Årsmelding Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor"

Transkript

1 Årsmelding Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor

2 Markedstrendene fra 2002 ble videreført de 4-5 første månedene av 2003, men så snudde utviklingen gradvis til det bedre. Svekkelsen av den norske kronen bidro til nedgang i parallell- og bruktimporten. Bruktbilprisene her hjemme var mer konkurransedyktige i forhold til Europanivået og omsetningen økte mens lagrene hos mange forhandlere ble redusert. Omsetningen på mekanisk verkstedsektor tok seg opp og fra mai økte registreringene av nye personbiler, mens lastebilregistreringene økte allerede fra mars måned. Også varebilsalget viste en positiv utvikling. Totalt sett fikk bilsalget drahjelp av rentenedsettelsene, av høyere skrotningstall enn årene før og av reduserte realpriser på nye og mer velutstyrte personbiler. Avgifts- og skattenivået for biler ble ikke forbedret i Forslagene i bilavgiftsutredningen av 30. april ble neglisjert og organisasjonenes forslag om økt vrakpant, reduksjon av engangsavgiften, reduksjon av bruksfradragene for bruktimporterte personbiler og redusert firmabilskatt ble ikke etterkommet. Avgiftssatsene for 2004 er indeksert. Implementeringen av det nye gruppeunntaket har stått i fokus i hele bransjen og har preget NBFs arbeid gjennom året både mht. løpende informasjon og bistand til vurdering av 15 bilforhandlerkontrakter. Hovedinntrykket er at bilprodusentene ikke bare beholder, men forsterker sitt grep om bilforhandlernes driftskonsepter og at ubalansen i vilkår mellom partene har økt. Skjerpede standardkrav og reduserte marginer setter bilforhandlernes kostnadsnivå under press. En del merkeforhandlere har ikke fått fornyet sine kontrakter og enkelte oppsigelser er under rettslig behandling. I slutten av mars markerte NBF sitt 75 års jubileum i Oslo med bl.a. et godt besøkt fagseminar og en rikholdig og vidtspennende utgave av bladet «Bilbransjen». I løpet av 2004 er det planlagt direktørskifte i NBF. Eirik Høien fortsetter som rådgiver for Forbundsstyret. De økonomiske resultatene i bransjen er trolig gjennomsnittlig bedre i 2003 enn i Perspektivene for 2004 peker i forskjellige retninger. Volumene mht. bilsalg og ettermarked for 2. halvår i 2003 blir trolig videreført, men konkurransen og kostnadene øker. Som ved ethvert årsskifte stilles medlemsbedriftene overfor betydelige utfordringer men også muligheter. Sven Kvia jr. president Eirik Høien adm. direktør 3

3 Bilsalget Lette kjøretøy I 2003 ble det registrert nye personbiler en økning i forhold til 2002 med 1199 enheter, eller 1,4%. Det ble registrert nye varebiler, noe som er 8,5% høyere enn i Tyngre kjøretøy Totalt ble det registrert 6316 nye lastebiler i 2003 en økning i forhold til 2002 med 763 enheter, eller 12,1% Det ble registrert 802 nye busser, en nedgang på 21,8% i forhold til året før. Bruktbilimporten Registreringen av bruktimporterte personbiler falt gradvis gjennom 2. halvår. Totalantallet ble enheter, som er 3902 færre, eller en nedgang på 11,6%, i forhold til Til tross for positive signaler i en offentlig utredning avgitt 30. april, lyktes bilbransjeorganisasjonene ikke i å få redusert bruksfradragene. Parallellt med dette lyktes ikke Finansdepartementet i å få ESA til å akseptere at det ble tatt hensyn til omregistreringsavgiften ved fastsettelse av bruksfradragene. Fra 1. januar 2004 er det innført bruksfradrag med 2% per måned for bruktimporterte biler nyere enn 6 måneder. For øvrig videreføres det gamle systemet for bruksfradrag. Parallellimport Pga. bilprodusentenes prisøkninger til Sverige og Danmark, svekkelsen av den norske kronen samt lave importpriser til Norge, ble parallellimporten av nye personbiler til Norge sterkt redusert i Dette er forankret i informasjon fra en del importører, fordi det ikke finnes offentlig tilgjengelig statistikk på dette området. I 2003 ble det registrert nye personbiler en økning i forhold til 2002 med 1199 enheter, eller 1,4%. NBF har sammen med 6 andre oganisasjoner lagt frem dokumentasjon for Finanskomiteen i Stortinget, Finansdepartementet og Skattedirektoratet om at firmabilbeskatningen er for streng, og dokumnetert at de kilometersatsene som Skattedirktoratet bestemmer for beskatningen er høyere enn de faktiske kostnadene. Siden de 7 organisasjonene ikke nådde fram med sin informasjon, sendte organisasjonene våren 2003 en klage til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen ga organisasjonene delvis medhold i sin uttalelse. Bilavgiftene Bilavgiftssatsene ble «indeksregulert» med 2,2% i Per 1. juli ble vektgrensen for kombinerte biler økt fra 6 til 7,5 tonn med tilhørende avgiftsvirkninger. Samtidig ble omregistreringsavgiften for lastebiler, trekkbiler, tilhengere m.m. med egenvekt over 2 tonn redusert med 20%. For 2004 ble det vedtatt prisjusteringer på 1,7-1,9% for de viktigste motorvognavgiftssatsene. Det ble også vedtatt at yrkesmessig persontransport skal bli merverdiavgiftspliktig fra 1. mars Utgående merverdiavgiftssats for persontransport ble satt til 6%. Beskatningen av firmabiler, yrkesbiler og kjøregodtgjørelse Etter at bilbeskatningen ble skjerpet med virkning fra 2002, ble det etter initiativ fra NBF opprettet en arbeidsgruppe med representanter for NHO, HSH, Skattebetalerforeningen, Selgerforbundet, Finansieringsselskapenes Forening, B.I.L. og NBF. I 2002 dokumenterte arbeidsgruppen at bilbeskatningen var urimelig streng. Dokumentasjonen ble presentert for Finanskomiteen i Stortinget, Finansdepartementet og Skattedirektoratet. Beskatningen av kjøregodtgjørelse ble reversert i 2002, og godtgjørelse etter statens satser ble fritatt for skatt. Statens satser gir imidlertid ikke kostnadsdekning for dem som har omfattende bruk av egen bil i yrket. Siden de 7 organisasjonene ikke nådde fram med sin informasjon om at beskatningen var for streng, sendte organisasjonene våren 2003 en klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) på 4

4 Skattedirektoratets fastsettelse av kilometersatser i firmabilbeskatningen. De øvrige delene av bilbeskatningen kan ikke klages inn for Sivilombudsmannen. I sin uttalelse ga Sivilombudsmannen organisasjonene medhold og fant det bl.a. ønskelig at kilometersatsene ble omberegnet og at de omberegnede satsene skulle brukes for beskatningen av firmabiler i Det er vanlig at forvaltningen følger opp Sivilombudsmannens uttalelser i skattesaker. Skattedirektoratet valgte imidlertid, med støtte fra Finansministeren, å se bort fra denne delen av Sivilombudsmannens uttalelse. Finansministeren varslet i november at firmabilbeskatningen vil bli vurdert. Det varslet Finansministeren også ett og et halvt år tidligere, uten at noe er skjedd. Sett på bakgrunn av Finansministerens varsel om vurdering, ser det ut til at det heller ikke blir noen endring av firmabilbeskatningen med virkning for De 7 organisasjonene tok derfor i desember saken opp med Sivilombudsmannen på nytt. Salg av verkstedtjenester 2003 har sett under ett vært et rimelig godt ettermarkedsår for den norske bilbransjen. Bedrifter og forbrukere har hatt økonomi til å reparere og vedlikeholde bilene sine. Billakkerings- og bilskadeverkstedene har imidlertid hatt en varierende arbeidstilgang pga. svingninger i skademarkedet. Med unntak for skade- og lakksektoren beskrives de økonomiske resultatene i medlemsverkstedene som stort sett tilfredsstillende. Finansnæringens Hovedorganisasjons statistikk for 3. kvartal 2003 forteller (årsprognose for 2003) at antallet anmeldte motorvognskader sank med 3,2% i forhold til 2002, mens anslåtte erstatninger økte med 3,0%. Forsikringsselskapenes tall viser imidlertid at skadefrekvensen varierer fra distrikt til distrikt. Skade- og billakkeringssektoren har også i 2003 hatt et sterkt pris- og vilkårspress og styring av oppdrag fra forsikringsselskapene. Bilregistrering over internett Ved utgangen av 2002 var det 400 bilforhandlere som registrerte nye personbiler via internett. Måltallet var imidlertid 800 forhandlere. Årsakene til at måltallet fremdeles ikke er oppfylt er dels at importører ikke innmelder såkalte COC-data til Autosys og dels at bruktbilene ikke er omfattet. B.I.L. og NBF har presset på for å få bruktbilene inn i systemet og Vegdirektoratet har nå meddelt at det starter opp et pilotprosjekt for forhandlerregistrering av bruktbiler i april Nytt gruppeunntak Gjennom to større artikler i «Bilbransjen» og for øvrig månedlig nyhetsstoff om implementeringen av gruppeunntaket i bladet og på hjemmesidene, er medlemmene holdt orientert. Administrasjonen har vurdert 15 utkast til bilforhandlerkontrakter og var involvert da 5 BMWforhandlere gjennom en midlertidig forføyning lyktes i å få utsatt virkningen av importørens oppsigelse. Gjennom året har administrasjonen også holdt en rekke foredrag i lokalforeninger m.v. om de nye reglene. I møte i Vegdirektoratet 20. november ble det orientert om opplegget for forhandlernes fremtidige egenregistrering av bruktbiler. Direktoratet samarbeider med Nordea og IBM om dataløsningene. Et pilotprosjekt med et begrenset antall forhandlere (spredt på 3 merker og 15 forhandlere) vil bli igangsatt senest i april Kravene til pilotbedriftene vil være at de allerede nå registrerer nye biler elektronisk og at de er Nordea-kunder. 5

5 Forslag om økt vrakpant En gruppe på 7 organisasjoner KNA, MA, NAF, OFV, B.I.L., Trygg Trafikk og NBF har gjennom felles dialog med myndighetene og pressemeldinger forsøkt å få vrakpanten økt ekstraordinært til kr i Saken fikk mye positiv omtale i media, men fikk ikke gjennomslag i forhold til statsbudsjettet for f.eks. i NBFs lokalforeninger. Opplegget er ikke ment å være foredragsvirksomhet i tradisjonell forstand, men å få i gang samtaler med representanter for medlemsbedriftene, slik at disse overbevises om fordelene ved å ta inn lærlinger, bl.a. ut fra lønnsomhetsbetraktninger. Gjennomføringen finner sted i 2004 etter nærmere avtale med lokalforeningene. Forøvrig ble faste årlige oppdrag med hensyn til rekrutteringsarbeidet gjennomført, f.eks. revisjon og vedlikehold av rekrutteringsmateriell. Kundebehandlingskurs Todagerskurset i kundebehandling for verksteder ble videreført i 2003 med 2 kurs. Tilbudet videreføres i Kurs forbrukerkjøpsloven Det ble i 2003 gjennomført 7 kurs om forbrukerkjøpsloven. Kurstilbudet videreføres i I juni foreslo 7 organisasjoner at det i 2004 innføres en ekstraordinær vrakpant for personbiler på kroner. Kampanjen pågikk hele sommeren med flere pressemeldinger og oppslag i media. Dessverre fikk ikke forslaget gjennomslag i statsbudsjettet for Rekruttering Rekrutteringsarbeidet i 2003 konsentrerte seg i hovedsak om to større arbeider, en undersøkelse våren 2003 om rekruttering i medlemsbedriftene og utarbeidelse av et felles argumentasjonsopplegg rettet mot medlemsbedriftene med sikte på å ta inn flere lærlinger. Det var 4 hovedpunkter NBF ønsket å få svar på gjennom nevnte undersøkelse. Dette gjaldt: * Avdekke bransjens behov for inntak av lærlinger i 2003 og 2004 * Tall for 2004 når det gjelder lærlinger * Hvordan forankres rekrutteringsarbeidet i den enkelte bedrift? * Rekrutteringskampanjer brukes de? Har de gitt noen effekt? NBF konstaterte en særdeles god oppslutning rundt undersøkelsen. Hovedtyngden av medlemsbedriftene besvarte undersøkelsen på en tilfredsstillende måte. NBF sitter således igjen med mye verdifull informasjon i forhold til hvordan medlemsbedriftene tenker mht. rekrutteringsarbeid. Undersøkelsen gjør det derfor lettere for forbundet å angripe måten å drive rekrutteringsarbeidet på i bilbransjen. I 2003 prioriterte Rekrutteringsprosjektet å utarbeide et felles argumentasjonsopplegg rettet mot medlemsbedriftene til å satse mer på inntak av lærlinger, mao et motivasjonsopplegg. Mottoet er «Lærlinger en ressurs for bedriften». Tanken er å «skolere» spesielle informatører til å påta seg oppgaven i ulike sammenhenger, Beholde mekanikerne lenger Prosjektet, etablert i 2002, hadde som utgangspunkt at mange bilfagarbeidere forlater bransjen etter relativt kort tid. En prosjektgruppe utarbeidet en rapport om saken, hvor årsaker til uønsket tidlig avgang fra yrket ble belyst og hvor det ble pekt på tiltak som kan begrense denne avgangen. Rapporten ble distribuert til medlemsbedriftene våren Det ble i 2002 besluttet å etablere et prosjekt «Forlenget tjenestetid for mekanikere». Prosjektet hadde til hensikt å kartlegge årsakene til mekanikeres tidlige avgang til andre yrker/bransjer og fremsette forslag til tiltak. Resultatet av prosjektarbeidet er samlet i en rapport som ble offentliggjort våren

6 Periodisk kjøretøykontroll (PKK) I 2003 ble det kontrollert i alt kjøretøy. Fordelingen av kontrollene på kjøretøykategorier og kontrollorganer finnes i av tabellen nedenfor. Som det fremgår, hadde verkstedene omtrent samme prosentvise kontrollandel for lette kjøretøy som i 2002, og en noe større andel for mellomtunge og tunge kjøretøy. Lette Tunge År Prosentvis fordeling på kontrollorganer Trafikkstasjon 8,9 9,2 10,2 11,1 7,8 8,7 NAF 8,6 8,1 2,1 2,0 0,0 0,0 Mellomtunge Kjøretøy Verksted 82,5 82,6 87,8 86,9 92,2 91,3 Kontroller totalt Med bistand fra en rekke medlemsbedrifter som utfører PKK, har NBF gitt uttalelse i forbindelse med en evaluering av PKK-ordningen fra Vegdirektoratets side. Forsikringsplikten for motorvogn Trafikkforsikringsforeningen som dekker bl.a. skader forvoldt av kjøretøy uten pliktig ansvarsforsikring, har reist regresskrav mot en medlemsbedrift som ble frastjålet en uregistrert bruktbil fra et ikke avstengt område. Kravet knytter seg til skader som tyvene påførte en gullsmedforretning ved å bruke bilen som rambukk. Saken reiser spørsmål om, og eventuelt i hvilken utstrekning, forhandlerne i henhold til bilansvarsloven må tegne trafikkforsikring også for uregistrerte lagerbiler. Den har således prinsipiell interesse for hele bilbransjen (og også for andre som hensetter uregistrerte biler på offentlig tilgjengelig sted). Medlemsbedriften har avvist kravet. Før eventuell domstolsprøving vil det bli innhentet en betenkning fra en nøytral spesialist om de prinsipielle spørsmål saken reiser. Forenkling av regelverket for import av biler Basert på Stortingets beslutning i 2003 om å forenkle regelverket for import av US-biler, har Vegdirektoratet foretatt enkelte endringer i de tekniske kravene for godkjenning av kjøretøy her i landet. Når de nye reglene trer i kraft, antagelig i 2004, vil det bli gjort unntak fra de alminnelige kravene i kjøretøyforskriften for biler i original utførelse som oppfyller kravene for godkjenning i annet EØS-land eller USA. Unntaksregelen vil gjelde for alle typer biler, både nye og brukte. Bilene må oppfylle de norske kravene til farge på lykter, og nye biler må dessuten oppfylle kjøretøyforskriftens krav til bl.a. støy og avgasser. Biler som tas inn etter unntaksregelen skal bare kunne enkeltgodkjennes, og for nye biler begrenset til 10 biler av samme type for samme importør. Bilverkstedforskriftene Revisjonen av bilverkstedforskriftene (autorisasjonsordningen) har dratt unormalt lenge ut, men det ventes et revidert forskriftsutkast en gang i Nye forskrifter trer neppe i kraft før i Verkstedenes prisopplysningsplikt Til informasjon for forbrukerne har Konkurransetilsynet pålagt bilverkstedene å fremlegge prislister for sine vanligste reparasjonsoppdrag. Pålegget har bare i liten grad vært fulgt opp av verkstedene. Som et hjelpemiddel for medlemsbedriftene, har NBF i samarbeid med Konkurransetilsynet, utarbeidet en mal for slike prislister for henholdsvis mekanisk arbeid, skadereparasjoner og billakkering. Skjemaene kan verkstedene hente opp fra NBFs hjemmeside, og sette inn sine egne priser. Konkurransetilsynet har varslet at det vil bli foretatt kontroller av verkstedene. Bilskadekurs NBF samarbeider med Bilskadekontoret i Finansnæringens Hovedorganisasjon om et etter- og videreutdanningskurs for bilskadereparatører på Jaren. Kurset går over 3 dager og tar sikte på opprettere med 3-4 års erfaring etter fagbrev. Det har vært gjennomført tre bilskadekurs med til sammen 36 deltagere fra bilskadebransjen. Markedsføringen av kursvirksomheten skjer via DBS-systemet med påmelding direkte til Bilskadekontoret. NBF har utarbeidet maler for prislister for henholdsvis bilreparasjoner, bilskader og billakkering som er tilfredsstillende i henhold til Konkurransetilsynets krav til prisinformasjon. Skjemaene ligger på NBFs hjemmesider, 7

7 Plastopplæring for bilbransjen Bilbransjens Kompetansesenter i Oslo har i samarbeid med NBF avholdt seks kurs innen plastreparasjonsteknikk. Kurset omfatter grunnleggende opplæring innen liming, sveising og påføring av struktur. Det gis også opplæring i kalkulasjon av plastskadereparasjoner. Det var ved årsskiftet 14 verksteder som er godkjente for plastreparasjoner og 20 som ventet på godkjenning. Kurs innen plastopplæring blir tilbudt medlemsbedriftene. Det var ved årsskiftet ventelister over verksteder som ønsker å tilegne seg denne kompetansen. Bilbransjedagene samlet nærmere 300 deltakere og var et av de store årlige høydepunktene for verkstedbransjen. Alle utstillerne satte en fin ramme rundt konferansen. Bilbransjedagene 2003 Årets verksted- og skade/lakk- konferanse gikk av stabelen primo september på Storefjell Resort Hotel. Det deltok nærmere 300. Temaer var bl.a. bilverkstedbransjens gjennomsnittlige resultater, muligheter og utfordringer, og at verkstedene gjennom særskilte forskrifter er pålagt å gi forbrukerne opplysninger om priser for sine tjenester. For lakkererne ble det presentert hvordan de kan redusere løsemiddeleksponeringen i bransjen. Det ble også demonstrert DBS-Web, hvor man nå får tilgang til skisser, bilder og en ny utskriftsfunksjon. I tillegg til de faglige programmene ble det avholdt en stor bransjeutstilling med over 40 utstillere som presenterte bilbransjeprodukter. Kvalitetskontroll etter skadereparasjoner Gjensidige Forsikring har gjennom mer enn 14 år kontrollert kvaliteten på bilskadereparasjoner. Resultatet av kvalitetskontrollen, utført i perioden 1/1-31/ av NAFs testestasjoner, er meget bra. Totalvurdering av skadereparasjoner utført av NBF-verkstedene var 95,6% godt utført, 4,1% middels, og 0,4% dårlig utført. Det ble kontrollert biler. Gjennomsnittlig skadereparasjonspris for de kontrollerte bilene var kr mot kr i Nordisk Lakkerer-Forbund Årets møte i Nordisk Lakkerer-Forbund ble avholdt i Sverige 13. og 14. juni. Implementering av det nye VOCdirektivet får nå en ny og ønsket dreining ved at kravene pålegges lakkleverandørene. Direktivet stiller krav til innholdet av løsemidler i visse kategorier produkter med det formål å forhindre eller redusere direkte og indirekte virkninger av VOC-utslipp til miljøet. Forslaget inneholder grenseverdier som skal overholdes ved markedsføring av produktene i EU. Forøvrig er arbeidstilgangen innen billakkeringssektoren meget varierende i de nordiske landene. Rekruttering til billakkeringsfaget er også nedadgående og det er iverksatt tiltak for å opprettholde tilgangen på lærlinger. Tid- og måleliste for billakkering NBF og Bilskadekontoret i Finansnæringens Hovedorganisasjon utga en komplett tid- og måleliste for billakkering. Den nye listen inneholdt over 90 nye bilmodeller og over 100 justerte bilmodeller. Totalt inneholder lakktidlisten nærmere bilmodeller og omfatter personbiler/ personbilpregede varebiler og lette varebiler. Forbundet har under året mottatt rapporter om feil og mangler i lakktidlisten, og disse ble korrigert/ justert i den nye utgaven datert 1. desember HMS-arbeid Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-ordningen) NBF har gjennom hele året jobbet aktivt for å markedsføre avtalen og for å rekruttere bilbedrifter. Med økonomisk støtte fra bl.a. NHOs arbeidsmiljøfond utviklet forbundet to bransjetilpassede IA-brosjyrer. Alle NBFs medlemmer som tegner IA-avtale får tilsendt NBFs IAdiplom. Det ble gjennomført informasjonsmøter i lokalforeninger og for de større medlemmene. I bladet Bilbransjen ble det skrevet flere sider om IA. På NBFs hjemmeside er det lagt ut IA-info. På verkstedkonferansen på Storefjell holdt assisterende trygdedirektør og NBFs HMS-rådgiver foredrag om IA. Arbeidet med inkluderende arbeidsliv fremmer tillit og samarbeid. Ved å snakke sammen om sykefraværet, kan man finne frem til årsakene og treffe de rette tiltak for å få sykmeldte raskere tilbake i jobb. 8

8 Samarbeidsprosjekt med Vesta Forsikring AS: «Risikokartlegging i bilbransjen i henhold til Internkontrollforskriften». Opplegget gikk ut på opplæring og innføring i arbeidsverktøy som setter bedriften i stand til å oppfylle krav i forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, med spesiell vekt på kjemikalieforskriften. Prosjektet fikk tildelt midler fra NHOs arbeidsmiljøfond og NBFs opplysnings- og utvilingsfond. Det ble utarbeidet et bransjetilpasset risikokartkleggingsverktøy og en bransjetilpasset veiledning til kjemikalieforskriften. Risikokartleggingsverktøyet og veiledningen er hovedtemaet på kursene. I 2003 ble det gjennomført 3 kurs med meget bra oppslutning. I 2004 er det satt opp kurs i 13 byer fra nord til syd i landet. NBF ga medlemmene tilbudet «Brannvernforebyggende kurs i varme arbeider» med utstedelse av sertifikat. Sertifikatet gjelder for varme arbeider på en tilfeldig arbeidsplass når det benyttes åpen ild, sveise-, skjæreog/eller slipeutstyr. Brannforebyggende kurs i brannvern ved utførelse av varme arbeider Fra 2003 har NBFs medlemmer blitt tilbudt brannforebyggende kurs i varme arbeider. Kurset gjennomføres som et internettkurs via Teknologisk institutt. Samarbeidsprosjekt med Teknologibedriftenes Landsforening (TBL): «Kartlegging og forebygging av helseplager ved røyk fra varmt arbeid» I forbindelse med at Direktoratet for Arbeidstilsynet i 2001 presenterte sine undersøkelser rundt flere dødsfall og sykdomstilfeller, der det knyttet dette opp mot arbeidsoppgaver med varmt arbeid, har TBL og Norges Bilbransjeforbund restartet (okt. 2002) prosjektet «Kartlegging og forebygging av helseplager ved røyk fra varmt arbeid». Det ble i 2003 gjennomført en kartlegging med spørreskjema. Det vil bli utarbeidet en praktisk veiledning for å unngå helseskader ved varmt arbeid. Prosjektet støttes økonomisk av NHOs arbeidsmiljøfond. «Isocyanater i bilbransjen» Prosjektet ble ferdig i august I første del av prosjektet ble det gjennomført en spørreundersøkelse i bransjen. Undersøkelsen avdekket et stort behov for informasjon og opplæring om isocyanater. Det er utarbeidet rapport fra spørreundersøkelsen, veiledning om isocyanater i bilbransjen, kursmateriell (7 moduler) og brosjyre. Prosjektet ble støttet økonomisk av NHOs arbeidsmiljøfond. «Bransjeveiledning vedrørende bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen» Prosjektet ble ferdig i oktober Hovedmålet med prosjektet var å redusere risikoen for løsemiddelskader i billakkeringsbransjen. Gjennom prosjektet ble det utarbeidet en større bransjeveiledning om løsemidler i billakkeringsbransjen og en mindre brosjyreveiledning. Prosjektarbeidet ble utført ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Prosjektleder var Håkon Lasse Leira. Prosjektet sannsynliggjorde at løsemiddelkonsentrasjonen i verksteder ligger under ¼ av administrativ norm forutsatt at visse krav til riktige arbeidsmetoder ble fulgt. Prosjektet ble støttet økonomisk av NHOs arbeidsmiljøfond. Arbeidstilsynets kjemikaliekampanje Arbeidstilsynet startet i uke 43 en kampanje om kjemisk helsefare for å bedre arbeidsmiljøet i bilverksteder. I forbindelse med denne kampanjen var det et bra samarbeid med NBF og Direktoratet for arbeidstilsynet. NBF deltok i arbeidet med å utvikle brosjyren «Kjemikalier i bilverksteder, hvordan kan du passe på helsa?» og tilhørende sjekkliste. Til sjekklisten utarbeidet NBF en veiledning som forteller hvordan bilverkstedene på en best mulig måte vil kunne møte kravene fra arbeidstilsynet. Nordisk arbeidsmiljømøte NBF deltok på nordisk arbeidsmiljømøte i Sverige/Arjeplog med HMS-rådgiveren og en forhandlingsleder. På dette møtet deltok kolleger fra Danmark, Sverige og Finland. Det ble utarbeidet en bransjeveiledning og en brosjyre om riktige arbeidsmetoder for å unngå løsemiddelskader i billakkeringsverksteder. 9

9 Arbeidsgruppen for prosjektet «Påbygging av fagbrev bilbransjens fagskole» samlet foran Bilbransjens Hus. Fra venstre; Jan Johnson, prosjektleder Frøydis Gustavsen, Øivind Ellingsdalen og Øystein Johansen. Haavard Johnsen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Kompetanse Kompetanse er et område som stadig får større plass både i Norge og i internasjonal sammenheng. De sentrale spørsmålene innenfor området Kompetanse i 2003 har dreid seg om eventuelle endringer i tilbudsstukturen og endringer i administrasjon av fagopplæringen. Dette igjen hadde sitt utspring i det dokumentet som Kvalitetsutvalget la frem tidlig høsten Nye reformer i utdanningen kommer med jevne mellomrom og det ser ut til at vi også i denne perioden får en form for ny utdanningsreform som endrer en del på det systemet som ble etablert gjennom Reform 94. Dette innebærer at vi som arbeidsgiverorganisasjon fortsatt vil være med i det sentrale arbeidet rundt en slik reform, dels gjennom vår tilknytning til NHO og dels gjennom vår deltagelse i opplæringsrådet som også behandler spørsmål av en slik karakter. I 2003 hadde flere av de etablerte prosjektene kompetanse eller etter- og videreutdanning som utgangspunkt. Under denne paraplyen kan nevnes: i Rekruttering i Påbygging av fagbrev i Yrkes OL internasjonalt mesterskap i yrkesfag i Kompetanseseminar i Sertifisering av bilfagutdanning europeisk samarbeid De fleste av disse prosjektene har egen omtale i årsmeldingen. Det internasjonale eller europeiske samarbeidet følges opp gjennom deltagelse i arbeidsgruppen i vår europeiske organisasjon CECRA. Prosjekter av ulik karakter har vært diskutert med det for øye å ivareta det overordnede perspektivet på utdanning innenfor våre fag. Så langt har man imidlertid ikke lykkes å etablere et konkret prosjekt, men det vil i 2004 bli jobbet videre med disse tankene. Det ble etablert en styringsgruppe for prosjektet, samt en arbeidsgruppe som hadde ansvar for å utarbeide forslag til faglig innhold i en slik utdanning. Det er etablert kontakt med Fellesforbundet, B.I.L. og opplæringskontorene for løpende dialog om den videre utviklingen. Høsten 2003 ble det lagt frem et forslag til en modulbasert videreutdanning for bilfagene innenfor fagområdene Skade og lakk, Lette og tunge kjøretøy. Den foreslåtte utdanningen munner ut i en formalkompetanse «Biltekniker 2» med mulighet for påbygging til «Biltekniker 1». Titlene biltekniker 1 og 2 er kun brukt som arbeidstitler. Prosjektet ble presentert og diskutert på Kompetanseseminaret, under NBFs planleggingskonferanse for Forbundsstyret i NBF og for formenn og sekretærer i lokalforeningene, og deretter behandlet av Forbundsstyret. Forbundsstyret har foreløpig trukket en konklusjon om at det er behov for slik utdanning, men at det er noe usikkerhet rundt etterspørselen. Dette siste skyldes i høy grad pålegg som merkeverkstedene får om etterutdanning fra sine leverandører/fabrikker, og som skaper usikkerhet rundt etterspørselen etter det nasjonale tilbudet. Dette, samt spørsmålet om ekstraordinær finansiering, vil bli nærmere utredet før endelig standpunkt i denne saken vil bli tatt. Yrkes OL St.Gallen Sveits 2003 Yrkes OL ble i 2003 gjennomført i St. Gallen i Sveits. Norge deltok denne gang i 17 fag, hvorav tre var bilfag; lette kjøretøy, bilskade og billakkering. Det er vinnerne av Norgesmesterskapet som får mulighet til å delta i det internasjonale mesterskapet som gjennomføres hvert annet år. Disse møter igjen de beste yrkesutøverne fra de respektive landene som deltar i mesterskapet. Årets Yrkes OL skilte seg ikke vesentlig ut fra tidligere arrangementer. Det var godt organisert og flott gjennomført. Uten noen forkleinelse for de andre norske deltagerne, nevnes spesielt bilmekaniker Thomas Johansen fra Tromsø, som trakk det lengste strået denne gangen. Han endte opp som nr. 7 av 22 deltagere i en gren som alltid har representert beinhard konkurranse. Dette resulterte i tildeling av diplom, noe som kun tildeles deltagere som oppnår mer enn 500 av 600 poeng. Men også de to øvrige deltagerne, bilskadereparatøren og billakkereren, gjorde en meget bra og hederlig innsats og endte opp midt på treet i resultatoversiktene. Også dette resultatet var det all grunn til å være fornøyd med. Påbygging av fagbrev bilbransjens fagskole Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å utvikle et tilbud om etterutdanning med en enhetlig, nasjonal og godkjent standard. Bilfagforum i Førde, som har vært initiativtaker til prosjektet, har arbeidet sammen med ORTRATEK (Opplæringsrådet for transporttekniske fag) og NBF i prosjektet i hele

10 Yrkesskadeforsikring og andre forsikringsordninger Samarbeidet med Vesta Forsikring om yrkesskadeforsikring fortsatte også i Dette samarbeidet ble etablert for snaut 10 år siden og etterhvert har ordningen festnet seg godt innenfor bilbransjen. Samarbeidsavtalen forutsetter også et samarbeid om skadeforebyggende tiltak i bilbransjen. I 2003 begynte NBF og Vesta med et kursopplegg innenfor kjemikalieforskriften. Opplegget videreføres inn i Selv om premiene på yrkesskadeforsikring i noen grad øker fra år til år, anser mange bedrifter ordningen som svært gunstig. I 2003 ble det arbeidet med å utvikle en tjenestepensjonsordning i samarbeid med Vestas livpartner Nordea Liv. Ordningen som er innskuddsbasert, er enkel og tilpasset behovet innenfor bilbransjen. Ordningen er ment som et tilbud til de medlemsbedrifter som ønsker å tilby sine arbeidstakere en tjenestepensjonsordning. Det foreligger således pr i dag ingen tariffrettslig plikt til å inngå en slik pensjonsavtale. Imidlertid foreligger det en anbefaling fra LO og NHO gjennom Riksmeglingsmannens skisse i de to siste lønnsoppgjør at bransjene har et tilbud til de medlemsbedrifter som ønsker slike ordninger. Denne type forsikringstilbud blir billigere for bedriften enn om man tegner en pensjonsavtale direkte med forsikringsselskapet. Nordea Livs tilbud blir behandlet av NBFs forbundsstyre i begynnelsen av Tariffoppgjøret 2003 Tariffoppgjøret 2003 var et mellomoppgjør hvor kun lønnssatsene i tariffavtalene ble regulert. For første gang på mange år ble det ikke gitt noe generelt tillegg innenfor Biloverenskomstens tariffområde. Oppgjøret fikk ellers en sterk lavlønnsprofil. Bedrifter innenfor tariffområder som i gjennomsnitt lå 85-95% under industriens gjennomsnitt, måtte gi lønnstillegg fra kr 2,85 til 1,95 per time. For øvrig ble partene blant annet enige om at NHO og LO skulle fortsette arbeidet med å gi råd og veiledning i forbindelse med eventuelle etableringer av tjenestepensjonsordninger innenfor de enkelte bransjene. Det ble også avtalt at partene skulle kartlegge aktuelle pensjonsprodukter og drøfte muligheten til å etablere standardkontrakter. Lokale forhandlinger De lokale forhandlingene ble avholdt i løpet av våren og sommeren. NBF sendte på vanlig måte skjema til bedriftene for innrapportering av lokale lønnstillegg. Oppgjøret i år viste at de fleste av bedriftene forhandlet seg frem til lave lønnstillegg. Gjennomsnittlig er det gitt et kronetillegg på kr 1,40 eller tilsvarende 1,2% innenfor Biloverenskomstens tariffområde (verksted og delelager). For funksjonærene er det lokale tillegget beregnet til 0,9% i gjennomsnitt. Arbeidsrettskurs Det ble avholdt syv kurs i arbeidsrett i samarbeid med lokalforeningene. Kursene er blitt avholdt av personale fra Arbeidsgiverseksjonen. Målgruppen for kursene var ledere og mellomledere i bransjen. Deltakerne har vært positive og engasjerte og de har gitt kursene gode tilbakemeldinger. Våre arbeidsrettsjurister bistår medlemmene. Bak fra venstre advokat/forhandlingsleder Hans Tore Hagland, foran til venstre leder for arbeidsgiverseksjonen advokat/ forhandlingssjef Bjørn Hermansen og til høyre advokat/ forhandlingsleder Henrik Melsom. Medlemsservice En betydelig del av Arbeidsgiverseksjonens aktiviteter i fjor var knyttet til medlemsservicen. En rekke saker ble løst enten etter muntlig eller skriftlig saksbehandling. Mange av sakene omhandlet stillingsendringer og omorganiseringer på bedriftene samt andre saker av arbeidsrettslig karakter. Det var ellers flere saker om oppsigelse og avskjed. I tillegg var det flere spørsmål om tariffavtalene i forbindelse med etablering av disse. Seksjonen var også representert i flere lokalforeningsmøter med aktuelle arbeidsrettslige temaer. 11

11 Opplysnings- og utviklingsfondet utgjør den vesentligste delen av det økonomiske fundament for landsforeningens utviklingsaktiviteter og arbeid med kompetansepolitiske spørsmål. De fleste foreningene er avhengige av midlene fra fondene for å gi opplærings- og utviklingstiltakene, rettet mot medlemsbedriftene, tilfredsstillende faglig tyngde og kontinuitet. Nærmere 80% av de samlede fondsmidlene, som formidles via NHO, blir overført til landsforeningene. Resten anvendes til felles tiltak, bl.a. i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og til finansiering av felles arbeidsgiverformål, bl.a. gjennomført av NHO sentralt. NBFs Opplysnings- og utviklingsfond hadde i 2003 et budsjett med en total kostnadsramme på kr Kr var avsatt til forskjellige typer prosjekter som omtales enkeltvis nedenfor. Resten av midlene gikk til Opplæringsrådet for Transporttekniske fag (ORTRATEK), HMS-sektoren, sekretariatet for opplæringskontorene i bilbransjen samt til tjenester utført av administrasjonen i NBF. Budsjetterte inntekter i 2003 var stipulert til kroner. Det var således bevisst lagt opp til et underskudd for å bringe fondskapitalen ned på det nivå som NHO har bestemt (tilsvarer ett års overføring av midler, vel 2 mill. kr). Rekruttering Det ble også i 2003 arbeidet mye med rekruttering til bilbransjen. Rekrutteringsprosjektet et samarbeidsprosjekt mellom B.I.L., opplæringskontorene i bilbransjen og NBF var fortsatt inntakt i Det arbeidet som ble utført fra prosjektgruppens side, er omtalt under eget avsnitt «Rekruttering» s. 6 i årsmeldingen. Det ble bestemt ved utgangen av 2003 at Rekrutteringsprosjektet ble avviklet som prosjekt, men at de personer som deltok i prosjektet ble en referansegruppe i forhold til det videre rekrutteringsarbeidet i bilbransjen. Yrkes OL Rekrutteringstiltaket Yrkes OL ble i 2003 gjennomført i St. Gallen med deltagelse fra norsk bilbransje. Det vises til egen omtale s. 10. «Beholde mekanikerne lenger» Prosjektet «Beholde mekanikere lenger» ble avsluttet i Prosjektet tok sikte på å kartlegge årsaker til at mekanikere relativt tidlig i sin yrkeskarriere sluttet i jobben. Det ble utarbeidet verktøy som bedriftene kan bruke i sin kartlegging og NBF står fortsatt til disposisjon for å bistå medlemsbedriftene i dette arbeidet. Heftet «Beholde mekanikerne lenger» kan fås ved henvendelse til NBF. Se egen omtale s. 6. Kompetanseseminar Høsten 2003 ble det gjennomført et kompetanseseminar i Drammen i tilknytning til NBFs årlige formanns- og sekretærkonferanse. Det ble orientert om endringer i rådsstrukturen (fagopplæringen), bl.a. nedleggelse av Opplæringsrådet for transporttekniske fag. Videre ble prosjektet «fagbrevpåbygging» gjennomgått og debattert. Dette prosjektet har som formål å utvikle en teknisk videreutdannelse for verkstedpersonell i bilbransjen. Prosjektet er fortsatt under vurdering og gjennomføring er ikke endelig avgjort av Forbundsstyret. Arbeidet med prosjektet videreføres derfor i Egen omtale av disse forhold finnes under avsnittet «Kompetanse» s. 10. Gruppeunntaket Prosjektet «Gruppeunntaket», et informasjonsprosjekt om nye internasjonale rammebetingelser for bilbransjen, ble viet stor oppmerksomhet i Det ble produsert informasjonsmateriell for medlemsbedriftene, holdt orienteringer i ulike fora, samt at en del forhandlerkontrakter ble gjennomgått av NBFs jurister. Se egen omtale s. 5. Kvalitetssystem Prosjektet «Kvalitetssystem bilverksteder/pkk» ble påbegynt i Prosjektet tok sikte på å utarbeide en veiledning for medlemsbedriftene som følge av revidert verkstedlovgivning. Grunnet sen saksbehandling fra Vegdirektoratets side, kom dette arbeidet ikke skikkelig i gang i 2003 og skal videreføres i Diverse prosjekter Andre informasjonsprosjekter ble det også arbeidet med i Dette gjaldt den nye kjøpsloven og fleksibel arbeidstid (hvilke muligheter mht. fleksible arbeidstidsordninger som er hjemlet i dages avtale- og lovverk). Det ble gjennomført i 2003 tillitsvalgtkurs for nye tillitsvalgte i NBFs styrende organer. Kurset tar sikte på å gjøre nye tillitsvalgte bedre kjent med NBFs organisasjon. To andre prosjekter som det ble jobbet med i 2003 var IA (Inkluderende Arbeidsliv) og Vesta-prosjektet. Det første prosjektet tok sikte på å få flest mulig bilbransjebedrifter til å tegne IA-avtaler med bl.a. sikte på å få ned sykefraværet. Det ble i denne forbindelse utarbeidet mye informasjonsmateriell til medlemsbedriftene og holdt diverse orienteringer i ulike fora. Det andre prosjektet som forgår i samarbeid med Vesta Forsikring, er et kursopplegg i kjemikaliehåndtering i bilbedriftene. Disse kursene er særlig aktuelle i forbindelse med Arbeidstilsynets kjemikaliekampanje bl.a. i bilbransjen vinteren 2003/2004. Begge prosjektene har fått økonomisk støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond, men har i tillegg fått tilført midler fra NBFs Opplysnings- og utviklingsfond. Begge prosjektene videreføres inn i

12 «Bilbransjen» utgis 11 ganger per år med et gjennomsnittelig sidetall på 40. Opplaget er på 7800 eksemplarer. Den delen av opplaget som distribueres til medlemsbedriftene inneholder 4 gule sider, som er spesialinformasjon til medlemmene. Bladet er lagt ut på NBFs nettside med kortere versjoner av enkelte artikler. Mars-utgaven (nr. 3) ble utgitt som et jubileumsnummer i forbindelse med Norges Bilbransjeforbunds 75 års jubileum. Utgaven var på 90 sider og med høyere papirkvalitet både i omslaget og ellers i bladet enn det de ordinære utgivelsene vanligvis har. På tross av et anstrengt marked innen vår bransje, klarte «Bilbransjen» en annonse- og abonnementsomsetning godt over det budsjetterte. «Bilbransjen» trykkes hos Merkur Trykk, Oslo, som er en meget god samarbeidspartner. Årets planleggingskonferanse ble holdt i Drammen 8. og 9. oktober, der Forbundsstyret, lokalforeningenes formenn og sekretærer og NBFs administrasjon var tilstede. Prosjektet «Påbygging fagbrev» var et sentralt tema på konferansen. Generalforsamlingene Generalforsamlingene, som samtidig markerte NBFs 75 års jubileum, ble avviklet på Radisson SAS Scandinavien Hotel i Oslo 28. mars. Dagen startet med et åpent fagseminar, hvor Ford Europas nestsjef Ingvar Sviggum, Møllers konsernsjef Birger Skjellvik og forbundsstyremedlem Egil Stenshagen holdt innlegg om utviklingen i bilbransjen med sterk referanse til det nye gruppeunntaket. De samme, supplert av Eirik Høien, avsluttet seminaret i et panel under en plenumsdebatt. Generalforsamlingene i Forbundet og Servicekontoret ble greit avviklet etter programmet. Den avgåtte presidenten, John Skjelvaag og mangeårig tillitsvalgt Knut Fordal, ble utnevnt til æresmedlemmer. Lokalforeningene Den årlige planleggingskonferansen, med Forbundsstyret som vertskap, ble avholdt i Drammen 8. og 9. oktober med 44 deltakere. Temaer var Kvalitetsutvalgets innstilling, bilavgiftene i forslaget til statsbudsjett for 2004, påbygging av fagbrev og forslaget til prosjektområder i arbeidsplanene for Merkeforeningsmøter Den 16. september ble det med totalt 26 deltakere avholdt møte med merkeforeningenes ledere og sekretærer. Temaer var status mht. fremdriften for nye bilforhandlerkontrakter, utveksling av informasjon om nybilmarginer, klausuler i kontraktene om maksimalpriser, flermerkerepresentasjon, importørenes direktesalgsrett og tvisteløsning m.v. 13

13 På årets generalforsamling og NBFs 75 års jubileum ble John Skjelvaag og Knut Fordal ble utnevt til æresmedlemmer. Det ble også utdelt NBFs hederstegn til Fredrik Lohne og Anne Helene Moe, begge NBF og videre til lokalforeningssekretærene Bjørn Helliesen, Arne Eidsmo og Ole Widme. Samarbeidspartnere Kontaktvirksomheten til ledelsen i B.I.L. er tett og god 5 møter samt en felles pressekonferanse er avholdt gjennom året. Samarbeid og synkronisering om forbedring av bilavgifts- og bilskattesystemene er et sentralt tema i alle møter. Andre temaer er bilregistrering hos forhandlerne og vrakhåndteringen fremover (Autoretur). I NHO har NBF vært representert i Arbeidsutvalget med Egil Stenshagen og Presidenten og Stenshagen inngår i Hovedstyret. Administrasjonen deltar jevnlig normalt ukentlig i møter i NHO-fora. NBF er representert i styret i OFV v/adm. direktør. Det er tett kontakt til vår europeiske paraplyorganisasjon CECRA, som gjør en beundringsverdig og høykompetent jobb til beste for forhandlere og verksteder når det gjelder gruppeunntaket. Hedersbevisninger Under generalforsamlingen i mars ble John Skjelvaag og Knut Fordal utnevnt til æresmedlemmer. Ved samme anledning ble John Skjelvaag, lokalforeningssekretærene Arne Eidsmo, Bjørn Helliesen og Ole Widme, samt Anne Helene Moe og Fredrik Lohne fra administrasjonen, tildelt NBFs hederstegn i gull. 24 velfortjente medarbeidere i medlemsbedrifter fikk gjennom året tildelt NBFs lojalitetsmedaljer for minst 40 års ansettelse. NHO ServicePartner ServicePartner tar hånd om NHOs og landsforeningenes medlemsregister, regnskaper og datasystemer. I tillegg inngår ServicePartner innkjøpsavtaler som NBF kan benytte. Fortsatt bruker NBF i begrenset utstrekning de felles datasystemene og tar i hovedsak selv hånd om endringer i medlemsregisteret var det andre året NBF brukte ServicePartners tjenester, og samarbeidsrutinene fungerte vesentlig bedre enn i overgangsåret 2002 og var i hovedsak tilfredsstillende. Vi regner med ytterligere forbedringer i Økonomisk bistand til rettssaker I 2003 ga NBF i to tilfeller medlemsbedrifter økonomisk støtte til rettssaker. Sakene gjaldt henholdsvis en tvist med importøren om oppsigelse av forhandlerkontrakter, og ankebehandling av en tvist med Staten om etterberegnet mva. for utlån av bil til verkstedkunder. En søknad om økonomisk støtte til domstolsbehandling av en kundetvist ble ikke innvilget. Partneravtaler Samarbeidet med Vesta (yrkesskadeforsikring), Teknologisk institutt (kalibrering av verkstedutstyr/internettkurs i varme arbeider), Renor (spesialavfall), Creditinform (kredittinfo), TV2 Tekst TV (stillings-annonser) og NIKAS (database for HMS-forskrifter) ble videreført i Videre er det inngått en avtale med Autofil/nrk.autofil (annonsering) og med BUS AS (gratis biltakseringsprogram). Ved utgangen av 2003 foreligger det tilbud fra ytterligere to leverandører om rammeavtaler. Medlemsforhold Ved utgangen av 2003 hadde NBF 1184 medlemsbedrifter. Det var 21 færre enn ved inngangen til året. Medlemmene var gruppert slik: i Bilforhandlermedlemmer: 606 i Lastebil- og bussmedlemmer: 113 i Frittstående verkstedmedlemmer: 529 Av de 113 lastebil- og bussmedlemmene forhandler 64 tunge kjøretøyer, hvorav 34 i kombinasjon med lette kjøretøyer (bilforhandlermedlemmer). 47 er frittstående tungbilverksteder hvorav 31 også reparerer lette biler (frittstående verkstedmedlemmer). Medlemsbedriftene sysselsetter ca ansatte. 25. august ble det signert en fordelaktig avtale mellom NBF og Se og Hør Forlaget v/bladet Autofil og Media Total v/ NRK Tekst-TV og nrk.no/autofil. Fra venstre Kenneth Bratteberg, salgsleder i Se og Hør Forlaget og Autofil - Camilla Andersson, adm. direktør i Media Total AS og Eirik Høien, adm. direktør i NBF. 14

14 Nordiske og internasjonale møter Årets møte i Nordisk Lakkerer-Forbund ble avholdt 13. og 14. juni i Sverige. Hovedtema var implementering av det nye VOC-direktivet. NBF deltok på nordisk arbeidsmiljømøte 31. august- 2. september i Arjeplog/Sverige med en HMS-rådgiver og en forhandlingsleder. Prosjekter ble presentert og saker av felles interesse ble diskutert. Bilbransjens Nordiske Råd BNR ble avholdt i København 22. august. NBF var representert v/forbundsstyrets arbeidsutvalg og administrasjonens ledelse. Hovedtema var gruppeunntaket/bilforhandlerkontraktene. Kontakt med lederne for de frittstående verkstedkjedene De 7 kjedene som ikke eies av bilimportører organiserer til sammen omlag 800 verksteder hvorav bare 20 prosent antas å være NBF-medlemmer. Det har vært ført korrespondanse mellom NBF og kjedelederne i løpet av høsten om bl.a. medlemskap og 19. november ble det holdt et gjensidig informasjonsmøte mellom kjedelederne og NBF-ledere. Klagenevnden for bilsaker Klagenevnden fikk inn 14 nye saker til behandling i 2003, mot 8 saker i saker ble behandlet. Av disse gjaldt 1 nybilkjøp, 7 bruktbilkjøp og 5 saker gjaldt reparasjon/ettersyn. I 5 av sakene fikk klageren fullt medhold, mens det ble gitt delvis medhold i 1 sak, og ikke medhold i 5 saker. 2 av sakene ble utsatt i påvente av ytterligere dokumentasjon. Nevndens formann i 2003 var Bjørn Jørstad som representerer NBF. Administrasjon, fellessekretariater Per 1. januar 2004 sysselsatte NBFs administrasjon 17 1/3 årsverk. To årsverk er i hovedsak finansiert utenfra. Seks av de ansatte er kvinner. Fellessekretariatet for Opplæringskontorer- og ringer i Bilfag Fellessekretariatet for Opplæringskontorer- og ringer i Bilfag ble etablert i mai Fellessekretariatets hovedmålsetning er å bistå opplæringskontorene med aktuell informasjon, behandle fellesspørsmål av faglig og juridisk karakter samt rådgi det enkelte kontor i enkeltsaker. 34 opplæringskontorer- og ringer er tilsluttet Fellessekretariatet, som har et styre bestående av 6 representanter 5 fra opplæringskontorene og 1 fra Forbundsstyret i NBF. Sekretariatet ligger i NBF som også dekker sekretærfunksjonen med inntil 10% av et årsverk. Fellessekretariatet har ansvar for blant annet å utarbeide det faglige programmet til den årlige Landskonferansen Nordisk arbeidsmiljømøte 2003 ble avholdt i Nord-Sverige 31. august-2. september. På møtet fikk nordiske kolleger anledning til å drøfte aktuelle arbeidsmiljøspørsmål. for opplæringskontorer, som i 2003 ble avholdt på Arena Hotell i Lillestrøm medio juni. Løpende bistand og rådgivning har forøvrig preget året som har gått i tillegg til noe generell informasjon til opplæringskontorene. Styret i Fellessekretariatet avholdt 3 styremøter. Sekretariatet var representert i Opplæringsrådet for Transporttekniske fag og i Styringsgruppen for Rekrutteringsprosjektet. ORTRATEK Opplæringsrådet for transporttekniske fag er et offentlig oppnevnt organ som består av representanter for partene i arbeidslivet. Rådet har 12 representanter fordelt på arbeidstakere, arbeidsgivere og representanter fra videregående skole. Opplæringsrådet skal, innenfor de fagområder det har ansvar for, arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen og gi råd til departementet i spørsmål som gjelder fagopplæringen. I 2003 var rådets hovedoppgave å ferdigstille arbeidet med forslag til nytt grunnkurs. Dette arbeidet ble utført i samarbeid med de opplæringsrådene som har ansvar for utdanning basert på grunnkurs mekaniske fag. Arbeidet ble avsluttet sommeren 2003, men ble deretter lagt på is i påvente av den offentlige utredningen som Kvalitetsutvalget la frem høsten Gjennomgang og uttalelse på bakgrunn av denne innstillingen, ble dermed en stor og viktig sak for rådet i annen halvdel av Høringsuttalelsene og gjennomgang og bearbeidelse av denne innstillingen vil ligge til grunn for en ny stortingsmelding våren 2004 og en endring i rådsstrukturen er ventet på denne bakgrunnen. Av rådets øvrige funksjoner i 2003 kan nevnes oppfølging av arbeidet med alternative vurderings- og prøveformer, godkjenning av utenlandsk utdanning og samarbeid med NBF om utvikling av tilbud om en formalisert videreutdanning for fagarbeidere i bilbransjen. 15

15 NBFs tillitsvalgte Forbundsstyret: President: Styreleder Sven Kvia jr., Sandnes Visepresident: Verkstedeier Jan Gustavsson, Oslo Visepresident: Direktør Stein O. Håvelsrud, Oslo Daglig leder Bernt Erik Andersen, Ålesund Daglig leder Bjørn Kristiansen, Gjøvik Disponent Anders Vestengen, Skårer Salgsdirektør Svein Ølmheim, Oslo Adm. direktør Egil Stenshagen, Oslo Adm. direktør Geir Soltveit, Bergen Daglig leder Hanne Skotvedt, Drammen Konsernsjef Tormod Harila, Tromsø Adm. direktør Eirik Høien, Oslo (Forbundets daglige leder) Vararepresentanter: Disponent Jean Mannhart, Tjodalyng Driftsdirektør Petter Mathisen, Sandefjord Daglig leder Knut Brandrud, Skien Adm. direktør Jan Pettersen, Lørenskog Kontrollkomiteen: Adm. direktør Knut Presterud, Oslo Daglig leder Håkon Malmo, Skedsmokorset Kvalitetsleder Dag Råge, Oslo Vararepresentant: Adm. direktør Georg Waldem, Oslo Valgkomiteen: Daglig leder Terje Farnes, Sem (leder) Avd. direktør Birger Torjussen, Moss Lakkermester Øystein Johansen, Skien Vararepresentanter: Styreleder Petter Spiten, Kongsberg Direktør John Skjelvaag, Oslo Daglig leder Bjarne Schmidt, Oslo NORGES BILBRANSJEFORBUND/NBFs SERVICEKONTOR Postboks 2804 Solli, 0204 Oslo Kontoradresse: Drammensveien 97, Oslo Tlf Faks E-post: Sats/layout: «Bilbransjen» Trykk: Merkur Trykk, Oslo

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor ÅRSMELDING 2002 Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor 2002 Inngangen til 2003 vil være sterkt preget av markante utviklingstrekk i andre halvår av 2002. Rekordhøy bruktbilimport, synkende bruktbilverdier,

Detaljer

Årsmelding 2004. Norges Bilbransjeforbund. NBFs Servicekontor

Årsmelding 2004. Norges Bilbransjeforbund. NBFs Servicekontor Årsmelding 2004 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor 1 Innhold Organisasjon side 4 Medlemsservice side 7 Informasjon side 7 Kurs/konferanser side 7 Rådgivning side 8 Servicemateriell side 8 Innkjøpsavtaler/rammeavtaler/

Detaljer

Årsmelding 2005 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor

Årsmelding 2005 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Årsmelding 2005 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Forord Salgstall 152.600 nye kjøretøyer ble solgt i 2005. Dette er en nedgang på 13 prosent i forhold til året før. Noe av forklaringen til nedgangen

Detaljer

Årsmelding 2006. Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor

Årsmelding 2006. Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Årsmelding 2006 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Forord Avgiftsomleggingen Mye av 2006 ble først og fremst dominert av avgiftsomleggingen på personbiler hvor CO2-utslipp erstattet motorvolum

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor

Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor FORORD REKRUTTERING På grunn av den lange konjunkturoppgangen de siste 5 årene, har vår bransje i likhet med de fleste andre, hatt et stort behov for tilførsel

Detaljer

Årsmelding 2009. Norges Bilbransjeforbund

Årsmelding 2009. Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2009 Norges Bilbransjeforbund Innhold 1. Milepæler i 2009 side 3 2. Organisasjon side 4 3. Bransjeseksjonen side 5 4. Arbeidsgiversaker/forhold side 10 5. Kompetanseseksjonen side 10 6. HMS

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 God fart i 2011 2011 var første hele driftsår i Næringslivets Hus. Flyttingen fra Bilbransjens hus markerer ikke bare bytte av

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2010 Innhold Milepæler Side 3 1. Organisasjon Side 4 2. Juridisk avdeling Side 5 3. Ettermarkedsavdelingen Side 8 4. Informasjonskanaler Side 15 5. Bilavgiftene Side

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 The Norwegian Assosiation of Motor Car Dealers and Service Organisations 1 Innhold God fart i 2011 3 Forbundet i 2011 4 Markedet

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. For fremtiden i norsk bilbransje

Norges Bilbransjeforbund. For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2012 0 TRØKK! 2011 handlet om modernisering. Arbeidet fortsatte inn i 2012. Men fjoråret var fremfor alt et år med trøkk. Medlemsrekruttering,

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer Norges Bilbransjeforbund Sammen om felles utfordringer Årsmelding 2013 0 Sammen om felles utfordringer 2013 har mer enn noe annet handlet om å samle bransjen. Sammen om felles utfordringer. Konsekvensen

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Årsberetning 2012. for perioden 1. januar til 31. desember 2012

Årsberetning 2012. for perioden 1. januar til 31. desember 2012 Årsberetning 2012 for perioden 1. januar til 31. desember 2012 Innhold 1. Generelle betraktninger... 3 2. Aktuelle saker... 4 2.1 Byggeregler... 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen... 5 2.3 Kompetanse...

Detaljer

Norske frisør- og velværebedrifter

Norske frisør- og velværebedrifter Norske frisør- og velværebedrifter Årsrapport 2011-2013 1 Kjære medlemmer! En stor takk til alle som gjennom denne landsmøteperioden har bidratt til at vi som fag og bransje har styrket oss på flere felt.

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

Dagsorden punkt 3. Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002. Hefte 2

Dagsorden punkt 3. Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002. Hefte 2 Dagsorden punkt 3 Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002 Hefte 2 - 2 - Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING...3 2 FORBUNDETS PRIORITERTE OPPGAVER...4 2.1 PRIORITERTE OPPGAVER 1999...4 2.2 PRIORITERTE

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Uheldig å reparere med brukte deler

Uheldig å reparere med brukte deler B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 12-2008 Styrer unna chiptunede biler TEMA: Kjemisk helsefare i bilbransjen Lysere for gruppeunntaket Uheldig å reparere med brukte deler Topptrent for

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

ÅRSRAPPORT for NHO Service

ÅRSRAPPORT for NHO Service 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no 02 Trykk: Akershus Reklameteam.

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007 Presidenten har ordet: Hvilke mål har NTF oppnådd?............................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling

Detaljer

ISBN nr: 82-90112-28-9. Årsrapport 2004. Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo. www.arbeidstilsynet.no Tlf.

ISBN nr: 82-90112-28-9. Årsrapport 2004. Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo. www.arbeidstilsynet.no Tlf. ISBN nr: 82-90112-28-9 Årsrapport 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo www.arbeidstilsynet.no Tlf. 815 48 222 FORORD 4 ARBEIDSTILSYNET 5 Administrasjon og ledelse 5 Arbeidstilsynet

Detaljer