Feil i nye elektriske anlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Feil i nye elektriske anlegg"

Transkript

1 Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY 1207 HØSTEN 2007 Kommunikasjon/Norsk F Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Adresse: Pb 203, 3901 Porsgrunn, telefon , Bachelorutdanning - Masterutdanning Ph.D. utdanning

2 Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA PROSJEKT I EMNE FY 1207 HØSTEN 2007 Emne: Kommunikasjon/Norsk Tittel: Feil i nye elektriske anlegg Rapporten utgjør en del av vurderingsgrunnlaget i emnet Prosjektgruppe: F Tilgjengelighet: Åpen Gruppedeltakere: Eivind Trahaug Marius Trolsrud Andreas Tyrdal Kåre Vistnes Jonas Wilhelmsen Simen Økstad Hovedveileder: Gro H. E. Wærstad Sensor: Thomas Øyvang Biveileder: Thomas Øyvang Sammendrag: DSB har avdekket feil i over 43 % av alle nye elektriske anlegg. Mange av feilene er så alvorlige at de kan medføre personskade og tap av menneskeliv. Denne rapporten tar hovedsakelig for seg de tre største feilkildene som ble avdekket av DSB; dokumentasjon, feilmontering av utstyr og merking. Målet er å redusere antall feil med 50 %. Installatører, montører og lærlinger har besvart en spørreundersøkelse som omhandler de største feilkildene. Statistikk fra DSB og resultatene fra undersøkelsen, danner argumentene for de ulike tiltak som anbefales. Dokumentasjon og sluttkontroll har et stort forbedringspotensiale. Avvik innen denne kategorien har lav prioritet i elektrobransjen, spesielt fra montørens side. Det foreslås å nedfeste i læreplanen for videregående skole, at elever ved elektrofag skal gjennomføre planlegging, risikovurdering og sluttkontroll på samtlige øvingsoppgaver i skolelaboratoriet. Dette må følges opp i arbeidslivet i form av oppfriskningskurs som et krav i bedriftens internkontroll. Det anbefales også å utarbeide et skjema som elektrikeren gjennomgår sammen med kunden ved overtakelse av et elektrisk anlegg. Skjemaet må være lovpålagt i FEL, og inngå i bedriftens internkontroll. Målet er at kunden får tilstrekkelig informasjon om hva som kreves av et elektrisk anlegg ved ferdigstillelse. Høgskolen tar ikke ansvar for denne studentrapportens resultater og konklusjoner Avdeling for teknologiske fag

3 Forord FORORD Formålet med denne rapporten er hovedsakelig å redegjøre for hvorfor det utføres så mange feil i nye elektriske anlegg, samt utarbeide forslag til forbedringer på området. For å få fullt utbytte av rapporten, er det en fordel at man har kunnskap innenfor elektrofaget og kjenner til betydningen av generelle faguttrykk. Produkt- og elektrisitetstilsynet utarbeidet i år 2000 en rapport innenfor verifikasjon av nye elektriske anlegg. Den inneholder blant annet statistikk for avvik i elektroinstallasjoner, og legger grunnlaget for mye av innholdet i denne rapporten. I dag er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som disponerer rapporten [1], ettersom Produkt- og elektrisitetstilsynet ikke lenger eksisterer. Prosjektgruppen vil derfor referere til DSB i denne rapporten. Prosjektgruppen vil gjerne benytte anledningen til å takke ansatte i DSB, spesielt sjefsingeniør Oddmund Foss, for hans behjelpelighet med å oversende DSBs rapport og statistikker til oss. Vi vil også takke Færder VGS for deres bidrag med utdeling og gjennomføring av spørreundersøkelser til elektrolærlinger i Vestfold. Til slutt ønsker vi å takke vår veileder, Gro H. E. Wærstad, for all hjelp hun har bidratt med gjennom prosjektet. Porsgrunn Eivind Trahaug Helge Marius Trolsrud Andreas Tyrdal Kåre Vistnes Jonas Wilhelmsen Simen Økstad F

4 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Innholdsfortegnelse Innledning Innhenting av fakta og data De største feilkildene i DSB rapporten Tallmaterialet fra spørreundersøkelsene Lover og regler... 7 FEL 12 Kontroll, erklæring om samsvar og dokumentasjon... 7 FEL 32 Merking... 7 FEL 36 Anlegg og tilkobling Det lokale elektrisitetstilsyn Standardisering internasjonalt og nasjonalt Dokumentasjon og verifikasjon Opplæring i dokumentasjon og verifikasjon Bedriftens arbeidsmengde Feilmontering av elektrisk utstyr Monteringsanvisning Merking Diskusjon Lover og regler Dokumentasjon og verifikasjon Feilmontering av elektrisk utstyr Merking Konklusjon Forslag til tiltak Kontinuitet i opplæringen Bedre informasjon til kunden Referanser Vedlegg F

5 Innledning 1 INNLEDNING Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ferdigstilte i år 2000 en rapport som omhandler avvik og mangler ved nye elektriske anlegg. I denne rapporten ble det avdekket feil ved nær 43 % av alle nye elektriske installasjoner. Etter at rapporten ble offentliggjort har det vært mange diskusjoner og forslag til tiltak, men dagens situasjon viser til manglende forbedring på området. Feilene som ble avdekket er svært urovekkende med tanke på sikkerheten til bruker av det elektriske anlegget. En ny installasjon bør være feilfri; spesielt med tanke på avvik som kan føre til direkte fare for liv og helse. Målet med denne rapporten er å komme frem til en løsning på hvordan man kan redusere antall feil i nye elektriske anlegg, med minimum 50 %. Faktorer som vil bli vurdert er holdninger til aktører i bransjen, kvaliteten på opplæring av nytt fagpersonell, samt hvilke metoder bedriftene har for risikovurdering og internkontroll. Det vil også bli vurdert om det finnes sammenheng mellom store arbeidsmengder og feilkilder i elektriske anlegg. DSBs rapport vil være en naturlig kilde til fakta og data. Den inneholder relevant statistikk og fakta innenfor emnet. Det vil bli utført anonyme spørreundersøkelser til lærlinger, montører og installatører. Denne rapporten begynner med å redegjøre for tallmaterialet som har blitt benyttet. Det er spesielt tre feilkilder som utpeker seg i DSB-rapporten. Disse feilene omhandler avvik innen dokumentasjon, montering av utstyr og merking. Det har blitt valgt å se nærmere på disse feilene for å avgrense prosjektet, som også vil utgjøre hovedkapitlene i rapporten. Etterfulgt av hovedkapitlene kommer en diskusjon rundt hvert av områdene. Ut ifra DSBs statistikk og spørreundersøkelsene trekkes en konklusjon, med forslag til tiltak for å redusere antall feil i nye elektriske anlegg. F

6 Innhenting av fakta og data 2 INNHENTING AV FAKTA OG DATA Tallmateriale som blir presentert er utarbeidet på grunnlag av fakta fra DSBs rapport og utførte spørreundersøkelser. De tre største feilkategoriene i DSB-rapporten har blitt analysert, og ligger til grunn for utformingen av spørsmålene i undersøkelsen. Spørreundersøkelsen er besvart av de utførende innenfor elektrobransjen, og gir et svar på hvilke holdninger bransjen har i forhold til feilene som blir presentert i DSBs rapport. 2.1 De største feilkildene i DSB rapporten Mengden som ligger til grunn for DSB-rapportens tall er utførte tilsyn over hele landet. Ut i fra disse tilsynene har DSB gruppert feil og mangler innefor ulike grupper. Feilene er gruppert inn i tre feilkategorier: Feilkategori 1: Lav alvorlighetsgrad Feilkategori 2: Middels alvorlighetsgrad Feilkategori 3: Høy alvorlighetsgrad Høy alvorlighetsgrad definerer feil som kan føre til direkte fare for liv og helse. Vedlegg E viser til eksempler innenfor de ulike feilkategoriene. De største feilkildene i DSB-rapporten er dokumentasjon, merking og feilmontert installasjonsmateriell [1]. Dette utgjør over 60 % av feilene som har blitt avdekket. Figur 1- Type feil som er avdekket av DSB [1] De resterende feilkildene fra figur 1 står forklart i vedlegg E. F

7 Innhenting av fakta og data 2.2 Tallmaterialet fra spørreundersøkelsene Ut i fra de tre største feilkildene fra figur 1, har det blitt produsert tre ulike spørreundersøkelser som ble delt ut til lærlinger, montører og installatører. Disse tre gruppene representerer de mest sentrale leddene i en installasjonsbedrift, og er definert som utførende av elektriske anlegg. Totalt ble det hentet inn svar fra 12 installatører, 76 montører og 23 lærlinger. Spørreundersøkelsene er besvart anonymt. Formålet med spørreundersøkelsen er å kartlegge holdninger til de utøvende innenfor bransjen. Spørsmålene i undersøkelsene er produsert slik at de kan settes opp i mot hverandre og danne et bilde av hvordan holdningene er i en installasjonsbedrift. Et samlet resultat fra spørreundersøkelsen er satt opp mot DSB sine tallmaterialer, og danner grunnlaget for denne rapportens hovedkapitler. F

8 Lover og regler 3 LOVER OG REGLER I Norge er det Justis- og politidepartementet (JD) som har ansvaret for kontroll og lovgiving av elektriske installasjoner. DSB er underlagt JD for å utføre forskrifter i elektriske lavspenningsanlegg. Tidlig på 90-tallet iverksatte DSB et såkalt systemrettet tilsyn. Dette medførte i praksis at Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) ikke lenger sto ansvarlig for kontrollføring av nye elektriske anlegg. Endringen ble formelt iverksatt , og virksomhetene innen elektrobransjen ble pålagt å utarbeide en internkontroll for bedriften. For å oppfylle sikkerhetskravene i Forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg (FEL), må man følge anerkjente internasjonale normer. I FEL 10 sier DSB at en måte å følge sikkerhetskravene på, er å følge NEK 400. [2] I FEL er det spesielt tre paragrafer som er aktuelle til dette prosjektet, og vil derfor bli gjengitt i påfølgende punkter: FEL 12 Kontroll, erklæring om samsvar og dokumentasjon Før nytt anlegg tas i bruk og etter hver endring skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftenes krav. Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i kapittel V. Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav. Erklæring om samsvar og dokumentasjon skal overleveres eier av anlegget. Dersom det har vært nødvendig å ta spesielle forholdsregler i anlegget for å oppfylle kravene om elektromagnetisk kompabilitet, skal den som prosjekterer eller utfører anlegget utarbeide instruksjon for bruk og vedlikehold av disse tiltakene. [3] FEL 32 Merking Det skal i nødvendig grad foretas merking slik at kabler, utstyr, vern og annet materiell kan identifiseres og for øvrig i den utstrekning det er nødvendig for å unngå fare. [3] F

9 Lover og regler FEL 36 Anlegg og tilkobling Elektrisk utstyr som inngår i eller skal tilkobles et anlegg skal når det er installert og vedlikeholdt i henhold til fabrikantens anvisninger og brukes i henhold til sitt formål, ikke bringe sikkerheten i fare for personer, husdyr eller eiendom. [3] 3.1 Det lokale elektrisitetstilsyn DLE er en enhet tilhørende nettselskapet i de ulike regionene. De fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet nettselskapets forsyningsanlegg, og omsetningen av elektrisk utstyr innenfor nettselskapets forsyningsområde. DLE utfører tilsynet etter rammer fra DSB, og er pålagt å rapportere til regionen om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater. DSB baserer deretter sine statistikker ut ifra DLEs tilsynsrapporter.[4] 3.2 Standardisering internasjonalt og nasjonalt For å utforme lover og regler for arbeid på elektriske anlegg, er det viktig med standarder for både materiell og utføringsmetoder. Innenfor EU og EØS-området er det CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) som står for utforming av normer og standardiseringer. I Norge er det NEK (Norsk elektroteknisk komité) som arbeider for standardisering på det elektrotekniske området. De har utarbeidet NEK 400, som inneholder normer for planlegging, montasje og verifikasjon av elektriske installasjoner. Normen skal sikre personer, husdyr og eiendom mot farer og skade som kan oppstå ved fornuftig bruk av installasjonen [4]. Dette er normen som elektrikere og installatører følger, for å tilfredsstille kravene i FEL. F

10 Dokumentasjon og verifikasjon 4 DOKUMENTASJON OG VERIFIKASJON For å verifisere at en jobb er utført etter gjeldende forskrifter, må det utføres en sluttkontroll. Verifikasjonen inneholder en rekke målinger som skal utføres for å dokumentere at installasjonen og utstyr er innenfor forskriftenes krav. Dokumentasjonen for et elektrisk anlegg er en samling av resultatene fra verifikasjonen. Dokumentasjonen lages for å kunne bevise ovenfor kunden og andre interessenter at arbeidet er utført etter forskriftene. Det har de senere årene blitt lagt stor vekt på dokumentasjon og verifikasjon av elektriske anlegg. I NEK 400:2006 er alle krav satt opp i standardiserte skjemaer. Skjemaene inneholder krav til utførelse med veiledning, resultater og krav til måleinstrumenter og måleverdier. [5] 4.1 Opplæring i dokumentasjon og verifikasjon 30 % av alle feil i nye elektriske anlegg omhandler feil ved dokumentasjon av anlegget [1]. Disse feilene ligger innenfor feilkategori 1. Lærlinger I den utførte spørreundersøkelsen svarer 39 % av lærlingene at de ikke har hatt opplæring i dokumentasjon, sluttkontroll eller samsvarserklæring tidligere på yrkesskolen. Nær halvparten av lærlingene svarer at de aldri har vært med en montør under utførelse av sluttkontroll (Figur 2). Ut ifra figur 2 kommer det også frem at 78 % av lærlingene mener regelverket er vanskelig å forstå. Figur 2- Opplæring av lærlinger F

11 Dokumentasjon og verifikasjon Montører Alle elektromontører vil fra tid til annen bli nødt til å utføre en sluttkontroll. Figur 3 viser til spørreundersøkelsen som ble utarbeidet til montørene. Der kommer det frem at 35 % av montørene ikke har fått opplæring i sluttkontroll. I tillegg er det 28 % som svarer at de har fått opplæring, men likevel mener at denne er for dårlig. De resterende montørene har svart at de er godt nok opplært til å utføre en sluttkontroll, men dette utgjør under halvparten av de som deltok på spørreundersøkelsen. Figur 3- Opplæring i sluttkontroll for montører Installatører Figur 4 viser at nesten samtlige installatører pålegger sine montører å ha fokus på sluttkontroll. Til tross for dette, er det er kun halvparten av installatørene som tror at montørene bruker sluttkontrollen aktivt. Figur 4- Undersøkelse rettet mot installatører F

12 Dokumentasjon og verifikasjon Ut ifra Figur 4 kommer det frem at 58 % av installatørene tror montørene kun utfører sluttkontroll på store anlegg, og at 85 % av installatørene sender ut samsvarserklæring til kunden. Lærlinger er fortsatt under opplæring når de jobber i en bedrift. Arbeidsgiveren er da pliktig til å sørge for at lærlingen får opplæring etter kravene fra utdanningsdirektoratet. I denne opplæringen inngår også utførelse av sluttkontroll og dokumentasjon. Likevel viser undersøkelsen at bare 58 % av installatørene har stor fokus på å instruere lærlingene i sluttkontroll og dokumentasjon. 4.2 Bedriftens arbeidsmengde Elektrobransjens arbeidsmengde kan være en faktor som er med på å bestemme antall feil i elektriske anlegg. For å kartlegge situasjonen bedre, har installatørene blitt spurt om de tror stor arbeidsmengde påvirker utførelsen av en sluttkontroll. Resultatet kommer frem av Figur % 33 % Figur 5- Påvirkning av stor arbeidsmengde Resultatet viser at hele 67 % mener montørene sluntrer med sluttkontrollen ved store arbeidsmengder. F

13 Feilmontering av elektrisk utstyr 5 FEILMONTERING AV ELEKTRISK UTSTYR Undersøkelsen til DSB viser at 15 % av de feilene som er avdekket kommer av materiell som er feilmontert eller defekt (Figur 1). Tidligere var de elektriske installasjonene mindre avanserte enn de er i dag. Elektriske produkter har blitt mer avanserte opp gjennom årene, noe som medfører at montøren har behov for bedre kunnskap innen de ulike produkttypene. For å illustrere problematikken innen feilmontering, siteres SINTEF NBL angående elektriske komponenter: Påliteligheten til en enkelt komponent i en elektrisk installasjon (for eksempel en stikkontakt) er egentlig temmelig høy. Til tross for dette har politiet påvist i gjennomsnitt ca 70 branner i boliger i Norge pga. elektrisk feil i installasjonsmateriell, hvert år i løpet av de siste 10 årene. Dette har sin årsak i at det totale antallet stikkontakter i norske hjem er svært høyt. En gjennomgang av DSBs brannårsaksstatistikk viser at dette antallet har hatt en stigende tendens i løpet av tiårsperioden , fra ca. 60 branner pr. år i 1995 til ca. 80 branner i [6] 5.1 Monteringsanvisning Det skal foreligge monteringsanvisning på alt nytt elektromateriell. Den beskriver riktig metode for montering av utstyr, og er laget for at produktet skal overholde krav som stilles i forskriften. Figur 6 viser til resultatene fra spørreundersøkelsen. Figur 6 Bruk av monteringsanvisning Det viste seg at hele 91 % av lærlingene synes det er viktig at monteringsanvisninger blir fulgt og lest. Når det gjaldt montørene, sa kun 40 % at de fulgte og leste monteringsanvisningen. F

14 Merking 6 MERKING Merking av sikringer, vern, jordfeilbrytere og tavleskjema inngår i feilkategori % av alle feil som oppstår i et nytt elektrisk anlegg er av typen manglende merking[1]. Feilmerkingen som blir beskrevet i DSBs rapport omhandler sikringer, vern, jordfeilbrytere og sikringskap. Denne type feil fører ikke til umiddelbar fare for liv og helse i et elektrisk anlegg, men kan føre til andre feil og situasjoner som en indirekte årsak av dette. Det kan for eksempel oppstå stor fare ved arbeid på anlegget dersom feil anleggsdel blir koblet ut grunnet feilmerking. [1] Et praktisk eksempel på konsekvensen av et feilmerket anlegg er hentet fra DSB sitt nyhetsblad El-sikkerhet nr. 71: Den 5.juli ble en 20 år gammel lærling skadet da han skulle kutte en 230 V EX-linje. Aktuell sikringskurs var på forhånd koblet ut, og lærlingen hadde foretatt en spenningsprøving som viste at linja var spenningsløs. Det viste seg imidlertid å stå spenning på linja. Pga. feilmerking var gal sikring koblet ut, og spenningsmålingen hadde av en eller annen grunn ikke gitt resultat. Det opplyses om at arbeidet ble utført sammen med en erfaren montør. Lærlingen fikk andregradforbrenning på høyre hånd, og var sykemeldt i 26 dager. [7] Spørreundersøkelsen viser at montører ikke har tilstrekkelig fokus på merking. Av figur 7 kommer det frem at 35 % av montørene til tider merker anlegget etter utført arbeid. Figur 7- Antall montører som merker utført arbeid Holdningene som kommer frem av dette søylediagrammet gjenspeiler seg i en rapport utgitt av BKK. Der blir det bekreftet at ved 131 kontrollerte nye anlegg var det 58 anlegg som manglet kursfortegnelse.[8] F

15 Diskusjon 7 DISKUSJON Dagens situasjon med feil i over 43 % av alle nye elektriske anlegg er uakseptabelt høy. En elektrisk installasjon utføres med praktisk håndverk hvor det er menneskelig å gjøre feil, men i et fag med så stor risiko som elektrobransjen, må det opprettholdes bedre rutiner for å unngå brudd på forskriftene. 7.1 Lover og regler Det diskuteres ofte om dagens regelverk er for omfattende og vanskelig å forstå. I følge spørreundersøkelsen til lærlingene, kommer det frem at hele 78 % syntes regelverket er for omfattende (Figur 2, side 9). Dette svaret kommer fra nylig uteksaminerte elever fra videregående skole, som burde ha god innsikt og forståelse av forskrifter og normer. Prosjektmedlemmenes egen erfaring er at kunnskapen om regelverket forfaller etter flere år ute i arbeid. Årsaken kan være liten fokus på videreopplæring og opprettholdelse av teoretisk kunnskap i elektrobransjen. Forskrifter og tilhørende normer forandrer seg med årene. Nye produkter, krav fra forbruker og generell faglig utvikling er hovedsakelig grunnen til dette. Spørsmålet er likevel om fagarbeidere skal forstå all teori i NEK 400. Det viktigste er at montøren kjenner til oppbygningen av normen, og klarer å benytte den ved usikkerhet i forhold til praktiske løsninger. Som en forenkling av normen, og for å lette forståelsen av NEK 400, er det utarbeidet håndbøker som gir montøren veiledning om praktiske løsninger innen elektrofaget. 7.2 Dokumentasjon og verifikasjon Dokumentasjon, sluttkontroll og samsvarserklæring er de største feilkildene i DSBs rapport. For å kvalitetssikre arbeidet i en elektroinstallasjon, er sluttkontroll av stor betydning. Sannsynligvis vil andre feil i elektroinstallasjonen bli avdekket, dersom en sluttkontroll utføres korrekt. For å kunne utføre en sluttkontroll kreves det generell kunnskap innen regler og forskrifter. Det er særdeles viktig at bedriften legger til rette for god opplæring av sine ansatte på dette området. Det er lite tilfredsstillende at 63 % av montørene ikke har fått god nok opplæring i sluttkontroll (Figur 3, side 10). Sluttkontrollen inngår som en viktig del av installatørens samsvarserklæring til kunden. Samsvarserklæringen er kundens bevis på at elektroinstallasjonen er utført etter gjeldene forskrifter. Det er et bekymringsfullt moment at 85 % av installatørene sender ut samsvarserklæringer, samtidig som de tror at bare 42 % av montørene bruker sluttkontrollen aktivt i sitt arbeid. Stort arbeidspress utpeker seg som en grunn til ikke å utføre sluttkontrollen. Figur 4 - side 10, viser at installatøren tror over 67 % av montørene sluntrer med sluttkontrollen ved stort F

16 Diskusjon arbeidspress. Ved store arbeidsmengder er det også naturlig å gjøre andre feil i installasjonen. Derfor er sluttkontroll viktig ved slike arbeidsforhold, slik at disse feilene blir luket ut gjennom kvalitetssikringen. 7.3 Feilmontering av elektrisk utstyr I dag eksisterer det et stort utvalg innen elektrisk materiell. Derfor er det viktig at materiellets tilhørende monteringsanvisning blir fulgt. Det viser seg ut ifra Figur 6 - side 12, at 60 % av de spurte montørene ikke følger monteringsanvisningen. Enkelte montører velger å benytte egen fornuft og erfaring ved montering. Dette fungerer ikke lenger, siden hvert enkelt produkt krever spesiell montering for å opprettholde kravene i NEK 400:2006 Problemene med feilmontering kan også ha årsak i at det foreligger større tidspress på de fleste jobber. Flere større byggprosjekter opererer med en tidsfrist for ferdigstillelse. Hvis denne blir brutt er det normalt å kreve dagbøter fra de entreprenører som forårsaker forsinkelse i byggeprosessen. Dette kan gå på bekostning av kvaliteten på arbeidet, og er en av årsakene til at monteringsanvisningen ikke blir lest. Montøren er en viktig brikke i monteringen av utstyret. Derfor er det viktig at montøren har en moralsk holdning som ikke lar økonomi og tidspress gå ut over montering av det elektriske utstyret. Det påpekes igjen at en korrekt utført sluttkontroll vil være med på å oppdage feilmontert utstyr. 7.4 Merking Det stilles spørsmål til hva kunden forventer av sitt elektriske anlegg. Det er eieren av det elektriske anlegget som har ansvaret for den elektriske installasjonen. Ut ifra BKKs rapport (Kapittel 6), viser det seg at 58 av 131 kontrollerte anlegg manglet kursfortegnelse. Dette viser til dårlige holdninger i bransjen, og man kan stille seg spørrende til om elektrobransjen utnytter kundens uvitenhet til sitt eget beste. Ved overlevering av et nytt elektrisk anlegg bør kunden stille seg mer kritisk til elektrikerens utførte arbeid, spesielt med tanke på dokumentasjonspapirer og kvaliteten på det elektriske utstyret. F

17 Konklusjon 8 KONKLUSJON De tre største feilkildene i nye elektriske anlegg omhandler dokumentasjon, feilmontering av utstyr og merking. Disse feilene dekker over 60 % av de totale avvik som blir avdekket i nye elektroinstallasjoner. For å angi feilenes alvorlighetsgrad finnes det tre ulike feilkategorier, hvor feilkategori 1 betraktes for å være minst alvorlig. Både dokumentasjon og feilmerking ligger under denne kategorien. Tiltak for å oppfylle krav innen feilkategori 1 vil ofte bli nedprioritert av elektrobransjen, fordi mange betrakter denne kategorien som mindre alvorlig. Slike holdninger må fjernes, for å redusere feil i nye elektriske anlegg. Elektroinstallatørene har gode rutiner for sluttkontroll og dokumentasjon. Det viser seg imidlertid at montørene mangler gode holdninger til utførelse av sluttkontrollen. Årsaken til dette er antakeligvis dårlig opplæring og lite kunnskap om konsekvensene som følger av en mangelfull sluttkontroll. Kvaliteten på sluttkontroller vil sannsynligvis øke ved å innføre bedre opplæringsrutiner. Opplæring er også et viktig moment i det å skape forståelse av forskrifter, materiell og fremgangsmåter. Det er viktig med kontinuitet i opplæringen, fra skolenivå og videre i yrkeskarrieren. Her er det mye som kan forbedres betraktelig i forhold til dagens situasjon. Store arbeidsmengder hos elektroentreprenørene har innvirkning på antall feil i nye elektriske anlegg. Årsaken er hovedsakelig en presset arbeidssituasjon, som fører til at merking og sluttkontroll blir nedprioritert for å fullføre arbeidet til tidsfristen. 8.1 Forslag til tiltak For å oppnå hovedmålet om en reduksjon på 50 % av feilene i nye elektriske anlegg, er det utarbeidet to ulike tiltak Kontinuitet i opplæringen Det foreslås å nedfeste i læreplanen for videregående skole, at elever ved elektrofag skal gjennomføre planlegging, risikovurdering og sluttkontroll på samtlige øvingsoppgaver i skolelaboratoriet. Det vil føre til en mykere overgang fra skolehverdagen til arbeidslivet. Dette bør følges opp i arbeidslivet i form av oppfriskningskurs innenfor sluttkontroll som et krav i bedriftens internkontroll. Hvis dette følges opp vil det bli foretatt flere korrekte sluttkontroller, som fanger opp store deler av de feilene DSB har avdekket. F

18 Konklusjon Bedre informasjon til kunden Det forslås at det nedsettes en komité bestående av forbruker, installatør (NELFO) og DSB. Komiteen skal ha som mål å utarbeide et standardisert kontrollskjema, som elektrikeren gjennomgår sammen med kunden ved overtakelse av et elektrisk anlegg. Målet er at kunden får tilstrekkelig informasjon om hva som skal kreves av et elektrisk anlegg ved ferdigstillelse. Skjemaet må være tilrettelagt slikt at det kommer klart frem hva installatøren skal levere. Dette vil føre til at installatøren får mer troverdighet ovenfor sine kunder, og at begge parter blir forsikret om at arbeidet er utført iht. de gitte retningslinjer. Skjemaet skal være lovpålagt som en del av 12 i FEL, og inngå som en naturlig del av installatørens internkontroll. F

19 Referanser REFERANSER [1] Aanesen L.T., Avvik og mangler ved nye elektriske anlegg, Produkt- og Elektrisitetstilsynet, [2] Ormbostad J.E., Montørhåndboka, Elforlaget, 3. utgave, 2. opplag [3] Produkt- og elektrisitetstilsynet, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, [4] Hafslund ASA, Det lokale elektrisitetstilsyn, lokalisert på Verdensveven: [5] Norsk elektroteknisk komité, NEK 400:2006, 3. utgave, [6] SINTEF, Brann i elektriske installasjoner, lokalisert på Verdensveven: aspx [7] Foss O.,(2007), Elsikkerhet nr. 71, DSB, lokalisert på Verdensveven: [8] Andersen H.M., Rapport om feil og mangler på nye installasjoner, BKK, [9] DSB(2006), Hvilke feil er de mest vanlige, lokalisert på Verdensveven: mest%20vanlige%20(f3).pdf Bildet på forsiden av rapporten er lokalisert på Verdensveven: 2571F00042D873?OpenDocument F

20 Vedlegg VEDLEGG Vedlegg A: Spørreundersøkelse til installatører Vedlegg B: Spørreundersøkelse til montører Vedlegg C: Spørreundersøkelse til lærlinger Vedlegg D: Oppgaveteksten Vedlegg E: Feilkategorier Vedlegg F: DSBs fordeling av feil i nye elektriske anlegg F

Spørreundersøkelse til installatører

Spørreundersøkelse til installatører Vedlegg A Spørreundersøkelse til installatører 1 Hvor stor andel av nye elektriske anlegg tror du inneholder feil? Ca. 14 % Ca. 43 % Ca. 67 % 2 I et nytt elektrisk anlegg er det viktig å utføre sluttkontroll

Detaljer

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Sjefingeniør Jostein Ween Grav FEL SAMSVARSERKLÆRING DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Veien videre Sjefingeniør Jostein Ween Grav Avdeling for elsikkerhet

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE?

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? NEKs Elsikkerhetskonferanse 2013 DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM

REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM Sjefingeniør Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger Notat Side 1/6 15.06.2001 01/1692-1/ 710.17 Saksbehandler Deres dato Deres referanse Kari Magndal Til Nettverksgruppe 2 - fel, Kopi til Oddmund Foss, Fra PEL v/kari Magndal Fel 12 og 14 Problemstillinger

Detaljer

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon NEK TS 400 landbruk:2016 NEK 400 landbruk Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS 400 landbruk:2016-1 - NEK 400 landbruk

Detaljer

DLE-Instruks-2013 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

DLE-Instruks-2013 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Gunnar Langmo Senioringeniør DSB Region Nord-Norge Nasjonal Elsikkerhetsmyndighet 1 2 ---- gode nyheter for installatørbransjen? 3 Administrativt er de lokale eltilsyn underlagt nettselskapene, mens de

Detaljer

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013 Det lokale el.tilsyn Installatørmøte 24. Januar 2013 Tema i presentasjonen DLE organisering pr. januar 2013 Tilsyn, hjemmelsgrunnlag. DLE s rolle og oppgaver. Gjennomføring av tilsyn. Lærlinger og selvstendig

Detaljer

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2009

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2009 SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2009 1 Bakgrunn Årlig omsettes det elektrisk utstyr i Norge for over 36 milliarder kroner fordelt på ca 93.000 ulike typer produkter.

Detaljer

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter.

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. DSBs organisasjon Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg (250 ansatte) Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. (pr. april 2011) DSBs mål

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Elsikkerhet i fokus Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Norsk Elektro Kontroll AS tlf 905 30 505 mail: jleere@c2i.net Noen nye normer

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som omsetter elektrisk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2011

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2011 SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2011 1 Bakgrunn - tidsplan Ifølge brannstatistikken har nær 40 % av alle boligbranner elektrisk årsak. Av disse er ca. halvparten

Detaljer

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon.

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 3-02-03 KONTROLL- VERIFIKASJON AV EL-ANLEGG VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innhold 1 HENSIKT

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Offentlig forvaltning: Hva er så det? Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Offentlig forvaltning: Hva er så det? Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Offentlig forvaltning: Hva er så det? 1 Prinsippet Alle skal ha en rettferdig behandling -uansett DSB er myndighet Deler av myndigheten er delegert til DLE fatte vedtak i tilsynssaker (vedtak (pålegg)

Detaljer

DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE

DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE Eliaden 2014 DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Forskjellige problemstillinger

Forskjellige problemstillinger DSB Roy Halvorsen Forskjellige problemstillinger 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Betjeningsbryter på VVB Er det krav om betjeningsbryter for varmtvannsbereder og for den saks skyld varmekolber i forbindelse

Detaljer

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger NEK TS 400 bolig:2016 NEK 400 bolig Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS

Detaljer

Ulike aktører innen elsikkerhet

Ulike aktører innen elsikkerhet Ulike aktører innen elsikkerhet -hvem er aktører -hvilke roller spiller hver enkelt -hvordan kan rollene utnyttes til felles beste DLE-konferansen Gardermoen 18. og 19. september 2007 Kjell Myrann Nettkonsult

Detaljer

En ulykke kommer sjelden alene

En ulykke kommer sjelden alene En ulykke kommer sjelden alene eller kanskje gjør den nettopp det! Frode Kyllingstad Enhet for elektriske anlegg, DSB frode.kyllingstad@dsb.no 1 Temaer DSBs rolle, tilsynsoppgaver og organisasjon Virkemidler

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no Kart Organisering Tittel Generalforsamling Styre Adm. dir. Ketil Kvaale Merkantil Terjei Mjaaland Nettsjef Gunnar Snarteland Det Lokale Eltilsyn Tor Ivar Berge Energi Aslak Ofte Vest-Telemark Kraftlag

Detaljer

AVANSERTE MÅLEM STYRINGSSYSTEMER EN FARE FOR ELSIKKERHETEN ELLER NYE MULIGHETER?

AVANSERTE MÅLEM STYRINGSSYSTEMER EN FARE FOR ELSIKKERHETEN ELLER NYE MULIGHETER? AVANSERTE MÅLEM LE- OG STYRINGSSYSTEMER EN FARE FOR ELSIKKERHETEN ELLER NYE MULIGHETER? Jostein Ween Grav Sjefingeniør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 1 AMS

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

Instruks for Sjefing. Oddmund Foss. Enhet for elektriske anlegg. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Instruks for Sjefing. Oddmund Foss. Enhet for elektriske anlegg. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Instruks for 2008 Sjefing. Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg Instruks Instruks for 2008 Fastsetter minstekrav til virksomheten Ikke noen reell økning i omfanget av pålagte oppgaver Opprettholder

Detaljer

Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen. Er manglende kompetanse årsaken til feil som blir avdekt på nyanlegg

Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen. Er manglende kompetanse årsaken til feil som blir avdekt på nyanlegg Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen Er manglende kompetanse årsaken til feil som blir avdekt på nyanlegg Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 58 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Nåværende

Detaljer

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og Hønefoss 08.06 og 09.06 2009 Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Krav til dokumentasjon med bakgrunn i forskrifter Elektrisitet er en livsfarlig vare

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

REN Blad Oversikt 4000 serien

REN Blad Oversikt 4000 serien REN Blad Oversikt 4000 serien Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN

Detaljer

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS DLE konferanse 18.-19. september 2007 Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS Erfaringer med bestillerkompetanse og kontrollselskap Tilbakeblikk 2003-2007 Organisering DLE Lyse Hvorfor valgte vi en

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!!

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011 DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! Årets tema Kort om DLE-HK Litt om hvilke oppgaver DLE skal utføre Kommunikasjon mellom DLE og installatører

Detaljer

Nytt på norm- og direktivsiden. Knut Astad

Nytt på norm- og direktivsiden. Knut Astad Nytt på norm- og direktivsiden Knut Astad Hierarki Norge Lov Forskrift Veiledninger fra DSB Normer/standarder Veiledninger til standarder Brukerhåndbøker EU Forordninger Direktiv Direktiver Direktiv 2004/108/EF

Detaljer

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk Regelverk på energiområdet DSBs regelverk 10.10.11 T. Hoffstad DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB DSB etablert 1.september 2003

Detaljer

Infratek Elsikkerhet AS. Tommy Skauen

Infratek Elsikkerhet AS. Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 58 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Nåværende og tidligere kunder Hafslund Nett Fortum Distribution Høland & Setskog

Detaljer

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Kvalifikasjonskrav - elektro Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Agenda: Agder Energi informasjon Feil og mangler ved tilsyn Instruks DSB Kvalifikasjons forskriften IK forskriften Agder Energi

Detaljer

NEK401, KAR-analyse Dokumentasjon. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon

NEK401, KAR-analyse Dokumentasjon. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon Jørgen H. Walther COWI AS en del av COWIgruppen 1 COWI AS i Norge COWI AS Norsas AS Eier COWI A/S Selskap ca 800 ansatte omsetning 738 MNOK flerfaglig rådgiverselskap Landsdekkende - 21 kontorsteder internasjonal

Detaljer

El-sikkerhet Brannvernkonferansen 2013 Oddny Kristin Midtbø, tilsynsleder DLE Lyse Elnett AS

El-sikkerhet Brannvernkonferansen 2013 Oddny Kristin Midtbø, tilsynsleder DLE Lyse Elnett AS El-sikkerhet Brannvernkonferansen 2013 Oddny Kristin Midtbø, tilsynsleder DLE Lyse Elnett AS Nær halvparten av alle branner i Norge skyldes elektrisk strøm. Det Lokale Eltilsynet (DLE) jobber for å redusere

Detaljer

Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS

Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Agenda Ansvarsforhold Kommunikasjon mellom netteier og utførende

Detaljer

Elsikkerhet den norske modellen

Elsikkerhet den norske modellen Elsikkerhet den norske modellen Avd.dir. Torbjørn Hoffstad 1 Litt historie 1882 De første forskriftene for elektriske anlegg, laget på grunnlag av engelske forskrifter, ble vedtatt av de private brannforsikringsselskaper.

Detaljer

FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG

FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG FSE 2006 Innhold Forord... Kapittel I - Innledende bestemmelser og definisjoner... 1 Formål... 2 Virkeområde... 3 Ansvar - Hvem forskriften

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Elsikkerhet i småkraftanlegg Bygging Drift og vedlikehold Elulykker Funn ved tilsyn Espen Masvik 8. mars 2016 Sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Foto:

Detaljer

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg Tilsynsmetodikk 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Risikobasert tilsyn Myndighetenes tilsyn gjennomføres som stikkprøver (ikke en komplett tilstandskontroll) og

Detaljer

El-bransjen ansvarlig for de fleste alvorlig brannfarlige el-feil i landbruket

El-bransjen ansvarlig for de fleste alvorlig brannfarlige el-feil i landbruket El-bransjen ansvarlig for de fleste alvorlig brannfarlige el-feil i landbruket Landbruket hadde i 2013 totalt 315 branner med skader over 100 000 kroner. Totalt kostet brannene 526 millioner kroner. Dette

Detaljer

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon.

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 3-02-03 KONTROLL- VERIFIKASJON AV EL-ANLEGG VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2016-08-22 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innhold 1 HENSIKT

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING AV VIRKSOMHETER SOM PROSJEKTERER, UTFØRER OG VEDLIKEHOLDER ELEKTRISKE ANLEGG FORORD Forskrift om registrering av virksomheter

Detaljer

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge 1 Ole Edvard Backe ole.backe@dsb.no tlf 23080717 / 90559720

Detaljer

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Frode Kyllingstad, Sjefingeniør Enhet for elektriske installasjoner, DSB 1 2 Virksomhetsidè Direktoratet

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Sammenheng mellom Forskrift om elektriske forsyningsanlegg(fef) veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg til jordingssystemet Sjefingeniør Espen

Detaljer

Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949)

Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949) Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949) Generelt NVE foreslår å endre gjeldende Energilovsforskrifts 3-5 Vilkår for konsesjon på elektriske

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap En ulykke kommer sjelden alene eller kanskje gjør den nettopp det? Frode Kyllingstad Sjefingeniør 30. november 2015 Temaer DSBs rolle, tilsynsoppgaver og

Detaljer

Retningslinjer for. gjennomføring, innhold og omfang av. installatørprøve for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for. gjennomføring, innhold og omfang av. installatørprøve for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Vedlegg 1 Retningslinjer for gjennomføring, innhold og omfang av installatørprøve for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 Rev. 01.08.2008 1 Gjennomføring Installatørprøven en skriftlig

Detaljer

Nytt på regelverksiden

Nytt på regelverksiden Nytt på regelverksiden Sjefing. Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg Etter lunsj Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr - El-tilsynsloven Siste endringer trådte i kraft 1. juli 2007

Detaljer

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER REGELVERK SOM GJELDER FOR MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 17.10.2008 07:11 Oversikt Ansvar

Detaljer

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med?

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Tommy Skauen Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll

Detaljer

VÅRMØTET I NORDLAND FAGLIGE FORUM 23 og 24. April 2013 på Nordlandia Lyngengården Hotell

VÅRMØTET I NORDLAND FAGLIGE FORUM 23 og 24. April 2013 på Nordlandia Lyngengården Hotell VÅRMØTET I NORDLAND FAGLIGE FORUM 23 og 24. April 2013 på Nordlandia Lyngengården Hotell Referent: Arve Kjønnås, HelgelandsKraft 1 DAG 1: ÅPNING Odd A Kristensen ønsket på vegne av styret velkommen til

Detaljer

Instruks for 2009. Avdelingsleder Torbjørn rn Hoffstad. Enhet for elektriske anlegg DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Instruks for 2009. Avdelingsleder Torbjørn rn Hoffstad. Enhet for elektriske anlegg DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Instruks for 2009 Avdelingsleder Torbjørn rn Hoffstad Enhet for elektriske anlegg DSB Samfunnsproblem - referanser Antall døde d de i brann årlig 60 80, ca 40% av disse brannene skyldes elektrisitet. I

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Installatørmøte 12.03.2013

Installatørmøte 12.03.2013 Installatørmøte 12.03.2013 2010 til 2012 Kontroll av nye anlegg og utvidelser Andel av kontroller med og uten avvik 70% Andel med avvik 64% Andel uten avvik 60% 56% 57% 50% 44% 43% 40% 36% 30% 20% 10%

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Beskrivelse

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Beskrivelse Spesifikasjon 3-02-05 REVISJON AV ELEKTROENTREPRENØRER - PROSJEKTERENDE OG ELEKTROREPARATØRER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-04-08 Distribusjon: Åpen Side

Detaljer

Kan DSBs fagsystem gi bedre elsikkerhet? Hvordan registreres og analyseres ulykker mhp. myndighetstiltak

Kan DSBs fagsystem gi bedre elsikkerhet? Hvordan registreres og analyseres ulykker mhp. myndighetstiltak Kan DSBs fagsystem gi bedre elsikkerhet? Hvordan registreres og analyseres ulykker mhp. myndighetstiltak Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

Helge M Andersen. Ca 22 personer. Ingeniører og teknikere. Utfører ca tilsyn på elektriske installasjoner pr.

Helge M Andersen. Ca 22 personer. Ingeniører og teknikere. Utfører ca tilsyn på elektriske installasjoner pr. Helge M Andersen Helgem.andersen@bkk.no Ca 22 personer. Ingeniører og teknikere Utfører ca 10.000 tilsyn på elektriske installasjoner pr. år Hvordan praktisk håndtere at risiko er tilstrekkelig og riktig

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Generelle bestemmelser Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Dispensasjoner...3 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 DOKUMENTASJON...5 4.1 Kompetanse...5

Detaljer

Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013

Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013 Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013 1 Geir Noss» Seksjonssjef BKK Nett AS, seksjon Lys og trafikkteknikk.» Mer enn 30 års erfaring fra elektrobransjen.» 13 år i BKK, 8 år som

Detaljer

Tilsyn av elektrotavler

Tilsyn av elektrotavler Tilsyn av elektrotavler Hans-Petter Nybakk Hva skal til for å utføre tilsyn? Kompetanse Erfaring Meninger 2 2 Tilsyn 0-1 år 1-10 år 3 3 Tilsyn Eldre enn 10 år? Eldre enn 30 år? 4 4 Tilsyn 3 hovedelementer

Detaljer

Tavleforeningen - tavlemontøren

Tavleforeningen - tavlemontøren Tavleforeningen - tavlemontøren Tavlemontøren elektrofagarbeider Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) - fagbrev som tavlemontør Runar RøsbekkR DSB enhet for elektriske anlegg Et trygt

Detaljer

Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder

Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder En underenhet i et konsern/foretak som ikke har egen faglig ansvarlig og som følgelig ikke selvstendig kan påta seg oppdrag, skal være registrert

Detaljer

Offentlig forvaltning: Hva er så det? Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Offentlig forvaltning: Hva er så det? Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Offentlig forvaltning: Hva er så det? 1 Prinsippet Alle skal ha en rettferdig behandling -uansett DSB er myndighet Deler av myndigheten er delegert til DLE fatte vedtak i tilsynssaker (vedtak (pålegg)

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 Eirik Selvik Formann NK64 Godt mottatt NEK 400:2014 Erfaringer Generelt lite spørsmål til NK64 Ingen av type Hvordan kan jeg tilfredsstille ny norm

Detaljer

Innst. 185 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:150 S (2011 2012)

Innst. 185 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:150 S (2011 2012) Innst. 185 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:150 S (2011 2012) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, André

Detaljer

Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler

Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske anlegg 20.09.2011 08:18 1 Elbiler og elektrisk sikkerhet

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra

Detaljer

Forbedring ved Color Line ASA

Forbedring ved Color Line ASA Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 6. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE TQM & HMS VÅREN 2010 VBØ6006 Gruppe 7 Forbedring ved Color Line ASA Avdeling for teknologiske fag Adresse: Pb

Detaljer

Andre del: Generelle bestemmelser

Andre del: Generelle bestemmelser Andre del: Generelle bestemmelser Kapittel 2 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold 2-1 Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold Elektriske anlegg skal prosjekteres,

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Elektrisitet en farlig vare Berøring Ingen omkomne så langt i år grunnet strømgjennomgang Elektrisitet som årsak til brann Nær 50 % av alle bygningsbranner er relatert til elektrisitet Elektrisk årsak

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig Spesifikasjon 3-02-01 SØK OG OPPFØLGING AV JORDFEIL I NETTKUNDENS EL-ANLEGG Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Installatørmøte Østfold

Installatørmøte Østfold Installatørmøte Østfold Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Nåværende og tidligere

Detaljer

FEBDOK. Hva er FEBDOK?

FEBDOK. Hva er FEBDOK? FEBDOK Hva er FEBDOK? Hva gjør FEBDOK? FEBDOK`s database Dokumentasjon til DLE, kunde og installatør Utskrifter Hvem bruker FEBDOK? Nyheter i FEBDOK versjon 4.0 Kurs i FEBDOK Hva er FEBDOK? FEBDOK er et

Detaljer

Strøm på avveie. Hvilke utfordringer skaper solcellepaneler og lading av el-biler for sikkerheten? Kjetil Solberg. Brannvernkonferansen 28.

Strøm på avveie. Hvilke utfordringer skaper solcellepaneler og lading av el-biler for sikkerheten? Kjetil Solberg. Brannvernkonferansen 28. Strøm på avveie Hvilke utfordringer skaper solcellepaneler og lading av el-biler for sikkerheten? Kjetil Solberg Brannvernkonferansen 28.april 2015 Oversikt Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011

Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011 Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011 HVA lærte vi av DLE-konferansen 2011? Av Oddbjørn Jamtøy DSB Region Midt-Norge Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Åpning v/

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som ikke har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften?

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 1.3 Forsikring 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av

Detaljer

NEK 400 Bolig Elsikkerhetskonferansen. Harald Aasen. Aasen Consult. Harald Aasen Aasen Consult 1

NEK 400 Bolig Elsikkerhetskonferansen. Harald Aasen. Aasen Consult. Harald Aasen Aasen Consult 1 NEK 400 Bolig Elsikkerhetskonferansen 09.11.2011 Harald Aasen Aasen Consult Harald Aasen Aasen Consult 1 Hvordan skal den brukes? Harald Aasen Aasen Consult 2 Burde vel starte med å gratulere NEK og NK

Detaljer

Veglysforvalter n et praktisk kurs i drift av gatelys Gardermoen

Veglysforvalter n et praktisk kurs i drift av gatelys Gardermoen Veglysforvalter n et praktisk kurs i drift av gatelys 28.11.2016 Gardermoen REN AS REN eies av 61 Nettselskap, har 17 ansatte og leier inn ca 4-5 årsverk. REN har 126 nettselskap som medlemmer. REN arbeider

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Innhold Tenk sikkerhet! HMS Risiko Forskrifter/Normer FSE -NEK HiT sine instrukser Hvorfor sikkerhetskurs? Kunnskap er viktig: Norsk sluttstrøm

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 13 RAPPORT VEILEDNING Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-328-7 Grafisk produksjon: Erik

Detaljer

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Dokument dato 2010-04-09 Vår referanse Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Ole Edvard Backe Til Arkivkode Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Bakgrunn / Innledning. Dette dokumentet

Detaljer

VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003

VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003 1 VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003 Beskrivelse av faget. Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter antenneanlegg, brann- og innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg,

Detaljer

Hva kan elektrobransjen bidra med for å redusere antall branner i landbruket? Terje Hanssen Nelfo

Hva kan elektrobransjen bidra med for å redusere antall branner i landbruket? Terje Hanssen Nelfo Hva kan elektrobransjen bidra med for å redusere antall branner i landbruket? Terje Hanssen Nelfo El- og brannsikkerhet i landbruket Hvorfor brenner det så ofte? Hva kan vi gjøre for å redusere antall

Detaljer