1. Innledning og bakgrunn Prosessen frem mot den endelige planen Mandat Sentrale føringer Begrepsavklaringer:...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning og bakgrunn...3. 2. Prosessen frem mot den endelige planen...3. 3. Mandat...4. 4. Sentrale føringer...4. 5. Begrepsavklaringer:..."

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning og bakgrunn Prosessen frem mot den endelige planen Mandat Sentrale føringer Begrepsavklaringer: Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) Digitale ferdigheter Digital kompetanse Digitale verktøy Dagens digitale verktøy Morgendagens digitale verktøy Overordnede mål Mål og prioriterte tiltak for digitale verktøy Mål og prioriterte tiltak for digital kompetanse Tiltak felles for skole og barnehage Lokale ikt planer i barnehage og skole Pedagogiske personalets digitale kompetanse Grunnleggende ferdigheter Læringsplattformen Fronter Tiltak skole: Pedagogisk programvare Tiltak barnehage: Rammeplan for barnehagen innhold Digital kompetanse i barnehage

3 1. Innledning og bakgrunn Målet med planen er å styrke og systematisere elevers/barns og ansattes tilegning av digital kompetanse og sikre gode digitale prosesser i barnehage og skolehverdagen Utviklingen innen digitale verktøy og kravene til digitale ferdigheter har de siste årene stilt større krav til gruppene innen barnehage og skole. Bruk av digitale verktøy og behovet for digital kompetanse ble så tidlig som i 2003 vektlagt da Stortingsmelding nr 30 ( ) ble vedtatt. Der stod det blant annet følgende: Meldingen fremhever det å kunne uttrykke seg muntlig, lese, skrive, regne og bruke digitale verktøy I forskriften Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem grunnleggende ferdighetene. Dette stiller krav til virksomhetenes evne til å anskaffe, planlegge, tilrettelegge, og gjennomføre pedagogiske opplegg som inkluderer digitale verktøy. Gjennom infrastruktur, god dekning av utstyr og kompetanse til å bruke utstyret, vil virksomhetene legge grunnlag for å kunne oppnå de mål som ligger i rammeplan, forskrifter og denne planen. For å vise det store omfanget av kompetansemål knyttet til fag i grunnskolen, blir dette lagt ved som et vedlegg. Videre er det også igjennom Rammeplanen for barnehager, kommet oppfordringer til at også disse virksomhetene bør ta i bruk digitale verktøy i den daglige driften. Vi ønsker i denne planen å gå litt videre, og beslutte at alle i planens målgruppe skal bruke digitale verktøy. 2. Prosessen frem mot den endelige planen Arbeidet med planen har foregått på en noe utradisjonell måte. Styringsgruppa har valgt å bruke den digitale læringsplattformen Fronter, for et bredt digitalt samarbeid i skolesektoren. Ansatte som ønsker å komme med innspill, eller delta i diskusjonsgrupper, har hatt mulighet til dette. Videre har de lokale ikt ansvarlige på skolene hatt jevnlig dialog og meningsytringer igjennom spesielle digitale rom og annen digital kommunikasjon, dedikert for denne gruppen. I tillegg har det, siden høsten 2007, vært initiert en pilot i oppvekstområdet Brattås Heistad, med fokus på å lage et kvalifiseringssystem, kalt Grenlandskortet. Dette skal fungere som en målbar ressurs for den totale digitale kompetansen hos det enkelte individ. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt, men har vært brukt parallelt til utarbeidelse av noen punkter i denne planen med spesielt fokus på barnehage. Styringsgruppen har bestått av kommunalsjefen for barn og unge Inger Lysa, virksomhetsleder for skole ved Tom Stormyr, virksomhetsleder for barnehage ved Trude Kausland Eide, virksomhetsleder for itavdelingen Terje Odden og virksomhetsleder for Utviklingsavdelingen Kjell Meen. Planen er skrevet av, pedagogisk it konsulent ved Utviklingsavdelingen, Rune Melgård. 3

4 3. Mandat IKT planen skal være styrende i forhold til elevers/barns tilegning av digitale kompetanse. Planen skal fastsette kommunens ambisjonsnivå mht digital kompetanse i barnehage og grunnskole Planen skal være sentralt førende på følgende punkter: angi hvilke tiltak som må iverksettes for å nå målsettingene angi tidsperspektiver prioritere tiltakene Planen skal være et styringsdokument for lokale planer: utvikling av digital kompetanse hos barn og unge i Porsgrunns barnehager og skoler. utvikling av virksomhetenes og medarbeidernes digitale kompetanse valg av metoder og verktøy i opplæringen utarbeidelse av virksomhetenes mål og planer på området 4. Sentrale føringer Følgende sentrale føringer, vedtatte dokumenter og hefter ligger til grunn for denne ikt planen: LK06 Kunnskapsløftet Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementet 2006 Temahefte om Ikt i barnehage, Nina Bølgan Stortingsmelding nr 30 ( ): Kultur for læring Stortingsmelding nr 16 ( ): Og ingen stod igjen Stortingsmelding nr 17 ( ): Eit informasjonssamfunn for alle Stortingsmelding nr 23 ( ): Språk bygger broer Stortingsmelding nr 31 ( ): Kvalitet i skolen ekommune 2012 lokal digital agenda 4

5 5. Begrepsavklaringer: 5.1 Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) Med informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) menes teknologi som gjør det mulig elektronisk å samle inn data, lagre, bearbeide, presentere og distribuere informasjon Digitale ferdigheter Det har lenge vært en tradisjon for å tro at så lenge man setter et barn ved en maskin, vil den digitale kompetansen komme av seg selv. Forskning viser at det ikke hjelper å bare utstyre ansatte og barn med digitale verktøy, det må også satses på innhold i form av programvare og kompetanse til å bruke verktøyene hensiktsmessig og effektivt. Det er først når en har tatt i bruk digitale verktøy, i en arbeids og læringsprosess, og igjennom testing kan dokumentere faglig progresjon og påvise digitale ferdigheter. 5.3 Digital kompetanse I utredningen En digital skolehverdag publisert av ITU, defineres digital kompetanse slik: Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskap, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet I Stortingsmelding 31 ( ) Kvalitet i skolen foreslår departementet følgende: 5.5 Tettere oppfølging Departementet vil videreutvikle kvalitetsvurderingssystemet. Det vil blant annet bli vurdert innføring av nasjonale prøver i digital kompetanse på ungdomstrinnet, og det skal utvikles utvalgsprøver på ungdomstrinnet og flere frivillige kartleggingsprøver 5.4 Digitale verktøy Med digitale verktøy mener vi alle elektroniske hjelpemidler som virksomheten har til sin disposisjon for å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning og aktiviteter Dagens digitale verktøy Følgende verktøy er i dag vanlig i virksomhetene: Pc/Tynn klient Skjerm og projektorer Tastatur/Mus Skriver og Skanner 5

6 Eksterne lagringsenheter som usb pinne/minnepinne Digitale foto og videokameraer I tillegg kommer spesialpedagogiske hjelpemidler som er innvilget elever/barn ved særskilte behov Morgendagens digitale verktøy I tiden fremover vil vi se at også følgende verktøy vil være aktuelle å bruke i gjennomføringen av læringsaktiviteter i skole og barnehage. Dersom virksomhetene planlegger å ta i bruk disse verktøyene må personalet få en grundig opplæring i, og legge planer for bruken av disse verktøyene. Et flertall av elevene i skolen har i dag en mobiltelefon tilgjengelig. Mange av disse telefonene har i dag gode digitale kameraer og kan gjøre enkle video opptak. Gjennom systematisk og planlagt bruk, kan dette være med å dokumentere ulike læringsaktiviteter og prosesser for elevene. GPS (Global Positioning System) Enkelte barnehager har begynt med Geocaching. Dette er en form for skattejakt der skatten er markert inn på gps kartene. I tillegg kan disse verktøyene brukes på ekskursjoner i skolen og i arbeidet med kart og kartforståelse Interaktive tavler. Tavler som med hjelp av digitale verktøy og elektronisk tilkobling kan brukes i samhandling med elevene i forskjellige læringsprosesser, i alle fag. 6. Overordnede mål 1. Alle elever skal ha mulighet til daglig bruk av digitale verktøy 2. Alt pedagogisk personale, i barnehage og skole, skal ha sin egen bærbare maskin 3. Skolene i Porsgrunn skal i planperioden ha en målbar forbedring av resultatene av de ikt baserte eksamenene. 4. Når departementets nasjonale prøver for digital kompetanse ligger klar, skal vi gjennomføre og oppnå best resultat i Telemark 5. Alle virksomheter skal utarbeide en plan for kompetansehevning til de kravene som er satt i denne planen innen våren Skolene og barnehagene skal i løpet av høsten 2008 ha en felles programvarepakke som sikrer gode forutsetninger for å jobbe med de digitale kompetansemålene, ref vedlegg, i Kunnskapsløftet og Rammeplanen for barnehage 7. I barnehagene skal alle barn få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap 8. Barnehagene skal være fullverdige brukere av Fronter i løpet av planperioden 6

7 6.1.1 Mål og prioriterte tiltak for digitale verktøy Overordnet mål nr: Tiltak Ansvar Økonomi Tidsperspektiv Målgruppe 1. Alle elever skal ha mulighet til daglig bruk av digitale verktøy Anskaffelse av digitale verktøy Virksomhetsleder sammen med den/de Bruk av ekstrabevilling fra bystyret. Sommeren 2009 lokale ikt ansvarlige og it avdeling Årlig driftsbudsjett. Fra 2009 til 2011 Barneskole Anskaffe tilstrekkelig med maskiner på ungdomstrinnet. Virksomhetsleder sammen med den/de lokale ikt ansvarlige og it avdeling Bruk av ekstrabevilling fra bystyret. Innen utgangen av 2008 Årlig driftsbudsjett. Fra 2009 til 2011 Ungdomskole 7. I barnehagene skal alle barn få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Anskaffe maskiner og programvare til barnehagene Etablere nettverk i infrastrukturen i avdelingene Virksomhetsleder, pedagogiske ledere Virksomhetsleder og it avdeling Eget driftsbudsjett, eller overtakelse av kurant utstyr Start høsten 2008 og ut planperioden Barnehage Eget driftsbudsjett Barnehage 2. Alt pedagogisk personale, i barnehage og skole, skal ha sin egen bærbare maskin Pedagogisk personale disponerer egne bærbare maskiner, samt opplæring i bruk av forskjellige digitale verktøy Utviklingsavdelingen og virksomhetene Fra nyanskaffelse i virksomheten Barnehage og skole 7

8 6.1.2 Mål og prioriterte tiltak for digital kompetanse Overordnet mål nr: Tiltak Ansvar Økonomi Tidsperspektiv Målgruppe 6. Skolene og barnehagene skal i løpet av høsten 2008 ha en felles programvarepakke som sikrer gode forutsetninger for å jobbe med de digitale kompetansemålene, ref vedlegg, i Kunnskapsløftet og Rammeplanen for barnehage. Kartlegging av samlet digital kompetanse i virksomhetene Kommunen tilbyr kurs i forskjellige grunnleggende tema. Anskaffe pedagogisk programvare, sørge for opplæring i bruken av pedagogisk programvare Virksomhetsleder og Utviklingsavdelingen Virksomhetsleder og Utviklingsavdelingen Virksomhetene, utviklingsavdelingen og itavdelingen. Noe dekkes over eget budsjett, noe kjøpes inn eksternt. Bruk av ekstrabevilling fra bystyret og egne budsjetter Kartlegging gjennomføres høsten 2008, Kompetanseplaner iverksettes våren 2009 og fremover til Grenlandskortet er på plass. Igangsettes umiddelbart Barnehage og skole Barnehage og skole Barnehage og skole 8. Barnehagene skal være fullverdige brukere av Fronter i løpet av planperioden Kjøpe inn lisenser, opprette struktur og sette i gang grunnleggende opplæring av ansatte Virksomhetsleder og utviklingsavdelingen Starter ved ferdig implementering av aktuell programvare. Høsten 2008 og utover. Barnehage 5. Alle virksomheter skal utarbeide en plan for kompetansehevning til de kravene som er satt i denne planen innen våren Utarbeidelse av lokale ikt planer i virksomhetene. Fagnettverk for digital kompetanse Barnehagen og skolene, utviklingsavdelingen Igangsettes høsten 2008 Barnehage og skole 8

9 6.2 Tiltak felles for skole og barnehage 1. Virksomhetene utarbeider lokale ikt planer høsten Virksomhetene kartlegger de ansattes digitale kompetanse og utarbeider forslag til tiltak for å heve alle til et fastsatt nivå. Kompetansetiltakene skal synliggjøres i utviklingsplanen 3. Virksomhetsleder sørger for at de ansatte til enhver tid mestrer og benytter seg av de tilgjengelige digitale verktøyene som virksomheten innehar, gjennom internopplæring og ulike kurs Lokale ikt planer i barnehage og skole Den enkelte virksomhet skal høsten 2008 utarbeide egne ikt planer. Det er viktig at følgende momenter blir vektlagt i planene: Plan for hvordan virksomhetens infrastruktur og maskinpark er, utvikles og vedlikeholdes de neste tre årene. Økonomiske tiltak for å oppnå målene i den kommunale ikt planen, og planlagte nyinvesteringer Tydeliggjøre hvordan man skal oppnå kompetansemål i denne planen, med bruk av digitale verktøy og undervisningsmetoder Status på virksomhetens digitale kompetansenivå, og utvikling av medarbeidernes digitale kompetanse Tiltak som gjøres etter føringer i planen Kvalitet i barnehage og skole må komme tydelig frem Planene revideres tidlig på høsten hvert år, med en evaluering av foregående skole/barnehage år og måloppnåelse internt i virksomheten Pedagogiske personalets digitale kompetanse Det er viktig at alt personalet, i barnehagen og skolen, har digital kompetanse og kunnskap om bruk av digitale verktøy. Ansatte skal beherske og gjennomføre pedagogiske digitale læringsopplegg med 9

10 barn/elever i de fagene/temaene det til enhver tid jobbes med. Hvilke programmer som brukes, og kompetanse personalet skal inneha, må synliggjøres i virksomhetens egne ikt planer og årsplaner. Spesielt for barnehagene er det viktig å merke seg vektleggingen av den digitale kompetansen til føreskolelærere forankres i Stortingsmelding 23 Språk bygger broer ( ) kapittel 7.1: En profesjonell førskolelærer bør kunne beherske IKT/digitale verktøy som en del av sin kompetanse, og tilrettelegge for mange forskjellige og meningsfulle opplevelser med slike verktøy der stimuleringen av språket står i sentrum. Opplæring gjennomføres etter en egen opplæringsplan. Virksomhetene må selv kartlegge den kompetansen som eksisterer i dag, for så å lage en opplæringsplan for å sikre alle den nødvendige kompetansen. Aktuelle metoder er workshops, kursrekker og selvstudium blant annet gjennom kompetanseportalen. Skolene kan selv stå for deler av opplæringen, der et er behov for ekstern kompetanse hentes dette inn i samråd med Utviklingsavdelingen Grunnleggende ferdigheter Følgende ferdigheter anses som standard: 1. Datamaskinens oppbygning og funksjon 2. Generell kompetanse i bruk av standard operativsystem og standard programapplikasjoner som Paint, Windows Moviemaker og Windows Media Player eller tilsvarende 3. Beherske programmer for tekstbehandling, regneark, presentasjoner og e post. Dette punktet er spesielt for skole. 4. Beherske den pedagogiske programvaren som er aktuell for opplæringen 5. Grunnleggende bildebehandling: Photoshop Elements eller annen programvare ved virksomheten 6. Bruk av internett med påfølgende etiske og opphavsrettslige føringer 7. Beherske bruken av virksomhetens utvalg av digitale verktøy 8. Beherske og bruke Fronter i daglige gjøremål Læringsplattformen Fronter Fronter er en plattform for nettbasert læring og samarbeid, utviklet spesifikt for utdanningssektoren. Læringsplattformen består av en rekke ulike verktøy som fleksibelt kan settes sammen for å dekke behov innen: 10

11 Læring og pedagogikk Samarbeid og kommunikasjon Personlig arbeid og portefølje Oppsett og administrasjon Publisering og innholdsproduksjon Skolene har siden våren 2005 benyttet seg av læringsplattformen Fronter. De første årene ble benyttet til innføring, opplæring og strukturering av brukergrupper og system. Ansatte i skolen skal beherske og gjennomføre bruken av Fronter på alle skolens nivåer. Enkelte skoler har også kjøpt inn tileggsapplikasjoner/moduler til sin installasjon. Det er skolene selv som har ansvar for innføring, tilrettelegging og opplæring av brukere i disse modulene. I planperioden skal Fronter gjøres til et digitalt verktøy for barnehagene. Hovedhensikten er å sikre den digitale dokumentasjonen på det helhetlige opplæringsløpet fra 0 16 år. Alle skoler skal benytte Fronter i den daglige driften og mot alle brukergrupper. Planer og informasjon skal legges ut så fort disse er ferdige eller publisert/sent hjem. Alle ansatte skal få opplæring i og beherske og bruken av Fronter. Ungdomskolene skal innen 2009 benytte seg fullt ut av fravær og karaktermodulen. Høsten 2008 implementeres integrasjonsmodulen som kobler sammen skolens administrative system Extens med Fronter på kommunalt nivå. Dette vil forenkle oppdateringer av brukergrupper og tilhørighet, samt forenkle prosessen med rapportering av fravær og karakterer. Kommunen øker antallet samlinger for de fronter ansvarlige på skolene til 3 samlinger i halvåret. Dette for å sikre at den enkelte skole har tilstrekkelig kompetanse til den daglige driften, og at man får mulighetene til å utveksle erfaringer og ideer. Skolene har selv ansvar for opplæring internt, men dersom det er store grupper som ønsker innføring i felles verktøy, kan dette bestilles av utviklingsavdelingen. Skolene må sette av tilstrekkelig med tid til den lokale fronter ansvarlige. 6.3 Tiltak skole: 1. IT avdelingen utarbeider et estimat på hva skolene økonomisk skal sette av til utstyr,vedlikehold lisenser, programvare og kompetanseutvikling de neste tre årene. 2. Elevene skal ha tilgang til digitale verktøy og pedagogisk programvare, som oppfyller målene i lærerplanene og de lokale ikt planene. 3. Alle elever skal ved utgangen av 10. klasse ha en egen digital mappe, der utvalgte oppgaver og prøver dokumenterer deres faglige resultater igjennom grunnskolen. 4. Alle lærere skal bruke Fronter i det daglige arbeidet, planer og annen informasjon skal distribueres digitalt. 11

12 5. Skolene går til anskaffelse av integrasjonsmodulen mellom Extens og Classfronter 6. Eget fagnettverk for digital kompetanse etableres våren Pedagogisk programvare Kommunen abonnerer ikke i dag på noen felles pedagogiske programpakker, som via dagens nettverksløsning kunne vært tilgjengelig for virksomhetene. Til nå har den enkelte virksomhet etter eget initiativ kontaktet forskjellige leverandører og kjøpt ulike programmer. For fremtiden skal alle innkjøp av programmer koordineres med it avdelingen og virksomhetene, slik at det kan kjøpes inn lisenser og gjøre nyttige programmer tilgjengelig for alle. I denne prosessen vektlegges det også opplæring av ansatte, primært via virksomhetens ikt ansvarlige, som tilbys opplæring i det enkelte program. Det satses nå store ressurser for å styrke antallet maskiner i skolene. Det er viktig at det denne gangen også setter fokus på innhold, det vil si programmer som personalet og barn/elever kan jobbes systematisk med. Programmer som vil inngå i en grunnpakke til virksomhetene, skal være bredt spekter av spesialpedagogiske verktøy, fagverktøy, ferdighetsverktøy og kartleggingsverktøy. Systematisk bruk av pedagogiske programløsninger skal hjelpe barnehage/skole til å oppfylle kravene i Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehage. Kommunen går til anskaffelse av programvarepakker høsten Tiltak barnehage: 1. Virksomhetene tydeliggjør i årsplaner og andre pedagogiske planer hvordan de vil oppnå målene og gjennomføre tiltakene. 2. Virksomhetene går til anskaffelse av de digitale verktøyene som kan understøtte de nevnt i punkt Virksomhetsleder kartlegger den digitale kompetansen i personalet. 4. Virksomhetene gir tilbakemeldinger, igjennom sine utviklingsplaner og lokale ikt planer, hvilken digital kompetanse det er behov for å få ytterligere styrket. 5. Etablere fagnettverk, for integrasjonen av digitale verktøy i barnehagen, våren

13 6.4.1 Rammeplan for barnehagen innhold I Rammeplan for barnehagen står det om IKT: Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Rammeplanen gir ikke direkte føringer for hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres og i hvilke fagområder den digitale kompetansen skal utvikles. Virksomhetene skal integrere digitale verktøy i barnas lekemiljø/innemiljø Digital kompetanse i barnehage Bruken av digitale verktøy i barnehage er noe som først har blitt satt fokus på de siste årene. Forskning har vist at også barnehagebarn kan ha nytte av å bruke digitale verktøy i ulike lek og læringsprosesser. Følgende er eksempler på hvordan digitale verktøy kan brukes : Kunne navn på de forskjellige enhetene til maskinen Skru av og på maskinen, skrive navnet sitt i et dokument Tegne bilde i programmet Paint og skrive dette ut Bli kjent med internett som en kunnskapsdatabase i samspill med en voksen Kunne bruke digitalt kamera og overføre bilder til maskinen Barna skal få kjennskap til skanner, skriver/kopiering og projektor. Ansatte som jobber i barnehager skal kunne beherske bruken av tilgjengelige digitale verktøy. De skal også kunne legge til rette for og gjennomføre pedagogiske opplegg der barn bruker disse verktøyene. I tillegg skal de kunne beherske de programmene som ligger i operativsystemet og de pedagogiske programmene som kommunen anskaffer. Kommunen legger til rette for at de ansatte i virksomhetene skal få opplæring i de digitale verktøy og programmer som er tilgjengelig. Barnehagene lager planer for de digitale verktøyene de ønsker å gå til anskaffelse av, slik at kompetanseportalen kan dekke de kommende behovene. 13

14 14

IKT plan for Nome kommunes barnehager

IKT plan for Nome kommunes barnehager IKT plan for Nome kommunes barnehager 2017-2020 (Foto: Herregårdshavna Fagerli barnehage) 1 1. Innledning og overordnede mål Den første planen for digital kompetanse i barnehagen ble laget i 2013. Det

Detaljer

Vil du være med så heng på! Barnehagen som digital arena

Vil du være med så heng på! Barnehagen som digital arena Vil du være med så heng på! Barnehagen som digital arena Skolen i digital utvikling Skolelederkonferansen på Lillestrøm 6. desember 2007 Nina Bølgan Førskolelærerutdanningen Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Monica Hartviksdatter Jenssen Rådgiver.

Monica Hartviksdatter Jenssen Rådgiver. Monica Hartviksdatter Jenssen Rådgiver Monica.jenssen@iktsenteret.no Muligheter og utfordringer med digitale verktøy i barnehagen Nasjonalt kunnskapssenter BARNEHAGEN VI SKAL BIDRA TIL Økt profesjonsfaglig

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013 Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013 Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer MÅL: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet

Detaljer

Varden skoles IKT plan

Varden skoles IKT plan Varden skoles IKT plan Digitale kompetanse som grunnleggende ferdighet I Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er digitale ferdigheter definert som å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet som utgangspunkt

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse IKT-ABC En ledelsesstrategi for digital kompetanse Hans Olav Hellem, Prosjektleder IKT-ABC, ITU/MAKING WAVES Vibeke Kløvstad, Faglig ansvarlig IKT-ABC, ITU 1 Oversikt I. Bakgrunn og mål II. Veiledningsmaterialet

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-2020 Stavanger kommune Oppvekst og levekår 2016 Innhold Kompetanse for et digitalt samfunn 2 Om pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 3 Mål for IKT-strategien

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdelning for kultur og utdanning (KOU) Prosjekt. Presentasjon av delprosjektet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Oslo kommune Byrådsavdelning for kultur og utdanning (KOU) Prosjekt. Presentasjon av delprosjektet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdelning for kultur og utdanning (KOU) Prosjekt Presentasjon av delprosjektet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole for Utdanningsforbundet Oslo 12. mai 2011 Sissel.dahl.low@byr.oslo.kommune.no

Detaljer

Fronterplan for grunnskolen

Fronterplan for grunnskolen Fronterplan for grunnskolen Forord Fronter er en del av IKT-opplæringa i skolene i Skaun kommune. Denne planen må derfor sees på som en del av en total plan for IKT-opplæring. En fullstendig IKT-plan må

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

VELKOMMEN ww w w w. w ikt k se t n se t n e t r e e r t e.tno n

VELKOMMEN ww w w w. w ikt k se t n se t n e t r e e r t e.tno n VELKOMMEN Barnehagen VI SKAL BIDRA TIL Økt profesjonsfaglig digital kompetanse blant ansatte Økte digitale ferdigheter hos barn og unge Bedre bruk av digitale verktøy, både pedagogisk og administrativt

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013 Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013 Mål for samlingen Felles fokus som utgangspunkt for videre lokalt arbeid: Lokalt arbeid med læreplaner

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Den digitale barnehage i Skien

Den digitale barnehage i Skien Den digitale barnehage i Skien Dagens samfunn er preget av globalisering, mangfold og hurtig omstilling. Medier og teknologi gir ubegrenset tilgang til informasjon og underholdning. I dette samfunnsbildet

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Prinsipp for IKT- opplæringen

Prinsipp for IKT- opplæringen 1 Prinsipp for Dagens samfunn stiller krav til digitale ferdigheter hos elevene. På Eidsvåg skole ser vi det derfor som viktig at opplæringen av digitale ferdigheter følger en systematisk plan fra 1. til

Detaljer

IKT i Blomsterenga barnehage. Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15

IKT i Blomsterenga barnehage. Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15 IKT i Blomsterenga barnehage Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15 Innholdsfortegnelse Formål med IKT i barnehagen...2 Rammeplan...2 Kunnskapsdepartementet...2 Årsplan for barnehagen...3

Detaljer

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til Det Kongelige Kunnskapsdepartement Dato:18.01.2017 Antall sider, inkl. denne: 5 Deres ref: 16/7240 Vår ref: 16/00128 Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Senter

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN

KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN Den enkeltes muligheter skal utvikles, ikke begrenses. St.meld. nr.16 og ingen sto igjen. 2008-2010 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 NRLU rådsmøte 16.02.17 Lene Karin Wiberg Avdelingsdirektør Avdeling for barnehage og lærerutdanninger Virksomhetsmål

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Frogn kommune Rådmannsgruppen Notat Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12 Til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Fra Saksbehandler Rådmannen Kari Veidahl

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 DEL 1: PEDAGOGISK DEL INNLEDNING Bakgrunn Skolesjefen oppnevnte i november 1996 et utvalg som skulle

Detaljer

Digital meldebok - Meldeboka

Digital meldebok - Meldeboka Jomar Estenstad eforum 28.oktober 2016 Foto: Carl Erik Eriksson Digital meldebok - Meldeboka 1 Hvem er jeg Spesialkonsulent ved Fagenhet oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. 12 års erfaring fra klasserommet.

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Digital tidsalder også i skolen?

Digital tidsalder også i skolen? Digital tidsalder også i skolen? Vibeke Kløvstad, ITU 02.11.2004 www.itu.no 1 Klasserommets utvikling 1897 1997 2. november 2004 www.itu.no 2 2. november 2004 www.itu.no 3 Klasserommet i 2004 2. november

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter IKT og digital kompetanse er et nasjonalt satsningsområde. I Kunnskapsdepartementets strategiplan for utvikling av kompetanse og rekruttering i

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

Overordnet handlingsplan

Overordnet handlingsplan Overordnet handlingsplan 2013 2016 Innholdsfortegnelse: Innledning akgrunn for det pedagogiske arbeidet Satsningsområder Handlingsplan Innledning Virksomhetsplanen er en fireårig plan. Den vil bli jevnlig

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13 Kjeller skole Virksomhetsplan 2014 utkast pr 29.11.11 25.11.13 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

R E AL F AG S TR ATE GI

R E AL F AG S TR ATE GI R E AL F AG S TR ATE GI Lokal strategi for realfag Leksvik og Rissa kommuner Leksvik og Rissa kommune r 08.01.2016 Innhold Bakgrunn... 3 Forankring... 3 Hovedmål... 3 Hovedmålgrupper... 4 Innsatsområder...

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg oppvekst og kultur tar saken til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg oppvekst og kultur tar saken til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Nøttum Arkiv: B43 Arkivsaksnr.: 17/3426 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 30.08.2017 SAMARBEID HJEM-SKOLE I KARMØY KOMMUNE Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

Innen utgangen av september 2011 skal programmet Craza anvendes på trinn 4-10, som ledd i beslutningen om å ta i bruk flere digitale læremidler.

Innen utgangen av september 2011 skal programmet Craza anvendes på trinn 4-10, som ledd i beslutningen om å ta i bruk flere digitale læremidler. PEDAGOGISK BRUK AV IKT område: Digitale læremidler (Vi skal ta i bruk flere digitale læremidler.) Innen utgangen av september 2011 skal mediearkivet Atekst brukes på mellom og ungdomstrinn, som ledd i

Detaljer

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Gjelder høring Forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Til Kunnskapsdepartementet Fra Senter for IKT i utdanningen Deres referanse 12/3854 Vår referanse 2012/108 Kopi Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Digitale læremidler - utforsking og vurdering. 30. september 2012 Håkon Swensen

Digitale læremidler - utforsking og vurdering. 30. september 2012 Håkon Swensen Digitale læremidler - utforsking og vurdering 30. september 2012 Håkon Swensen 31.10.2012 Plan for dagen Digitale læringsressurser Studieplan og arbeidskrav Begreper og definisjoner Om digitale læringsressurser

Detaljer

OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN

OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN GJEMNES KOMMUNE Avdeling for skole og barnehage PLAN FOR IKT i OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN Vedtatt av Gjemnes kommunestyre den, 29.05.07, sak 28 1 1. Innleiing Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Målplan for bruk av IKT for skolene i Re kommune

Målplan for bruk av IKT for skolene i Re kommune Målplan for bruk av IKT for skolene i Re kommune 2014-2016 Innhold 1 Pedagogisk bruk av IKT 3 1.1 Målområde 3 2 Elevenes kompetanseutvikling 4 2.1 Målområde 4 3 Lærernes kompetanseutvikling 5 3.1 Målområde

Detaljer

IKT-strategiplan for. Fræna vidaregåande skole. for perioden 2009-2011

IKT-strategiplan for. Fræna vidaregåande skole. for perioden 2009-2011 IKT-strategiplan for Fræna vidaregåande skole for perioden 2009-2011 IKT-ABC 2008 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Situasjonsbeskrivelse... 4 4 Kritiske suksessfaktorer... 5 5 Visjon... 6 6 Pedagogisk

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2016-2019 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2016 2019 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 Saksframlegg FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar IKT- reglement for grunnskole

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune BAKGRUNN Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som et satsingsområde. Fagplanen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013

IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013 IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013 Innhold Innledning..... 3 IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune. 4 Kommentarer til endringer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015 Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2015/7443-1 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Prøveprosjekt med nettbrett i skolen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Vurdering av læringsplattformer

Vurdering av læringsplattformer Vurdering av læringsplattformer Bruk av ulike læringsplattformer er nok kommet for å bli. Flere og flere kommuner arbeider aktivt for bruk læringsplattformer i skolene. Ofte er et også kommunene som bestemmer

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

IKT-strategisk plan for. Lilleaker skole. for perioden 2015-2017

IKT-strategisk plan for. Lilleaker skole. for perioden 2015-2017 IKT-strategisk plan for Lilleaker skole for perioden 2015-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 2.1 Om strategiprosessen og dokumentet... 3 3 Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Kritiske suksessfaktorer: hva sier forskningen?

Kritiske suksessfaktorer: hva sier forskningen? Kritiske suksessfaktorer: hva sier forskningen? 1 ITU, Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning Nasjonal enhet ved Universitetet i Oslo Forskning og utvikling Koordinering og utredning Formidling

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Digitale kompetanse et begrep i endring

Digitale kompetanse et begrep i endring Digitale kompetanse et begrep i endring Forelesning for Masterstudiet i IKT-støttet læring, høst 2014 Seksjon for digital kompetanse Monica Johannesen og Tonje Hilde Giæver Hva vet vi om bruk av digitale

Detaljer