Årsmelding 2013 for Astor Fotballklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 for Astor Fotballklubb"

Transkript

1 Årsmelding 2013 for Astor Fotballklubb Lagt fram på årsmøtet 24. februar 2014

2 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE STYRETS ARBEID REPRESENTASJON ORGANISERING MÅL OG PLANER INFORMASJONSARBEID SPORTSLIG MEDLEMSUTVIKLING SOSIALT KLUBBENS 50-ÅRSMARKERING MATERIELL OG UTSTYR BERETNING FRA HUSUTVALGET BANE/ANLEGG ØKONOMI REVISORS BERETNING STYRETS SLUTTORD BERETNING FRA DAGLIG LEDER... EGET VEDLEGG: BERETNING FRA LAGENE...

3 3 1) Innledning 2013 har vært et godt år for Astor FK, både sportslig og organisatorisk. Året var preget av at det var et jubileumsår, da det 24.november 2013 var 50 år siden Astor IL ble stiftet. 50-årsjubileumet var gjennomgangstema og en rekke aktiviteter markerte dette, både gratis inngang for 350 spillere med foreldre på Lerkendal, lansering av jubileumsbok, produksjon av jubileumsfilm, jubileumsarrangement med flere hundre deltakere på 50-årsdagen etc. I tillegg har klubben blant annet gjennomført følgende:. Ny rekord (verdensrekord!) på 3v3-cupen i mai. Rekordstor deltakelse på fotballskolen i månedsskiftet august/september. Foreldreakademi, barnefotballkveld og kontaktmøte. Nytt Nyhetsbrev med informasjon til alle medlemmer (4 stk i 2013). Oppfrisking av visuell profil. Stor synlighet i media, særlig ift. 50-årsjubileumet. Avgitt spillere til RBK. Vunnet kretsmesterskap (Jenter-16), som også vant Skandia cup og fikk sølv i Dana cup. Etablering av 6-årslag (G/J-07) med mange spillere og aktive foreldre. Aktiv deltakelse på møter/kurs i Idrettsrådet i Trondheim, Trøndelag Fotballkrets m.v. Igangsatt arbeid med videreutvikling av Astorbanen, med omfattende dialog med Trondheim kommune med sikte på snarlig utbedring. Klubben har fremdeles solid økonomi med god egenkapital, og leverer et positivt økonomisk driftsresultat også for På årsmøtet 11. mars 2013 var fornyelsen i styret forholdsvis stor, med fem nye styremedlemmer i et styre med totalt ni valgte medlemmer. Både leder og nestleder var blant de nye i styret. Vi overtok en veldrevet klubb der styre, administrasjon og øvrige gode krefter i og rundt klubben gjennom mange år har lagt ned mye godt arbeid, som har gjort arbeidet i 2013 både lystbetont og meningsfullt. For styret og daglig leder har det i 2013 vært viktig å bidra til GOD DRIFT, som er en forutsetning for at klubbens spillere, trenere og lag kan gjøre det klubben eksisterer for: gi barn og unge gode opplevelser på fotballbanen. Som styrets leder vil jeg rette en stor takk til det øvrige styret og den daglige ledelse, men først og fremst det omfattende støtteapparatet og alle fotballspillerne i Astor FK. Byåsen, 17. februar 2014 Jo Stein Moen Styreleder, Astor FK

4 4 2) Styrets sammensetning og andre tillitsvalgte Styret i Astor FK har i perioden 11. mars februar 2014 vært som følger: Funksjon Fornavn Etternavn Leder Jo Stein Moen Nestleder Roger Hemmingsen Sekretær Annelise Hansen Styremedlem økonomi Andre Gossmann (t.o.m. desember) Styremedlem/ Trond Heggem Sportslig leder ungdom Styremedlem / Terje Storvik Sportslig leder barn Styremedlem / Terje Moksnes Materialansvarlig Varamedlem Hilde Johnsen Varamedlem Inger Kvisvik Daglig leder (ansatt) Magnus Ottesen Øvrige tillitsvalgte Funksjon Fornavn Etternavn Valgkomitè leder Hans Kristian Knudsen Valgkomitè medlem Ingebrigt Lereim Valgkomitè medlem Tore Bull Hedel Valgkomite Vara Erlend Vandvik Revisor Johan Martin Tiller Revisor Jan Paul Bolstad Dommerkontakt Arild Sundet Leder huskomite Mathias Aarskog Utleiekoordinator Ingrid Tiller Moe Medl. huskomite Terje Moksnes Sportslig utvalg Tomas Jonsson Sportslig utvalg Lereim Ingebrigt Sportslig utvalg Jørn Pettersen Sportslig utvalg Mads Fauske Styret har i tillegg satt ned følgende utvalg Baneutvalg, leder Inger Kvisvik Baneutvalg Jo Stein Moen Baneutvalg Roger Hemmingsen Baneutviklingsutvalg, leder Trond Heggem Baneutviklingsutvalg Mathias Aarskog Baneutviklingsutvalg Johan Martin Tiller Baneutviklingsutvalg Per Arne Wangen Baneutviklingsutvalg Jo Stein Moen

5 5 3) Styrets arbeid Siden styret ble valgt på klubbens årsmøte, mandag 11.mars 2013, er det avholdt 11 styremøter i perioden. Samtlige møter er referatført. I det første styremøtet etter årsmøtet tok det nye styret tak i våre ambisjoner for året vi gikk inn i. Med utgangspunkt i en modell fra det forrige styret, ble vi enig om at vårt viktigste mål er å bidra til GOD DRIFT for derigjennom å sørge for at lag og spillere lykkes i Astor FK. Det har vært 10 styremøter i perioden, i tråd med opprinnelig arbeidsplan. Deltakelsen i styremøtene har vært god og arbeidet har vært preget av godt humør og stor arbeidslyst. De fleste av målene vi satte oss har blitt nådd, men selvsagt er det et forbedringspotensiale. Som det framkommer av modellen ovenfor, er det særlig på tre områder man ikke er kommet så langt som man gjerne skulle: Dokumentarkiv nye sponsorater organisasjonsutvikling. Det er naturlig at det nye styret tar tak (også) i disse sakene. 4) Representasjon Astor FK har vært representert på arrangementer i regi av Idrettsrådet og Trøndelag Fotballkrets, blant annet i forbindelse med møter, Økonomikurs og styrekurs, seminar om Kvalitetsklubbkonseptet, årsmøte/kretsting og annet. Følgende spillere har deltatt på kretssamlinger og/eller representert kretsen i kamper: Rikke Ramstad Pedersen (2000), Torbjørn Heggem (1999), Abdul Baset Hayran (1999), Silje Franzen (1998), Christopher Steen (1998), Mathias Sørli (1997), Martin Mærk Dyrø (1997). 10 av klubbens trenere deltok på Fotballkretsens C-lisenskurs i 2013, flere gjennomførte hele C- lisenskurset, mens resten gjennomførte Delkurs 1 (Barnefotball).

6 6 Delkurs 1 Delkurs 2 Delkurs 3 Delkurs 4 1. Cengiz Yesukan x x x x 2. Philip Le x x x x 3. Roger Rudolfsen x x x x 4. Sony Le x x x x 5. Roy Tommy Bråten x 6. Jo Stein Moen x 7. Pål Gundersen x 8. Øivind Korsnes x 9. Stig Derås x 10. Christian Hemmingsen x Jan Christian Sørli har representert klubben som kursholder på C-lisenskurs og som trener for Team Trøndelag. 5) Organisering Astor FK har valgt følgende organisering i klubbens styre og daglige ledelse: Klubbens årsmøte Astor-medlemmene Styrets leder Jo Stein Moen Huskomité Mathias Aarskog + Daglig leder Magnus Ottesen Banemannskap Sekretær Annelise Hansen Nestleder Roger Hemmingsen Økonomileder Andre Gossmann Sportslig leder I Trond Heggem 13 + Sportslig leder II Terje Storvik 5-12 år Materialansvarlig Terje Moksnes Sosialansvarlig Annelise Hansen/ Hilde Johnsen Varamedlem Bane utvalg Inger Kvisvik Dommerkontakt Arild Sundet Lagledere Økonomikontakter Sosialkontakter Trenere Hjelpetrener Trenere Hjelpetrenere Lagene er i all hovedsak organisert som følger:

7 7 Dette er en videreføring av organisasjonsmodellen fra 2012, der hensikten med å fordele ansvaret på mange, gir klubben en rekke fordeler: Mindre arbeid på den enkelte og mer eierskap. 6) Mål og planer Astor FK har en målsetning om at det skal være forutsigbart for medlemmene å være en del av klubben, og at man som spillere og foresatte skal forstå og vite hva som skjer. Derfor ble det i 2010 innført krav om at samtlige lag skal gi en tre års plan i sin beretning. En annen grunn til at vi gjør det på denne måten, er at klubbens mange lag skal ha et forhold til hvilke felles aktiviteter klubben arrangerer. Som klubb har vi en betydelig ekstra kraft når flere lag bidrar i en aktivitet. Men dette må planlegges/nedfelles på lags nivå, slik at eierskapet er der det hører hjemme. Eksempel på viktige planlagte aktiviteter i klubber er: - Når de er 11 og 12 år skal de delta på Briskeby-cupen - Når de er 13 og 14 år skal de delta på Dana-Cup - Når de er 15 år eller eldre, bidrar klubben med reisestøtte til valgfri reise/cup. Utkast Årshjul 2014 I tillegg er det slik at hvert enkelt lag eller årsklasse har ansvar for hvert sitt arrangement i løpet av året. Oppdatert oversikt skal foreligge i klubbens organisasjonsplan.

8 8 Målsettinger for 2014 Det er selvsagt opp til årsmøtet og det nye styret å sette mål og arbeide for å nå dem. Basert på erfaringene fra 2013 anbefaler det avtroppende styret at klubben har følgende satsingsområder og målsettinger for Sportslig: Sørge for mer bevissthet omkring klubbens Sportsplan og vurdere revidering av denne Videreutvikle 3v3-cupen som et sentralt signalarrangement i regi av Astor Høste erfaringer fra Astor TrønderEnergi cageballcup i mars, og gitt at erfaringene er gode, videreutvikle den til en årlig innendørs cageballcup vinterstid i regi av Astor Etablere/dokumentere rutiner for sportslig utvalg/sportslig arbeid og utvikle Sportslig utvalg til å bli et noe bredere forum med flere medlemmer der arbeid kan fordeles på flere Re-etablere posisjonen som Trenerutvikler i Astor FK, identifisere og skolere vedkommende person 2. Klubbutvikling: Videreføre arbeidet med identitet og lojalitet til klubben Øke forståelse for/gleden i frivillighetsarbeid og dele arbeidet på flest mulig Gjennomføre 2 dugnader med størst mulig deltakelse Ferdigstille Lagleder ABC og vurdere Organisasjonsplan/Klubbhåndbok Forenkle dokumentmengden og etablere elektronisk dokumentlager Bidra aktivt i Fotballkrets og Idrettsrådets arbeid I nær dialog med Trondheim kommune sørge for at Astorbanen Havstad kunstgress blir videreutviklet på en måte som tjener klubben på kort og lang sikt, og avklare hvorvidt man skal gjennomføre etablering av ny bane (7`er). 3. Økonomi: Drive klubben i balanse Profesjonalisere markeds/sponsor-arbeidet Forankre lagenes økonomi-arbeid gjennom motiverte og skolerte økonomikontakter i lagene Ha mest mulig optimale regnskapsrutiner/regnskapsrapportering 4. Administrasjon: Sørge for god informasjonsflyt Videreføre Nyhetsbrev (minst 4 stk hvert år) Opprettholde medlemstallet på omlag 800 medlemmer, og konsolidere klubben som en av de 10 største og mest veldrevne breddeklubbene i byen Sørge for at Astor FK er blant de første klubbene i Trøndelag Fotballkrets som blir sertifisert "Kvalitetsklubb i NFF", nivå 1. Et bærende element i Astor FK er at hvert lag planlegger 3 år fram i tid, gjennom såkalte 3- årsplaner, som blir ferdig til årsmøtet i februar. Målet er at 3-årsplanene skal gi forutsigbarhet for støtteapparat, spillere og foreldre, og samtidig styrke samarbeid på tvers av lag og årsklasser.

9 9 7) Informasjonsarbeid Styret er av den mening at for en klubb med over 800 medlemmer er det avgjørende å gi informasjon på en effektiv måte. I tillegg til vår primære informasjonskanal, nettsida har styret i perioden derfor valgt å utvikle Astor FK sitt informasjonsarbeid videre. Vår visuelle profil har fått et løft, der invitasjoner, innkallinger, plakater m.v. er lagt inn i tidsriktige, fargerike maler som styret føler gir et moderne og fint inntrykk av klubben. Dette vil videreføres i Det ble i 2013 sendt ut fire nummer av Nyhetsbrevet (4 sider per nummer) på til samtlige medlemmer, og derigjennom er informasjonen fra klubb til medlemmer vesentlig forbedret. Også dette vil videreføres i 2014, og Nyhetsbrev nr.1 er allerede sendt ut.

10 10 8) Sportslig Sesongen 2013 har også vært et år preget av stor aktivitet på sportslig side. Men vi må nok si at vi synes det dessverre har blitt litt for lite tid til utadretta intern aktivitet. Har allikevel inntrykk av at vi fortsatt er en relativ samkjørt klubb mhp sportslig arbeid og at alle våre lag er velfungerende. Sportslige oppturer har det vært mange av i dette året også. J16 ble kretsmestere igjen, de vant Scandiacupfinalen og klarte også å spille seg til finale i Dana Cup. G16 ble Trondheims nest beste lag i år, etter Nardo også det en sterk prestasjon. Vi har også avgitt en spiller til RBK sitt guttelag: Torbjørn Heggem (1999) meldte overgang på nyåret. Nok en bekreftelse på at jobben vi gjør holder et høyt sportslig nivå. Rekruttering av nye spillere og ledere gjennom fotballskolen var også i år en suksess. Vi har nå store grupper både for j07 og g07. Treningstider Oppsett av treningstider har gått greit hele året. Vi klarer å gi et godt treningstilbud for alle våre lag. Vil også rette en stor takk til banemannskapet som sørger for at banen er veldig bra hele året gjennom. TINE Fotballskole Årets fotballskole ble gjennomført etter samme lest som årene før, med trenere fra barne- og ungdomsfotballen samt spillere fra 13-årsklassen (gutter) og 14-årsklasen (jenter) som aktivitører og oppstartsmøte for nye lag etter lunch søndag. Det var også i år et godt gjennomført arrangement som vi håper og tror gir et godt og viktig førsteinntrykk av Astor som klubb. Fotballskolen fungerer veldig godt som den nå er organisert. Miniserien Dette året var det Sverresborg som var ansvarlig for miniserieoppsettet for Byåsen sone. Astor stilte med til sammen 27 lag vår og 28 lag høst, fordelt på årsklassene 03 til 06, i sesongen Alle rundene som ble arrangert på Astorbanen gikk som planlagt Deltakelse cup-er Klubben arrangerte også i år felles tur til Briskeby og Dana. Det gjøres en viktig jobb for klubben av de lagene som hvert år står i bresjen for disse turene! Sportslig utvalg vil gratulere alle lag med flott innsats og resultater i de cuper det er deltatt på. Utvidet sportslig tilbud, Coerver Coaching og SAN Keeperekstra Vi fikk også i 2013 gjennomført fotballskole gjennom Coerver Coaching for de spillerne i Astor som ønsker det. Vi fortsatte med 1 coervertrening pr uke i sesong. Vi ser en tendens til litt dalende påmelding på Coerverkurset og må reklamere litt ekstra for dette neste år. Vi mener fortsatt at dette er et kjempetilbud til de som ønsker å utvikle sine individuelle ferdigheter. Vi har også i år fått til felles keepertrening med Sverresborg og National. Veldig bra tilbud med topp keeperressurser som dessverre også er litt dårlig besøkt av våre spillere og trenere. Men vi gir oss ikke og håper å gjennomføre dette også neste sesong. Diadora-stipendet 2013 Klubbens utstyrsleverandør, Diadora, deler hvert år ut Diadora-stipendet til to unge Astor-spillere som har utmerket seg i løpet av året. Stipendene, som er på kroner, gikk i 2013 til Maren Valstrand Nilsen og Torbjørn Heggem, og ble delt ut på Sesongavslutningen på Sverresborg skole 24.november.

11 11 Trenerforum Vi har i løpet av året arrangert Barnefotballkveld, med Jan Christian Sørli og trenermøte i forbindelse med møte på Byåsen skole. Trenerforum med påfølgende middag, ble flyttet til Vi mener det er helt avgjørende for samhold og samkjøring mellom laga at vi klarer å holde oppe et antall treff i året. Utdanning av tillitsvalgte Astor FK anser kompetanseutvikling som en viktig forutsetning for å lykkes i det å aktivisere og trene våre barn og unge. Derfor ønsker sportslig utvalg at så mange som mulig deltar på kurstilbud som Trøndelag Fotballkrets og andre arrangerer både for trenere og for lagledere. I tillegg utdannet Astor FK selv nye klubbdommere. Vertskap for C-lisens Astor FK har også i år vært vertskap for gjennomføring av C-lisenskurset i regi av Fotballkretsen på Astorhuset/Astorbanen. Dette har medført en del koordineringsarbeid og at lag fra Astor har vært aktive som markører ifbm. trenerkursene. Vi takker Sportslig ledelse og de enkelte lag for fin innsats, og er stolt av gode tilbakemeldinger i evalueringen fra Trøndelag Fotballkrets. Dette er en fin motivasjon for å gjennomføre tilsvarende kurs også framover. Om lag 300 trenere har gjennomført NFFs trenerkurs i Trøndelag på 13 ulike kurssteder, og som det framkommer av evalueringsskjemaet nedenfor har Astor FK fått topp karakter for gjennomføringen. Vi er den klubben fra Trondheim som har suverent høyest score etter to gjennomførte delkurs, og det er vi godt fornøyd med. Kursdeltakerne fikk i etterkant av kursene følgende spørsmål: "Kursstedet la forholdene godt til rette for oss (Kurslokaliteter, utstyr, antall objekter og servering)". ( = svært tilfreds, og 1 = svært lite tilfreds. Kurssted Delkurs 1 Delkurs 2 Snitt Trond 5-5 Hommelvik 4,86 4,84 4,85 Fannrem 4,87 4,6 4,735 Astor FK 4,55 4,86 4,705 Verdal 4,61 4,67 4,64 Gimse 4,89 4,36 4,625 Byneset 4,53-4,53 Flatås 4,46 4,56 4,51 Rennebu(DK1)/Oppdal (DK2) 4,13 4,86 4,495 Vestbyen 4,36-4,36

12 12 Røros 4,35-4,35 Charlottenlund 4,21 4,33 4,27 Trøndelag Fotballkrets skriver: "Dette er meget gode resultater og deltakerne er meget tilfreds!" Avslutningsvis vil vi som sportslig ledelse takke alle lag, lagledere, trenere og aktive foreldre for en kjempeflott innsats i Astor FK kan tilby våre spillere et godt tilbud takket være den jobben vi alle gjør. Vi mener vi har et åpent miljø preget av løsningsorientert dialog hvor fokuset er utvikling både for klubben, laget og den enkelte spilleren. Det gjør at vi stadig lærer mer og blir litt bedre alle sammen. 9) Medlemsutvikling Medlemstallet i Astor FK 31. desember 2013, er slik det framkommer av innrapportering til NIF: 6-12 år 155 jenter 231 gutter 386 spillere (40,2 % jenteandel) år 70 jenter 121 gutter 191 spillere (36,6 % jenteandel) Over 20 år 74 damer 152 menn 226 spillere/medlemmer (32,7 % kvinneandel) Totalt 299 stk 504 stk 803 medlemmer (pluss noen 0-6 år) Styret er meget fornøyd med at medlemstallet har stabilisert seg like i overkant av 800. Faktisk har antallet medlemmer økt med 1 (en) siden Med tanke på at klubben per i dag disponerer kun én spilleflate, er ytterligere medlemsvekst inntil videre ikke å anbefale. En konsolidering som en av byens 10 største idrettslag er i tråd med målsettingen. Videre vekst i medlemstall forutsetter at Astor FK disponerer mer enn dagens bane. Som det framkommer av oversikten over medlemstallet over tid, har klubben hatt en eventyrlig medlemsvekst. Hovedgrunnen til dette antas å være at klubben satser på barne- og ungdomsfotballen, at vi bestreber oss på å holde utgiftene for foreldre/spillere lavest mulig, at klubben er veldrevet og robust, at mange foreldre bidrar og at vi har en stabil økonomi, og har tillit i bydelen som er bygget over tid.

13 13 10) Sosialt Sosiale tiltak og dugnader i sesongen v3 cup I mai ble 3v3-cupen ble arrangert for 3. gang. Gutter og jenter i årsklassen deltok og igjen ble dette ble en suksess. Med 253 påmeldte lag satte Astor FK verdensrekord under helgens 3v3-cup med 699 spilte kamper i løpet av en helg. Dette er klubbens største dugnad gjennom året, der alle foreldre fra alle lag deltar på ulik måte. Flott innsatt fra både spillere og foreldre som bidro. Vi har i ettertid mottatt mye ros både internt og eksternt som vi selvsagt setter stor pris på. 17. mai og borgertoget Det ble stort oppmøte i Borgertoget i år. Astor fikk markert 50-årsjubileet ved å gå fremst i toget med vaiende Astorflagg og barn kledd i burgunder og blått. Størst oppmøte var det fra G03 som fikk pizzakveld som belønning. Briskebycup på Hamar Astor er den eneste klubben nord for Dovre som hvert år reiser til Hamar og en trivelig helg fylt med fotball og fine opplevelser. For våre unge spillere er dette et av årets høydepunkter, for familiemedlemmer som blir med på ferden er Briskebyturneringen en særdeles hyggelig og avslappende affære. Astor har deltatt på Briskebycup i mange år. Det er 11 og 12-åringene fra klubben som deltar. For de som dro ble det hyggelig samvær og fine fotballopplevelser. Dana cup Dana cup er klubbens årlige fellestur fra 13-årsklassen og oppover. I år var det jenter 97, 98, 99/ 00, og gutter 97, 98, 99, 00 som tok turen til Danacup. Turen ble organisert av G/J 99. Spillerne bor på Lundegård skole, noe som bidrar til et godt og sosialt miljø i laget og mellom lagene. Astorkveld med servering og aktiviteter for spillere, foreldre og søsken ble også i år gjennomført. Ei super uke med flott vær, trivelig samvær og mange gode fotballopplevelser, der J16 toppet uka med en flott andre plass i sin årsklasse. Tine fotballskole Tine fotballskole som vi arrangerer hver høst i forbindelse med skolestart er en viktig arena for å sikre rekruttering til klubben. Fotballskolen arrangeres for jenter og gutter i alderen 6-10 år. Nok en gang en stor innsats av trenere, foreldre og spillere som er med og bidrar til dette som er vårt viktigste arrangement. Også i år fikk vi dannet to nye lag med store og gode støtteapparat både for jenter 07 og gutter 07. Det er ingen tvil om at et nytt kull med Astorspillere er på vei og at de vil bli tatt godt vare på av engasjerte foreldre. Astor på Lerkendal stadion Lørdag 31.august ble Lerkendal farget burgunder og blå av mer enn 350 Astor-spillere og 150 foreldre/søsken i kampen Rosenborg - Ålesund. Unge spillere fra Astor fulgte spillerne ut på banen, mens eldre Astor-spillere bar RBK-flagg ut på banen og var ballhentere. Et endeløst tog markerte styrke og bredde inne på Lerkendal før kampen, og vi fylte en hel seksjon alene. 110 Astor-flagg bidro til stemning, og det gjorde også sangen "Burgunder og blå" av Torstein Flakne og Dag Ingebrigtsen, som dundret ut over Lerkendal idet over 500 stykker fra Astor toget inn på indre bane. Det ble en minnerik opplevelse for Astor-spillerne.

14 14 Sesongavslutning/50-årsfering Mer enn 300 stykker deltok på sesongavslutning og 50-årsdagen til Astor, som fant sted i aulaen på Sverresborg ungdomsskole søndag 24.november. Arrangementet ble innledet med at alle sang bursdagssangen, til klubben. Lagene var godt representert og sammen med familiemedlemmer ble det en svært vellykket kveld. Spillerne fikk Astorkrus og pannebånd som takk for flott innsats i sesongen. Den nye Astor-filmen ble vist, samt en nylaget film med "Super-Nils" på Astorbanen, og den nye boka om Astors historie ble presentert og lagt ut for salg. Samtlige lag og spillere ble takket for innsatsen i 2013-sesongen, og det ble delt ut Diadora-stipend til to spillere på G99/J99 og kretsmesterskapsdiplomer til J16. Det var foreldre fra J-03 og G-03 som sammen med styret sto for det praktiske ved det vellykkede arrangementet, og foreldregruppa fortjener en stor honnør for innsatsen. Kiosk/garderober og tatt sin tørn i kiosken og vask av garderober. Kiosken organiseres gjennom lagenes økonomikontakter, og er et viktig tiltak på kampdager. Det kan jobbes mer med å sikre økt inntjening. En ny og noe sunnere meny, med nye priser, er vedtatt av styret like før jul i 2013, og vil tre i kraft fra og med våren Enjoy-dugnad Enjoy-dugnaden (salg av to kort per spiller) er en kjærkommen inntektskilde til klubben som også i 2013 ble gjennomført. Det foreslås å videreføre denne formen for inntektsbringende tiltak også i Dugnad på anlegget Mer enn 30 foreldre samt en håndfull barn deltok aktivt med opprusting av Astors anlegg på Havstad om kvelden 2.oktober. I løpet av tre effektive timer fikk anlegget seg en ansiktsløfting, både inne og ute. Det ble blant annet beiset benker, trapper, veranda, foretatt rundvask i garderober og utstyrsrom, det ble satt inn rist ved garderobedøra, det ble ryddet på styrerom og i pokalskap med mer. Trondheim kommune hadde i forkant av dugnaden, på forespørsel fra Astor

15 15 FK, kjørt på sand og jevnet ut alle hullene på parkeringsplassen, slik at dugnadsgjengen kunne j ø - j Tusen takk til foreldre for engasjement og dugnadsånd i 2013! Med håp om minst like god ) Klubbens 50-årjubileum 24.november 2013 var det 50 år siden Astor ble stiftet. Til jubileet ble det anskaffet seil som ble hengt opp på klubbhuset og på gjerdet mot Byåsveien. Det ble anskaffet pins av klubbmerket, klistermerker med egen jubileumslogo og bordfaner. Til selve jubileumsfesten i Britannia hall og sesongavslutningen for de yngste ble det laget krus med klubblogoen. Jubileumsfesten var meget vellykket med 120 deltakere hvor fotballklubben var godt representert. Tre retters middag med velkomstdrink og kaffe avec. Hilsen fra fylkesordføreren og «super-nils». Underholdning med sang og musikk. Noen av våre yngste sto æresvakter med Astor-flagg da gjestene ankom Britannia hall. Hans Ivar Roarsen og Arnfinn Sivertsen ble begge utnevnt til æresmedlemmer. Begge etter svært mange år i fotballens tjeneste. Følgende med tilknytning til fotballklubben fikk hedersprisen til Astor IL: Svein Jakobsen, Kjell Andersen, Henrik Motrøen, Per Oddvar Tangen, Arild Sundet, Hans Berg, Tore Bull Hedel, Arnljot Høyem, Mathias Aarskog, Einar Fjørtoft og Ingrid Tiller Moe. Medlemmer med 50 års medlemskap som var til stede, fikk overrakt blomster. Astor Fotballklubb mottok jubileumsgave på kr ,- fra idrettslaget, som styret vedtok å bruke på tiltak som skaper identitet og profilerer Astor (beachflagg, skilting, roll-ups etc). I forbindelse med jubileet ble det gitt ut en jubileumsberetning. Ei bok på 448 sider og med ca. 500 bilder. Mottakelsen av boka har vært god, og det er bl.a. solgt mer enn 50 bøker på Bunnpris Havstad, Fotballklubben markerte jubileet med å arrangere 3v3-cup i jubileets tegn. Spillere og trenere ble invitert på Rosenborgkamp. Ca. 350 marsjerte inn og rundt banen med Astor-flagg mens det ble spilt Burgunder og Blå over ahøyttalerne og med jubileumslogoen på storskjermene. Stor stas. Stort oppmøte i folketoget 17. mai med nye Astor-flagg og mange unge spillere i fotballdrakter. Fotballklubben arrangerte sesongavslutning på Sverresborg skole med utdeling Astor-effekter og Astor-krus. Klubbens eldre garde hadde bursdagsfeiring med kaffe og bløtkake på selve stiftelsesdagen 24.november.

16 16 Styret i Astor nominerte Terje Moksnes til Årets Ildsjel 2013, og er svært fornøyd med at Idrettsrådet i Trondheim tildelte Moksnes prisen på Idrettens Hederskveld, høsten Juryen skrev i sin innstilling at "Prisvinner Terje Moksnes var sentral ved stiftelsen av Idrettslaget Astor for 50 år siden, og ble den første formannen i idrettslaget. Gjennom et langt liv har Moksnes arbeidet utrettelig for å tilrettelegge for mestring og livskvalitet for barn og unge på Byåsen, gjennom organisering av idrett, særlig i Idrettslaget Astor og Astor Fotballklubb, som gjennom flere tiår har nytt godt av Terje Moksnes sitt ukuelige pågangsmot og energi. For Astor er ildsjeler helt uunnværlige, og styret i Astor FK er stolt og glad for denne høyst fortjente utmerkelsen til ildsjelen og medspilleren Terje Moksnes. Klubbens 50-årsjubileum fikk stor oppmerksomhet med oppslag i Byåsen Magasinet, Byavisa, Sorgenfri, Menighetsbladet og Adresseavisen. 12) Materiell og utstyr Levering/kontakt/oppfølging med vår leverandør Diadora har i inneværende sesong bedret seg, selv om det har vært perioder hvor det ikke har vært mulig å etterkomme etterspørselen. Det er tatt ut utstyr for kr ,-. Klubben har både nok og godt utstyr til trening og kamper. Det er kommet inn svært få klager fra trenere og lagledere. Det ble bestilt 200 nye spillertrøyer som skyldes den gledelige rekrutteringen klubben har av nye spillere. Dette året har klubben skaffet spillertrøyene, mens spillerne har kjøpt bukse og strømper selv. Samarbeidet med Nor-Contact Sport AS er fortsatt svært godt, med stor imøtekommenhet og forståelse alltid villig til å være behjelpelig. Ballbua («rotebua») er oppgradert med hyller for å få ting opp fra golvet og dermed ryddigere. Det har dessverre ikke skjedd og det er nesten umulig å holde god orden så lenge alle store og små har adgang. Bestilling av materiell og utstyr til lagene går greit med noen få unntak. Til sesongen 2014 er på nytt bestilt 200 nye spillertrøyer og det jobbes med å skaffe noe fritidsbekledning i Astor-farger. Takk til alle for godt samarbeid i 2013!

17 17 13) Beretning fra Husutvalget Husutvalget ble oppnevnt av styret i Utvalget har som formål å ta vare på drift og vedlikehold av klubbhuset. Utvalget har i 2013 bestått av: Mathias Aarskog Leder Ingrid Tiller Moe Utleieansvarlig Terje Moksnes Medlem I 2013 har vi fått lagt plater i tak i møterommet og skiftet benkeplater på kjøkkenet. På fellesdugnad med banemannskapet ble det malt en del utendørs, hengt opp en del bilder innendørs og lagt ned en rist foran inngangen i sokkeletasjen. På vedlikeholdssiden har vi reparert ventilasjon, byttet innbruddsalarm, reparert WC i 1. etasje, noen El-vedlikehold og skiftet pære i prosjektor. Litt mer vedlikehold enn normalt i år. Huset er blitt flittig i brukt av klubbens medlemmer. Ekstern utleie har økt og det er bra etterspørsel om leie på tross av økt leiepriser. Vi har tydeligvis mer å gå på der så i 2014 er det besluttet å øke litt til da huset er så populært. Leietakerne virker fornøyd med utstyr og lokalene. Renholdet etter bruk av møtesalen kan fortsatt bli bedre. Rengjøring av garderober og gang i sokkel har vært bedre i år enn tidligere, men der har de eldste lagene mer å gå på. Dette bør dere legge litt med flid i på høst/vår. I år har vi hatt inntekter på kr ,- (mot kr ,- i 2012), mens budsjettet var på kr ,- (mot ,- i 2012). Resultatet for 2013 ble et lite underskudd på driften med kr 5 167,86. Når det gjelder vedlikehold for neste år så har klubben mottatt kr ,- fra Astor IL i 50- årsgave. Styret har ønsker om å bruke deler av dette på klubbhuset. En stor takk til alle som har deltok i dugnaden i høst og drift av klubbhuset. Vi vil foreslå 2 fellesdugnader i året sammen med banemannskapene da det var en suksess. Det er naturlig fra styrets side å gi en spesiell takk til de to som i en årrekke har sørget for at Astorhuset er i den stand det er. Ingrid Tiller Moe gjør fortsatt en kjempejobb med utleiekoordinater av huset, og klubben er svært takknemlig for det arbeid hun legger ned. Det var således veldig fortjent at hun mottok Hedersprisen til Astor IL som ble gitt ut i forbindelse med 50-årsjubileet. Det samme gjelder i høyeste grad Mathias Aarskog, som har lagt ned utallige timer i arbeid med huset, og har gjort en formidabel jobb på vegne av klubben gjennom årene. 14) Bane/anlegg Noe av det viktigste for klubben er selvsagt vårt eget anlegg, Astorbanen Havstad kunstgress. Det er sentrum for våre aktiviteter, både treninger, kamper, 3v3 cup og uorganisert fotball i nærmiljøet. Det er blitt stadig mer synlig at banen som er 6 år gammel nå har klare mangler knyttet til ujevnhet, og er i bortimot uakseptabel stand. Derfor har det vært en prioritert oppgave for styret å komme i dialog med Trondheim kommune for å utbedre banen. Dette arbeidet vil fortsette og intensiveres i Kampen mellom Astor og Flatås J-16 i sesongens siste kamp, som avgjorde kretsmesterskapet (der Astor vant 3-0 og ble kretsmestere..) satte trolig ny publikumsrekord med mer enn 150 tilskuere. Det er gjort et formidabelt arbeid fra banemannskapet, og i løpet av året har vår mangeårige

18 18 baneansvarlige, Henrik Motrøen, avsluttet sitt engasjement. Han fikk Astors hederspris som takk for sitt gode arbeid for Astor gjennom årene. Flere har bidratt sterkt til å holde banen vedlike, her må særlig nevnes Ivar Sundet og Bjørn Brandhaug. Det er en utfordring for klubben å finne nok folk til å jobbe med vedlikehold og drift av anlegget, og det er tatt kontakt med så vel andre klubber som selskaper og Trondheim kommune for å finne en bærekraftig modell for anleggsdrift framover. Særlig er det en utfordring vinterstid, med salting og snøbrøyting. Så lenge fotball er å anse som (også) en vinteridrett, og det er knapt med hall-kapasitet og ingen fotballhall i byen, bør klubbene sammen med kommunen finne bedre løsninger. Det nye styret bør få kommunen til å ta ansvar for opprusting av parkeringsplassen. Det er en utfordring med den meget dårlige tilstanden på parkeringsplassen. Store hull både vinterstid og sommertid gjør at den er direkte skummel for gående, syklende og ikke minst biler, som i flere tilfeller er blitt ødelagt grunnet hullene. I realiteten er p-anlegget en parkeringsplass for kommunalt ansatte/pasienter ved helsesenteret på Gjørtlerveien, og foreldre til barn på Gjørtlerveien barnehage. Vi registrerer at nærmest hver arbeidsdag er p-plassen nesten overfylt med biler på dagtid, selv om det ikke er noe aktivitet i Astorhuset eller på Astorbanen. Det er grunn til at dette vil tilta når den nye bomstasjonen i Byåsveien, ved nedsiden av Astorbanen kommer i drift. Det er også en utfordring at en traktor og mye verdifullt utstyr står utendørs året rundt, grunnet for lite plass under tak. I tillegg ser det meget ulekkert ut med kontainer, lager for granulat/kuler, store sekker med salt etc. lagret rett ved inngangen til banen. Det er behov for en skikkelig redskapsbod der disse tingene kan settes inn. Det er naturlig å se det i sammenheng med utviklingen av anlegget for øvrig. Det samme gjelder evt. utvikling av enkelt tribuneanlegg ved langsiden, mot Havstadveien. Skiltingen ved anlegget må oppgraderes, og logoen på veggen mot veien må erstattes av en der fargene er korrekt. Styret har vedtatt å gjennomføre det i løpet av første halvdel av Styret satte ned et eget Bane-anlegg bestående av tre av styrets medlemmer, som fikk i oppdrag å se etter utbedringsmuligheter for anlegget. Det ble pekt på behov for utbedring av flere ting som ble gjennomført på dugnaden, og bedre skilting m.m. vil bli iverksatt i Utvalgets leder var Inger Kvisvik, styret. Grunnet mangel på spilleflate har 5-6 av våre lag også i 2013 måttet trene på Byåsen skole. Vi er kjent med at Trondheim kommune ikke er begeistret for dette, og det er en målsetning at vi finner løsninger som samler Astors fotballaktiviteter på vårt eget anlegg, også fordi det vil frigjøre et nærmiljøanlegg på Byåsen skole til uorganisert idrett, slik intensjonen er for slike skole-anlegg. Et utvalg bestående av folk med kompetanse knyttet til utbygging av anlegg, ble nedsatt, i november 2013, med Trond Heggem som leder. Utvalget skal vurdere og komme med forslag til utvikling av Astorbanen (11`er-banen), utrede muligheten for mer spilleflate i form av en 7`erbane og evt følge prosessen fram til realisering. Flere møter med ulike avdelinger i Trondheim kommune har funnet sted, og dialogen er konstruktiv og fin. Astor FK er fornøyd med at Idrettsrådet i Trondheim har vedtatt at ny bane for Astor er byens nest viktigste nye fotballanlegg (etter kunstgress på Lade, som snart er ferdig gjennomført). I løpet av 2014 vil det trolig tas stilling til omfang og tidsplan for utvikling av Astorbanen Havstad kunstgress. Klubben har investert i moderne utstyr for å drifte banen også vinterstid, bla. to traktorer, skjær m.m., men har nokså akutt behov for flere som kan bistå i selve arbeidet. Vi trenger simpelthen banemannskap, og det bør i tillegg nedsettes ytterligere et utvalg, som får ansvar for ulike driftssider ved anlegget. Det må også sies at lagene i for liten grad tar ansvar for anlegget, at det ofte er baller og annet som ligger igjen, at mål om vinteren står midt på banen etter endt trening og at vi alle generelt kan bli flinkere til å ta ansvar for klubbens viktigste eiendel.

19 19 15) Økonomi Stabil og trygg økonomi i så vel klubben som de enkelte lag har vært og er en forutsetning for god drift i Astor FK. Styret har prioritert økt kompetanse og bevissthet omkring økonomi, og har satset på kompetansegivende tiltak. Økonomileder og daglig leder har deltatt på økonomikurs i regi av Idrettsrådet, mens mer enn 20 medlemmer, de fleste økonomiansvarlige i lagene, deltok på Økonomi-seminar der styret hadde invitert revisor Odd Bertil Woldseth fra Idrettskretsen til å fortelle om regelverk og økonomisystemer. Senere ble Woldseth, som er kretsens kursleder på økonomi-feltet, invitert til styremøte der han orienterte om regelverk og svarte på spørsmål. I dialog med Bunnpris ble det ved årsskiftet lagt ut såkalte Astor-brød for salg i tre Bunnprisbutikker på Byåsen. Astor FK vil få penger per brød som selges fra butikk, gitt at antallet brød er av en viss mengde. Erfaringene fra den første måneden viser at prosjektet med "Astor-brød" har potensiale, men at det er krevende å få særlig volum i salget. Derfor oppfordrer styret klubbens venner om å kjøpe Astorbrød og derigjennom bidra til klubbens økonomi. Vi anser dette som en innovativ måte å samarbeide med våre sponsorer på, og vil i tida framover se på andre måter for å få inn penger til klubben. Daglig leder har tatt ansvar for mye av klubbens økonomiske arbeid i 2013, ikke minst koordinering av det krevende konseptet med Lagskonti, der vi trolig er blant de få klubber i byen som gjennomfører dette fullt ut. Økonomistyringen i klubben er god. Av personlige årsaker valgte styrets økonomiansvarlige å trekke seg fra sitt verv ved årsskiftet 2013/2014, og daglig leder har på en god måte ivaretatt arbeidsoppgavene i fravær av økonomiansvarlig i styret.

20 20 Styret vil takke våre viktigste eksterne samarbeidspartnere for godt samarbeid også i De er: Økonomiske hovedtall Klubben har ved utgangen av 2013 en god økonomisk situasjon, mht egenkapital og likviditet. Gjennom regnskapsåret har klubben håndtert løpende utgifter uten problem. Årsresultat 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Endring regnskap Sum driftsinntekter SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT SUM NTO. FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT ,42% 2,40% 0,44% Både inntekter og utgifter har vært lavere enn budsjettert, men totalt har klubben et bedre årsresultat enn budsjettert. Driftsresultatet for klubben er et overskudd på kr Balanse 2013 Regnskap 2013 Regnskap 2012 SUM ANLEGGSMIDLER SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD SUM EGENKAPITAL SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Total egenkapital ved årsskiftet var ,-, og klubben er fortsatt uten langsiktig gjeld. I tillegg har flere av lagene penger på sine respektive klubbkonti, i størrelsesorden kroner, fordelt på 22 årsklasser/lag. Utestående fordringer for Astor FK er redusert fra 2012 til Daglig leder har implementert gode rutiner som det er viktig å videreføre i Oppdatert medlemsregisteret danner grunnlag for fakturering av aktivitetsavgift og medlemskontingent. Lagleder har en meget viktig rolle med å bidra til ajourhold av

21 21 medlemsregister. Lagledere må sørge for varsling til klubben ved inn- og utmelding av spillere, og sikre at lagslister som sendes inn er korrekte. Klubben har etablert lagskonti som del av Astor FKs kundeforhold hos SMN og har for første gang i år ført regnskap for lagene. Prosessen med etablering av lagskonti har vært utfordrende og har medført en del ekstraarbeid for lagenes økonomikontakter, samt daglig leder. Styret takker for økonomikontaktenes velvillighet og innsats. Fordelen med å etablere konti eid av Astor FK er at det er i tråd med NIFs regelverk, gir økt kontroll for lagleder og klubb, forenkler skifte av økonomikontakt samt at økonomikontakt slipper å benytte privat konti til lagsformål. I 2013 er lagspermene samlet inn i juli og januar. For 2013 er bilagsføring fulgt opp og regnskapskrav for lagskonti avklart. Spesielt prosessen med å skape et system for regnskapsføring av lagskontiene har tatt mye tid for daglig leder. Klubben nytter ikke NIFs kontoplan til budsjettering og internregnskap. Vi har fått beskjed fra NIF og kemneren at dette er uproblematisk, så lenge eksternregnskapet føres etter standard kontoplan. For 2014 er det planlagt at regnskapsfører sammen med daglig leder og økonomileder, setter seg ned for å finne konstruktive løsninger knyttet til koding av poster i regnskapet. Målsetningen blir å finne felles kodinger for både ekstern- og internregnskap. Det vil i tillegg bli vurdert om klubben skal benytte kvartalsvis regnskapsføring framfor halvårlig for bedre økonomisk styring. 16) Revisors beretning [Note 17.februar 2014]: Revisor gjennomgår regnskapet og leverer sin beretning senest torsdag 20.februar Den vil limes inn på dette sted i styrets beretning i god tid før årsmøtet 24.februar.

22 22 17) Styrets sluttord 2013 har vært et spennende år for Astor FK. Det avtroppende styret håper og tror vi overlater en minst like robust klubb til et nytt styre, som den klubben vi tok over i mars vil bli et viktig år for klubben, forhåpentligvis med videreutvikling av Astorbanen, samt arbeid med å bli sertifisert som Kvalitetsklubb i Norges Fotballforbund, kanskje som en av de første i Trøndelag fotballkrets. Det vil videreutvikle klubben ytterligere, og trolig bidra til å få på plass enda bedre rutiner, som igjen gjør driften enda bedre. Vi vil takke alle tillitsvalgte, frivillige og trenere, samt gi vår daglige leder, Magnus Ottesen, honnør for vel utført arbeid. Og ikke minst alle de aktive fotballspillerne som er den viktigste ressursen i fotballklubben vår. I en foreldredrevet klubb som Astor FK, med over 800 medlemmer og én ansatt i 30 % stilling, sier det seg selv at vi er helt avhengig av dugnadsånd, overskuddskapasitet og positive foreldre, som er villig til å ta i et tak. Det er vårt håp at klubben i 2014 fortsatt vil tiltrekke seg positive voksne som ser verdien i å bidra til å legge til rette for organisert fotball for barn og unge. Det avtroppende styret takker for et fint Astor-år i 2013, og ser fram til nye gode Astor-år! Trondheim, 17. februar 2014 Jo Stein Moen /s/ Roger Hemmingsen /s/ Trond Heggem /s/ Leder Nestleder Styremedlem Andre Gossmann /s/ Annelise Hansen /s/ Terje Moksnes /s/ Styremedlem Styremedlem Styremedlem Terje Storvik /s/ Hilde Johnsen /s/ Inger Kvisvik /s/ Styremedlem Varamedlem Varamedlem I separat dokument foreligger årsmelding 2013 for samtlige av klubbens årsklasser/lag (50 sider).

23 23 18) Beretning fra daglig leder Mitt tredje år som daglig leder i Astor FK har som de to første årene vært preget av mange spennende og positive opplevelser. Vi har i fellesskap nok en gang utrettet nyvinninger jeg vil påstå setter oss på fotballkartet. Kanskje ikke like spennende nyvinninger, men det at vi er en av få klubber som nå har lagskonti på plass er gøy, ikke minst med tanke på hvor mye tid dette har tatt. I tillegg har vi fått på plass styringssystem for hvordan lagskontiene skal regnskapsføres. Andre tiltak som er verdt å nevne er klubbens 50-års jubileum, verdensrekord i 3v3-cupen som ble avholdt, samt en noe mindre hyggelig sak som Adressa valgte å fokusere på, til tross for at klubben hele tida var klar på at dette var noe Astor som klubb ikke hadde noe med. I tillegg har vi i år som i fjor kjørt Foreldreakademiet som har som mål å skape en felles arena for forståelse og innføring i klubbens holdninger, verdier og visjoner. Allerede i desember 2012 startet vi med Enjoy-dugnaden, der hvert medlem skulle selge to kort. Dette ble en lærerik erfaring for undertegnede, ikke minst med tanke på at det tok langt lengre tid enn vi trodde å få lagskontiene opp å gå. I utgangspunktet skulle innbetalingsfristen falle etter lagskontiene var på plass. Byråkratiske utfordringer gjorde dette vanskelig, som igjen førte til at fristen for innbetalingene hele tiden ble utsatt. Først nå i desember betalte siste lag inn for Enjoydugnaden. Heldigvis har vi fått alle lagskonti oppe å gå i desember/januar, som innebærer at innbetalingsfristen for dugnaden 2014 er satt til februar, noe vi ser ut til å kunne innfri. I mai avholdte vi for tredje gang Astor 3v3-cup, en tidkrevende, men morsom prosess, ikke minst med tanke på sluttresultatet. Stå-på-innsats fra frivillige, mer enn 250 (!) påmeldte lag og værguder på vår side bidro til at dette ble en begivenhet de involverte sent vil glemme. Vi ser allerede fram til mai 2014, der vi går for ny verdensrekord i antall kamper spilt på èn elleverbane i løpet av halvannet døgn. I midten av august braket Adressa løs med en større sak der Astor FK ble koblet opp mot Norgesautomaten mot klubbens vilje. Saken pågikk i et par uker og satte klubben i et dårlig lys. Da Norgesautomaten var helt ukjent for nåværende og tidligere styremedlemmer, samt at NA aldri har vært nevnt i tidligere styrereferat, var det i klubbens interesse å renvaske seg beskyldningene. Gjennom leserinnlegg og maildialog med ulike aktører innen idrettsverdenen ble vi til slutt renvasket. Norsk Tipping uttalte blant annet i ettertid bl.a. «Vår tilnærming til artiklene i Adresseavisen har hele tiden vært at Astor har blitt brukt/misbrukt av Norgesautomaten. Norsk Tipping har ingen sak om Astor». Norges Idrettsforbund uttalte i september «Astor FK har med tydelighet vist at klubben ikke har noen form for samarbeid med NA og har aktivt tatt grep for å unngå å bli assosiert med selskapet. Det er derfor ikke aktuelt for NIF å foreta seg noe overfor Astor FK.» For oss som stod midt i stormen, var dette bekreftelser som var svært gode å få. Gjennom media har vi mottatt mye spalteplass i år. 50-årsjubileet, 3v3-cupen, gode prestasjoner fra lag og den nevnte saken i Adressa har gitt oss mye medieoppmerksomhet, på både godt og vondt (men mest godt ). Magnus Ottesen Daglig leder, Astor FK

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl

Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl. 18.00 [For årsmøtepapirer vises til klubbens webside der forslagshefte, innstillinger o.a. er samlet under "Sakspapirer årsmøtet

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

3/2017. Rekorddeltakelse på Briskeby cup for 11- og 12-årslagene. Ny samarbeidspartner: Kompis Byåsen

3/2017. Rekorddeltakelse på Briskeby cup for 11- og 12-årslagene. Ny samarbeidspartner: Kompis Byåsen 3/2017 Rekorddeltakelse på Briskeby cup for 11- og 12-årslagene Hele 106 spillere deltok på årets Briskebycup på Hamar første helg i juni. Aldri før har så mange vært med sørover på klubbturneringen for

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Intensjonsavtale. Snøgg Fotball - Notodden Fotball Desember 2015

Intensjonsavtale. Snøgg Fotball - Notodden Fotball Desember 2015 Intensjonsavtale Snøgg Fotball - Notodden Fotball Desember 2015 Deltakere SNØGG FOTBALL: Tom Gundersen, Eirill Murtnes og Inger Line Hamre NOTODDEN F0TBALL: Bjarne Sørensen, Inger Danielsen og Terje Hegna

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2016

Årsmelding HSV Fotball 2016 Årsmelding HSV Fotball 2016 Styrets årsberetning 2016 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Gunnar Koren Bjørn Richard Hansen Morten Westby Christin Westby Tor-Arne Madsen Tone Stensen Charlotte Røvig-Morbech

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

7/2016. Vi har etablert en kamparena for 6-årslag i vår sone. 27 Astor-trenere tar C-lisens

7/2016. Vi har etablert en kamparena for 6-årslag i vår sone. 27 Astor-trenere tar C-lisens 7/2016 Vi har etablert en kamparena for 6-årslag i vår sone Søndag 2.oktober spilte 175 barn født i 2010 sine første to kamper, i regi av Miniserien Trondheim Vest. Dette er første året en slik kamparena

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2016 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestledere: Kristin Garnvik, Arve Sponnich Økonomiansvarlig: Nicolai Brodkorp Styremedlem(mer) og varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Foreldremøte G2002. 23.April 2014 Sted: Astor Klubbhus

Foreldremøte G2002. 23.April 2014 Sted: Astor Klubbhus Foreldremøte G2002 23.April 2014 Sted: Astor Klubbhus Agenda Status G2002 spillere og tillitsvalgte Gjennomgang referat forrige foreldremøte Briskeby 2014 Trenerne har ordet Økonomi Cup Sosialt AOB Status

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015 ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN 2015 1 HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL Ås IL Fotball har som sin oppgave, i samsvar med Ås Idrettslags vedtekter, å arbeide for et best mulig fotballmiljø i Ås,

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

5/2016. Vellykket Dana-cup med bred deltakelse fra klubben vår

5/2016. Vellykket Dana-cup med bred deltakelse fra klubben vår 5/2016 Vellykket Dana-cup med bred deltakelse fra klubben vår For klubbens 13- og 14-årslag og eldre aldersbestemte lag er det innarbeidet tradisjon å delta på Dana cup i Danmark. Dette er også nedfelt

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsmøte Rælingen fotballklubb

Årsmøte Rælingen fotballklubb Årsmøte Rælingen fotballklubb Sted: Klubbhuset Marikollen Tid: 15. februar kl 18.00 AGENDA 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret 14.02.2017 mars 2016 mars 2017 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig

Detaljer

Klubben med hjerte for alle!

Klubben med hjerte for alle! Utkast 1 09.02.2017 Styrets forslag til Årsmøtet 23.mars 2017 VIRKSOMHETSPLAN 2017 2020 SVEIVA INNEBANDY Klubben med hjerte for alle! Sveiva Innebandy Postboks 40 Stovner 0913 Oslo Innholdsfortegnelse;

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Tasta Il er et eget idrettslag med juridisk ansvar. Klubben er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og derigjennom i Rogaland Fotballkrets (RFK). Styret skal

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie Fotballederkurs 1 Modul 2: Vår store fotballfamilie Mål for modulen Bli kjent med: Kretsens rolle inn mot klubbene Begrepet Klubben som sjef Forstå: Hvilke nøkkelroller som bør være på plass i klubben

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Smørås IL Strategi mot 2021

Smørås IL Strategi mot 2021 Smørås IL Strategi mot 2021 Versjon 2016 Smørås IL Verdier mot 2021 Flest mulig lengst mulig Inkludering Mestring Glede Kameratskap Smørås IL Ambisjon 2021 Flest mulig lengst mulig Vi er gjennomgående

Detaljer

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag 1 Oppsummering 2 Verv & representasjoner 3 Medlemmer 4 Sportslige forhold 5 Idtrettsarrangementer 6 Idrettsanlegg 7 Informasjonsbehandling websider 8 Interne prosesser

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

4/2014 3v3-cupen i mai ble en kjempe-suksess. Takk, alle som bidro!

4/2014 3v3-cupen i mai ble en kjempe-suksess. Takk, alle som bidro! www 4/2014 3v3-cupen i mai ble en kjempe-suksess. Takk, alle som bidro! I 2013 deltok 252 lag på Astor 3v3-cup. Det ble spilt 699 kamper på banen vår - i følge arrangør 3v3 Norge ny verdensrekord med antall

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

8/2016. Astor FK søker Spillerutvikler. HUSK: Sesongavslutning søndag 27. november PS: PÅ ÅSVEIEN SKOLE

8/2016. Astor FK søker Spillerutvikler. HUSK: Sesongavslutning søndag 27. november PS: PÅ ÅSVEIEN SKOLE 8/2016 Bevisst lagbygging: Vellykket "63 grader nord" i marka for flinke Astor-jenter Svært få av våre lag har slik fokus på lagbygging som Jenter 2004. Tidligere i høst reiste laget til Rypetoppen Adventurepark

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato Godkjent av styret mars 2016 mars 2017

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato 10.01.2017 Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder i VBK... 2 Nestleder og økonomiansvarlig i VBK... 3 Markedsansvarlig

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.»

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2016 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær Knut Rønnåbakk:

Detaljer

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen Trener- og lagledermøte onsdag 21.9.2016 Velkommen Barnefotball Trener / lagleder møte 21.09.2016 Agenda Siste status NYE Kunstgressbane Stegaberg / Geir Stakkestad Ny kunstgress ved Førre Skole / Geir

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 3 Organisasjonsplan Rev. 06.10.2009 3 Organisasjonsplan Leder Nidelv IL Fotball Frode Helmersen Sekretær Sissel Aarseth Kasserer Line

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer