Årsmelding Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor"

Transkript

1 Årsmelding Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor

2 Markedstrendene fra 2002 ble videreført de 4-5 første månedene av 2003, men så snudde utviklingen gradvis til det bedre. Svekkelsen av den norske kronen bidro til nedgang i parallell- og bruktimporten. Bruktbilprisene her hjemme var mer konkurransedyktige i forhold til Europanivået og omsetningen økte mens lagrene hos mange forhandlere ble redusert. Omsetningen på mekanisk verkstedsektor tok seg opp og fra mai økte registreringene av nye personbiler, mens lastebilregistreringene økte allerede fra mars måned. Også varebilsalget viste en positiv utvikling. Totalt sett fikk bilsalget drahjelp av rentenedsettelsene, av høyere skrotningstall enn årene før og av reduserte realpriser på nye og mer velutstyrte personbiler. Avgifts- og skattenivået for biler ble ikke forbedret i Forslagene i bilavgiftsutredningen av 30. april ble neglisjert og organisasjonenes forslag om økt vrakpant, reduksjon av engangsavgiften, reduksjon av bruksfradragene for bruktimporterte personbiler og redusert firmabilskatt ble ikke etterkommet. Avgiftssatsene for 2004 er indeksert. Implementeringen av det nye gruppeunntaket har stått i fokus i hele bransjen og har preget NBFs arbeid gjennom året både mht. løpende informasjon og bistand til vurdering av 15 bilforhandlerkontrakter. Hovedinntrykket er at bilprodusentene ikke bare beholder, men forsterker sitt grep om bilforhandlernes driftskonsepter og at ubalansen i vilkår mellom partene har økt. Skjerpede standardkrav og reduserte marginer setter bilforhandlernes kostnadsnivå under press. En del merkeforhandlere har ikke fått fornyet sine kontrakter og enkelte oppsigelser er under rettslig behandling. I slutten av mars markerte NBF sitt 75 års jubileum i Oslo med bl.a. et godt besøkt fagseminar og en rikholdig og vidtspennende utgave av bladet «Bilbransjen». I løpet av 2004 er det planlagt direktørskifte i NBF. Eirik Høien fortsetter som rådgiver for Forbundsstyret. De økonomiske resultatene i bransjen er trolig gjennomsnittlig bedre i 2003 enn i Perspektivene for 2004 peker i forskjellige retninger. Volumene mht. bilsalg og ettermarked for 2. halvår i 2003 blir trolig videreført, men konkurransen og kostnadene øker. Som ved ethvert årsskifte stilles medlemsbedriftene overfor betydelige utfordringer men også muligheter. Sven Kvia jr. president Eirik Høien adm. direktør 3

3 Bilsalget Lette kjøretøy I 2003 ble det registrert nye personbiler en økning i forhold til 2002 med 1199 enheter, eller 1,4%. Det ble registrert nye varebiler, noe som er 8,5% høyere enn i Tyngre kjøretøy Totalt ble det registrert 6316 nye lastebiler i 2003 en økning i forhold til 2002 med 763 enheter, eller 12,1% Det ble registrert 802 nye busser, en nedgang på 21,8% i forhold til året før. Bruktbilimporten Registreringen av bruktimporterte personbiler falt gradvis gjennom 2. halvår. Totalantallet ble enheter, som er 3902 færre, eller en nedgang på 11,6%, i forhold til Til tross for positive signaler i en offentlig utredning avgitt 30. april, lyktes bilbransjeorganisasjonene ikke i å få redusert bruksfradragene. Parallellt med dette lyktes ikke Finansdepartementet i å få ESA til å akseptere at det ble tatt hensyn til omregistreringsavgiften ved fastsettelse av bruksfradragene. Fra 1. januar 2004 er det innført bruksfradrag med 2% per måned for bruktimporterte biler nyere enn 6 måneder. For øvrig videreføres det gamle systemet for bruksfradrag. Parallellimport Pga. bilprodusentenes prisøkninger til Sverige og Danmark, svekkelsen av den norske kronen samt lave importpriser til Norge, ble parallellimporten av nye personbiler til Norge sterkt redusert i Dette er forankret i informasjon fra en del importører, fordi det ikke finnes offentlig tilgjengelig statistikk på dette området. I 2003 ble det registrert nye personbiler en økning i forhold til 2002 med 1199 enheter, eller 1,4%. NBF har sammen med 6 andre oganisasjoner lagt frem dokumentasjon for Finanskomiteen i Stortinget, Finansdepartementet og Skattedirektoratet om at firmabilbeskatningen er for streng, og dokumnetert at de kilometersatsene som Skattedirktoratet bestemmer for beskatningen er høyere enn de faktiske kostnadene. Siden de 7 organisasjonene ikke nådde fram med sin informasjon, sendte organisasjonene våren 2003 en klage til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen ga organisasjonene delvis medhold i sin uttalelse. Bilavgiftene Bilavgiftssatsene ble «indeksregulert» med 2,2% i Per 1. juli ble vektgrensen for kombinerte biler økt fra 6 til 7,5 tonn med tilhørende avgiftsvirkninger. Samtidig ble omregistreringsavgiften for lastebiler, trekkbiler, tilhengere m.m. med egenvekt over 2 tonn redusert med 20%. For 2004 ble det vedtatt prisjusteringer på 1,7-1,9% for de viktigste motorvognavgiftssatsene. Det ble også vedtatt at yrkesmessig persontransport skal bli merverdiavgiftspliktig fra 1. mars Utgående merverdiavgiftssats for persontransport ble satt til 6%. Beskatningen av firmabiler, yrkesbiler og kjøregodtgjørelse Etter at bilbeskatningen ble skjerpet med virkning fra 2002, ble det etter initiativ fra NBF opprettet en arbeidsgruppe med representanter for NHO, HSH, Skattebetalerforeningen, Selgerforbundet, Finansieringsselskapenes Forening, B.I.L. og NBF. I 2002 dokumenterte arbeidsgruppen at bilbeskatningen var urimelig streng. Dokumentasjonen ble presentert for Finanskomiteen i Stortinget, Finansdepartementet og Skattedirektoratet. Beskatningen av kjøregodtgjørelse ble reversert i 2002, og godtgjørelse etter statens satser ble fritatt for skatt. Statens satser gir imidlertid ikke kostnadsdekning for dem som har omfattende bruk av egen bil i yrket. Siden de 7 organisasjonene ikke nådde fram med sin informasjon om at beskatningen var for streng, sendte organisasjonene våren 2003 en klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) på 4

4 Skattedirektoratets fastsettelse av kilometersatser i firmabilbeskatningen. De øvrige delene av bilbeskatningen kan ikke klages inn for Sivilombudsmannen. I sin uttalelse ga Sivilombudsmannen organisasjonene medhold og fant det bl.a. ønskelig at kilometersatsene ble omberegnet og at de omberegnede satsene skulle brukes for beskatningen av firmabiler i Det er vanlig at forvaltningen følger opp Sivilombudsmannens uttalelser i skattesaker. Skattedirektoratet valgte imidlertid, med støtte fra Finansministeren, å se bort fra denne delen av Sivilombudsmannens uttalelse. Finansministeren varslet i november at firmabilbeskatningen vil bli vurdert. Det varslet Finansministeren også ett og et halvt år tidligere, uten at noe er skjedd. Sett på bakgrunn av Finansministerens varsel om vurdering, ser det ut til at det heller ikke blir noen endring av firmabilbeskatningen med virkning for De 7 organisasjonene tok derfor i desember saken opp med Sivilombudsmannen på nytt. Salg av verkstedtjenester 2003 har sett under ett vært et rimelig godt ettermarkedsår for den norske bilbransjen. Bedrifter og forbrukere har hatt økonomi til å reparere og vedlikeholde bilene sine. Billakkerings- og bilskadeverkstedene har imidlertid hatt en varierende arbeidstilgang pga. svingninger i skademarkedet. Med unntak for skade- og lakksektoren beskrives de økonomiske resultatene i medlemsverkstedene som stort sett tilfredsstillende. Finansnæringens Hovedorganisasjons statistikk for 3. kvartal 2003 forteller (årsprognose for 2003) at antallet anmeldte motorvognskader sank med 3,2% i forhold til 2002, mens anslåtte erstatninger økte med 3,0%. Forsikringsselskapenes tall viser imidlertid at skadefrekvensen varierer fra distrikt til distrikt. Skade- og billakkeringssektoren har også i 2003 hatt et sterkt pris- og vilkårspress og styring av oppdrag fra forsikringsselskapene. Bilregistrering over internett Ved utgangen av 2002 var det 400 bilforhandlere som registrerte nye personbiler via internett. Måltallet var imidlertid 800 forhandlere. Årsakene til at måltallet fremdeles ikke er oppfylt er dels at importører ikke innmelder såkalte COC-data til Autosys og dels at bruktbilene ikke er omfattet. B.I.L. og NBF har presset på for å få bruktbilene inn i systemet og Vegdirektoratet har nå meddelt at det starter opp et pilotprosjekt for forhandlerregistrering av bruktbiler i april Nytt gruppeunntak Gjennom to større artikler i «Bilbransjen» og for øvrig månedlig nyhetsstoff om implementeringen av gruppeunntaket i bladet og på hjemmesidene, er medlemmene holdt orientert. Administrasjonen har vurdert 15 utkast til bilforhandlerkontrakter og var involvert da 5 BMWforhandlere gjennom en midlertidig forføyning lyktes i å få utsatt virkningen av importørens oppsigelse. Gjennom året har administrasjonen også holdt en rekke foredrag i lokalforeninger m.v. om de nye reglene. I møte i Vegdirektoratet 20. november ble det orientert om opplegget for forhandlernes fremtidige egenregistrering av bruktbiler. Direktoratet samarbeider med Nordea og IBM om dataløsningene. Et pilotprosjekt med et begrenset antall forhandlere (spredt på 3 merker og 15 forhandlere) vil bli igangsatt senest i april Kravene til pilotbedriftene vil være at de allerede nå registrerer nye biler elektronisk og at de er Nordea-kunder. 5

5 Forslag om økt vrakpant En gruppe på 7 organisasjoner KNA, MA, NAF, OFV, B.I.L., Trygg Trafikk og NBF har gjennom felles dialog med myndighetene og pressemeldinger forsøkt å få vrakpanten økt ekstraordinært til kr i Saken fikk mye positiv omtale i media, men fikk ikke gjennomslag i forhold til statsbudsjettet for f.eks. i NBFs lokalforeninger. Opplegget er ikke ment å være foredragsvirksomhet i tradisjonell forstand, men å få i gang samtaler med representanter for medlemsbedriftene, slik at disse overbevises om fordelene ved å ta inn lærlinger, bl.a. ut fra lønnsomhetsbetraktninger. Gjennomføringen finner sted i 2004 etter nærmere avtale med lokalforeningene. Forøvrig ble faste årlige oppdrag med hensyn til rekrutteringsarbeidet gjennomført, f.eks. revisjon og vedlikehold av rekrutteringsmateriell. Kundebehandlingskurs Todagerskurset i kundebehandling for verksteder ble videreført i 2003 med 2 kurs. Tilbudet videreføres i Kurs forbrukerkjøpsloven Det ble i 2003 gjennomført 7 kurs om forbrukerkjøpsloven. Kurstilbudet videreføres i I juni foreslo 7 organisasjoner at det i 2004 innføres en ekstraordinær vrakpant for personbiler på kroner. Kampanjen pågikk hele sommeren med flere pressemeldinger og oppslag i media. Dessverre fikk ikke forslaget gjennomslag i statsbudsjettet for Rekruttering Rekrutteringsarbeidet i 2003 konsentrerte seg i hovedsak om to større arbeider, en undersøkelse våren 2003 om rekruttering i medlemsbedriftene og utarbeidelse av et felles argumentasjonsopplegg rettet mot medlemsbedriftene med sikte på å ta inn flere lærlinger. Det var 4 hovedpunkter NBF ønsket å få svar på gjennom nevnte undersøkelse. Dette gjaldt: * Avdekke bransjens behov for inntak av lærlinger i 2003 og 2004 * Tall for 2004 når det gjelder lærlinger * Hvordan forankres rekrutteringsarbeidet i den enkelte bedrift? * Rekrutteringskampanjer brukes de? Har de gitt noen effekt? NBF konstaterte en særdeles god oppslutning rundt undersøkelsen. Hovedtyngden av medlemsbedriftene besvarte undersøkelsen på en tilfredsstillende måte. NBF sitter således igjen med mye verdifull informasjon i forhold til hvordan medlemsbedriftene tenker mht. rekrutteringsarbeid. Undersøkelsen gjør det derfor lettere for forbundet å angripe måten å drive rekrutteringsarbeidet på i bilbransjen. I 2003 prioriterte Rekrutteringsprosjektet å utarbeide et felles argumentasjonsopplegg rettet mot medlemsbedriftene til å satse mer på inntak av lærlinger, mao et motivasjonsopplegg. Mottoet er «Lærlinger en ressurs for bedriften». Tanken er å «skolere» spesielle informatører til å påta seg oppgaven i ulike sammenhenger, Beholde mekanikerne lenger Prosjektet, etablert i 2002, hadde som utgangspunkt at mange bilfagarbeidere forlater bransjen etter relativt kort tid. En prosjektgruppe utarbeidet en rapport om saken, hvor årsaker til uønsket tidlig avgang fra yrket ble belyst og hvor det ble pekt på tiltak som kan begrense denne avgangen. Rapporten ble distribuert til medlemsbedriftene våren Det ble i 2002 besluttet å etablere et prosjekt «Forlenget tjenestetid for mekanikere». Prosjektet hadde til hensikt å kartlegge årsakene til mekanikeres tidlige avgang til andre yrker/bransjer og fremsette forslag til tiltak. Resultatet av prosjektarbeidet er samlet i en rapport som ble offentliggjort våren

6 Periodisk kjøretøykontroll (PKK) I 2003 ble det kontrollert i alt kjøretøy. Fordelingen av kontrollene på kjøretøykategorier og kontrollorganer finnes i av tabellen nedenfor. Som det fremgår, hadde verkstedene omtrent samme prosentvise kontrollandel for lette kjøretøy som i 2002, og en noe større andel for mellomtunge og tunge kjøretøy. Lette Tunge År Prosentvis fordeling på kontrollorganer Trafikkstasjon 8,9 9,2 10,2 11,1 7,8 8,7 NAF 8,6 8,1 2,1 2,0 0,0 0,0 Mellomtunge Kjøretøy Verksted 82,5 82,6 87,8 86,9 92,2 91,3 Kontroller totalt Med bistand fra en rekke medlemsbedrifter som utfører PKK, har NBF gitt uttalelse i forbindelse med en evaluering av PKK-ordningen fra Vegdirektoratets side. Forsikringsplikten for motorvogn Trafikkforsikringsforeningen som dekker bl.a. skader forvoldt av kjøretøy uten pliktig ansvarsforsikring, har reist regresskrav mot en medlemsbedrift som ble frastjålet en uregistrert bruktbil fra et ikke avstengt område. Kravet knytter seg til skader som tyvene påførte en gullsmedforretning ved å bruke bilen som rambukk. Saken reiser spørsmål om, og eventuelt i hvilken utstrekning, forhandlerne i henhold til bilansvarsloven må tegne trafikkforsikring også for uregistrerte lagerbiler. Den har således prinsipiell interesse for hele bilbransjen (og også for andre som hensetter uregistrerte biler på offentlig tilgjengelig sted). Medlemsbedriften har avvist kravet. Før eventuell domstolsprøving vil det bli innhentet en betenkning fra en nøytral spesialist om de prinsipielle spørsmål saken reiser. Forenkling av regelverket for import av biler Basert på Stortingets beslutning i 2003 om å forenkle regelverket for import av US-biler, har Vegdirektoratet foretatt enkelte endringer i de tekniske kravene for godkjenning av kjøretøy her i landet. Når de nye reglene trer i kraft, antagelig i 2004, vil det bli gjort unntak fra de alminnelige kravene i kjøretøyforskriften for biler i original utførelse som oppfyller kravene for godkjenning i annet EØS-land eller USA. Unntaksregelen vil gjelde for alle typer biler, både nye og brukte. Bilene må oppfylle de norske kravene til farge på lykter, og nye biler må dessuten oppfylle kjøretøyforskriftens krav til bl.a. støy og avgasser. Biler som tas inn etter unntaksregelen skal bare kunne enkeltgodkjennes, og for nye biler begrenset til 10 biler av samme type for samme importør. Bilverkstedforskriftene Revisjonen av bilverkstedforskriftene (autorisasjonsordningen) har dratt unormalt lenge ut, men det ventes et revidert forskriftsutkast en gang i Nye forskrifter trer neppe i kraft før i Verkstedenes prisopplysningsplikt Til informasjon for forbrukerne har Konkurransetilsynet pålagt bilverkstedene å fremlegge prislister for sine vanligste reparasjonsoppdrag. Pålegget har bare i liten grad vært fulgt opp av verkstedene. Som et hjelpemiddel for medlemsbedriftene, har NBF i samarbeid med Konkurransetilsynet, utarbeidet en mal for slike prislister for henholdsvis mekanisk arbeid, skadereparasjoner og billakkering. Skjemaene kan verkstedene hente opp fra NBFs hjemmeside, og sette inn sine egne priser. Konkurransetilsynet har varslet at det vil bli foretatt kontroller av verkstedene. Bilskadekurs NBF samarbeider med Bilskadekontoret i Finansnæringens Hovedorganisasjon om et etter- og videreutdanningskurs for bilskadereparatører på Jaren. Kurset går over 3 dager og tar sikte på opprettere med 3-4 års erfaring etter fagbrev. Det har vært gjennomført tre bilskadekurs med til sammen 36 deltagere fra bilskadebransjen. Markedsføringen av kursvirksomheten skjer via DBS-systemet med påmelding direkte til Bilskadekontoret. NBF har utarbeidet maler for prislister for henholdsvis bilreparasjoner, bilskader og billakkering som er tilfredsstillende i henhold til Konkurransetilsynets krav til prisinformasjon. Skjemaene ligger på NBFs hjemmesider, 7

7 Plastopplæring for bilbransjen Bilbransjens Kompetansesenter i Oslo har i samarbeid med NBF avholdt seks kurs innen plastreparasjonsteknikk. Kurset omfatter grunnleggende opplæring innen liming, sveising og påføring av struktur. Det gis også opplæring i kalkulasjon av plastskadereparasjoner. Det var ved årsskiftet 14 verksteder som er godkjente for plastreparasjoner og 20 som ventet på godkjenning. Kurs innen plastopplæring blir tilbudt medlemsbedriftene. Det var ved årsskiftet ventelister over verksteder som ønsker å tilegne seg denne kompetansen. Bilbransjedagene samlet nærmere 300 deltakere og var et av de store årlige høydepunktene for verkstedbransjen. Alle utstillerne satte en fin ramme rundt konferansen. Bilbransjedagene 2003 Årets verksted- og skade/lakk- konferanse gikk av stabelen primo september på Storefjell Resort Hotel. Det deltok nærmere 300. Temaer var bl.a. bilverkstedbransjens gjennomsnittlige resultater, muligheter og utfordringer, og at verkstedene gjennom særskilte forskrifter er pålagt å gi forbrukerne opplysninger om priser for sine tjenester. For lakkererne ble det presentert hvordan de kan redusere løsemiddeleksponeringen i bransjen. Det ble også demonstrert DBS-Web, hvor man nå får tilgang til skisser, bilder og en ny utskriftsfunksjon. I tillegg til de faglige programmene ble det avholdt en stor bransjeutstilling med over 40 utstillere som presenterte bilbransjeprodukter. Kvalitetskontroll etter skadereparasjoner Gjensidige Forsikring har gjennom mer enn 14 år kontrollert kvaliteten på bilskadereparasjoner. Resultatet av kvalitetskontrollen, utført i perioden 1/1-31/ av NAFs testestasjoner, er meget bra. Totalvurdering av skadereparasjoner utført av NBF-verkstedene var 95,6% godt utført, 4,1% middels, og 0,4% dårlig utført. Det ble kontrollert biler. Gjennomsnittlig skadereparasjonspris for de kontrollerte bilene var kr mot kr i Nordisk Lakkerer-Forbund Årets møte i Nordisk Lakkerer-Forbund ble avholdt i Sverige 13. og 14. juni. Implementering av det nye VOCdirektivet får nå en ny og ønsket dreining ved at kravene pålegges lakkleverandørene. Direktivet stiller krav til innholdet av løsemidler i visse kategorier produkter med det formål å forhindre eller redusere direkte og indirekte virkninger av VOC-utslipp til miljøet. Forslaget inneholder grenseverdier som skal overholdes ved markedsføring av produktene i EU. Forøvrig er arbeidstilgangen innen billakkeringssektoren meget varierende i de nordiske landene. Rekruttering til billakkeringsfaget er også nedadgående og det er iverksatt tiltak for å opprettholde tilgangen på lærlinger. Tid- og måleliste for billakkering NBF og Bilskadekontoret i Finansnæringens Hovedorganisasjon utga en komplett tid- og måleliste for billakkering. Den nye listen inneholdt over 90 nye bilmodeller og over 100 justerte bilmodeller. Totalt inneholder lakktidlisten nærmere bilmodeller og omfatter personbiler/ personbilpregede varebiler og lette varebiler. Forbundet har under året mottatt rapporter om feil og mangler i lakktidlisten, og disse ble korrigert/ justert i den nye utgaven datert 1. desember HMS-arbeid Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-ordningen) NBF har gjennom hele året jobbet aktivt for å markedsføre avtalen og for å rekruttere bilbedrifter. Med økonomisk støtte fra bl.a. NHOs arbeidsmiljøfond utviklet forbundet to bransjetilpassede IA-brosjyrer. Alle NBFs medlemmer som tegner IA-avtale får tilsendt NBFs IAdiplom. Det ble gjennomført informasjonsmøter i lokalforeninger og for de større medlemmene. I bladet Bilbransjen ble det skrevet flere sider om IA. På NBFs hjemmeside er det lagt ut IA-info. På verkstedkonferansen på Storefjell holdt assisterende trygdedirektør og NBFs HMS-rådgiver foredrag om IA. Arbeidet med inkluderende arbeidsliv fremmer tillit og samarbeid. Ved å snakke sammen om sykefraværet, kan man finne frem til årsakene og treffe de rette tiltak for å få sykmeldte raskere tilbake i jobb. 8

8 Samarbeidsprosjekt med Vesta Forsikring AS: «Risikokartlegging i bilbransjen i henhold til Internkontrollforskriften». Opplegget gikk ut på opplæring og innføring i arbeidsverktøy som setter bedriften i stand til å oppfylle krav i forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, med spesiell vekt på kjemikalieforskriften. Prosjektet fikk tildelt midler fra NHOs arbeidsmiljøfond og NBFs opplysnings- og utvilingsfond. Det ble utarbeidet et bransjetilpasset risikokartkleggingsverktøy og en bransjetilpasset veiledning til kjemikalieforskriften. Risikokartleggingsverktøyet og veiledningen er hovedtemaet på kursene. I 2003 ble det gjennomført 3 kurs med meget bra oppslutning. I 2004 er det satt opp kurs i 13 byer fra nord til syd i landet. NBF ga medlemmene tilbudet «Brannvernforebyggende kurs i varme arbeider» med utstedelse av sertifikat. Sertifikatet gjelder for varme arbeider på en tilfeldig arbeidsplass når det benyttes åpen ild, sveise-, skjæreog/eller slipeutstyr. Brannforebyggende kurs i brannvern ved utførelse av varme arbeider Fra 2003 har NBFs medlemmer blitt tilbudt brannforebyggende kurs i varme arbeider. Kurset gjennomføres som et internettkurs via Teknologisk institutt. Samarbeidsprosjekt med Teknologibedriftenes Landsforening (TBL): «Kartlegging og forebygging av helseplager ved røyk fra varmt arbeid» I forbindelse med at Direktoratet for Arbeidstilsynet i 2001 presenterte sine undersøkelser rundt flere dødsfall og sykdomstilfeller, der det knyttet dette opp mot arbeidsoppgaver med varmt arbeid, har TBL og Norges Bilbransjeforbund restartet (okt. 2002) prosjektet «Kartlegging og forebygging av helseplager ved røyk fra varmt arbeid». Det ble i 2003 gjennomført en kartlegging med spørreskjema. Det vil bli utarbeidet en praktisk veiledning for å unngå helseskader ved varmt arbeid. Prosjektet støttes økonomisk av NHOs arbeidsmiljøfond. «Isocyanater i bilbransjen» Prosjektet ble ferdig i august I første del av prosjektet ble det gjennomført en spørreundersøkelse i bransjen. Undersøkelsen avdekket et stort behov for informasjon og opplæring om isocyanater. Det er utarbeidet rapport fra spørreundersøkelsen, veiledning om isocyanater i bilbransjen, kursmateriell (7 moduler) og brosjyre. Prosjektet ble støttet økonomisk av NHOs arbeidsmiljøfond. «Bransjeveiledning vedrørende bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen» Prosjektet ble ferdig i oktober Hovedmålet med prosjektet var å redusere risikoen for løsemiddelskader i billakkeringsbransjen. Gjennom prosjektet ble det utarbeidet en større bransjeveiledning om løsemidler i billakkeringsbransjen og en mindre brosjyreveiledning. Prosjektarbeidet ble utført ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Prosjektleder var Håkon Lasse Leira. Prosjektet sannsynliggjorde at løsemiddelkonsentrasjonen i verksteder ligger under ¼ av administrativ norm forutsatt at visse krav til riktige arbeidsmetoder ble fulgt. Prosjektet ble støttet økonomisk av NHOs arbeidsmiljøfond. Arbeidstilsynets kjemikaliekampanje Arbeidstilsynet startet i uke 43 en kampanje om kjemisk helsefare for å bedre arbeidsmiljøet i bilverksteder. I forbindelse med denne kampanjen var det et bra samarbeid med NBF og Direktoratet for arbeidstilsynet. NBF deltok i arbeidet med å utvikle brosjyren «Kjemikalier i bilverksteder, hvordan kan du passe på helsa?» og tilhørende sjekkliste. Til sjekklisten utarbeidet NBF en veiledning som forteller hvordan bilverkstedene på en best mulig måte vil kunne møte kravene fra arbeidstilsynet. Nordisk arbeidsmiljømøte NBF deltok på nordisk arbeidsmiljømøte i Sverige/Arjeplog med HMS-rådgiveren og en forhandlingsleder. På dette møtet deltok kolleger fra Danmark, Sverige og Finland. Det ble utarbeidet en bransjeveiledning og en brosjyre om riktige arbeidsmetoder for å unngå løsemiddelskader i billakkeringsverksteder. 9

9 Arbeidsgruppen for prosjektet «Påbygging av fagbrev bilbransjens fagskole» samlet foran Bilbransjens Hus. Fra venstre; Jan Johnson, prosjektleder Frøydis Gustavsen, Øivind Ellingsdalen og Øystein Johansen. Haavard Johnsen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Kompetanse Kompetanse er et område som stadig får større plass både i Norge og i internasjonal sammenheng. De sentrale spørsmålene innenfor området Kompetanse i 2003 har dreid seg om eventuelle endringer i tilbudsstukturen og endringer i administrasjon av fagopplæringen. Dette igjen hadde sitt utspring i det dokumentet som Kvalitetsutvalget la frem tidlig høsten Nye reformer i utdanningen kommer med jevne mellomrom og det ser ut til at vi også i denne perioden får en form for ny utdanningsreform som endrer en del på det systemet som ble etablert gjennom Reform 94. Dette innebærer at vi som arbeidsgiverorganisasjon fortsatt vil være med i det sentrale arbeidet rundt en slik reform, dels gjennom vår tilknytning til NHO og dels gjennom vår deltagelse i opplæringsrådet som også behandler spørsmål av en slik karakter. I 2003 hadde flere av de etablerte prosjektene kompetanse eller etter- og videreutdanning som utgangspunkt. Under denne paraplyen kan nevnes: i Rekruttering i Påbygging av fagbrev i Yrkes OL internasjonalt mesterskap i yrkesfag i Kompetanseseminar i Sertifisering av bilfagutdanning europeisk samarbeid De fleste av disse prosjektene har egen omtale i årsmeldingen. Det internasjonale eller europeiske samarbeidet følges opp gjennom deltagelse i arbeidsgruppen i vår europeiske organisasjon CECRA. Prosjekter av ulik karakter har vært diskutert med det for øye å ivareta det overordnede perspektivet på utdanning innenfor våre fag. Så langt har man imidlertid ikke lykkes å etablere et konkret prosjekt, men det vil i 2004 bli jobbet videre med disse tankene. Det ble etablert en styringsgruppe for prosjektet, samt en arbeidsgruppe som hadde ansvar for å utarbeide forslag til faglig innhold i en slik utdanning. Det er etablert kontakt med Fellesforbundet, B.I.L. og opplæringskontorene for løpende dialog om den videre utviklingen. Høsten 2003 ble det lagt frem et forslag til en modulbasert videreutdanning for bilfagene innenfor fagområdene Skade og lakk, Lette og tunge kjøretøy. Den foreslåtte utdanningen munner ut i en formalkompetanse «Biltekniker 2» med mulighet for påbygging til «Biltekniker 1». Titlene biltekniker 1 og 2 er kun brukt som arbeidstitler. Prosjektet ble presentert og diskutert på Kompetanseseminaret, under NBFs planleggingskonferanse for Forbundsstyret i NBF og for formenn og sekretærer i lokalforeningene, og deretter behandlet av Forbundsstyret. Forbundsstyret har foreløpig trukket en konklusjon om at det er behov for slik utdanning, men at det er noe usikkerhet rundt etterspørselen. Dette siste skyldes i høy grad pålegg som merkeverkstedene får om etterutdanning fra sine leverandører/fabrikker, og som skaper usikkerhet rundt etterspørselen etter det nasjonale tilbudet. Dette, samt spørsmålet om ekstraordinær finansiering, vil bli nærmere utredet før endelig standpunkt i denne saken vil bli tatt. Yrkes OL St.Gallen Sveits 2003 Yrkes OL ble i 2003 gjennomført i St. Gallen i Sveits. Norge deltok denne gang i 17 fag, hvorav tre var bilfag; lette kjøretøy, bilskade og billakkering. Det er vinnerne av Norgesmesterskapet som får mulighet til å delta i det internasjonale mesterskapet som gjennomføres hvert annet år. Disse møter igjen de beste yrkesutøverne fra de respektive landene som deltar i mesterskapet. Årets Yrkes OL skilte seg ikke vesentlig ut fra tidligere arrangementer. Det var godt organisert og flott gjennomført. Uten noen forkleinelse for de andre norske deltagerne, nevnes spesielt bilmekaniker Thomas Johansen fra Tromsø, som trakk det lengste strået denne gangen. Han endte opp som nr. 7 av 22 deltagere i en gren som alltid har representert beinhard konkurranse. Dette resulterte i tildeling av diplom, noe som kun tildeles deltagere som oppnår mer enn 500 av 600 poeng. Men også de to øvrige deltagerne, bilskadereparatøren og billakkereren, gjorde en meget bra og hederlig innsats og endte opp midt på treet i resultatoversiktene. Også dette resultatet var det all grunn til å være fornøyd med. Påbygging av fagbrev bilbransjens fagskole Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å utvikle et tilbud om etterutdanning med en enhetlig, nasjonal og godkjent standard. Bilfagforum i Førde, som har vært initiativtaker til prosjektet, har arbeidet sammen med ORTRATEK (Opplæringsrådet for transporttekniske fag) og NBF i prosjektet i hele

10 Yrkesskadeforsikring og andre forsikringsordninger Samarbeidet med Vesta Forsikring om yrkesskadeforsikring fortsatte også i Dette samarbeidet ble etablert for snaut 10 år siden og etterhvert har ordningen festnet seg godt innenfor bilbransjen. Samarbeidsavtalen forutsetter også et samarbeid om skadeforebyggende tiltak i bilbransjen. I 2003 begynte NBF og Vesta med et kursopplegg innenfor kjemikalieforskriften. Opplegget videreføres inn i Selv om premiene på yrkesskadeforsikring i noen grad øker fra år til år, anser mange bedrifter ordningen som svært gunstig. I 2003 ble det arbeidet med å utvikle en tjenestepensjonsordning i samarbeid med Vestas livpartner Nordea Liv. Ordningen som er innskuddsbasert, er enkel og tilpasset behovet innenfor bilbransjen. Ordningen er ment som et tilbud til de medlemsbedrifter som ønsker å tilby sine arbeidstakere en tjenestepensjonsordning. Det foreligger således pr i dag ingen tariffrettslig plikt til å inngå en slik pensjonsavtale. Imidlertid foreligger det en anbefaling fra LO og NHO gjennom Riksmeglingsmannens skisse i de to siste lønnsoppgjør at bransjene har et tilbud til de medlemsbedrifter som ønsker slike ordninger. Denne type forsikringstilbud blir billigere for bedriften enn om man tegner en pensjonsavtale direkte med forsikringsselskapet. Nordea Livs tilbud blir behandlet av NBFs forbundsstyre i begynnelsen av Tariffoppgjøret 2003 Tariffoppgjøret 2003 var et mellomoppgjør hvor kun lønnssatsene i tariffavtalene ble regulert. For første gang på mange år ble det ikke gitt noe generelt tillegg innenfor Biloverenskomstens tariffområde. Oppgjøret fikk ellers en sterk lavlønnsprofil. Bedrifter innenfor tariffområder som i gjennomsnitt lå 85-95% under industriens gjennomsnitt, måtte gi lønnstillegg fra kr 2,85 til 1,95 per time. For øvrig ble partene blant annet enige om at NHO og LO skulle fortsette arbeidet med å gi råd og veiledning i forbindelse med eventuelle etableringer av tjenestepensjonsordninger innenfor de enkelte bransjene. Det ble også avtalt at partene skulle kartlegge aktuelle pensjonsprodukter og drøfte muligheten til å etablere standardkontrakter. Lokale forhandlinger De lokale forhandlingene ble avholdt i løpet av våren og sommeren. NBF sendte på vanlig måte skjema til bedriftene for innrapportering av lokale lønnstillegg. Oppgjøret i år viste at de fleste av bedriftene forhandlet seg frem til lave lønnstillegg. Gjennomsnittlig er det gitt et kronetillegg på kr 1,40 eller tilsvarende 1,2% innenfor Biloverenskomstens tariffområde (verksted og delelager). For funksjonærene er det lokale tillegget beregnet til 0,9% i gjennomsnitt. Arbeidsrettskurs Det ble avholdt syv kurs i arbeidsrett i samarbeid med lokalforeningene. Kursene er blitt avholdt av personale fra Arbeidsgiverseksjonen. Målgruppen for kursene var ledere og mellomledere i bransjen. Deltakerne har vært positive og engasjerte og de har gitt kursene gode tilbakemeldinger. Våre arbeidsrettsjurister bistår medlemmene. Bak fra venstre advokat/forhandlingsleder Hans Tore Hagland, foran til venstre leder for arbeidsgiverseksjonen advokat/ forhandlingssjef Bjørn Hermansen og til høyre advokat/ forhandlingsleder Henrik Melsom. Medlemsservice En betydelig del av Arbeidsgiverseksjonens aktiviteter i fjor var knyttet til medlemsservicen. En rekke saker ble løst enten etter muntlig eller skriftlig saksbehandling. Mange av sakene omhandlet stillingsendringer og omorganiseringer på bedriftene samt andre saker av arbeidsrettslig karakter. Det var ellers flere saker om oppsigelse og avskjed. I tillegg var det flere spørsmål om tariffavtalene i forbindelse med etablering av disse. Seksjonen var også representert i flere lokalforeningsmøter med aktuelle arbeidsrettslige temaer. 11

11 Opplysnings- og utviklingsfondet utgjør den vesentligste delen av det økonomiske fundament for landsforeningens utviklingsaktiviteter og arbeid med kompetansepolitiske spørsmål. De fleste foreningene er avhengige av midlene fra fondene for å gi opplærings- og utviklingstiltakene, rettet mot medlemsbedriftene, tilfredsstillende faglig tyngde og kontinuitet. Nærmere 80% av de samlede fondsmidlene, som formidles via NHO, blir overført til landsforeningene. Resten anvendes til felles tiltak, bl.a. i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og til finansiering av felles arbeidsgiverformål, bl.a. gjennomført av NHO sentralt. NBFs Opplysnings- og utviklingsfond hadde i 2003 et budsjett med en total kostnadsramme på kr Kr var avsatt til forskjellige typer prosjekter som omtales enkeltvis nedenfor. Resten av midlene gikk til Opplæringsrådet for Transporttekniske fag (ORTRATEK), HMS-sektoren, sekretariatet for opplæringskontorene i bilbransjen samt til tjenester utført av administrasjonen i NBF. Budsjetterte inntekter i 2003 var stipulert til kroner. Det var således bevisst lagt opp til et underskudd for å bringe fondskapitalen ned på det nivå som NHO har bestemt (tilsvarer ett års overføring av midler, vel 2 mill. kr). Rekruttering Det ble også i 2003 arbeidet mye med rekruttering til bilbransjen. Rekrutteringsprosjektet et samarbeidsprosjekt mellom B.I.L., opplæringskontorene i bilbransjen og NBF var fortsatt inntakt i Det arbeidet som ble utført fra prosjektgruppens side, er omtalt under eget avsnitt «Rekruttering» s. 6 i årsmeldingen. Det ble bestemt ved utgangen av 2003 at Rekrutteringsprosjektet ble avviklet som prosjekt, men at de personer som deltok i prosjektet ble en referansegruppe i forhold til det videre rekrutteringsarbeidet i bilbransjen. Yrkes OL Rekrutteringstiltaket Yrkes OL ble i 2003 gjennomført i St. Gallen med deltagelse fra norsk bilbransje. Det vises til egen omtale s. 10. «Beholde mekanikerne lenger» Prosjektet «Beholde mekanikere lenger» ble avsluttet i Prosjektet tok sikte på å kartlegge årsaker til at mekanikere relativt tidlig i sin yrkeskarriere sluttet i jobben. Det ble utarbeidet verktøy som bedriftene kan bruke i sin kartlegging og NBF står fortsatt til disposisjon for å bistå medlemsbedriftene i dette arbeidet. Heftet «Beholde mekanikerne lenger» kan fås ved henvendelse til NBF. Se egen omtale s. 6. Kompetanseseminar Høsten 2003 ble det gjennomført et kompetanseseminar i Drammen i tilknytning til NBFs årlige formanns- og sekretærkonferanse. Det ble orientert om endringer i rådsstrukturen (fagopplæringen), bl.a. nedleggelse av Opplæringsrådet for transporttekniske fag. Videre ble prosjektet «fagbrevpåbygging» gjennomgått og debattert. Dette prosjektet har som formål å utvikle en teknisk videreutdannelse for verkstedpersonell i bilbransjen. Prosjektet er fortsatt under vurdering og gjennomføring er ikke endelig avgjort av Forbundsstyret. Arbeidet med prosjektet videreføres derfor i Egen omtale av disse forhold finnes under avsnittet «Kompetanse» s. 10. Gruppeunntaket Prosjektet «Gruppeunntaket», et informasjonsprosjekt om nye internasjonale rammebetingelser for bilbransjen, ble viet stor oppmerksomhet i Det ble produsert informasjonsmateriell for medlemsbedriftene, holdt orienteringer i ulike fora, samt at en del forhandlerkontrakter ble gjennomgått av NBFs jurister. Se egen omtale s. 5. Kvalitetssystem Prosjektet «Kvalitetssystem bilverksteder/pkk» ble påbegynt i Prosjektet tok sikte på å utarbeide en veiledning for medlemsbedriftene som følge av revidert verkstedlovgivning. Grunnet sen saksbehandling fra Vegdirektoratets side, kom dette arbeidet ikke skikkelig i gang i 2003 og skal videreføres i Diverse prosjekter Andre informasjonsprosjekter ble det også arbeidet med i Dette gjaldt den nye kjøpsloven og fleksibel arbeidstid (hvilke muligheter mht. fleksible arbeidstidsordninger som er hjemlet i dages avtale- og lovverk). Det ble gjennomført i 2003 tillitsvalgtkurs for nye tillitsvalgte i NBFs styrende organer. Kurset tar sikte på å gjøre nye tillitsvalgte bedre kjent med NBFs organisasjon. To andre prosjekter som det ble jobbet med i 2003 var IA (Inkluderende Arbeidsliv) og Vesta-prosjektet. Det første prosjektet tok sikte på å få flest mulig bilbransjebedrifter til å tegne IA-avtaler med bl.a. sikte på å få ned sykefraværet. Det ble i denne forbindelse utarbeidet mye informasjonsmateriell til medlemsbedriftene og holdt diverse orienteringer i ulike fora. Det andre prosjektet som forgår i samarbeid med Vesta Forsikring, er et kursopplegg i kjemikaliehåndtering i bilbedriftene. Disse kursene er særlig aktuelle i forbindelse med Arbeidstilsynets kjemikaliekampanje bl.a. i bilbransjen vinteren 2003/2004. Begge prosjektene har fått økonomisk støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond, men har i tillegg fått tilført midler fra NBFs Opplysnings- og utviklingsfond. Begge prosjektene videreføres inn i

12 «Bilbransjen» utgis 11 ganger per år med et gjennomsnittelig sidetall på 40. Opplaget er på 7800 eksemplarer. Den delen av opplaget som distribueres til medlemsbedriftene inneholder 4 gule sider, som er spesialinformasjon til medlemmene. Bladet er lagt ut på NBFs nettside med kortere versjoner av enkelte artikler. Mars-utgaven (nr. 3) ble utgitt som et jubileumsnummer i forbindelse med Norges Bilbransjeforbunds 75 års jubileum. Utgaven var på 90 sider og med høyere papirkvalitet både i omslaget og ellers i bladet enn det de ordinære utgivelsene vanligvis har. På tross av et anstrengt marked innen vår bransje, klarte «Bilbransjen» en annonse- og abonnementsomsetning godt over det budsjetterte. «Bilbransjen» trykkes hos Merkur Trykk, Oslo, som er en meget god samarbeidspartner. Årets planleggingskonferanse ble holdt i Drammen 8. og 9. oktober, der Forbundsstyret, lokalforeningenes formenn og sekretærer og NBFs administrasjon var tilstede. Prosjektet «Påbygging fagbrev» var et sentralt tema på konferansen. Generalforsamlingene Generalforsamlingene, som samtidig markerte NBFs 75 års jubileum, ble avviklet på Radisson SAS Scandinavien Hotel i Oslo 28. mars. Dagen startet med et åpent fagseminar, hvor Ford Europas nestsjef Ingvar Sviggum, Møllers konsernsjef Birger Skjellvik og forbundsstyremedlem Egil Stenshagen holdt innlegg om utviklingen i bilbransjen med sterk referanse til det nye gruppeunntaket. De samme, supplert av Eirik Høien, avsluttet seminaret i et panel under en plenumsdebatt. Generalforsamlingene i Forbundet og Servicekontoret ble greit avviklet etter programmet. Den avgåtte presidenten, John Skjelvaag og mangeårig tillitsvalgt Knut Fordal, ble utnevnt til æresmedlemmer. Lokalforeningene Den årlige planleggingskonferansen, med Forbundsstyret som vertskap, ble avholdt i Drammen 8. og 9. oktober med 44 deltakere. Temaer var Kvalitetsutvalgets innstilling, bilavgiftene i forslaget til statsbudsjett for 2004, påbygging av fagbrev og forslaget til prosjektområder i arbeidsplanene for Merkeforeningsmøter Den 16. september ble det med totalt 26 deltakere avholdt møte med merkeforeningenes ledere og sekretærer. Temaer var status mht. fremdriften for nye bilforhandlerkontrakter, utveksling av informasjon om nybilmarginer, klausuler i kontraktene om maksimalpriser, flermerkerepresentasjon, importørenes direktesalgsrett og tvisteløsning m.v. 13

13 På årets generalforsamling og NBFs 75 års jubileum ble John Skjelvaag og Knut Fordal ble utnevt til æresmedlemmer. Det ble også utdelt NBFs hederstegn til Fredrik Lohne og Anne Helene Moe, begge NBF og videre til lokalforeningssekretærene Bjørn Helliesen, Arne Eidsmo og Ole Widme. Samarbeidspartnere Kontaktvirksomheten til ledelsen i B.I.L. er tett og god 5 møter samt en felles pressekonferanse er avholdt gjennom året. Samarbeid og synkronisering om forbedring av bilavgifts- og bilskattesystemene er et sentralt tema i alle møter. Andre temaer er bilregistrering hos forhandlerne og vrakhåndteringen fremover (Autoretur). I NHO har NBF vært representert i Arbeidsutvalget med Egil Stenshagen og Presidenten og Stenshagen inngår i Hovedstyret. Administrasjonen deltar jevnlig normalt ukentlig i møter i NHO-fora. NBF er representert i styret i OFV v/adm. direktør. Det er tett kontakt til vår europeiske paraplyorganisasjon CECRA, som gjør en beundringsverdig og høykompetent jobb til beste for forhandlere og verksteder når det gjelder gruppeunntaket. Hedersbevisninger Under generalforsamlingen i mars ble John Skjelvaag og Knut Fordal utnevnt til æresmedlemmer. Ved samme anledning ble John Skjelvaag, lokalforeningssekretærene Arne Eidsmo, Bjørn Helliesen og Ole Widme, samt Anne Helene Moe og Fredrik Lohne fra administrasjonen, tildelt NBFs hederstegn i gull. 24 velfortjente medarbeidere i medlemsbedrifter fikk gjennom året tildelt NBFs lojalitetsmedaljer for minst 40 års ansettelse. NHO ServicePartner ServicePartner tar hånd om NHOs og landsforeningenes medlemsregister, regnskaper og datasystemer. I tillegg inngår ServicePartner innkjøpsavtaler som NBF kan benytte. Fortsatt bruker NBF i begrenset utstrekning de felles datasystemene og tar i hovedsak selv hånd om endringer i medlemsregisteret var det andre året NBF brukte ServicePartners tjenester, og samarbeidsrutinene fungerte vesentlig bedre enn i overgangsåret 2002 og var i hovedsak tilfredsstillende. Vi regner med ytterligere forbedringer i Økonomisk bistand til rettssaker I 2003 ga NBF i to tilfeller medlemsbedrifter økonomisk støtte til rettssaker. Sakene gjaldt henholdsvis en tvist med importøren om oppsigelse av forhandlerkontrakter, og ankebehandling av en tvist med Staten om etterberegnet mva. for utlån av bil til verkstedkunder. En søknad om økonomisk støtte til domstolsbehandling av en kundetvist ble ikke innvilget. Partneravtaler Samarbeidet med Vesta (yrkesskadeforsikring), Teknologisk institutt (kalibrering av verkstedutstyr/internettkurs i varme arbeider), Renor (spesialavfall), Creditinform (kredittinfo), TV2 Tekst TV (stillings-annonser) og NIKAS (database for HMS-forskrifter) ble videreført i Videre er det inngått en avtale med Autofil/nrk.autofil (annonsering) og med BUS AS (gratis biltakseringsprogram). Ved utgangen av 2003 foreligger det tilbud fra ytterligere to leverandører om rammeavtaler. Medlemsforhold Ved utgangen av 2003 hadde NBF 1184 medlemsbedrifter. Det var 21 færre enn ved inngangen til året. Medlemmene var gruppert slik: i Bilforhandlermedlemmer: 606 i Lastebil- og bussmedlemmer: 113 i Frittstående verkstedmedlemmer: 529 Av de 113 lastebil- og bussmedlemmene forhandler 64 tunge kjøretøyer, hvorav 34 i kombinasjon med lette kjøretøyer (bilforhandlermedlemmer). 47 er frittstående tungbilverksteder hvorav 31 også reparerer lette biler (frittstående verkstedmedlemmer). Medlemsbedriftene sysselsetter ca ansatte. 25. august ble det signert en fordelaktig avtale mellom NBF og Se og Hør Forlaget v/bladet Autofil og Media Total v/ NRK Tekst-TV og nrk.no/autofil. Fra venstre Kenneth Bratteberg, salgsleder i Se og Hør Forlaget og Autofil - Camilla Andersson, adm. direktør i Media Total AS og Eirik Høien, adm. direktør i NBF. 14

14 Nordiske og internasjonale møter Årets møte i Nordisk Lakkerer-Forbund ble avholdt 13. og 14. juni i Sverige. Hovedtema var implementering av det nye VOC-direktivet. NBF deltok på nordisk arbeidsmiljømøte 31. august- 2. september i Arjeplog/Sverige med en HMS-rådgiver og en forhandlingsleder. Prosjekter ble presentert og saker av felles interesse ble diskutert. Bilbransjens Nordiske Råd BNR ble avholdt i København 22. august. NBF var representert v/forbundsstyrets arbeidsutvalg og administrasjonens ledelse. Hovedtema var gruppeunntaket/bilforhandlerkontraktene. Kontakt med lederne for de frittstående verkstedkjedene De 7 kjedene som ikke eies av bilimportører organiserer til sammen omlag 800 verksteder hvorav bare 20 prosent antas å være NBF-medlemmer. Det har vært ført korrespondanse mellom NBF og kjedelederne i løpet av høsten om bl.a. medlemskap og 19. november ble det holdt et gjensidig informasjonsmøte mellom kjedelederne og NBF-ledere. Klagenevnden for bilsaker Klagenevnden fikk inn 14 nye saker til behandling i 2003, mot 8 saker i saker ble behandlet. Av disse gjaldt 1 nybilkjøp, 7 bruktbilkjøp og 5 saker gjaldt reparasjon/ettersyn. I 5 av sakene fikk klageren fullt medhold, mens det ble gitt delvis medhold i 1 sak, og ikke medhold i 5 saker. 2 av sakene ble utsatt i påvente av ytterligere dokumentasjon. Nevndens formann i 2003 var Bjørn Jørstad som representerer NBF. Administrasjon, fellessekretariater Per 1. januar 2004 sysselsatte NBFs administrasjon 17 1/3 årsverk. To årsverk er i hovedsak finansiert utenfra. Seks av de ansatte er kvinner. Fellessekretariatet for Opplæringskontorer- og ringer i Bilfag Fellessekretariatet for Opplæringskontorer- og ringer i Bilfag ble etablert i mai Fellessekretariatets hovedmålsetning er å bistå opplæringskontorene med aktuell informasjon, behandle fellesspørsmål av faglig og juridisk karakter samt rådgi det enkelte kontor i enkeltsaker. 34 opplæringskontorer- og ringer er tilsluttet Fellessekretariatet, som har et styre bestående av 6 representanter 5 fra opplæringskontorene og 1 fra Forbundsstyret i NBF. Sekretariatet ligger i NBF som også dekker sekretærfunksjonen med inntil 10% av et årsverk. Fellessekretariatet har ansvar for blant annet å utarbeide det faglige programmet til den årlige Landskonferansen Nordisk arbeidsmiljømøte 2003 ble avholdt i Nord-Sverige 31. august-2. september. På møtet fikk nordiske kolleger anledning til å drøfte aktuelle arbeidsmiljøspørsmål. for opplæringskontorer, som i 2003 ble avholdt på Arena Hotell i Lillestrøm medio juni. Løpende bistand og rådgivning har forøvrig preget året som har gått i tillegg til noe generell informasjon til opplæringskontorene. Styret i Fellessekretariatet avholdt 3 styremøter. Sekretariatet var representert i Opplæringsrådet for Transporttekniske fag og i Styringsgruppen for Rekrutteringsprosjektet. ORTRATEK Opplæringsrådet for transporttekniske fag er et offentlig oppnevnt organ som består av representanter for partene i arbeidslivet. Rådet har 12 representanter fordelt på arbeidstakere, arbeidsgivere og representanter fra videregående skole. Opplæringsrådet skal, innenfor de fagområder det har ansvar for, arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen og gi råd til departementet i spørsmål som gjelder fagopplæringen. I 2003 var rådets hovedoppgave å ferdigstille arbeidet med forslag til nytt grunnkurs. Dette arbeidet ble utført i samarbeid med de opplæringsrådene som har ansvar for utdanning basert på grunnkurs mekaniske fag. Arbeidet ble avsluttet sommeren 2003, men ble deretter lagt på is i påvente av den offentlige utredningen som Kvalitetsutvalget la frem høsten Gjennomgang og uttalelse på bakgrunn av denne innstillingen, ble dermed en stor og viktig sak for rådet i annen halvdel av Høringsuttalelsene og gjennomgang og bearbeidelse av denne innstillingen vil ligge til grunn for en ny stortingsmelding våren 2004 og en endring i rådsstrukturen er ventet på denne bakgrunnen. Av rådets øvrige funksjoner i 2003 kan nevnes oppfølging av arbeidet med alternative vurderings- og prøveformer, godkjenning av utenlandsk utdanning og samarbeid med NBF om utvikling av tilbud om en formalisert videreutdanning for fagarbeidere i bilbransjen. 15

15 NBFs tillitsvalgte Forbundsstyret: President: Styreleder Sven Kvia jr., Sandnes Visepresident: Verkstedeier Jan Gustavsson, Oslo Visepresident: Direktør Stein O. Håvelsrud, Oslo Daglig leder Bernt Erik Andersen, Ålesund Daglig leder Bjørn Kristiansen, Gjøvik Disponent Anders Vestengen, Skårer Salgsdirektør Svein Ølmheim, Oslo Adm. direktør Egil Stenshagen, Oslo Adm. direktør Geir Soltveit, Bergen Daglig leder Hanne Skotvedt, Drammen Konsernsjef Tormod Harila, Tromsø Adm. direktør Eirik Høien, Oslo (Forbundets daglige leder) Vararepresentanter: Disponent Jean Mannhart, Tjodalyng Driftsdirektør Petter Mathisen, Sandefjord Daglig leder Knut Brandrud, Skien Adm. direktør Jan Pettersen, Lørenskog Kontrollkomiteen: Adm. direktør Knut Presterud, Oslo Daglig leder Håkon Malmo, Skedsmokorset Kvalitetsleder Dag Råge, Oslo Vararepresentant: Adm. direktør Georg Waldem, Oslo Valgkomiteen: Daglig leder Terje Farnes, Sem (leder) Avd. direktør Birger Torjussen, Moss Lakkermester Øystein Johansen, Skien Vararepresentanter: Styreleder Petter Spiten, Kongsberg Direktør John Skjelvaag, Oslo Daglig leder Bjarne Schmidt, Oslo NORGES BILBRANSJEFORBUND/NBFs SERVICEKONTOR Postboks 2804 Solli, 0204 Oslo Kontoradresse: Drammensveien 97, Oslo Tlf Faks E-post: Sats/layout: «Bilbransjen» Trykk: Merkur Trykk, Oslo

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor ÅRSMELDING 2002 Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor 2002 Inngangen til 2003 vil være sterkt preget av markante utviklingstrekk i andre halvår av 2002. Rekordhøy bruktbilimport, synkende bruktbilverdier,

Detaljer

Årsmelding 2005 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor

Årsmelding 2005 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Årsmelding 2005 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Forord Salgstall 152.600 nye kjøretøyer ble solgt i 2005. Dette er en nedgang på 13 prosent i forhold til året før. Noe av forklaringen til nedgangen

Detaljer

ÅRSMELDING 2001. Norges Bilbransjeforbund og N.B.F.s servicekontor

ÅRSMELDING 2001. Norges Bilbransjeforbund og N.B.F.s servicekontor ÅRSMELDING 2001 Norges Bilbransjeforbund og N.B.F.s servicekontor 2002 Ved inngangen til det nye året ser vi for oss endel hendelser og utviklingstrekk som vil prege bilbransjens hverdag. Den vertikale

Detaljer

Årsmelding 2004. Norges Bilbransjeforbund. NBFs Servicekontor

Årsmelding 2004. Norges Bilbransjeforbund. NBFs Servicekontor Årsmelding 2004 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor 1 Innhold Organisasjon side 4 Medlemsservice side 7 Informasjon side 7 Kurs/konferanser side 7 Rådgivning side 8 Servicemateriell side 8 Innkjøpsavtaler/rammeavtaler/

Detaljer

Årsmelding 2006. Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor

Årsmelding 2006. Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Årsmelding 2006 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Forord Avgiftsomleggingen Mye av 2006 ble først og fremst dominert av avgiftsomleggingen på personbiler hvor CO2-utslipp erstattet motorvolum

Detaljer

SL1 NBF s Nyttekjøretøykonferanse Radisson/SAS Scandinavia Hotel 14. oktober 2009 NBF's Nyttekjøretøykonferanse 14. oktober 2009 Administrerende direktør i NBF Syver Leivestad NBF's Nyttekjøretøykonferanse

Detaljer

Bestill kurs av NBF-advokatene!

Bestill kurs av NBF-advokatene! Bestill kurs av NBF-advokatene! KURSKATALOG 2017/2018 NBF-advokatene arrangerer kurs i juridiske emner, med sikte på å gjøre medlemsbedriftene bedre rustet både til å forebygge konflikter og til å håndtere

Detaljer

SIKKERHETSDAGENE 2009. Syver Leivestad. Norges Bilbransjeforbund

SIKKERHETSDAGENE 2009. Syver Leivestad. Norges Bilbransjeforbund SIKKERHETSDAGENE 2009 Syver Leivestad Norges Bilbransjeforbund 1 Hva er NBF? En nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for nybilforhandlere og bilverksteder som har 1.200 medlemsbedrifter med 18.000 ansatte

Detaljer

NBFs Nyttekjøretøykonferanse 2009

NBFs Nyttekjøretøykonferanse 2009 NBFs Nyttekjøretøykonferanse 2009 SAS hotellet 14. oktober Bertel O. Steen Vare-Last-Buss AS Vår visjon; Gode opplevelser Våre kjerneverdier; Profesjonalitet Kremmerskap, Sannferdighet Lagspill I tillegg

Detaljer

Agenda medlemsmøte 23.oktober 2012

Agenda medlemsmøte 23.oktober 2012 Agenda medlemsmøte 23.oktober 2012 Aktuelle saker fra Servicemarked12, generell informasjon og prioriterte saker fra foreningen dialog/diskusjon Vinnende strategier / suksesskriteria ettermarked (kunder

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor

Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor FORORD REKRUTTERING På grunn av den lange konjunkturoppgangen de siste 5 årene, har vår bransje i likhet med de fleste andre, hatt et stort behov for tilførsel

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

Norges Bilbransjeforbund (NBF) Dialogmøte Romerike 21.oktober 2014 NBF 2014 2017 Norges Bilbransjeforbund (NBF) Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for bilforhandlere og verksteder, etablert 1928 Antall bedrifter/medlemmer > 1.250

Detaljer

ETTERMARKEDSFORUM 2.12.2009

ETTERMARKEDSFORUM 2.12.2009 ETTERMARKEDSFORUM 2.12.2009 1215-1445: Vegdirektoratet v/ Erik Sætre og Erik Aalling orienterer: Godkjenningsdirektivet generelt og status for dette - Varebil klasse 2 / skillevegg (- COC og innsending

Detaljer

Økt satsning på bilbransjen lokalt fremtidig lokalforeningsstruktur

Økt satsning på bilbransjen lokalt fremtidig lokalforeningsstruktur Økt satsning på bilbransjen lokalt fremtidig lokalforeningsstruktur Historikk - 1997 Medlemsundersøkelse - lokalforeningene 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Fra 100 % fornøyd (blått)

Detaljer

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30.

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. januar 2004 Jeg takker for anledningen til å komme hit på jubileumsseminaret

Detaljer

Medlemsmøte Oslo og Akershus Verksted / ettermarked Onsdag 27.januar 2016 kl Gjensidige Forsikring

Medlemsmøte Oslo og Akershus Verksted / ettermarked Onsdag 27.januar 2016 kl Gjensidige Forsikring VELKOMMEN! Medlemsmøte Oslo og Akershus Verksted / ettermarked Onsdag 27.januar 2016 kl.17.00 20.00 Gjensidige Forsikring Medlemsmøte 27.januar 2016 Velkommen aktuelle saker på agendaen Redaktør Trygve

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

Fordeler ved å bli medlem

Fordeler ved å bli medlem Fordeler ved å bli medlem Foto: Shutterstock i Norges Bilbransjeforbund Juridisk bistand Juridisk bistand er inkludert i medlemskontingenten. Advokater i NBF og NHO sitter klare til å bistå ved blant annet

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Prosjektet er gjennomført i samarbeid med billakkleverandørene i Norge. Prosjektet er støttet økonomisk

Detaljer

To hovedproblemstillinger

To hovedproblemstillinger Etter- og videreutdanning i bilbransjen To hovedproblemstillinger 1. Vi må gi våre fagfolk utviklingsmuligheter Fagarbeiderne i bilbransjen er svært attraktive for andre Vi må gi dem spennende muligheter

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter Vedtekter Sist endret 5. juni 2013 SAMFO Vedtekter 1 Innhold Vedtekter SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo 1. Navn 4 2. Formål 4 3. Oppgaver 4 4. Medlemmer 5 5. Kontingent 5 6. Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

Årsmelding 2008. Norges Bilbransjeforbund

Årsmelding 2008. Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2008 Norges Bilbransjeforbund Innhold 1. Milepæler i 2008 side 3 2. Organisasjon side 4 3. Bransjeseksjonen side 5 4. Arbeidsgiversaker/forhold side 8 5. Kompetanseseksjonen side 9 6. HMS side

Detaljer

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA MÅNEDSBREV OKTOBER 2012 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA HVA ER MÅNEDSBREV? Månedsbrevet inneholder nyheter, aktuelle saker og spørsmål/svar. Det vil også bli sendt ut sjekklister og maler. Dette er dokumenter

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 Program (med ca.tider) 10.00 Åpning ved styreleder Jarle Viuls, Oslo og Omegn Bilbransjeforening 10.15 Aktuelle saker på agendaen i Bransjegruppe Internett og Bransjeplattformen, ved daglig leder John

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

Medlemsmøte 24.09.13

Medlemsmøte 24.09.13 Hvordan øke bilbransjens attraktivitet som karrierevei? Espen Berg var inne på dette temaet i sin innledende presentasjon Og dette spørsmålet har opp gjennom bilbransjens historie stått øverst på agendaen

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

Arbeidstilsynet Rett start for unge arbeidstakere

Arbeidstilsynet Rett start for unge arbeidstakere Arbeidstilsynet Rett start for unge arbeidstakere Hovedfunn 2009-2012 Innhold Hvorfor satsing på unge arbeidstakere?...s. 3 Erfaringer fra tilsyn og veiledning...s. 5 Funn fra prosjektet...s. 8 Veien videre...s.

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering

Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

VEDTEKTER. Virke Inkasso

VEDTEKTER. Virke Inkasso VEDTEKTER Virke Inkasso 1 NAVN Bransjegruppens navn er Virke Inkasso (VI). 2 ORGANISERING VI inngår i Hovedorganisasjonen Virke og er underlagt Virkes vedtekter og administrasjon, men VI skal ha egne bransjevedtekter

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tilsyn som pågikk i 2016. Innhold Sidetall Tabell 1: Hva tilsynene omfattet, funn, svar fra kommunen og om tilsynet

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Foto: Shutterstock. Fordeler ved å. være medlem. i Norges Bilbransjeforbund

Foto: Shutterstock. Fordeler ved å. være medlem. i Norges Bilbransjeforbund Fordeler ved å være medlem i Norges Bilbransjeforbund Juridisk bistand Juridisk bistand er inkludert i medlemskontingenten. Advokater i NBF og NHO sitter klare til å bistå ved blant annet personal- og

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 1 Industriens forening for elektroteknikk og automatisering er en sammenslutning av industrielle foretak

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Årsmelding 2009. Norges Bilbransjeforbund

Årsmelding 2009. Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2009 Norges Bilbransjeforbund Innhold 1. Milepæler i 2009 side 3 2. Organisasjon side 4 3. Bransjeseksjonen side 5 4. Arbeidsgiversaker/forhold side 10 5. Kompetanseseksjonen side 10 6. HMS

Detaljer

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 217 Drammen, 23. mai 217 1. Økonomi Per 1. tertial 217 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er kr 1,1 mill. svakere enn budsjett

Detaljer

Vertskommuneavtale. NAV Værnes

Vertskommuneavtale. NAV Værnes Vertskommuneavtale (KL s 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid) om NAV Værnes mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta Kommune og Stjørdal kommune (vertskommune) Vedtatt i: Tydal

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (6/2013)

Protokoll fra styremøte i NAL (6/2013) Protokoll fra styremøte i NAL (6/2013) Tid: 18. september 2013 klokken 10.00-16.00 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Gudmund Hoel, Maria Molden, Annelise Bjerkan, Per Morten

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Oslo og Akershus Bilbransjeforening. Bilbransjedag12. mai 2015

Oslo og Akershus Bilbransjeforening. Bilbransjedag12. mai 2015 Oslo og Akershus Bilbransjeforening Bilbransjedag12. mai 2015 Fagavdelingen i NBF Prioriterte oppgaver i 2015 Faggruppe Bilsalg Digital kunnskap og innsikt Samarbeid med Finn.no Trendrapport Bruktbil15

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon.

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 14-2017 Plan for virksomhetsoverdragelse reiser uten rekvisisjon Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak.

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.01.2016 2015/1133 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Dorthe Henden Clark tlf 938 50 888 DERES REFERANSE «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «UTLANDSADRESSE»«POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

Foto: Jo Michael. Arbeidstaker-/arbeidsgiverorganisasjoner i fremtiden, hvilken rolle får vi?

Foto: Jo Michael. Arbeidstaker-/arbeidsgiverorganisasjoner i fremtiden, hvilken rolle får vi? Foto: Jo Michael Arbeidstaker-/arbeidsgiverorganisasjoner i fremtiden, hvilken rolle får vi? Nit 18.oktober 2017 Prinsen Hotel Anna CB Moe, Næringslivets Hovedorganisasjon Trøndelag Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om retningslinjer for ha ndtering av uenighet og tvister for Vestre Viken helseomra de

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om retningslinjer for ha ndtering av uenighet og tvister for Vestre Viken helseomra de Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om retningslinjer for ha ndtering av uenighet og tvister for Vestre Viken helseomra de Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Sammensetning og oppnevning

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Personvernombud Støttedokument Faktaark nr. 35 Versjon: 2.1 Dato: 15.12.2010 Målgruppe Dette faktaarket er spesielt relevant for: Ansvar

Detaljer

Styresak /4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016

Styresak /4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 2.6.2017 Styresak 77-2017/4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 Vedlagt følger styrets årsberetning

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv mellom NAV Hordaland og Bergen kommune Overordnede nasjonale mål: Å forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet og hindre

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift. Tilråding:

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift. Tilråding: NTNU S-sak 36/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.10. Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas/Jens Petter Nygård Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING Stiftet 1968 V E D T E K T E R 1 NAVN Foreningens navn er "Norske Finansanalytikeres Forening". På engelsk: "The Norwegian Society of Financial Analysts". 2 FORMÅL Foreningens

Detaljer

Vedtekter for NHO Service

Vedtekter for NHO Service Vedtekter for NHO Service VEDTATT 30.MAI 1989, REVIDERT 29. MARS 1990, REVIDERT 18. MARS 1991, REVIDERT 25. MARS 1992, REVIDERT 16. MARS 1993, REVIDERT 14. MARS 1994, REVIDERT 28. MARS 1995, REVIDERT 22.

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen

Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen Stig Morten Nilsen Norges Bilbransjeforbund (NBF) Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for bilforhandlere og verksteder, etablert 1928 En del av NHO-fellesskapet

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK

AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK REHABILITERING AV FASADE mellom FROGN KOMMUNE Som oppdragsgiver, Foretaksnummer: NO xxx xxx xxx MVA Postboks 10 1410 Drøbak Tlf.nr.: 64 90 60 e-post: arne.krokeide@frogn.kommune.no

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Dato: 14. januar 2011 Sted: Ullevåll stadion Klokken 17.00-20.15 Til stede: Fra styret Fra adm. Elin Sjødin Drange, president Svein Jacobsen, visepresident

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

HMS Fagdag 31 mars. 2011

HMS Fagdag 31 mars. 2011 HMS Fagdag 31. mars 2011 Jobbsikkerhet og samfunnsansvar: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) 4-1: Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Tid: Fredag den 21. september 2012 Sted: Haug gård, Haugsveien 29, Ålesund Til stede: Einar Georg Johannesen, Sigrun Bjerke Fosse, David Heyerdahl Meldt forfall:

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

SAMFO SAMFO. vedtekter. Sist endret på 26. ordinære generalforsamling den 9. juni 2011

SAMFO SAMFO. vedtekter. Sist endret på 26. ordinære generalforsamling den 9. juni 2011 vedtekter SAMFO vedtekter s SAMFO Sist endret på 26. ordinære generalforsamling den 9. juni 2011 vedtekter Innhold 1 Navn 3 2 Formål 3 3 Oppgaver 3 4 Medlemmer 4 5 Kontingent 4 6 Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer