Tillegsbruksanvisning L-BV2, L-BV5 2BV BV BV BV BV BV BV BV BV5 161

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillegsbruksanvisning L-BV2, L-BV5 2BV2 060 2BV2 061 2BV2 070 2BV2 071 2BV5 110 2BV5 111 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161"

Transkript

1 Edition: Opprinnelig bruksanvisning Norsk Tillegsbruksanvisning L-BV2, L-BV5 Komplement til bruksanvisningen Apparater i gruppe II, kategori 2G 2BV BV BV BV BV BV BV BV BV5 161 L-Serie L-Series Flüssigkeitsring Liquid Ring

2 til 1 Sikkerhet Innhold til 1 Sikkerhet...2 til 1,2 Generelle sikkerhetsinformasjoner...2 til 2 Riktig bruk...3 til 3 Tekniske data...5 til 3,3 Bruksbetingelser Normal drift...5 til 5 Installasjon...5 til 5,1 Stille opp aggregatet...5 til 5,2 Koble til aggregatet mekanisk...5 til Koble til sugestussene og trykkstussene...5 til Koble til komponentene på anleggssiden...5 til Tilbehør...8 til 5,3 Koble til motoren elektrisk...8 til Drift med frekvensomformer...8 til 7 Drift...8 til 9 Vedlikehold...8 til 9,1 Servicearbeid...8 EU-samsvarserklæring Formular Ubetenkelighetserklæring...10 til 1 Sikkerhet til 1,2 Generelle sikkerhetsinformasjoner ADVARSEL Man må ta hensyn til de gjeldende nasjonale forskrifter angående forhindring av ulykker! ADVARSEL Uriktig omgang med aggregatet kan medføre alvorlige eller til og med dødelige skader! Bruksanvisningen og denne tilleggsbruksanvisningen må leses og forstås i sin helt før man begynner arbeidet med eller på aggregatet, må overholdes i sin helhet, og være tilgjengelig på det stedet aggregatet befinner seg. ADVARSEL Uriktig omgang med aggregatet kan medføre alvorlige eller til og med dødelige skader! Alt arbeid ved og med aggregatet (transport, installasjon, igangsetting, stansing, reparasjon, avfallsbehandling) får kun utføres av opplært og pålitelig fagpersonal! 2009 Gardner Denver Deutschland GmbH Industriestraße Bad Neustadt Germany Det er forbudt å kopiere, dele ut og / eller bearbeide dette dokumentet, bruk eller videreformidling av dets innhold, hvis det ikke er gitt utrykkelig tillatelse til dette. Neglisjering av dette forbudet medfører krav om erstatning. Alle rettigheter angående patenttildeling, registrering av varemerke- eller smaksmønster er forbeholdt.

3 til 2 Riktig bruk til 2 Riktig bruk Kapittelet 2 Riktig bruk i bruksanvisningen byttes ut med: Denne bruksanvisningen gjelder for Tillegsbruksanvisning L-BV2, L- BV5L-BV2, L-BV5 (aggregater) av typen: 2BV BV BV BV BV BV BV BV BV5 161 i eksplosjonsbeskyttet utførelse iht. direktivet 94/9/EC, inneholder anvisninger for transport, installasjon, igangsetting, drift, stansing, lagring, reparasjon og avfallsbehandling av aggregatene, må leses og forstås av betjenings- og vedlikeholdspersonalet før man begynner arbeidet med eller på aggregatet, den må overholdes, og være tilgjengelig på det stedet aggregatet befinner seg. Betjenings- og vedlikeholdspersonal Betjenings- og vedlikeholdspersonalet til L-BV2, L-BV5 aggregatene må være opplært til og autorisert for arbeidene som skal gjennomføres. Arbeid på elektriske innretninger får kun utføres av en elektriker. Som elektriker gjelder den som på grunn av sin faglige utdannelse, kunnskaper og erfaringer og kunnskaper om de respektive bestemmelsene kan vurdere de oppgavene han/hun er satt til å gjøre og som kan gjenkjenne mulige farer. L-BV2, L-BV5Aggregatene genererer vakuum eller undertrykk. benyttes til oppsuging, transport eller tetting av følgende gass /damp: alle tørre og fuktige gasser, som ikke er eksplosive eller giftige, luft eller luft-damp-blandinger. ved aggressive eller giftige gasser / damp må man kontakte produsenten. gass / damp må være fri for faststoffer. Små mengder lettere svevestoffer eller væsker kan transporteres med. er ment for det groveste vakuumområdet. er utstyrt med vekselstrøm-drivmotorer i henhold til direktivet 94/9/EC. Ytterligere informasjoner finner du i den vendlagte bruksanvisningen til motorprodusenten. Eksisterer i to utførelser: utførelse for normale krav, utførelse for høyere korrosjons-og hygienekrav (kun 2BV2 070, 2BV2 071og 2BV5 1..). er ment for industrielle anlegg. er ment for kontinuerlig drift. Når aggregatene er i drift må man overholde grenseverdiene som er oppført i bruksanvisningen kapittel 3, "Tekniske data". Anvendelsesområde for apparater iht. direktivet 94/9/EC: Indre område eksplosjonsbeskyttelsesutførelse L-BV2, L-BV5Aggregatet er egnet til transport av gass/ damp hvor man må regne med at eksplosiv atmosfære av og til er til stede. Denne informasjonen omfatter kategorien 2G for aggregatets indre rom. Ved overholdelse av de oppgitte maksimale temperaturene, er aggregatene egnet for temperaturklasse T4. Omgivelse Ved vurdering av apparatkategorien må man i tillegg til det indre rommet også ta hensyn til oppstillingsomgivelsen. Oppstillingen av L-BV2, L-BV5 aggregatene for kategori 2G er tillatt i områder hvor man må regne med at det av og til siver ut eksplosjonsfarlig gass / damp. Ved overholdelse av de oppgitte maksimale temperaturene, er aggregatene egnet for temperaturklasse T3. Gardner Denver Deutschland GmbH 3 /

4 til 2 Riktig bruk L-BV2, L-BV5Aggregatets driftsvæske ADVARSEL Tenningstemperaturen til driftsvæsken må ligge på over 150 C [302 F]. Driftsvæsken må velges ut på en slik måte at de kravene / egenskapene som er oppført under oppfylles. De må ikke angripe eller ødelegge pumpekomponentene som benyttes. ADVARSEL Man må montere en overvåking av driftsvæskenivået inn i anlegget før oppstart og en overvåking av den feilfrie tilførselen av driftsvæsken under driften. Ved feil i driftsvæsketilførselen må man slå av anlegget. Man må på alle måter unngå drift uten driftsvæske. MERKNAD Ved bruk av driftsvæsker med en varmekapasitet på < 3 kj/kg K eller et kokepunkt, som ikke ligger mer enn 20 K over innløpstemperaturen til driftsvæsken, må man ta kontakt med produsenten. Type driftsvæske: Som regel vann med en ph-verdi på 6 til 9 eller andre væsker som tåler prosessen. Den må være fri for: faste- og fremmede stoffer krystalline utfellingsstoffer stoffer som tendensielt henger hhv. kleber seg fast. Under fortetningsprosessen må det ikke oppstå faste utfellingsstoffer fra driftsvæsken. I tillegg må det ikke benyttes stoffer som tendensielt plymeriserer selvstendig eller ved kontakt med transportgass. Forutsigbart missbruk Dette er forbudt: Bruk av aggregatene i ikke-industrielle anlegg, hvis de nødvendige forberedelsene og vernetiltakene ikke er gjennomført på anleggssiden, f. eks. berøringsbeskyttelse slik at barn ikke tar på dem. oppstilling og bruk av aggregater i sonene 0, 20, 21 og 22, oppsuging, transport og tetting av aggressive eller giftige medier, hvis ikke aggregatene er utrykkelig forberedt for dette, oppsuging, transport og tetting av mediene, noe som kan skade glideringtetningen. oppsuging, transport og tetting av gasser eller gassblandinger, som er eksplosjonsfarlig uten luft eller som kan endre de apparatets sikkerhetsrelevante materialegenskaper, driften til aggregatene med frekvensomformer, driften av aggregatene ved andre verdier enn de som er oppgitt i bruksanvisningen kapittel 3, "Tekniske data" Av sikkerhetsmessige grunner er det forbudt å foreta endringer på aggregatene. Vedlikeholds- og reparasjonstiltak, som påkrever demontering av aggregatet, er ikke tillatt fra eieren side. Blandbarheten med hensyn til de kjemiske reaksjonene til driftsvæsken og glideringtetningen, driftsvæsken og andre pumpedeler og til driftsvæsken og transportgassen må kontrolleres / 12 Gardner Denver Deutschland GmbH

5 til 3 Tekniske data til 3 Tekniske data til 3,3 Bruksbetingelser Normal drift Temperaturer Temperaturen til driftsvæsken [ C] [ F] maks. +65 maks min. +5 min. +41 Nominell verdi: Trykk Gassens minimale sugetrykk Hvis det skulle oppstå en eksplosjonsfarlig gassblanding når omgivelsesluft trenger inn i aggregateti, må man forsikre seg om at det benyttes prosessgass for kavitasjonsbeskyttelsen. Ta kontakt med produsenten hvis sugetrykket (p 1 min) til aggregatet ikke ligger minst 50 mbar over damptrykket til driftsvæsken (p Dampf ) (=> p 1 min p Dampf + 50 mbar) og ved endringer av driftsbetingelsene (medier, temperaturer). til 5 Installasjon til 5,1 Stille opp aggregatet Oppstillingsbetingelser: Drivmotorens beskyttelsestype må stemme over ens med kravene til omgivelsesatmosfæren i henhold til direktivet 94/9/EC. Utstyret- og komponentene som er ment til komplementering av anlegget må i tillegg stemme over ens med kravene til apparatgruppe II, kategori 2 til direktivet 94/9/EC. Utstyret og komponentene som er ment til komplementering av anlegget må i tillegg stemme over ens med kravene til apparatgruppe II, kategori 2 til direktivet 94/9/EC, hvis dette har en antennelseskilde. Den elektriske avledningsmotstanden til hver enkelt komponent hhv. tilbyggsdel og til aggregatet må i innebygget tilstand våre < 10 6 Ohm. til 5,2 Koble til aggregatet mekanisk til Koble til sugestussene og trykkstussene For å forhindre overbelastninger ved drosling på trykksiden, må en trykkovervåking (G2, Fig. 1, side 6) installeres etter aggregatets gassutløpsflens. Ved overskridelse av det maksimale utløpstrykket p 2 max i bruksanvisningen kapittel 3.3, "Bruksbetingelse normaldrift" må man slå av anlegget. Ved drift med kavitasjonsbeskyttelse må ledningen ha en tilstrekkelig elektrisk ledeevne (avledermotstand < 10 6 Ω). Man må unngå at fremmedlegemer trenger inn i pumpen. Hvis det er fare for at det trenger inn fremmedlegemer mens pumpen er i drift eller står stille, må man montere inn egnete siler. til Koble til komponentene på anleggssiden Overvåkingssystemene som skal monteres inn må fungere uavhengig av hverandre. Systemenes uavhengighet må også opprettholdes ved bruk av PLSer. Overvåking av den kontinuerlige driftsvæsketilførselen Overvåkingen av den kontinuerlige driftsvæsketilførselen er helt nødvendig. Overvåkingen kan sikres ved hjelp av følgende alternative tiltak: a) Måling av driftsvæskevolumstrømmen (F1, Fig. 1, side 6) med egnete sensorer og beregningsapparat. Koblingskommandoene må virke direkte på bryteren. Ved bruk av et volumstrømmåleapparat, som kan blokkere, må man i tillegg montere en redundanseovervåking. Informasjonene angående feilsikkerheten og kalibrerings- og vedlikeholdsintervallene finner man i bruksanvisningen til overvåkingsapparatet. Frakoblingsbetingelse: Volumstrøm 50 % av referansedriftsvæskestrømmen (se bruksanvisningen kapittel 3.3, "Bruksbetingelser normaldrift") Gardner Denver Deutschland GmbH 5 /

6 til 5 Installasjon b) Temperaturmåling av driftsvæasken via tømmehullet (F2, Fig. 1, side 6) eller på aggregatets hus (F5, Fig. 1, side 6) med egnet temperatursensor. Frakoblingsbetingelse: Temperatur 60 C (140 F) Måle- og reguleringsinnretningen må være egnet hhv. sertifisert til å registrere målestørrelsene av frakoblingsbetingelsene på en sikker måte og stanse anlegget hvis nødvendig. Apparatet må være sertifisert i henhold til kategorien på oppstillingsstedet. Det anbefales at overvåkingssystemene utføres i henhold til EN ISO Sensoren for volumstrømmålingen må være egnet for sonen som hersker i innenrommet til målestedet. 2BV BV5 1.. G2 G1 G2 G1 F3 F5 F1 F3 F5 F1 F4 F2 F4 F2 A B A C F1 Gjennomstrømningsmåling i driftsvæsketilførselen F2 Temperaturmåling i driftsvæsketilførselen F3 Driftsvæskens påfyllingsnivå, maksimum G1 Trykkmåling i transportgassen på sugesiden, for overvåking sugetrykk p 1 p damp + 50 mbar G2 Trykkmåling i transportgassen på trykksiden, som overlastvern. A Tømmehull F4 Driftsvæskens påfyllingsnivå, minimum B,C Tømmehull (kun 2BV5 1..) F5 Temperaturmåling på huset Fig. 1 Anordning av målestedene Overvåking av påfyllingshøyden før oppstart Overvåkingen av påfyllingshøyden før oppstart er helt nødvendig. Overvåkingen kan for eksempel sikres ved induktive nærhetsbrytere, magnetstyrte sensorer eller trykkavhengige sensorer i kombinasjon med et beregningsapparat. Påfyllingsbryterne (F3, F4, Fig. 1, side 6) er montert inn i påfyllingsovervåkingsapparatet (anordning Fig. 1, side 6). Sensorene til overvåkingsapparatet må være korrosjonsfaste og sertifisert for kategori 2, når det finnes en direkte kontakt til det indre rommet. Måle- og reguleringsinnretningen må være egnet hhv. sertifisert til å registrere målestørrelsene av frakoblingsbetingelsene på en sikker måte og stanse anlegget hvis nødvendig. Apparatet må være sertifisert i henhold til kategorien på oppstillingsstedet. Det anbefales at overvåkingssystemene utføres i henhold til EN ISO / 12 Gardner Denver Deutschland GmbH

7 til 5 Installasjon Sensoren for overvåking av påfyllingen må være egnet for sonen som hersker i innenrommet til målestedet. Oppstart av aggregatet må kun være mulig, når det fastlagte påfyllingsnivået ligger mellom verdiene h f min og h f max (Fig. 2, side 7). MERKNAD Påfyllingsovervåkingsapparatet (Fig. 1, side 6) må utstyres med et sperrearmatur, som åpner etter at aggregatet er slått av og etter innstilling av påfyllingsnivået lukkes før oppstart. Hvis en forbindelse mellom apparatet og omgivelsesatmosfæren på grunn av de mediene som benyttes ikke er mulig hhv. ikke ønsket, må fortsettelsen av ledningen tilbakeføres i anlegget bak sperrearmaturet på egnet måte på trykksiden (Fig. 1, side 6). 2BV BV5 1.. h f max h f max h f min h f min 0 0 Type 2BV BV BV BV2 071 Minimum h f min [mm] Maksimum h f max [mm] Minimum h f min [tommer] Maksimum h f max [tommer] BV BV BV BV BV Fig. 2 Påfyllingshøyden til driftsvæsken Gardner Denver Deutschland GmbH 7 /

8 til 7 Drift til Tilbehør Driftsvæskeutskiller Utskilleren 2BX1 102, 2BX2 103 og 2BX1 107 i edelstål underligger ikke direktivet 94/9/EC, da de ikke har egne antennelseskilder. Gassen og driftsvæsken som skal transporteres får ikke reagere kjemisk med utskilleren. Avledningsmotstanden til utskilleren i montert hhv. demontert tilstand må være på mot jord <10 6 Ohm. Ved bruk av en utskiller på trykksiden er kun en trykkfast konstruksjon iht. direktivet 97/23/EC tillatt. Standardutskilleren fra katalogen får ikke benyttes. Returklaff Returklaffene av typen 2BY6 9 i metall underligger ikke direktivet 94/9/EC, da de ikke har egne antennelseskilder. Gassen og driftsvæsken som skal transporteres får ikke reagere kjemisk med returklaffen. Avledningsmotstanden til returklaffen i montert hhv. demontert tilstand må være på mot jord <10 6 Ohm. til 5,3 Koble til motoren elektrisk Man må ta hensyn til bruksanvisningen som er vedlagt drivmotoren. til Drift med frekvensomformer ADVARSEL Drift av aggregatene med frekvensomformer er ikke tillatt. til 7 Drift FARE Hvis en frakobling av driften er utløst via overvåkingssystemet, må årsaken finnes og utbedres før ny oppstart. Sikkerhetstrinnet som er påkrevd av apparatkategorien må ikke senkes! Gasstråler Gasstråleren av typen 2BP5 i metall underligger ikke direktivet 94/9/EC, da de ikke har egne antennelseskilder. Gassen og driftsvæsken som skal transporteres får ikke reagere kjemisk med gasstråleren. Avledningsmotstanden til gasstråleren i montert hhv. demontert tilstand må være på mot jord <10 6 Ohm. Drivgassen må være fri for statisk oppladbare partikler. til 9 Vedlikehold til 9,1 Servicearbeid Alt vedlikeholds-, og reparasjons-tiltak, som påkrever demontering av aggregatet, er ikke tillatt fra eieren side! Intervaller Ukentlig 2 år eller driftstimer Servicetiltak Fjern støvrester på apparater. La valselageret byttes ut av Service eller la det fettes inn på nytt / 12 Gardner Denver Deutschland GmbH

9 EU-samsvarserklæring EU-samsvarserklæring EU-samsvarserklæring Produsent: Dokumentasjonsfullmektig: Gardner Denver Deutschland GmbH Postfach 1510 D Bad Neustadt / Saale, Tyskland Holger Krause Postfach 1510 D Bad Neustadt / Saale, Tyskland Betegnelse: Væskering -vakuumpumpe/ -kompressor i L-serien L-BV2, L-BV5 Typer 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV G..-Z 2BV G..-Z 2BV G..-Z 2BV G..-Z 2BV G..-Z Den ovenfor beskrevne væskering-vakuumpumpe/-kompressoren, med påmontert motor i overensstemmelse med medlevert EU-samsvarserklæring fra fa. Siemens, oppfyller de følgende relevante rettsforskriftene til harmonisering fra Fellesskapet: 94/9/EF 2006/42/EF Direktiv 94/9/EF fra Europaparlamentet og Europarådet av 23. mars 1994 til tilpasning av medlemsstatenes rettsforskrifter for apparater og vernesystemer til korrekt bruk i eksplosjonsfarlige områder II 2G b c T3 Direktiv 2006/42/EF fra Europaparlamentet og Europarådet av 17. mai 2006 om maskiner og til endring av direktiv 95/16/EF Direktiv 2006/95/EF har blitt overholdt med henblikk på dens målsettinger, som gjelder å verne Harmoniserte normer som har funnet anvendelse: EN :1996 Kompressorer og vakuumpumper sikkerhetskrav del 1: Kompressorer EN :1996 Kompressorer og vakuumpumper sikkerhetskrav del 2: Vakuumpumper EN : 2007 Potensielt eksplosive atmosfærer eksplosjonsvern del 1: Grunnlag og metodikk EN : 2001 Ikke-elektriske apparater for bruk i eksplosjonsfarlige områder del 1: Grunnlag og krav EN : 2003 Ikke-elektriske apparater for bruk i eksplosjonsfarlige områder del 5: Beskyttelse ved hjelp av konstruktiv sikkerhet «c» EN : 2003 Ikke-elektriske apparater for bruk i eksplosjonsfarlige områder del 6: Beskyttelse ved hjelp av antennelsesovervåking «b» De tekniske dokumentene er deponert hos bemyndiget organ DEKRA EXAM GmbH, nr under bekreftelsesnummer BVS 03 ATEX H/B 072/ BVS 03 ATEX H/B 073. Bad Neustadt / Saale, (Utstedelsens sted og dato) p.p. Fred Bornschlegl (Navn og funksjon) (Underskrift) Gardner Denver Deutschland GmbH 9 /

10 Formular Ubetenkelighetserklæring Formular Ubetenkelighetserklæring Erklæring om helsemessig ubetenkelighet og om miljøvern Til våre medarbeideres sikkerhet og til overholdelse av lovmessige bestemmelser når det gjelder behandlingen av helse- og miljøfarlige stoffer, må det vedlegges denne fullstendig utfylte erklæringen med hvert eneste innsendte aggregat / system. Uten en fullstendig utfylt erklæring er det ikke mulig å utføre noen reparasjon / avfallsbehandling, og forsinkelser i saksbehandlingen er uunngåelige! Erklæringen skal fylles ut og underskrives av fagpersonell som er autorisert av driftsansvarlig. Ved forsendelse til Tyskland må erklæringen fylles ut på tysk eller engelsk. Ved forsendelsen skal erklæringen festes utvendig på emballasjen. Om nødvendig må spedisjonen informeres. 1. Produktbetegnelse (type): 2. Serienummer (nr. BN): 3. Grunnen til innsendingen: 4. Aggregatet / systemet har ikke kommet i berøring med farlige stoffer. Ved reparasjon / avfallsbehandling består det ingen farer for personer og miljø. Videre med «6. Rettslig forpliktende erklæring» har kommet i berøring med farlige stoffer. Videre med «5. Oppgaver som gjelder kontaminering» 5. Oppgaver som gjelder kontaminering (kompletteres om nødvendig på et ekstra blad) Aggregatet / systemet har som bruksområde hatt: og har vært i berøring med følgende stoffer som har merkingsplikt eller som er helsefarlige / miljøfarlige: Handelsnavn: Kjemisk betegnelse: Klassifikasjon for farlige stoffer: Egenskaper (f. eks. giftig, antennelig, etsende, radioaktivt): Aggregatet / systemet har i henhold til bruksanvisningen blitt tømt, spylt og rengjort utvendig. HMS-datablader i henhold til de gjeldende nasjonale forskriftene er vedlagt(. blad). Ved behandlingen er de følgende sikkerhetstiltak nødvendige (f.eks. personlig verneutstyr): 6. Rettslig forpliktende erklæring Hermed forsikrer jeg at oppgavene som er gitt er sannferdige og fullstendige og at jeg som undertegner er skikket til å vurdere dette. Vi er kjent med at vi, overfor oppdragstakeren, er ansvarlig for skader som oppstår grunnet ufullstendig og uriktig informasjon. Vi forplikter oss til å holde oppdragstakeren skadeløs for erstatningskrav fra tredje parter som oppstår grunnet ufullstendig eller uriktig informasjon. Vi er kjent med at vi uavhengig av denne erklæringen er direkte ansvarlige overfor tredje parter. Dette vil i de fleste tilfeller bety medarbeidere hos oppdragstakeren som er betrodd med reparasjon / vedlikehold. Firma / institutt: Navn, stilling: Gate / vei: Postnummer, sted: Land: Dato, underskrift: Tlf.: Faks: Stempel: Gardner Denver Deutschland GmbH Postfach 1510 Tlf.: E-post: D Bad Neustadt Faks: Internett: Norsk / 12 Gardner Denver Deutschland GmbH

11 Gardner Denver Deutschland GmbH 11 /

12 Gardner Denver Schopfheim GmbH Roggenbachstraße Schopfheim Deutschland Tel Fax Gardner Denver Deutschland GmbH Industriestraße Bad Neustadt Deutschland Tel Fax Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver s Industrial Products Group and part of Blower Operations.

Tillegsbruksanvisning L-BV2, L-BV5

Tillegsbruksanvisning L-BV2, L-BV5 Edition: 01.2016 610.44440.72.200 Opprinnelig bruksanvisning Norsk Tillegsbruksanvisning L-BV2, L-BV5 Komplement til bruksanvisningen 610.44440.72.000 Apparater i gruppe II, kategori 2G 2BV2060 2BV2061

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

JK-INTERNATIONAL GMBH

JK-INTERNATIONAL GMBH Innholdsfortegnelse Den driftsansvarliges signatur... 1 Typeskilt... 1 Generelt... 2 Apparathåndb... 3 Driftshåndb... 5 Servicehåndb... 9 Vedlegg... 15 Merk: Apparat-, drifts- og servicehåndben oppbevares

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Opprinnelig bruksanvisning L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47.

Opprinnelig bruksanvisning L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. Edition: 12.2009 610.44440.72.000 Bruksanvisning Norsk Opprinnelig bruksanvisning L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. L-Serie L-Series Flüssigkeitsring

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Tronic-dimmeinnsats med trykk-endevenderbryter Best.nr.: 0493 09 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjoner Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. KNX Aktuator 3 Best.-nr. : 2176 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Brukerveiledning PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne Brukerveiledningen og regelmessig

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 00 Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 30 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Funk bussystem Funk aktuator tavlemontert. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon

Funk bussystem Funk aktuator tavlemontert. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon Funk koplingsaktuator 1-kanal tavlemontert Best.nr. : 1134 00 Funk impulsrelé 1-kanal tavlemontert Best.nr. : 1132 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater

Detaljer

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. :

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. : 4-kanal 230 V Best.nr. : 1067 00 8-kanal 230 V Best.nr. : 1069 00 6-kanal 24 V Best.nr. : 1068 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. :

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. : Best.-nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/3 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: Fit Test C&B Base Bruk av stoffet/ tilberedning dental avstøpningsmateriale Produsent/leverandør: VOCO

Detaljer

Radio-koplingsaktuator 'Mini'/ Radio-tasteaktuator 'Mini' Bruksanvisning. Funksjon. Radio-koplingsaktuator

Radio-koplingsaktuator 'Mini'/ Radio-tasteaktuator 'Mini' Bruksanvisning. Funksjon. Radio-koplingsaktuator Radio-koplingsaktuator Mini Art. r.: 0413 00 Radio-tasteaktuator Mini Art. r.: 0565 00 A) Funksjon Radio-koplingsaktuator Radio-koplingsaktuatoren muliggjør radiostyrt kopling av elektriske laster (AC

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998 Nr.50/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.2000 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF av 3. september 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Dimmer trykkopling glødelampe Best.nr. : 1184 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 F100

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 F100 Tastsensor 3 basis 1-kanal F100 Best.nr. : 2021 xx Tastsensor 3 basis 2-kanal F100 Best.nr. : 2022 xx Tastsensor 3 basis 3-kanal F100 Best.nr. : 2023 xx Tastsensor 3 komfort 1-kanal F100 Best.nr. : 2031

Detaljer

KNX/EIB. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Objektregulator. Objektregulator. Best.nr. :

KNX/EIB. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Objektregulator. Objektregulator. Best.nr. : Best.nr. : 2101.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSRÅD. Tohånds fettpresse A403 N

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSRÅD. Tohånds fettpresse A403 N BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSRÅD Tohånds fettpresse 82 437 946 A403 N N Bruksanvisning - Fettpresse tohånds Pressol Schmiergeräte GmbH Denne dokumentasjonen er utelukkende beregnet for operatøren og operatørens

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

A402 N. Tohånds fettpresse

A402 N. Tohånds fettpresse 82 437 946 A402 N Tohånds fettpresse N Bruksanvisning Fettpresse tohånds Innholdsfortegnelse 1. Generelle opplysninger 3 1.1 Forskriftsmessig bruk 3 1.2 Oppbygning og funksjonsbeskrivelse 3 1.3 Bruksområde

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A, 389L0655.NOR/1 389L0655.NOR Council Directive of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within

Detaljer

BC21 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO

BC21 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO BC21 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. LED-signallys, LED-orienteringslys

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. LED-signallys, LED-orienteringslys LED-signallys Best.nr. : 1171 00 LED-orienteringslys Best.nr. : 1169 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

BF06 BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO

BF06 BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO BF06 NO BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet...

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 Tastsensor 3 basis 1-kanal Best.nr. : 5111 00 Tastsensor 3 basis, 2-kanal (1+1) Best.nr. : 5112 00 Tastsensor 3 basis 3-kanal Best.nr. : 5113 00 Tastsensor 3 komfort 1-kanal Best.nr. : 5131 00 Tastsensor

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256..

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256.. Best.nr. : 2256.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. iflg. 1907/2006/CE, Article 31. Trykkdato: 06.12.2012 revidert den: 06.12.2012

Sikkerhetsdatablad. iflg. 1907/2006/CE, Article 31. Trykkdato: 06.12.2012 revidert den: 06.12.2012 Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EØS

Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EØS Side 1/5 1 Stoff / tilberednings- og firmabetegnelse Opplysninger om produktet Opplysninger om produsent / leverandør: PROTEAM Vertriebs GmbH Nürtingerstraße 48, D-73257 Köngen DEUTSCHALND Tlf.: +49 6142

Detaljer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Utgave 10/2012 19498934 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Spørreskjema

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke dentalt bruk.

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04 NO Bruksanvisning Betjeningselement Multi Control MC04 1 Oversikt betjeningselement 1 Symbol hurtig varmefunksjon 2 Symbol lufte 3 Dreieknapp (temperatur/vifte) 4 Driftsindikator/feilkode-indikator/ serviceindikator

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Vindusaktuator innfelt Best.nr. : 2164 00 Sjalusiaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2165 00 Varmeaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS

Fiorentini Dival 500, 1 -1 ½ - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS Revidert 29.01.2015 Atle Hjelmerud Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS 1 Innhold 1 Forhåndsregler for operatør... 3 2 Emballasje...

Detaljer

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO BX09 NO BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 2 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

System V styreenhetinnsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.-nr. : Best.-nr.

System V styreenhetinnsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.-nr. : Best.-nr. Best.-nr. : 0495 02 Best.-nr. : 0860 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Persiennestyringssystem Innsats persiennestyring DC 24 V. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr.

Persiennestyringssystem Innsats persiennestyring DC 24 V. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. Best.nr. : 0388 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Ønsker du et trygt og sikkert lager? Benytt deg av vår kompetanse innen reolkontroll!

Ønsker du et trygt og sikkert lager? Benytt deg av vår kompetanse innen reolkontroll! Ønsker du et trygt og sikkert lager? Benytt deg av vår kompetanse innen reolkontroll! 1 Innhold Er lageret ditt utsatt for store påkjenninger? Forebygg skader med riktige tiltak 4 Er lagerinnretningene

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Overspenningsvern med lydsignal Best.nr. : 0339 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Funk-universalsender Art. Nr.: 0521 00

Funk-universalsender Art. Nr.: 0521 00 unk-universalsender unk-universalsender Art. r.: 0521 00 unksjon unk-universalsenderen er en komponent i unk-bussystemet. Den gjør det mulig å utvide en eksisterende installasjon ved hjelp av trådløs overføring

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer trykk/vri. Art.nr. 266 GDE Art.nr. 864 GDW. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer trykk/vri. Art.nr. 266 GDE Art.nr. 864 GDW. Bruksanvisning Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader på apparatet,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. CO2 sensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. CO2 sensor. Bruksanvisning CO2 sensor Art.-nr. CO2.. 2178.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767 E-postadresse

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Dreievalgbryter

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Dreievalgbryter NO Bruksanvisning Betjeningselement Dreievalgbryter 1 Oversikt betjeningselement 1 Driftsindikator/feilkodeindikator/serviceindikator 2 Dreieknapp (temperatur) 1 2 Om dette dokumentet 2.1 Dokumentets formål

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/5 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 307A 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som

Detaljer

Oppstilling og innstilling av vekten

Oppstilling og innstilling av vekten seca 745 Gratulerer! Med spedbarnsvekten seca 745 har De kjøpt et høyst presist og samtidig robust apparat. I over 150 år har seca stilt sine erfaringer til disposisjon innen helsesektoren og setter som

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.07.2016 Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav INNLEDENDE MERKNADER 1. Forpliktelser i henhold

Detaljer

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011 Exp-motorer Betingelser for en eksplosjon Eksplosjonstrekanten: 1. Eksplosiv atmosfære/ brennbart materiale - gass, damp eller støv 2. Oksygen 3. Tennkilde - gnist,

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon KNX. Varmemodul basic 6-kanals Best.-nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon KNX. Varmemodul basic 6-kanals Best.-nr. : Bruksanvisning Best.-nr. : 2114 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185..

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185.. Best.nr. : 1185.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 1133 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer