FORBUNDSTINGET Radisson Blu ParkHotell, Fornebu Juni 2013 PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORBUNDSTINGET 2013. Radisson Blu ParkHotell, Fornebu 01.-02. Juni 2013 PROTOKOLL"

Transkript

1 FORBUNDSTINGET 2013 Radisson Blu ParkHotell, Fornebu Juni 2013 PROTOKOLL

2 Program for særforbundstinget Juni 2013 Radisson Blu Park Hotell, Fornebu Lørdag 1. Juni Lunsj og registrering Behandling av tingsaker Pause Informasjon om EM 2013 Stavanger Informasjon om Trenerløypa Besiktigelse av den nye curlinghallen på Jar Middag Søndag 2. Juni Behandling av tingsaker Pause Behandling av tingsaker Lunsj INNHOLD Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representanter 3 Sak 2: Godkjenne innkallingen 5 Sak 3: Godkjenne sakslisten 7 Sak 4: Vedta forretningsorden for forbundstinget 8 Sak 5: Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen 9 Sak 6: Behandling av forbundets beretning for perioden 9 Sak 7: Behandling av forbundets regnskap i revidert stand 10 Sak 8: Behandling av forslag til endringer av NCFs lover og statutter 10 Sak 9: Behandling av andre innkomne forslag Sak 10: Fastsetting av kontingent og avgifter 22 Sak 11: Behandling av budsjett for Sak 12: Tilsetting av revisor 25 Sak 13: Valg 25 2

3 Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representanter Forbundsstyret Representanter President 1 Morten Søgård Visepresident 2 Stein Mellemseter Styremedlem 3 Hilde Stenseth Styremedlem 4 Stål Talsnes Styremedlem 5 Dagfinn Loen Styremedlem Anne Sesaker (ikke tilstede) Varamann styret 6 Hans Roger Tømmervold Klubber/kretser Representanter Boet Curling Klubb x Bergen Curling Club x Brumunddal IL x Bygdøy Curling Club 7 Christian M Lange Christiansand Curling Club Drammen Curling Klubb 8 Marianne Weum (søndag) Fredrikstad Curling Klubb x Furumo Curling Klubb x Halden Curling Club 9 Ann Kristin Pettersen Halden Curling Club 10 Ole Hauge Hamar Curlingklubb 11 Kjell Bjørseth Haugesund Curlingklubb 12 Kjetil West Jar Curling 13 Morten Tveit Jevnaker Curling x Larvik Curlingklubb x Lilleborg IK, curling gruppe 14 Hans Klæstad Lillehammer Curlingklubb 15 Stein Erik Johannsen Lørenskog Curlingklubb x Nærbø IL, curling x Oppdal Curlingklubb 16 Ruth Mellemseter 17 Ivar Sollie 18 Martin Sesaker Oslo Curlingklubb 19 Ada Ingvaldsen 20 Ole Ingvaldsen Risenga Curlingklubb 37 Kim Ellertsen Sarpsborg Curlingklubb 21 Christian Birkeland 3

4 Snarøen Curling Club 22 Dordi Nordby (lørdag) 23 Sander Rølvåg (søndag delvis) 24 Magnus Nedregotten (søndag) Stabekk Curling klubb 25 Ole R Hoem Stavanger Curlingklubb x Sørmarka Curling Klubb 26 Elisabeth Lilleaas Toten Curlingklubb X Trondheim Curlingklubb 27 Grethe Wolan (ikke tilstede) 28 Else Skogan (ikke tilstede) Øvre Holen Curlingforening X Ullensaker Curling X Vigør Curling X Oslo og Akershus Curlingkrets 29 Axel Grelland * Godkjent dispensasjon fra idrettskrets må fremlegges, alternativt kun en stemme. Andre Varamann styret 30 Thomas Løvold Varamann styret 31 Kim Ellertsen Utviklingskoordinator 33 Petter J Moe Leder av Lovutvalget 34 Stein-Erik Mattsson Lader valgkomiteen 35 Bent Ramsfjell Generalsekretær 36 Pål Trulsen Observatører Lillehammer CK Hederstegn Hederstegn Hederstegn NIF Liv Maren Mæhre Wold Finn Pettersen Petter M Lange Bente Hoel Karette Wang Sandbu (søndag) Tinget ble satt med 25 stemmeberettigete representanter og 9 observatører. Søndag: 26 stemmeberettigete representanter. 4

5 Til: NCFs medlemsklubber Oslo og Akershus Curlingkrets Styret og komiteer i NCF NCF Oslo, 25. Februar 2013 INNKALLING TIL FORBUNDSTING I NORGES CURLINGFORBUND 2013 Det 58. ordinære forbundsting avholdes på Radisson Blu Park Hotell Fornebu Juni 2013 Overnatting på Radisson Blu Park Hotell Fornebu Omvisning i den nye curlinghallen på Jar Foreløpig program Lørdag: Lunsj og registrering Tingforhandlinger Omvisning i den nye curlinghallen på Jar Tingmiddag Søndag: Tingforhandlinger Avsluttningslunsj Representasjon På curlingtinget møter med forslags- og stemmerett i henhold til NCFs lov, 11, a) Særforbundets styre. b) Representanter fra idrettslag etter følgende skala: - en representant for inntil 100 medlemmer pr året før - to representanter for medlemmer pr året før - tre representanter for 201 og flere medlemmer pr året før c) En representant fra hver særkrets/særidrettsutvalg Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt. Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte b) Kontrollkomiteens medlemmer c) Valgkomiteens medlemmer d) Revisor e) Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på særforbundstinget. 5

6 Medlemskontingent til forbundet (klubbkontingent) for dette og foregående år skal være innbetalt. Det presiseres at delegasjoner til tinget skal sammensettes i henhold til NIFs lov 2-4 Kjønnsfordeling: Ved oppnevning av representanter til ting, skal det velges representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. NCF er forpliktet til å følge denne loven, og har ikke anledning til å innvilge dispensasjon. Dersom klubber kun har medlemmer av ett kjønn, kan det søkes om dispensasjon gjennom den lokale idrettskretsen. Dispensasjon skal fremlegges for NCF. Forslag Forslag som skal behandles på tinget må være forbundet i hende senest 4 uker før, dvs. senest 3. Mai Forslag sendes til forbundet på mail Det vises i denne sammenheng til NCFs lov, 8 Forbundstinget: På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte sakslisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente stemmene krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. Fullstendig saksliste med forslag sendes ut senest Valgkomiteens leder er Bent Å Ramsfjell Reise, opphold Klubbene/delegatene dekker selv reisen til tinget og opphold. Se vedlegg for påmelding og bestilling av hotell og måltider på Radisson Blu Park Hotel Fornebu Påmelding og fullmakt Vi ber klubbene returnere utfylte påmeldings- og fullmaktskjema (med signaturer) til forbundet innen 03. Mai Skjemaene sendes på mail til Med curlinghilsen Morten Søgård President Pål Trulsen Generalsekretær Innkalling enstemmig godkjent Sak 3: Godkjenne sakslisten 6

7 Saksliste Åpning Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Sak 10: Sak 11: Sak 12: Sak 13: Avslutning Godkjenning av de frammøtte representantene Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Vedta forretningsorden for forbundstinget Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen Behandling av forbundets beretning for perioden Behandling av forbundets regnskap i revidert stand Behandling av forslag til endringer av NCFs lover og statutter Behandling av innkomne forslag Fastsetting av kontingent og avgifter Behandling av budsjett Tilsetting av revisor Valg Sakslisten enstemmig godkjent 7

8 Sak 4: Vedta forretningsorden for forbundstinget Forretningsorden 1. Tinget ledes av valgt dirigent. 2. Protokollen føres av valgt sekretær. 3. Ingen representanter gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i sakslisten, settes taletiden til 5 min. første gang og 3 min. andre og tredje gang. Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og strek for inntegning av talere. 4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og skal være undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag ikke fremmes, etter at strek er satt eller at saken er tatt opp til votering. 5. Behandling av forslag: a. Dirigenten leser forslaget og forslagsstillerens navn b. Forslagsstilleren får anledning til å tale for sitt forslag c. Forslaget tas opp til debatt d. Forslaget tas opp til votering 6. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra de unntak loven fastsetter. Lovendring krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer. Alle valg der det foreligger mer enn ett forslag, foregår skriftlig. Øvrige avstemminger foregår ved nummeropprekking. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes ikke som avgitt. Velges flere under ett, skal stemmesedlene lyde på det antall navn som skal velges. Mangelfulle stemmesedler forkastes. 7. Alle vedtak gjelder fra dags dato der annet ikke blir spesielt besluttet. 8. Lovendringsvedtak skal godkjennes av Idrettsstyret og trer først i kraft når de er godkjent. 9. Kontroll av tingprotokollen foretas av de representanter som er valgt til å underskrive protokollen. Representantenes eventuelle kommentarer skal foreligge skriftlig. Forretningsorden enstemmig godkjent 8

9 Sak 5: Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen Forslag Dirigent: Sekretær: Stein-Erik Mattsson Pål Trulsen Tellekorps: Liv Maren Mæhre Wold og Petter Moe To representanter til å underskrive protokollen: Ada Ingvaldsen og Ole Hauge Sak 6: Behandling av forbundets beretning for perioden Se forbundets beretning i eget hefte. Styrets innstilling til vedtak: Årsberetningen godkjennes med flg rettelser: Vinner av Yngre Jr. NM Ble Lag Bergerskogen fra Halden Vinner av Yngre Jr. Tour ble Lag Foss fra Oppdal. Sak 7: Behandling av forbundets regnskap i revidert stand 9

10 Se Revisjonsberetning, økonomisk beretning, kontrollkomiteens årsberetning årsregnskap og prosjektregnskap for 2010 i eget hefte. Styrets innstilling til vedtak: Det fremlagte regnskapet godkjennes Vedtak: Regnskapet godkjent. Styret ble anmodet om at kostnader og inntekter i forbindelse med TV sendinger synliggjøres Sak 8: Behandling av forslag til endringer av NCFs lover og statutter Forslag 8.1 Norges Curling Forbunds styre Endring av: 15 STATUTTER FOR BARNECURLING 15-1 Med barnecurling menes curlingarrangement for barn i alderen 6-12 år 15-2 Barnecurling er underlagt NIFs bestemmelser for barneidrett Til 15 STATUTTER FOR BARNE OG UNGDOMSCURLING 15-1 Med barnecurling menes curlingarrangement for barn i alderen 6-12 år Med ungdomscurling menes curlingarrangement for ungdom i alderes år Barnecurling er underlagt NIFs bestemmelser for barneidrett Ungdomscurling er underlagt NIFs retningslinjer for ungdomsidrett. Begrunnelse NCF ble anbefalt å legge disse bestemmelser og retningslinjer inn i statuttene i møte med NIF. Vedtak: Vedtatt mot 1 stemme. Forslag 8.2 fra Norges Curling Forbunds styre 10

11 Endring av flg. 3 Klubbrepresentasjon 5 STATUTTER FOR Norgescup 7-3 Spillesystem NM Lag Damer/Herrer 3 Klubbrepresentasjon 3-1 En spiller som deltar i NM, eliteserie og kvalifiseringer til disse eller tilhører internasjonal gruppe skal være lisensiert og medlem i en klubb som er tilsluttet NCF. Spilleren kan bare representere en klubb i samme sesong. Med sesong menes perioden 1. sept til 1. mai. Unntak; i perioden 15. des til 31. des kan spilleren melde overgang til en annen klubb. Melding om overgang i denne perioden sendes NCF i form av et overgangsskjema. Dette skjema skal være undertegnet av spilleren, tidligere klubb og ny klubb. Når forbundet har registrert overgangen sendes det melding om dette til spilleren, gammel klubb og ny klubb. Forslag til ny 3-1: En spiller som deltar i NM, eliteserie og kvalifiseringer til disse eller tilhører internasjonal gruppe skal være lisensiert og medlem i en klubb som er tilsluttet NCF. Juniorer kan være lisensiert for en klubb for å spille i juniorturneringer og lisensiert for en annen klubb for å spille seniorturneringer. Spilleren kan bare representere en klubb i samme sesong. Med sesong menes perioden 1. sept til 1. mai. Unntak; i perioden 15. des til 31. des kan spilleren melde overgang til en annen klubb. Melding om overgang i denne perioden sendes NCF i form av et overgangsskjema. Dette skjema skal være undertegnet av spilleren, tidligere klubb og ny klubb. Når forbundet har registrert overgangen sendes det melding om dette til spilleren, gammel klubb og ny klubb. Begrunnelse: Dette gir en fleksibilitet slik at flere lag består. Et seniorlag som mangler en spiller kan ta med en junior fra en annen klubb og omvendt: juniorer i en klubb hvor det ikke finnes egne seniorspillere kan delta med seniorer i annen klubb for å få matchtrening. Svenskene har denne bestemmelsen. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 11

12 3-2 I NM Mixed og NM Mixed Double kan lag settes sammen på tvers av klubbtilhørighet Forslag til ny 3-2: I NM Mixed, NM Mixed Double og NM yngre junior kan lag settes sammen på tvers av klubbtilhørighet Begrunnelse: I yngre junior blir man «låst». Man kan ikke ta med en spiller som er yngre (barneidrettsbestemmelsene) og selvsagt ikke en som er eldre. Et juniorlag kan f.eks. ta med en yngre junior for å ha lag. Ofte vil det være slik at yngre junior lag blir «splittet» ved at en eller flere blir junior. Selvsagt bør da laget spille i juniorklassen, men de som fremdeles er yngre juniorer vil gjerne delta i f.eks. NM yngre junior. Det blir for dumt at det sitter «halve lag» i forskjellige klubber som ikke får delta i NCFs arrangement som NM yngre jr. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 5 STATUTTER FOR Norgescup 5-1 Alle utøvere på norske lag som deltar i Norgescup skal være lisensiert lag kan delta i hver runde av Norgescup. Følgende 8 lag er kvalifisert for deltagelse i alle rundene og utgjør Eliteserien: a) Lag som foregående sesong inngikk i Internasjonal gruppe (se definisjon 4-3), men som i gjeldende sesong ikke inngår i denne gruppen. Lag representerer den klubben de representerte da de rykket opp i Internasjonal gruppe. Med lag menes at minimum 3 av spillerne på fjorårets lag er påmeldt på årets lag. b) De beste klubbene fra foregående Eliteserie slik at punkt a) og b) til sammen utgjør 6 plasser. c) 2 plasser til de 2 beste klubbene fra Eliteseriekvalifisering. Følgende 3 damelag er kvalifisert for deltagelse i alle rundene: Lag som er kvalifisert gjennom internasjonal gruppe etter definisjon i 4-3. I tillegg er lagene i årets Internasjonal gruppe kvalifisert til deltagelse i Norges Cup. De øvrige plassene i turneringene tildeles lag som melder seg på etter invitasjon sendt ut av arrangørklubb og NCF. Hvis flere enn 16 lag er påmeldt er det opp til arr å avgjøre hvem som gis plass i turneringen. Disse plassene skal prioriteres til inntil to juniorlag hvis sportssjef ber om det. Invitasjon sendes også utenlandske lag. 12

13 5-3 Det skal arrangeres minst 5 Norgescup-runder i løpet av en sesong, 3 før nyttår. Eliteserielagene må delta i minimum 4 runder. Sportssjef skal forsøke å tilrettelegge for at minst et av lagene i Internasjonal gruppe deltar i hver runde og at alle lagene i denne gruppen deltar i minst 2 av Norgescup-rundene. Eliteserielagene må delta i minimum 4 runder. Sportssjef skal forsøke å tilrettelegge for at minst et av lagene i Internasjonal gruppe deltar i hver runde og at alle lagene i denne gruppen deltar i minst 2 av Norgescup-rundene. 5-4 Hvert eliteserielag består av 4 navngitte spillere. Inntil 2 kvalifiserte reserver kan benyttes i en sesong. Endringer i den påmeldte lagoppstillingen skal meddeles turneringsledelsen SKRIFTLIG før hver kamp. Enkeltspillere på kvalifiserte lag kan delta i runder hvor ens lag ikke spiller med andre lag (som wild card ). Dette laget, og denne spiller, vil da ikke få poeng i denne runden. 5-5 I hver runde av Norgescup spilles det double knock out. Det skal spilles om 3.plass og kamper for rangering av 5-6 og 7-8 plass i de tre første rundene hvor det spilles om NM poeng. Dette gjelder også i de 2 siste rundene hvis to eliteserielag er involvert. Lagene rangeres etter plassering etter hver turnering. Alle kamper går over 8 omganger, pluss eventuelle ekstraomganger. 5-6 Poeng pr turnering 1. plass: 14 poeng 2. plass: 12 poeng 3. plass: 10 poeng 9 poeng dersom bronsekampen ikke spilles 4. plass: 8 poeng 5. plass: 6 poeng 5 poeng dersom rangeringskampen ikke spilles 6. plass: 4 poeng 7. plass: 3 poeng 2,5 poeng dersom rangeringskampen ikke spilles 8. plass: 2 poeng 9. plass: 1 poeng Vinner av trøsterunden: 0,5 poeng 13

14 Poengene deles ut til eliteserielagene i henhold til deres plassering i den aktuelle turneringen. Etter endt Norgescup velger eliteserie lagene hvilke 4 runder de vil ha som tellende, det laget med flest poeng er Eliteseriemester. Ved poenglikhet blir laget med beste plassering i enkeltturneringene rangert først. Dersom dette er likt spilles tie-break etter gjeldende regler dersom plassen gjelder deltagelse i NM. 5-7 Etter endt serie rykker den klubben som besetter åttendeplass i Eliteserien direkte ned i 1. divisjon. Klubben som besetter plass nr. 7 må spille Eliteserie kvalifisering etter egne statutter om neste sesongs representasjon i Eliteserien i Norgescup. Ved poenglikhet om 7 eller 8 plass skal det spilles tie-break etter gjeldende regler. 5-8 Etter 3 runder av Norgescup er de 6 herre eliteserielagene som har opptjent flest poeng kvalifiserte til NM-sluttspillet. Dersom reserve(ne) er benyttet, er de 4 spillerne på hvert lag som har spilt flest kamper direkte kvalifiserte til NM-sluttspillet og kan derfor ikke delta i NM-kvalifisering. Øvrige spillere (benyttede reserver) kan delta i NM-kvalifisering. NM poeng, gjelder for eliteserielagene i Norgescup, deles ut i de 3 første NCrundene. 5-9 Forøvrig spilles Norgescup etter WCF's spilleregler Alle lag i Norgescup skal spille med ensartet antrekk innen laget Brudd på disse statutter kan medføre tap av seriepoeng og/eller ileggelse av bøter eller diskvalifikasjon. Forslag til ny 5-2: Arrangørklubb og NCF fastsetter hvor mange lag som kan delta i hver turnering ut fra banekapasitet og tidsrammen: start fredag kl og avslutning innen kl. 17. søndag. Følgende 8 lag er kvalifisert for deltagelse i alle rundene og utgjør Eliteserien: a) Lag som foregående sesong inngikk i Internasjonal gruppe (se definisjon 4-3), men som i gjeldende sesong ikke inngår i denne gruppen. Lag representerer den klubben de representerte da de rykket opp i Internasjonal gruppe. Med lag menes at minimum 3 av spillerne på fjorårets lag er påmeldt på årets lag. b) De beste klubbene fra foregående Eliteserie slik at punkt a) og b) til sammen 14

15 utgjør 6 plasser. c) 2 plasser til de 2 beste klubbene fra Eliteseriekvalifisering. Følgende 3 damelag er kvalifisert for deltagelse i alle rundene: Lag som er kvalifisert gjennom internasjonal gruppe etter definisjon i 4-3. I tillegg er lagene i årets Internasjonal gruppe kvalifisert til deltagelse i Norges Cup. De øvrige plassene i turneringene tildeles lag som melder seg på etter invitasjon sendt ut av arrangørklubb og NCF. Hvis flere lag enn det er plass til i turneringen er påmeldt, er det opp til arrangørklubb og NCF å avgjøre hvem som gis plass i turneringen. Disse plassene skal prioriteres til inntil to juniorlag hvis sportssjef ber om det. Invitasjon sendes også utenlandske lag. Begrunnelse: Antall lag bør ikke begrenses til 16 når vi åpner opp for alternative spillesystemer og det i enkelte haller er kapasitet til å ta med flere enn 16 lag. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt Forslag til ny 5-3: Det skal arrangeres minst 4 Norgescup-runder i løpet av en sesong, NCF fastsetter eksakt antall foran hver sesong. Eliteserielagene får tildelt poeng etter resultat i alle rundene, men kan velge å ikke delta i en Norgescuprunde. Sportslig leder skal etter beste evne forsøke å tilrettelegge for at minst et av lagene i Internasjonal gruppe deltar i hver runde og at alle lagene i denne gruppen deltar i minst 2 av Norgescup-rundene. Begrunnelse: Det anses at 4 vil være det minste aktuelle antallet runder, men hvis det er ønskelig med flere runder er det tungvint at man må endre statuttene. Styret må ha fullmakt til å kunne gjøre en slik endring. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt Forslag til ny 5-5: Arrangørklubb og NCF velger spillesystem for hver Norgescup-runde. Spillesystemet må være slik at lagene blir rangert fra 1 til 9. 15

16 Alle kamper går over 8 omganger, pluss eventuelle ekstraomganger. Begrunnelse: Erfaringen er positiv i forhold til ikke å binde seg til dobbel knock. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. Forslag til ny 5-6: Poeng pr turnering 1. plass: 14 poeng 2. plass: 12 poeng 3. plass: 10 poeng 9 poeng dersom bronsekampen ikke spilles 4. plass: 8 poeng 5. plass: 6 poeng 5 poeng dersom rangeringskampen ikke spilles 6. plass: 4 poeng 7. plass: 3 poeng 2,5 poeng dersom rangeringskampen ikke spilles 8. plass: 2 poeng 9. plass: 1 poeng Poengene deles ut til eliteserielagene i henhold til deres plassering i den aktuelle turneringen. Det laget med flest poeng er Eliteseriemester. Ved poenglikhet blir laget med beste plassering i enkeltturneringene rangert først. Dersom dette er likt spilles tie-break etter gjeldende regler dersom plassen gjelder de tre øverste plassene i serien, deltagelse i NM eller nedrykk Begrunnelse: 0,5 poeng for seier i trøsteturnering tas ut da trøsteturnering svært sjeldent arrangeres og hvis den arrangeres gir mange lag walk over. I henhold til forslag til ny 5-3 kan setningen «Etter endt Norgescup velger eliteserie lagene hvilke 4 runder de vil ha som tellende,» tas ut av 5-6 (lagene får poeng i de turneringer de deltar). Siste setning i forslag til ny 5-6: Vi har behov for å skille lagene i toppen og bunnen, ikke bare deltagelse i NM, men også med hensyn til premiering og nedrykk. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt Tilleggsforslag fra Sarpsborg oversendes styre for vurdering. 7 STATUTTER FOR NM LAG HERRER/DAMER 16

17 7-3 I sluttspill NM herrer/damer velger NCF spillesystem i henhold til antall lag lag triple knock 9-13 lag seedede grupper 6-8 lag enkel serie Færre enn 6 lag dobbel serie Alle spillesystemer ender opp i page sluttspill. Endres til: 7-3 Arrangørklubb og NCF velger spillesystem til NM Damer/Herrer. Sluttspillet må være slik at lagene rangeres fra 1-8. Alle kamper i innledende runder spilles over 8 omganger og sluttspillet over 10 omg. Begrunnelse: Med dagens trippel knock må man begynne NM på torsdag. Lagene som går ut av A-road har bare en kamp om dagen, mens lagene som spiller seg gjennom B og C-road kan ha opp til 4 kamper pr. dag fredag/lørdag. Med evt. puljespill vil spilletider være mere forutsigbart. Vedtak. Forslaget enstemmig vedtatt Forslag 8.3 fra Norges Curling Forbunds styre 4 Landslagsuttak 4-1 Styret utpeker én eller flere landslagssjefer som står ansvarlig for uttak av alle landslag, dvs. hvilke lag/spillere som skal representere Norge og NCF i internasjonale mesterskap, unntatt; a) Nordisk mesterskap for juniorer, hvor de to beste guttelagene og de to beste jentelagene i sesongens norgesmesterskap deltar. b) VM Veteran, hvor vinner av siste sesongs norgesmesterskap tilbys plassen Endres til 4 Landslagsuttak 4-1 Styret utpeker sportslig leder og én eller flere landslagssjefer som står ansvarlig for uttak av alle landslag, dvs. hvilke lag/spillere som skal representere Norge og NCF i internasjonale mesterskap, unntatt; a) Nordisk mesterskap for juniorer, hvor de to beste guttelagene og de to beste jentelagene i sesongens norgesmesterskap deltar. b) VM Veteran, EM Mixed og VM Mixed Doubles, hvor vinner av siste sesongs norgesmesterskap tilbys plassen Sportslig leder i samarbeid med landslagssjefene, pålegges å offentliggjøre uttakskriterier før 1. september hvert år. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 17

18 Forslag 8.3 Hamar Curling Klubb Uttakskriterier for junior-vm Fra: Hamar Curlingklubb NCF bes herved om å ta inn underliggende forslag til behandling på kommende årsting. Likeså bes NCF om å påse at relevante statutter er oppe til votering og endres tilsvarende hvis forslaget vedtas. Forslag: Uttakskriterier for junior-vm Forslagsstiller ønsker at hele lag tas ut til junior-vm. Rangeringen av de norske juniorlagene gjøres på bakgrunn av prestasjoner i utvalgte junior- og seniorturneringer fra oktober-januar, slik at laget er klart den første uka i februar. Laget med best sammenlagt prestasjon i EJCT Oslo, Curlstad International og Norgescup 3 innstilles til uttak til junior-vm, men må også vinne junior- NM. Dersom et lag lenger ned på sammenlagttabellen går hen og vinner junior-nm, skal norgesmester og tabelleder påfølgende helg spille en best-av-tre serie på nøytral is, for å avgjøre hvem som representerer Norge i junior-vm. Utfyllende statutter: Lagene som konkurrerer om plassen kan benytte seg av en tropp på inntil fem spillere, hvor alle må være i junioralder. Dersom laget som vinner retten til representasjon kun består av tre eller fire spillere, er det opptil NCF å ta ut øvrige spillere. Det samme gjelder dersom laget ikke har en egen coach de ønsker å ta med. Poengtabell for turneringene: 1. plass 7 2. plass 5 3. plass 4 4. plass 3 Kvartfinale 2 Åttedelsfinale/ tap i tie-break dersom åttedelsfinale ikke spilles Motiv: Dagens uttakskriterier til junior-vm er uklare. Med en sammenlagt tabell på bakgrunn av turneringer fra oktober-januar, og en enkeltturnering som uttaksgrunnlag, vil det jevnt beste laget gå seirende ut. Konkurransene som er tatt med i tabellen medfører variert motstand, og er i liten grad kostnadskrevende. Tabellen vil dessuten kunne brukes til å rangere lagene i junior-nm. Dette forslaget vil også hindre frafall, all den tid uttak av enkeltspillere ofte bare tar hensyn til de som spiller back end. Styret i NCF støtter ikke forslaget. Styret vil legge frem et forslag om at sportslig ledelse i NCF legger frem uttakskriteriene senest 1. september hver sesong. 1 18

19 Vedtak: Forslaget ble forkastet mot 6 stemmer Forslag 8.4 Trondheim Curling Klubb Viser til innkalling til forbundstinget og har følgende forslag til endring av NCFs lov: IV TING, STYRE, UTVALG MV. 14 Særforbundstinget (1) Norges Curlingforbunds høyeste myndighet er NCFs ting som holdes annet hvert år. 17 Norges Curlingforbunds ting oppgave J. Valg av forbundsstyre, kontrollkomite, lovkomite, representanter til ting og møter i de organisasjonene forbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene, valgkomite, hederstegnskomite 20 Norges Curlingforbunds styre: Forbundsstyrets sammensetning: Forbundsstyre består av President, visepresident og 5 styremedlemmer som velges av forbundstinget. 21 Komiteer og utvalg 21-1 Kontrollkomite (1) Kontrollkomiteen består av leder og 2 medlemmer som velges av forbundstinget for 4 år. (2) Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser Lovkomite (1) Lovkomiteen består av leder og 2 medlemmer som velges av forbundstinget for 4 år. (2) Lovkomiteen skal uttale seg om lovligheten av forslag til forbundstinget. Den uttaler seg også om forslag til endring av lov og statutter er lovteknisk tilfredsstillende 21-3 Valgkomite (1) Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer som representerer ulike klubber. (2) Valgkomiteen innstilles av forbundsstyre og velges av forbundstinget Hederstegnskomite (1) Hederstegnskomiteen består av 3 medlemmer som velges av forbundstinget for 4 år 19

20 (2) Hederstegnskomiteen skal vurdere innstilte kandidater til og dele ut NCFs hederstegn Utnevnelse av nye medlemmer ved dødsfall eller fratreden Dersom en tillitsvalgt dør eller av andre årsaker trekker seg fra sitt verv oppnevner forbundsstyre en ny person som fungerer i vedkommendes sted frem til neste ting. 22 Ledermøte 22-1 I år uten ordinært ting holdes ledermøte for forbundsstyre og lederne av klubbene. Hvis klubbledere ikke kan delta kan klubben sende nestleder eller et annet styremedlem Ledermøte innkalles av forbundsstyre med 2 måneders varsel. Klubber kan foreslå saker som ønskes drøftet. Sakliste sendes ut 1 måned før møtet Ledermøtet skal gjennomgå regnskapet i henhold til vedtatte budsjett og drøfte organisasjonsmessige saker Begrunnelse for forslaget: Det brukes mye tid og penger på rene formaliteter ved forbundsting hvert år. Har foreslått å fjerne varamedlemmer i styre og komiteer og heller la styre få fullmakt til å sette inn erstatter hvis tilittsvalgt trer ut av sitt verv. Pga økning i antall medlemmer og at varamedlemmer (som har deltatt i forbundsstyremøter) er foreslått fjernet er det foreslått å øke antall styremedlemmer fra 4 til 5. Ønsker at forbundsstyre og representanter fra klubbene møtes en gang i året ( ledermøte) for å gjennomgå regnskap, status på handligsplan, utveksle erfaringer og utfordringer på klubbutvikling, rekruttering, anleggsutvikling osv. Med hilsen Grethe Wolan Trondheim Curlingklubb Styret er enig i forslaget med Ting annet hvert år og ledermøter i årene i mellom. Styret vil fortsette dagens ordning med styremedlemmer og varamedlemmer. Styret vil at Tinget som det høyeste organ skal velge medlemmer av styret. Styret mener også at det må lages en ambulerende ordning slik at ikke hele styret er på valg samtidig. De anser det som viktig med kontinuitet. Styret er også litt usikker på om å bli valgt for en 4 års periode er for lang tid. Styret støtter ikke forslaget som det her er foreslått, men vil jobbe frem et nytt forslag frem til neste årsting. 20

21 Vedtak: Forslaget ble enstemmig forkastet. Tinget anmodet styret om å komme opp med et nytt forslag til neste ting. Sak 9: Behandling av andre innkomne forslag Forslag 9.1 Fra Drafn Curling FORSLAG FRA DRAFN CURLING VED THORALF HOGNESTAD Forslag til navneendring fra "Curling for rullestolbrukere" til "Rullestolcurling" "Curling for rullestolbrukere" er et begrep kun Norge benytter. Det heter feks rullestolbasket, rullestolrugby, rullestolbowling etc etc. Begrepet Rullestolcurling kan ikke misforstås og er en norm alle nasjoner benytter seg av. Styret er for navnendring. Utøverne bruker benevnelsen Rullestolcurling. WCF bruker navnet wheelchair curling. Navnet ble endret fra Rullestolcurling til Curling for rullestolbrukere i Da var 25 for 8 i mot. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt Forslag 9.2 Fra Hamar Curling Klubb Nordisk Mesterskap Norges Curling forbund skal ta kontakt med de andre Nordiske Curlingforbundene i den hensikt å ny-etablere.nordisk Mesterskap i Curling både på junior og senior nivå. De nordiske landene har i de siste årene markert seg veldig godt på internasjonale nivå, sist med VM gull til Sverige. Landene har vært medalje-grossist i mange år i både EM og VM og vi ser da som helt naturlig at det Nordiske Mesterskapet igjen blir arrangert årlig. Den internasjonale terminlisten er tettpakket, men vi mener at med den sterke posisjonen som Nordisk Curling har så er det ingen vanskelig oppgave å tilpasse dette inn i en felles terminliste, spesielt ikke i perioden før jul. Mesterskapet skal arrangeres for Norge, Sverige, Danmark og Finland og kan arrangeres samtidig for senior og junior for begge kjønn. NCF sitt styre støtter ikke innføring av Nordisk Mesterskap. For Juniorlag er det innført EJCT med 6 turneringer i Europa for de samme lagene som ville ha spilt Nordisk. Det samme gjelder for Seniorer. Forslaget ble trukket av Hamar Curlingklubb `s representant 21

22 Sak 10: Fastsetting av kontingent og avgifter Forbundsstyrets forslag: Ingen endringer. Klubbkontingent: 0-9 medlemmer kr medlemmer kr medlemmer kr Over 100 medlemmer kr Nystartede klubber betaler ikke kontingent det første året. Styrets innstilling til vedtak: Satsene for klubbkontingenter opprettholdes. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt Spillerlisenser: Lisens junior og veteran kr 300 per sesong Lisens senior kr 500 per sesong Lisens er inkludert forsikring fra AGS Styrets innstilling til vedtak: Satsene for spillerlisens opprettholdes. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt Sak 11 Behandling av Budsjett 22

23 Budsjett NCF avd 1 Prosjektnr inntekter utgifter budsjett Budsjett Internett/Media TV TV2/WCF-TV TV-Europamesterskap Internasjonale møter Internasjonale organisasjoner Youth Olympic Games Eliteserien / Norgescup NM Senior* NM Junior* NM Yngre Junior / Kids* NM Mixed* NM Veteran* NM Rullestolcurling - Åpent Medaljer / Premier Coach Damer Coach Herrer, junior Universiaden Trentino VM Senior Herrer* VM Veteran* VM Mixed par* EM Senior VM Junior EM-søknad Junior Elite Damer Elite VM Rullestol EM Mixed Tablecurling Spilleantrekk - mesterskap Junior / Bredde Utviklingsorientert ungdomsidrett Utdanning / Kurs Klubb- /Lederutvikling Anleggsutvikling Anleggsutvikling - nye steiner Forbundstyre Årsting Personalutgifter Administrasjon

24 95035 Revisjon Renter Spillerlisens Klubblisens Curling DVD Rammetilskudd Post Post 3 midler (barn/ungdom) Spillemidler utstyr MVA-kompensasjon DAP-midler Sponsor Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt mot at Styret finner inndekning på Økning til kr på Post Junior/bredde. Sak 12: Tilsetting av revisor Statsautorisert revisor John Asle Johnsen har revidert regnskapet for Styret ønsker å fortsette med samme revisor. 24

25 Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt Sak 13: Valg Valgkomiteens innstilling til kandidater som skal velges av forbundstinget 2013 Forbundsstyret President: Morten Søgård Gjenvalgt 2 år Visepresident: Stein Mellemseter Gjenvalgt 2 år Styremedlem: Dagfinn Loen ( ikke på valg) Styremedlem: Henriette Løvar Valgt for 2 år Styremedlem: Stål Talsnes Gjenvalgt 2 år Styremedlem: Hilde Stenseth ( ikke på valg) 1. Varamedlem: Kim Ellertsen Gjenvalgt 1 år 2. Varamedlem: Hans Roger Tømmervold Gjenvalgt 1 år 3. Varamedlem: Thomas Løvold Gjenvalgt 1 år 4. Varamedlem: Anne Sesaker Gjenvalgt 1 år Lovutvalg 1 år Leder: Stein Erik Mattsson Gjenvalgt 1 år Medlem: Else Skogan Gjenvalgt 1 år Medlem: Christian M Lange Valgt 1 år Varamedlem: Morten Skaug Valgt 1 år Kontrollkomité 1 år Leder: Morten Tveit Gjenvalgt 1 år Medlem: Trine Trulsen Vågberg Gjenvalgt 1 år Medlem: Kjetil West Valgt 1 år Varamedlem: Ivar Sollie Gjenvalgt 1 år Varamedlem: Stein Erik Johansen Gjenvalgt 1 år Valgkomité (1 år) Leder: Bent Å, Ramsfjell Gjenvalgt 1 år Medlem: Grethe Wolan Gjenvalgt 1 år Medlem: Ståle Rian Valgt 1 år 25

26 Hederstegnkomitè 5 år, Valgt 2011 Leder: Erik Fritzner Medlem: Bente Hoel Medlem: Peter M Lange Varamedlem: Eva Vanvik Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet: Oslo 04 Juni 2013 Pål Trulsen Referent Ada Ingvaldsen Ole Hauge 26

FORBUNDSTINGET 2015. Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2015. Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2015 Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL Program for NCF Årsting 2015 Scandic Haugesund Hotell Lørdag 30. Mai Søndag 31. Mai 11.30-12.30 Lunsj og registrering 13.00-15.00

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2011. Clarion Hotell Stavanger 18 og 19. juni 2011. PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2011. Clarion Hotell Stavanger 18 og 19. juni 2011. PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2011 Clarion Hotell Stavanger 18 og 19. juni 2011. PROTOKOLL Åpning President Bent Å Ramsfjell ønsket velkommen til forbundstinget. Jorodd Asphjell 1. visepresident i NIF holdt et kort innlegg

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2010 Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL Åpning: President Bent Ånund Ramsfjell ønsket velkommen til forbundstinget, med en spesiell hilsen til Jorodd Asphjell, medlem av Idrettsstyret i

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Norges Badminton Forbunds årbok 2014 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Lov og reglement. for. Norges Vektløfterforbund

Lov og reglement. for. Norges Vektløfterforbund Lov og reglement for Norges Vektløfterforbund FORORD LOV OG REGLEMENT FOR NVF 2014 Det er igjen tid for oppdatering av Lov og Reglement for Norges Vektløfterforbund. Dette skyldes selvsagt at lover og

Detaljer

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Norges Badminton Forbunds årbok 2012 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for klubber

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Innkomne forslag... side 5 1: NBBFs Lov Revidering

Detaljer

Håndbok for Norges Dartsforbund

Håndbok for Norges Dartsforbund Håndbok for Norges Dartsforbund 2 2015 Innhold KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND... 7 1 NAVN... 7 2 FORMÅL... 7 3 MEDLEMSKAP... 7 4 RAPPORTSKJEMA... 7 5 FORBUNDSTING... 7 6 FORBUNDSTINGET SKAL:...

Detaljer

LOV. for. NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998)

LOV. for. NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998) LOV NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998) 1 Formål Norges Fektebunds (NF) mål er å fremme fekteidretten i Norge og å representere idretten internasjonalt. 2 Organisasjon

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play H Å N D B O K. Ajourført etter Håndballtinget 2013. Gjelder for perioden 1. juli 2013 30.

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play H Å N D B O K. Ajourført etter Håndballtinget 2013. Gjelder for perioden 1. juli 2013 30. Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play H Å N D B O K Ajourført etter Håndballtinget 2013 Gjelder for perioden 1. juli 2013 30. juni 2015 Innhold Innholdsfortegnelse Lov, kamp- og konkurransereglement

Detaljer

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund LOVHEFTE Ajourført etter Forbundstinget 2003 Norges Bowlingforbund LOV, REGLER, BESTEMMELSER OG STATUTTER FOR NORGES BOWLINGFORBUND Stiftet 3. oktober 1962 INNHOLD KAPITTEL 1. Lov... 3 2. Konkurransebestemmelser...

Detaljer

H Å N D B O K. Ajourført etter Forbundstinget 2009. Gjelder for perioden 1. juli 2009 30. juni 2011

H Å N D B O K. Ajourført etter Forbundstinget 2009. Gjelder for perioden 1. juli 2009 30. juni 2011 Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play H Å N D B O K Ajourført etter Forbundstinget 2009 Gjelder for perioden 1. juli 2009 30. juni 2011 For perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 gjelder Håndboka

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06.

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06. NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 1 NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU Pr 30.06.11 2 NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 NBTFs

Detaljer

PROTOKOLL 2013-2014 Forbundstinget 14. - 15. juni 2014 Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014

PROTOKOLL 2013-2014 Forbundstinget 14. - 15. juni 2014 Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 PROTOKOLL 2013-2014 Forbundstinget 14. - 15. juni 2014 Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Norges Badminton Forbunds årbok 2014 1 SAKENES BEHANDLING SAK 1: ÅPNING President Trond Wåland åpnet Forbundstinget

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913

LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913 LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913 Revidert pr. 15.06.13. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Norges bryteforbunds formål er å fremme brytesporten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1 Innholdsfortegnelse Lov for Norges idrettsforbund

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 74. ORDINÆRE TING TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 74. ORDINÆRE TING TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 74. ORDINÆRE TING TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer