UPS VA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA"

Transkript

1 GE Consumer & Industrial Brukerhåndbok Digital Energy Avbruddsfri strømforsyning (UPS) On-line VH Series UPS VA GE Consumer & Industrial SA General Electric Company CH 6595 Riazzino (Locarno) Sveits T +41 (0)91 / T +41 (0)91 /

2 NO Brukerhåndbok VH Series Avbruddsfri strømforsyning (UPS) VA Vennligst les disse instruksjonene nøye før du installerer og starter opp den avbruddsfrie strømforsyningen. Oppbevar denne håndboken på et sikkert sted for senere bruk. General Electric Consumer & Industrial SA. Alle rettigheter forbeholdt. Gjengivelse eller kopiering uten forutgående tillatelse er forbudt. Innholdet i denne håndboken kan endres. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for feil og utelatelser. Illustrasjonene og tegningene som beskriver utstyret er kun ment som en generell referanse, og er ikke nødvendigvis fullstendige i alle detaljer. OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V010 1 Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

3 Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Ta vare på disse instruksjonene 1.2 Sikkerhetsregler 2 Innledning Innledning 2.2 Beregnet bruk 2.3 Transport / lagring 2.4 Garanti 3 Installasjon Pakkens innhold 3.2 Installasjonsregler 3.3 Installasjonsprosedyrer Loddrett installasjon - forberedelser Installasjon i hylle - forberedelser Bakdeksel Installasjon av batteripakke Tilkobling av grensesnittenheter Tilkobling av spenning og belastning 4 Drift Betjeningspanel 4.2 Oppstart Oppstart, nettspenning tilgjengelig Oppstart, nettspenning ikke tilgjengelig ( batteristart ) 4.3 Bruk: normal drift Normale driftsbetingelser Avslutning ved lav belastning Slå av 4.4 Bruk: status- og alarmindikatorer Hvilemodus Normal drift Bypass Batteri Lavt batteri (driftstid mot slutten) Bypass utenfor grenseverdiene Overbelastning Bytt batteri Generell alarm Under avslutning Under oppstart P-N (fase/nøytral)-reversering 4.5 Bruk: oppsettsmodus 4.6 Batteriadministrasjon 5 Kommunikasjon USB-port 5.2 RJ 11-port 5.3 USB/RS232/Relégrensesnittkort (tilleggsutstyr) 6 Tillegg: utvidet driftstid (VH Series ) Vedlikehold Sikkerhet 7.2 Generelt 7.3 Resirkulere UPS-enheten ved slutten av levetiden 7.4 Batterier Generelt Bytte batterier 8 Feilsøking Tekniske spesifikasjoner...23 OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V010 2 Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

4 1 - Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1.1 Ta vare på disse instruksjonene Denne håndboken inneholder viktige instruksjoner som må følges ved installasjon og vedlikehold av UPSenheten. Den gir også all nødvendig informasjon om riktig bruk av UPS-enheten. Les håndboken nøye før du prøver å installere og starte UPS-enheten. Oppbevar håndboken i nærheten av laderen for fremtidig bruk. Full forståelse og oppfyllelse av sikkerhetsforskriftene og advarslene i denne håndboken er DEN ENESTE BETINGELSEN for å unngå farlige situasjoner under installasjon, drift og vedlikehold, og opprettholde maksimal driftssikkerhet. GE fraskriver seg ethvert ansvar ved manglende oppfyllelse av disse reglene, uautoriserte endringer eller feil bruk av den leverte UPS. Instruksjonene i denne brukerveiledningen gjelder for UPS-modellene VH Series 700, VH Series 1000, VH Series 1500, VH Series 2000 og VH Series Kontroller modellnummeret ved å se på bakdekselet til UPS-enheten. Eventuelle forskjeller i instruksjonene er tydelig markert i teksten, for eksempel (VH Series 1000). Selv om alle forholdsregler er truffet til å sikre at denne håndboken er komplett og nøyaktig, fraskriver GE seg ethvert ansvar for tap eller skade knyttet til bruken av informasjonene i denne håndboken. Dette dokumentet skal ikke kopieres eller gjengis uten GEs tillatelse. Grunnet tekniske forbedringer er det mulig at bestemte opplysninger i denne håndboken endres uten forvarsel. 1.2 Sikkerhetsregler OBS! FARE FOR ELEKTRISK SJOKK. UPS-enheten inneholder batterier. Kontaktene for utstyr kan være strømførende selv om UPSenheten er koblet fra nettet. UPS-enheten inneholder potensielt farlig spenning. Ikke åpne enheten, den inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Alt vedlikeholds- og servicearbeid, med unntak av batteribytte, må utføres av kvalifisert servicepersonell. OBS! Det kan komme skade på utstyret hvis prosedyrer og fremgangsmåter ikke følges til punkt og prikke. MERK Ikke prøv å reparere UPS-enheten med mindre du har fått riktig opplæring i dette. Overlat alt vedlikehold og alle reparasjoner til opplært, kvalifisert servicepersonale. Kvalifisert personale er personer som (takket være opplæring, erfaring og stilling, kjennskap til riktige normer, regelverk, helse- og sikkerhetskrav, samt arbeidsforhold) har tillatelse til å stå ansvarlige for utstyrets sikkerhet, og derfor er oppmerksomme på og kan rapportere mulige farer (følg normene IEC 364, DIN VDE 0105 og nasjonale koblingsregler og regler for forebygging av ulykker). OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V010 3 Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

5 2 - Innledning 2.1 Innledning GE (General Electric) Digital Energy VH Series UPS er en avbruddsfri strømforsyning som beskytter utstyret ditt mot alle typer elektriske forstyrrelser, deriblant fullstendig strømbrudd. 2.2 Beregnet bruk Avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) er utformet for å beskytte følsomt elektronisk utstyr som datamaskiner og telekommunikasjonsutstyr, fra alle typer elektriske forstyrrelser, deriblant fullstendig strømbrudd. OBS! Du må IKKE koble husholdningsutstyr som varmeovner, brødristere eller støvsugere til UPSenheten. Strømmen fra UPS-enheten er kun ment for bruk sammen med elektronisk utstyr som datamaskiner og telekommunikasjonsutstyr. Du finner tekniske data samt informasjon om koblingskravene på typeskiltet og i dette dokumentet. Disse dataene må respekteres. 2.3 Transport / lagring Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for transportskader hvis utstyret transporteres i annen emballasje enn den opprinnelige. UPS-enheten må lagres tørt, med batteriene fullstendig ladet. Lagringstemperaturen må være mellom -20 og +45 C. Dersom enheten skal lagres i en periode lenger enn tre måneder, opprettholdes optimal batterilevetid hvis lagringstemperaturen ikke overstiger 25 C. Hvis enheten lagres over lengre tid, må batteriene lades med jevne mellomrom. Koble enheten til et støpsel, og lad batteriene i 24 timer: - hvis lagringstemperaturen er mellom -20 og +30 C: hver 12. måned, - hvis lagringstemperaturen er mellom -20 og +45 C: hver tredje måned. OBS! Hvis enheten lagres, vær oppmerksom på: ØMFINTLIG FØLSOM FOR FUKTIGHET FØLSOM FOR VARME FØLSOM FOR KULDE 2.4 Garanti GE Consumer & Industrial SA, gjennom sine autoriserte forhandlere, garanterer at standardproduktene er fri for materielle defekter og konstruksjonsdefekter i en periode på opptil 36 måneder etter fakturadato, eller en annen angitt periode. MERK Denne garantien garanterer ikke produktfeil som skyldes feilaktig installasjon, bruk, modifikasjoner av andre personer enn autorisert personell, eller unormale driftsbetingelser. OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V010 4 Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

6 3 - Installasjon 3.1 Pakkens innhold Esken inneholder en VH Series UPS-enhet, fire støtter i plast + monteringssett, et frontdeksel i plast, to plastplugger, to monteringsbraketter og skruer, en USB-kabel, to IEC strømledninger, 1 nettledning (kun for VH Series 3000 VA), en CD-ROM-plate og denne brukerveiledningen. Kontroller om UPS-enheten er skadet etter at du har pakket den ut. Hvis enheten har synlige skader, gi umiddelbart beskjed til transportøren og innkjøpsstedet. ADVARSEL! Ved merkbar skade: IKKE sett strøm på enheten IKKE ta enheten i bruk VIKTIG Før du kobler til utstyr og slår på VH Series UPS-enheten, vennligst kontroller følgende betingelser: nettforsyningen er Volt og 50 Hz (hvis nettfrekvensen er 60 Hz, kan frekvensen som sendes ut av UPS-enheten endres slik det er beskrevet i kapittel 4.5), og det totale kraftbehovet til de tilkoblede enhetene ikke overstiger den angitte grensen for strøm som sendes ut av UPS-enheten (bakdekselet på UPS-enheten viser modellen, og kapittel 9 viser grenseverdiene for de forskjellige modellene). 3.2 Installasjonsregler UPS-enheten er beregnet for vanlig hjemme- og kontorbruk. Beskytt UPS-enheten med en 16A sikring av D-typen i henhold til kablingsreglene. UPS-enheten må forsynes med strøm fra et 1-fase jordet veggstøpsel. Ikke bruk skjøteledninger. Unngå steder med sterk fuktighet, nær vann, nær varme kilder eller i direkte sollys. Romtemperaturen må ikke overstige 40 C. Du oppnår optimal batterilevetid dersom romtemperaturen ikke overstiger 30 C. Det er viktig at ventilasjonsluften sirkulerer fritt gjennom enheten. Ikke blokker luftventilene. Du må IKKE koble husholdningsutstyr som varmeovner, brødristere eller støvsugere til UPS-enheten. Strømmen fra UPS-enheten er kun ment for bruk sammen med elektronisk utstyr som datamaskiner og telekommunikasjonsutstyr. Vær forsiktig ved tilkobling av laserskrivere: pass på at strømstyrken som kreves ikke overstiger UPSenhetens kapasitet. Summen av de tilkoblede lastene og strømlekkasjen bør ikke overstige 3,5mA. OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V010 5 Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

7 3.3 Installasjonsprosedyrer UPS-enheten kan brukes i frittstående tårnformat ved å bruke de to støttene (seksjon 3.3.1), eller den kan monteres i en 19 tommers hylle ved hjelp av de to monteringsbrakettene (seksjon 3.3.2). Alle de nødvendige delene leveres i esken Loddrett installasjon - forberedelser 1. Hvis du vil installere en batteripakke også, les først trinn 1 og 2 under seksjon 3.3.4, og fortsett deretter med trinn 2 nedenfor. VH VA Plasser UPS-enheten vannrett på et bord eller en pult. 3. Monter de fire delene som utgjør plaststøttene (og metallskinnene for VH Series 2000 og 3000 VA) i bunnen av UPSkabinettet ved hjelp av de fire skruene som finnes i esken. VH VA 4. Koble likestrømskoblingen til de interne batteriene Plasser UPS-enheten stående, og dekk hullene i UPS-kabinettets topp-panel med de to sorte plastpluggene Sett sammen frontdekselet: sett de to metallklemmene bakerst på panelet inn i hullene på toppen av UPS-enheten, og klikk deretter frontdekselet på plass. VH Series UPS-enheten er nå klar for videre tilkoblinger: fortsett med seksjon figur 3.3.1: installasjonsforberedelser - tårn OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V010 6 Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

8 3.3.2 Installasjon i hylle - forberedelser 1 Plasser UPS-enheten vannrett på et bord eller en pult. 2. Flytt betjeningsdekselet: fjern de to skruene som holder dekselet på plass, og roter dekselet 90 grader mot klokken. Ikke dra dekselet ut! Fest de to skruene igjen Installer de to monteringsbrakettene som ble levert sammen med enheten med skruene som finnes i esken Koble likestrømskoblingen til de interne batteriene Sett sammen frontdekselet: sett de to metallklemmene bakerst på panelet inn i hullene på toppen av UPS-enheten, og klikk deretter frontdekselet på plass Installer UPS-enheten i en 19-tommers hylle. UPS-enheten må støttes av monteringsskinnene, ikke installer den ved bare å bruke monteringsbrakettene. Fest monteringsbrakettene på 19-tommers hyllen med skruene. VH Series UPS-enheten er nå klar for flere tikoblinger. Fortsett med seksjon figur 3.3.2: installasjon i hylle OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V010 7 Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

9 3.3.3 Bakdeksel Illustrasjonene på denne siden viser VH Series 3000 VA. Forskjellene i bakdekselkonfigurasjonene til de andre modellene vises tydelig i teksten nedenfor. 1 Inngangskontakt Strømforsyning til UPS-enheten VA: mindre kontakt enn den som er vist her. 2 Inngangsbryter Beskytter UPS-enheten mot skade som skyldes høy nettstrøm VA: bryteren har en lavere terskel enn den som er vist her. 3 Utgangskontakter maksimal strømterskel 10A. Brukes for å koble last til UPS-enheten. 700 VA: 2 utganger VA: 4 utganger VA: 6 utganger 3a Utgangskontakt maksimal strømterskel 16A. (kun for VH Series 3000 VA) Brukes for å koble en tung last til UPS-enheten. Det leveres ingen kabel for å koble en last til denne kontakten med enheten. 4 Limestrømskontakt (ikke på VH Series 700 VA) Brukes for tilkobling en batteripakke for lengre driftstid på batterier. 5 Vifte(r) Elektronisk kontrollert(e) kjølevifte(r). Kontroller at ventilasjonsluft fritt kan flyte rundt og gjennom UPS-enheten. 6 USB-port Se kapittel 5.1 for mer informasjon a RJ 11-port figur a: bakdeksel - tårn (3000 VA model) Se kapittel 5,2 for mer informasjon a 3 fig b: bakdeksel - hyllemontering (3000 VA model) OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V010 8 Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

10 3.3.4 Installasjon av batteripakke Med en batteripakke kan du forlenge driftstiden til UPS-enheten når den bruker batterier. Hvis du ikke installerer en batteripakke, hopp over denne delen og fortsett med trinn Før installasjonen, kontroller om batteripakkens spenning er passende for UPS-enheten: spenningsstyrken på etiketten til UPS-enhetens batteriskuff og spenningsstyrken på batteripakkens bakdeksel (36 Vdc eller 72 Vdc) må være den samme UPS-enheten og batteripakken kan monteres sammen med en monteringssett. 3. Baksiden av UPS-enheten og batteripakken kan kobles sammen med koblingsbraketten som leveres sammen med batteripakken. 4. Koble likestrømskontakten fra batteripakken til likestrømskontakten på UPS-enheten (4, figur 3.3.3). Når kabelen kobles riktig til, vil du høre et klikk. Blokker likestrømskontakten: installer den lille låseplaten som leveres med batteripakken, og fest den med skruen som hører til Koble til likestrømskontaktene på forsiden av batteripakken (som i trinn 4 i seksjon 3.3.1). 3 4 figur a: installere batteripakke til UPS-enheten OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V010 9 Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

11 6. Juster retningen til betjeningspanelet hvis utstyret skal monteres i hylle: løsne de to skruene som holder dekselet på plass, og installer det i omvendt posisjon Sett sammen frontdekselet (som i trinn 5 i seksjon 3.3.2). 8. Ved å bruke likestrømskontakten til batteripakken, kan du installere flere batteripakker. Se kapittel 6 for mer informasjon om dette. 8 8 figur b: installere batteripakker til UPS-enheten OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

12 3.3.5 Tilkobling av grensesnittenheter Hvis du ikke vil bruke kommunikasjonsegenskapene til UPS-enheten, kan du hoppe over denne seksjonen og fortsette med seksjon UPS-enheten har to grensesnittporter: en USB port, og en RJ 11-port. Disse muliggjør avansert kommunikasjon mellom UPS-enheten og en datamaskin (nettverk). Se kapittel 5 for detaljert informasjon om dette Tilkobling av spenning og belastning 1 Slå av datamaskinen og trekk kontakten ut av støpselet. 2 2 VH Series : Koble strømkabelen fra datamaskinen (250 :Vac/10A), og koble denne kabelen til inngangskontakten (1, figur a/b) bak på UPS-enheten. Kun for VH Series 3000: Koble kabelen som leveres med UPSenheten til inngangskontakten. 3 Summer strømforbruket (målt i VA) til enhetene som skal beskyttes av UPSenheten ( belastningen ), og kontroller at denne verdien ikke overstiger VAutgangsverdien til UPS-enheten. På denne måten sikrer du at UPS-enheten kan levere den påkrevde utgangsstrømmen, og forhindre at det oppstår overbelastning. 4. Bruk utgangskablene som leveres sammen med UPS-enheten, og koble belastningen til utgangskontaktene (3/3a, figur a/b) på enheten. Fordel belastningen så likt som mulig mellom utgangskontaktene. Hvis du bruker en fordelingsboks for å koble mer enn én enhet til hver kontakt, vær oppmerksom på at den maksimale strømterskelen for hver utgangskontakt er 10A (kontakt 3) eller 16A (kontakt 3a). Se figur a/b. 5 Koble nettledningen fra UPS-enheten til et jordet veggstøpsel. Den grønne drift - lampen vil blinke: Nettstrøm er tilgjengelig, og batteriene lader. Hvis lampen ikke blinker men lyser kontinuerlig, hold nede tasten 0 i ett sekund. Hvis både lampene "drift" og "alarm" blinker, og du hører et lydsignal hvert halvsekund, er faseinngangen og den nøytrale inngangen reversert i inngangskontakten til UPS-enheten. Les kapittel , og ta de nødvendige forholdsreglene. VH VA figur 3.3.6: koble til strøm og last Du oppnår best resultat dersom UPS-enheten får lade batteriene i en periode på rundt to timer. Det er mulig å bruke UPS-enheten uten først å lade batteriet, men driftstiden kan da reduseres. OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

13 4 - Drift 4.1 Betjeningspanel figur 4.1: betjeningspanel bryter / lampe hovedfunksjon 1 - på -bryter slår på UPS-enheten og starter batterihurtigtesten (se 4.6). 2 - av -bryter slår av UPS-enheten. 3 - drift -lampe på når UPS-enheten er i drift. blinker hvis UPS-enheten er i hvilemodus. 4 - bypass -lampe på når UPS-enheten er i bypass-modus: inngangsstrømmen sendes direkte til belastningen. 5 - batteri -lampe På hvis UPS-enheten er i batteridrift: hvis nettspenningen faller og de interne batteriene leverer den påkrevde strømmen inntil de er utladet eller til nettspenningen kommer tilbake. 6 - alarm -lampe blinker i tilfelle av en alarm. 7 - driftskapasitet -lamperekke gjenværende batteritid for den gjeldende lastningen målt i % av maksimal batteritid for den gjeldende belastningen. 8 - last -lamperekke angir i hvor stor grad utganskapasiteten til UPS-enheten brukes av den gjeldende belastningen. Hvis lampene 25 % og 50 % er på, overstiger belastningen 50 % av den maksimale belastningen. Hvis alle 4 lampene er på, er enheten overbelastet. Siden dette er en unormal situasjon, vil alarmlampen også blinke. Du finner mer informasjon i seksjon OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

14 4.2 Oppstart Oppstart, nettspenning tilgjengelig 1 På frontdekselet: trykk raskt på tast 1 (1, figur 4.1). drift -lampen (som allerede blinker sakte) vil først blinke raskere, og etter noen sekunder vil den lyse kontinuerlig og angi at enheten har startet opp. Via programvare for UPS-overvåking: oppstart etter forsinkelse, se seksjon for mer informasjon. 2 Utstyret som er koblet til UPS-enheten kan nå slås på Oppstart, nettspenning tilgjengelig Hvis nettspenningen ikke er tilgjengelig (strømkabelen ikke er koblet til eller på grunn av strømbrudd): 1 Trykk på tast I inntil du hører et lydsignal. Lampene drift og batteri vil lyse. UPS-enheten virker nå med batteridrift: Batteriene lades ut. Se seksjon for mer informasjon om denne driftsmodusen. 4.3 Bruk: normal drift Normale driftsbetingelser nettforsyningen er tilstede, UPS-enheten er slått på, belastningen overstiger ikke UPS-enhetens kapasitet, og driftstemperaturen er under alarmnivået Avslutning ved lav belastning Hvis denne funksjonen er aktivert, vil UPS-enheten slås av ved strømbrudd dersom belastningen er lavere enn 5 % av maksimumsbelastningen. På denne måten unngås unødvendig utlading av batteriene. Enheten vil automatisk slå seg på igjen ved gjenopprettelse av strømforsyningen. Standardinnstillingen for Avslutning ved lav belastning er: aktivert. Innstillingen kan endres ved hjelp av overvåkingsprogramvaren for UPS-enheten. For mer informasjon se brukerveiledningen som leveres med programvaren. Hvis Avslutning ved lav belastning-funksjonen er aktivert, og belastningen er under grenseverdien på 5 %, vil 25% -lampen blinke som et varsel på at enheten vil slås av ved strømbrudd Slå av Ved normal drift, via betjeningspanelet: 1 Hold neste tasten 0 (2, figur 4.1) i ett sekund. Hvis UPS-enheten er slått av, vil utgangsstrømmen alltid være slått i noen sekunder for å sikre at tilkoblet utstyr kan startes på nytt. Under normal drift, ved hjelp av overvåkingsprogramvaren for UPS-enheten: 1 Slå av etter forsinkelse, se Under bypass-drift: se seksjon Under batteridrift: se seksjon Hvis det er nødvendig med elektrisk isolasjon, koble strømkabel fra veggstøpselet. OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

15 4.4 Bruk: status- og alarmindikatorer o statusindikasjoner operasjonsmodus! alarmer med lav prioritet unormale driftssituasjoner!! alarmer med høy prioritet situasjoner hvor den faktiske spenningen som sendes ut av UPS-enheten ikke lenger er garantert. Disse situasjonene må umiddelbart korrigeres. Situasjon Indikatorer på frontdekselet (figur 4.1) o Hvilemodus (4.4.1) o Under oppstart (4.4.11) o Normal drift (4.4.2) 0-3!! Ved bypass-drift (4.4.3) høy o Ved batteridrift (4.4.4) lav!! Lavt batterinivå (4.4.5) % høy! Bypass utenfor grenseverdiene (4.4.6) lav!! Overbelastning (4.4.7) høy! Bytt batteri (4.4.8) lav!/!! Generell alarm (4.4.9) høy/lav o Under avslutning (4.4.10) o!! Avslutning ved lav belastning aktivert, belastning < 5 % (4.3.2) Fase- og nøytral inngang reversert (4.4.12) % lav høy For informasjon om driftsmodi og tilsvarende indikasjoner, se og = intervall = kontinuerlig = antall lamper som kan være på, avhengig av driftskapasitet/belastning. 25% = 25 % -lampen blinker høy = 1 / 2 sekund lav = 1 / 5 sekund slå av lydsignalet: trykk på I -knappen. OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

16 4.4.1 Hvilemodus UPS-enheten sender ikke ut strøm, men batteriene lades. Se trinn 5 i seksjon Normal drift Se Ved bypass-drift UPS-enheten er utstyrt med en automatisk bypass-bryter. Denne bryteren overfører automatisk belastningen til nett-tilførselen dersom UPS-enheten ikke er i stand til å levere strøm på grunn av overbelastning eller overoppheting. Hvis alle fire belastningslampene lyser, skyldes bypass-driften overbelastning. Hvis bare de grønne belastningslampene lyser (den røde belastningslampen er av), skyldes bypass-driften overoppheting. Ta nødvendige forholdsregler: reduser lasten og/eller temperaturen. UPS-enheten vil bytte tilbake til normal drift når overbelastningen tas bort, eller temperaturen kommer under alarmnivået. Hvis det oppstår strømbrudd under bypass-drift, bytter UPS-enheten til batteridrift, og når batteriene til slutt utlades, sendes det ikke mer strøm fra enheten. Bypass-funksjonen kan overstyres, se seksjon og 4.5 for mer informasjon. Feilsikker bypass-drift: hvis UPS-enheten blir ødelagt, kan lasten byttes til bypass (dersom bypass-funksjonen ikke er overstyrt). Siden statusen til UPS-enheten ikke er kjent i denne situasjonen, kan indikasjonene på frontdekselet variere Ved batteridrift UPS-enheten bruker energien som er lagret i batteriene: se kapittel 9 Batterier levetid. Lamperaden som angir driftstid vil vise hvor lang driftstid som er igjen. UPS-enheten vil avsluttes: etter at batteriene er utladet (automatisk omstart), eller hvis tasten O trykkes (omstart via frontdekselet er påkrevd), eller hvis kommandoen UPS shutdown sendes av datamaskinen. Omstarten avhenger av innstillingen til auto restart -funksjonen. - hvis funksjonen er på, vil UPS-enheten automatisk starte på nytt når strømmen kommer tilbake. - hvis funksjonen er av, kreves manuell omstart, enten slik det er beskrevet i trinn 1 i seksjon 4.2.1, eller via programvaren for UPS-administrasjon. Standardinnstillingen er at auto restart -funksjonen er på. Innstillingen kan endres ved hjelp av overvåkingsprogramvaren for UPS-enheten. For mer informasjon se brukerveiledningen som leveres med programvaren Lavt batterinivå (driftstid mot slutten) Hvis 25 %-lampen begynner å blinke under batteridrift, er batteriene nesten utladet. Gjenstående driftstid er under 2 minutter (standardinnstilling, justerbar via overvåkingsprogramvaren for UPS-enheten). Kontrollert avslutning av datautstyr er absolutt påkrevd på dette tidspunktet. Hvis UPS-enheten har 100 % belastning, må avslutningsprosedyren fullføres innen 2 minutter etter at alarmen for lavt batteri startet. Hvis bare deler av UPS-enhetens kapasitet benyttes, kan denne perioden være lenger. Dersom batteriene er gamle, kan perioden være kortere. Når batteriene er utladet, kan ikke UPS-enheten lenger levere strøm til det tilkoblede utstyret Bypass utenfor grenseverdiene Nettspenningen eller nettfrekvensen er utenfor toleransegrensene for bypass-inngangen, men innenfor toleransegrensene for UPS-enheten (se kapittel 9). Bypass-drift kan ikke benyttes: Hvis UPS-enheten ikke kan levere strømmen som kreves, kuttes strømmen som sendes ut. Hvis frekvensen på inngangsstrømmen ofte er utenfor toleransegrensene (som gjør at bypass-drift ikke kan benyttes og at det genereres en alarm), kan det være nyttig å koble ut bypass-funksjonen. UPS-enheten fungerer da som en UPS-enhet uten automatisk bypass-bryter. Se kapittel 4.5. OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

17 4.4.7 Overbelastning Strømmen som kreves, overstiger UPS-enhetens normale kapasitet. Alarmen oppstår når belastningen er over 100 %. Hvis belastningen overstiger 150 %, bytter UPS-enheten automatisk til bypass-modus, forutsatt at betingelsene for bypass-drift tilfredsstilles. Hvis en overbelastning på mellom 100 og 150 % opprettholdes over lengre tid, vil UPS-enheten også bytte til bypass-drift. Under overbelastning kan UPS-enheten slå seg av automatisk i løpet av få minutter (avhengig av belastning), og strømmen ut kuttes: Hvis bytte til bypass-modus ikke kan skje (se seksjon 4.4.6), eller hvis bypass-funksjonen er koblet ut (se kapittel 4.5), eller hvis UPS-enheten er på batteridrift (se seksjon 4.4.4). For å unngå disse problemene, må du forsikre deg om at strømkravene til det beskyttede utstyret er innenfor UPS-enhetens grenser Bytt batteri Enten er batteriene slitt ut kjemisk, eller så er det feil i batterikablingen (inkludert sikringen). Hvis batteriene er gamle, må de byttes så snart som mulig for å sikre full beskyttelse for utstyret ditt (se kapittel 7.4). Det kan hende at bytt batteri -alarmen oppstår etter en test du startet umiddelbart etter installasjonen eller et strømbrudd. I dette tilfellet kan det hende at alarmen er uriktig, siden batteriene delvis kan ha blitt utladet under transport eller lagring, eller under strømbruddet. La UPS-enheten lade batteriene på nytt. Se også kapittel Generell alarm Generell alarm omfatter en rekke alarmer, og lydsignalet angir hvilken alarm som er aktiv: 1 / 2 sekund: Generell feil Overbelastning (se seksjon 4.4.7) Overoppheting Utgangsstrøm utenfor toleransegrensene 1 / 5 sekund: Ladefeil Bypass utenfor grenseverdiene (se seksjon 4.4.6) Bytt batteri (se seksjon 4.4.8) Under avslutning Programvaren for overvåking av UPS-enheten lar deg sette UPS-enheten i hvilemodus etter en programmerbar forsinkelse. Under nedtellingen vil drift -lampen lyse to ganger i sekunder, og du vil høre et lydsignal hvert femte sekund Under oppstart Programvaren for overvåking av UPS-enheten lar deg starte opp UPS-enheten etter en programmerbar forsinkelse. Under denne forsinkelsen vil drift -lampen blinke 2 ganger i sekunder P-N (fase/nøytral) reversering Hvis angivelse av fase/nøytral-reversering er koblet til, vil UPS-enheten angi om spenningen mellom nøytral og jord i UPS-inngangen overskrider en bestemt verdi (det vil si fase og nøytral er reversert i et jordet system i UPS-inngangen). Dette er en potensielt utrygg situasjon, og både drift - og alarm -lampene vil blinke raskt, og du vil høre et lydsignal. Reversering av nettpluggen vil forhindre denne situasjonen og slå av alarmen. I tilfelle systemet ikke er jordet, bør denne angivelsen slås av. Standardinnstillingen er at denne indikasjonen er: slått på. Endring av innstillingen er beskrevet i kapittel 4.5. OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

18 4.5 Bruk: oppsettsmodus I oppsettsmodus kan følgende parametere endres: utgangsspenning: 220 / 230 / 240 Vac. bypass: aktivere /deaktivere (se seksjon 4.4.6). Indikasjon av P-N (fase/nøytral) reversering aktivere /deaktivere (se seksjon ). utgangsfrekvens: 50 / 60 Hz Du kan bare bruke oppsettsmodus hvis UPS-enheten er i hvilemodus: koblet til et veggstøpsel med spenning, og avslått ("drift"-lampen blinker). 1. Trykk O -tasten og hold den nede mens du samtidig trykker I -tasten. Slipp begge tastene. Oppsettssekvensen starter med oppsett av utgangsspenningen, angitt av at drift -lampen blinker. 2 Bla gjennom de fire funksjonene med I -tasten. En av lampene drift, bypass, batteri eller alarm vil blinke for å angi den valgte funksjonen (se figur 4.5). 3 Bla gjennom innstillingene til den valgte funksjonen ved å trykke på O -tasten. Lampene i lamperekken for driftstid viser innstillingen. 4 Lagre de nye innstillingene og gå ut av oppsettsmodus: Trykk 1 -tasten og hold den nede mens du samtidig trykker 0 -tasten. Slipp begge tastene. - LEDs utgangsspenning 220 Vac 230 Vac 240 Vac bypass deaktivert aktivert P-N-rev.-indikator deaktivert aktivert utgangsfrekvens 50 Hz 60 Hz figur 4.5: oppsettsmeny MERK Enheten kan brukes som en frekvensomformer: hvis inngangsfrekvensen er mellom 45 og 66 Hz, kan utgangsfrekvensen settes til 50 eller 60 Hz. Hvis enheten brukes som en frekvensomformer, er ikke bypass-funksjonen tilgjengelig. Dette gjør at et lydsignal kontinuerlig genereres. For å unngå dette, anbefaler vi at bypass-funksjonen deaktiveres. ADVARSEL Endring av utgangsfrekvensen kan føre til skade på utstyr som er koblet til utgangskontaktene på UPS-enheten. Vær sikker på at den nye frekvensen passer for utstyret som er koblet til. OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

19 4.6 Batteriadministrasjon Maksimal batterilevetid og pålitelighet oppnås ved hjelp av følgende funksjoner: Hurtigtest av batteri Hurtigtesten av batteriet kontrollerer om batterienes og batterikablenes tilstand er god. Hvis hurtigtesten viser er batteriene er nær ved å være utslitt, genereres alarmen "bytt batteri" (se seksjon 4.4.8). Batteriene må byttes så raskt som mulig (se kapittel 7.4). Automatisk batteritest VH Series UPS-enheten utfører periodiske automatisk batteritester: 5 timer fra den ble slått på. 5 timer etter at strømmen har kommet tilbake etter et strømbrudd, og 30 dager fra siste batteritest. Manuell batteritest Hurtigtest av batteriene kan startes manuelt - enten via frontdekselet ved å holde nede I -knappen i 5 sekunder under normal drift, - eller via programvaren for UPS-overvåking. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerveiledningen til programvaren. MERK Hvis testen startes manuelt umiddelbart etter installasjonen eller etter et strømbrudd, kan UPSenheten generere en uriktig bytt batteri -alarm siden batteriene kan ha blitt helt eller delvis utladet under transport/lagring, eller under strømbruddet. Dyp batteritest En dyp batteritest kan startes via programvaren for UPS-enheten gjennom USB-porten, kontrollerer den faktiske batterikapasiteten for å sikre nøyaktig forutsigelse av driftstiden. Under en dyp batteritest vil batteriene lades ut inntil alarmterskelen for lavt batterinivå nås. Vær oppmerksom på at driftstiden umiddelbart etter en dyp batteritest vil være kort. La UPS-enheten lade batteriene på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerveiledningen til programvaren. Temperaturkompensert batteriladning Denne funksjonen justerer batteriladespenningen i henhold til romtemperaturen. Dette unngår problemer med dårlig lading av batteriene når det er kaldt, og overlading av batteriene når det er varmt. Belastningsavhengig batterispenning Batterispenningen som tillates, er avhengig av utladingsstrømmen: jo høyere strømmen er, jo lavere er utladingsspenningen til batteriet. På denne måten oppnås maksimal batterikapasitet uten å tillate overutlading. Overutlading ville resultert i kortere batterilevetid, og at batteriet ikke ville kunne gjenopprette normal kapasitet etter utlading. Automatisk oppfyllingslading Denne funksjonen reduserer tiden det tar å lade opp batteriene: Et fullstendig utladet batteri lades opp til 90 % kapasitet i løpet av halvannen time, gitt at utladingen skjedde med 100 % belastning. OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

20 5 - Kommunikasjon 5.1 USB-port USB-porten er en grensesnittport som muliggjør avansert kommunikasjon mellom UPS-enheten og datamaskinen (UPS-programvare er påkrevet). Grensesnittporten virker så snart nettledningen kobles til et støpsel, selv om UPS-enheten er slått av. For mer informasjon se brukerveiledningen som leveres med programvaren. Vi anbefaler sterkt at bare original programvare fra GE Digital Energy brukes sammen med grensesnittporten. 5.2 RJ 11-port RJ 11-porten er en kontaktgrensesnittport. Pinne Funksjon 1 Nettfeil 2 Generell alarm 3 Lavt batteri 4 Bypass-drift 5 Fjernavslutning av UPS / RxD 6 Jord figur 5.2 1) Aktiv dersom utgangsspenningen til UPS-enheten ikke lenger garanteres av andre grunner en de som angis av pinne 1, 3 og 4. Alarmene vises i seksjon USB/RS232/Relégrensesnittkort (tilleggsutstyr) Dette kortet er utstyrt med: USB-port som beskrevet i kapittel 5.1. RS232-port. Potensialfrie relékontakter for følgende alarmer: - Nettfeil - Generell alarm - Lavt batteri - Bypass-modus aktiv For mer informasjon se brukerveiledningen som leveres med grensesnittkortet. OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

21 6 - Tillegg: utvidet driftstid (VH Series ) Utvidet driftstid kan oppnås ved tilkobling av eksterne batteripakker til UPS-enheten. I dette tilfellet må UPSenheten informeres om den nye totale batterikapasiteten for å sikre nøyaktig beregning av gjenværende driftstid (ta kontakt med forhandleren din). Avhengig av ladetilstanden til de nye batteriene, kan de nye driftstidsberegningene midlertidig være unøyaktige. Tilleggsbatteriene øker ladetiden for enheten, men all annen operasjonell informasjon er den samme som for standardmodellene. Det er ikke tillatt å koble en ekstern lader til UPS-enheten! 7 - Vedlikehold 7.1 Sikkerhet FARE Når UPS-enheten er i drift, er alle de elektroniske delene koblet direkte til strømnettet, og alle interne deler, deriblant batteriet, er utsatt for høyspenning. Selv etter at enheten er koblet fra nettet, vil alle delene i UPS-enheten, deriblant batteriene, lede farlige spenninger (bortsett fra RJ 11- og USB-portene). For din egen sikkerhets skyld skal bare autorisert servicepersonell fjerne kabinettdekselet. Du kan finne mer informasjon i kapittel Generelt GE Digital Energy VH Series UPS-enheten er så godt som vedlikeholdsfri: kontroller at miljøbetingelsene er gode, og at luftinntak og ventiler er støvfrie. Vennligst les kapittel 3.2. MERK Bortsett fra bytte av batterier skal vedlikeholds- og servicearbeid utføres av kvalifisert personell. Du kan finne mer informasjon i kapittel Resirkulere UPS-enheten ved slutten av levetiden MERK Dette produktet er utformet med tanke på respekt for miljøet, og bruker material og komponenter som respekterer regler for økologisk utforming. Enheten inneholder ikke KFK (klorfluorkarboner) eller HKFK (hydroklorfluorkarboner). Batteriene inneholder bly, som er skadelig for miljøet. Batteriene må behandles som spesialavfall, eller resirkuleres på riktig måte. Du må følge de lokale myndighetenes krav til for resirkulering og kassering av batteriene. GE Consumer & Industrial anbefaler at UPS-utstyret ved slutten av levetiden resirkuleres i henhold til de lokal myndighetene krav. OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

22 7.4 Batterier Generelt Batterilevetiden er fra 3 til 6 år, avhengig av driftstemperatur, og hvor ofte de lades ut. Gode batterier er grunnleggende for ytelsen til UPS-enheten, og det utføres med jevne mellomrom automatisk en rask batteritest for å sikre feilfri drift (se seksjon 4.6). Når batteriets tilstand er kritisk, aktiveres en "bytt batteri"-alarm (se seksjon 4.4.8). Bytt batteriene så raskt som mulig, og gå videre til seksjon MERK Bytte batterier Under gitte betingelser kan en manuell batteritest resultere i en uriktig alarm: Les kapittel 4.6 "Hurtigtest av batterier" for mer informasjon. Se på figur Den viser modellen VH Series 3000 VA. Batterikonfigurasjonen til de andre modellene kan være forskjellig, men det grunnleggende prinsippet er det samme for alle modellene i serien. MERK Under bytte av batterier vil ikke UPS-enheten være i stand til å levere strøm i tilfelle strømbrudd! Det anbefales at lasten slås av før likestrømskontakten trekkes ut (som vist i trinn 2). 1. Fjern plastdekselet fra UPSkabinettet (og/eller batterikabinettet). 2. Koble fra likestrømskontakten. 3. Løsne de fire skruene som holder batteriskuffen. 4. Trekk ut batteriskuffen. Vær forsiktig: Den kan være tung! 5. Sett den nye batteriskuffen inn i UPS-enheten, og fest den med de fire skruene. 6. Koble til likestrømskontakten. 7. Installere frontdekselet. figur Hvis du bare vil bytte batteriene og ikke hele batteriskuffen, ta kontakt med forhandleren din. Generelle retningslinjer: Når du bytter batterier, bruk bare batterier av samme type og størrelse. Du må aldri kortslutte batteriterminalene. Kortslutning kan føre til at batteriet begynner å brenne. Når du jobber med batterier, ta av klokker, ringer og andre metallobjekter, og bruk bare isolert verktøy. Unngå lading i en forseglet beholder. Batterier må kasseres på riktig måte: Du må følge de lokale myndighetenes krav til for resirkulering og kassering av batteriene. Ikke utsett batteriene for ild: De kan eksplodere. Ikke ta batteriene fra hverandre, eller sett dem sammen. Innholdet (elektrolytt) kan være ekstremt giftig. Hvis du får elektrolytt på deg, skyll umiddelbart med mye vann. Får du elektrolytt i øyet, skyll med vann, og kontakt lege. Ikke kast batteriene, behandle dem som spesialavfall. OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

23 8 - Feilsøking Når det oppstår feil, sjekk først eksterne faktorer (for eksempel koblinger, temperatur, fuktighet eller belastning) for å finne ut om problemet skyldes enheten eller miljøet. Kontroller deretter varmebryteren: Den kan ha blitt utløst. Hvis dette er tilfellet, tilbakestill den (se figur a/b), og forsikre deg om at UPS-enheten ikke er overbelastet. Følgende diagram er kun en enkel kontrolliste for feilsøking. Hvis den foreslåtte løsningen ikke fungerer eller informasjonene er utilstrekkelige til å løse problemet, vennligst ta kontakt med din forhandler eller gå til Problem Mulig årsak Løsning Varmebryteren (TCB) har løst seg ut UPS-enheten kan ikke slås på (uten å bruke batteristart), og utgangsstrømmen har vært av i noen sekunder. (se også seksjon 4.3.3) UPS-enheten slår seg av automatisk Lampene drift og alarm lyser, det kommer et lydsignal hvert 1 / 2 sekund, UPS-enheten starter ikke. Lampene drift og alarm lyser, det kommer et lydsignal hvert 1 / 5 sekund, Overbelastning av UPS-enheten Reduser belastningen, tilbakestill bryteren (2, figur a/b). Systemfeil Kontakt forhandleren eller gå til Nettledningen er ikke tilkoblet Les seksjon Koble til nettledningen Defekt veggkontakt eller tilførselsspenning utenfor grensene Varmebryteren har løst seg ut. UPS-enheten er overopphetet Nettfeil, batteriet er utladet Programmert avslutning er under utførelse. Lasten er under 5 % av maksimalbelastningen, og det er ikke strøm på linjen. (Avslutning uten last er aktivert, se seksjon 4.3.2) Fase og nøytral inngang er reversert i UPS-inngangen i et jordet system. Batteritest umiddelbart etter installasjon eller strømbrudd. Batteritesten viser svake batterier. Kontakt en kvalifisert elektriker. Se over. La UPS-enheten kjøle seg ned. Vent til strømmen kommer tilbake. Se seksjon Vent til strømmen kommer tilbake. I et jordet system, reverser tilførselskontakten. I andre systemer, deaktiver angivelsen. Se seksjon og 4.5. Hvis du er i tvil, ta kontakt med en kvalifisert elektriker. La UPS-enheten lade batteriene på nytt. Les kapittel 7.4, og bytt batterier. OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

24 9 - Tekniske spesifikasjoner VH Series : Grenseytelser Voltampere (VA) med datamaskinbelastning : Watt (W) med motstandslast : Inngangsvarmebryter (A) : Intern inngangsikring 250V, treg (A) : Inngangsomformer Inngangsspenning vekselstrøm : V Område for inngangsspenning vekselstrøm : 100% lader: V 70% lader: V inngang >280 Vac: UPS-enheten bytter til batteridrift Minimal oppstartsspenning vekselstrøm : 170 V (for alle laster) Kurveform inngangsstrøm : sinusformet, lik eller bedre enn EN (IEC 555-2) Inngangsstrøm (A) ved nominell inngangsspenning : Inngangseffektfaktor : 1 Inngangsfrekvensområde : Hz Innkoblingsstrøm : ingen Utgangsomformer Utgangsspenning vekselstrøm : 220 / 230 / 240 V (valgfri) Toleranse for utgangsspenning vekselstrøm : ± 2% Utgangsfrekvens: : 50 eller 60 Hz, kan velges på frontdeksel Område for utgangsfrekvens : nominell ± 0.15% hvis den ikke er synkronisert med nettet Kurveform utgangsstrøm : sinusformet Harmonisk forstyrrelse : < 2 % (typisk 1 %) med lineær belastning Kraftfaktor : 0.7 Amplitudefaktor (topp til effektiv-strøm) : passende for laster med amplitudefaktor på opptil 6:1 Kapasitet for utgangskontakter : maksimalt 10 A per utgang (en utgang på VH Series 3000 VA har 16 A) Bypass Område for inngangsspenning vekselstrøm : valgt utgangsspenning +15 % -10 % Sporingsintervall for frekvens : 2 Hz/sekund Område for frekvenssporing : nominell ± 10% Fasedifferanse : < 7º Typisk overføringshastighet, millisekunder : 1 Overbelastningskapasitet Overbelastningsoppførsel under batteridrift Overbelastningsoppførsel under bypass-drift : fullt beskyttet mot overbelastning og kortslutninger : 110 % i 5 minutter : 150 % i 5 sekunder : avhengig av varmebryteren (TCB) typisk: 125 % av TCB-verdien i 200 sekunder 200% av TCB-verdien i 10 sekunder 300% av TCB-verdien i 4 sekunder Batterier (angivelser for 25ºC) Nominell spenning (Vdc) : Antall / Ah batterier : 3 / 7 3 / 7 3 / 9 6 / 7 6 / 9 Type : forseglet bly/syre, vedlikeholdsfritt Levetid : inntil 6 år (avhengig av bruk) Ladestrøm : 1,7 A Batteriladetid (batteri utladet med 100 % belastning) : 1,5 timer for 90 % kapasitet, standardbatteri Driftstid i minutter ved typisk last (75%) : VA/Watt 100/70 : >180 > /210 : /490 : /700 : /1050 : /1400 : /2100 : Generelt Vekt UPS (kg) : Dimensjoner UPS (hxbxd, vertikal montering) : 440x87x472mm 440x87x547mm Vekt 14Ah batteripakke 36Vdc / 72V (kg) : 29 / 47 Dimensjoner batteripakke 36 Vdc/72Vdc (hxbxd, vertikal montering) : 440x87x472mm / 440x87x547mm Kabinettet / beskyttelse : stålplast / IP20 Miljø Sikkerhet : EN (EN 60950) Elektromagnetisk kompatibilitet : EN Romtemperatur : -10 til +40ºC Hørbar støy på 1 meters avstand : < 45 db(a), avhengig av last og temperatur Maks. relativ fuktighet : 95% (ikke-kondenserende) OPM_VHE_XXX_0K7_3K0_XNO_V Brukerhåndbok VH Series UPS 1.0 (NO)

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro 11 3-5-6-8-10 kva Metric Power Systems Telefon: 22 76 40 00 Telefax: 22 76 40 50 Website www.metric.no LanPro UPS Technology for the Digital World. ver 2.0

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Vekselstrøm for Business-Critical Continuity Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Bruksanvisning INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER..............................................1 LAGRE DISSE

Detaljer

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a Installering og bruk Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 Vac Tårn su0835a Smart-UPS TM SR1 Avbruddssikker strømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 Vac Tårn Norsk

Detaljer

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U Brukerhåndbok Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning SUA5000 VA 208/230 Vac SUA3000 VA 200 Vac rack-montert 5U Introduksjon Introduksjon Om denne UPS-en Den avbruddsfrie strømforsyningen (UPS = Uninterruptible

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning Brukerhåndbok Norsk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning 990-2975 09/2006 Introduksjon Om denne UPS-en APC (American Power Conversion) UPS

Detaljer

Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning

Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning Tårn/rack-montert 5U 5000 VA 208/230 V vs Norsk 990-8500A 04/2008 Innhold Introduksjon.................................................. 1 Om denne UPS-en............................................1

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 07/2013 Rev00 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler brukerhåndbok 1 2 Norsk Innhold Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler Kapittel 2 3 Beskrivelse av Inogen One G3 oksygenkonsentrator 3 Viktige deler for Inogen One G3

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

DirectPower Drivsystem for elektrisk sykkel. Instruksjoner for bruk

DirectPower Drivsystem for elektrisk sykkel. Instruksjoner for bruk DirectPower Drivsystem for elektrisk sykkel Instruksjoner for bruk Innhold 1 Innledende kommentarer om sikkerhetsinstruksjoner... 1 1.1 Symboler... 1 2 Sikkerhetsinstruksjoner... 2 2.1 Tiltenkt bruk...

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Maskinvarehåndbok. Modell: TSP143IIU

Maskinvarehåndbok. Modell: TSP143IIU Maskinvarehåndbok Modell: TSP143IIU Anerkjennelse av varemerker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bekjentgjørelse Med enerett. Reproduksjon av denne håndboken i noen som helst form er ikke tillatt uten

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

Galaxy VM. 160 225 kva 480 V, 160 200 kva 400 V. Drift 05/2014. www.schneider-electric.com

Galaxy VM. 160 225 kva 480 V, 160 200 kva 400 V. Drift 05/2014. www.schneider-electric.com Galaxy VM 160 225 kva 480 V, 160 200 kva 400 V Drift 05/2014 www.schneider-electric.com Juridisk informasjon Merkenavnet Schneider Electric og andre registrerte varemerker for Schneider Electric Industries

Detaljer

Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645

Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645 Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645 Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645 Merk Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

Welch Allyn 1500 Patient Monitor

Welch Allyn 1500 Patient Monitor Welch Allyn 1500 Patient Monitor Bruksanvisning Programvareversjon 1.1.X ii Welch Allyn 1500 Patient Monitor 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å støtte den tiltenkte bruken av produktet som er beskrevet

Detaljer

Digital Color Printer

Digital Color Printer 2-059-516-32 (1) Digital Color Printer Bruksanvisning UP-D55 2004 Sony Corporation ADVARSEL For å redusere risikoen for brann eller støt, må ikke enheten utsettes for regn eller fuktighet. For å unngå

Detaljer

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning NO www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning 100666-07 A, Gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Takk for at du valgte

Detaljer

Spesifikk informasjon om produktsikkerhet og -forskrifter for GE Digital Energy elektrisk utstyr-produkter. Digital Energy.

Spesifikk informasjon om produktsikkerhet og -forskrifter for GE Digital Energy elektrisk utstyr-produkter. Digital Energy. Tittelblad Digital Energy Spesifikk informasjon om produktsikkerhet og -forskrifter for GE Digital Energy elektrisk utstyr-produkter GEs utgivelseskode: GET-8545 Copyright 2011 GE Digital Energy GE Digital

Detaljer

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 Innhold Generell Sikkerhet & Vedlikeholds Informasjon... 1 1.1 Hvem kan bruke dette utstyret... 1 1.2 Arbeidsplass Sikkerhet... 1 1.3 Utstyr Sikkerhet...

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer