Bruksanvisning *D V001* Spaltfix S-350 Spesial D V001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning *D1080463-V001* Spaltfix S-350 Spesial D1080463 - - V001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h."

Transkript

1 Bruksanvisning Spaltfix S-350 Spesial D V00 *D V00* Norsk Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

2 Produsent Produsent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430 Leibnitz Telefon: +43 (0) 345/8954 Telefaks: +43 (0) 345/ E-post: Copyright by POSCH Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Fyll ut følgende før maskinen tas i bruk. Du trenger denne informasjonen om maskinen ved henvendelser til kundeservice. Maskinnummer:... Serienummer:... POSCH Østerrike: 8430 Leibnitz, Paul-Anton-Keller-Strasse 40, Telefon: +43 (0) 345/8954, Telefaks: +43 (0) 345/ , E-post: POSCH Tyskland: 8449 Velden/Vils, Preysingallee 9, Telefon: +49 (0) 874/08, Telefaks: +49 (0) 874/083, E-post:

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord 5. Opphavsrett 5. Garanti 5.3 Forbehold 5.4 Begreper 5.5 Bruksanvisning 6 Sikkerhetsanvisninger 7. Symbolforklaring 7. Generelle sikkerhetsanvisninger 8.3 Sikkerhetsinstruksjoner for kapping 8.4 Sikkerhetsinstruksjoner for transportbånd 9.5 Støy 9.6 Restrisiko 0.7 Forskriftsmessig bruk 0.8 Ikke-forskriftsmessig bruk 0 3 Generelt 3. Gyldighetsområde 3. Beskrivelse 3.3 Maskinens viktigste komponenter 3.4 Klistremerker og hva de betyr 3 4 Oppstilling 6 4. Arbeidsstilling - transportbånd 6 5 Igangsetting 7 5. Drevet med elektromotor (type E) 7 5. Drevet med traktor via kraftoverføringsaksel (type PZG) Drift med elektromotor eller via kraftoverføringsaksel 9 6 Betjening 0 6. Arbeidsprosess 0 6. Stille inn kappelengden 6.3 Elektriske funksjoner 6.4 Bytte av kløyvekniv 3 7 Slå av maskinen 4 8 Transport 5 8. Løfte med kran 5 3

4 Innholdsfortegnelse 9 Kontroller 6 9. Verneutstyr 6 9. Skruforbindelser Hydraulikkledninger Sagblad Kilereimstramming Oljenivå 6 0 Vedlikehold 8 0. Smøring 8 0. Oljeskift Sagblad Skifte kilereimer Kløyverfunksjon Inntrekksbånd Endebryter Dynamo Rengjøring 39 Spesialutrustning 40. Transportbånd 40. "SplitControl" 43 Tilleggsutrustning 54. Kløyveknivvarianter 54. Spon - utsugingstilkobling 54.3 Lengdetransportør 55.4 Breddetransportør 57 3 Feilutbedring 59 4 Tekniske data 6 5 Service 6 EF-konformitetserklæring 63 4

5 Forord Forord Takk for at du kjøpte et av våre produkter. Denne maskinen er bygd i henhold til gjeldende europeiske standarder og forskrifter. Denne bruksanvisningen inneholder anvisninger for sikker og riktig bruk, samt vedlikehold. En hver person som skal transportere, sette opp, ta i bruk, betjene og vedlikeholde maskinen må ha lest og forstått: bruksanvisningen sikkerhetsforskriftene sikkerhetsanvisningene i hvert enkelt kapittel For å unngå feil ved betjening og sikre feilfri drift, skal bruksanvisningen hele tiden være tilgjengelig for betjeningspersonalet.. Opphavsrett All dokumentasjonen er beskyttet i henhold til opphavsretten. Distribusjon og kopiering av dokumentasjonen, også utdrag og formidling av innholdet er ikke tillatt uten samtykke fra produsenten.. Garanti Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. Vi tar intet ansvar for skader og mangler som oppstår som følge av at bruksanvisningen ikke er fulgt. Garantikrav skal meldes omgående etter at en mangel er oppdaget. Garantien opphører ved f.eks.: ikke-forskriftsmessig bruk feil tilkoblings- og driftstyper som ikke inngår i leveringsomfanget bruk av ikke-originale reservedeler og tilbehør ombygginger som ikke er avklart skriftlig med oss Slitedeler omfattes ikke av garantien..3 Forbehold Tekniske data, mål, avbildninger av maskinene samt endringer av sikkerhetstekniske standarder er gjenstand for videreutvikling, og angivelser av disse er følgelig ikke bindende for leveransen i ethvert tilfelle. Med forbehold om trykkfeil..4 Begreper Eier Som eier regnes den som driver maskinen og bruker den forskriftsmessig, eller som har satt egnede og opplærte personer til å betjene den. Betjeningspersonale Som betjeningspersonale (bruker) regnes personer som har fått i oppgave å betjene maskinen av eieren. Fagpersonale 5

6 Forord Som fagpersonale regnes personer som har fått spesielle oppgaver som å sette opp, klargjøre, vedlikeholde og reparere maskinen av eieren. Elektrofagfolk Som elektrofagfolk regnes personer som gjennom sin faglige utdannelse har kunnskap om elektriske anlegg, standarder og forskrifter, og kan gjenkjenne og utbedre farer og feil. Maskin Betegnelsen maskin brukes i stedet for produktnavnet på den gjenstanden denne bruksanvisningen er beregnet på (se forsiden)..5 Bruksanvisning Denne bruksanvisningen er en "oversettelse av original bruksanvisning". 6

7 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger. Symbolforklaring I denne bruksanvisningen brukes følgende symboler og anvisninger som arbeidsanvisninger eller for å advare mot mulige personskader eller skader på gjenstander. Advarsel mot fareområder Anvisning til arbeidssikkerhet, overtredelse kan medføre fare for personers liv og lemmer. Ta alltid hensyn til disse anvisningene og vær ekstra oppmerksom og forsiktig. Advarsel mot farlig elektrisk spenning Berøring av deler som står under spenning er livsfarlig og kan føre til umiddelbar død. Deksler og verneinnretninger på elektriske komponenter skal kun åpnes av elektrofagfolk etter at driftsspenningen er slått av. Advarsel mot klemfare Fare for klemskade på de øvre kroppsdelene. Advarsel mot snittskader Fare for skader på kroppsdeler forårsaket av snitt. Merk Symbol for riktig bruk av maskinen. Dersom det ikke følges, kan det oppstå feil eller skader på maskinen. Støy Symbol for et område der støynivået kan bli - > 85 db (A). Dersom dette ignoreres, kan det føre til hørselsskader. 7

8 Sikkerhetsanvisninger Mer informasjon Symbol for nærmere informasjon om en ekstradel. Info Handlingsbetinget informasjon.. Generelle sikkerhetsanvisninger Maskinen må bare brukes av personer som er fortrolige med maskinens funksjoner og farene forbundet med den, og som er fortrolige med bruksanvisningen. Eieren er ansvarlig for å gi personalet nødvendig opplæring. Personer som er påvirket av alkohol, medikamenter eller narkotika som påvirker reaksjonsevnen, skal ikke betjene eller vedlikeholde maskinen. Maskinen må kun brukes når den er i teknisk feilfri stand. Maskinen skal bare tas i bruk når den står trygt og sikkert. Betjeningspersonens minimumsalder: 8 år. Bare én person skal arbeide på maskinen! Legg inn pauser med jevne mellomrom for å kunne arbeide konsentrert. Sørg for tilstrekkelig lys på arbeidsplassen. Dårlig belysning øker faren for skader i betydelig grad! Arbeid aldri uten verneutstyr. Gjennomfør reparasjons-, innretnings-, vedlikeholds- og rengjøringsarbeid kun ved avslått drift og stillestående verktøy. Ved kraftuttakdrev skal kraftoverføringsakselen tas av traktoren. Ved elektromotor skal hovedbryteren settes i 0-stilling og tilførselsledningen kobles fra. La aldri maskinen gå uten tilsyn. Ved omstillingsarbeid må maskinens drivmotor slås av. Bruk bare originale POSCH-resevedeler. Det er ikke tillatt å foreta endringer eller ombygginger på maskinen. Arbeid på elektrisk utrustning må kun utføres av elektrofagfolk. Bruk aldri mangelfulle skjøteledninger. Maskiner som drives elektrisk skal prinsipielt ikke brukes når det regner, regnvann kan føre til feil på bryteren eller elektromotoren..3 Sikkerhetsinstruksjoner for kapping Ikke hold vedstykket med hendene mens du kapper det. Ikke fjern avkapp eller andre deler av arbeidsstykket fra kappeområdet mens maskinen er i gang! Grip aldri inn i nærheten av det roterende sagbladet med hansker! Maskinen må kun brukes utendørs. Hvis maskinen benyttes innendørs, må det sørges for en lokal utlufting (festes på kilden)! Maskinen må til enhver tid være godt vedlikeholdt og holdes fri for avfall som f.eks. spon og avkappede trestykker! 8

9 Sikkerhetsanvisninger Bruk øye- og ansiktsbeskyttelse under arbeidet! Bruk åndedrettsvern for å redusere faren for innånding av skadelig støv. Bruk vernesko og tettsittende klær under arbeidet. Bruk kun sagblad som er konstruert for å redusere støy! Ikke bruk ødelagte eller deformerte sagblad! Minimum sagbladdiameter Maksimal sagbladdiameter Hull 890 mm 900 mm 40 mm Det må kun benyttes sagblad som overholder normen EN 847-! Når maskinen stanses, må man alltid følge med på verktøyets utløp helt til maskinen står stille! Driftstrykket i hydraulikkanlegget må være maksimalt 0 bar..4 Sikkerhetsinstruksjoner for transportbånd Det er forbudt å oppholde seg i fareområdet. Man må regne med at materialet kan slynges ut på alle steder i dette området! Ikke grip inn i trakten eller transportbåndet mens maskinen er i gang! Slå av drivmotoren før du fjerner trestykker som har satt seg fast. Maskinen må ikke tas i bruk uten et transportbånd (må være montert) som atskillende beskyttelsesinnretning mot kløyveområdet (iht. EN ISO 3857-)! Bruk vernesko og tettsittende klær under arbeidet. Maskinen må kun brukes utendørs. Bruk vernehansker! Driftstrykket i hydraulikkanlegget må være maksimalt 0 bar..5 Støy Det A-normerte emisjonslydtrykknivået på arbeidsplassen er 87 db(a) ved tomgang og 94 db(a) ved kutting, målt ved øret til operatøren. På maskiner med kraftuttaksdrev avhenger støyverdien av traktoren. Det er derfor nødvendig å bruke hørselvern. De angitte verdiene er utslippsverdier og er derfor ikke nødvendigvis også sikre arbeidsplassverdier. Selv om det er en sammenheng mellom utslippsverdier og skadevirkning, kan det ikke fastslås med sikkerhet om det er nødvendig med ytterligere forsiktighetsregler eller ikke. Andre faktorer som påvirker skadevirkningen på den aktuelle arbeidsplassen, er arbeidsrommet, andre lydkilder, f.eks. antall maskiner og arbeidsprosesser som utføres i omgivelsene. Tillatte arbeidsplassverdier kan også variere fra land til land. Denne informasjonen skal likevel hjelpe brukeren til å kunne vurdere farer og risikoer. 9

10 Sikkerhetsanvisninger.6 Restrisiko Selv om alle sikkerhetsforskrifter overholdes og maskinen brukes forskriftsmessig, finnes det likevel noen restrisikoer: berøring av roterende deler eller verktøy skade forårsaket av arbeidsemner eller emnedeler som kommer slyngende brannfare ved utilstrekkelig lufting av motoren redusert hørsel ved arbeid uten hørselvern menneskelig feil (f.eks. kroppslig overbelastning, mental overbelastning...) En hver maskin har restrisikoer, vær derfor alltid ytterst forsiktig ved utføring av arbeidet. Trygt arbeid avhenger av betjeningspersonalet..7 Forskriftsmessig bruk Maskinen - Spaltfix S-350 Spesial - er en kutte- og kløyvemaskin for tre med diameter på 7-35 cm. Veden kløyves med en kløyvekraft på 7 t i, 3, 4, 6, 9, eller deler, og kuttelengden kan stilles inn på 0-50 cm. Maskinen skal utelukkende brukes til bearbeiding av ved..8 Ikke-forskriftsmessig bruk All annen, eller ikke-forskriftsmessig bruk, enn det som er angitt under "Forskriftsmessig bruk" er absolutt forbudt! 0

11 Generelt 3 Generelt 3. Gyldighetsområde Denne bruksanvisningen gjelder for følgende maskiner: Maskintype Artikkelnr. * Betegnelse - Type Drev M3855S Spaltfix S-350 Spesial - Z Kraftuttak M3875S Spaltfix S-350 Spesial - ZE37 Kraftuttak/elektromotor *...du finner artikkelnummeret på maskinens typeskilt. Utførelser Spesialutstyr...F5...KF4...KF5 SO60 Transportbånd,5 m, hydraulisk drev Knekktransportbånd 4 m, hydraulisk drev Knekktransportbånd 5 m, hydraulisk drev SplitControl Tilleggsutstyr F00095 F F0003 F0003 F Lengdetransport ør Breddetransport ør Sponutsugingstilkobling 00 mm Tankoppvarming -, 3- og 9-dobbel kløyvekniv -, 4-, 6-dobbel kløyvekniv -, 6-, -dobbel kløyvekniv Finnes i lengder på, 3 og 4 m Finnes i lengder på, / 3, og 4, m - med til 4 kjedestrenger 3. Beskrivelse Maskinen - Spaltfix S-350 Spesial - er en vedmaskin som kapper og kløyver ved. Vedstykket kappes liggende, og under kappingen holdes den fast med griperen. Deretter kappes vedstykket med det hydraulisk framskyvbare sagbladet. Når vedstykket er kappet, faller det ned i kløyvegropen. Stempelet på den hydrauliske kløyveren kjører ut og trykker vedstykket mot kløyvekniven. Med den hydraulisk høydejusterbare kløyvekninven får man en optimal innstilling i alle arbeidssituasjoner. Det kløyvde materialet transporteres bort på ønsket måte, f.eks. med et transportbånd. Kappe- og kløyveverktøyet drives hydraulisk. Maskinen drives av en elektrisk motor eller via en tappaksel.

12 Generelt 3.3 Maskinens viktigste komponenter Kløyvekniv 4 Elektromotor Føler for kløyvekniv (ekstrautstyr) 5 Inntrekk 3 Kløyver 6 Stativ 4 Beskyttelsesdører oppe 7 Oljefilter 5 Sagblad 8 Oljetank 6 Beskyttelsesdører - sagblad 9 Beskyttelsesplate foran 7 Styring SplitControl (ekstrautstyr) 0 Stige 8 Deksel kilereimer Fotbrett 9 Nedholder Reléboks 0 Betjening kløyver (manuell) 3 Typeskilt Bryter/plugg 4 Betjening Drev tappaksel 5 Styreboks 3 Manometer

13 Generelt 3.4 Klistremerker og hva de betyr Z Z Z Z ø max = 900 mm ø min = 890 mm ø = 40 mm Z Z Z Z Z Z Z Z Z00 0 Z00 98 Z00 99 Z00 3 Bruk vernehansker! Bruk vernebriller og hørselvern! 3 Bruk vernesko! 4 Forsiktig, bevegelig verktøy! 5 Les gjennom bruksanvisningen før maskinen tas i bruk! 6 Arbeid kun alene! 7 Gjennomfør reparasjons-, innretnings-, vedlikeholds- og rengjøringsarbeid kun ved avslått drift og stillestående verktøy. 8 Løft her! 9 Smørepunkt 0 Snittlengde Tappakselens dreieretning Maksimal sagbladdiameter 3 OBS! Vær oppmerksom på motorens dreieretning. Feil dreieretning fører til brudd på pumpa! 4 Elektromotor dreieretning 3

14 Generelt 5 Hydraulikkolje 6 Tilkobling: Breddetransportør 7 Tilkobling: Valsetransportør 8 Tilkobling: Transportbånd 9 Løftepunkter for gaffeltruck 0 Vårt hydraulikksystem er fylt med: Hydraulikkoljenivå Laserstråling - ikke se inn i strålen! 3.4. Klistremerke - betjening Z Z Z Vedholdefunksjon ved fremskyving Innstilt vedlengde overskredet 3 Betjening kløyver (manuell) 4 Betjening kløyver stopp 5 Arbeidstrykk for kløyver (på stempelsiden) 6 Arbeidstrykk for kløyver (på stempelstangsiden) 7 Arbeidstrykk tilleggsfunksjoner 8 Betjening kløyvekniv (opp / ned) 9 Betjening breddetransportør (fram / tilbake) 0 Betjening transportbånd (fram / tilbake) Anlegg stopp Anlegg - start 3 Sikkerhetssløyfe OK 4 Styrespenning foreligger 5 Elektromotor på 4

15 Generelt 6 Elektromotor av 7 Hovedbetjening inntrekk (fram/tilbake), sage, kløyve 3.4. Klistremerker på transportbåndet Z00 46 Z Z00 4 max Z00 06 Fareområde Smørepunkt 3 Pass på at du har riktig vinsjvikling! 4 Maksimal vinkel for transportbåndet 5

16 Oppstilling 4 Oppstilling Ta kun maskinen i bruk hvis den står stabilt. Still opp maskinen på et vannrett, jevnt, fritt og fast underlag. Sett maskinen direkte på bakken. Legg ikke trebrett, jernplater eller lignende under. 4. Arbeidsstilling - transportbånd Se også... Transportbånd [ 40] 6

17 Igangsetting 5 Igangsetting Kontroller hydraulikkslanger, oljenivå og at verne- og sikkerhetsinnretninger fungerer før maskinen tas i bruk. Kontroller at sagbladet sitter ordentlig fast før hver bruk. Hvis det i løpet av driften skulle oppstå en defekt, skal maskinen straks tas ut av drift! 5. Drevet med elektromotor (type E) 5.. Maskiner med 400 V motor Maskinen må kun brukes på strømkretser med en 30 ma jordfeilbryter eller på en stedsvariabel personvernbryter (PRCD). Arbeid på elektrisk utrustning må kun utføres av elektrofagfolk. Type E37 Koble maskinen til strømnettet: Nettspenning 400 V (50 Hz) Effektvernsikring 63 A (utløsingskarakteristikk C) Tilførselsledningen må ha en ledningsdiameter på minst 5 mm². Denne kabeldiameteren er et minimumskrav, ved lengre tilførselsledning må diameteren fastsettes av elektrofagfolk. Drei bryteren i PÅ-stilling. Null-stilling På-stilling Vær oppmerksom på elektromotorens dreieretning (se pil på motoren). Dersom motoren dreier i feil retning: Kommuter to faser i pluggen. Endring av dreieretning skal kun gjennomføres av elektrofagfolk. 7

18 Igangsetting 5.. Styreboks 5... Funksjoner på styreboksen Tast (rød) elektromotor av 4 Meldelampe (grønn) sikkerhetskrets lukket Tast (grønn) elektromotor på 5 Tast (grønn) starte anlegg 3 Meldelampe (grønn) styrespenning 4 V foreligger 6 Stoppfunksjon På styreboksen er det taster, meldelamper og en stoppfunksjon. Ta i bruk det elektriske anlegget: Trykk på den grønne tasten (elektromotor på). Trykk på den grønne tasten (starte anlegget). Ta det elektriske anlegget ut av drift: Trykk på den røde tasten (elektromotor av). Med stoppfunksjonen tas de elektriske systemene ut av drift. Ved ny oppstart må først stoppfunksjonen låses opp (drei mot høyre), og deretter kan den grønne tasten (starte anlegget) trykkes inn. Meldelamper: Se også... Elektriske funksjoner [ ] 5. Drevet med traktor via kraftoverføringsaksel (type PZG) Koble til kraftoverføringsakselen og sikre med sikkerhetskjedet. Traktorkraftuttaket skal dreie med urviseren. Still håndgassen på traktoren på minimum. 8

19 Igangsetting Koble inn traktorkraftuttaket langsomt og la maskinen starte. Still inn det nødvendige kraftuttaksturtallet med håndgassen. Maksimalt kraftuttaksturtall: 480 o/min Maks. kraftuttaksturtall må aldri overskrides, det fører til for høy oljetemperatur. Det fører igjen til for tidlig slitasje og utettheter i pumpen, sylinderen og hydraulikkledningene. Før du kobler kraftoverføringsakselen fra igjen, må håndgassen på traktoren stilles på minimum. Når kraftoverføringsakselen er hektet av, må den settes i kraftoverføringsakselopphenget. 5.3 Drift med elektromotor eller via kraftoverføringsaksel 5.3. Sperreplate 3 Fjærlås 3 Endebryter 4 Sperreplate 4 Endebrytertunge Still inn driftsvariant: Stilling Sperreplate svingt inn Sperreplate svingt ut Drev Drift med elektromotor Drift med kraftoverføringsaksel Sving sperreplaten så langt at du hører at fjærlåsen går i lås. Hvis maskinen settes i drift med elektromotor, må sperreplaten være låst til tappakselen. Hvis ikke dette er tilfelle, kan ikke maskinen slås på. 9

20 Betjening 6 Betjening Ved utetemperaturer under 0 C bør maskinen kjøres ca. fem minutter på tomgang, slik at hydraulikksystemet kan nå driftstemperatur (hydraulikkledningene skal da være håndvarme). 6. Arbeidsprosess Bare én person skal arbeide på maskinen! Pass på at det ikke befinner seg noen andre personer i området rundt maskinen. Ta maskinen i bruk. Se også... Igangsetting [ 7] 6.. Betjening inntrekk, sag og kløyver 4 Kløyve 3 Kappe Inntrekk tilbake 4 Inntrekk - fram 3 Trekke inn: Bruk styrespaken (inntrekk - fram) til å føre vedstykket helt inn. Hvis veden skal skyves lenger inn eller trekkes tilbake, (opphev automatisk inntrekksstopp): Trykk på den venstre tasten på styrearmen og betjen samtidig inntrekket. For fremskyving av den siste delen kan veden holdes med avstrykeren: Trykk på den høyre tasten på styrearmen og betjen samtidig inntrekket. Kappe: Skyv styrespaken fram over (kappe) og kapp vedstykket. Hold spaken framover helt til vedstykket er kappet helt gjennom. Kløyve: Pass på at veden ligger i lengderetningen i forhold til kløyvekniven. Kløyvekninven kan justeres (for innstilling av midtstilling kløyving). 0

21 Betjening Les av vedens diameter på skalaen og korriger ved behov. Kløyvekniv opp Kløyvekniv - ned Still inn ønsket høyde med styrearmen (kløyvekniv opp/ned). Utløs et kløyveslag (kløyve) med styrespaken (trykk spaken kort bakover). Ikke trykk konstant på styrearmen, for da vil ikke kløyveren gå tilbake automatisk. Veden trykkes inn i kløyvekniven og kløyves. 6.. Råd ved kapping Hvis en eventuell blokkering må fjernes, må drivverket alltid stanses først! 6..3 Råd ved kløyving Bruk kun tre med en diameter opptil 7-35 cm. Løsne fastklemt tre fra kløyvekniven med et slagverktøy.

22 Betjening 6. Stille inn kappelengden 3 Eksenterarm 3 Lengdeskala Følerenhet Kapplengden kan stilles inn trinnløst fra 0-50 cm cm. Vipp opp eksenterarmen, skyv følerenheten i ønsket posisjon og klem den fast igjen. Vedlengden kan leses av på lengdeskalaen. 6.3 Elektriske funksjoner 6.3. Meldingslamper Tast (rød) elektromotor av 4 Meldelampe (grønn) sikkerhetskrets lukket Tast (grønn) elektromotor på 5 Tast (grønn) starte anlegg 3 Meldelampe (grønn) styrespenning 4 V foreligger 6 Stoppfunksjon Når maskinen startes opp, settes også 4 V anlegget i drift. Begge meldelampene (grønne) må lyse Sikkerhetskrets Maskinen har en sikkerhetskrets med 3 stoppfunksjoner. Når stoppfunksjonen aktiveres, stoppes arbeidet. Stoppfunksjon (beskyttelsesdører): ved å vippe opp beskyttelsesdørene foran. Stoppfunksjon (beskyttelsesdører): ved å åpne beskyttelsesdørene for sagbladet. Stoppfunksjon (låseplate): ved å åpne låseplaten for tappakselen. - Kun ved drift med elektromotor.

23 Betjening For å kunne arbeide videre maskinen må stoppfunksjonen oppheves: Lukk beskyttelsesdørene foran. Lukk beskyttelsesdørene for sagbladet. Lås låseplaten for tappakselen. Hvis en kløyving ble stoppet, fortsettes den når beskyttelsesdørene lukkes Feil Feil Ingen 4 V forsyningsspenning Anlegget kan ikke kobles inn Sikkerhetsendebryteren aktiveres ikke eller frigis ikke Årsak Sikringer (F/F) i koblingsskapet defekte Tilførselskabel til koblingsskapet defekt Tilførselskabel til dynamo eller dynamo defekt Ingen 4 V forsyningsspenning Endebryteren er ikke riktig innstilt Endebryter defekt eller kabelbrudd 6.4 Bytte av kløyvekniv Akselpinne 4 Kløyvekniv Skjærerør 5 Løfteøye 3 Følerfeste Trekk ut låsepinnen. Ta av skjærerøret. Vipp følerfestet bakover. Trekk kløyvekniven opp og ut etter løfteøyene med en kran eller frontlaster e.l. Smør kløyvekniven med fett før du setter den inn! 3

24 Slå av maskinen 7 Slå av maskinen Kjør alle hydrauliske funksjoner trykkfrie før du slår av maskinen. Sett alle betjeningshåndtak i nøytralstilling. Drevet med elektromotor (type E) Sett bryteren i 0- stilling. Drevet med traktor via kraftoverføringsaksel (type PZG) Koble kraftoverføringsakselen fra traktoren. Still håndgassen på traktoren på minimum før du kobler fra. 4

25 Transport 8 Transport Før transporten skal drevet absolutt slås av! Koble maskinen fra strømnettet! Trekk ut støpselet. Koble kraftoverføringsakselen fra traktoren. Still håndgassen på traktoren på minimum før du kobler fra. Når maskinen stanses, må man alltid følge med på verktøyets utløp helt til sagbladet står stille! 8. Løfte med kran Løfteutstyr Løfteøye Med kran må maskinen kun løftes etter løfteøynene! Bruk kun løfteutstyr med tillatt lasteevne! 5

26 Kontroller 9 Kontroller Slå alltid av drevet til maskinen før du gjennomfører kontroller! Koble maskinen fra strømnettet! Trekk ut støpselet. Koble kraftoverføringsakselen fra traktoren. Still håndgassen på traktoren på minimum før du kobler fra. Ta kraftoverføringsakselen av traktoren. Når maskinen stanses, må man alltid følge med på verktøyets utløp helt til sagbladet står stille! 9. Verneutstyr Alle verneinnretninger (deksler, beskyttelsesgitter osv.) må alltid være på plass på maskinen! 9. Skruforbindelser Etterstram alle skruer og mutre etter den første driftstimen. Etterstram deretter skruer og mutre etter hver 00 driftstime. Skruer og mutre som er mistet må erstattes. 9.3 Hydraulikkledninger Kontroller at alle hydraulikkledninger er tette og sitter ordentlig etter første driftstime. Kontroller deretter at alle hydraulikkledninger er tette og sitter ordentlig hver 00 driftstime. Bytt ut ødelagte hydraulikkledninger umiddelbart. 9.4 Sagblad Kontroller at sagbladet sitter ordentlig fast før hver bruk. Før hver bruk må sagbladet kontrolleres med tanke på slitasje og skader, hvis nødvendig må det slipes opp eller skiftes ut. 9.5 Kilereimstramming Kilereimene må forspennes slik at de kan trykkes ca. 8 mm ned på midten med tommelen. Se også... Skifte kilereimer [ 33] 9.6 Oljenivå Sett maskinen på en jevn og vannrett flate når du skal kontrollere oljenivået. Oljenivået skal kontrolleres med innkjørt trykkstykke. 6

27 Kontroller 9.6. Hydraulikkoljenivå Når oljenivåglasset er fylt til over midten, tilsvarer det maksimalt oljenivå. Dersom oljenivået ligger i det nederste området av oljenivåglasset, tilsvarer det minimalt oljenivå. 3 Tanklokk 3 Oljenivåglass Oljetappeskrue I så fall må du umiddelbart etterfylle hydraulikkolje. Se også... Hydraulikkoljeskifte [ 9] Det er bare nødvendig å kontrollere oljefilteret ved oljeskift Giroljenivå 3 Oljepåfyllingsskrue 3 Oljetappeskrue Oljenivåskrue Når det kommer ut olje ved hullet til oljenivåskruen når maskinen står vannrett, tilsvarer dette et maksimalt oljenivå. Hvis oljen er under hullet, tilsvarer dette et minimum oljenivå. I så fall må du umiddelbart etterfylle girolje. Se også... Giroljeskift [ 30] 7

28 Vedlikehold 0 Vedlikehold Slå alltid av motoren til maskinen før du gjennomfører vedlikehold! Koble maskinen fra strømnettet! Trekk ut støpselet. Koble kraftoverføringsakselen fra traktoren. Still håndgassen på traktoren på minimum før du kobler fra. Ta kraftoverføringsakselen av traktoren. Arbeid på elektrisk utrustning må kun utføres av elektrofagfolk. Arbeid aldri uten verneutstyr. Bruk bare originale POSCH-resevedeler. 0. Smøring Sørg for at gammel olje samt deler som er forurenset med olje og fett avfallbehandles i samsvar med loven. 0.. Smøreplan 3 3 Smøreintervall Pos. Hva / sted Mengde * daglig Hos det sentrale fremre smørepunktet - for kløyveknivføringene hver uke (etter 40 driftstimer eller kortere perioder avhengig av anvendelsen) hver måned (etter 60 driftstimer eller kortere perioder avhengig av anvendelsen) Hos det sentrale bakre smørepunktet - for sagakselens lagring 3 På transportbåndet - huslagre 8

29 Vedlikehold *...Mengden avhenger av slagvolumet til en vanlig fettpresse, der et slag er ca. cm³. Smørepunktene er merket med smøresymbolet. Anbefalt smørefett: Produsent Type Genol Flerbruksfett Fuchs Flerbruksfett Oljeskift Spilloljen må avfallshåndteres på en miljømessig forsvarlig måte. Sett deg inn i de gjeldende miljøforskriftene. 0.. Hydraulikkoljeskifte Det første oljeskiftet skal gjennomføres etter 500 driftstimer, alle andre etter 000 driftstimer eller minst én gang i året. Det er ikke nødvendig å skifte oljen tidligere, fordi vi ved avslutningskontrollen gjennomfører en sekundærstrømsfiltrering som fjerner alle smusspartikler. Renhetskontroll iht. ISO 4406: Renhetsklasse 4/ finhet, ym / oljebelastning - lav. Fremgangsmåte ved oljeskift: 3 Tanklokk 3 Oljenivåglass Oljetappeskrue Kjør inn trykkstykket før oljeskift. Åpne tanklokket. Løsne oljetappeskruen. Oljetappeskruen befinner seg ved gulvflaten til oljetanken. Tapp ut den gamle hydraulikkoljen i et oppsamlingskar. Skru oljetappeskruen inn i tanken igjen og fyll på ny hydraulikkolje. Lukk tanklokket. Slå på maskinen og la den gå en kort stund. Kontroller oljenivået og fyll om nødvendig på mer hydraulikkolje. 9

30 Vedlikehold Total påfyllingsmengde for hydraulikksystemet: Mengde 00 liter Vårt hydraulikksystem er fylt med kvalitetsoljen OMV ATF II. Denne oljen har en svært høy viskositetsindeks, fremragende aldrings- og skumegenskaper, utmerkede flyteegenskaper ved lave temperaturer og beskytter effektivt mot slitasje og korrosjon. Viskositetsklasse ISO VG 46. Vi anbefaler denne kvalitetsoljen ved oljeskift. Det er ikke noe problem om to likeverdige produkter blir blandet Anbefalt hydraulikkolje Produsent Oljetype OMV ATF II SHELL Donax TA ELF Hydrelf DS 46 ESSO Univis N46 CASTROL Hyspin AWH-M 46 ARAL Vitam VF46 GENOL Hydraulikkolje 50 FUCHS Platohyd 3S * / Renolin B46 HVI *...biologiske hydraulikkoljer 0.. Oljefilter Filterlokk Filterinnsats Filterinnsatsen skal byttes ved hvert oljeskift. Forekomster av aluminiumsspon er ufarlig, de oppstår når pumpen kjøres inn. Vask ikke filterinnsatsen med bensin eller petroleum, fordi den kan ta skade av det Giroljeskift Det første oljeskiftet skal gjennomføres etter 00 driftstimer, alle andre etter 500 driftstimer eller minst én gang i året. 30

31 Vedlikehold 3 Oljepåfyllingsskrue 3 Oljetappeskrue Oljenivåskrue Skru ut oljepåfyllingsskruen og oljetappeskruen. Tapp av den gamle oljen og skru inn oljetappeskruen igjen. Fyll på ny girolje. Kontroller oljenivået og fyll om nødvendig på mer girolje. Sett inn oljepåfyllingsskruen igjen. Total påfyllingsmengde 0,5 liter Anbefalte giroljer Produsent Oljetype OMV Gear Oil MP SAE 85W-90 GENOL Getriebeöl MP 90 FUCHS Titan Gear Hypoid SAE 90 Det kan også benyttes andre giroljetyper så lenge de har viskositetsklasse SAE Sagblad Bruk vernehansker når du skal håndtere sagbladet! Bruk kun POSCH-sagblad i forsterket utførelse, standard sagblad er for svake og utgjør derfor en sikkerhetsrisiko! Overhold produsentens angitte maksimale turtall for sagbladet! 3

32 Vedlikehold 0.3. Skifte sagblad Sekskantskrue 5 Sirkelsagnøkkel Beskyttelsesdører bak 6 Spennmutter 3 Treinnlegg 7 Monteringsflens 4 Nøkkel 8 Sagblad Løsne sekskantskruene på beskyttelsesdørene og åpne beskyttelsesdørene. Stans sirkelsagakslingen med nøkkel og løsne spennmutrene med sirkelsagnøkkelen. Trekk av monteringsflensen og sagbladet. Sett inn det nye sagbladet og fest det. Spennmutteren må skrues på igjen i den posisjonen den var før. Sett inn sagbladet slik at sagbladtennene bøyer seg i dreieretningen (se pil). Fest treinnlegget ca. mm bort fra sagbladet. Lukk beskyttelsesdørene og fest dem igjen Anbefalt sagblad Artikkelnr. Diameter Hull Tenner Type Z mm 40 mm 96 Hardmetall (Widia) Det må kun benyttes sagblad som overholder normen EN 847-! Sikre sagbladet I samsvar med normen - EN sikres sagbladet med Aluinnlegg. Disse innleggene er slitedeler og må skiftes omgående når de er slitt Slipe sagbladet Sagblad må kun slipes ved en fagbedrift slik at man oppnår en optimal skarphet. 3

33 Vedlikehold Hardmetall - sagblad Bruksveiledning for hardmetall-sagblad Sirkelsagblad med hardmetall kjennetegnes ved høy levetid. Disse sirkelsagbladene er høyverdige maskinverktøy, derfor skal de alltid håndteres på en faglig korrekt måte. På grunn av den spesielle hardheten, må hardmetallet beskyttes mot brudd. Feilaktig oppbevaring kan føre til skader på tannspissene. Legg sirkelsagbladet på skumgummi eller tilsvarende. Skjær aldri i spiker, metallklemmer eller lignende som befinner seg i veden. Sirkelsagbladet må ikke utsettes for slag eller støt. Kontroller riktig dreieretning og eksakt friløp på sirkelsagbladet før motoren slås på. Etterløp på sirkelsagbladet må ikke bremses ved hjelp av ekstern påvirkning. Verktøyrotasjonen skal alltid gjøres forsiktig og kontinuerlig, dvs. unngå rykkvise skjærebevegelser. Rengjør sirkelsagblad regelmessig med kvaefjernende middel. Hardmetall-sirkelsagblad avgir mindre støy på tomgang. Støyutviklingen ved kapping avhenger derimot av treslaget. Garantien opphører ved ufaglig håndtering. Sagblad med harpiks eller kvae er også utelukket fra garantien! 0.4 Skifte kilereimer 0.4. Råd for skifte av kilereimer Ved skifte av kilereimer må alltid alle kilereimene skiftes samtidig! Kilereimene må settes på løst. Hvis de "tvinges" på kilereimskivene, er det fare for at de blir skadet og går i stykker etter en kort stund! Kilereimene må forspennes slik at de kan trykkes ca. 8 mm ned på midten med tommelen Kilereimtype Maskintype Reimer Mengde (stk.) Artikkelnummer Z XPA 85 Lw 5 Z ZE37 XPA 85 Lw 5 Z

34 Vedlikehold 0.4. Skifte kilereim på Z-drivverk Deksel kilereimer 4 Innstillingsplate Tappakselbeskyttelse 5 Kontramutter - spennskrue 3 Sekskantskrue - innstillingsplate 6 Spennskrue Ta av dekslet for kilereimen og tappakselbeskyttelsen. Løsne de fire sekskantskruene på innstillingsplaten. Løsne kontramutrene i de to spennskruene slik at innstillingsplaten senkes Beskyttelsesplate - elektromotor 4 Sekskantmutter - spennskrue Sekskantmutter - dynamoenhet 5 Spennskrue 3 Dynamoenhet Ta av beskyttelsesplaten fra elektromotoren. Løsne de to sekskantmutrene for dynamoenheten. Løsne kontramutrene for spennskruen. 34

35 Vedlikehold Senk dynamoenheten. Ta kilereimen av dynamoen. Settskrue Kilereimskive Skru ut settskruen. Ta av kilereimskiven. Girfot Sekskantskrue Merk av plasseringen til girfoten med en fargestift før den løsnes (dette sparer deg for ny innretting av giret). Løsne sekskantskruene på girfoten og skyv giret i pilens retning. Ta av de gamle kilereimene. Tre kilereimen gjennom hullet. Sett på de nye kilereimene. Plasser giret i den markerte posisjonen igjen og skru det fast. Stram kilereimene. Kontre kontramutrene for de to spennskruene. Trekk til de fire sekskantskruene på innstillingsplaten. Monter kilereimskiven. Skru inn settskruen og sikre den (Loctite 4). Legg kilereimen på dynamoen. Stram dynamoenheten med spennskruen, og kontre den. Stram de to sekskantmutrene for dynamoenheten. Monter beskyttelsesplaten på elektromotoren. Monter dekslet for kilereimen og tappakselbeskyttelsen. Før igangsetting må alle beskyttelsesinnretninger være montert på maskinen Skifte kilereim på ZE-drivverk Gjennomfør prosedyren som før i kapitlet "Bytte av kilereim ved Z-drift" til punktet "senk dynamoenheten". 35

36 Vedlikehold Unbrakoskrue 6 Kilereimskive Koblingsdel - motor 7 Passkile 3 Koblingsstjerne 8 Settskrue - plateflenslager 4 Koblingsdel - gir 9 Sekskantmutter 5 Settskrue - kilereimskive 0 Lagerflens Løsne unbrakoskruene fra koblingsdelene. Demonter koblingsdelen fra motoren. Ta ut koblingsstjernen. Demonter koblingsdelen fra giret. Ta kilereimen av dynamoen. Skru ut settskruen. Ta av kilereimskiven. Demonter passfjæren. Skru ut de to settskruene fra plateflenslageret. Løsne sekskantmutrene fra lagerflensen, og ta av lagerflensen. Gjennomfør prosedyren som i kapitlet "Bytte av kilereim ved Z-drift" fra punktet "merk girfotens posisjon med en fargestift før løsning" til punktet "trekk til de fire sekskantskruene for innstillingsplaten". Monter lagerflensen. Skru inn de to settskruene for plateflenslageret, og sikre dem (Loctite 4). Monter passfjæren. Gjennomfør prosedyren som i kapitlet "Bytte kilereim ved Z-drift" fra punktet "monter kilereimskiven" til punktet "trekk til de to sekskantmutrene for dynamoenheten". Monter de to koblingsdelene med koblingsstjernen. Tiltrekningsmoment for unbrakoskruene: 70 Nm Monter beskyttelsesplaten på elektromotoren. Monter dekslet for kilereimen og tappakselbeskyttelsen. Før igangsetting må alle beskyttelsesinnretninger være montert på maskinen. 36

37 Vedlikehold 0.5 Kløyverfunksjon 4 3 Beskyttelsesplate på siden 3 Utkoblingsstang Kontramutter 4 Ventilutkoblingsarm Hvis kløyvertrykkdelen ikke kjører automatisk tilbake, må følgende trinn utføres: Ta av beskyttelsesplaten på siden. Løsne kontramutrene og vri dem litt innover - utkoblingsstangen blir da litt kortere. Kontre mutrene igjen i denne nye posisjonen. Sørg for en dødgang på ca. - mm mellom mutrene og ventilutkoblingsstangen (3). Slå på maskinen og utfør en arbeidssyklus (uten vedstykke). Gjenta punkt - 4 til kløyveren fungerer optimalt. 0.6 Inntrekksbånd 0.6. Råd for transportbåndet Kontroller at transportbåndet går midt på, det må ikke gå skjevt. Hvis det er tilfelle, må båndet sentreres ved justering av drev eller trommel. Fjern med jevne mellomrom materialer som har falt ned under transportbåndet for å unngå skader på båndet Transportbånd - stille inn midtløp

38 Vedlikehold Transportbånd 3 Spennskrue Styretrommel 4 Kontramutter Dersom transportbåndet ikke løper midt over driv- eller vendetrommelen, kan løperetningen etterjusteres. Løsne kontramutrene til begge spennskruene. Rett opp vendetrommelen ved å dreie på begge spennskruene. Kontre kontramutrene for de to spennskruene Stramme transportbåndet Over tid kan transportbeltet bli slakkere av bruken. I tilfelle må beltet etterspennes. Løsne kontramutrene til begge spennskruene. Forspenn transportbåndet ved å dreie jevnt på begge spennskruene. Stram transportbåndet godt nok (båndet må ikke henge ned under). Kontre kontramutrene for de to spennskruene. 0.7 Endebryter Hvis elektromotoren på en maskin med ZE-drivverk ikke starter, kan det være at endebryteren er tilsmusset, forskjøvet eller defekt. Endebryter tilsmusset: Fjern all smuss fra endebryteren (bruk evt. trykkluft). Endebryter forskjøvet: Juster endebryteren eller endebrytertungen. Endebryter defekt: Bytt endebryter. 0.8 Dynamo Bytte kullbørstene: Skrue Beskyttelsesplate Etter ca. 000 driftstimer må kullbørstene i dynamoen byttes. Løsne skruen og ta av beskyttelsesplaten. Bytt de fire kullbørstene (du finner reservesett i E-koblingsboksen). Fest beskyttelsesplaten igjen. Betegnelse: Kullbørste Artikkelnummer Z

39 Vedlikehold 0.9 Rengjøring Slå alltid av motoren til maskinen før du gjennomfører rengjøring! Koble maskinen fra strømnettet! Trekk ut støpselet. Koble kraftoverføringsakselen fra traktoren. Still håndgassen på traktoren på minimum før du kobler fra. Ta kraftoverføringsakselen av traktoren. Rengjør maskinen med jevne mellomrom for å opprettholde en optimal funksjon. En ny maskin (de første 3 månedene) skal bare vaskes av med en svamp! Lakken er på det tidspunktet ennå ikke helt herdet, derfor kan spyling med høytrykksvasker føre til lakkskader. 39

40 Spesialutrustning Spesialutrustning. Transportbånd.. Transportbåndtyper Transportbåndtyper Transportbåndlengd e Transporthøyde Beltebredde F5 50 cm 00 cm 55 cm F4 400 cm 50 cm 55 cm F5 500 cm 300 cm 55 cm KF4 400 cm 50 cm 55 cm KF5 500 cm 300 cm 55 cm.. Plassere transportbåndet Fjærplugg 4 Hull på stativet Vinsj 5 Klapprør 3 Stikkrør Arbeidsstilling: Trekk ut fjærpluggen. Stram lett til med vinsjen, slik at stikkrøret trekkes ut av hullet på stativet. Vipp transportbåndet helt ut med vinsjen til tauet er slakt og transportbåndet strukket helt ut. det. Løsne om nødvendig på klapprøret og trykk transportbåndet i utstrakt posisjon med Stille inn transportbåndvinkelen: Sveiv transportbåndet med vinsjen til ønsket transporthøyde. Sett inn kjedet på begge sider i denne posisjonen. 40

41 Spesialutrustning Den minste vinkelen oppnås med hele kjedelengden. En spissere vinkel oppnås ved å sette kjedet kortere inn på festekroken. Kjede Festekrok Vær særlig oppmerksom på at kjedet settes korrekt inn på kroken! Det må overhodet ikke settes på spissen av kroken! Slakk wiren litt igjen, slik at den er avlastet. Vinkelen på transportbåndet må maksimalt være 35, ellers ødelegges transportbåndet under kløyving! max. 35 Transportstilling: Gå samme skritt som beskrevet over i motsatt retning...3 Tilkobling - transportbånd Transportbåndets hydraulikkslanger kobles til maskinen. Koble hydraulikkslangene til hydraulikkmuffene. Vær oppmerksom på riktig farge, blå støvhette (frammating) og gul støvhette (retur) kobles til hverandre. Hvis transportbåndet ikke er koblet til, må støvhettene settes fast på pluggene og muffene for å beskytte dem mot smuss! 4

42 Spesialutrustning..4 Betjening- transportbånd Transportbånd fram Transportbånd - retur Slå på transportbåndet med styrespaken (transportbånd - inn)...5 Vedlikehold - transportbånd..5. Råd for transportbåndet Kontroller midtløpet til transportbåndet. Driverne på båndet må ikke starte. Hvis det er tilfelle, må beltet sentreres ved justering av drev eller trommel. Fjern med jevne mellomrom materialer som har falt ned under transportbåndet for å unngå skader på driverne...5. Transportbånd - stille inn midtløp Dersom transportbåndet ikke løper midt over driv- eller vendetrommelen, kan løperetningen etterjusteres. Festeskrue 3 Spennskrue Kontramutter 3 Løsne litt på festeskruene på begge sider av transportbåndet. Løsne kontramutrene til begge spennskruene. Rett opp vendetrommelen ved å dreie på begge spennskruene. Når transportbåndet er tilstrekkelig strammet, kontres spennskruene ved hjelp av kontramutrene igjen. Trekk til festeskruene på begge sider igjen. 4

43 Spesialutrustning..5.3 Stramme transportbåndet Over tid kan transportbeltet bli slakkere av bruken. I tilfelle må beltet etterspennes. Sett transportbåndet i arbeidsstilling. Løsne litt på festeskruene på begge sider av transportbåndet. Løsne kontramutrene til begge spennskruene. Forspenn den øverste delen av transportbåndet ved å dreie jevnt på begge spennskruene. Når transportbåndet er tilstrekkelig strammet, kontres spennskruene ved hjelp av kontramutrene igjen. Trekk til festeskruene på begge sider igjen.. "SplitControl" Styringen "SplitControl" letter arbeidet på en skjærekløyver med automatisk kløyveknivjustering og samtidig registrering av behandlet volum. Framside: 3 4 Skjerm 3 USB-plugg med deksel Betjeningstaster 4 Oppdateringstast Bakside: 43

44 Spesialutrustning Tilkoblinger: Nr. - forsyningsspenning SS 6 Nr. 6 - laserkløyvekniv SS5 Nr. - tautrekkgiver SS8 7 Nr. 7 trykkføler SS6 3 Nr. 3 - ventil knivjustering SS 8 Nr. 8 laser veddiameter SS7 4 Nr. 4 - kløyverfrigivelse SS3 9 Nr. 9 programmeringsplugg SS 5 Nr. 5 - turtallsføler SS9 44

45 Spesialutrustning Funksjonsbeskrivelse Etter at maskinen er slått på forsynes styringen automatisk med spenning (0-30 V - DC), det er ingen ekstra på/av-tast på apparatet. Betydningen av tastene og visningen: 7 Esc 6 5 A F F F3 F Grunnvisning etter innkobling. Automatikktast 3 Funksjonstaster F - F4 4 Enter-tast (bekreft) 5 Piltast (ned) 6 Escape-tast (avbryt / gå ut) 7 Piltast (opp) A omkobling - manuell eller automatisk drift F - omkobling - teller for dager og totalt volum m³ FASTMÅLER (med et langt trykk tilbakestiller du dagsvolumtelleren) F - omkobling - teller for dager og totale timer (med et langt trykk tilbakestiller du dagstimetelleren) F3 / F4 - kløyvekniv opp/ned (manuell betjening av kløyvekniven ved hjelp av ventilarmen er alltid mulig) Generell henvisning: Ved etterkløyving må du passe på at ikke treet plasseres under laserstrålen enda en gang, da dette vil gjøre at det beregnes for høyt volum. 45

46 Spesialutrustning Kløyveknivinnstillinger Når maskinen overleveres er den monterte kløyvekniven allerede forhåndsinnstilt med anbefalte kløyvebredder. Brukeren kan imidlertid tilpasse disse forhåndsinnstilte kløyveområdene. Veksle med piltasten [opp] til feltet [AUSW] () og gå til - Knivinnstilling - i menyen med [Enter-tasten]. Bytt til ønsket nominell diameter (3) med piltasten [ned], trykk på [Enter-tasten], endre verdien som ønsket med piltastene [opp/ned] og overta med [Enter-tasten] Eksempel: Kløyvekniv (): / 6 / 5-dobbel Nominell diameter (3): 0-3 cm dobbel, 3-35 cm 6-dobbel, cm 5-dobbel Artikkelnummer (4) for kløyvekniv: F00097 Veksle med piltasten [opp] til feltet [START] (5) og gå tilbake til hovedmenyen med [Enter-tasten]. 46

47 Spesialutrustning Knivkorrektur: Ved bruk av ringkniv er det på grunn av de konstruksjonsmessige retningslinjene kun mulig å kløyve en fastsatt minimumsdiameter i midten. For å kunne tilpasse dette i styringen kan det oppgis en knivkorrekturverdi på 0-0 cm (minimumsdiameter underskrides - for kløyving utenfor midten). Bytt til menyen - Knivinnstilling - (som beskrevet under "Kløyveknivinnstillinger"). Bytt til ønsket knivkorrekturverdi (6) med piltasten [ned], trykk på [Enter-tasten], endre verdien som ønsket med piltastene [opp/ned] og overta med [Enter-tasten]. Den nye minimumsdiameteren (7) vises. Eksempel: Kløyvekniv -6-5 diameter 50 knivkorrektur 0 cm 7 6 A B C D A Ved-ø cm Styringen velger dobbel (ved-ø 0-3 cm) B Ved-ø 5 cm Styringen velger 6-dobbel (ved-ø 3-35 cm) C Ved-ø 35 cm Styringen velger 5-dobbel (ved-ø cm) D Ved-ø 5 cm med korrektur 0 cm Styringen velger 5-dobbel (ved-ø 5-50 cm) Som du kan se i eksemplet kan i dette eksemplet også ved med 5 cm diameter kløyves med ringkniven (utenfor midten). Gå med piltasten [opp] tilbake til feltet [START], og gå tilbake til hovedmenyen med [Enter-tasten]. Bruk av flere kløyvekniver: Ved bruk av flere kløyvekniver må den riktige kniven aktiveres. Bytt til menyen - Knivinnstilling - (som beskrevet under "Kløyveknivinnstillinger"). Veksle med piltasten [ned] til ønsket lagringplass (8), og overta kløyvekniven med [Enter-tasten]. 47

48 Spesialutrustning 8 Kløyveområdene kan naturligvis også stilles inn for de andre kløyveknivene (som beskrevet tidligere). Dersom det velges en tom lagringsplass, er det ikke mulig å koble om til automatisk drift! Gå med piltasten [opp] tilbake til feltet [START], og gå tilbake til hovedmenyen med [Enter-tasten]. Laste ny kløyvekniv: Det er mulig å laste inn nye knivdata. Disse dataene finnes på en USB-enhet som følger med fra POSCH ved levering av en ny kløyvekniv. Åpne dekselet for USB-pluggen på siden av huset. Sett inn USB-pluggen. Bytt til menyen - Knivinnstilling - (som beskrevet under "Kløyveknivinnstillinger"). Gå med piltasten [ned] til feltet [USB] (9). 9 Denne visningen åpnes når [Enter-tasten] trykkes. Gå med piltasten [ned] til feltet [Artikelnummer] (0) for kløyvekniven. Dersom det finnes flere knivfiler på én USB-pinne, kan du bla videre ved å trykke flere ganger på [Enter-tasten]. 0 Velg ønsket lagringsplass () med piltasten [opp/ned], og start lastingen med [Entertasten]. Eksempel: plass kløyvekniv F

49 Spesialutrustning Etter lagring med [Enter-tasten] vises meldingen "lagret" () og den nye kløyvekniven er synlig på plass (3). 4 3 Veksle med piltasten [opp] til feltet [ZURÜCK] (4) og gå tilbake til menyen - Knivinnstilling - med [Enter-tasten]. Gå med piltasten [opp] tilbake til feltet [START], og gå tilbake til hovedmenyen med [Enter-tasten]. Ta ut USB-pinnen på siden av huset. Lukk dekselet for USB-pluggen igjen. 49

50 Spesialutrustning Brukerinnstillinger Verdiene er i prinsippet optimalt fastsatt, og skal inne forandres. Ved behov kan brukeren imidlertid forandre enkelte innstillinger. Veksle med piltasten [ned] til feltet [EIN] (5) og gå til [Kunden Menü] med [Entertasten]. 5 Velg ønsket tilpasning med piltasten [opp/ned]. Trykk på [Enter-tasten] og endre verdien med piltasten [opp/ned]. Overta den nye verdien med [Enter-tasten]. 6 [Entlastung:] [Toleranzdruck:] [Stammabweichung:] [Volum. kein ø-wert:] [Freigabe Spalter:] [Sprache:] [Anzeige:] [Kontrast:] [Logdatei:] Angir løfteslaget for den øverste knivseksjonen (ringkniv) ved kløyving. Fabrikkinnstilling: 0 mm Trykkforskjell som gjør at lengdemålingen aktiveres. Fabrikkinnstilling: 5 bar Toleranseverdi for kløyvenøyaktighet Fabrikkinnstilling: 0 mm Dersom det ikke finnes kappavskjær under veddiameterlaserføleren når en kløyving utløses (veden er for kort, ligger på tvers...), kan du velge om den siste standarddiameteren skal regnes med i volumberegningen (EIN) eller ikke (AUS). Fabrikkinnstilling: PÅ PÅ: Kløyveren kan først startes etter at kniven er posisjonert. Fabrikkinnstilling: AV Menyspråk (tysk, engelsk, fransk) Fabrikkinnstilling: Tysk Mørk/lys-modus Fabrikkinnstilling: Dag Skjermkontrast Fabrikkinnstilling: Opprett protokoll se oppretting av loggfil Fabrikkinnstilling: AV 50

51 Spesialutrustning [Flash Disk ready] [V.00] USB-plugg satt inn og funksjonsklar Versjonsnummer Gå med piltasten [opp] tilbake til feltet [START] (6) og gå tilbake til hovedmenyen med [Enter-tasten]. Oppretting av loggfil: Åpne dekselet for USB-pluggen på siden av huset. Sett USB-pinnen (FAT3-kompatibel) inn i USB-pluggen. Gå til [Kunden Menü] (som beskrevet under "Brukerinnstillinger"). Gå til feltet [Logdatei: / AUS] med piltasten [ned], og trykk på [Enter-tasten]. Sett verdien til [EIN] med piltasten [opp/ned]. Trykk på [Enter-tasten]. Gå til feltet [NEU] med piltasten [ned] og trykk på [Enter-tasten] loggfilen lagres og nummeret på loggfilen økes med. Hver gang [Enter-tasten] trykkes, økes nummeret på loggfilen med. På denne måten er det mulig å opprette en ny loggfil etter hver volumenhet (emballeringsenhet). Etter siste kløyving må du vente i ca. 5 sekunder. Gå med piltasten [opp] tilbake til feltet [START], og gå tilbake til hovedmenyen med [Enter-tasten]. Ta ut USB-pinnen på siden av huset. Lukk dekselet for USB-pluggen igjen. Driftsinformasjon Her vises bruksbetingelsene for maskinen. Gå til feltet [INFO] (7) med piltasten [opp/ned] og trykk på [Enter-tasten]. 7 Velg ønsket linje med piltasten [opp/ned]. 6 5

52 Spesialutrustning [Aktivierungen:] [Spalthübe:] [Maximaldrücke:] [Aufgetretene ø %:] Antall innkoblinger Antall kløyveslag Antall kløyvinger i området for nevnte kløyvetrykk Andel behandlede standarddiametere Gå med piltasten [opp] tilbake til feltet [START], og gå tilbake til hovedmenyen med [Enter-tasten]. Feilmeldinger Ved defekte ledninger eller følere vises en feilmelding (8). 8 Slett ved å trykke på [Enter-tasten] eller [Esc-tasten]. Ta kontakt med fabrikken ved behov. Melding Årsak Utbedring "Durchmesser zu groß" for stort trestykke fjern det for store trestykket "Spaltmesser blockiert" Kløyvekniv blokkert ved høydejustering Fjern blokkeringene og trykk på "Automatikk"-tasten Programvareoppdatering Med en USB-pinne (FAT3-kompatibel) er det mulig å installere ny driftsprogramvare. Denne programvaren stilles til disposisjon av POSCH. Alle systeminnstillinger og tallverdier beholdes når den nye programvaren lastes inn. 9 0 Oppdatering: Koble apparatet fra strømforsyningen. Ta ut tilførselspluggen på baksiden eller slå av maskinen. Åpne dekselet for USB-pluggen på siden av huset. Sett inn USB-pinnen (9) og trykk inn oppdateringstasten (0). Opprett spenningstilførsel. Når skjermen begynner å blinke blått, kan du slippe oppdateringstasten. 5

53 Spesialutrustning Skjermen fortsetter å blinke i ca. 30 sekunder og lyser deretter blått innlastingen er ferdig. Koble apparatet fra spenningen og ta ut USB-pinnen. Lukk dekselet for USB-pluggen igjen. Gjenopprett spenningstilførsel. Oppdateringen er ferdig, den nye programvaren er lastet inn. Det hjelper ikke å trykke på oppdateringstasten på et annet tidspunkt eller i en annen driftstilstand. Ekstern spenning Hvis det må arbeides på maskinen med en ekstern spenningskilde (f.eks. sveiseapparat, ekstern starthjelp ved forbrenningsmotor osv.), er det svært viktig at spenningsforsyningen til "SplitControl" avbrytes! Ta ut pluggen for spenningsforsyningen på baksiden. 53

54 Tilleggsutrustning Tilleggsutrustning. Kløyveknivvarianter 3 Pos. Betegnelse Veddeler Trediameter Kløyvekniv -, 3-, 9-dobbel 0 til 5 cm 3 0 til 5 cm 9 5 til 35 cm Kløyvekniv -, 4-, 6-dobbel 0 til 5 cm 4 0 til 5 cm 6 5 til 35 cm 3 Kløyvekniv -, 6-, -dobbel 0 til 5 cm 6 0 til 5 cm 5 til 35 cm Kløyver trestammen i, 3, 4, 6, 9, eller deler.. Spon - utsugingstilkobling 54

Bruksanvisning *D1080388-1001* PackFix D1080388 - - 1001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Bruksanvisning *D1080388-1001* PackFix D1080388 - - 1001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Bruksanvisning PackFix D1080388 - - 1001 *D1080388-1001* Norsk Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Produsent Produsent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Detaljer

Bruksanvisning *D1080394-1001* Kløyveøks 8 D1080394-1001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Bruksanvisning *D1080394-1001* Kløyveøks 8 D1080394-1001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Bruksanvisning Kløyveøks 8 D1080394-1001 *D1080394-1001* Norsk Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Produsent Produsent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Detaljer

Bruksanvisning *D1080426-1001* Horizontal 550 D1080426-1001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Bruksanvisning *D1080426-1001* Horizontal 550 D1080426-1001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Bruksanvisning Horizontal 550 D1080426-1001 *D1080426-1001* Norsk Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Produsent Produsent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

- 1 - Elektrisk flisekutter 450W GRT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Elektrisk flisekutter 450W GRT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 6750101779 450W GRT - 1 - Elektrisk flisekutter INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - - 3 - Innholdsregister Beskrivelse av apparatet... 3 Tekniske data... 4 Støyverdier... 4 INNLEDNING... 4 ADVARSEL!...

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj Fransgård Bruksanvisning NO Vinsj V-4000 V-6500 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 Figur 1. Plasser hoveddel 1 riktig på bordet for montering Bruk 2 stk M6 x 16mm skruer med sekskantet hode 2 stk M6 sikringsskiver 2 stk M6 låsemutter for å montere

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

INDUSTRIOMRÅDET NORD, 2040 KLØFTA TLF FAX ******************* SAMI VEDKLØYVER

INDUSTRIOMRÅDET NORD, 2040 KLØFTA TLF FAX ******************* SAMI VEDKLØYVER IMPORTØR: SISU PRODUKTER A/S INDUSTRIOMRÅDET NORD, 2040 KLØFTA TLF. 63 98 22 00 FAX 63 98 22 55 ******************* SAMI VEDKLØYVER Gratulerer med Deres nye vedkløyver. For sikkerhets skyld og for å oppnå

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Bruksanvisning Wiresag SB

Bruksanvisning Wiresag SB Bruksanvisning Wiresag Indeks 001 Original bruksanvisning 10991524 no /25.07.2009 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter

Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter Instruksjonsbok og reservedelskatalog Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter Du skal alltid gjøre deg kjent med instruksjonene før du bruker maskinen PALAX Lahdentie 9 FIN-61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO FKR-150. Krattknuser. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård. Bruksanvisning NO FKR-150. Krattknuser. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Krattknuser FKR-150 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive Fransgård Håndbok NO Kombirive TI-6000 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk E-mail: mail@fransgard.dk INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

BEITEPUSSER CENTURION SUPER

BEITEPUSSER CENTURION SUPER Del Morino S.r.l, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italia Tlf: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Høyvender SV-250-09SE Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuell maskinovervåkning Bruksanvisning Referanse: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versjonsnummer: v4.01 2 1 Innledning...

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Bruksanvisning SENsit. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning SENsit. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning SENsit Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer