BORGARTING LAGMANNSRETT AS D-BORG/02. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder Steinar Marthinsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BORGARTING LAGMANNSRETT 10-01 1335AS D-BORG/02. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder Steinar Marthinsen"

Transkript

1 BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: Saksnr.: i Borgarting lagmannsrett, AS D-BORG/02 Dommere: Lagmann Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Anne Lise Rønneberg Peter L. Bernhardt Trygve Schiøll Ankende part Oslo universitetssykehus HF v/styreleder Steinar Marthinsen Marte Dombestein Elde Kirsten Saltvik Tonstøl Sofie Hefte Fredrika Cecilia Senkpiel Tabita Simenstad Eivor Skimelid Silje Beate Busch Live Bergflødt Gusfre Anita Engeskaug Mette Sophie Klev Lene Sandnes Bugge Cathrine Knudsen Hege Sveistrup Susanne Hegna Torfinn Blokkum Flø Ann Lisbeth Wollen Hanne Rørdal Stig Andersen Karianne Aune Kleppo Trine Søndrol Trøen Advokat Tarjei Thorkildsen Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 Pauline Helen Synnes Ruth Gudrun Seland Alice Irene Nikkinen ASD-BORG/02

3 DOM: ene er sykepleiere som sommeren 2006 var ansatt ved gastokirurgisk avdeling, Ullevål sykehus HF, nå Oslo universitetssykehus HF. Saken gjelder deres krav på betaling for arbeid utført denne sommeren i henhold til turnusplan for perioden 19. juni til 10. september I korthet dreier saken seg om hvorvidt de har krav på overtidsgodtgjørelse for denne perioden, eller om det var avtalt "gjennomsnittsberegning" av arbeidstiden i henhold til arbeidsmiljøloven 10-5 nr 1 jf nr 2, med det resultat at eventuell mertid skulle tas ut ved avspasering, slik praksis hadde vært tidligere. De ansattes gjennomsnittlige arbeidstid er i henhold til arbeids- og tariffavtaler satt til 35,5 timer pr uke, og de var alle fastlønnet. Det er enighet om at sykehusdrift i praksis må baseres på skiftende arbeidstidsordninger, og at gjennomsnittsberegning er en praktisk nødvendighet. Det er mulig å innrette seg anderledes, med fast arbeidstid for den enkelte, men det er opplyst at svært fa sykehus har sett seg i stand til å gjennomføre dette. Det er både komplisert og fordyrende. Gjennomsnittsberegning innebærer at de ansatte arbeider vakter/skift og at arbeidstiden varierer fra dag til dag og fra uke til uke. Sykehuset praktiserer i forlengelsen av denne ordning en ordning med timebank. Arbeidstakernes -----mer= og-mi-ndrearbeilegges-iinri-timebanken; o-grrrerarbeid-blirsorrr regei--taøed----- avspasering. Våren 2006 hadde sykepleierne som tidligere år innsendt sine ferie- og vaktønsker. Dette skulle danne grunnlag for oppsett av gjennomsnittsberegnet turnus, såkalt "ønsketurnus". Endelig forslag til plan forelå i mai. I brev av 12. mai 2006 fra NSF til sykehusets direktør uttalte de tillitsvalgte v/foretakstillitsvalgt en nærmere begrunnet bekymring på bakgrunn av det forslaget som forelå. Innledningsvis ble det påpekt at en del av årets sommerturnus inneholdt mange vakante vakter/stillinger, noe man anså som bekymringsfullt for den enkeltes arbeidsbelastning i perioden, herunder at sikkerhetshensyn dermed ikke var tilstrekkelig ivaretatt. Brevet avsluttet med følgende: Arbeidsgiver kan kun bruke en gjennomsnittsberegnet turnus hvis det foreligger en skriftlig avtale fra tillitsvalgt. Det vi dessverre ser er at gjennomsnittsberegnede turnuser som ikke er godkjent av tillitsvalgt, likevel blir iverksatt. Dette kan NSF ikke akseptere. Vi ønsker derfor allerede nå å varsle at vi kan komme til å kreve overtidsbetaling for de av våre medlemmer som jobber utover 35,5 timers uke, i turruser som ikke Cr godkjent av tillitsvalgte. Totalt var det 3696 vakter i den aktuelle perioden. Av de 243 ledige vaktene var 145 forutsatt å skulle dekkes gjennom vikarbyråer og 57 av hjelpepleiere. Dette innebar at det var 47 vakter som på dette tidspunktet ble ansett som reelle "hull", i den forstand at man da ikke visste hvem som måtte dekke disse ASD-BORG/02

4 Mot slutten av mai nærmet man seg tidsmessig yttergrense for oppsett av planen. Partene kom ikke til enighet. Avdelingsledelsen besluttet deretter i samråd med sykehusets sentrale ledelse at det skulle arbeides i henhold til den planen som forelå, uten skriftlig avtale med de tillitsvalgte. Sommerturnusen ble gjennomført i samsvar med planen. Planen ble påført følgende håndskrevne opplysning datert 24. mai 2006: Turnusen er etter lover og avtaleverket men ikke godkjent av de tillitsvalgte. Det er enighet mellom partene om at samtlige ankemotparter arbeidet i gjennomsnitt 35,5 timer denne sommerturnusen. Uenigheten består i om det foreligger en gyldig avtale om gjennomsnittsberegning, evntuelt om det er tilstrekkelig at turnusen er drøftet med de tillitsvalgte. Den 15. november 2006 fremsatte NSF krav om overtidsbetaling for sine medlemmer i den aktuelle perioden. I skrivet heter det bl.a. følgende: I følge tariffavtalen har sykepleiere i turnus en arbeidstid på 35,5 timer pr. uke. Arbeidsmiljøloven (AML) paragraf 10.5, kan arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalp-t i virksomhet som er bundet av tariffavtalen inngå en avtale^rn gjennomsnittsberegne arbeidstid. En slik avtale ble ikke inngått for perioden til Dette bunnet i at grunnbemanningen i turnusen var for svak, og man kunne ikke komme utenom at fastpersonell måtte jobbe overtid. NSF kunne ikke godkjenne en slik turnus. Konsekvensene av dette er at alt arbeid utover 35,5 timer pr uke vil bli regnet som overtid. NSF krever derfor at medlemmer som arbeidet mer enn 35,5 timer pr uke i perioden skal få utbetalt overtid. Etter en del korrespondanse ble det avholdt forhandlingsmøte mellom partene den 20. juni Det fremgår av protokollen fra dette møtet at sykehuset sa seg enig i at det ikke var inngått avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, og at kravet om overtid måtte etterkommes. Sykehuset forbeholdt seg imidlertid retten til å gjøre motregning ved å beregne kravet "opp mot de mindre arbeidede timer og vanlig timelønn". NSF aksepterte ikke dette. Sykehuset har senere frafalt motregningskravet. Partene kom ikke til enighet, og i e-post 12. november 2007 fra sykehusets advokat til NSF uttalte sykehuset følgende: Overtidsbetaling må etter vår oppfatning beregnes på grunnlag av faktisk arbeidet tid. De berørte sykepleiere har alle hatt sin faste månedslønn som ikke er blitt berørt av hvordan deres arbeidstid er organisert. De har ikke arbeidet flere timer enn det som er forutsatt i denne månedslønnen. Det er således allerede betalt for de timer som i enkelte uker og på enkelte dager er arbeidet ut over 35,5 eller 9 timer. Arbeidstakerne kan derfor ikke kreve ytterligere betalt for denne tiden ASD-BORG/02

5 Ved stevning av 9. juni 2009 anla sykepleierne søksmål for Oslo tingrett med krav om overtidsbetaling for sommerturnusen 2006, og slik at kravet var nærmere spesifisert for hver enkelt arbeidstaker. Oslo tingrett avsa 2. november 2010 dom med slik domsslutning: ASD-BORG/02 8. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Susanne Hegna kr sekstusenognitti - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall 7. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Sofie Hefte kr firetusennihundreogtjueen - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 6. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Live Bergflødt Gusfre kr åttetusenetthundreogtjue - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 5. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Torfinn Blokkum Flø kr sjutusensekshundreogtolv - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og slo universitetssykehus 4. HF v/styreleder dømmes til å betale Anita Engeskaug kr sjutusentohundreogfemtito - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og -3 - s o umversitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Marte Dombestein Elde kr åttetusensjuhundreogfemtifire - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 2. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Lene Bugge Sandnes kr femtusenfirehundreogtrettini - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Stig Andersen kr sekstusenfirehundreogseksti - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og Når arbeidstakerne allerede har fått betalt for det antall timer de har arbeidet, kan de ikke kreve annet enn overtidstillegget for timer ut over 35,5 pr. uke eller 9 timer pr. dag. Selve timelønnen er allerede utbetalt.

6 og 9. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Karianne Kleppo kr sekstusennihundreogsøttiåtte - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 10. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Mette Sophie Klev kr sjutusentohundreogtrettito - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 11. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Cathrine Knudsen kr åttetusenfemhundre - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 12. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Alice Nikkinen kr femtusentrehundreogtjueåtte - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 13. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Hanne Rørdal kr sekstusenognitti - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og til betaling skjer. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Fredrika Senkpiel kr sekstusenfirehundreogsøtti - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 15. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Tabita Simenstad kr åttetusensekshundreogtjuesju - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 16. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Eivor Skimelid kr åttetusenåttehundreogåttien - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 17. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Hege Sveistrup kr totusensjuhundreognitten - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 18. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Pauline Helen Synnes kr åttetusenfemhundre - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra ASD-BORG/02

7 lønnsforfall og Oslo universitetssykehus 19. HF v/styreleder dømmes til å betale Kirsten Tonstøl Saltvik kr sjutusentohundreogfemtito - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og Oslo universitetssykehus 20. HF v/styreleder dømmes til å betale Ruth Gudrun Seland Thue kr tretusenetthundreogsøttito - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 21. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Trine Trøen kr ellevetusensekshundreogsøttito - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 22. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Ann Lisbeth Wollen kr titusenetthundreogseks - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 23. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Silje Yougil kr sekstusenfirehundreogsøtti - for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt lovens forsinkelsesrenter fra lønnsforfall og 24. Oslo Universitetssykehus HF v/ styreleder dømmes til å betale sakens omkostninger med trettisekstusen - kroner. I tillegg kommer rettens gebyr. 25. Beløpene i post 1-24 forfaller til betaling 2 - to - uker etter dommens forkynnelse. Oslo Universitetssykehus HF har rettidig anket dommen til lagmannsretten. ene har tatt til motmæle. Da sykehuset i mellomtiden - etter tingrettens dom - har utbetalt overtidstillegget til den enkelte - har ankemotpartene nedlagt ny, korrigert påstand i henhold til dette. Ankeforhandling ble holdt 24. og 25. august For den ankende part møtte prosessfullmektigen og juridisk rådgiver Trude Ervik. For ankemotpartene møtte prosessfullmektigen. Det ble avhørt tre vitner. Når det gjelder forhandlingene for øvrig vises til rettsboken. Den ankende parts påstandsgrunnlag er i hovedsak følgende: Tvistetema er om arbeidstakerne i det hele tatt har krav på overtid for den aktuelle turnusperioden. Sykehuset har i ettertid sett at heller ikke overtidstillegget skulle vært ASD-BORG/02

8 utbetalt, men her har man ansett seg bundet av det tilsagn som feilaktig ble avgitt i november Det forelå tilstrekkelig grunnlag for å beslutte gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Det følger av aml 10-5 (1) at det er tilstrekkelig med individuelt samtykke for å etablere en turnusplan basert på gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Slik avtale kan inngås i tråd med anerkjente avtalerettslige prinsipper, det er ikke noe krav om skriftlighet. I den forbindelse vises særlig til Rt 2004 side 53. I nærværende sak foreligger det avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, dette fremgår bl.a. av sykepleiernes arbeidsavtaler, systemet med ønsketurnus, den praktiske gjennomføringen av dette systemet, deltakelse i den såkalte "timebanken" samt sykepleiernes aktive deltakelse i fastleggelsen av arbeidsplanen. Arbeidsmiljøloven stiller ikke noe ufravikelig krav om skriftlig avtale med de tillitsvalgte, det er tilstrekkelig at arbeidsgiver har drøftet planen med dem, jf aml Enighet med de tillitsvalgte er således ikke nødvendig for at det skal foreligge_en _gyldig avtale om gjennomsnittsberegning. Subsidiært anføres at det ikke foreligger grunnlag for utbetaling av ny timelønn. en har allerede mottatt grunnlønn for de timer som er arbeidet, og de har ikke krav på dobbelt betaling for noen av disse timene. Praktiseringen av systemet med ønsketurnus innebærer dessuten at timer ut over ordinær arbeidstid tas ut ut som arbeidsfri, jf prinsippet i aml 10-6 (12). Det nedlegges slik påstand: Oslo universitetssykehus HF frifinnes. 2. Oslo universitetssykehus HF tilkjennes sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten. enes påstandsgrunnlag er i hovedsak følgende: ene krever ordinær overtidsbetaling for alle dager/uker det ble arbeidet ut over alminnelig arbeidstid, slik arbeidstiden er nærmere regulert i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Med ordinær overtidsbetaling menes timelønn pluss 50% eller 100% overtidstillegg, jf overenskomstens del B, inngått mellom NSF og UUS Det vises også til aml ASD-BORG/02

9 arbeidstiden kan fravikes på nærmere bestemte vilkår, men da kreves det skriftlig avtale med de tillitsvalgte, jf 10-8 (3) og 10-5 (2). Arbeidsgiver kan ikke ensidig fastsette en avvikende plan uten de tillitsvalgtes skriftlige samtykke. Etablert langvarig praksis de forutgående år/somre er ikke tilstrekkelig. Dessuten hadde de tillitsvalgte hvert år tidligere gitt skriftlig aksept, slik loven krever. Arbeidstakernes arbeidsavtaler, med bruk av ordet "gjennomsnittlig" er ikke tilstrekkelig -g ASD-BORG/02 2. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Lene Bugge Sandnes kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med I. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Stig Andersen kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av Anken forkastes med den endring at: Det nedlegges slik påstand: Arbeidstiden er overskredet og utløser krav på ordinær overtid pr. arbeidet time ut over arbeidsmiljølovens og Overenskomstens grenser pr dag og uke. I den utstrekning det enkelte dager eller uker er arbeidet mindre enn det ordinær arbeidstid tilsier, er dette arbeidsgivers risiko. De tillitsvalgtes innsigelser var legitime og saklige. Selv om 47 ubesatte vakter i seg selv ikke er et påfallende stort antall i forhold til nærmere 4000 vakter, innebar det likevel en klar risiko for at noen arbeidstakere ville bli pålagt vakter i tillegg til den turnusen de allerede var satt opp på, og dermed en ekstra arbeidsbelastning i en ellers travel hverdag. Dommen i Rt 2004 side 53 er ikke relevant. I den saken var partene enige om at det var inngått en muntlig avtale, noe som ikke er tilfelle her. J for å etablere en avtale om gjennomsnittsberegning etter arbeidsmiljøloven.. Bruken av dette ordet "gjennomsnittlig" i arbeidsavtalene er kopi av tariffavtalens bestemmelser. Tariffavtalens ordlyd er heller ikke hjemmel i seg selv for at arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes. Den enkelte arbeidstaker har selv ingen kompetanse til å inngå slik avtale. Det forelå ingen avtale med tillitsvalgte om godkjenning av turnusen, og det rettslige grunnlaget for ankemotpartenes krav er aml 10-8 og Aml's bestemmelser om

10 3. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Marte Dombestein Elde kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og feriepengeforfall og 4. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Anita Engeskaug kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av 5. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Torfinn Blokkum Flø kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og feriepengeforfall og 6. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Live Bergflødt Gusfre kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 7. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Sofie Hefte kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tilleggav 8. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Susanne Hegna kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av 9. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Karianne Kleppo kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av 10. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Mette Sophie Klev kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av 11. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Cathrine Knudsen kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tiilegg av 12. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Alice Nikkinen kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av -lo ASD-BORG/02

11 14.Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Fredrika Senkpiel kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av ASD-BORG/ Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Ann Lisbeth Wollen kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 21. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Trine Trøen kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av 20. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Ruth Gudrun Seland Thue kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 19. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Kirsten Tonstøl Saltvik kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 18. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Pauline Helen Synnes kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 17. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Hege Sveistrup kr for utført overtidsarbeid i perio_ccn_.0-610ø2006 med_tiilegg,a -_- 16. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Eivor Skimelid kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av 15. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Tabita Simenstad kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av 13. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Hanne Rørdal kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av

12 23. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Silje Yougil kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av 25. For lagmannsretten tilkjennes ankemotpartene sakens omkostninger med tillegg av rente fra forfall og til betaling finner sted. Lagmannsretten bemerker: Det sentrale og første spørsmålet lagmannsretten må ta stilling til, er om partene for sommerturnusen 2006 inngikk avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, med andre ord en ordning som fraviker lovens bestemmelser om alminnelig arbeidstid. Når det gjelder arbeidsmiljølovens bestemmmelser om arbeidstid, uttaler førstvoterende i Rt 2004 side 53 i avsnitt 26 og 27 følgende (henvisningene gjelder den tidligere arbeidsmiljøloven, men realiteten er i hovedsak den samme): (26) Arbeidsmiljølovens bestemmelser er i utgangspunktet ufravikelige. Men de kan fravikes ved avtale når dette er særskilt fastsatt, jf. lovens 5. Lovens kapittel X om arbeidstiden inneholder ufravikelige regler, men åpner i atskillig utstrekning for avtaler om avvikende ordninger, dels med arbeidstakernes tillitsvalgte og dels direkte med den enkelte arbeidstaker. I de tilfeller hvor det gis adgang til å inngå slike avtaler, er det gjennomgående satt grenser for hva de kan gå ut på. Lovens 47 nr. 1 (någjeldende 10-5, lagm.anm) er et eksempel på dette. Her gis partene adgang til å fravike bestemmelsene om den alminnelige arbeidstid i 46 (nå 10-4, lagmannsrettens anm) ved innføring av en gjennomsnittsberegning. Samtidig settes det en grense ved 48 timers arbeidstid innenfor den enkelte uke. En noe tilsvarende ordning finner man for eksempel i bestemmelsen i arbeidsmiljøloven 50 for bruken av overtidsarbeid. (27) Dette er bestemmelser av offentligrettslig karakter, sprunget ut av det behov for vern av arbeidstakerne som kommer til uttrykk i lovens l... Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid er inntatt i lovens kapittel 10. Lovens 10-4 inneholder bestemmelser om den alminnelige arbeidstid, pr dag og pr uke. I 10-6 finner vi bestemmelsene om overtid, hva som regnes som overtidsarbeid og hvorledes overtiden skal godtgjøres. Lovens 10-6 (12) inneholder et unntak fra bestemmelsene om rett til godtgjøring, idet arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig kan avtale at overtidstimer helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt. Aml 10-5 om adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, som tilsvarer den tidligere lovens 47, befinner seg i skjæringspunktet mellom lovens bestemmelser om den ASD-BORG/02

13 alminnelige arbeidstidens lengde i 10-4 og bestemmelsene om overtid i Det vises til førstvoterendes bemerkninger i Rt 2004 side 53 avsnitt 23 fig om dette. Daglig arbeidstid skal etter aml 10-4 ikke overstige ni timer, og den ukentlige arbeidstiden skal ikke overstige 40 timer, noe avhengig av virksomhetens karakter. I henhold til den overenskomsten som var inngått for Ullevål sykehus er ukentlig arbeidstid 35,5 timer. Det følger av 10-5 at den alminnelige arbeidstiden kan fordeles ulikt på de forskjellige dagene og ukene i en nærmere definert periode utover rammene i Bestemmelsen er den formelle lovhjemmelen for ulike typer fleksitidsordninger og for skift-/turnusordninger der den ukentlige arbeidstiden varierer fra dag til dag og/eller uke til uke. Det fremgår av 10-5 at gjen_nomsnittsfieregn ng aldr i kan avtales for mer enn 52 uker av gangen. Aml 10-5 (1) regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Annet ledd gjelder virksomheter som er bundet av tariffavtale, og lovens ordlyd er klar. Den krever skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte. Arbeidsmiljøloven inneholder også bestemmelser om daglig og ukentlig arbeidsfri, nærmere regulert i Utgangspunktet er etter første ledd at det skal være minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer, Imidlertid følger det av tredje ledd at det i virksomhet bundet av tariffavtale kan inngås skriftlig avtale med de tillitsvalgte om unntak. Det kan likevel ikke avtales kortere arbeidsfri periode enn 8 timer pr døgn eller 28 timer pr uke. Partene er enige om at gjennomsnittsberegning i praksis er en nødvendighet og praktiseres ved de aller fleste sykehus, der leger og sykepleier arbeider etter nærmere fastsatte turnuser med variabel arbeidstid fra dag til dag og/eller uke til uke. Slik var og er også driften innrettet ved Ullevål sykehus. Partene er videre enige om at den turnusplanen som ble gjennomført sommeren 2006 lå innenfor den ordning som kunne avtales etter aml 10-5, og lagmannsretten legger dette til grunn. Spørsmålet er imidlertid om det var inngått noen forpliktende avtale. Etter lovens ordlyd skal som nevnt avtalen inngås skriftlig. Den ankende part har i denne forbindelse særlig vist til Rt 2004 side 53 der Høyesterett kom til at lovens krav om skriftlighet ikke er noe ufravikelig krav. Etter lagmannsrettens syn er denne dommen av mindre betydning for vår sak. I den saken var partene nemlig enige om at det var inngått en muntlig avtale, noe som ikke er tilfelle her ASD-BORG/02

14 Som nevnt må lagmannsretten først ta stilling til om det kan sies å være avtalt en arbeidstidsordning med gjennomsnittsberegning i perioden 19. juni til 10. september Om dette spørsmålet sier tingretten følgende: Sykepleierne er bundet av en tariffavtale som består av to deler. Den sentrale delen, Overenskomstens A-del, er inngått mellom Navo (nå Spekter) og NSF (Norsk sykepleierforbund). Den lokale delen, Overenskomstens B-del, er inngått mellom NSF og Ullevål universitetssykehus. I den sentrale delen fremgår det i punkt 2.4: "Den ordinære arbeidstiden skal ikke overstige gjennomsnittlig 35,5 timer pr. uke i følgende tilfelle: 1. I turnusordninger hvor ordinært arbeid må utføres mellom kl og kl og/ eller minst hver 3. søndag. 2. Ved døgnkontinuerlig skiftarbeid Merknad: I henhold til punkt 1. 1, vil ansatte i helseforetak som pr var omfattet av bestemmelsene i overenskomsten i Oslo Kommune, være omfattet av følgende bestemmelse: For følgende grupper skal ikke arbeidstiden overstige 35,5 timer pr uke i gjennomsnitt: - Arbeidstakere i turnus jeneste som omfatter tjeneste mellom kl og kl Arbeidstakere med søndagstjeneste minst hver 3. søndag etter oppsatt turnusplan. - Arbeidstakere i fast nattjeneste samt arbeidstakere i fast kveldstjeneste som er en del av en turnusordning når delere av tjenesten faller i tidsrommet kl kl " (rettens undertrekninger) I den sentrale delen er det altså inntatt en særbestemmelse for ansatte i Oslo kommune. Formuleringen vedrørende arbeidstid er noe annerledes for disse. I Overenskomstens B-del pkt 1.2 er den samme formuleringen som i særbestemmelsen i den sentrale delen, benyttet. Videre fremgår det av hver enkelt av saksøkernes arbeidsavtale vedrørende arbeidstid at en heltids stilling utgjør "p.t. gjennomsnittlig 35,5 t/uke" (rettens uthevinger). Isolert sett kan formuleringene i overenskomstene og arbeidsavtalene tyde på at det foreligger en avtale om gjennomsnittsberegning, siden det skal arbeides 35,5 timer "i gjennomsnitt" og "gjennomsnittlig". Også det forhold at turnusplanen bygget på en såkalt ønsketurnus som betyr at sykepleierne selv har satt opp ønsker for hvordan de vil arbeide i perioden, kan tyde på at det er avtalt gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Videre praktiserer Ullevål en ordning med en såkalt timebank, og dette ASD-BORG/02

15 går ut på at sykepleierne for en turnusperiode kan sette opp timer slik at de arbeider 16 timer mer eller mindre enn de "skal" i løpet av turnusperioden, dvs i gjennomsnitt 35,5 timer pr uke. Denne pluss/minus-tiden overføres til neste turnusperiode. Også dette er et forhold som indikerer at arbeidstiden er gjennomsnittsberegnet. Det er etter den gjennomgangen retten har foretatt liten tvil om at systemet er lagt opp slik at det er meningen at arbeidstiden skal gjennomsnittsberegnes. Retten er likevel av den oppfatning at dette spesielt må avtales, slik det har vært praktisert på Ullevål, ved at de tillitsvalgte godkjenner turnusordningen for hver periode. Retten kan ikke se at tariffavtalens generelle og/ eller spesielle del tilfredsstiller kravet til en slik godkjennelse, heller ikke sammenholdt med praktiseringen av timebanksystemet og ønsketumussystemet. Retten legger etter bevisføringen til grunn at det heller ikke har vært meningen mellom tariffavtalens avtaleparter at ordlyden skal forstås på en slik måte at avtale om gjennomsnittsberegning er inngått. Det samme gjelder, slik retten har forstått det, mellom partene i den lokale delen av tariffavtalen, Overenskomstens B-del. En motsatt tolkning vil etter rettens oppfatning til en viss grad innebære en undergraving av lovens system om at de tillitsvalgte må godkjenne en gjennomsnittsberegning av arbeidstiden i visse tilfeller. En turnusperiode inneholder nattevakter med varighet på over 9 timer, og den inneholder en hviletid som er mindre enn I l timer mellom vaktene. I slike tilfeller er det lovbestemt at de tillitsvalgte må godkjenne ordningen. Det vises til Arbeidsmiljøloven 10-5 (2) og 10-8 (3). Det er en grunn til at avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden ikke kan gjøres med den enkelte arbeidstaker i visse tilfeller i loven. Arbeid under en slik turnus som praktiseres vil variere, og av den grunn vil det være et behov for at de tillitsvalgte går inn og vurderer den foreslåtte turnusordning. Hensynene som ligger bak ordningen, vil slå til. Det vil de selv om ønsketurnus er praktisert. Videre bemerkes at i den grad det er meningen fra OUS sin side at de har avtalt gjennomsnittsberegning av arbeidstiden med sykepleierne og/ eller de tillitsvalgte, ville OUS som arbeidsgiver hatt størst oppfordring til å bringe klarhet i avtaleforholdet. En slik manglende klarhet vil etter rettens oppfatning måtte gå ut over OUS. Retten kan etter dette ikke se at det faktisk er avtalt en gjennomsnittsberegning av arbeidstiden i dette tilfellet, verken mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker, eller mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Lagmannsretten slutter seg i det alt vesentlige til tingrettens vurdering og konklusjon slik det fremgår av foranstående, og vil særlig bemerke: I denne saken reiste de tillitsvalgte klare innsigelser i mai 2006, da arbeidsgivers forslag til turnusplan ble fremlagt. Innsigelsen var begrunnet i hensynet til den enkelte arbeidstakers arbeidssituasjon, og faren for at belastningen kunne bli uakseptabelt stor for enkelte i løpet av sommeren. Arbeidsgiver har anført at denne bekymringen var ubegrunnet, da det dreide seg om et svært lite antall ubesatte vakter. Arbeidsgiver har videre vist til at man gjennomgående har vært i samme situasjon tidligere, uten at de tillitsvalgte har protestert ASD-BORG/02

16 Til dette vil lagmannsretten bemerke at arbeidsmiljøloven ikke krever at de tillitsvalgte må påberope seg nærmere angitte grunner for å motsette seg et avtaleforslag. Lagmannsretten vil dessuten bemerke at uansett er den begrunnelsen som her ble gitt tilstrekkelig saklig underbygget. Det vises i denne sammenheng også til prinsippet i aml 10-2 (1). Til ytterligerer støtte for det syn at det ikke er grunnlag for stille nærmere krav til de tillitsvalgtes begrunnelse for ikke å inngå avtalen, viser lagmannsretten til Arbeidsrettens dom inntatt i ARD Denne gjaldt spørsmålet om det innebar bruk av ulovlig kampmiddel at de tillitsvalgte sa opp og/eller lot være å inngå særavtale om forlenget arbeidstid utover alminnelig arbeidstid for leger ved to sykehus. Særavtaler om forlenget arbeidstid var hjemlet i sentral tariffavtale og begrunnet i behov for ekstra arbeidskraft på grunn av legemangel. Arbeidsretten fant at det ikke kunne stilles opp noe krav om begrunnelse fra arbeidstakerne. Arbeidsretten uttaler på side 87 siste avsnitt følgende:... Når sykehuset finner forlenget arbeidstid nødvendig "av hensyn til driften", vil det ligge et press på arbeidsgiveren allerede i muligheten for at man ikke kommer til enighet om en F-planavtale, eller for at en avtale sies opp. Det er så å si en latent funksjon i avtalereguleringen. Hvis en F-planavtale ikke blir inngått, eller blir sagt_ opp, vil det for arbeidsgiveren utvilsomt kunne oppleves og virke som et press for å finne frem til mulige løsninger for å få ivaretatt det behov man har. Hvis dette i seg selv skulle være tilstrekkelig til å anse oppsigelse eller ikke-inngåelse som tariffstridig arbeidskamp, ville det i realiteten innebære en plikt for arbeidstagerne til å inngå og opprettholde avtaler. Dersom arbeidsgiver under hensyn til styringsretten ensidig skulle ha rett til å fastsette en turnus basert på gjennomsnittsberegning i situasjoner hvor de tillitsvalgte motsetter seg avtalen, vil dette harmonere dårlig med arbeidsmiljølovens uttalte bestemmelse om at det skal inngås skriftlig avtale med de tillitsvalgte, jf 10-5(2). Det vises i denne forbindelse også til Arbeidsrettens dom inntatt i ARD Denne saken gjaldt spørsmål om fortolkning av en tariffavtale, knyttet til spørsmålet om rullering av en vaktliste på et hotell. Slike vaktlister skulle fastsettes ved avtale mellom partene, og tvist avgjøres av en nemnd. Om dette uttalte Arbeidsretten følgende: Dette systemet... innebærer at arbeidsgiver når en vaktliste settes opp etter (Riksavtalen for perioden til 3 i mellom NHO og RBL/LO samt HRAF, lagmannsrettens anm.) ikke ensidig kan fastsette vaktlistens innhold. Denne konsekvensen av regelen i er ikke omstridt mellom partene. På denne bakgrunn vil det etter Arbeidsrettens syn harmonere dårlig med systemet for etablering av vaktlister etter 3.4.6, å legge til grunn at arbeidsgiveren har en ensidig rett til å fastsette vaktlisten i en eventuell mellomperiode, frem til ny vaktliste er avtalt mellom partene eller fastsatt ved nemnd ASD-BORG/02

17 Selv om sakene ikke er helt sammenliknbare, må det samme prinsippet gjelde i vår sak. Arbeidsgiver kan ikke ensidig sette arbeidsmiljølovens bestemmelser til side i situasjoner der de tillitsvalgte gjør innsigelser. Dermed kan man heller ikke si at det var inngått stilltiende avtaler med den enkelte arbeidstaker. Etter lagmannsrettens syn ville en slik ordning også bidra til en uthuling og tilsidesettelse av avtaleverket og arbeidsmiljølovens klare bestemmelser. Etter dette finner lagmannsretten at det ikke var inngått noen avtale om gjennomsnittsberegning for sommerturnusen 2006 ved Ullevål sykehus. Dermed har de ansatte krav på overtidsgodtgjørelse i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er ingen uenighet mellom partene om beregningen av hvert enkelt krav dersom ankemotpartenes syn fører frem. Påstandsbeløpene er justert under hensyn til at overtidstillegget allerede er betalt. Spørsmålet er imidlertid om det også skal utbetales timelønn for overtidstimene, ikke bare tillegget. Det er på det rene at samtlige arbeidet 35,5 timer pr uke i gjennomsnitt i turnusperioden. Noen dager/uker arbeidet de utover den alminnelige arbeidstiden, noen dager/uker mindre. Når situasjonen er den at det ikke er avtalt gjennomsnittsberegning, må konsekvensen etter lagmannsrettens oppfatning bli at det skal utbetales overtid i samsvar med gjeldende regler for overtidsarbeid, både vanlig timelønn og overtidstillegg. Arbeidsgiver må bære risikoen for, og de økonomiske konsekvensene av at man i perioder har akseptert at arbeidstaker har arbeidet mindre enn vanlig arbeidstid. Dette skal ikke ramme arbeidstakerne økonomisk. ene har etter dette fått medhold fullt ut, og de har dermed vunnet saken. Det følger da av tvisteloven 20-2 første jf. annet ledd, at de har krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten. Lagmannsretten - lagmann Rønneberg og ekstraordinær lagdommer Schiøll - kan ikke se at det er grunnlag for å frita motparten for erstatningsansvaret. Advokat Nilssen har fremlagt oppgave hvor samlet salær for lagmannsretten utgjør kr med tillegg av merverdiavgift, tilsammen kr ,-, og denne oppgaven legges til grunn. En dommer - lagdommer Bernhardt - er kommet til samme konklusjon som de øvrige dommere, men under atskillig tvil. Tvilen knytter seg først og fremst til spørsmålet om det er inngått avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid for sommeren Som de øvrige dommere mener denne dommer at meningen hos både arbeidsgiver og de berørte arbeidstakere var at arbeidstiden skulle gjennomsnittsberegnes. Det må også legges til grunn at begge parter var seg dette bevisst. Tvilen knytter seg til om de tillitsvalgte reelt sett har akseptert avtale om gjennomsnittsberegning på en måte som rettslig sett fører til at ASD- BORG/02

18 avtalen er bindende. Denne dommers tvil bygger i så måte på at arbeidstakernes tillitsvalgte tidligere år ikke har bestridt at det var avtalt gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Spørsmålet har, slik denne dommer ser det, ikke vært satt på spissen fordi sommerturnus basert på "ønsketurnus" har blitt godkjent. Når dette ikke skjedde sommeren 2006, må det antas å skyldes forhold som er nevnt i NSF's brev 12. mai 2006 til sykehusets direktør, som sitert innledningsvis i dommen her. Brevet kan etter denne dommers oppfatning også leses som et varsel om at sommerturnusordninger som tidligere var blitt akseptert av ansatte og tillitsvalgte ved at de "blir iverksatt" uten at de er godkjent av tillitsvalgte, nå ikke vil bli akseptert. Dette kan gi grunnlag for det synspunkt at varselet er et utspill for å kreve endringer i tidligere avtaler og etablerte ordninger, og ikke basert i reell bekymring for den merbelastning årets forslag til sommerturnus ville representere for arbeidstakerne. Slik sett vil nektelsen av å godkjenne sommerturnusen for 2006 ikke være gjort i "god tro", eller i lojalitet til et avtalt og fast praktisert system, men først og fremst være uttrykk for andre lønnskrav enn de gjeldende. Med den uklarhet og tvil som knytter seg til domsresultatet for denne dommer, bør heller ikke ankemotpartene tilkjennes saksomkostninger, jf tvisteloven 20-2 tredje ledd bokstav a). Etter denne dommers syn bør hver av partene bære sine saksomkostninger for tingretten og for lagmannsretten. Dommen er enstemmig med den særmerknad og dissens i omkostningsavgjørelsen som fremgår ovenfor ASD-BORG/02

19 Domsslutning: 1. Anken forkastes med den endring at: 2. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Stig Andersen kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og 3. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Lene Bugge Sandnes kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 4. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Marte Dombestein Elde kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og 5. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Anita Errg^-S.3TS;for utøt o etdsareid i perioøø=toø^ø6^ med 6. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Torfinn Blokkum Flø kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 7. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Live Bergflødt Gusfre kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 8. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Sofie Hefte kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og 9. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Susanne Hegna kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og 10. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Karianne Kleppo kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med ASD-BORG/02

20 12. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Cathrine Knudsen kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med ASD-BORG/ Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Alice Nikkinen kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og 14. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Hanne Rørdal kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og 15. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Fredrika Senkpiel kr f utfø ^vertt c^rhe d-f-agrieden Wmed 16. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Tabita Simenstad kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 17. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Eivor Skimelid kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og 18. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Hege Sveistrup kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og 19.Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Pauline Helen Synnes kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 20. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Kirsten Tonstøl Saltvik kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 11. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Mette Sophie Klev kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med

21 22. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Trine Trøen kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og ASD-BORG/02 Bekreftes for førstelagmannen: Anne Lise Rønneberg Peter L. Bernhardt Trygve Schiøll 25. Oslo universitetssykehus HF dømmes til å betale til ankemotpartene sakens omkostninger for lagmannsretten med 81_.250 åttientusentohundreogfemti innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse. 24. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Silje Yougil kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med tillegg av feriepenger samt forsinkelsesrenter fra henholdsvis lønns- og 23. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Ann Lisbeth Wollen kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med 21. Oslo universitetssykehus HF v/styreleder dømmes til å betale Ruth Gudrun Seland Thue kr ,- for utført overtidsarbeid i perioden med

22

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL

Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL Permitteringsinstituttet er vesentlig innskjerpet! Regelendringene fra 1.januar 2014 Arbeidsgiverperioden

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Innlegget er skrevet av Jan Eikeland, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Om grensene for styringsretten: Hvor fritt står ledelsen når de ønsker å gjøre

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo. Saksnr.: 23/2008. Lnr.: 10/2010. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo. Saksnr.: 23/2008. Lnr.: 10/2010. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo Saksnr.: 23/2008 Lnr.: 10/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Elin Nykaas Trond Dolva Tove Stangnes Thor Boger Hildegunn

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold: Side Forord 3 Innledning 4 Modeller og fleksibilitet 5 Grunnturnus 5 Skriftlig avtale med tillitsvalgte 5 Oppsigelse

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009:

Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009: ARBEIDSRETTEN Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009: LO Stat, med Norsk Tjenestemannslag (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Arbeidsgiverforeningen Spekter og Studentsamskipnaden

Detaljer

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager)

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) KS har i B-rundskriv 12/2009 gitt anbefaling om hvordan arbeidsmiljølovens regler om arbeid

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02181-A, (sak nr. 2009/5), sivil sak, anke over dom, A B (advokat Christian S. Mathiassen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

Arbeidsmiljøloven tvangstrøye eller fornuftig redskap? av Tine Eidsvaag Juridisk fakultet UiB.

Arbeidsmiljøloven tvangstrøye eller fornuftig redskap? av Tine Eidsvaag Juridisk fakultet UiB. Arbeidsmiljøloven tvangstrøye eller fornuftig redskap? av Tine Eidsvaag Juridisk fakultet UiB. 1 Konferansens tema: Arbeidstidsordninger i helse- og omsorgssektoren Kan brukernes behov, arbeidstakernes

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

NSFs arbeidstidspolitikk er basert på

NSFs arbeidstidspolitikk er basert på NSFs arbeidstidspolitikk er basert på Turnusarbeiderne jobber etter unntaksbestemmelsene Tillitsvalgte kan avtale: gjennomsnittsberegning av arbeidstiden arbeidstid inntil 12.5 timer pr døgn Kortere enn

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i HR-2011-00504-U, (sak nr. 2011/173), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 30. januar 2014 Saksnr.: 37/2013 Lnr.: 2/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord............................................................................... 4 Arbeidstidsordninger.................................................................

Detaljer

Lønn og arbeidstid. 2.26 Likelønn

Lønn og arbeidstid. 2.26 Likelønn Lønn og arbeidstid 2.26 Likelønn Oppgaven er utdrag av LKN 2005-16, og rettslig hjemmel for drøftelsen er likestillingsl. 21. Følgende er klagenemnda for likestilling sine merknader som ut fra likestillingslovens

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

(6) I krav fra LO Stat, NJF og NTF av 24. februar 1997 het det i punkt 2.3.2.3 om Delte dagsverk :

(6) I krav fra LO Stat, NJF og NTF av 24. februar 1997 het det i punkt 2.3.2.3 om Delte dagsverk : ARBEIDSRETTEN Den 13. februar 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 15/2006, lnr. 6/2007: Landsorganisasjonen i Norge LO Stat, med Norsk Jernbaneforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Fagforbundet

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven 1 Endringer i arbeidsmiljøloven - Midlertidig ansettelse - Arbeidstid - Aldersgrenser 27. januar 2015 www.svw.no Endringer i arbeidsmiljøloven innledning Proposisjon 39: - Midlertidig ansettelse Proposisjon

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) NORGES HØYESTERETT Den 5. juni 2009 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) mot A (advokat Bent

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet 12. april 2012 I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 vil Norsk Teknologi fremme følgende krav

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Tilleggsrapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 27. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere: ARBEIDSRETTEN -DOM Avsagt: 4. juli 2011 Sak nr.: 07/2011 Lnr.: 25/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Bjørn Ressem Lars Chr.

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård)

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) ARBEIDSRETTEN Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) mot HSH (advokat Gaute Krokann). Dommere: Gisle, Gussgard,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015 Bjørg Anne Rynning, Negotia Storstreik mot foreslåtte endringer Massiv protest mot ny arbeidsmiljølov 28. januar 2015 STOR deltakelse utenfor Stortinget

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon. Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer

Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon. Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer Arbeidsrettens dom 9.1.2009 Tariffbestemt arbeidstid (VO bilag 5) kan verken avvikes med lengre eller

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Arbeidstakers rettigheter i henhold til aml 10-2... 6 Generelle råd til tillitsvalgte

Detaljer

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeid på leir utfordrer de normale bestemmelsene i lov og avtale som regulerer arbeidstid og fritid. For

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Tone Aasgaard Gerd Torkildson Randi Johanne Løvland Leif Arne Asphaug-Hansen Merete Longva Lindland

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Tone Aasgaard Gerd Torkildson Randi Johanne Løvland Leif Arne Asphaug-Hansen Merete Longva Lindland ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. november 2014 Saksnr.: 14/2014 Lnr.: 49/2014 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Tone Aasgaard Gerd Torkildson Randi Johanne Løvland Leif Arne Asphaug-Hansen Merete Longva

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009.

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale partene avsluttet 9. januar forhandlingene om nye særavtaler. Dette rundskrivet gjennomgår de endringene som er gjort. Alle avtalene er gjort

Detaljer

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015 Arbeidstid Styrkeløftet 2015 Problemer Hvor lenge skal vi arbeide Beredskap Gjennomsnittsberegning Pauser Søndager Overtid Når begynner arbeidet? Tyco-dommen Teknikere som installerte sikkerhetssystemer

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2012 Saksnr.: 7/2012 Lnr.: 31/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 16. desember 2010 Saksnr.: 1/2010 Lnr.: 42/2010 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 18.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-079526SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagmann Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius

Detaljer

Medlemsmøte 22. august 2006

Medlemsmøte 22. august 2006 Medlemsmøte 22. august 2006 Etter særavtalen? Oversikt juni 2004: Departementet varsler at de ønsker å si opp de sentrale retningslinjer om fordeling av arbeidstid (rundskriv F-93/92) 23. juni 2004: Drøftingsmøte

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. oktober 2014. Saksnr.: 17/2014. Lnr.: 40/2014

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. oktober 2014. Saksnr.: 17/2014. Lnr.: 40/2014 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 6. oktober 2014 Saksnr.: 17/2014 Lnr.: 40/2014 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Kirsti Coward Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret Arbeidsmiljøsenteret Historisk utvikling 1892: 1894: 1935: 1936: 1936: 1956: 1958: 1977: Lov om tilsyn i fabrikker (Arbeidstiden for ungdom mellom 14 og 18 år ble begrenset til 10 timer) Lov om ulykkesforsikring

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.12.2008 Ref. nr.: 08/34473 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 51/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse: Adhd Norge

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i HR-2014-00590-U, (sak nr. 2014/388), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, A (advokat Jostein Grosås til prøve) mot B (advokat Anders Flatabø til prøve)

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 16. september 2013 Saksnr.: 3/2013 Lnr.: 28/2013 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg Spørsmål

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer