BORGARTING LAGMANNSRETT AS D-BORG/02. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder Steinar Marthinsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BORGARTING LAGMANNSRETT 10-01 1335AS D-BORG/02. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder Steinar Marthinsen"

Transkript

1 BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: Saksnr.: i Borgarting lagmannsrett, AS D-BORG/02 Dommere: Lagmann Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Anne Lise Rønneberg Peter L. Bernhardt Trygve Schiøll Ankende part Oslo universitetssykehus HF v/styreleder Steinar Marthinsen Marte Dombestein Elde Kirsten Saltvik Tonstøl Sofie Hefte Fredrika Cecilia Senkpiel Tabita Simenstad Eivor Skimelid Silje Beate Busch Live Bergflødt Gusfre Anita Engeskaug Mette Sophie Klev Lene Sandnes Bugge Cathrine Knudsen Hege Sveistrup Susanne Hegna Torfinn Blokkum Flø Ann Lisbeth Wollen Hanne Rørdal Stig Andersen Karianne Aune Kleppo Trine Søndrol Trøen Advokat Tarjei Thorkildsen Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 Pauline Helen Synnes Ruth Gudrun Seland Alice Irene Nikkinen ASD-BORG/02

3 DOM: ene er sykepleiere som sommeren 2006 var ansatt ved gastokirurgisk avdeling, Ullevål sykehus HF, nå Oslo universitetssykehus HF. Saken gjelder deres krav på betaling for arbeid utført denne sommeren i henhold til turnusplan for perioden 19. juni til 10. september I korthet dreier saken seg om hvorvidt de har krav på overtidsgodtgjørelse for denne perioden, eller om det var avtalt "gjennomsnittsberegning" av arbeidstiden i henhold til arbeidsmiljøloven 10-5 nr 1 jf nr 2, med det resultat at eventuell mertid skulle tas ut ved avspasering, slik praksis hadde vært tidligere. De ansattes gjennomsnittlige arbeidstid er i henhold til arbeids- og tariffavtaler satt til 35,5 timer pr uke, og de var alle fastlønnet. Det er enighet om at sykehusdrift i praksis må baseres på skiftende arbeidstidsordninger, og at gjennomsnittsberegning er en praktisk nødvendighet. Det er mulig å innrette seg anderledes, med fast arbeidstid for den enkelte, men det er opplyst at svært fa sykehus har sett seg i stand til å gjennomføre dette. Det er både komplisert og fordyrende. Gjennomsnittsberegning innebærer at de ansatte arbeider vakter/skift og at arbeidstiden varierer fra dag til dag og fra uke til uke. Sykehuset praktiserer i forlengelsen av denne ordning en ordning med timebank. Arbeidstakernes -----mer= og-mi-ndrearbeilegges-iinri-timebanken; o-grrrerarbeid-blirsorrr regei--taøed----- avspasering. Våren 2006 hadde sykepleierne som tidligere år innsendt sine ferie- og vaktønsker. Dette skulle danne grunnlag for oppsett av gjennomsnittsberegnet turnus, såkalt "ønsketurnus". Endelig forslag til plan forelå i mai. I brev av 12. mai 2006 fra NSF til sykehusets direktør uttalte de tillitsvalgte v/foretakstillitsvalgt en nærmere begrunnet bekymring på bakgrunn av det forslaget som forelå. Innledningsvis ble det påpekt at en del av årets sommerturnus inneholdt mange vakante vakter/stillinger, noe man anså som bekymringsfullt for den enkeltes arbeidsbelastning i perioden, herunder at sikkerhetshensyn dermed ikke var tilstrekkelig ivaretatt. Brevet avsluttet med følgende: Arbeidsgiver kan kun bruke en gjennomsnittsberegnet turnus hvis det foreligger en skriftlig avtale fra tillitsvalgt. Det vi dessverre ser er at gjennomsnittsberegnede turnuser som ikke er godkjent av tillitsvalgt, likevel blir iverksatt. Dette kan NSF ikke akseptere. Vi ønsker derfor allerede nå å varsle at vi kan komme til å kreve overtidsbetaling for de av våre medlemmer som jobber utover 35,5 timers uke, i turruser som ikke Cr godkjent av tillitsvalgte. Totalt var det 3696 vakter i den aktuelle perioden. Av de 243 ledige vaktene var 145 forutsatt å skulle dekkes gjennom vikarbyråer og 57 av hjelpepleiere. Dette innebar at det var 47 vakter som på dette tidspunktet ble ansett som reelle "hull", i den forstand at man da ikke visste hvem som måtte dekke disse ASD-BORG/02

4 Mot slutten av mai nærmet man seg tidsmessig yttergrense for oppsett av planen. Partene kom ikke til enighet. Avdelingsledelsen besluttet deretter i samråd med sykehusets sentrale ledelse at det skulle arbeides i henhold til den planen som forelå, uten skriftlig avtale med de tillitsvalgte. Sommerturnusen ble gjennomført i samsvar med planen. Planen ble påført følgende håndskrevne opplysning datert 24. mai 2006: Turnusen er etter lover og avtaleverket men ikke godkjent av de tillitsvalgte. Det er enighet mellom partene om at samtlige ankemotparter arbeidet i gjennomsnitt 35,5 timer denne sommerturnusen. Uenigheten består i om det foreligger en gyldig avtale om gjennomsnittsberegning, evntuelt om det er tilstrekkelig at turnusen er drøftet med de tillitsvalgte. Den 15. november 2006 fremsatte NSF krav om overtidsbetaling for sine medlemmer i den aktuelle perioden. I skrivet heter det bl.a. følgende: I følge tariffavtalen har sykepleiere i turnus en arbeidstid på 35,5 timer pr. uke. Arbeidsmiljøloven (AML) paragraf 10.5, kan arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalp-t i virksomhet som er bundet av tariffavtalen inngå en avtale^rn gjennomsnittsberegne arbeidstid. En slik avtale ble ikke inngått for perioden til Dette bunnet i at grunnbemanningen i turnusen var for svak, og man kunne ikke komme utenom at fastpersonell måtte jobbe overtid. NSF kunne ikke godkjenne en slik turnus. Konsekvensene av dette er at alt arbeid utover 35,5 timer pr uke vil bli regnet som overtid. NSF krever derfor at medlemmer som arbeidet mer enn 35,5 timer pr uke i perioden skal få utbetalt overtid. Etter en del korrespondanse ble det avholdt forhandlingsmøte mellom partene den 20. juni Det fremgår av protokollen fra dette møtet at sykehuset sa seg enig i at det ikke var inngått avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, og at kravet om overtid måtte etterkommes. Sykehuset forbeholdt seg imidlertid retten til å gjøre motregning ved å beregne kravet "opp mot de mindre arbeidede timer og vanlig timelønn". NSF aksepterte ikke dette. Sykehuset har senere frafalt motregningskravet. Partene kom ikke til enighet, og i e-post 12. november 2007 fra sykehusets advokat til NSF uttalte sykehuset følgende: Overtidsbetaling må etter vår oppfatning beregnes på grunnlag av faktisk arbeidet tid. De berørte sykepleiere har alle hatt sin faste månedslønn som ikke er blitt berørt av hvordan deres arbeidstid er organisert. De har ikke arbeidet flere timer enn det som er forutsatt i denne månedslønnen. Det er således allerede betalt for de timer som i enkelte uker og på enkelte dager er arbeidet ut over 35,5 eller 9 timer. Arbeidstakerne kan derfor ikke kreve ytterligere betalt for denne tiden ASD-BORG/02

5 Ved stevning av 9. juni 2009 anla sykepleierne søksmål for Oslo tingrett med krav om overtidsbetaling for sommerturnusen 2006, og slik at kravet var nærmere spesifisert for hver enkelt arbeidstaker. Oslo tingrett avsa 2. november 2010 dom med slik domsslutning: ASD-BORG/02 8. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Susanne Hegna kr sekstusenognitti - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall 7. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Sofie Hefte kr firetusennihundreogtjueen - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 6. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Live Bergflødt Gusfre kr åttetusenetthundreogtjue - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 5. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Torfinn Blokkum Flø kr sjutusensekshundreogtolv - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og slo universitetssykehus 4. HF v/styreleder dømmes til å betale Anita Engeskaug kr sjutusentohundreogfemtito - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og -3 - s o umversitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Marte Dombestein Elde kr åttetusensjuhundreogfemtifire - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 2. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Lene Bugge Sandnes kr femtusenfirehundreogtrettini - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Stig Andersen kr sekstusenfirehundreogseksti - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og Når arbeidstakerne allerede har fått betalt for det antall timer de har arbeidet, kan de ikke kreve annet enn overtidstillegget for timer ut over 35,5 pr. uke eller 9 timer pr. dag. Selve timelønnen er allerede utbetalt.

6 og 9. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Karianne Kleppo kr sekstusennihundreogsøttiåtte - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 10. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Mette Sophie Klev kr sjutusentohundreogtrettito - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 11. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Cathrine Knudsen kr åttetusenfemhundre - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 12. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Alice Nikkinen kr femtusentrehundreogtjueåtte - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 13. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Hanne Rørdal kr sekstusenognitti - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og til betaling skjer. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Fredrika Senkpiel kr sekstusenfirehundreogsøtti - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 15. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Tabita Simenstad kr åttetusensekshundreogtjuesju - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 16. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Eivor Skimelid kr åttetusenåttehundreogåttien - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 17. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Hege Sveistrup kr totusensjuhundreognitten - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 18. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Pauline Helen Synnes kr åttetusenfemhundre - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra ASD-BORG/02

7 lønnsforfall og Oslo universitetssykehus 19. HF v/styreleder dømmes til å betale Kirsten Tonstøl Saltvik kr sjutusentohundreogfemtito - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og Oslo universitetssykehus 20. HF v/styreleder dømmes til å betale Ruth Gudrun Seland Thue kr tretusenetthundreogsøttito - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 21. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Trine Trøen kr ellevetusensekshundreogsøttito - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 22. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Ann Lisbeth Wollen kr titusenetthundreogseks - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 23. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Silje Yougil kr sekstusenfirehundreogsøtti - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 24. Oslo Universitetssykehus HF v/ styreleder dømmes til å betale sakens omkostninger med trettisekstusen - kroner. I tillegg kommer rettens gebyr. 25. Beløpene i post 1-24 forfaller til betaling 2 - to - uker etter dommens forkynnelse. Oslo Universitetssykehus HF har rettidig anket dommen til lagmannsretten. ene har tatt til motmæle. Da sykehuset i mellomtiden - etter tingrettens dom - har utbetalt overtidstillegget til den enkelte - har ankemotpartene nedlagt ny, korrigert påstand i henhold til dette. Ankeforhandling ble holdt 24. og 25. august For den ankende part møtte prosessfullmektigen og juridisk rådgiver Trude Ervik. For ankemotpartene møtte prosessfullmektigen. Det ble avhørt tre vitner. Når det gjelder forhandlingene for øvrig vises til rettsboken. Den ankende parts påstandsgrunnlag er i hovedsak følgende: Tvistetema er om arbeidstakerne i det hele tatt har krav på overtid for den aktuelle turnusperioden. Sykehuset har i ettertid sett at heller ikke overtidstillegget skulle vært ASD-BORG/02

8 utbetalt, men her har man ansett seg bundet av det tilsagn som feilaktig ble avgitt i november Det forelå tilstrekkelig grunnlag for å beslutte gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Det følger av aml 10-5 (1) at det er tilstrekkelig med individuelt samtykke for å etablere en turnusplan basert på gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Slik avtale kan inngås i tråd med anerkjente avtalerettslige prinsipper, det er ikke noe krav om skriftlighet. I den forbindelse vises særlig til Rt 2004 side 53. I nærværende sak foreligger det avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, dette fremgår bl.a. av sykepleiernes arbeidsavtaler, systemet med ønsketurnus, den praktiske gjennomføringen av dette systemet, deltakelse i den såkalte "timebanken" samt sykepleiernes aktive deltakelse i fastleggelsen av arbeidsplanen. Arbeidsmiljøloven stiller ikke noe ufravikelig krav om skriftlig avtale med de tillitsvalgte, det er tilstrekkelig at arbeidsgiver har drøftet planen med dem, jf aml Enighet med de tillitsvalgte er således ikke nødvendig for at det skal foreligge_en _gyldig avtale om gjennomsnittsberegning. Subsidiært anføres at det ikke foreligger grunnlag for utbetaling av ny timelønn. en har allerede mottatt grunnlønn for de timer som er arbeidet, og de har ikke krav på dobbelt betaling for noen av disse timene. Praktiseringen av systemet med ønsketurnus innebærer dessuten at timer ut over ordinær arbeidstid tas ut ut som arbeidsfri, jf prinsippet i aml 10-6 (12). Det nedlegges slik påstand: Oslo universitetssykehus HF frifinnes. 2. Oslo universitetssykehus HF tilkjennes sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten. enes påstandsgrunnlag er i hovedsak følgende: ene krever ordinær overtidsbetaling for alle dager/uker det ble arbeidet ut over alminnelig arbeidstid, slik arbeidstiden er nærmere regulert i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Med ordinær overtidsbetaling menes timelønn pluss 50% eller 100% overtidstillegg, jf overenskomstens del B, inngått mellom NSF og UUS Det vises også til aml ASD-BORG/02

9 arbeidstiden kan fravikes på nærmere bestemte vilkår, men da kreves det skriftlig avtale med de tillitsvalgte, jf 10-8 (3) og 10-5 (2). Arbeidsgiver kan ikke ensidig fastsette en avvikende plan uten de tillitsvalgtes skriftlige samtykke. Etablert langvarig praksis de forutgående år/somre er ikke tilstrekkelig. Dessuten hadde de tillitsvalgte hvert år tidligere gitt skriftlig aksept, slik loven krever. Arbeidstakernes arbeidsavtaler, med bruk av ordet "gjennomsnittlig" er ikke tilstrekkelig -g ASD-BORG/02 2. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Lene Bugge Sandnes kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med I. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Stig Andersen kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av Anken forkastes med den endring at: Det nedlegges slik påstand: Arbeidstiden er overskredet og utløser krav på ordinær overtid pr. arbeidet time ut over arbeidsmiljølovens og Overenskomstens grenser pr dag og uke. I den utstrekning det enkelte dager eller uker er arbeidet mindre enn det ordinær arbeidstid tilsier, er dette arbeidsgivers risiko. De tillitsvalgtes innsigelser var legitime og saklige. Selv om 47 ubesatte vakter i seg selv ikke er et påfallende stort antall i forhold til nærmere 4000 vakter, innebar det likevel en klar risiko for at noen arbeidstakere ville bli pålagt vakter i tillegg til den turnusen de allerede var satt opp på, og dermed en ekstra arbeidsbelastning i en ellers travel hverdag. Dommen i Rt 2004 side 53 er ikke relevant. I den saken var partene enige om at det var inngått en muntlig avtale, noe som ikke er tilfelle her. J for å etablere en avtale om gjennomsnittsberegning etter arbeidsmiljøloven.. Bruken av dette ordet "gjennomsnittlig" i arbeidsavtalene er kopi av tariffavtalens bestemmelser. Tariffavtalens ordlyd er heller ikke hjemmel i seg selv for at arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes. Den enkelte arbeidstaker har selv ingen kompetanse til å inngå slik avtale. Det forelå ingen avtale med tillitsvalgte om godkjenning av turnusen, og det rettslige grunnlaget for ankemotpartenes krav er aml 10-8 og Aml's bestemmelser om

10 3. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Marte Dombestein Elde kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og feriepengeforfall og 4. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Anita Engeskaug kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av 5. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Torfinn Blokkum Flø kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og feriepengeforfall og 6. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Live Bergflødt Gusfre kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 7. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Sofie Hefte kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tilleggav 8. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Susanne Hegna kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av 9. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Karianne Kleppo kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av 10. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Mette Sophie Klev kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av 11. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Cathrine Knudsen kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tiilegg av 12. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Alice Nikkinen kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av -lo ASD-BORG/02

11 14.Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Fredrika Senkpiel kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av ASD-BORG/ Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Ann Lisbeth Wollen kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 21. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Trine Trøen kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av 20. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Ruth Gudrun Seland Thue kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 19. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Kirsten Tonstøl Saltvik kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 18. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Pauline Helen Synnes kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 17. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Hege Sveistrup kr for utført overtidsarbeid i perio_ccn_.0-610ø2006 med_tiilegg,a -_- 16. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Eivor Skimelid kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av 15. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Tabita Simenstad kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av 13. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Hanne Rørdal kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av

12 23. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Silje Yougil kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av 25. For lagmannsretten tilkjennes ankemotpartene sakens omkostninger med tillegg av rente fra forfall og til betaling finner sted. Lagmannsretten bemerker: Det sentrale og første spørsmålet lagmannsretten må ta stilling til, er om partene for sommerturnusen 2006 inngikk avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, med andre ord en ordning som fraviker lovens bestemmelser om alminnelig arbeidstid. Når det gjelder arbeidsmiljølovens bestemmmelser om arbeidstid, uttaler førstvoterende i Rt 2004 side 53 i avsnitt 26 og 27 følgende (henvisningene gjelder den tidligere arbeidsmiljøloven, men realiteten er i hovedsak den samme): (26) Arbeidsmiljølovens bestemmelser er i utgangspunktet ufravikelige. Men de kan fravikes ved avtale når dette er særskilt fastsatt, jf. lovens 5. Lovens kapittel X om arbeidstiden inneholder ufravikelige regler, men åpner i atskillig utstrekning for avtaler om avvikende ordninger, dels med arbeidstakernes tillitsvalgte og dels direkte med den enkelte arbeidstaker. I de tilfeller hvor det gis adgang til å inngå slike avtaler, er det gjennomgående satt grenser for hva de kan gå ut på. Lovens 47 nr. 1 (någjeldende 10-5, lagm.anm) er et eksempel på dette. Her gis partene adgang til å fravike bestemmelsene om den alminnelige arbeidstid i 46 (nå 10-4, lagmannsrettens anm) ved innføring av en gjennomsnittsberegning. Samtidig settes det en grense ved 48 timers arbeidstid innenfor den enkelte uke. En noe tilsvarende ordning finner man for eksempel i bestemmelsen i arbeidsmiljøloven 50 for bruken av overtidsarbeid. (27) Dette er bestemmelser av offentligrettslig karakter, sprunget ut av det behov for vern av arbeidstakerne som kommer til uttrykk i lovens l... Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid er inntatt i lovens kapittel 10. Lovens 10-4 inneholder bestemmelser om den alminnelige arbeidstid, pr dag og pr uke. I 10-6 finner vi bestemmelsene om overtid, hva som regnes som overtidsarbeid og hvorledes overtiden skal godtgjøres. Lovens 10-6 (12) inneholder et unntak fra bestemmelsene om rett til godtgjøring, idet arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig kan avtale at overtidstimer helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt. Aml 10-5 om adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, som tilsvarer den tidligere lovens 47, befinner seg i skjæringspunktet mellom lovens bestemmelser om den ASD-BORG/02

13 alminnelige arbeidstidens lengde i 10-4 og bestemmelsene om overtid i Det vises til førstvoterendes bemerkninger i Rt 2004 side 53 avsnitt 23 fig om dette. Daglig arbeidstid skal etter aml 10-4 ikke overstige ni timer, og den ukentlige arbeidstiden skal ikke overstige 40 timer, noe avhengig av virksomhetens karakter. I henhold til den overenskomsten som var inngått for Ullevål sykehus er ukentlig arbeidstid 35,5 timer. Det følger av 10-5 at den alminnelige arbeidstiden kan fordeles ulikt på de forskjellige dagene og ukene i en nærmere definert periode utover rammene i Bestemmelsen er den formelle lovhjemmelen for ulike typer fleksitidsordninger og for skift-/turnusordninger der den ukentlige arbeidstiden varierer fra dag til dag og/eller uke til uke. Det fremgår av 10-5 at gjen_nomsnittsfieregn ng aldr i kan avtales for mer enn 52 uker av gangen. Aml 10-5 (1) regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Annet ledd gjelder virksomheter som er bundet av tariffavtale, og lovens ordlyd er klar. Den krever skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte. Arbeidsmiljøloven inneholder også bestemmelser om daglig og ukentlig arbeidsfri, nærmere regulert i Utgangspunktet er etter første ledd at det skal være minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer, Imidlertid følger det av tredje ledd at det i virksomhet bundet av tariffavtale kan inngås skriftlig avtale med de tillitsvalgte om unntak. Det kan likevel ikke avtales kortere arbeidsfri periode enn 8 timer pr døgn eller 28 timer pr uke. Partene er enige om at gjennomsnittsberegning i praksis er en nødvendighet og praktiseres ved de aller fleste sykehus, der leger og sykepleier arbeider etter nærmere fastsatte turnuser med variabel arbeidstid fra dag til dag og/eller uke til uke. Slik var og er også driften innrettet ved Ullevål sykehus. Partene er videre enige om at den turnusplanen som ble gjennomført sommeren 2006 lå innenfor den ordning som kunne avtales etter aml 10-5, og lagmannsretten legger dette til grunn. Spørsmålet er imidlertid om det var inngått noen forpliktende avtale. Etter lovens ordlyd skal som nevnt avtalen inngås skriftlig. Den ankende part har i denne forbindelse særlig vist til Rt 2004 side 53 der Høyesterett kom til at lovens krav om skriftlighet ikke er noe ufravikelig krav. Etter lagmannsrettens syn er denne dommen av mindre betydning for vår sak. I den saken var partene nemlig enige om at det var inngått en muntlig avtale, noe som ikke er tilfelle her ASD-BORG/02

14 Som nevnt må lagmannsretten først ta stilling til om det kan sies å være avtalt en arbeidstidsordning med gjennomsnittsberegning i perioden 19. juni til 10. september Om dette spørsmålet sier tingretten følgende: Sykepleierne er bundet av en tariffavtale som består av to deler. Den sentrale delen, Overenskomstens A-del, er inngått mellom Navo (nå Spekter) og NSF (Norsk sykepleierforbund). Den lokale delen, Overenskomstens B-del, er inngått mellom NSF og Ullevål universitetssykehus. I den sentrale delen fremgår det i punkt 2.4: "Den ordinære arbeidstiden skal ikke overstige gjennomsnittlig 35,5 timer pr. uke i følgende tilfelle: 1. I turnusordninger hvor ordinært arbeid må utføres mellom kl og kl og/ eller minst hver 3. søndag. 2. Ved døgnkontinuerlig skiftarbeid Merknad: I henhold til punkt 1. 1, vil ansatte i helseforetak som pr var omfattet av bestemmelsene i overenskomsten i Oslo Kommune, være omfattet av følgende bestemmelse: For følgende grupper skal ikke arbeidstiden overstige 35,5 timer pr uke i gjennomsnitt: - Arbeidstakere i turnus jeneste som omfatter tjeneste mellom kl og kl Arbeidstakere med søndagstjeneste minst hver 3. søndag etter oppsatt turnusplan. - Arbeidstakere i fast nattjeneste samt arbeidstakere i fast kveldstjeneste som er en del av en turnusordning når delere av tjenesten faller i tidsrommet kl kl " (rettens undertrekninger) I den sentrale delen er det altså inntatt en særbestemmelse for ansatte i Oslo kommune. Formuleringen vedrørende arbeidstid er noe annerledes for disse. I Overenskomstens B-del pkt 1.2 er den samme formuleringen som i særbestemmelsen i den sentrale delen, benyttet. Videre fremgår det av hver enkelt av saksøkernes arbeidsavtale vedrørende arbeidstid at en heltids stilling utgjør "p.t. gjennomsnittlig 35,5 t/uke" (rettens uthevinger). Isolert sett kan formuleringene i overenskomstene og arbeidsavtalene tyde på at det foreligger en avtale om gjennomsnittsberegning, siden det skal arbeides 35,5 timer "i gjennomsnitt" og "gjennomsnittlig". Også det forhold at turnusplanen bygget på en såkalt ønsketurnus som betyr at sykepleierne selv har satt opp ønsker for hvordan de vil arbeide i perioden, kan tyde på at det er avtalt gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Videre praktiserer Ullevål en ordning med en såkalt timebank, og dette ASD-BORG/02

15 går ut på at sykepleierne for en turnusperiode kan sette opp timer slik at de arbeider 16 timer mer eller mindre enn de "skal" i løpet av turnusperioden, dvs i gjennomsnitt 35,5 timer pr uke. Denne pluss/minus-tiden overføres til neste turnusperiode. Også dette er et forhold som indikerer at arbeidstiden er gjennomsnittsberegnet. Det er etter den gjennomgangen retten har foretatt liten tvil om at systemet er lagt opp slik at det er meningen at arbeidstiden skal gjennomsnittsberegnes. Retten er likevel av den oppfatning at dette spesielt må avtales, slik det har vært praktisert på Ullevål, ved at de tillitsvalgte godkjenner turnusordningen for hver periode. Retten kan ikke se at tariffavtalens generelle og/ eller spesielle del tilfredsstiller kravet til en slik godkjennelse, heller ikke sammenholdt med praktiseringen av timebanksystemet og ønsketumussystemet. Retten legger etter bevisføringen til grunn at det heller ikke har vært meningen mellom tariffavtalens avtaleparter at ordlyden skal forstås på en slik måte at avtale om gjennomsnittsberegning er inngått. Det samme gjelder, slik retten har forstått det, mellom partene i den lokale delen av tariffavtalen, Overenskomstens B-del. En motsatt tolkning vil etter rettens oppfatning til en viss grad innebære en undergraving av lovens system om at de tillitsvalgte må godkjenne en gjennomsnittsberegning av arbeidstiden i visse tilfeller. En turnusperiode inneholder nattevakter med varighet på over 9 timer, og den inneholder en hviletid som er mindre enn I l timer mellom vaktene. I slike tilfeller er det lovbestemt at de tillitsvalgte må godkjenne ordningen. Det vises til Arbeidsmiljøloven 10-5 (2) og 10-8 (3). Det er en grunn til at avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden ikke kan gjøres med den enkelte arbeidstaker i visse tilfeller i loven. Arbeid under en slik turnus som praktiseres vil variere, og av den grunn vil det være et behov for at de tillitsvalgte går inn og vurderer den foreslåtte turnusordning. Hensynene som ligger bak ordningen, vil slå til. Det vil de selv om ønsketurnus er praktisert. Videre bemerkes at i den grad det er meningen fra OUS sin side at de har avtalt gjennomsnittsberegning av arbeidstiden med sykepleierne og/ eller de tillitsvalgte, ville OUS som arbeidsgiver hatt størst oppfordring til å bringe klarhet i avtaleforholdet. En slik manglende klarhet vil etter rettens oppfatning måtte gå ut over OUS. Retten kan etter dette ikke se at det faktisk er avtalt en gjennomsnittsberegning av arbeidstiden i dette tilfellet, verken mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker, eller mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Lagmannsretten slutter seg i det alt vesentlige til tingrettens vurdering og konklusjon slik det fremgår av foranstående, og vil særlig bemerke: I denne saken reiste de tillitsvalgte klare innsigelser i mai 2006, da arbeidsgivers forslag til turnusplan ble fremlagt. Innsigelsen var begrunnet i hensynet til den enkelte arbeidstakers arbeidssituasjon, og faren for at belastningen kunne bli uakseptabelt stor for enkelte i løpet av sommeren. Arbeidsgiver har anført at denne bekymringen var ubegrunnet, da det dreide seg om et svært lite antall ubesatte vakter. Arbeidsgiver har videre vist til at man gjennomgående har vært i samme situasjon tidligere, uten at de tillitsvalgte har protestert ASD-BORG/02

16 Til dette vil lagmannsretten bemerke at arbeidsmiljøloven ikke krever at de tillitsvalgte må påberope seg nærmere angitte grunner for å motsette seg et avtaleforslag. Lagmannsretten vil dessuten bemerke at uansett er den begrunnelsen som her ble gitt tilstrekkelig saklig underbygget. Det vises i denne sammenheng også til prinsippet i aml 10-2 (1). Til ytterligerer støtte for det syn at det ikke er grunnlag for stille nærmere krav til de tillitsvalgtes begrunnelse for ikke å inngå avtalen, viser lagmannsretten til Arbeidsrettens dom inntatt i ARD Denne gjaldt spørsmålet om det innebar bruk av ulovlig kampmiddel at de tillitsvalgte sa opp og/eller lot være å inngå særavtale om forlenget arbeidstid utover alminnelig arbeidstid for leger ved to sykehus. Særavtaler om forlenget arbeidstid var hjemlet i sentral tariffavtale og begrunnet i behov for ekstra arbeidskraft på grunn av legemangel. Arbeidsretten fant at det ikke kunne stilles opp noe krav om begrunnelse fra arbeidstakerne. Arbeidsretten uttaler på side 87 siste avsnitt følgende:... Når sykehuset finner forlenget arbeidstid nødvendig "av hensyn til driften", vil det ligge et press på arbeidsgiveren allerede i muligheten for at man ikke kommer til enighet om en F-planavtale, eller for at en avtale sies opp. Det er så å si en latent funksjon i avtalereguleringen. Hvis en F-planavtale ikke blir inngått, eller blir sagt_ opp, vil det for arbeidsgiveren utvilsomt kunne oppleves og virke som et press for å finne frem til mulige løsninger for å få ivaretatt det behov man har. Hvis dette i seg selv skulle være tilstrekkelig til å anse oppsigelse eller ikke-inngåelse som tariffstridig arbeidskamp, ville det i realiteten innebære en plikt for arbeidstagerne til å inngå og opprettholde avtaler. Dersom arbeidsgiver under hensyn til styringsretten ensidig skulle ha rett til å fastsette en turnus basert på gjennomsnittsberegning i situasjoner hvor de tillitsvalgte motsetter seg avtalen, vil dette harmonere dårlig med arbeidsmiljølovens uttalte bestemmelse om at det skal inngås skriftlig avtale med de tillitsvalgte, jf 10-5(2). Det vises i denne forbindelse også til Arbeidsrettens dom inntatt i ARD Denne saken gjaldt spørsmål om fortolkning av en tariffavtale, knyttet til spørsmålet om rullering av en vaktliste på et hotell. Slike vaktlister skulle fastsettes ved avtale mellom partene, og tvist avgjøres av en nemnd. Om dette uttalte Arbeidsretten følgende: Dette systemet... innebærer at arbeidsgiver når en vaktliste settes opp etter (Riksavtalen for perioden til 3 i mellom NHO og RBL/LO samt HRAF, lagmannsrettens anm.) ikke ensidig kan fastsette vaktlistens innhold. Denne konsekvensen av regelen i er ikke omstridt mellom partene. På denne bakgrunn vil det etter Arbeidsrettens syn harmonere dårlig med systemet for etablering av vaktlister etter 3.4.6, å legge til grunn at arbeidsgiveren har en ensidig rett til å fastsette vaktlisten i en eventuell mellomperiode, frem til ny vaktliste er avtalt mellom partene eller fastsatt ved nemnd ASD-BORG/02

17 Selv om sakene ikke er helt sammenliknbare, må det samme prinsippet gjelde i vår sak. Arbeidsgiver kan ikke ensidig sette arbeidsmiljølovens bestemmelser til side i situasjoner der de tillitsvalgte gjør innsigelser. Dermed kan man heller ikke si at det var inngått stilltiende avtaler med den enkelte arbeidstaker. Etter lagmannsrettens syn ville en slik ordning også bidra til en uthuling og tilsidesettelse av avtaleverket og arbeidsmiljølovens klare bestemmelser. Etter dette finner lagmannsretten at det ikke var inngått noen avtale om gjennomsnittsberegning for sommerturnusen 2006 ved Ullevål sykehus. Dermed har de ansatte krav på overtidsgodtgjørelse i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er ingen uenighet mellom partene om beregningen av hvert enkelt krav dersom ankemotpartenes syn fører frem. Påstandsbeløpene er justert under hensyn til at overtidstillegget allerede er betalt. Spørsmålet er imidlertid om det også skal utbetales timelønn for overtidstimene, ikke bare tillegget. Det er på det rene at samtlige arbeidet 35,5 timer pr uke i gjennomsnitt i turnusperioden. Noen dager/uker arbeidet de utover den alminnelige arbeidstiden, noen dager/uker mindre. Når situasjonen er den at det ikke er avtalt gjennomsnittsberegning, må konsekvensen etter lagmannsrettens oppfatning bli at det skal utbetales overtid i samsvar med gjeldende regler for overtidsarbeid, både vanlig timelønn og overtidstillegg. Arbeidsgiver må bære risikoen for, og de økonomiske konsekvensene av at man i perioder har akseptert at arbeidstaker har arbeidet mindre enn vanlig arbeidstid. Dette skal ikke ramme arbeidstakerne økonomisk. ene har etter dette fått medhold fullt ut, og de har dermed vunnet saken. Det følger da av tvisteloven 20-2 første jf. annet ledd, at de har krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten. Lagmannsretten - lagmann Rønneberg og ekstraordinær lagdommer Schiøll - kan ikke se at det er grunnlag for å frita motparten for erstatningsansvaret. Advokat Nilssen har fremlagt oppgave hvor samlet salær for lagmannsretten utgjør kr med tillegg av merverdiavgift, tilsammen kr ,-, og denne oppgaven legges til grunn. En dommer - lagdommer Bernhardt - er kommet til samme konklusjon som de øvrige dommere, men under atskillig tvil. Tvilen knytter seg først og fremst til spørsmålet om det er inngått avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid for sommeren Som de øvrige dommere mener denne dommer at meningen hos både arbeidsgiver og de berørte arbeidstakere var at arbeidstiden skulle gjennomsnittsberegnes. Det må også legges til grunn at begge parter var seg dette bevisst. Tvilen knytter seg til om de tillitsvalgte reelt sett har akseptert avtale om gjennomsnittsberegning på en måte som rettslig sett fører til at ASD- BORG/02

18 avtalen er bindende. Denne dommers tvil bygger i så måte på at arbeidstakernes tillitsvalgte tidligere år ikke har bestridt at det var avtalt gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Spørsmålet har, slik denne dommer ser det, ikke vært satt på spissen fordi sommerturnus basert på "ønsketurnus" har blitt godkjent. Når dette ikke skjedde sommeren 2006, må det antas å skyldes forhold som er nevnt i NSF's brev 12. mai 2006 til sykehusets direktør, som sitert innledningsvis i dommen her. Brevet kan etter denne dommers oppfatning også leses som et varsel om at sommerturnusordninger som tidligere var blitt akseptert av ansatte og tillitsvalgte ved at de "blir iverksatt" uten at de er godkjent av tillitsvalgte, nå ikke vil bli akseptert. Dette kan gi grunnlag for det synspunkt at varselet er et utspill for å kreve endringer i tidligere avtaler og etablerte ordninger, og ikke basert i reell bekymring for den merbelastning årets forslag til sommerturnus ville representere for arbeidstakerne. Slik sett vil nektelsen av å godkjenne sommerturnusen for 2006 ikke være gjort i "god tro", eller i lojalitet til et avtalt og fast praktisert system, men først og fremst være uttrykk for andre lønnskrav enn de gjeldende. Med den uklarhet og tvil som knytter seg til domsresultatet for denne dommer, bør heller ikke ankemotpartene tilkjennes saksomkostninger, jf tvisteloven 20-2 tredje ledd bokstav a). Etter denne dommers syn bør hver av partene bære sine saksomkostninger for tingretten og for lagmannsretten. Dommen er enstemmig med den særmerknad og dissens i omkostningsavgjørelsen som fremgår ovenfor ASD-BORG/02

19 Domsslutning: 1. Anken forkastes med den endring at: 2. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Stig Andersen kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og 3. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Lene Bugge Sandnes kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 4. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Marte Dombestein Elde kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og 5. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Anita Errg^-S.3TS;for utøt o etdsareid i perioøø=toø^ø6^ med 6. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Torfinn Blokkum Flø kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 7. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Live Bergflødt Gusfre kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 8. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Sofie Hefte kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og 9. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Susanne Hegna kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og 10. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Karianne Kleppo kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med ASD-BORG/02

20 12. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Cathrine Knudsen kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med ASD-BORG/ Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Alice Nikkinen kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og 14. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Hanne Rørdal kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og 15. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Fredrika Senkpiel kr f utfø ^vertt c^rhe d-f-agrieden Wmed 16. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Tabita Simenstad kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 17. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Eivor Skimelid kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og 18. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Hege Sveistrup kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og 19.Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Pauline Helen Synnes kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 20. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Kirsten Tonstøl Saltvik kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 11. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Mette Sophie Klev kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med

21 22. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Trine Trøen kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og ASD-BORG/02 Bekreftes for førstelagmannen: Anne Lise Rønneberg Peter L. Bernhardt Trygve Schiøll 25. Oslo universitetssykehus HF dømmes til å betale til ankemotpartene sakens omkostninger for lagmannsretten med 81_.250 åttientusentohundreogfemti innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse. 24. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Silje Yougil kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og 23. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Ann Lisbeth Wollen kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 21. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Ruth Gudrun Seland Thue kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med

22

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård)

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) ARBEIDSRETTEN Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) mot HSH (advokat Gaute Krokann). Dommere: Gisle, Gussgard,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02181-A, (sak nr. 2009/5), sivil sak, anke over dom, A B (advokat Christian S. Mathiassen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund 12-048587TVI-HAUG Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Førstelektor Personalsjef Svein Åge Skålnes Åge Hultgren Berit Evensen

Detaljer

Den 12. mai 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 29/2007, lnr. 17/2009

Den 12. mai 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 29/2007, lnr. 17/2009 ARBEIDSRETTEN Landsorganisasjonen i Norge, med Industri Energi (advokat Eivind Mossige) mot Norges Rederiforbund, med Odfjell Offshore AS (advokat Pål Tangen) Den 12. mai 2009 avsa Arbeidsretten dom i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom, Jukka Sakari Hakala (advokat Anne-Lise H. Rolland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom, Jukka Sakari Hakala (advokat Anne-Lise H. Rolland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 2. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom, Notodden Fotballklubb (advokat Lars Holo) mot Jukka Sakari Hakala Terje Reinertsen

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT 11 Avsagt: Saksnr.: 26.09.2011 i Borgarting lagmannsrett 10-204200ASD-BORG/03 Dommere: Meddommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer HR Service manager Seniorrådgiver

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Tone Aasgaard Gerd Torkildson Randi Johanne Løvland Leif Arne Asphaug-Hansen Merete Longva Lindland

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Tone Aasgaard Gerd Torkildson Randi Johanne Løvland Leif Arne Asphaug-Hansen Merete Longva Lindland ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. november 2014 Saksnr.: 14/2014 Lnr.: 49/2014 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Tone Aasgaard Gerd Torkildson Randi Johanne Løvland Leif Arne Asphaug-Hansen Merete Longva

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 29.06.2015 i Gulating lagmannsrett, 14-115717ASD-GULA/AVD2 Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Arne Fanebust Rune Voll Ivar Oftedahl Ankende

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM SPEKTER OG NSF

OVERENSKOMST MELLOM SPEKTER OG NSF 014 OVERENSKOMST NSF s kommentarutgave Tariffperioden 1. mai 2014 til 30. april 2016 MELLOM SPEKTER OG NSF 1 INNHOLDSFORTEGNELSE I. OMFANG 5 1. Omfang 5 II. SOSIALE BESTEMMELSER 6 1. Lønn under sykdom,

Detaljer

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser..

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. LB-2010-89115 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom. DATO: 2011-06-09 DOKNR/PUBLISERT: LB-2010-89115 STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. SAKSGANG: Oslo tingrett

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron L. Sundet Karin M. Bruzelius Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Otto Hansen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron L. Sundet Karin M. Bruzelius Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Otto Hansen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 3. juli 2012 Saksnr.: 17/2012 Lnr.: 20/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron L. Sundet Karin M. Bruzelius Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Otto Hansen Axel Thuve

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eirik Akerlie Vivian Ellingsen Gotaas Kjell Otto Bjørnå Morten Øye Ingrid S. Høymork

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eirik Akerlie Vivian Ellingsen Gotaas Kjell Otto Bjørnå Morten Øye Ingrid S. Høymork ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. mai 2014 Saksnr.: 29/2013 Lnr.: 17/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Eirik Akerlie Vivian Ellingsen Gotaas Kjell Otto Bjørnå Morten Øye Ingrid S. Høymork

Detaljer

Utvalg: redusert stilling pga. barn

Utvalg: redusert stilling pga. barn Utvalg: redusert stilling pga. barn Innholdsfortegnelse Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven - TLN-2011-42...2 Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven - TLN-2010-19...6 Tvisteløsningsnemnda

Detaljer

TI LSVAR TIL ARBEIDSRETTEN

TI LSVAR TIL ARBEIDSRETTEN Advokat Advokat Advokat Advokat Advokat Adv.fIm. Magnus Butlod MNA Tore Dahistrøm MNA Yvonne Frøen MNA Marit Gjerdalen MNA Oskar Nilssen MNA Ingrid T. Enoksen MNA Oslo, 14. oktober 2013 TI LSVAR TIL ARBEIDSRETTEN

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218 LB-2009-197218 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: 2011-03-21 DOKNR/PUBLISERT: LB-2009-197218 STIKKORD: Plan- og bygningsloven. Vegloven 32. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. februar 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, AS Aasegården (advokat Harald S. Kobbe) mot AS Theodor Olsen Eftf.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00910-A, (sak nr. 2010/1676), sivil sak, anke over dom, Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Tron Dalheim til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00910-A, (sak nr. 2010/1676), sivil sak, anke over dom, Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Tron Dalheim til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 5. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00910-A, (sak nr. 2010/1676), sivil sak, anke over dom, Sven Vidar Bottolvs Tore Inge Erlandsen Harald Glebo Jon Hovring Einar Åsmund Nordhagen

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

Plassoppsigelse og fagforeningsbegrep: Arbeidsretten på nye stier?

Plassoppsigelse og fagforeningsbegrep: Arbeidsretten på nye stier? Plassoppsigelse og fagforeningsbegrep: Arbeidsretten på nye stier? Av Stein Evju* 1 Dommene av 25. november og 10. desember 2010 Høsten 2010 behandlet Arbeidsretten to saker om plassoppsigelse og arbeidskamp

Detaljer

Øvre Romerike tingrett Dom. Likestillingsloven 3 første ledd.

Øvre Romerike tingrett Dom. Likestillingsloven 3 første ledd. 18.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata Øvre Romerike tingrett Dom. Likestillingsloven 3 første ledd. Saken gjaldt krav i arbeidsforhold basert på likestillingslovens forbud mot kjønnsdiskriminering. Hovedspørsmålet

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 18. juni 2014. Saksnr.: 4/2014. Lnr.: 24/2014

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 18. juni 2014. Saksnr.: 4/2014. Lnr.: 24/2014 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 18. juni 2014 Saksnr.: 4/2014 Lnr.: 24/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. januar 2015 Saksnr.: 19/2014 Lnr.: 1/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Rekkevidden

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer

Frostating lagmannsrett Dom

Frostating lagmannsrett Dom 30.08.2013 1 Utskrift fra Lovdata Frostating lagmannsrett Dom Arbeidsrett. Avskjed. Arbeidsmiljøloven 15 14. Arbeidsrett. Gyldigheten av avskjed begrunnet i beruselse på arbeidsplassen og brudd på arbeidsreglementet.

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Arbeidstakers rettigheter i henhold til aml 10-2... 6 Generelle råd til tillitsvalgte

Detaljer

Borgarting lagmannsrett Dom. Kollektiv pensjonsforsikring. Skatteloven av 1911 44 bokstav k, likestillingsloven 3.

Borgarting lagmannsrett Dom. Kollektiv pensjonsforsikring. Skatteloven av 1911 44 bokstav k, likestillingsloven 3. 18.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata Borgarting lagmannsrett Dom. Kollektiv pensjonsforsikring. Skatteloven av 1911 44 bokstav k, likestillingsloven 3. Lagmannsretten fant at kollektiv pensjonsforsikringsordning

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett

Eidsivating lagmannsrett Eidsivating lagmannsrett INSTANS: Eidsivating lagmannsrett Dom DATO: 2012-09-27 PUBLISERT: LE-2012-46890 STIKKORD: Forbud mot bruk av bilder. Åndsverkloven 45c og 55 første ledd første og annet punktum.

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE. 24. mars 2014 i Oslo tingrett, Avsagt: 13-144378TVI-OTIR/02. Saksnr.: Dommer: Meddommere:

OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE. 24. mars 2014 i Oslo tingrett, Avsagt: 13-144378TVI-OTIR/02. Saksnr.: Dommer: Meddommere: OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 24. mars 2014 i Oslo tingrett, 13-144378TVI-OTIR/02 Dommer: Meddommere: Dommerfullmektig Organisasjonssekretær Personalsjef Anne Frøshaug Steinar Burås Martin

Detaljer