Vannstandsregulering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vannstandsregulering"

Transkript

1 Vannstandsregulering Sluttrapport Kjetil Sandem H08E Høgskolen i Østfold, avd. for ingeniørfag

2 Vannstandsregulering HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: Telefaks: E-post: PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig: X Omfang i studiepoeng:15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Elkraft, reguleringsteknikk Tilgjengelig etter avtale med samarbeidspartner Rapporttittel: Vannstandsregulering - sluttrapport Dato: Antall sider: 31 Antall vedlegg: 8 Forfatter: Kjetil Sandem Avdeling / linje: Høgskolen i Østfold, Elkraftteknikk Veileder: Even Arntsen Helge Mordt Prosjektnummer: H08E03 Utført i samarbeid med: Ole Johan Borge Kontaktperson hos samarbeidspartner: Ole Johan Borge Ekstrakt: Hovedprosjektet har bestått i å utarbeide en permanent elektroteknisk løsning, for å regulere vannstanden i en dam. Oppgaven har inkludert prosjektering, innkjøp, montering og idriftsettelse av automasjonssystemet. 3 emneord: Vannstandsmåling PLS Automasjon Sluttrapport H08E03 Side 1 / 31

3 Vannstandsregulering HØGSKOLEN I ØSTFOLD Østfold College - Engineering education Address: 1757 Halden Visit: Tuneveien 20, 1705 Sarpsborg Telefon: Telefaks: t: PROJECT REPORT Category of Project: Bachelor task Free accessible: x Number of stp (1stp=1ECTS): 15 Free access after: Engineering field: Electrotechnics, process control Accessible after agreement with the contractor Project title: Water level control Final report Date: Number of pages:31 Number of attachments:8 Authors: Kjetil Sandem Department / line: Østfold College, Engineering education Councellor: Even Arntsen Helge Mordt Project code: H08E03 Produced in cooperation with: Ole Johan Borge Contact person at the contractor: Ole Johan Borge Extract: The problem for the bachelor task has been to design a permanent electric solution, to control the water level in a pond. The task has included planing, purchase, mouting and start of the automation system. 3 indexing terms: Water level measurement PLC Automation Sluttrapport H08E03 Side 2 / 31

4 Vannstandsregulering Forord Denne rapporten er det skriftelige resultatet av mitt hovedprosjekt ved Høgskolen i Østfold, avd. for ingeniørfag, studieretning Elkraftteknikk. Hovedprosjektet utgjør den siste delen av studiet, og har et omfang på 15 studiepoeng. Prosjektet bærer tittelen Vannstandsregulering. Det har bestått i å utarbeide et permanent reguleringssystem for en dam på gården Borge i Fredrikstad. Dette har inkludert planlegging, innkjøp og konstruksjon. Oppdragsgiver har vært eier av gården, Ole Johan Borge. Det har vært mye praktisk arbeid, som er understøttet av teoretiske vurderinger og beregninger. I tillegg har PLS programmering utgjort en betydelig del av oppgaven. Prosjektet ble valgt ut fra det praktiske innholdet, samt at resultatet skulle bli et permanent produkt. Det har vært en variert oppgave, som har berørt flere fagområder. Arbeidet har vært en lærerik prosess, både i forhold til oppfølging av leverandører og detaljplanlegging. Hovedveileder har vært høgskolelektor Even Arntsen. I tillegg har førsteamenuensis Helge Mordt hjulpet til med regulertekniske ideer. Jeg vil takke veilederne for vurdering av materiell og oppklarende bistand. Bjørn Reidar Hansen har bidratt med mye nyttig informasjon om vann og avløpsteknikk. Videre vil jeg takke min familie som har hjulpet til med praktiske oppgaver. Jeg kan nevne kalibrering av måleelementet som satte hele familien i aktivitet. Denne hjelpen har vært nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet. Til slutt vil jeg takke Ole Johan Borge for oppdraget, og økonomisk frihet til å realisere min løsning. Askim, Kjetil Sandem Sluttrapport H08E03 Side 3 / 31

5 Vannstandsregulering Sammendrag Hovedprosjektet har bestått i å utarbeide og realisere en løsning, for regulering av vannstanden i en dam på gården Borge i Fredrikstad. Dammen ble laget på 1970 tallet, men ulike forhold har gjort at den har stått tom de siste årene. Oppdragsgiver for prosjektet har vært Ole Johan Borge, som eier og driver gården. Han ønsker å holde et jevnt vannivå i dammen, for å øke det biologiske mangfoldet i området. Løsningen på reguleringsproblemet har blitt et automasjonssystem som registrerer vannivået i dammen, og styrer strømningen ut. Automasjonssystemet består av tre hoveddeler. En PLS som regulator, en trykksensor som måleelement og en motorstyrt ventil som pådragsorgan. Rapporten inneholder beskrivelse av konstruksjonsprosessen og dokumentasjon av produktet. Den inneholder mange beskrivende bilder av anlegget og konstruksjonen. Sluttrapport H08E03 Side 4 / 31

6 Vannstandsregulering Innhold Tittelside... 1 Tittelside engelsk... 2 Forord... 3 Innhold Innledning Bakgrunn for oppgaven Oppgavebeskrivelse Funksjonskrav Økonomiske rammebetingelser Avgrensinger Beskrivelse av dammen Mulige løsninger Målelement Pådragsorgan Aktuator Strategi for løsning Reguleringsprinsipp Komponenter Program Løsning Konstruksjon og montering Ventil Aktuator Målesensor Kontrollskap Programmering Dokumentasjon Utgifter Diskusjon og videreutvikling Konklusjon Kilder Vedlegg (8) Sluttrapport H08E03 Side 5 / 31

7 Vannstandsregulering 1.0 Innledning Den første delen av denne rapporten tar for seg bakgrunnen og beskrivelsen av hovedoppgaven. Dette er ment for å gi leseren et bilde av situasjonen og utgangspunktet for arbeidet. Deretter følger en mer detaljert beskrivelse av løsningsstrategi og komponentvalg, samt beskrivelse av det fysiske produktet. Hovedprosjektet har bestått i mye praktisk arbeid, noe som har begrenset den teoretiske delen. Det skriftelige produktet er hovedsakelig en beskrivelse av konstruksjonsprosessen, med nødvendige beregninger og forundersøkelser. Det er kort beskrevet noen ulike reguleringsalternativer og målemetoder. Dette for å belyse andre alternativer. 2.0 Bakgrunn for oppgaven Prosjektoppgaven er gitt av privatperson Ole Johan Borge, som eier og driver gården Borge i Fredrikstad. På denne gården ble det på 1970 tallet etablert et vanningsanlegg med vannmagasin og pumpesystem. Vannmagasinet har et største areal på ca 7000m 2. Dammen ble dannet ved å demme opp en bekk, og lage en voll av jord. Det ble lagt overløpsrør for å regulere vannstanden, og et bunnrør med ventil for å kunne tømme dammen. Pumpesystemet ble blant annet brukt for å vanne jorder ved fòrproduksjon. Figur 1 er en illustrasjon av dammen ved prosjektstart. Figuren viser innløpet, overløpsrøret og bunnrøret. Figur 1 Skisse av dammen I de senere årene har bunnrøret stått åpent hele året, og dammen har derfor vært tørrlagt. Dette har vært nødvendig, fordi det har vært fare for oversvømmelse ved store nedbørsmengder. Vollen rundt dammen har sunket med årene. Derfor ligger overløpsrøret for høyt til at det kan fungerer som regulator. Det er ikke lenger behov for vanningsanlegget i den daglige driften på gården. Likevel ønsker eier Borge å opprettholde dammen. Hans motiv er økt plante- og dyreliv i og rundt dammen. Det kan være mulig dersom vannstanden er tilnærmet konstant gjennom hele året. Det er flere alternativer for å kunne opprettholde dammen. Det kan blant annet legges et nytt overløpsrør i passende høyde. Kostnadene ved dette alternativet er ifølge Ole Johan Borge godt over kr. Et annet alternativ er en elektroteknisk løsning, som automatisk kontrollerer ventilen på det eksisterende bunnrøret. Det er denne løsningen som er utgangspunktet for dette hovedprosjektet. Sluttrapport H08E03 Side 6 / 31

8 Vannstandsregulering 3.0 Oppgavebeskrivelse Det skal etableres et elektrisk reguleringssystem for å kontrollere vannstanden i dammen. Dette innebærer prosjektering, innkjøp, montering og idriftsettelse av anlegget. Man skal benytte eksisterende rørsystem, og kontrollere strømningen ut av dammen. Det eksisterende bunnrøret er underdimensjonert i forhold til kapasiteten inn og ut av dammen. I ekstremperioder er tilstrømningen betydelig større enn hva man klarer å tappe ut. Derfor er det ikke mulig å holde en konstant vannstand gjennom et helt år. 3.1 Funksjonskrav Oppdragsgiver har gitt sine krav til systemets funksjon. Reguleringssystemet skal holde et konstant vannivå med toleranser på +/- 0,2m. Normal vannstand tilsvarer underkanten på innløpsrøret. Fordi tilstrømningen i ekstremperioder er betydelig større en kapasiteten ut, skal det være mulig å endre referanseverdien for ønsket nivå. Dette endres manuelt, i forkant av slike perioder. Typisk vil dette begrense seg til vår og høsthalvåret. Styreenheten skal plasseres i en garasje, og tilkoples eksisterende 16A stikkontakt. Det skal være en lampe som indikerer drift, og en lampe som indikerer feil. På denne styreenheten skal man og kunne endre referanseverdi for vannivået. Ventilen skal kunne betjenes manuelt, uavhengig av det elektriske systemet. Oppdragsgiver vektlegger at systemet skal være enkelt og tilnærmet vedlikeholdsfritt. Det skal benyttes komponenter som er laget for formålet, og som er driftsikre. Holdbarhet er et viktig kriterium. 3.2 Økonomiske rammebetingelser Ved oppstart av prosjektet ble det utarbeidet et budsjett i samarbeid med oppdragsgiver. Hensikten var å få en grov oversikt over hvilke kostnadsrammer som var nødvendig, dersom anlegget skulle virkeliggjøres. Se tabell 1. Dette budsjettet gjelder som økonomisk ramme for prosjektet. Sluttrapport H08E03 Side 7 / 31

9 Vannstandsregulering Tabell 1 Budsjett for prosjektet Budsjettrammer Tekst Kostnad Merknad Reisekostnader Ti reiser av 110km, Askim-Onsøy t/r Sensor Trykksensor plassert i bunnen Styreenhet PLS, Easy 800 serien Kontrollventil Motorstyrt ventil tilpasset eksisterende rør Graving og montering Elektrisk arbeid Elektrisk materiell og tilkopling til nett Diverse Uforutsette utgifter og småmateriell Sum Moms Sum totalt Avgrensinger Prosjektoppgaven inkluderer både prosjektering og montering av reguleringssystemet. I hovedsak skal arbeidet utføres av kandidaten, men deler av arbeidet må gjøres av spesielle håndverkere. Funksjonskravene gjelder som avgrensing av oppgaven. Kostnader er avgrenset av de økonomiske rammebetingelsene. 4.0 Beskrivelse av dammen Ved oppstart av prosjektet ble det foretatt oppmåling av dammen og området rundt. Aktuelle størrelser som vanndybde og avstander ble målt. Det ble også satt ned markeringer som viser ønsket vannstand. Oppmåling av høyde ble gjort med laservater, avstander ble skrittet opp. Nøyaktigheten av disse målingene er vurdert som god nok, fordi terrenget varierer mye. For å oppnå mer presise resultater måtte det vært benyttet spesielt landmålingsutstyr. Figur 2 er et bilde tatt under registrering av ønsket vannivå med utgangspunkt i innløpsrøret. På bildet kan man se innløpsrøret samt et mindre dreneringsrør. Figur 3 er et bilde tatt i motsatt retning. Figur 2 Oppmåling av dammen Figur 3 Dammen sett fra innløpsrøret. Sluttrapport H08E03 Side 8 / 31

10 Vannstandsregulering Med grunnlag i denne oppmålingen er det laget en illustrasjonsskisse av dammen. Figur 4 viser en forenklet utgave av denne skissen.. I figuren er det beskrevet størrelse på rørene, vanndybde ved ønsket vannstand, og lengde på sidekanter. Tallene er ikke nøyaktige målinger, men fungerer godt som grunnlag for oppgaven. Figur 4 Illustrasjonstegning av dammen sett ovenfra Med utgangspunkt i målt vanndybde og sidekanter, er det beregnet areal og volum av dammen. Tabell 2 viser omtrentlig areal og volum av dammen ved normal og full tilstand. Tabell 2 Areal og volum av dammen Areal m 2 Volum m 3 Ønsket vannstand Maksimal vannstand Slik tabell 2 viser, øker arealet og volumet av dammen kraftig når vannstanden øker. Dette fordi sidekantene skrår betydelig. Denne økningen innebærer en god sikkerhetsmargin, fordi det tar lang tid før dammen fylles helt med vann. For å få et inntrykk av hvor raskt endringer skjer i dammen, er det gjort noen enkle teoretiske beregninger. Vannivået avhenger av strømningskapasiteten til bunnrøret, fordi dette er eneste utløp. Dammen må stå tom under prosjektperioden på grunn av monteringsarbeidet. Det er derfor ikke mulig å foreta målinger som gir strømningshastighet ut av dammen. Mange usikkerhetsmomenter gjør at det også er vanskelig å beregne strømningshastigheten teoretisk. Tilstanden på røret innvendig, skjøter, tilkoplinger og fall er ukjent fordi bunnrøret ligger nedgravd. For å få et inntrykk av hvilke verdier som er gjeldene, er maksimal strømningshastighet beregnet. Strømningshastigheten er beregnet ved kun å ta hensyn til vannstanden, og se bort i fra røret. Dette resulterer i den absolutt maksimale verdien man kan oppnå. Beregningen er utført med Bernoullis likning: Sluttrapport H08E03 Side 9 / 31

11 Vannstandsregulering P1 ρg 2 1 v + 2g + z 1 P2 = ρg 2 2 v + 2g + z 2 P 1 er trykket over dammen P 2 er trykket ved utløpet g er gravitasjon v 1 er strømningshastighet i dammen v 2 er strømningshastighet ut a dammen z 1 tilsvarer vannivået z 2 er høyden ved utløpet I dette tilfellet kan formelen forenkles betydelig. Strømningshastigheten i dammen er null, trykket er det samme over dammen som ved utløpet (atmosfæretrykk). Forenkling gir: 2 v = z 2g = 1.8m m / s 5.9m / s 2 1 = Videre er strømningsmengde beregnet: 2 2 D (0.19m) 3 Q = va = vπ = 5.9m / s π = 0.17m / s 4 4 Dette gir en strømningsmengde på 612m 3 /h, som tilsvarer ca 0,12m endring i vannstanden. Denne beregningen er kun et grovt overslag, og resultatet betydelig større enn virkelig verdi. Dog viser beregningen at alle endringer vil skje sakte. Det velges derfor å justere ventilen med 30 minutters mellomrom. 5.0 Mulige løsninger Løsningen på reguleringsproblemet er i hovedsak gitt av oppgavebeskrivelsen. Man skal benytte eksisterende rørsystem, med en automatisk styrt ventil. Teoretisk beskrivelse av reguleringen fremkommer av figur 5, som er et blokkskjema av prosessen. Figur 5 Blokkskjema, nivåregulering En angitt referanseverdi sammenlignes med måleelementets målte verdi. Avviket e sendes til regulatoren som beregner pådraget u. Pådragsorgan i prosessen er den styrte ventilen på bunnrøret. Sluttrapport H08E03 Side 10 / 31

12 Vannstandsregulering Det er mange alternativer for ventilstyringer og målelementer. Påfølgende underkapitler gir en kort beskrivelse av noen aktuelle alternativer. 5.1 Målelement Måling av vannstanden i dammen er grunnlaget for reguleringen av ventilen. Målelementet skal registrere endringer i vannstanden, og gi beskjed til regulatoren. For dette prosjektet ble det vurdert tre ulike måletyper: flottørsensor, trykksensor og ultralydmåling. De er kort beskrevet fortløpende. Flottørsensor fungerer etter prinsippet om oppdrift. Den kan bestå av en arm med en flottør i ene enden. Den andre enden er festet til et potentiometer eller annen innretning som registrerer armens posisjon. Når vannstanden øker vil armen heves, når vannstanden synker vil armen senkes. En flottørsensor er enkel i sin oppbygging, men har bevegelige deler. Nøyaktigheten avhenger av potentiometerets oppløselighet. I prinsippet kan en flottørmåler lages med svært høy nøyaktighet. Samtidig er konstruksjonen sårbar for ytre påvirkninger. En trykksensor kan bestå av en belg som presses sammen etter hvert som trykket øker. Belgen presser mot en arm som dermed beveges. Det er armens bevegelse som representerer trykket. Trykkfølere kan lages mindre og mer kompakte enn en flottørsensor. Foruten belgen kan alle detaljer kapsles inn. Ved måling av trykk må man ta hensyn til atmosfæretrykket. Dette kan gjøres ved å måle trykket i den aktuelle væsken, samtidig som man måler trykket i atmosfæren på stedet. Differansen mellom de to målingene tilsvarer trykket i væsken. I dag finnes det trykksensorer med denne funksjonen integrert. Sensoren har, i tillegg til ordinære målekabler, et rør for måling av atmosfæretrykket. Disse trykksensorene betegnes som ventilerte. Ultralydmåling foregår ved at sensoren sender ut en lydbølge mot mediet som skal måles. Tiden det tar fra lydbølgen blir sendt, til den blir reflektert representerer nivået. Ved lavt nivå tar det lang tid, og motsatt ved høyt nivå. En ultralydsensor må plasseres over mediet som skal kontrolleres. Dette gjør sensoren utsatt for ytre påvirkninger. I tillegg til måling av aktuell vannstand kan det utføres måling av endringer som på sikt vil påvirke vannstanden. Det kan benyttes regnsensor som registrerer nedbør, og strømningsmåling som registrerer vannstrømmen i innløpsrøret. Slike målinger betegnes som forroverkoplinger i reguleringssløyfen. Figur 6 viser bilde av flottørsensor, trykksensor og ultralydsensor. Figur 6 Ulike målesensorer (Hydpro 2008) Sluttrapport H08E03 Side 11 / 31

13 Vannstandsregulering 5.2 Pådragsorgan Ventilen på bunnrøret utgjør systemets pådragsorgan, og blir styrt av regulatoren. En komplett automatisk reguleringsventil består av ventil og aktuator. Ventilen fungerer som kran på bunnrøret, og bestemmer vannstrømmen ut av dammen. Eksisterende ventil er av typen skyvespjeld hvor spjeldet heves opp. Andre alternativer kan være spjeldventil og kuleventil, som begge vris 90 o. Figur 7 viser et bilde av de tre nevnte ventiltypene. Figur 7 Bilde av kuleventil, spjeldventil og skyvespjeldventil. (AVS 2008) Aktuator Aktuatoren betjener ventilen etter styresignal fra regulatoren. Det finnes både elektriske, pneumatiske og hydrauliske aktuatorer. Figur 8 viser et eksempel på en elektrisk og en pneumatisk ventil. En elektrisk aktuator består av en elektrisk motor med en giret aksel som betjener ventilen. Motoren kan være både AC og DC og størrelsen avhenger av ventilens betjeningsmoment. Pneumatiske og hydrauliske aktuatorer arbeider etter samme prinsipp, drevet av henholdsvis luft eller væske. Det er nødvendig med en kompressor eller hydraulikkpumpe for å styre ventilen. Disse typene aktuatorer har fordelen at de kan betjenes svært raskt, samtidig som de også kan styres langsomt. Figur 8 Bilde av elektrisk og pneumatisk aktuator. (AVS 2008) Sluttrapport H08E03 Side 12 / 31

14 Vannstandsregulering 6.0 Strategi for løsning Med forundersøkelsene som grunnlag er det valgt strategi for løsning av reguleringsproblemet. Reguleringsformen skal være av/ på regulering. Systemet skal bestå av en regulator, et pådragsorgan og et måleelement. Dette gir et oversiktlig og vedlikeholdsfritt system med få komponenter. 6.1 Reguleringsprinsipp Av/ på regulering vil si at pådragsorganet kun har to stillinger. I dette tilfellet åpen ventil eller lukket ventil. Styresignalet u har dermed kun to verdier, avhengig av måleresultatet. Dersom nivået er større enn referanseverdien åpnes ventilen. Intervalltiden på 30 minutter gjør at ventilen ikke blir stående å pulsere mellom åpen og lukket stilling. Figur 9 viser sammenhengen mellom vannivået og ventilstillingen. Dersom tilstrømmingen er veldig stor eller veldig liten, får grafen stor amplitude. I tillegg påvirkes amplituden av intervallene på styresignalet. Figur 9 Vannivå og styresignal Nivået i dammen holder seg konstant, kun dersom tilsiget er nøyaktig lik utstrømningen. I alle andre tilfeller vil vannstanden kunne representeres med en linje som enten øker eller synker. Kurvens stigningstall er avhengig av tilstrømningen og utløpet. 6.2 Komponenter Ved valg av hovedkomponentene i reguleringssystemet, er det vektlagt at systemet skal være tilnærmet vedlikeholdsfritt. Det skal ikke være behov for jevnlig service eller ettersyn. Påfølgende avsnitt beskriver enhetene som er valgt for regulator, pådragsorgan og måleelement. Regulatoren er en PLS fra Moeller, type 819 DC-RC. Denne PLSen har 12 innganger hvorpå fire kan benyttes for analoge signaler. Den har seks relé utganger, og et enkelt display for visning av til eksempel feilmeldinger. Enheten er kompakt og har alle nødvendige programmeringsfunksjoner integrert. PLSen har også mulighet for nettverksutvidelse, dersom det senere blir aktuelt å utvide reguleringssystemet. Sluttrapport H08E03 Side 13 / 31

15 Vannstandsregulering Eksisterende ventil på bunnrøret byttes ut med en ny kuleventil i størrelse DN200 PN16. Eksisterende ventil byttes ut grunnet alderen, da denne er om lag 30 år gammel. Kuleventil er valgt fordi den har full rør åpning i åpen stilling. I tillegg har den få og grove bevegelige komponenter, og vris kun Kostnadsmessig er den på nivå med skyvespjeldsventilen. Ventilen tilknyttes en elektrisk aktuator med interne endebrytere og varmeelement. Aktuatoren er av fabrikat Valpes, den har en 230V AC motor med akselkapasitet på 600Nm. Aktuatoren er valgt fordi den har innebygd varmeelement og er laget for å stå i fuktig miljø. Den er utstyrt med et ratt for manuell betjening. Ventil og aktuator bestilles fra samme leverandør. På denne måten garanterer man at komponentene er kompatible med hverandre, i forhold til funksjon og styrke. Vannstanden i dammen måles av en trykksensor plassert ned mot bunnen. Det er valgt trykksensor av type Ashdown CNS 1F. Denne sensoren har integrert trykkutjevning og er konstruert for å stå i forurenset vann. Det er en tre lednings sensor, med +24V DC, 0V, og 0-20mA analogt signal. Sensoren er plassert 0.3m over bunnen i dammen, 1.5m under normal vannflate. Dybden gjør at sensoren står frostfritt. Den er plassert inne i et plastrør for mekanisk beskyttelse. Se figur 21 kapittel for beskrivende bilde. Det er valgt trykksensor som målelement fordi enheten kan plasseres usynlig og sjeldent påvirkes av kvister eller andre drivende gjenstander. Ut fra oppgavebeskrivelsen er det vurdert at det ikke er behov for ytterligere målinger. Dette begrunnes med at det ikke er noe krav at systemet skal takle ekstremperioder. Alternativ kunne det i tillegg vært nedbørsmåling, måling av tilsig og regulering på bakgrunn av værmeldinger. Måling av nedbør ville medføre mer vedlikehold av systemet. Måling av vannstrøm i innløpsrøret er komplisert på grunn av avstandene og løse gjenstander som kan forekomme i røret. Å kontrollere systemet etter værmeldinger kan være en god løsning. Det er ikke behov for måleelementer som krever vedlikehold, og værmeldingene er i dag svært nøyaktige. Systemet må i så tilfelle knyttes opp mot et nettverk som mottar oppdaterte meldinger. Omfanget av en slik løsning er for stort til at det kan inkluderes i denne oppgaven. 6.3 Program Styringsprogrammet skal på basis av vannstandsmålingen avgjøre om ventilen skal åpnes eller stenges. Det foretas kontinuerlige målinger, mens ventilen betjenes med 30minutters intervall. Dette gjøres for å unngå at ventilen blir stående å pulsere. Måleresultatet sammenlignes med en referanseverdi, hvor avviket avgjør om ventilen skal åpens eller stenges. Referanseverdien kan endres manuelt. Dersom måleresultatet viser at vannstanden er langt utenfor referansenivået, iverksettes momentan justering. Sluttrapport H08E03 Side 14 / 31

16 Vannstandsregulering 7.0 Løsning Løsning på hovedoppgaven innebærer innkjøp, montering og idriftsettelse av anlegget. Monteringen utgjør en betydelig del av prosjektet, i tillegg til PLS programmeringen. 7.1 Konstruksjon og montering Systemet består av fire hovedkomponenter, som sammen danner reguleringssystemet. Det er kontrollskapet med PLS og strømtilførsel. Målesensoren plassert i dammen, ventilen på bunnrøret og aktuatoren som styrer ventilen. De fire elementene er montert hver for seg, sammenkoplet med kabler og aksel Ventil Ventilen på bunnrøret er plassert ca 2.5m under bakkenivå i en kum. Kummen er ikke drenert så ved nedbørsperioder fylles den med vann. Demontering og montering måtte utføres i en tørr periode. Tidlig i mai var forholdene ideelle for å utføre dette arbeidet. Før demontering kunne starte måtte kummen tømmes for vann, og ventilen måtte delvis graves frem. Figur 10 er et bilde av kummen før tapping, og figur 11 er tatt under gravearbeidet. Figur 10 Kummen fylt med vann Figur 11 Bilde fra demonteringsarbeidet Den gamle ventilen ble kappet løs fra bunnrøret og fjernet med traktor. Visuell inspeksjon viste at denne var tydelig preget av alderen. Figur 12 viser et bilde av ventilen etter demonteringen. Både den gamle og den nye ventilen veier ca 100 kg. Oppdragsgiver Ole Johan Borge hjalp til med å løfte ventilene på plass med lesseapparat. Sluttrapport H08E03 Side 15 / 31

17 Vannstandsregulering Figur 12 Gammel ventil Dimensjoner på eksisterende rørsystem og flenser er ikke i henhold til dagens standard. Lengden på gammel og ny ventil var heller ikke identisk. Derfor måtte de gamle rørflensen kappes av og erstattes med nye flenser. Flensene ble justert i korrekt vinkel og avstand, og festet med sveisepunkter. På figur 13 kan man til vestre på bildet se en av de nye flensene før montering. Figur 14 er et bilde av den nye ventilen i halvåpen stilling. Figur 13 Bilde fra montering av rørflensene Figur 14 Bilde av den nye kuleventilen Den nye ventilen ble senket på plass med traktor, og skrudd fast til rørflensene med 24 stk M20 x 75 bolter. Mellom skjøtene er det brukt stålarmert gummipakning. Sluttrapport H08E03 Side 16 / 31

18 Vannstandsregulering Stadig tilstrømning av vann gjorde det vanskelig å sveise nede i kummen. Endelig festing av flensene ble derfor satt bort til en sveisefirma. Det er viktig å få en tett sveis, slik at det ikke kommer mer vann i kummen. Figur 15 viser ventilen etter montering nede i kummen. Det blanke feltet i overkant er skrueinnfesting for avstandsstykket til aktuatoren. Figur 15 Bilde av ny ventil etter montering Aktuator Fordi kummen til tider er fylt med vann plasseres motoren over bakkenivå. Figur 16 viser en illustrasjon av forbindelsen mellom ventil og motor. Figur 16 Sammenkopling av ventil og motor Medbringeren som fulgte med ventilen må kappes i to, og forlenges 2400mm med et rør. Denne akselen er i rustfritt stål og må tåle momentet som motoren yter. Derfor ble sveising av akselen satt bort til et mekanisk verksted. Sluttrapport H08E03 Side 17 / 31

19 Vannstandsregulering Forbindelsen mellom motor og ventil er laget av firkantjern i 4mm tykkelse. I hver ende av firkantjernet er det sveiset på flenser for innfesting på ventil og motor. Medbringeren går fritt inne i dette firkantjernet. Figur 17 viser produksjon av forbindelsen, samt det ferdige akselrøret. Figur 17 Bilde av sveising av flenser på firkantjernet Mellom aktuator og kontrollskap må det graves ned to kabler. Det benyttes en 5x2,5mm 2 PFSP kabel for strøm til drift og varmelementet i motoren. Signalkabel for endebrytere er en 3x1,5mm 2 PFSP kabel. Kablene skal graves ned, men dette gjøres sammen med annet gravearbeid etter prosjektperioden. Det er oppdragsgivers ansvar at kablene blir forsvarlig forlagt etter forskriftene. For å skjerme aktuatoren mot vann og snø er det laget et lite hus over kummen. Bunnen på huset er laget i impregnert materiale, mens det er stående kledning på veggene. Figur 18 viser aktuatoren etter montering i huset. Figur 19 er bilde av det ferdige huset. Figur 18 Aktuator montert i beskyttelseshus Figur 19 Ferdig beskyttelseshus Sluttrapport H08E03 Side 18 / 31

20 Vannstandsregulering Målesensor Data for komponenter beskrevet i dette kapittelet er hentet fra datablad på trykkføler CNS 1F og PLS Easy 819DC. Disse databladene ligger vedlagt rapporten, henholdsvis vedlegg 6 og vedlegg 7. Det er valgt å måle vannstanden med en trykkføler. Målesensoren er festet ned mot bunn av dammen, på 1.5m dybde. Figur 20 viser illustrasjon av innfestingen av sensoren. Figur 20 Illustrasjon av målesensor Sensoren er festet slik at det er mulig å heve den for inspeksjon og rensing. For at den etter service skal bli plassert på samme sted, er det gravd ned en armert sementblokk med et i støpt styrerør. Sensoren tres utenpå dette styrerøret, og blir dermed alltid plassert på samme sted og dybde. Betongklossen er støpt med en blanding av sement, sand og pukk, og veier ca 35kg. Styrerøret er et galvanisert rør med et plastrør utvendig. Plastrøret gjør at sensoren glir lett på styrerøret. Figur 21 er et bilde av sensor og feste ferdig montert i bunnen av dammen. Figur 21 Målesensor plassert i dammen Sluttrapport H08E03 Side 19 / 31

21 Vannstandsregulering Kabelen til målesensoren ligger i en ekstra sløyfe på bunn av dammen. Deretter skal kabelen ligge nedgravd frem til et pumpehus i nærheten. Eier av anlegget er ansvarlig for nedgraving av kabelen. I pumpehuset er kabelen skjøtet i en koblingsboks, og går deretter vider til kontrollskapet i garasjen. Målesensoren tåler et trykk tilsvarende 4 meter vannsøyle. Dette intervallet er større enn hva som kan forekomme i dammen. Sensoren er derfor godt dimensjonert i forhold til belastningen. Utgangssignalet er et analogt strømsignal mellom 0 og 20mA. Målegrensene kan defineres valgfritt innenfor det maksimale måleintervall. Det er valgt å avgrense måleområdet mellom 0,5m og 2.5m. Normalt vil vannstanden alltid ligge innenfor dette intervallet. Avgrensingen gir større nøyaktighet på måleresultatet. 0mA tilsvarer altså 0,5m vannivå, og 20mA tilsvarer 2,5m vannivå. Kalibreringen ble utført før montering, ved å senke føleren ned i et rør fylt med vann. Ved aktuelle endepunkter ble føleren kalibrert ved å spenningssette en ekstra ledning på føleren. Figur 22 viser bilde av kalibreringen, som måtte utføres med hjelpere. Figur 22 Kalibrering av målesensor Målesensoren har en nøyaktighet på 0,25% av måleintervallet på 4m. Den registrerer altså endringer i vannivå tilsvarende 0.01m. 0.25% 4m = 0. 01m 100% Det avgrensede måleområdet deles dermed inn i 200 deler, hvorpå en del tilsvarer 0.01m endring av vannivået. 2m 0.01m = 200 Sluttrapport H08E03 Side 20 / 31

22 Vannstandsregulering Hver del tilsvarer et strømsignal på 0.1mA. 20mA = 0.1mA 200 Det analoge strømsignalet fra målesensoren tilkoples en 0-10V analog inngang på PLSen. Fordi PLSen kun måler spenning, benyttes det en motstand i parallell med målesignalet. Dette er en kjent metode for å omdanne strømsignal til spenningssignal. Beregning av motstandsverdi gjøres etter ohms lov. U U 10V = Ri R = = = 500Ω i 20mA Nærmeste standardverdi for motstand er 470Ω, og spenningssignalet vil bli 9,4V. U = Ri = 470 Ω 20mA = 9. 4V Den analoge inngangen på PLSen måler spenningssignal mellom 0-10V. Signalet gjøres digitalt med 1023bits oppløsning. Dette tilsvarer en nøyaktighet på omtrent 0,01V per del. 10V = V V Målesensorens nøyaktighet er 0.1mA per del. Dette tilsvarer en spenning på 0,047V per del. U = Ri = 470 Ω 0.1mA = 0, 047V Fordi målesensorens nøyaktighet er dårligere enn nøyaktigheten på PLSen, vil hver del på 0.01m tilsvare omtrent 0.05V analogt eller 5bit digitalt. Dette er den teoretisk ideelle nøyaktigheten. I realiteten vil nøyaktigheten være dårligere, blant annet på grunn av lange kabler og støy. Dog vil signalkablene i hovedsak ligge nedgravd, uten tilknytning til andre strømførende kabler. En annen usikkerhet er målesensoren som med tiden kan bli ukalibrert. Referansenivået for vannstanden er gitt med en margin på +/- 0,2m. Det medfører en variasjon på +/- 20 deler, eller +/-1V. Ønsket referanseverdi for vannstanden kan endres på systemets PLS. Verdien oppgis i antall bit. Det er utarbeidet graf og tabell som viser sammenhengen mellom vanndybde og måleverdi. Dette materialet benyttes ved endring av referanseverdi i systemet. Figur 23 og tabell 3 viser den lineære sammenhengen mellom måleverdier og vanndybde. Normalverdi er uthevet. Sammenheng mellom målestrøm og bit uttrykkes med formelen: 626 bit = 48, 15 målestrøm = Sammenheng mellom målestrøm og vanndybde i meter uttrykkes med formelen: ( ) vanndybde = 0,1 målestrøm Sluttrapport H08E03 Side 21 / 31

23 Vannstandsregulering Tabell 3 Måleverdi og tilhørende vanndybde Måleverdi i bit Måleverdi i ma Vanndybde i meter 0 0 0, , , ,5 Figur 23 Grafisk fremstilling av måleverdi og tilhørende vanndybde Kontrollskap Kontrollskapet rommer alle nødvendige komponenter for strømtilførsel og betjening. Skapet er montert i en garasje og tilkoplet en eksisterende 16A stikkontakt. Dokumentasjon for skapet ligger som vedlegg. Vedlegg 1 og 2 er henholdsvis hovedstrømsskjema og strømveisskjema. Vedlegg 3 er koplingsliste med kabeldata. Figur 24 viser det ferdige kontrollskapet montert i garasjen. Figur 24 Bilde av montert kontrollskap Sluttrapport H08E03 Side 22 / 31

24 Vannstandsregulering Som utgangspunkt for kontrollskapet er det brukt ett stålskap i kapslingsklasse IP66. Det er nødvendig med høy kapsling fordi skapet står i et miljø hvor støv og fuktighet kan forekomme. Skapet er 380 x 600 mm med lås og monteringsplate. På monteringsplaten er det festet tre DIN skinner for innfesting av komponenter og rekkeklemmer. Rundt og mellom skinnene er det montert ledningskanaler med lokk, for å samle og føre ledningene. Skapet skal normalt være låst, og kun kyndig eller instruert personell kan åpne skapet. I åpnet tilstand har skapet en kapsling tilsvarende IP2X. Inne i skapet er det montert sikringer, hovedbryter, PLS, kontaktorer, motorbeskyttelse og transformator. I tillegg er det benyttet rekkeklemmer for kopling mellom komponenter. Hovedbryteren benyttes kun i spesielle situasjoner, når det er ønskelig å bryte strømmen uten å trekke ut stikkontakten. Dersom strømtilførselen må brytes når skapdøren er lukket, trekkes stikkontakten ut av støpselet eller nødstopp betjenes. Støpselet sitter lett tilgjengelig til høyre for skapet. PLSen har et display med knapper. Her kan man endre referanseverdi for vannivå, samt lese feilmeldinger. Komponenter for motorkursen er valgt med basis i motorens merkestrøm. Motordata: 230V AC 1fas 250W 250 P = UI cos ϕ I = = 1. 36A Videre komponentvalg er kontrollert mot Huskeliste for beregning og kontroll av motorkurser. (Wahlstrøm 2004) Kabler til og fra kontrollskapet skal hovedsakelig ligge nedgravd. Det er benyttet PFSP kabel, som er standard norsk jordkabel. Tilførsel til motoren er en 5x2.5mm 2. Det er tre ledninger til drift av motoren, og to ledninger til det interne varmeelementet. Signalkabel til endebrytere og måleelement er en 3x1.5mm 2. Internt i skapet er det benyttet sort 2.5mm 2 kabel i energikretsen, og blå 0.75mm 2 til styresystemet. Farge og dimensjon på kabler er valgt etter anbefaling fra CENELEC. (Wahlstrøm 2004). Figur 25 er et bilde fra koplingsarbeidet. Figur 25 Oppkopling av styreskap Sluttrapport H08E03 Side 23 / 31

25 Vannstandsregulering Utvendig på skapdøren er det festet signallamper for åpen og lukket ventil, samt feil og drift. Det er trykkbrytere for start, stopp, åpne ventil, lukket ventil, og nødstopp bryter. I figur 26 ser man et bilde av skapets framside. Figur 26 Framsiden av skapet før montering Nødstopp bryteren bryter primærstrømmen til motoren, samtidig som det gis signal til PLSen. Start og stopp knapp, henholdsvis grønn og svart, er for å starte eller stoppe reguleringssystemet. Trykkbrytere for åpne ventil og lukke ventil er gule. Disse benyttes for å teste systemet, eller for å styre ventilen ved unormal situasjon. Signallampe for feil blinker rødt ved feil på endebrytere eller overbelastning av motor. Lampe for drift lyser grønt når det automatiske systemet er i gang. Åpen ventil og lukket ventil er hvite signallamper som angir om ventilen er åpen eller lukket. Farge på brytere og signallamper er i henhold til anbefaling i EN (Wahlstrøm 2004) For mer detaljert beskrivelse av virkemåte henvises det til flytskjema og bruksanvisningen i vedlegg 4. Ved normal drift er det ikke nødvendig å åpne skapdøren. Ved tydelig feil eller røykutvikling i skapet brytes strømtilførselen ved å trekke ut stikkontakten. Sluttrapport H08E03 Side 24 / 31

26 Vannstandsregulering 7.2 Programmering PLS programmet er utformet som et releskjema, skrevet i Easy Soft Pro. Komplett utskrift av programmet ligger vedlagt rapporten som vedlegg 8. De påfølgende sidene viser flytskjema over de ulike delene i programmet. Sluttrapport H08E03 Side 25 / 31

27 Vannstandsregulering Flytskjema, kontroll av ventilen Start På? Ja Nei Ja Start klokke Foreta måling Måleverdi referanseverdi = R Nei R <5? Ja Klokke = 30 min? Nei Ja R >1? Nei Ja Åpne ventilen R <-1? Ja Stenge ventilen Nei Nullstille klokke Sluttrapport H08E03 Side 26 / 31

28 Vannstandsregulering Flytskjema, feil indikering Start På? Nei Ja Nei Signal motorvern? Ja Signal endebryter? Ja Nei Vent 40 sekunder Signal endebryter? Ja Nei Stopp program Feil Sluttrapport H08E03 Side 27 / 31

29 Vannstandsregulering Flytskjema, signallamper Start På? Nei Ja Feil? Nei Ja Indiker feil Indiker drift Endebryter 1 aktiv? Ja Nei Indiker åpen Endebryter 2 aktiv? Ja Nei Indiker stengt Flytskjema, betjeningsbrytere Start Drift? Ja Nei Nødstopp? Nei Ja Stopp? Ja Nei Stopp systemet Anlegget er i drift Sluttrapport H08E03 Side 28 / 31

30 Vannstandsregulering 7.3 Dokumentasjon NEK 400 og FEL stiller krav til dokumentasjon av elektrisk anlegg. Det materiell som er utarbeidet i denne rapporten, samt vedleggene vil oppfylle de krav gitt av 13 i FEL. Skjemategninger og koplingslister er å finne i vedleggene 1-3. Det er utarbeidet en bruksanvisning for systemet som beskriver betjening av brytere og enkel feilsøking. Reparasjoner og endringer må kun utføres av kyndig personell. Bruksanvisningen for kontrollskapet ligger som vedlegg 4 Etter krav i NEK 400:2006 og FEL er det overlevert eier av anlegget en samsvarserklæring. Samsvarserklæringen er en garanti for at anlegget oppfyller gjeldene krav til sikkerhet. Kopi av samsvarserklæring som er overlever eier ligger som vedlegg Utgifter Budsjettet for oppgaven ble utarbeidet før endelig løsningsstrategi var bestemt. Det har derfor blitt enkelte avvik i postene. Utgiftene til kabel og elektrisk materiell har blitt større enn antatt. Det aller meste av monteringsarbeidet er utført av kandidaten, så arbeidskostnadene har blitt mindre enn budsjettert. Forøvrig er det kun små avvik i forhold til budsjettet. Endelige tall foreligger ikke ved prosjektperiodens slutt. Det skyldes at alle fakturaer enda ikke er mottatt. Foreløpig oversikt antyder at prosjektet har blitt gjennomført innenfor kostnadsrammen. 8.0 Diskusjon og videreutvikling Prosjektet har blitt avsluttet med et funksjonelt resultat. Simulering av styringsprogrammet viser at det oppfyller funksjonskravene. Det er ikke vektlagt nøyaktige undersøkelser av nedslagsfelt og tilstrømning. Det er derfor ikke kjent hvor raskt vannstanden kan endre seg. Utarbeidet system reagerer når nivået er utenfor et normalintervall, altså etter at forandringen har begynt, eller inntruffet. Dersom tilstrømmingen til tider er mange ganger større enn kapasiteten ut, må pådrag skje i forkant. Dette vil innebære forroverkopling via nedbørsmåling eller værmeldinger. Nedbørsmåling vil kun løse problemet delvis. Dersom vannstanden må senkes i forkant av nedbørsperioden, vil ikke nedbørsmåling ha noe hensikt. For å få et helautomatisk reguleringssystem må de geologiske forholdene rundt dammen kartlegges. Nedbørsfelt og tilsig må være kjent, videre bør nøyaktig utstrømning måles. Når disse forholdene er kartlagt, kan man lage en matematisk modell av systemet. Videre må man knytte systemet opp mot nedbørsprognoser og værmeldinger. Dette arbeidet vil resultere i en mer forutsigbar regulering. Dog vil det medfører mye arbeid, så gevinsten må nøye vektes mot de ulempene som følger dagens system. Sluttrapport H08E03 Side 29 / 31

31 Vannstandsregulering Konklusjon Det har blitt utarbeidet og montert et permanent system for å regulere vannstanden i den aktuelle dammen. Alle nødvendige komponenter er montert og funksjonen er verifisert. Simulering av programvaren viser at systemet oppfyller de krav som er gitt av oppdragsgiver. Lange leveringstider har gjort at systemet først var i drift ved prosjektperiodens slutt. Det foreligger derfor ingen erfaring med den reelle funksjonen. Anlegget er utført i henhold til gjeldene forskrifter, og er dokumentert gjennom skjemategninger og programutskrift. Prosjektet anses som avsluttet med vellykket resultat. Sluttrapport H08E03 Side 30 / 31

32 Vannstandsregulering Kilder AVS ventiler. URL: (Lesedato ) Cengel, Yunus A,. Robert H. Turner (2005). Fundamentals of thermal-fluid sciences. New York: McGraw-Hill Companies, Inc Elektriske lavspenningsinstallasjoner (2006). Norsk elektroteknisk norm. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (1998). Produkt og elektrisitetstilsynet. Hofstad, Arnfinn (2005). PLS-teknikk. Arnfinn Hofstad Hydpro: Vannstandsmåling. URL: (Lesedato ) Linderud, Espen Eek (2005) Automatisering for elektrikeren. Elforlaget. Moeller URL: (Lesedato ) Ormbostad, Just Erik (2003) Montørhåndboka. Elforlaget. Ormbostad, Just Erik (2007) Normguiden NEK 400:2006. Elforlaget. Sørensen Bjørn (2003) Sluttkontrollhåndboka. Elforlaget. Wahlstrøm, Ellef (2004). Automatiserte anlegg. Gyldendal Norsk Forlag AS Vedlegg (8) Sluttrapport H08E03 Side 31 / 31

33

34

35 Koplingsliste Vannstandsregulering Vedlegg 3 Ledning nr. Fra Til Lask Vider til Merknad Kabeltype --- F1:1 2.5mm F1:3 2.5mm 2 3 F1:1 topp S0:1 2.5mm 2 4 F1:4 S0:3 2.5mm 2 5 S0:2 X1:1 2.5mm 2 6 S0:4 X1:4 2.5mm 2 7 X1:1 T1:L X1:2 2.5mm 2 8 X1:4 T1:N X1:5 2.5mm 2 9 X1:2 X1:11 X1:3 M1:11 2.5mm 2 10 X1:5 F2:bunn X1:6 2.5mm 2 11 F2:topp X1:10 M1:10 2.5mm 2 12 X1:3 Q1:1 2.5mm 2 13 X1:6 Q1:5 2.5mm 2 14 Q1:2 K1:1 K2:3 2.5mm 2 15 Q1:4 K1:3 K2:1 2.5mm 2 16 Q1:6 Q1:3 2.5mm 2 17 K1:2 X1:7 M1:2 2.5mm 2 18 K1:4 X1:8 K2:2 M1:1 2.5mm 2 19 K2:4 X1:9 M1:3 2.5mm 2 20 T1:+24V F3: bunn 24V DC 0.75mm 2 21 T1:+24V F4:bunn 24V DC 0.75mm 2 22 F4:topp X2:1 X2:2 0.75mm 2 23 X2:1 PLS +24V 24V DC 0.75mm 2 25 PLS 0V X3:2 0.75mm 2 24 X2:2 S2:3 X2:3 0.75mm 2 26 S2:4 S1: mm 2 27 S1:12 PLS Inngang 0.75mm 2 28 X2:3 S1:21 X2:4 0.75mm 2 29 S1:22 PLS Inngang 0.75mm 2 Sluttrapport H08E03 Side 1 / 4

36 Koplingsliste Vannstandsregulering Vedlegg 3 Ledning nr. Fra Til Lask Vider til Merknad Kabeltype 30 X2:4 S3:21 X2:5 0.75mm 2 31 S3:22 I3 PLS Inngang 0.75mm 2 32 X2:5 --- X2:6 M1:4 0.75mm 2 34 X2:6 Q1: mm 2 35 Q1:14 I6 PLS Inngang 0.75mm 2 36 X2:7 --- Målesensor 0.75mm 2 37 X2:8 I4 PLS Inngang 0.75mm 2 38 X2:9 I5 " 0.75mm 2 39 X2:10 I7 " 0.75mm 2 X2:10 R1:1 40 R1:2 X3:3 0.75mm 2 41 F3:topp S3: mm 2 42 S3:12 X2: mm 2 43 X2:11 S4:3 X2: mm 2 45 S4:4 S1: mm 2 46 S1:34 K2: mm 2 47 K2:22 K1:A1 0.75mm 2 48 K1:A2 X3:5 0.75mm 2 49 X2:12 Q1:1 X2: mm 2 50 Q1:2 K2: mm 2 51 X2:13 S5:3 X2: mm 2 52 S5:4 S1: mm 2 53 S1:44 K1: mm 2 54 K1:22 K2:A1 0.75mm 2 56 K2:A2 X3:6 0.75mm 2 57 X2:14 Q2:1 X2: mm 2 58 Q2:2 K1: mm 2 59 X2:15 Q3:1 X2: mm 2 60 Q3:2 H1:1 0.75mm 2 61 H1:2 X3:7 0.75mm 2 Sluttrapport H08E03 Side 2 / 4

37 Koplingsliste Vannstandsregulering Vedlegg 3 Ledning nr. Fra Til Lask Vider til Merknad Kabeltype 62 X2:16 Q4:1 X2: mm 2 63 Q4:2 H2:1 0.75mm 2 64 H2:2 X3:8 0.75mm 2 65 X2:17 Q5:1 X2: mm 2 67 Q5:2 H3:1 0.75mm 2 68 H3:2 X3:9 0.75mm 2 69 X2:18 Q6:1 0.75mm 2 70 Q6:2 H4:1 0.75mm 2 71 H4:2 X3: mm 2 72 T1:L- X3:1 X3:2 - X3:10 0V DC 0.75mm 2 Sluttrapport H08E03 Side 3 / 4

38 Koplingsliste Vannstandsregulering Vedlegg 3 Ledning nr. Fra Til Lask Videre til Merknad Kabeltype 74 L1 F1:1 bunn 2.5mm 2 75 L2 F1:2 bunn 2.5mm 2 76 X1:7 M1:2 Klemme på motor PFSP 5 x 2.5mm 2 78 X1:8 M1:1 " PFSP 5 x 2.5mm 2 79 X1:9 M1:3 " PFSP 5 x 2.5mm 2 80 X1:10 M1:10 " PFSP 5 x 2.5mm 2 81 X1:11 M1:11 " PFSP 5 x 2.5mm 2 82 X2:5 M1:4 Klemme på motor PFSP 3 x 1,5mm 2 83 X2:8 M1:5 " PFSP 3 x 1,5mm 2 84 X2:9 M1:8 " PFSP 3 x 1,5mm 2 85 X2:7 P1:rød Trykksensor + PFSP 3 x 1,5mm 2 86 X2:10 P1:hvit Trykksensor signal PFSP 3 x 1,5mm 2 87 X3:4 P1:blå Trykksensor - PFSP 3 x 1,5mm 2 Sluttrapport H08E03 Side 4 / 4

39 Vannstandsregulering Vedlegg 4 Bruksanvisning Vannstandsregulering Betjening av kontrollskap Dette dokumentet beskriver drift og enkel feilsøking på anlegget. Reparasjoner, tilkoplinger og endringer kan kun utføres av kyndig personell. Betjening av systemet inndeles i tre brukerklasser. 1. Uinstruert personell 2. Instruert personell 3. Kyndig personell Brukere som faller inn under klasse 2, har adgang til å åpne kontrollskapet. Kun personell i klasse 3 kan utføre reparasjoner og endringer på anlegget Bruksanvisningen gjelder kun for det anlegget den blir levert sammen med. Utarbeidet: Ansvarlig: Kjetil Sandem Tlf Sluttrapport H08E03 Side 1 / 4

40 Vannstandsregulering Vedlegg 4 Lampe feil Bryter nødstopp Lampe åpen Lampe drift Lampe lukket Bryter start Manuell lukke* Manuell åpne* Bryter stopp * Betjenes kun ved unormal situasjon Brukerklasse 1 Betjening innvendig i skapet skal kun utføres av instruert personell Start - Påse at stikkontakt er tilkoplet - Påse at bryter STOPP ikke er aktiv - Påse at lampe FEIL ikke gir signal - Start anlegget ved å trykke på START Kontakt instruert personell dersom anlegget ikke starter Stopp - Trykk inn STOPP - Påse at lampe DRIFT slukker Ved feil - Stopp anlegget og kontakt instruert personell Ved kritisk feil - Slå inn nødstopp eller trekk ut stikkontakten - Kontakt instruert personell Sluttrapport H08E03 Side 2 / 4

41 Vannstandsregulering Vedlegg 4 Brukerklasse 2 Reparasjoner skal kun utføres av kyndig personell Følg overstående prosedyre for start og stopp av anlegget Se side fire for innvendig komponentoversikt Ved feilindikasjon - Stopp systemet - Åpne skapet og avles feilmelding på PLS display Ved feil på endebrytere, kontakt kyndig personell Ved feil på motorvern, forsøk å tilbakestille vern og start anlegget Ved gjentatt feil, kontakt kyndig personell. Manuell betjening - Stopp anlegget - Hold inne bryter for ønsket manuell betjening inntil respektiv lampe tennes - Slipp bryter Anlegget starter ikke - Påse at STOPP er aktiv - Inspiser hovedsikring innvendig i skapet - Kontroller om transformatoren og PLS har spenning - Deaktiver STOPP - Aktiver START Dersom anlegget fortsatt ikke starter, kontakt kyndig personell. Endre referanseverdi - Stopp anlegget - Åpne skapet og trykk OK på PLS - Bla nedover til Parameters - Trykk OK - Bla opp/ned til markøren står på DB01 - Trykk OK - Flytt markøren til > Trykk OK - Bruk piltastene til å endre på tallverdien (normalt 626) - Trykk OK når ferdig - Trykk ESC tre ganger til PLS er i hovedmeny - Start anlegget For brukere klasse 3 henvises det til elektriske skjemaer og dokumentasjon Sluttrapport H08E03 Side 3 / 4

42 Hovedbryter Vannstandsregulering Vedlegg 4 Hovedsikring Transformator PLS Motorbeskyttelse Betjeningsbrytere Sikkringer Rekkeklemmer Kontaktor åpne Kontaktor lukke Sluttrapport H08E03 Side 4 / 4

43 Vannstandsregulering Vedlegg 5 Samsvarserklæring Undertegnede erklærer herved at produktet er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, kapittel V. Anvendte normer: NEK 400:2006 NEK-EN Eier Navn: Ole Johan Borge Telefon: Adresse: Husebyveien 29 Postnummer:1621 Poststed: Gressvik Produkt Adresse: Borge Gård, Husebyveien 29 Postnummer: 1621 Poststed: Gressvik Beskrivelse av produktet: Automasjonssystem for styring av vannstand i dam på gården. Tilførsel fra 230V AC 16A stikkontakt. Internt styresystem 24V DC. Kontrollskap med PLS og betjeningsbrytere. Jordkabel til motorstyrt ventil. Ansvarlig for utførelse Navn: Kjetil Sandem Telefon: Adresse: Bakkegata 40 Postnummer: 1807 Poststed: Askim Dokumentasjon i henhold til 12 er overlevert eier av produktet. Dato: Underskrift: Sluttrapport H08E03 Side 1 / 1

44 Datablad måleelement Vannstandsregulering Vedlegg 6 Sluttrapport H08E03 Side 1 / 2

45 Datablad måleelement Vannstandsregulering Vedlegg 6 Sluttrapport H08E03 Side 2 / 2

46 Datablad PLS Vannstandsregulering Vedlegg 7 Product group data EASY819-DC-RC General Standards EN 55011, EN 55022, IEC/EN , IEC , IEC Dimensions (W H D) mm (6 PE) Weight kg 0,3 Mounting Terminal capacities Top-hat rail IEC/EN 60715, 35 mm or screw fixing using fixing brackets ZB4-101-GF1 (accessories) Solid mm 2 0.2/4 (AWG 22 12) Flexible with ferrule mm 2 0.2/2.5 (AWG 22 12) Standard screwdriver mm Max. tightening torque Nm 0,6 Climatic environmental conditions Operating ambient temperature C Condensation LCD display (clearly legible) C Storage C Relative humidity, non-condensing (IEC/EN ) , low temperatures to IEC , high temperatures to IEC Take appropriate measures to prevent condensation % Air pressure (operation) hpa Corrosion resistance IEC/EN IEC/EN Ambient conditions, mechanical 4 days SO 2 4 days H 2S cm 3 /m 3 10 cm 3 /m 3 1 Degree of protection IEC/EN IP 20 Vibrations (IEC/EN ) Constant amplitude 0.15 mm Hz Constant acceleration 2 g Hz Mechanical shock resistance (IEC/EN ) semi-sinusoidal 15 g/11 ms Drop to IEC/EN Drop height Impacts 18 mm 50 Free fall, packaged (IEC/EN ) m 1 Mounting position Electromagnetic compatibility (EMC) Overvoltage category/pollution degree Electrostatic discharge (IEC/EN , Level 3, ESD) Horizontal/vertical II/2 Sluttrapport H08E03 Side 1 / 7

47 Datablad PLS Vannstandsregulering Vedlegg 7 Air discharge kv 8 Contact discharge kv 6 Electromagnetic fields (IEC/EN , RFI) V/m 10 Radio interference suppression (EN 55011) Burst pulses (IEC/EN , level 3) Supply cables kv 2 Signal lines kv 2 High-energy pulses (surge) (IEC/EN ) High-energy pulses (surge) (IEC/EN , level 2) Immunity to line-conducted interference to (IEC/EN ) Insulation resistance Clearance in air and creepage distances kv kv V 10 Insulation resistance EN Back-up/Accuracy of the real-time clock EN Class B, EN Class B 2 (supply cables, symmetrical, EASY...AC) 0.5 (supply cables, symmetrical, EASY...DC) EN 50178, UL 508, CSA C22.2, no. 142 Accuracy of the real-time clock s/day typ. ± 5 (± 0.5 h annually) Repetition accuracy of timing relays Accuracy of timing relays (of values) % ± 0,02 Resolution Range S ms 5 Range M:S s 1 Range H:M min 1 Retentive memory Write cycles of the retentive memory Power supply (10¹ ) (read write cycles) Rated operational voltage U e V 24 DC (-15/+20%) Admissible range V DC 20,4...28,8 Residual ripple % 5 Input current Input current 115/230 V AC ma Normally 140 Voltage dips (IEC/EN ) ms 10 Heat dissipation W Normally 3.4 Interfaces CANopen Bus termination (first and last station) CANopen operating mode Stations Number max. 8 Digital inputs 12 V DC Number 12 Yes Sluttrapport H08E03 Side 2 / 7

48 Datablad PLS Vannstandsregulering Vedlegg 7 Inputs can be used as analog inputs 4 (I7, I8, 1, 2) Status indication Potential isolation From power supply Between digital inputs From the outputs Rated operational voltage Ue V DC 24 On 0 signal Ue V DC On 1 signal Ue V DC Input current on 1 signal LCD display (if provided) to I6 ma 3.3 (at 24 V DC) I7, I8 ma 2.2 (at 24 V DC) Delay time from 0 to 1 Debounce ON ms 20 Debounce OFF Delay time from 1 to 0 Debounce ON ms 20 Debounce OFF Cable length (unscreened) m 100 Pulse pause ratio 01:01 Cable length screened m < 3 Digital inputs 24 V DC Number 12 ms ms No No Yes < 5 ( I6, I9, 0) < 8 (I7, I8, 1, 2) Inputs can be used as analog inputs 4 (I7, I8, 1, 2) Status indication Potential isolation From power supply Between digital inputs From the outputs From the PC interface, memory card NET network, EASY-Link Rated operational voltage Ue V DC 24 On 0 signal Ue V DC On 1 signal Ue V DC Input current on 1 signal > 15.0 ( I6, I9, 0) > 8.0 (I7, I8, 1, 2) Normally 0.1 ( I4), Normally 0.25 (I5 2) Normally 0.1 ( I4), Normally 0.4 (I5, I6, I9, 2), normally 0.2 (I7, I8, 1, 2) LCD display (if provided) to I6 ma 3.3 (at 24 V DC) I7, I8 ma 2.2 (at 24 V DC) No No Yes Yes < 5 ( I6, I9, 0) < 8 (I7, I8, 1, 2) > 15.0 ( I6, I9, 0) > 8.0 (I7, I8, 1, 2) Sluttrapport H08E03 Side 3 / 7

49 Datablad PLS Vannstandsregulering Vedlegg 7 I9, 0 ma 3.3 (at 24 V DC) 1, 2 ma 2.2 (at 24 V DC) Delay time from 0 to 1 Debounce ON ms 20 Debounce OFF Delay time from 1 to 0 Debounce ON ms 20 Debounce OFF Cable length (unscreened) m 100 Frequency counter Quantity 2 (,, I3, I4) Counter frequency khz < 5 Pulse shape Pulse pause ratio 01:01 Incremental counter ms ms Normally 0.1 ( I4), Normally 0.25 (I5 2) Normally 0.1 ( I4), Normally 0.4 (I5, I6, I9, 2), normally 0.2 (I7, I8, 1, 2) Square wave Quantity 2 ( +, I3 + I4) Counter frequency khz 3 Pulse shape Counter inputs and, I3 and I4 2 Signal offset 90 Pulse pause ratio 01:01 Rapid counter inputs Square wave Number 4 (,, I3, I4) Counter frequency khz < 5 Pulse shape Pulse pause ratio 01:01 Cable length, screened m < 20 Digital inputs 24 V DC Square wave Inputs can be used as analog inputs 4 (I7, I8, 1, 2) Status indication LCD-display (if present) Rated operational voltage U e V 24 DC (-15/+20%) Input current on 1 signal to I6 ma 3.3 (at 24 V DC) I7, I8 ma 2.2 (at 24 V DC) I9, 0 ma 3.3 (at 24 V DC) 1, 2 ma 2.2 (at 24 V DC) Digital inputs 115/230 V AC Status indication Analog inputs LCD-display (if present) Sluttrapport H08E03 Side 4 / 7

50 Datablad PLS Vannstandsregulering Vedlegg 7 Quantity 4 (I7, I8, 1, 2) Potential isolation From power supply From the digital inputs From the outputs From the PC interface, memory card NET network, EASY-Link Input type No No Yes Yes DC voltage Signal range V DC 0 10 Resolution, analog V 0,01 Resolution, digital V 0,01 Resolution, digital Bit 10 (value ) Input impedance k 11,2 Accuracy of actual value Two EASY devices % ± 3 Within a single device % ± 2, (I7, I8, 1, 2) ± 0.12 V Conversion time, analog/digital ms Every CPU cycle Input current ma < 1 Cable length screened m < 3 Analog outputs Conversion time, analog/digital ms Every CPU cycle Relay outputs Number 6 Outputs in groups of 1 Parallel switching of outputs for increased output Protection of an output relay Potential isolation From power supply From the inputs From the PC interface, memory card NET network, EASY-Link Safe isolation V AC 300 Basic insulation V AC 600 Lifespan, mechanical Operations Contacts Conventional thermal current (10 A UL) A 8 Recommended for load: 12 V AC/DC ma > 500 Not permissible Miniature circuit-breaker B16 or fuse 8 A (slow) Yes Yes Yes Short-circuit-proof cos = 1, characteristic B16 at 600 A Short-circuit-proof cos = 0.5 to 0.7, characteristic B16 at 900 A A 16 A 16 Sluttrapport H08E03 Side 5 / 7

51 Datablad PLS Vannstandsregulering Vedlegg 7 Rated impulse withstand voltage U imp of contact coil kv 6 Rated operational voltage U e V AC 250 Rated insulation voltage U i V AC 250 Safe isolation to EN between coil and contact V AC 300 Safe isolation to EN between 2 contacts V AC 300 Making capacity AC-15, 250 V AC, 3 A (600 Ops./h) Operations DC-13 L/R 150 ms 24 V DC, 1 A (500 Ops./h) Operations Breaking capacity AC-15, 250 V AC, 3 A (600 Ops./h) Operations DC-13 L/R 150 ms 24 V DC, 1 A (500 Ops./h) Operations Filament bulb load 1000 W at 230/240 V AC Operations W at 115/120 V AC Operations Fluorescent lamp load Fluorescent lamp load W at 230/240 V AC With upstream electrical device Operations Uncompensated Operations Fluorescent lamp load 1 58 W at 230/240 V AC, conventional, compensated Switching frequency Operations Mechanical operations Switching frequency Hz 10 Resistive load/lamp load Hz 2 Inductive load Hz 0,5 UL/CSA Uninterrupted current at 240 V AC A 10 Uninterrupted current at 24 V DC A 8 AC Control Circuit Rating Codes (utilization category) Max. rated operational voltage V AC 300 Max. thermal uninterrupted current 300 = 1 at B A 5 Max. make/break capacity 1 at B 300 VA 3600/360 DC Control Circuit Rating Codes (utilization category) Max. rated operational voltage V DC 300 Max. thermal uninterrupted current at R 300 A 1 Max. make/break capacity at R 300 VA 28/28 NET network B 300 Light Pilot Duty R 300 Light Pilot Duty Sluttrapport H08E03 Side 6 / 7

52 Datablad PLS Vannstandsregulering Vedlegg 7 Stations Number max. 8 Data transfer rate/distance Potential isolation From power supply From the inputs From the outputs From the PC interface, memory card NET network, EASY-Link Bus termination (first and last station) Connection technique Notes 1000 KBit/s, 6 m 500 KBit/s, 25 m 250 KBit/s, 60 m 125 KBit/s, 125 m 50 KBit/s, 300 m 20 KBit/s, 700 m 10 KBit/s, 1000 m Yes Yes Yes Yes Yes RJ45, 8-pole Dimensions Sluttrapport H08E03 Side 7 / 7

53 Documentation»dam2.e60«Customer: Customer Doc. No.: Order No.: Factory No.: Document No.: Borge Author: Sandem Editor: Checked: Creation Date and Time: :12:57 Last Changed: :48:28 Print Date and Time: :47:18

Videreutvikling av lekkasjeindikering i flensforbindelser

Videreutvikling av lekkasjeindikering i flensforbindelser Videreutvikling av lekkasjeindikering i flensforbindelser Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Avd. for ingeniørfag. Studieretning: Elektro Automatiseringsteknikk. Av: Britt Eide Olene Mjølhus

Detaljer

Temperaturberegning av kabel for Nexans

Temperaturberegning av kabel for Nexans Temperaturberegning av kabel for Nexans Prosjektgruppe Magne Dyrdahl HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks:

Detaljer

Hovedoppgave ved institutt for maskin og marin

Hovedoppgave ved institutt for maskin og marin Hovedoppgave ved institutt for maskin og marin System for automatisk flushing og trykktesting av hydraulikkrør. - Undersøkelse av gjennomførbarhet og produksjon av prototype. Utdanning/kull/klasse: 11HUVT

Detaljer

1.1 Innledning... 6. 1.2 Bakgrunn og målsetninger... 7. 1.3 Nærmere om målsetninger og avgrensninger... 8. 1.4 Metode... 13. 1.5 Symboler...

1.1 Innledning... 6. 1.2 Bakgrunn og målsetninger... 7. 1.3 Nærmere om målsetninger og avgrensninger... 8. 1.4 Metode... 13. 1.5 Symboler... Innholdsfortegnelse 1.1 Innledning... 6 1.2 Bakgrunn og målsetninger... 7 1.3 Nærmere om målsetninger og avgrensninger... 8 1.4 Metode... 13 1.5 Symboler... 16 2.1 Kravspesifikasjoner... 18 2.1.1 Interessenter...

Detaljer

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1 AUTOMATISERINGSFAGET Programmerbare systemer 1 Sist revidert: 24.07.2014 KURSMODUL "PROGRAMMERBARE SYSTEMER 1" Kursmodulen inngår i følgende av Industriskolens kurs: Automatiseringsfaget Kursmodulen har

Detaljer

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM HMILØSNING MEDWONDERWARE FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM ITF32012BacheloroppgaveB014-106 NilsMikalLerøy KarzanSalihi TorArneTorgersen AjwanMamshi InnlevertJuni2014 HØGSKOLEN I

Detaljer

Panteautomaten APPS HO2-300 Hovedprosjekt 2011

Panteautomaten APPS HO2-300 Hovedprosjekt 2011 Panteautomaten APPS HO2-300 Hovedprosjekt 2011 Espen S. Huseklepp Vegard Hammerseth Johannes Møgster Rune Sagevik Avdeling for Ingeniør og Naturfag STUDENTRAPPORT Boks 523, 6803 FØRDE. Tlf: 57722500, Faks:

Detaljer

DeltaV Prosessautomasjonssystem

DeltaV Prosessautomasjonssystem Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag RAPPORT FRA 6. SEMESTERS PROSJEKT VÅREN 2013 PRH606 Hovedprosjekt IA6-4-13 DeltaV Prosessautomasjonssystem Fakultet for teknologiske fag Adresse: Kjølnes

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual

Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual Dokument tittel: Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual Prosjekt: Prosjekt No: Småkraftverk kontrollsystem 8009 Dokument No: Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Godkjent 1.0 23.01.09 Første

Detaljer

Prosjektrapport. Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig x. Omfang i studiepoeng: 15. Fagområde: Elkraft

Prosjektrapport. Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig x. Omfang i studiepoeng: 15. Fagområde: Elkraft 1 Prosjektrapport Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: 15 Fagområde: Elkraft Fritt tilgjengelig etter: Tilgjengelig etter avtale med samarbeidspartner Rapporttittel:

Detaljer

Hovedprosjekt automasjon 2004/2005 Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør- og Økonomifag Telle og inspeksjonssystem ved Drytech

Hovedprosjekt automasjon 2004/2005 Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør- og Økonomifag Telle og inspeksjonssystem ved Drytech Hovedprosjekt automasjon 2004/2005 Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør- og Økonomifag Telle og inspeksjonssystem ved Drytech Studenter 3.Klasse automasjon: Torry Eriksen Espen Seljemo Magnus Bendiksen

Detaljer

Vern- og releplan for generator og linjer HiST 2010

Vern- og releplan for generator og linjer HiST 2010 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave Oppgavens tittel: Vern- og releplan for generator og linjer. Project title: Protection

Detaljer

Instruksjonsbok K1 FeedRobot

Instruksjonsbok K1 FeedRobot K1 FeedRobot 988700 K1 FeedRobot NO, utgave 2009-01 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K1 FeedRobot er bygget

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Designdokument PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Designdokument PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Designdokument PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen PROSJEKTRAPPORT 2014: Trailer Anti Brake Av Utarbeidet av: Edin Abelseth Frode Fjøslid Simensen Kim Stian Næss Klasse: 2FBI Antall sider: 42 Vedlegg: 14 Innlevert dato: 02.06.2014

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Utvikling og analyse av 4-tank laboratorieprosess

Utvikling og analyse av 4-tank laboratorieprosess Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 6. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE IA5506 VÅREN 2009 IA6-4-09 Utvikling og analyse av 4-tank laboratorieprosess Avdeling for teknologiske fag Adresse:

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N Tavlesjekken Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler Forfatter: Kjell Ytterdal N L E GE N TAV En håndbok fra I FO REN Innholdsfortegnelse Forord....3 Definisjoner 4 Referanser...5

Detaljer

Utvikling av PLS basert kontrollanlegg for småkraftverk hos Skagerak Energi AS

Utvikling av PLS basert kontrollanlegg for småkraftverk hos Skagerak Energi AS Utvikling av PLS basert kontrollanlegg for småkraftverk hos Skagerak Energi AS Svein Seltveit Master of Science in Electric Power Engineering Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Eivind Solvang, ELKRAFT

Detaljer

Prosjektering og oppgradering av styring til Horten-tunnelen

Prosjektering og oppgradering av styring til Horten-tunnelen Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 6. SEMESTERS PROSJEKT VÅRE 2009 Hovedprosjekt PRH606 IA6-3-09 Prosjektering og oppgradering av styring til Horten-tunnelen Avdeling for teknologiske

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

Hovedprosjekt Tinius Olsen 2013/2014

Hovedprosjekt Tinius Olsen 2013/2014 Hovedprosjekt Tinius Olsen 2013/2014 Mikkel Melzer Lars Kristian Haraldsrud Thomas In t Veen David Christensen Fagskolen Tinius Olsen Avdeling for elkraft PROSJEKTRAPPORT 2014: Ren Energi Fagskolen Tinius

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Prosjektnummer: 2014-22 For studieåret: 2013/2014 Emnekode: SFHO3200 Prosjektnavn Inverted Pendulum (Invertert

Detaljer

Bygging av demo-/labrigg med givere fra Kongsberg Maritime. Forprosjektrapport

Bygging av demo-/labrigg med givere fra Kongsberg Maritime. Forprosjektrapport Bygging av demo-/labrigg med givere fra Kongsberg Maritime Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Detaljer

Realisering og utprøving av hastighetsmåler for tredemølle

Realisering og utprøving av hastighetsmåler for tredemølle Realisering og utprøving av hastighetsmåler for tredemølle Sven Verner Niklas Bengtsson Master i teknisk kybernetikk og robotikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Øyvind Stavdahl, ITK Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Åpen. Fakultet for Teknologi Kunst og design Institutt for Bygg- og Energiteknikk Studieprogram Energi og miljø i bygg 27.05.2013.

Åpen. Fakultet for Teknologi Kunst og design Institutt for Bygg- og Energiteknikk Studieprogram Energi og miljø i bygg 27.05.2013. GRUPPE TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 20 00 Fakultet for Teknologi Kunst og design Institutt for Bygg- og Energiteknikk Studieprogram Energi og miljø i bygg Telefax: 22 45 32 05 Postadresse: Postboks

Detaljer