Bruksanvisning *D V001* Spaltfix S-350 Spesial D V001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning *D1080463-V001* Spaltfix S-350 Spesial D1080463 - - V001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h."

Transkript

1 Bruksanvisning Spaltfix S-350 Spesial D V00 *D V00* Norsk Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

2 Produsent Produsent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430 Leibnitz Telefon: +43 (0) 345/8954 Telefaks: +43 (0) 345/ E-post: Copyright by POSCH Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Fyll ut følgende før maskinen tas i bruk. Du trenger denne informasjonen om maskinen ved henvendelser til kundeservice. Maskinnummer:... Serienummer:... POSCH Østerrike: 8430 Leibnitz, Paul-Anton-Keller-Strasse 40, Telefon: +43 (0) 345/8954, Telefaks: +43 (0) 345/ , E-post: POSCH Tyskland: 8449 Velden/Vils, Preysingallee 9, Telefon: +49 (0) 874/08, Telefaks: +49 (0) 874/083, E-post:

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord 5. Opphavsrett 5. Garanti 5.3 Forbehold 5.4 Begreper 5.5 Bruksanvisning 6 Sikkerhetsanvisninger 7. Symbolforklaring 7. Generelle sikkerhetsanvisninger 8.3 Sikkerhetsinstruksjoner for kapping 8.4 Sikkerhetsinstruksjoner for transportbånd 9.5 Støy 9.6 Restrisiko 0.7 Forskriftsmessig bruk 0.8 Ikke-forskriftsmessig bruk 0 3 Generelt 3. Gyldighetsområde 3. Beskrivelse 3.3 Maskinens viktigste komponenter 3.4 Klistremerker og hva de betyr 3 4 Oppstilling 6 4. Arbeidsstilling - transportbånd 6 5 Igangsetting 7 5. Drevet med elektromotor (type E) 7 5. Drevet med traktor via kraftoverføringsaksel (type PZG) Drift med elektromotor eller via kraftoverføringsaksel 9 6 Betjening 0 6. Arbeidsprosess 0 6. Stille inn kappelengden 6.3 Elektriske funksjoner 6.4 Bytte av kløyvekniv 3 7 Slå av maskinen 4 8 Transport 5 8. Løfte med kran 5 3

4 Innholdsfortegnelse 9 Kontroller 6 9. Verneutstyr 6 9. Skruforbindelser Hydraulikkledninger Sagblad Kilereimstramming Oljenivå 6 0 Vedlikehold 8 0. Smøring 8 0. Oljeskift Sagblad Skifte kilereimer Kløyverfunksjon Inntrekksbånd Endebryter Dynamo Rengjøring 39 Spesialutrustning 40. Transportbånd 40. "SplitControl" 43 Tilleggsutrustning 54. Kløyveknivvarianter 54. Spon - utsugingstilkobling 54.3 Lengdetransportør 55.4 Breddetransportør 57 3 Feilutbedring 59 4 Tekniske data 6 5 Service 6 EF-konformitetserklæring 63 4

5 Forord Forord Takk for at du kjøpte et av våre produkter. Denne maskinen er bygd i henhold til gjeldende europeiske standarder og forskrifter. Denne bruksanvisningen inneholder anvisninger for sikker og riktig bruk, samt vedlikehold. En hver person som skal transportere, sette opp, ta i bruk, betjene og vedlikeholde maskinen må ha lest og forstått: bruksanvisningen sikkerhetsforskriftene sikkerhetsanvisningene i hvert enkelt kapittel For å unngå feil ved betjening og sikre feilfri drift, skal bruksanvisningen hele tiden være tilgjengelig for betjeningspersonalet.. Opphavsrett All dokumentasjonen er beskyttet i henhold til opphavsretten. Distribusjon og kopiering av dokumentasjonen, også utdrag og formidling av innholdet er ikke tillatt uten samtykke fra produsenten.. Garanti Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. Vi tar intet ansvar for skader og mangler som oppstår som følge av at bruksanvisningen ikke er fulgt. Garantikrav skal meldes omgående etter at en mangel er oppdaget. Garantien opphører ved f.eks.: ikke-forskriftsmessig bruk feil tilkoblings- og driftstyper som ikke inngår i leveringsomfanget bruk av ikke-originale reservedeler og tilbehør ombygginger som ikke er avklart skriftlig med oss Slitedeler omfattes ikke av garantien..3 Forbehold Tekniske data, mål, avbildninger av maskinene samt endringer av sikkerhetstekniske standarder er gjenstand for videreutvikling, og angivelser av disse er følgelig ikke bindende for leveransen i ethvert tilfelle. Med forbehold om trykkfeil..4 Begreper Eier Som eier regnes den som driver maskinen og bruker den forskriftsmessig, eller som har satt egnede og opplærte personer til å betjene den. Betjeningspersonale Som betjeningspersonale (bruker) regnes personer som har fått i oppgave å betjene maskinen av eieren. Fagpersonale 5

6 Forord Som fagpersonale regnes personer som har fått spesielle oppgaver som å sette opp, klargjøre, vedlikeholde og reparere maskinen av eieren. Elektrofagfolk Som elektrofagfolk regnes personer som gjennom sin faglige utdannelse har kunnskap om elektriske anlegg, standarder og forskrifter, og kan gjenkjenne og utbedre farer og feil. Maskin Betegnelsen maskin brukes i stedet for produktnavnet på den gjenstanden denne bruksanvisningen er beregnet på (se forsiden)..5 Bruksanvisning Denne bruksanvisningen er en "oversettelse av original bruksanvisning". 6

7 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger. Symbolforklaring I denne bruksanvisningen brukes følgende symboler og anvisninger som arbeidsanvisninger eller for å advare mot mulige personskader eller skader på gjenstander. Advarsel mot fareområder Anvisning til arbeidssikkerhet, overtredelse kan medføre fare for personers liv og lemmer. Ta alltid hensyn til disse anvisningene og vær ekstra oppmerksom og forsiktig. Advarsel mot farlig elektrisk spenning Berøring av deler som står under spenning er livsfarlig og kan føre til umiddelbar død. Deksler og verneinnretninger på elektriske komponenter skal kun åpnes av elektrofagfolk etter at driftsspenningen er slått av. Advarsel mot klemfare Fare for klemskade på de øvre kroppsdelene. Advarsel mot snittskader Fare for skader på kroppsdeler forårsaket av snitt. Merk Symbol for riktig bruk av maskinen. Dersom det ikke følges, kan det oppstå feil eller skader på maskinen. Støy Symbol for et område der støynivået kan bli - > 85 db (A). Dersom dette ignoreres, kan det føre til hørselsskader. 7

8 Sikkerhetsanvisninger Mer informasjon Symbol for nærmere informasjon om en ekstradel. Info Handlingsbetinget informasjon.. Generelle sikkerhetsanvisninger Maskinen må bare brukes av personer som er fortrolige med maskinens funksjoner og farene forbundet med den, og som er fortrolige med bruksanvisningen. Eieren er ansvarlig for å gi personalet nødvendig opplæring. Personer som er påvirket av alkohol, medikamenter eller narkotika som påvirker reaksjonsevnen, skal ikke betjene eller vedlikeholde maskinen. Maskinen må kun brukes når den er i teknisk feilfri stand. Maskinen skal bare tas i bruk når den står trygt og sikkert. Betjeningspersonens minimumsalder: 8 år. Bare én person skal arbeide på maskinen! Legg inn pauser med jevne mellomrom for å kunne arbeide konsentrert. Sørg for tilstrekkelig lys på arbeidsplassen. Dårlig belysning øker faren for skader i betydelig grad! Arbeid aldri uten verneutstyr. Gjennomfør reparasjons-, innretnings-, vedlikeholds- og rengjøringsarbeid kun ved avslått drift og stillestående verktøy. Ved kraftuttakdrev skal kraftoverføringsakselen tas av traktoren. Ved elektromotor skal hovedbryteren settes i 0-stilling og tilførselsledningen kobles fra. La aldri maskinen gå uten tilsyn. Ved omstillingsarbeid må maskinens drivmotor slås av. Bruk bare originale POSCH-resevedeler. Det er ikke tillatt å foreta endringer eller ombygginger på maskinen. Arbeid på elektrisk utrustning må kun utføres av elektrofagfolk. Bruk aldri mangelfulle skjøteledninger. Maskiner som drives elektrisk skal prinsipielt ikke brukes når det regner, regnvann kan føre til feil på bryteren eller elektromotoren..3 Sikkerhetsinstruksjoner for kapping Ikke hold vedstykket med hendene mens du kapper det. Ikke fjern avkapp eller andre deler av arbeidsstykket fra kappeområdet mens maskinen er i gang! Grip aldri inn i nærheten av det roterende sagbladet med hansker! Maskinen må kun brukes utendørs. Hvis maskinen benyttes innendørs, må det sørges for en lokal utlufting (festes på kilden)! Maskinen må til enhver tid være godt vedlikeholdt og holdes fri for avfall som f.eks. spon og avkappede trestykker! 8

9 Sikkerhetsanvisninger Bruk øye- og ansiktsbeskyttelse under arbeidet! Bruk åndedrettsvern for å redusere faren for innånding av skadelig støv. Bruk vernesko og tettsittende klær under arbeidet. Bruk kun sagblad som er konstruert for å redusere støy! Ikke bruk ødelagte eller deformerte sagblad! Minimum sagbladdiameter Maksimal sagbladdiameter Hull 890 mm 900 mm 40 mm Det må kun benyttes sagblad som overholder normen EN 847-! Når maskinen stanses, må man alltid følge med på verktøyets utløp helt til maskinen står stille! Driftstrykket i hydraulikkanlegget må være maksimalt 0 bar..4 Sikkerhetsinstruksjoner for transportbånd Det er forbudt å oppholde seg i fareområdet. Man må regne med at materialet kan slynges ut på alle steder i dette området! Ikke grip inn i trakten eller transportbåndet mens maskinen er i gang! Slå av drivmotoren før du fjerner trestykker som har satt seg fast. Maskinen må ikke tas i bruk uten et transportbånd (må være montert) som atskillende beskyttelsesinnretning mot kløyveområdet (iht. EN ISO 3857-)! Bruk vernesko og tettsittende klær under arbeidet. Maskinen må kun brukes utendørs. Bruk vernehansker! Driftstrykket i hydraulikkanlegget må være maksimalt 0 bar..5 Støy Det A-normerte emisjonslydtrykknivået på arbeidsplassen er 87 db(a) ved tomgang og 94 db(a) ved kutting, målt ved øret til operatøren. På maskiner med kraftuttaksdrev avhenger støyverdien av traktoren. Det er derfor nødvendig å bruke hørselvern. De angitte verdiene er utslippsverdier og er derfor ikke nødvendigvis også sikre arbeidsplassverdier. Selv om det er en sammenheng mellom utslippsverdier og skadevirkning, kan det ikke fastslås med sikkerhet om det er nødvendig med ytterligere forsiktighetsregler eller ikke. Andre faktorer som påvirker skadevirkningen på den aktuelle arbeidsplassen, er arbeidsrommet, andre lydkilder, f.eks. antall maskiner og arbeidsprosesser som utføres i omgivelsene. Tillatte arbeidsplassverdier kan også variere fra land til land. Denne informasjonen skal likevel hjelpe brukeren til å kunne vurdere farer og risikoer. 9

10 Sikkerhetsanvisninger.6 Restrisiko Selv om alle sikkerhetsforskrifter overholdes og maskinen brukes forskriftsmessig, finnes det likevel noen restrisikoer: berøring av roterende deler eller verktøy skade forårsaket av arbeidsemner eller emnedeler som kommer slyngende brannfare ved utilstrekkelig lufting av motoren redusert hørsel ved arbeid uten hørselvern menneskelig feil (f.eks. kroppslig overbelastning, mental overbelastning...) En hver maskin har restrisikoer, vær derfor alltid ytterst forsiktig ved utføring av arbeidet. Trygt arbeid avhenger av betjeningspersonalet..7 Forskriftsmessig bruk Maskinen - Spaltfix S-350 Spesial - er en kutte- og kløyvemaskin for tre med diameter på 7-35 cm. Veden kløyves med en kløyvekraft på 7 t i, 3, 4, 6, 9, eller deler, og kuttelengden kan stilles inn på 0-50 cm. Maskinen skal utelukkende brukes til bearbeiding av ved..8 Ikke-forskriftsmessig bruk All annen, eller ikke-forskriftsmessig bruk, enn det som er angitt under "Forskriftsmessig bruk" er absolutt forbudt! 0

11 Generelt 3 Generelt 3. Gyldighetsområde Denne bruksanvisningen gjelder for følgende maskiner: Maskintype Artikkelnr. * Betegnelse - Type Drev M3855S Spaltfix S-350 Spesial - Z Kraftuttak M3875S Spaltfix S-350 Spesial - ZE37 Kraftuttak/elektromotor *...du finner artikkelnummeret på maskinens typeskilt. Utførelser Spesialutstyr...F5...KF4...KF5 SO60 Transportbånd,5 m, hydraulisk drev Knekktransportbånd 4 m, hydraulisk drev Knekktransportbånd 5 m, hydraulisk drev SplitControl Tilleggsutstyr F00095 F F0003 F0003 F Lengdetransport ør Breddetransport ør Sponutsugingstilkobling 00 mm Tankoppvarming -, 3- og 9-dobbel kløyvekniv -, 4-, 6-dobbel kløyvekniv -, 6-, -dobbel kløyvekniv Finnes i lengder på, 3 og 4 m Finnes i lengder på, / 3, og 4, m - med til 4 kjedestrenger 3. Beskrivelse Maskinen - Spaltfix S-350 Spesial - er en vedmaskin som kapper og kløyver ved. Vedstykket kappes liggende, og under kappingen holdes den fast med griperen. Deretter kappes vedstykket med det hydraulisk framskyvbare sagbladet. Når vedstykket er kappet, faller det ned i kløyvegropen. Stempelet på den hydrauliske kløyveren kjører ut og trykker vedstykket mot kløyvekniven. Med den hydraulisk høydejusterbare kløyvekninven får man en optimal innstilling i alle arbeidssituasjoner. Det kløyvde materialet transporteres bort på ønsket måte, f.eks. med et transportbånd. Kappe- og kløyveverktøyet drives hydraulisk. Maskinen drives av en elektrisk motor eller via en tappaksel.

12 Generelt 3.3 Maskinens viktigste komponenter Kløyvekniv 4 Elektromotor Føler for kløyvekniv (ekstrautstyr) 5 Inntrekk 3 Kløyver 6 Stativ 4 Beskyttelsesdører oppe 7 Oljefilter 5 Sagblad 8 Oljetank 6 Beskyttelsesdører - sagblad 9 Beskyttelsesplate foran 7 Styring SplitControl (ekstrautstyr) 0 Stige 8 Deksel kilereimer Fotbrett 9 Nedholder Reléboks 0 Betjening kløyver (manuell) 3 Typeskilt Bryter/plugg 4 Betjening Drev tappaksel 5 Styreboks 3 Manometer

13 Generelt 3.4 Klistremerker og hva de betyr Z Z Z Z ø max = 900 mm ø min = 890 mm ø = 40 mm Z Z Z Z Z Z Z Z Z00 0 Z00 98 Z00 99 Z00 3 Bruk vernehansker! Bruk vernebriller og hørselvern! 3 Bruk vernesko! 4 Forsiktig, bevegelig verktøy! 5 Les gjennom bruksanvisningen før maskinen tas i bruk! 6 Arbeid kun alene! 7 Gjennomfør reparasjons-, innretnings-, vedlikeholds- og rengjøringsarbeid kun ved avslått drift og stillestående verktøy. 8 Løft her! 9 Smørepunkt 0 Snittlengde Tappakselens dreieretning Maksimal sagbladdiameter 3 OBS! Vær oppmerksom på motorens dreieretning. Feil dreieretning fører til brudd på pumpa! 4 Elektromotor dreieretning 3

14 Generelt 5 Hydraulikkolje 6 Tilkobling: Breddetransportør 7 Tilkobling: Valsetransportør 8 Tilkobling: Transportbånd 9 Løftepunkter for gaffeltruck 0 Vårt hydraulikksystem er fylt med: Hydraulikkoljenivå Laserstråling - ikke se inn i strålen! 3.4. Klistremerke - betjening Z Z Z Vedholdefunksjon ved fremskyving Innstilt vedlengde overskredet 3 Betjening kløyver (manuell) 4 Betjening kløyver stopp 5 Arbeidstrykk for kløyver (på stempelsiden) 6 Arbeidstrykk for kløyver (på stempelstangsiden) 7 Arbeidstrykk tilleggsfunksjoner 8 Betjening kløyvekniv (opp / ned) 9 Betjening breddetransportør (fram / tilbake) 0 Betjening transportbånd (fram / tilbake) Anlegg stopp Anlegg - start 3 Sikkerhetssløyfe OK 4 Styrespenning foreligger 5 Elektromotor på 4

15 Generelt 6 Elektromotor av 7 Hovedbetjening inntrekk (fram/tilbake), sage, kløyve 3.4. Klistremerker på transportbåndet Z00 46 Z Z00 4 max Z00 06 Fareområde Smørepunkt 3 Pass på at du har riktig vinsjvikling! 4 Maksimal vinkel for transportbåndet 5

16 Oppstilling 4 Oppstilling Ta kun maskinen i bruk hvis den står stabilt. Still opp maskinen på et vannrett, jevnt, fritt og fast underlag. Sett maskinen direkte på bakken. Legg ikke trebrett, jernplater eller lignende under. 4. Arbeidsstilling - transportbånd Se også... Transportbånd [ 40] 6

17 Igangsetting 5 Igangsetting Kontroller hydraulikkslanger, oljenivå og at verne- og sikkerhetsinnretninger fungerer før maskinen tas i bruk. Kontroller at sagbladet sitter ordentlig fast før hver bruk. Hvis det i løpet av driften skulle oppstå en defekt, skal maskinen straks tas ut av drift! 5. Drevet med elektromotor (type E) 5.. Maskiner med 400 V motor Maskinen må kun brukes på strømkretser med en 30 ma jordfeilbryter eller på en stedsvariabel personvernbryter (PRCD). Arbeid på elektrisk utrustning må kun utføres av elektrofagfolk. Type E37 Koble maskinen til strømnettet: Nettspenning 400 V (50 Hz) Effektvernsikring 63 A (utløsingskarakteristikk C) Tilførselsledningen må ha en ledningsdiameter på minst 5 mm². Denne kabeldiameteren er et minimumskrav, ved lengre tilførselsledning må diameteren fastsettes av elektrofagfolk. Drei bryteren i PÅ-stilling. Null-stilling På-stilling Vær oppmerksom på elektromotorens dreieretning (se pil på motoren). Dersom motoren dreier i feil retning: Kommuter to faser i pluggen. Endring av dreieretning skal kun gjennomføres av elektrofagfolk. 7

18 Igangsetting 5.. Styreboks 5... Funksjoner på styreboksen Tast (rød) elektromotor av 4 Meldelampe (grønn) sikkerhetskrets lukket Tast (grønn) elektromotor på 5 Tast (grønn) starte anlegg 3 Meldelampe (grønn) styrespenning 4 V foreligger 6 Stoppfunksjon På styreboksen er det taster, meldelamper og en stoppfunksjon. Ta i bruk det elektriske anlegget: Trykk på den grønne tasten (elektromotor på). Trykk på den grønne tasten (starte anlegget). Ta det elektriske anlegget ut av drift: Trykk på den røde tasten (elektromotor av). Med stoppfunksjonen tas de elektriske systemene ut av drift. Ved ny oppstart må først stoppfunksjonen låses opp (drei mot høyre), og deretter kan den grønne tasten (starte anlegget) trykkes inn. Meldelamper: Se også... Elektriske funksjoner [ ] 5. Drevet med traktor via kraftoverføringsaksel (type PZG) Koble til kraftoverføringsakselen og sikre med sikkerhetskjedet. Traktorkraftuttaket skal dreie med urviseren. Still håndgassen på traktoren på minimum. 8

19 Igangsetting Koble inn traktorkraftuttaket langsomt og la maskinen starte. Still inn det nødvendige kraftuttaksturtallet med håndgassen. Maksimalt kraftuttaksturtall: 480 o/min Maks. kraftuttaksturtall må aldri overskrides, det fører til for høy oljetemperatur. Det fører igjen til for tidlig slitasje og utettheter i pumpen, sylinderen og hydraulikkledningene. Før du kobler kraftoverføringsakselen fra igjen, må håndgassen på traktoren stilles på minimum. Når kraftoverføringsakselen er hektet av, må den settes i kraftoverføringsakselopphenget. 5.3 Drift med elektromotor eller via kraftoverføringsaksel 5.3. Sperreplate 3 Fjærlås 3 Endebryter 4 Sperreplate 4 Endebrytertunge Still inn driftsvariant: Stilling Sperreplate svingt inn Sperreplate svingt ut Drev Drift med elektromotor Drift med kraftoverføringsaksel Sving sperreplaten så langt at du hører at fjærlåsen går i lås. Hvis maskinen settes i drift med elektromotor, må sperreplaten være låst til tappakselen. Hvis ikke dette er tilfelle, kan ikke maskinen slås på. 9

20 Betjening 6 Betjening Ved utetemperaturer under 0 C bør maskinen kjøres ca. fem minutter på tomgang, slik at hydraulikksystemet kan nå driftstemperatur (hydraulikkledningene skal da være håndvarme). 6. Arbeidsprosess Bare én person skal arbeide på maskinen! Pass på at det ikke befinner seg noen andre personer i området rundt maskinen. Ta maskinen i bruk. Se også... Igangsetting [ 7] 6.. Betjening inntrekk, sag og kløyver 4 Kløyve 3 Kappe Inntrekk tilbake 4 Inntrekk - fram 3 Trekke inn: Bruk styrespaken (inntrekk - fram) til å føre vedstykket helt inn. Hvis veden skal skyves lenger inn eller trekkes tilbake, (opphev automatisk inntrekksstopp): Trykk på den venstre tasten på styrearmen og betjen samtidig inntrekket. For fremskyving av den siste delen kan veden holdes med avstrykeren: Trykk på den høyre tasten på styrearmen og betjen samtidig inntrekket. Kappe: Skyv styrespaken fram over (kappe) og kapp vedstykket. Hold spaken framover helt til vedstykket er kappet helt gjennom. Kløyve: Pass på at veden ligger i lengderetningen i forhold til kløyvekniven. Kløyvekninven kan justeres (for innstilling av midtstilling kløyving). 0

21 Betjening Les av vedens diameter på skalaen og korriger ved behov. Kløyvekniv opp Kløyvekniv - ned Still inn ønsket høyde med styrearmen (kløyvekniv opp/ned). Utløs et kløyveslag (kløyve) med styrespaken (trykk spaken kort bakover). Ikke trykk konstant på styrearmen, for da vil ikke kløyveren gå tilbake automatisk. Veden trykkes inn i kløyvekniven og kløyves. 6.. Råd ved kapping Hvis en eventuell blokkering må fjernes, må drivverket alltid stanses først! 6..3 Råd ved kløyving Bruk kun tre med en diameter opptil 7-35 cm. Løsne fastklemt tre fra kløyvekniven med et slagverktøy.

22 Betjening 6. Stille inn kappelengden 3 Eksenterarm 3 Lengdeskala Følerenhet Kapplengden kan stilles inn trinnløst fra 0-50 cm cm. Vipp opp eksenterarmen, skyv følerenheten i ønsket posisjon og klem den fast igjen. Vedlengden kan leses av på lengdeskalaen. 6.3 Elektriske funksjoner 6.3. Meldingslamper Tast (rød) elektromotor av 4 Meldelampe (grønn) sikkerhetskrets lukket Tast (grønn) elektromotor på 5 Tast (grønn) starte anlegg 3 Meldelampe (grønn) styrespenning 4 V foreligger 6 Stoppfunksjon Når maskinen startes opp, settes også 4 V anlegget i drift. Begge meldelampene (grønne) må lyse Sikkerhetskrets Maskinen har en sikkerhetskrets med 3 stoppfunksjoner. Når stoppfunksjonen aktiveres, stoppes arbeidet. Stoppfunksjon (beskyttelsesdører): ved å vippe opp beskyttelsesdørene foran. Stoppfunksjon (beskyttelsesdører): ved å åpne beskyttelsesdørene for sagbladet. Stoppfunksjon (låseplate): ved å åpne låseplaten for tappakselen. - Kun ved drift med elektromotor.

23 Betjening For å kunne arbeide videre maskinen må stoppfunksjonen oppheves: Lukk beskyttelsesdørene foran. Lukk beskyttelsesdørene for sagbladet. Lås låseplaten for tappakselen. Hvis en kløyving ble stoppet, fortsettes den når beskyttelsesdørene lukkes Feil Feil Ingen 4 V forsyningsspenning Anlegget kan ikke kobles inn Sikkerhetsendebryteren aktiveres ikke eller frigis ikke Årsak Sikringer (F/F) i koblingsskapet defekte Tilførselskabel til koblingsskapet defekt Tilførselskabel til dynamo eller dynamo defekt Ingen 4 V forsyningsspenning Endebryteren er ikke riktig innstilt Endebryter defekt eller kabelbrudd 6.4 Bytte av kløyvekniv Akselpinne 4 Kløyvekniv Skjærerør 5 Løfteøye 3 Følerfeste Trekk ut låsepinnen. Ta av skjærerøret. Vipp følerfestet bakover. Trekk kløyvekniven opp og ut etter løfteøyene med en kran eller frontlaster e.l. Smør kløyvekniven med fett før du setter den inn! 3

24 Slå av maskinen 7 Slå av maskinen Kjør alle hydrauliske funksjoner trykkfrie før du slår av maskinen. Sett alle betjeningshåndtak i nøytralstilling. Drevet med elektromotor (type E) Sett bryteren i 0- stilling. Drevet med traktor via kraftoverføringsaksel (type PZG) Koble kraftoverføringsakselen fra traktoren. Still håndgassen på traktoren på minimum før du kobler fra. 4

25 Transport 8 Transport Før transporten skal drevet absolutt slås av! Koble maskinen fra strømnettet! Trekk ut støpselet. Koble kraftoverføringsakselen fra traktoren. Still håndgassen på traktoren på minimum før du kobler fra. Når maskinen stanses, må man alltid følge med på verktøyets utløp helt til sagbladet står stille! 8. Løfte med kran Løfteutstyr Løfteøye Med kran må maskinen kun løftes etter løfteøynene! Bruk kun løfteutstyr med tillatt lasteevne! 5

26 Kontroller 9 Kontroller Slå alltid av drevet til maskinen før du gjennomfører kontroller! Koble maskinen fra strømnettet! Trekk ut støpselet. Koble kraftoverføringsakselen fra traktoren. Still håndgassen på traktoren på minimum før du kobler fra. Ta kraftoverføringsakselen av traktoren. Når maskinen stanses, må man alltid følge med på verktøyets utløp helt til sagbladet står stille! 9. Verneutstyr Alle verneinnretninger (deksler, beskyttelsesgitter osv.) må alltid være på plass på maskinen! 9. Skruforbindelser Etterstram alle skruer og mutre etter den første driftstimen. Etterstram deretter skruer og mutre etter hver 00 driftstime. Skruer og mutre som er mistet må erstattes. 9.3 Hydraulikkledninger Kontroller at alle hydraulikkledninger er tette og sitter ordentlig etter første driftstime. Kontroller deretter at alle hydraulikkledninger er tette og sitter ordentlig hver 00 driftstime. Bytt ut ødelagte hydraulikkledninger umiddelbart. 9.4 Sagblad Kontroller at sagbladet sitter ordentlig fast før hver bruk. Før hver bruk må sagbladet kontrolleres med tanke på slitasje og skader, hvis nødvendig må det slipes opp eller skiftes ut. 9.5 Kilereimstramming Kilereimene må forspennes slik at de kan trykkes ca. 8 mm ned på midten med tommelen. Se også... Skifte kilereimer [ 33] 9.6 Oljenivå Sett maskinen på en jevn og vannrett flate når du skal kontrollere oljenivået. Oljenivået skal kontrolleres med innkjørt trykkstykke. 6

27 Kontroller 9.6. Hydraulikkoljenivå Når oljenivåglasset er fylt til over midten, tilsvarer det maksimalt oljenivå. Dersom oljenivået ligger i det nederste området av oljenivåglasset, tilsvarer det minimalt oljenivå. 3 Tanklokk 3 Oljenivåglass Oljetappeskrue I så fall må du umiddelbart etterfylle hydraulikkolje. Se også... Hydraulikkoljeskifte [ 9] Det er bare nødvendig å kontrollere oljefilteret ved oljeskift Giroljenivå 3 Oljepåfyllingsskrue 3 Oljetappeskrue Oljenivåskrue Når det kommer ut olje ved hullet til oljenivåskruen når maskinen står vannrett, tilsvarer dette et maksimalt oljenivå. Hvis oljen er under hullet, tilsvarer dette et minimum oljenivå. I så fall må du umiddelbart etterfylle girolje. Se også... Giroljeskift [ 30] 7

28 Vedlikehold 0 Vedlikehold Slå alltid av motoren til maskinen før du gjennomfører vedlikehold! Koble maskinen fra strømnettet! Trekk ut støpselet. Koble kraftoverføringsakselen fra traktoren. Still håndgassen på traktoren på minimum før du kobler fra. Ta kraftoverføringsakselen av traktoren. Arbeid på elektrisk utrustning må kun utføres av elektrofagfolk. Arbeid aldri uten verneutstyr. Bruk bare originale POSCH-resevedeler. 0. Smøring Sørg for at gammel olje samt deler som er forurenset med olje og fett avfallbehandles i samsvar med loven. 0.. Smøreplan 3 3 Smøreintervall Pos. Hva / sted Mengde * daglig Hos det sentrale fremre smørepunktet - for kløyveknivføringene hver uke (etter 40 driftstimer eller kortere perioder avhengig av anvendelsen) hver måned (etter 60 driftstimer eller kortere perioder avhengig av anvendelsen) Hos det sentrale bakre smørepunktet - for sagakselens lagring 3 På transportbåndet - huslagre 8

29 Vedlikehold *...Mengden avhenger av slagvolumet til en vanlig fettpresse, der et slag er ca. cm³. Smørepunktene er merket med smøresymbolet. Anbefalt smørefett: Produsent Type Genol Flerbruksfett Fuchs Flerbruksfett Oljeskift Spilloljen må avfallshåndteres på en miljømessig forsvarlig måte. Sett deg inn i de gjeldende miljøforskriftene. 0.. Hydraulikkoljeskifte Det første oljeskiftet skal gjennomføres etter 500 driftstimer, alle andre etter 000 driftstimer eller minst én gang i året. Det er ikke nødvendig å skifte oljen tidligere, fordi vi ved avslutningskontrollen gjennomfører en sekundærstrømsfiltrering som fjerner alle smusspartikler. Renhetskontroll iht. ISO 4406: Renhetsklasse 4/ finhet, ym / oljebelastning - lav. Fremgangsmåte ved oljeskift: 3 Tanklokk 3 Oljenivåglass Oljetappeskrue Kjør inn trykkstykket før oljeskift. Åpne tanklokket. Løsne oljetappeskruen. Oljetappeskruen befinner seg ved gulvflaten til oljetanken. Tapp ut den gamle hydraulikkoljen i et oppsamlingskar. Skru oljetappeskruen inn i tanken igjen og fyll på ny hydraulikkolje. Lukk tanklokket. Slå på maskinen og la den gå en kort stund. Kontroller oljenivået og fyll om nødvendig på mer hydraulikkolje. 9

30 Vedlikehold Total påfyllingsmengde for hydraulikksystemet: Mengde 00 liter Vårt hydraulikksystem er fylt med kvalitetsoljen OMV ATF II. Denne oljen har en svært høy viskositetsindeks, fremragende aldrings- og skumegenskaper, utmerkede flyteegenskaper ved lave temperaturer og beskytter effektivt mot slitasje og korrosjon. Viskositetsklasse ISO VG 46. Vi anbefaler denne kvalitetsoljen ved oljeskift. Det er ikke noe problem om to likeverdige produkter blir blandet Anbefalt hydraulikkolje Produsent Oljetype OMV ATF II SHELL Donax TA ELF Hydrelf DS 46 ESSO Univis N46 CASTROL Hyspin AWH-M 46 ARAL Vitam VF46 GENOL Hydraulikkolje 50 FUCHS Platohyd 3S * / Renolin B46 HVI *...biologiske hydraulikkoljer 0.. Oljefilter Filterlokk Filterinnsats Filterinnsatsen skal byttes ved hvert oljeskift. Forekomster av aluminiumsspon er ufarlig, de oppstår når pumpen kjøres inn. Vask ikke filterinnsatsen med bensin eller petroleum, fordi den kan ta skade av det Giroljeskift Det første oljeskiftet skal gjennomføres etter 00 driftstimer, alle andre etter 500 driftstimer eller minst én gang i året. 30

31 Vedlikehold 3 Oljepåfyllingsskrue 3 Oljetappeskrue Oljenivåskrue Skru ut oljepåfyllingsskruen og oljetappeskruen. Tapp av den gamle oljen og skru inn oljetappeskruen igjen. Fyll på ny girolje. Kontroller oljenivået og fyll om nødvendig på mer girolje. Sett inn oljepåfyllingsskruen igjen. Total påfyllingsmengde 0,5 liter Anbefalte giroljer Produsent Oljetype OMV Gear Oil MP SAE 85W-90 GENOL Getriebeöl MP 90 FUCHS Titan Gear Hypoid SAE 90 Det kan også benyttes andre giroljetyper så lenge de har viskositetsklasse SAE Sagblad Bruk vernehansker når du skal håndtere sagbladet! Bruk kun POSCH-sagblad i forsterket utførelse, standard sagblad er for svake og utgjør derfor en sikkerhetsrisiko! Overhold produsentens angitte maksimale turtall for sagbladet! 3

32 Vedlikehold 0.3. Skifte sagblad Sekskantskrue 5 Sirkelsagnøkkel Beskyttelsesdører bak 6 Spennmutter 3 Treinnlegg 7 Monteringsflens 4 Nøkkel 8 Sagblad Løsne sekskantskruene på beskyttelsesdørene og åpne beskyttelsesdørene. Stans sirkelsagakslingen med nøkkel og løsne spennmutrene med sirkelsagnøkkelen. Trekk av monteringsflensen og sagbladet. Sett inn det nye sagbladet og fest det. Spennmutteren må skrues på igjen i den posisjonen den var før. Sett inn sagbladet slik at sagbladtennene bøyer seg i dreieretningen (se pil). Fest treinnlegget ca. mm bort fra sagbladet. Lukk beskyttelsesdørene og fest dem igjen Anbefalt sagblad Artikkelnr. Diameter Hull Tenner Type Z mm 40 mm 96 Hardmetall (Widia) Det må kun benyttes sagblad som overholder normen EN 847-! Sikre sagbladet I samsvar med normen - EN sikres sagbladet med Aluinnlegg. Disse innleggene er slitedeler og må skiftes omgående når de er slitt Slipe sagbladet Sagblad må kun slipes ved en fagbedrift slik at man oppnår en optimal skarphet. 3

33 Vedlikehold Hardmetall - sagblad Bruksveiledning for hardmetall-sagblad Sirkelsagblad med hardmetall kjennetegnes ved høy levetid. Disse sirkelsagbladene er høyverdige maskinverktøy, derfor skal de alltid håndteres på en faglig korrekt måte. På grunn av den spesielle hardheten, må hardmetallet beskyttes mot brudd. Feilaktig oppbevaring kan føre til skader på tannspissene. Legg sirkelsagbladet på skumgummi eller tilsvarende. Skjær aldri i spiker, metallklemmer eller lignende som befinner seg i veden. Sirkelsagbladet må ikke utsettes for slag eller støt. Kontroller riktig dreieretning og eksakt friløp på sirkelsagbladet før motoren slås på. Etterløp på sirkelsagbladet må ikke bremses ved hjelp av ekstern påvirkning. Verktøyrotasjonen skal alltid gjøres forsiktig og kontinuerlig, dvs. unngå rykkvise skjærebevegelser. Rengjør sirkelsagblad regelmessig med kvaefjernende middel. Hardmetall-sirkelsagblad avgir mindre støy på tomgang. Støyutviklingen ved kapping avhenger derimot av treslaget. Garantien opphører ved ufaglig håndtering. Sagblad med harpiks eller kvae er også utelukket fra garantien! 0.4 Skifte kilereimer 0.4. Råd for skifte av kilereimer Ved skifte av kilereimer må alltid alle kilereimene skiftes samtidig! Kilereimene må settes på løst. Hvis de "tvinges" på kilereimskivene, er det fare for at de blir skadet og går i stykker etter en kort stund! Kilereimene må forspennes slik at de kan trykkes ca. 8 mm ned på midten med tommelen Kilereimtype Maskintype Reimer Mengde (stk.) Artikkelnummer Z XPA 85 Lw 5 Z ZE37 XPA 85 Lw 5 Z

34 Vedlikehold 0.4. Skifte kilereim på Z-drivverk Deksel kilereimer 4 Innstillingsplate Tappakselbeskyttelse 5 Kontramutter - spennskrue 3 Sekskantskrue - innstillingsplate 6 Spennskrue Ta av dekslet for kilereimen og tappakselbeskyttelsen. Løsne de fire sekskantskruene på innstillingsplaten. Løsne kontramutrene i de to spennskruene slik at innstillingsplaten senkes Beskyttelsesplate - elektromotor 4 Sekskantmutter - spennskrue Sekskantmutter - dynamoenhet 5 Spennskrue 3 Dynamoenhet Ta av beskyttelsesplaten fra elektromotoren. Løsne de to sekskantmutrene for dynamoenheten. Løsne kontramutrene for spennskruen. 34

35 Vedlikehold Senk dynamoenheten. Ta kilereimen av dynamoen. Settskrue Kilereimskive Skru ut settskruen. Ta av kilereimskiven. Girfot Sekskantskrue Merk av plasseringen til girfoten med en fargestift før den løsnes (dette sparer deg for ny innretting av giret). Løsne sekskantskruene på girfoten og skyv giret i pilens retning. Ta av de gamle kilereimene. Tre kilereimen gjennom hullet. Sett på de nye kilereimene. Plasser giret i den markerte posisjonen igjen og skru det fast. Stram kilereimene. Kontre kontramutrene for de to spennskruene. Trekk til de fire sekskantskruene på innstillingsplaten. Monter kilereimskiven. Skru inn settskruen og sikre den (Loctite 4). Legg kilereimen på dynamoen. Stram dynamoenheten med spennskruen, og kontre den. Stram de to sekskantmutrene for dynamoenheten. Monter beskyttelsesplaten på elektromotoren. Monter dekslet for kilereimen og tappakselbeskyttelsen. Før igangsetting må alle beskyttelsesinnretninger være montert på maskinen Skifte kilereim på ZE-drivverk Gjennomfør prosedyren som før i kapitlet "Bytte av kilereim ved Z-drift" til punktet "senk dynamoenheten". 35

36 Vedlikehold Unbrakoskrue 6 Kilereimskive Koblingsdel - motor 7 Passkile 3 Koblingsstjerne 8 Settskrue - plateflenslager 4 Koblingsdel - gir 9 Sekskantmutter 5 Settskrue - kilereimskive 0 Lagerflens Løsne unbrakoskruene fra koblingsdelene. Demonter koblingsdelen fra motoren. Ta ut koblingsstjernen. Demonter koblingsdelen fra giret. Ta kilereimen av dynamoen. Skru ut settskruen. Ta av kilereimskiven. Demonter passfjæren. Skru ut de to settskruene fra plateflenslageret. Løsne sekskantmutrene fra lagerflensen, og ta av lagerflensen. Gjennomfør prosedyren som i kapitlet "Bytte av kilereim ved Z-drift" fra punktet "merk girfotens posisjon med en fargestift før løsning" til punktet "trekk til de fire sekskantskruene for innstillingsplaten". Monter lagerflensen. Skru inn de to settskruene for plateflenslageret, og sikre dem (Loctite 4). Monter passfjæren. Gjennomfør prosedyren som i kapitlet "Bytte kilereim ved Z-drift" fra punktet "monter kilereimskiven" til punktet "trekk til de to sekskantmutrene for dynamoenheten". Monter de to koblingsdelene med koblingsstjernen. Tiltrekningsmoment for unbrakoskruene: 70 Nm Monter beskyttelsesplaten på elektromotoren. Monter dekslet for kilereimen og tappakselbeskyttelsen. Før igangsetting må alle beskyttelsesinnretninger være montert på maskinen. 36

37 Vedlikehold 0.5 Kløyverfunksjon 4 3 Beskyttelsesplate på siden 3 Utkoblingsstang Kontramutter 4 Ventilutkoblingsarm Hvis kløyvertrykkdelen ikke kjører automatisk tilbake, må følgende trinn utføres: Ta av beskyttelsesplaten på siden. Løsne kontramutrene og vri dem litt innover - utkoblingsstangen blir da litt kortere. Kontre mutrene igjen i denne nye posisjonen. Sørg for en dødgang på ca. - mm mellom mutrene og ventilutkoblingsstangen (3). Slå på maskinen og utfør en arbeidssyklus (uten vedstykke). Gjenta punkt - 4 til kløyveren fungerer optimalt. 0.6 Inntrekksbånd 0.6. Råd for transportbåndet Kontroller at transportbåndet går midt på, det må ikke gå skjevt. Hvis det er tilfelle, må båndet sentreres ved justering av drev eller trommel. Fjern med jevne mellomrom materialer som har falt ned under transportbåndet for å unngå skader på båndet Transportbånd - stille inn midtløp

38 Vedlikehold Transportbånd 3 Spennskrue Styretrommel 4 Kontramutter Dersom transportbåndet ikke løper midt over driv- eller vendetrommelen, kan løperetningen etterjusteres. Løsne kontramutrene til begge spennskruene. Rett opp vendetrommelen ved å dreie på begge spennskruene. Kontre kontramutrene for de to spennskruene Stramme transportbåndet Over tid kan transportbeltet bli slakkere av bruken. I tilfelle må beltet etterspennes. Løsne kontramutrene til begge spennskruene. Forspenn transportbåndet ved å dreie jevnt på begge spennskruene. Stram transportbåndet godt nok (båndet må ikke henge ned under). Kontre kontramutrene for de to spennskruene. 0.7 Endebryter Hvis elektromotoren på en maskin med ZE-drivverk ikke starter, kan det være at endebryteren er tilsmusset, forskjøvet eller defekt. Endebryter tilsmusset: Fjern all smuss fra endebryteren (bruk evt. trykkluft). Endebryter forskjøvet: Juster endebryteren eller endebrytertungen. Endebryter defekt: Bytt endebryter. 0.8 Dynamo Bytte kullbørstene: Skrue Beskyttelsesplate Etter ca. 000 driftstimer må kullbørstene i dynamoen byttes. Løsne skruen og ta av beskyttelsesplaten. Bytt de fire kullbørstene (du finner reservesett i E-koblingsboksen). Fest beskyttelsesplaten igjen. Betegnelse: Kullbørste Artikkelnummer Z

39 Vedlikehold 0.9 Rengjøring Slå alltid av motoren til maskinen før du gjennomfører rengjøring! Koble maskinen fra strømnettet! Trekk ut støpselet. Koble kraftoverføringsakselen fra traktoren. Still håndgassen på traktoren på minimum før du kobler fra. Ta kraftoverføringsakselen av traktoren. Rengjør maskinen med jevne mellomrom for å opprettholde en optimal funksjon. En ny maskin (de første 3 månedene) skal bare vaskes av med en svamp! Lakken er på det tidspunktet ennå ikke helt herdet, derfor kan spyling med høytrykksvasker føre til lakkskader. 39

40 Spesialutrustning Spesialutrustning. Transportbånd.. Transportbåndtyper Transportbåndtyper Transportbåndlengd e Transporthøyde Beltebredde F5 50 cm 00 cm 55 cm F4 400 cm 50 cm 55 cm F5 500 cm 300 cm 55 cm KF4 400 cm 50 cm 55 cm KF5 500 cm 300 cm 55 cm.. Plassere transportbåndet Fjærplugg 4 Hull på stativet Vinsj 5 Klapprør 3 Stikkrør Arbeidsstilling: Trekk ut fjærpluggen. Stram lett til med vinsjen, slik at stikkrøret trekkes ut av hullet på stativet. Vipp transportbåndet helt ut med vinsjen til tauet er slakt og transportbåndet strukket helt ut. det. Løsne om nødvendig på klapprøret og trykk transportbåndet i utstrakt posisjon med Stille inn transportbåndvinkelen: Sveiv transportbåndet med vinsjen til ønsket transporthøyde. Sett inn kjedet på begge sider i denne posisjonen. 40

41 Spesialutrustning Den minste vinkelen oppnås med hele kjedelengden. En spissere vinkel oppnås ved å sette kjedet kortere inn på festekroken. Kjede Festekrok Vær særlig oppmerksom på at kjedet settes korrekt inn på kroken! Det må overhodet ikke settes på spissen av kroken! Slakk wiren litt igjen, slik at den er avlastet. Vinkelen på transportbåndet må maksimalt være 35, ellers ødelegges transportbåndet under kløyving! max. 35 Transportstilling: Gå samme skritt som beskrevet over i motsatt retning...3 Tilkobling - transportbånd Transportbåndets hydraulikkslanger kobles til maskinen. Koble hydraulikkslangene til hydraulikkmuffene. Vær oppmerksom på riktig farge, blå støvhette (frammating) og gul støvhette (retur) kobles til hverandre. Hvis transportbåndet ikke er koblet til, må støvhettene settes fast på pluggene og muffene for å beskytte dem mot smuss! 4

42 Spesialutrustning..4 Betjening- transportbånd Transportbånd fram Transportbånd - retur Slå på transportbåndet med styrespaken (transportbånd - inn)...5 Vedlikehold - transportbånd..5. Råd for transportbåndet Kontroller midtløpet til transportbåndet. Driverne på båndet må ikke starte. Hvis det er tilfelle, må beltet sentreres ved justering av drev eller trommel. Fjern med jevne mellomrom materialer som har falt ned under transportbåndet for å unngå skader på driverne...5. Transportbånd - stille inn midtløp Dersom transportbåndet ikke løper midt over driv- eller vendetrommelen, kan løperetningen etterjusteres. Festeskrue 3 Spennskrue Kontramutter 3 Løsne litt på festeskruene på begge sider av transportbåndet. Løsne kontramutrene til begge spennskruene. Rett opp vendetrommelen ved å dreie på begge spennskruene. Når transportbåndet er tilstrekkelig strammet, kontres spennskruene ved hjelp av kontramutrene igjen. Trekk til festeskruene på begge sider igjen. 4

43 Spesialutrustning..5.3 Stramme transportbåndet Over tid kan transportbeltet bli slakkere av bruken. I tilfelle må beltet etterspennes. Sett transportbåndet i arbeidsstilling. Løsne litt på festeskruene på begge sider av transportbåndet. Løsne kontramutrene til begge spennskruene. Forspenn den øverste delen av transportbåndet ved å dreie jevnt på begge spennskruene. Når transportbåndet er tilstrekkelig strammet, kontres spennskruene ved hjelp av kontramutrene igjen. Trekk til festeskruene på begge sider igjen.. "SplitControl" Styringen "SplitControl" letter arbeidet på en skjærekløyver med automatisk kløyveknivjustering og samtidig registrering av behandlet volum. Framside: 3 4 Skjerm 3 USB-plugg med deksel Betjeningstaster 4 Oppdateringstast Bakside: 43

44 Spesialutrustning Tilkoblinger: Nr. - forsyningsspenning SS 6 Nr. 6 - laserkløyvekniv SS5 Nr. - tautrekkgiver SS8 7 Nr. 7 trykkføler SS6 3 Nr. 3 - ventil knivjustering SS 8 Nr. 8 laser veddiameter SS7 4 Nr. 4 - kløyverfrigivelse SS3 9 Nr. 9 programmeringsplugg SS 5 Nr. 5 - turtallsføler SS9 44

45 Spesialutrustning Funksjonsbeskrivelse Etter at maskinen er slått på forsynes styringen automatisk med spenning (0-30 V - DC), det er ingen ekstra på/av-tast på apparatet. Betydningen av tastene og visningen: 7 Esc 6 5 A F F F3 F Grunnvisning etter innkobling. Automatikktast 3 Funksjonstaster F - F4 4 Enter-tast (bekreft) 5 Piltast (ned) 6 Escape-tast (avbryt / gå ut) 7 Piltast (opp) A omkobling - manuell eller automatisk drift F - omkobling - teller for dager og totalt volum m³ FASTMÅLER (med et langt trykk tilbakestiller du dagsvolumtelleren) F - omkobling - teller for dager og totale timer (med et langt trykk tilbakestiller du dagstimetelleren) F3 / F4 - kløyvekniv opp/ned (manuell betjening av kløyvekniven ved hjelp av ventilarmen er alltid mulig) Generell henvisning: Ved etterkløyving må du passe på at ikke treet plasseres under laserstrålen enda en gang, da dette vil gjøre at det beregnes for høyt volum. 45

46 Spesialutrustning Kløyveknivinnstillinger Når maskinen overleveres er den monterte kløyvekniven allerede forhåndsinnstilt med anbefalte kløyvebredder. Brukeren kan imidlertid tilpasse disse forhåndsinnstilte kløyveområdene. Veksle med piltasten [opp] til feltet [AUSW] () og gå til - Knivinnstilling - i menyen med [Enter-tasten]. Bytt til ønsket nominell diameter (3) med piltasten [ned], trykk på [Enter-tasten], endre verdien som ønsket med piltastene [opp/ned] og overta med [Enter-tasten] Eksempel: Kløyvekniv (): / 6 / 5-dobbel Nominell diameter (3): 0-3 cm dobbel, 3-35 cm 6-dobbel, cm 5-dobbel Artikkelnummer (4) for kløyvekniv: F00097 Veksle med piltasten [opp] til feltet [START] (5) og gå tilbake til hovedmenyen med [Enter-tasten]. 46

47 Spesialutrustning Knivkorrektur: Ved bruk av ringkniv er det på grunn av de konstruksjonsmessige retningslinjene kun mulig å kløyve en fastsatt minimumsdiameter i midten. For å kunne tilpasse dette i styringen kan det oppgis en knivkorrekturverdi på 0-0 cm (minimumsdiameter underskrides - for kløyving utenfor midten). Bytt til menyen - Knivinnstilling - (som beskrevet under "Kløyveknivinnstillinger"). Bytt til ønsket knivkorrekturverdi (6) med piltasten [ned], trykk på [Enter-tasten], endre verdien som ønsket med piltastene [opp/ned] og overta med [Enter-tasten]. Den nye minimumsdiameteren (7) vises. Eksempel: Kløyvekniv -6-5 diameter 50 knivkorrektur 0 cm 7 6 A B C D A Ved-ø cm Styringen velger dobbel (ved-ø 0-3 cm) B Ved-ø 5 cm Styringen velger 6-dobbel (ved-ø 3-35 cm) C Ved-ø 35 cm Styringen velger 5-dobbel (ved-ø cm) D Ved-ø 5 cm med korrektur 0 cm Styringen velger 5-dobbel (ved-ø 5-50 cm) Som du kan se i eksemplet kan i dette eksemplet også ved med 5 cm diameter kløyves med ringkniven (utenfor midten). Gå med piltasten [opp] tilbake til feltet [START], og gå tilbake til hovedmenyen med [Enter-tasten]. Bruk av flere kløyvekniver: Ved bruk av flere kløyvekniver må den riktige kniven aktiveres. Bytt til menyen - Knivinnstilling - (som beskrevet under "Kløyveknivinnstillinger"). Veksle med piltasten [ned] til ønsket lagringplass (8), og overta kløyvekniven med [Enter-tasten]. 47

48 Spesialutrustning 8 Kløyveområdene kan naturligvis også stilles inn for de andre kløyveknivene (som beskrevet tidligere). Dersom det velges en tom lagringsplass, er det ikke mulig å koble om til automatisk drift! Gå med piltasten [opp] tilbake til feltet [START], og gå tilbake til hovedmenyen med [Enter-tasten]. Laste ny kløyvekniv: Det er mulig å laste inn nye knivdata. Disse dataene finnes på en USB-enhet som følger med fra POSCH ved levering av en ny kløyvekniv. Åpne dekselet for USB-pluggen på siden av huset. Sett inn USB-pluggen. Bytt til menyen - Knivinnstilling - (som beskrevet under "Kløyveknivinnstillinger"). Gå med piltasten [ned] til feltet [USB] (9). 9 Denne visningen åpnes når [Enter-tasten] trykkes. Gå med piltasten [ned] til feltet [Artikelnummer] (0) for kløyvekniven. Dersom det finnes flere knivfiler på én USB-pinne, kan du bla videre ved å trykke flere ganger på [Enter-tasten]. 0 Velg ønsket lagringsplass () med piltasten [opp/ned], og start lastingen med [Entertasten]. Eksempel: plass kløyvekniv F

49 Spesialutrustning Etter lagring med [Enter-tasten] vises meldingen "lagret" () og den nye kløyvekniven er synlig på plass (3). 4 3 Veksle med piltasten [opp] til feltet [ZURÜCK] (4) og gå tilbake til menyen - Knivinnstilling - med [Enter-tasten]. Gå med piltasten [opp] tilbake til feltet [START], og gå tilbake til hovedmenyen med [Enter-tasten]. Ta ut USB-pinnen på siden av huset. Lukk dekselet for USB-pluggen igjen. 49

50 Spesialutrustning Brukerinnstillinger Verdiene er i prinsippet optimalt fastsatt, og skal inne forandres. Ved behov kan brukeren imidlertid forandre enkelte innstillinger. Veksle med piltasten [ned] til feltet [EIN] (5) og gå til [Kunden Menü] med [Entertasten]. 5 Velg ønsket tilpasning med piltasten [opp/ned]. Trykk på [Enter-tasten] og endre verdien med piltasten [opp/ned]. Overta den nye verdien med [Enter-tasten]. 6 [Entlastung:] [Toleranzdruck:] [Stammabweichung:] [Volum. kein ø-wert:] [Freigabe Spalter:] [Sprache:] [Anzeige:] [Kontrast:] [Logdatei:] Angir løfteslaget for den øverste knivseksjonen (ringkniv) ved kløyving. Fabrikkinnstilling: 0 mm Trykkforskjell som gjør at lengdemålingen aktiveres. Fabrikkinnstilling: 5 bar Toleranseverdi for kløyvenøyaktighet Fabrikkinnstilling: 0 mm Dersom det ikke finnes kappavskjær under veddiameterlaserføleren når en kløyving utløses (veden er for kort, ligger på tvers...), kan du velge om den siste standarddiameteren skal regnes med i volumberegningen (EIN) eller ikke (AUS). Fabrikkinnstilling: PÅ PÅ: Kløyveren kan først startes etter at kniven er posisjonert. Fabrikkinnstilling: AV Menyspråk (tysk, engelsk, fransk) Fabrikkinnstilling: Tysk Mørk/lys-modus Fabrikkinnstilling: Dag Skjermkontrast Fabrikkinnstilling: Opprett protokoll se oppretting av loggfil Fabrikkinnstilling: AV 50

51 Spesialutrustning [Flash Disk ready] [V.00] USB-plugg satt inn og funksjonsklar Versjonsnummer Gå med piltasten [opp] tilbake til feltet [START] (6) og gå tilbake til hovedmenyen med [Enter-tasten]. Oppretting av loggfil: Åpne dekselet for USB-pluggen på siden av huset. Sett USB-pinnen (FAT3-kompatibel) inn i USB-pluggen. Gå til [Kunden Menü] (som beskrevet under "Brukerinnstillinger"). Gå til feltet [Logdatei: / AUS] med piltasten [ned], og trykk på [Enter-tasten]. Sett verdien til [EIN] med piltasten [opp/ned]. Trykk på [Enter-tasten]. Gå til feltet [NEU] med piltasten [ned] og trykk på [Enter-tasten] loggfilen lagres og nummeret på loggfilen økes med. Hver gang [Enter-tasten] trykkes, økes nummeret på loggfilen med. På denne måten er det mulig å opprette en ny loggfil etter hver volumenhet (emballeringsenhet). Etter siste kløyving må du vente i ca. 5 sekunder. Gå med piltasten [opp] tilbake til feltet [START], og gå tilbake til hovedmenyen med [Enter-tasten]. Ta ut USB-pinnen på siden av huset. Lukk dekselet for USB-pluggen igjen. Driftsinformasjon Her vises bruksbetingelsene for maskinen. Gå til feltet [INFO] (7) med piltasten [opp/ned] og trykk på [Enter-tasten]. 7 Velg ønsket linje med piltasten [opp/ned]. 6 5

52 Spesialutrustning [Aktivierungen:] [Spalthübe:] [Maximaldrücke:] [Aufgetretene ø %:] Antall innkoblinger Antall kløyveslag Antall kløyvinger i området for nevnte kløyvetrykk Andel behandlede standarddiametere Gå med piltasten [opp] tilbake til feltet [START], og gå tilbake til hovedmenyen med [Enter-tasten]. Feilmeldinger Ved defekte ledninger eller følere vises en feilmelding (8). 8 Slett ved å trykke på [Enter-tasten] eller [Esc-tasten]. Ta kontakt med fabrikken ved behov. Melding Årsak Utbedring "Durchmesser zu groß" for stort trestykke fjern det for store trestykket "Spaltmesser blockiert" Kløyvekniv blokkert ved høydejustering Fjern blokkeringene og trykk på "Automatikk"-tasten Programvareoppdatering Med en USB-pinne (FAT3-kompatibel) er det mulig å installere ny driftsprogramvare. Denne programvaren stilles til disposisjon av POSCH. Alle systeminnstillinger og tallverdier beholdes når den nye programvaren lastes inn. 9 0 Oppdatering: Koble apparatet fra strømforsyningen. Ta ut tilførselspluggen på baksiden eller slå av maskinen. Åpne dekselet for USB-pluggen på siden av huset. Sett inn USB-pinnen (9) og trykk inn oppdateringstasten (0). Opprett spenningstilførsel. Når skjermen begynner å blinke blått, kan du slippe oppdateringstasten. 5

53 Spesialutrustning Skjermen fortsetter å blinke i ca. 30 sekunder og lyser deretter blått innlastingen er ferdig. Koble apparatet fra spenningen og ta ut USB-pinnen. Lukk dekselet for USB-pluggen igjen. Gjenopprett spenningstilførsel. Oppdateringen er ferdig, den nye programvaren er lastet inn. Det hjelper ikke å trykke på oppdateringstasten på et annet tidspunkt eller i en annen driftstilstand. Ekstern spenning Hvis det må arbeides på maskinen med en ekstern spenningskilde (f.eks. sveiseapparat, ekstern starthjelp ved forbrenningsmotor osv.), er det svært viktig at spenningsforsyningen til "SplitControl" avbrytes! Ta ut pluggen for spenningsforsyningen på baksiden. 53

54 Tilleggsutrustning Tilleggsutrustning. Kløyveknivvarianter 3 Pos. Betegnelse Veddeler Trediameter Kløyvekniv -, 3-, 9-dobbel 0 til 5 cm 3 0 til 5 cm 9 5 til 35 cm Kløyvekniv -, 4-, 6-dobbel 0 til 5 cm 4 0 til 5 cm 6 5 til 35 cm 3 Kløyvekniv -, 6-, -dobbel 0 til 5 cm 6 0 til 5 cm 5 til 35 cm Kløyver trestammen i, 3, 4, 6, 9, eller deler.. Spon - utsugingstilkobling 54

Oversettelse av original brukerveiledning

Oversettelse av original brukerveiledning Oversettelse av original brukerveiledning Bordfresemaskin T12 Bordfresemaskin T27 Modell: T12 T27 Fix T27 FleX Maskinnr.:.... Årsmodell:.... OTTO MARTIN MASCHINENBAU GmbH & Co. KG Langenberger Straße 6

Detaljer

Oversettelse av original brukerveiledning

Oversettelse av original brukerveiledning Oversettelse av original brukerveiledning Formatsirkelsag T60 Formatsirkelsag T74 Modell: T60 Basic T60 Classic T60 PreXision T74 Classic T74 Automatic Maskinnr.:... Årsmodell:... Otto Martin Maschinenbau

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

Original bruksanvisning. Motorsag 646 / 652

Original bruksanvisning. Motorsag 646 / 652 Original bruksanvisning Motorsag 646 / 652 9 646 100 NORSK 08/2008 - NORSK - Motorsag 646 / 652 Bruksanvisning Original bruksanvisning Symboler De følgende symbolene anvendes på verktøyet og i denne bruksanvisningen:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

0226259no 003 12.2010. Vibrasjonsplate. DPU 4545He. Driftanvisning

0226259no 003 12.2010. Vibrasjonsplate. DPU 4545He. Driftanvisning 0226259no 003 12.2010 Vibrasjonsplate DPU 4545He Driftanvisning Produsent Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Oversettelser

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 1622.O.80.1 EUROPROFI 4000 L / D (Type 1622 : +.. 01253) EUROPROFI 4500 L / D (Type 1623

Detaljer

0203079no 006 08.2011. Vibrasjonsplate BPU. 2540A, 3050A, 3750Ats. Driftanvisning

0203079no 006 08.2011. Vibrasjonsplate BPU. 2540A, 3050A, 3750Ats. Driftanvisning 0203079no 006 08.2011 Vibrasjonsplate BPU 2540A, 3050A, 3750Ats Driftanvisning Produsent Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0

Detaljer

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 2 1.1 Tekniske Data 3 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder 4 Kapittel 2 Generelle Instruksjoner 5 2.1 Sikkerhets instruksjoner

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no VM360 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Vi gratulerer med kjøpet av Duun VM360 vedmaskin. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner i Norge. Dette

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen 01. september 2011 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Drikkeautomat for lam - ECO Fra programversjon 00.09 TAP5-EZ2-50_32-F3 2 Innhold 3 Innhold 1 Innledning.............................................................5

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

PRECISIO CS 70 EB CS 70 E 468027_003

PRECISIO CS 70 EB CS 70 E 468027_003 Originalbruksanvisning/Reservedelsliste 78-84 PRECISIO CS 70 EB CS 70 E 468027_003 1-10 1-4 1-5 1-11 1-6 1-7 1-8 1-12 1-3 1-2 1-1 1-9 2-6 2-5 2-4 2-3 2-7 2-2 2-1 3-7 3-6 3-5 3-1 3-2 3-3 3-4 4-1 4-2 4-3

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 563.O.80.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01158-1166) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01066)

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07 ETVC 16/20 05.99- Bruksanvisning N 50052740 12.07 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter

Detaljer