OPPSUMMERING+ Arbeidsseminarer ! ++++En#ny#definisjon#av#risiko#!Hva%betyr%den%i%praksis%for%måten%vi%jobber%med%risiko?% %( )%%!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSUMMERING+ Arbeidsseminarer+++ + +! ++++En#ny#definisjon#av#risiko#!Hva%betyr%den%i%praksis%for%måten%vi%jobber%med%risiko?% %(08.04.2015)%%!"

Transkript

1 OPPSUMMERING+ Arbeidsseminarer En#ny#definisjon#av#risiko# Hva%betyr%den%i%praksis%for%måten%vi%jobber%med%risiko?% %( )%% ++++Kvantitative#risikoanalyser#(QRQ)# Hva%betyr%et%utvidet%perspektiv%på%risiko%for%QRA en?% %( )% Arbeidsseminareneerarrangertiregiavprosjektet: Et#utvidet#perspektiv#på#hvordan#forstå,#vurdere#og#styre#risiko.

2

3 INNLEDNING'' ' ' Den8.og14.aprilarrangerteNorskoljeoggassheldagsarbeidsseminarer.Hovedtemafordetførste arbeidsseminaretvardennyedefinisjonenavrisiko.dennyedefinisjonenavrisikobletattinnidet norskepetroleumsregelverketiveiledningentilrammeforskriften, 11Prinsipperforrisikoreduksjon, idesember2014,medikrafttredelsefra1.januar2015.definisjonenavrisikobleendretfra:«med risikomenesenkombinasjonavsannsynlighetogkonsekvens»,til:«medrisikomeneskonsekvensene avvirksomhetenmedtilhørendeusikkerhet». Dennyedefinisjonenvektleggeristørregradusikkerhetenntidligere.Sentralespørsmålsomblereist iarbeidsseminaretvarderfor;hvaerdetsomerusikkert,hvordankandenneusikkerhetenbeskrives påengodmåteirisikovurderingen,oghvabetyrdennyedefinisjonenipraksis. Målgruppenfordetførstearbeidsseminaretvar:Parteneiarbeidslivet,fagpersoneroglederesomer involvertigjennomføringogbrukavrisikovurderinger. Kvantitativerisikoanalyser(QRA)vartemafordetandrearbeidsseminaret.Aktuellespørsmålsomble reist var bl.a.; hva betyr et utvidet perspektiv på risiko for QRA en, hvordan kan QRA ene bedre avspeileusikkerheten(kunnskapen)ogdetuforutsette,oghvordankanslikeanalyserkanværenyttige. Andreaktuelletemaogspørsmålsomblereistvar;Risikoknyttettilavvikiforutsetninger,oghvordan dekanblivurdert.etprosjekt/casestudieutførtavconocophillips,isamarbeidmedsafetecogiris, blepresentertogdiskutertiseminaret. Målgruppenfordetandrearbeidsseminaretvarfagpersonersomarbeidetmedrisikoanalyser,ogda spesieltkvantitativerisikoanalyser. Arbeidsseminareneblearrangertiregiavprosjektet:Etutvidetperspektivpåhvordanforstå,vurdere ogstyrerisiko(sortesvaner).prosjektetstøtteroppomnorskoljeoggass strategiogarbeidrettet motåbidratilåredusererisikoforstorulykkergjennomkunnskapsbygging,erfaringsoverføringog læring.detharværtstorinteresseforarbeidsseminarene.nyearbeidsseminarerplanlagttilhøsten. Invitasjon til arbeidsseminarene ble sendt til følgende forum og nettverk: Medlemmer av HSE Managers Forum, Drilling Managers Forum, HMS nettverk for små operatører og rettighetshavere (SOL), Nettverk HC lekkasjer, Sikkerhetsforum, Samarbeid for Sikkerhet og fagmiljøer innenfor ytre miljø.idetfølgendeerenmerutfyllendeoppsummeringavarbeidsseminarenebeskrevet. *Filmen«Enutvidetrisikoforståelse»somblevistinnledningsvisiarbeidsseminarene,kanlastesnedfravedlagtelenke: https://www.youtube.com/watch?v=41lnqrhull4 *RapportenSORTESVANERd«Etutvidetperspektivpåhvordanforstå,vurdereogstyrerisiko»,erfortsattienkommentard ogrevideringsprosess.rapportenforventesferdigstiltinnenseptember2015. '' ' Stavanger, '

4

5 ARBEIDSSEMINAR+ 8.april2015 SolaStrandHotel + En+ny+definisjon+av+risiko Hvabetyrdenipraksisformåtenvijobbermedrisiko? Velkommen s1 %%%%%%%%%%%%%%%%Bodil%Sophia%Krohn,%Norsk%olje%og%gass% Nydefinisjonavrisiko....s1 Torleif%Husebø,%Petroleumstilsynet Hvaeregentlignyttoghvabetyrdennyedefinisjonenipraksis?...s2 Terje%Aven,%Norsk%olje%og%gass/Universitetet%i%Stavanger% Introduksjontilgruppearbeid...s2 Willy%Røed,%Norsk%olje%og%gass/Universitetet%i%Stavanger% Gruppearbeid......s3 Diskusjoniplenum....s3 Overordnetdiskusjon..s3 Oppsummeringogveienvidere.....s4 Deltakelse(Selskapsrepresentanter)... s5 +

6 + OPPSUMMERING En+ny+definisjon+av+risiko+ +Hvabetyrdenipraksisformåtenvi jobbermedrisiko? Velkommen BodilSophiaKrohnNNorskoljeoggass Arbeidsseminaret ble åpnet med visning av filmen, «En utvidet risikoforståelse».krohn ønsket deltakerne velkommen, og viste til filmen som setter senen for dagens tema. Den handler om risikoforståelse, usikkerhet og kunnskap. Dette er sentrale begreper som vil bli belyst og drøftet gjennominnlegg,gruppearbeidogiplenum.hovedspørsmåleneiseminareter;ennydefinisjonav risiko;dhvaernytt?hvabetyrdennyedefinisjonenipraksis?krohnpoengterteatdetviktigstebidraget tildagensseminarerarbeidetsomkommerutavgruppearbeidet.deterselskapenesomgirinnhold tildennyedefinisjonenavrisiko.tilsluttintrodusertekrohnprogrammetoginnlederne. Nydefinisjonavrisiko TorleifHusebøNPetroleumstilsynet Husebyredegjordeforbakgrunnenfordennyedefinisjonenavrisiko.Hanfremhevetinnledningsvisat etfunksjonsbasertregelverketleggertilretteforatnæringendriverrisikostyring.dettestårsentralti Rammeforskriften,dsomhanforøvrigoppfordretalletilålese. Husebøpektepåatreduksjoneniantalltilløpshendelsersidenår2000erenindikasjonpåatnæringen harblittbedretilåstyrerisiko.samtidigvistehantilatmangegranskningsrapporterpekerpåsviktende risikostyring.næringenerogblirenhøyrisikovirksomhet,ogdettebetingergodrisikostyringfremd hevethusebø. Han bemerket at utviklingen av regelverk styres ofte av store ulykker. Blant de mest alvorlige hendelsenesomharinntruffeterkompleksitetetgjennomgåendetrekk.eteksempelsombletrukket fremergasslekkasjenpåvisundi2006,derenmetallplateløsnetifakkeldunken,ogderettersloetca. 50cmstorthullifakkelrøret.Detteførtetildenstørstegasslekkasjeniprosessområderpånorsksokkel isenereår.metallplatenhaddesomoppgaveåendrestrømningenavgassenitankenforåsamleopp væske.granskingenvisteatplatenhaddeblittutsattforaerodynamiskekrefternoesomførtetilat denbledeformert.dettevarimidlertidikkefangetoppidesignfasenpågrunnavatdetvarbenyttet en statisk modell. Husebø reiste spørsmålet; di hvilken grad fanger risikoanalyser opp nødvendige forholdforåfortsettedennepositiveutviklingen? Husebøstilteogsåspørsmålene;dJobbesdetfornuftigmedrisikostyringinæringen?Erdetkontinuerlig forbedring?erdagenssituasjonkonserverende.hanvistetilatrisikoakseptkriteriererminimumskrav, ogatoverordnederisikoakseptkriteriererforøvrigmindreinteressantidagligdrift. 1

7 Hanmenteatdetetterspørresgjerneet«allmenngyldigrisikobilde»,ogsomofteenderoppmedå presentereforventetutfall/middelverdi,ogdermedkamuflererutviktigeforutsetninger.dettepasser ikke overens med at beslutningstakere på alle nivåer trenger å bli tilstrekkelig informert og forstå konsekvenseneavbeslutninger,slikatdetoppnåsrisikoinformertbeslutning. Husebøstiltespørsmålet;dHvagjørpartene?HanvistetilarbeidetiISO,ogarbeidetiakademiske miljøer.regelverketbleansettsomgodt,menikketydelignok. Deravkomdennyerisikodefinisjonen somståriveiledningentilrammeforskriften 11:«Medrisikoforståskonsekvenseneavvirksomheten medtilhørendeusikkerhet». Petroleumstilsynet(Ptil)sittønskeeråfåigangenprosessforåfånæringentilåsekritiskpådagens situasjonogreflektereoverendringene.dennyedefinisjonenermeråpenogfokusererikkesåmye pårenefrekvenserslikklassiskedefinisjonergjør.bakendringenliggeretønskeomåfåfremhelheten bedre,inkludertkunnskapsdimensjonen. Sevedlegg:1_EnnydefinisjonavrisikoPtilTH. Hvaeregentlignyttoghvabetyrdennyedefinisjonenipraksis? TerjeAvenNNorskoljeoggass/UniversitetetiStavanger Aveninnledetmedåfremheveatformåletmedinnlegget,varåkommemedstimulerendeinnspill, hellerenn«svaret».hanunderstreketatførstmåutfordringenerkjennes,deretterkannoegjøresmed den, ogatherharingenfasiten.ettkonkreteksempelpåhvordangjørenoemedutfordringenmed åfåfremkunnskapsdimensjonenirisikovurderinger,eråutviderisikomatrisenmedenevalueringav kunnskapsstyrke(vurdert/klassifisertutfravissekriterier),somvistipresentasjonen. Sevedlegg:2_HvaeregentlignyttTA Introduksjontilgruppearbeid WillyRøedNNorskoljeoggass/UniversitetetiStavanger Røedintroduserterammeneforgruppearbeidet.Gruppearbeidettokutgangspunktisikker jobbanalyse(sja)fortoulikeproblemstillinger:1)aktivitetidagliglivet,2)offshoredrelatertaktivitet. Leveranserfragruppearbeidetermentåvære: 1) Presentasjoniplenum(utvalgtegrupper). 2) Innspilltiloppsummering(enkeltgruppervilikkefremkommeioppsummeringen). Sevedlegg:3_IntroduksjontilgruppearbeidetWR 2

8 Gruppearbeid Gruppearbeidetblegjennomførti10grupper,(6d7deltakereihver).Grunnlagetfordiskusjonenvar følgendestikkordogspørsmål;1)farer,konsekvenser,sannsynlighet;2)forutsetninger,3) Bakgrunnskunnskapsomanalysenebyggerpå,4)Faresignaler,5)Akseptabelågjennomføre?Hvilke tiltakskaliverksettes? Sevedlegg:4_Gruppeoppgaver Diskusjoniplenum Grupperblepåforhåndspurtomåpresentereresultatenefragruppearbeidet.Encasepresentertav engruppeerbeskrevetidetfølgende: GruppenhaddeanalysertaktivitetenåkjøretilSirdalunderdårligeveidogføreforhold.Gruppenhadde formulert mål for aktiviteten, brutt aktiviteten ned i arbeidsoppgaver og identifisert uønskede hendelser.forutsetningeridentifisert;dstolepåvegvesenetsvurderinger,dkjørehvisåpenvei,dkjent medvei,dgodgenerellbiltilstand,derfarenoguthviltsjåfør,dvegtrafikklovens 3,dhørepå«copilot», ogpotensialforavvikfradisse,dvegburdeværtstengt,dbilkanplutseligfåproblem,dsjåførkanbli tøtt/syk,samtmuligefaresignaler,dverreforhold,sjåførgjesperogtiltakforøkningavkunnskap,d sjekkeføreforholdpåvegvesen.no,dkjøretilålgårdogtaennyvurderingder. Når det gjelder sannsynlighet og konsekvens ift identifiserte hendelser så hadde gruppen rangert hendelsenebasertpåkonsekvens,ogerikkeoverbevistomatsannsynlighetgirsåmyemerverdiå kvantifisereher. Standardskjema for SJA inkluderer ikke sannsynlighet, mennoen selskaper hadde skjema med vurderinger av dette. Denne dimensjonen var der så klart i større eller mindre grad. Spørsmåletvarhvorstortbehovvardetforåsynliggjøredenialleanalyser?Gruppenopplevdeat fokus på usikkerhet og forutsetninger trigget tiltak, og kommenterte at det er viktig med slike «triggere»ianalyseprosessen,f.eks.stikkordsomkunnskapsbase.noenharkjørttilsirdalhundrevis av ganger, andre aldri. Gruppen oppfatter det som er gjort som en vanlig SJA, men med tilleggsd vurderingeravforholdsomusikkerhet,forutsetninger,kunnskapsbaseogoverraskelser. Frasalenbledetpektpåbehovetforågådyptitankesettet,damangegranskningsrapporterviserat detsomharskjeddvar«utenkelig»påforhånd.detblekommentertfrasalenatdetofteersnakkom etstortutfallsromforkonsekvensene.fokusbliroftepå«worstcase».visualiseringharenverdiiseg selv,fordimanertydeligpåommansnakkeromsannsynlighetellerkonsekvens.samtidigerdetlett åtråfeilivurderingeravsannsynlighetogkonsekvenser. AvslutningsviskomgruppenmedenutfordringtilPetroleumstilsynet:Hvordansikreslikfortolkning avnyrisikodefinisjonblantderesansatte? Overordnetdiskusjon Willy Røed åpnet en overordnet diskusjon med å trekke frem fire punkter/kriterier for å vurdere styrken i bakgrunnskunnskapen: rimelighet av antagelser, mengde og relevans av data, 3

9 fenomenforståelse/godhet av modeller, og enighet blant eksperter. I mange granskningsrapporter viserdetsegatdetharværtbruddpåenellerflereavdisse. Detkometspørsmålfrasalenomdeterrimeligåkallealtrisikostyring?Handlerikkenoebareomgod engineering,godledelseosv.gruppensvarteatviktigstmåværeåidentifisereomdetersnakkomen ikkedstandardoperasjon;(tildettebledetsenerekommentertfrasalenatalterenstandardoperasjon inntildetikkelengererdet).noengangerkandetværegreitådreiefokusoverpåkvalitethellerenn kallealtrisiko.utfordring:sikreenintegrertprosess,dikkeseparateprosesser.(imangetilfellerer risikoanalyseristorgradverifisering). Detblepåpektfrasalenatendringerforutsetterinteressefratoppledelsen.Frasalenbledetogsåytret ethåpommerkonstruktivediskusjonerrundtutfallsromhellerennå«filepåfjerdedesimalpå10 d4 d frekvens»;ogpåpektviktighetenavåhakontrollpå(typiskmange)forutsetninger. Oppsummeringogveienvidere TerjeAven,WillyRøedogBodilSophiaKrohn TerjeAvenstartetoppsummeringenmedåtrekkefremhvasomernytt: dptil sindefinisjon erny. Kunnskapsaspektet,usikkerhetogforutsetningererogsåmeditradisjonelleperspektiver,mentydeligd gjøresinyttperspektiv.ifølgeavengirettenkesettsommedførerryddighetikonsepter.detblenevnt atnåerdetmulighetforåretenkegjennomføringenogbrukenavrisikoanalyser. Diskusjoneneigruppenebleoppfattetsomgodeoginteressante.Føredvardprinsippetblenevntaven avdepresenterendegruppene.detteprinsippetgjelderforenformfordypereusikkerhetenndetvi stortsettståroverforioljedoggassindustrien. Detfremkomenkommentarfrasalenomatdetfinnesmangekomplisertefaguttrykkinnenforrisikod fagfeltetsomkanskapeforvirring.tildettebledetsvartatallefagfeltharsinterminologiogdetjobbes påulikeområderforåforbedrebegrepsapparat. WillyRøedoppsummertevedåpekepåviktighetenavaldriåmisteavsyneatrisikovurderingerskal brukestilnoe.nøkkelentilåsørgeforatrisikovurderingenblirnyttige,eråheletidenhafokuspåhva analysenskalbrukestil. BodilSophiaKrohnavrundetseminaretmedåtakkefordeltakelsen.Hunharfåtttilbakemeldingerpå atseminaretharværtinteressantognyttig.dikkeminstdetåmøtespåtversavselskaperforåkunne diskuteresammen.detharfremkommetmeningsbrytninger,ogdetteerviktigerefleksjonersomkan bidratilåstyrkeviderearbeid. 4

10 Deltakerliste(Selskaper) SELSKAP ANTALL SELSKAP ANTALL DELTAKERE DELTAKERE Bayerngas III OMV(Norge)AS II CaimEnergy II Petroleumstilsynet III CentricaEnergy II PetoroAS II Detnorske I PGNiGUI I DSO/NSOF I PremierOil I EniNorge II PreventorAS/Norskoljeoggass I E.ON IIII Rocksource I ExploraPetroleumAS I SAFE II ExxonMobil I SamarbeidforSikkerhet I Fellesforbundet I SINTEF/Norskoljeoggass I FortisPetroleumNorwayAS I Statoil IIIIIIIIII GDFSUEZE&PNorge IIII Subsea7 I Halliburton I SuncorEnergyNorge I IdemitsuPetroleumNorge I TotalE&PNorge II IndustriEnergi I TullowOil III Lederne I VNGNorge I Lotus I WintershallNorge I LundinNorwayAS II Norskoljeoggass/UiS III NorecoNorwayAS I Norskoljeoggass III Totalt71 5

11 ARBEIDSSEMINAR+ 14.april2015 Norskoljeoggass + Kvantitative+risikoanalyser+(QRA)++ HvabetyretutvidetperspektivpårisikoforQRA en? Velkommen s7 %%%%%%%%%%%%%%%%Bodil%Sophia%Krohn,%Norsk%olje%og%gass% Hvaerbetyregentligetutvidetperspektivpårisiko?...s7 Terje%Aven,%Norsk%olje%og%gass/Universitetet%i%Stavanger% % ForbedretQRA etforskningsprosjektmedvektpåkunnskapog forutsetninger:erfaringerogrefleksjoner....s8 Malene%Sandøy,%ConocoPhillips% %%%%%%%%%%%%%%% % Vegard%L.%Tuft,%Safetec% % Introduksjontilgruppearbeid....s9 %%%%%%%%%%%%%%Willy%Røed,%Norsk%olje%og%gass/%Universitetet%i%Stavanger% % Gruppearbeid.. s10 Diskusjoniplenum...s10 Oppsummeringogveienvidere s Terje%Aven,%Willy%Røed%og%Bodil%Sophia%Krohn% Deltakerliste(Selskaper)....s13 6

12 OPPSUMMERING Kvantitative+risikoanalyser+(QRA)+ +Hvabetyrdenipraksisformåtenvijobbermedrisiko? Velkommen BodilSophiaKrohnNNorskoljeoggass Arbeidsseminaret ble åpnet med visning av filmen, «Utvidet risikoforståelse». Krohn ønsket velkommenogvisteinnledningsvistildagenshovedtema:metodikkensombenyttesidekvantitative risikoanalysene.gjennominnlegg,gruppearbeidogdiskusjoneriplenumvilmanfokuserepåhvordan QRA enekanbedrereflektereusikkerheten/kunnskapen,oghvordanslikeanalyserkanværenyttigei risikostyringen. KrohnvistetilConocoPhillipssittforskningsprosjektogarbeidsomskalpresenteresiseminaret.Idette prosjektet har man sett på forbedringer i QRA metodikken, med vektlegging av kunnskap og forutsetninger.forskningsprosjekteterutførtisamarbeidmedsafetecogiris.krohnunderstrekte også viktigheten av dagens gruppearbeid. Det legger til rette for å utveksle erfaringer på tvers av selskaper, slik at man kan reflektere sammen for å se nærmere på hvordan man kan møte nye utfordringene knyttet opp mot QRA metodikken. Til slutt introduserte Krohn programmet og innlederne. Hvabetyregentligetutvidetperspektivpårisiko? TerjeAven(Norskoljeoggass/UniversitetetiStavanger) TerjeAvenpresentertetemaet«Hvabetyregentligetutvidetperspektivpårisiko?».Formåletmed presentasjoneneråsettescenenfagligsett,forågienbakgrunnfordagensdiskusjoner.dikkeålegge frem løsninger. I den nye risikodefinisjonen er usikkerhet en viktig komponent av risiko, mens tradisjonellrisikoforståelseistorgraderfundertihistoriskedataogbrukavsannsynligheter.aven fremhevet at skillet mellom ny og tradisjonell risikoforståelse må ikke oppfattes som skjematisk. Poenget er erkjennelsen av at det er noe utenom det «tradisjonelle». I industrien er tradisjonelt perspektivutbredt,menviserogsåataspekteravutvidetperspektivbrukes.imidlertidmanglerdet ofte noe når det gjelder konsepter og strukturer. Dersom en «tradisjonell» sannsynlighetsbasert risikodefinisjon legges til grunn, fanges det ikke konseptuelt opp at en kan stå overfor to ulike «settinger»;denmedsvakogenmedsterkkunnskap.menibegge«settingene»endeoppmedsamme sannsynlighet.nårrisikodefineresmedusikkerhetsomenkomponent,oppstårdetbehovforåskille mellomkonseptetrisikoogmålingen/beskrivelsenavrisiko.særskiltdersannsynligheterdettypiske verktøyet brukt som mål på usikkerhet. Risikobeskrivelsen bør da dekke alle dimensjonene sannsynlighet,konsekvensogkunnskapsstyrke.eteksempelerenrisikomatrisemedfargeangivelser avkunnskapsstyrkeiht.kriterieriensjekkliste.risikoakseptkriterierharstyrkerogsvakheter.desikrer 7

13 enformforkonsistens,menulikeforutsetningergirulikeresultaterogdermedenvilkårlighetitallene somproduseres,avsluttetaven. Sevedlegg:5EtutvidetperspektivTA ForbedretQRA etforskningsprosjektmedvektpåkunnskapogfory utsetninger:erfaringerogrefleksjoner MaleneSandøy(ConocoPhillips)/VegardLTuft(Safetec) Sandøy introduserte forskningsprosjektet.huntrakk fremeksemplerogcaseriinnlegget fradette prosjektet.conocophillipsdeltarinfrdprosjektet Improvedriskassessments tobetterreflectthe knowledgedimensionandsurprises mediris/uis,hvorsafetecerinvolvert. Sandøyinnledetmedspørsmål:Hvilkebeslutningerstøtterrisikoanalysen?Idag:Risikoakseptabel? Innspilltildesign(DAL).PBBstruktur.Eksplosjonsmotstandogutstrekningbrannskiller.Rømningsveier. Sikkert område. RRT/ALARPdvurderinger. I tillegg finnes et mulighetsrom: SF 5 stiller krav om klar sammenheng mellom RA, strategi og ytelsesstandard. Identifisere farer/scenarier i ulike områder. Reflekterebarriererogtilhørendeytelseskravoggiinnspilltildesign.Innspilltilbreddiskusjonom hvilkescenariersomskalhåndteresogikke:skalvif.eks.designeforstigerørsbrann?erdetakseptabelt at det finnes scenarier vi ikke håndterer? Er det mulig å designe for verste scenario? Diskutere usannsynligehendelserogrobusthet. Hvilke barrieresystemer er godt reflektert i dagens QRAer? Gassdeteksjon, brannskiller, strukturd integritet,rømningsveier.hvilkeermindregodtreflektert,(dvs.ilitengradbrukttildesign)?barrierer motskipskollisjon,barrierermotsvingendeogfallendelast,tennkildekontroll,naturligventilasjon, HVACogovertrykk,varmtarbeid,nødavstengning(ESD),trykkavlastning(BD),branndeteksjon,passiv brannbeskyttelse,aktivbranndogeksplosjonsbeskyttelse,evakueringsmidler,layout.oghvilkeerikke reflektert?personellkontroll,arbeidstillatelsessystem,åpentdrain,nødstrømognødlys. SafetechargjennomførtencasedstudieforConocoPhillipsogpresenterteresultaterfradenne.Caset erenrisikoanalyseforetutbyggingsprosjektmedbehovforkostnadseffektiveløsninger(marginaltfelt) med gjenbruk av topside som er bygget etter datidens regelverk. Fokus i casedstudien har vært å kommunisereusikkerhetiforutsetninger,diskutereusannsynligehendelser,ogpresenterekunnskapsd styrkensomrisikoanalysenerbasertpå. Enutfordringertilpasningavrisikoanalysentilbeslutningenesomskaltas.Hvabetyrgrunnlagetfor analysen(antagelsene)ogtilhørendeusikkerhetforresultatet?herfinnesdetuliketilnærmingsmåter (graderavtilpasning): 1) Fremstilleresultaterpåannenmåte,QRAellersuforandret. 2) StørreendringerihvordanQRAutføres,hvilkevurderingersomgjøres,hvordanresultatene fremstilles. 3) Leggeinnnoennyevurderinger(robusthet,usikkerhet),fjernenoenandre.Avhengigav prosjekt,hvilkenbeslutningsomskaltas,driftsfase,osv. 8

14 Merkonkretepotensielleendringerer: d Flereusikkerhetsvurderinger o Kvalitativevurderinger o Kvantitativesensitiviteter o Endringervurderesmotenkonkretbeslutning d Hvakanfjernes? d Endretpresentasjonsform o Antagelsenesettesiensammenheng(hendelsestreellerbarrierefunksjon) o Snuoppdnedpårapportstruktur,f.eks.presentererisikoperområde d Endreprosjektgjennomføringen Enmuligheteråfremstilleantagelser/forutsetningerienmatrisemedkunnskapsstyrkeversuseffekt påresultatavendring(sensitivitet). Herfremkomenkommentarfrasalenomatdeviktigsteforutsetningeneerdesomikkeermedilisten, dvs.desomikkenevnesfordidettasforgittavalle. Enannenmuligheteråknytteantagelsertilhendelserihendelseskjeden,dvs.motderdebetyrnoei hendelseskjeden. I tillegg skille mellom analytiske antagelser, design antagelser og operasjonelle antagelser.tilknytningenkanogsåværemotbarrierefunksjonerhellerennhendelser. Herfremkomenkommentarfrasalenomatutfordringenerdebeslutningeneenikkekjennertilpå forhånd.skalmanlageenanalyseforetsettmedkonkretebeslutninger,ellerskalmanfåoppetbilde somifremtidenskalliggetilgrunnforåstøttebeslutningersomoppstår. Tradisjonellprosjektgjennomføring:Oppstart(input,HAZIDosv.)d>Analysed>Kommentarrunded> Oppdateringtilendeligresultat. Tilpasset prosjektgjennomføring: Forstudie (input, HAZID, foreløpig resultat) d> Gjennomgang d> Detaljerteanalyserd>Kommentarrunded>Oppdateringtilendeligresultat. Ift.prosjektgjennomføringerutfordringenåsikreatQRAblirdelavbeslutningsprosessen. Frasalenbledetkommentertatressursomfangeterforstort;selskapenebrukerformyeavsinefolk sintidtilådiskutererisikoreduserendetiltakmedkonsulenter,detmåkunneskjæresnedtildetsom erviktig,ogtabortresten. En ytterligere kommentar fra salen var at de som sitter i prosjektet har et annet perspektiv enn risikoanalytikeren;deternødvendigåhafokuspårisikostyringen,ikkebarerisikoanalysen. Sevedlegg:6ForbedretQRA Introduksjontilgruppearbeid WillyRøed(Norskoljeoggass/UniversitetetiStavanger) Rammebetingelseneforgruppearbeidetbleintrodusert,(gruppesammensetningerogtidsbruk). Oppgaventokutgangspunktifaseneforetutbyggingsprosjekt(jf.NorsokZd013).Oppgavengikkut pååvelge2d3avfaseneogdiskuterfølgende: 9

15 1. Hvilkebeslutningerskalfattesidennefasen?Hvemerbeslutningstaker? 2. Hvakanrisikoanalyserbidramedavbeslutningsstøtte?(bådeprosessogresultater) 3. Hvordanbørrisikobildetutformesforågislikbeslutningsstøtte?Hvaslags beslutningskriteriererhensiktsmessige?(risikoakseptkriterier?alarpdprosess? Kost/nytteanalyse?Etc.) 4. Ihvilkengradbørrisikoanalyseneoppdateresoghvordan? Ipraksisinnebærerdetteenbaklengsdiskusjongjennomrisikostyringsprosessen. Leveranserfragruppearbeidetermentåvære: 3) Presentasjoniplenum(allegruppene) 4) Innspilltiloppsummering(enkeltgrupper/dselskapervilikkefremkommeioppsummeringen) Sevedlegg:7GruppearbeidWR Gruppearbeid Gruppearbeidetblegjennomførti4grupperhvermed5deltakere. Sevedlegg:8Gruppeoppgaver Diskusjoniplenum Gruppenelafremgruppearbeidetiplenum. Førstegruppelistetfølgendebeslutningersomrisikoanalyserstøtteridriftsfasen:Disp/avvik,MoC, kritiskeoperasjoner,aktivitetsnivå(operasjonelleforutsetninger/driftskonvolutt). I driftsfase er QRA ikke egnet; viktige forhold blir ikke synliggjort (organisatoriske forhold, sikkerhetskultur).enburdefjernekravtilqraidriftsfaseoghellerfokuserepåbarrierestyringidrift, samspill mellom tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold, samt risikokommunikasjon, herundergodescenariobeskrivelser.(dhellerennåbrukeformyetidpååfortelleoffshorepersonell hvafardverdiener). Settiforholdtildetaljertdesignerdetsnakkomenmodenindustrihvorenkjennertypiskrisiko.For dettradisjonellekandetdermedbrukeserfaringstall(dvs.ingenanalyse).særegenheteranalyseres med relevante disipliner og ansvarlige, samt drift). Dette krever god HAZID, inkludert avvik fra designpraksis. Ytelseskrav må etableres tidlig: I «feasibility»dfase brukes tekniske krav (TR) som rammeverk,mensi«concept»definitiondfaseutledeshvaegnekonkretekravskalvære.idetailed engineeringdfasedetaljeresutogetablereskravtilcommissioningogdrift/vedlikehold. Andre gruppe tok for seg beslutninger i «detailed engineering» og drift. Fagansvarlig står for beslutninger knyttet til beskyttelse av struktur, (brann, eksplosjon, kollisjon), gassd/branndetektor konfigurasjon, og «topside layout». «Konsulenten» (pga. risikoakseptkriterier) mer eller mindre gir 10

16 beslutningenomdesignlasterogrobusthet,barrierer,ytelseskravm.m.utfordringererkortsiktighet, menneskeligefaktorer,atarbeidsmiljø«drukner»,valgogspesifikasjonavscenarier.scenariersom det ikke designes for/mot, kommunisere usikkerhet, beskrive kunnskapsstyrke, samt å jobbe med områdermedsvakkunnskap/modeller. Andre gruppe så også på driftsfasen. Her kan beslutninger være knyttet til avvik, godtagelse av forverring av risikonivå, og varmt arbeid. Noen forutsetninger er at risikoanalysen definerer akseptabelt område for drift, gir god beskrivelse av enkeltområder og risiko, og at operativtd /driftspersonellforstårogkanbrukerisikoanalysen(væremedigjennomføringsfasen?). ViderestilteandregruppespørsmålomdetgåranåsiatvedstandardløsningbenyttesikkeQRA. Spørsmålblirda:Hvaerannerledes?Hvaerviktigavdette(oghvordanvetmandet)?Enkommentar frasalenvaratmandesignermedqra,ogoperermedbarrierestyringssystem.deterbredenighet omatdeterformye«samlebånd».(bestiller)kompetanseiorganisasjonenerviktig.deterbehovfor åpresentereresultatene«enklere».trengsdetenfellesmetode?oghvordanintegreredennemed beslutningsmodell? Derettersågruppenpårisikoanalyseforvalgavboreinnretninger flyttbarellerpermanent.enqra ville da kunne vært brukt til å analysere fordeler og ulemper med løsningene, inkludert definere forskjellerogviktighetenavdisse. Etspørsmålfrasalenvarombehovetforrisikoakseptkriterier; kommerdettefrafagmiljøetselv,d somikkeharværtflinkenoktilåfortellebeslutningstakerehvasomerviktig? Tredjegruppediskutertemulighetsstudieforfeltlangtmotnord.Beslutningervilvære:Skaldetbygges ut? Hvordan skal det bygges ut; dtåler is, kan flyttes, havbunnsinnretning? Beslutningstaker ift. utbyggingerlisensen.kanvibyggeut,erviinnenforakseptabelrisikonivå? Utfordringer kan være is kollisjon, kulde, mann over bord, evakuering; (langt fra land, lite annen aktivitetiområdet,litedagslys),logistikk,ytremiljø(påvirkning)ogarbeidsmiljø. Islast måkanskjeregnepådetteidetalj.viktigforutsetning:deterdrivisnå,menvildetogsåvære slikom30år,ellererdetdapermanentis? Arbeidsmiljøanalyse håndterbartfordidetharværtgjortavandrefør;dregnesikkepåidetalj.plukker fra andre studier, bakgrunnskunnskap; dogså miljø, beredskap (forboring). Ender fort i en økonomidiskusjon.eksplosjonvs.arbeidsmiljø.selvomindustrienharlitekunnskap,kandetvære andremiljøersomharkunnskapomarbeidiområdet;tiltakforåøkekunnskapsstyrken.hvorrobust måinnretningenvære?oghvormyekosterdet?kanvievakuereuansett?(kanbyggeoppsystemer forfjernmedisin).risikoanalyse:hvaernødvendigoghvavildetkoste?deretterkommerrisikoanalyse ikonseptvalgfase.beskriverdetsomernødvendigforåkunneoperere. Gruppen så videre på konseptvalgfase, og antok bestemt utbygging med topside (bunnramme forkastetimulighetsfasen).beslutningerhervildakunnevære:innretningsomtålerisellerikke?kan satsepåfartøyerrundtsomkanfjerneisfjell.lavbemanningellerekstrabemanningforåklarevinter? Hvordan prosessen skal være? Hvordan eksportere oljen? Lagerkapasitet? Evakueringsfilosofi? Beredskap(folkogytremiljø)?Detaljerpåatdetteermuligogkostnader(perkonsept).Risikoanalysen kanbrukestilådefineresystemet.mendetmåværeetsystemåanalysere.dhmsdkravkangjøredet sådyrtatløsningenikkeermulig,pga.absoluttkriterier. 11

17 EtspørsmålkomfrasalenomenserforsegenvanligQRA,ellernoeannet?Gruppenmeneratanalysen vilværedestorelinjer,sådersomdetmedqramenesdetaljer,sånei.risikoanalyseneretverktøy,vi brukerdetnårdeternødvendig. Detfremkomipåfølgendefellesdiskusjonulikesynspunkterpårisikoakseptkriterier.Enkommentarfra salenvaratdetharværtlitenendringavrisikoakseptkriterieroverlengretidnå,mendeterkanskje fornuftig; Hvorforskulleselskapenelageveldigstrengekravforsegselv?Enannenkommentarfra salenvaratrisikoakseptkriterieravhengeravkultur,ogsiernoeomselskapetsforholdtilrisiko.jo strengeredeer,jomerfinregningtrengs.far10erslaptkrav,hvaomvihellersieratviskalvære bedre enn snittet? Her er det paralleller til partifolk (enkeltbeslutningstakere) vs partiprogram (selskapets risikoakseptkriterier). Vi kan fristille beslutningstakere helt (uten risikoakseptkriterier), ellervikanlageetprogrammedrisikoakseptkritierersomsiernoeomselskapetsverdier. Sistegruppesåførstpåconceptselectiondfasen.Beslutningenherervalgavkonsept,ogfattesav styringskomite i lisens. Risikoanalyser bidrar med å tegne risikobilder for de aktuelle konsepter (styrker/svakheter),forskjellermht.storulykkesrisiko,innspilltiltilpasningeravkonsept,samtsikre eierskapoginvolvering.detmålagesetforståeligrisikobilde;måletmåværeåkommunisererisikoså godtatbeslutningstakerikkespøromsafetysinanbefaling.beslutningskriteriervilværerisikomatrise, utfallsrommetirisiko,illustrasjonavforskjeller,alarpogkost/nytte.kritiskerisikoer/forutsetninger mådetaljeresut/analyseresvidereipåfølgendefaser. Videresåsistegruppepåkampanje/tungløftaktivitet,mm.HermåenforstågyldighetentilQRA.Passer dentildennekonteksten?enmåforståkonsekvenseneavaktiviteten(f.eks.risikoforåskadehcd førende utstyr), kartlegge utfallsrommet hvis noe skulle skje, vite hvor risikonivået ligger ift. «normalnivået»,hvordankontrollererisikoen,samtbrukerisikoanalysensominnspilltilberedskapsd planforaktiviteten.foråforbedreqraenbørdetpresentereshvasomermedåstyrerisikoen;dog dermedkangietbildeomdenaktuelleaktivitetenermedåpåvirkedissefaktorene. I en kommentar fra salen i løpet av diskusjonene ble det påpekt at QRA synes å kunne ha to betydninger:1)risikoanalysemedtallfesting,og2)totalrisikoanalyse(tra). Oppsummeringogveienvidere TerjeAven,BodilSophiaKrohn,WillyRøedmedinnspillfradeltakerne Det ble vist til industriens lange erfaring innenfor sikkerhetsd og risiko arbeidet. Risikoteningen og praksis har vært den samme over 10talls år. På bakgrunn av ny definisjon av risiko, og industrien forsterkede fokus på kostnader, ble spørsmålet reist hvorvidt tiden er inne for å «retenke» tilnærmingentilrisikostyringogbrukenavrisikoanalyserspesielt.denyespenstigetankenefraenav gruppenebletrukketfremsometforslagtilåvurderenærmere.mankansemerpåhvasomerviktig, på kostnader, og hva som er formålstjenlig. Det ble også pekt på det som er av mindre vesentlig betydningavanalysearbeidsomgjøres,ogsomgjøresidagfordiptiletterspørdette. Foråkunneimplementerenoenytt,erdetbehovforenprosesshvormanklargjørdettenærmere.En slikprosessvilkreveinvolveringavsentralefagfolk/eksperter.detvilværebehovforenarbeidsgruppe foråkommetilnestetrinniformavforankringoggjennomtenkning.erfaringerfradagensseminar viseratdeterengasjementoginteresseforåfåtiletløftvidere. 12

18 BodilSophiaKrohnpektepåatdetkanværeenmulighetforåsenærmerepådettevedåsettened en arbeidsgruppe med involvering av sentrale fageksperter fra selskapene. En arbeidsgruppe oppfattessomhensiktsmessig.deltakernekommedkommentareroginnspillienrunderundtbordet: Prosessenmåværeetfellesskap,menalleselskapertrengerikkealtlikt.Støtternedsettelsenav enarbeidsgruppe,menfølgerikkedenførstegruppensineforslagfulltut.prosessenmåværeslik atulikestrategiergjennomtenkes,altmåsessamlet.deterover5årsidenforrigerevisjonav NORSOKZd013 denneskalkanskjesnartoppdateres?måværeendrivkraftogspenstforåfåtil noesomvirkeligbetyrnoe. Risikostyringerdetviktige.Arbeidetmåikkebarefokuserepååforbedrerisikoanalysen.Viktigat industrienharenfellestilnærming,ogmåsesisammenhengmedrisikostyringen.enmuligheter å se på design vs drift; skal vi dekke alt blir det veldig ambisiøst. Ønske om noe konkret som kommerutavdiskusjoneneidisseseminarene;måsesilysavnorsokzd013ogiso Ønske om gruppe som ser på arbeidsmiljørisiko. Kanskje ikke så revolusjonerende ift risikostyringsprosess,kommeranpåhvilkenmaskeviddesomskalbrukeshvor.zd013modenfor revisjon, og der ligger det en mulighet for å se på dette? Her ble det påpekt at NORSOK skal beskrivebestepraksis,ikkedrivemetodeutvikling;menuansetterdetetpoengattingmåtimes. Risikostyring er det sentrale, risikoanalyse er et verktøy; prosessen må ha risikostyring som overordnetrammeogdrivkraft.ønskeombredinvolveringfrastarten.enbørvurderedeltakelse avkonsulenterogptil. Arbeidsgruppen må få tenke fritt og ha spenstige målsetninger, derfor usikker på kobling til NORSOK.IkkesnakkomåkasteQRA,vierdervieridagfordiviharsåmyeerfaringmedQRA. Dennyerisikodefinisjonenmåikkebareføretilatnoeleggestilnårusikkerhetsdogkunnskapsd dimensjonenskalavspeiles.likeviktigerdetåtenkegjennomdetsomgjøres.kanskjegjennomd føresdetanalysersomikkeersåviktige.kanskjekanenforenklenoenstederoggjørerisikoanalyse darbeidetmereffektivt. Vierinneienperiodemedkostnadsfokusogdetertideninneforåspørreomvifaktiskbruker ressursenebestmulignårdetgjelderrisikostyringogrisikoanalyse. Avslutningsvisbledetuttryktinteresseogentusiasmeforågjøreenfellesgjennomgangavhvordan gjennomførerisikostyringenmedtilhørendebrukavulikeformeravrisikoanalyser.deteretmålå gjørerisikoanalysenemerkostnadseffektiveogformålstjenlige. BodilSophiaKrohntakketforalleinnspill.ForslagetomenarbeidsgruppeblitattvidereiNorskoljeog gassforvurdering.terjeavenavsluttetmedåvisetiloppsummeringenfraseminarenesomkommer. Deltakerliste(Selskaper) SELSKAP ANTALLDELTAKERE SELSKAP ANTALLDELTAKERE CentricaEnergy I SAFE I ConocoPhillips I SAFETEC/ConnocoPhillips I DEANorge I Shell I ExxonMobil I Statoil IIIIII GDFSUEZE&PNorge II TotalE&PNorge I LundinNorwayAS I TullowOil I OMV(Norge)AS I WintershallNorge I Petroleumstilsynet I Norskoljeoggass/UiS III Norskoljeoggass II Totalt26 13

19 APPENDIX: PRESENTASJONER Side 1. Ny definisjon av risiko 15 Torleif Husebø, Ptil 2. Hva er egentlig nytt, og hva betyr den nye definisjonen i praksis? 16 Terje Aven, Norsk olje og gass/universitetet i Stavanger 3. Introduksjon til gruppearbeid 27 Willy Røed, Norsk olje og gass/universitetet i Stavanger 4. Gruppeoppgaver Hva betyr egentlig et utvidet perspektiv på risiko? 31 Terje Aven, Norsk olje og gass/universitetet i Stavanger 6. Usikkerhet og kunnskapsstyrke i QRAer 36 Vegard L. Tuft, SafeTec 7. Introduksjon til gruppearbeid 40 Willy Røed, Norsk olje og gass/universitetet i Stavanger 8. Gruppearbeid gruppe Gruppeoppgaver 43 14

20 1. Ny definisjon av risiko Torleif Husebø, Ptil Antall tilløpshendelser med storulykkespotensiale norsk sokkel (uten helikopter) Ny definisjon av risiko Torleif.Husebø Antall&DFUer Evak/mønstr Skade underv.inst+stigerør Lekk underv.inst+stigerør Konstr.skade Koll>feltrel>fart Drivende>gjenst Skip>på>koll.kurs Annen>brann/ekspl Brønnhendelse Antent>HC>lekk IkkeKant>HC>lekk PTIL/PSA PTIL/PSA 11#$ Prinsipper#for#risikoreduksjon Med$risiko$menes$konsekvensene$av$ virksomheten$med$tilhørende$usikkerhet Begrepet$ konsekvensene $er$her$brukt$som$et$samlebegrep$for$alle$de$konsekvensene$som$virksomheten$ potensielt$kan$gi.$ Begrepet$er$ikke$kun$avgrenset$til$de$endelige$konsekvensene$av$virksomheten$i$form$av$eksempelvis$skade$ på$eller$tap$av$menneskers$liv$og$helse,$miljø$og$materielle$verdier,$men$inkluderer$også$tilstander$og$hendelser$ som$kan$gi$eller$føre$til$denne$typen$konsekvenser PTIL/PSA 15

21 2. Hva er egentlig nytt, og hva betyr den nye definisjonen i praksis? Terje Aven, Norsk olje og gass/universitetet i Stavanger Hva$er$egentlig$nytt,$og$hva$betyr$den$ nye$definisjonen$i$praksis? Terje%Aven Norsk& olje&og&gass/universitetet& i&stavanger &2015 Motivere(0 Stimulere Ideer(og( tanker Motivere(0 Stimulere Ideer(og( tanker Kommer$ikke$med$ svarene$med$to$ streker$under$ hva$ en$konkret$skal$ gjøre$ Kommer$ikke$med$ svarene$med$to$ streker$under$ hva$ en$konkret$skal$ gjøre$ Kunnskap( om(temaet( Bakgrunn( 0 Historikk( Kunnskap( om(temaet( Bakgrunn( 0 Historikk( Bidra$til$et$godt$underlag$ for$diskusjonen Skape$ forståelse$for$viktigheten$ av$$å$$«erkjenne$ utfordringen» Risikoforståelse Sannsynlighetsbasert% Historiske%data%%%% Tradisjonelt + Usikkerhet% Kunnskap Overraskelser%% Det%nye% Sannsynligheter,$ historikk,$ risikomatriser$ «Tradisjonell»$risikoE forståelse$ Utvidet$ forståelse$av$ risiko$ Kunnskap,$ $ usikkerhet,$ overraskelser$ ISO%31000,% Petroleumstilsynet,% forskere% %% 6 16

22 Kunnskapsoppbygging,$erfaringsoverføring$og$læring$ Risikoforståelse Sannsynligheter,$ historikk,$ risikomatriser$ «Tradisjonell»$risikoE forståelse$ Utvidet$ forståelse$av$ risiko$ Kunnskap,$ $ usikkerhet,$ overraskelser Sannsynlighetsbasert% Historiske%data%%%% Tradisjonelt + Usikkerhet% Kunnskap Overraskelser%% Det%nye% Utfordringen:&&& Egnede&konsepter,&&risikoanalyser&og&risikostyring 7 Erkjenne&utfordringen Gjøre&noe&med&den E ingen&har&fasiten& Erkjenne&utfordringen Gjøre&noe&med&den E ingen&har&fasiten& Rette% tidspunktet% å%foreta%en%retenkning av%hva%vi%gjør%når%det%gjelder% risikoanalyser Hva%er%risiko?% Risikobegrepet% % Hvordan%måle% og%beskrive% risiko% 17

23 Fokus(på(noe(av(verdi(for(oss((( Risikobegrepet% % Hvordan%måle% og%beskrive% risiko% Møte&behovet&for& beslutningsstøtte& i&et&konkret& tilfelle&&& Aktivitet Konsekvenser% (hendelser,% utfall)% Ofte sett ift referanseverdi (planlagt verdi, målsetting) Normalt fokusert på uønskede konsekvenser Fremtid Fokus&på&noe&av&verdi&for&oss&&& Aktivitet Konsekvenser% (hendelser,% utfall)% Ofte sett ift referanseverdi (planlagt verdi, målsetting) Normalt fokusert på uønskede konsekvenser Risikobegrepet Hvordan%måle% og%beskrive% risiko% Møte&behovet&for& beslutningsstøtte&i& et&konkret&tilfelle Fremtid Risiko$er$konsekvensene$ av$aktiviteten$ med$tilhørende$ usikkerhet$ Risiko%%=%%forventet% tap/konsekvens%% Risiko&=&& P&X C Risiko%%=%%forventet% tap/konsekvens%% Risiko&=&& P&X C De%Moivre 1711 De%Moivre

24 Spesiell terning% 3%%%%%%%%%%%%%%%%%4%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 3/6%%%%%%%%%%%%%3/6 1 2%%%%%%%%%%%%%%%%%3%%%%%%%%%%%%%%%%%4%%%%%%%%%%%%%%%5%%%%%%%%%%%%%%6 1/6%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%1/6% 1 2%%%%%%%%%%%%%%%%%3%%%%%%%%%%%%%%%%%4%%%%%%%%%%%%%%%5%%%%%%%%%%%%%%6 1/6%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%1/6% Forventet% verdi%%%=%%%3.5% Forventet% verdi%%%=%%%3.5% 1 2%%%%%%%%%%%%%%%%%3%%%%%%%%%%%%%%%%%4%%%%%%%%%%%%%%%5%%%%%%%%%%%%%%6 1/6%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%1/6% 1 2%%%%%%%%%%%%%%%%%3%%%%%%%%%%%%%%%%%4%%%%%%%%%%%%%%%5%%%%%%%%%%%%%%6 1/6%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%1/6% Sterk%eller%svak%basis%for%sannsynlighetene Overraskende%utfall%for%spesiell% terning%%(f.eks.%100) Sannsynlighetsvurderingene%% Bygger%på%en%viktig%forutsetning%% terningen%er%rettferdig Sannsynlighetsvurderingene%% Bygger%på%en%viktig%forutsetning%% terningen%er%rettferdig 19

25 Industri% siden% 70/80Ytallet%% Hendelser/scenarier%%A,%%konsekvenser% C,%%sannsynligheter%%P% Kaplan,%S.%and%Garrick,% B.J.% (1981)%On% the%quantitative%definition%of%risk.% Risk% Analysis% 1,%11Y27. Risk& (C,P) (A,C,P) Utfordringer$med$tradisjonelle$$ sannsynlighetsbaserte$perspektiver$på$ risiko$$ 2 Sannsynlighetene& kan&være&de&samme& men&kunnskapen&de& bygger&på&kan&være& sterk&eller&svak& 1 Forutsetninger&kan& dekke&over&viktige& aspekter&av&risiko&og& usikkerheter& 3 Overraskelser skjer 26 Analytikerne$ Beslutningstakere$ Gjøre% risikoanalysene% bedre% Erkjenne%at%det% alltid%vil%være% begrensninger% i% analysene% Presenterer& risiko&ved& konsekvenser& og& sannsynligheter,& &&& gitt&bakgrunnskunnskapen& K&& Hva&med&de& risikoaspekter& som&kan& ligge& «gjemt»&i&k?&& Risikoanalyse Robusthet,%resiliens,% forsiktighet,% % Balanse&mellom&det&å&verne&og&beskytte,&og& det&å&utvikle&og&skape&verdier& 1.%Erkjenne% utfordringen 2.%Gjøre%noe%med%den Y ingen%har%fasiten% 20

26 Risikoforståelsen$ Risikomatrise$med$kunnskapsstyrke$ Sannsynlighet( Konsekvens Sannsynlighet KunnskapsY styrke% Svak bakgrunnskunnskap Medium sterk bakgrunnskunnskap Sterk bakgrunnskunnskap Konsekvens( NR Sjekkliste Er$ivaretatt Kommentarer Ja Nei Ikke aktuelt Sterk/svak$bakgrunnskunnskap Forutsetningene% anses%i%stor%grad%gyldige%for%den%%% aktuelle%situasjonen% Relevant%informasjon%er%tilgjengelige% og%anses% pålitelig Det%er%enighet/konsensus%blant%eksperter Fenomenene%og%prosessene%vurderes%å%være%godt%forstått Er%«risikoen»% knyttet%til%mulige% avvik%i%forutsetninger vurdert Er%kunnskapsstyrken% vurdert%å%vært%sterk%nok%til%å%sette% i% gang% arbeidet? Har%tiltak%blitt%gjort%for%å%styrke%kunnskapen?% Er%spesielle% tiltak%iverksatt%for%å%avdekke%kunnskapshull,% f.eks.% «ukjente% kjente»% (noe%som%er%ukjent%for% analysegruppen% men%kjent%av%andre)% Er%spesielle% tiltak%gjort%for%å%vurdere%gyldigheten% av% vurderinger%som%er%gjort%der%hendelser% er%sett%bort%fra%på% grunn%av%neglisjerbar% sannsynlighet% eller%risiko? Har%noen%utenfor%opprinnelig% analysegruppe% blitt%trukket% inn% for%%å%foreta% slike%vurderinger?% Er%faresignaler% som%kan%skje%under%selve%arbeidet% identifisert.% Er%aktuelle% tiltak% %vurdert?% 9 Er%tiltak%vurdert%for%å%styrke%robustheten% og% resiliensen i% tilfelle%noe%overraskende%skulle%inntreffe% under%arbeidet?% Bruk%av%risikoakseptkriterier En metafor YYYYYYY sannsynlighet%for%alvorlig% hendelse%0.0001% 21

27 a)$ Ukjente$ ukjente b)$ukjente$ kjente$ $ c)$kjent$men$tror$ ikke$vil$skje$pga lav$vurdert$ sannsynlighet Hva$må$til$?$ " Egnede%konsepter,%tankesett,%analyser,%styring% " Lese%signaler%% "Retenke bruken%av%risikoanalyser% " Balansere%bruken%av%analyser%og%andre% virkemidler%(robusthet,%resiliens,% ) Ekstra% John%tilbyr%deg%et%spill:%kast%av%en% terning%%%% 1,2,3,4,5 :% 6 6 :% Y24 Hva&er&din&risiko?&& Risiko (C,P): 6%%%%%5/6%%%%%%%%%%%%%% Y24%%1/6 Sannsynlighet% Frekvens8 sannsynligheter P f Kunnskapsbaserte& P& P(A K)& Bygger%på%en%viktig%forutsetning%% terningen%er%rettferdig%%%% Variasjon% Analytikers%vurdering% av%usikkerhet% %Y uttrykk% for%trolighet 22

28 Kunnskapsbasert% sannsynlighet% % P(A K) = 0.1 Analytiker sammenligner hans/hennes usikkerhet/trolighet med opptreden av hendelse trekke en rød ball ut fra en urne som inneholder 10 Kahneman hevder at vi har en grunnleggende mangel på evne til å behandle små risikoer. Hans hovedpåstand er at vi grovt overvurderer små risikoer. baller (Kaplan and Garrick 1981, Lindley, 2000). K:$bakgrunnskunnskap$ Kahnemans bok «Tenke, fort og langsomt» Selvmordsbombere%på%busser%i%Israel%i%perioden%2001Y2004.% I%denne%tidsperioden%ble%23%bombeangrep%utført,%og%236%personer%ble%drept. Kahneman slår&fast&at&risikoen&for&den&enkelte&person&var&liten,&men&folk& følte&det&ikke&slik.&folk&unngikk&busser,&og&hvis&de&måtte&ta&buss,&var&de& redde.& Det&plagde&ham&at&han&ikke&likte&å&stoppe&ved&siden&av&en&buss&ved&rødt&lys,& og&at&han&kjørte&bort&raskere&fra&bussen&enn&vanlig&når&det&ble&grønt&lys.&for& ham&ga&dette&ikke&mening,&da&han&visste&at&den&reelle&faren&var&ubetydelig,& og&hvis&det&påvirket&hans&atferd,&betydde&det&at&en&minimal&(neglisjerbar)& bombesannsynlighet&ble&gitt&en&for&stor&beslutningsvekt. " Usikkerhet er en viktig komponent av risiko " Overraskelser er et viktig aspekt ved risiko Hva%nå%?% 1.%Erkjenne%utfordringen 2.%Gjøre%noe%med%den Y ingen%har%fasiten% Rette% tidspunktet% å%foreta%en%retenkning av%hva%vi%gjør%når%det%gjelder% risikoanalyser 23

29 Risikoforståelse Sannsynlighetsbasert% Historiske%data%%%% Tradisjonelt% + Usikkerhet% Kunnskap Overraskelser%% Det%nye% Utfordringen:%%% Egnede%konsepter,%%risikoanalyser%og% risikostyring% Arbeidsgrupper%i%industrien% Norsk%olje%og%gass%% Y Prosjekt% (rapporter,%filmer,% ) Holde$en$viktig$tale$ "Mål:%Få%frem%budskapet%til%tilhørere% briljere Delaktiviteter:% Åpning,%hoveddel,%avslutning Sette%inn%tiltak%for%å%nå%målene%sine% Feil/hendelser o Forsamlingen&kjeder&seg,&& o Argumenter&som&brukes&viser&seg&å&ikke&holde o Lysark&inneholder&feil o Lysark&er&forvirrende o Budskapet&er&ikke&klart o Får&spørsmål&han&kan&ikke&svare&på&& o Roter,& o... Feil/hendelser$ o Forsamlingen&kjeder&seg&&&&&C,&P,& & o Argumenter&som&brukes&viser&seg&å&ikke&hold o Lysark&inneholder&feil o Lysark&er&forvirrende o Budskapet&er&ikke&klart o Får&spørsmål&han&kan&ikke&svare&på&&&&C,&P,& & o Roter,& o... Hva$må$til$?$ Egnede&konsepter,&tankesett,&analyser,&styring& Lese&signaler&& Retenke bruken&av&risikoanalyser& Balansere&bruken&av&analyser&og&andre&virkemidler& (robusthet,&resiliens,& )& 24

30 Ting%som% blir%sagt%1% Ikke%noe%nytt,%vi%har%alltid%tenkt%kunnskap%i% risikoanalysene% Ja,%men%i%begrenset%grad%da%ofte% sannsynlighetsbasert%og% kunnskapsdimensjonen%kommer%ikke%så%godt% frem%som%argumentert%for% Ofte%inne%i%drift,%men%mangler%systematikk%og% konsepter% Ting%som% blir%sagt%2% Dette%blir%et%tillegg%til%dagens%risikoanalyser,%mer%arbeid,%men% det%gir%neppe%noe%for%beslutningene% Det&kan&bety&mye&for&beslutningene& fordi&risiko&er&mer&enn& sannsynlighetene& og&kan&dreie&risikobildet& betydelig& kan&endre& hele& praksisen&ift bruk&av&kvantitative& analyser& så&viktig& Kan&isolert&sies&å&gi&et&tillegg& til&dagens& praksis& ved&å&sterke& vektlegge& K&og&ikke&bare&C&og&P,&&men&må&kombineres&med&en& retenkning av&bruken&av&&risikoanalysene& mange&tradisjonelle& analyser& kan&erstattes&av&mer&målrettede& analyser&ift beslutningene& som&skal&tas&og&forenkle&dagens& praksis& mer& effektiv&bruk&av&risikoanalyser& i&lys&&av&ny&forståelse&& StorYulykker%kan%skje% Vi%står%ovenfor%storulykkesrisiko% StorYulykker%kan%skje% Vi%står%overfor%storulykkesrisiko% Vi%arbeider%systematisk% og%målbevisst% for%å%hindre%en%slik%ulykke Og%gjøre%risikoen%minimal% negljiserbar Kontinuerlig%forbedring% Sorte%svaner%kan%skje% Vi%står%ovenfor%sortYsvanerisiko% Sorte%svaner%kan%skje% Vi%står%overfor%sortYsvanerisiko% Sorte%svaner%er%en%type%storYulykke% Vi%arbeider%systematisk% og%målbevisst% for%å%hindre%en%slik%ulykke Og%gjøre%risikoen%minimal% negljiserbar 25

31 To%strategier% A.% Erkjenne%at%det%er%former%for% risiko%vi%ikke%har%full%kontroll% på B.% Ikke%erkjenne%at%det%er%former% risiko%vi%ikke%har%kontroll% på% Vi%har%full%kontroll% på%alle% risikoene% To%strategier% 1.% Erkjenne%risikoen%«internt»% men%fokusere%minst% mulig%på% den% 2.% Erkjenne%risikoen%og%vise% omverden%at%næringen%er% bevisst%den,%åpen%om%den%% a) arbeider%systematisk% og% målrettet% for%å%hindre%at% slike%hendelser%inntreffer b) er%ledende%ift å%møte% denne%form%for%risiko c) kan%ikke%gi%garantier%men% trygghet%så%langt%det% overhodet%praktisk% er% mulig%når%verdier%skal% skapes% % RAPPORT 2.% Del%1% Begreper%og%grunnleggende% ideer%% " Hva handler& det utvidede perspektivet om? " Hvorfor trenger vi&et&utvidet risikoperspektiv? " Hva er nytten av et&slikt perspektiv? " Når kan vi&bruke det?& Begreper$og$ grunnleggende$ideer$$ Noeneksempler Fundameantle begreper (risiko,&sortesvaner,& ) Risikoanalyser og riskostyring Bruk av risikomatriser,&&risikoakspetkriterier,&alarp,&& Vitenskapelige%publiseringer% 63 Sorte Svaner og faktiske hendelser hva kan vi$lære?$hva gir prosjektet?$$ Del%II Hvordan%gå%fram%i%praktiske%situasjoner?%Noen%eksempler% Hvordan%kan%ledere%tenke%i%forhold%til%risiko,%for%eksempel%i%situasjoner% med%betydelig% usikkerhet%og%store%verdier%på%spill?%% Hvordan%vurdere% hva%som%er%forsvarlig%virksomhet%for%en%installasjon%i%drift? Hvordan%forbedre% implementeringen% av%alarpyprinsippet? Hvordan%forbedre% bruken%av%risikoakseptkriterier?% Hvordan%ser%en%forbedret% sikkeryjobbanalyse%ut?%%hvordan%evaluere%og%forbedre% forståelsen%av%risiko%i%forbindelse%med%kritiske%operasjoner? Forbedrede% risikoanalyser%ved%å%identifisere% særtrekk Hvordan%forbedre% QRAYen?% Hvordan%evaluere%og%forbedre%kvaliteten%av%konkrete%risikoanalyser% en%sjekkliste%over% viktige%aspekter%å%se%etter%for%å%kunne%bedre%ta%hensyn%til%kunnskapsdimensjonen% og% det%utforutsette% Hvordan%forbedre% granskninger% og%evalueringer% av%sikkerhetsstyringen%ved%å%ta%i%bruk% de%fem%«collectivemindfulness»yprinsippene?% Evaluering%av%Ptils prinsipper% for%barrierestyring 65 26

32 3. Introduksjon til gruppearbeid Terje Aven, Norsk olje og gass/universitetet i Stavanger Introduksjon+ til+gruppearbeid Willy+Røed Norsk&olje&og&gass/Universitetet& i&stavanger Formålet)med)gruppearbeidet Gruppeoppgave+1:+ SJA)av)aktivitet)i)dagliglivet Hva+skal+vi+gjøre+i+praksis? + Diskutere+hva+den+utvidede+risikoforståelsen+betyr+i+ praksis+for+risikovurderinger+og+astyring Grunnlag+for+diskusjon:+Fokus+på+SJA+ Sikker+ jobbanalysen Først+diskusjon+i+grupper,+deretter+i+plenum Velg+en+aktivitet+fra+dagliglivet+med+potensial+for+uønskede+ hendelser+av+relativt+stor+alvorlighetsgrad.+eksempler: Kjøre+til+Sirdal+under+vanskelige+veiA og+værforhold Delta+i+et+sykkelritt Holde+en+tale+for+en+stor+forsamling Gjennomfør+en+SJA+for+aktiviteten+der+dere+forsøker+å+være+ i+tråd+med+det+nye+risikoperspektivet.+del+aktiviteten+opp+i+ et+sett+av+passende+delaktiviteter+og+utfør+en+ risikovurdering+for+noen+av+disse. Stikkord)for)diskusjonen)))))))))))))))))))))))))))))) Oppgave+2:+ SJA+av+offshoreArelatert+aktivitet Farer,+konsekvenser,+sannsynlighet Forutsetninger Bakgrunnskunnskapen+som+analysen+bygger+på Faresignaler Velg+en+offshoreArelatert+aktivitet+ med+potensial+ for+uønskede+ hendelser+av+relativt+stor+alvorlighetsgrad.+ Eksempler: Skifte+en+ventil+i+et+prosessanlegg Løfte+en+tung+gjenstand+ved+hjelp+av+løfteverktøy Utfør+oppgaven+ellers+som+for+oppgave+1 Akseptabelt+å+gjennomføre?+Hvilke+tiltak+skal+iverksettes? 27

33 Leveranser+fra+hver+gruppe Tidsbruk Presentasjon+i+plenum+(1A3+grupper+presenterer).+Format: Muntlig FlipAover,+ eller PowerpointApresentasjon+ (USBApinne) Innspill+ til+oppsummeringen Levere+notater/oppsummering+ på+papir,+eller EApost+ Tidsrammer Gruppearbeid+/+diskusjon+ 10:30+ 11:30 Lunsj+fra+11:30+ Gruppearbeid+/+diskusjon+ 12:15+ 13:15 Diskusjon+ i+plenum+13:15+a14:15 Pause+14:15 Oppsummering+ og+veien+videre+14:30+ 15:00 Logistikk Motivere(0 Stimulere Ideer(og( tanker Gruppe+1A5:+Grupperom Gruppe+6A8:+Nordsjøsenteret Gruppe+9A10:+Stormsalongen Kommer)ikke)med) svarene)med)to) streker)under) hva) en)konkret)skal) gjøre) Kunnskap( om(temaet( Bakgrunn( 0 Historikk( Bidra)til)et)godt)underlag) for)diskusjonen Skape) forståelse)for)viktigheten) av))å))«erkjenne) utfordringen» 28

34 4. Gruppeoppgaver GRUPPEOPPGAVER David Felt.langt.mot.nord Drivverdig,. ønsker.å.bygge. ut Drivis.i.området. (ikke.permanent),. utgjør.en. risiko Dypt.nok.til.at.isfjell.ikke.treffer. bunnen Ser.på.30.års.levetid Ser.kun.på.offshoreGanlegget Mulighetsstudie Skal.bygges.ut? Hvordan.skal.det.bygges.ut? Tåler.is Kan.flyttes Havbunnsinnretning Hvem.skal.beslutte? Lisensen. (utbygges.eller.ikke) Mulighetsstudie Mulighetsstudie G Kan.vi.bygge.ut,.er.vi.innenfor.akseptabel.risikonivå.(for.alle.tre.forslagene)? G Utfordringer G Iskollisjon G Kulde G Mann.over.bord G Evakuering.(langt.fra.land,.lite.annen.aktivitet.i.området,.lite.dagslys) G Logistikk G Ytre.miljø.(påvirkning).,.arbeidsmiljø G Arbeidsmiljøanalyse.(langt.mot.nord,.kaldt,.mørkt) G Plukker.fra.andre.studier,.bakgrunnskunnskap.(også.miljø,.beredskap.(forboring)) G Ender.fort.i.en.økonomidiskusjon G Eksplosjon.vs..arbeidsmiljø.(havbunnsinnretning?) G Selv.om.oljeindustrien.har.lite.kunnskap,.kan.det.være.andre.mennesker.som.har.kunnskap.om.arbeid.i. området. G Hvor.robust.må.innretningen.være?.Og.hvor.mye.koster.det?.Kan.vi.evakuere.uansett?.(kan.bygge.opp. systemer.for.fjernmedisin) G Risikoanalyse:.Hva.er.nødvendig.og.hva.vil.det.koste?.Deretter.kommer.risikoanalyse.i. konseptselection..beskriver.det.som.er.nødvendig.for.å.kunne.operere. Mulighetsstudie Konseptvalgsfasen G Risiskoaspekter G Omdømme.(kommet.langt.i.forhold.til.politisk.aspekt,.hvert.selskap.og.oljeindustrien.samlet.sett) G Økonomisk.(oljepris) G Teknologisk.risiko.(det.kommer.noe.annet.senere.fra.konkurrentene.som.gjør.teknologien.uteldet.+. ligger.lenger.nord.enn.noen.andre. hva.er.det.vi.ikke.vet. vet.vi.faktisk.hvordan.teknologien.tåler.det,. evt..ikke.tilgang.til.erfaringsdata) G Hva.om.oljesøl.havner.på.annens.sokkel? G Klimatiske.forhold.(kaldere.eller.varmere?.Går.fra.kaldt.til.varmt.går.bra,.men.hva.med.kaldt.til.kaldere). endring.i.eksterne.forhold.generelt..miljøutfordringer.har.fokus.på.akutte.utslipp,.plutselig.regel.om. strøm.fra.land.(hvor.kommer.den.fra?). G Politisk.klima.kan.endre.seg.(f.eks..dersom.beredskap.er.avhengig.av.russisk.hjelp). G Vurderer.hva.politikk.og.klima.vil.påvirke.resultatet.i.løpet.av.et.30..års.tid. G Kriterier.er.ja/nei G Bestemt.utbygging,.med.topside. G Bunnramme.forkastet.i.mulighetsfasen G Beslutninger: G Innretning.som.tåler.is.eller.ikke G Satser.på.fartøyer.rundt.som.kan.fjerne.isfjell G Lavbemanning.eller.ekstra.bemanning.for.å.klare.vinter G Hvordan.prosessen.skal.være G Hvordan.eksportere.oljen G Lagerkapasitet G Evakueringsfilosofi G Beredskap.(folk.og.ytre.miljø) G Detaljer.på.at.dette.er.mulig.og.kostnader.(per.konsept) Risikoanalysen.kan.brukes.til.å.definere.systemet..Men.det.må.være.et.system.å.analysere..G HMSGkrav.kan. gjøre.det.så.dyrt.at.løsningen.ikke.er.mulig.g absoluttkriterier.. 29

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner

Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner Endelig rapport 28.01.2010 (siden blank) Report No: 200584-07 Classification: Ubegrenset P

Detaljer

RISIKONIVÅ I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN UTVIKLINGS- TREKK 2007 LANDANLEGG

RISIKONIVÅ I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN UTVIKLINGS- TREKK 2007 LANDANLEGG RISIKONIVÅ I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN UTVIKLINGS- TREKK 2007 LANDANLEGG (Siden blank) Landbaserte anlegg 2007 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Risikonivå i petroleumsvirksomheten Landbaserte anlegg, 2007

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby Sammendrag Denne oppgaven har tatt for seg risiko ved E+H Norges prosjektgjennomføring kontra risikoprosedyrene E+H globalt har utarbeidet. Oppgaven omfatter tilbudsfase, kontraktsinngåelse, gjennomføring

Detaljer

Risikoakseptkriterier og akseptabel risiko i transportsektoren. En kunnskapsoversikt

Risikoakseptkriterier og akseptabel risiko i transportsektoren. En kunnskapsoversikt Terje Aven, Marit Boyesen, Gottfried Heinzerling og Ove Njå Risikoakseptkriterier og akseptabel risiko i transportsektoren. En kunnskapsoversikt Rapport RF 2003/072 Prosjektnummer: RF-725 2083 Prosjektleder:

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen. Wiencke, H.S. (Proactima) Tunes, T.E (Proactima), Kjestveit, K. (IRIS) Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen. Rapport IRIS - 2007/068 Prosjektnummer: 7202023 Prosjektets tittel: Risiko- og

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

ARBEIDSSEMINAR OM TIDLIGFASEN 30. OKTOBER 2003 OPPSUMMERING FRA GRUPPEARBEIDENE

ARBEIDSSEMINAR OM TIDLIGFASEN 30. OKTOBER 2003 OPPSUMMERING FRA GRUPPEARBEIDENE KOMPETANSENETTVERKET FOR SYKEHUSPLANLEGGING ARBEIDSSEMINAR OM TIDLIGFASEN 30. OKTOBER 2003 OPPSUMMERING FRA GRUPPEARBEIDENE 1 Gruppearbeid Deltakerne på arbeidsseminaret ble delt inn i fem grupper: Tidligfasen

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Utvikling i risikonivå - norsk sokkel. Pilotprosjektrapport 2000

Utvikling i risikonivå - norsk sokkel. Pilotprosjektrapport 2000 2000 for 2000 24.4.2001 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Utvikling i risikonivå - norsk sokkel 2000 GRADERING Offentlig Unntatt off. Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig v RAPPORTNUMMER FORFATTER/SAKSBEHANDLER

Detaljer

TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET

TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET Rapport avgitt av ekspertgruppe til Arbeidsdepartementet 27.8.2013 ifølge mandat av 31.10.2012 Forord Til Arbeidsdepartementet Arbeidsdepartementet

Detaljer

ESRA Norge 20 år 1994 2014

ESRA Norge 20 år 1994 2014 European Safety and Reliability Association ESRA Norge 20 år 1994 2014 Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse Tilsluttet European Safety and Reliability Association (ESRA) Tilknyttet Tekna

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E)

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 1 FORORD Denne publikasjonen er faktadelen av vår årsberetning for. Den bør ses i sammenheng med publikasjonen Sikkerhet status og signaler -2014, som oppsummerer hva vi har vært særlig opptatt av i året

Detaljer

Rapporteringskultur og pasientsikkerhet

Rapporteringskultur og pasientsikkerhet Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Rapporteringskultur og pasientsikkerhet Ellen Pettersen Masteroppgave i Samfunnssikkerhet- fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene Juni 2015 Antall

Detaljer

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Roy Henrik Knudsen: Myter og sannheter om risikoanalytisk

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

BORA. Plan for hovedprosjekt (Forprosjektrapport) Operasjonell risikoanalyse - Totalanalyse av fysiske og ikke-fysiske barrierer.

BORA. Plan for hovedprosjekt (Forprosjektrapport) Operasjonell risikoanalyse - Totalanalyse av fysiske og ikke-fysiske barrierer. operasjonell risikoanalyse Operasjonell risikoanalyse - Totalanalyse av fysiske og ikke-fysiske barrierer lan for hovedprosjekt (orprosjektrapport) ev 4, 16.10.2003 (blank side) eport No: 200254-02 Classification:

Detaljer

DP 5 Verktøy for risikovurdering Risikoveiledning Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5.

DP 5 Verktøy for risikovurdering Risikoveiledning Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5. DP 5 Verktøy for risikovurdering Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5.2 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

risikonivå utviklingstrekk 2008 norsk sokkel

risikonivå utviklingstrekk 2008 norsk sokkel 2 FORORD Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen, men er også av allmenn interesse. Det var derfor naturlig og viktig for oss å etablere en struktur

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001 NORSOK STANDARD Z-013N Rev. 2, September 2001 Risiko- og beredskapsanalyse This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made

Detaljer