Forslag til Landsmøtet 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til Landsmøtet 2010"

Transkript

1 NORSK SELSKAP FOR FOTOGRAFI Tilsluttet FIAP (Fedèration Internationale de l Art Photograpique) Forslag til Landsmøtet 2010 Forslag 1 Økning av kontingenten til kr 150,- per år for klubbmedlemmer Kontingenten i NSFF har siden 2002 vært kr.120, en økning i kontingenten er naturlig ut i fra en pristigning. Hovedstyret ønsker å øke kontingenten og samtidig gi gratis deltagelse i Landskonkurransene for våre medlemmer. Det vil styrke NSFF sin økonomi, samtidig som vi stimulerer til økt deltagelse i Landskonkurransene. Det betyr også en forenkling i arbeidet for både kasserer i NSFF og for konkurranseutvalget. En styrket økonomi vil også gi NSFF muligheten til å skape et godt innhold i de Nasjonale Fototreffene og Landsmøtene. Vi kan også øke bevilgningene til stipend og arrangementstøtte. Begge deler vil komme våre klubber og medlemmer til gode med muligheter for å realisere prosjekter og arrangementer som eller ville blitt en økonomisk utfordring. Våre sponsorer bidrar ikke med direkte økonomisk støtte lenger, men flere av sponsorene kjøper annonser i Årbøkene. Sponsorene gir også premier til Landskonkurransene, papir til Årbok og porto for utsendelse av Årbok. Dette er selvsagt med på å redusere våre utgifter, og gir oss muligheter for å gi alle våre medlemmer en gratis Årbok kostnadsfritt tilsendt i posten til den enkelte. Forslag 2 Vedtektsendring En tilnærmet indeksregulering av kontingenten, med oppjustering hvert tredje år. Det er vanlig at priser blir indeksregulert, noe som gir forutsigbarhet og tryggere rammer å jobbe etter. Inntekter og utgifter må ha en viss ballanse. En kontingentøkning skaper ofte støy og motvilje, og for å unngå store hopp i økningen av kontingenten, kan det være hensiktsmessig at dette skjer regelmessig. En kontingent som vedtas på et Landsmøte, vil ikke få innvirkning før det påfølgende år. Dette gir klubbene mulighet for å justere egne kontingenter. 1

2 Forslag 3 Ungdomsrabatt på kontingent i NSFF Alternativ 1-18 års grense Det foreslås en egen ungdomskontingent for medlemskap i NSFF. Kontingenten settes til 50 % av vanlig kontingent. Aldersgrensen for Ungdomskontingent settes til 18 år. Tønsberg Kamera Klubb og mange andre klubber har redusert kontingent/ halv pris for ungdom (studenter/skoleelever.) For å synliggjøre ungdomsarbeidet i NSFF overfor myndigheter og andre synes vi det er riktig å markere dette ved å sette kontingent for ungdom til 50 % av ordinær kontingent. Det er viktig å få ungdom inn i positive miljøer og fritidsaktiviteter som fotografering må sies å være det. Nå som NSFF satser på eget ungdomsutvalg, tror vi en slik rabatt vil stimulere klubber til å satse på ungdom og derigjennom flere ungdomsmedlemmer Forslagsstiller: Tønsberg KK Alternativ 2-25 års grense Hovedstyret støtter forslaget om en ungdomsrabatt, men foreslår at aldersgrensen økes til 25 år. Dette fordi 25 år er et innarbeidet begrep eks. i Landskonkurransene. Pr har vi registrert 88 medlemmer under 25 år. Forslag 4 Opprettelse av NSFF Skolen, et selskap som skal drifte salg av programvare og, dataprodukter til våre medlemmer, samt produksjon av Årbok. På grunn av økt omsetning av programvare, må NSFF i følge norsk lov innrapportere til momsregisteret. Vi ønsker derfor å skille ut det som går på omsetting av programvare og produksjon av Årboken, fra NSFF sin ordinære drift til et egen registrert selskap. Dette var vi nødt å gjøre i 2009 fordi omsetningen økte vesentlig mer en det vi hadde forutsagt i budsjettet som ble godkjent på Landsmøtet i Hovedstyret ber om Landsmøtet sin aksept på at NSFF skolen dannes. Forslag 5 Deltagelsen i Landskonkurransene blir gebyrfri for medlemmer i NSFF Forslaget blir trukket dersom forslag 1 ikke blir godkjent Dersom Landsmøtet vedtar en kontingentøkning, foreslår Hovedstyret at Landskonkurransene blir gebyrfri. Dette vil gi flere mulighet til å delta og det vil forenkle kontrollarbeidet for kasserer og Konkurranseutvalget. 2

3 Forslag 6 Landskonkurransene blir en åpen konkurranse Dersom Landskonkurransen blir en åpen konkurranse for alle, kan vi med rette si at det er et Norgesmesterskap i fotografering Det kan også være en motivasjon for å melde seg inn i en lokal fotoklubb, da blir jo deltagelsen i Landskonkurransen gratis 1. Dersom forslag 1 blir godtatt foreslås denne gebyrordningen: Deltagergebyr i Landskonkurransene for deltagere som ikke er medlem i NSFF: o kr.200,- for en klasse o kr.250,- for to klasser o kr.260,- for tre klasser o Ungdom, kr.100,- uansett hvor mange klasser (Ungdom regnes til og med det året en fyller 25 år) 2. Dersom forslag 1 ikke blir godtatt foreslås denne gebyrordningen: Deltagergebyr i Landskonkurransene for deltagere som er medlem i NSFF: o kr.90,- for en klasse o kr.120,- for to klasser o kr.140,- for tre klasser o Ungdom gratis (Ungdom regnes til og med det året en fyller 25 år) Deltagergebyr i Landskonkurransene for deltagere som ikke er medlem i NSFF: o kr.200,- for en klasse o kr.250,- for to klasser o kr.260,- for tre klasser o Ungdom, kr.100,- uansett hvor mange klasser (Ungdom regnes til og med det året en fyller 25 år) Forslag 7 Søknadsfrist 2 ganger i året for stipend og arrangementstøtte Det vil bli lettere for søkere å planlegge prosjekter og arrangementer ved å ha søknadsfrist 2 ganger i året. 1.september og 1.mars Forslag 8 Vedtektsendring i 4 Klubbrapport og medlemsregister Endring av dato som danner grunnlag for medlemstall i forhold til kontingent I vedtektene 2009 står det at det antall medlemmer som klubbene har pr. 15.mars danner grunnlag for fakturering av kontingent. Dette må endres til 20.februar, slik at vi får noe tid fra 3

4 faktura sendes ut til innbetaling - som er 1.april. Det har vært vanlig at det tas ut en rapport på antall medlemmer 20. februar, som bearbeides for fakturering. Forslag 9 Vedtektsendring NSFF blir medlem i Foto-Norge Det har i mange år vært et ønske om å danne en felles organisasjon for alle de landsomfattende organisasjonene som omhandler både profesjonelle- og amatørfotografer Foto-Norge skal jobbe for å styrke fotografiet og film i samfunnet, gjennom kunnskap, forståelse og respekt. Foto-Norge skal arbeide for gode og varige forhold mellom og for medlemsorganisasjonene. I veldig mange kulturelle sammenhenger er fotografi ikke nevnt, dette må gjøres noe med. Ved å ha en felles organisasjon vil Foto-Norge fremstå som en slagkraftig organisasjon med ca medlemmer. Forslag 10 Vedtektsendring i 17 Hovedstyret Ny tekst i paragrafen er skrevet med rødt 17 Hovedstyret Hovedstyret skal bestå fra fem til syv medlemmer.: - Leder - Økonomiansvarlig - Sponsoransvarlig - Informasjonsansvarlig - Konkurranseansvarlig - Utstillingsansvarlig - Kurs- og programansvarlig Hovedstyret kan ha inntil 3 varamedlemmer Hovedstyret skal forestå den daglige drift av NSFF, herunder kontakt med nasjonale myndigheter og andre organisasjoner. Hovedstyret er ansvarlig for å utarbeide NSFFs politikk og strategisk planlegging. Retningslinjer for utvalgene og drift av selskapet fastsettes av Hovedstyret. Hovedstyret kan engasjere ekstern hjelp for utføring av praktiske oppgaver. Herunder også regionskontakter og et regnskapsbyrå dersom selskapets økonomi tillater det. Myndighetskrav kan også gjøre at NSFF må benytte et regnskapsbyrå på hele eller deler av vår regnskapsførsel. 4

5 1. Endre navn på tillitsvalgte til funksjonsnavn. Ved å gå bort fra den tradisjonelle benevnelsen på Hovedstyrets medlemmer, vil vi få benevnelser som beskriver de faktiske funksjonene styremedlemmene innehar Varamedlemmer til Hovedstyret Det tar tid å bygge opp en organisasjon og å skape en god og effektiv organisasjonsstruktur. Vi har tradisjonelt hatt en god kultur for dette i fotomiljøet, men det finnes alltid rom for forbedring. Vi har det siste året erfart at det er behov for varamedlemmer i Hovedstyret. 3. Ekstern hjelp av regionskontakter NSFF har de siste årene fått en betydelig økning i medlemstallet og antall klubber. Hovedstyret ønsker en utbredt kontakt med tillitsvalgte i klubbene. Dette krever mye resurser utover de faste arbeidsoppgavene som Hovedstyrets medlemmer har. Derfor er det hensiktsmessig å ha regionale kontaktpersoner. Regionskontaktene skal i hovedsak ha telefonisk kontakt med tillitsvalgte i klubbene, og i noen tilfeller besøke klubbene. Dette skal avtales på forhånd med Hovedstyret og reise dekkes etter gjeldende retningslinjer. 4. Ekstern hjelp av regnskapsbyrå På grunn av stor omsetning av programvare er NSFF blitt momspliktig. Dette medfører svært mye regnskapsmessig arbeid som krever en viss faglig innsikt i regelverk, etc. Forslag 11 Vedtektsendring Ny paragraf i vedtektene - 8 Medlemskap i eksterne organisasjoner 8 Medlemskap i eksterne organisasjoner NSFF er medlem av: Foto-Norge en landsomfattende organisasjon som omhandler både profesjonelle- og amatørfotografer, og som skal fremme fotografiets status i Norge FIAP - Fédération Internationale de l'art Photographique - en internasjonal sammenslutning bestående av nasjonale selskaper Fotohistorisk Forening Formalisere NSFF sin tilhørighet i et nasjonalt og internasjonalt samarbeid. 5

6 Forslag 12 Vedtektsendring Ny paragraf i vedtektene - 22 Retningslinjer 22 Retningslinjer For å kvalitetssikre driften av NSFF er det utarbeidet egne retningslinjer: 1. Landsmøtet 2. Hovedstyret 3. Konkurranseutvalget 4. Internasjonalt utvalg 5. Ungdomsutvalget 6. Kurs og programutvalget 7. Webmaster og webredaktør 8. Regionkontakter 9. Årsberetning 10. Hederstegn 11. Nasjonale plaketter 12. Internasjonale plaketter 13. Landskonkurransene 14. Jury i Landskonkurransene 15. Årets fotograf, Årets ungdomsfotograf og Årets klubb 16. Arrangementstøtte 17. Stipend 18. Årbok 19. Godgjøring, reiseutgifter, honorarer og landsmøtearrangør 20. Intranett 21. Kjøp av programvare 22. Kurs støttet av Folkekulturforbundet 23. Pokaler 24. Bordvimpel Synliggjøre hvilke retningslinjer som er utarbeidet Forslag 13 Vedtektsendring 16 Organisasjon Synliggjøre strukturen i organisasjonen og de enkelte utvalg 16 Organisasjon NSFF er organisert med et Hovedstyre og 4 arbeidsutvalg. Landsmøtet velger: 1. Hovedstyret 2. Konkurranseutvalget 3. Kurs og programutvalget 4. Internasjonalt utvalg 5. Ungdomsutvalg 6. Revisor 7. Valgkomite 8. FIAP Liasion 6

7 Dette er utvidelse av listen over hva som skal velges på et Landsmøte Forslag 14 Vedtektsendring 18 Arbeidsutvalg Endre navnet på paragrafen fra Konkurranseutvalget til Arbeidsutvalg 18 Arbeidsutvalg Konkurranseutvalget Konkurranseutvalget skal årlig arrangere to landskonkurranser. Konkurranseutvalget består av leder og en arbeidsgruppe. Gebyr for konkurransedeltakelse og eventuelle andre tjenester fastsettes av Hovedstyret. Kurs og programutvalget Utvalget skal ha ansvar for salg av programvare og produkter, samt formidle kurs og programtilbud til NSFF sine medlemmer. Internasjonalt utvalg Utvalget skal jobbe med å stimulere for deltagelse i internasjonale salonger Ungdomsutvalg Utvalget skal jobbe for fremme fotorelaterte aktiviteter for ungdom Siden vi har flere arbeidsutvalg, er det naturlig å samle alle i samme paragraf og synliggjøre de enkeltes utvalgs arbeidsoppgaver Forslag 15 Vedtektsendring 21 Godtgjørelse Tillegg i tekst vedrørende reiseutgifter og honorarer 21 Godtgjørelse Landsmøtet fastsetter godtgjørelse for medlemmene av Hovedstyret, utvalgene, valgkomiteen, revisorene. Reiseutgifter for tillitsvalgte og honorar for tjenester, eksempelvis: webredaktør, årbokredaktør regionskontakter og webmaster. Forslag 16 Endring i Retningslinjer for godtgjørelser og honorarer 1. Kasserer har relativ mye mer arbeid sett i forhold til de andre styremedlemmene, derfor bør honoraret økes til kr.2500,- 7

8 2. Den som skal drifte NSFF Skolen, med salg og distribusjon av programvare, etc, bør honoreres med kr.4000,- 3. Varamedlemmer og regionskontakter får kr. 500,- i godtgjørelse for utgifter til telefon pr.år En utvidelse av aktivitetene i NSFF krever flere tillitsvalgte og kjøp av tjenester. Hovedstyret har et sterkt ønske om å ha en tettere kontakt med klubbenes tillitsvalgte. For å få dette til vil vi ha regionskontakter som har mulighet til i Drøftingssaker Hovedstyret bestemmer konkurranseregler og retningslinjer. Likevel ønsker Hovedstyret å lytte til hva medlemmene mener i forhold til endringer i konkurransereglene. 1. Klassen for digitale bilder deles i monokrom og farge, på samme måte som papirbildene. Antallet digitalt innleverte bilder er økende, og det i seg selv er en god grunn til å dele denne gruppen. Jeg har hørt som motargument at de digitale bildene er sterkt påvirket av prosjektoren de vises på, og man vet derfor ikke sikkert hvordan bildet ser ut på juryen sin prosjektor. Denne problemstillingen gjelder jo allerede i dag, og den blir ikke større av at klassen deles. Kanskje heller tvert imot, svarthvitt er ikke like følsomme for ulike prosjektører som fargebilder. Misliker en dette så er det opp til hver enkelt å heller levere inn papirbilder. (Og hvem klarer forresten å skrive ut bildene akkurat slik en har dem på skjermen?) Forslagstiller: Annie Bjørklund- Bekkalokket fotoklubb 2. Bundet tema / kolleksjon i Landskonkurransene Regelen om å ha kolleksjon som tema i landskonkurransen annet hvert år utgår. Vi ønsker at kolleksjon blir sidestilt med andre tema og at styret i NSFF vurderer fra år til år hvilket tema som skal brukes i landskonkurransene. Etter vår mening vil det være passende med kolleksjon som tema hvert 3-4 år, i hvert fall ikke oftere. Vi ser mindre interesse blant medlemmene våre for å delta ( ca 30% færre autorer ) når kolleksjon er tema, og dårligere kvalitet på innsendte bilder. I andre konkurranser, både nasjonalt og internasjonalt dukker kolleksjoner svært sjelden opp som tema. Forslaget er ikke endring av statutter og krever derfor ikke avstemning på årsmøte, men vi mener dette bør diskuteres på landsmøte og at styret tar hensyn til landsmøtets mening når konkurranse temaene blir bestemt. Forslagstiller: Bekkalokket fotoklubb 8

9 3. Vårens Landskonkurranse opprettholdes slik den er nå a. Fritt motiv monokrome papir fritt motiv b. Fritt motiv fargepapir fritt motiv c. Projeksjon fritt motiv 4. Høstens Landskonkurranse har kun projeksjonsklasser med innlevering på internett a. Fritt motiv monokrome fritt motiv b. Fritt motiv farge fritt motiv 5. Høstens Landskonkurranse har kun projeksjonsklasser med innlevering på internett a. Kolleksjon fritt motiv annethvert år i. Monokrome ii. Farge b. Bundet tema som skifter annet hvert år i. Monokrome ii. Farge 6. Høstens Landskonkurranse kun projeksjonsklasser med innlevering på internett, men med flere klasser a. Monokrome fritt motiv b. Farge fritt motiv c. Kolleksjon fritt motiv 3-5 bilder d. Portfolio fritt motiv 5-10 bilder e. Bundet tema som skifter hvert år 9

NSFF vedtekter. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet.

NSFF vedtekter. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet. NSFF vedtekter I Innledende bestemmelser 1 Navn Navnet er Norsk Selskap For Fotografi; forkortet NSFF. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet

Detaljer

Landsmøtereferat Bodø 2010

Landsmøtereferat Bodø 2010 Landsmøtereferat Bodø 2010 Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Sak 8. Sak 9. Sak 10. Åpning av Leder Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Valg av ordstyrer og referent Presentasjon av

Detaljer

Årsberetning 2009. Innholdsfortegnelse -2-

Årsberetning 2009. Innholdsfortegnelse -2- Innholdsfortegnelse HOVEDSTYRETS BERETNING... 4 Hovedstyremøter... 4 Kontakt med klubbene/medlemmene og direktemedlemmene... 4 Informasjon til klubbledere og medlemmer... 4 Lederen har ordet... 4 Infoside

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag. Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/

Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag. Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 50 Godkjent 04.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg. REFERAT FRA LANDSMØTEFORHANDLINGENE I TØNSBERG, LØRDAG 23. MAI 2009 ÅPNING AV LEDER Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15 Protokoll Vårens Generalforsamling 16.04.15 1 Dagsorden Generalforsamling Vår 2015 18:00 Generalforsamlingen åpnes - Sak 1: Godkjennelse av innkalling - Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter og

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka 1 2 Om Norsk Bibliotekforening Hvem, hva, hvordan 5 Vedtekter 7 Prinsipprogram 10 Handlingsplan 11 Faglige utvalg 12 Om vår kommunikasjon 13 Mønstervedtekter 15 Din plass i organisasjonen What s in it

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer