Forhåndskonferanse: Forhåndskonferanse er et uforpliktende avklaringsmøte med kommunens saksbehandler om byggesaken før byggesøknaden sendes inn. Det skal alltid skrives referat fra møtet som følger med i den videre saksbehandlingen. Bustadoppføringslova og leveringsbeskrivelsen Denne loven regulerer plikter og rettigheter mellom partene når kontrakten gjelder planlegging og oppføring av ny bolig eller fritidsbolig. Loven gjelder når boligen selges før den er påbegynt, eller om den er under oppføring. Dersom boligen selges ferdig bygget, med nøkkelen i døra når kontrakten inngås, gjelder imidlertid avhendingsloven. Denne beskrivelsen inneholder detaljerte tekster om de tjenester og ytelser som skal være avklart i forbindelse med oppføring av en bolig i henhold til bustadoppføringslova 13 og 26. Det er viktig at forbrukeren og byggmesteren går nøye gjennom Side 3

4 leveringsbeskrivelsen slik at det ikke oppstår misforståelser om tjenester, ytelser eller leveringsomfang. Husk at alt som eventuelt er avtalt muntlig må skrives ned. Si til deg selv: Det som ikke er skrevet finnes ikke. I leveringsbeskrivelsen for endelig kontrakt kan det være krysset av for ytelser som forbruker skal levere/utføre selv, eller stå for ved å gi oppgaven til en annen entreprenør. Forbrukeren plikter å skaffe seg nødvendig faglig veiledning og kontroll av de arbeider eller tjenester som han selv eller ved andre utfører. Byggmesteren kan ikke gjøres ansvarlig for feil eller mangler ved disse arbeider. Frarådingsplikt I henhold til bustadoppføringslovas 8 skal byggmesteren sørge for å advare forbrukeren mot eventuelle materialer eller utførelser som forbrukeren ønsker benyttet, men som han ikke bør benytte, ut fra en faglig eller økonomisk vurdering (eksempelvis downlights i yttertak eller mot kaldt loft). Er det oppstått en slik situasjon kan fraråding presiseres i kontrakten eller angis her: Forbrukeren har blitt frarådet å benytte følgende materialer eller utførelse: Endringer i leveringsinnholdet etter kontrakt. Det er ønskelig at det gjøres færrest mulig endringer etter at kontrakt er inngått. Før det eventuelt besluttes endringer er det viktig å være i nær kontakt med Byggmesteren som kan fortelle deg om dette er uproblematisk, eller om en eventuell endring er mer komplisert og derav vil koste deg mer. Vær også klar over at endringer kan medføre at Byggmesteren har krav på fristforlengelse, dvs. utvidet byggetid. Er det snakk om større tillegg må du også regne med å måtte stille ekstra betalingssikkerhet for tillegget. Husk at avtale om endringer alltid skal gjøres skriftlig. Toleranseklasse for utførelse. Tillatt overflateavvik Alle arbeider leveres med en utførelse/overflate i henhold til Byggdetaljer "Toleranser. Anbefalte toleransekrav til ferdig overflate" (SINTEF Byggforsk 2006). Definisjoner og målemetoder skal også følge angitt byggdetaljblad, som kan fåes på oppfordring. Det gjøres spesielt oppmerksom på at eventuelle målinger skal gjøres før konstruksjonene påføres nyttelast, dvs. når huset er nytt, og før møblering. Det gjøres også oppmerksom på at tre er et levende materiale som påvirkes av temperatur og fuktighet. Det kan føre til noe sprekkdannelse, spesielt det første året og det anbefales å ta hensyn til dette ved valg av overflatebehandling. Husets plassering på tomt Husets plassering på tomten horisontalt og vertikalt blir fastsatt av plan og bygningsmyndighetene. Terrenglinjer mot kjeller/grunnmur som er vist på fasadetegninger er kun orienterende og kan avvike noe fra endelig planeringsnivå. Er tomt med planering inkludert i kontrakten avtales endelig planeringsnivå mot kjeller/grunnmur sammen med forbruker før endelig tilfylling. Pipe og lukket ildsted Side 4

5 I henhold til Teknisk forskrift 2010, er det krav om at det er pipe og montert lukket ildsted for at boligen skal få ferdigattest. Unntaket er dersom det installeres varmeanlegg med en annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler (olje, gass, parafin) som dekker minst 40 % av varmebehovet. Inngår pipe i husleveransen til Byggmesteren? Ja X Nei Inngår lukket ildsted (vedovn eller pelletskamin) i husleveransen til Byggmesteren? Ja X Nei Vær oppmerksom på at dersom det benyttes pipe med integrert frisklufttilførsel, eller annen form for frisklufttilførsel til ildstedet, må det velges et såkalt bakventilert ildsted. Varmeanlegg med fornybar energi I boliger med høyere varmebehov enn kwh/år (dvs. boliger over ca. 170 m 2 ), er det krav om at minst 40 % av varmebehovet dekkes med fornybar energi. Kravet kan fravikes dersom investeringen av et slikt varmeanlegg ansees som privatøkonomisk ulønnsomt. Leveres boligen med varmeanlegg med fornybar energi Ja Nei X Hvis ja, beskrives anlegget her.. Radon Normalt skal det både legges radonsperre og tilrettelegge for lufting av grunnen. Alternativt kan man på forhånd dokumentere at slike tiltak er unødvendige. Avtalte tiltak angis i selve leveringsbeskrivelsen. Men uansett tiltak, anbefales det å gjennomføre radonmålinger når huset er ferdig. Slik måling gjøres i minimum to måneder i fyringssesongen. Deretter sendes detektorene til analyse. Avhengig av måleresultatet, avklares det om det er behov for ytterligere tiltak eller om radonkonsentrasjonen er innenfor akseptable grenser. Ved kontraktsinngåelse må det avklares om slike eventuelle tiltak er inkludert i kontrakten eller om tiltaket skal faktureres ved eventuell montering. Ekstra lydisolasjon i vegger, tak, golv etc Boligene er lydisolert etter vanlig god norsk tradisjon og i henhold til Plan- og bygningslovens minimumskrav. Oppfattelse av lyd er likevel en individuell opplevelse. Ønskes derfor ekstra tiltak for å lydisolere boligen bedre enn normalt for utvendig støy, eller lyd internt i boligen, må dette tas opp med byggmesteren før endelig kontrakt skrives. De avtalte løsninger angis i leveringsbeskrivelsen. Kvalitet på innvendige paneler Leveres furu- eller granpanel til vegger eller himlinger, leveres disse i kvalitet natur hvis ikke annet er spesifisert. Areal og høyde i de enkelte rom På kontraktstegning er arealer oppsatt i tabell etter NS Areal angitt i de enkelte rom er oppgitt som faktisk golvareal eksklusiv tykkelsen av fotlister. I rom under skrå himling kan deler av dette Side 5

6 areal ha lavere takhøyde enn 2,4 m. Dette fremkommer av snitt på kontraktstegning. Under limtredragere, innkassinger etc. kan det også være lavere høyde. I hvert rom for varig opphold, er det også angitt dagslysflate (lysareal gjennom vinduer) i henhold til veiledningen til Teknisk forskrift. En tilgjengelig boenhet eller livsløpsstandard skal sikre god tilgjengelighet utover de kravene som stilles i minstestandarden, slik at boligen kan brukes i alle perioder av livet, også ved nedsatt bevegelighet og bruk av rullestol. Rett til endring av utførelse Byggmesteren har rett til å endre materialvalg og utførelse i forhold til denne beskrivelse, så lenge det benyttes likeverdige eller bedre konstruksjoner, varer, utstyr eller materiell enn det som er beskrevet. Det orienteres på forhånd om eventuelle vesentlige endringer. Ja Byggetid/Tidsfrister/Overtakelse Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, utstedt av kommunen skal foreligge før du har lov til å flytte inn i huset. Byggetid og tidsfrister avtales i kontrakten etter bustadoppføringslovas 14 og som angitt i kontrakten. Byggmesteren har krav på fristforlengelse (økt byggetid) for forhold nevnt i lovens 11. (Eks. Forsinkelser forårsaket av forbrukeren, ferier, etc.) Det kan for eksempel gjelde hvis du bruker lengre tid på din egeninnsats enn det som er avtalt. Før man kan søke om ferdigattest må alle entreprenørene som er involvert sende inn en samsvarserklæring hvor de bekrefter at alle arbeidene er utført i henhold til lov og forskrift. Dersom dine sideentreprenører forsinker overlevering pga. manglende innlevering av samsvarserklæring for arbeid de har ansvar for, kan dette også medføre at byggmesteren har krav på fristforlengelse. Utenomhusarbeider vil normalt ikke være med i avtalt byggetid. Tilgjengelig boenhet Side 6 Skal huset leveres med livsløpsstandard: Nei X Leveringsform uinnredet loft Skal huset leveres med uinnredet loft? Ja Nei X Når loft eller 2 etg. leveres uinnredet gjelder følgende spesielle forhold for denne etasjen, dersom ikke annet er avtalt: Utvendige vegger leveres uisolert, men med vindavstivende vindtett plate utvendig, - også på knevegg Etasjeskiller mot underliggende plan leveres isolert med 250 mm mineralull, men uten golvsponplater. Ved eventuell tilleggslevering av golvsponplater og montering av disse, monteres ikke sponplater på eventuelt badegolv. Isolasjon til vegger og himling leveres ikke Innvendige trevegger, utlektinger og nedlektinger leveres ikke Innvendige dører og dørkarmer leveres ikke Garderobeskap og annen innredning leveres ikke Ventilasjonsopplegg til loftet leveres ikke, men husets ventilasjonsanlegg er planlagt for fremtidig innredning av loftet Innvendig kledning, listverk og utforinger leveres ikke

7 Det lages utsparing til trapp i bjelkelag som forberedelse til senere trappemontasje. Utsparingen kles igjen og isoleres. Trapp leveres ikke til loftet, men det settes inn en loftsluke for inspeksjon. Det leveres ikke røykvarsler Det leveres ikke elektrikerarbeider, utover at det føres elektrikerrør opp til loftet, som avsluttes i etasjeskiller. Det leveres ikke VVS eller rørleggerarbeider, utover at røropplegg til eventuelle fremtidige våtrom føres opp til loftsetasjen og plugges i etasjeskiller. elektrikerrør gjennom etasjeskiller mellom hovedetasje og kjelleren. Det leveres ikke VVS eller rørleggerarbeider, utover at røropplegg til eventuelle fremtidige våtrom føres til etasjeskiller mellom hovedetasjen og kjelleren. Avløpsrør til fremtidige våtrom legges som bunnledninger i kjellergolv i henhold til denne beskrivelse. Innvendig side av vinduer og dører fores og listes ikke. Hvis varmtvannsbereder står i fremtidig våtrom i kjeller, føres vannrør opp i himling og fordeles til ovenforliggende rom. Leveringsform med uinnredet kjeller Skal huset leveres med uinnredet kjeller? Ja Nei X Når huset leveres med uinnredet kjeller, gjelder følgende spesielle forhold for denne etasjen, dersom ikke annet er avtalt, Side 7 Trapp leveres fra kjeller til hovedetasje. Yttervegger mot utvendig mur/grunnmur og innvendig vegger leveres ikke. Innvendige trevegger, utlektinger og nedlektinger leveres kun hvis vist med heltrukken strek på tegning. Innvendige dører og dørkarmer leveres kun hvis vist med heltrukken strek på tegning. Garderobeskap og annen innredning leveres ikke Ventilasjonsopplegg leveres ikke Innvendig kledning, listverk og utforinger, inklusiv sponplater og/eller isolasjon til golv leveres ikke Det leveres ikke røykvarsler Det leveres ikke elektriker- eller rørleggerarbeider, utover at det føres Definisjoner av elektriske installasjoner: Arbeidet regnes komplett fra og med sikringsskap. Det leveres separat sikringsskap og intern måler/seriemåler til bileleilighet.. Kurssikringene leveres som automatsikringer. Installasjonen leveres dimensjonert slik at elektriske varmeovner kan tilkobles stikkontaktene og gi full oppvarming i stue, kjøkken, soverom og gang/ hall. Ovner på 1500 Watt eller mer skal ha fast tilkobling og hver sin kurs. I bad og dusj legges det opp for fast tilkoblet varmekilde. Alle stikkontakter leveres doble i barnesikret utførelse, bortsett fra kontakter til stasjonært utstyr slik som vaskemaskin, kjøleskap, komfyr, oppvaskmaskin o.l. Det leveres skjult anlegg med innfelte brytere unntatt i kjeller/underetasje i mur, i lydvegg, i lydhimling eller annet sted det er avtalt åpen installasjon. Varmtvannsbereder, ventilasjonsanlegg samt evt. varmepumpe tilkobles stikkontakt. Det leveres komplett ringeanlegg

8 Definisjon av elektrisk punkt: Alle elektriske punkt plasseres i samarbeid mellom byggherre og installatør. Som elektriske punkt regnes: lyspunkter lysbryter stikkontakter, doble framlegg for ringeanlegg fremlegg for røykvarslere framlegg for varme/varmekabler framlegg for komfyr framlegg for elektriske apparater og utstyr framlegg for varmtvannsbereder framlegg for ventilasjonsanlegg framlegg for styring/ hastighetsregulator ventilasjon framlegg for kjøkkenventilator framlegg for sentralstøvsuger røranlegg for radio - og TV -antenne røranlegg for telefon sikringsskap Antall punkter og fordelingskurser til standard leveranse er i henhold til norm for elektriske installasjoner i boliger (NEK ) i tillegg til minst et fastmontert lyspunkt og en lysbryter i hvert rom samt opplegg for minst en varmekilde per rom. Eventuelle ekstra kurser blir å betrakte som tilleggsarbeider, og er angitt i beskrivelsens pkt. om elektrikerarbeider. Elektroarbeider som normalt må bekostes av forbrukeren hvis annet ikke er avtalt: 3-faset strømtilførsel fra E - verkets nett og fram til sikringsskap Fundamentjording iht. forskriftene med f. eks. kobbervire/kobberplate. Jording, inkl. jordingsmuffe levert gjennom rørlegger av avløpsledninger. Forbruker tar kontakt med installatør Side 8 for avtale om plassering av jordelektrode før grunnmur støpes. Eventuelle utsparinger eller rør i grunnmur/golv på grunn (for framføring av hovedkabel, telefon o.l.) Eventuelt reserve trekkerør til loft og kjeller. Andre generelle forhold som det gjøres oppmerksom på, hvis annet ikke er beskrevet: Takkonstruksjonen leveres som vist på kontraktstegningen, og dimensjoneres etter Teknisk forskrift og kommunale snølastbestemmelser. Enkelte innvendige vegger kan bli bygd tykkere enn oppgitt for å gi plass til bæresøyler, rør eller kanaler. Synlige spikerhull i lister må påregnes også hvis det leveres fabrikkgrunnede eller malte lister/utforinger. Pris for sparkling, pussing og overmaling gis på forespørsel. Dører og vinduer leveres i henhold til kontraktstegningen, i malingskvalitet, dyppimpregnert for viderebehandling med beis eller maling. Alle vinduer og balkongdører leveres med 2-lags energiglass med argongass. For å tilfredsstille energikravene, kan det i enkelte tilfeller leveres noen 3lagsvinduer. Vinduene leveres uten ventil. Vinduer angitt med F på kontraktstegning betyr at de er faste (Ikke åpningsbare). Vinduer uten bokstavbetegnelse er åpningsbare. Utvendig kondens kan forekomme på moderne vinduer. Kondenseringen inntreffer under spesielle værforhold og er et tegn på at glassruta isolerer godt. Kondensen vil normalt forsvinne i løpet av få timer. 3-lagsvinduer og

9 vinduer i rom som ikke holdes fullt oppvarmet, er mest utsatt for utvendig kondens. Sprosser, knekter, mønekryss og belistning leveres i henhold til kontraktstegning. Sprosser leveres normalt som utenpåliggende. Slagretning på dører er angitt på tegning. Karmer til innvendige dører leveres i malingskvalitet og med lakkerte terskler. Dørvridere leveres i messing farge. Trapper leveres i lakkert furu, med håndlist på begge sider. Alle trapper leveres med åpning med barnesikringslist mellom trinnene. Er forbruker selv ansvarlig for maling/tapetsering/flislegging/ teppelegging av vegg eller golv er han selv ansvarlig for at veggplateskjøter/golvplateskjøter er sparklet og slipt før arbeidene igangsettes. Foringer og listverk i malingskvalitet leveres i gran eller furu utførelse eller MDF. Kryss av: Gran Furu X X Kun fotlister og feielister monteres etter at forbruker er ferdig med alle sine arbeider Montasje av lister, etter at forbruker er ferdig med sine arbeider, faktureres separat etter medgått tid. Timelønn.kr/t inkl. mva. Eventuell annen avtale angående foringer og listverk:... Synlige søyler og dragere Som standard leveres laminert utførelse i boligrom, for øvrig sammenspikret eller laminert, avhengig av dimensjoneringen og fasadetegning. Hvorvidt søyler og dragere er synlige vil være avhengig av bærekonstruksjon i huset. Leveres i malingskvalitet og egner seg ikke for lakk eller beis uten fargepigmenter. Utvendige trapper, plattinger, terrasser på bakkeplan er ikke inkludert hvis annet ikke er avtalt MDF X For å oppnå tilfredsstillende inneklima samt holde fuktinnholdet innendørs på et akseptabelt nivå, er det viktig at forbrukeren kjører ventilasjonsanlegget som beskrevet, samt foretar filterskifte årlig. Tidspunkt for montering av lister og gerikter X Fotlister, feielister, gerikter og taklister monteres før forbruker er ferdig med alle sine arbeider. Fotlister, feielist, gerikter og taklister monteres etter at forbruker er ferdig med alle sine arbeider. Side 9 Balansert ventilasjon Boligen leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning i henhold til krav i Teknisk forskrift. Energi Hus levert av en Mesterhus-forhandler vil alltid minst tilfredsstille

10 forskriftenes krav til beregnet energibehov. Heksesot er et fenomen som kan opptre som klebrig sot på enkelte overflater. Fenomenet er sammensatt, men det er en relativt tydelig sammenheng mellom heksesot, løsemiddelfrie bygningsprodukter, dvs. såkalte miljøvennlige produkter og bruk av huset. Her er noen råd til forbruker for å unngå, eller i hvert fall redusere, problemet: - Sørg for å opprettholde god og kontinuerlig ventilasjon de to første fyringssesongene. Også ved fraværsperioder må boligen sikres god ventilasjon. - I fyringssesongen må en unngå store svingninger i temperaturen. Også ved fravær fra boligen må boligen ha varmeforsyning som sikrer normal innetemperatur. - Reduser tilførsel av sotpartikler ved begrenset bruk av levende lys, oljelamper, gasspeis og røyking innendørs. Takvinduer. For å forsikre mot mulige vannlekkasjer i tilknytning til takvinduer vinterstid, er det viktig å fjerne snø i underkant av takvinduene etter store snøfall. Eventuelt kan det monteres varmekabler rundt vinduene. I tillegg vil det utstedes en energiattest som angir energimerket for huset. Denne karakteren bestemmes både av bygningstekniske tiltak og oppvarmingssystemet som velges i boligen. Bruksanvisning for boligen Ved overtakelse, vil det leveres bruksanvisning for boligen Uttørking av byggematerialer Forbrukeren må påse at huset får tørke tilstrekkelig ut før maler-/tapetserer eller golvarbeider han selv skal utføre settes i gang. Det gjøres spesielt oppmerksom på at støpeaktiviteter og grunning av overflater tilfører huset mye fuktighet. Er forbrukeren i tvil om bygget har for høy fuktighet, plikter han å rådføre seg med Byggmesteren før han igangsetter eventuelle egne innrednings- eller overflatearbeider. Det gjøres også oppmerksom på at trematerialer er et levende materiale som beveger seg med de forskjellige fukt- og temperaturforhold som kan være i en bolig. Dette kan medføre sprekker, bukling, krymping eller svelling, noe byggmesteren ikke kan ta ansvar for. Pass på at alle rom har tilstrekkelig varme og ventilasjon og at dusjing, tørking av klær etc. kun forekommer i rom som er egnet for det. Pass også på god lufting bak alle møbler. Relativ fuktighet i alle rom boligen bør ligge innenfor 30 40%. Side 10

11 engasjerer i byggearbeidene. Inntil slik attest foreligger, vil entreprenøren nektes adgang til bygget. Særlige bestemmelser Før Forbrukeren overtar for egne arbeider skal det holdes delovertagelse, med en gjennomgang av bygget. Protokoll og fotodokumentasjon legges ved. Fullmakt fra Registerinfo som bevitner at alle skatter og avgifter vil bli betalt skal også signeres av utførende foretak og returneres til entreprenøren før oppstart. Det forutsettes at opplysninger fra skatteetaten er ok. Fullmakten kan lastes ned fra følgende internettside: GenereltInnhold.aspx?id=10321 Partene er enige om at E-post anses som skriftlig dokumentasjon i byggesaken på lik linje med tradisjonelle brev. Entreprenøren holder forsikret det som til enhver tid er utført av kontraktsarbeidet, materialer forbrukeren har betalt forskudd for, samt materialer forbrukeren har overgitt i entreprenørens besittelse. Forbrukeren er medforsikret. Forsikringen gir dekning for det beløpet det i skadetilfeller vil koste å bringe kontraktsarbeidene i stand som før skaden, og erstatte materialer. Alle ferdige overflater så som parkett, trapp, kjøkken etc. tildekkes tilfredsstillende av Forbrukeren før han går i gang med egne maler-, tapetser-, flisarbeider etc. For alle eventuelle tilleggsarbeider eller endringer skal det skrives skriftlig kontrakt med angivelse av arbeidets/endringenes omfang, priskonsekvens og eventuell krevd byggetidsforlengelse. Tilleggsarbeider faktureres fortløpende. Partene er enige om at entreprenøren kan få ta bilder av huset, når det er ferdig for bruk i markedsføring i Mesterhuskjeden. Før forbruker eventuelt skal inn på besøk eller utføre egne arbeider på byggeplassen, skal han varsle entreprenøren. Dette pga Helse, Miljø og sikkerhetsforhold på byggeplassen. Alle arbeider som forbrukeren, eller noen han har ansvaret for, på bygget eller byggeplassen, er han selv ansvarlig for i forhold til at alle regler og forskrifter Entreprenøren skal levere forbrukeren en kopi av forsikringsbeviset senest 14 kalenderdager før avtalt byggestart. Forbrukeren er ikke forpliktet til å betale noen del av vederlaget før han har mottatt dokumentasjon for at entreprenøren har tegnet forsikring etter denne bestemmelsen. Forbrukeren må selv sørge for at arbeider han selv eller hans andre kontraktparter (eks. grunnentreprenør, rørlegger m.fl.) skal utføre, er forsikret. Forsikringen bør gjelde inntil alle arbeider på hele bygget er overtatt av byggherren. Side 11 Byggmester har krav på å få overlevert forsikringsattest/bevis for gyldig ansvarsforsikring fra andre entreprenører som Forbrukeren

12 knyttet til Helse, Miljø og Sikkerhet overholdes. Blir byggearbeidene ferdig før angitte tidsfrister i kontrakten kan ikke forbrukeren nekte å overta boligen. Dette forutsetter at midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger. Dersom det ved overtakelsen kun foreligger midlertidig brukstillatelse fra kommunen, og årsaken er gjenstående arbeider som forbruker selv er ansvarlig for, og som omfattes av ansvarsrettssystemet, må han sørge for at disse arbeidene fullføres innen 8 måneder. Så snart arbeidene er fullført, må han fremskaffe nødvendige samsvarserklæringer slik at det kan søkes om ferdigattest. Unnlater han å gjøre dette, kan entreprenøren frasi seg ansvaret overfor kommunen, og entreprenøren har da ikke lenger ansvar for å fremskaffe ferdigattesten. Ansvaret for å fremskaffe ferdigattest overføres da til forbruker. Dette vil trolig føre til ekstra utgifter for forbruker. Side 12

13 Post Punkt Leveringsbeskrivelse Leveres A A 2 A 3 A 4 A 5 A 7 B B 1 B 2 B 3 Prosjektering Skriftlig avtale Skriftlig avtale med tegninger og leveringsbeskrivelse etter Bustadoppføringslova eller avhendingslova. Tegninger i målestokk 1:100, som viser plan, fasader og snitt, samt entydig leveringsbeskrivelse. Stiplede bygningsdeler, grunnmur, brannmur, ildsteder, utvendige trapper, møbler, gardiner, markiser, postkasse, husnummerskilt, tørkestativ, hvitevarer, kjølehjørnet, boblebad og annet inventar, som er angitt på tegningene, inngår ikke med mindre dette er angitt i avtalen. Dokumentasjon av maks tillatt varmetap iht. Plan og bygningsloven Dokumentasjon i form av varmetapsberegning eller energiberegning legges fram hvis myndighetene ønsker. Målsatte tegninger for forbrukerens egne grunnmursarbeider Byggmesteren utarbeider målsatte tegninger for grunnmur. Byggmesteren er ikke ansvarlig for vurdering av lokale grunnforhold og for riktig dimensjonering av fundamenter og grunnmur så lenge dette ikke er del av hans kontrakt. Prosjektering av terrengprofil Leveres hvis kommunen krever dette Prosjektering/Dimensjonering av fundament/grunnmur/plate på mark etc. Prosjektering og dimensjonering i henhold til anvisning fra leverandør eller på basis av statiske beregninger/dimensjoneringsstandarder e.l Utarbeidelse av bygge- og lånesøknader Lånesøknad til banken Byggmesteren er behjelpelig med utfylling av søknader. Forbrukeren er selv ved sin underskrift ansvarlig for opplysninger gitt i søknaden. Forhåndskonferanse med kommunen Gjennomføres mellom kommunen, forbrukeren og den ansvarlige søker ved behov. Er et avklarende møte om rammebetingelser for byggesaken. Gebyrer og avgifter Situasjonskart, påvisningsgebyr, avfallsgebyr, byggemeldingsgebyr, kontrollgebyr, kommunale gebyrer for ansvarsrett for grunnarbeider/grunnmursarbeider, endringsmeldinger pga. korrigeringer på tegninger, kommunal tilknytningsavgift for vann, avløp og elektrisitet, ildstedsmelding, samt eventuelle andre gebyrer fra det offentlige. Ikke medtatt dokumentaavgift og tinglysningsgebyr Side 1 av 14 Skrevet ut kl.13:38

14 Post Punkt Leveringsbeskrivelse Side 2 av 14 Skrevet ut kl.13:38

15 Post Punkt Leveringsbeskrivelse Leveres B 4 Byggesøknad og ansvarsrett for ansvarlig søker B 5 Byggmesteren står som ansvarlig søker overfor byggemyndighetene. Forbrukeren plikter å gi nødvendige opplysninger for komplett utfylling av søknaden. Alle aktører i byggeprosjektet må signere søknad om ansvarsrett. Det samme gjelder forbrukeren dersom han skal utføre egen arbeider som krever ansvarsrett. Ansvarlig søker vil koordinere innsending av søknad samt samsvarserklæringer før innsending av søknad om igangssetting, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest i hht. gjennomføringsplanen. Det er kommunen som endelig avgjør tiltaksklasser. Ansvarlig prosjekterende og utførende for byggmesterens arbeider Byggmesteren er ansvarlig som prosjekterende og utførende for sine arbeider. B 7 Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest Byggmesteren søker om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest til kommunen når alle samsvarserklæringer og eventuelle kontrollerklæringer er mottatt. B 8 HMS ansvar på byggeplassen i henhold til byggherreforskriften B 9 Forsikring i byggetiden jf. bustadoppføringslova (BOL) 13 C C 1 Forsikring av huset mot brann og tyveri er inkludert i byggetiden Oppfølging i byggeperioden Byggeledelse Planlegging og kontroll av fremdrift og utførelse, overtakelsesforretning og garantibefaring av byggmesterens leveringsomfang. C 2 C 4 C 8 Uttørking av fukt i byggeperioden Det er viktig at huset blir tilstrekkelig uttørket for å hindre senere fuktskader. Det er her viktig at også forbrukeren ved utførelse av eventuelle egne arbeider er klar over dette, ved aktivt å bruke varmeovn, aktivt ventilere, eller ved bruk av en byggavfukter/byggtørker. Forbruker betaler strøm selv om byggmesteren setter inn ovn/byggavfukter. Frostskader i byggeperioden Sikring av grunnmur og fundamenter mot frostskader i byggeperioden Borttransport av bygningsavfall Containerleie og borttransport av bygningsavfall besørges Side 3 av 14 Skrevet ut kl.13:38

16 Post Punkt Leveringsbeskrivelse Leveres D Grunnarbeider D 1 Tomt og tomtekostnader Tomt inklusive avgifter og gebyrer ved tomteervervelse. Ikke dokumentavgift og tinglysningsgebyr D 2 D 3 Utstikking på tomten Utstikking av bygning på boligtomten og beliggenhetskontroll. Utstikking av tomt kan være beheftiget med ansvarsrett avhengig av tiltaksklasse Gravearbeider og masseforflytting Utgraving, borttransport av overskuddsmasse, tilkjøring av godkjent masse, singling av byggegrop, sprenging, masseforflytting, gjenfylling av grøfter, støttemurer, veier, plasser, tilbakefylling mot grunnmur, pukking og grovplanering av eksisterende/berørte masser. Beskriv tomtearbeidene eventuelt mer detaljert her: Viser til vedlagt situasjonskart. Asfalt i gardrom og klar for plen på grøntområde med stedlig masse. Murer og neting iht til situasjonskart. D 4 Tiltak for radonsikring Radonsikring i form av radonsperre og tilrettelegging av lufting av grunnen. Evt. at det fremlegges dokumentasjon på at radonsikring er unødvendig. D 6 D 7 D 8 Utvendige rørleggerarbeider Utvendige rørleggerarbeider med fremføring av vann og avløp fram til 1M innenfor fundament/grunnmur. Rørleggerarbeider (bunnledninger) innenfor fundament/grunnmur Vannledning med eventuell reduksjonsventil, bunnledning med jordingsmuffe frem til laveste gulv med stoppekran og vannmåler, som plasseres over gulv. Avløpsledninger med forgreininger frem til laveste gulv, inklusive oppstikk og sluk. Eventuelt takvannsledning med tilkobling til nedløp. Vann og avløp skal være tilgjengelig for byggmesteren i byggetiden. Kabler og ledninger for strøm og telefoni til fundament/grunnmur Utføres i henhold til retningslinjer gitt av det lokale elektrisitetsverk. Valg:(Kryss ut) ISDN.Bredbånd type.. Side 4 av 14 Skrevet ut kl.13:38

17 Post Punkt Leveringsbeskrivelse Leveres D 11 Legging av drenering av fundament/grunnmur D 12 Legging av drenering for takvann/overvann E E 1 E 3 E 8 Grunnmur, pipe og ildsted Fundament og eventuell grunnmur, med eventuelle ventiler Skal utføres i henhold til mål gitt på fundament/ grunnmurstegningen. Fundament/Grunnmurstype som vil bli benyttet: Skriv inn:. Type pipe Stålpipe Ildsted, ovn/ peis og eventuelt brannmur bak ildsted/pipe Ovn som er tilpasset Stålpipe E 11 F F 3 F 5 Forankringsjern til fundamenter, og grunnmur og søylesko etc. Innstøping av forankring for feste av svill, forankringsjern til fundamenter og grunnmur og søylesko må være på plass før svill og søyler skal monteres. Etasjeskiller / Gulv Bjelkelag og gulv over 1 etasje Bjelkelag, 100 mm mineralull og 22 mm fuktbestandige sponplater. Støping av gulv i våtrom for varmekabler Selve membrantekkingen utføres forskriftsmessig, i henhold til anbefalinger gitt av NBI våtromsnormen egen dokumentasjon F 12 F 13 Gulv direkte på grunnen 200 mm ekspandert polyesteren (Avhengig av varmetap/energiberegning), plastfolie, og armert betongplate, samt eventuell avrettingsmasse. For støpearbeid til våtrom vises til tidligere post. Parkett/Laminatgulv Parketten/laminaten legges flytende med parkettunderlag. Beskriv 3 stavs Eik Natur Følgende rom Stue og kjøkken Produktark vedlagt. Ja Nei Side 5 av 14 Skrevet ut kl.13:38

18 Post Punkt Leveringsbeskrivelse Leveres G Yttervegger G 1 G 2 G 5 G 6 Isolerte vegger av tre Leveres som angitt på kontraktstegning Fra innside: 12 mm ubehandlet sponplater, unntatt i våtrom der det leveres vannbestandige sponplater eller 13 mm gipsplater. 0,15 mm plastfolie, bindingsverk, 200 mm mineralull, vindtett plate, vindtett duk, utlekting og utvendig kledning. (Hvis bærevegg for lydbjelkelag leveres 1 lag ekstra gips på innside av yttervegg). Type utvendig kledning:... Uisolerte vegger av tre Uisolerte vegger av tre leveres der det er prosjektert samme temperatursone på begge sider av veggen, som for eks. boder, garasjer, kaldt loft etc. Leveres med 98 mm stenderverk, spikerslag og utvendig kledning. Grunnbeiset utvendig kledning Type beis: Farge: Hvit Produktark vedlagt. Ja Nei Trykkimpregnert kledning G 7 Grunnbeiset utvendig listverk H H 1 Innvendige vegger Lettvegger i tre Stendere og 12 mm ubehandlet sponplater på hver side, unntatt våtrom der det leveres 13 mm gips. Hvis flislegging legges underpanel i tillegg. Skal det legges fliser på noen innvendige vegger? Ja Nei Beskriv hvilke vegger i hvilke rom: H 3 Bærevegger i tre 98 mm stendere og 12 mm ubehandlet sponplater på hver side. 50 mm mineralull. Side 6 av 14 Skrevet ut kl.13:38

19 Post Punkt Leveringsbeskrivelse Leveres H 9 Gipsplater istede for Sponplater Alle rom I I 1 I 3 I 4 I 5 I 8 J J 1 J 2 Tak Takkonstruksjonene Takkonstruksjon leveres i henhold til kontraktstegningene. W-takstoler for hus eller deler av hus med kaldt loft benyttes til standard saltak og valmtak. 350 mm mineralull. Innredet, isolert 2. etasje leveres med A-takstoler eller sperrer. 350 mm mineralull på horisontal del, og 350 mm på skrå del. Isolasjonsmengde kan variere avhengig av resultat av varmetapsberegningene/energirammeberegningene). Taktekking Protan på kryssluftet troplater Utvendige himling over inntrukket parti, balkong/ terrasse eller inngang Spaltepanel av utvendige kledningsbord. Ligger balkong/altan over boligrom, legges vanntett membran/protan eller tilsvarende utførelse. Vindskibord Vindskibord leveres som doble eller tripple vindskier som vist på kontraktstegninger. Doble vindskier Triple vindskier Stigetrinn og feieplattform Typegodkjente stigetrinn fra takfoten og opp til pipe. Feieplattform ved pipe leveres hvis krevet i henhold til forskriften. Innvendig himling Himling i 1. etasje Himling i 1. etasje leveres med hvitmalte 12 mm, 60 x 120 cm, med synlige V-fuger. Hvitmalt Foliert Himling i 2. etasje Himling i 2. etasje leveres med hvitmalte 12 mm, 60 x 120 cm, med synlige V-fuger. Hvitmalt Foliert Side 7 av 14 Skrevet ut kl.13:38

20 Post Punkt Leveringsbeskrivelse Leveres K Vinduer K 1 K 6 Vinduer Vinduer i oppvarmet boligrom-trevegg leveres som vist på kontraktstegninger med 2 lag energiglass med argonfylling. U-verdi 1,2 W/m²K. Vindu angitt med en "F" på kontraktstegninger betyr at vinduet er fast og ikke åpningsbart. Åpningsbare vinduer leveres som svingvinduer hvis annet ikke er beskrevet. Forbehandlede vinduer Samme farge utvendig og innvendig hvis annet ikke er avtalt. Det må forventes noe flikkmaling/sluttmaling/etterbehandling av forbrukeren. Type behandling og fargeangivelse angis: L L 1 Innvendige og utvendige dører Hovedinngangsdør Isolert hovedinngangsdør leveres i henhold til kontraktstegninger Beskriv type dør: Løven CYD 801 G fra Nor Dan Produktark vedlagt. Ja Nei L 3 Balkong- og terassedør Balkong- og terassedør leveres i henhold til kontraktstegninger Beskriv type dør: Nor Dan Beskriv type dører: Produktark vedlagt. Ja Nei L 8 Innvendige dører Swedoor Style 03 Hvit M M 1 Innvendige trapper Innvendige trapper Innvendige trapper leveres i henhold til kontraktstegningen til alle etasjer som innredes av byggmesteren, i lakkert furu. Leveres med rekkverk uten stusstrinn eller teppelister. Leveres med barnesikringslist. Rekkverkstype: (Beskriv) Produktark vedlagt. Ja Nei Side 8 av 14 Skrevet ut kl.13:38

21 Post Punkt Leveringsbeskrivelse Leveres M 2 Innvendig trapperekkverk N N 1 Innvendig rekkverk i utførelse standard profil. Annen profil kan også leveres og beskrives særskilt: Beskrivelse: Produktark vedlagt. Ja Nei Foringer og innvendig listverk Taklister Angi dimensjon på listverket: 21x34mm skyggelist Produktark vedlagt. Ja Nei N 2 Gulvlister Angi dimensjon på listverket: 10x50mm slett Produktark vedlagt. Ja Nei N 3 Gerikter/Dør og vinduslister Angi dimensjon på listverket: 10x50mm slett Produktark vedlagt. Ja Nei N 4 N 7 Vindusforinger til vinduer og dører i trevegg Vindusforinger i gran eller furu leveres til alle vinduer og dører i trevegg. Malingskvalitet Overflatebehandlet listverk Taklister behandlet Ja X Nei Type behandling: Farge:Hvit Gulvlister behandlet Ja X Nei Type behandling: Farge:Hvit Gerikter behandlet Ja X Nei Type behandling: Farge:Hvit Utforinger behandlet Ja X Nei Type behandling: Farge:Hvit N 8 O O 1 Feielister Leveres kun ved dørterskler. Kjøkken-, vaskerom, garderobe- og baderomsinnredninger Kjøkkeninnredning Verdi ,- inkl mva og 15 timer montering Side 9 av 14 Skrevet ut kl.13:38

22 Post Punkt Leveringsbeskrivelse Leveres O 8 Baderomsinnredning Baderomsinnredning leveres i henhold til egen baderomstegning med komponentliste, og produktblad. Innredninger ferdigbehandlet fra fabrikk. Produktark vedlagt. Ja X Nei Antall baderomsinnredninger som skal leveres er 1 O 10 Garderobeskap Garderobeskap leveres hvis vist på kontraktstegninger. Hvit farge som standard med 100 cm til hver sengeplass. Slagdører i henhold til kontraktstegninger. Antall garderobeskap totalt: Antall: Type: Produktark vedlagt. Ja Nei P P 2 P 3 P 4 Q Balkong, terrasse og utvendig trapper Understøttelse i tre Tresøyler sammenspikret eller laminert, avhengig av dimensjoneringen. Balkonggulv Balkonggulv i Protan Balkongrekkverk Balkongrekkverk leveres i glass iht til tegning Ventilasjonsarbeider Side 10 av 14 Skrevet ut kl.13:38

23 Post Punkt Leveringsbeskrivelse Leveres Q 1 Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner Mekanisk tilførsel av filtrert forvarmet friskluft til stuer og soverom. Mekanisk avtrekk fra våtrom, WC og kjøkken. Varmegjenvinning med årsvirkningsgrad 80 %. Kjøkkenventilator med egen vifte for utblåsing ut gjennom yttervegg eller over tak i egen takhatt. Ved installasjon av ildsted forutsettes direkte lufttilførsel til ildstedet. Fleksible kanaler i mekaniske avtrekksanlegg. På kaldt loft er kanalene isolerte. Spirorør på alle hovedstrekk til balanserte anlegg. Fleksible kanaler fra ventil til hovedstrekk. Ved bygging i områder med forurenset luft forutsettes EU 7 filter. I hus med ekstra leilighet leveres også balansert ventilasjonsanlegg. Forbrukeren av ventilasjonsanlegget plikter å gjøre seg kjent med anlegget, og sette seg inn i bruks- og vedlikeholdsmanual fra leverandøren. Feil bruk kan medføre dårlig inneklima og fuktskader på boligen. Innkassinger for ventilasjonskanaler kan forekomme. Kjøkken ventilator ikke medtatt. R R 1 R 2 R 4 R 6 Ventilasjonsaggregat plasseres i rom: Produktark vedlagt. Ja Nei Blikkenslagerarbeider Takrenner og nedløpsrør Alle beslag og takrenner leveres i overflatebehandlet stål/ aluminium. Takrenner i 125 mm. Nedløpsrør 75 mm. Avsluttes med utkast over planert terreng, eller ned i drensrør. Dør- og vindusbeslag Leveres i overflatebehandlet stål/aluminium til dører og vinduer i trevegg. Ventilasjonshatter på tak Leveres i utførelse tilpasset taktekkingen. Vinkelbeslag vegg/tak ved ark og takoppløft og ved balkong Leveres i utførelse tilpasset taktekkingen. Side 11 av 14 Skrevet ut kl.13:38

24 Post Punkt Leveringsbeskrivelse Leveres S Rørleggerarbeider innvendig S 1 Rør- og sanitærutstyr Rør- og sanitærutstyr leveres komplett i henhold til sanitærutstyr angitt på kontraktstegningen i hvit farge som standard. Leveres komplett over laveste gulv. Innvendige vannledninger legges skjult i utførelse rør i rør, (kan forekomme synlig noen steder),og avløpsrør er av plast. I boliger hvor flere etasjer er innredet eller beboer er svært støyfølsom anbefales at det installeres jernrør i deler av avløpsrørsystemet (Pristillegg). Innkassing av rør kan forekomme der konstruksjonen gjør dette nødvendig. De enkelte rom utstyres i henhold til kontraktstegninger og tegningssymboloversikt. Til kjøkken leveres blandebatteri med svingbar tut på oppvaskbenken, og uttak for tilkobling av oppvaskmaskin. Det leveres 200 l varmtvannsbereder med skoldingssikring til hovedleilighet og 115 l til bileilighet. Alle kraner leveres med skoldingssikring. S 2 S 4 S 7 S 8 S 9 S 10 Vannbesparende toalett Antall som skal leveres: Produktark vedlagt. Ja X Nei Dusjkabinett Dusjkabinett hvis vist på kontraktstegninger Antall som skal leveres: Produktark vedlagt. Ja Nei Tappekran for hagevanning Leveres i type frostfri. Vannmåler Leveres hvis forlangt av kommunen Husbrannslange eller 6 kg pulverapparat Husbrannslange 6 kg pulverapparat X Skap til rørfordeling kaldt/varmt vann Leveres som del av rør i rør system Side 12 av 14 Skrevet ut kl.13:38

25 Post Punkt Leveringsbeskrivelse Leveres T Elektrikerarbeider T 2 T 3 Elektriske installasjoner Koplete elektriske installasjoner med sikringsskap, kontakter, ledninger, jordfeilbryter og overbelastningsvern. Sikringsskap med overbelastningsvern (hovedsikringer), automatsikringer, jordfeilvarslingsenhet og jordfeilbryter. Alle stikkontakter leveres barnesikre. Ledninger legges skjult i vegger og himlinger av tre. Hvis ikke angitt på tegning avtales punktplassering senere mellom forbrukeren og installatøren. Anlegget dimensjoneres for elektrisk oppvarming. Ja Nei I standard pris ligger det inne totalt...(angi) elektriske punkter. Se innledende sider i beskrivelsen for mer informasjon og definisjon av elektriske punkter. Varmekabler til gulv Angi til hvilke rom: Bad, gang og TV stue T 4 V V 5 Svakstrøm til ringeanlegg, antenne og telefon Se innledningstekst om elektriske punkter. Diverse Rørpakke til sentralstøvsugeranlegg Leveres og installeres/klargjøres for komplett anlegg. Beskriv nærmere her: (Plassering av motor, antall sugepunkter) V 6 Komplett sentralstøvsugeranlegg med sugeenhet og slangesett Beskriv nærmere her: (Plassering av motor, antall sugepunkter) V 13 Bruksanvisning Leveres ved ferdigstillelse/overtakelse Side 13 av 14 Skrevet ut kl.13:38

26 Post Punkt Leveringsbeskrivelse Leveres ikke C C 9 Oppfølging i byggeperioden Hovedrengjøring før huset tas i bruk Huset skal hovedrengjøres før det taes i bruk i henhold til Teknisk forskrift Side 14 av 14 Skrevet ut kl.13:38

27 Romskjema Forbruker/Byggherre: Vågsgaten 22 Type rom Gang 07 Sov 08 Tv S 06 Sov 10 Sov 09 Bad 11 Bod 01 Carport Stue 01 Wc 04 Bod 03 Kjøk 02 Kommentarer 1. etg 1. etg 1. etg 1. etg 1. etg 1. etg 1. etg 1. etg 2. etg 2. etg 2. etg 2. etg Skriv inn overflater HIMLINGER Ferdigmalte takplater x x x x x x x x x x Panel Panel på skråhimling Gips VEGGER Gipsplater x x x x x x x x x x Sponplater Stående furupanel Liggende furupanel Stående granpanel Liggende granpanel Furu dør-/vinduslister Brystningspanel Fliser Tapet GOLV Gulvspon x x x x Lydgulv Parkett / laminat x x Betong x x x x x x x Fliser Tepper Antall stikkontakter Dobble Enkle Kontakt sentralsttøvsuger Varmekabler X X X Dato, Side 1

28

29

30

31

32

33

34 BYA BRA 99,7m2 142,9m2 Rev Dato Beskrivelse Sign Kontr. jlø Tittel: Byggservice Egersund A/S Enebolig Vågsgaten Egersund Målestokk: 1:100 Dato: Tegningsnr.: A Prosjekterende: Byggservice Egersund A/S Fabrikkplassen Egersund Tegning: Nord Fasade Tlf Fax Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

35 2 jlø Rev Dato Beskrivelse Sign Kontr. Tittel: Byggservice Vågsgaten 22 Fabrikkplassen Egersund Målestokk: 1:100 Dato: Tegningsnr.: A Prosjekterende: Byggservice Egersund A/S Fabrikkplassen 5 Tlf Egersund Fax Tegning: Etasje BYA BRA Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke 99,7m2 142,9m D x V x 16 Bh x 21 D-01 Bod 9,9 m² 9 x 21 D x 169 = 2,700 m Sov 15 D-01 9 x 21 11,7 m² V x 16 6 Bh Bh. 900 V x 16 Bh x 12 V-01 9 x 21 D Gang 13,0 m² Bad/Vask A1 A1 6,4 m² vent. 06 Tv stue 13,3 m² D-01 9 x 21 W D-01 9 x Sov 9 x 21 D-01 5,3 m² Bh. 900 V x x 12 V-01 Bh Sov Bh ,9 m² Bh x 12 V x 12 V

36 2 jlø Rev Dato Beskrivelse Sign Kontr. Tittel: Byggservice Vågsgaten 22 Fabrikkplassen Egersund Målestokk: 1:100 Dato: Tegningsnr.: A Prosjekterende: Byggservice Egersund A/S Fabrikkplassen 5 Tlf Egersund Fax Tegning: Etasje BYA BRA Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke 99,7m2 142,9m2 D x Terrasse 31,9 m² V x 21 Bh. 0 V x 21 Bh. 0 V x 21 Bh Stue 3 16 x 169 = 2,700 m ,0 m² Bh. 0 8 V-01 6 x 6 Bh x 21 V-01 Wc 2 9 x 21 D ,1 m² 9 x 21 D-01 A1 A1 V x 12 Bh. 900 Bh Bod 2,1 m² Kjøkken 11 x 12 V-01 22,4 m² Bh x 12 V-01 Bh x 12 V-01

37 9,0 +5,40 Tak +5,40 Tak +2,70 2. Etasje ,70 2. Etasje ±0,00 1. Etasje -0,30 Terreng ±0,00 1. Etasje -0,30 Terreng Snitt A2 +5,40 Tak +5,40 Tak +2,70 2. Etasje ,70 2. Etasje ±0,00 1. Etasje -0,30 Terreng ±0,00 1. Etasje -0,30 Terreng Snitt A1 BYA BRA 99,7m2 142,9m2 Rev Dato Beskrivelse Sign Kontr. jlø Tittel: Byggservice Vågsgaten 22 Fabrikkplassen Egersund Målestokk: 1:100 Dato: Tegningsnr.: A Prosjekterende: Byggservice Egersund A/S Fabrikkplassen Egersund Tegning: A1 Snitt Tlf Fax Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

38 Ny mur langs vei Nettingjære stopper her Nettinggjære stopper her Nettinggjære på eksisterende mur A2 A Asfalt m/avrenning mot vei Nettinggjære på ny mur Ny mur denne side A1 A1 Plen