Årsmelding Hordaland Sau og Geit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Hordaland Sau og Geit 1

2 Innhald: Side Program til årsmøtet i Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i Arbeidet i fylkeslaget 5-37 HSG si heimeside 5-6 Styret 7-8 Årsmøtet Leiarmøtet Ny Giv i sauehaldet i Hordaland Ny Giv med gjetarhund Avlsutvalet for sau, årsmelding Gjetarhundnemda, årsmelding NM i bruk av Gjetarhund, evalueringsrapport Årsrekneskap HSG Fagtur desember Indre Hardanger Sau og Geit, årsmelding Lokallag med medlemstal 43 Organisert beitebruk i Hordland beitesesongen Årsmelding for Geit i Vekst Info rovvilt Nortura Foto framsida: Maria fekk lammet sitt kåra. «Morgen med NRK Hordaland», sending frå lamminga hjå Magnar Stien. Selda i NRK Newton hjå Randi og Ove i lamminga. Jakob Gjerde får gåve for lang og tru teneste for gjetarhundarbeidet i Hordaland. Publikum koser seg i godværet under Gjetarhund-NM. Sekretariatet gjorde ein kjempejobb. «Han skal verta gjetarhund» seier Tina om Mist. 2

3 Program for årsmøtet i Hordaland Sau og Geit 2014 Fredag 28. februar 2014 Kl Registrering, kaffe Kl Fleire lam til slakt Finn Avdem, fagrådgjevar småfe i Nortura Kl Årsmøtemiddag med underhaldning og m.a. utdeling av prisar for beste avkomstgranska verar i Hordaland i Laurdag 1. mars 2014 Kl Registrering Kl Årsmøtet startar Kl Pause m/kaffi Kl Kor står vi, kor går vi Tone Våg, styreleiar NSG Kl Årsmøtet held fram med årsmøtesaker Kl Nytt frå Fylkesmannen Svahild Aksnes, fylkesagronom Kl Lunsj Kl Årsmøtet held fram med årsmøtesaker Kl Pause m/kaffi Kl Årsmøtet held fram med årsmøtesaker Årsmøtet slutt ca klokka Hotel Ullensvang 3

4 Sakliste årsmøtet i Hordaland Sau og Geit Opning av møtet 2. Namneopprop 3. Godkjenning av innkalling og sakliste 4. Val av 2 personar til å skriva under møteboka 5. Årsmelding 6. Rekneskap 7. Val av leiar - På val: Nils Inge Hitland 8. Val av styremedlemmer - På val: Reidar Kallestad og Steinar Steine 9. Val av nestleiar 10. Val av varamedlemmer til styret 11. Val av møteleiar til årsmøtet 2015 med vara 12. Godtgjersle til leiar og styremedlemmer 13. Val av valnemd til årsmøtet Innkomne saker 15. Arbeidsplan for Budsjett for 2014 Valnemda si innstilling Innstillingar på kandidatar til dei ulike verva. Leiar Nils Inge Hitland: attval reg 3 Nest Leiar Reidar Kallestad: attval reg 4 Medlem Arnt Bakke : Ny reg 5 «Anita Jordalen : ikkje på val reg 7 «Egil øvstebø : ikkje på val reg 1 Vara 1 Per Martin Vatna: atval reg 2 Vara 2 Knut Sygnestveit: atval reg 6 Vara 3 Kjartan Bergsvåg:atval reg 7 Ordstyrar til Årsmøte 2014: John Karsten Raunholm: ny reg 2 Vara Audun Seilen ny reg 3 Økonomi: For å ha kontroll på økonomien har valnemnda føljande innstilling Leiar 23500,-kr Nest leiar 12000,-kr Styremedlemmer, nestleiar og leiar. 1300,- kr pr styremøte møte der dei møter. Leiar avlsnemnd og leiar gjeterhundnemnd 10000,- kr til kvar av leiarane 4

5 Kompensasjonen for dei i styret vert begrensa til å gjelde 6 styremøter i året. Leiarane og medlemmene i avlsnemnd og gjeterhundnemnd får også 1300,- kr pr møte dei møter på, inntil 3 møter pr år Kompensasjonen til kåringsdommarane vert sett av avlsutvalet. Utgifter til dommarane skal takast inn via kåringsavgifta. Kompensasjon til gjeterhundfolk utover 10000,- kr til leiar og 1300,- kr til kvar av medlemmane i nemnda inntil 3 møter i året, vert sett av gjeterhundnemnda og må takast inn på kursavgifter og startkontingentar. Det kan tenkast at fleirtalet i valnemnda går inn for å bruke NSG sentralt sine sattsar for dag kompensasjon, inntil 6 timar og over 6 timar Løner blir da som følger: Leiar 23500,- kr Nest leiar 12000,- kr Styremøter: 6 møter X 6 persone x 1300,- kr 46800,- kr Leiar avlsutval 10000,- kr Leiar gjeterhundnemnd 10000,- kr Møter avlutval 3 møter x 3 personer x 1300,-kr 11700,-kr Møter gjeterhundnemnd 3 møter x 3 personer x 1300,- kr 11700,- kr Totalutgifter til løner blir da ,-kr Arbeidet i fylkeslaget Heimesida Heimesida skal vera ein viktig kommunikasjonskanal mellom fylkeslaget, lokallaga og medlemmene. På heimesida kjem nyheiter, fagstoff, møtereferat, kurs og møteinnkallingar og anna stoff frå arbeidet i fylkes -og lokallaga. Heimesida har i meldingsåret publisert 53 artiklar og hatt fin auke i daglege treff. Vi ser og auke i treff på fagstoff, referat, årsmeldingar m.m. Det er viktig at denne framgangen heldt fram sidan heimesida skal vera ein viktig informasjonskanal til medlemmane. Mest besøk var det i perioden august til desember med over 100 i snitt pr dag. Høgaste tal har 14. oktober med 406 visningar. Artikkelen som førte til denne rekorden er «Tøff kamp om seieren i Gjetarhund-NM» Totalt har denne hatt 1299 visningar. Nest høgaste dag er 4. oktober med 322 visningar. Artikkelen som førte til denne er «Rekordlam i Sveio» Totalt har denne hatt 1111 visningar. Webansvarleg er Nils Inge Hitland. Lokallaga har og fin utvikling i bruk av heimesidene sine. 5

6 6

7 Styret i HSG Leiar Nils Inge Hitland Nestleiar Reidar Kallestad Steinar Steine Egil Øvstebø Anita Jordalen vara Per Martin Vatna Sekretær Karulf Håkull vara Per Martin Vatna har vorte innkalla til styremøta. Sekretær frå Nortura; Karluf Håkull 7

8 Rekneskapen har vore ført av Voss Rekneskapslag v/laila Berge. Det har i 2013 vore 6 styremøte og handsama 46 saker. 1 av styremøta vart avvikla som telefonmøte. Leiar har delteke på Representantskapsmøter i NSG 12. mars og oktober. HSG hadde 5 utsendingar til Landsmøtet i NSG på Gjøvik mars. Desse var Reidar Kallestad, Anita Jordalen, Steinar Steine, Egil Øvstebø og Nils Inge Hitland. Leiar har delteke på årsmøta i lokallaga; Askøy, Fusa og Tysnes. Leiar har delteke på medlemsmøte i Kvam Sau og Geit. Leiar har delteke på møter i avlsutvalet. Nestleiar har delteke på møter i beiteutvalet. Nestleiar har delteke på møte med Bondelaget m.fl. i samband med Jordbruksforhandlingane. Nestleiar har delteke på årsmøtet og leiarmøtet i Hordaland Bondelag. Frå Landsmøtet på Gjøvik Leiar og nestleiar har delteke på kurs for nye sauehaldarar på Os mars. Leiar og nestleiar har delteke på NM i bruk av gjetarhund i Myrkdalen oktober. Leiar og nestleiar har delteke på fagtur til Førde desember. Leiar og nestleiar har delteke i styrings og arbeidsgruppa i Ny Giv. Har og delteke på mange av møta og aktivitetane som har vore i regi av Ny Giv. 8

9 Årsmøtet 2013 Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit 15 & 16 februar 2013 Thon Hotel Sandven, Norheimsund Flersteparten av utsendingane til årsmøte møtte fredag 15. februar til faginnlegg v/svenn Arne Lie, med tema En nasjon av kjøtthuer. Føredraget blir lagt ut på heimesida til HSG. Etter faginnlegget vert den årlige årsmøtemiddagen med lam på menyen med tilbehør. Utdeling av pokaler for beste værer 2012 og underholdning som Kvam Sau og Geit stod for. Årsmøtesaker: Sak- 01: Opning og velkomst: Ordførar Asbjørn Tolo: Velkommen til Kvam Kommune og Norheimsund. Velkomen til det nye og flotte hotellet me har fått. Dette er me stolte av! Her er det mange som har jobba bra for og få dette til. Kommunen er 90 km lang, har 8500 innbyggerar- av desse bur 80% i einebolig. Det er ei rekke med industriverksemder i kommune. Ca. 800 pendlar og har arbeid i andre kommunar eller ofsjoff. Ca. 300 pendlar dagleg til Bergen. Landbruket er ei viktig næring for Kvam Oppdrettsnæringa er og stor i kommunen. Ordføraren tek oss med på billedreise gjennom kommunen der han viser oss bygdar og fjell. Leiar i Kvam Sau og Geit, Tarjei Aalvik, ønste og velkommen til Norheimsund. Kvam Sau og Geit består av tidlegare 3 lokallag som er slått saman til Kvam Sau og Geit, som i dag har 101 medlemmer. Det er ein positiv trend i kommunen der fleire auker opp med sau. Ein av grunnane er bruk som ar sluttar av med mjølkeproduksjon og som då auker opp med sau eller startar opp med sau. Lokallaget står for kåringa- eit vårmøte og eit haustmøte. Her erein god trend for tida! Her er ein Ny Giv! Leiar Nils Inge Hitland sin tale til årsmøte: 9

10 Takk for god stemning! Det er kjekt at så mange møter på årsmøte! Også 2012 har hatt sine utfordringar for sauen i Hordaland. Sein vår- mykje snø i fjelltdette førte til gode fjellbeite og fine lam. Også dette året vart det produsert for lite lam, ca. 7 % av all lammekjøtt- forbruk i 2012 var impotert lam. HSG har sarta opp strattegi for Fleire lam til slakt I Hordaland er det mange fjellområder som det ikkje beitar sau på og dette skulle me gjerne utnytta betre. I Hordaland er det 103 organiserte beitelag. Saueavlen er inne i ein god prosess med kåringa som høydepungt. Spredning av gener ute i besetningane er viktige for framgangen. Har god tru på framtida, mange blir insperert av at andre bygger saufjøs. Lam frå Norge er best i verden! HSG vil gjera sitt for for ei god utvikling! Takk til alle for godt samarbeid! Under årsmøte laurdag holdt Sigmund Fossber frå Nortura innlegg salg av lam og nisje produksjonar. Han tok for seg sal av kje, villsaulam og lam inn mot kjedane og korleis kjedane byr ut produkta til forbrukare. Eit intresant innlegg! Sak- 02: Namneopprop 4 lokallag hadde ikkje utsendingar. I alt 45 stemmeberettiga Gjester: Arne Lie, (fredag) Sigmund Fosberg, Nortura, Øyvind Jakobsen frå ring og Turid Bjørndalen Njåstad Hordaland Bondelag. Sak- 03: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent. Sak- 04: Val av 2 personar til og skriva under møteboka Alf Angelskår og Ola Steinsland blei valt. 10

11 Sak- 05: Årsmelding Leiar Nils Inge Hitland gjekk gjennom årsmeldinga - Heimesida har hatt ei god utvikling med gjennomsnittsbesøk på 100 pr. dag - Kåringa i fylket er godt utvikla og eg vil spesielt trekkja fram kåringa på Austerheim med stort publikum. Etter denne kåringa var besøket på heimesida på 244 på ein dag! - Fleire lokallag med heimeside - Medlemstallet til HSG er nå 1482 medlemmer - Leiar beklaga at ikkje all aktivitet som HSG har hatt i 2012 er komt med i årsmelding Anita Jordalen gjekk gjennom medlemslistene og det arbeidet som styret legg opp til i forbindelse med vervekampanje. NSG har laga ein follar Om NSG som skal brukast i forbindelse med verving. Anders Konglevoll: All aktivitet til HSG må vara med i årsmeldinga Kva med beiteprosjektet? Svar: Møteleiar meinte årsmeldinga burde komma ut til medlemme tidlegare enn den har gjort Beiteprosjektet er eigd av Fylkesmannen. HSG legger ikkje inn penger her Tore Atle Sørheim- Leiar avlsutvalet, orinterte om arbeidet i avlsutvalet Flott kåringskurs her i Norheimsund - Kåringa er viktig dette er møteplassen for mange - Sjået på Austerheim var landes nest største! - Godt avlsarbeid i Hordaland - Har landes beste værer - Takk til alle dommerar og andre som deltek i kåringa for flott arbeid Anders Konglevoll: Berre positive tilbakemeldingar etter kåringa på Austerheim Nils Inge takka spesielt dommarane for det gode arbeidet som blir gjennomført. Er det nye personar som har lyst til og bli kåringsdommarar, send inn forslag Gjetarhundnemnda v/bjørn Atle Nesheim: Det er stor aktivitet i gjetarhundmiljøet i fylket. Ein er nå godt i gang med planlegginga av NM 2013 som skal haldast i Myrkdalen. Takk til alle som stiller opp og takk til alle som bidreg med økonomisk støtte. Dette er me heilt avhengige av skal me lukkast. Årsmelding godkjent Sak- 06: Rekneskap Steinar Steine gjekk gjennom rekneskapen. Etter at ein slo saman fleire kontoar som HSG brukte, er renteintekten blitt mykje større. Såørsmål: 11

12 Ole Andreas Våge: Kvifor budsjett- HSG har penger på bok kvifor ikkje bruke meit på aktivitetar Eilev Veseth: Er kåringsavgifta for høg? Svar: Den balanserar utgiftene i dag og det skal den! Anders Konglevoll: Skulle kåringsdommarane fått betre betalt? Det er viktigt at dei får betalt for det arbeidet som dei gjer! Eilev Veseth: Skulle alle som kåra fyrste gong slept kåringsavgift? Rekneskap godkjent Sak- 07: Val Leiar i valnemnda, Mons Kjetil Vevle gjekk gjennom innstillinga frå valnemnda. Valet blei leia av møteleiar. - Val av leiar for 1 år: Nils Inge Hitland valt med 44 stemmer 1 blank Sak- 08: Val av styremedlemmer Desse blei valt: Egil Øvstebø: 44 stemmer 1 blank Anita Jordalen: 44 stemmer 1 blank Sak- 09: Val av nestleiar Reidar Kallestad valt med aklamasjon Sak- 10: Val av varamedlemmer for 1 år til styret Desse blei valt: 1 vara: Per Martin Vatna 2 vara: Knut Sygnestveit 3 vara: Kjartan Bergsvåg 12

13 Sak- 11: Val av utsendingar til landsmøte Desse blei valt: Nils Inge Hitland Reidar Kallestad Steinar Steine Egil Øvstebø Anita Jordalen Vara i nr. rekkefølge Desse blei valt: Kåre Hole Knut Sygnestveit Gunnstein Sætre Eilev Veseth Mons Kjetil Vevle Sak- 12: Val av møteleiar til årsmøte 2014 med vara Martin G. Haugland, vara John Karsten Raunholm Sak- 13: Godtgjersle til leiar og styremedlemmer Under denne sak kom det forslag på og høyna dagsattar for styremedlemmer. Etter forsalg frå årsmøte: Godtgjersle til styremedlemmer samme dagsats som NSG brukar kr per dag. Presisering av vedtak: Leiar og nestleiar mottek i 2013 også møtegodtgjersle i høve til NSG sin møtegodgjersle i tillegg til sine faste godtgjersle. Etter debatten blei følgande forslag vedteke: - Styreleiar: Kr per år - Nestleiar: Kr per år - Dagsats for møter til alle i styret lik sats som NSG kr per dag. 13

14 Sak- 14: Val av valnemnd til årsmøte Reg. 3: John Vik Vara: Kåre Engeseth - Reg. 5: Ingun HildonenTeigland Vara: Lars Norheim - Reg. 6: Kyrre Manger Vara: Inga W. Rørlien - Reg. 7: Siren Bryn Vara :Ivar Haug Ny leiar for valnemnda er Ola Steisland Sak- 15: Innkomne saker Ingen innkomne saker Sak- 16: Arbeidsplan 2013 Egil Øvstebø la fram forslag til arbeidsplan for Spørsmål som blei stilt under behandlinga: - Ole Andreas Våge: Er det mange lokallag som er døde - Svar: Nei, dette er eit arbeid HSG er i gang med. - Mons Kjetil Vevle: Nettsida er gratis, kvifor ikkje bruke penger på denne? - Svar: Brukar ca. 1 time per artikkel som blir lagt ut (ca. 45 timar per år) - Magnar Stien: Har me valt nokon til å utføra det arbeidet som blir gjort på heimesida eller er det berre good vill? - Svar: Heimesida er viktig for markesføringa av HSG - Jan Atle Jensen: Styret bør utnemna ein nettredagtør - Svar: Dette vil styret sjå på - Tarjei Aalvik: Er det noko lokallaga kan få i for av gaver som kan brukast med verving av nye medlemmer? - Svar: Styret har i forslag til budsjett sett av kr til dette arbeidet for Om dette blir godkjent vli styret beslutta korleis desse pengene skal brukast. Vetner og på lister frå Fylkesmannen for og sjå kven som søker prod. tillegg for og kunna få fleire som medlemmer til HSG. - Knut Sygnestveit: Korleis tenkjer HSG videreføring av prosjektet? - Svar: Aktivitetsplan farm til hausten er klar. Lokallaga må berre komma med innspel for aktivitetar. Lokale feltforsøk er og aktuelt og gjennomføra. - Kåre Hole: Har ikkje kontroll på kven som er medelemmer, dei som ikkje betalar, blir dei purra på? - Venter på eit betre medlemsoversikt frå NSG. NSG held på med eit nytt medlemsregister. - Tore Atle Sørheim: Stemmer dette- kan vara vanskeleg og oppdaga om der er medlemmer som ikkje har betalt 14

15 - Eilev Veseth: Korleis går dem med planlegginga av fagtur til Island? - Svar: Planen var og gjennomført fagtur i Men kort påmeldingsfrist førte til at HSG har utsatt turen til Arbeidsplan for 2013 Godkjent Sak- 17: Budsjett for 2013 Nils Inge Hitland la fram forslag til budsjett for HSG skal bruka midlar i forhold til verving av nye medlemmer - Fagmøter blir overført til prosjektet Ole Andreas Våge: Er opptatt av at leiar ikkje må subsidiera kostnaden med å vara leiar i HSG med egne midlar. John K. Raunholm: Dette går for fort! Kvifor kjem ein ikkje med innspel til valnemnda på godtgjersle til styret? Kva med alle andre som er leierar av nemnder i HSG? Kva får dei? Her må ein ha ei skikkeleg utgreieng til neste årsmøte. Ola Steinsland: Forslaget er sendt ut til alle lokallaga, men få og ingen tilbakemeldingar. Vedtak: Godkjent med dei endringane i forhold til godtgjersle til styremedlemmer og med presisering av: Årsmøte ber om at valnemnda til neste årsmøte går i gjennom alle honorardningar som gjeld i Hordaland Sau og Geit. Ein må også på m. a. honrarsatsar for avlsutvalet og gjetargundnemnda. Anita Jordalen og Egil Øvstebø takka for tilliten. Nils Inge Hitland takka og for den tilliten årsmøte har vist. Han takka og alle årsmøtedeltagerane for eit godt årsmøte! Ref. Karluf Håkull 15

16 Leiarmøtet 2013 Referat frå leiarmøte i Hordaland Sau og Geit 1-2. november 2013 Clarion Bergen Airport Hotell Flesland Leiarmøte vart i år halde i samband med Agro Hordaland. Leiarmøte i HSG starta kl fredag 1. november. Leiar Nils Inge Hitland ynskte velkomen gjekk gjennom programmet for dagen og gav ordet vidare til dagens foredragshaldar: Hallvard Veen, geitebonde, leiar i Bjerkreim Sau og Geit og «Årets superverver 2012» og landsmøtevald geitehaldar til representantskapet i NSG. Han hadde eit engasjerande innlegg om sitt arbeid for å verva nye medlemmer i lokallaget. Stikkord her var: - oversikt over kven som ikkje er medlemmer - ring til kandidatane - ha argumentasjonsrekka klar ( avlsarbeid, gjetarhundkurs, seminkurs, klyppekurs, forsikring, fagbladet, sosialt, apotekavtale, NSG sitt politiske arbeid med økonomi, rovdyr osv. I tillegg poengterte han kor viktig det er å pleia dei medlemmene ein har: - Årsmøte med sosialt og fagleg innhald - Familietur - Kåring - Sauakafe - Premiar til 4H Etter dette drog Reidar Kallestad i gang vervekampanjen. Alle lokallag fekk utdelt lister over småfeprodusentar i eige område til hjelp i vervinga. 16

17 Ny Giv - Korleis ligg vi an, er lokalaga med? v/svanhild Aksnes. Mykje gode tilbakemeldingar på den aktiviteten som har vore så langt. Ynskje frå lokallaga om å få informasjon om planlagde møter tidlegare av omsyn til planleggjing av eigen aktivitet. Nokon etterlyste tydlegare ansvarsfordeling mellom lokallag og arbeidsgruppa i prosjektet. Det var einigheit om å senda ei høyring til lokallaga for å få attendemeldingar frå arbeidet så langt og tips til vidare arbeid. NM i bruk av gjetarhund, evaluering v/audun Seilen Eit vel gjennomført arrangement både teknisk, økonomisk og ikkje minst vermessig. Kåringsjåa, Tore Atle Sørheim Kåringa har vore gjennomført på same vis som dei siste åra. Ei stor takk til dommarane som ofrar mykje fritid på dette arbeidet. Etter dette var resten av leiarsamlinga i saman med Agro Hordaland med politisk møte fredag ettermiddag og festmiddag på kvelden. Laurdagen var det fagmøter. Tema på sauedelen som HSG hadde ansvar for var: - Framtidas sau v/ Ivar Slettemoen, bonde og leiar i avlsrådet - Kva faktorar verkar inn på lammetalet v/torstein Steine, instituttleder UMB Ås - Find my sheep, elektronisk sporing av husdyr, v/arnstein Soleim, bonde/oppfinnar Fagmøta på sauedelen hadde klart best oppmøte med ca 100 deltakar på kvar bolk. Referent Steinar Steine 17

18 Ny Giv i sauehaldet i Hordaland Ny Giv i sauehaldet i Hordaland Bakgrunn Det har lenge vore eit ønskje i Hordaland Sau og Geit at vi skulle starte eit prosjekt som tek sikte på å styrke og auke satsinga på sauehald framover. I 2013 kom vi endeleg i gang og fekk starta prosjektet. NyGiv er forankra i Regionalt Næringsprogram der målsettingar for utviklinga av landbruket i Hordaland i perioden er nedfelt. Delmål 2 i næringsprogrammet gjeld sau og målet er som følgjer: Auke produksjonen av lammekjøtt med 10% tilsvarande 158 tonn, til årleg i Auke kvaliteten på lammekjøtt ved å auke til 89% lam i slakteklasse O eller betre. Kort om NyGiv Hordaland Sau og Geit er prosjekteigar og leiar styringsgruppa for prosjektet. Hovuddelen av arbeidet i prosjektet vert utført gjennom arbeidsgruppa som er samansett av Hordaland Sau og Geit v/reidar Kallestad, Fatland v/hilde Håland, Nortura v/karluf Håkull og Fylkesmannens Landbruksavdeling v/svanhild Aksnes. Lokallaga i Hordaland Sau og Geit bidreg og aktivt ved å leggje til rette for gjennomføring av aktivitetar i sine område. Lokallaga bidreg og med innspel til NyGiv. Hovudmål: AUKA PRODUKSJON AV KVALITETSLAM I HORDALAND. Delmål: Bidra til betre fagmiljø MEIR LEVANDE LOKALLAG I HSG Redusere lammetap Auka produksjon per vinterfôra sau Oppnå betre sauehelse Bidra til betre rekruttering Arrangere fag/inspirasjonsturar 18

19 Aktivitet i 2013 Vi har hatt god aktivitet i NyGiv i 2013 og kan stolt fortelje at alle planlagde aktivitetar har blitt gjennomført. Kort fortalt er styringsgruppa og arbeidsgruppa godt nøgd med framdrift og effekt av prosjektet så langt. Vi ser ein tendens til auka aktivitet i lokallaga i Hordaland Sau og Geit, noko som er svært positivt. Her er ei oppsummering over aktivitetane i NyGiv i 2013: Oppstartsmøter for NyGiv, 5 stader, februar, Lindås, Kvam, Voss, Odda og Sveio Kurshelg for nye/unge sauebønder, mars, Solstrand Fagdag bygg, mars, Meland Vårmøter, mai, 5 stader, Rosendal, Tysnes, Osterøy, Ulvik og Etne Haustmøter, okt, 8 stader, Knarvik, Voss, Kvam, Sveio, Stend, Etne, Kinsarvik og Hatlestrand Psykisk helse, okt, 2 stader, Knarvik og Voss Styringsgruppemøter, 3 stk (derav 1 per telefon) Arbeidsgruppemøter, 10 stk (derav 8 per telefon) Publisering av artikler på nettside Sauekontrollkampanje med 3 første år gratis ved innmelding i prosjektperioden! Utdeling av diverse gratis materiell: noteringsbøker for sau, kulepenner med logo Utdeling av tilskot til eigne aktivitetar i lokallaga i Hordaland Sau og Geit Evaluering på leiarmøte i Hordaland Sau og Geit, november Evaluering per telefon med alle lokallaga, desember Plan for 2014 NyGiv fortset med same målsettingar og same arbeidsgruppe og styringsgruppe som i Arbeidsform vert i hovudsak som i Psykisk helse, januar, 2 stader, Ølen og Hatlestrand Møteserien «Tjen pengar på sau» februar, 5 stader, Voss, Hatlestrand, Stord, Knarvik og Odda. Fagdag bygg laurdag 15. mars i samarbeid med Kvam Sau og Geit Vi vil ha fleire møterunder der arbeidsgruppa lager til eit fagopplegg og lokallaga bidreg i den praktiske gjennomføringa. Faginnhald vert tufta på ønskjer frå lokallaga Lokallaga vert oppmoda til eigne aktivitetar med tilskot frå NyGiv. Sauekontrollkampanjen vil fortsetje som tidlegare Nettsida skal brukast aktivt Det vert sauekurs på Solstrand, Os oktober. Utvalde buskaper med ulike utfordringar vert følgd opp og deretter vert det publisert artiklar 19

20 «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på å følgja denne prosessen hjå ein familie på eit sauebruk. Ei spennande oppgåve som me takka ja til på strak arm. Frå nemnda er det Egil Øvstebø og Audun Seilen som følger opp dette prosjektet. Me diskuterte saka, og satte ned følgjande kjøreplan, som me ynskte presentera for aktuelle kandidatar til prosjektet. Prosjektplan, Finna aktuell kandidat (vinter 2012 / 2013). 2. Prata gjennom problemstillingar,..er fører vant med hund, er sauen hundevant eller ikkje, skal ein satsa på kvalp eller dressert, hann eller ho? (vinter 2012/2013). 3. Skaffa erfaren, passe sterk hund 6 10 år. (vinter / vår 2013) 4. Prøva seg fram, finna ut av ting, begynna på gjelddyr. (sommar / høst 2013) 5. Delta på fellestrening, evt òg få hjelp med sauen av annen fører og hund. (høst 2013). 6. Ta meir og meir i bruk hunden, òg begrensa bruk i fjellet på sankinga. (haust 2013) 7. Delta på gjetarhundkurs. (2013 / 2014) 8. Gå klasse ein, få bruksprov på ekvipasjen. (2014) 9. Starta med ny kvalp. (2014 / 2015) 10. Jobba vidare med «gamlehunden» samtidig som ny kvalp følges opp. 11. Årlig reportasjer leveres «NY GIV» prosjektet HSG. Så var me i gang Me har funne ein perfekt kandidat, som òg har sagt ja til å vera med og til å dela sine erfaringar på vegen. Margunn og Håvard Øvsthus bur på Varaldsøy, på garden Øvsthus. Dei har tre gutar, Andreas 14 år, Helge 12 år og Erlend 9 år. I tillegg har dei òg god hjelp frå kårfolka, Hildur og Hilmar Øvsthus. Byggjer nytt sauefjøs, aukar opp flokken og startar i nytt fjellbeite der det er krav om god gjetarhund. Korleis skal ein få dette til når gjetarhund er nytt for både eigar og sau? Pluss er det òg at Egil er i same fjellbeite og kan følgja opp der. Etter ein kveld på Osterøy der me diskutert aktuelle problemstillingar, kjørte både unghundar og meir erfarne arbeidshundar, vart me einig om at det optimale ville vore å starta med ein erfaren hund 6 10 år, med nok styrke til å takla ny sau. Minst like viktig at den var lydig, brukt mykje og hadde mest mulig erfaring. 20

21 Me fann Hawaii, 7 år som var for salg. Denne vart kjøpt våren 2013, og dermed var det heile i gang. Mi og Egil si erfaring så langt er at dette går etter planen så godt ein kan forventa. Her kan de ta del i Margunn og Håvard sin eigen versjon så langt Me hadde i fleire år tenkt på å skaffa oss ein gjetarhund, men var usikre på korleis me skulle koma i gang. Me fekk råd frå fleire som har gjetarhund om at det kunne vera ein fordel å starta med ein vaksen hund. Etter at me hadde fått Hawaii til gards starta me med trening av sauer og eigarar. I starten var det litt vanskeleg å få sauene til å lystra hunden. Enkelte av dei eldre sauene fann seg ikkje i å bli jaga rundt av ein hund, og ville heller prøva å ta hunden. Me prøvde å fokusera på å trena med dei yngste sauene og lamma, for dei eldre skulle snart utrangerast uansett. Me prøvde og å trena med nokre få sauer om gongen, slik at ikkje sauene samla seg i ein stor flokk. Etter kvart gjekk det betre og betre. Me var heldige som fekk tak i ein så godt trent hund. Det var ikkje noko vanskar med å få hunden til å lystra, det som var problemet var å få sauene til å bli vane med å bli gjeta av hund. For fyrste gong sende me sauene til fjells på Hardangervidda i sommar. Fleire gonger var me oppe for å flytta på sauene for å få dei til å gå på rett plass i beitet. Då var det god hjelp i Hawaii. I september var det tid for sauesanking, og me var spente på korleis det skulle gå. Me såg snart at det hadde vore vanskeleg å sanka sau her utan hund. Hawaii gjorde ein god jobb, men me såg at våre sauer framleis var verre å jaga enn nokre av dei andre i beitelaget sine. Samla sett har det vore ei positiv erfaring for oss å starta med gjetarhund. Utfordringa har vore å få sauene til å bli tilpassa bruk av hund. Som de forstår, ser dette svært lovande ut. Familien Øvsthus har takla dette på ein god måte, og me gler oss til å fylgja dei vidare. Andre artikkel kjem februar Gjetarhundnemda i Hordaland v/ Audun Seilen Erlend, Helge og Andreas med Hawaii 21

22 Avlsarbeidet på sau Desse har vore medlemmar i avlsutvalet for sau: Tore Atle Sørheim Martin G.Haugland Alf Myksvoll Karluf Håkull Hilde K.Haaland Leiar N.Leiar Medlem Nortura Fatland Observatør med talerett utan stemmerett, Representant frå HSG Arbeidsoppgaver for avlsutvalet for sau: Ansvar og gjennomføring av kåringssjåa i Hordaland Oppgradering og kursing av kåringsdommarar Spreiing av avlsframgongen til bruksbesetningar. Bindeleddet mellom avlsrådet,regionsutvalet og væraringane i fylka. Arbeida for at saker frå avlsrådet/regionsutvalet vert gjennomførte Aktivitetar i meldingsåret DOMMARSAMLING Tirsdag 27 august hadde me dommarsamling i Nordheimsund, Steinar Steine tok godt imot oss og stillte møterom på Nordheimsund Yrkesskule til disposisjon for den teoretiske delen av samlinga. Steinar stillte garden sin med lam til oss slik at me fekk utføra praktisk dømming etterpå. Og som vanleg når kåringsdommarar møtest so blei da mange gode diskusjonar på kvifor me gir den einskilde karakteren og kva me som dommarar må leggja vekt på. Regin Vest som består av fylka Vest Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn &Fjordane, utnemde Guttorm Gudmestad som dommarveiledar i Regionen han var med på alle dommar samlingane i fylka, dette er og for å få ein meir heilhetsleg dømming av lamma. Stor takk til Steinar Steine for flott tilretteleggjing under samlinga, Regionkonsulent Kjell Steinar Løland og dommarveiledar Guttorm Gudmestad for deira gode kunnskap om dømming av værlam og regelverk under dømminga. Med på kurset var 20 dommarar, og hovudgrunnen for slike kurs er at me som dommarar skal væra meir samkøyrde i dømminga vår. Me ynskjer NYE dommaraspirantar med på dommarkursa, ungdommar med stor interesse for sau og dømming av værlam er svært viktigt å få med «på laget». 22

23 KÅRINGSSJÅA I 2013 har avlsutvalet hatt ansvar for og gjennomført 15 kåringssjå i Hordaland. «Nytt» sjå dette året var i Odda der da møtte dyr frå «heila» Hardanger, sjåa Eidfjord,Børve,Reisæter og Jondal møttest til dette sjået fyrste året, og alle tilbakemeldingane til avlsutvalet er positive. Heile 88 lam vart stillt. Kåringssjået i Odda samla mange lam og mykje folk. Foto Johannes H Sekse Kåringsperioden var frå onsdag 25 sept. Til søndag 6 oktober, vel 12 svært hektiske dager. Da vart dømt 1176 lam og kåra 1086 lam og vraka 90 lam. Kåringsjåa og sjukdomsførebyggjande tiltak fører til mykje ekstra arbeid og lange dagar på lokallaga, PC kårar og dommarane, men er heilt naudsynt og dette MÅ følgjast skal me i det heile få avvikla kåringssjåa slik me vil ha dei, ein plass der folk og fe møtest. Krav om vasking av regnklede og støvlar (desinfisering)på sjåa gjekk veldig bra slik at den smitteførebyggjandes delen vart halden til punkt å prikke. Alle kåringsdagar er avtala med kåringsansvarlege i lokallaga og med visse tilpasningar og forståelse frå dei blitt godkjende. Den STORE dagen for kåring er siste laurdagen i september, men alle skjønnar at me lyt rullera fordelinga litt etter størrelsen på sjået, planlagt program og fordelinga av dommarar / pc personell. Kåringsavgifta i Hordaland i 2013 vart for kvart kåra lam og prisen var 100,- kr.pr lam. Avlsutvalet trur me i framtida må halda på desse kåringssjåa både for det sosiale og miljøskapande som dette medfører, men sjukdomssituasjonen som alltid ligg på lur må kvar og ein ta på alvor, dette gjeld eigarar so vel som arrangørar. 23

24 Kåringssted Bedømte Kåra Kåra på disp Vraka [Gardskåring] 5 100% 5 100% 0 0% 0 0% Austrheim/Radøy/Lindås % % 2 1% 21 8% Bømlo % 23 61% 4 11% 11 29% Eikelandsosen % 51 96% 0 0% 2 4% Etne % 92 97% 1 1% 2 2% Kvam/ Samnanger % 76 92% 0 0% 7 8% Kvinnherad % 35 97% 1 3% 0 0% Masfjorden % 13 81% 2 13% 1 6% Odda/Eidfjord/Børve/Reisæter/Jondal % 85 97% 1 1% 2 2% Osterøy/Stend % 72 90% 2 3% 6 8% Sotra/Askøy % 61 94% 1 2% 3 5% Stord/Fitjar % % 5 12% 1 2% Sveio % 63 85% 0 0% 11 15% Tysnes % % 0 0% 0 0% Ulvik % 30 77% 2 5% 7 18% Voss/Vossestrand/Dale % % 4 2% 16 9% Hordaland % % 25 2% 90 8% Landet % % 538 6% % Brynkar Hove til venstre og broren Bryngut Hove til høgre 24

25 HORDALAND fekk også denne hausten BESTE avkomstgranska væren i landet, BRYNKAR HOVE med kåringsnr og O-indeks på 153, del indeksane er og svært gode slakt-141, kjøtt-109, feitt-144, mor vår-153,mor slakt-152 og tal lam-93, veren er granska i ring 154 og alar er Nils Inge Hitland. BRYNKAR HOVE er også den væren med høgast O- indeks i landet. Væren er sjølvsagt også beste avkomstgranska veren i Hordaland i Avlsarbeidet på sau i Hordaland har vel aldri vore betre enn det er i 2013, me har dei beste værane i landet i NKS og Sjeviot og og den nest beste (nr 2) på Spæl, i tillegg har Hordaland den BESTE ringen på landsbasis, på snitt indeks på værane granska i 2013, ring 142 STORD. I seminkatalogen som kom i haust var da 14 værar frå Hordaland ein kunne tinga sæd av, desse var fordelt på rasane NKS 5, Spæl 1, Sjeviot 3, Ryggja 3, Blæset 1 og Farga Spæl 1. Dette viser da stora mangfaldet av gode værar som er avla fram i Hordaland dei siste åra. Ringane i Hordaland: NKS i ring 142,144,150, 151,152,154,155,158 Av 184 granska værar m/ind. fekk 179 verar ind. på 115 eller betre. Den beste kjem frå ring 154, alar Nils Inge Hitland, Mjølkeråen og det er Brynkar Hove ind. 153, Den er og den beste væren i landet når me går inn i 2014 og da er nok ein gong berre og ta av seg hatten for eit framifrå avlsarbeid gjort av Nils Inge Hitland og ring 154 avd.1 GRATULERAR. SPÆL i ring 143, 153 og 159. Av 43 granska værar m/ind. fekk 30 verar ind. over 115. Beste avkomstgranska spælveren i fylket var Tyssen, frå ring 153, alar Svein J.Gjerde, med o-ind 147. Dette er landets tredje beste spælvær pr.dags dato, GRATULERAR SJEVIOT i ring 141 Av 24 granska værar m/ind. fekk 20 verar ind.over 115. Beste avkomstgranska Sjeviot veren i fylket var Peik, alar Edvin Vågstøl, Sæbøvågen med ind. 131, og kjem sjølvsagt frå ring 141 GRATULERAR For Sjeviot har og Hordaland landets beste vær pr. dags dato, væren Syver 25

26 Her er oversikt over dei «beste» ringane sine innsett av prøveværar hausten 2013 (sum poeng) Der ring 154,avd 1 og ring 142 Stord ligg på delt 5 plass. Årgang: 2013 Region: Landet H3 Sum-poeng Vis Sorter på: NKS 2013-årgangen Landet: Prøveværene ved innsett # Nr Ring Navn Rennesøy veraring - 9 Hodne - permisjon Ryfylke veraring - 4 Permisjonsavd. Hjelmeland Rennesøy veraring - 5 Fjøløy Ryfylke veraring - 3 Forsand Strilavereringen - 1 Bergen/Osterøy Antall værer Sumpoeng 2013-H3 Kåring 2013 O- ind min O-ind snitt O- ind O-ind Kropp Bein Ull- kval maks Ullmeng Sumpoeng 6 172, , ,2 9,0 8,8 8,3 8,7 173, , , ,0 8,5 8,0 8,5 9,0 172, , , ,9 8,9 8,9 8,2 8,9 170, , , ,6 8,7 8,4 8,3 8,0 172, , , ,3 8,9 8,4 8,6 8,4 170, Stord - 1 Stord 7 170, , ,7 8,1 8,4 8,4 8,6 172, Strilavereringen - 7 Askøy 7 170, , ,4 9,4 8,7 8,9 8,7 171, Fræna værring , , ,8 8,6 8,5 8,6 8,3 171, Eresfjord-Vistdal- Eidsvåg - 1 Ringen Strilavereringen - 3 Meland/Lindås , , ,1 9,1 8,7 8,4 8,6 170, , , ,9 9,0 8,8 8,7 8, 26

27 Oversikt over væraringane i Hordaland m/kontakt person. Ring Veraring Kontaktperson 141 Bergensområdet sjeviot HENRIK STEINSUND 142 Stord JARLE ANSGAR HELLAND 143 Kvinnherad-Ølen-Etne spælværring LEIF ÅSHEIM 144 Vossaringen NKS KNUT SKJERVHEIM 150 Sveio verering OLAV HÅVARDSHOLM 151 Ytre Hardanger NKS-ring EGIL ØVSTEBØ 152 Etne NKS-ring HANS MARTIN HARBOE 153 Kvam-Jondal-Samnanger spelverring ARNE ISAK FLATABØ 154 Strilavereringen NILS INGE HITLAND 155 Kvammaringen OLAV SOLHEIM 158 Hardanger Veraring FRODE TVEITO 159 Hordaland Spælring ALF ANGELSKÅR Til slutt vil avlsutvalet for Sau takka alle lokale saualag, veraringar, landbrukskontor, dommarar, Nortura og Fatland for godt samarbeid gjennom året som gjekk. Stord 31/ Tore Atle Sørheim Leiar i avlsutvalet for Sau 27

28 Gjetarhundarbeidet ÅRSMELDING 2013 GJETERHUNDNEMNDA I HSG Nemnda har vore slik samansatt: Audun Seilen- leiar, Stein Dalland, Ragnhild Reisæter Vara : Egil Øvstebø, Bjørn Atle Nesheim, Gunnar Lægreid Gjetarhundnemda kan oppsummera 2013 som eit travelt år med mykje godt gjetarhundarbeid. Storkurs Rosendal mars. 33 deltakare fordelt på 6 grupper. Instruktørar var Stein, Marianne, Kåre, Jacob, Gunnar Henning og Audun. Med seg hadde dei Bjørn Atle, Finn, Ivar og Ragnhild. Vart litt styr i starten då sauen på enkelte grupper vart litt rask for kombinasjon nybegynnere og utrent hund. Må prøva få fleire avgrensa områder til tilsvarande kurs seinare. Trass desse småsakena vart det ei strålande helg med god framgang på hundar og førare og masse gode tilbakemeldingar med ynskje om tilsvarande kurs seinare. Instruktørkurs. Marianne har organisert to samlingar med kurs for nye instruktørar. Første to dagers samling var hjå Audun på Osterøy. Marianne starta med teori, og følgde så opp resten av helga med å praktisera instruksjon av andre. Den enkelte fekk her praktisera på resten av gruppa. Neste samling var på storkurset i Rosendal, der aspirantane rullerte mellom gruppene og deltok der med den aktuelle instruktøren. Siste del av utdanninga vert på Voss febr Er lokallaga som kostar dette for sine instruktører. Registrerer at treningssamlinger og lokale kurs har gått sin gang også dette året. Dette er trass alt viktigaste arbeidet, så her er det viktig at alle hjelper til med å halda i gang og støtta opp under eldskjeler. 28

29 Prøver 2013 har vore DP kl 1 Etne, DP kl 1 +2 på Leivestad, Lindås, 2 stk LP kl 3 på Radøy, FM kl 3 Rosendal + kl 1 og 2, NM kl 3 Myrkdalen, Voss, DP kl 1+2 Eidfjord (DP Ulvik vart dessverre avlyst) Fylkesmeister 2013 vart Sander med Dick, 2 plass Torgeir Peder med Bakki og 3 plass Stein med Tina. Hordaland hadde 10 ekvipasjar i NM. Sander med Gael kom til finalen, men elles vart nok resultatet litt dårligere enn håpa på. Representanter frå nemnda har delteke på Gjetarhunddemonstrasjon i anledning «ny giv» serien, fylkesmøter HSG, lokalmøter, foredrag «nye sauebønder», beitesamling, oppvisning kåringssjå, sankehjelp. NM 2013 Myrkdalen, Voss Forberedelsane fram mot NM har prega mykje av arbeidet for gjetarhundnemda dei siste par åra. Etter kvart som oktober 2013 nærma seg vart dette meir og meir merkbart for dei involverte. Ting kunne sikkert vorte gjort på andre måtar, men me i nemnda var frå starten klare på at dette skulle vera eit Nm som breidda av fylket stod bak. Føler me fekk samla gode folk til å representera akkurat dette, og me kan oppsummera med å ha avvikla eit NM me alle kan vere skikkeleg stolte av. Med flott komitè, positive grunneigarar, samarbeidspartar, vergudar osv, vart dette berre kjekt. Takk til alle i hop! Sjå eigen evalueringsrapport heimesida TAKK TIL ALLE SOM STILLER OPP OG GJER EIN INNSATS FOR GJETARHUNDEN! Lonevåg 26/ Audun Seilen, leiar Audun Seilen og hovuddomar Carl Magnus Magnusson frå Gjetarhund-NM 29

30 Evalueringsrapport NM 2013 Nm i bruk av gjetarhund 2013 er historie. Gjetarhundnemda i Hordaland har evaluert og vil her komma med rapport. Hovedkomitè Leiar Oppgåver Audun Seilen Ansvarlig person Økonomi Sponsor, aktiviteter, program Bane, sau, konkurranse Premier (Inkl deltakerpr. og ankomstpakke) Medie, info, resultat Arena (Før, under og etter konkurransen) Innkvartering / festmiddag Mat Parkering, skilting Ragnhild Reisæter Terje Strandtun, Arnfinn Gjerdåker Sander Hindenes, Kåre Marøy Stein Dalland, Ingrid Flesland Marianne Byrkjeland, Evelyn Sommar Gunnar Lægreid, Dag Laupsa Borge, Ivar Sekse, Kjetil Skjervheim Audun Seilen, Bjørn Atle Nesheim Gudmund Furu, Myrkdalen grendalag Lokalt saualag, Bjørn Atle, Gudmund Innleiing: Då gjetarhundnemda i 2011 starta prosessen fram mot NM 2013, var me klar på at NM skal vera eit delmål i arbeidet med å auka kunnskapen om gjetarhunden blant den enkelte bonde og hundeeigar. Ideen vart presentert på leiarmøte og deretter på årsmøtet i Hsg. Her var me klare på at føresetnaden for å søkja, var full ryggdekning og lovnad om støtte frå fylkes og lokallaga. Nemnda starta så arbeidet med å sy saman ein best mulig komitè som òg skal representera bredda i fylket. Oppgåver vart fordelt og arbeidet starta. Nedenfor notater, sortert etter oppgåver hovedkomitè. 30

31 Økonomi Er stort sprik mellom inntekter som kjem inn i form av startkontigent, og utgifter. Då me hadde valgt å dra med bredden i fylket, ville dette dra med seg utgifter til innkvartering, mat osv til dugnadspersonellet. Budsjett eks. dugnadstimer ca 200 kr. Etter evaluering har me komme i mål ca som planlagt, med eit lite overskot. I tillegg ligg ein søknad hjå eit lokalt kraftfond. Alt overskot skal brukast til kurs og opplæring av nøkkelpersoner i gj.h. miljøet. Sponsor, aktivitet, program: Vart fort klart at det å få sponsordelen tidlig i gang, ville vera heilt avgjerande. Lokallag, væreringer og beitelag vert kontakta 17 av 31 lokallag støtter økonomisk 11 av 107 beitelag det same. Videre vert ei rekke aktuelle bedrifter kontakta. Viser seg vanskeleg å selja reklameplass mot reine penger. Enklere å bytta mot tenester og utstyr. Kari Trå vert til slutt hovedsponsor. NSG må inn tidleg og gjera avtalar med hovudsponsor og bidragsytarar av nasjonal karakter. Dette vert lokale folk for lette til. Større firma som td Felleskjøpet forventar langsiktigheit og vil helst forhalda seg til tyngre aktørar. Dersom lokale arrangørar tek kontakt vil dei verta vist til lokalavdeling av firmaet som har avgrensa fullmakter og lite økonomisk handlefriheit. Dette må ein kunne forventa at NSG kan få på plass. Var ikkje aktiviteter i tillegg til konkurransen. Dette på grunn av plassmangel, og at me valgte å ha fokus p på sjølve konkurransen. Program vart handtert på egen pc og skive ut på 160 gr papir på laserskriver. (sponsa) Bane, sau, konkurranse Å leggja konkurransen til Myrkdalen, Voss vart ein suksess. Ni velvillige grunneigarar let oss disponera eit flott område, der det vart plass til ei flott bane, god plass for oppstalling av sau, utsetjing, sau vekk frå bana og transport. Brukte Atv og henger for å transportera sau fram til utsetter. Vart brukt to flokkar med gammalnorsk utegangarsau som var godt hundevant, òg i konkurransar. Innleiande rundar 5 umerka dyr, ca 400 m utsending, ca 400 m driving, deling og kve. Finale m dobbelhent 2 * 10 dyr der 5 var merka, ca 400m utsending, ca 400 m driving, sortering og kve. Hoveddommar var Carl Magnus Magnusson (Mosse) og hjelpedommar Per Fremo. Dommarane dømte i utgangspunktet adskilt, men ved avvik vart dei einig, og ein felles poengsum vart sendt til sekretæriatet. Arrangøren er meget godt fornøgd med dommarane og måten dei løyste oppgåva på. Profesjonell dømming av beste sort. Me valgte å kjøra med oppmann som var nøytral. Jacob Gjerde hadde denne rolla. Startnr var fra hovedsponsoren Kari Traa. 31

32 Premier (Inkl deltakerpremier /ankomstpakke) NM skal stå høgast på lista i Norge, og me meinte det var viktig med lokale premiar av god kvalitet til alle som skal premierast. Deltakarpremiane skal òg vera eit minne frå NM. Me hadde håndmala fat frå første til 30 plass. I tillegg kom vandrepremiane som Nsg administrerer. I deltakarposane var det bl.a. Kari Traa lue m / NM logo og reklame. Medie, info, resultat Eigen NM side og Facebook gruppe som fungerte godt. I tillegg til nettplasser var det førehandsomtale i Norsk Sau og Geit, lokalavis Hordaland og tv programmet Norge Rundt. Lokalavisa Hordaland, Ntb, Nils Inge Hitland (Hsg) og Kathinka (Nsg)skreiv frå sjølve konkurransen. Sekreteriatet la ut resultat fortløpande etter kvart som dommarane frigav dømmeskjema. Vart vist på lerret i matteltet. Pga manglande nettdekning kunne ikkje resultat leggjast ut på heimesider, men vart lagt ut regelmessig på fb. Gode tilbakemeldingar på dette. **Minus var programvara. Vart sikra mot havari, ved å bruka to maskiner og kjøra dobbel registrering. Bør oppgraderes eller byttes. Vart òg unødig stress rundt vandrepremiane. Kan med fordel legges i eit oversiktlig regneark el.l. Arena (Før, under og etter konkurransen) I forkant vart ca 500 m gjerder teke ned, småskog og enkelte tre fjerna. C a 700 m gjerder satt opp til sjølve konkurransen. Arbeidet med forarbeidet, rigging og nedrigging / rydding fungerte godt. Straum vart sponsa av Voss energi. Skap kom opp rett ved matteltet. Dommarbrakka var salgsbil lånt av lokal torghandlar. Publikum hadde god oversikt over bana frå mange mulige plasser. Kjempeflott ver gjorde at dei kunne nyta dagan og konkurransen. Innkvartering / festmiddag Myrkdalen hotell ligg ca 5 min frå arena. Nytt, flott hotell som vart opna Hotell + hytter rett ved fungerte godt som innkvartering. Greitt å samla innkvartering, festmiddag og Nm møtet same plass. Frukost vart framskunda til halv sju. Litt tregt første morgonen, men gjekk seg til. Festmiddagen vart fullboka med over 180 gjester. Hadde lagt opp til litt lokalt program, premieutdeling, pris etc., og eit tidsskjema der gjestane skulle sleppa venta unødig. **Har notert forbedringspotensiale på hotellets logistikk her. Vart kø ved innkomst, for få servitører slik at det vart treg servering og treg betaling. Når me ber bønder til bords, skal det nok òg vera litt meir mat på fata? Trass desse småtinga, føler eg me hadde ein hyggeleg og fin festmiddag i lag med gjetarhundvenner. Dans i afterskien etterpå nytta mange seg av. 32

33 Mat Denne delen var satt ut til lokallaga. Grendalaget og Bygdekvinnelaget ordna alt mot at dei òg sat att med overskot på matsalget. Mattelt lånt frå Fjellandsbyen og elles vart alt som bord, stoler, kokk etc. ordna lokalt. Deler av råvarena vart sponsa av Nortura. Omsetning på ca 100 kr og overskot på ca 50, som deles mellom desse to laga. Tips til neste arrangør kan vera at kortautomat gjerne vil generera litt meir sal mot slutten. Parkering, skilting Trangt med parkering rundt arena, men dette vart løyst godt med kreative løysingar og god derigering og vakthald av lokalt saualag.. Gratis parkering. Vegen forbi arena vart stengt for gjennomkøyring. Dette gjorde at publikum kunne nytta vegen langt friare som tribune. Oppsummering Rapporten viser litt av alle oppgåver som ligg bak eit vellukka NM. Rekneskap viser at det totalt er lagt ned ca 2700 dugnadstimer. Alt som arrangøren hadde hånd om, føler me gjekk etter planen. God reklame til Myrkdalen, Voss og Hordaland. Masse flott gjetarhundoppvisning og god reklame for gjetarhunden. Ynskjer takka leiar og sekretær i Landsrådet for gjetarhund for godt samarbeid i prosessen. Same til Hsg, lokallag, beitelag, sponsorer, samarbeidsparter, dugnadspersonell, grunneigarar og hovedkomitè. Takk òg til vergudane for strålande ver heile helga gjennom Audun Seilen, Leiar Gjetarhundnemda i Hordaland og komitèleiar NM 2013 Heilgrilla lam frå Nortura og mykje anna god mat til deltakarar og publikum 33

34 Rekneskap HORDALAND SAU OG GEIT rekneskap per 31/ Resultatrekneskapen Inntekter: 2013 Budsjett Medlemspengar Inntekter kåring Tilskot NSG Kursavgift gjetarhund Tilskot fagsamling Overskot NM Tilskot NM frå Kraftfondet Voss Årleg tilskot drift/gjetahund Div.inntekter Renteinntekter Sum inntekter Kostnader: Løner Arb.gjev.avgift Innleigd hjelp/sekretær Møteutgifter Årsmøte Tilskot Geit i vekst Agro Hordaland/leiarsamling Joletur Fagturer Fagmøter Øyremerker Ny giv for sauehaldet i Hordaland Årleg tilskot drift/gjetarhund Deltakeravgift gjetarhund Kursutgifter Støtte NM i gjetarhund Kåringsklær Rekneskap/kasserar Kontorutgifter/porto Bilgodtgjersle Reiser/opphald Diett Annonsar 438 Vervekampanje/premiar Heimeside Gåver Div. utgifter Sum kostnader Overskot

35 BALANSE Eigedeler: Kundekrav Bankinnskot Sum eigedeler Gjeld og eigenkapital: Eigenkapital 1/ Overskot Eigenkapital 31/ Sum eigenkapital Gjeld Kreditorar Skuldig arb.gjev.avg./skattetrekk Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og eigenkapital

36 Hordaland Sau og Geit Rekneskap per 31/ , fordelt på dei ulike avdelingane Inntekter Totalt Drift Avlsutvalet Gjetarhund Geit Medlemspengar Inntekter kåring Tilskot NSG Kursavgift gjetarhund Tilskot fagsamling Overskot NM Tilskot NM frå Kraftfondet Voss Årleg tilskot overf.drift/gjetarhund Div. inntekter Renteinntekter Sum inntekter Kostnader: Lønn Arb.gjev.avg Innleigd hjelp/sekretær Møteutgifter Årsmøte Agro Hordaland/leiarmøte Ny giv for sauehaldet Årleg tilskot overf.drift/gjetarhund Joletur/fjelldagar Deltakeravgift gjetarhund Øyremerker Fagmøter Kursutgifter Støtte gjetarhund NM Geit i vekst Vervekampanje/premier Kåringsklær Rekneskap/kasserar Kontorutgifter/porto Bilgodtgjersle Reiser/opphald Diett Annonsar Heimeside Gåver Div. utgifter Sum utgifter Resultat

37 Fagtur med julebord Helga desember gjekk turen til Førde og Naustdal. Dei lengst sør frå, (Etne) kom på bussen på Føyno ilag med nokre Bømlingar. Bussjåfør John Clausen frå Stord Turbuss har kjøyrt oss tidlegare, og han fann fort tonen. På siste stopp, Matre i Masfjorden hadde vi fylt dei 52 seta i bussen. Etter ein betre lunsj i Førde, reiste dei fleste av oss til Naustdal, for å vitja sauebonde Odd Vonen. Vossingar som har vore ute på glattisen før Odd Vonen tok vel imot oss. Han viste oss inn i sauefjøset og orienterte om drifta si. Med 200 lamsøyer lever han av garden. Han leverer årleg over 9 tonn med småfekjøt. Han er med i verering og hadde ein svært jamn og fin flokk. Det kom mange spørsmål frå oss, og vi fekk svar på dei fleste. Det kjem eigen artikkel frå Odd Vonen på våren

38 Dei likte det dei såg Vel tilbake på hotellet vart det ein liten pause før vi samlast til premieutdeling før middagen. John Karsten Raunholm hadde som tidlegare år laga quiz til bussturen, og no var det tid for premieutdeling. John Karsten med vinnarane Reidar(fekk god hjelp av Gunnstein), Torbjørn og Gabriela 38

39 I trekninga mellom dei rette svara på «Kven gøymer seg bak nissen?» var Iris og Øyvind Jacobsen dei heldige. På bilete under med svaret; Reidar Kallestad Så var det tid for julebord med dans og moro. Takk til alle som gjorde dette til nok ein flott tur med HSG og ikkje minst dei to damene vi køyrde frå søndagen, som tok det sporty, og berre var ei ferje bak oss heim att. Foto. Karluf Håkull 39

40 Indre Hardanger Sau og Geit ÅRSMELDING 2013 Styret 2013: Leiar: Johannes H. Sekse (på val 2014) Nestleiar: Bergfinn Kvalnes (på val 2014) Skrivar: Bjørg Børve Dvergsdal (på val 2014) Styremedlem: Johan Sandven, (på val 2015) Styremedlem: Bjørn Amund Aarhus (på val 2015) Varamedlem: Jan Sandven (på val 2014) Varamedlem: Geir Olmod Sæbø (på val 2014) Kasserar : tenesta er leigd av rekneskapsførar Jakob Bleie. Gjetarhundnemnd: Kjell Kvåle (2 år) (leiar 1 år) Gunnar Lægreid (3 år) Hilde Sandvin (1 år) Ettersynsnemnd : Johan Reisæter (1 år) Vidar Reisæter (1 år) Valnemnd : Johannes A. Måge 1 år - leiar Geir Midnes 2 år Lars T. Jåstad 3 år Medlemstalet var pr. 29. juli 2013: 78 hovudmedlemmer, 5 husstandsmedlemmer, ingen æresmedlemmer og to støttemedlemmer. Styret understrekar at medlemsskapen er personleg, men vil samstundes oppmoda om at fleire melder seg inn som husstandsmedlemmer og støttemedlemmer. Årsmøtet for 2012 vart halde i Kinsarvik den 7. februar Årsmeldinga og rekneskap vart samrøystes vedteke, og det vart vedteke nye retningsliner for godtgjersle til tillitsvalde i laget. Det vart og løyvd 1500 kroner til NM i gjetarhund i Myrkdalen på Voss oktober. Nyvald leiar, Johannes H. Sekse og Jan Sandven vart valde som utsendingar til årsmøtet i fylkeslaget i Norheimsund 15. og 16. februar. Gunnar Lægreid var invitert, og fortalde inspirerande om det å ha gjetarhund Det har vore halde 5 styremøte: 3. april: Konstituering av styret, Vedtok verlamkåring under Skaltaket i Odda, DVD om dyrevelferd, Ny giv i sauenæringa, medlemsverving og vektene i laget. 40

41 13. august: Utgifter til instruktørkurs for gjetarhund, økonomien i laget, vektene i laget, planla verlamkåringa, medlemsverving 23. september: Synfaring og finplanleggjing av verlamkåring, vektproblematikken. 8. oktober: Oppsummering av verlamkåringa, oversikt over kva laget eig, vektene, betre kontakt med medlemmene, nytt Ny giv-møte, medlemsverving. 15. januar 2014: Registrering av laget sine eignelutar, førebudde årsmøtet, kontakten med medlemmene. Fylkesårsmøtet: Johannes H. Sekse og Jan Sandven vart valde som utsendingar til årsmøtet i fylkeslaget i Norheimsund 15. og 16. februar. Me klarte derimot ikkje å finna nokon som kunne stilla på leiarmøtet i HSG den november. Vêrlamkåring: Vêrlamkåringa var i år samla på ein stad under Skaltaket, Smelteverkstomta i Odda. Oppslutnaden var svært god. 85 lam vart kåra, 3 kjøtkåra og 5 suffolklam vart kåra. Kvaliteten bra. «Mr. Applefarmer», Skare Bondekvinnelag, Odda Bondekvinnelag møtte og selde, og var godt nøgde med dagen. Andre var inviterte, men hadde ikkje høve til å vera med denne gongen. Rideklubben svikta. Gunnar Lægreid demonstrerte bruk av hund på sau, og imponerte. Eit populært innslag/avbrekk. Styret vil tilrå at det vert skipa til eit liknande arrangement til neste år. Då gjerne med ein del fleire innslag. Nokon er notert, og styret ynskjer fleire innspel. Me må prøva å få arrangementet lagt til ein laurdag. Styret er også svært takksam for innsatsen og den uvurderlege hjelpa frå Terje Kollbotn. Mellom anna sikra han oss halv pris på leiga. Det vil seia 5000 kroner. Og den rekninga betalte Odda kommune, sidan dette vart lagt inn som del av kommune si hundreårsfeiring. Han var også med meir og mindre hele dagen, frå start til slutt. Me gav han mellom anna ros gjennom ein liten «på tråden» artikkel i HF. Til neste år må ein rekna med at laget må betala leige for området. Då må ein sikra seg inntekter. Ryddinga gjekk og greitt. Kvar saueeigar tok det grøvste i sin garde. Elles var det att ein gjeng på fem-seks personar som spylte og kosta i nesten to timar. Til neste år bør ein bruka presenning og spon under kvar av gardane, og vurdera å leiga inn spylebil etterpå. Det har kome mange positive reaksjonar på arrangementet i ettertid. 41

42 Ullinnsamling: Kjell Kvåle og Kristen Hovland var også i år med på ullinnsamlinga for Nortura. Gjætarhundnemnda: Det har vore trent jamt og trutt med gjætarhundar både i Eidfjord, Ullensvang og i Odda. Ragnhild Reisæter har teke instruktørkurs. Medlemmer frå IHSG var med og hjelpte til under arrangementet, men ingen frå laget deltok i konkurransen. Ny giv i sauenæringa: Det vart halde to møte i samband med aksjonen Ny giv for sauehaldet i Hordaland. Tema på oppstartmøtet på Meieriet i Odda den 25. februar, var «fleire lam til slakt». Lokallagsleiaren ynskte velkomne. Rundt 50 frammøtte. Tema for det andre møtet, som vart halde på Hardangertun i Kinsarvik, den 21. oktober, hadde vinterforing som tema. Lokallagsleiar ynskte velkomne og leia møtet. Styret i IHSG har ikkje fullt oversyn, men me veit at fleire har meldt seg inn i sauekontrollen og fleire som har tinga forsterteljing for komande år. Medlemsverving og kontakt med medlemmene Styret har arbeidd med medlemsverving, men det har ikkje vore heilt enkelt å få oversikt over kven som har sauer, men ikkje er medlem. Fylkesmannen nekta å gje ut lister over dei som søkjer tilskot (noko som vart lova på møtet på Meieriet den 25.2.). Me har derimot fått leverandørlistene frå Nortura, og vil spørja etter det same hå Fatland. Styret vil også gå gjennom medlemslistene, for å oppdatera epostadresser, telefonnummer og status for medlemsskap. Ikkje alle er klar over at medlemsskapen i laget er personleg. Det er heller ikkje alle som er klar over at det finst eit støtte-/husstandsmedlemsskap som kostar mindre enn hovudmedlemsskapen. Vekter og anna utstyr Styret ser det som sterkt ynskjeleg å få skikkeleg oversyn over kva laget har av utstyr, tilstand og kvar utstyret finst. Det er me i god gang med, men ikkje heilt i mål. Vektene har vore i ulik tilstand. Vekta på Børve/Sekse vart reparert etter å ha stått ute ein vinter. Den fungerer greitt no. Mange av medlemmene har elles kjøpt seg eigne vekter. Styret har vurdert å ta heile ordninga opp på eit medlemsmøte eller årsmøte, men har så langt utsett det. Det er i alle fall grunn til å ansvarleggjera dei som tak på seg ansvar for oppbevaring. Styret i IHSG Foto. Johannes H Sekse 42

43 Lokallag med medlemstal Medlemstal Lokallag Sau og Geit Leiar Straumpost Askøy Magnar Stien, 5314 Kjerrgarden Austrheim Gunnstein Sætre, 5943 Austrheim Bergen og Os Kristin S. Gjerde, 5221 Nesttun Bømlo Ivar Turøy Etne Randi Frette, Frette, 5590 Etne Evanger Ingvald Århus Fitjar John Karsten Raunholm, 5419 Fitjar Fusa Leif Trygve Berge, 5637 Ølve Granvin Inga Winjum Rørlien, 5736 Granvin Indre Hardanger Johannes H. Sekse, Øvsta Sekse, 5773 Hovland Jondal Terje Grøtt, 5628 Herand Kvam Tarjei Aalvik, Rykkjevegen 80, 5610 Øystese Kvinnherad Bjarne Berge, Herøysund Lindås og Meland Anders Konglevoll, 5956 Hundvin Masfjorden Odd Midtbø, 5986 Hosteland Mauranger Per Magne Eikenes, 5476 Mauranger Modalen Inge Farestveit, 5729 Modalen Osterøy Mons Kjetil Vevle, 5282 Lonevåg Radøy Kåre Hole, 5938 Sæbøvågen Røldal Olai Hagen, 5760 Røldal Samnanger Vidar Trengereid, 5650 Tysse Sotra Terje Strandtun, 5357 Fjell Stord Tore Atle Sørheim, 5417 Stord Sveio Ole Andreas Våge, 5550 Sveio Tysnes Oddvar Lunde, Malkenes, 5690 Lundegrend Ulvik Knut Sygnestveit, 5730 Ulvik Vaksdal Kjetil Rødland, Bergsdalen 5722 Dale Voss Kjartan Bergsvåg, 5700 Voss Vossestrand Anita Jordalen, 5713 Vossestrand Øygarden Otto Harkestad, 5336 Tjeldstø lokallag Organisert beitebruk i Hordaland Beitesesongen 2013 For sesongen 2013 fekk vi inn registreringar for 95 beitelag i organisert beitebruk (OBB) i Hordaland. I 2012 fekk vi inn registreringar frå 103 beitelag, vi har altså fått ein relativt stor tilbakegang i tal søknader. Nedgangen er ikkje ein reel reduksjon i tal beitelag, men har sin årsak i omorganisering og nytt søknadssystem som ikkje alle laga har tatt fatt på enno. Utviklinga i tal dyr og beitelag hadde tilsvarande «knekk» etter ein omorganiseringsprosess i 2003, sjå figur. Vi vonar at vi ser ein auke att dei komande åra. Utvikling sau/lam og beitelag Tal Sau/lam Lag

44 I 2013 gjekk tap av sau og lam noko opp i høve til fjoråret med rekordlåge Tapsprosent utmarkstap. Utviklinga totalt sett er likevel 7 positiv med ein svak tendens til redusert 6 tapsprosent i utmarka over den siste tiårs 5 perioden, sjå figur. Av alle fylka i landet har 4 vi i Hordaland prosentvis lågast tap i 3 utmarka både for sau og lam. Dette er svært positivt. Vi er heldige og har svært 2 lite rovvilt, men det vert og utført mykje 1 bra arbeid i beitelag og enkeltbuskaper for 0 å førebyggje tap i utmark. Tapa utgjer likevel svært mange dyr, og det er viktig å halde fokus på tapsreduserande tiltak og haldningsskapande arbeid vidare framover. For sesongen 2013 vert det utbetalt 2,6 mill i tilskot til drift av beitelag. I tillegg vert det utbetalt tilskot direkte til medlemar i godkjende beitelag på omlag 3,9 millionar, dette tilskotet er nytt av året. Per i dag får vi inn registreringar i organisert beitebruk for 67% av dei sauene og lamma som det vert søkt tilskot til utmarksbeite for. Det nye tilskotet til medlemar i beitelag skal stimulere til at større del av utmarksbeitebrukarane vert organisert i beitelag. Sau Lam Sau og lam Svanhild Aksnes Fylkesmannens Landbruksavdeling Sauene til fjells i Fivlingen og Vedalen Beitelag 44

45 Geit i Vekst ÅRSMELDING FOR GEIT I VEKST Geit i Vekst starta 1. januar 2007 som eit treårig prosjekt. Prosjektet var retta inn mot geitehaldet og omfatta dei tre fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I løpet av første året vart prosjektleiar spurd om å ta på seg Tinerådgjevar jobben for geitehaldarane i indre Sogn. Jobben var stipulert til 20 % stilling og medførte at prosjektet vart forlenga med eit halvt år, finansiert av Tine, d.v.s. fram til 1. juli Prosjektet var etter kvart etterspurd i heile «geite-norge» og aktiviteten vart så stor at det var uråd å avslutte etter tre år. Under første halvår 2010 blei det sett i gong arbeid for å få forlenga prosjektet ytterlegare. Dette resulterte i at prosjektet vart forlenga fram til I samband med at prosjektet blei forlenga blei også finansieringa endra noko. I budsjettet vart det lagt inn sal av tenester til Friskare geiter med kr ,00 og sal av bygningsplanlegging utanom prosjektområde med kr ,00 Den store aktiviteten både på sjukdomssanering og bygging har gjort at det har gått greitt å nå tala som var føresett i budsjettet. Bygningar til geit: Det vart gjennomført «berre» 7 gardsbesøk for bygningsplanlegging i 2013 men den store satsinga på fornying av driftsbygningar fekk verknad også i år då eit stort tal sake frå besøk i 2012 først vart tid til å jobbe vidare med i

46 Også i år har prosjektleiar gjennomført turar med geitehaldarar for å besøkje gardsbruk kor det nyleg er investert i driftsbygningen. Slik har dei fått sett ulike løysingar og fått diskutert løysingane som er valt. Eit stort tal bygningsplaner, kostnadsoverslag og driftsplaner som måtte bli ferdige til søknad om finansiering hos Innovasjon Norge gjorde dei første månadane av 2013 svært hektiske. Ved hjelp av sers godt samarbeid med Innovasjon Norge klarte ein likevel å få med alle planane. Sjukdomssanering: Ei viktig målsetjing då Geit i Vekst starta, var å oppnå ein frisk geitepopulasjon i regionen Det har frå prosjektet si side vore satsa mykje på å nå dette målet. Under jordbruksforhandlingane i 2012 vart det bestemt at siste frist for å starte sjukdomssanering i regi av Friskare Geiter var ved utgangen av Dette førte til svært stor aktivitet både på planlegging av sanering og på bygningsplanlegging. Det førte også til ein ekstra stor etterspørsel etter «friske» liv-kje som prosjektleiar fekk i oppdrag å skaffe. Også i 2013 har det vore gjennomført både større og mindre møter der sanering har vore tema. Geitehelg i Jølster var eit av slike møter. For mange var saneringa ei kjempestor utfordring med svært mykje arbeid og stress og betydelege investeringar. Prosjektleiar vil rose geitehaldarane for eit godt samarbeid og for den store innsatsen som er lagt ned i dei mange geitefjøs. Takka vere ei haldningsendring dei to tre siste åra blant ein del geitehaldarar der ein gjekk frå å vere lunken og kanskje negativ til saneringa over til ei haldning som gjekk på at dette skal vi klare, så har det gått utruleg bra. I løpet av 2013 og 2014 vil alle geiteflokkane i landet som skal halde fram å levere mjølk vere sanerte. Ein geitepopulasjon fri for CAE, byllesjuke og paratuberkulose er unikt i verdssamanheng. Kjekjøt: Samarbeidet med Nortura er godt og prosjektleiar har jobba saman med Nortura om vilkåra for kjekjøt-produksjon også i Våren 2011 vart det gjennomført ein salskampanje ved 8-10 butikkar i Oslo området. Kampanjen var vellukka og danna grunnlaget for halde fram. For 2013 vart det skreve avtale med produsentar for levering av ca 600 kje som skulle ut i butikk i veke 15 og 16. Avtaletillegget for 2013 var kr 5,00 per kg. 46

47 Salskampanjen vil bli gjennomført også i 2014 og avtaletillegget er auka til kr per kg. 600 kje er sjølvsagt ikkje allverda når potensialet er fleire tusen kje for kjøttproduksjon. Det er likevel grunnlag for litt optimisme så lenge Nortura held fram med desse kampanjane, kanskje kan dette vere starten på noko større på litt sikt. Litt om utviklinga i bruksstruktur m.m: 2013 var altså siste året med prosjektet Geit i Vekst. Konklusjonen er at det har skjedd langt meir i prosjektperioden enn ein kunne tenkje seg på førehand. Særleg gjeld dette sjukdomssanering og fornying av driftsapparatet. Den store investeringa i fornying, modernisering og utviding av driftsbygningane manglar sidestykke og har ført til at geitehaldet står godt rusta for framtida. Det er eit faktum at tal bruk med produksjon er redusert i perioden samstundes som dei frigjevne kvotane er seld eller leigd ut. Dette har ført til større produksjon på dei attverande bruka og har danna grunnlag for at den store satsinga på modernisering av driftsbygningane kunne gjennomførast. Tabellane under syner utviklinga i disponibel totalkvote per fylke og samla for landet, og utviklinga i tal foretak og disponibel kvote per foretak. Førde Ola Søgnesand -prosjektleiar- 47

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit 28. februar & 1. mars 2014 Ullensvang Hotel, Ullensvang Utsendingar og gjester møtte til årsmøte fredag 28. februar til faginnlegg v/finn Avdem

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøtet i Hordaland Sau og Geit 2015 20. & 21. februar 2015 Solstrand Hotel & Bad Fagdelen og den sosiale delen tok til fredag ettermiddag med innlegg av Fylkesmannen i Hordaland,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad Kasserar ; Edgar Grindheim * Styremedlem ; Lone Møller

Detaljer

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik:

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik: Referat 16. januar 2013. REGIONUTVALG SAUEAVL VEST Referat frå møte i Regionutvalg Vest på Quality Airport Hotel Stavanger den 4. januar 2013. Desse møtte: Rolf Arne Torgersen, Per Johan Lyse, Tore Atle

Detaljer

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar 3. Val av skrivar 4. Val av to til å underskriva

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit. Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad *

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit. Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad * ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2013 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad * Kasserar ; Edgar Grindheim Styremedlem ; Marlen Rikstad

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland 1 Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2013 Årsmøtet med fagdag blei halde på Mjonøy kultursenter i Vinje 2. og 3. februar 2013. Laurdag 2. februar Ellen Nordstoga, som m. a. har vore distriktsmusikar

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Årsmelding 2015. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2015. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2015 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010. Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal

Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010. Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal Rogaland Sau og Geit Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010 Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal Suldal er ein stor kommune med heile 1.730 kvadrat km og

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

ÅRSMELDING RADØY SAU OG GEIT 2016

ÅRSMELDING RADØY SAU OG GEIT 2016 ÅRSMELDING RADØY SAU OG GEIT 2016 Styret har vore samansett av : Leiar; Kåre Hole * Nestleiar; Arild Valdersnes* Skrivar; Erna Tunsberg Erstad Kasserar; Edgar Grindheim* Styremedlem; Atle Mariussen Web

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71.

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 7. april 1992 R E F E R A T møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Kjell Kristoffersen Jon H. Sæther

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR REGION VEST FOR ÅRET 2011

ÅRSMELDING FOR REGION VEST FOR ÅRET 2011 ÅRSMELDING FOR REGION VEST FOR ÅRET 2011 Regionutvalget for saueavl i vest har i 2011 vore samansett av desse: AUDUN NEDREBØ, Sogn og Fjordane TORE ATLE SØRHEIM, Hordaland PER JOHAN LYSE, Rogaland ROLF

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Informasjonsmøte for beitelaga

Informasjonsmøte for beitelaga Informasjonsmøte for beitelaga Tema: Tapsførebyggjande tiltak, rovvilt og fellingslag Arrangør: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Medarrangørar: Mattilsynet, Statens Naturoppsyn og Sogn og Fjordane Skogeigarlag

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2014 Årsmøtet med fagdag blei halde på Solstad Hotell på Gol, 25. og 26. januar 2014. Laurdag 25. januar Stein Terje Moen frå Norilia, ullstasjonen

Detaljer

Program for årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit

Program for årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit 1 Innhald: Sakliste og program til årsmøte 2013 3 HSG si heimeside 4 Styret 6 Årsmøtet 2012 6 Lokallag 13 Beitesesongen 2012 13 Årsmelding for Geit i vekst 2012 16 Info rovvilt 19 Arbeid i fylkeslaget

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Oslo, 11. februar møte i gjetarhundnemnda tysdag den 9. februar kl på lagskontoret i Parkveien 71.

Oslo, 11. februar møte i gjetarhundnemnda tysdag den 9. februar kl på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 11. februar 1993 R E F F E R A T møte i gjetarhundnemnda tysdag den 9. februar kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny H. Hindenes Kjell Kristoffersen

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

«Fjellferie» utan gaupe for låglandssau ved Flævatn

«Fjellferie» utan gaupe for låglandssau ved Flævatn Modum-bonde, Svein Burud, med godt utsyn over delar av beitearealet og finn at sauene ser ut til å vokse godt og ha det bra i fjellet. «Fjellferie» utan gaupe for låglandssau ved Flævatn Fyrste beitesesongen

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Årsmøte Møre og Romsdal Sau og Geit på Hotell Union i Geiranger 27-28 febr 2010

Årsmøte Møre og Romsdal Sau og Geit på Hotell Union i Geiranger 27-28 febr 2010 Årsmøte Møre og Romsdal Sau og Geit på Hotell Union i Geiranger 27-28 febr 2010 Årsmøtet vart åpna med eit seminar om utmarksbeitet. Tema på seminaret var Utmarksbeite i framtida der Yngve Rekdal frå Skog

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE Desse møtte: Renate Klepsvik Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir:

Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir: Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir: - Dagsorden - Foretningsorden - Listeforslag med innspel - Fullmakt til styret Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad: Ullensvang herad:

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2015 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2015 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-14 TIL 31/8-15 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2014-2015

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Avslutningsinnlegg for seminaret "Stordrift med sau".

Avslutningsinnlegg for seminaret Stordrift med sau. Avslutningsinnlegg for seminaret "Stordrift med sau". Av Audun Meland, leiar i Fagutval småfe i Nortura Nortura har eit prosjekt gåande som heiter 100 000 fleire lam. Underskotet av lam har vore betydeleg

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Kl 18.00 Nils T Bjørke, leiar Norges Bondelag. Vestlandslandbruket sin plass i den nye landbruksmeldinga

Kl 18.00 Nils T Bjørke, leiar Norges Bondelag. Vestlandslandbruket sin plass i den nye landbruksmeldinga 1 Innhald: Sakliste og program til årsmøte 2012 3 HSG si heimeside 4 Styret 5 Årsmøtet 2011 6 Lokallag 12 Beiteprosjekt i Hordaland 12 Årsmelding for Geit i vekst 2011 13 Osterøy Sau og Geit 15 Info rovvilt

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg.

Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg. Til medlemmane i Mental Helse Os / MHO: Os, 5. februar 2014 Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg. Den viktigaste saka

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Referat frå. Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun

Referat frå. Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun Referat frå Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun Referat frå årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 21.15 i kjellaren i Holmatun Møtte: 26 medlemmer. Frå styret

Detaljer

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk.

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. medlemmer møtte Sak 01/2014 Opning av årsmøte 2013 Formann Frode Fester ønskte

Detaljer

Haugaland landbruksnytt, 2014

Haugaland landbruksnytt, 2014 Haugaland landbruksnytt, 2014 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.nlr.no Nummer 37 29. september 2014 Grovfor-formidling Meld

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

ÅRSMØTE I HORDALAND FOLKEMUSIKKLAG Årsmøtet vert halde måndag 20. mars i Festsalen på Øystese gymnas kl 18:30.

ÅRSMØTE I HORDALAND FOLKEMUSIKKLAG Årsmøtet vert halde måndag 20. mars i Festsalen på Øystese gymnas kl 18:30. ÅRSMØTE I HORDALAND FOLKEMUSIKKLAG 2017 Årsmøtet vert halde måndag 20. mars i Festsalen på Øystese gymnas kl 18:30. Lokallaga i Hordaland folkemusikklag vert med dette kalla inn til årsmøte. Alle medlemslag

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to til

Detaljer

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Side 1 av 7 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 12. april 2015 MØTESTART KL. 13.00 Saksliste: SAK 1: Konstituering 1. Åpning 2. Namneopprop

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag kl Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag kl Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND IKS Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag 25.04 2017 kl. 13.00 Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS Sak 01.17. Opprop og oppteljing

Detaljer

Leiar Nils Inge Hitland ynskte årsmøte velkomne og gav så ordet til ordførar i Os Terje Søviknes.

Leiar Nils Inge Hitland ynskte årsmøte velkomne og gav så ordet til ordførar i Os Terje Søviknes. Årsmøte 2011 Årsmøte vart halde på Solstrand Hotell & Bad i Os laurdag.26.februar. Sak.1.Opning av møte. Leiar Nils Inge Hitland ynskte årsmøte velkomne og gav så ordet til ordførar i Os Terje Søviknes.

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Norheimsund Industrier Den 14.02.13 Kl. 09.30-14.30 Odda kommune: Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad:

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Oslo, Scandic Oslo City hotel Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 16:00 18.10 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 17. FEBRUAR 2011 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2010 2. Rekneskap 2010 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12 Bogstad gård Desse møtte: Styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Øyvind Utgården, Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, og Finn Arne Askje Følgjande

Detaljer

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara.

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Årsmelding 2005 Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Hans Skutle, Voss Olav B.Aga, Aga og Vikebygd Vara. Ivar Dale, Ullensvang

Detaljer

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Søndag 03. mars kl. 14.00 2013. i Samfunnshuset Årsmøte startar kl. 14.00. Under årsmøte vert det vist film for borna. Kl. 15.00 vert det servert kjøttkaker m/dessertbord.

Detaljer