Notat til sentralstyret - vedlegg til landsstyresak Landsstyrevedtak i 2009 om å utarbeide forslag til Norges leger i elektronisk nettversjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat til sentralstyret - vedlegg til landsstyresak 13-2010. Landsstyrevedtak i 2009 om å utarbeide forslag til Norges leger i elektronisk nettversjon"

Transkript

1 10/530 Vedlegg Notat til sentralstyret - vedlegg til landsstyresak Landsstyrevedtak i 2009 om å utarbeide forslag til Norges leger i elektronisk nettversjon Innhold: 1. Bakgrunn 2. Historikk 2.1 Rettighetsspørsmål 3. Hva kan en eventuell nettutgave av Norges leger inneholde 4. Personvern og datasikkerhet 5. Metoder for innsamling av data 5.1 Bruk av medlemsregister - helsepersonellregister 5.2 Innhenting av opplysninger ved utsending av skjema 5.3 Egen innlegging av opplysninger på nettmedium 5.4 Bruk av opplysninger fra Norges leger eller andre biografiske opplysninger 6. Presentasjon av biografiske opplysninger 6.1 Norges leger som åpen biografi på 6.2 Norges leger som søkbart register på 6.3 Norges leger på Min side -medlemsportalen 7. Tilgang til registrerte opplysninger - fri for alle, medlemsfordel eller abonnementsordning? 8. Etableringskostnader 8.1 Oversikt over kostnadene ved utgivelse av Norges leger Antatte kostnader ved etablering av søkbar database på åpen nettside 8.3 Antatte kostnader ved videreutvikling av Min profil på Min side 9. Driftskostnader - driftsinntekter, annonsering 10. Arbeidsgruppens vurderinger 10.1 Form, innhold og sikkerhet 10.2 Økonomi 10.3 Valg av løsning 11. Forslag 1. Bakgrunn Landsstyret vedtok på landsstyremøtet i 2009 følgende forslag fremsatt av Kjell Maartmann-Moe med støtte av landsstyrerepresentant Svein Aarseth, Oslo legeforening: Norges leger - nettversjon Landsstyret pålegger sentralstyret å utarbeide forslag til Norges leger i elektronisk nettversjon, til neste ordinære landstyremøte. Forslaget skal inneholde overslag over etablerings- og driftskostnader og inntekter, hva den bibliografiske databasen skal inneholde og hvordan den skal administreres og kvalitetssikres. Til utredningsarbeidet avsettes inntil kr fra sentralstyrets disposisjonskonto. Forslaget ble vedtatt mot 16 stemmer. Forslaget innebærer et pålegg om å utrede om og i hvilken form biografien Norges leger, eventuelt fortsatt skal utarbeides - innenfor rammen av hva kan forstås som en elektronisk nettversjon. Et utredet forslag må derfor legges frem for landsstyret til vedtak. Forslaget må forstås slik at det ikke anses aktuelt å gi ut biografien i form av trykte bøker slik det ble gjort ved siste utgivelse i En slik side av saken utredes derfor ikke. Forslaget innebærer at det skal

2 2 utarbeides kostnadsoverslag for etablering og drift. Administrasjon og kvalitetssikring skal utredes og i dette forstås også at forholdet til personvern og datasikkerhet må vurderes. Generalsekretæren har nedsatt en arbeidsgruppe i sekretariatet for i et notat til sentralstyret/landstyret å utrede og eventuelt fremme forslag til sentralstyrets innstilling overfor landsstyret. Denne har bestått av Odvar Brænden, leder, Anne Torill Nordli og Anja Steinfeldt. Arbeidsgruppen har i dette notatet forsøkt å ivareta de emner som forslagstillerne har anmodet om å få utredet for landsstyret og har utarbeidet forslag som eventuelt kan fremmes av sentralstyret overfor landsstyret. 2. Historikk Den siste og trettende utgaven av Norges leger ble utgitt av Legeforeningen i 1996 etter innsamling av data i de foregående 4-5 år. Redaktør var Øivind Larsen. Denne utgaven var et fem-binds verk som omfattet alle norske leger, både levende og døde, samt ett bind som på engelsk beskrev utviklingen av legeyrket i Norge. Det er fortsatt et betydelig opplag av disse bøkene på lager. Det kan ikke legges skjul på at kostnadene ved denne utgaven var betydelige og langt over det stipulerte. Historikken til bokverket Norges leger fremkommer i Øivind Larsens forord til 1996-utgaven og skal ikke gjentas her utover følgende: Den første utgaven av Norges leger kom i 1873 og omfattet biografiske opplysninger for 875 autoriserte leger for tidsrommet 1800 til Denne og neste forøkede utgave var utarbeidet av cand. med. Frantz Kiær. Det er senere kommet nye og forøkede utgaver av bokverket med noe varierende utgivelsestakt. Disse har vært utgitt av I. Kobro, Bernhard Getz, Birger Kaada og Øivind Larsen, ofte hvert 10 år. Enkelte utgaver har bare omfattet nye leger for en avgrenset tidsperiode, mens andre har omfattet alle levende leger på utgivelsestidspunktet. Øivind Larsens forord inneholder også viktige opplysninger som beskriver arbeidet med bøkene, tilgangen på biografiske opplysninger, opplysninger om stoffavgrensning, arbeidsinnsats med mer. Fullstendig oversikt - bibliografi - over tidligere utgaver av Norges leger og andre kilder for opplysninger om leger er tatt inn i 1996-utgaven straks etter forordet. Kopi av forord og bibliografi følger som vedlegg Rettighetsspørsmål I 1996-utgaven er det angitt at Øivind Larsen og Den norske legeforening i fellessskap har opphavsrettighetene til boken. Øivind Larsen er angitt som redaktør og Den norske legeforening som utgiver og forlegger? Det er angitt på forsatsblad 2 at Overføring av informasjon fra Norges leger til elektronisk medium er ikke tillatt uten at skriftlig avtale om dette er inngått med utgiverne.. Arbeidsgruppen legger til grunn at det samtykket som er gitt til publisering - eksplisitt eller implisitt ved avgivelse av opplysninger - bare omfatter trykking i bokform. Etter arbeidsgruppens oppfatning kan det ikke presumeres at det foreligger samtykke fra hver enkelt til offentliggjøring på elektronisk medium - hvilket det etter arbeidsgruppens oppfatning vil være nødvendig å innhente uansett. 3. Hva kan en eventuell nettutgave av Norges leger inneholde Norges leger har i de fleste utgavene hatt som mål å inneholde alle norske leger, dvs også ikke - medlemmer. Arbeidsgruppen antar også at det i begrepet norske leger var tatt med alle leger som var norske statsborgere, men også utenlandske leger som var medlemmer i Legeforeningen på registreringstidspunktet og som hadde bopel og arbeid i landet. For en eventuell ny utgave vil dette kunne være en hensiktsmessig avgrensning, selv om det ikke er lett å fange opp leger som ikke er

3 3 medlemmer. Medlemsregisteret er et stykke fra å være et komplett legeregister, siden andelen medlemmer av det totale antall leger som bor eller arbeider i Norge er ca 96 %. Av leger som er utenlandske statsborgere fra land utenfor Norden er medlemsandelen ca 82 %. Selv om Legeforeningen får melding om nye leger fra Helsetilsynet, har Legeforeningen ikke vedlikeholdt informasjon om leger som ikke melder seg inn i foreningen. Foreningen har dermed ikke tilgang til et oppdatert register over alle norske leger. Det er uklart om Legeforeningen vil få tilgang til helsepersonellregisterets opplysninger for leger som ikke er medlemmer av Den norske legeforening, selv om det i 1996-utgaven ble innhentet eller forsøkt innhentet opplysninger også fra disse. I tidligere utgaver av Norges leger er følgende opplysninger helt eller delvis registrert og publisert: Navn Nåværende stillingsbetegnelser, grad, bosted Fødested Fødselsdato Mors og fars navn og yrker Eksamenssted og år for videregående skole og medisinsk embetseksamen, spesialistgodkjenninger og doktorgrad med årstall Tid og sted for turnus Tid og sted for andre stillingsforhold og avtalepraksis Div verv Opplysninger om - Publikasjoner inngåtte ekteskap, årstall - ektefelle, yrke, pikenavn, fødselsdato og fødested - barn, fødselsår - ekteskap som er oppløst Arbeidsgruppen vil - uansett valg av publiseringsløsning - legge til grunn at det bør registreres færre opplysninger enn tidligere, spesielt opplysninger som angår andre personer enn medlemmet selv og opplysninger som for eksempel kan muligjøre identitetstyveri. Dette innebærer at arbeidsgruppen ikke kan anbefale at det inntas opplysninger om egen fødselsdato, foreldrenes yrke, tidligere inngåtte og oppløste ekteskap, ektefelles yrke, pikenavn, fødselsår og dato og fødested. I tilfelle det velges en løsning hvor medlemmet selv skal legge inn opplysninger, kan slike ekstraopplysninger som den enkelte selv vil ha i tillegg til det som anbefales, for eksempel samles under vignetten andre opplysninger. Til tross for at mange mennesker legger ut en mengde svært personlige opplysninger på Facebook og lignende nettmedier, er arbeidsgruppen av den oppfatning at leger bør begrense andres innsikt i slike forhold, selv om Norges leger i betydelig grad har inneholdt slike opplysninger. Se nærmere om dette i pkt Arbeidsgruppen vil på bakgrunn av at det ikke foreligger eksplisitt samtykke til elektronisk publisering, foreslå at avdøde legers biografiske opplysninger og bilder ikke legges ut på nettet - selv om avdøde personer kan hevdes å ha et noe svakere personvern enn levende. Det kan selvfølgelig forsøkes innhentet samtykke og supplerende opplysninger fra levende, nære pårørerende, men det må antas at et slikt arbeide vil være svært arbeidskrevende. Legeforeningens lister over avdøde leger er neppe 100 % komplette når det gjelder avdøde leger som ikke var medlem av Legeforeningen. Det er fortsatt et betydelig opplag av 1996-utgaven av Norges leger på lager slik at historiske opplysninger om leger som var døde før ca 1995 fortsatt vil være tilgjengelige i lang tid fremover. 4. Personvern og datasikkerhet Arbeidsgruppen har avholdt møte med Datatilsynet Det ble fra Datatilsynet gitt uttrykk for at Norges leger i elektronisk versjon, for eksempel innscannet utgave av 1996-utgaven og ajourført etter samtykke fra den enkelte, kan karakteriseres som en biografi, og ikke et register, og derfor faller utenfor Datatilsynets virkeområde fordi Datatilsynet ikke har tilsyn med bøker som gis ut under redaktøransvar, for eksempel biografier. Til tross for Datatilsynets

4 4 oppfatning, mener arbeidsgruppen at det allikevel kan være grunnlag for å hevde at en søkbar versjon, med oppdaterte opplysninger, kan være i strid med personopplysningsloven. Sekretariatet har derfor i brev av rettet en formell skriftlig henvendelse til Datatilsynet om forholdet. Skulle Norges leger til tross for inntrykket etter arbeidsgruppens møte med Datatilsynet, allikevel ikke bli karakterisert som biografi, men som personregister, gjelder reglene i personopplysningsloven. Opplysninger i Norges leger inneholder etter Datatilsynets vurdering ikke sensitive personopplysninger, jf personopplysningsloven 2-8. Tidligere utgaver av Norges leger omfatter også leger som ikke er medlemmer, noe som medførte at bøkene ikke ga opplysninger om medlemskap i en fagforening, som anses som en personsensitiv opplysning. Dette vilkåret kunne hevdes å bli brutt dersom en åpent tilgjengelig biografi bare omhandler leger som er medlem av Legeforeningen. Verken opplysninger om ekteskap eller statsborgerskap regnes som sensitive personopplysninger. Behandlingen av slike opplysninger som fremgår av tidligere utgaver av Norges leger, må dermed bare følge reglene for behandling av vanlig personopplysninger, jf personopplysningsloven 8. Det betyr at Norges leger kan gjøres offentlig tilgjengelig dersom registrerte leger har samtykket og øvrige behandlingskrav i personopplysningsloven er oppfylt. Særlig skal det gis melding til Datatilsynet om behandling av personopplysninger med elektroniske hjelpemidler. Det er ikke nødvendig å søke om en konsesjon, jf personopplysningsloven 33. Norges leger inneholder personidentifiserbare opplysninger, som kan knyttes til en enkeltperson. Dette er personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Eksempler på hva som regnes som en personopplysning er: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilder og fødselsdato. Personopplysningsloven stiller særskilte krav til behandling av slike personopplysninger. En oversikt som Norges leger, må imidlertid som angitt ovenfor ikke nødvendigvis oppfattes som register. Under visse omstendigheter vil slike oversikter kunne ansees som biografier. De er ofte kjennetegnet av at de gir en dyp innsikt i personligheten eller er intim i sin beskrivelse av personen. Norges leger inneholder opplysninger om norske leger som nevnt ovenfor i kap 3. Om de opplysninger Norges leger omfatter, gir en dyp innsikt i personligheten, kan diskuteres. Imidlertid er begrepet biografi ikke utelukkende forbeholdt rent personlige beskrivelser. Enhver personbeskrivelse og framstilling som bærer preg av et litterært verk, kan anses å være en biografi, uavhengig av omfanget av de gitte opplysninger. Avgjørende er om den fyller et litterært formål. Etter Datatilsynets oppfatning synes det å være på det rene at opplysninger som er inntatt i Norges leger, kan framstilles i et litterært verk som ikke omfattes av personopplysningsloven. Dersom Norges leger ikke utgis som register, men som bok eller biografiske opplysninger på nett, faller denne imidlertid ikke inn under personopplysningsloven siden litterære verk av hensyn til ytringsfriheten generelt faller utenfor personopplysningslovens virkeområde. Litteratur er riktignok skrifter som tradisjonelt har blitt samlet i trykte bøker, men i moderne tid finnes litterære verk også på digitale medier og internett. Norges leger er av mange oppfattet som et biografisk register over norske leger i bokform, som for eksempel kan sammenlignes med Norsk biografisk leksikon, Norsk kunsterleksikon m.fl. For å kunne anses som et litterært verk, må Norges leger i elektonisk versjon kun åpne muligheten for å søke på navn og ikke på for eksempel arbeidssted. En elektronisk nettversjon må mao innrettes slik at leserne kun kan søke opplysninger om en navngitt person. Å søke etter sammenstilt informasjon, f.eks. etter leger som var yrkesaktiv på et visst tidspunkt eller ved et bestemt sykehus, kan derimot ikke være søkekriterium. Dette innebærer ikke at lesere som har lett etter en bestemt person med hjelp av personens navn, ikke får informasjon om for eksempel ansettelsesforhold - arbeidssted og ansettelsesperiode - det er bare søkemuligheten som er begrenset. Så lenge navn danner grunnlaget for søket, kan brukerne av nettutgave av Norges leger lese de tilgjengelige opplysninger fullt ut. Biografien kan ikke legges opp på en slik måte at det er mulig å sammenstille data. Biografien skal ikke være en database. At biografien inneholder bilder er uproblematisk. Også døde leger kan listes

5 5 opp, men arbeidsgruppen påpeker at dette innebærer en utfordring i forhold til samtykkeerklæring, siden samtykket er gitt for Norges leger som bokversjon og ikke for en fremtidig elektronisk versjon. 5. Metoder for innsamling av data En biografi over Norges leger kan lages på grunnlag av tidligere biografier og andre kjente opplysninger som den enkelte gir samtykke til bruk av, opplysninger innhentet særskilt for formålet og redigert/supplert av en redaktør eller informasjon som den enkelte lege selv legger inn på nettmedium. 5.1 Bruk av medlemsregister - helsepersonellregister Arbeidsgruppen legger til grunn at Legeforeningens medlemsregister kan benyttes for å komme i kontakt med aktuelle leger og for innhenting av opplysninger, så lenge det opplyses om formålet og det er Legeforeningen som samler inn informasjonen. Medlemslister kan ikke overlates til tredje part i et slikt tilfelle. Medlemmene vil også kunne få tilsendt utskrift av de opplysninger som tidligere er registrert, som også vil tilfredsstille kravet til at legen skal ha anledning til å se den informasjonen som er registrert om seg selv. Legeforeningen vil også kunne lagre informasjonen som skal benyttes til oversikten uten å søke konsesjon siden verken register eller biografi vil inneholde personsensitive opplysninger. Siden en biografi kan sies å være er litterær og ikke et register, vil personopplysningslovens regler om konsesjon ikke gjelde. Selv om medlemsstilslutningen til Legeforeningen er meget god, vil det allikevel være et betydelig antall leger som det ikke foreligger opplysninger om, for eksempel ikke-medlemmer. Legeforeningen får normalt meldinger fra Statens helsetilsyn om nyutdannete leger og leger som har fått autorisasjon eller lisens, men oppdaterer ikke informasjon om disse hvis de ikke blir medlem. Det er ikke klarlagt om statens helsepersonellregister vil kunne være tilgjengelig for oppdatert informasjon om ikkemedlemmer. Arbeidsgruppen antar at det vil ligge innenfor medlemsregisterets formål å bruke opplysninger fra dette til å komme i kontakt med medlemmen for innhenting av samtykke og for innhenting av ytterligere opplysninger. Det må også antas å ligge innenfor formålet å oversende informasjon fra medlemsregisteret, for eksempel om arbeidssted, verv etc, for samtykke til bruk og kontroll av opplysningene. Arbeidsgruppen antar at slik innhenting bør skje i egen regi og ikke ved bruk av oppdragstaker. Medlemsregisteret inneholder personopplysninger som reguleres av personopplysningsloven og enhver overføring må følge reglene i denne loven, dvs. at ekstern oppdragstaker kun kan foreta overføring dersom det foreligger samtykke fra de registrerte leger, og oppdragstaker oppfyller de øvrige forutsetninger i personopplysningsloven. Arbeidsgruppen har lagt til grunn at helsepersonellregisteret som administreres av Helsetilsynet, ikke uten videre kan legges til grunn for opprettelsen av en ny database for Norges leger sammen med Legeforeningens medlemsregister. Legeforeningen mottar opplysninger om nye leger og deres autorisasjonsstatus, men har ikke sett det som riktig å oppdatere disse opplysningene, for eksempel med hensyn til adresse og arbeidssted. For alle nye medlemmer innhentes nå samtykke til registrering av personopplysninger i medlemsregisteret. At legene har gitt sitt samtykke til registrering i helsepersonellregisteret, åpner ikke for at Legeforeningen kan bruke opplysningene for eget register eller som grunnlag for et søkbart Norges leger. 5.2 Innhenting av opplysninger ved utsending av skjema Norges leger fra 1996 kan benyttes som grunnlag for oppdatering av informasjon sammen med opplysninger som er registrert i medlemsregisteret. Ved ny bruk av opplysninger fra Norges leger fra 1996, må biografien oppdateres i den forstand at data for allerede registrerte leger må undersøkes for riktighet og aktualitet, i tillegg til at data for leger tilkommet etter ca 1994 må registreres. Skjema for opplysninger kan sendes ut via post eller e-post. Vanlig post vil nå flere, men e-post kan være lettere å besvare og ikke innebære portoomkostninger. Kostnadene ved senere bearbeidelse vil trolig være noe være mindre for skjema utfylt elektronisk enn på papir.

6 6 5.3 Egen innlegging av opplysninger på nettmedium Medlemmene legger til en viss grad selv inn opplysninger på egen profil i Legeforeningens medlemsportal Min side i dag. Kvaliteten og omfanget er varierende siden opplysningene i medlemsregistret og Min profil er avhengig av oppdateringer fra medlemmene. På en lukket side, bare for medlemmer i Legeforeningen, er det ubetenkelig at den enkelte lege selv legger inn opplysningene. Dersom allmennheten skulle ha tilgang, bør ikke dette gjøres uten at opplysningene er kvalitetssikret. 5.4 Bruk av opplysninger fra Norges leger eller andre biografiske opplysninger Øivind Larsen har opplyst at han besitter diskettene med teksten til Norges leger, men han er usikker på om disse omfatter de siste korrekturer som ble gjort i samarbeid med trykkeriet. Trykkeriet er fusjonert med PDC, som nå heter 07. Det er ikke klarlagt om det finnes arkivert originaler, filmer eller datafiler på trykkeriet. Det er også uklart om de filformater som er benyttet vil kunne nyttes videre direkte. 6. Presentasjon av biografiske opplysninger 6.1 Norges leger som åpen biografi på Et alternativ til Norges leger i nettversjon, kan være datainnsamling og publisering av statisk informasjon på internett tilsvarende Norges leger fra Datatilsynet har som tidligere nevnt ikke tilsyn med bøker som gis ut under redaktøransvar, dvs. biografier. Norges leger i elektronisk versjon kan, hvis den legges opp som et ikke søkbart register, karakteriseres som en biografi og dermed falle utenfor Datatilsynets virkeområde. Man kan se for seg at siden er lukket gjennom en abonementsløsning eller at siden er åpen og finansiert gjennom andre midler. Det må også diskuteres om Norges leger skal være offentlig tilgjengelig eller om det skal være en lukket side for foreningens medlemmer. En biografi på nettsiden kan lages som en åpen nettløsning tilsvarende Wikipedia, der legen også sørger for sine oppdateringer, men på en slik måte at det ikke er mulig å sammenstille data. (dvs. ingen database). Wikipedia er et leksikon med åpent innhold som innebærer at informasjonen er fritt tilgjengelig for enhver å distribuere og bruke. I oppslagsverket Wikipedia er det allerede en side med oversikt over norske leger. Opplysningene publiseres som en biografi, og legene har selv anledning til å legge inn opplysninger og endre disse.

7 7 I praksis vil det være legene som sørger for oppdatering av sine data. Dette vil for legen bety to steder å oppdatere sin informasjon, en base i regi av Legeforeningen for medlemsinformasjon som er nødvendig for driften av Legeforeningens medlemsregister og en base for biografien. Det skal ikke være forbindelse mellom de to databasene. 6.2 Norges leger som søkbart register på Et annet alternativ er en løsning med datainnsamling og publisering av biografiene på internett tilsvarende Norges leger fra 1996 i nettutgave, men med mulighet for legene til oppdatering av informasjon, dog under redaksjonell behandling og ansvar. Også her kan man se for seg at siden er lukket gjennom en abonnementsløsning eller at siden er åpen og finansiert gjennom andre midler. Løsningen vil betinge store ressurser, både ved etablering og ved løpende oppdatering og drift. Dersom det ikke registreres personsensitive opplysninger, synes det også å være mulighet for å registrere og gjøre tilgjengelig for alle en del av de opplysninger som var inntatt i Norges leger og som eventuelt ajourføres ved innhenting av nye opplysninger fra medlemmene, etter eksplisitt innhentet samtykke for offentliggjøring på nettsiden. Legeforeningen vil som ansvarlig redaktør ha ansvar for kvalitetssikring og er ansvarlig for riktighet og oppdatering av informasjonen i en slik versjon av Norges leger. Kravet til eksplisitt samtykke baserer seg på at medlemsregisteret har et annet formål enn biografien. Som nevnt ovenfor omfatter samtykket legene har gitt for registrering i medlemsregisteret, ikke lagring av informasjoner i en database som for eksempel Norges leger. For registrering i biografien må det innhentes en egen samtykkeerklæring. De to databasene må være adskilte. Per i dag har medlemmene mulighet til å foreta en del endringer i medlemsregisteret selv via Min side. Eventuelle feilregistreringer kan føre til praktiske problemer for medlemsregisteret, som danner grunnlaget for kontakt og kommunikasjon med foreningens medlemmer, mens feilinformasjon kan få større konsekvenser hvis opplysningene anvendes for åpne biografiske opplysninger. Legeforeningen vil være ansvarlig for at data som formidles til en åpen, biografisk løsning er korrekte. Her stilles det strengere krav enn ved medlemsregisteret. Etter arbeidsgruppens syn, er det derfor nødvendig at kvalitetssikring og oppdatering av biografiske opplysninger skjer uavhengig av medlemsregisteret. Det

8 8 er viktig at alle nødvendige opplysninger som skal være grunnlag for den elektroniske biografien blir kvalitetssikret. Med mindre det opplyses om det motsatte, vil Legeforeningen ha som forpliktelse å oppdatere biografiske opplysninger jevnlig slik at uaktuell og feilaktig informasjon ikke er tilgjengelig. Dette kan foretas med en årlig utsending av et spørreskjema som sendes alle leger som er oppført i biografien. Arbeidsgruppen legger til grunn at krav til kvalitetssikring ikke kan oppfylles uten et betydelig og omfattende arbeid i kontroll av at tidligere gitte informasjoner er riktige og at biografien er ajourført. 6.3 Norges leger på Min side - medlemsportalen Medlemsportalen Min side er kun tilgjengelig for Legeforeningens medlemmer. I Min side kan medlemmene se og endre opplysninger som er registrert om dem i medlemsregisteret. Av hensyn til personvern er medlemsprofilen i utgangspunktet lukket. Dette innebærer at så lenge et medlem ikke har åpnet sin profil, vil man ved søk i løsningen ikke få treff på vedkommende, og opplysningene i profilen er ikke tilgjengelig for andre. Medlemmene kan selv velge hvilken informasjon som skal være tilgjengelig på de åpne profilsidene, og de har også muligheter til å skrive inn tilleggsinformasjon som for eksempel interesseområder, CV, publikasjonslister, samt å laste opp profilbilde. Tema og fora kan også synliggjøres overfor kolleger gjennom å åpne profilen. Alle tillitsvalgte har delvis åpen profil, dvs at medlemmer kan finne informasjon om arbeidssted (hovedstilling), arbeidsstedsadresse, telefonnummer jobb og e-post jobb samt ulike verv i Legeforeningens organisasjon. De øvrige feltene er lukket inntil den tillitsvalgte selv velger å åpne disse. Følgende felter er tilgjengelige i Min side: Persondata Navn Hjemadresse Hjemtelefon Mobil Privat e-post Utdanning Uteksaminert Universitet Kull Medisinsk doktorgrad Spesialitet I spesialisering Arbeidssted Arbeidssted (hovedstillling) Utøvende fag Stilling Tiltrådt dato Jobb tlf E-post Foreninger og verv Lokalforening Yrkesforening Fagmedisinsk forening Verv Annet Profilbilde Kort beskrivelse

9 9 Publikasjoner Mine tema Fora Sammenlignet med tidligere publiserte utgaver av Norges leger gir standard profilinformasjon i Min side mindre informasjon. Blant annet fremkommer ikke opplysninger om fødested, fødselsdato, mors og fars navn og yrker, eksamenssted og år for videregående skole, arbeidsstedshistorikk og opplysninger om ekteskap og barn. Dette er imidlertid opplysninger som den enkelte lege selv kan velge å publisere. Min side kan videreutvikles til å omfatte disse feltene. Kontaktinformasjon som f. eks. telefon og e-post er derimot tilgjengelig i Min side. Medlemsportalen gir i tillegg til informasjon om kolleger, gode muligheter for nettverksbygging, fagutvikling og kunnskapsdeling for Legeforeningens medlemmer i et lukket forum. Mulighetene for å holde kontakt med kolleger fra studietiden og tidligere arbeidsplasser er langt større i dag enn for få år tilbake ved hjelp av e-post, mobiltelefoner og sosiale medier. Denne kontaktmuligheten erstatter imidlertid ikke den historiske informasjonen som Norges leger inneholder og gir heller ikke den samme sammenstillingen av opplysninger. Sentralstyret vedtok i februar 2007 et budsjett på kr 6,3 mill for anskaffelse og drift av portalløsningen Min side over en fire-årsperiode. Ved utgangen av 2009 er det gått med kr 5,98 mill i anskaffelsekostnader og kr 1,07 mill i driftskostnader, eksklusiv avskrivninger siden prosjektoppstart. De interne ressursene sekretariatet har brukt på løsningen er ikke medregnet i dette tallet. 7. Tilgang til registrerte opplysninger - fri for alle, medlemsfordel eller abonnementsordning? Juridisk sett kan Norges leger være fritt tilgjengelig for enhver person. Som det er fremstilt ovenfor, er det mest sannsynlig at Norges leger bør bli en oversikt over norske leger som er medlemmer i Legeforeningen. Mulighet til å innhente opplysninger fra lege som ikke er medlem, er begrenset. Samtidig innholder Norges leger ganske personlige opplysninger som foreldres navn og yrke, pikenavn, ektefelles yrke, barn osv. Arbeidsgruppen mener derfor at man skulle være forsiktig med å legge ut Norges leger på nettet hvor enhver person har tilgang uten at det kan kontrolleres, etterfølges og begrenses. Uansett om en nettutgave av Norges leger som biografi ikke faller inn under personopplysningslovens regler, har Legeforeningen etter arbeidsgruppens syn ansvar for å beskytte medlemmene mot utilsiktet bruk av personopplysninger. På grunn av muligheter for misbruk og økning av datakriminalitet som identitetstyveri, anbefaler arbeidsgruppen ikke fri tilgjengelig på nettet. Begrensning i tilgangen kan gjøres slik at enten bare medlemmer eller abonnenter få tilgang til nettutgaven av Norges leger. En abonnementsordning kan bidra til begrensning i tilgangen, men kan også bidra til å finansiere utgiftene med Norges leger. Arbeidsgruppen vil imidlertid ikke anbefale abonnementsordning for alle. Abonnementsordning kan innebære en meget redusert interesse, noe som ikke er uvanlig ved overgang fra et gratis medium til ett hvor brukerne forventes å finansiere kostnadene. Arbeidsgruppen forslår derfor at tilgang til Norges leger gis som medlemsfordel slik at alle medlemmer i Legeforeningen få fri tilgang. 8. Etableringskostnader 8.1 Oversikt over kostnadene ved utgivelse av Norges leger 1996 Sentralstyret vedtok i mai 1990 å igangsette produksjonen av en ny utgave av Norges leger med måletting om utgivelse i Det redaksjonelle arbeidet med delprosjektet tidligere leger ble avsluttet i På dette tidspunktet ble det skissert utgifter i størrelsesorden kr 5 mill, som ble forutsatt inndekket gjennom salg av bøkene. Datainnsamlingen startet i 1993 og ble forsinket i nesten to år som følge av mangel på kompetent arbeidskraft, men også som følge av at arbeidet var langt mer omfattende enn forventet både bearbeiding av biografiene og arbeidet med å innhente det antall biografier som var nødvendige for å få et attraktivt bokverk. Det var på dette tidspunktet ca yrkesaktive leger og 1883 studentmedlemmer. Svarprosenten på datainnsamlingen var ca 75 %. De

10 10 som ikke svarte var leger som ikke hadde vært med i en tidligere utgave av Norges leger og som derved ikke kjente innholdet, og den andre gruppen var leger som ikke hadde bekreftet positivt at opplysningene som ble innhenet i 1986 kunne brukes på nytt. Til den sistnevnte gruppen ble det sendt brev om at opplysningene fra 1986 ble brukt dersom det ikke ble gitt tilbakemelding. Markedsføringen av Norges leger startet høsten Det var budsjettert med et salg på eksemplarer til en pris á kr fritt tilsendt. Per 1998 var det påløpt kostnader med i alt kr 11,8 millioner. Mens inntektsiden viste kr 6,6 millioner. Til sammen kr 6 millioner ble utgiftsført Legeforeningens resevefond i perioden Den største utgiftsposten i forbindelse med prosjektet var personalkostnadene som utgjorde ca kr 5,2 millioner og trykkingen av bokverket, kr 4,5 millioner. I tidsrommet 2002 til 2009 ble det solgt til sammen 380 bøker, men til en langt lavere pris enn det opprinnelige tilbudet. 8.2 Antatte kostnader ved etablering av søkbar database på åpen nettside Medlemsregisteret omfatter ca 96 % av Norges leger. Legeforeningen har i dag ca medlemmer inkludert 3838 studentmedlemmer. Antall medlemmer er doblet siden Datainnsamlingen må skje i Legeforeningens regi når det er medlemsregisteret som er grunnlag for henvendelsen til medlemmene, mens redigeringen av opplysningene kan overlatesd til en oppdragstaker så lenge det opplyses om dette av den behandlingsansvarlige etter personopplysningsloven. Data som ble innsamlet i foreligger på diskett i den form som lå til grunn for trykkingen. Det er foreløpig uklart om dette materialet egner seg som grunnlag for innsamling av nye data. Sammenlignet med datainnsamlingen som ble gjort i , har den teknologiske utviklingen bidratt til å lette arbeidet noe, tilsvarende oppfølging av purringer og strukturering av informasjonen før publisering. Allikevel antas kostnadene ved innsamling av data, purringer, redaksjonell bearbeiding, kvalitetssikring, publisering og vedlikehold å bli omfattende. 8.3 Antatte kostnader ved videreutvikling av Min profil på Min side Min profil i medlemsportalen Min side kan videreutvikles. Alle medlemmer kan i dag se og ajourføre sin profil med opplysninger, med unntak av de opplysninger som av hensyn til registeret formål må legges inn sentralt. Medlemmet vil også kunne sperre lesetilgangen for opplysninger han eller hun ikke skal være tilgjengelig for medlemsmassen. Med mindre utviklingen av disse personlige opplysningene tilsier begrensninger, vil selve innleggingen av opplysninger ikke ha noen stor kostnadsside isolert. Dette vil imidlertid kunne endres dersom det blir behov for redigering og individuell oppfølgning mot det enkelte medlem 9. Driftskostnader - driftsinntekter, annonsering Et nytt Norges leger-prosjekt vurderes som ressurskrevende, trolig minst i samme størrelsesorden som på 90-tallet. Dersom foreningen står for publiseringen av data - selv om disse er oppgitt av den enkelte lege, og dataene skal gjøres tilgjengelige i et register, må dataene redigeres og til en viss grad kontrolleres. Ved en elektronisk nettutgave vil arbeidsgruppen anta at hensikten best oppnås dersom biografiene oppdateres kontinuerlig eller med jevne mellomrom. Dette genererer driftsomkostninger for foreningen som ikke er der i dag. Det daglige arbeidet med oppdatering av medlemsregisteret krever ca to årsverk og omfatter langt færre opplysninger enn det en ny utgave av Norges leger vil inneholde. Det er vanskelig å stipulere kostnadene ved å vedlikeholde en nettutgave av Norges leger i tillegg til driften av medlemsregisteret, men trolig vil dette betinge et par årsverk i tillegg. Inntektssiden ved et nytt prosjekt er svært usikker. Blant finansieringsalternativene er salg av tilgang til pålogging, en abonnementsløsning eller annonseinntekter. For de to første alternativene er det stor usikkerhet knyttet til legenes interesse for Norges leger og betalingsvillighet. Det vil dessuten være av betydning om nettstedet skal være statisk eller dynamisk.

11 11 Når det gjelder annonseinntekter, vil Norges leger i tilfelle konkurrere med Tidsskriftet og underforeningenes nettsider og det ansees ikke som hensiktsmessig. I tillegg bør nevnes at markedet for denne type annonsering er svært vanskelig, jf meldingene om finansieringsproblemene for nettutgaven av Store norske leksikon og melding om nedleggelse. 10. Arbeidsgruppens vurderinger Arbeidsgruppen legger til grunn at forslagstillerne primært har ment at ny nettbasert biografi skal inneholde de opplysninger som i var inntatt i siste utgave av Norges leger og at de biografiske opplysningene skal ajourføres for alle nålevende leger og også for de som har gått bort siden , og at det skal skje en kontinuerlig oppdatering for alle levende leger. Arbeidsgruppen antar at forslagstillerne har ønsket at opplysningene blir gjort tilgjengelig for alle - også utenforstående. Arbeidsgruppen har ikke noe grunnlag for å formene noe om forslagsstillerne mener at dette skal være et gratis tilbud for medlemmene, eller om de ser for seg en abbonnementsordning som kan generere inntekter og derved bidra til å finansiere innsamling, vedlikehold og presentasjon. Arbeidsgruppen har stor forståelse for at forslagstillerne og mange med dem har et dyptgående ønske om at Norges leger blir videreført - dog tilpasset tidens utvikling. Bokverket har eksistert siden 1873 og varig stans vil medføre brudd på en lang tradisjon for norske leger Form, innhold og sikkerhet Med grunnlag i samfunnsutviklingen og fokus på personvern og datasikkerhet har arbeidsgruppen som tidligere nevnt, kommet frem til at mange av de opplysninger som tidligere er innhentet kan være i strid med personvernet selv om opplysningene er gjengitt med samtykke eller gitt av den enkelte dersom disse gjøres åpent tilgjengelig for alle. Dette gjelder personlige opplysninger om andre personer, dvs mor, far, ektefelle, ektefelles foreldre og barn. Arbeidsgruppen er også skeptisk til nytteverdien av at all arbeidserfaring - også kortere vikariater oppgis. På den annen side gir detaljeringsgraden et visst grunnlag for lettere å kunne kontrollere at opplysningene faktisk er korrekte. Arbeidsgruppen mener også at tiden kan ha løpt fra denne type samling av biografiske opplysninger for en hel yrkesgruppe som i dag teller over legemedlemmer. Uten å ha full oversikt, mener arbeidsgruppen at færre yrkesgrupper utarbeider og vedlikeholder slike registre/biografier for alle i yrkesgruppen samlet, men slik sammenstilling av opplysninger skjer nok i noen grad fortsatt for de enkelte årsklasser eller lokalt. Arbeidsgruppen har stilt spørsmål om å samle så vidt mye personopplysninger og å gjøre disse tilgjengelig elektronisk for alle, vil være i samsvar med personopplysningsloven. Utgangspunktet for arbeidsgruppen har vært at dette vil kunne sammenlignes med et register. I møte med Datatilsynet er det skapt noe usikkerhet om det har vært grunnlag for en slik bekymring, siden Datatilsynet kan komme til å se en slik sammenstilling av biografiske opplysninger som et historisk, litterært verk som faller utenfor personopplysningsloven og Datatilsynets virkeområde. Arbeidsgruppen er så vidt usikker på disse rettslige vurderingene at den ikke vil anbefale at opplysningene om avdøde leger og nålevende leger blir gjort åpent tilgjengelig i et søkbart medium - noe som kan medføre at personopplysningslovens regler vil gjelde og at innsending av opplysninger og presentasjon av disse skjer under ansvar av Legeforeningen eller en redaktør. Dette vil stille store krav til innhenting av samtykke og vurdering av de opplysninger som skal gjøres tilgjengelige Økonomi Selv om driftsresultatet for Legeforeningen i 2009 har positive sider, er det ikke tvilsomt at foreningen på noe sikt har en usikker og til dels anstrengt økonomi. Slik budsjettet for 2010 er og avtegner seg for

12 , vil det neppe være rom for nye prosjekter med kostnadsramme mellom 5 og 10 millioner kroner, og som også vil ha en forventing i seg om løpende oppdatering som vil generere oppretting av nye stillinger og dertil hørende lønnsutgifter og driftsutgifter i mange år fremover Valg av løsning Arbeidgruppen har kommet til at en del av intensjonene til forslagsstillerne, kan oppfylles ved at opplysningene om hver enkelt lege i Min profil som er tilgjengelig på Min side, utbygges og som et utgangspunkt gjøres tilgjengelig for alle andre medlemmer basert på at hver enkelt samtykker til å åpne sin profil. Hvilke opplysninger som til en hver tid og som hovedregel skal kunne registreres bør være avhengig av en løpende vurdering i sentralstyret. Det kan allikevel åpnes for en viss individuell vurdering av om andre personlige opplysninger skal legges ut. Det er imidlertid et poeng at strukturen og omfanget er av en viss likhetsgrad. Det er ingen målsetting at profilen skal konkurrere med det som enkelte nå legger ut på Facebook og andre sosiale medier. Det forutsettes også at det skal være enkelt for medlemmene å redusere tilgangen til alle eller deler av opplysningene. Både innlegging og endring av opplysninger, og avgjørelse om tilgang må ligge hos det enkelte medlem. Ulempen med dette forslaget, er at det vil bli færre leger (bare medlemmer) som det vil kunne innhentes biografiske opplysninger om, siden det er medlemsregisteret som danner grunnlaget for Min profil. 11. Forslag Det foreslås at sentralstyret fremmer følgende forslag til vedtak på landsstyremøtet i tilknytning til redegjørelsen i dette notat - som fremlegges i landsstyremøtet som grunnlag for sentralstyrets vurderinger: 1. I medlemsportalen Min side på videreutvikles Min profil til å omfatte flere felter enn det som medlemsregisteret i dag inneholder. Tilleggsfeltene, sammen med opplysninger som vises fra medlemsregisteret, vil da utgjøre Norges leger i nettversjon. Oversikten skal være uavhengig av medlemsregisteret, med unntak at registerets adressedel kan anvendes for utsending av skjema og oppfordring om ajourføring av innlagte data. Opplysninger som i dag registrereres i medlemsregisteret skal fortsatt vises og til dels kunne ajourholdes via Min side. Oversikten baseres på at medlemmene selv legger inn opplysninger om seg, og selv vurderer hvilken tilgang andre skal kunne ha. 2. Oversikten skal bare omfatte nålevende leger. Dersom personopplysningsloven ikke er til hinder, skal dataene som vedrører fremtidige, avdøde leger lagres som et historisk, elektronisk arkiv med de opplysninger som medlemmet tidligere har gitt sitt samtykke til at kan være tilgjengelig. 3. Tilgangen til oversikten skal være fri for alle medlemmer av Legeforeningen innenfor de begrensninger den enkelte lege legger inn. 4. Tjenesten skal være kostnadsfri.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

DRI1010 Emnekode. Oppgave Kandidatnummer Dato

DRI1010 Emnekode. Oppgave Kandidatnummer Dato Oppgave 1 361 2015-05-05 For å kunne vite hvilken betydningen det har for anvendelsen av personopplysningsloven når det skal behandles sensitive personopplysninger så må man vite hva «sensitive personopplysninger»

Detaljer

Planlegging og gjennomføring av brukerundersøkelser

Planlegging og gjennomføring av brukerundersøkelser Planlegging og gjennomføring av brukerundersøkelser overfor etatens brukere Operativ sikkerhetsdokumentasjon Fokusområde Personvern og taushetsplikt Sikkerhetskrav Personopplysninger skal primært innhentes

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo 1) Registrering av studentforeninger Studentforeninger ved Universitetet i Oslo (UiO) skal være registrert i henhold

Detaljer

Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag Kl (6 timer)

Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag Kl (6 timer) Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag 30.11.2012 Kl 10-16 (6 timer) Bokmål Oppgave 1. I regjeringens IKT-politikk og spesielt i Digitaliseringsprogrammet er bruk av felleskomponenter

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Eldre legers forening Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: 07.08.2014 Intern høring - Landsstyresak

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Spesialforeninger Spesialitetskomiteer Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: 22.02.2013 Intern

Detaljer

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Bakgrunnen til at Cristin og tidligere også Frida-systemet bruker fødselsnummer er at dette er pr i dag den eneste unike identifiseringsnøkkelen for

Detaljer

Oppgave 1. DRI1010 Emnekode 7464 Kandidatnummer Dato SIDE 1 AV 6

Oppgave 1. DRI1010 Emnekode 7464 Kandidatnummer Dato SIDE 1 AV 6 SIDE 1 AV 6 Oppgave 1 Denne oppgaven handler om lov om behandling av personopplysninger 14. april 2000 nr.31 (heretter pol.eller personopplysningsloven) og lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (heretter

Detaljer

NOTAT. Spørreundersøkelser personvern. Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354

NOTAT. Spørreundersøkelser personvern. Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354 Spørreundersøkelser personvern På det siste møtet før landsmøtet behandlet AU en søknad fra Svarte Nattakonferansen om bruk

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Arbeids- og velferdsetaten Vedlegg [sett inn vedlegg] Databehandleravtale Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6

Arbeids- og velferdsetaten Vedlegg [sett inn vedlegg] Databehandleravtale Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6 Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6 Avtale om (sett inn navn på oppdraget) Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 15, jf. 13 og personopplysningsforskriftens kapittel

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM AKTUALITETS- OG DEBATTSTIPEND

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM AKTUALITETS- OG DEBATTSTIPEND VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM AKTUALITETS- OG DEBATTSTIPEND Mer informasjon om stipendet finner du i Retningslinjer for tildeling av aktualitets- og debattstipend. 1. Personalia Alle punktene om

Detaljer

Medlemsmøte DIS-Hadeland 1/2-14 Foredrag v/ove Nordberg. Personvern. Bruk av og regler rundt personopplysninger i forbindelse med slektsforskning.

Medlemsmøte DIS-Hadeland 1/2-14 Foredrag v/ove Nordberg. Personvern. Bruk av og regler rundt personopplysninger i forbindelse med slektsforskning. Medlemsmøte DIS-Hadeland 1/2-14 Foredrag v/ove Nordberg Personvern Bruk av og regler rundt personopplysninger i forbindelse med slektsforskning. Hva er personvern? Enkelt sagt handler personvern om retten

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014 Håndbok for medlemsservice Utgivelse august 2014 Innhold RUTINER RUNDT MEDLEMSSERVICE 1.1 Skjemaer 3 1.2 Medlemslister 3 1.3 Endringsskjemaer for vedlikehold av medlemsservice 3 1.4 Medlemsskap 3 1.5 Kollektivt

Detaljer

INNMELDINGSSKJEMA. Etternavn: Mobil: Fornavn: Telefon: Fødselsdato: Personnummer: Postnr/sted: Land. Avd./seksjon:

INNMELDINGSSKJEMA. Etternavn: Mobil: Fornavn: Telefon: Fødselsdato: Personnummer: Postnr/sted: Land. Avd./seksjon: INNMELDINGSSKJEMA Vennligst send med kopi av norsk autorisasjon eller midlertidig lisens. Leger uten autorisasjon/lisens i Norge må vedlegge godkjent/bevitnet papirer på medisinsk embetseksamen. Sendes:

Detaljer

Go to use the code /10/2016. En liten undersøkelse: Mobil/ nettbrett. INF1000/ INF1001: IT og samfunn.

Go to  use the code /10/2016. En liten undersøkelse: Mobil/ nettbrett. INF1000/ INF1001: IT og samfunn. INF1000/ INF1001: IT og samfunn En liten undersøkelse: Mobil/ nettbrett Siri Moe Jensen Gisle Hannemyr Høst 2016 Go to www.menti.com use the code 47 46 40 Siri Moe Jensen INF1000/INF1001 - Høst 2016 1

Detaljer

Andreas Heffermehl, 05.09.2013. Taushetsplikt og personvern

Andreas Heffermehl, 05.09.2013. Taushetsplikt og personvern Andreas Heffermehl, 05.09.2013 Taushetsplikt og personvern Taushetsplikt og personvern Taushetsplikt: - Rettsregler om at særskilte yrkesutøvere ikke har lov til å videreformidle opplysninger som de blir

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR IDRETTENS DATABEHANDLING

RETNINGSLINJER FOR IDRETTENS DATABEHANDLING Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Serviceboks 1, Ullevål Stadion 0840 Oslo RETNINGSLINJER FOR IDRETTENS DATABEHANDLING Bransjeregler for Idrett 1. FORMÅL Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Detaljer

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Disposisjon Innledende bemerkninger om a) personvern b) personopplysning c) personopplysningslovens

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Oppdragsgiver: Sámediggi /Sametinget Dato: 20.august 08 FORORD Asplan Viak AS har utarbeidet økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2007. Rapporten

Detaljer

Åpne data og juridiske problemstillinger

Åpne data og juridiske problemstillinger Åpne data og juridiske problemstillinger Seminar DIFI 12. desember 2012 advokat Eva I.E. Jarbekk Hva er data? Alt fra stillingsannonser, hendelser og nyhetsmeldinger, til kart, regnskap, statistikk og

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM PROSJEKTSTIPEND FORFATTERE

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM PROSJEKTSTIPEND FORFATTERE VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM PROSJEKTSTIPEND FORFATTERE Mer informasjon om prosjektstipend finner du i Retningslinjer for tildeling av stipend til forfattere. 1. Personalia Alle punktene om personalia

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM PROSJEKTSTIPEND OVERSETTERE

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM PROSJEKTSTIPEND OVERSETTERE VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM PROSJEKTSTIPEND OVERSETTERE Mer informasjon om prosjektstipend finner du i Retningslinjer for tildeling av prosjektstipend til oversettere. 1. Personalia Alle punktene

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00275 Dato for kontroll: 11.04.2012 Rapportdato: 08.01.2013 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: WiMP MUSIC AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Årnes Jørgen Skorstad 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009.

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Disposisjon 1) Innledning a) Kort om Datatilsynets oppgaver

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Forlagsavtale (leksikalske verk)

Forlagsavtale (leksikalske verk) Forlagsavtale (leksikalske verk) I forbindelse med at.. (forlag) skal utgi. er det mellom... (nedenfor kalt forlaget) og. (nedenfor kalt forfatteren) inngått følgende avtale: 1 Avtalens gjenstand og omfang

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

ARKIVDAGEN Maihaugen

ARKIVDAGEN Maihaugen ARKIVDAGEN - 9.11.2014- Maihaugen «RETTEN TIL Å VITE OM INNSYN I ARKIVENE» GRUNNLOVENS 100, 5.LEDD: «Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Kompetanse Norge Behandlingsansvarlig og xx Databehandler 1 1. Avtalens hensikt

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven

Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. Mellom Osen kommune behandlingsansvarlig

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

VEILEDNING TIL SØKERE AV TREÅRIG ARBEIDSSTIPEND TIL FRILANSFORFATTERE

VEILEDNING TIL SØKERE AV TREÅRIG ARBEIDSSTIPEND TIL FRILANSFORFATTERE VEILEDNING TIL SØKERE AV TREÅRIG ARBEIDSSTIPEND TIL FRILANSFORFATTERE Mer informasjon om dette stipendet finner du i Retningslinjer for arbeidsstipend forfattere. 1. Personalia Alle punktene om personalia

Detaljer

INF1000: IT og samfunn. Uke 6, høst 2014 Siri Moe Jensen

INF1000: IT og samfunn. Uke 6, høst 2014 Siri Moe Jensen INF1000: IT og samfunn Uke 6, høst 2014 Siri Moe Jensen Oversikt Praktisk om semesterplan og obliger Hilde Lovett, Teknologirådet IT: Eksempler på muligheter og løsninger Kan teknologi styres? Om anvendelse

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Tilleggsveileder for utfylling av Datatilsynets skjema for søknad om konsesjon i forbindelse med gjennomføring av dopingkontroller på treningssentre

Tilleggsveileder for utfylling av Datatilsynets skjema for søknad om konsesjon i forbindelse med gjennomføring av dopingkontroller på treningssentre Tilleggsveileder for utfylling av Datatilsynets skjema for søknad om konsesjon i forbindelse med gjennomføring av dopingkontroller på treningssentre Antidopingprogrammet gir treningssentre muligheten til

Detaljer

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Informasjon om personopplysninger Formålet med personopplysningsloven Formålet med personopplysningsloven (pol) er å beskytte den

Detaljer

Datatilsynet v/ Hanne Silje Gule. Oslo, 15. oktober 2009 Ref: M /1/ /LCO Ansvarlig advokat: John S. Gulbrandsen.

Datatilsynet v/ Hanne Silje Gule. Oslo, 15. oktober 2009 Ref: M /1/ /LCO Ansvarlig advokat: John S. Gulbrandsen. Datatilsynet v/ Hanne Silje Gule Postboks 8177 Dep 0034 Oslo Oslo, 15. oktober 2009 Ref: M1609509/1/126897-001/LCO Ansvarlig advokat: John S. Gulbrandsen REDEGJØRELSE IAM.NO Vi viser til Datatilsynets

Detaljer

Kort innføring i personopplysningsloven

Kort innføring i personopplysningsloven Kort innføring i personopplysningsloven Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 1 Når gjelder personopplysningsloven? Dersom et informasjonssystem inneholder personopplysninger,

Detaljer

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 Fra Sentralstyret: NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 2 004 2 005 2 006 2 007 INNTEKTER Område 10 Administrasjon Medlemskontingent -24 350 000-25 913 000-27 209 000-28 570 000 Andre driftsinntekter

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen jan 2014 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer

Oppsummering og råd til eksamen. DR1010 Personvern i offentlig forvaltning Vår 2011 Mona Naomi Lintvedt

Oppsummering og råd til eksamen. DR1010 Personvern i offentlig forvaltning Vår 2011 Mona Naomi Lintvedt Oppsummering og råd til eksamen DR1010 Personvern i offentlig forvaltning Vår 2011 Mona Naomi Lintvedt mnl@difi.no En siste sak Stikkord om emner dere må kunne Hensynet bak personvern Internasjonalt personvern

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

Høringsnotat forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal

Høringsnotat forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal Høringsnotat forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal 1. Innledning Det følger av universitets- og høyskoleloven 3-11 at universiteter og høyskoler utsteder vitnemål for fullført utdanning. Den

Detaljer

Krav til formål, opplysningskvalitet og utredning. DRI1010 Mona Naomi Lintvedt

Krav til formål, opplysningskvalitet og utredning. DRI1010 Mona Naomi Lintvedt Krav til formål, opplysningskvalitet og utredning DRI1010 Mona Naomi Lintvedt monali@mac.com Dagens tema Kravene i pol 11 Formål for behandlingen Kvalitet på opplysningene Retting /sletting av personopplysninger

Detaljer

Forslag til ny foreningsstruktur for SHF Februar 2016

Forslag til ny foreningsstruktur for SHF Februar 2016 Fra Styret i Sandnes Hytteeierforening Sammendrag Forslag til ny foreningsstruktur for SHF Februar 2016 Dette notatet foreslår og begrunner en omlegging av strukturen til Sandnes Hytteeierforening (SHF).

Detaljer

16/8357. Departementets vurderinger nedenfor må ses i sammenheng med avgrensningene ovenfor.

16/8357. Departementets vurderinger nedenfor må ses i sammenheng med avgrensningene ovenfor. Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref 16/8357 Dato 19.05.2017 Bruk av robot i undervisningen Kunnskapsdepartementet mottok 6. desember 2017 brev fra Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Annonsering på Internett

Annonsering på Internett Juni 2002, endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Annonsering på Internett OM RETNINGSLINJENE: Bakgrunn Høsten 2001 stilte Forbrukerombudet spørsmål ved et annonseformat på Internett.

Detaljer

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet.

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. Undervisningsvurdering noen juridiske forhold Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Veileder i bruk av sosiale medier

Veileder i bruk av sosiale medier Veileder i bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.0 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Big Data. Dataforeningen, 13. februar 2013 Ove Skåra, informasjonsdirektør

Big Data. Dataforeningen, 13. februar 2013 Ove Skåra, informasjonsdirektør Big Data Dataforeningen, 13. februar 2013 Ove Skåra, informasjonsdirektør Et ufattelig stort hav av data: 90 prosent av verdens data er produsert de to siste årene alene 247 milliarder eposter daglig 193

Detaljer

4 MARS 2010 Deres ref Vår ref Dato 2009/15245 201000121-/TSV 02.03.2010

4 MARS 2010 Deres ref Vår ref Dato 2009/15245 201000121-/TSV 02.03.2010 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Fylkesmannen i Hordaland justis- og forvaltningsavdelinga Postboks 7310 5020 BERGEN 4 MARS 2010 Deres ref Vår ref Dato 2009/15245 201000121-/TSV

Detaljer

Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak

Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak TVNorge AS Postboks 4800 Nydalen 0422 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00442-5/FUE 2. august 2011 Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak

Detaljer

Personvern, offentlighet og utlevering fra matrikkelen. Bakgrunnen for kurset

Personvern, offentlighet og utlevering fra matrikkelen. Bakgrunnen for kurset Personvern, offentlighet og utlevering fra matrikkelen Bakgrunnen for kurset Dagens tema Matrikkelinformasjon er offentlig informasjon Gratis og fri gjenbruk Matrikkelloven gjelder for utlevering fra matrikkelen

Detaljer

Begrensninger i innsynsrett. DRI mars 2011 Jon Berge Holden

Begrensninger i innsynsrett. DRI mars 2011 Jon Berge Holden Begrensninger i innsynsrett DRI 1010 3. mars 2011 Jon Berge Holden Dagens tema Ukas sak Grublis Oppsummering fra sist innsynsrett Unntakene Kan unntas Skal unntas taushetsplikt Forholdet mellom pol, offhl

Detaljer

Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt i medhold av helseforskningsloven

Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt i medhold av helseforskningsloven Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: 12/01084-21/EOL Vår ref.: 2012/4266-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Trude Johannessen, 77 62 76 69 Dato: 09.04.2013 Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt

Detaljer

Høring av forslag til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering

Høring av forslag til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering Høring av forslag til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering 1. Current Research Information System in Norway og Norsk vitenskapsindeks Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse-

Detaljer

Personvern. Personopplysningsloven overordnet lovverk 10/23/2013. Matrikkelen og personvern. Innsyn i- og utlevering fra matrikkelen

Personvern. Personopplysningsloven overordnet lovverk 10/23/2013. Matrikkelen og personvern. Innsyn i- og utlevering fra matrikkelen Matrikkelen og personvern. Innsyn i- og utlevering fra matrikkelen Personvern Enkeltpersoners interesse i å ha kontroll med opplysninger som beskriver dem Kan selv velge å gi eller ikke gi opplysninger

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive)

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Fastsatt av styret 20. oktober 2006 1. Mål TEORA er Høgskolen i Telemarks (HiTs) åpne institusjonelle arkiv og er gratis tilgjengelig på internett.

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Bring Dialog Norge AS Drammensveien 145 a 0277 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00589-10/ABE Dato 4. juli 2012 Vedtak - kontrollrapport for Bring Dialog Norge AS Det vises til

Detaljer

Reglement for folke- valgtes innsynsrett

Reglement for folke- valgtes innsynsrett Reglement for folke- valgtes innsynsrett Vedtatt kommunestyret 24. juni 1999 med endringer kommunestyret 14. september 2010 1. KOMMUNESTYRETS OG ANDRE FOLKEVALGTE ORGANERS RETT TIL INNSYN I SAKSDOKUMENTER

Detaljer

Brukerinstruks Informasjonssikkerhet

Brukerinstruks Informasjonssikkerhet STEIGEN KOMMUNE Brukerinstruks Informasjonssikkerhet for MEDARBEIDERE og NØKKELPERSONELL Versjon 3.00 Brukerinstruks del 1 og 2 for Steigen kommune Side 1 av 11 Innhold INNHOLD... 2 DEL 1... 3 INNLEDNING...

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Databehandleravtale Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Statens innkrevingssentral (SI) behandlingsansvarlig og (Inkassoselskapet)

Detaljer

Kontrakt DSB/2011/13332. Tjenestekonsesjon forlagsvirksomhet for produksjon, markedsføring og distribusjon mv. av ADR/RID 2013. mellom.

Kontrakt DSB/2011/13332. Tjenestekonsesjon forlagsvirksomhet for produksjon, markedsføring og distribusjon mv. av ADR/RID 2013. mellom. Side 1 av 7 Kontrakt DSB/2011/13332 Tjenestekonsesjon forlagsvirksomhet for produksjon, markedsføring og distribusjon mv. av ADR/RID 2013 mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Postboks

Detaljer

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 1.0 Innledning 1.1 Definisjon av personopplysninger 1.2 Behandlingsansvarlig 1.3 Vilkår for å behandle personopplysninger 1.3.1 Samtykke 1.3.2 Krav om informasjon 1.3.3

Detaljer

Retningslinjer for informasjonsog mediehåndtering

Retningslinjer for informasjonsog mediehåndtering Retningslinjer for informasjonsog mediehåndtering Sentralstyremøtet Norsk Psykologforening 21.4.08 Rammer: skal være forankret i foreningens verdigrunnlag og vedtekter, og bygge opp om overordnede mål

Detaljer

Veileder for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten

Veileder for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten Veileder for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten Vedtatt av Generalsekretæren 20.12.2017 20. desember 2017 Side 1 av 7 Bakgrunn Digitalisering og bruk av IT-løsninger i

Detaljer

Vedr. Søknad om utvidelse/endring av konsesjon for det nasjonale kvalitetsutviklingsnettverk Gastronet. Deres ref.

Vedr. Søknad om utvidelse/endring av konsesjon for det nasjonale kvalitetsutviklingsnettverk Gastronet. Deres ref. FoU Forskningssjef professor dr.med. Geir Hoff Sykehuset Telemark HF 3710 Skien Postadresse: STHF 3710 Skien Sentralbord: 35 00 30 00 Direkte linje: 91 86 67 62 Telefaks: E-post: hofg@online.no Til Datatilsynet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA 1. Selskapsform og foretaksnavn Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for spesialistgodkjenning for leger

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for spesialistgodkjenning for leger Veiledning til utfylling av søknadsskjema for spesialistgodkjenning for leger Vennligst les veiledningen før du begynner å fylle ut skjemaet. Adressen finner du nederst på søknadsskjemaet. Vi ber om at

Detaljer

NORMALKONTRAKT. for oversettelser

NORMALKONTRAKT. for oversettelser NORMALKONTRAKT for oversettelser I henhold til omstående avtale om normalkontrakt mellom Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening på den ene side og Den norske Forleggerforening

Detaljer

Intern høring - Landsstyresak - forslag til endring i foretningsorden for landsstyremøtet 2015

Intern høring - Landsstyresak - forslag til endring i foretningsorden for landsstyremøtet 2015 Her Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Eldre legers forening yrkesforeningene@legeforeningen.no Deres ref.: Vår ref.: 14/2367

Detaljer

PERSONVERN TIL HINDER FOR BRUK AV BIG DATA? Advokat Therese Fevang, Bisnode Norge

PERSONVERN TIL HINDER FOR BRUK AV BIG DATA? Advokat Therese Fevang, Bisnode Norge PERSONVERN TIL HINDER FOR BRUK AV BIG DATA? Advokat Therese Fevang, Bisnode Norge BIG DATA HVA ER DET? Bilde inn ENORME MENGDER DATA Bilde inn HVOR BLE DET AV PERSONVERNET? PERSONVERNREGELVERK Bilde inn

Detaljer

Ofte stilte spørsmål NFFs stipender

Ofte stilte spørsmål NFFs stipender Ofte stilte spørsmål NFFs stipender FØR DU SØKER Søknadskrav Må jeg være medlem av NFF for å kunne søke stipend? Se for øvrig våre retningslinjer for de ulike stipendene. Kan jeg søke om både forfatter-

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Saksbehandler: Bente Vangdal Espenes Dato: 7. april 2015. Kopinoravtalen

Saksbehandler: Bente Vangdal Espenes Dato: 7. april 2015. Kopinoravtalen Kopinoravtalen KA har forlenget den sentrale avtale med Kopinor om kopiering i Den norske kirke. De som har sluttet seg til avtalen kan kopiere opphavsrettslig beskyttet materiale innenfor de rammer som

Detaljer

Arkiv og enkeltindivider. Kim Ellertsen IKA 22. april 2010

Arkiv og enkeltindivider. Kim Ellertsen IKA 22. april 2010 Arkiv og enkeltindivider Kim Ellertsen IKA 22. april 2010 Disposisjon 1. Kort om Datatilsynets oppgaver og administrasjon 2. Personopplysningsloven vs. Offentleglova 23.04.2010 Side 2 Datatilsynet Uavhengig

Detaljer

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 Sammendrag: Konkurransetilsynet griper ikke inn mot fusjonen mellom Scan Foto AS og NTB Pluss AS. Tilsynet

Detaljer

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Forord NNFs etiske regler har som formål å sikre at medlemmenes virksomhet som naprapater drives forsvarlig og utføres etter etiske prinsipper der hensynet til

Detaljer

Innsyn i og håndtering av sensitiv personinformasjon. v/ Kirsti Torbjørnson og Gerd Smedsrud

Innsyn i og håndtering av sensitiv personinformasjon. v/ Kirsti Torbjørnson og Gerd Smedsrud Innsyn i og håndtering av sensitiv personinformasjon v/ Kirsti Torbjørnson og Gerd Smedsrud 2 Nye personvernregler i 2018 En forordning og to direktiver om personvern fra 2016 trer i kraft i norsk lovgivning

Detaljer

Norsk historisk befolkningsregister Åpen del, histreg.no

Norsk historisk befolkningsregister Åpen del, histreg.no www.nr.no Norsk historisk befolkningsregister Åpen del, histreg.no Lars Holden Norsk historisk befolkningsregister Nasjonal forskningsinfrastruktur Oversikt over den norske befolkningen 1800-1964 Åpent

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 15/01099-1/JSK 22.10.2015

Deres referanse Vår referanse Dato 15/01099-1/JSK 22.10.2015 Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Dato 15/01099-1/JSK 22.10.2015 Safe Harbor - Informasjon til berørte virksomheter om EU-domstolens avgjørelse om Safe Harbor-beslutningen - Konsekvensene

Detaljer

29. AUGUST Christer Kleppe Personvernombud Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus

29. AUGUST Christer Kleppe Personvernombud Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus FAGDAG FOR KVALITETSREGISTRE 29. AUGUST 2016 Christer Kleppe Personvernombud Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus PERSONVERNOMBUDET Personvernombudet er en frivillig ordning administrert av Datatilsynet

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen Jan 2016 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder

Detaljer

Personvern i offentlig forvaltning

Personvern i offentlig forvaltning Personvern i offentlig forvaltning Gruppeundervisning 7 12. /14. april Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt Dagens tema Gjennomgang av oppgave 2 Forholdet innsynsrett etter pol og offtl Kort om myndigheter

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Utviklet av Per Øivind Eriksen april 2010 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer