OPPSUMMERING+ Arbeidsseminarer ! ++++En#ny#definisjon#av#risiko#!Hva%betyr%den%i%praksis%for%måten%vi%jobber%med%risiko?% %( )%%!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSUMMERING+ Arbeidsseminarer+++ + +! ++++En#ny#definisjon#av#risiko#!Hva%betyr%den%i%praksis%for%måten%vi%jobber%med%risiko?% %(08.04.2015)%%!"

Transkript

1 OPPSUMMERING+ Arbeidsseminarer En#ny#definisjon#av#risiko# Hva%betyr%den%i%praksis%for%måten%vi%jobber%med%risiko?% %( )%% ++++Kvantitative#risikoanalyser#(QRQ)# Hva%betyr%et%utvidet%perspektiv%på%risiko%for%QRA en?% %( )% Arbeidsseminareneerarrangertiregiavprosjektet: Et#utvidet#perspektiv#på#hvordan#forstå,#vurdere#og#styre#risiko.

2

3 INNLEDNING'' ' ' Den8.og14.aprilarrangerteNorskoljeoggassheldagsarbeidsseminarer.Hovedtemafordetførste arbeidsseminaretvardennyedefinisjonenavrisiko.dennyedefinisjonenavrisikobletattinnidet norskepetroleumsregelverketiveiledningentilrammeforskriften, 11Prinsipperforrisikoreduksjon, idesember2014,medikrafttredelsefra1.januar2015.definisjonenavrisikobleendretfra:«med risikomenesenkombinasjonavsannsynlighetogkonsekvens»,til:«medrisikomeneskonsekvensene avvirksomhetenmedtilhørendeusikkerhet». Dennyedefinisjonenvektleggeristørregradusikkerhetenntidligere.Sentralespørsmålsomblereist iarbeidsseminaretvarderfor;hvaerdetsomerusikkert,hvordankandenneusikkerhetenbeskrives påengodmåteirisikovurderingen,oghvabetyrdennyedefinisjonenipraksis. Målgruppenfordetførstearbeidsseminaretvar:Parteneiarbeidslivet,fagpersoneroglederesomer involvertigjennomføringogbrukavrisikovurderinger. Kvantitativerisikoanalyser(QRA)vartemafordetandrearbeidsseminaret.Aktuellespørsmålsomble reist var bl.a.; hva betyr et utvidet perspektiv på risiko for QRA en, hvordan kan QRA ene bedre avspeileusikkerheten(kunnskapen)ogdetuforutsette,oghvordankanslikeanalyserkanværenyttige. Andreaktuelletemaogspørsmålsomblereistvar;Risikoknyttettilavvikiforutsetninger,oghvordan dekanblivurdert.etprosjekt/casestudieutførtavconocophillips,isamarbeidmedsafetecogiris, blepresentertogdiskutertiseminaret. Målgruppenfordetandrearbeidsseminaretvarfagpersonersomarbeidetmedrisikoanalyser,ogda spesieltkvantitativerisikoanalyser. Arbeidsseminareneblearrangertiregiavprosjektet:Etutvidetperspektivpåhvordanforstå,vurdere ogstyrerisiko(sortesvaner).prosjektetstøtteroppomnorskoljeoggass strategiogarbeidrettet motåbidratilåredusererisikoforstorulykkergjennomkunnskapsbygging,erfaringsoverføringog læring.detharværtstorinteresseforarbeidsseminarene.nyearbeidsseminarerplanlagttilhøsten. Invitasjon til arbeidsseminarene ble sendt til følgende forum og nettverk: Medlemmer av HSE Managers Forum, Drilling Managers Forum, HMS nettverk for små operatører og rettighetshavere (SOL), Nettverk HC lekkasjer, Sikkerhetsforum, Samarbeid for Sikkerhet og fagmiljøer innenfor ytre miljø.idetfølgendeerenmerutfyllendeoppsummeringavarbeidsseminarenebeskrevet. *Filmen«Enutvidetrisikoforståelse»somblevistinnledningsvisiarbeidsseminarene,kanlastesnedfravedlagtelenke: https://www.youtube.com/watch?v=41lnqrhull4 *RapportenSORTESVANERd«Etutvidetperspektivpåhvordanforstå,vurdereogstyrerisiko»,erfortsattienkommentard ogrevideringsprosess.rapportenforventesferdigstiltinnenseptember2015. '' ' Stavanger, '

4

5 ARBEIDSSEMINAR+ 8.april2015 SolaStrandHotel + En+ny+definisjon+av+risiko Hvabetyrdenipraksisformåtenvijobbermedrisiko? Velkommen s1 %%%%%%%%%%%%%%%%Bodil%Sophia%Krohn,%Norsk%olje%og%gass% Nydefinisjonavrisiko....s1 Torleif%Husebø,%Petroleumstilsynet Hvaeregentlignyttoghvabetyrdennyedefinisjonenipraksis?...s2 Terje%Aven,%Norsk%olje%og%gass/Universitetet%i%Stavanger% Introduksjontilgruppearbeid...s2 Willy%Røed,%Norsk%olje%og%gass/Universitetet%i%Stavanger% Gruppearbeid......s3 Diskusjoniplenum....s3 Overordnetdiskusjon..s3 Oppsummeringogveienvidere.....s4 Deltakelse(Selskapsrepresentanter)... s5 +

6 + OPPSUMMERING En+ny+definisjon+av+risiko+ +Hvabetyrdenipraksisformåtenvi jobbermedrisiko? Velkommen BodilSophiaKrohnNNorskoljeoggass Arbeidsseminaret ble åpnet med visning av filmen, «En utvidet risikoforståelse».krohn ønsket deltakerne velkommen, og viste til filmen som setter senen for dagens tema. Den handler om risikoforståelse, usikkerhet og kunnskap. Dette er sentrale begreper som vil bli belyst og drøftet gjennominnlegg,gruppearbeidogiplenum.hovedspørsmåleneiseminareter;ennydefinisjonav risiko;dhvaernytt?hvabetyrdennyedefinisjonenipraksis?krohnpoengterteatdetviktigstebidraget tildagensseminarerarbeidetsomkommerutavgruppearbeidet.deterselskapenesomgirinnhold tildennyedefinisjonenavrisiko.tilsluttintrodusertekrohnprogrammetoginnlederne. Nydefinisjonavrisiko TorleifHusebøNPetroleumstilsynet Husebyredegjordeforbakgrunnenfordennyedefinisjonenavrisiko.Hanfremhevetinnledningsvisat etfunksjonsbasertregelverketleggertilretteforatnæringendriverrisikostyring.dettestårsentralti Rammeforskriften,dsomhanforøvrigoppfordretalletilålese. Husebøpektepåatreduksjoneniantalltilløpshendelsersidenår2000erenindikasjonpåatnæringen harblittbedretilåstyrerisiko.samtidigvistehantilatmangegranskningsrapporterpekerpåsviktende risikostyring.næringenerogblirenhøyrisikovirksomhet,ogdettebetingergodrisikostyringfremd hevethusebø. Han bemerket at utviklingen av regelverk styres ofte av store ulykker. Blant de mest alvorlige hendelsenesomharinntruffeterkompleksitetetgjennomgåendetrekk.eteksempelsombletrukket fremergasslekkasjenpåvisundi2006,derenmetallplateløsnetifakkeldunken,ogderettersloetca. 50cmstorthullifakkelrøret.Detteførtetildenstørstegasslekkasjeniprosessområderpånorsksokkel isenereår.metallplatenhaddesomoppgaveåendrestrømningenavgassenitankenforåsamleopp væske.granskingenvisteatplatenhaddeblittutsattforaerodynamiskekrefternoesomførtetilat denbledeformert.dettevarimidlertidikkefangetoppidesignfasenpågrunnavatdetvarbenyttet en statisk modell. Husebø reiste spørsmålet; di hvilken grad fanger risikoanalyser opp nødvendige forholdforåfortsettedennepositiveutviklingen? Husebøstilteogsåspørsmålene;dJobbesdetfornuftigmedrisikostyringinæringen?Erdetkontinuerlig forbedring?erdagenssituasjonkonserverende.hanvistetilatrisikoakseptkriteriererminimumskrav, ogatoverordnederisikoakseptkriteriererforøvrigmindreinteressantidagligdrift. 1

7 Hanmenteatdetetterspørresgjerneet«allmenngyldigrisikobilde»,ogsomofteenderoppmedå presentereforventetutfall/middelverdi,ogdermedkamuflererutviktigeforutsetninger.dettepasser ikke overens med at beslutningstakere på alle nivåer trenger å bli tilstrekkelig informert og forstå konsekvenseneavbeslutninger,slikatdetoppnåsrisikoinformertbeslutning. Husebøstiltespørsmålet;dHvagjørpartene?HanvistetilarbeidetiISO,ogarbeidetiakademiske miljøer.regelverketbleansettsomgodt,menikketydelignok. Deravkomdennyerisikodefinisjonen somståriveiledningentilrammeforskriften 11:«Medrisikoforståskonsekvenseneavvirksomheten medtilhørendeusikkerhet». Petroleumstilsynet(Ptil)sittønskeeråfåigangenprosessforåfånæringentilåsekritiskpådagens situasjonogreflektereoverendringene.dennyedefinisjonenermeråpenogfokusererikkesåmye pårenefrekvenserslikklassiskedefinisjonergjør.bakendringenliggeretønskeomåfåfremhelheten bedre,inkludertkunnskapsdimensjonen. Sevedlegg:1_EnnydefinisjonavrisikoPtilTH. Hvaeregentlignyttoghvabetyrdennyedefinisjonenipraksis? TerjeAvenNNorskoljeoggass/UniversitetetiStavanger Aveninnledetmedåfremheveatformåletmedinnlegget,varåkommemedstimulerendeinnspill, hellerenn«svaret».hanunderstreketatførstmåutfordringenerkjennes,deretterkannoegjøresmed den, ogatherharingenfasiten.ettkonkreteksempelpåhvordangjørenoemedutfordringenmed åfåfremkunnskapsdimensjonenirisikovurderinger,eråutviderisikomatrisenmedenevalueringav kunnskapsstyrke(vurdert/klassifisertutfravissekriterier),somvistipresentasjonen. Sevedlegg:2_HvaeregentlignyttTA Introduksjontilgruppearbeid WillyRøedNNorskoljeoggass/UniversitetetiStavanger Røedintroduserterammeneforgruppearbeidet.Gruppearbeidettokutgangspunktisikker jobbanalyse(sja)fortoulikeproblemstillinger:1)aktivitetidagliglivet,2)offshoredrelatertaktivitet. Leveranserfragruppearbeidetermentåvære: 1) Presentasjoniplenum(utvalgtegrupper). 2) Innspilltiloppsummering(enkeltgruppervilikkefremkommeioppsummeringen). Sevedlegg:3_IntroduksjontilgruppearbeidetWR 2

8 Gruppearbeid Gruppearbeidetblegjennomførti10grupper,(6d7deltakereihver).Grunnlagetfordiskusjonenvar følgendestikkordogspørsmål;1)farer,konsekvenser,sannsynlighet;2)forutsetninger,3) Bakgrunnskunnskapsomanalysenebyggerpå,4)Faresignaler,5)Akseptabelågjennomføre?Hvilke tiltakskaliverksettes? Sevedlegg:4_Gruppeoppgaver Diskusjoniplenum Grupperblepåforhåndspurtomåpresentereresultatenefragruppearbeidet.Encasepresentertav engruppeerbeskrevetidetfølgende: GruppenhaddeanalysertaktivitetenåkjøretilSirdalunderdårligeveidogføreforhold.Gruppenhadde formulert mål for aktiviteten, brutt aktiviteten ned i arbeidsoppgaver og identifisert uønskede hendelser.forutsetningeridentifisert;dstolepåvegvesenetsvurderinger,dkjørehvisåpenvei,dkjent medvei,dgodgenerellbiltilstand,derfarenoguthviltsjåfør,dvegtrafikklovens 3,dhørepå«copilot», ogpotensialforavvikfradisse,dvegburdeværtstengt,dbilkanplutseligfåproblem,dsjåførkanbli tøtt/syk,samtmuligefaresignaler,dverreforhold,sjåførgjesperogtiltakforøkningavkunnskap,d sjekkeføreforholdpåvegvesen.no,dkjøretilålgårdogtaennyvurderingder. Når det gjelder sannsynlighet og konsekvens ift identifiserte hendelser så hadde gruppen rangert hendelsenebasertpåkonsekvens,ogerikkeoverbevistomatsannsynlighetgirsåmyemerverdiå kvantifisereher. Standardskjema for SJA inkluderer ikke sannsynlighet, mennoen selskaper hadde skjema med vurderinger av dette. Denne dimensjonen var der så klart i større eller mindre grad. Spørsmåletvarhvorstortbehovvardetforåsynliggjøredenialleanalyser?Gruppenopplevdeat fokus på usikkerhet og forutsetninger trigget tiltak, og kommenterte at det er viktig med slike «triggere»ianalyseprosessen,f.eks.stikkordsomkunnskapsbase.noenharkjørttilsirdalhundrevis av ganger, andre aldri. Gruppen oppfatter det som er gjort som en vanlig SJA, men med tilleggsd vurderingeravforholdsomusikkerhet,forutsetninger,kunnskapsbaseogoverraskelser. Frasalenbledetpektpåbehovetforågådyptitankesettet,damangegranskningsrapporterviserat detsomharskjeddvar«utenkelig»påforhånd.detblekommentertfrasalenatdetofteersnakkom etstortutfallsromforkonsekvensene.fokusbliroftepå«worstcase».visualiseringharenverdiiseg selv,fordimanertydeligpåommansnakkeromsannsynlighetellerkonsekvens.samtidigerdetlett åtråfeilivurderingeravsannsynlighetogkonsekvenser. AvslutningsviskomgruppenmedenutfordringtilPetroleumstilsynet:Hvordansikreslikfortolkning avnyrisikodefinisjonblantderesansatte? Overordnetdiskusjon Willy Røed åpnet en overordnet diskusjon med å trekke frem fire punkter/kriterier for å vurdere styrken i bakgrunnskunnskapen: rimelighet av antagelser, mengde og relevans av data, 3

9 fenomenforståelse/godhet av modeller, og enighet blant eksperter. I mange granskningsrapporter viserdetsegatdetharværtbruddpåenellerflereavdisse. Detkometspørsmålfrasalenomdeterrimeligåkallealtrisikostyring?Handlerikkenoebareomgod engineering,godledelseosv.gruppensvarteatviktigstmåværeåidentifisereomdetersnakkomen ikkedstandardoperasjon;(tildettebledetsenerekommentertfrasalenatalterenstandardoperasjon inntildetikkelengererdet).noengangerkandetværegreitådreiefokusoverpåkvalitethellerenn kallealtrisiko.utfordring:sikreenintegrertprosess,dikkeseparateprosesser.(imangetilfellerer risikoanalyseristorgradverifisering). Detblepåpektfrasalenatendringerforutsetterinteressefratoppledelsen.Frasalenbledetogsåytret ethåpommerkonstruktivediskusjonerrundtutfallsromhellerennå«filepåfjerdedesimalpå10 d4 d frekvens»;ogpåpektviktighetenavåhakontrollpå(typiskmange)forutsetninger. Oppsummeringogveienvidere TerjeAven,WillyRøedogBodilSophiaKrohn TerjeAvenstartetoppsummeringenmedåtrekkefremhvasomernytt: dptil sindefinisjon erny. Kunnskapsaspektet,usikkerhetogforutsetningererogsåmeditradisjonelleperspektiver,mentydeligd gjøresinyttperspektiv.ifølgeavengirettenkesettsommedførerryddighetikonsepter.detblenevnt atnåerdetmulighetforåretenkegjennomføringenogbrukenavrisikoanalyser. Diskusjoneneigruppenebleoppfattetsomgodeoginteressante.Føredvardprinsippetblenevntaven avdepresenterendegruppene.detteprinsippetgjelderforenformfordypereusikkerhetenndetvi stortsettståroverforioljedoggassindustrien. Detfremkomenkommentarfrasalenomatdetfinnesmangekomplisertefaguttrykkinnenforrisikod fagfeltetsomkanskapeforvirring.tildettebledetsvartatallefagfeltharsinterminologiogdetjobbes påulikeområderforåforbedrebegrepsapparat. WillyRøedoppsummertevedåpekepåviktighetenavaldriåmisteavsyneatrisikovurderingerskal brukestilnoe.nøkkelentilåsørgeforatrisikovurderingenblirnyttige,eråheletidenhafokuspåhva analysenskalbrukestil. BodilSophiaKrohnavrundetseminaretmedåtakkefordeltakelsen.Hunharfåtttilbakemeldingerpå atseminaretharværtinteressantognyttig.dikkeminstdetåmøtespåtversavselskaperforåkunne diskuteresammen.detharfremkommetmeningsbrytninger,ogdetteerviktigerefleksjonersomkan bidratilåstyrkeviderearbeid. 4

10 Deltakerliste(Selskaper) SELSKAP ANTALL SELSKAP ANTALL DELTAKERE DELTAKERE Bayerngas III OMV(Norge)AS II CaimEnergy II Petroleumstilsynet III CentricaEnergy II PetoroAS II Detnorske I PGNiGUI I DSO/NSOF I PremierOil I EniNorge II PreventorAS/Norskoljeoggass I E.ON IIII Rocksource I ExploraPetroleumAS I SAFE II ExxonMobil I SamarbeidforSikkerhet I Fellesforbundet I SINTEF/Norskoljeoggass I FortisPetroleumNorwayAS I Statoil IIIIIIIIII GDFSUEZE&PNorge IIII Subsea7 I Halliburton I SuncorEnergyNorge I IdemitsuPetroleumNorge I TotalE&PNorge II IndustriEnergi I TullowOil III Lederne I VNGNorge I Lotus I WintershallNorge I LundinNorwayAS II Norskoljeoggass/UiS III NorecoNorwayAS I Norskoljeoggass III Totalt71 5

11 ARBEIDSSEMINAR+ 14.april2015 Norskoljeoggass + Kvantitative+risikoanalyser+(QRA)++ HvabetyretutvidetperspektivpårisikoforQRA en? Velkommen s7 %%%%%%%%%%%%%%%%Bodil%Sophia%Krohn,%Norsk%olje%og%gass% Hvaerbetyregentligetutvidetperspektivpårisiko?...s7 Terje%Aven,%Norsk%olje%og%gass/Universitetet%i%Stavanger% % ForbedretQRA etforskningsprosjektmedvektpåkunnskapog forutsetninger:erfaringerogrefleksjoner....s8 Malene%Sandøy,%ConocoPhillips% %%%%%%%%%%%%%%% % Vegard%L.%Tuft,%Safetec% % Introduksjontilgruppearbeid....s9 %%%%%%%%%%%%%%Willy%Røed,%Norsk%olje%og%gass/%Universitetet%i%Stavanger% % Gruppearbeid.. s10 Diskusjoniplenum...s10 Oppsummeringogveienvidere s Terje%Aven,%Willy%Røed%og%Bodil%Sophia%Krohn% Deltakerliste(Selskaper)....s13 6

12 OPPSUMMERING Kvantitative+risikoanalyser+(QRA)+ +Hvabetyrdenipraksisformåtenvijobbermedrisiko? Velkommen BodilSophiaKrohnNNorskoljeoggass Arbeidsseminaret ble åpnet med visning av filmen, «Utvidet risikoforståelse». Krohn ønsket velkommenogvisteinnledningsvistildagenshovedtema:metodikkensombenyttesidekvantitative risikoanalysene.gjennominnlegg,gruppearbeidogdiskusjoneriplenumvilmanfokuserepåhvordan QRA enekanbedrereflektereusikkerheten/kunnskapen,oghvordanslikeanalyserkanværenyttigei risikostyringen. KrohnvistetilConocoPhillipssittforskningsprosjektogarbeidsomskalpresenteresiseminaret.Idette prosjektet har man sett på forbedringer i QRA metodikken, med vektlegging av kunnskap og forutsetninger.forskningsprosjekteterutførtisamarbeidmedsafetecogiris.krohnunderstrekte også viktigheten av dagens gruppearbeid. Det legger til rette for å utveksle erfaringer på tvers av selskaper, slik at man kan reflektere sammen for å se nærmere på hvordan man kan møte nye utfordringene knyttet opp mot QRA metodikken. Til slutt introduserte Krohn programmet og innlederne. Hvabetyregentligetutvidetperspektivpårisiko? TerjeAven(Norskoljeoggass/UniversitetetiStavanger) TerjeAvenpresentertetemaet«Hvabetyregentligetutvidetperspektivpårisiko?».Formåletmed presentasjoneneråsettescenenfagligsett,forågienbakgrunnfordagensdiskusjoner.dikkeålegge frem løsninger. I den nye risikodefinisjonen er usikkerhet en viktig komponent av risiko, mens tradisjonellrisikoforståelseistorgraderfundertihistoriskedataogbrukavsannsynligheter.aven fremhevet at skillet mellom ny og tradisjonell risikoforståelse må ikke oppfattes som skjematisk. Poenget er erkjennelsen av at det er noe utenom det «tradisjonelle». I industrien er tradisjonelt perspektivutbredt,menviserogsåataspekteravutvidetperspektivbrukes.imidlertidmanglerdet ofte noe når det gjelder konsepter og strukturer. Dersom en «tradisjonell» sannsynlighetsbasert risikodefinisjon legges til grunn, fanges det ikke konseptuelt opp at en kan stå overfor to ulike «settinger»;denmedsvakogenmedsterkkunnskap.menibegge«settingene»endeoppmedsamme sannsynlighet.nårrisikodefineresmedusikkerhetsomenkomponent,oppstårdetbehovforåskille mellomkonseptetrisikoogmålingen/beskrivelsenavrisiko.særskiltdersannsynligheterdettypiske verktøyet brukt som mål på usikkerhet. Risikobeskrivelsen bør da dekke alle dimensjonene sannsynlighet,konsekvensogkunnskapsstyrke.eteksempelerenrisikomatrisemedfargeangivelser avkunnskapsstyrkeiht.kriterieriensjekkliste.risikoakseptkriterierharstyrkerogsvakheter.desikrer 7

13 enformforkonsistens,menulikeforutsetningergirulikeresultaterogdermedenvilkårlighetitallene somproduseres,avsluttetaven. Sevedlegg:5EtutvidetperspektivTA ForbedretQRA etforskningsprosjektmedvektpåkunnskapogfory utsetninger:erfaringerogrefleksjoner MaleneSandøy(ConocoPhillips)/VegardLTuft(Safetec) Sandøy introduserte forskningsprosjektet.huntrakk fremeksemplerogcaseriinnlegget fradette prosjektet.conocophillipsdeltarinfrdprosjektet Improvedriskassessments tobetterreflectthe knowledgedimensionandsurprises mediris/uis,hvorsafetecerinvolvert. Sandøyinnledetmedspørsmål:Hvilkebeslutningerstøtterrisikoanalysen?Idag:Risikoakseptabel? Innspilltildesign(DAL).PBBstruktur.Eksplosjonsmotstandogutstrekningbrannskiller.Rømningsveier. Sikkert område. RRT/ALARPdvurderinger. I tillegg finnes et mulighetsrom: SF 5 stiller krav om klar sammenheng mellom RA, strategi og ytelsesstandard. Identifisere farer/scenarier i ulike områder. Reflekterebarriererogtilhørendeytelseskravoggiinnspilltildesign.Innspilltilbreddiskusjonom hvilkescenariersomskalhåndteresogikke:skalvif.eks.designeforstigerørsbrann?erdetakseptabelt at det finnes scenarier vi ikke håndterer? Er det mulig å designe for verste scenario? Diskutere usannsynligehendelserogrobusthet. Hvilke barrieresystemer er godt reflektert i dagens QRAer? Gassdeteksjon, brannskiller, strukturd integritet,rømningsveier.hvilkeermindregodtreflektert,(dvs.ilitengradbrukttildesign)?barrierer motskipskollisjon,barrierermotsvingendeogfallendelast,tennkildekontroll,naturligventilasjon, HVACogovertrykk,varmtarbeid,nødavstengning(ESD),trykkavlastning(BD),branndeteksjon,passiv brannbeskyttelse,aktivbranndogeksplosjonsbeskyttelse,evakueringsmidler,layout.oghvilkeerikke reflektert?personellkontroll,arbeidstillatelsessystem,åpentdrain,nødstrømognødlys. SafetechargjennomførtencasedstudieforConocoPhillipsogpresenterteresultaterfradenne.Caset erenrisikoanalyseforetutbyggingsprosjektmedbehovforkostnadseffektiveløsninger(marginaltfelt) med gjenbruk av topside som er bygget etter datidens regelverk. Fokus i casedstudien har vært å kommunisereusikkerhetiforutsetninger,diskutereusannsynligehendelser,ogpresenterekunnskapsd styrkensomrisikoanalysenerbasertpå. Enutfordringertilpasningavrisikoanalysentilbeslutningenesomskaltas.Hvabetyrgrunnlagetfor analysen(antagelsene)ogtilhørendeusikkerhetforresultatet?herfinnesdetuliketilnærmingsmåter (graderavtilpasning): 1) Fremstilleresultaterpåannenmåte,QRAellersuforandret. 2) StørreendringerihvordanQRAutføres,hvilkevurderingersomgjøres,hvordanresultatene fremstilles. 3) Leggeinnnoennyevurderinger(robusthet,usikkerhet),fjernenoenandre.Avhengigav prosjekt,hvilkenbeslutningsomskaltas,driftsfase,osv. 8

14 Merkonkretepotensielleendringerer: d Flereusikkerhetsvurderinger o Kvalitativevurderinger o Kvantitativesensitiviteter o Endringervurderesmotenkonkretbeslutning d Hvakanfjernes? d Endretpresentasjonsform o Antagelsenesettesiensammenheng(hendelsestreellerbarrierefunksjon) o Snuoppdnedpårapportstruktur,f.eks.presentererisikoperområde d Endreprosjektgjennomføringen Enmuligheteråfremstilleantagelser/forutsetningerienmatrisemedkunnskapsstyrkeversuseffekt påresultatavendring(sensitivitet). Herfremkomenkommentarfrasalenomatdeviktigsteforutsetningeneerdesomikkeermedilisten, dvs.desomikkenevnesfordidettasforgittavalle. Enannenmuligheteråknytteantagelsertilhendelserihendelseskjeden,dvs.motderdebetyrnoei hendelseskjeden. I tillegg skille mellom analytiske antagelser, design antagelser og operasjonelle antagelser.tilknytningenkanogsåværemotbarrierefunksjonerhellerennhendelser. Herfremkomenkommentarfrasalenomatutfordringenerdebeslutningeneenikkekjennertilpå forhånd.skalmanlageenanalyseforetsettmedkonkretebeslutninger,ellerskalmanfåoppetbilde somifremtidenskalliggetilgrunnforåstøttebeslutningersomoppstår. Tradisjonellprosjektgjennomføring:Oppstart(input,HAZIDosv.)d>Analysed>Kommentarrunded> Oppdateringtilendeligresultat. Tilpasset prosjektgjennomføring: Forstudie (input, HAZID, foreløpig resultat) d> Gjennomgang d> Detaljerteanalyserd>Kommentarrunded>Oppdateringtilendeligresultat. Ift.prosjektgjennomføringerutfordringenåsikreatQRAblirdelavbeslutningsprosessen. Frasalenbledetkommentertatressursomfangeterforstort;selskapenebrukerformyeavsinefolk sintidtilådiskutererisikoreduserendetiltakmedkonsulenter,detmåkunneskjæresnedtildetsom erviktig,ogtabortresten. En ytterligere kommentar fra salen var at de som sitter i prosjektet har et annet perspektiv enn risikoanalytikeren;deternødvendigåhafokuspårisikostyringen,ikkebarerisikoanalysen. Sevedlegg:6ForbedretQRA Introduksjontilgruppearbeid WillyRøed(Norskoljeoggass/UniversitetetiStavanger) Rammebetingelseneforgruppearbeidetbleintrodusert,(gruppesammensetningerogtidsbruk). Oppgaventokutgangspunktifaseneforetutbyggingsprosjekt(jf.NorsokZd013).Oppgavengikkut pååvelge2d3avfaseneogdiskuterfølgende: 9

15 1. Hvilkebeslutningerskalfattesidennefasen?Hvemerbeslutningstaker? 2. Hvakanrisikoanalyserbidramedavbeslutningsstøtte?(bådeprosessogresultater) 3. Hvordanbørrisikobildetutformesforågislikbeslutningsstøtte?Hvaslags beslutningskriteriererhensiktsmessige?(risikoakseptkriterier?alarpdprosess? Kost/nytteanalyse?Etc.) 4. Ihvilkengradbørrisikoanalyseneoppdateresoghvordan? Ipraksisinnebærerdetteenbaklengsdiskusjongjennomrisikostyringsprosessen. Leveranserfragruppearbeidetermentåvære: 3) Presentasjoniplenum(allegruppene) 4) Innspilltiloppsummering(enkeltgrupper/dselskapervilikkefremkommeioppsummeringen) Sevedlegg:7GruppearbeidWR Gruppearbeid Gruppearbeidetblegjennomførti4grupperhvermed5deltakere. Sevedlegg:8Gruppeoppgaver Diskusjoniplenum Gruppenelafremgruppearbeidetiplenum. Førstegruppelistetfølgendebeslutningersomrisikoanalyserstøtteridriftsfasen:Disp/avvik,MoC, kritiskeoperasjoner,aktivitetsnivå(operasjonelleforutsetninger/driftskonvolutt). I driftsfase er QRA ikke egnet; viktige forhold blir ikke synliggjort (organisatoriske forhold, sikkerhetskultur).enburdefjernekravtilqraidriftsfaseoghellerfokuserepåbarrierestyringidrift, samspill mellom tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold, samt risikokommunikasjon, herundergodescenariobeskrivelser.(dhellerennåbrukeformyetidpååfortelleoffshorepersonell hvafardverdiener). Settiforholdtildetaljertdesignerdetsnakkomenmodenindustrihvorenkjennertypiskrisiko.For dettradisjonellekandetdermedbrukeserfaringstall(dvs.ingenanalyse).særegenheteranalyseres med relevante disipliner og ansvarlige, samt drift). Dette krever god HAZID, inkludert avvik fra designpraksis. Ytelseskrav må etableres tidlig: I «feasibility»dfase brukes tekniske krav (TR) som rammeverk,mensi«concept»definitiondfaseutledeshvaegnekonkretekravskalvære.idetailed engineeringdfasedetaljeresutogetablereskravtilcommissioningogdrift/vedlikehold. Andre gruppe tok for seg beslutninger i «detailed engineering» og drift. Fagansvarlig står for beslutninger knyttet til beskyttelse av struktur, (brann, eksplosjon, kollisjon), gassd/branndetektor konfigurasjon, og «topside layout». «Konsulenten» (pga. risikoakseptkriterier) mer eller mindre gir 10

16 beslutningenomdesignlasterogrobusthet,barrierer,ytelseskravm.m.utfordringererkortsiktighet, menneskeligefaktorer,atarbeidsmiljø«drukner»,valgogspesifikasjonavscenarier.scenariersom det ikke designes for/mot, kommunisere usikkerhet, beskrive kunnskapsstyrke, samt å jobbe med områdermedsvakkunnskap/modeller. Andre gruppe så også på driftsfasen. Her kan beslutninger være knyttet til avvik, godtagelse av forverring av risikonivå, og varmt arbeid. Noen forutsetninger er at risikoanalysen definerer akseptabelt område for drift, gir god beskrivelse av enkeltområder og risiko, og at operativtd /driftspersonellforstårogkanbrukerisikoanalysen(væremedigjennomføringsfasen?). ViderestilteandregruppespørsmålomdetgåranåsiatvedstandardløsningbenyttesikkeQRA. Spørsmålblirda:Hvaerannerledes?Hvaerviktigavdette(oghvordanvetmandet)?Enkommentar frasalenvaratmandesignermedqra,ogoperermedbarrierestyringssystem.deterbredenighet omatdeterformye«samlebånd».(bestiller)kompetanseiorganisasjonenerviktig.deterbehovfor åpresentereresultatene«enklere».trengsdetenfellesmetode?oghvordanintegreredennemed beslutningsmodell? Derettersågruppenpårisikoanalyseforvalgavboreinnretninger flyttbarellerpermanent.enqra ville da kunne vært brukt til å analysere fordeler og ulemper med løsningene, inkludert definere forskjellerogviktighetenavdisse. Etspørsmålfrasalenvarombehovetforrisikoakseptkriterier; kommerdettefrafagmiljøetselv,d somikkeharværtflinkenoktilåfortellebeslutningstakerehvasomerviktig? Tredjegruppediskutertemulighetsstudieforfeltlangtmotnord.Beslutningervilvære:Skaldetbygges ut? Hvordan skal det bygges ut; dtåler is, kan flyttes, havbunnsinnretning? Beslutningstaker ift. utbyggingerlisensen.kanvibyggeut,erviinnenforakseptabelrisikonivå? Utfordringer kan være is kollisjon, kulde, mann over bord, evakuering; (langt fra land, lite annen aktivitetiområdet,litedagslys),logistikk,ytremiljø(påvirkning)ogarbeidsmiljø. Islast måkanskjeregnepådetteidetalj.viktigforutsetning:deterdrivisnå,menvildetogsåvære slikom30år,ellererdetdapermanentis? Arbeidsmiljøanalyse håndterbartfordidetharværtgjortavandrefør;dregnesikkepåidetalj.plukker fra andre studier, bakgrunnskunnskap; dogså miljø, beredskap (forboring). Ender fort i en økonomidiskusjon.eksplosjonvs.arbeidsmiljø.selvomindustrienharlitekunnskap,kandetvære andremiljøersomharkunnskapomarbeidiområdet;tiltakforåøkekunnskapsstyrken.hvorrobust måinnretningenvære?oghvormyekosterdet?kanvievakuereuansett?(kanbyggeoppsystemer forfjernmedisin).risikoanalyse:hvaernødvendigoghvavildetkoste?deretterkommerrisikoanalyse ikonseptvalgfase.beskriverdetsomernødvendigforåkunneoperere. Gruppen så videre på konseptvalgfase, og antok bestemt utbygging med topside (bunnramme forkastetimulighetsfasen).beslutningerhervildakunnevære:innretningsomtålerisellerikke?kan satsepåfartøyerrundtsomkanfjerneisfjell.lavbemanningellerekstrabemanningforåklarevinter? Hvordan prosessen skal være? Hvordan eksportere oljen? Lagerkapasitet? Evakueringsfilosofi? Beredskap(folkogytremiljø)?Detaljerpåatdetteermuligogkostnader(perkonsept).Risikoanalysen kanbrukestilådefineresystemet.mendetmåværeetsystemåanalysere.dhmsdkravkangjøredet sådyrtatløsningenikkeermulig,pga.absoluttkriterier. 11

17 EtspørsmålkomfrasalenomenserforsegenvanligQRA,ellernoeannet?Gruppenmeneratanalysen vilværedestorelinjer,sådersomdetmedqramenesdetaljer,sånei.risikoanalyseneretverktøy,vi brukerdetnårdeternødvendig. Detfremkomipåfølgendefellesdiskusjonulikesynspunkterpårisikoakseptkriterier.Enkommentarfra salenvaratdetharværtlitenendringavrisikoakseptkriterieroverlengretidnå,mendeterkanskje fornuftig; Hvorforskulleselskapenelageveldigstrengekravforsegselv?Enannenkommentarfra salenvaratrisikoakseptkriterieravhengeravkultur,ogsiernoeomselskapetsforholdtilrisiko.jo strengeredeer,jomerfinregningtrengs.far10erslaptkrav,hvaomvihellersieratviskalvære bedre enn snittet? Her er det paralleller til partifolk (enkeltbeslutningstakere) vs partiprogram (selskapets risikoakseptkriterier). Vi kan fristille beslutningstakere helt (uten risikoakseptkriterier), ellervikanlageetprogrammedrisikoakseptkritierersomsiernoeomselskapetsverdier. Sistegruppesåførstpåconceptselectiondfasen.Beslutningenherervalgavkonsept,ogfattesav styringskomite i lisens. Risikoanalyser bidrar med å tegne risikobilder for de aktuelle konsepter (styrker/svakheter),forskjellermht.storulykkesrisiko,innspilltiltilpasningeravkonsept,samtsikre eierskapoginvolvering.detmålagesetforståeligrisikobilde;måletmåværeåkommunisererisikoså godtatbeslutningstakerikkespøromsafetysinanbefaling.beslutningskriteriervilværerisikomatrise, utfallsrommetirisiko,illustrasjonavforskjeller,alarpogkost/nytte.kritiskerisikoer/forutsetninger mådetaljeresut/analyseresvidereipåfølgendefaser. Videresåsistegruppepåkampanje/tungløftaktivitet,mm.HermåenforstågyldighetentilQRA.Passer dentildennekonteksten?enmåforståkonsekvenseneavaktiviteten(f.eks.risikoforåskadehcd førende utstyr), kartlegge utfallsrommet hvis noe skulle skje, vite hvor risikonivået ligger ift. «normalnivået»,hvordankontrollererisikoen,samtbrukerisikoanalysensominnspilltilberedskapsd planforaktiviteten.foråforbedreqraenbørdetpresentereshvasomermedåstyrerisikoen;dog dermedkangietbildeomdenaktuelleaktivitetenermedåpåvirkedissefaktorene. I en kommentar fra salen i løpet av diskusjonene ble det påpekt at QRA synes å kunne ha to betydninger:1)risikoanalysemedtallfesting,og2)totalrisikoanalyse(tra). Oppsummeringogveienvidere TerjeAven,BodilSophiaKrohn,WillyRøedmedinnspillfradeltakerne Det ble vist til industriens lange erfaring innenfor sikkerhetsd og risiko arbeidet. Risikoteningen og praksis har vært den samme over 10talls år. På bakgrunn av ny definisjon av risiko, og industrien forsterkede fokus på kostnader, ble spørsmålet reist hvorvidt tiden er inne for å «retenke» tilnærmingentilrisikostyringogbrukenavrisikoanalyserspesielt.denyespenstigetankenefraenav gruppenebletrukketfremsometforslagtilåvurderenærmere.mankansemerpåhvasomerviktig, på kostnader, og hva som er formålstjenlig. Det ble også pekt på det som er av mindre vesentlig betydningavanalysearbeidsomgjøres,ogsomgjøresidagfordiptiletterspørdette. Foråkunneimplementerenoenytt,erdetbehovforenprosesshvormanklargjørdettenærmere.En slikprosessvilkreveinvolveringavsentralefagfolk/eksperter.detvilværebehovforenarbeidsgruppe foråkommetilnestetrinniformavforankringoggjennomtenkning.erfaringerfradagensseminar viseratdeterengasjementoginteresseforåfåtiletløftvidere. 12

18 BodilSophiaKrohnpektepåatdetkanværeenmulighetforåsenærmerepådettevedåsettened en arbeidsgruppe med involvering av sentrale fageksperter fra selskapene. En arbeidsgruppe oppfattessomhensiktsmessig.deltakernekommedkommentareroginnspillienrunderundtbordet: Prosessenmåværeetfellesskap,menalleselskapertrengerikkealtlikt.Støtternedsettelsenav enarbeidsgruppe,menfølgerikkedenførstegruppensineforslagfulltut.prosessenmåværeslik atulikestrategiergjennomtenkes,altmåsessamlet.deterover5årsidenforrigerevisjonav NORSOKZd013 denneskalkanskjesnartoppdateres?måværeendrivkraftogspenstforåfåtil noesomvirkeligbetyrnoe. Risikostyringerdetviktige.Arbeidetmåikkebarefokuserepååforbedrerisikoanalysen.Viktigat industrienharenfellestilnærming,ogmåsesisammenhengmedrisikostyringen.enmuligheter å se på design vs drift; skal vi dekke alt blir det veldig ambisiøst. Ønske om noe konkret som kommerutavdiskusjoneneidisseseminarene;måsesilysavnorsokzd013ogiso Ønske om gruppe som ser på arbeidsmiljørisiko. Kanskje ikke så revolusjonerende ift risikostyringsprosess,kommeranpåhvilkenmaskeviddesomskalbrukeshvor.zd013modenfor revisjon, og der ligger det en mulighet for å se på dette? Her ble det påpekt at NORSOK skal beskrivebestepraksis,ikkedrivemetodeutvikling;menuansetterdetetpoengattingmåtimes. Risikostyring er det sentrale, risikoanalyse er et verktøy; prosessen må ha risikostyring som overordnetrammeogdrivkraft.ønskeombredinvolveringfrastarten.enbørvurderedeltakelse avkonsulenterogptil. Arbeidsgruppen må få tenke fritt og ha spenstige målsetninger, derfor usikker på kobling til NORSOK.IkkesnakkomåkasteQRA,vierdervieridagfordiviharsåmyeerfaringmedQRA. Dennyerisikodefinisjonenmåikkebareføretilatnoeleggestilnårusikkerhetsdogkunnskapsd dimensjonenskalavspeiles.likeviktigerdetåtenkegjennomdetsomgjøres.kanskjegjennomd føresdetanalysersomikkeersåviktige.kanskjekanenforenklenoenstederoggjørerisikoanalyse darbeidetmereffektivt. Vierinneienperiodemedkostnadsfokusogdetertideninneforåspørreomvifaktiskbruker ressursenebestmulignårdetgjelderrisikostyringogrisikoanalyse. Avslutningsvisbledetuttryktinteresseogentusiasmeforågjøreenfellesgjennomgangavhvordan gjennomførerisikostyringenmedtilhørendebrukavulikeformeravrisikoanalyser.deteretmålå gjørerisikoanalysenemerkostnadseffektiveogformålstjenlige. BodilSophiaKrohntakketforalleinnspill.ForslagetomenarbeidsgruppeblitattvidereiNorskoljeog gassforvurdering.terjeavenavsluttetmedåvisetiloppsummeringenfraseminarenesomkommer. Deltakerliste(Selskaper) SELSKAP ANTALLDELTAKERE SELSKAP ANTALLDELTAKERE CentricaEnergy I SAFE I ConocoPhillips I SAFETEC/ConnocoPhillips I DEANorge I Shell I ExxonMobil I Statoil IIIIII GDFSUEZE&PNorge II TotalE&PNorge I LundinNorwayAS I TullowOil I OMV(Norge)AS I WintershallNorge I Petroleumstilsynet I Norskoljeoggass/UiS III Norskoljeoggass II Totalt26 13

19 APPENDIX: PRESENTASJONER Side 1. Ny definisjon av risiko 15 Torleif Husebø, Ptil 2. Hva er egentlig nytt, og hva betyr den nye definisjonen i praksis? 16 Terje Aven, Norsk olje og gass/universitetet i Stavanger 3. Introduksjon til gruppearbeid 27 Willy Røed, Norsk olje og gass/universitetet i Stavanger 4. Gruppeoppgaver Hva betyr egentlig et utvidet perspektiv på risiko? 31 Terje Aven, Norsk olje og gass/universitetet i Stavanger 6. Usikkerhet og kunnskapsstyrke i QRAer 36 Vegard L. Tuft, SafeTec 7. Introduksjon til gruppearbeid 40 Willy Røed, Norsk olje og gass/universitetet i Stavanger 8. Gruppearbeid gruppe Gruppeoppgaver 43 14

20 1. Ny definisjon av risiko Torleif Husebø, Ptil Antall tilløpshendelser med storulykkespotensiale norsk sokkel (uten helikopter) Ny definisjon av risiko Torleif.Husebø Antall&DFUer Evak/mønstr Skade underv.inst+stigerør Lekk underv.inst+stigerør Konstr.skade Koll>feltrel>fart Drivende>gjenst Skip>på>koll.kurs Annen>brann/ekspl Brønnhendelse Antent>HC>lekk IkkeKant>HC>lekk PTIL/PSA PTIL/PSA 11#$ Prinsipper#for#risikoreduksjon Med$risiko$menes$konsekvensene$av$ virksomheten$med$tilhørende$usikkerhet Begrepet$ konsekvensene $er$her$brukt$som$et$samlebegrep$for$alle$de$konsekvensene$som$virksomheten$ potensielt$kan$gi.$ Begrepet$er$ikke$kun$avgrenset$til$de$endelige$konsekvensene$av$virksomheten$i$form$av$eksempelvis$skade$ på$eller$tap$av$menneskers$liv$og$helse,$miljø$og$materielle$verdier,$men$inkluderer$også$tilstander$og$hendelser$ som$kan$gi$eller$føre$til$denne$typen$konsekvenser PTIL/PSA 15

21 2. Hva er egentlig nytt, og hva betyr den nye definisjonen i praksis? Terje Aven, Norsk olje og gass/universitetet i Stavanger Hva$er$egentlig$nytt,$og$hva$betyr$den$ nye$definisjonen$i$praksis? Terje%Aven Norsk& olje&og&gass/universitetet& i&stavanger &2015 Motivere(0 Stimulere Ideer(og( tanker Motivere(0 Stimulere Ideer(og( tanker Kommer$ikke$med$ svarene$med$to$ streker$under$ hva$ en$konkret$skal$ gjøre$ Kommer$ikke$med$ svarene$med$to$ streker$under$ hva$ en$konkret$skal$ gjøre$ Kunnskap( om(temaet( Bakgrunn( 0 Historikk( Kunnskap( om(temaet( Bakgrunn( 0 Historikk( Bidra$til$et$godt$underlag$ for$diskusjonen Skape$ forståelse$for$viktigheten$ av$$å$$«erkjenne$ utfordringen» Risikoforståelse Sannsynlighetsbasert% Historiske%data%%%% Tradisjonelt + Usikkerhet% Kunnskap Overraskelser%% Det%nye% Sannsynligheter,$ historikk,$ risikomatriser$ «Tradisjonell»$risikoE forståelse$ Utvidet$ forståelse$av$ risiko$ Kunnskap,$ $ usikkerhet,$ overraskelser$ ISO%31000,% Petroleumstilsynet,% forskere% %% 6 16

22 Kunnskapsoppbygging,$erfaringsoverføring$og$læring$ Risikoforståelse Sannsynligheter,$ historikk,$ risikomatriser$ «Tradisjonell»$risikoE forståelse$ Utvidet$ forståelse$av$ risiko$ Kunnskap,$ $ usikkerhet,$ overraskelser Sannsynlighetsbasert% Historiske%data%%%% Tradisjonelt + Usikkerhet% Kunnskap Overraskelser%% Det%nye% Utfordringen:&&& Egnede&konsepter,&&risikoanalyser&og&risikostyring 7 Erkjenne&utfordringen Gjøre&noe&med&den E ingen&har&fasiten& Erkjenne&utfordringen Gjøre&noe&med&den E ingen&har&fasiten& Rette% tidspunktet% å%foreta%en%retenkning av%hva%vi%gjør%når%det%gjelder% risikoanalyser Hva%er%risiko?% Risikobegrepet% % Hvordan%måle% og%beskrive% risiko% 17

23 Fokus(på(noe(av(verdi(for(oss((( Risikobegrepet% % Hvordan%måle% og%beskrive% risiko% Møte&behovet&for& beslutningsstøtte& i&et&konkret& tilfelle&&& Aktivitet Konsekvenser% (hendelser,% utfall)% Ofte sett ift referanseverdi (planlagt verdi, målsetting) Normalt fokusert på uønskede konsekvenser Fremtid Fokus&på&noe&av&verdi&for&oss&&& Aktivitet Konsekvenser% (hendelser,% utfall)% Ofte sett ift referanseverdi (planlagt verdi, målsetting) Normalt fokusert på uønskede konsekvenser Risikobegrepet Hvordan%måle% og%beskrive% risiko% Møte&behovet&for& beslutningsstøtte&i& et&konkret&tilfelle Fremtid Risiko$er$konsekvensene$ av$aktiviteten$ med$tilhørende$ usikkerhet$ Risiko%%=%%forventet% tap/konsekvens%% Risiko&=&& P&X C Risiko%%=%%forventet% tap/konsekvens%% Risiko&=&& P&X C De%Moivre 1711 De%Moivre

24 Spesiell terning% 3%%%%%%%%%%%%%%%%%4%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 3/6%%%%%%%%%%%%%3/6 1 2%%%%%%%%%%%%%%%%%3%%%%%%%%%%%%%%%%%4%%%%%%%%%%%%%%%5%%%%%%%%%%%%%%6 1/6%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%1/6% 1 2%%%%%%%%%%%%%%%%%3%%%%%%%%%%%%%%%%%4%%%%%%%%%%%%%%%5%%%%%%%%%%%%%%6 1/6%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%1/6% Forventet% verdi%%%=%%%3.5% Forventet% verdi%%%=%%%3.5% 1 2%%%%%%%%%%%%%%%%%3%%%%%%%%%%%%%%%%%4%%%%%%%%%%%%%%%5%%%%%%%%%%%%%%6 1/6%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%1/6% 1 2%%%%%%%%%%%%%%%%%3%%%%%%%%%%%%%%%%%4%%%%%%%%%%%%%%%5%%%%%%%%%%%%%%6 1/6%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%%%%1/6%%%%%%%%%1/6% Sterk%eller%svak%basis%for%sannsynlighetene Overraskende%utfall%for%spesiell% terning%%(f.eks.%100) Sannsynlighetsvurderingene%% Bygger%på%en%viktig%forutsetning%% terningen%er%rettferdig Sannsynlighetsvurderingene%% Bygger%på%en%viktig%forutsetning%% terningen%er%rettferdig 19

25 Industri% siden% 70/80Ytallet%% Hendelser/scenarier%%A,%%konsekvenser% C,%%sannsynligheter%%P% Kaplan,%S.%and%Garrick,% B.J.% (1981)%On% the%quantitative%definition%of%risk.% Risk% Analysis% 1,%11Y27. Risk& (C,P) (A,C,P) Utfordringer$med$tradisjonelle$$ sannsynlighetsbaserte$perspektiver$på$ risiko$$ 2 Sannsynlighetene& kan&være&de&samme& men&kunnskapen&de& bygger&på&kan&være& sterk&eller&svak& 1 Forutsetninger&kan& dekke&over&viktige& aspekter&av&risiko&og& usikkerheter& 3 Overraskelser skjer 26 Analytikerne$ Beslutningstakere$ Gjøre% risikoanalysene% bedre% Erkjenne%at%det% alltid%vil%være% begrensninger% i% analysene% Presenterer& risiko&ved& konsekvenser& og& sannsynligheter,& &&& gitt&bakgrunnskunnskapen& K&& Hva&med&de& risikoaspekter& som&kan& ligge& «gjemt»&i&k?&& Risikoanalyse Robusthet,%resiliens,% forsiktighet,% % Balanse&mellom&det&å&verne&og&beskytte,&og& det&å&utvikle&og&skape&verdier& 1.%Erkjenne% utfordringen 2.%Gjøre%noe%med%den Y ingen%har%fasiten% 20

26 Risikoforståelsen$ Risikomatrise$med$kunnskapsstyrke$ Sannsynlighet( Konsekvens Sannsynlighet KunnskapsY styrke% Svak bakgrunnskunnskap Medium sterk bakgrunnskunnskap Sterk bakgrunnskunnskap Konsekvens( NR Sjekkliste Er$ivaretatt Kommentarer Ja Nei Ikke aktuelt Sterk/svak$bakgrunnskunnskap Forutsetningene% anses%i%stor%grad%gyldige%for%den%%% aktuelle%situasjonen% Relevant%informasjon%er%tilgjengelige% og%anses% pålitelig Det%er%enighet/konsensus%blant%eksperter Fenomenene%og%prosessene%vurderes%å%være%godt%forstått Er%«risikoen»% knyttet%til%mulige% avvik%i%forutsetninger vurdert Er%kunnskapsstyrken% vurdert%å%vært%sterk%nok%til%å%sette% i% gang% arbeidet? Har%tiltak%blitt%gjort%for%å%styrke%kunnskapen?% Er%spesielle% tiltak%iverksatt%for%å%avdekke%kunnskapshull,% f.eks.% «ukjente% kjente»% (noe%som%er%ukjent%for% analysegruppen% men%kjent%av%andre)% Er%spesielle% tiltak%gjort%for%å%vurdere%gyldigheten% av% vurderinger%som%er%gjort%der%hendelser% er%sett%bort%fra%på% grunn%av%neglisjerbar% sannsynlighet% eller%risiko? Har%noen%utenfor%opprinnelig% analysegruppe% blitt%trukket% inn% for%%å%foreta% slike%vurderinger?% Er%faresignaler% som%kan%skje%under%selve%arbeidet% identifisert.% Er%aktuelle% tiltak% %vurdert?% 9 Er%tiltak%vurdert%for%å%styrke%robustheten% og% resiliensen i% tilfelle%noe%overraskende%skulle%inntreffe% under%arbeidet?% Bruk%av%risikoakseptkriterier En metafor YYYYYYY sannsynlighet%for%alvorlig% hendelse%0.0001% 21

27 a)$ Ukjente$ ukjente b)$ukjente$ kjente$ $ c)$kjent$men$tror$ ikke$vil$skje$pga lav$vurdert$ sannsynlighet Hva$må$til$?$ " Egnede%konsepter,%tankesett,%analyser,%styring% " Lese%signaler%% "Retenke bruken%av%risikoanalyser% " Balansere%bruken%av%analyser%og%andre% virkemidler%(robusthet,%resiliens,% ) Ekstra% John%tilbyr%deg%et%spill:%kast%av%en% terning%%%% 1,2,3,4,5 :% 6 6 :% Y24 Hva&er&din&risiko?&& Risiko (C,P): 6%%%%%5/6%%%%%%%%%%%%%% Y24%%1/6 Sannsynlighet% Frekvens8 sannsynligheter P f Kunnskapsbaserte& P& P(A K)& Bygger%på%en%viktig%forutsetning%% terningen%er%rettferdig%%%% Variasjon% Analytikers%vurdering% av%usikkerhet% %Y uttrykk% for%trolighet 22

28 Kunnskapsbasert% sannsynlighet% % P(A K) = 0.1 Analytiker sammenligner hans/hennes usikkerhet/trolighet med opptreden av hendelse trekke en rød ball ut fra en urne som inneholder 10 Kahneman hevder at vi har en grunnleggende mangel på evne til å behandle små risikoer. Hans hovedpåstand er at vi grovt overvurderer små risikoer. baller (Kaplan and Garrick 1981, Lindley, 2000). K:$bakgrunnskunnskap$ Kahnemans bok «Tenke, fort og langsomt» Selvmordsbombere%på%busser%i%Israel%i%perioden%2001Y2004.% I%denne%tidsperioden%ble%23%bombeangrep%utført,%og%236%personer%ble%drept. Kahneman slår&fast&at&risikoen&for&den&enkelte&person&var&liten,&men&folk& følte&det&ikke&slik.&folk&unngikk&busser,&og&hvis&de&måtte&ta&buss,&var&de& redde.& Det&plagde&ham&at&han&ikke&likte&å&stoppe&ved&siden&av&en&buss&ved&rødt&lys,& og&at&han&kjørte&bort&raskere&fra&bussen&enn&vanlig&når&det&ble&grønt&lys.&for& ham&ga&dette&ikke&mening,&da&han&visste&at&den&reelle&faren&var&ubetydelig,& og&hvis&det&påvirket&hans&atferd,&betydde&det&at&en&minimal&(neglisjerbar)& bombesannsynlighet&ble&gitt&en&for&stor&beslutningsvekt. " Usikkerhet er en viktig komponent av risiko " Overraskelser er et viktig aspekt ved risiko Hva%nå%?% 1.%Erkjenne%utfordringen 2.%Gjøre%noe%med%den Y ingen%har%fasiten% Rette% tidspunktet% å%foreta%en%retenkning av%hva%vi%gjør%når%det%gjelder% risikoanalyser 23

29 Risikoforståelse Sannsynlighetsbasert% Historiske%data%%%% Tradisjonelt% + Usikkerhet% Kunnskap Overraskelser%% Det%nye% Utfordringen:%%% Egnede%konsepter,%%risikoanalyser%og% risikostyring% Arbeidsgrupper%i%industrien% Norsk%olje%og%gass%% Y Prosjekt% (rapporter,%filmer,% ) Holde$en$viktig$tale$ "Mål:%Få%frem%budskapet%til%tilhørere% briljere Delaktiviteter:% Åpning,%hoveddel,%avslutning Sette%inn%tiltak%for%å%nå%målene%sine% Feil/hendelser o Forsamlingen&kjeder&seg,&& o Argumenter&som&brukes&viser&seg&å&ikke&holde o Lysark&inneholder&feil o Lysark&er&forvirrende o Budskapet&er&ikke&klart o Får&spørsmål&han&kan&ikke&svare&på&& o Roter,& o... Feil/hendelser$ o Forsamlingen&kjeder&seg&&&&&C,&P,& & o Argumenter&som&brukes&viser&seg&å&ikke&hold o Lysark&inneholder&feil o Lysark&er&forvirrende o Budskapet&er&ikke&klart o Får&spørsmål&han&kan&ikke&svare&på&&&&C,&P,& & o Roter,& o... Hva$må$til$?$ Egnede&konsepter,&tankesett,&analyser,&styring& Lese&signaler&& Retenke bruken&av&risikoanalyser& Balansere&bruken&av&analyser&og&andre&virkemidler& (robusthet,&resiliens,& )& 24

30 Ting%som% blir%sagt%1% Ikke%noe%nytt,%vi%har%alltid%tenkt%kunnskap%i% risikoanalysene% Ja,%men%i%begrenset%grad%da%ofte% sannsynlighetsbasert%og% kunnskapsdimensjonen%kommer%ikke%så%godt% frem%som%argumentert%for% Ofte%inne%i%drift,%men%mangler%systematikk%og% konsepter% Ting%som% blir%sagt%2% Dette%blir%et%tillegg%til%dagens%risikoanalyser,%mer%arbeid,%men% det%gir%neppe%noe%for%beslutningene% Det&kan&bety&mye&for&beslutningene& fordi&risiko&er&mer&enn& sannsynlighetene& og&kan&dreie&risikobildet& betydelig& kan&endre& hele& praksisen&ift bruk&av&kvantitative& analyser& så&viktig& Kan&isolert&sies&å&gi&et&tillegg& til&dagens& praksis& ved&å&sterke& vektlegge& K&og&ikke&bare&C&og&P,&&men&må&kombineres&med&en& retenkning av&bruken&av&&risikoanalysene& mange&tradisjonelle& analyser& kan&erstattes&av&mer&målrettede& analyser&ift beslutningene& som&skal&tas&og&forenkle&dagens& praksis& mer& effektiv&bruk&av&risikoanalyser& i&lys&&av&ny&forståelse&& StorYulykker%kan%skje% Vi%står%ovenfor%storulykkesrisiko% StorYulykker%kan%skje% Vi%står%overfor%storulykkesrisiko% Vi%arbeider%systematisk% og%målbevisst% for%å%hindre%en%slik%ulykke Og%gjøre%risikoen%minimal% negljiserbar Kontinuerlig%forbedring% Sorte%svaner%kan%skje% Vi%står%ovenfor%sortYsvanerisiko% Sorte%svaner%kan%skje% Vi%står%overfor%sortYsvanerisiko% Sorte%svaner%er%en%type%storYulykke% Vi%arbeider%systematisk% og%målbevisst% for%å%hindre%en%slik%ulykke Og%gjøre%risikoen%minimal% negljiserbar 25

31 To%strategier% A.% Erkjenne%at%det%er%former%for% risiko%vi%ikke%har%full%kontroll% på B.% Ikke%erkjenne%at%det%er%former% risiko%vi%ikke%har%kontroll% på% Vi%har%full%kontroll% på%alle% risikoene% To%strategier% 1.% Erkjenne%risikoen%«internt»% men%fokusere%minst% mulig%på% den% 2.% Erkjenne%risikoen%og%vise% omverden%at%næringen%er% bevisst%den,%åpen%om%den%% a) arbeider%systematisk% og% målrettet% for%å%hindre%at% slike%hendelser%inntreffer b) er%ledende%ift å%møte% denne%form%for%risiko c) kan%ikke%gi%garantier%men% trygghet%så%langt%det% overhodet%praktisk% er% mulig%når%verdier%skal% skapes% % RAPPORT 2.% Del%1% Begreper%og%grunnleggende% ideer%% " Hva handler& det utvidede perspektivet om? " Hvorfor trenger vi&et&utvidet risikoperspektiv? " Hva er nytten av et&slikt perspektiv? " Når kan vi&bruke det?& Begreper$og$ grunnleggende$ideer$$ Noeneksempler Fundameantle begreper (risiko,&sortesvaner,& ) Risikoanalyser og riskostyring Bruk av risikomatriser,&&risikoakspetkriterier,&alarp,&& Vitenskapelige%publiseringer% 63 Sorte Svaner og faktiske hendelser hva kan vi$lære?$hva gir prosjektet?$$ Del%II Hvordan%gå%fram%i%praktiske%situasjoner?%Noen%eksempler% Hvordan%kan%ledere%tenke%i%forhold%til%risiko,%for%eksempel%i%situasjoner% med%betydelig% usikkerhet%og%store%verdier%på%spill?%% Hvordan%vurdere% hva%som%er%forsvarlig%virksomhet%for%en%installasjon%i%drift? Hvordan%forbedre% implementeringen% av%alarpyprinsippet? Hvordan%forbedre% bruken%av%risikoakseptkriterier?% Hvordan%ser%en%forbedret% sikkeryjobbanalyse%ut?%%hvordan%evaluere%og%forbedre% forståelsen%av%risiko%i%forbindelse%med%kritiske%operasjoner? Forbedrede% risikoanalyser%ved%å%identifisere% særtrekk Hvordan%forbedre% QRAYen?% Hvordan%evaluere%og%forbedre%kvaliteten%av%konkrete%risikoanalyser% en%sjekkliste%over% viktige%aspekter%å%se%etter%for%å%kunne%bedre%ta%hensyn%til%kunnskapsdimensjonen% og% det%utforutsette% Hvordan%forbedre% granskninger% og%evalueringer% av%sikkerhetsstyringen%ved%å%ta%i%bruk% de%fem%«collectivemindfulness»yprinsippene?% Evaluering%av%Ptils prinsipper% for%barrierestyring 65 26

32 3. Introduksjon til gruppearbeid Terje Aven, Norsk olje og gass/universitetet i Stavanger Introduksjon+ til+gruppearbeid Willy+Røed Norsk&olje&og&gass/Universitetet& i&stavanger Formålet)med)gruppearbeidet Gruppeoppgave+1:+ SJA)av)aktivitet)i)dagliglivet Hva+skal+vi+gjøre+i+praksis? + Diskutere+hva+den+utvidede+risikoforståelsen+betyr+i+ praksis+for+risikovurderinger+og+astyring Grunnlag+for+diskusjon:+Fokus+på+SJA+ Sikker+ jobbanalysen Først+diskusjon+i+grupper,+deretter+i+plenum Velg+en+aktivitet+fra+dagliglivet+med+potensial+for+uønskede+ hendelser+av+relativt+stor+alvorlighetsgrad.+eksempler: Kjøre+til+Sirdal+under+vanskelige+veiA og+værforhold Delta+i+et+sykkelritt Holde+en+tale+for+en+stor+forsamling Gjennomfør+en+SJA+for+aktiviteten+der+dere+forsøker+å+være+ i+tråd+med+det+nye+risikoperspektivet.+del+aktiviteten+opp+i+ et+sett+av+passende+delaktiviteter+og+utfør+en+ risikovurdering+for+noen+av+disse. Stikkord)for)diskusjonen)))))))))))))))))))))))))))))) Oppgave+2:+ SJA+av+offshoreArelatert+aktivitet Farer,+konsekvenser,+sannsynlighet Forutsetninger Bakgrunnskunnskapen+som+analysen+bygger+på Faresignaler Velg+en+offshoreArelatert+aktivitet+ med+potensial+ for+uønskede+ hendelser+av+relativt+stor+alvorlighetsgrad.+ Eksempler: Skifte+en+ventil+i+et+prosessanlegg Løfte+en+tung+gjenstand+ved+hjelp+av+løfteverktøy Utfør+oppgaven+ellers+som+for+oppgave+1 Akseptabelt+å+gjennomføre?+Hvilke+tiltak+skal+iverksettes? 27

33 Leveranser+fra+hver+gruppe Tidsbruk Presentasjon+i+plenum+(1A3+grupper+presenterer).+Format: Muntlig FlipAover,+ eller PowerpointApresentasjon+ (USBApinne) Innspill+ til+oppsummeringen Levere+notater/oppsummering+ på+papir,+eller EApost+ Tidsrammer Gruppearbeid+/+diskusjon+ 10:30+ 11:30 Lunsj+fra+11:30+ Gruppearbeid+/+diskusjon+ 12:15+ 13:15 Diskusjon+ i+plenum+13:15+a14:15 Pause+14:15 Oppsummering+ og+veien+videre+14:30+ 15:00 Logistikk Motivere(0 Stimulere Ideer(og( tanker Gruppe+1A5:+Grupperom Gruppe+6A8:+Nordsjøsenteret Gruppe+9A10:+Stormsalongen Kommer)ikke)med) svarene)med)to) streker)under) hva) en)konkret)skal) gjøre) Kunnskap( om(temaet( Bakgrunn( 0 Historikk( Bidra)til)et)godt)underlag) for)diskusjonen Skape) forståelse)for)viktigheten) av))å))«erkjenne) utfordringen» 28

34 4. Gruppeoppgaver GRUPPEOPPGAVER David Felt.langt.mot.nord Drivverdig,. ønsker.å.bygge. ut Drivis.i.området. (ikke.permanent),. utgjør.en. risiko Dypt.nok.til.at.isfjell.ikke.treffer. bunnen Ser.på.30.års.levetid Ser.kun.på.offshoreGanlegget Mulighetsstudie Skal.bygges.ut? Hvordan.skal.det.bygges.ut? Tåler.is Kan.flyttes Havbunnsinnretning Hvem.skal.beslutte? Lisensen. (utbygges.eller.ikke) Mulighetsstudie Mulighetsstudie G Kan.vi.bygge.ut,.er.vi.innenfor.akseptabel.risikonivå.(for.alle.tre.forslagene)? G Utfordringer G Iskollisjon G Kulde G Mann.over.bord G Evakuering.(langt.fra.land,.lite.annen.aktivitet.i.området,.lite.dagslys) G Logistikk G Ytre.miljø.(påvirkning).,.arbeidsmiljø G Arbeidsmiljøanalyse.(langt.mot.nord,.kaldt,.mørkt) G Plukker.fra.andre.studier,.bakgrunnskunnskap.(også.miljø,.beredskap.(forboring)) G Ender.fort.i.en.økonomidiskusjon G Eksplosjon.vs..arbeidsmiljø.(havbunnsinnretning?) G Selv.om.oljeindustrien.har.lite.kunnskap,.kan.det.være.andre.mennesker.som.har.kunnskap.om.arbeid.i. området. G Hvor.robust.må.innretningen.være?.Og.hvor.mye.koster.det?.Kan.vi.evakuere.uansett?.(kan.bygge.opp. systemer.for.fjernmedisin) G Risikoanalyse:.Hva.er.nødvendig.og.hva.vil.det.koste?.Deretter.kommer.risikoanalyse.i. konseptselection..beskriver.det.som.er.nødvendig.for.å.kunne.operere. Mulighetsstudie Konseptvalgsfasen G Risiskoaspekter G Omdømme.(kommet.langt.i.forhold.til.politisk.aspekt,.hvert.selskap.og.oljeindustrien.samlet.sett) G Økonomisk.(oljepris) G Teknologisk.risiko.(det.kommer.noe.annet.senere.fra.konkurrentene.som.gjør.teknologien.uteldet.+. ligger.lenger.nord.enn.noen.andre. hva.er.det.vi.ikke.vet. vet.vi.faktisk.hvordan.teknologien.tåler.det,. evt..ikke.tilgang.til.erfaringsdata) G Hva.om.oljesøl.havner.på.annens.sokkel? G Klimatiske.forhold.(kaldere.eller.varmere?.Går.fra.kaldt.til.varmt.går.bra,.men.hva.med.kaldt.til.kaldere). endring.i.eksterne.forhold.generelt..miljøutfordringer.har.fokus.på.akutte.utslipp,.plutselig.regel.om. strøm.fra.land.(hvor.kommer.den.fra?). G Politisk.klima.kan.endre.seg.(f.eks..dersom.beredskap.er.avhengig.av.russisk.hjelp). G Vurderer.hva.politikk.og.klima.vil.påvirke.resultatet.i.løpet.av.et.30..års.tid. G Kriterier.er.ja/nei G Bestemt.utbygging,.med.topside. G Bunnramme.forkastet.i.mulighetsfasen G Beslutninger: G Innretning.som.tåler.is.eller.ikke G Satser.på.fartøyer.rundt.som.kan.fjerne.isfjell G Lavbemanning.eller.ekstra.bemanning.for.å.klare.vinter G Hvordan.prosessen.skal.være G Hvordan.eksportere.oljen G Lagerkapasitet G Evakueringsfilosofi G Beredskap.(folk.og.ytre.miljø) G Detaljer.på.at.dette.er.mulig.og.kostnader.(per.konsept) Risikoanalysen.kan.brukes.til.å.definere.systemet..Men.det.må.være.et.system.å.analysere..G HMSGkrav.kan. gjøre.det.så.dyrt.at.løsningen.ikke.er.mulig.g absoluttkriterier.. 29

Sorte svaner Hvordan håndterer vi usikkerhet? Terje Aven Universitetet i Stavanger

Sorte svaner Hvordan håndterer vi usikkerhet? Terje Aven Universitetet i Stavanger Sorte svaner Hvordan håndterer vi usikkerhet? Terje Aven Universitetet i Stavanger Risikostyring Det arbeid vi gjør og hvilke beslutninger vi tar Hindre ulykker, skader og tap Balansere ulike hensyn Risikostyring

Detaljer

Hvordan ledere bør tenke når det gjelder risiko, risikoanalyse og risikostyring. Terje Aven Universitetet i Stavanger

Hvordan ledere bør tenke når det gjelder risiko, risikoanalyse og risikostyring. Terje Aven Universitetet i Stavanger Hvordan ledere bør tenke når det gjelder risiko, risikoanalyse og risikostyring Terje Aven Universitetet i Stavanger 9. november 2015 De er mer eller mindre kjente, forstått, synlige,. Hvordan skal vi

Detaljer

Fremtidens risikoanalyser hva må endres? Terje Aven Universitetet i Stavanger

Fremtidens risikoanalyser hva må endres? Terje Aven Universitetet i Stavanger Fremtidens risikoanalyser hva må endres? Terje Aven Universitetet i Stavanger Norges forskningsråd Petromaks 2 2013-2017 Improved risk assessments - to better reflect the knowledge dimension and surprises

Detaljer

Formålstjenlige risikoanalyser

Formålstjenlige risikoanalyser Formålstjenlige risikoanalyser Dagens situasjon og ønskede endringer Basert på notat fra arbeidsgruppe i regi av Norsk olje& gass: «Formålstjenlige risikoanalyser» Vidar Kristensen, Wintershall Norge ESRA,

Detaljer

Sorte svaner. Terje Aven Universitetet i Stavanger. Brann og eksplosjonssikring i petroleumsindustrien 2014, Haugesund 6-7 Mai Tekna

Sorte svaner. Terje Aven Universitetet i Stavanger. Brann og eksplosjonssikring i petroleumsindustrien 2014, Haugesund 6-7 Mai Tekna Sorte svaner Terje Aven Universitetet i Stavanger Brann og eksplosjonssikring i petroleumsindustrien 2014, Haugesund 6-7 Mai Tekna Aven (2013) On the meaning of a black swan in a risk context. Safety Science,

Detaljer

Terje Aven Universitetet i Stavanger

Terje Aven Universitetet i Stavanger Bedriftens risikoforståelse: Hva er egentlig risiko, og hvordan kan risikoen best kartlegges og møtes? Hvordan forholde seg til mulige overraskelser og det utforutsette? Terje Aven Universitetet i Stavanger

Detaljer

Hvordan tenker Ptil? Våre erfaringer? Hvilken innsikt gir forskning og Ptils definisjon?

Hvordan tenker Ptil? Våre erfaringer? Hvilken innsikt gir forskning og Ptils definisjon? Hvordan tenker Ptil? Våre erfaringer? Hvilken innsikt gir forskning og Ptils definisjon? Seminar 30. mai 2017 om risikoforståelse Bjørnar Heide Initiativ i næringen Nye modeller Synliggjøring av usikkerhet

Detaljer

Formålstjenlige risikoanalyser 16. november 2016

Formålstjenlige risikoanalyser 16. november 2016 Formålstjenlige risikoanalyser 16. november 2016 1 Utfordringene Utnytte erfaringen etter 40 år med risikoanalyser Gi beslutningsstøtte til rett tid 2 og samtidig oppfylle følgende krav Skal gi et likt

Detaljer

Notat 22/ , versjon 2 Formålstjenlige risikoanalyser

Notat 22/ , versjon 2 Formålstjenlige risikoanalyser Notat 22/12-2015, versjon 2 Formålstjenlige risikoanalyser En arbeidsgruppe opprettet av Norsk olje og gass har gjennomgått dagens praksis når det gjelder risikoanalyser for å identifisere forbedringsområder.

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Risikobilder kunstneriske uttrykk eller fotografisk sannhet? Stein Haugen Professor II, NTNU / FoU-sjef Safetec Stein.haugen@safetec.

Risikobilder kunstneriske uttrykk eller fotografisk sannhet? Stein Haugen Professor II, NTNU / FoU-sjef Safetec Stein.haugen@safetec. Risikobilder kunstneriske uttrykk eller fotografisk sannhet? Stein Haugen Professor II, NTNU / FoU-sjef Safetec Stein.haugen@safetec.no Oversikt over foredraget Hva skal vi bruke risikobildet til? Hva

Detaljer

Stein Haugen Sjefsingeniør, Safetec Nordic Professor II, NTNU

Stein Haugen Sjefsingeniør, Safetec Nordic Professor II, NTNU 25 år 1984-2009 25 år 1984-2009 Stein Haugen Sjefsingeniør, Safetec Nordic Professor II, NTNU Stein.Haugen@safetec.no / Stein.Haugen@ntnu.no Basis for presentasjon Først og fremst offshore og erfaringer

Detaljer

Er vi på rett vei for å få til god risikoreduksjon? Terje Aven Universitetet i Stavanger

Er vi på rett vei for å få til god risikoreduksjon? Terje Aven Universitetet i Stavanger Er vi på rett vei for å få til god risikoreduksjon? Terje Aven Universitetet i Stavanger Ptil 5. mai 2017 Barrierer og barrierestyring og hvordan det kan bidra til å «styre» (redusere) risiko Barrierestyring

Detaljer

Hvordan skal vi styre risiko? Hva er de fundamentale prinsipper? Har vi gode nok risikoanalyser?

Hvordan skal vi styre risiko? Hva er de fundamentale prinsipper? Har vi gode nok risikoanalyser? Hvordan skal vi styre risiko? Hva er de fundamentale prinsipper? Har vi gode nok risikoanalyser? Terje Aven og Jan Erik Vinnem Universitet i Stavanger Styring av risiko Risiko Verdensledende innen HMS

Detaljer

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED.

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED. Barrierestyring Hermann Steen Wiencke PREPARED. Bakgrunn - Ptil Det overordnede fokuset er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyser

Risiko og sårbarhetsanalyser Risiko og sårbarhetsanalyser Et strategisk verktøy i sertifiseringsprosessen ISO 14001 Nasjonal miljøfaggruppe 30.05.13 Miljørådgiver Birte Helland Gjennomgang Teoretisk gjennomgang av hva risiko er Hvorfor

Detaljer

Fra ROS analyse til beredskap

Fra ROS analyse til beredskap Fra ROS analyse til beredskap perspektiv fra offshoreindustrien ESRA seminar, 21.mai 2014 PREPARED. Eldbjørg Holmaas NTH - 94 Ind. øk. Arb.miljø og sikkerhet OD (nå Ptil) 1 år - Elektro og sikringssystemer.

Detaljer

RISIKOBEGREPET I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN

RISIKOBEGREPET I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RISIKOBEGREPET I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RISIKO ER KONSEKVENSENE AV VIRKSOMHETEN, MED TILHØRENDE USIKKERHET 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Hensikten med dokumentet 5 Hvorfor har risikobegrepet blitt presisert? 6

Detaljer

Barrierer. med eksempler relatert til konstruksjoner, marine systemer og aldring og levetidsforlengelse

Barrierer. med eksempler relatert til konstruksjoner, marine systemer og aldring og levetidsforlengelse Barrierer med eksempler relatert til konstruksjoner, marine systemer og aldring og levetidsforlengelse Gerhard Ersdal Petroleumstilsynet Prinsipper for barrierestyring i petroleumsvirksomheten Formål -

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Risikostyring og design Arbeidsseminar 21.-22. mai 2014 Petroleumstilsynet Bjørnar Heide Fagspesifikk del Prinsipper for risikostyring i nord Innhold

Detaljer

Fra risikoanalyse til risikostyring

Fra risikoanalyse til risikostyring Fra risikoanalyse til risikostyring MainTech konferansen Elisabeth Hansson Blix, senior sikkerhetsrådgiver Safetec 19.04.2017 Hovedpunkter Storulykkesrisiko Introduksjon til temaet «fra risikoanalyse til

Detaljer

Kontinuerlig forbedring sikkerhet og kostnader

Kontinuerlig forbedring sikkerhet og kostnader Kontinuerlig forbedring sikkerhet og kostnader ESRA Norge 4. juni 2015 Ole Jørgen Melleby, Fagleder HMS-styring Ptil Tema Hva er Ptil, hvordan jobber Ptil? Hva sier regelverket? St. prop 114S om effektivisering

Detaljer

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Sikkerhetsforum 16. november 2011 Viktor K. Berg Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold A. Kort om dagens status B. Petroleumstilsynet utfordret næringen C. Prosjekt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande. Deltakere i revisjonslaget ESa, GEF, HE, JSS, OTj, VKr,

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande. Deltakere i revisjonslaget ESa, GEF, HE, JSS, OTj, VKr, Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn - Statoils bruk av totalrisikoanalyser 001000117 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Risikostyring og design Arbeidsseminar 21.-22. mai 2014 Petroleumstilsynet Bjørnar Heide Innhold 1. Felles Ptil-presentasjon for alle arbeidsmøter 2.

Detaljer

KUNNSKAPSBYGGING, ERFARINGSOVERFØRING OG LÆRING. NÆRING FOR LÆRING 27. November 2013 Bodil Sophia Krohn

KUNNSKAPSBYGGING, ERFARINGSOVERFØRING OG LÆRING. NÆRING FOR LÆRING 27. November 2013 Bodil Sophia Krohn KUNNSKAPSBYGGING, ERFARINGSOVERFØRING OG LÆRING NÆRING FOR LÆRING 27. November 2013 Bodil Sophia Krohn 2 Norsk olje og gass' strategi og mål 2011-2014 Norsk olje og gass skal bidra til å redusere risiko

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Hva er risikovurdering?

Hva er risikovurdering? DLE-konferansen 2011 Color Fantasy 13.-15. september Hva er risikovurdering? Sjefingeniør Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg 1 Risiko 2 Hva er egentlig risiko? Risiko kan defineres som den fare eller

Detaljer

Risikovurdering av elektriske anlegg

Risikovurdering av elektriske anlegg Risikovurdering av elektriske anlegg NEK Elsikkerhetskonferanse : 9 november 2011 NK 64 AG risiko Fel 16 Hvordan gjør de det? Definisjon av fare Handling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelse

Detaljer

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 H O V E D P R I O R I T E R I N G E R A Kontinuerlig forbedring Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)

Detaljer

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst The interplay between integrated operations and operative risk assessments and judgements in offshore oil and gas Doktoravhandling Siri Andersen

Detaljer

Strategiske og operasjonelle risikoanalyser

Strategiske og operasjonelle risikoanalyser 1 Strategiske og operasjonelle risikoanalyser Stein Haugen K. G. Jebsen Professor i Teknisk Sikkerhet NTNU 2 Bakgrunn Chapter 6: On the usefulness of Risk Analysis in the light of Deepwater Horizon and

Detaljer

HMS-forum 2013. Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger

HMS-forum 2013. Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger HMS-forum 2013 Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger Arild A. Danielsen Risk Manager arild.danielsen@fada.no 1 Risikovurdering Det vanlige er at risiko er et uttrykk

Detaljer

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Industriseminar 23. september 2011 Hilde-Karin Østnes & Øyvind Tuntland Petroleumstilsynet Hovedoppsummering DwH-ulykken reiser spørsmål som

Detaljer

Barrierer Begrensninger og muligheter

Barrierer Begrensninger og muligheter Barrierer Begrensninger og muligheter Petroleumtilsynets Fagdag om barrierer Sondre Øie, Senior Engineer 5. mai 2017 1 SAFER, SMARTER, GREENER Om presentasjonen Kort om meg Budskapet Begrensninger Muligheter

Detaljer

Risikoanalyser i petroleumsvirksomheten. Behov for å endre/justere kursen? Vidar Kristensen

Risikoanalyser i petroleumsvirksomheten. Behov for å endre/justere kursen? Vidar Kristensen Risikoanalyser i petroleumsvirksomheten Behov for å endre/justere kursen? Vidar Kristensen FoU Koordinator Petroleumstilsynet ESRA Norge seminar 10. mai 2012 Risikoanalyser mål og mening 1 Hvorfor gjennomføre

Detaljer

Revitalisering av risikostyringen

Revitalisering av risikostyringen Revitalisering av risikostyringen Bjørnar Heide ESRA-seminar 8/3-2017 Leveranse: Notat. Prosessmål: Forankring Introdusert i S-forum og R-forum. Forankring, forankring, forankring! Holder på med møter

Detaljer

Dialog om risiko Risavika LNG

Dialog om risiko Risavika LNG Dialog om risiko Risavika LNG Viktige funn - Dialoggrupper Professor Jørn Vatn Professor Britt-Marie Drottz Sjöberg 1 Risikokommunikasjon I risikokommunikasjonssammenheng arbeider man ofte med gruppediskusjoner

Detaljer

IFEAs EX- forum 2011 Brukersamling på Gardermoen 19.-20. september Formål: Erfaringsutveksling og relasjonsbygging

IFEAs EX- forum 2011 Brukersamling på Gardermoen 19.-20. september Formål: Erfaringsutveksling og relasjonsbygging IFEAs EX- forum 2011 Brukersamling på Gardermoen 19.-20. september Formål: Erfaringsutveksling og relasjonsbygging Nytt fra myndighetene Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Tema: 1. Innledning

Detaljer

Risikonivå i petroleumsvirksomhet. Sokkelen og landanleggene

Risikonivå i petroleumsvirksomhet. Sokkelen og landanleggene Risikonivå i petroleumsvirksomhet Sokkelen og landanleggene 2008 Hovedtrekk i presentasjonen Innledning Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Indikator for støyeksponering og kjemisk

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Beredskap Arbeidsseminar 2.-3. juni 2014 Petroleumstilsynet Sigurd Robert Jacobsen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner i Statoil

Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner i Statoil Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner i Statoil Hvordan vi arbeider med Human Factors Dordi Høivik rådgiver ergonomi og human factors T&P ANT HMS teknologi Thor Inge Throndsen sjefingeniør

Detaljer

NFLB vinterkonferanse København 2009. Risikoforståelse ved Stig Larsen Rig Manager Odfjell Drilling. RISIKOIDENTIFISERING

NFLB vinterkonferanse København 2009. Risikoforståelse ved Stig Larsen Rig Manager Odfjell Drilling. RISIKOIDENTIFISERING NFLB vinterkonferanse København 2009. Risikoforståelse ved Stig Larsen Rig Manager Odfjell Drilling. RISIKOIDENTIFISERING Bakgrunn Hvorfor gjør vi dette? Stadig flere hendelser får oppgitt manglende risikoforståelse

Detaljer

Hvordan kan vi forebygge storulykker?

Hvordan kan vi forebygge storulykker? Hvordan kan vi forebygge storulykker? Barrierestyring Anne Myhrvold Direktør Petroleumstilsynet Sjøsikkerhetskonferansen 25-26.09.2013 Ptil Tilsyn Fag Hovedledelse Internt Regelverk En mangeartet industri

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Til havs Sikkerhetssystemkonferansen 3.november 2011 Torleif Husebø - Petroleumstilsynet RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Detaljer

Fagforum Hydrokarbonlekkasjer; Status og framdrift

Fagforum Hydrokarbonlekkasjer; Status og framdrift Fagforum Hydrokarbonlekkasjer; Status og framdrift Presentasjon i Sikkerhetsforum 10. juni 2015, Petroleumstilsynet Fagsjef Hans Petter Rebo Norsk Industri Olje & Gass Mandat og rammer for videre arbeid

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet erfaringer og utfordringer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet erfaringer og utfordringer Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet erfaringer og utfordringer Torleif Husebø Petroleumstilsynet RNNP - bakgrunn Risikonivåprosjektet (RNNP) startet opp i slutten av 90 tallet Bakgrunn - Partene uenige

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Veslefrikk A og B Aktivitetsnummer 001052010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heidrun Aktivitetsnummer 001124010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Helikopterlogistikk og helikopterberedskap Arbeidsseminar 6.-7. mai 2014 Petroleumstilsynet Sigurd Robert Jacobsen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD

Detaljer

RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»!

RAPPORT! «HMS/utfordringer!i! nordområdene»! RAPPORT Oppsummeringsrapport «HMS/utfordringeri nordområdene» Norskoljeoggassereninteresse/ogarbeidsgiverorganisasjonforoljeselskaperog leverandørbedrifterknyttettilutforskningogproduksjonavoljeoggasspånorsk

Detaljer

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse Koordinatorskolen Risiko og risikoforståelse Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva

Detaljer

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Hovedpunkter i henvendelse: «Skipet som sikker arbeidsplass» Erfaringer dere har gjort dere gjennom det 3-parts samarbeidet. Er dette samarbeidet

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Petroleumstilsynet Sigvart Zachariassen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling

Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling TEKNA: Brann og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten Erik Østby, Frank Børre Pedersen Haugesund, 16 mars 2007 Introduksjon Målet med fordraget:

Detaljer

«Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer

«Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer «Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer Entreprenørdagen 2013 Kristen Kjeldstad Ledelse og storulykkesrisiko Ptil har gjennom flere år fulgt opp hvordan ledelsen i selskapene arbeider med å redusere

Detaljer

Prosjekt HC-lekkasjer

Prosjekt HC-lekkasjer Prosjekt HC-lekkasjer Sikkerhetsforum, 15. november 2012 Aud Nistov Norsk olje og gass Prosjektorganisering Norsk olje og gass Operations Committee Styringskomite Norsk olje og gass HSE Managers Forum

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Anthoni Larsen, Aina Eltervåg

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Anthoni Larsen, Aina Eltervåg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Norne FPSO, uke 14 2014 Aktivitetsnummer 001128012 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

HMS-utfordringer i Nordområdene Sammendrag fra arbeidsseminar Selbusjøen

HMS-utfordringer i Nordområdene Sammendrag fra arbeidsseminar Selbusjøen HMS-utfordringer i Nordområdene Sammendrag fra arbeidsseminar 4 20.5 21.5.2014 - Selbusjøen Risikostyring og design Liv Nielsen, Eni 1 RISIKOSTYRING OG DESIGN 13 Presentasjoner - 43 deltakere fra 30 organisasjoner

Detaljer

Referatet ble godkjent og vil bli lagt ut på hjemmesiden vår med vedlegg.

Referatet ble godkjent og vil bli lagt ut på hjemmesiden vår med vedlegg. Referat Regelverksforum 3.12.2014 Til: Medlemmer i Regelverksforum Møtedato: 3.12.2014 Møtested: Petroleumstilsynet Møterom Alexander Kielland Til stede: Anne Vatten (Ptil), Hilda Kjeldstad (Ptil), Ingvil

Detaljer

Deepwater Horizon-ulykken - en vekker for petroleumsvirksomheten

Deepwater Horizon-ulykken - en vekker for petroleumsvirksomheten Deepwater Horizon-ulykken - en vekker for petroleumsvirksomheten HMS-seminar for SOL selskapene 10. november 2011 Hilde-Karin Østnes & Kristen Kjeldstad Petroleumstilsynet Risikobasert tilnærming Utblåsningen

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med AS Norske Shell (sokkelvirksomhet) - Elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg Aktivitetsnummer 005093021 Gradering Offentlig

Detaljer

Sikkerhetsforum, presentasjon av medlemmene og vår strategiske agenda

Sikkerhetsforum, presentasjon av medlemmene og vår strategiske agenda Sikkerhetsforum, presentasjon av medlemmene og vår strategiske agenda Direktør Magne Ognedal Leder Sikkerhetsforum Bedriftsbesøk Kårstø 19.9.07 1 Mandat - Sikkerhetsforum Sikkerhetsforum skal være den

Detaljer

Fra risikoanalyse til risikostyring: Er risikomatrisen et tilstrekkelig verktøy?

Fra risikoanalyse til risikostyring: Er risikomatrisen et tilstrekkelig verktøy? Fra risikoanalyse til risikostyring: Er risikomatrisen et tilstrekkelig verktøy? Pågående arbeid med nettverksmodeller som alternative og supplerende fremgangsmåter ESRA Norge, seminar 10/12-15 Gunnar

Detaljer

RISIKOSTYRING SETT FRA NFKR s SYNSVINKEL

RISIKOSTYRING SETT FRA NFKR s SYNSVINKEL RISIKO, NIRF 19-05-2011 Side 1 RISIKOSTYRING SETT FRA NFKR s SYNSVINKEL Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje (Aristoteles) Tradisjonelt var betraktning av risiko basert på en analyse av en mulig

Detaljer

Risikoanalyser og barrierer

Risikoanalyser og barrierer Risikoanalyser og barrierer utfordringer og nytteverdi Torleif Husebø 22. april 2009 Innhold Risikoreduksjon Risikostyring Formålstjenelige risikoanalyser Barrierer Prinsipielle krav Indikatorer 30.04.2009

Detaljer

Systematisk risikostyring i en virksomhet. Willy Røed. Managing the future today. Litt om meg selv

Systematisk risikostyring i en virksomhet. Willy Røed. Managing the future today. Litt om meg selv Systematisk risikostyring i en virksomhet Willy Røed Managing the future today Litt om meg selv Doktorgrad i risikostyring/ risikoanalyse 10 år erfaring Konsulenttjenester Forskning og utvikling Brannsikring

Detaljer

Risikoanalyser er vi der vi ønsker å være?

Risikoanalyser er vi der vi ønsker å være? Risikoanalyser er vi der vi ønsker å være? Noen av Petroleumstilsynets erfaringer fra tilsyn med gjennomføring, oppfølging og bruk av risikoanalyser Vidar Kristensen, Petroleumstilsynet, ESRA seminar 24.11.09

Detaljer

Litt om meg selv. Helhetlig risikostyring en utfordring. Willy Røed. PhD i risikoanalyse. Konsulent risikoanalyse Forskning og utvikling Brannsikring

Litt om meg selv. Helhetlig risikostyring en utfordring. Willy Røed. PhD i risikoanalyse. Konsulent risikoanalyse Forskning og utvikling Brannsikring Helhetlig styring en utfordring Willy Røed wr@proactima.com Litt om meg selv PhD i analyse 10 år erfaring Konsulent analyse Forskning og utvikling Brannsikring www.universitetsforlaget.no Willy Røed Willy

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med operasjonelle og organisatoriske barrierer innen beredskap på Mongstad Aktivitetsnummer 001902021 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Analyser av antatte konsekvenser, kostnader og nyttegevinster av HMS-krav og tiltak i petroleumsvirksomheten

Analyser av antatte konsekvenser, kostnader og nyttegevinster av HMS-krav og tiltak i petroleumsvirksomheten OIL & GAS Analyser av antatte konsekvenser, kostnader og nyttegevinster av HMS-krav og tiltak i petroleumsvirksomheten Presentasjon for Sikkerhetsforum DNV GL/Menon Business Economics 1 SAFER, SMARTER,

Detaljer

Pressebriefing. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Til havs PTIL/PSA

Pressebriefing. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Til havs PTIL/PSA Pressebriefing Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Til havs Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomhet Indikatorer relatert til hendelser

Detaljer

Risikoanalyse som beslutningsverktøy

Risikoanalyse som beslutningsverktøy Prosessikring 2007 Risikoanalyse som beslutningsverktøy Jan Erik Martinsen Lilleaker er et lite firma på ca 16 ansatte, etablert i 2000 Holder til i Sandvika utenfor Oslo Fagområder som vi arbeider innenfor:

Detaljer

HMS i prosjekt ARV 19.11.2012

HMS i prosjekt ARV 19.11.2012 HMS i prosjekt ARV 19.11.2012 Arne Haugan, Fagleder Arbeidsmiljøteknologi Statoil Tema Hvorfor bruke innsats på HMS/Arbeidsmiljø i prosjekt Hvordan organiseres (store) prosjekt i Statoil Hvordan ivaretas

Detaljer

1. Innledning. Prosessen svarer ut CSM-RA (Felles Sikkerhetsmetoder Risikovurdering), og er i tråd med NS 5814, NS 5815 og EN 50126.

1. Innledning. Prosessen svarer ut CSM-RA (Felles Sikkerhetsmetoder Risikovurdering), og er i tråd med NS 5814, NS 5815 og EN 50126. Styringssystem Dokumentansvarlig: Morrison, Ellen Side: 1 av 6 1. Innledning Dette dokumentet beskriver risikostyringsprosessen og gjennomføring av 1 i Jernbaneverket. For kravoversikt, se STY-600533 Prosedyre

Detaljer

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse.

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse. RISIKOANALYSE OG FAREREDUSERENDE TILTAK Hensikt Å etablere en skriftlig oversikt på hva som kan gå galt med tilhørende sannsynlighetsgrad for at det skjer med gradering av konsekvens. Videre fastlegge

Detaljer

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene. Utviklingstrekk 2007

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene. Utviklingstrekk 2007 Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene Utviklingstrekk 2007 Hovedtrekk i presentasjonen Innledning Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Alvorlige personskader

Detaljer

Kunnskapsbehov. Torleif Husebø PTIL/PSA

Kunnskapsbehov. Torleif Husebø PTIL/PSA Kunnskapsbehov Torleif Husebø Innhold Risiko, risikoforståelse og risikovurderinger Noen andre spesifikke forhold / utfordringer Risiko, risikoforståelse og risikovurderinger Bidrar risikovurderingene

Detaljer

Tiltak i næringen basert på Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon ulykken

Tiltak i næringen basert på Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon ulykken Notat 30.11.2011 Direktør Magne Ognedal Tiltak i næringen basert på Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon ulykken I etterkant av at Petroleumstilsynets rapport Deepwater Horizon vurderinger

Detaljer

Risiko og risikoforståelse

Risiko og risikoforståelse Risiko og risikoforståelse Gerda Grøndahl Jernbaneverket - Infrastruktur 25.08.2015 All risiko er beheftet med usikkerhet Risiko handler om det som ligger et sted mellom «det vi vet kommer til å skje»

Detaljer

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør DLE-konferansen 14.-15. september 2010 Hvordan utøves myndighetstilsyn i andre etater? Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Innhold Hvem er vi? Hvilken rolle har vi? Hva

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arbeidsseminar 17.-18. juni2014 Svein Anders Eriksson - Petroleumstilsynet Ptil - hovedprioriteringer 2014

Detaljer

Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014

Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014 Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn Regelverk Norsk olje og gass anbefalte retningslinje 002 2. Norsk olje og gass beslutningsprosess

Detaljer

Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder?

Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder? Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder? Hva betyr det for praktisk sikkerhetsarbeid? Eirik Albrechtsen Forsker, SINTEF Teknologi og samfunn 1.amanuensis II, NTNU 1 Risiko og sårbarhetsstudier

Detaljer

Bedrifters risikostyring handler om å

Bedrifters risikostyring handler om å Visualisering av risikobildet Grunnlag for best mulig beslutningsstøtte Av ANNELIN THORKILDSEN Senior Rådgiver Risikostyring Bouvet AS Av LINN EIKELAND Senior Rådgiver HMS og Risikostyring Watchcom AS

Detaljer

Entreprenørsamling 31. oktober 2006

Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Trepartssamarbeidet Samarbeid for sikkerhet (SfS) Svein Anders Eriksson Fagleder F-logistikk og beredskap Myndighetenes utgangspunkt ved oppretting av SfS St.meld.7

Detaljer

OLF/NR anbefalt retningslinje 024 Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Sikkerhetsforum 30. januar 2008 Jan Krokeide - OLF

OLF/NR anbefalt retningslinje 024 Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Sikkerhetsforum 30. januar 2008 Jan Krokeide - OLF OLF/NR anbefalt retningslinje 024 Sikkerhetsforum 30. januar 2008 Jan Krokeide - OLF Bakgrunn Varsel om bekymringsmelding fra Nortrain i e-post 14. desember 2007 til Ptil, NR og OLF. Presentasjon Historikk

Detaljer

Risikoanalyse mål og mening

Risikoanalyse mål og mening Risikoanalyse mål og mening Risikoanalysen som en del av risikostyringen Hermann Steen Wiencke Managing the future today Proactima AS Konsulentselskap etablert i september 2003 I dag et fagmiljø med over

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget Tommy Hansen

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget Tommy Hansen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Gullfaks B 001050044 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Entreprenørseminar 10. juni 2010

Entreprenørseminar 10. juni 2010 Petroleumstilsynets hovedprioriteringer 2010 - Status og signaler Entreprenørseminar 10. juni 2010 Semsudin Leto, tilsynskoordinator Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp

Detaljer

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 29 24 33 6 6 5 25 7 6202 345 1 6203 31 35 26 8 2 6204 36 32 27 15 16 17 18 9 3 19 10 4 Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 16 18 20 22 24 26 28 30 32 74 72 7120 7122 Aktør- og aktivitetsutvikling

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Harald Thv Olstad. Deltakere i revisjonslaget Bjørnar André Haug, Harald Thv Olstad, Ove Hundseid 16.10.

Begrenset Fortrolig. T-3 Harald Thv Olstad. Deltakere i revisjonslaget Bjørnar André Haug, Harald Thv Olstad, Ove Hundseid 16.10. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn tekniske og operasjonelle barrierer Martin Linge PU Aktivitetsnummer 011040017 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Barrierer, aldring og levetidsforlengelse

Barrierer, aldring og levetidsforlengelse Barrierer, aldring og levetidsforlengelse Gerhard Ersdal Petroleumstilsynet Prinsipper for barrierestyring i petroleumsvirksomheten Formål - Dokumentet 'prinsipper for barrierestyring i Petroleumsvirksomheten'

Detaljer

Risikoanalyse i et pasientsikkerhetsperspektiv tanker og idéer

Risikoanalyse i et pasientsikkerhetsperspektiv tanker og idéer Risikoanalyse i et pasientsikkerhetsperspektiv noen tanker og idéer Helse Vest 19. mars 2013 Sola Standhotell Willy Røed PREPARED. Presentasjon Willy Røed, PhD - Konsulent i Proactima AS - Førsteamanuensis

Detaljer

Forum for Human Factors in Control (HFC)

Forum for Human Factors in Control (HFC) Forum for Human Factors in Control (HFC) Stig Ole Johnsen SINTEF 16/2-2006 1 HFC-forum - visjon og hovedoppgave Human Factors in Control : Kompetanseforum for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling,

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Marita Halsne, Morten Langøy, Anthoni Larsen

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Marita Halsne, Morten Langøy, Anthoni Larsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av beredskap og konstruksjonssikkerhet på Statfjord A Aktivitetsnummer 001037025 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Hva er risikostyring?

Hva er risikostyring? Hva er risikostyring? EBL workshop - DNV innlegg Tore Magler Wiggen, Senior Consultant / Lawyer, Cleaner Energy, DNV Energy. 22.10.2008 Agenda Risiko definisjon og begreper Risikovurdering risikoanalyse

Detaljer

Human Factors (HF) i kontrollrom - En revisjonsmetode 2003

Human Factors (HF) i kontrollrom - En revisjonsmetode 2003 Human Factors (HF) i kontrollrom - En revisjonsmetode 2003 Agenda Hva er Human Factors? Hvorfor trenger vi HF-revisjonsmetode? Hva er HF-revisjonsmetode? Hvorfor bruke HF-revisjonsmetode? Hvor finner du

Detaljer