Telefon: Faks: E-post: Internett: Post: Norsk Sjøoffisersforbund, Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telefon: 22 00 55 00 Faks: 22 00 55 01 E-post: oslo@sjooff.no Internett: www.sjooff.no Post: Norsk Sjøoffisersforbund, Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo"

Transkript

1 Prod Layout: LO Media 01.1/Trykk: Aktietrykkeriet Telefon: Faks: E-post: Internett: Post: Norsk Sjøoffisersforbund, Postboks 000 Vika, 015 Oslo Foto: Jan Fjeldstad

2 Steeseddelen Bruk din stee få innflytelse! 014 Foto: Jan Fjeldstad Presentasjon av de 5 styrekandidatene Praktisk informasjon om steeseddelen 014 Produktark- Bli medlem_blå.indd :46

3 plassering plassering plassering på felt Se forklaning på side felt 4 Se forklaning side 4 på felt Se forklaning side 4 kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C). kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C). kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C).

4 Nyttig å vite om steeseddelen UTSENDELSE OG FRISTER: Steeseddel og presentasjon av kandidatene sendes til alle medleer enten som e-post eller ordinær post. I tillegg gjøres steemateriell tilgjengelig på Alle steesedler må være forbundet i hende senest onsdag 16. april fra venstre kant Steesedlene 8 8 telles fra fra venstre av en kant tellekomité kant oppnevnt av styret. Dette skjer uken før landsmøtet. Resultatet av avsteing og valg offentliggjøres på landsmøtet i Haugesund 6. april 014. felt, fast oppsett 8 fra venstre kant felt, fast 50 fast oppsett STYREVALG felt, fast oppsett 7 nye styremedleer 8 fra toppskal velges fra fra topp topp Kandidatene som presenteres er foreslått av valgkomiteen, som i henhold til vedtektene 17,5 har funnet frem til fem kandidater fra 17,5 14,5 17,5 hvert distrikt. 8 fra 14,5 topp 14,5 Opplysningene om kandidatene er innsendt av den enkelte og/ eller hentet fra forbundets medlemsregister. 17,5 14,5 ENDRINGER I STYRET Følgende styremedleer er valgt for perioden og trer ut av styret: Kjersti S. Wengshoel, Olav Støbakk og Roy Kjellevold. Styremedleer som i 01 ble valgt Stipet til å profilfelt sitte i styret frem til 016: Navn Distrikt Stipet Stipet profilfelt 6 x høyde Fartsomr. 6,5 6 fra 6 venstre x høyde x høyde kant 6 6 Harald Åge Weines 1,5,5 fra fra venstre kant IRkant Toy Øvstegård UR Per Talleraas 6 x høyde UR6 Jarle Kirkeslett,5 fra venstre kant IR Atle Olav Trollebø IR Edgar Andersen 4 UR Roar Gallis 5 UR OM KVOTERING: FORDELING PÅ FARTSOMRÅDE OG DISTRIKT Ved styrevalg er det i utgangspunktet de medleer som får flest steer på steeseddelen, som får en plass i styret. Men dersom resultatet etter opptellingen viser at resultatet ikke er forenlig med vedtektenes besteelser om representasjon på fartsområde og distrikt, må det kvoteres. Det skal i normalt velges 7 nye styremedleer ved hvert styrevalg. Den som har flest steer av de som ikke koer med i styret fra sitt distrikt, blir vararepresentant for dette distriktet. FARTSOMRÅDE: Vedtektenes 14: «Hvert fartsområde skal til enhver tid ha minst seks styrerepresentanter.» STEM PÅ WEB - ENKLERE OG RASKERE! De som har mottatt steemateriell som ordinær post kan også stee ved styrevalget elektronisk. FØLG FREMGANSMÅTEN BESKREVET I BREVET DU HAR MOTTATT. Hvert medlem kan stee én gang. Steesedlene som sendes per post blir sjekket mot elektroniske steer, slik at det ikke er mulig å stee dobbelt. Av styremedleene valgt for som fortsetter i styret, representerer 4 utenriksfarten og innenriksfarten. Nøkkelen for fordeling på fartsområde ved dette valget blir derfor: Fra innenriksfarten skal det velges minimum maksimalt 5 representanter Fra utenriksfarten skal det velges minimum - maksimalt 4 representanter DISTRIKTSFORDELING: Vedtektenes 14: «Hvert distrikt skal alltid være representert med minimum to maksimum fire styrerepresentanter.» Styremedleene som er valgt frem til 014, fordeler seg slik: 1 representerer hvert av distriktene 1, og 4 og representerer distrikt og 5. Nøkkelen for distriktsfordeling ved dette valget blir derfor: Fra Distrikt 1 velges minimum 1 - maksimalt representanter Fra Distrikt velges minimum 0 - maksimalt 1 representanter Fra Distrikt velges minimum 1 - maksimalt representanter Fra Distrikt 4 velges minimum 1 - maksimalt representanter Fra Distrikt 5 velges minimum 1 - maksimalt representant DISTRIKTENE: Distrikt 1: Finnmark, Troms og Nordland fylker. Distrikt : Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylker. Distrikt : Sogn og Fjordane og Hordaland fylker. Distrikt 4: Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder fylker. Distrikt 5: Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus fylker.

5 . De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv: Johnny Hansen Selvær Alder: 0 Overstyrmann Nordnorsk Shipping AS Verv: Forbundets kontaktperson i rederiet 1. a) Det må jobbes for å styrke nivået på den maritime utdanningen. Med de kostnadene det er å ansette norske sjøfolk i dag, må vi kunne tilby kvalitet på det vi gjør og bruke det som vårt konkurransefortrinn. på felt Se forklaning på side felt 4 Se forklaning Alder: 5 side 4 på felt Se forklaning side 4 plassering plassering DISTRIKT 1 plassering b) Forbundet bør også være en pådriver for å samle alle sjøfolk i ett forbund. I dag seiler det mange båter på kysten med -6 mann ombord, da blir det meningsløst å skulle representeres av tre ulike forbund.. På lengre sikt må det jobbes aktivt mot politisk nivå for å sikre raene for fremtidig nærskipsfart. En må da se på både nettolønnsordningen, infrastrukturen og avgiftsnivået på hele transportkjeden. Skal vi kunne konkurrere med transportører på landsiden i fremtiden må vi kunne tilby langt mer komplette og effektive løsninger på transport, til en konkurransedyktig pris. Alf Zachariassen Haerfest Boreal Transport Nord AS Verv: Styrerepresentant, tidligere hovedtillitsvalgt 1. Bemanning: Viktigste sak både kort og langsiktig, har jobbet mye mot nedbemanning men veldig lite vi har fått igjennom. Her må vi sette inn mer krefter for å få rederiene og SD til å forstå at ulykkestallene går ned med økt og riktig bemanning b) Anbudsregime: Her må alle forbundene samarbeide om å få sikkerhet inn i anbudsdokumenter, bemanning, hviletid, arbeidsforhold og få fjernet bøter som gir mannskapene ombord et ekstra stressmoment i tillegg til alt som er fra før. Vi må få norske lønns og arbeidsvilkår på alt av fartøy i norske farvann. Da vil vi få en økning av nordmenn på alle skip her. Dette er en sak Frp har vært for utenfor regjering, håper de er for når de nå er i regjering. Et forbund: Jobbe aktivt mot å slå saen alle sjøforbundene til et. Større forbund gir mer makt! Asbjørn Inge Thomassen Svolvær Alder: 50 Redningsselskapet - Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning Verv: Tidligere hovedtillitsvalgt og forhandlingsutvalg innenriks 1. Sikre og bedre nettolønnsordningen. Allmengjøring av tariffavtalene på norsk sokkel. Herleif Frisk Alta Alder: 47 Overstyrmann Solstad Shipping AS 1. a) Sakene som jeg mener det må jobbes med er å opprette nettolønnsordningen, og at den indeksreguleres. b) Arbeide for å øke transporten fra land til sjø.. I framtiden må det jobbes for å opprette rekruttering av norske sjøfolk, flere lærling- og kadettplasser. Nordmenn på norske båter. Eirik Angell Svolvær Alder: 55 Knutsen OSA Shipping AS 1. Tariffarbeid for å sikre våre lønns- og avtalevilkår. Generell rådgivning til medleer og potensielle medleer, da med tanke på rekruttering. Bemanningssituasjon for ferger, hurtigbåter og resten av kystflåten: Denne bør økes av sikkerhetsmessige årsaker med tanke på fatigue. Tilrettelegge for rekruttering til offiserstillinger, samt få lovfestet refusjonsordningen. Norske sjøfolk på norske fartøyer i innenriksfart, samt på norsk sokkel. Bemanningsregler etter australsk og brasiliansk modell bør innføres for å beholde den norske sjømann på norske skip i norske farvann.. Fortsette arbeidet med rekrutering til yrket, og arbeide opp mot rederiene for at de skal fortsette og gjerne øke inntaket av lærlinger og kadetter. kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C). kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C). 4 kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C).

6 . De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv: DISTRIKT Runar Johnsen Vartdal Alder: 4 Fjord1 Verv: Tidligere tillitsvalgt og varatillitsvalgt 1. a) I nær fremtid må 8 Norsk fra Sjøoffisersforbund venstre kant følge opp bemanningssaker og sikkerheten på innenriks 8 8 fra fra venstre kant kant fergefart. Anbudsprosessene fører til et stadig større press for å få gjennomført mannskapsreduksjoner slik at rederiene skal tjene penger. e blir ikke hørt i bemanningsdiskusjoner og flere og felt, fast oppsett flere ferger går 8 kun med fra venstre sikkerhetsbemanning kant som dermed blir til driftsbemanning. Dette setter sik- felt, fast 50 fast oppsett kerheten på prøve siden det tidvis ikke er nok mannskap til å utføre sikker drift og lovpålagte arbeidsoppgaver. b) Slik dette holder på å utvikle seg felt, kan det kun fast være oppsett kort tid før en alvorlig ulykke inntreffer. Norsk 8 fra topp 50 Sjøoffisersforbund 8 8 fra må fra topp sette topp press på Sjøfartsdirektoratet og myndigheter slik at dette ikke får utvikle seg 17,5 17,5 14,5 17,5. På sikt må 8 Norsk fra 14,5 Sjøoffisersforbund topp 14,5 jobbe med å rekruttere ungdoer til sjøfarten. For at ungdoer skal fristes til å ta jobb i innenriksfarten må det fokuseres på å få opp hyrene slik at ikke all arbeidskraft rekrutteres 17,5 til offshore og oljerelaterte yrker. Videre må fokuset rettes mot at det 14,5 skal være norsk bemanning på norske fartøy. Norsk Sjøoffisersforbund må jobbe for å påvirke myndighetene til å tilrettelegge for at norske rederiene skal kunne bruke norsk arbeidskraft på sine fartøy. Vi kan ikke sitte å se på at den norske sjømann settes på land til fordel for billig utenlandsk arbeidskraft. Øyvind Åkre Vestnes Alder: 4 Farstad Shipping ASA 1. a) Holde fokuset vårt på lønn og tariffavtale. b) Vi har ei stor utfordring i å få fram meininger og innspill fra dei seilende, dette må vi gjøre noe med. Slik industrien og rederiene har utviklet seg blir meir og meir av besluttningene tatt på kontor og etater i land. Spesielt kaptein og maskinsjef er i dag meir som ein underdirektør/ bedriftsledere for eit fartøy å rekne. Vi bør jobbe for at kapten og maskinsjef opprettholder sin makt og er med på omstillingen i næringen. Rederiene må etterutdanne offiserer i ledelse, prosjektutvikling etc. Marius Mandal Bårdsgjerde Ålesund Alder: 4 1. styrmann Stipet Stipet profilfelt 6 x høyde 6,5 6 fra 6 venstre x høyde x høyde kant 6 6,5,5 fra fra venstre kant kant 6 x høyde 6,5 fra venstre kant Island Offshore Management AS Verv: Tillitsvalgt, tidligere leder i Studentkontaktutvalget (SKU) 1. a) Rae- og konkurransevilkårene må på plass for å sikre norske sjøfolks posisjon i dagens situasjon, og ikke minst utvikle og styrke denne i fremtiden. Allmengjøring av tariffer og lovfestet nettolønnsordning tilpasset den generelle utviklingen er de mest fremtredende sakene for dette. Det er på tide å få dette på plass for sjøfartsnasjonen Norge! b) Den gode rekrutteringen til maritim utdanning de siste årene må utnyttes slik at alle blir fanget opp av næringen og har en meningsfull vei inn i sjøfarten. På denne måten kan også nyutdannede være med å utvikle og styrke den norske maritime kompetansen innenriks og utenriks.. NSOF må i samarbeid med alle andre aktuelle aktører jobbe intenst opp mot politikere og regjering for å få gjennomslag for en solid, stabil og fremtidsrettet politikk for sjøfartsnasjonen Norge og den norske sjømann. Dette må gjelde for alle deler av sjøfarten. Et grunnleggende tema for dette er en utvikling av maritim utdanning! Utdanningsinstitusjonene bør være helt på høyde med nivået i den moderne skipsflåten og ha et solid fokus på forskning og utvikling, slik at ikke bare næringen i seg selv men også skoler og nyutdannede holder et verdensledende nivå. mer fra distrikt >. 5

7 . De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv: Harald Søvdsnes Eidså Alder: 57 Golden Energy Offshore Verv: Tidligere styremedlem, hovedtillitsvalgt og forhandlingsutvalg utenriks plassering plassering DISTRIKT plassering 1. Allmenngjøring av Norske tariffer på Norsk sokkel er utvilsomt sak nr. 1. Dette sikrer Nasjonen mot sosial dumping og er et «likhet for loven prinsipp for alle». Pålegge Kystverket å utdanne norske navigatører til farledsbevis for hele kysten Pr. dato har det blitt slik at nyutdannede norske navigatører er utestengt fra å praktisere egen yrkesutdanning i hjemlige farvann. Dette kan ikke fortsette uten at departementet selv må ta ansvar ved å påta seg kostnader tilknytt utstedelse av Farledsbevis.. Den maritime næringen er en av Norges aller viktigste kilder til verdiskaping og dermed bidragsytende til bevaring av velferdsstaten. Ansettelse av norske sjøfolk også i fremtiden er både nødvendig og lønnsom for den maritime næringen totalt sett. Norske territoriale landegrenser skal ikke være grunnlag til forskjellsbehandling av norske og internasjonale mannskaper som har sitt yrke innenfor norske landegrenser, noe som underbygger krav om lovfestet tiltak for norske tariffer på norsk sokkel. på felt Se forklaning på side felt 4 Losen er uten Se forklaning ansvar for side navigeringen 4 av fartøyet, det er det fartøysjef eller hans stedfortreder som innehar. Men lovverket til farledsbevis har blitt såpass innfløkt og kostnadsstyrt at Kystverket må ta konsekvenser av eget på felt regelverk og påta seg etterutdanning av norske navigatører for hjemlige farvann. Se forklaning side 4 Pål-Morten Lillerovde Ålesund Alder: 4 Remøy Fiskeriselskap AS 1. Bemanning / Rekrutering og tariff i fiskeflåten er det viktigste akkurat nå siden det har vært nybygg og effektivisering av fartøy.. Sikkerheten i fiskeflåten er det som må stå i høysete i fremtiden. kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C). kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C). 6 kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C).

8 . De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv: 8 fra venstre kant 8 8 fra fra venstre kant kant Gunnar Paulsen Flaktveit Alder: 4 Overstyrmann Farstad Shipping AS Verv: Hovedtillitsvalgt, tidligere varamedlem styret og forhandlingsutvalg utenriks. DISTRIKT Terje Kallevåg Bømlo Alder: 58 Eidesvik Verv: Styremedlem, tidligere hovedtillitsvalgt og tillitsvalgt 1. a) Den viktigste saken er å få allmengjøring av norske lønns- og arbeidsvilkår langs kysten og på felt, fast oppsett norsk sokkel. Dette 8 fra for venstre å sikre kant norske arbeidsplasser også i framtiden, både til vanns og på land. felt, fast 50 fast oppsett Den maritime klyngen er helt avhengig av 50 norske 50 sjøfolk som opparbeider kompetanse til sjøs, for å løse framtidige utfordringer både på land og hav for å videreutvikle løsninger som vil koe hele samfunnet til gode. felt, fast oppsett 8 fra topp 50 b) Jeg vil også 8 8 kjempe fra fra topp topp for en økning i sjømannsfradraget. Dette fordi jeg mener det er essensielt at hyren til sjøfolkene også skal kunne kompensere samboere/ektefelles inntektstap som følge av at 17,5 sjømannen har mindre tid hjee. 17,5 14,5 17,5 8 fra 14,5 topp 14,5. NSOFs påvirkning nasjonalt og internasjonalt for å bedre regelverk og rettighetene til alle sjøfolk. Dette er en lang og 17,5 tidkrevende prosess, men vil krones med at alle vil få det bedre. Målet må tilslutt 14,5 være at det ikke skal finnes sosial dumping, verken på hav eller land! Peder-André Søvdsnes Bergen Alder: 4 1 styrmann/dp-operatør Stipet Stipet profilfelt 6 x høyde 6,5 6 fra 6 venstre x høyde x høyde kant 6 6 Island Offshore,5 Crewing,5 fra fra AS venstre kant kant Verv: Hovedtillitsvalgt, forhandlingsutvalg DSO 6 x høyde 6,5 fra venstre kant 1. a) Jobbe for å få innført allmenngjering av norske tariffavtalar på norsk sokkel/norsk farvatn for å hindre sosial dumping i våre farvatn. b) Å innføre nettolønnsordninga /refusjonsordninga på NIS for også å sikre betre rekruttering av norske sjøfolk i utanriks /internasjonal fart.. På eit lengre perspektiv må gjere det vi kan for å få modernisere den maritime utdanninga slik at sjøfolka som vert utdanna er rusta til å møte den moderne skipsflåten. Vi må og sørge for at dei som vert utdanna både som «underordna» får seg lærlingplassar og at dei som kjem ut frå teknisk fagskule/høgskulen får sine kadettplassar slik at rekrutteringa ikkje stoppar opp. Frode Almeland Fana Alder: 8 Fosen Namsos Sjø AS 1. a) Arbeide for å justere taket på nettolønnsordningen som ikke har blitt justert siden 008. b) Bedre pensjons- og forsikringsavtaler for sjøfolk.. Sørge for gode lønns- og arbeidsvilkår for medleene, og forhindre sosial dumping. 1. a)jobbe for å påvirke regjeringen for en heving av taket på refusjonsordningen. Dette for at en kan konkurrere bedre mot de utenlandske rederiene. Det bør også være en tverrpolitisk avtale, slik at en har en overskuelig sikt på dette. b) Noe må gjøres for å redusere flukten til riggmarkedet. Forbundet bør ta en evaluering på tiltak, gjerne saen med de andre forbundene.. Norge må bli mer proteksjonistisk for å verne sine sjøfolk. En trenger ikke å gå så langt som enkelte andre land har gjort, men en viss grad av selvforsvar må vi tillate oss. Roger Rivedal Mathopen Alder: 45 Norled AS Verv: Tillitsvalgt 1. NSOF skaper en fremtid for norske sjøfolk. De bidrar aktivt med kampanjer. De bidrar med å styrke landets aktive maritime politikk. NSOF jobber aktivt med gode raevilkår, sikre rekruttering, og allmenngjøring av tariffavtaler har vært ett sentralt tema. NSOF står også sentralt om medleenes fordeler, skape avtaler igjennom sitt medlemskap.. Skape sikre og trygge arbeidsplasser for norske sjøfolk. Hindre sosial dumping. Norske redere må videreføre den tradisjon Norge har skapt, og satse på norske sjøfolk. NSOF vil også bidra sterkt med formidling av kunnskap, for å styrke inspirasjonen. Den maritime næring står sterkt. Dette vil utvikle seg, og medleer trenger teknologisk kompetanse. Være med å skape/ opprette tema som medleer er interessert i, øke faglig kunnskap. 7

9 . De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv: plassering plassering DISTRIKT 4 plassering Lars Eigil Sørensen Vedavågen Alder: 45 Solstad Shipping AS Tore Undheim Bryne Alder: 51 Norled AS Verv: Tidligere tillitsvalgt 1. Kursendring nå «handlingsplan 014/015». Bedre og mer fleksible pensjonsordninger; Gjøre pensjonsalder fleksibel, fjerne særregel mellom 60-6»sjømannspensjon» Mulig med pensjon + å arbeide. Innføre OTP og inkludere gael tilleggspensjon i den. Ved å fjerne 60-6 særordningen vil trolig flere seile. Vi som får ta del i OTP vil gå en gullkantet pensjontilværelse i møte. Ved OTP får etterlatte innbetalt pensjon. Innføre nettolønn for alle norskeide fartøy. Nettolønn bør følge den norske sjømann uavhengig hvilket flagg de seiler under. Få fjernet taket på nettolønn. Heve sjømannsfradraget til 00 k både for fiskere og sjøfolk. Når norske sjøfolk er mangelvare vil det ansettes flere. Mangelvarer stiger normalt i verdi.. Et enda sterkere forbund, få tilbake «frafalte», kapre studentene, vurdere saenslåing. Dessuten videreutvikle det gode samarbeidet med rederiene. Muligheter for nye fleksible friordninger. Staten må ta større del av opplæringskostnad. Ved å betale 80 % av lærling / kadettutgiftene får vi nok plasser i alle rederier. Bedre grunnutdanningen ved på utvidet felt bruk av simulator for få opp kvaliteten. Fjerne datostempel for farledsbevis Se forklaning og gjøre side 4det enklere for norske å få nytt. Eksempel gratis opplæring på Se forklaning på side felt 4 simulator for de som ønsker. Den norske offiser skal ta tilbake kysten våres. Å forbedre «Sør for Brest» på avtalen, felt betalt fra dør til dør. Se forklaning side 4 Knut Erik Haugen Tau Alder: 44 Overstyrmann Fjord1 1. Bemanningsreduksjon: Allmenngjøring av tariffavtaler må på plass for å hindre sosial dumping. Det må tilrettelegges for at utenlandske og norske arbeidstakere har like lønns- og arbeidsvilkår i norsk innenriksfart. I forbindelse med innføring av anbud har det blitt større press på rederiene for å redusere bemanning. Skipene er blitt større, bemanningen har krympet samtidig som navigatørene blir pålagt stadig flere arbeidsoppgaver. Det er Sjøfartsdirektoratets oppgave som utsteder av bemanningsoppgaver å påse at sikker drift iht lover og forskrifter lar seg utføre utfra bemanning.. Gode forutsigbare raebetingelser er nøkkelen til at vi også i framtiden kan opprettholde og styrke vår rolle som en av de ledene skipsfartsnasjonene med offiserer som innehar høy kompetanse. Dette gjelder innenfor alle ledd, fra støtte til våre skoleskip/utdanningsinstitusjoner som jeg mener gjør en fantastisk jobb, til skatterefusjonsordningen som gjør at sjøfolk etter endt utdannelse har en jobb å gå til. Skatterefusjonsordningen må indeksreguleres 1. a) Foruten å arbeide for dei beste lønns og arbeidsvilkår for medleene, er det viktig å arbeide for at lokale saker/avtaler blir knytta nærmere regionsledelse og ledelse sentralt i forbundet. Dette for å støtte opp om den lokalt tillitsvalgte og for å kvalitetssikre sakene og saksgangen mellom forbundet og rederiet. b) For å sikre arbeidsplasser i Norge er det viktig få igjennom ein allmengjering av tariffavtalen på norsk sokkel.. Fram over i tid er det nødvendig å påvirke myndighetene - i å få ein større andel av transportbehovet over på sjøen. - i å ha eit høgt kompetansenivå og å tilrettelegge kurs og kompetanseheving på ein kostnadseffektiv måte. - i å ha ei forsvarleg drifts- og sikkerhetsbemanning på norske skip. For å vekse som organisasjon og dermed få større tyngde i forhandlingar, er det svært viktig med engasjerte medleer. Ein bevisttgjering av alle medleers ansvar og påverkningskraft er derfor viktig for kva rolle NSOF får i framtida. kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C). kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C). 8 kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C).

10 . De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv: Tor Anders Berge Forsand Alder: 4 Maritim seksjonsleder COSL Drilling Europe Verv: Tillitsvalgt, forhandlingsutvalg DSO, tidligere hovedtillitsvalgt 8 fra venstre kant 8 8 fra fra venstre kant kant 1. a) En av de to viktigste sakene for NSOF akkurat nå er å fortsette presset på politikerne for å forbedre og opprettholde konkurranseevnen til norske sjøoffiserer som vi dessverre stadig ser blir felt, fast oppsett byttet ut med billigere 8 fra utenlandsk venstre kant mannskap. felt, fast 50 fast oppsett b) En annen viktig sak som henger saen med konkurranseevnen, er aktivt engasjement i rekrutteringsarbeidet til den maritime næringen. En del av grunnen til at utenlandske offiserer ofte velges er ganske enkelt mangel felt, på norske. fast For oppsett å videreføre og bevare norske sjøoffiserers 8 fra topp 50 maritime kompetanse 8 8 fra fra topp og topp gode rykte, må vi derfor fokusere på rekruttering til bransjen. 17,5. En av de viktigste sakene sett i et lengre perspektiv er saenslåing mellom Det norske 17,5 14,5 17,5 maskinistforbund 8 fra 14,5 og topp 14,5 Norsk Sjøoffiserforbund. Skal vi som offiserer til sjøs få gjennomslag for våre saker står vi etter min mening mye sterkere saen. På riggsiden har vi allerede DSOsamarbeidet, som 17,5 de aller fleste medleer er fornøyde med. For noen år tilbake stemte 9% 14,5 av NSOF- medleene for saenslåing med DNMF. En saenslåing av DNMF NSOF mener jeg kun gir fordeler gjennom bl.a. enda bedre oppfølging, flere/bedre fordeler, samlet kompetanse og mer slagkraft. I forbindelse med rekruttering må vi også sikre et bra utdanningsløp i samarbeid med næringen og rederne. Arnt Petter Tangjerd Haugesund Alder: 7 Stipet Stipet profilfelt 6 x høyde 6,5 6 fra 6 venstre x høyde x høyde kant 6 6,5,5 fra fra venstre kant kant 6 x høyde 6,5 fra venstre kant Overstyrmann Knutsen OAS Shipping AS Verv: Hovedtillitsvalgt DISTRIKT 4 1. Forbundet skal jobbe for er å sikre norske arbeidsplasser på norske skip. Dette tror jeg best oppnås ved bearbeiding av politikere og også bearbeiding av de store aktørene i markedet, som Statoil. Jeg har tro på at om oljeselskapene i en bisetning hadde uttalt at de ville foretrekke norsk bemanning på skip som skulle arbeide for dem i Nordsjøen, så hadde mange arbeidsplasser vært skapt og sikret for nordmenn. Dessuten må kampen mot sosial dumping i norske farvann intensiveres for ellers å sikre norske arbeidsplasser. Blir det mindre penger å spare for rederne ved å velge utenlandsk arbeidskraft er det litt større mulighet for at nordmenn vil være å foretrekke.. På lengre sikt må vi arbeide for å gjøre rederiene sterkt avhengige av oss, slik at de ikke kan bytte oss ut. Det gjøres ved å bearbeide politikken. 9

11 . De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv: plassering plassering DISTRIKT 5 plassering Øystein Torp Larvik Alder: 5 Verv: Styremedlem, tidligere hovedtillitsvalgt og forhandlingsutvalg utenriks Birger Hågensen Kråkerøy Alder: 58 Bastø Fosen AS Verv: Hovedtillitsvalgt 1. a) Vi må jobbe hardt og få regjeringen til å forstå viktigheten av å beholde den norske sjømann. Legge til rette ordninger som gjør oss konkurransedyktige internasjonalt. Taket må heves og i beste fall fjernes hva nettolønnsordningen angår. b) Føler vi er på kanten til å miste troverdigheten blant de unge om at «sjøen» er en sikker arbeidsplass. Vi må jobbe hard for en snuoperasjon som igjen gir yrket tilbake tryggheten om at sjøen er en sikker og god levevei. Det er avgjørende for hele det maritime klusteret og vi må virkelig fortsette med jernhånd for å få regjeringen til å forstå viktigheten av dette.. Arbeide intenst for at regjeringen skal se klart verdien av en aktiv norsk sjømann, slik at de opprettholder og legger til rette enda bedre vilkår for at vi skal kunne være konkurransedyktige. Kunne fortelle unge søkende at et maritimt valg er en sikker og god arbeidsplass. Da må vi hele tiden ha regjeringen på vår side, med avtaler som gir rederen lyst til å satse norsk. Dette er en stor oppgave, men med sjømanns mot, kan fjell rokkes. Vi trenger stabile og forutsigbare raevilkår, som er vårt ansvar å få til i respekt både for dagens sjømann samt koende unge. på felt Se forklaning på side felt 4 Se forklaning side 4 Claus P. Horntvedt Sandefjord på felt Se forklaning side 4 Alder: 58 Color Line Verv: Styremedlem, forhandlingsutvalg utenriks 1. a) Forbundet må opprettholde dialogen med politikere, spesielt med medleer av den nye regjeringen for sikre at nettolønnsordningen opprettholdes for alle fartøystyper og stillingskategorier. b) Den nye regjeringen må heve taket på refusjonsbeløpet, og lovfeste nettolønnsordningen ved neste års statsbudsjett. 1. a) Bevare og videreutvikle nettolønnsordningen slik at de som seiler i utenriksflåten lettere kan konkurrere med utenlandske sjøfolk om jobbene til sjøs. b) Etter regjeringsskifte tror jeg det blir svært viktig å ta vare på opparbeidede rettigheter i forbindelse med turnuser, arbeidstid osv. Viktig at disse tingene er forutsigbare for sjøfolka.. Rekruttering av unge til sjømannsyrkene. Det må mere stimulering til for at rederne skal synes det er attraktivt å tilby lærlingeplasser både utenriks og innenriks. Bemanningsproblematikken er en gjenganger som det må settes et mye sterkere søkelys på både nå og i et lengre perspektiv, så lenge vi har et sjøfartsdirektorat som jobber som redernes representanter og ikke tar hensyn til kapteinens meninger i bemanningssaker. Arild Mosteid Rygge Alder: 40 Styrmann Norled AS. Den nye regjeringen har signalisert at de vil vurdere å fjerne fartsområdebegrensningen på norskekysten for NIS-skip. Vi må styrke NOR- registeret i nasjonale farvann, på sokkelen og i norsk innenriksfart. NSOF må arbeide for å styrke seg som en profesjonsorganisasjon. Knut Simen Krafft Kragerø Alder: 5 1. styrmann Farstad Shipping ASA 1. a) Kravet til kompetanse bør ikke kunne reduseres som et sparetiltak på lønnskostnader. b) Skiftordninger bør være slik at arbeidsbelastning over tid tas mer hensyn til.. Samordning av lønnsavtaler på tvers av rederiene er viktig for å unngå en konkurransefordel hos selskaper med dårligere vilkår. Lønnsavtalene bør være detaljerte for å unngå forskjellige tolkninger. 1. a) Forbedre pappapermisjonsordning (er selv nybakt far). b) Jobbe aktivt for å tilrettelegge arbeidsforhold for sjøfolk som opererer worldwide, for eksempel når det gjelder slitsoe og lange reiser for av- og påmønstring.. Norge må ha et godt utdanningssystem for å opprettholde sjøfolks spesialkompetanse. I den saenheng må vi kan også ha gode på muligheter blå gradering for (PMS videreutdannelse C - PMS 11 Forbundet C). må dessuten jobbe tett kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C). opp mot politikere og Storting og satse hardt på miljøvennlig skipsfart. 10 kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C).

12 VELKOMMEN TIL HAUGESUND Norsk Sjøoffisersforbunds 1. landsmøte går av stabelen i Haugesund lørdag 6. april 014. I tillegg til en fagseminardel består dagsorden av behandling av forbundets aktiviteter, planer og økonomi. Resultatet av styrevalget legges også fram. 8 fra venstre kant 8 8 fra fra venstre venstre kant kant Åpen for alle medleer Alle forbundets medleer kan delta på landsmøtet. Til landsmøtemiddagen sae kveld er ledsagere også invitert. felt, fast oppsett 8 fra venstre kantfelt, fast 50fast felt, oppsett oppsett 8 fra topp 8 8 fra fra topp topp 17,5 14,5 17,5 17,5 8 fra topp 14,5 14,5 felt, fast oppsett 50 Meld deg på via eller kontakt forbundet per telefon: LANDSMØTEHOTELL: Landsmøtet 014 går av stabelen på Rica Maritim Hotel 17,5 14,5 som ligger idyllisk til ved Smedasundet i Haugesund. 6 x høyde 6 Stipet Stipet profilfelt profilfelt,5 venstre kant 6 fra 6 x høyde x høyde 6 6,5,5 fra fra venstre venstre kant kant 6 x høyde 6,5 fra venstre kant 11

DRÅPEN. Hvorfor skal arbeidsmiljøloven. fra sjøfarten? Sjøfarten og arbeidsmiljøloven. Skipsbesøk i Kristiansund. Nr. 2 2003

DRÅPEN. Hvorfor skal arbeidsmiljøloven. fra sjøfarten? Sjøfarten og arbeidsmiljøloven. Skipsbesøk i Kristiansund. Nr. 2 2003 Nr. 2 2003 DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Hvorfor skal arbeidsmiljøloven holdes borte fra sjøfarten? Skipsbesøk i Kristiansund Sjøfarten og arbeidsmiljøloven OD og sikkerheten

Detaljer

8/2010 Må se langt etter Må se langt etter juster justert nettolønn t nettolønn Side 3,14,15 Side 3,14,15 og leder og leder

8/2010 Må se langt etter Må se langt etter juster justert nettolønn t nettolønn Side 3,14,15 Side 3,14,15 og leder og leder 8/2010 Må se langt etter justert nettolønn Side 3,14,15 og leder Innhold og leder. Nettolønnsordningen 8/2010 STORTINGSVALGET for fem år siden ble for mange sjøfolk et valg for eller mot egen arbeidsplass.

Detaljer

Norske sjøfolk under sterkt press

Norske sjøfolk under sterkt press Norsk Sjøfart Norske sjøfolk under sterkt press Verft, lostjeneste, rederi, forskning og utvikling, mekaniske bedrifter og direktorat. Når norske sjøfolk går i land er dette noen av virksomhetene de begynner

Detaljer

Y KURS. ÅRSBERETNING 2004 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Y KURS. ÅRSBERETNING 2004 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Y KURS ÅRSBERETNING 2004 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > De 10 største bidragsyterne til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Color Line

Detaljer

HVILKE KOMPETANSEMESSIGE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER HAR FLERKULTURELT MANNSKAP FOR NORSKE REDERIER?

HVILKE KOMPETANSEMESSIGE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER HAR FLERKULTURELT MANNSKAP FOR NORSKE REDERIER? HVILKE KOMPETANSEMESSIGE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER HAR FLERKULTURELT MANNSKAP FOR NORSKE REDERIER? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ og nautikk utdanning Av:

Detaljer

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Nr. 4 2004 DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T 3. årgang F O R S J Ø F O L K Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Alle gode ting er tre Det fjerde følger

Detaljer

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo.

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo. ÅRSBERETNING 2012 Innhold Styreleders refleksjoner...3 Styrets beretning...4 Arbeidsgiverpolitikk...5 Næringspolitikk...9 Sikkerhet...12 Miljø...13 Kurs og konferanser...14 Forskning og utvikling...14

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE

ÅRSBERETNING 2010 STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE ÅRSBERETNING 2010 STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE ble etablert 23. oktober 2003 etter avtale med Nærings- og handelsdepartementet. Rederier som er omfattet av nettolønnsordningene skal innbetale et

Detaljer

Statsraad Lehmkuhl; Grasiøs dame på 90 år

Statsraad Lehmkuhl; Grasiøs dame på 90 år Nr. 2 2004 3. årgang DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Statsraad Lehmkuhl; Grasiøs dame på 90 år Hva er områdeberedskap? Innlegg sjøfartskomiteen Spiddet av spett på jobb SOF ønsker

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2003-2004)

St.meld. nr. 31 (2003-2004) St.meld. nr. 31 (2003-2004) Vilje til vekst for norsk skipsfart og de maritime næringer Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 2. april 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Illusjonen om områdeberedskap

Illusjonen om områdeberedskap Nr. 1 2004 DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Illusjonen om områdeberedskap Bemanningen i byssa De skjulte tragediene LOSS OF LICENSE hva er det? Hos oss kan du gå på kurs hele året

Detaljer

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Gjennomgang av tilbudet for utdanning til sertifikatpliktig mannskap og offiserer i norsk videregående opplæring, fagskoler og høgskoler/universitet. En rapport fra

Detaljer

Sjøveien DEN VIKTIGSTE VEIEN

Sjøveien DEN VIKTIGSTE VEIEN 2010-2011 2004 2005 Årsberetning Sjøveien DEN VIKTIGSTE VEIEN Utskriftsdato 27. april 2005 www.rlf.no Styreleders refleksjoner At næringen har et godt omdømme i samfunnet er viktig, blant annet for å få

Detaljer

DRÅPEN. Hvitvaskeren Høybråten. Blir sjøfolk truet? 40 år skuslet bort. Nr. 1 2005. 4. årgang. Dråpen 1/05 1

DRÅPEN. Hvitvaskeren Høybråten. Blir sjøfolk truet? 40 år skuslet bort. Nr. 1 2005. 4. årgang. Dråpen 1/05 1 Nr. 1 2005 4. årgang DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T F O R S J Ø F O L K Hvitvaskeren Høybråten Blir sjøfolk truet? 40 år skuslet bort Dråpen 1/05 1 Annonsepriser i Dråpen 1/1 side 4 farger..........

Detaljer

Gikk i land side 3-5 YEAR OF THE SEAFARER 2010 SJØFOLKENES ÅR

Gikk i land side 3-5 YEAR OF THE SEAFARER 2010 SJØFOLKENES ÅR 6/2009 7/2010 Gikk i land side 3-5 YEAR OF THE SEAFARER 2010 SJØFOLKENES ÅR Innhold og leder. 6/2009 7/2010 Dramatisk for sjømannen NÅR ET SKIP skifter flagg er det selvfølgelig dramatisk for sjømannen.

Detaljer

Sjømannshjelp til Stavern

Sjømannshjelp til Stavern 3/2011 Sjømannshjelp til Stavern Side 8-9 Satser på sjøsikkerhet Side 20 Ny studentsjef Side 45 NSF samlet unge og ivrige medlemmer side 30 56_01.indd 1 05.04.11 11.09 Innhold og leder. Livslang læring

Detaljer

Rekruttering av offiserer til fiskerinæringen

Rekruttering av offiserer til fiskerinæringen RAPPORT MA 10/06 Bjørn Tore Nystrand, Finn Ove Båtevik, Øyvind Herse, Margareth Kjerstad, Geir Tangen Rekruttering av offiserer til fiskerinæringen 1 Forfatter/Møreforsking Marin Forskriftene i åndsverkloven

Detaljer

4/2011. Ønsker 150. Side 6-7. Kurs i sikkerhet side 20. Vellykket konferanse side 44. Feiret 1. mai i Oslo side 30. 01-56_omslag.indd 1 10.05.11 09.

4/2011. Ønsker 150. Side 6-7. Kurs i sikkerhet side 20. Vellykket konferanse side 44. Feiret 1. mai i Oslo side 30. 01-56_omslag.indd 1 10.05.11 09. 4/2011 Ønsker 150 norske sjøfolk Side 6-7 Kurs i sikkerhet side 20 Feiret 1. mai i Oslo side 30 Vellykket konferanse side 44 01-56_omslag.indd 1 10.05.11 09.41 Innhold og leder. FORSIDEFOTO: Roy Ervin

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

DRÅPEN. Scandinavian Star, Forbrytelsen? EMK art. 11 støtter FFFS. Blåskjell blott til lyst?

DRÅPEN. Scandinavian Star, Forbrytelsen? EMK art. 11 støtter FFFS. Blåskjell blott til lyst? DRÅPEN FF N R. 2 l 2 0 0 6 l 5. Å R G A N G l F E L L E S F O R B U N D E T F O R S J Ø F O L K FS Scandinavian Star, Forbrytelsen? EMK art. 11 støtter FFFS Blåskjell blott til lyst? Annonsepriser i Dråpen

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du?

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2013 Hvem velger du? Dinamo Dinamo Foto: Thomas Dinamo Foto: Ekström Thomas Foto: Dinamo Ekström Thomas Ekström Foto: Dinamo Thomas Ekström Foto: Thomas

Detaljer

DRÅPEN. FF NR. 3 l 2012 l 11. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK. l NATT TIL 7. APRIL 1990 BLE M/SCANDINAVIAN STAR PÅTENT

DRÅPEN. FF NR. 3 l 2012 l 11. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK. l NATT TIL 7. APRIL 1990 BLE M/SCANDINAVIAN STAR PÅTENT DRÅPEN FF NR. 3 l 2012 l 11. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK FS l NATT TIL 7. APRIL 1990 BLE M/SCANDINAVIAN STAR PÅTENT l HUMAN FACTOR l CONTAINER REVOLUSJONEN Vår gode samarbeidspartner X-PARTNER

Detaljer

Sigmund Aslesen. Dra til sjøs Om lærlinger i maritime fag

Sigmund Aslesen. Dra til sjøs Om lærlinger i maritime fag Sigmund Aslesen Dra til sjøs Om lærlinger i maritime fag Sigmund Aslesen Dra til sjøs Om lærlinger i maritime fag Fafo-notat 2003:15 1 Fafo 2003 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...5 1 Dra til sjøs om lærlinger

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

UTVIKLING AV EN KONKURRANSEDYKTIG NETTOLØNNSORDNING

UTVIKLING AV EN KONKURRANSEDYKTIG NETTOLØNNSORDNING 1 UTVIKLING AV EN KONKURRANSEDYKTIG NETTOLØNNSORDNING AUGUST 2012 2 Innhold Side Om notatet... 4 Oppsummering... 5 En norsk sjømannstand er et nødvendig grunnlag for hele den maritime næringen og en lønnsom

Detaljer

DRÅPEN. FF NR. 1 l 2013 l 12. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK. l Høyre nei til hotellansatte til sjøs

DRÅPEN. FF NR. 1 l 2013 l 12. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK. l Høyre nei til hotellansatte til sjøs DRÅPEN FF NR. 1 l 2013 l 12. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK FS l Høyre nei til hotellansatte til sjøs l 29 HAVARIER I NORGE DE SISTE 40 ÅRENE Info fra skatteetaten: Spesielt for sjøfolk (For offshore

Detaljer

DRÅPEN. Arven fra fortiden. Distriktene, arbeidsledighet. Atles kommentarer. Nr. 2 2005. 4. årgang. Dråpen 2/05 1

DRÅPEN. Arven fra fortiden. Distriktene, arbeidsledighet. Atles kommentarer. Nr. 2 2005. 4. årgang. Dråpen 2/05 1 Nr. 2 2005 4. årgang DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T F O R S J Ø F O L K Arven fra fortiden Distriktene, arbeidsledighet og sjøfart Atles kommentarer Dråpen 2/05 1 Fffs ønsker alle våre lesere en

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer