Telefon: Faks: E-post: Internett: Post: Norsk Sjøoffisersforbund, Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telefon: 22 00 55 00 Faks: 22 00 55 01 E-post: oslo@sjooff.no Internett: www.sjooff.no Post: Norsk Sjøoffisersforbund, Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo"

Transkript

1 Prod Layout: LO Media 01.1/Trykk: Aktietrykkeriet Telefon: Faks: E-post: Internett: Post: Norsk Sjøoffisersforbund, Postboks 000 Vika, 015 Oslo Foto: Jan Fjeldstad

2 Steeseddelen Bruk din stee få innflytelse! 014 Foto: Jan Fjeldstad Presentasjon av de 5 styrekandidatene Praktisk informasjon om steeseddelen 014 Produktark- Bli medlem_blå.indd :46

3 plassering plassering plassering på felt Se forklaning på side felt 4 Se forklaning side 4 på felt Se forklaning side 4 kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C). kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C). kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C).

4 Nyttig å vite om steeseddelen UTSENDELSE OG FRISTER: Steeseddel og presentasjon av kandidatene sendes til alle medleer enten som e-post eller ordinær post. I tillegg gjøres steemateriell tilgjengelig på Alle steesedler må være forbundet i hende senest onsdag 16. april fra venstre kant Steesedlene 8 8 telles fra fra venstre av en kant tellekomité kant oppnevnt av styret. Dette skjer uken før landsmøtet. Resultatet av avsteing og valg offentliggjøres på landsmøtet i Haugesund 6. april 014. felt, fast oppsett 8 fra venstre kant felt, fast 50 fast oppsett STYREVALG felt, fast oppsett 7 nye styremedleer 8 fra toppskal velges fra fra topp topp Kandidatene som presenteres er foreslått av valgkomiteen, som i henhold til vedtektene 17,5 har funnet frem til fem kandidater fra 17,5 14,5 17,5 hvert distrikt. 8 fra 14,5 topp 14,5 Opplysningene om kandidatene er innsendt av den enkelte og/ eller hentet fra forbundets medlemsregister. 17,5 14,5 ENDRINGER I STYRET Følgende styremedleer er valgt for perioden og trer ut av styret: Kjersti S. Wengshoel, Olav Støbakk og Roy Kjellevold. Styremedleer som i 01 ble valgt Stipet til å profilfelt sitte i styret frem til 016: Navn Distrikt Stipet Stipet profilfelt 6 x høyde Fartsomr. 6,5 6 fra 6 venstre x høyde x høyde kant 6 6 Harald Åge Weines 1,5,5 fra fra venstre kant IRkant Toy Øvstegård UR Per Talleraas 6 x høyde UR6 Jarle Kirkeslett,5 fra venstre kant IR Atle Olav Trollebø IR Edgar Andersen 4 UR Roar Gallis 5 UR OM KVOTERING: FORDELING PÅ FARTSOMRÅDE OG DISTRIKT Ved styrevalg er det i utgangspunktet de medleer som får flest steer på steeseddelen, som får en plass i styret. Men dersom resultatet etter opptellingen viser at resultatet ikke er forenlig med vedtektenes besteelser om representasjon på fartsområde og distrikt, må det kvoteres. Det skal i normalt velges 7 nye styremedleer ved hvert styrevalg. Den som har flest steer av de som ikke koer med i styret fra sitt distrikt, blir vararepresentant for dette distriktet. FARTSOMRÅDE: Vedtektenes 14: «Hvert fartsområde skal til enhver tid ha minst seks styrerepresentanter.» STEM PÅ WEB - ENKLERE OG RASKERE! De som har mottatt steemateriell som ordinær post kan også stee ved styrevalget elektronisk. FØLG FREMGANSMÅTEN BESKREVET I BREVET DU HAR MOTTATT. Hvert medlem kan stee én gang. Steesedlene som sendes per post blir sjekket mot elektroniske steer, slik at det ikke er mulig å stee dobbelt. Av styremedleene valgt for som fortsetter i styret, representerer 4 utenriksfarten og innenriksfarten. Nøkkelen for fordeling på fartsområde ved dette valget blir derfor: Fra innenriksfarten skal det velges minimum maksimalt 5 representanter Fra utenriksfarten skal det velges minimum - maksimalt 4 representanter DISTRIKTSFORDELING: Vedtektenes 14: «Hvert distrikt skal alltid være representert med minimum to maksimum fire styrerepresentanter.» Styremedleene som er valgt frem til 014, fordeler seg slik: 1 representerer hvert av distriktene 1, og 4 og representerer distrikt og 5. Nøkkelen for distriktsfordeling ved dette valget blir derfor: Fra Distrikt 1 velges minimum 1 - maksimalt representanter Fra Distrikt velges minimum 0 - maksimalt 1 representanter Fra Distrikt velges minimum 1 - maksimalt representanter Fra Distrikt 4 velges minimum 1 - maksimalt representanter Fra Distrikt 5 velges minimum 1 - maksimalt representant DISTRIKTENE: Distrikt 1: Finnmark, Troms og Nordland fylker. Distrikt : Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylker. Distrikt : Sogn og Fjordane og Hordaland fylker. Distrikt 4: Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder fylker. Distrikt 5: Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus fylker.

5 . De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv: Johnny Hansen Selvær Alder: 0 Overstyrmann Nordnorsk Shipping AS Verv: Forbundets kontaktperson i rederiet 1. a) Det må jobbes for å styrke nivået på den maritime utdanningen. Med de kostnadene det er å ansette norske sjøfolk i dag, må vi kunne tilby kvalitet på det vi gjør og bruke det som vårt konkurransefortrinn. på felt Se forklaning på side felt 4 Se forklaning Alder: 5 side 4 på felt Se forklaning side 4 plassering plassering DISTRIKT 1 plassering b) Forbundet bør også være en pådriver for å samle alle sjøfolk i ett forbund. I dag seiler det mange båter på kysten med -6 mann ombord, da blir det meningsløst å skulle representeres av tre ulike forbund.. På lengre sikt må det jobbes aktivt mot politisk nivå for å sikre raene for fremtidig nærskipsfart. En må da se på både nettolønnsordningen, infrastrukturen og avgiftsnivået på hele transportkjeden. Skal vi kunne konkurrere med transportører på landsiden i fremtiden må vi kunne tilby langt mer komplette og effektive løsninger på transport, til en konkurransedyktig pris. Alf Zachariassen Haerfest Boreal Transport Nord AS Verv: Styrerepresentant, tidligere hovedtillitsvalgt 1. Bemanning: Viktigste sak både kort og langsiktig, har jobbet mye mot nedbemanning men veldig lite vi har fått igjennom. Her må vi sette inn mer krefter for å få rederiene og SD til å forstå at ulykkestallene går ned med økt og riktig bemanning b) Anbudsregime: Her må alle forbundene samarbeide om å få sikkerhet inn i anbudsdokumenter, bemanning, hviletid, arbeidsforhold og få fjernet bøter som gir mannskapene ombord et ekstra stressmoment i tillegg til alt som er fra før. Vi må få norske lønns og arbeidsvilkår på alt av fartøy i norske farvann. Da vil vi få en økning av nordmenn på alle skip her. Dette er en sak Frp har vært for utenfor regjering, håper de er for når de nå er i regjering. Et forbund: Jobbe aktivt mot å slå saen alle sjøforbundene til et. Større forbund gir mer makt! Asbjørn Inge Thomassen Svolvær Alder: 50 Redningsselskapet - Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning Verv: Tidligere hovedtillitsvalgt og forhandlingsutvalg innenriks 1. Sikre og bedre nettolønnsordningen. Allmengjøring av tariffavtalene på norsk sokkel. Herleif Frisk Alta Alder: 47 Overstyrmann Solstad Shipping AS 1. a) Sakene som jeg mener det må jobbes med er å opprette nettolønnsordningen, og at den indeksreguleres. b) Arbeide for å øke transporten fra land til sjø.. I framtiden må det jobbes for å opprette rekruttering av norske sjøfolk, flere lærling- og kadettplasser. Nordmenn på norske båter. Eirik Angell Svolvær Alder: 55 Knutsen OSA Shipping AS 1. Tariffarbeid for å sikre våre lønns- og avtalevilkår. Generell rådgivning til medleer og potensielle medleer, da med tanke på rekruttering. Bemanningssituasjon for ferger, hurtigbåter og resten av kystflåten: Denne bør økes av sikkerhetsmessige årsaker med tanke på fatigue. Tilrettelegge for rekruttering til offiserstillinger, samt få lovfestet refusjonsordningen. Norske sjøfolk på norske fartøyer i innenriksfart, samt på norsk sokkel. Bemanningsregler etter australsk og brasiliansk modell bør innføres for å beholde den norske sjømann på norske skip i norske farvann.. Fortsette arbeidet med rekrutering til yrket, og arbeide opp mot rederiene for at de skal fortsette og gjerne øke inntaket av lærlinger og kadetter. kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C). kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C). 4 kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C).

6 . De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv: DISTRIKT Runar Johnsen Vartdal Alder: 4 Fjord1 Verv: Tidligere tillitsvalgt og varatillitsvalgt 1. a) I nær fremtid må 8 Norsk fra Sjøoffisersforbund venstre kant følge opp bemanningssaker og sikkerheten på innenriks 8 8 fra fra venstre kant kant fergefart. Anbudsprosessene fører til et stadig større press for å få gjennomført mannskapsreduksjoner slik at rederiene skal tjene penger. e blir ikke hørt i bemanningsdiskusjoner og flere og felt, fast oppsett flere ferger går 8 kun med fra venstre sikkerhetsbemanning kant som dermed blir til driftsbemanning. Dette setter sik- felt, fast 50 fast oppsett kerheten på prøve siden det tidvis ikke er nok mannskap til å utføre sikker drift og lovpålagte arbeidsoppgaver. b) Slik dette holder på å utvikle seg felt, kan det kun fast være oppsett kort tid før en alvorlig ulykke inntreffer. Norsk 8 fra topp 50 Sjøoffisersforbund 8 8 fra må fra topp sette topp press på Sjøfartsdirektoratet og myndigheter slik at dette ikke får utvikle seg 17,5 17,5 14,5 17,5. På sikt må 8 Norsk fra 14,5 Sjøoffisersforbund topp 14,5 jobbe med å rekruttere ungdoer til sjøfarten. For at ungdoer skal fristes til å ta jobb i innenriksfarten må det fokuseres på å få opp hyrene slik at ikke all arbeidskraft rekrutteres 17,5 til offshore og oljerelaterte yrker. Videre må fokuset rettes mot at det 14,5 skal være norsk bemanning på norske fartøy. Norsk Sjøoffisersforbund må jobbe for å påvirke myndighetene til å tilrettelegge for at norske rederiene skal kunne bruke norsk arbeidskraft på sine fartøy. Vi kan ikke sitte å se på at den norske sjømann settes på land til fordel for billig utenlandsk arbeidskraft. Øyvind Åkre Vestnes Alder: 4 Farstad Shipping ASA 1. a) Holde fokuset vårt på lønn og tariffavtale. b) Vi har ei stor utfordring i å få fram meininger og innspill fra dei seilende, dette må vi gjøre noe med. Slik industrien og rederiene har utviklet seg blir meir og meir av besluttningene tatt på kontor og etater i land. Spesielt kaptein og maskinsjef er i dag meir som ein underdirektør/ bedriftsledere for eit fartøy å rekne. Vi bør jobbe for at kapten og maskinsjef opprettholder sin makt og er med på omstillingen i næringen. Rederiene må etterutdanne offiserer i ledelse, prosjektutvikling etc. Marius Mandal Bårdsgjerde Ålesund Alder: 4 1. styrmann Stipet Stipet profilfelt 6 x høyde 6,5 6 fra 6 venstre x høyde x høyde kant 6 6,5,5 fra fra venstre kant kant 6 x høyde 6,5 fra venstre kant Island Offshore Management AS Verv: Tillitsvalgt, tidligere leder i Studentkontaktutvalget (SKU) 1. a) Rae- og konkurransevilkårene må på plass for å sikre norske sjøfolks posisjon i dagens situasjon, og ikke minst utvikle og styrke denne i fremtiden. Allmengjøring av tariffer og lovfestet nettolønnsordning tilpasset den generelle utviklingen er de mest fremtredende sakene for dette. Det er på tide å få dette på plass for sjøfartsnasjonen Norge! b) Den gode rekrutteringen til maritim utdanning de siste årene må utnyttes slik at alle blir fanget opp av næringen og har en meningsfull vei inn i sjøfarten. På denne måten kan også nyutdannede være med å utvikle og styrke den norske maritime kompetansen innenriks og utenriks.. NSOF må i samarbeid med alle andre aktuelle aktører jobbe intenst opp mot politikere og regjering for å få gjennomslag for en solid, stabil og fremtidsrettet politikk for sjøfartsnasjonen Norge og den norske sjømann. Dette må gjelde for alle deler av sjøfarten. Et grunnleggende tema for dette er en utvikling av maritim utdanning! Utdanningsinstitusjonene bør være helt på høyde med nivået i den moderne skipsflåten og ha et solid fokus på forskning og utvikling, slik at ikke bare næringen i seg selv men også skoler og nyutdannede holder et verdensledende nivå. mer fra distrikt >. 5

7 . De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv: Harald Søvdsnes Eidså Alder: 57 Golden Energy Offshore Verv: Tidligere styremedlem, hovedtillitsvalgt og forhandlingsutvalg utenriks plassering plassering DISTRIKT plassering 1. Allmenngjøring av Norske tariffer på Norsk sokkel er utvilsomt sak nr. 1. Dette sikrer Nasjonen mot sosial dumping og er et «likhet for loven prinsipp for alle». Pålegge Kystverket å utdanne norske navigatører til farledsbevis for hele kysten Pr. dato har det blitt slik at nyutdannede norske navigatører er utestengt fra å praktisere egen yrkesutdanning i hjemlige farvann. Dette kan ikke fortsette uten at departementet selv må ta ansvar ved å påta seg kostnader tilknytt utstedelse av Farledsbevis.. Den maritime næringen er en av Norges aller viktigste kilder til verdiskaping og dermed bidragsytende til bevaring av velferdsstaten. Ansettelse av norske sjøfolk også i fremtiden er både nødvendig og lønnsom for den maritime næringen totalt sett. Norske territoriale landegrenser skal ikke være grunnlag til forskjellsbehandling av norske og internasjonale mannskaper som har sitt yrke innenfor norske landegrenser, noe som underbygger krav om lovfestet tiltak for norske tariffer på norsk sokkel. på felt Se forklaning på side felt 4 Losen er uten Se forklaning ansvar for side navigeringen 4 av fartøyet, det er det fartøysjef eller hans stedfortreder som innehar. Men lovverket til farledsbevis har blitt såpass innfløkt og kostnadsstyrt at Kystverket må ta konsekvenser av eget på felt regelverk og påta seg etterutdanning av norske navigatører for hjemlige farvann. Se forklaning side 4 Pål-Morten Lillerovde Ålesund Alder: 4 Remøy Fiskeriselskap AS 1. Bemanning / Rekrutering og tariff i fiskeflåten er det viktigste akkurat nå siden det har vært nybygg og effektivisering av fartøy.. Sikkerheten i fiskeflåten er det som må stå i høysete i fremtiden. kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C). kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C). 6 kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C).

8 . De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv: 8 fra venstre kant 8 8 fra fra venstre kant kant Gunnar Paulsen Flaktveit Alder: 4 Overstyrmann Farstad Shipping AS Verv: Hovedtillitsvalgt, tidligere varamedlem styret og forhandlingsutvalg utenriks. DISTRIKT Terje Kallevåg Bømlo Alder: 58 Eidesvik Verv: Styremedlem, tidligere hovedtillitsvalgt og tillitsvalgt 1. a) Den viktigste saken er å få allmengjøring av norske lønns- og arbeidsvilkår langs kysten og på felt, fast oppsett norsk sokkel. Dette 8 fra for venstre å sikre kant norske arbeidsplasser også i framtiden, både til vanns og på land. felt, fast 50 fast oppsett Den maritime klyngen er helt avhengig av 50 norske 50 sjøfolk som opparbeider kompetanse til sjøs, for å løse framtidige utfordringer både på land og hav for å videreutvikle løsninger som vil koe hele samfunnet til gode. felt, fast oppsett 8 fra topp 50 b) Jeg vil også 8 8 kjempe fra fra topp topp for en økning i sjømannsfradraget. Dette fordi jeg mener det er essensielt at hyren til sjøfolkene også skal kunne kompensere samboere/ektefelles inntektstap som følge av at 17,5 sjømannen har mindre tid hjee. 17,5 14,5 17,5 8 fra 14,5 topp 14,5. NSOFs påvirkning nasjonalt og internasjonalt for å bedre regelverk og rettighetene til alle sjøfolk. Dette er en lang og 17,5 tidkrevende prosess, men vil krones med at alle vil få det bedre. Målet må tilslutt 14,5 være at det ikke skal finnes sosial dumping, verken på hav eller land! Peder-André Søvdsnes Bergen Alder: 4 1 styrmann/dp-operatør Stipet Stipet profilfelt 6 x høyde 6,5 6 fra 6 venstre x høyde x høyde kant 6 6 Island Offshore,5 Crewing,5 fra fra AS venstre kant kant Verv: Hovedtillitsvalgt, forhandlingsutvalg DSO 6 x høyde 6,5 fra venstre kant 1. a) Jobbe for å få innført allmenngjering av norske tariffavtalar på norsk sokkel/norsk farvatn for å hindre sosial dumping i våre farvatn. b) Å innføre nettolønnsordninga /refusjonsordninga på NIS for også å sikre betre rekruttering av norske sjøfolk i utanriks /internasjonal fart.. På eit lengre perspektiv må gjere det vi kan for å få modernisere den maritime utdanninga slik at sjøfolka som vert utdanna er rusta til å møte den moderne skipsflåten. Vi må og sørge for at dei som vert utdanna både som «underordna» får seg lærlingplassar og at dei som kjem ut frå teknisk fagskule/høgskulen får sine kadettplassar slik at rekrutteringa ikkje stoppar opp. Frode Almeland Fana Alder: 8 Fosen Namsos Sjø AS 1. a) Arbeide for å justere taket på nettolønnsordningen som ikke har blitt justert siden 008. b) Bedre pensjons- og forsikringsavtaler for sjøfolk.. Sørge for gode lønns- og arbeidsvilkår for medleene, og forhindre sosial dumping. 1. a)jobbe for å påvirke regjeringen for en heving av taket på refusjonsordningen. Dette for at en kan konkurrere bedre mot de utenlandske rederiene. Det bør også være en tverrpolitisk avtale, slik at en har en overskuelig sikt på dette. b) Noe må gjøres for å redusere flukten til riggmarkedet. Forbundet bør ta en evaluering på tiltak, gjerne saen med de andre forbundene.. Norge må bli mer proteksjonistisk for å verne sine sjøfolk. En trenger ikke å gå så langt som enkelte andre land har gjort, men en viss grad av selvforsvar må vi tillate oss. Roger Rivedal Mathopen Alder: 45 Norled AS Verv: Tillitsvalgt 1. NSOF skaper en fremtid for norske sjøfolk. De bidrar aktivt med kampanjer. De bidrar med å styrke landets aktive maritime politikk. NSOF jobber aktivt med gode raevilkår, sikre rekruttering, og allmenngjøring av tariffavtaler har vært ett sentralt tema. NSOF står også sentralt om medleenes fordeler, skape avtaler igjennom sitt medlemskap.. Skape sikre og trygge arbeidsplasser for norske sjøfolk. Hindre sosial dumping. Norske redere må videreføre den tradisjon Norge har skapt, og satse på norske sjøfolk. NSOF vil også bidra sterkt med formidling av kunnskap, for å styrke inspirasjonen. Den maritime næring står sterkt. Dette vil utvikle seg, og medleer trenger teknologisk kompetanse. Være med å skape/ opprette tema som medleer er interessert i, øke faglig kunnskap. 7

9 . De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv: plassering plassering DISTRIKT 4 plassering Lars Eigil Sørensen Vedavågen Alder: 45 Solstad Shipping AS Tore Undheim Bryne Alder: 51 Norled AS Verv: Tidligere tillitsvalgt 1. Kursendring nå «handlingsplan 014/015». Bedre og mer fleksible pensjonsordninger; Gjøre pensjonsalder fleksibel, fjerne særregel mellom 60-6»sjømannspensjon» Mulig med pensjon + å arbeide. Innføre OTP og inkludere gael tilleggspensjon i den. Ved å fjerne 60-6 særordningen vil trolig flere seile. Vi som får ta del i OTP vil gå en gullkantet pensjontilværelse i møte. Ved OTP får etterlatte innbetalt pensjon. Innføre nettolønn for alle norskeide fartøy. Nettolønn bør følge den norske sjømann uavhengig hvilket flagg de seiler under. Få fjernet taket på nettolønn. Heve sjømannsfradraget til 00 k både for fiskere og sjøfolk. Når norske sjøfolk er mangelvare vil det ansettes flere. Mangelvarer stiger normalt i verdi.. Et enda sterkere forbund, få tilbake «frafalte», kapre studentene, vurdere saenslåing. Dessuten videreutvikle det gode samarbeidet med rederiene. Muligheter for nye fleksible friordninger. Staten må ta større del av opplæringskostnad. Ved å betale 80 % av lærling / kadettutgiftene får vi nok plasser i alle rederier. Bedre grunnutdanningen ved på utvidet felt bruk av simulator for få opp kvaliteten. Fjerne datostempel for farledsbevis Se forklaning og gjøre side 4det enklere for norske å få nytt. Eksempel gratis opplæring på Se forklaning på side felt 4 simulator for de som ønsker. Den norske offiser skal ta tilbake kysten våres. Å forbedre «Sør for Brest» på avtalen, felt betalt fra dør til dør. Se forklaning side 4 Knut Erik Haugen Tau Alder: 44 Overstyrmann Fjord1 1. Bemanningsreduksjon: Allmenngjøring av tariffavtaler må på plass for å hindre sosial dumping. Det må tilrettelegges for at utenlandske og norske arbeidstakere har like lønns- og arbeidsvilkår i norsk innenriksfart. I forbindelse med innføring av anbud har det blitt større press på rederiene for å redusere bemanning. Skipene er blitt større, bemanningen har krympet samtidig som navigatørene blir pålagt stadig flere arbeidsoppgaver. Det er Sjøfartsdirektoratets oppgave som utsteder av bemanningsoppgaver å påse at sikker drift iht lover og forskrifter lar seg utføre utfra bemanning.. Gode forutsigbare raebetingelser er nøkkelen til at vi også i framtiden kan opprettholde og styrke vår rolle som en av de ledene skipsfartsnasjonene med offiserer som innehar høy kompetanse. Dette gjelder innenfor alle ledd, fra støtte til våre skoleskip/utdanningsinstitusjoner som jeg mener gjør en fantastisk jobb, til skatterefusjonsordningen som gjør at sjøfolk etter endt utdannelse har en jobb å gå til. Skatterefusjonsordningen må indeksreguleres 1. a) Foruten å arbeide for dei beste lønns og arbeidsvilkår for medleene, er det viktig å arbeide for at lokale saker/avtaler blir knytta nærmere regionsledelse og ledelse sentralt i forbundet. Dette for å støtte opp om den lokalt tillitsvalgte og for å kvalitetssikre sakene og saksgangen mellom forbundet og rederiet. b) For å sikre arbeidsplasser i Norge er det viktig få igjennom ein allmengjering av tariffavtalen på norsk sokkel.. Fram over i tid er det nødvendig å påvirke myndighetene - i å få ein større andel av transportbehovet over på sjøen. - i å ha eit høgt kompetansenivå og å tilrettelegge kurs og kompetanseheving på ein kostnadseffektiv måte. - i å ha ei forsvarleg drifts- og sikkerhetsbemanning på norske skip. For å vekse som organisasjon og dermed få større tyngde i forhandlingar, er det svært viktig med engasjerte medleer. Ein bevisttgjering av alle medleers ansvar og påverkningskraft er derfor viktig for kva rolle NSOF får i framtida. kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C). kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C). 8 kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C).

10 . De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv: Tor Anders Berge Forsand Alder: 4 Maritim seksjonsleder COSL Drilling Europe Verv: Tillitsvalgt, forhandlingsutvalg DSO, tidligere hovedtillitsvalgt 8 fra venstre kant 8 8 fra fra venstre kant kant 1. a) En av de to viktigste sakene for NSOF akkurat nå er å fortsette presset på politikerne for å forbedre og opprettholde konkurranseevnen til norske sjøoffiserer som vi dessverre stadig ser blir felt, fast oppsett byttet ut med billigere 8 fra utenlandsk venstre kant mannskap. felt, fast 50 fast oppsett b) En annen viktig sak som henger saen med konkurranseevnen, er aktivt engasjement i rekrutteringsarbeidet til den maritime næringen. En del av grunnen til at utenlandske offiserer ofte velges er ganske enkelt mangel felt, på norske. fast For oppsett å videreføre og bevare norske sjøoffiserers 8 fra topp 50 maritime kompetanse 8 8 fra fra topp og topp gode rykte, må vi derfor fokusere på rekruttering til bransjen. 17,5. En av de viktigste sakene sett i et lengre perspektiv er saenslåing mellom Det norske 17,5 14,5 17,5 maskinistforbund 8 fra 14,5 og topp 14,5 Norsk Sjøoffiserforbund. Skal vi som offiserer til sjøs få gjennomslag for våre saker står vi etter min mening mye sterkere saen. På riggsiden har vi allerede DSOsamarbeidet, som 17,5 de aller fleste medleer er fornøyde med. For noen år tilbake stemte 9% 14,5 av NSOF- medleene for saenslåing med DNMF. En saenslåing av DNMF NSOF mener jeg kun gir fordeler gjennom bl.a. enda bedre oppfølging, flere/bedre fordeler, samlet kompetanse og mer slagkraft. I forbindelse med rekruttering må vi også sikre et bra utdanningsløp i samarbeid med næringen og rederne. Arnt Petter Tangjerd Haugesund Alder: 7 Stipet Stipet profilfelt 6 x høyde 6,5 6 fra 6 venstre x høyde x høyde kant 6 6,5,5 fra fra venstre kant kant 6 x høyde 6,5 fra venstre kant Overstyrmann Knutsen OAS Shipping AS Verv: Hovedtillitsvalgt DISTRIKT 4 1. Forbundet skal jobbe for er å sikre norske arbeidsplasser på norske skip. Dette tror jeg best oppnås ved bearbeiding av politikere og også bearbeiding av de store aktørene i markedet, som Statoil. Jeg har tro på at om oljeselskapene i en bisetning hadde uttalt at de ville foretrekke norsk bemanning på skip som skulle arbeide for dem i Nordsjøen, så hadde mange arbeidsplasser vært skapt og sikret for nordmenn. Dessuten må kampen mot sosial dumping i norske farvann intensiveres for ellers å sikre norske arbeidsplasser. Blir det mindre penger å spare for rederne ved å velge utenlandsk arbeidskraft er det litt større mulighet for at nordmenn vil være å foretrekke.. På lengre sikt må vi arbeide for å gjøre rederiene sterkt avhengige av oss, slik at de ikke kan bytte oss ut. Det gjøres ved å bearbeide politikken. 9

11 . De viktigste sakene for Norsk Sjøoffisersforbund i et litt lengre perspektiv: plassering plassering DISTRIKT 5 plassering Øystein Torp Larvik Alder: 5 Verv: Styremedlem, tidligere hovedtillitsvalgt og forhandlingsutvalg utenriks Birger Hågensen Kråkerøy Alder: 58 Bastø Fosen AS Verv: Hovedtillitsvalgt 1. a) Vi må jobbe hardt og få regjeringen til å forstå viktigheten av å beholde den norske sjømann. Legge til rette ordninger som gjør oss konkurransedyktige internasjonalt. Taket må heves og i beste fall fjernes hva nettolønnsordningen angår. b) Føler vi er på kanten til å miste troverdigheten blant de unge om at «sjøen» er en sikker arbeidsplass. Vi må jobbe hard for en snuoperasjon som igjen gir yrket tilbake tryggheten om at sjøen er en sikker og god levevei. Det er avgjørende for hele det maritime klusteret og vi må virkelig fortsette med jernhånd for å få regjeringen til å forstå viktigheten av dette.. Arbeide intenst for at regjeringen skal se klart verdien av en aktiv norsk sjømann, slik at de opprettholder og legger til rette enda bedre vilkår for at vi skal kunne være konkurransedyktige. Kunne fortelle unge søkende at et maritimt valg er en sikker og god arbeidsplass. Da må vi hele tiden ha regjeringen på vår side, med avtaler som gir rederen lyst til å satse norsk. Dette er en stor oppgave, men med sjømanns mot, kan fjell rokkes. Vi trenger stabile og forutsigbare raevilkår, som er vårt ansvar å få til i respekt både for dagens sjømann samt koende unge. på felt Se forklaning på side felt 4 Se forklaning side 4 Claus P. Horntvedt Sandefjord på felt Se forklaning side 4 Alder: 58 Color Line Verv: Styremedlem, forhandlingsutvalg utenriks 1. a) Forbundet må opprettholde dialogen med politikere, spesielt med medleer av den nye regjeringen for sikre at nettolønnsordningen opprettholdes for alle fartøystyper og stillingskategorier. b) Den nye regjeringen må heve taket på refusjonsbeløpet, og lovfeste nettolønnsordningen ved neste års statsbudsjett. 1. a) Bevare og videreutvikle nettolønnsordningen slik at de som seiler i utenriksflåten lettere kan konkurrere med utenlandske sjøfolk om jobbene til sjøs. b) Etter regjeringsskifte tror jeg det blir svært viktig å ta vare på opparbeidede rettigheter i forbindelse med turnuser, arbeidstid osv. Viktig at disse tingene er forutsigbare for sjøfolka.. Rekruttering av unge til sjømannsyrkene. Det må mere stimulering til for at rederne skal synes det er attraktivt å tilby lærlingeplasser både utenriks og innenriks. Bemanningsproblematikken er en gjenganger som det må settes et mye sterkere søkelys på både nå og i et lengre perspektiv, så lenge vi har et sjøfartsdirektorat som jobber som redernes representanter og ikke tar hensyn til kapteinens meninger i bemanningssaker. Arild Mosteid Rygge Alder: 40 Styrmann Norled AS. Den nye regjeringen har signalisert at de vil vurdere å fjerne fartsområdebegrensningen på norskekysten for NIS-skip. Vi må styrke NOR- registeret i nasjonale farvann, på sokkelen og i norsk innenriksfart. NSOF må arbeide for å styrke seg som en profesjonsorganisasjon. Knut Simen Krafft Kragerø Alder: 5 1. styrmann Farstad Shipping ASA 1. a) Kravet til kompetanse bør ikke kunne reduseres som et sparetiltak på lønnskostnader. b) Skiftordninger bør være slik at arbeidsbelastning over tid tas mer hensyn til.. Samordning av lønnsavtaler på tvers av rederiene er viktig for å unngå en konkurransefordel hos selskaper med dårligere vilkår. Lønnsavtalene bør være detaljerte for å unngå forskjellige tolkninger. 1. a) Forbedre pappapermisjonsordning (er selv nybakt far). b) Jobbe aktivt for å tilrettelegge arbeidsforhold for sjøfolk som opererer worldwide, for eksempel når det gjelder slitsoe og lange reiser for av- og påmønstring.. Norge må ha et godt utdanningssystem for å opprettholde sjøfolks spesialkompetanse. I den saenheng må vi kan også ha gode på muligheter blå gradering for (PMS videreutdannelse C - PMS 11 Forbundet C). må dessuten jobbe tett kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C). opp mot politikere og Storting og satse hardt på miljøvennlig skipsfart. 10 kan på blå gradering (PMS 7707 C - PMS 11 C).

12 VELKOMMEN TIL HAUGESUND Norsk Sjøoffisersforbunds 1. landsmøte går av stabelen i Haugesund lørdag 6. april 014. I tillegg til en fagseminardel består dagsorden av behandling av forbundets aktiviteter, planer og økonomi. Resultatet av styrevalget legges også fram. 8 fra venstre kant 8 8 fra fra venstre venstre kant kant Åpen for alle medleer Alle forbundets medleer kan delta på landsmøtet. Til landsmøtemiddagen sae kveld er ledsagere også invitert. felt, fast oppsett 8 fra venstre kantfelt, fast 50fast felt, oppsett oppsett 8 fra topp 8 8 fra fra topp topp 17,5 14,5 17,5 17,5 8 fra topp 14,5 14,5 felt, fast oppsett 50 Meld deg på via eller kontakt forbundet per telefon: LANDSMØTEHOTELL: Landsmøtet 014 går av stabelen på Rica Maritim Hotel 17,5 14,5 som ligger idyllisk til ved Smedasundet i Haugesund. 6 x høyde 6 Stipet Stipet profilfelt profilfelt,5 venstre kant 6 fra 6 x høyde x høyde 6 6,5,5 fra fra venstre venstre kant kant 6 x høyde 6,5 fra venstre kant 11

Stemmeseddelen. Bruk din stemme få innflytelse! Presentasjon av de 25 styrekandidatene Praktisk informasjon om stemmeseddelen 2016

Stemmeseddelen. Bruk din stemme få innflytelse! Presentasjon av de 25 styrekandidatene Praktisk informasjon om stemmeseddelen 2016 Stemmeseddelen Bruk din stemme få innflytelse! 2016 Presentasjon av de 25 styrekandidatene Praktisk informasjon om stemmeseddelen 2016 Nyttig å vite om stemmeseddelen UTSENDELSE OG FRISTER: Stemmeseddel

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Tilknytning til maritim utdanning/maritime yrker 1. Kryss av ved det faget du har tatt utdanning i: 1. Matros 53% 2. Motormann 46% 3. Skipselektriker

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Maritim strategi Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Arve Kambe Stortingsrepresentant, Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen HAUGESUNDSKONFERANSE N

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Forside HAUGESUNDKONFERANSEN NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Tor Egil Fjelde Maritimt Forum Kadettdatabasen gjør det enklere for studentene å finne seg kadettplass,

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse 2 DNMF DSO DNMF DSO 3 Fagforeningen som utgjør en forskjell Hva er en fagforening? Et sted du får billige forsikringer og flotte vervepremier? Eller er det

Detaljer

Strategidokument for Norsk Sjøoffisersforbund STRATEGIDOKUMENT NORSK SJØOFFISERSFORBUND MÅLSETTINGER OG AKTIVITETER 2007-2008

Strategidokument for Norsk Sjøoffisersforbund STRATEGIDOKUMENT NORSK SJØOFFISERSFORBUND MÅLSETTINGER OG AKTIVITETER 2007-2008 STRATEGIDOKUMENT NORSK SJØOFFISERSFORBUND MÅLSETTINGER OG AKTIVITETER 2007-2008 Side 1 av 16 STRATEGIDOKUMENT Norsk Sjøoffisersforbund INNHOLD: 1. Like rammevilkår og et styrket maritimt Norge...3 1.1.

Detaljer

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Sjøoffisersforbund Norsk Sjøoffisersforbund BØLGETOPPER 2012-2014 Leder Landsmøteperioden vi nå har lagt bak oss har vært krevende, utfordrende og givende. Årene 2012-2014 har vært preget av stortingsvalg og regjeringsskifte.

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Innspill til evalueringen av regjeringens maritime strategi

Innspill til evalueringen av regjeringens maritime strategi Nærings- og handelsdepartementet v/statsråd Trond Giske Postboks 804 Dep 0030 Oslo Oslo 7. mai 202 Innspill til evalueringen av regjeringens maritime strategi Vi viser til Nærings- og handelsdepartementets

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Hva gjør Norges Fiskarlag for å rekruttere og øke kompetansen innad i næringen?

Hva gjør Norges Fiskarlag for å rekruttere og øke kompetansen innad i næringen? Hva gjør Norges Fiskarlag for å rekruttere og øke kompetansen innad i næringen? Janita Arhaug Rådgiver Møre og Romsdal Fiskarlag Norges Fiskarlags styringsgrupperepresentant i Sett Sjøbein Hva/hvem er

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Utviklingen i det totale antall opplæringsplasser med tilskudd 2004-2013 - hvert første halvår

Utviklingen i det totale antall opplæringsplasser med tilskudd 2004-2013 - hvert første halvår Utviklingen i det totale antall opplæringsplasser med tilskudd 2004-2013 - hvert første halvår 1. halvår 2013 Figur 1 3000 2661 2671 2500 2103 2238 2270 2292 2000 1791 1500 1392 1519 Antall plasser 1000

Detaljer

Høring Evaluering av maritim strategi Stø kurs

Høring Evaluering av maritim strategi Stø kurs Nærings- og handelsdepartementet v/statsråd Trond Giske Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Deres ref. Arkiv / Saksnr. Oslo BCC / 26. april 2012 Høring Evaluering av maritim strategi Stø kurs Det vises til Nærings-

Detaljer

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER Tore Forsmo Norges Rederiforbund KREVENDE TIDER Usikre markeder Krevende finansieringssituasjon Skip i opplag i alle segmenter Flere kan ha det verste foran seg Nybyggingsprogrammer

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold orm@dnmf.no Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen Innhold 1. Innledning Nasjonal kadettordning 2. Bakgrunn IMO STCW 95 3. Opptakskrav 4. Maritim Fagskole med motormann fagbrev, utdanningsstruktur

Detaljer

S.NR.: 6 / -Y ARKIVKODE : 2 AVSKREVET:

S.NR.: 6 / -Y ARKIVKODE : 2 AVSKREVET: SAMFERDSELSDE'ARTEMENTET AVD./SEK.: V55 S.ØEH.: JV I SEPT 2008 S.NR.: 6 / -Y ARKIVKODE : 2 AVSKREVET: Rederienes Landsforening Det Kgl. Samferdselsdepartement Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 10. september

Detaljer

MUF 2015. Olav Akselsen Sjøfartsdirektør

MUF 2015. Olav Akselsen Sjøfartsdirektør MUF 2015 Olav Akselsen Sjøfartsdirektør Maritim utdanning på Filipinene Inspeksjon frå EMSA Trua med å underkjenna utdanningssystemet Tilbod frå Noreg om bistand Fleire studieturar/ korrespondanse Fast

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

Maritimt Utdanningsforum årlig fagkonferanse (MUF2008) Sted: Color Magic Hjortneskaia Dato Mandag 24/11-2008 kl 1115-1135

Maritimt Utdanningsforum årlig fagkonferanse (MUF2008) Sted: Color Magic Hjortneskaia Dato Mandag 24/11-2008 kl 1115-1135 1 Maritimt Utdanningsforum årlig fagkonferanse (MUF2008) Sted: Color Magic Hjortneskaia Dato Mandag 24/11-2008 kl 1115-1135 Tema: Stø kurs regjeringens strategi for miljøvennlig vekst i de maritime næringer

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis.

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis. HOVEDKONTORET Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref.: Vår ref.: 2014/1924-62 Arkiv nr.: 700 Saksbehandler: Henning Osnes Teigene Dato: 30.07.2015 Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Dialogmøte om mangfold og inkludering i, Ålesund 13. november 2014 Marianne Solbakken, Distriktssenteret Identitet og tilhørighet

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Sak 13/119268 - Høring endring av tollforskriften vedrørende provianteringsregler

Sak 13/119268 - Høring endring av tollforskriften vedrørende provianteringsregler Toll- og avgiftsdirektoratet tad@toll.no Sak 13/119268 - Høring endring av tollforskriften vedrørende provianteringsregler Vi viser til høringsbrev om endring av tollforskriften datert 4. juni 2015. Oslo,

Detaljer

Den lokale rapport og sjeldenhetskomité LRSK. ved Kjetil Aa. Solbakken /LRSK-ST

Den lokale rapport og sjeldenhetskomité LRSK. ved Kjetil Aa. Solbakken /LRSK-ST Den lokale rapport og sjeldenhetskomité LRSK ved Kjetil Aa. Solbakken /LRSK-ST Hva er LRSK? Fylkesvise komiteer under NOFs fylkeslag. Består av 3-4 respekterte ornitologer med god kunnskap om fylkets fuglefauna

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Forskningens betydning for det norske næringsliv

Forskningens betydning for det norske næringsliv Forskningens betydning for det norske næringsliv Statssekretær Helle Hammer Grenland 24. september 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet 2 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I 2014 3 En prosess hvor profesjon er viktig Styret i DNMF har vedtatt å søke om medlemskap i Unio. Unio er den riktige

Detaljer

Lærling til sjøs! Torunn Lied Giske, opplæringskonsulent v/ Opplæringskontoret for Maritimefag

Lærling til sjøs! Torunn Lied Giske, opplæringskonsulent v/ Opplæringskontoret for Maritimefag Lærling til sjøs! Torunn Lied Giske, opplæringskonsulent v/ Opplæringskontoret for Maritimefag Rådgiversamling i samarbeid med Maritimt- Forum 17.okt-11 1 Presentasjon Opplæringskontoret for Maritime Fag,

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

Maritimt Utdanningsforums Fagkonferanse 20.11.06 Statssekretær Frode Berge Kielfergen MS Color Fantasy (kl.11:15, varighet 30 min.

Maritimt Utdanningsforums Fagkonferanse 20.11.06 Statssekretær Frode Berge Kielfergen MS Color Fantasy (kl.11:15, varighet 30 min. 1 Maritimt Utdanningsforums Fagkonferanse 20.11.06 Statssekretær Frode Berge Kielfergen MS Color Fantasy (kl.11:15, varighet 30 min.) Kjære alle sammen, Takk for invitasjonen! Da vi for litt over ett år

Detaljer

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjema GRUPPERING KONFIDENSIELT Egenerklæringsskjema SØKNAD OM LÆREPLASS I Pass-foto MATROSFAGET SKIPSELEKTRIKERFAGET KOKKFAGET MOTORMANNFAGET SERVITØRFAGET ANNET Husk å legge ved kopier av kompetansebevis fra

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Maritimt Forum Bergensregionen Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum - Bergensregionen Representerer den maritime næringsklyngen i Bergensregionen 150

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning,

Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning, Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning, Sertifisering og Bemanning) Det norske storting ratifiserte

Detaljer

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos Bidra til sikker seilas og rent miljø Bli statslos Den norske lostjenesten Losyrket har i Norge lange tradisjoner helt tilbake til 1200-tallet og i dag arbeider rundt 270 loser som veivisere for inn- og

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K.

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K. Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S Design/oppsett: K.Fagerland Hvordan rekruteres norsk ungdom i dag til Skipsfarten? Alternativ

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Med fleire bein å stå på.

Med fleire bein å stå på. Med fleire bein å stå på. Forventningar til den nye fylkesplanen Ulsteinvik 15.05.08 Magne Gurskevik Kleven Maritime Adm dir Ståle Rasmussen Avdeling Myklebust ca 130 tilsette Avdeling Kleven ca 215 tilsette

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet. Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS

Sjøfartsdirektoratet. Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS Sjøfartsdirektoratet Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS Kort historikk 1903 Etablert som Sjøfartskontoret. Tidligere samme år kom Sjødyktighetsloven. Første sjøfartsdirektør var Magnus

Detaljer