Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, onsdag 28.mars 2012, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, onsdag 28.mars 2012, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter."

Transkript

1 Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, onsdag 28.mars 2012, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder inn din e-postadresse til 1. Konstituering kasserer for oppdatering av a) Opptelling av stemmeberettigede medlemsregister: b) Valg av referent c) Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig Medlemsinformasjon blir lagt d) Valg av møteleder ut på 2. Årsberetning 3. Årsoppgjøret for 2011 a) Driftsregnskap b) Disponering av foreningens midler 4. Fastsettelse av kontingent og plassleie a) Budsjett for 2011 b) Godtgjørelse til styret og revisor 5 Innkomne forslag (forslagsfrist mandag 8. mars 2012) Fra Styret; 1 - Utvidelse av bryggeanlegg (informasjonssak) 2 - Plassleie fastsettelse av nye satser 6 Valg av styre (Valgkomiteen innstiller): På valg Formann: Jan Siiger Larsen (på valg i 2013 ) Nestformann: Atle Årnes (på valg i 2012) Kasserer: John Bongard (på valg i 2012 ) Sekretær: Jan Angeltun (på valg i 2013 ) Varamedlemmer : Harald Thue og Erik Frostad 1 år 7. Valgkomite: Oddbjørn Andestad, Laila Lyche og Svein Fongård 1 år 8. Valg av revisor (ikke medlem av styret) Øivind Nedre (velges for 1 år om gangen ) Vedlegg : - Årsberetningen - Regnskap, budsjett og balanse - Vedtekter er lagt ut på - Avfalls- og beredskapsplan for Holmlia båtforening og Simensbråten båtforening. - Søknadsskjema for båtplass 2012 VIKTIG! Søknad om båtplass for sommersesongen 2012, må i henhold til vedtektene være havnekaptein Atle Årnes i hende senest innen 15. mars Kun søknader innkommet innen denne fristen vil bli behandlet (i første omgang). Send søknaden på e-post til Bruk søknadsmal som du finner på Det blir alltid sendt e- postbekreftelse på mottatt søknad. Side 1

2 Årsberetning Holmlia Båtforening Styrets sammensetning siden forrige ordinære generalforsamling: Formann : Jan Siiger Larsen Nestformann/Havnekaptein: Atle Årnes Kasserer: John Henrik Bongard Sekretær: Jan Angeltun Varamedlemmmer: Valgkomite Harald Thue og Erik Frostad Oddbjørn Andestad, Laila Lyche og Svein Fongård Medlemsstatus: Båtforeningen hadde pr medlemmer. Medlemstallet er stabilt. 24 betalte ikke kontingent før fristen i Det er fortsatt bare 25 fullverdige bryggeplasser foreningen rår over og 24 innskuddsplasser. Antall leieplasser varierer fra år til år. Sommeren 2011 var det 7 leieplasser. Båtforeningens tilslutning til andre organisasjoner: Holmlia Båtforening er tilsluttet KNBF slik at medlemmer med bryggeplass hos foreningen blir innmeldt til KNBF. Jan Siiger Larsen sitter som nestleder i Region Øst s styre. Medlemskapet gir en rekke fordeler, bla. Mva-refusjon. Båtforeningen sogner til valgdistrikt Oslo Øst under Oslo kommunes småbåtutvalg. Jan Siiger Larsen har vært fast representant for Oslo Øst og har sittet i 4 perioder (16 år). Han er gjenvalgt for perioden Forsikringer og bankinnskudd Bryggeanlegget er kaskoforsikret hos Gjensidige Nor Skadeforsikring for kr ,-. Møteaktivitet: Det har vært avholdt 3 styremøter samt et samarbeidsmøte med Simensbråten Båtforening For øvrig har styret holdt løpende kontakt via , telefon og uformelle møter på brygga i forbindelse med arbeid som skal utføres. Styrets arbeid: 2011 ble det gjort en større investering. Port, gjerde, platting og låser ble fornyet (kodelås på port og dør til Blomstertønna). Sommerhavn og vinterhavn har fungert godt. Vinterhavnen hadde vi noe isproblemer og vi lærte at må la anlegget gå til isproblemet var over. Side 2

3 Medlemmene er flinke til å etterse sine egne båter og rapportere ting de oppdager ved brygga i protokollen og til havnekaptein. Det er ikke rapportert uteglemte vakter i Avfallshåndtering Fylkesmannen har, gjennom Friluftsetaten (FRI) pålagt alle båtforeninger på kommunal grunn å utarbeide en beredskaps- og avfallsplan. Gjeldende Beredskaps- og avfallsplan er vedlagt årsberetningen. Bruksrett til landfestet Båtforeningen betalte tidligere leie for bruken av landfestet. Oslo Kommune har innløst og overtatt bruksretten, og HB betaler ikke lenger for leie av strandparsell. Det jobbes fortsatt med nye standardkontrakter for båtforeninger på kommunal grunn. Det er ikke full enighet om disse kontraktene ingen kontrakter er fornyet. Parkeringsplassen: Håndteringen av parkeringsplassene må sees i sammenheng med prosjektet som inneholder kyststi mellom Fisker Syversens vei og Nordstrand Bad samt kjørevei til Sandkroken Slipp. Det tas sikte på å innarbeide parkeringsplass for Holmlia og Simensbråten i dette prosjektet. Søknad til Bymiljøetaten ble fornyet fra HB i 2010 (feb 2010) - og det jobbes underhånden, men saken er fortsatt inne til behandling. Ljansbruket: Oslo kommune ønsker å etablere ny småbåthavn på Ljansbruket og sammenhengende kyststi fra Hvervenbukta til Ingierstrand. Kommunen varsler oppstart av arbeidet. Mer informasjon er lagt ut på Ytterligere informasjon kommer på årsmøtet. Økonomi: Styret har valgte å gjøre en større investering i 2011 (ny platting, gjerde og lås), men har ellers vært forsiktig med pengebruken. HB fører regnskap etter kontantprinsippet og bokfører investeringer samme år og det medførte et driftsmessig underskudd som ble dekket inn fra disposisjonsfond. Som det fremgår av balanseregnskapet pr er kr ,64 ( ,- i 2010) innestående på konto i DNB. Båtforeningen har ingen håndkasse. Driftsregnskapet for 2011 er gjort opp med et underskudd på kr ,95 (overskudd , ). Strømkostnaden ble også merket i 2011, men forbruket og prisutviklingen følges opp nøye og er under kontroll. Etter gjennombrudd i fjor med å få satt foreningens kapital på høyrentekonto er det gledelig å konstatere at vi har fått høyere inntekt på renter i Kontingent og plassleie: Kontingenten er kr 250,-, og er skrevet ut for Kontingenten foreslås uendret for Plassleien for innskuddsplasser sommer, ble endret i 2007 og har stått uendret siden og Styret mener det er grunn for å justere opp leie i Side 3

4 Breddemeter Plassleie nå Ny plassleie 2,0m ,5m ,0m ,5m ,0m ,5m I bunn ligger 11 % økning på alle plasstyper Plassleie vinter foreslås fastsatt til kr 1400 (tidl 1200 ( + eventuell strøm etter forbruk) Leieplasser betaler dobbel plassleie sommer og vinter(+ strøm) i samsvar med tidligere vedtak. Det foreslås at forbruk av mer enn 100 KWt i sommerhavn faktureres. Etter vedtektene skal innskuddet reguleres i takt med konsumprisindeksen. Indeksen har ikke økt tilstrekkelig til at vi foreslår endring for 2012 og innskuddet settes fortsatt til kr ( kr. i forhold til årsgjennomsnittet for 1985 tilsvarte i desember 2011.) Styret konstaterer at flere innskuddshavere ikke har benyttet plassen siste 3 år. Styret vil bruke sin rett etter vedtektene å løse inn disse plassene for andre søkere med båt. De aktuelle blir tilskrevet. Utførte arbeider i 2011 Dugnad med rydding, oljing av brygge etc. Maling av Blomstertønna Ny platting, gjerde og lås Ny dør til Blomstertønna med kodelås Planer for 2012: Omlegging av taket på Blomstertønna og kle søndre vegg på nytt. Kostnaden er innarbeidet i Småbåtfondets budsjett for 2012 og vi forventer tilskudd til dette. Male nytt strøk på dør til Blomstertønna Kontrollere og vurdere et eventuelt bytte av slitte bolter i sammenføyningene mellom elementene på hovedbrygga, samt hengsler på utriggere. Dugnad avholdes ons 2. mai for HB (to 3. mai i SB) - Oppgaver på dugnad blir å rydde på land, male dør til Blomstertønnna, bolte, forbedre/skifte ut feste for luftslanger Større vedlikehold anbud ; Tak og søndre vegg på Blomstertønna ; NB: Det forutsettes at den enkelte båteier skraper flyteelement på fortøyningsutrigger. Mer om dugnaden og sommerhavn blir meddelt medlemmene som har båt på brygga i eget infoskriv og på Side 4

5 Også i år blir innkallingen og årsberetningen sendt ut på e-post for de som har oppgitt epostadresse. Oslo Jan Siiger Larsen (Leder, sign.) John Henrik Bongard (Kasserer, sign.) Atle Årnes (Nestleder, havnekaptein sign.) Jan Angeltun (Sekretær, sign.) Side 5

6 RESULTATREGNSKAP FOR 2011 Inntekter Resultat Budsjett Resultat Budsjett Resultat Budjett Medlemskontingent , , , , , ,00 Plassleie sommer , , , , , ,00 Plassleie vinter , , , , , ,00 Salg av bryggeplass , Renter , , , Simensbråten , , , , , ,00 Gebyr uteglemt vakt Strømavregning vinter HBF 9 556, , , , , ,00 MVA refusjon , ,00 Utbytte forsikring Sum inntekter , , , , , ,00 Utgifter Innløsing bryggeplass , Kontorhold 1 808, , , , , ,00 Møter og lokalleie 3 234, , , , , ,00 Styrehonorar 8 000, , , , , ,00 Andre honorarer KNBF 3 593, , , , , ,00 Leie strandparsell , , Strøm , , , , , ,00 Telefon og porto , , , Forsikring 6 517, , , , , ,00 Anleggsmessige kostnader ') , , , , , ,00 Gebyrer , Simensbråten 6 965, , , , Småbåtfondet arealleie , , , , ,00 Søppeltømming Sum kostnader , , , , , ,00 RESULTAT , , , , , ,00 Side 6

7 BALANSEREGNSKAP FOR 2011 Eiendeler Gjeld og egenkapital 1/2-part bryggeanlegg ref note ,00 Innskudd ,00 Kassebeholdning 0 Egenkapital ,59 Postbanken ,64 Underskudd , , ,64 note 1 Halvpart bryggeanlegg Halvpart ispropeller restverdi 0 Halvpart lensepumpe restverdi 0 Halvpart div. verktøy restverdi 0 Bobleanlegg anskaffet Total Side 7

8 5 Innkomne forslag Fra Styret: SAK : Utvidelse av bryggeanlegget Saksframstilling Styret har jobbet med å utvide bryggeanlegget med ca 30 plasser. Saken ble behandlet i en forhåndskonferanse i Plan og Bygningsetaten i sin foreløpige konklusjon.er skeptiske til at det etableres en ny rekke med båtplasser utenfor det regulerte området. HB ønsker fortsatt å jobbe med dette og ønsker Årsmøtets tilslutning til dette. Forslag til vedtak : Årsmøtet anbefaler styret fortsatt å jobbe for bryggeutvidelse og ønsker nærmere informasjon om konsekvenser for nye og etablerte innskuddshavere forut før endelig beslutning. SAK: Plassleie 2012 Saksframstilling: Styret viser til årsberetning og forslag og begrunnelse for å øke plassleie for Økningen er 11 % og er tatt inn lagt til grunn i budsjett for 2012 og styrer foreslår følgende satser Breddemeter Plassleie nå Ny plassleie 2,0m ,5m ,0m ,5m ,0m ,5m Plassleie vinter foreslås fastsatt til kr 1400 (tidl 1200 ( + eventuell strøm etter forbruk) Det foreslås at forbruk av mer enn 100 KWt i sommerhavn faktureres. Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til ny plassleie. Fra medlemmene: REGLER OG VEDTEKTER FOR HOLMLIA BÅTFORENING Vedtatt på ordinær generalforsamling 15. mars 1995 Revidert på ordinær generalforsamling 13. mars 1996 Revidert på ordinær generalforsamling 26. mars 2001 Revidert på ordinær generalforsamling 17.mars 2003 Revidert på ordinær generalforsamling 22.mars 2004 Revidert på ordinær generalforsamling 20.mars 2007 Revidert på ordinær generalforsamling 24.mars 2010 Oppdaterte vedtekter (siste revisjon ) er lagt ut på HBF s nettside Side 8

9 Avfalls- og beredskapsplan for Holmlia båtforening og Simensbråten båtforening. Bakgrunn: Denne avfalls- og beredskapsplanen kommer i tillegg til det generelle havnereglementet. Hensikten er å sikre at foreningene og foreningenes medlemmer samt besøkende på bryggeanlegget, er kjent med hvordan man opptrer ved en akutt situasjon samt håndterer avfall på en god og sikker måte og i henhold til gjeldende lovgivning og forskriftene. Ansvarlig: Ansvar for revidering og oppdatering av denne planen påhviler det til enhver tid sittende styre i Holmlia båtforening og Simensbråten båtforening ved styrenes ledere. Planen skal oversendes Fylkesmannen, og senere ved betydelige endringer i havnen eller driften av denne. Behov: Holmlia båtforening og Simensbråten båtforening deler bryggenlegg med landfeste til kommunal eiendom i Fisker Syversens vei. For tiden har båtforeningene 52 båter liggende ved faste båtplasser, i tillegg et mindre antall slepejoller som enten ligger ved felles utrigger eller på hekken av en større båt. Havnen har verken opplag eller slipp/annet utstyr for å ta båter på land. Erfaringsmessig er det lite avfall fra båter i denne type havn. Foreningene har av den grunn valgt å samordne mottak av farlig avfall med nærmeste, større båtforening; Bekkelaget båtforening. Mengde av farlig avfall og mottaken vil bli evaluert etter sommersesongen Se forøvrig om plikt til logføring under pkt. Farlig avfall. Generelt om varsling: Det er eget oppslag på oppslagstavlen om hvem som skal varsles. Melding om mindre uhell eller tilløp varsles normalt til havnekaptein. Større utslipp av forurensende væske eller brann varsles til tlf Gjør deg kjent med hvor oppslaget henger samt hvem som bør/må varsles. Beredskap: Ved branntilløp kan man forsøke å slukke med pulverapparat som finnes i vaktbua samt vannslangene på brygga. Dersom man ikke umiddelbart får kontroll over branntilløpet, skal det varsles brann på tlf Vurdér eventuelle skadebegrensende tiltak, som for eksempel å benytte vannslangene på brygga til å fukte samt kjøle ned nærliggende båter. Hvis det er mulig, frigjør fartøyet fra brygga og få det ut i åpent farvann slik at nabobåter ikke antennes. Side 9

10 Husk: o Ta hensyn til vind- og strømforhold. o Ha alltid et tau festet i fartøyet slik at det ikke driver over på andre havner. o Ikke utsett deg selv eller andre for fare. Ved utslipp av forurensende væske til sjø, kan absorberende midler benyttes. Disse er tilgjengelig i vaktbua. Benytt evt. også absorberende matte eller pølser i båten dersom utslippet skyldes lekkasje i innvendige tanker. Steng av automatiske lensepumper slik at forurensningen begrenses. Ikke benytt Zalo eller annen type oppvaskmiddel, det fører til at forurensende væske synker til bunns. Det er bedre at den blir liggende på overflaten slik at den kan samles opp og at restene brytes ned på naturlig måte. Ved større utslipp varsles Brann- og redningsetaten på tlf. 110 for hjelp med begrensninger og oppsug av forurensende væske. Ved utslipp av forurensende væske på land skal absorberende bark benyttes. Forurenset bark og evt. øverste lag grus eller jordsmonn samles i plast søppelsekker og transporteres til nærmeste gjenbruksstasjon. Håndtering av avfall: Husholdningsavfall: Kan kastes i søppelkasse som er plassert ved gangvei ved nedgang til brygge, dersom det er plass i denne. Denne søppelkasse tømmes ukentlig. Hvis det ikke er plass i søppelkassen, må husholdningsavfallet tas med hjem. Avfall skal ikke plasseres ved siden av søppelkassen eller andre steder. Av miljømessige hensyn samt for å å unngå å fylle søppelkassen med avfall og ting som kan behandles på annen måte, ber vi om at: Glass og flasker leveres på nærmeste mottakssted, alt som kan pantes tas med til returautomater. Papp, plast og annet resirkulerbart materiale skal inneleveres på kommunens gjenbruksstasjon/miljøstasjon eller på egnet mottak i eget nærområde. Farlig avfall: Vi har et utmerket mottak for farlig avfall på Grønmo gjenbruksstasjon, og oppfordrer foreningenes medlemmer til å benytte dette mottaket så langt det er praktisk. For å tilfredsstille kravene til mottak i umiddelbar nærhet av hvor avfallet oppstår, har vi inngått avtale om at farlig eller spesialavfall og kan deponeres i Bekkelaget båtforenings miljøstasjon. Utgiftene til tømming deles mellom Bekkelaget -, Simensbråten og Holmlia båtforening. Miljøstasjonen er plassert rett innenfor porten til deres område. Miljøstasjonen er forskriftsmessig avlåst med kodelås. Koden er: 1234 Følg anvisningene i miljøstasjonen samt merkingen på de enkelte containerne. Fulle beholdere eller lekkasjer i miljøstasjonen meldes umiddelbart til ansvarlig hos Bekkelaget båtforening (se eget oppslag i miljøstasjonen). Det samme gjelder spørsmål om deponering av farlig avfall. Side 10

11 Loggføring: Medlemmene skal logføre hvilken mengde og type avfall som deponeres i miljøstasjonen. Skjemaer finnes i egen perm i badehuset og danner grunnlag for innrapportering. Rester av flytende maling, bunnstoff og løsemidler Emballasje med flytende malingsrester, bunnstoff og løesmidler skal kastes i egen beholder for farlig avfall. Det gjelder også pensler med rester av slike stoffer, samt spraybokser med slikt innhold. Tørr og helt tom emballasje kan kastes i restavfaller, det samme gjelder tørre pensler. Spillolje Oljerester fra motoroljer, smøreoljer etc. skal lagres i egen beholder. Det skal ikke fylles blandingsvæsker i denne beholder! Batterier Motorbatterier skal plasseres på anvist sted. Ikke legg batteriene slik at syre kan lekke ut i miljøstasjonen. Filtere for olje og drivstoff Filtre skal kastes i egen beholder for farlig avfall. Diesel- og oljefilter kan kastes i samme beholder. Brukt eller kassert elektrisk og elektroniske utstyr Vi har ikke mottak for brukt eletrisk eller elektronisk utstyr. Dette kan leveres på Grønmo Gjenbruksstasjon eller hos forhandlere av tilsvarende produkter. Brennbart avfall Noe farlig avfall kan selvantenne. Dette gjelder eksempelvis filler med linolje, gjerne blandet med spon eller sagflis, og pussestøv med lakk. I mindre grad kan andre oljemettede filler selvantenne. Papir med oljesøl skal også kastes som brannfarlig avfall.. Avfall av denne type kastes i særskilt selvlukkende beholder i mottaksstasjonen. Annet farlig avfall Som annet avfall regner vi kvikksølvholdige hjelpemidler som termometer, brytere, reléer og lysstoffrør, samt alkaliebatterier. Disse kastes i særskilt beholder, merket for dette. Annen avfallshåndtering: For tømming av septik skal septikmottak for småbåter benyttes dersom båtens septikanlegg gjør dette mulig. Septikmottaket er et enkelt system for båtfolket til å avlevere kloakken gratis og på en miljøvennlig måte. Eget mottak er etablert i Paddehavet bare noen hundre meter fra båtforeningens brygge. 8. mars 2011 Holmlia båtforening v/styret Jan Siiger Larsen Styreleder Simensbråten båtforening v/styret Arne Steck Styreleder Side 11

12 SØKNAD OM BÅTPLASS : Innleveringsfrist for medlemmer som ønsker plass i sommerhavn er iht vedtektene 15.mars. Dersom du har innskuddsplass, må du også gi beskjed til havnekaptein. Av hensyn til utarbeidelse av havneplan og vaktliste, må skjemat sendes/leveres havnekaptein Atle Årnes, Sønsterudvn 19, 1412 Sofiemyr, eller helst på e-post legg inn opplysningene i søknadstekst som er lagt på nettadressen eller du kan benytte vedlagte skjema: Tilbakemelding om å benytte sommerhavn FRIST Medlemsnr.: Etternavn: Fornavn: Adresse: Vei/gate/nr. Postnr./sted: Telefoner: Privat: Jobb: Mobil nr 1: Mobil nr. 2: Viktig for raskere info adresse: Nedenstående felter for medlemmer som ønsker bryggeplass for sommeren. NB: Gjelder alle som har eller ønsker båtplass! Båt, fabrikat: Typebetegnelse: Lengde: Totalvekt (om denne er kjent): Båtbredde: Forsikring Selskap: Polisenr : Oppgi i hvilket navn polisen lyder på : Jeg ønsker å kjøpe Sett kryss Jeg ønsker å leie Sett kryss Ønsket periode: Regnr: Anmerkninger: Underskrift: Sted/dato : Side 12

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, tirsdag 24.mars 2015, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, tirsdag 24.mars 2015, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, tirsdag 24.mars 2015, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 24.mars 2015, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 24.mars 2015, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 24.mars 2015, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

HMS Helse, miljø og sikkerhets håndbok for Øvre Nes Båtforening

HMS Helse, miljø og sikkerhets håndbok for Øvre Nes Båtforening Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 1 av 42 HMS Helse, miljø og sikkerhets håndbok for Øvre Nes Båtforening Endret dato Hva består endringen av: Utarbeidet av Godkjent av 13.02.11 Første utgave RWH Styret

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 DAGSORDEN: Lørdag 30. april 2011, kl 11:30 (fergen går kl. 10.45) i Restauranten 1. Dagsorden og fullmakter 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2012 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING 25. mars 2015 Kl. 19.00 Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen Årsmøte for 2014 Knarberg Båtforening Det inviteres med dette til årsmøte for 2014 i Knarberg

Detaljer

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA INFORMASJON TIL MEDLEMMER AV REVIERHAVNENS AATFORENING AV 1853 HOVEDØYA Havne- brygge og fortøyningsinstruks - Tomteinstruks - ygningsinstrukser - ranninstruks - Kart - Revidert dato: Av: 10.05.2003 Styret

Detaljer

HMS Helse Miljø og Sikkerhet innledning

HMS Helse Miljø og Sikkerhet innledning HMS helse, miljø og sikkerhet i båthavna. Prosjektet er utarbeidet av Roald Kristiansen og Knut Heitmann 2014 1 HMS Helse Miljø og Sikkerhet innledning Kirkenes Båtforening kan tilby meget gode og sikre

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Til andelseierne i Lønnealléen Borettslag

Til andelseierne i Lønnealléen Borettslag LØNNEALLÉEN BORETTSLAG SIDE 1 Til andelseierne i Lønnealléen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Sjekk ut våre nettsider på www.jb-forening.no

Sjekk ut våre nettsider på www.jb-forening.no ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2010 Vi ønsker deg velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å arbeide for en god båthavn med et godt båtmiljø for medlemmene, spre kunnskap

Detaljer

Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 1 Brekke Borettslag Kjære beboer! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Torsdag 10. mai kl 18.00 i styrerommet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling : Mandag, 18.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Lønnealléen Borettslag Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG

VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Deleted: 8 Bjoa Båtlag, 5584 Bjoa Stiftet 8. august 1969 VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Foto Kari Dommersnes Formatted: Indent: First line: 0 cm 1 Revisjonsliste Rev. dato Bakgrunn for endring

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Løren Borettslag Til andelseierne i Løren Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer