INNHOLD. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side Årsrapport 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1. 2. Årsrapport 2"

Transkript

1 INNHOLD 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsrapport Styret Organisering Økonomi Lokaliteter Personale Frivillige Brukere 2.8 Samarbeid med det offentlige helsevesen Prosjektet Frivillige og palliativ omsorg Markedsføring Nytt i Årsregnskap Vedlegg: Regnskap for konferansen Tid som gave Revisjonsrapport for 2003

2 Side 1 Forord 2003 har vært et svært begivenhetsrikt år for Stiftelsen TERMIK. - Aldri før i TERMIKs korte historie er det blitt gitt så mange frivillige timer til alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune - Aldri før har TERMIK fått så mye offentlig og privat støtte - Aldri før har TERMIK fått så mange gaver - Aldri før har TERMIK fått så mange priser - Aldri før har de frivillige gitt oss så mange dikt i gave - Aldri før har offentlig og frivillig sektor vært samlet som under konferansen Tid som gave i Mosjøen Alt dette hadde ikke vært mulig hvis vi ikke hadde hatt våre frivillige, som alle gjør en fantastisk jobb. Våre frivillige er vår beste markedsføring. De stiller opp. Det er sjelden et nei å høre i andre enden av telefonen. De møter på kontoret, og er med på hjemmebesøk før de tar et oppdrag. De fleste stiller opp langt ut over det som blir forventet. Det er med stor takknemlighet ovenfor de frivillige at vi nå legger året 2003 bak oss. Til våre frivillige Noen trenger ditt nærvær Du er der Noen trenger din hånd Du skaper et bånd Noen trenger ditt øre Du hører Noen trenger å bli sett Du ser Du er et medmenneske som lever deg inn i et annet Takk!

3 Side 2 1. STIFTELSENS FORMÅL 1 i vedtektene: Stiftelsen TERMIK har til formål å bruke frivillige til avlasting og støtte for alvorlig syke i Vefsn kommune og deres pårørende. De frivilliges hjelp bestemmes ut fra den sykes og de pårørendes behov og livssituasjon. Stiftelsen TERMIK er åpen for alle uansett tro og livssyn. Stiftelsen TERMIK ble opprettet , og frivillige har vært i oppdrag hos syke siden januar Verdigrunnlag Stiftelsen har hospice-filosofien som grunnleggende verdi for sin virksomhet. Begrepet hospice har vært benyttet som et samlebegrep for den grunnleggende filosofi som bør være retningsgivende for behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker og deres pårørende, det vil si tilbud som retter seg mot pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige / eksistensielle behov. Målet med all frivillig omsorg er å gi den syke og hans / hennes familie best mulig livskvalitet.

4 2. ÅRSRAPPORT Stiftelsen TERMIK årsrapport 2003 Side STYRET Styret hadde flg. sammensetning t o m årsmøtet 2003 ( ): Leder Odd Sørhøy Styremedlem Odd Langvatn Repr. Vefsn kommune Styremedlem Olianna Gyth frivillige Styremedlem Greta Mortensen Vefsn sykehus Styremedlem Eva Jørgensen Vefsn Frivillighetssentral Styremedlem Ragnhild Moen Dolstad menighet Styremedlem Torolf Slettevold hjemmetjenesten Etter valgene på årsmøtet fikk styret følgende sammensetning: Leder Odd Sørhøy Styremedlem Odd Langvatn / Repr. Vefsn kommue ( til nov.2003) Beate Forbergskog (fra des. 2003) Styremedlem Elin-Paulin Jakobsen frivillige Styremedlem Greta Mortensen Vefsn sykehus Styremedlem Eva Jørgensen / Vefsn Frivillighetssentr. (til mai 2003) Anne Brit Kløvimo (fra juni 2003) Styremedlem Ragnhild Moen Dolstad menighet (gjenvalg) Styremedlem Torolf Slettevold hjemmetjenesten (gjenvalg) I tillegg til de valgte representantene har daglig leder Marjolijn Buitink og administrativ medarbeider Liv Krutnes deltatt på styremøtene (uten stemmerett). Sistnevnte har vært referent. Styret hadde fem møter i 2003 og behandlet 57 saker. Årsmøtet ble holdt 29 april ORGANISERING Stiftelsen er organisert som en selvstendig humanitær stiftelse med eget styre og hadde i 2003 to tilsatte, daglig leder og administrativ medarbeider, i til sammen 150 % stilling. Styret har det direkte personalansvaret for de tilsatte, og Vefsn kommune det praktiske personalansvaret med utbetaling av lønn etc. 2.3 ØKONOMI Inntektene i 2003 kom i form av bevilgning fra Vefsn kommune på kr ,- (lønn til daglig leder), tilskudd fra bankene, kr ,-, kontingent fra støttemedlemmene, kr ,-, Sparebanken Ranas samfunnspris, kr ,-, Elkem, kr 2 000,- (støtte til avisa TERMIKER N), Stiftelsen Vefsn Sanatorium, kr 2 500,- (støtte til minnesamvær) salg av håndboka Hvordan komme i gang, kr ,-, gaver fra humanitære organisasjoner, privatpersoner og andre, kr ,-, og kr ,- i overskudd fra konferansen Tid som gave. I tillegg har Mosjøen Helsekostsenter sponset en annonse om årsmøtet 2003.

5 Side 4 Bevilgningen fra kommunen, tilskudd fra bankene og andre samt gaver og midler fra prosjektet Frivillige og palliativ omsorg ( ) gjorde at TERMIK kunne ha tilsatt daglig leder og kontoret bemannet hver dag. Åpent kontor hver dag betyr at flere syke og deres pårørende kan få hjelp fra TERMIK. Støttemedlemmer Verving av støttemedlemmer ble startet i 2001 og har fortsatt siden. Ved årsskiftet 2002 / 2003 hadde vi ca 170 støttemedlemmer, og ved årsskiftet 2003 / 2004 ca 210. Kontingenten er kr 100,- i året. Dette er et fint bidrag til driften av TERMIK, samtidig som det er et bevis på at befolkningen i Vefsn har syn for det som TERMIK gjør. 2.4 LOKALITETER Stiftelsen har fortsatt kontor i Fearnleys gate 11, andre etasje (Bedehuset), vegg i vegg med Vefsn Frivillighetssentral. Vi er fremdeles fornøyd med lokalitetene, den sentrale beliggenheten gjør at vi er lett tilgjengelige og mange kommer innom kontoret. Kontoret har vært åpent hver dag fra kl PERSONALE Stiftelsen har to tilsatte, daglig leder og administrativ medarbeider. Daglig leder har 50 % stilling og adm. medarbeider har hatt 100 % stilling med lønnsmidler fra prosjektet Frivillige og palliativ omsorg samt tilskudd fra Aetat (januar september). Arbeidsbelastning for de ansatte Arbeidet med de frivillige (verving, selektering, veiledning, kursing og temakvelder) utgjør den største delen av arbeidet. Deretter kommer søknader om hjelp og alt arbeid som følger med dette (hjemmebesøk, behovsplanlegging, kontakt underveis med brukere, pårørende og frivillige osv.) Administrative oppgaver i forhold til styremøter og eksterne kontakter krever også en god del arbeid. Det samme gjør korrespondanse, søknader om tilskudd til driften, regnskap og økonomistyring, rapporter, avisa TERMIKER N, arkivering og andre forefallende oppgaver, blant annet registrering og oppfølging av støttemedlemmene. En liten del av tiden er blitt brukt til oppdatering av kunnskaper for de ansatte gjennom kurs og konferanser. 2.6 FRIVILLIGE Siden TERMIK startet opp høsten 1996 har ca 60 frivillige blitt kurset, og ca 25 av disse er aktive. Det er flest kvinner, men også noen menn, mennesker som gjerne selv har opplevd sykdom, sorg eller krise, og som har erfart at det er godt når en hjelper stiller opp. De frivillige utfører følgende tjenester: - besøker alvorlig syke som bor hjemme - besøker syke med lite nettverk som er innlagt på institusjon (omsorgsavdelingen ved Parken bo- og servicesenter og Vefsn sykehjem) - hjelper til på OASE-dagen (dagtilbud for kreftsyke som bor heime) - transport og ledsagertjeneste (følger syke, eldre og uføre som skal til lege, tannlege, sykehus og lign.)

6 Side 5 Våre frivillige er også godkjent av Vefsn trygdekontor som ledsagere for pasienter som må til undersøkelse, behandling eller innleggelse på sykehus eller institusjon utenfor kommunen. Frivillige har i 2003 fulgt pasienter både til Tromsø, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Vega, Namsos, Trondheim, Meråker og Oslo. Temakvelder / sosiale samvær Også i 2003 har vi hatt temakvelder / sosiale samlinger, og følgende tema har vært tatt opp: Demente pasienter, slagpasienter og pasienter med afasi. Hvordan kan frivillige være til hjelp? Ved Rudi Spaans og Marjolijn Buitink. Konferansen Tid som gave. Ved Marjolijn Buitink. Tilbakeblikk på konferansen Tid som gave. Ved Marjolijn Buitink Orientering om arb. i prosjektet Frivillige og palliativ omsorg. Ved M. Buitink. KOLS sykdom. Fysioterapeut Ylva Fernrose som har jobbet med et KOLSprosjekt, fortalte om hva som forårsaker denne sykdommen, og hvordan den kan utvikle seg. Tema- / hyggekveld i juni hvor Monica Coonen lærte oss å lage tredimensjonale kort. I forbindelse med konferansen Tid som gave var det flere sosiale samvær som de frivillige hadde anledning til å delta på, bl a konsert på Jacobsen-brygga med ungdomskoret For you, lunsjkonsert på Kulturvekstedet og festmiddag på Fru Haugans Hotel. Den tradisjonelle samlingen før jul ble etter ønske fra de frivillige omgjort til nyttårssamling på nyåret BRUKERE Brukernes alder har variert fra år. Pårørende representerer alle aldersgrupper. Kreft, MS, hjerneslag, KOLS, demens og Alzheimers var de mest vanlige diagnosene blant våre brukere i Henvendelser / søknader om hjelp Nye henvendelser om hjelp Henv. formidlet videre til f eks Røde Kors Besøkstjeneste 8 Brukere / familier som har fått hjelp (inkl. dem vi hadde fra året før) Brukere innlagt på sykehjem 8 Transport- og ledsageroppdrag OASE-dager timer brukere 18 - antall frivillige (gjennomsnittlig) 2 2 Oppdrag totalt Ant. timer gitt i frivillig hjelp (inkl. reisetid) Ikke alle henvendelser resulterte i at vi satte inn hjelp. Noen ganger var det nok med bare et hjemmebesøk av daglig leder, og i noen tilfeller døde pasienten eller ble lagt inn på sykehjem eller sykehus.

7 Side 6 Det kommer mange til kontoret og ber om hjelp, og det de spør om viser seg ofte å være innenfor det offentliges ansvar. Vi hjelper dem å fylle ut søknader eller henviser dem videre etc. Vi setter pris på å merke at vi kanskje er blitt et lav-terskel-kontor som folk kan benytte seg av. Vi hjelper gjerne så langt vi kan! Statusrapport 2003 Vanlige oppdrag: OASE-dagen: Måned timer inkl. reisetid frivillige brukere oppdrag timer frivillige brukere Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt 1254 Gj.snittlig 9 frivillige Gj.snittlig 9 brukere Gj.snittlig 5 frivillige Gj.snittlig 10 brukere Transport- og ledsagertjeneste: Måned Ant. oppdrag timer inkl. reisetid Ant. frivillige Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt frivillige

8 Side 7 Minnesamvær I 2003 døde 16 brukere av TERMIK, og 5 november om kvelden ble det arrangert et minnesamvær på Bedehuset. En del pårørende og personale fra omsorgsavdelingen møtte opp, og ellers deltok frivillige og noen fra styret. Det var innlegg ved kapellan Roald Bleikvassli, styreleder Odd Sørhøy og Marjolijn Buitink. Ungdomskoret For you deltok med sang, og Kristian Halse med opplesning. Øyvind Bergh spilte til fellessangen, og frivillige serverte kaffe. Dette minnesamværet som arrangeres rundt allehelgensdag hvert år, ser vi på som en del av oppfølgingen av pårørende og frivillige. 2.8 SAMARBEID MED DET OFFENTLIGE HELSEVESEN Frivillig innsats på institusjon I tillegg til innskrevne pasienter i hjemmesykepleien kan også sykehjemspasienter med lite nettverk få hjelp fra TERMIK hvis de selv de eller pårørende ønsker det. I 2002 kom det i stand en avtale med Parken bo- og servicesenter om bruk av frivillige på omsorgsavdelingen, og i 2003 med Vefsn sykehjem. Frivillige har hatt flere oppdrag på begge steder. OASE-dagen OASE-dagen ved Parken bo- og servicesenter fortsetter, og drives nå av Vefsn kommune i samarbeid med Vefsn prestegjeld og Stiftelsen TERMIK. OASE-dagen er et dagtilbud hver onsdag for kreftpasienter som bor heime. Ca brukere møter hver gang. Leder av dagavdelingen har ansvar for tilbudet, men uten hjelp fra TERMIK ville det vært vanskelig å opprettholde dette. Fire-fem frivillige samt en pensjonert lege som også er frivillig i TERMIK, har som oppgave å hjelpe til der. En eller to frivillige hjelper til hver gang. 2.9 PROSJEKTET FRIVILLIGE OG PALLIATIV OMSORG Framdriften i år to (som går til ) i det toårige prosjektet Frivillige og palliativ omsorg, har gått som planlagt med bl a følgende: Praktisk veiledning til de kommuner og organisasjoner som ville starte med frivillig innsats i palliativ omsorg Trykking og distribuering av håndboken Hvordan komme i gang og annet materiell Reising / opplysningsvirksomhet Konferansen Tid som gave Evaluering av prosjektet Bruk av håndboken Håndboken Hvordan komme i gang - om frivillige i omsorgen for alvorlig syke og pårørende Et av målene i prosjektet var å lage en håndbok om bruk av frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende og om hvordan starte en TERMIK-organisasjon. Håndboken ble utformet i løpet av sommeren og høsten 2002, og ble ferdig opptrykt og lagt ut for salg vinteren 2003 (200 eks.)

9 Side 8 Håndboken vil være et godt hjelpemiddel for alle som ville starte med bruk av frivillige i omsorgen for alvorlig syke. Boken består av tre deler: 1. Generelt om TERMIK / Skritt for skritt-plan (hvordan starte en organisasjon) 2. Rutiner og avtaler 3. Kursopplegg for frivillige Håndboken selges over hele landet (også til Danmark). Ved prosjektslutt er det solgt ca 110 eksemplarer. Vi har så langt fått stor og positiv respons på boken. Gjennomføring av konferansen Tid som gave Underveis i prosjektet Frivillige og palliativ omsorg kom det henvendelser fra hele landet om informasjon og spørsmål om hjelp til å starte et TERMIK-prosjekt. Prosjektet var rettet mot Nord-Norge, og vi så ingen mulighet til å hjelpe alle som spurte. En gammel tanke om å holde en landskonferanse om frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende dukket da opp, og i samarbeid med Kompetansesenteret for lindrende behandling i Helse Nord og Vefsn Frivillighetssentral arrangerte Stiftelsen TERMIK konferansen Tid som gave på Fru Haugans Hotel i Mosjøen i tiden mars Dessverre var ikke konferansen påtenkt da vi søkte til Helse og Rehabilitering om midler til prosjektet, så det måtte søkes etter finansiering fra andre kilder. Men tilbakemeldingene fra det lokale næringslivet, humanitære organisasjoner og Helse Nord var positive, og kom i form av finansiell støtte til konferansen, til sammen kr ,-. Denne støtten samt kursavgift fra deltakerne og at de frivillige stilte opp med mange gratis arbeidstimer, gjorde at konferansen kom i havn økonomisk. Med flere kjente forelesere og 143 deltakere, kan vi trygt si at konferansen ble en stor suksess. Deltakerne kom fra så å si hele landet, fra Nordreisa i nord til Arendal i sør, og helsesektoren, frivillighetssentraler og frivillige organisasjoner var sterkt representert. Vi sakser fra en rapport om konferansen skrevet av to deltakere fra Halden: Konferansen Tid som gave var en meget aktuell konferanse hvor vi fikk dele erfaringer både nasjonalt og internasjonalt, og ikke minst om statlige føringer ved bruk av frivillige i omsorgen for alvorlig syke og døende. Konferansen gav god innføring i organisering av opplæring, oppfølging og veiledning av frivillige. Vi fikk se betydningen av hva god organisering, oppfølging og samarbeid betyr for å lykkes. Konferansen hadde mye kultur og natur å by på, bl. a. lunsjkonsert på byens kulturkafé Kulturverkstedet og vakker korsang m.m. i et av de eldste husene i den spennende Sjøgata, med sin gamle og varierte bebyggelse av hus, brygger, buer og naust. Etter konferansens slutt lørdag ved lunsjtider, ble det arrangert en postkonferanse på Parken bo- og servicesenter om ettermiddagen. Den var også godt besøkt med ca 40 deltakere til stede. Emnet der var Hospiceplasser i kommunehelsetjenesten, og det var innlegg ved flere. For deltakerne som ble over til søndag, frivillige og andre interesserte, ble det arrangert en liten tilstelning i Perjordstua på museet lørdag kveld.

10 Side MARKEDSFØRING Å informere om TERMIKs virksomhet er fortsatt en viktig oppgave, og informasjon er gitt både lokalt, regionalt og på landsbasis. Målet med markedsføringen er at tanken om å bruke frivillige i omsorgen for alvorlig syke skal spre seg. Gjennom prosjektet Frivillige og palliativ omsorg fikk vi mulighet til å presentere TERMIK for flere kommuner i Nord-Norge. Informasjon om TERMIK har stått i Helgeland Arbeiderblad, Rana Blad, avisa Nordland, Vårt Land o. a. Materiell om TERMIK har vært utstilt og utdelt på følgende konferanser og samlinger, og noen ganger ble det også holdt innlegg om TERMIK: EAPC-konferansen i Den Haag, Nederland, april Sunniva Hospice, Bergen, 10-årsjubileum, mai Gruben menighetspleies besøk i Mosjøen, sept. Ildsjelkonferansen på Kolvereid, oktober Kreftsykepleierkonferanse i Tromsø, september Helse Kirke-konferansen, Oslo, oktober Videreutdanningen i palliativ omsorg ved Lovisenberg Høyskole, Oslo, november Stand på julemessa på Vefsn Landbr.skole, des. (Marjolijn Buitink) (Marjolijn Buitink og Liv Krutnes) (Berit Storåker og Liv Krutnes) (Berit Storåker og Liv Krutnes) (Marjolijn Buitink) (Odd Sørhøy) (Marjolijn Buitink) (Marjolijn Buitink og Berit Storåker) Avisa TERMIKER N Som et ledd i markedsføringen av TERMIK-tilbudet lokalt startet vi i 2002 vår lille avis TERMIKER N, som nå har et opplag på ca 400. Den er rettet mot frivillige, brukere, samarbeidspartnere, støttemedlemmer og givere. Avisen ble gitt ut to ganger i 2003, til sommeren og til jul. Sparebank 1 Nord-Norge og Elkem sponset utgivelsene. Tiendebyttet Vefsn frivillighetssentral og foreninger og lag tilknyttet sentralen leide fredag under Tiendebyttet Mosjøen bedehus, hvor forskjellige lag og foreninger hadde stands og felles lodd- og kaffesalg. TERMIK deltok også. Inntektene fra lodd- og kaffesalget gikk til å dekke fellesutgifter for arrangementet, og overskuddet ble fordelt på lagene som deltok. På grunn av dårlig vær, var det lite besøk NYTT I 2003 Diakoniprisen 2003 Diakonisenteret Lovisenberg deler hvert år ut en pris, og Diakoniprisen 2003 gikk til Kari Sjursen for hennes arbeid i TERMIK. Hun mottok prisen av helseminister Dagfinn Høybråten ved en tilstelning på Lovisenberg i april. Frivillig Berit Storåker var til stede ved prisutdelingen. Rana Sparebanks samfunnspris Horisont 2003 Rana Sparebank delte i 2003 ut en ny pris som de har kalt Rana Sparebanks samfunnspris Horisont, og til vår store glede og overraskelse ble TERMIK den første mottakeren av prisen. Prisen bestod av et maleri av Harald Myrvang, en plakett og kr ,-. Prisen ble utdelt ved en tilstelning på Mo i Rana den 19 juni, og frivillig Elin-Paulin Jakobsen, styreleder Odd Sørhøy og daglig leder Marjolijn Buitink mottok prisen på vegne av TERMIK. Daglig leder fikk samtidig anledning til å ha et innlegg om TERMIK.

11 Side 10 Tildelingen av denne prisen måtte feires litt og deles med de frivillige, og i den forbindelse arrangerte vi en kaffe for de frivillige og styret torsdag 26 juni. Fredrikke-prisen Fredrikke-prisen blir hvert år gitt av Norske Kvinners Sanitet til en person eller organisasjon som de synes fortjener det. I tre år på rad har Norske Kvinners Sanitet, avd. Nordland, foreslått Stiftelsen TERMIK som mottaker av prisen. TV-opptak Våren 2003 fikk vi signaler om at Extra-spillet hadde planer om å lage et lite TV-opptak om TERMIK som skulle vises under en trekning av Extra-spillet. 30 juli kom Hilde Langseth Folkestad og en fotograf til Mosjøen, og i samarbeid med en bruker, pårørende og frivillige, laget filmteamet et fint opptak som ble vist på TV 17 august. En flott markedsføring! Advents-kaffe Tre torsdager før jul inviterte vi de frivillige og styret til åpent hus og kaffe mellom kl på TERMIKs kontor. Mange kom innom, og det ble tre hyggelige kosestunder i adventstida. Bøker til utleie Etter hvert har vi samlet en del bøker (både fagbøker og andre bøker) samt en del videoer, slik at vi nå har et lite bibliotek. Disse er til utlån til frivillige og andre. Hjelp til oppgaveskriving Daglig leder har hatt flere henvendelser fra sykepleiestudenter som ønsket informasjon om TERMIK og kreftsykepleie og hjelp til oppgaveskriving. Alle som spurte, har fått hjelp. Undervisning Daglig leder har flere ganger i 2003 etter forespørsel undervist om emnet Omsorg ved livets slutt ved Vefsn videregående skole og Mosjøen Ressurs- og Kompetansesenter. Etter undervisningen er det blitt utbetalt tapt arbeidsfortjeneste, og denne er godskrevet TERMIK. Mosjøen, 1 mars 2004 Odd Sørhøy Styreleder Marjolijn Buitink Daglig leder

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2007 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune Til ettertanke Side 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsrapport

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2000 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune INNHOLD 1. Stiftelsens formål / organisering / verdigrunnlag 2. Årsrapport 2.1 Styret

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241 Årsmelding 2014 Mo i Rana Organisasjonsnummer: 987 368 241 Forord Termik Rana 10 år Termik har 10 års-jubileum og arrangerer jubileumskonferanse: «Gyldne Øyeblikk». Siste del av prosjekt «Unge i de eldres

Detaljer

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 1.0. SAMMENSETNING 4 1.1.STYRET 4 1.2.VALGKOMITÉ 4 1.3.ANSATTE 4 1.4.FRIVILLIGE / MEDLEMMER 4 1.5. DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING 5 1.5.1. Rana kommune 5 1.5.2. Extrastiftelsen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2004 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

N Y H E T S B R E V 3

N Y H E T S B R E V 3 JA TIL L I N D R E N D E ENHET OG O M S O R G FOR BARN. N Y H E T S B R E V 3 DESEMBER 2010 ÅRGANG NR 1. NR 3 Den flotte logoen vår! Ord som sier mye om livet. KJÆRE M E D L E M M E R OG S T Ø T T E S

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2011 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Rapport fra RO januar 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 www.ro.no Forord RO

Detaljer

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2011 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2011 For Lillehammer

Detaljer

ÅRSMELDING2013. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2013. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2013 FRIVILLIGHET PÅ AKSEPT 2013 Aksept hadde frivillighet som ett av sine satsningsområder i 2013. Her lager frivillig Kirsten Tyvand vafler til beboerne

Detaljer

1. Bakgrunn for prosjektet. Målsetting. Sluttrapport prosjekt sammen om minnene

1. Bakgrunn for prosjektet. Målsetting. Sluttrapport prosjekt sammen om minnene 1. Bakgrunn for prosjektet. Målsetting. Sluttrapport prosjekt sammen om minnene 2009 2012 1 Livets høst Kirsti Solheim Foto: Lisa Gustavsen Jeg er lik et tre! Lik treet ble jeg også til ved et frø. Lik

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12 Parkinson Nr 4 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Æresmedlemmer side 14 God jul og godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

Røde Kors Avisa. 117 års erfaring i å bry seg

Røde Kors Avisa. 117 års erfaring i å bry seg Røde Kors Avisa INFORMASJON FRA NORDLAND 117 års erfaring i å bry seg NR. 2 - DESEMBER 2013 Hva vi kan by på: En porsjon håp - les mer side 3 Fast bidragsyter til julekampanjen - les mer side 3 Hvorfor

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 15.02.01 Leder Aina L. Berentzen Nestleder Anders Haugstad Økonomileder Gøril Svedal Sekretær Anne Berit Strøm Studieleder Arne Hauan 1

Detaljer

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen.

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen. Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2010 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2010 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2012 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2012 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 STYRET 4 DAGLIG LEDER 5 VÅRE ANSATTE 5 GIVERGLEDE / ØKONOMI 6 PROSJEKTER 7 KOR STAVANGER 10 KOR HAUGESUND

Detaljer

Vefsn Frivilligsentral er eid av Vefsn Kommune, sentralen

Vefsn Frivilligsentral er eid av Vefsn Kommune, sentralen Vefsn Frivilligsentral er eid av Vefsn Kommune, sentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Den skal ta del i utviklingen i lokalmiljøet

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer