OPPSUMMERING+ Arbeidsseminarer ! ++++En#ny#definisjon#av#risiko#!Hva%betyr%den%i%praksis%for%måten%vi%jobber%med%risiko?% %( )%%!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSUMMERING+ Arbeidsseminarer+++ + +! ++++En#ny#definisjon#av#risiko#!Hva%betyr%den%i%praksis%for%måten%vi%jobber%med%risiko?% %(08.04.2015)%%!"

Transkript

1 OPPSUMMERING+ Arbeidsseminarer En#ny#definisjon#av#risiko# Hva%betyr%den%i%praksis%for%måten%vi%jobber%med%risiko?% %( )%% ++++Kvantitative#risikoanalyser#(QRQ)# Hva%betyr%et%utvidet%perspektiv%på%risiko%for%QRA en?% %( )% Arbeidsseminareneerarrangertiregiavprosjektet: Et#utvidet#perspektiv#på#hvordan#forstå,#vurdere#og#styre#risiko.

2

3 INNLEDNING'' ' ' Den8.og14.aprilarrangerteNorskoljeoggassheldagsarbeidsseminarer.Hovedtemafordetførste arbeidsseminaretvardennyedefinisjonenavrisiko.dennyedefinisjonenavrisikobletattinnidet norskepetroleumsregelverketiveiledningentilrammeforskriften, 11Prinsipperforrisikoreduksjon, idesember2014,medikrafttredelsefra1.januar2015.definisjonenavrisikobleendretfra:«med risikomenesenkombinasjonavsannsynlighetogkonsekvens»,til:«medrisikomeneskonsekvensene avvirksomhetenmedtilhørendeusikkerhet». Dennyedefinisjonenvektleggeristørregradusikkerhetenntidligere.Sentralespørsmålsomblereist iarbeidsseminaretvarderfor;hvaerdetsomerusikkert,hvordankandenneusikkerhetenbeskrives påengodmåteirisikovurderingen,oghvabetyrdennyedefinisjonenipraksis. Målgruppenfordetførstearbeidsseminaretvar:Parteneiarbeidslivet,fagpersoneroglederesomer involvertigjennomføringogbrukavrisikovurderinger. Kvantitativerisikoanalyser(QRA)vartemafordetandrearbeidsseminaret.Aktuellespørsmålsomble reist var bl.a.; hva betyr et utvidet perspektiv på risiko for QRA en, hvordan kan QRA ene bedre avspeileusikkerheten(kunnskapen)ogdetuforutsette,oghvordankanslikeanalyserkanværenyttige. Andreaktuelletemaogspørsmålsomblereistvar;Risikoknyttettilavvikiforutsetninger,oghvordan dekanblivurdert.etprosjekt/casestudieutførtavconocophillips,isamarbeidmedsafetecogiris, blepresentertogdiskutertiseminaret. Målgruppenfordetandrearbeidsseminaretvarfagpersonersomarbeidetmedrisikoanalyser,ogda spesieltkvantitativerisikoanalyser. Arbeidsseminareneblearrangertiregiavprosjektet:Etutvidetperspektivpåhvordanforstå,vurdere ogstyrerisiko(sortesvaner).prosjektetstøtteroppomnorskoljeoggass strategiogarbeidrettet motåbidratilåredusererisikoforstorulykkergjennomkunnskapsbygging,erfaringsoverføringog læring.detharværtstorinteresseforarbeidsseminarene.nyearbeidsseminarerplanlagttilhøsten. Invitasjon til arbeidsseminarene ble sendt til følgende forum og nettverk: Medlemmer av HSE Managers Forum, Drilling Managers Forum, HMS nettverk for små operatører og rettighetshavere (SOL), Nettverk HC lekkasjer, Sikkerhetsforum, Samarbeid for Sikkerhet og fagmiljøer innenfor ytre miljø.idetfølgendeerenmerutfyllendeoppsummeringavarbeidsseminarenebeskrevet. *Filmen«Enutvidetrisikoforståelse»somblevistinnledningsvisiarbeidsseminarene,kanlastesnedfravedlagtelenke: https://www.youtube.com/watch?v=41lnqrhull4 *RapportenSORTESVANERd«Etutvidetperspektivpåhvordanforstå,vurdereogstyrerisiko»,erfortsattienkommentard ogrevideringsprosess.rapportenforventesferdigstiltinnenseptember2015. '' ' Stavanger, '

4

5 ARBEIDSSEMINAR+ 8.april2015 SolaStrandHotel + En+ny+definisjon+av+risiko Hvabetyrdenipraksisformåtenvijobbermedrisiko? Velkommen s1 %%%%%%%%%%%%%%%%Bodil%Sophia%Krohn,%Norsk%olje%og%gass% Nydefinisjonavrisiko....s1 Torleif%Husebø,%Petroleumstilsynet Hvaeregentlignyttoghvabetyrdennyedefinisjonenipraksis?...s2 Terje%Aven,%Norsk%olje%og%gass/Universitetet%i%Stavanger% Introduksjontilgruppearbeid...s2 Willy%Røed,%Norsk%olje%og%gass/Universitetet%i%Stavanger% Gruppearbeid......s3 Diskusjoniplenum....s3 Overordnetdiskusjon..s3 Oppsummeringogveienvidere.....s4 Deltakelse(Selskapsrepresentanter)... s5 +

6 + OPPSUMMERING En+ny+definisjon+av+risiko+ +Hvabetyrdenipraksisformåtenvi jobbermedrisiko? Velkommen BodilSophiaKrohnNNorskoljeoggass Arbeidsseminaret ble åpnet med visning av filmen, «En utvidet risikoforståelse».krohn ønsket deltakerne velkommen, og viste til filmen som setter senen for dagens tema. Den handler om risikoforståelse, usikkerhet og kunnskap. Dette er sentrale begreper som vil bli belyst og drøftet gjennominnlegg,gruppearbeidogiplenum.hovedspørsmåleneiseminareter;ennydefinisjonav risiko;dhvaernytt?hvabetyrdennyedefinisjonenipraksis?krohnpoengterteatdetviktigstebidraget tildagensseminarerarbeidetsomkommerutavgruppearbeidet.deterselskapenesomgirinnhold tildennyedefinisjonenavrisiko.tilsluttintrodusertekrohnprogrammetoginnlederne. Nydefinisjonavrisiko TorleifHusebøNPetroleumstilsynet Husebyredegjordeforbakgrunnenfordennyedefinisjonenavrisiko.Hanfremhevetinnledningsvisat etfunksjonsbasertregelverketleggertilretteforatnæringendriverrisikostyring.dettestårsentralti Rammeforskriften,dsomhanforøvrigoppfordretalletilålese. Husebøpektepåatreduksjoneniantalltilløpshendelsersidenår2000erenindikasjonpåatnæringen harblittbedretilåstyrerisiko.samtidigvistehantilatmangegranskningsrapporterpekerpåsviktende risikostyring.næringenerogblirenhøyrisikovirksomhet,ogdettebetingergodrisikostyringfremd hevethusebø. Han bemerket at utviklingen av regelverk styres ofte av store ulykker. Blant de mest alvorlige hendelsenesomharinntruffeterkompleksitetetgjennomgåendetrekk.eteksempelsombletrukket fremergasslekkasjenpåvisundi2006,derenmetallplateløsnetifakkeldunken,ogderettersloetca. 50cmstorthullifakkelrøret.Detteførtetildenstørstegasslekkasjeniprosessområderpånorsksokkel isenereår.metallplatenhaddesomoppgaveåendrestrømningenavgassenitankenforåsamleopp væske.granskingenvisteatplatenhaddeblittutsattforaerodynamiskekrefternoesomførtetilat denbledeformert.dettevarimidlertidikkefangetoppidesignfasenpågrunnavatdetvarbenyttet en statisk modell. Husebø reiste spørsmålet; di hvilken grad fanger risikoanalyser opp nødvendige forholdforåfortsettedennepositiveutviklingen? Husebøstilteogsåspørsmålene;dJobbesdetfornuftigmedrisikostyringinæringen?Erdetkontinuerlig forbedring?erdagenssituasjonkonserverende.hanvistetilatrisikoakseptkriteriererminimumskrav, ogatoverordnederisikoakseptkriteriererforøvrigmindreinteressantidagligdrift. 1

7 Hanmenteatdetetterspørresgjerneet«allmenngyldigrisikobilde»,ogsomofteenderoppmedå presentereforventetutfall/middelverdi,ogdermedkamuflererutviktigeforutsetninger.dettepasser ikke overens med at beslutningstakere på alle nivåer trenger å bli tilstrekkelig informert og forstå konsekvenseneavbeslutninger,slikatdetoppnåsrisikoinformertbeslutning. Husebøstiltespørsmålet;dHvagjørpartene?HanvistetilarbeidetiISO,ogarbeidetiakademiske miljøer.regelverketbleansettsomgodt,menikketydelignok. Deravkomdennyerisikodefinisjonen somståriveiledningentilrammeforskriften 11:«Medrisikoforståskonsekvenseneavvirksomheten medtilhørendeusikkerhet». Petroleumstilsynet(Ptil)sittønskeeråfåigangenprosessforåfånæringentilåsekritiskpådagens situasjonogreflektereoverendringene.dennyedefinisjonenermeråpenogfokusererikkesåmye pårenefrekvenserslikklassiskedefinisjonergjør.bakendringenliggeretønskeomåfåfremhelheten bedre,inkludertkunnskapsdimensjonen. Sevedlegg:1_EnnydefinisjonavrisikoPtilTH. Hvaeregentlignyttoghvabetyrdennyedefinisjonenipraksis? TerjeAvenNNorskoljeoggass/UniversitetetiStavanger Aveninnledetmedåfremheveatformåletmedinnlegget,varåkommemedstimulerendeinnspill, hellerenn«svaret».hanunderstreketatførstmåutfordringenerkjennes,deretterkannoegjøresmed den, ogatherharingenfasiten.ettkonkreteksempelpåhvordangjørenoemedutfordringenmed åfåfremkunnskapsdimensjonenirisikovurderinger,eråutviderisikomatrisenmedenevalueringav kunnskapsstyrke(vurdert/klassifisertutfravissekriterier),somvistipresentasjonen. Sevedlegg:2_HvaeregentlignyttTA Introduksjontilgruppearbeid WillyRøedNNorskoljeoggass/UniversitetetiStavanger Røedintroduserterammeneforgruppearbeidet.Gruppearbeidettokutgangspunktisikker jobbanalyse(sja)fortoulikeproblemstillinger:1)aktivitetidagliglivet,2)offshoredrelatertaktivitet. Leveranserfragruppearbeidetermentåvære: 1) Presentasjoniplenum(utvalgtegrupper). 2) Innspilltiloppsummering(enkeltgruppervilikkefremkommeioppsummeringen). Sevedlegg:3_IntroduksjontilgruppearbeidetWR 2

8 Gruppearbeid Gruppearbeidetblegjennomførti10grupper,(6d7deltakereihver).Grunnlagetfordiskusjonenvar følgendestikkordogspørsmål;1)farer,konsekvenser,sannsynlighet;2)forutsetninger,3) Bakgrunnskunnskapsomanalysenebyggerpå,4)Faresignaler,5)Akseptabelågjennomføre?Hvilke tiltakskaliverksettes? Sevedlegg:4_Gruppeoppgaver Diskusjoniplenum Grupperblepåforhåndspurtomåpresentereresultatenefragruppearbeidet.Encasepresentertav engruppeerbeskrevetidetfølgende: GruppenhaddeanalysertaktivitetenåkjøretilSirdalunderdårligeveidogføreforhold.Gruppenhadde formulert mål for aktiviteten, brutt aktiviteten ned i arbeidsoppgaver og identifisert uønskede hendelser.forutsetningeridentifisert;dstolepåvegvesenetsvurderinger,dkjørehvisåpenvei,dkjent medvei,dgodgenerellbiltilstand,derfarenoguthviltsjåfør,dvegtrafikklovens 3,dhørepå«copilot», ogpotensialforavvikfradisse,dvegburdeværtstengt,dbilkanplutseligfåproblem,dsjåførkanbli tøtt/syk,samtmuligefaresignaler,dverreforhold,sjåførgjesperogtiltakforøkningavkunnskap,d sjekkeføreforholdpåvegvesen.no,dkjøretilålgårdogtaennyvurderingder. Når det gjelder sannsynlighet og konsekvens ift identifiserte hendelser så hadde gruppen rangert hendelsenebasertpåkonsekvens,ogerikkeoverbevistomatsannsynlighetgirsåmyemerverdiå kvantifisereher. Standardskjema for SJA inkluderer ikke sannsynlighet, mennoen selskaper hadde skjema med vurderinger av dette. Denne dimensjonen var der så klart i større eller mindre grad. Spørsmåletvarhvorstortbehovvardetforåsynliggjøredenialleanalyser?Gruppenopplevdeat fokus på usikkerhet og forutsetninger trigget tiltak, og kommenterte at det er viktig med slike «triggere»ianalyseprosessen,f.eks.stikkordsomkunnskapsbase.noenharkjørttilsirdalhundrevis av ganger, andre aldri. Gruppen oppfatter det som er gjort som en vanlig SJA, men med tilleggsd vurderingeravforholdsomusikkerhet,forutsetninger,kunnskapsbaseogoverraskelser. Frasalenbledetpektpåbehovetforågådyptitankesettet,damangegranskningsrapporterviserat detsomharskjeddvar«utenkelig»påforhånd.detblekommentertfrasalenatdetofteersnakkom etstortutfallsromforkonsekvensene.fokusbliroftepå«worstcase».visualiseringharenverdiiseg selv,fordimanertydeligpåommansnakkeromsannsynlighetellerkonsekvens.samtidigerdetlett åtråfeilivurderingeravsannsynlighetogkonsekvenser. AvslutningsviskomgruppenmedenutfordringtilPetroleumstilsynet:Hvordansikreslikfortolkning avnyrisikodefinisjonblantderesansatte? Overordnetdiskusjon Willy Røed åpnet en overordnet diskusjon med å trekke frem fire punkter/kriterier for å vurdere styrken i bakgrunnskunnskapen: rimelighet av antagelser, mengde og relevans av data, 3

9 fenomenforståelse/godhet av modeller, og enighet blant eksperter. I mange granskningsrapporter viserdetsegatdetharværtbruddpåenellerflereavdisse. Detkometspørsmålfrasalenomdeterrimeligåkallealtrisikostyring?Handlerikkenoebareomgod engineering,godledelseosv.gruppensvarteatviktigstmåværeåidentifisereomdetersnakkomen ikkedstandardoperasjon;(tildettebledetsenerekommentertfrasalenatalterenstandardoperasjon inntildetikkelengererdet).noengangerkandetværegreitådreiefokusoverpåkvalitethellerenn kallealtrisiko.utfordring:sikreenintegrertprosess,dikkeseparateprosesser.(imangetilfellerer risikoanalyseristorgradverifisering). Detblepåpektfrasalenatendringerforutsetterinteressefratoppledelsen.Frasalenbledetogsåytret ethåpommerkonstruktivediskusjonerrundtutfallsromhellerennå«filepåfjerdedesimalpå10 d4 d frekvens»;ogpåpektviktighetenavåhakontrollpå(typiskmange)forutsetninger. Oppsummeringogveienvidere TerjeAven,WillyRøedogBodilSophiaKrohn TerjeAvenstartetoppsummeringenmedåtrekkefremhvasomernytt: dptil sindefinisjon erny. Kunnskapsaspektet,usikkerhetogforutsetningererogsåmeditradisjonelleperspektiver,mentydeligd gjøresinyttperspektiv.ifølgeavengirettenkesettsommedførerryddighetikonsepter.detblenevnt atnåerdetmulighetforåretenkegjennomføringenogbrukenavrisikoanalyser. Diskusjoneneigruppenebleoppfattetsomgodeoginteressante.Føredvardprinsippetblenevntaven avdepresenterendegruppene.detteprinsippetgjelderforenformfordypereusikkerhetenndetvi stortsettståroverforioljedoggassindustrien. Detfremkomenkommentarfrasalenomatdetfinnesmangekomplisertefaguttrykkinnenforrisikod fagfeltetsomkanskapeforvirring.tildettebledetsvartatallefagfeltharsinterminologiogdetjobbes påulikeområderforåforbedrebegrepsapparat. WillyRøedoppsummertevedåpekepåviktighetenavaldriåmisteavsyneatrisikovurderingerskal brukestilnoe.nøkkelentilåsørgeforatrisikovurderingenblirnyttige,eråheletidenhafokuspåhva analysenskalbrukestil. BodilSophiaKrohnavrundetseminaretmedåtakkefordeltakelsen.Hunharfåtttilbakemeldingerpå atseminaretharværtinteressantognyttig.dikkeminstdetåmøtespåtversavselskaperforåkunne diskuteresammen.detharfremkommetmeningsbrytninger,ogdetteerviktigerefleksjonersomkan bidratilåstyrkeviderearbeid. 4

10 Deltakerliste(Selskaper) SELSKAP ANTALL SELSKAP ANTALL DELTAKERE DELTAKERE Bayerngas III OMV(Norge)AS II CaimEnergy II Petroleumstilsynet III CentricaEnergy II PetoroAS II Detnorske I PGNiGUI I DSO/NSOF I PremierOil I EniNorge II PreventorAS/Norskoljeoggass I E.ON IIII Rocksource I ExploraPetroleumAS I SAFE II ExxonMobil I SamarbeidforSikkerhet I Fellesforbundet I SINTEF/Norskoljeoggass I FortisPetroleumNorwayAS I Statoil IIIIIIIIII GDFSUEZE&PNorge IIII Subsea7 I Halliburton I SuncorEnergyNorge I IdemitsuPetroleumNorge I TotalE&PNorge II IndustriEnergi I TullowOil III Lederne I VNGNorge I Lotus I WintershallNorge I LundinNorwayAS II Norskoljeoggass/UiS III NorecoNorwayAS I Norskoljeoggass III Totalt71 5

11 ARBEIDSSEMINAR+ 14.april2015 Norskoljeoggass + Kvantitative+risikoanalyser+(QRA)++ HvabetyretutvidetperspektivpårisikoforQRA en? Velkommen s7 %%%%%%%%%%%%%%%%Bodil%Sophia%Krohn,%Norsk%olje%og%gass% Hvaerbetyregentligetutvidetperspektivpårisiko?...s7 Terje%Aven,%Norsk%olje%og%gass/Universitetet%i%Stavanger% % ForbedretQRA etforskningsprosjektmedvektpåkunnskapog forutsetninger:erfaringerogrefleksjoner....s8 Malene%Sandøy,%ConocoPhillips% %%%%%%%%%%%%%%% % Vegard%L.%Tuft,%Safetec% % Introduksjontilgruppearbeid....s9 %%%%%%%%%%%%%%Willy%Røed,%Norsk%olje%og%gass/%Universitetet%i%Stavanger% % Gruppearbeid.. s10 Diskusjoniplenum...s10 Oppsummeringogveienvidere s Terje%Aven,%Willy%Røed%og%Bodil%Sophia%Krohn% Deltakerliste(Selskaper)....s13 6

12 OPPSUMMERING Kvantitative+risikoanalyser+(QRA)+ +Hvabetyrdenipraksisformåtenvijobbermedrisiko? Velkommen BodilSophiaKrohnNNorskoljeoggass Arbeidsseminaret ble åpnet med visning av filmen, «Utvidet risikoforståelse». Krohn ønsket velkommenogvisteinnledningsvistildagenshovedtema:metodikkensombenyttesidekvantitative risikoanalysene.gjennominnlegg,gruppearbeidogdiskusjoneriplenumvilmanfokuserepåhvordan QRA enekanbedrereflektereusikkerheten/kunnskapen,oghvordanslikeanalyserkanværenyttigei risikostyringen. KrohnvistetilConocoPhillipssittforskningsprosjektogarbeidsomskalpresenteresiseminaret.Idette prosjektet har man sett på forbedringer i QRA metodikken, med vektlegging av kunnskap og forutsetninger.forskningsprosjekteterutførtisamarbeidmedsafetecogiris.krohnunderstrekte også viktigheten av dagens gruppearbeid. Det legger til rette for å utveksle erfaringer på tvers av selskaper, slik at man kan reflektere sammen for å se nærmere på hvordan man kan møte nye utfordringene knyttet opp mot QRA metodikken. Til slutt introduserte Krohn programmet og innlederne. Hvabetyregentligetutvidetperspektivpårisiko? TerjeAven(Norskoljeoggass/UniversitetetiStavanger) TerjeAvenpresentertetemaet«Hvabetyregentligetutvidetperspektivpårisiko?».Formåletmed presentasjoneneråsettescenenfagligsett,forågienbakgrunnfordagensdiskusjoner.dikkeålegge frem løsninger. I den nye risikodefinisjonen er usikkerhet en viktig komponent av risiko, mens tradisjonellrisikoforståelseistorgraderfundertihistoriskedataogbrukavsannsynligheter.aven fremhevet at skillet mellom ny og tradisjonell risikoforståelse må ikke oppfattes som skjematisk. Poenget er erkjennelsen av at det er noe utenom det «tradisjonelle». I industrien er tradisjonelt perspektivutbredt,menviserogsåataspekteravutvidetperspektivbrukes.imidlertidmanglerdet ofte noe når det gjelder konsepter og strukturer. Dersom en «tradisjonell» sannsynlighetsbasert risikodefinisjon legges til grunn, fanges det ikke konseptuelt opp at en kan stå overfor to ulike «settinger»;denmedsvakogenmedsterkkunnskap.menibegge«settingene»endeoppmedsamme sannsynlighet.nårrisikodefineresmedusikkerhetsomenkomponent,oppstårdetbehovforåskille mellomkonseptetrisikoogmålingen/beskrivelsenavrisiko.særskiltdersannsynligheterdettypiske verktøyet brukt som mål på usikkerhet. Risikobeskrivelsen bør da dekke alle dimensjonene sannsynlighet,konsekvensogkunnskapsstyrke.eteksempelerenrisikomatrisemedfargeangivelser avkunnskapsstyrkeiht.kriterieriensjekkliste.risikoakseptkriterierharstyrkerogsvakheter.desikrer 7

13 enformforkonsistens,menulikeforutsetningergirulikeresultaterogdermedenvilkårlighetitallene somproduseres,avsluttetaven. Sevedlegg:5EtutvidetperspektivTA ForbedretQRA etforskningsprosjektmedvektpåkunnskapogfory utsetninger:erfaringerogrefleksjoner MaleneSandøy(ConocoPhillips)/VegardLTuft(Safetec) Sandøy introduserte forskningsprosjektet.huntrakk fremeksemplerogcaseriinnlegget fradette prosjektet.conocophillipsdeltarinfrdprosjektet Improvedriskassessments tobetterreflectthe knowledgedimensionandsurprises mediris/uis,hvorsafetecerinvolvert. Sandøyinnledetmedspørsmål:Hvilkebeslutningerstøtterrisikoanalysen?Idag:Risikoakseptabel? Innspilltildesign(DAL).PBBstruktur.Eksplosjonsmotstandogutstrekningbrannskiller.Rømningsveier. Sikkert område. RRT/ALARPdvurderinger. I tillegg finnes et mulighetsrom: SF 5 stiller krav om klar sammenheng mellom RA, strategi og ytelsesstandard. Identifisere farer/scenarier i ulike områder. Reflekterebarriererogtilhørendeytelseskravoggiinnspilltildesign.Innspilltilbreddiskusjonom hvilkescenariersomskalhåndteresogikke:skalvif.eks.designeforstigerørsbrann?erdetakseptabelt at det finnes scenarier vi ikke håndterer? Er det mulig å designe for verste scenario? Diskutere usannsynligehendelserogrobusthet. Hvilke barrieresystemer er godt reflektert i dagens QRAer? Gassdeteksjon, brannskiller, strukturd integritet,rømningsveier.hvilkeermindregodtreflektert,(dvs.ilitengradbrukttildesign)?barrierer motskipskollisjon,barrierermotsvingendeogfallendelast,tennkildekontroll,naturligventilasjon, HVACogovertrykk,varmtarbeid,nødavstengning(ESD),trykkavlastning(BD),branndeteksjon,passiv brannbeskyttelse,aktivbranndogeksplosjonsbeskyttelse,evakueringsmidler,layout.oghvilkeerikke reflektert?personellkontroll,arbeidstillatelsessystem,åpentdrain,nødstrømognødlys. SafetechargjennomførtencasedstudieforConocoPhillipsogpresenterteresultaterfradenne.Caset erenrisikoanalyseforetutbyggingsprosjektmedbehovforkostnadseffektiveløsninger(marginaltfelt) med gjenbruk av topside som er bygget etter datidens regelverk. Fokus i casedstudien har vært å kommunisereusikkerhetiforutsetninger,diskutereusannsynligehendelser,ogpresenterekunnskapsd styrkensomrisikoanalysenerbasertpå. Enutfordringertilpasningavrisikoanalysentilbeslutningenesomskaltas.Hvabetyrgrunnlagetfor analysen(antagelsene)ogtilhørendeusikkerhetforresultatet?herfinnesdetuliketilnærmingsmåter (graderavtilpasning): 1) Fremstilleresultaterpåannenmåte,QRAellersuforandret. 2) StørreendringerihvordanQRAutføres,hvilkevurderingersomgjøres,hvordanresultatene fremstilles. 3) Leggeinnnoennyevurderinger(robusthet,usikkerhet),fjernenoenandre.Avhengigav prosjekt,hvilkenbeslutningsomskaltas,driftsfase,osv. 8

14 Merkonkretepotensielleendringerer: d Flereusikkerhetsvurderinger o Kvalitativevurderinger o Kvantitativesensitiviteter o Endringervurderesmotenkonkretbeslutning d Hvakanfjernes? d Endretpresentasjonsform o Antagelsenesettesiensammenheng(hendelsestreellerbarrierefunksjon) o Snuoppdnedpårapportstruktur,f.eks.presentererisikoperområde d Endreprosjektgjennomføringen Enmuligheteråfremstilleantagelser/forutsetningerienmatrisemedkunnskapsstyrkeversuseffekt påresultatavendring(sensitivitet). Herfremkomenkommentarfrasalenomatdeviktigsteforutsetningeneerdesomikkeermedilisten, dvs.desomikkenevnesfordidettasforgittavalle. Enannenmuligheteråknytteantagelsertilhendelserihendelseskjeden,dvs.motderdebetyrnoei hendelseskjeden. I tillegg skille mellom analytiske antagelser, design antagelser og operasjonelle antagelser.tilknytningenkanogsåværemotbarrierefunksjonerhellerennhendelser. Herfremkomenkommentarfrasalenomatutfordringenerdebeslutningeneenikkekjennertilpå forhånd.skalmanlageenanalyseforetsettmedkonkretebeslutninger,ellerskalmanfåoppetbilde somifremtidenskalliggetilgrunnforåstøttebeslutningersomoppstår. Tradisjonellprosjektgjennomføring:Oppstart(input,HAZIDosv.)d>Analysed>Kommentarrunded> Oppdateringtilendeligresultat. Tilpasset prosjektgjennomføring: Forstudie (input, HAZID, foreløpig resultat) d> Gjennomgang d> Detaljerteanalyserd>Kommentarrunded>Oppdateringtilendeligresultat. Ift.prosjektgjennomføringerutfordringenåsikreatQRAblirdelavbeslutningsprosessen. Frasalenbledetkommentertatressursomfangeterforstort;selskapenebrukerformyeavsinefolk sintidtilådiskutererisikoreduserendetiltakmedkonsulenter,detmåkunneskjæresnedtildetsom erviktig,ogtabortresten. En ytterligere kommentar fra salen var at de som sitter i prosjektet har et annet perspektiv enn risikoanalytikeren;deternødvendigåhafokuspårisikostyringen,ikkebarerisikoanalysen. Sevedlegg:6ForbedretQRA Introduksjontilgruppearbeid WillyRøed(Norskoljeoggass/UniversitetetiStavanger) Rammebetingelseneforgruppearbeidetbleintrodusert,(gruppesammensetningerogtidsbruk). Oppgaventokutgangspunktifaseneforetutbyggingsprosjekt(jf.NorsokZd013).Oppgavengikkut pååvelge2d3avfaseneogdiskuterfølgende: 9

15 1. Hvilkebeslutningerskalfattesidennefasen?Hvemerbeslutningstaker? 2. Hvakanrisikoanalyserbidramedavbeslutningsstøtte?(bådeprosessogresultater) 3. Hvordanbørrisikobildetutformesforågislikbeslutningsstøtte?Hvaslags beslutningskriteriererhensiktsmessige?(risikoakseptkriterier?alarpdprosess? Kost/nytteanalyse?Etc.) 4. Ihvilkengradbørrisikoanalyseneoppdateresoghvordan? Ipraksisinnebærerdetteenbaklengsdiskusjongjennomrisikostyringsprosessen. Leveranserfragruppearbeidetermentåvære: 3) Presentasjoniplenum(allegruppene) 4) Innspilltiloppsummering(enkeltgrupper/dselskapervilikkefremkommeioppsummeringen) Sevedlegg:7GruppearbeidWR Gruppearbeid Gruppearbeidetblegjennomførti4grupperhvermed5deltakere. Sevedlegg:8Gruppeoppgaver Diskusjoniplenum Gruppenelafremgruppearbeidetiplenum. Førstegruppelistetfølgendebeslutningersomrisikoanalyserstøtteridriftsfasen:Disp/avvik,MoC, kritiskeoperasjoner,aktivitetsnivå(operasjonelleforutsetninger/driftskonvolutt). I driftsfase er QRA ikke egnet; viktige forhold blir ikke synliggjort (organisatoriske forhold, sikkerhetskultur).enburdefjernekravtilqraidriftsfaseoghellerfokuserepåbarrierestyringidrift, samspill mellom tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold, samt risikokommunikasjon, herundergodescenariobeskrivelser.(dhellerennåbrukeformyetidpååfortelleoffshorepersonell hvafardverdiener). Settiforholdtildetaljertdesignerdetsnakkomenmodenindustrihvorenkjennertypiskrisiko.For dettradisjonellekandetdermedbrukeserfaringstall(dvs.ingenanalyse).særegenheteranalyseres med relevante disipliner og ansvarlige, samt drift). Dette krever god HAZID, inkludert avvik fra designpraksis. Ytelseskrav må etableres tidlig: I «feasibility»dfase brukes tekniske krav (TR) som rammeverk,mensi«concept»definitiondfaseutledeshvaegnekonkretekravskalvære.idetailed engineeringdfasedetaljeresutogetablereskravtilcommissioningogdrift/vedlikehold. Andre gruppe tok for seg beslutninger i «detailed engineering» og drift. Fagansvarlig står for beslutninger knyttet til beskyttelse av struktur, (brann, eksplosjon, kollisjon), gassd/branndetektor konfigurasjon, og «topside layout». «Konsulenten» (pga. risikoakseptkriterier) mer eller mindre gir 10

16 beslutningenomdesignlasterogrobusthet,barrierer,ytelseskravm.m.utfordringererkortsiktighet, menneskeligefaktorer,atarbeidsmiljø«drukner»,valgogspesifikasjonavscenarier.scenariersom det ikke designes for/mot, kommunisere usikkerhet, beskrive kunnskapsstyrke, samt å jobbe med områdermedsvakkunnskap/modeller. Andre gruppe så også på driftsfasen. Her kan beslutninger være knyttet til avvik, godtagelse av forverring av risikonivå, og varmt arbeid. Noen forutsetninger er at risikoanalysen definerer akseptabelt område for drift, gir god beskrivelse av enkeltområder og risiko, og at operativtd /driftspersonellforstårogkanbrukerisikoanalysen(væremedigjennomføringsfasen?). ViderestilteandregruppespørsmålomdetgåranåsiatvedstandardløsningbenyttesikkeQRA. Spørsmålblirda:Hvaerannerledes?Hvaerviktigavdette(oghvordanvetmandet)?Enkommentar frasalenvaratmandesignermedqra,ogoperermedbarrierestyringssystem.deterbredenighet omatdeterformye«samlebånd».(bestiller)kompetanseiorganisasjonenerviktig.deterbehovfor åpresentereresultatene«enklere».trengsdetenfellesmetode?oghvordanintegreredennemed beslutningsmodell? Derettersågruppenpårisikoanalyseforvalgavboreinnretninger flyttbarellerpermanent.enqra ville da kunne vært brukt til å analysere fordeler og ulemper med løsningene, inkludert definere forskjellerogviktighetenavdisse. Etspørsmålfrasalenvarombehovetforrisikoakseptkriterier; kommerdettefrafagmiljøetselv,d somikkeharværtflinkenoktilåfortellebeslutningstakerehvasomerviktig? Tredjegruppediskutertemulighetsstudieforfeltlangtmotnord.Beslutningervilvære:Skaldetbygges ut? Hvordan skal det bygges ut; dtåler is, kan flyttes, havbunnsinnretning? Beslutningstaker ift. utbyggingerlisensen.kanvibyggeut,erviinnenforakseptabelrisikonivå? Utfordringer kan være is kollisjon, kulde, mann over bord, evakuering; (langt fra land, lite annen aktivitetiområdet,litedagslys),logistikk,ytremiljø(påvirkning)ogarbeidsmiljø. Islast måkanskjeregnepådetteidetalj.viktigforutsetning:deterdrivisnå,menvildetogsåvære slikom30år,ellererdetdapermanentis? Arbeidsmiljøanalyse håndterbartfordidetharværtgjortavandrefør;dregnesikkepåidetalj.plukker fra andre studier, bakgrunnskunnskap; dogså miljø, beredskap (forboring). Ender fort i en økonomidiskusjon.eksplosjonvs.arbeidsmiljø.selvomindustrienharlitekunnskap,kandetvære andremiljøersomharkunnskapomarbeidiområdet;tiltakforåøkekunnskapsstyrken.hvorrobust måinnretningenvære?oghvormyekosterdet?kanvievakuereuansett?(kanbyggeoppsystemer forfjernmedisin).risikoanalyse:hvaernødvendigoghvavildetkoste?deretterkommerrisikoanalyse ikonseptvalgfase.beskriverdetsomernødvendigforåkunneoperere. Gruppen så videre på konseptvalgfase, og antok bestemt utbygging med topside (bunnramme forkastetimulighetsfasen).beslutningerhervildakunnevære:innretningsomtålerisellerikke?kan satsepåfartøyerrundtsomkanfjerneisfjell.lavbemanningellerekstrabemanningforåklarevinter? Hvordan prosessen skal være? Hvordan eksportere oljen? Lagerkapasitet? Evakueringsfilosofi? Beredskap(folkogytremiljø)?Detaljerpåatdetteermuligogkostnader(perkonsept).Risikoanalysen kanbrukestilådefineresystemet.mendetmåværeetsystemåanalysere.dhmsdkravkangjøredet sådyrtatløsningenikkeermulig,pga.absoluttkriterier. 11

17 EtspørsmålkomfrasalenomenserforsegenvanligQRA,ellernoeannet?Gruppenmeneratanalysen vilværedestorelinjer,sådersomdetmedqramenesdetaljer,sånei.risikoanalyseneretverktøy,vi brukerdetnårdeternødvendig. Detfremkomipåfølgendefellesdiskusjonulikesynspunkterpårisikoakseptkriterier.Enkommentarfra salenvaratdetharværtlitenendringavrisikoakseptkriterieroverlengretidnå,mendeterkanskje fornuftig; Hvorforskulleselskapenelageveldigstrengekravforsegselv?Enannenkommentarfra salenvaratrisikoakseptkriterieravhengeravkultur,ogsiernoeomselskapetsforholdtilrisiko.jo strengeredeer,jomerfinregningtrengs.far10erslaptkrav,hvaomvihellersieratviskalvære bedre enn snittet? Her er det paralleller til partifolk (enkeltbeslutningstakere) vs partiprogram (selskapets risikoakseptkriterier). Vi kan fristille beslutningstakere helt (uten risikoakseptkriterier), ellervikanlageetprogrammedrisikoakseptkritierersomsiernoeomselskapetsverdier. Sistegruppesåførstpåconceptselectiondfasen.Beslutningenherervalgavkonsept,ogfattesav styringskomite i lisens. Risikoanalyser bidrar med å tegne risikobilder for de aktuelle konsepter (styrker/svakheter),forskjellermht.storulykkesrisiko,innspilltiltilpasningeravkonsept,samtsikre eierskapoginvolvering.detmålagesetforståeligrisikobilde;måletmåværeåkommunisererisikoså godtatbeslutningstakerikkespøromsafetysinanbefaling.beslutningskriteriervilværerisikomatrise, utfallsrommetirisiko,illustrasjonavforskjeller,alarpogkost/nytte.kritiskerisikoer/forutsetninger mådetaljeresut/analyseresvidereipåfølgendefaser. Videresåsistegruppepåkampanje/tungløftaktivitet,mm.HermåenforstågyldighetentilQRA.Passer dentildennekonteksten?enmåforståkonsekvenseneavaktiviteten(f.eks.risikoforåskadehcd førende utstyr), kartlegge utfallsrommet hvis noe skulle skje, vite hvor risikonivået ligger ift. «normalnivået»,hvordankontrollererisikoen,samtbrukerisikoanalysensominnspilltilberedskapsd planforaktiviteten.foråforbedreqraenbørdetpresentereshvasomermedåstyrerisikoen;dog dermedkangietbildeomdenaktuelleaktivitetenermedåpåvirkedissefaktorene. I en kommentar fra salen i løpet av diskusjonene ble det påpekt at QRA synes å kunne ha to betydninger:1)risikoanalysemedtallfesting,og2)totalrisikoanalyse(tra). Oppsummeringogveienvidere TerjeAven,BodilSophiaKrohn,WillyRøedmedinnspillfradeltakerne Det ble vist til industriens lange erfaring innenfor sikkerhetsd og risiko arbeidet. Risikoteningen og praksis har vært den samme over 10talls år. På bakgrunn av ny definisjon av risiko, og industrien forsterkede fokus på kostnader, ble spørsmålet reist hvorvidt tiden er inne for å «retenke» tilnærmingentilrisikostyringogbrukenavrisikoanalyserspesielt.denyespenstigetankenefraenav gruppenebletrukketfremsometforslagtilåvurderenærmere.mankansemerpåhvasomerviktig, på kostnader, og hva som er formålstjenlig. Det ble også pekt på det som er av mindre vesentlig betydningavanalysearbeidsomgjøres,ogsomgjøresidagfordiptiletterspørdette. Foråkunneimplementerenoenytt,erdetbehovforenprosesshvormanklargjørdettenærmere.En slikprosessvilkreveinvolveringavsentralefagfolk/eksperter.detvilværebehovforenarbeidsgruppe foråkommetilnestetrinniformavforankringoggjennomtenkning.erfaringerfradagensseminar viseratdeterengasjementoginteresseforåfåtiletløftvidere. 12

18 BodilSophiaKrohnpektepåatdetkanværeenmulighetforåsenærmerepådettevedåsettened en arbeidsgruppe med involvering av sentrale fageksperter fra selskapene. En arbeidsgruppe oppfattessomhensiktsmessig.deltakernekommedkommentareroginnspillienrunderundtbordet: Prosessenmåværeetfellesskap,menalleselskapertrengerikkealtlikt.Støtternedsettelsenav enarbeidsgruppe,menfølgerikkedenførstegruppensineforslagfulltut.prosessenmåværeslik atulikestrategiergjennomtenkes,altmåsessamlet.deterover5årsidenforrigerevisjonav NORSOKZd013 denneskalkanskjesnartoppdateres?måværeendrivkraftogspenstforåfåtil noesomvirkeligbetyrnoe. Risikostyringerdetviktige.Arbeidetmåikkebarefokuserepååforbedrerisikoanalysen.Viktigat industrienharenfellestilnærming,ogmåsesisammenhengmedrisikostyringen.enmuligheter å se på design vs drift; skal vi dekke alt blir det veldig ambisiøst. Ønske om noe konkret som kommerutavdiskusjoneneidisseseminarene;måsesilysavnorsokzd013ogiso Ønske om gruppe som ser på arbeidsmiljørisiko. Kanskje ikke så revolusjonerende ift risikostyringsprosess,kommeranpåhvilkenmaskeviddesomskalbrukeshvor.zd013modenfor revisjon, og der ligger det en mulighet for å se på dette? Her ble det påpekt at NORSOK skal beskrivebestepraksis,ikkedrivemetodeutvikling;menuansetterdetetpoengattingmåtimes. Risikostyring er det sentrale, risikoanalyse er et verktøy; prosessen må ha risikostyring som overordnetrammeogdrivkraft.ønskeombredinvolveringfrastarten.enbørvurderedeltakelse avkonsulenterogptil. Arbeidsgruppen må få tenke fritt og ha spenstige målsetninger, derfor usikker på kobling til NORSOK.IkkesnakkomåkasteQRA,vierdervieridagfordiviharsåmyeerfaringmedQRA. Dennyerisikodefinisjonenmåikkebareføretilatnoeleggestilnårusikkerhetsdogkunnskapsd dimensjonenskalavspeiles.likeviktigerdetåtenkegjennomdetsomgjøres.kanskjegjennomd føresdetanalysersomikkeersåviktige.kanskjekanenforenklenoenstederoggjørerisikoanalyse darbeidetmereffektivt. Vierinneienperiodemedkostnadsfokusogdetertideninneforåspørreomvifaktiskbruker ressursenebestmulignårdetgjelderrisikostyringogrisikoanalyse. Avslutningsvisbledetuttryktinteresseogentusiasmeforågjøreenfellesgjennomgangavhvordan gjennomførerisikostyringenmedtilhørendebrukavulikeformeravrisikoanalyser.deteretmålå gjørerisikoanalysenemerkostnadseffektiveogformålstjenlige. BodilSophiaKrohntakketforalleinnspill.ForslagetomenarbeidsgruppeblitattvidereiNorskoljeog gassforvurdering.terjeavenavsluttetmedåvisetiloppsummeringenfraseminarenesomkommer. Deltakerliste(Selskaper) SELSKAP ANTALLDELTAKERE SELSKAP ANTALLDELTAKERE CentricaEnergy I SAFE I ConocoPhillips I SAFETEC/ConnocoPhillips I DEANorge I Shell I ExxonMobil I Statoil IIIIII GDFSUEZE&PNorge II TotalE&PNorge I LundinNorwayAS I TullowOil I OMV(Norge)AS I WintershallNorge I Petroleumstilsynet I Norskoljeoggass/UiS III Norskoljeoggass II Totalt26 13

19 APPENDIX: PRESENTASJONER Side 1. Ny definisjon av risiko 15 Torleif Husebø, Ptil 2. Hva er egentlig nytt, og hva betyr den nye definisjonen i praksis? 16 Terje Aven, Norsk olje og gass/universitetet i Stavanger 3. Introduksjon til gruppearbeid 27 Willy Røed, Norsk olje og gass/universitetet i Stavanger 4. Gruppeoppgaver Hva betyr egentlig et utvidet perspektiv på risiko? 31 Terje Aven, Norsk olje og gass/universitetet i Stavanger 6. Usikkerhet og kunnskapsstyrke i QRAer 36 Vegard L. Tuft, SafeTec 7. Introduksjon til gruppearbeid 40 Willy Røed, Norsk olje og gass/universitetet i Stavanger 8. Gruppearbeid gruppe Gruppeoppgaver 43 14

20 1. Ny definisjon av risiko Torleif Husebø, Ptil Antall tilløpshendelser med storulykkespotensiale norsk sokkel (uten helikopter) Ny definisjon av risiko Torleif.Husebø Antall&DFUer Evak/mønstr Skade underv.inst+stigerør Lekk underv.inst+stigerør Konstr.skade Koll>feltrel>fart Drivende>gjenst Skip>på>koll.kurs Annen>brann/ekspl Brønnhendelse Antent>HC>lekk IkkeKant>HC>lekk PTIL/PSA PTIL/PSA 11#$ Prinsipper#for#risikoreduksjon Med$risiko$menes$konsekvensene$av$ virksomheten$med$tilhørende$usikkerhet Begrepet$ konsekvensene $er$her$brukt$som$et$samlebegrep$for$alle$de$konsekvensene$som$virksomheten$ potensielt$kan$gi.$ Begrepet$er$ikke$kun$avgrenset$til$de$endelige$konsekvensene$av$virksomheten$i$form$av$eksempelvis$skade$ på$eller$tap$av$menneskers$liv$og$helse,$miljø$og$materielle$verdier,$men$inkluderer$også$tilstander$og$hendelser$ som$kan$gi$eller$føre$til$denne$typen$konsekvenser PTIL/PSA 15

21 2. Hva er egentlig nytt, og hva betyr den nye definisjonen i praksis? Terje Aven, Norsk olje og gass/universitetet i Stavanger Hva$er$egentlig$nytt,$og$hva$betyr$den$ nye$definisjonen$i$praksis? Terje%Aven Norsk& olje&og&gass/universitetet& i&stavanger &2015 Motivere(0 Stimulere Ideer(og( tanker Motivere(0 Stimulere Ideer(og( tanker Kommer$ikke$med$ svarene$med$to$ streker$under$ hva$ en$konkret$skal$ gjøre$ Kommer$ikke$med$ svarene$med$to$ streker$under$ hva$ en$konkret$skal$ gjøre$ Kunnskap( om(temaet( Bakgrunn( 0 Historikk( Kunnskap( om(temaet( Bakgrunn( 0 Historikk( Bidra$til$et$godt$underlag$ for$diskusjonen Skape$ forståelse$for$viktigheten$ av$$å$$«erkjenne$ utfordringen» Risikoforståelse Sannsynlighetsbasert% Historiske%data%%%% Tradisjonelt + Usikkerhet% Kunnskap Overraskelser%% Det%nye% Sannsynligheter,$ historikk,$ risikomatriser$ «Tradisjonell»$risikoE forståelse$ Utvidet$ forståelse$av$ risiko$ Kunnskap,$ $ usikkerhet,$ overraskelser$ ISO%31000,% Petroleumstilsynet,% forskere% %% 6 16

22 Kunnskapsoppbygging,$erfaringsoverføring$og$læring$ Risikoforståelse Sannsynligheter,$ historikk,$ risikomatriser$ «Tradisjonell»$risikoE forståelse$ Utvidet$ forståelse$av$ risiko$ Kunnskap,$ $ usikkerhet,$ overraskelser Sannsynlighetsbasert% Historiske%data%%%% Tradisjonelt + Usikkerhet% Kunnskap Overraskelser%% Det%nye% Utfordringen:&&& Egnede&konsepter,&&risikoanalyser&og&risikostyring 7 Erkjenne&utfordringen Gjøre&noe&med&den E ingen&har&fasiten& Erkjenne&utfordringen Gjøre&noe&med&den E ingen&har&fasiten& Rette% tidspunktet% å%foreta%en%retenkning av%hva%vi%gjør%når%det%gjelder% risikoanalyser Hva%er%risiko?% Risikobegrepet% % Hvordan%måle% og%beskrive% risiko% 17

23 Fokus(på(noe(av(verdi(for(oss((( Risikobegrepet% % Hvordan%måle% og%beskrive% risiko% Møte&behovet&for& beslutningsstøtte& i&et&konkret& tilfelle&&& Aktivitet Konsekvenser% (hendelser,% utfall)% Ofte sett ift referanseverdi (planlagt verdi, målsetting) Normalt fokusert på uønskede konsekvenser Fremtid Fokus&på&noe&av&verdi&for&oss&&& Aktivitet Konsekvenser% (hendelser,% utfall)% Ofte sett ift referanseverdi (planlagt verdi, målsetting) Normalt fokusert på uønskede konsekvenser Risikobegrepet Hvordan%måle% og%beskrive% risiko% Møte&behovet&for& beslutningsstøtte&i& et&konkret&tilfelle Fremtid Risiko$er$konsekvensene$ av$aktiviteten$ med$tilhørende$ usikkerhet$ Risiko%%=%%forventet% tap/konsekvens%% Risiko&=&& P&X C Risiko%%=%%forventet% tap/konsekvens%% Risiko&=&& P&X C De%Moivre 1711 De%Moivre

24 Spesiell terning% 3%%%%%%%%%%%%%%%%%4%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 3/6%%%%%%%%%%%%%3/6 1 2%%%%%%%%%%%%%%%%%3%%%%%%%%%%%%%%%%%4%%%%%%%%%%%%%%%5%%%%%%%%%%%%%%6 1/6%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%1/6% 1 2%%%%%%%%%%%%%%%%%3%%%%%%%%%%%%%%%%%4%%%%%%%%%%%%%%%5%%%%%%%%%%%%%%6 1/6%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%1/6% Forventet% verdi%%%=%%%3.5% Forventet% verdi%%%=%%%3.5% 1 2%%%%%%%%%%%%%%%%%3%%%%%%%%%%%%%%%%%4%%%%%%%%%%%%%%%5%%%%%%%%%%%%%%6 1/6%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%1/6% 1 2%%%%%%%%%%%%%%%%%3%%%%%%%%%%%%%%%%%4%%%%%%%%%%%%%%%5%%%%%%%%%%%%%%6 1/6%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%1/6% Sterk%eller%svak%basis%for%sannsynlighetene Overraskende%utfall%for%spesiell% terning%%(f.eks.%100) Sannsynlighetsvurderingene%% Bygger%på%en%viktig%forutsetning%% terningen%er%rettferdig Sannsynlighetsvurderingene%% Bygger%på%en%viktig%forutsetning%% terningen%er%rettferdig 19

25 Industri% siden% 70/80Ytallet%% Hendelser/scenarier%%A,%%konsekvenser% C,%%sannsynligheter%%P% Kaplan,%S.%and%Garrick,% B.J.% (1981)%On% the%quantitative%definition%of%risk.% Risk% Analysis% 1,%11Y27. Risk& (C,P) (A,C,P) Utfordringer$med$tradisjonelle$$ sannsynlighetsbaserte$perspektiver$på$ risiko$$ 2 Sannsynlighetene& kan&være&de&samme& men&kunnskapen&de& bygger&på&kan&være& sterk&eller&svak& 1 Forutsetninger&kan& dekke&over&viktige& aspekter&av&risiko&og& usikkerheter& 3 Overraskelser skjer 26 Analytikerne$ Beslutningstakere$ Gjøre% risikoanalysene% bedre% Erkjenne%at%det% alltid%vil%være% begrensninger% i% analysene% Presenterer& risiko&ved& konsekvenser& og& sannsynligheter,& &&& gitt&bakgrunnskunnskapen& K&& Hva&med&de& risikoaspekter& som&kan& ligge& «gjemt»&i&k?&& Risikoanalyse Robusthet,%resiliens,% forsiktighet,% % Balanse&mellom&det&å&verne&og&beskytte,&og& det&å&utvikle&og&skape&verdier& 1.%Erkjenne% utfordringen 2.%Gjøre%noe%med%den Y ingen%har%fasiten% 20

26 Risikoforståelsen$ Risikomatrise$med$kunnskapsstyrke$ Sannsynlighet( Konsekvens Sannsynlighet KunnskapsY styrke% Svak bakgrunnskunnskap Medium sterk bakgrunnskunnskap Sterk bakgrunnskunnskap Konsekvens( NR Sjekkliste Er$ivaretatt Kommentarer Ja Nei Ikke aktuelt Sterk/svak$bakgrunnskunnskap Forutsetningene% anses%i%stor%grad%gyldige%for%den%%% aktuelle%situasjonen% Relevant%informasjon%er%tilgjengelige% og%anses% pålitelig Det%er%enighet/konsensus%blant%eksperter Fenomenene%og%prosessene%vurderes%å%være%godt%forstått Er%«risikoen»% knyttet%til%mulige% avvik%i%forutsetninger vurdert Er%kunnskapsstyrken% vurdert%å%vært%sterk%nok%til%å%sette% i% gang% arbeidet? Har%tiltak%blitt%gjort%for%å%styrke%kunnskapen?% Er%spesielle% tiltak%iverksatt%for%å%avdekke%kunnskapshull,% f.eks.% «ukjente% kjente»% (noe%som%er%ukjent%for% analysegruppen% men%kjent%av%andre)% Er%spesielle% tiltak%gjort%for%å%vurdere%gyldigheten% av% vurderinger%som%er%gjort%der%hendelser% er%sett%bort%fra%på% grunn%av%neglisjerbar% sannsynlighet% eller%risiko? Har%noen%utenfor%opprinnelig% analysegruppe% blitt%trukket% inn% for%%å%foreta% slike%vurderinger?% Er%faresignaler% som%kan%skje%under%selve%arbeidet% identifisert.% Er%aktuelle% tiltak% %vurdert?% 9 Er%tiltak%vurdert%for%å%styrke%robustheten% og% resiliensen i% tilfelle%noe%overraskende%skulle%inntreffe% under%arbeidet?% Bruk%av%risikoakseptkriterier En metafor YYYYYYY sannsynlighet%for%alvorlig% hendelse%0.0001% 21

27 a)$ Ukjente$ ukjente b)$ukjente$ kjente$ $ c)$kjent$men$tror$ ikke$vil$skje$pga lav$vurdert$ sannsynlighet Hva$må$til$?$ " Egnede%konsepter,%tankesett,%analyser,%styring% " Lese%signaler%% "Retenke bruken%av%risikoanalyser% " Balansere%bruken%av%analyser%og%andre% virkemidler%(robusthet,%resiliens,% ) Ekstra% John%tilbyr%deg%et%spill:%kast%av%en% terning%%%% 1,2,3,4,5 :% 6 6 :% Y24 Hva&er&din&risiko?&& Risiko (C,P): 6%%%%%5/6%%%%%%%%%%%%%% Y24%%1/6 Sannsynlighet% Frekvens8 sannsynligheter P f Kunnskapsbaserte& P& P(A K)& Bygger%på%en%viktig%forutsetning%% terningen%er%rettferdig%%%% Variasjon% Analytikers%vurdering% av%usikkerhet% %Y uttrykk% for%trolighet 22

28 Kunnskapsbasert% sannsynlighet% % P(A K) = 0.1 Analytiker sammenligner hans/hennes usikkerhet/trolighet med opptreden av hendelse trekke en rød ball ut fra en urne som inneholder 10 Kahneman hevder at vi har en grunnleggende mangel på evne til å behandle små risikoer. Hans hovedpåstand er at vi grovt overvurderer små risikoer. baller (Kaplan and Garrick 1981, Lindley, 2000). K:$bakgrunnskunnskap$ Kahnemans bok «Tenke, fort og langsomt» Selvmordsbombere%på%busser%i%Israel%i%perioden%2001Y2004.% I%denne%tidsperioden%ble%23%bombeangrep%utført,%og%236%personer%ble%drept. Kahneman slår&fast&at&risikoen&for&den&enkelte&person&var&liten,&men&folk& følte&det&ikke&slik.&folk&unngikk&busser,&og&hvis&de&måtte&ta&buss,&var&de& redde.& Det&plagde&ham&at&han&ikke&likte&å&stoppe&ved&siden&av&en&buss&ved&rødt&lys,& og&at&han&kjørte&bort&raskere&fra&bussen&enn&vanlig&når&det&ble&grønt&lys.&for& ham&ga&dette&ikke&mening,&da&han&visste&at&den&reelle&faren&var&ubetydelig,& og&hvis&det&påvirket&hans&atferd,&betydde&det&at&en&minimal&(neglisjerbar)& bombesannsynlighet&ble&gitt&en&for&stor&beslutningsvekt. " Usikkerhet er en viktig komponent av risiko " Overraskelser er et viktig aspekt ved risiko Hva%nå%?% 1.%Erkjenne%utfordringen 2.%Gjøre%noe%med%den Y ingen%har%fasiten% Rette% tidspunktet% å%foreta%en%retenkning av%hva%vi%gjør%når%det%gjelder% risikoanalyser 23

29 Risikoforståelse Sannsynlighetsbasert% Historiske%data%%%% Tradisjonelt% + Usikkerhet% Kunnskap Overraskelser%% Det%nye% Utfordringen:%%% Egnede%konsepter,%%risikoanalyser%og% risikostyring% Arbeidsgrupper%i%industrien% Norsk%olje%og%gass%% Y Prosjekt% (rapporter,%filmer,% ) Holde$en$viktig$tale$ "Mål:%Få%frem%budskapet%til%tilhørere% briljere Delaktiviteter:% Åpning,%hoveddel,%avslutning Sette%inn%tiltak%for%å%nå%målene%sine% Feil/hendelser o Forsamlingen&kjeder&seg,&& o Argumenter&som&brukes&viser&seg&å&ikke&holde o Lysark&inneholder&feil o Lysark&er&forvirrende o Budskapet&er&ikke&klart o Får&spørsmål&han&kan&ikke&svare&på&& o Roter,& o... Feil/hendelser$ o Forsamlingen&kjeder&seg&&&&&C,&P,& & o Argumenter&som&brukes&viser&seg&å&ikke&hold o Lysark&inneholder&feil o Lysark&er&forvirrende o Budskapet&er&ikke&klart o Får&spørsmål&han&kan&ikke&svare&på&&&&C,&P,& & o Roter,& o... Hva$må$til$?$ Egnede&konsepter,&tankesett,&analyser,&styring& Lese&signaler&& Retenke bruken&av&risikoanalyser& Balansere&bruken&av&analyser&og&andre&virkemidler& (robusthet,&resiliens,& )& 24

30 Ting%som% blir%sagt%1% Ikke%noe%nytt,%vi%har%alltid%tenkt%kunnskap%i% risikoanalysene% Ja,%men%i%begrenset%grad%da%ofte% sannsynlighetsbasert%og% kunnskapsdimensjonen%kommer%ikke%så%godt% frem%som%argumentert%for% Ofte%inne%i%drift,%men%mangler%systematikk%og% konsepter% Ting%som% blir%sagt%2% Dette%blir%et%tillegg%til%dagens%risikoanalyser,%mer%arbeid,%men% det%gir%neppe%noe%for%beslutningene% Det&kan&bety&mye&for&beslutningene& fordi&risiko&er&mer&enn& sannsynlighetene& og&kan&dreie&risikobildet& betydelig& kan&endre& hele& praksisen&ift bruk&av&kvantitative& analyser& så&viktig& Kan&isolert&sies&å&gi&et&tillegg& til&dagens& praksis& ved&å&sterke& vektlegge& K&og&ikke&bare&C&og&P,&&men&må&kombineres&med&en& retenkning av&bruken&av&&risikoanalysene& mange&tradisjonelle& analyser& kan&erstattes&av&mer&målrettede& analyser&ift beslutningene& som&skal&tas&og&forenkle&dagens& praksis& mer& effektiv&bruk&av&risikoanalyser& i&lys&&av&ny&forståelse&& StorYulykker%kan%skje% Vi%står%ovenfor%storulykkesrisiko% StorYulykker%kan%skje% Vi%står%overfor%storulykkesrisiko% Vi%arbeider%systematisk% og%målbevisst% for%å%hindre%en%slik%ulykke Og%gjøre%risikoen%minimal% negljiserbar Kontinuerlig%forbedring% Sorte%svaner%kan%skje% Vi%står%ovenfor%sortYsvanerisiko% Sorte%svaner%kan%skje% Vi%står%overfor%sortYsvanerisiko% Sorte%svaner%er%en%type%storYulykke% Vi%arbeider%systematisk% og%målbevisst% for%å%hindre%en%slik%ulykke Og%gjøre%risikoen%minimal% negljiserbar 25

31 To%strategier% A.% Erkjenne%at%det%er%former%for% risiko%vi%ikke%har%full%kontroll% på B.% Ikke%erkjenne%at%det%er%former% risiko%vi%ikke%har%kontroll% på% Vi%har%full%kontroll% på%alle% risikoene% To%strategier% 1.% Erkjenne%risikoen%«internt»% men%fokusere%minst% mulig%på% den% 2.% Erkjenne%risikoen%og%vise% omverden%at%næringen%er% bevisst%den,%åpen%om%den%% a) arbeider%systematisk% og% målrettet% for%å%hindre%at% slike%hendelser%inntreffer b) er%ledende%ift å%møte% denne%form%for%risiko c) kan%ikke%gi%garantier%men% trygghet%så%langt%det% overhodet%praktisk% er% mulig%når%verdier%skal% skapes% % RAPPORT 2.% Del%1% Begreper%og%grunnleggende% ideer%% " Hva handler& det utvidede perspektivet om? " Hvorfor trenger vi&et&utvidet risikoperspektiv? " Hva er nytten av et&slikt perspektiv? " Når kan vi&bruke det?& Begreper$og$ grunnleggende$ideer$$ Noeneksempler Fundameantle begreper (risiko,&sortesvaner,& ) Risikoanalyser og riskostyring Bruk av risikomatriser,&&risikoakspetkriterier,&alarp,&& Vitenskapelige%publiseringer% 63 Sorte Svaner og faktiske hendelser hva kan vi$lære?$hva gir prosjektet?$$ Del%II Hvordan%gå%fram%i%praktiske%situasjoner?%Noen%eksempler% Hvordan%kan%ledere%tenke%i%forhold%til%risiko,%for%eksempel%i%situasjoner% med%betydelig% usikkerhet%og%store%verdier%på%spill?%% Hvordan%vurdere% hva%som%er%forsvarlig%virksomhet%for%en%installasjon%i%drift? Hvordan%forbedre% implementeringen% av%alarpyprinsippet? Hvordan%forbedre% bruken%av%risikoakseptkriterier?% Hvordan%ser%en%forbedret% sikkeryjobbanalyse%ut?%%hvordan%evaluere%og%forbedre% forståelsen%av%risiko%i%forbindelse%med%kritiske%operasjoner? Forbedrede% risikoanalyser%ved%å%identifisere% særtrekk Hvordan%forbedre% QRAYen?% Hvordan%evaluere%og%forbedre%kvaliteten%av%konkrete%risikoanalyser% en%sjekkliste%over% viktige%aspekter%å%se%etter%for%å%kunne%bedre%ta%hensyn%til%kunnskapsdimensjonen% og% det%utforutsette% Hvordan%forbedre% granskninger% og%evalueringer% av%sikkerhetsstyringen%ved%å%ta%i%bruk% de%fem%«collectivemindfulness»yprinsippene?% Evaluering%av%Ptils prinsipper% for%barrierestyring 65 26

32 3. Introduksjon til gruppearbeid Terje Aven, Norsk olje og gass/universitetet i Stavanger Introduksjon+ til+gruppearbeid Willy+Røed Norsk&olje&og&gass/Universitetet& i&stavanger Formålet)med)gruppearbeidet Gruppeoppgave+1:+ SJA)av)aktivitet)i)dagliglivet Hva+skal+vi+gjøre+i+praksis? + Diskutere+hva+den+utvidede+risikoforståelsen+betyr+i+ praksis+for+risikovurderinger+og+astyring Grunnlag+for+diskusjon:+Fokus+på+SJA+ Sikker+ jobbanalysen Først+diskusjon+i+grupper,+deretter+i+plenum Velg+en+aktivitet+fra+dagliglivet+med+potensial+for+uønskede+ hendelser+av+relativt+stor+alvorlighetsgrad.+eksempler: Kjøre+til+Sirdal+under+vanskelige+veiA og+værforhold Delta+i+et+sykkelritt Holde+en+tale+for+en+stor+forsamling Gjennomfør+en+SJA+for+aktiviteten+der+dere+forsøker+å+være+ i+tråd+med+det+nye+risikoperspektivet.+del+aktiviteten+opp+i+ et+sett+av+passende+delaktiviteter+og+utfør+en+ risikovurdering+for+noen+av+disse. Stikkord)for)diskusjonen)))))))))))))))))))))))))))))) Oppgave+2:+ SJA+av+offshoreArelatert+aktivitet Farer,+konsekvenser,+sannsynlighet Forutsetninger Bakgrunnskunnskapen+som+analysen+bygger+på Faresignaler Velg+en+offshoreArelatert+aktivitet+ med+potensial+ for+uønskede+ hendelser+av+relativt+stor+alvorlighetsgrad.+ Eksempler: Skifte+en+ventil+i+et+prosessanlegg Løfte+en+tung+gjenstand+ved+hjelp+av+løfteverktøy Utfør+oppgaven+ellers+som+for+oppgave+1 Akseptabelt+å+gjennomføre?+Hvilke+tiltak+skal+iverksettes? 27

33 Leveranser+fra+hver+gruppe Tidsbruk Presentasjon+i+plenum+(1A3+grupper+presenterer).+Format: Muntlig FlipAover,+ eller PowerpointApresentasjon+ (USBApinne) Innspill+ til+oppsummeringen Levere+notater/oppsummering+ på+papir,+eller EApost+ Tidsrammer Gruppearbeid+/+diskusjon+ 10:30+ 11:30 Lunsj+fra+11:30+ Gruppearbeid+/+diskusjon+ 12:15+ 13:15 Diskusjon+ i+plenum+13:15+a14:15 Pause+14:15 Oppsummering+ og+veien+videre+14:30+ 15:00 Logistikk Motivere(0 Stimulere Ideer(og( tanker Gruppe+1A5:+Grupperom Gruppe+6A8:+Nordsjøsenteret Gruppe+9A10:+Stormsalongen Kommer)ikke)med) svarene)med)to) streker)under) hva) en)konkret)skal) gjøre) Kunnskap( om(temaet( Bakgrunn( 0 Historikk( Bidra)til)et)godt)underlag) for)diskusjonen Skape) forståelse)for)viktigheten) av))å))«erkjenne) utfordringen» 28

34 4. Gruppeoppgaver GRUPPEOPPGAVER David Felt.langt.mot.nord Drivverdig,. ønsker.å.bygge. ut Drivis.i.området. (ikke.permanent),. utgjør.en. risiko Dypt.nok.til.at.isfjell.ikke.treffer. bunnen Ser.på.30.års.levetid Ser.kun.på.offshoreGanlegget Mulighetsstudie Skal.bygges.ut? Hvordan.skal.det.bygges.ut? Tåler.is Kan.flyttes Havbunnsinnretning Hvem.skal.beslutte? Lisensen. (utbygges.eller.ikke) Mulighetsstudie Mulighetsstudie G Kan.vi.bygge.ut,.er.vi.innenfor.akseptabel.risikonivå.(for.alle.tre.forslagene)? G Utfordringer G Iskollisjon G Kulde G Mann.over.bord G Evakuering.(langt.fra.land,.lite.annen.aktivitet.i.området,.lite.dagslys) G Logistikk G Ytre.miljø.(påvirkning).,.arbeidsmiljø G Arbeidsmiljøanalyse.(langt.mot.nord,.kaldt,.mørkt) G Plukker.fra.andre.studier,.bakgrunnskunnskap.(også.miljø,.beredskap.(forboring)) G Ender.fort.i.en.økonomidiskusjon G Eksplosjon.vs..arbeidsmiljø.(havbunnsinnretning?) G Selv.om.oljeindustrien.har.lite.kunnskap,.kan.det.være.andre.mennesker.som.har.kunnskap.om.arbeid.i. området. G Hvor.robust.må.innretningen.være?.Og.hvor.mye.koster.det?.Kan.vi.evakuere.uansett?.(kan.bygge.opp. systemer.for.fjernmedisin) G Risikoanalyse:.Hva.er.nødvendig.og.hva.vil.det.koste?.Deretter.kommer.risikoanalyse.i. konseptselection..beskriver.det.som.er.nødvendig.for.å.kunne.operere. Mulighetsstudie Konseptvalgsfasen G Risiskoaspekter G Omdømme.(kommet.langt.i.forhold.til.politisk.aspekt,.hvert.selskap.og.oljeindustrien.samlet.sett) G Økonomisk.(oljepris) G Teknologisk.risiko.(det.kommer.noe.annet.senere.fra.konkurrentene.som.gjør.teknologien.uteldet.+. ligger.lenger.nord.enn.noen.andre. hva.er.det.vi.ikke.vet. vet.vi.faktisk.hvordan.teknologien.tåler.det,. evt..ikke.tilgang.til.erfaringsdata) G Hva.om.oljesøl.havner.på.annens.sokkel? G Klimatiske.forhold.(kaldere.eller.varmere?.Går.fra.kaldt.til.varmt.går.bra,.men.hva.med.kaldt.til.kaldere). endring.i.eksterne.forhold.generelt..miljøutfordringer.har.fokus.på.akutte.utslipp,.plutselig.regel.om. strøm.fra.land.(hvor.kommer.den.fra?). G Politisk.klima.kan.endre.seg.(f.eks..dersom.beredskap.er.avhengig.av.russisk.hjelp). G Vurderer.hva.politikk.og.klima.vil.påvirke.resultatet.i.løpet.av.et.30..års.tid. G Kriterier.er.ja/nei G Bestemt.utbygging,.med.topside. G Bunnramme.forkastet.i.mulighetsfasen G Beslutninger: G Innretning.som.tåler.is.eller.ikke G Satser.på.fartøyer.rundt.som.kan.fjerne.isfjell G Lavbemanning.eller.ekstra.bemanning.for.å.klare.vinter G Hvordan.prosessen.skal.være G Hvordan.eksportere.oljen G Lagerkapasitet G Evakueringsfilosofi G Beredskap.(folk.og.ytre.miljø) G Detaljer.på.at.dette.er.mulig.og.kostnader.(per.konsept) Risikoanalysen.kan.brukes.til.å.definere.systemet..Men.det.må.være.et.system.å.analysere..G HMSGkrav.kan. gjøre.det.så.dyrt.at.løsningen.ikke.er.mulig.g absoluttkriterier.. 29

Sorte svaner Hvordan håndterer vi usikkerhet? Terje Aven Universitetet i Stavanger

Sorte svaner Hvordan håndterer vi usikkerhet? Terje Aven Universitetet i Stavanger Sorte svaner Hvordan håndterer vi usikkerhet? Terje Aven Universitetet i Stavanger Risikostyring Det arbeid vi gjør og hvilke beslutninger vi tar Hindre ulykker, skader og tap Balansere ulike hensyn Risikostyring

Detaljer

Sorte svaner. Terje Aven Universitetet i Stavanger. Brann og eksplosjonssikring i petroleumsindustrien 2014, Haugesund 6-7 Mai Tekna

Sorte svaner. Terje Aven Universitetet i Stavanger. Brann og eksplosjonssikring i petroleumsindustrien 2014, Haugesund 6-7 Mai Tekna Sorte svaner Terje Aven Universitetet i Stavanger Brann og eksplosjonssikring i petroleumsindustrien 2014, Haugesund 6-7 Mai Tekna Aven (2013) On the meaning of a black swan in a risk context. Safety Science,

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Stein Haugen Sjefsingeniør, Safetec Nordic Professor II, NTNU

Stein Haugen Sjefsingeniør, Safetec Nordic Professor II, NTNU 25 år 1984-2009 25 år 1984-2009 Stein Haugen Sjefsingeniør, Safetec Nordic Professor II, NTNU Stein.Haugen@safetec.no / Stein.Haugen@ntnu.no Basis for presentasjon Først og fremst offshore og erfaringer

Detaljer

Risikobilder kunstneriske uttrykk eller fotografisk sannhet? Stein Haugen Professor II, NTNU / FoU-sjef Safetec Stein.haugen@safetec.

Risikobilder kunstneriske uttrykk eller fotografisk sannhet? Stein Haugen Professor II, NTNU / FoU-sjef Safetec Stein.haugen@safetec. Risikobilder kunstneriske uttrykk eller fotografisk sannhet? Stein Haugen Professor II, NTNU / FoU-sjef Safetec Stein.haugen@safetec.no Oversikt over foredraget Hva skal vi bruke risikobildet til? Hva

Detaljer

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED.

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED. Barrierestyring Hermann Steen Wiencke PREPARED. Bakgrunn - Ptil Det overordnede fokuset er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyser

Risiko og sårbarhetsanalyser Risiko og sårbarhetsanalyser Et strategisk verktøy i sertifiseringsprosessen ISO 14001 Nasjonal miljøfaggruppe 30.05.13 Miljørådgiver Birte Helland Gjennomgang Teoretisk gjennomgang av hva risiko er Hvorfor

Detaljer

Fra ROS analyse til beredskap

Fra ROS analyse til beredskap Fra ROS analyse til beredskap perspektiv fra offshoreindustrien ESRA seminar, 21.mai 2014 PREPARED. Eldbjørg Holmaas NTH - 94 Ind. øk. Arb.miljø og sikkerhet OD (nå Ptil) 1 år - Elektro og sikringssystemer.

Detaljer

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Sikkerhetsforum 16. november 2011 Viktor K. Berg Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold A. Kort om dagens status B. Petroleumstilsynet utfordret næringen C. Prosjekt

Detaljer

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Industriseminar 23. september 2011 Hilde-Karin Østnes & Øyvind Tuntland Petroleumstilsynet Hovedoppsummering DwH-ulykken reiser spørsmål som

Detaljer

IFEAs EX- forum 2011 Brukersamling på Gardermoen 19.-20. september Formål: Erfaringsutveksling og relasjonsbygging

IFEAs EX- forum 2011 Brukersamling på Gardermoen 19.-20. september Formål: Erfaringsutveksling og relasjonsbygging IFEAs EX- forum 2011 Brukersamling på Gardermoen 19.-20. september Formål: Erfaringsutveksling og relasjonsbygging Nytt fra myndighetene Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Tema: 1. Innledning

Detaljer

Risikovurdering av elektriske anlegg

Risikovurdering av elektriske anlegg Risikovurdering av elektriske anlegg NEK Elsikkerhetskonferanse : 9 november 2011 NK 64 AG risiko Fel 16 Hvordan gjør de det? Definisjon av fare Handling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelse

Detaljer

Hva er risikovurdering?

Hva er risikovurdering? DLE-konferansen 2011 Color Fantasy 13.-15. september Hva er risikovurdering? Sjefingeniør Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg 1 Risiko 2 Hva er egentlig risiko? Risiko kan defineres som den fare eller

Detaljer

HMS-forum 2013. Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger

HMS-forum 2013. Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger HMS-forum 2013 Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger Arild A. Danielsen Risk Manager arild.danielsen@fada.no 1 Risikovurdering Det vanlige er at risiko er et uttrykk

Detaljer

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst The interplay between integrated operations and operative risk assessments and judgements in offshore oil and gas Doktoravhandling Siri Andersen

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Strategiske og operasjonelle risikoanalyser

Strategiske og operasjonelle risikoanalyser 1 Strategiske og operasjonelle risikoanalyser Stein Haugen K. G. Jebsen Professor i Teknisk Sikkerhet NTNU 2 Bakgrunn Chapter 6: On the usefulness of Risk Analysis in the light of Deepwater Horizon and

Detaljer

Risikoanalyser i petroleumsvirksomheten. Behov for å endre/justere kursen? Vidar Kristensen

Risikoanalyser i petroleumsvirksomheten. Behov for å endre/justere kursen? Vidar Kristensen Risikoanalyser i petroleumsvirksomheten Behov for å endre/justere kursen? Vidar Kristensen FoU Koordinator Petroleumstilsynet ESRA Norge seminar 10. mai 2012 Risikoanalyser mål og mening 1 Hvorfor gjennomføre

Detaljer

Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling

Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling TEKNA: Brann og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten Erik Østby, Frank Børre Pedersen Haugesund, 16 mars 2007 Introduksjon Målet med fordraget:

Detaljer

Hvordan kan vi forebygge storulykker?

Hvordan kan vi forebygge storulykker? Hvordan kan vi forebygge storulykker? Barrierestyring Anne Myhrvold Direktør Petroleumstilsynet Sjøsikkerhetskonferansen 25-26.09.2013 Ptil Tilsyn Fag Hovedledelse Internt Regelverk En mangeartet industri

Detaljer

Fagforum Hydrokarbonlekkasjer; Status og framdrift

Fagforum Hydrokarbonlekkasjer; Status og framdrift Fagforum Hydrokarbonlekkasjer; Status og framdrift Presentasjon i Sikkerhetsforum 10. juni 2015, Petroleumstilsynet Fagsjef Hans Petter Rebo Norsk Industri Olje & Gass Mandat og rammer for videre arbeid

Detaljer

Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner i Statoil

Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner i Statoil Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner i Statoil Hvordan vi arbeider med Human Factors Dordi Høivik rådgiver ergonomi og human factors T&P ANT HMS teknologi Thor Inge Throndsen sjefingeniør

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Til havs Sikkerhetssystemkonferansen 3.november 2011 Torleif Husebø - Petroleumstilsynet RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet erfaringer og utfordringer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet erfaringer og utfordringer Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet erfaringer og utfordringer Torleif Husebø Petroleumstilsynet RNNP - bakgrunn Risikonivåprosjektet (RNNP) startet opp i slutten av 90 tallet Bakgrunn - Partene uenige

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Veslefrikk A og B Aktivitetsnummer 001052010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heidrun Aktivitetsnummer 001124010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

NFLB vinterkonferanse København 2009. Risikoforståelse ved Stig Larsen Rig Manager Odfjell Drilling. RISIKOIDENTIFISERING

NFLB vinterkonferanse København 2009. Risikoforståelse ved Stig Larsen Rig Manager Odfjell Drilling. RISIKOIDENTIFISERING NFLB vinterkonferanse København 2009. Risikoforståelse ved Stig Larsen Rig Manager Odfjell Drilling. RISIKOIDENTIFISERING Bakgrunn Hvorfor gjør vi dette? Stadig flere hendelser får oppgitt manglende risikoforståelse

Detaljer

RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»!

RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»! RAPPORT Oppsummeringsrapport «HMS/utfordringeri nordområdene» Norskoljeoggassereninteresse/ogarbeidsgiverorganisasjonforoljeselskaperog leverandørbedrifterknyttettilutforskningogproduksjonavoljeoggasspånorsk

Detaljer

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Hovedpunkter i henvendelse: «Skipet som sikker arbeidsplass» Erfaringer dere har gjort dere gjennom det 3-parts samarbeidet. Er dette samarbeidet

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Petroleumstilsynet Sigvart Zachariassen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Systematisk risikostyring i en virksomhet. Willy Røed. Managing the future today. Litt om meg selv

Systematisk risikostyring i en virksomhet. Willy Røed. Managing the future today. Litt om meg selv Systematisk risikostyring i en virksomhet Willy Røed Managing the future today Litt om meg selv Doktorgrad i risikostyring/ risikoanalyse 10 år erfaring Konsulenttjenester Forskning og utvikling Brannsikring

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med AS Norske Shell (sokkelvirksomhet) - Elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg Aktivitetsnummer 005093021 Gradering Offentlig

Detaljer

Litt om meg selv. Helhetlig risikostyring en utfordring. Willy Røed. PhD i risikoanalyse. Konsulent risikoanalyse Forskning og utvikling Brannsikring

Litt om meg selv. Helhetlig risikostyring en utfordring. Willy Røed. PhD i risikoanalyse. Konsulent risikoanalyse Forskning og utvikling Brannsikring Helhetlig styring en utfordring Willy Røed wr@proactima.com Litt om meg selv PhD i analyse 10 år erfaring Konsulent analyse Forskning og utvikling Brannsikring www.universitetsforlaget.no Willy Røed Willy

Detaljer

Fra risikoanalyse til risikostyring: Er risikomatrisen et tilstrekkelig verktøy?

Fra risikoanalyse til risikostyring: Er risikomatrisen et tilstrekkelig verktøy? Fra risikoanalyse til risikostyring: Er risikomatrisen et tilstrekkelig verktøy? Pågående arbeid med nettverksmodeller som alternative og supplerende fremgangsmåter ESRA Norge, seminar 10/12-15 Gunnar

Detaljer

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse Koordinatorskolen Risiko og risikoforståelse Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva

Detaljer

1. Innledning. Prosessen svarer ut CSM-RA (Felles Sikkerhetsmetoder Risikovurdering), og er i tråd med NS 5814, NS 5815 og EN 50126.

1. Innledning. Prosessen svarer ut CSM-RA (Felles Sikkerhetsmetoder Risikovurdering), og er i tråd med NS 5814, NS 5815 og EN 50126. Styringssystem Dokumentansvarlig: Morrison, Ellen Side: 1 av 6 1. Innledning Dette dokumentet beskriver risikostyringsprosessen og gjennomføring av 1 i Jernbaneverket. For kravoversikt, se STY-600533 Prosedyre

Detaljer

Analyser av antatte konsekvenser, kostnader og nyttegevinster av HMS-krav og tiltak i petroleumsvirksomheten

Analyser av antatte konsekvenser, kostnader og nyttegevinster av HMS-krav og tiltak i petroleumsvirksomheten OIL & GAS Analyser av antatte konsekvenser, kostnader og nyttegevinster av HMS-krav og tiltak i petroleumsvirksomheten Presentasjon for Sikkerhetsforum DNV GL/Menon Business Economics 1 SAFER, SMARTER,

Detaljer

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør DLE-konferansen 14.-15. september 2010 Hvordan utøves myndighetstilsyn i andre etater? Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Innhold Hvem er vi? Hvilken rolle har vi? Hva

Detaljer

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse.

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse. RISIKOANALYSE OG FAREREDUSERENDE TILTAK Hensikt Å etablere en skriftlig oversikt på hva som kan gå galt med tilhørende sannsynlighetsgrad for at det skjer med gradering av konsekvens. Videre fastlegge

Detaljer

Kunnskapsbehov. Torleif Husebø PTIL/PSA

Kunnskapsbehov. Torleif Husebø PTIL/PSA Kunnskapsbehov Torleif Husebø Innhold Risiko, risikoforståelse og risikovurderinger Noen andre spesifikke forhold / utfordringer Risiko, risikoforståelse og risikovurderinger Bidrar risikovurderingene

Detaljer

Risikoanalyse som beslutningsverktøy

Risikoanalyse som beslutningsverktøy Prosessikring 2007 Risikoanalyse som beslutningsverktøy Jan Erik Martinsen Lilleaker er et lite firma på ca 16 ansatte, etablert i 2000 Holder til i Sandvika utenfor Oslo Fagområder som vi arbeider innenfor:

Detaljer

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 29 24 33 6 6 5 25 7 6202 345 1 6203 31 35 26 8 2 6204 36 32 27 15 16 17 18 9 3 19 10 4 Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 16 18 20 22 24 26 28 30 32 74 72 7120 7122 Aktør- og aktivitetsutvikling

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Harald Thv Olstad. Deltakere i revisjonslaget Bjørnar André Haug, Harald Thv Olstad, Ove Hundseid 16.10.

Begrenset Fortrolig. T-3 Harald Thv Olstad. Deltakere i revisjonslaget Bjørnar André Haug, Harald Thv Olstad, Ove Hundseid 16.10. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn tekniske og operasjonelle barrierer Martin Linge PU Aktivitetsnummer 011040017 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arbeidsseminar 17.-18. juni2014 Svein Anders Eriksson - Petroleumstilsynet Ptil - hovedprioriteringer 2014

Detaljer

RISIKOSTYRING SETT FRA NFKR s SYNSVINKEL

RISIKOSTYRING SETT FRA NFKR s SYNSVINKEL RISIKO, NIRF 19-05-2011 Side 1 RISIKOSTYRING SETT FRA NFKR s SYNSVINKEL Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje (Aristoteles) Tradisjonelt var betraktning av risiko basert på en analyse av en mulig

Detaljer

Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014

Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014 Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn Regelverk Norsk olje og gass anbefalte retningslinje 002 2. Norsk olje og gass beslutningsprosess

Detaljer

Risikoanalyse mål og mening

Risikoanalyse mål og mening Risikoanalyse mål og mening Risikoanalysen som en del av risikostyringen Hermann Steen Wiencke Managing the future today Proactima AS Konsulentselskap etablert i september 2003 I dag et fagmiljø med over

Detaljer

Risikostyring i teori og praksis

Risikostyring i teori og praksis OIL & GAS Risikostyring i teori og praksis Med eksempler fra forskjellige bransjer Tore Hartvigsen 1 SAFER, SMARTER, GREENER PRESENTASJON Risiko Risikostyring Risikostyringsprosessen (ISO 31000) Risikoidentifisering

Detaljer

HMS i prosjekt ARV 19.11.2012

HMS i prosjekt ARV 19.11.2012 HMS i prosjekt ARV 19.11.2012 Arne Haugan, Fagleder Arbeidsmiljøteknologi Statoil Tema Hvorfor bruke innsats på HMS/Arbeidsmiljø i prosjekt Hvordan organiseres (store) prosjekt i Statoil Hvordan ivaretas

Detaljer

Risikoanalyse i et pasientsikkerhetsperspektiv tanker og idéer

Risikoanalyse i et pasientsikkerhetsperspektiv tanker og idéer Risikoanalyse i et pasientsikkerhetsperspektiv noen tanker og idéer Helse Vest 19. mars 2013 Sola Standhotell Willy Røed PREPARED. Presentasjon Willy Røed, PhD - Konsulent i Proactima AS - Førsteamanuensis

Detaljer

Petroleumstilsynet arrangerer internt fagseminar som adresserer Brønndesign og avlastningsboring.

Petroleumstilsynet arrangerer internt fagseminar som adresserer Brønndesign og avlastningsboring. Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Hovedinntrykk... 4 3 Regelverk og Norsok krav til avlastningsboring... 5 4 Industripraksis... 7 4.1 Robust brønndesign... 7 4.2 Utvikling av nytt utstyr/rutiner basert på

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1.

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Statfjord C 001037026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Henrik Meling. Deltakere i revisjonslaget John Arne Ask, Ola Kolnes, Harald Olstad, Henrik Meling 15.12.

Begrenset Fortrolig. T-3 Henrik Meling. Deltakere i revisjonslaget John Arne Ask, Ola Kolnes, Harald Olstad, Henrik Meling 15.12. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med ivaretakelse av arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet i tidlig design av 2/4 L Aktivitetsnummer 009018049 Gradering Offentlig

Detaljer

3.4 RISIKOSTYRING. Hva er risiko? Risikostyring Metoder for risikoanalyse

3.4 RISIKOSTYRING. Hva er risiko? Risikostyring Metoder for risikoanalyse 3.4 RISIKOSTYRING Hva er risiko? Risikostyring Metoder for risikoanalyse I design av kvalitet og prosesser må vi forebygge farlige forhold og uønskede hendelser. Som en generell regel gjelder 80/20-regelen

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen Aktivitetsnummer 005093028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Sammenhengen mellom risikovurdering og beredskap. Ove Njå

Sammenhengen mellom risikovurdering og beredskap. Ove Njå Sammenhengen mellom risikovurdering og beredskap Ove Njå 1 Folkehelse befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å påvirke faktorer

Detaljer

Tiltak i næringen basert på Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon ulykken

Tiltak i næringen basert på Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon ulykken Notat 30.11.2011 Direktør Magne Ognedal Tiltak i næringen basert på Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon ulykken I etterkant av at Petroleumstilsynets rapport Deepwater Horizon vurderinger

Detaljer

Nordområdene næringens ambisjoner og strategier

Nordområdene næringens ambisjoner og strategier Nordområdene næringens ambisjoner og strategier Sikkerhetsforum Årskonferansen, 13. juni 2013 Aud Nistov Norsk olje og gass Innhold 1. Tilgang til areal 2. Trepartssamarbeidet 3. Nordområdene 4. Særtrekk

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Harald Thv. Olstad Deltakere i revisjonslaget Bjørnar André Haug, Ove Hundseid 19.5.2014

Begrenset Fortrolig. T-3 Harald Thv. Olstad Deltakere i revisjonslaget Bjørnar André Haug, Ove Hundseid 19.5.2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med Martin Linge FSO 011040014 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe Oppgaveleder

Detaljer

Analyse av løftehendelser 2005-2010

Analyse av løftehendelser 2005-2010 Analyse av løftehendelser 2005-2010 Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved materialhåndtering i petroleumsvirksomheten Stavanger 21 og 22 november 2012 Jan Ketil Moberg sjefingeniør- logistikk

Detaljer

FBA - Brannsikkerhet i bygninger

FBA - Brannsikkerhet i bygninger FBA - Brannsikkerhet i bygninger (11) Risikoanalyser Hovedprinsipper analyse og dokumentasjon Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 1 Innhold Omfang Normative referanser og definisjoner

Detaljer

Forum for Human Factors in Control (HFC)

Forum for Human Factors in Control (HFC) Forum for Human Factors in Control (HFC) Stig Ole Johnsen SINTEF 16/2-2006 1 HFC-forum - visjon og hovedoppgave Human Factors in Control : Kompetanseforum for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling,

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport - Statoil Brage - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og brann- og eksplosjonsbeskyttelse Aktivitetsnummer 001055006 Gradering Offentlig

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder?

Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder? Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder? Hva betyr det for praktisk sikkerhetsarbeid? Eirik Albrechtsen Forsker, SINTEF Teknologi og samfunn 1.amanuensis II, NTNU 1 Risiko og sårbarhetsstudier

Detaljer

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Ankerhåndtering og forflytning av innretninger Ingvill Hagesæther Foss, tilsynskoordinator, flyttbare innretninger Bakteppe om Petroleumstilsynet

Detaljer

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 2011/00505/425.1/HNA Henning Natvig 24.september 2015 Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage 1. Innledning Dato for tilsynet: 8. 9. 11. 9. 2015 Kontaktpersoner

Detaljer

Risikostyring og systemsikkerhet i bygninger teori og praksis

Risikostyring og systemsikkerhet i bygninger teori og praksis Risikostyring og systemsikkerhet i bygninger teori og praksis Henrik Bjelland Ph.D., Seniorrådgiver Seksjon HMS- og Risikostyring Bakgrunn Bygninger er avanserte systemer Flere delsystemer skal virke sammen

Detaljer

Hva er risikostyring?

Hva er risikostyring? Hva er risikostyring? EBL workshop - DNV innlegg Tore Magler Wiggen, Senior Consultant / Lawyer, Cleaner Energy, DNV Energy. 22.10.2008 Agenda Risiko definisjon og begreper Risikovurdering risikoanalyse

Detaljer

ESRA - Er sikkerheten blitt for dyr? Hva er et kost-effektivt sikkerhetsnivå i offshorevirksomheten? Morten Sørum Senior rådgiver sikkerhet

ESRA - Er sikkerheten blitt for dyr? Hva er et kost-effektivt sikkerhetsnivå i offshorevirksomheten? Morten Sørum Senior rådgiver sikkerhet ESRA - Er sikkerheten blitt for dyr? Hva er et kost-effektivt sikkerhetsnivå i offshorevirksomheten? Morten Sørum Senior rådgiver sikkerhet Industriutfordringen CAPEX OPEX 2 Classification: Restricted

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Faroe Petroleum Norge AS boring av brønn Clapton 2/8-18 S i utvinningstillatelse 440 s med bruk av Maersk Guardian Aktivitetsnummer

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med selskapets oppfølging Wintershall Norge AS 028000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å

befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å Folkehelse befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Hva skal jeg si noe om? Datakilder HMS-utfordringer V&M og brønnservice Et par statistiske eksempler Brønnservice V&M Hvem sine

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim 13.5-16.5.2013

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim 13.5-16.5.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Oseberg C Aktivitetsnummer 001053025 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Vi ser også at sterke insentiver og økonomiske bonusordninger er knyttet til denne tenkningen i det daglige. Fra enkelte hold blir det pekt på at den

Vi ser også at sterke insentiver og økonomiske bonusordninger er knyttet til denne tenkningen i det daglige. Fra enkelte hold blir det pekt på at den Tema gruppe 1 HMS-kultur og lederrollen Bakgrunn Det nye regelverket krever at den ansvarlige skal fremme en god helse-, miljø- og sikkerhetskultur i virksomheten (rammeforskriften 11). I den nye HMS meldingen

Detaljer

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser.

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser. Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser Original versjon Nr: 088 Etablert: 15.01.2013 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 03.06.2015

Detaljer

Risikostyring i kraftbransjen

Risikostyring i kraftbransjen Risikostyring i kraftbransjen 14.10.2010 Managing the future today Tema Hva er risikostyring? Helhetlig risikostyring i kraftbransjen Risiko og Sårbarhetsanalyse Hva er risikostyring? NVE krav? Akseptkriterier?

Detaljer

Risikoanalyse av brann i byggverk FBA BRANNSIKKERHET I BYGNINGER 8.- 9. januar 2009 NTNU - Trondheim 1 Sivilingeniør Wiran R. Bjørkmann INTERNASJONALE, HARMONISERTE EUROPEISKE OG NASJONALE STANDARDER OGSÅ

Detaljer

Revisjonsrapport Rapport

Revisjonsrapport Rapport Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med E.on Ruhrgas Norges (ERN) planlegging av brønn 31/8-1 Breiflabb. Aktivitetsnummer 026000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

HMS-utfordringer i Nordområdene

HMS-utfordringer i Nordområdene HMS-utfordringer i Nordområdene Sikkerhetsforum 21.11.2013, STAVANGER Arbeid i Programkomiteen status Reidulf Klovning Prosjektleder Norsk olje og gass 2 Mandat for programkomiteen (fase 1) Komiteen skal

Detaljer

OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet

OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet Industriseminar den 5. november Rune Fauskanger Leder av OLF Arbeidsgruppe 2 Formål med industriseminar den 5. november Presentasjon

Detaljer

Sikker og kostnadseffektiv livbåtløsning Draupner

Sikker og kostnadseffektiv livbåtløsning Draupner www.gassco.no Sikker og kostnadseffektiv livbåtløsning Draupner v/ Kristin Kinn Kaste, Direktør Transportnett, Gassco AS HMS konferansen 2015 Det integrerte transportsystemet for norsk gass Tilknyttet

Detaljer

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 HP1 Levetidsforlengelse HP2 Ledelse og storulykkesrisiko HP3 Teknisk og operasjonell sikkerhet HP4 Risikoutsatte grupper HP5 Forebygging

Detaljer

Brønnkontroll Veien videre

Brønnkontroll Veien videre Brønnkontroll Veien videre Stavanger 16 17 September 2011 Oddvar Midttveit Senior Vedlikeholdsingeniør Kjapt om EngMa AS Etablert: Mai 2010 Ansatte: 4 (6 fra 1.nov -11) Erfaring: Ca. 100 år samlet relevant

Detaljer

The Norwegian Oil and Gas Association. Sikkerhetsforum - Brønnsikkerhet 7.februar, 2013. Jan Roger Berg

The Norwegian Oil and Gas Association. Sikkerhetsforum - Brønnsikkerhet 7.februar, 2013. Jan Roger Berg The Norwegian Oil and Gas Association Sikkerhetsforum - Brønnsikkerhet 7.februar, 2013 Jan Roger Berg Agenda Drilling Manager Forum - Deling av brønnhendelser i månedsmøtene Brønnsikkerhet for hele livssyklusen

Detaljer

Helhetlig ROS i Trondheim kommune. Senior sikkerhetsrådgiver Eliin Rødal 20. november 2013 Dialogkonferanse, Klimatilpasning Vestfold

Helhetlig ROS i Trondheim kommune. Senior sikkerhetsrådgiver Eliin Rødal 20. november 2013 Dialogkonferanse, Klimatilpasning Vestfold Helhetlig ROS i Trondheim kommune Senior sikkerhetsrådgiver Eliin Rødal 20. november 2013 Dialogkonferanse, Klimatilpasning Vestfold Safetec er en ledende leverandør av risikostyringstjenester. Med en

Detaljer

Risiko og risikoforståelse

Risiko og risikoforståelse Risiko og risikoforståelse 26.11.2013 Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva er hensikten

Detaljer

Kurs:Arbeidsmedisin i olje og gassindustrien Bjørnefjorden Gjestetun i Os

Kurs:Arbeidsmedisin i olje og gassindustrien Bjørnefjorden Gjestetun i Os Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må

Detaljer

Risiko, usikkerhet og beslutninger

Risiko, usikkerhet og beslutninger Risiko, usikkerhet og beslutninger Professor Jørn Vatn, NTNU Abelia-seminar 24. November 2005 1 Risikovurdering og risikostyring (IEC 60300-3-9) 2 Risiko, usikkerhet og beslutninger 3 Klassisk tilnærming,

Detaljer

Bruk av RAMS ved anskaffelser av rullende materiell og nye infrastrukturanlegg

Bruk av RAMS ved anskaffelser av rullende materiell og nye infrastrukturanlegg Scandpower Risk Management AS Postboks 3 2027 Kjeller Bruk av RAMS ved anskaffelser av rullende materiell og nye infrastrukturanlegg Karl Ove Ingebrigtsen, Divisjonsdirektør Terje Nilsen, Sjefingeniør

Detaljer

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco Risikoutsatte grupper i Apply Sørco AGENDA Krav om kartlegging av Risikoutsatte grupper Metode for kartlegging av risikoutsatte grupper i Apply Sørco Mapping Health (Risikoreduserende tiltak, arbeidsmiljøfaktorer)

Detaljer

Probabilistisk brannlast og sammenbrudd analyser

Probabilistisk brannlast og sammenbrudd analyser Probabilistisk brannlast og sammenbrudd analyser BRANN- OG EKSPLOSJONSSKRING I PETROLEUMSVIRKSOHETEN Asmund Huser, DNV ENERGY 14. Mars 2007, Haugesund Hovedpunkter Brannen beskrives av maksimal dose mottatt

Detaljer

HMS i kontrakter. Gunnar.dybvig@ptil.no

HMS i kontrakter. Gunnar.dybvig@ptil.no HMS i kontrakter Bakgrunn 2006-prosjekt: Bruk av økonomiske incentiver til å understøtte HMS-arbeid Observasjoner Utfordringer: HMS-forebyggende incentiver og markedsforhold Gunnar.dybvig@ptil.no Hvorfor

Detaljer

Planleggingsfasen hvordan redusere dobbeltarbeid?

Planleggingsfasen hvordan redusere dobbeltarbeid? Planleggingsfasen hvordan redusere dobbeltarbeid? Head of SEEA John Magne Birkeland 10 Februar 2015 Agenda Mangel på fokus Inkludering vs. ekskludering Premisser for planlegging Samarbeid mellom parter

Detaljer

Tilbakemeldingsmøtet. en workshop med utgangspunkt i resultatene fra en medarbeiderundersøkelse

Tilbakemeldingsmøtet. en workshop med utgangspunkt i resultatene fra en medarbeiderundersøkelse Tilbakemelding 1 Tilbakemeldingsmøtet en workshop med utgangspunkt i resultatene fra en medarbeiderundersøkelse Målsettinger for første del i utviklingsarbeidet (1) Det etableres rammer for en åpen og

Detaljer

Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ola Kolnes, Tilsynskoordinator Ptil

Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ola Kolnes, Tilsynskoordinator Ptil Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ola Kolnes, Tilsynskoordinator Ptil Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ptils erfaringer fra tilsyn med små operatører og lisenshavere

Detaljer