Tillegsbruksanvisning L-BV2, L-BV5 2BV BV BV BV BV BV BV BV BV5 161

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillegsbruksanvisning L-BV2, L-BV5 2BV2 060 2BV2 061 2BV2 070 2BV2 071 2BV5 110 2BV5 111 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161"

Transkript

1 Edition: Opprinnelig bruksanvisning Norsk Tillegsbruksanvisning L-BV2, L-BV5 Komplement til bruksanvisningen Apparater i gruppe II, kategori 2G 2BV BV BV BV BV BV BV BV BV5 161 L-Serie L-Series Flüssigkeitsring Liquid Ring

2 til 1 Sikkerhet Innhold til 1 Sikkerhet...2 til 1,2 Generelle sikkerhetsinformasjoner...2 til 2 Riktig bruk...3 til 3 Tekniske data...5 til 3,3 Bruksbetingelser Normal drift...5 til 5 Installasjon...5 til 5,1 Stille opp aggregatet...5 til 5,2 Koble til aggregatet mekanisk...5 til Koble til sugestussene og trykkstussene...5 til Koble til komponentene på anleggssiden...5 til Tilbehør...8 til 5,3 Koble til motoren elektrisk...8 til Drift med frekvensomformer...8 til 7 Drift...8 til 9 Vedlikehold...8 til 9,1 Servicearbeid...8 EU-samsvarserklæring Formular Ubetenkelighetserklæring...10 til 1 Sikkerhet til 1,2 Generelle sikkerhetsinformasjoner ADVARSEL Man må ta hensyn til de gjeldende nasjonale forskrifter angående forhindring av ulykker! ADVARSEL Uriktig omgang med aggregatet kan medføre alvorlige eller til og med dødelige skader! Bruksanvisningen og denne tilleggsbruksanvisningen må leses og forstås i sin helt før man begynner arbeidet med eller på aggregatet, må overholdes i sin helhet, og være tilgjengelig på det stedet aggregatet befinner seg. ADVARSEL Uriktig omgang med aggregatet kan medføre alvorlige eller til og med dødelige skader! Alt arbeid ved og med aggregatet (transport, installasjon, igangsetting, stansing, reparasjon, avfallsbehandling) får kun utføres av opplært og pålitelig fagpersonal! 2009 Gardner Denver Deutschland GmbH Industriestraße Bad Neustadt Germany Det er forbudt å kopiere, dele ut og / eller bearbeide dette dokumentet, bruk eller videreformidling av dets innhold, hvis det ikke er gitt utrykkelig tillatelse til dette. Neglisjering av dette forbudet medfører krav om erstatning. Alle rettigheter angående patenttildeling, registrering av varemerke- eller smaksmønster er forbeholdt.

3 til 2 Riktig bruk til 2 Riktig bruk Kapittelet 2 Riktig bruk i bruksanvisningen byttes ut med: Denne bruksanvisningen gjelder for Tillegsbruksanvisning L-BV2, L- BV5L-BV2, L-BV5 (aggregater) av typen: 2BV BV BV BV BV BV BV BV BV5 161 i eksplosjonsbeskyttet utførelse iht. direktivet 94/9/EC, inneholder anvisninger for transport, installasjon, igangsetting, drift, stansing, lagring, reparasjon og avfallsbehandling av aggregatene, må leses og forstås av betjenings- og vedlikeholdspersonalet før man begynner arbeidet med eller på aggregatet, den må overholdes, og være tilgjengelig på det stedet aggregatet befinner seg. Betjenings- og vedlikeholdspersonal Betjenings- og vedlikeholdspersonalet til L-BV2, L-BV5 aggregatene må være opplært til og autorisert for arbeidene som skal gjennomføres. Arbeid på elektriske innretninger får kun utføres av en elektriker. Som elektriker gjelder den som på grunn av sin faglige utdannelse, kunnskaper og erfaringer og kunnskaper om de respektive bestemmelsene kan vurdere de oppgavene han/hun er satt til å gjøre og som kan gjenkjenne mulige farer. L-BV2, L-BV5Aggregatene genererer vakuum eller undertrykk. benyttes til oppsuging, transport eller tetting av følgende gass /damp: alle tørre og fuktige gasser, som ikke er eksplosive eller giftige, luft eller luft-damp-blandinger. ved aggressive eller giftige gasser / damp må man kontakte produsenten. gass / damp må være fri for faststoffer. Små mengder lettere svevestoffer eller væsker kan transporteres med. er ment for det groveste vakuumområdet. er utstyrt med vekselstrøm-drivmotorer i henhold til direktivet 94/9/EC. Ytterligere informasjoner finner du i den vendlagte bruksanvisningen til motorprodusenten. Eksisterer i to utførelser: utførelse for normale krav, utførelse for høyere korrosjons-og hygienekrav (kun 2BV2 070, 2BV2 071og 2BV5 1..). er ment for industrielle anlegg. er ment for kontinuerlig drift. Når aggregatene er i drift må man overholde grenseverdiene som er oppført i bruksanvisningen kapittel 3, "Tekniske data". Anvendelsesområde for apparater iht. direktivet 94/9/EC: Indre område eksplosjonsbeskyttelsesutførelse L-BV2, L-BV5Aggregatet er egnet til transport av gass/ damp hvor man må regne med at eksplosiv atmosfære av og til er til stede. Denne informasjonen omfatter kategorien 2G for aggregatets indre rom. Ved overholdelse av de oppgitte maksimale temperaturene, er aggregatene egnet for temperaturklasse T4. Omgivelse Ved vurdering av apparatkategorien må man i tillegg til det indre rommet også ta hensyn til oppstillingsomgivelsen. Oppstillingen av L-BV2, L-BV5 aggregatene for kategori 2G er tillatt i områder hvor man må regne med at det av og til siver ut eksplosjonsfarlig gass / damp. Ved overholdelse av de oppgitte maksimale temperaturene, er aggregatene egnet for temperaturklasse T3. Gardner Denver Deutschland GmbH 3 /

4 til 2 Riktig bruk L-BV2, L-BV5Aggregatets driftsvæske ADVARSEL Tenningstemperaturen til driftsvæsken må ligge på over 150 C [302 F]. Driftsvæsken må velges ut på en slik måte at de kravene / egenskapene som er oppført under oppfylles. De må ikke angripe eller ødelegge pumpekomponentene som benyttes. ADVARSEL Man må montere en overvåking av driftsvæskenivået inn i anlegget før oppstart og en overvåking av den feilfrie tilførselen av driftsvæsken under driften. Ved feil i driftsvæsketilførselen må man slå av anlegget. Man må på alle måter unngå drift uten driftsvæske. MERKNAD Ved bruk av driftsvæsker med en varmekapasitet på < 3 kj/kg K eller et kokepunkt, som ikke ligger mer enn 20 K over innløpstemperaturen til driftsvæsken, må man ta kontakt med produsenten. Type driftsvæske: Som regel vann med en ph-verdi på 6 til 9 eller andre væsker som tåler prosessen. Den må være fri for: faste- og fremmede stoffer krystalline utfellingsstoffer stoffer som tendensielt henger hhv. kleber seg fast. Under fortetningsprosessen må det ikke oppstå faste utfellingsstoffer fra driftsvæsken. I tillegg må det ikke benyttes stoffer som tendensielt plymeriserer selvstendig eller ved kontakt med transportgass. Forutsigbart missbruk Dette er forbudt: Bruk av aggregatene i ikke-industrielle anlegg, hvis de nødvendige forberedelsene og vernetiltakene ikke er gjennomført på anleggssiden, f. eks. berøringsbeskyttelse slik at barn ikke tar på dem. oppstilling og bruk av aggregater i sonene 0, 20, 21 og 22, oppsuging, transport og tetting av aggressive eller giftige medier, hvis ikke aggregatene er utrykkelig forberedt for dette, oppsuging, transport og tetting av mediene, noe som kan skade glideringtetningen. oppsuging, transport og tetting av gasser eller gassblandinger, som er eksplosjonsfarlig uten luft eller som kan endre de apparatets sikkerhetsrelevante materialegenskaper, driften til aggregatene med frekvensomformer, driften av aggregatene ved andre verdier enn de som er oppgitt i bruksanvisningen kapittel 3, "Tekniske data" Av sikkerhetsmessige grunner er det forbudt å foreta endringer på aggregatene. Vedlikeholds- og reparasjonstiltak, som påkrever demontering av aggregatet, er ikke tillatt fra eieren side. Blandbarheten med hensyn til de kjemiske reaksjonene til driftsvæsken og glideringtetningen, driftsvæsken og andre pumpedeler og til driftsvæsken og transportgassen må kontrolleres / 12 Gardner Denver Deutschland GmbH

5 til 3 Tekniske data til 3 Tekniske data til 3,3 Bruksbetingelser Normal drift Temperaturer Temperaturen til driftsvæsken [ C] [ F] maks. +65 maks min. +5 min. +41 Nominell verdi: Trykk Gassens minimale sugetrykk Hvis det skulle oppstå en eksplosjonsfarlig gassblanding når omgivelsesluft trenger inn i aggregateti, må man forsikre seg om at det benyttes prosessgass for kavitasjonsbeskyttelsen. Ta kontakt med produsenten hvis sugetrykket (p 1 min) til aggregatet ikke ligger minst 50 mbar over damptrykket til driftsvæsken (p Dampf ) (=> p 1 min p Dampf + 50 mbar) og ved endringer av driftsbetingelsene (medier, temperaturer). til 5 Installasjon til 5,1 Stille opp aggregatet Oppstillingsbetingelser: Drivmotorens beskyttelsestype må stemme over ens med kravene til omgivelsesatmosfæren i henhold til direktivet 94/9/EC. Utstyret- og komponentene som er ment til komplementering av anlegget må i tillegg stemme over ens med kravene til apparatgruppe II, kategori 2 til direktivet 94/9/EC. Utstyret og komponentene som er ment til komplementering av anlegget må i tillegg stemme over ens med kravene til apparatgruppe II, kategori 2 til direktivet 94/9/EC, hvis dette har en antennelseskilde. Den elektriske avledningsmotstanden til hver enkelt komponent hhv. tilbyggsdel og til aggregatet må i innebygget tilstand våre < 10 6 Ohm. til 5,2 Koble til aggregatet mekanisk til Koble til sugestussene og trykkstussene For å forhindre overbelastninger ved drosling på trykksiden, må en trykkovervåking (G2, Fig. 1, side 6) installeres etter aggregatets gassutløpsflens. Ved overskridelse av det maksimale utløpstrykket p 2 max i bruksanvisningen kapittel 3.3, "Bruksbetingelse normaldrift" må man slå av anlegget. Ved drift med kavitasjonsbeskyttelse må ledningen ha en tilstrekkelig elektrisk ledeevne (avledermotstand < 10 6 Ω). Man må unngå at fremmedlegemer trenger inn i pumpen. Hvis det er fare for at det trenger inn fremmedlegemer mens pumpen er i drift eller står stille, må man montere inn egnete siler. til Koble til komponentene på anleggssiden Overvåkingssystemene som skal monteres inn må fungere uavhengig av hverandre. Systemenes uavhengighet må også opprettholdes ved bruk av PLSer. Overvåking av den kontinuerlige driftsvæsketilførselen Overvåkingen av den kontinuerlige driftsvæsketilførselen er helt nødvendig. Overvåkingen kan sikres ved hjelp av følgende alternative tiltak: a) Måling av driftsvæskevolumstrømmen (F1, Fig. 1, side 6) med egnete sensorer og beregningsapparat. Koblingskommandoene må virke direkte på bryteren. Ved bruk av et volumstrømmåleapparat, som kan blokkere, må man i tillegg montere en redundanseovervåking. Informasjonene angående feilsikkerheten og kalibrerings- og vedlikeholdsintervallene finner man i bruksanvisningen til overvåkingsapparatet. Frakoblingsbetingelse: Volumstrøm 50 % av referansedriftsvæskestrømmen (se bruksanvisningen kapittel 3.3, "Bruksbetingelser normaldrift") Gardner Denver Deutschland GmbH 5 /

6 til 5 Installasjon b) Temperaturmåling av driftsvæasken via tømmehullet (F2, Fig. 1, side 6) eller på aggregatets hus (F5, Fig. 1, side 6) med egnet temperatursensor. Frakoblingsbetingelse: Temperatur 60 C (140 F) Måle- og reguleringsinnretningen må være egnet hhv. sertifisert til å registrere målestørrelsene av frakoblingsbetingelsene på en sikker måte og stanse anlegget hvis nødvendig. Apparatet må være sertifisert i henhold til kategorien på oppstillingsstedet. Det anbefales at overvåkingssystemene utføres i henhold til EN ISO Sensoren for volumstrømmålingen må være egnet for sonen som hersker i innenrommet til målestedet. 2BV BV5 1.. G2 G1 G2 G1 F3 F5 F1 F3 F5 F1 F4 F2 F4 F2 A B A C F1 Gjennomstrømningsmåling i driftsvæsketilførselen F2 Temperaturmåling i driftsvæsketilførselen F3 Driftsvæskens påfyllingsnivå, maksimum G1 Trykkmåling i transportgassen på sugesiden, for overvåking sugetrykk p 1 p damp + 50 mbar G2 Trykkmåling i transportgassen på trykksiden, som overlastvern. A Tømmehull F4 Driftsvæskens påfyllingsnivå, minimum B,C Tømmehull (kun 2BV5 1..) F5 Temperaturmåling på huset Fig. 1 Anordning av målestedene Overvåking av påfyllingshøyden før oppstart Overvåkingen av påfyllingshøyden før oppstart er helt nødvendig. Overvåkingen kan for eksempel sikres ved induktive nærhetsbrytere, magnetstyrte sensorer eller trykkavhengige sensorer i kombinasjon med et beregningsapparat. Påfyllingsbryterne (F3, F4, Fig. 1, side 6) er montert inn i påfyllingsovervåkingsapparatet (anordning Fig. 1, side 6). Sensorene til overvåkingsapparatet må være korrosjonsfaste og sertifisert for kategori 2, når det finnes en direkte kontakt til det indre rommet. Måle- og reguleringsinnretningen må være egnet hhv. sertifisert til å registrere målestørrelsene av frakoblingsbetingelsene på en sikker måte og stanse anlegget hvis nødvendig. Apparatet må være sertifisert i henhold til kategorien på oppstillingsstedet. Det anbefales at overvåkingssystemene utføres i henhold til EN ISO / 12 Gardner Denver Deutschland GmbH

7 til 5 Installasjon Sensoren for overvåking av påfyllingen må være egnet for sonen som hersker i innenrommet til målestedet. Oppstart av aggregatet må kun være mulig, når det fastlagte påfyllingsnivået ligger mellom verdiene h f min og h f max (Fig. 2, side 7). MERKNAD Påfyllingsovervåkingsapparatet (Fig. 1, side 6) må utstyres med et sperrearmatur, som åpner etter at aggregatet er slått av og etter innstilling av påfyllingsnivået lukkes før oppstart. Hvis en forbindelse mellom apparatet og omgivelsesatmosfæren på grunn av de mediene som benyttes ikke er mulig hhv. ikke ønsket, må fortsettelsen av ledningen tilbakeføres i anlegget bak sperrearmaturet på egnet måte på trykksiden (Fig. 1, side 6). 2BV BV5 1.. h f max h f max h f min h f min 0 0 Type 2BV BV BV BV2 071 Minimum h f min [mm] Maksimum h f max [mm] Minimum h f min [tommer] Maksimum h f max [tommer] BV BV BV BV BV Fig. 2 Påfyllingshøyden til driftsvæsken Gardner Denver Deutschland GmbH 7 /

8 til 7 Drift til Tilbehør Driftsvæskeutskiller Utskilleren 2BX1 102, 2BX2 103 og 2BX1 107 i edelstål underligger ikke direktivet 94/9/EC, da de ikke har egne antennelseskilder. Gassen og driftsvæsken som skal transporteres får ikke reagere kjemisk med utskilleren. Avledningsmotstanden til utskilleren i montert hhv. demontert tilstand må være på mot jord <10 6 Ohm. Ved bruk av en utskiller på trykksiden er kun en trykkfast konstruksjon iht. direktivet 97/23/EC tillatt. Standardutskilleren fra katalogen får ikke benyttes. Returklaff Returklaffene av typen 2BY6 9 i metall underligger ikke direktivet 94/9/EC, da de ikke har egne antennelseskilder. Gassen og driftsvæsken som skal transporteres får ikke reagere kjemisk med returklaffen. Avledningsmotstanden til returklaffen i montert hhv. demontert tilstand må være på mot jord <10 6 Ohm. til 5,3 Koble til motoren elektrisk Man må ta hensyn til bruksanvisningen som er vedlagt drivmotoren. til Drift med frekvensomformer ADVARSEL Drift av aggregatene med frekvensomformer er ikke tillatt. til 7 Drift FARE Hvis en frakobling av driften er utløst via overvåkingssystemet, må årsaken finnes og utbedres før ny oppstart. Sikkerhetstrinnet som er påkrevd av apparatkategorien må ikke senkes! Gasstråler Gasstråleren av typen 2BP5 i metall underligger ikke direktivet 94/9/EC, da de ikke har egne antennelseskilder. Gassen og driftsvæsken som skal transporteres får ikke reagere kjemisk med gasstråleren. Avledningsmotstanden til gasstråleren i montert hhv. demontert tilstand må være på mot jord <10 6 Ohm. Drivgassen må være fri for statisk oppladbare partikler. til 9 Vedlikehold til 9,1 Servicearbeid Alt vedlikeholds-, og reparasjons-tiltak, som påkrever demontering av aggregatet, er ikke tillatt fra eieren side! Intervaller Ukentlig 2 år eller driftstimer Servicetiltak Fjern støvrester på apparater. La valselageret byttes ut av Service eller la det fettes inn på nytt / 12 Gardner Denver Deutschland GmbH

9 EU-samsvarserklæring EU-samsvarserklæring EU-samsvarserklæring Produsent: Dokumentasjonsfullmektig: Gardner Denver Deutschland GmbH Postfach 1510 D Bad Neustadt / Saale, Tyskland Holger Krause Postfach 1510 D Bad Neustadt / Saale, Tyskland Betegnelse: Væskering -vakuumpumpe/ -kompressor i L-serien L-BV2, L-BV5 Typer 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV D..-Z 2BV G..-Z 2BV G..-Z 2BV G..-Z 2BV G..-Z 2BV G..-Z Den ovenfor beskrevne væskering-vakuumpumpe/-kompressoren, med påmontert motor i overensstemmelse med medlevert EU-samsvarserklæring fra fa. Siemens, oppfyller de følgende relevante rettsforskriftene til harmonisering fra Fellesskapet: 94/9/EF 2006/42/EF Direktiv 94/9/EF fra Europaparlamentet og Europarådet av 23. mars 1994 til tilpasning av medlemsstatenes rettsforskrifter for apparater og vernesystemer til korrekt bruk i eksplosjonsfarlige områder II 2G b c T3 Direktiv 2006/42/EF fra Europaparlamentet og Europarådet av 17. mai 2006 om maskiner og til endring av direktiv 95/16/EF Direktiv 2006/95/EF har blitt overholdt med henblikk på dens målsettinger, som gjelder å verne Harmoniserte normer som har funnet anvendelse: EN :1996 Kompressorer og vakuumpumper sikkerhetskrav del 1: Kompressorer EN :1996 Kompressorer og vakuumpumper sikkerhetskrav del 2: Vakuumpumper EN : 2007 Potensielt eksplosive atmosfærer eksplosjonsvern del 1: Grunnlag og metodikk EN : 2001 Ikke-elektriske apparater for bruk i eksplosjonsfarlige områder del 1: Grunnlag og krav EN : 2003 Ikke-elektriske apparater for bruk i eksplosjonsfarlige områder del 5: Beskyttelse ved hjelp av konstruktiv sikkerhet «c» EN : 2003 Ikke-elektriske apparater for bruk i eksplosjonsfarlige områder del 6: Beskyttelse ved hjelp av antennelsesovervåking «b» De tekniske dokumentene er deponert hos bemyndiget organ DEKRA EXAM GmbH, nr under bekreftelsesnummer BVS 03 ATEX H/B 072/ BVS 03 ATEX H/B 073. Bad Neustadt / Saale, (Utstedelsens sted og dato) p.p. Fred Bornschlegl (Navn og funksjon) (Underskrift) Gardner Denver Deutschland GmbH 9 /

10 Formular Ubetenkelighetserklæring Formular Ubetenkelighetserklæring Erklæring om helsemessig ubetenkelighet og om miljøvern Til våre medarbeideres sikkerhet og til overholdelse av lovmessige bestemmelser når det gjelder behandlingen av helse- og miljøfarlige stoffer, må det vedlegges denne fullstendig utfylte erklæringen med hvert eneste innsendte aggregat / system. Uten en fullstendig utfylt erklæring er det ikke mulig å utføre noen reparasjon / avfallsbehandling, og forsinkelser i saksbehandlingen er uunngåelige! Erklæringen skal fylles ut og underskrives av fagpersonell som er autorisert av driftsansvarlig. Ved forsendelse til Tyskland må erklæringen fylles ut på tysk eller engelsk. Ved forsendelsen skal erklæringen festes utvendig på emballasjen. Om nødvendig må spedisjonen informeres. 1. Produktbetegnelse (type): 2. Serienummer (nr. BN): 3. Grunnen til innsendingen: 4. Aggregatet / systemet har ikke kommet i berøring med farlige stoffer. Ved reparasjon / avfallsbehandling består det ingen farer for personer og miljø. Videre med «6. Rettslig forpliktende erklæring» har kommet i berøring med farlige stoffer. Videre med «5. Oppgaver som gjelder kontaminering» 5. Oppgaver som gjelder kontaminering (kompletteres om nødvendig på et ekstra blad) Aggregatet / systemet har som bruksområde hatt: og har vært i berøring med følgende stoffer som har merkingsplikt eller som er helsefarlige / miljøfarlige: Handelsnavn: Kjemisk betegnelse: Klassifikasjon for farlige stoffer: Egenskaper (f. eks. giftig, antennelig, etsende, radioaktivt): Aggregatet / systemet har i henhold til bruksanvisningen blitt tømt, spylt og rengjort utvendig. HMS-datablader i henhold til de gjeldende nasjonale forskriftene er vedlagt(. blad). Ved behandlingen er de følgende sikkerhetstiltak nødvendige (f.eks. personlig verneutstyr): 6. Rettslig forpliktende erklæring Hermed forsikrer jeg at oppgavene som er gitt er sannferdige og fullstendige og at jeg som undertegner er skikket til å vurdere dette. Vi er kjent med at vi, overfor oppdragstakeren, er ansvarlig for skader som oppstår grunnet ufullstendig og uriktig informasjon. Vi forplikter oss til å holde oppdragstakeren skadeløs for erstatningskrav fra tredje parter som oppstår grunnet ufullstendig eller uriktig informasjon. Vi er kjent med at vi uavhengig av denne erklæringen er direkte ansvarlige overfor tredje parter. Dette vil i de fleste tilfeller bety medarbeidere hos oppdragstakeren som er betrodd med reparasjon / vedlikehold. Firma / institutt: Navn, stilling: Gate / vei: Postnummer, sted: Land: Dato, underskrift: Tlf.: Faks: Stempel: Gardner Denver Deutschland GmbH Postfach 1510 Tlf.: E-post: D Bad Neustadt Faks: Internett: Norsk / 12 Gardner Denver Deutschland GmbH

11 Gardner Denver Deutschland GmbH 11 /

12 Gardner Denver Schopfheim GmbH Roggenbachstraße Schopfheim Deutschland Tel Fax Gardner Denver Deutschland GmbH Industriestraße Bad Neustadt Deutschland Tel Fax Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver s Industrial Products Group and part of Blower Operations.

Ama-Drainer-Box Mini

Ama-Drainer-Box Mini Automatisk heveanlegget for sølevann Ama-Drainer-Box Mini Heveanlegg for installasjon over bakken Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Drainer-Box Mini Original betjeningsveiledning

Detaljer

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Pioneering for You Wilo-Rexa FIT it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Monterings- og driftsvejledning Monterings- og driftsveiledning Οδηγίες εγκατάστασης

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen 01. september 2011 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Drikkeautomat for lam - ECO Fra programversjon 00.09 TAP5-EZ2-50_32-F3 2 Innhold 3 Innhold 1 Innledning.............................................................5

Detaljer

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen CONVOTHERM OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt 4 Miljøvern 5 Identifisering av kombi-dampovnen din

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Drifts- og montasjeanvisning. Sikkerhetsavsperringsventil Gass magnetventil EVF-R

Drifts- og montasjeanvisning. Sikkerhetsavsperringsventil Gass magnetventil EVF-R Drifts- og montasjeanvisning Sikkerhetsavsperringsventil Gass magnetventil Innholdsfortegnelse 1.0 Generelt 1.1 Ventilangivelser 1.2 Bruksformål 2.0 Oppfordringer vedrørende fare 2.1 Sikkerhetsrelevante

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Bau- und Baustoffmaschinen. Sikkerhetshåndbok. Transport- og fordelingsmaskiner for betong. 01/2014 Rev12

Bau- und Baustoffmaschinen. Sikkerhetshåndbok. Transport- og fordelingsmaskiner for betong. 01/2014 Rev12 Bau- und Baustoffmaschinen Sikkerhetshåndbok 01/2014 Rev12 NO Kolofon Utgave 01/2014 Rev12 Denne sikkerhetshåndboken er satt opp under medvirkning av følgende foretak: Putzmeister Concrete Pumps GmbH Max

Detaljer

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate NO Bruksanvisning Elektrisk kokeplate 114356 114357 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Fillcontrol Auto Compact

Fillcontrol Auto Compact Fillcontrol Auto Compact 2014-05-28 NO Bruksanvisning Original bruksanvisning Norsk Fillc ontrol Auto Compac t 2014-05-28 Innhold Innhold 1 Henvisninger til bruksanvisningen...5 2 Ansvar og garanti...5

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Vedlegg til driftsveiledningen

Vedlegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Vedlegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522 Forskrift om Maskiner Forskrift fastsatt 20. mai 2009, nr. 544. Sist endret ved forskrift av 30. desember 2013 nr. 1720. Utgitt september 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey no Monterings- og driftsveiledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsveiledning 1.1 Om dette dokumentet Den

Detaljer

AGIA 200 VIBA 300 & VIBA

AGIA 200 VIBA 300 & VIBA Bruksanvisning Shaker AGIA 200 VIBA 300 & VIBA 330 Oppbevar bruksanvisningen lett tilgjengelig ved maskinen no - Norwegisch Ausgabe G 1.3-14 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA 330 2 Ausgabe G 1.3-14 Shaker

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg

Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg A0777 Les først gjennom hele brukerveiledningen! Ikke kast den! Brukeren er ansvarlig for skader som oppstår på grunn av installasjonsfeil

Detaljer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/30 RU 24 NDT Manual 9000-608-26/30 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.4 Forskriftsmessig

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

Bruksanvisning for rulletestanlegg for bremser BPS-kompakt- 3.0 til 6.0

Bruksanvisning for rulletestanlegg for bremser BPS-kompakt- 3.0 til 6.0 Viktig grunnleggende informasjon Bruksanvisning for rulletestanlegg for bremser BPS-kompakt- 3.0 til 6.0 Sherpa Autodiagnostik Am Industriepark 11 D-84453 Mühldorf am Inn Utgivelsesdato: 04.02.2010 Rulletestanlegg

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette

Detaljer