1. Innledning og bakgrunn Prosessen frem mot den endelige planen Mandat Sentrale føringer Begrepsavklaringer:...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning og bakgrunn...3. 2. Prosessen frem mot den endelige planen...3. 3. Mandat...4. 4. Sentrale føringer...4. 5. Begrepsavklaringer:..."

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning og bakgrunn Prosessen frem mot den endelige planen Mandat Sentrale føringer Begrepsavklaringer: Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) Digitale ferdigheter Digital kompetanse Digitale verktøy Dagens digitale verktøy Morgendagens digitale verktøy Overordnede mål Mål og prioriterte tiltak for digitale verktøy Mål og prioriterte tiltak for digital kompetanse Tiltak felles for skole og barnehage Lokale ikt planer i barnehage og skole Pedagogiske personalets digitale kompetanse Grunnleggende ferdigheter Læringsplattformen Fronter Tiltak skole: Pedagogisk programvare Tiltak barnehage: Rammeplan for barnehagen innhold Digital kompetanse i barnehage

3 1. Innledning og bakgrunn Målet med planen er å styrke og systematisere elevers/barns og ansattes tilegning av digital kompetanse og sikre gode digitale prosesser i barnehage og skolehverdagen Utviklingen innen digitale verktøy og kravene til digitale ferdigheter har de siste årene stilt større krav til gruppene innen barnehage og skole. Bruk av digitale verktøy og behovet for digital kompetanse ble så tidlig som i 2003 vektlagt da Stortingsmelding nr 30 ( ) ble vedtatt. Der stod det blant annet følgende: Meldingen fremhever det å kunne uttrykke seg muntlig, lese, skrive, regne og bruke digitale verktøy I forskriften Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem grunnleggende ferdighetene. Dette stiller krav til virksomhetenes evne til å anskaffe, planlegge, tilrettelegge, og gjennomføre pedagogiske opplegg som inkluderer digitale verktøy. Gjennom infrastruktur, god dekning av utstyr og kompetanse til å bruke utstyret, vil virksomhetene legge grunnlag for å kunne oppnå de mål som ligger i rammeplan, forskrifter og denne planen. For å vise det store omfanget av kompetansemål knyttet til fag i grunnskolen, blir dette lagt ved som et vedlegg. Videre er det også igjennom Rammeplanen for barnehager, kommet oppfordringer til at også disse virksomhetene bør ta i bruk digitale verktøy i den daglige driften. Vi ønsker i denne planen å gå litt videre, og beslutte at alle i planens målgruppe skal bruke digitale verktøy. 2. Prosessen frem mot den endelige planen Arbeidet med planen har foregått på en noe utradisjonell måte. Styringsgruppa har valgt å bruke den digitale læringsplattformen Fronter, for et bredt digitalt samarbeid i skolesektoren. Ansatte som ønsker å komme med innspill, eller delta i diskusjonsgrupper, har hatt mulighet til dette. Videre har de lokale ikt ansvarlige på skolene hatt jevnlig dialog og meningsytringer igjennom spesielle digitale rom og annen digital kommunikasjon, dedikert for denne gruppen. I tillegg har det, siden høsten 2007, vært initiert en pilot i oppvekstområdet Brattås Heistad, med fokus på å lage et kvalifiseringssystem, kalt Grenlandskortet. Dette skal fungere som en målbar ressurs for den totale digitale kompetansen hos det enkelte individ. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt, men har vært brukt parallelt til utarbeidelse av noen punkter i denne planen med spesielt fokus på barnehage. Styringsgruppen har bestått av kommunalsjefen for barn og unge Inger Lysa, virksomhetsleder for skole ved Tom Stormyr, virksomhetsleder for barnehage ved Trude Kausland Eide, virksomhetsleder for itavdelingen Terje Odden og virksomhetsleder for Utviklingsavdelingen Kjell Meen. Planen er skrevet av, pedagogisk it konsulent ved Utviklingsavdelingen, Rune Melgård. 3

4 3. Mandat IKT planen skal være styrende i forhold til elevers/barns tilegning av digitale kompetanse. Planen skal fastsette kommunens ambisjonsnivå mht digital kompetanse i barnehage og grunnskole Planen skal være sentralt førende på følgende punkter: angi hvilke tiltak som må iverksettes for å nå målsettingene angi tidsperspektiver prioritere tiltakene Planen skal være et styringsdokument for lokale planer: utvikling av digital kompetanse hos barn og unge i Porsgrunns barnehager og skoler. utvikling av virksomhetenes og medarbeidernes digitale kompetanse valg av metoder og verktøy i opplæringen utarbeidelse av virksomhetenes mål og planer på området 4. Sentrale føringer Følgende sentrale føringer, vedtatte dokumenter og hefter ligger til grunn for denne ikt planen: LK06 Kunnskapsløftet Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementet 2006 Temahefte om Ikt i barnehage, Nina Bølgan Stortingsmelding nr 30 ( ): Kultur for læring Stortingsmelding nr 16 ( ): Og ingen stod igjen Stortingsmelding nr 17 ( ): Eit informasjonssamfunn for alle Stortingsmelding nr 23 ( ): Språk bygger broer Stortingsmelding nr 31 ( ): Kvalitet i skolen ekommune 2012 lokal digital agenda 4

5 5. Begrepsavklaringer: 5.1 Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) Med informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) menes teknologi som gjør det mulig elektronisk å samle inn data, lagre, bearbeide, presentere og distribuere informasjon Digitale ferdigheter Det har lenge vært en tradisjon for å tro at så lenge man setter et barn ved en maskin, vil den digitale kompetansen komme av seg selv. Forskning viser at det ikke hjelper å bare utstyre ansatte og barn med digitale verktøy, det må også satses på innhold i form av programvare og kompetanse til å bruke verktøyene hensiktsmessig og effektivt. Det er først når en har tatt i bruk digitale verktøy, i en arbeids og læringsprosess, og igjennom testing kan dokumentere faglig progresjon og påvise digitale ferdigheter. 5.3 Digital kompetanse I utredningen En digital skolehverdag publisert av ITU, defineres digital kompetanse slik: Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskap, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet I Stortingsmelding 31 ( ) Kvalitet i skolen foreslår departementet følgende: 5.5 Tettere oppfølging Departementet vil videreutvikle kvalitetsvurderingssystemet. Det vil blant annet bli vurdert innføring av nasjonale prøver i digital kompetanse på ungdomstrinnet, og det skal utvikles utvalgsprøver på ungdomstrinnet og flere frivillige kartleggingsprøver 5.4 Digitale verktøy Med digitale verktøy mener vi alle elektroniske hjelpemidler som virksomheten har til sin disposisjon for å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning og aktiviteter Dagens digitale verktøy Følgende verktøy er i dag vanlig i virksomhetene: Pc/Tynn klient Skjerm og projektorer Tastatur/Mus Skriver og Skanner 5

6 Eksterne lagringsenheter som usb pinne/minnepinne Digitale foto og videokameraer I tillegg kommer spesialpedagogiske hjelpemidler som er innvilget elever/barn ved særskilte behov Morgendagens digitale verktøy I tiden fremover vil vi se at også følgende verktøy vil være aktuelle å bruke i gjennomføringen av læringsaktiviteter i skole og barnehage. Dersom virksomhetene planlegger å ta i bruk disse verktøyene må personalet få en grundig opplæring i, og legge planer for bruken av disse verktøyene. Et flertall av elevene i skolen har i dag en mobiltelefon tilgjengelig. Mange av disse telefonene har i dag gode digitale kameraer og kan gjøre enkle video opptak. Gjennom systematisk og planlagt bruk, kan dette være med å dokumentere ulike læringsaktiviteter og prosesser for elevene. GPS (Global Positioning System) Enkelte barnehager har begynt med Geocaching. Dette er en form for skattejakt der skatten er markert inn på gps kartene. I tillegg kan disse verktøyene brukes på ekskursjoner i skolen og i arbeidet med kart og kartforståelse Interaktive tavler. Tavler som med hjelp av digitale verktøy og elektronisk tilkobling kan brukes i samhandling med elevene i forskjellige læringsprosesser, i alle fag. 6. Overordnede mål 1. Alle elever skal ha mulighet til daglig bruk av digitale verktøy 2. Alt pedagogisk personale, i barnehage og skole, skal ha sin egen bærbare maskin 3. Skolene i Porsgrunn skal i planperioden ha en målbar forbedring av resultatene av de ikt baserte eksamenene. 4. Når departementets nasjonale prøver for digital kompetanse ligger klar, skal vi gjennomføre og oppnå best resultat i Telemark 5. Alle virksomheter skal utarbeide en plan for kompetansehevning til de kravene som er satt i denne planen innen våren Skolene og barnehagene skal i løpet av høsten 2008 ha en felles programvarepakke som sikrer gode forutsetninger for å jobbe med de digitale kompetansemålene, ref vedlegg, i Kunnskapsløftet og Rammeplanen for barnehage 7. I barnehagene skal alle barn få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap 8. Barnehagene skal være fullverdige brukere av Fronter i løpet av planperioden 6

7 6.1.1 Mål og prioriterte tiltak for digitale verktøy Overordnet mål nr: Tiltak Ansvar Økonomi Tidsperspektiv Målgruppe 1. Alle elever skal ha mulighet til daglig bruk av digitale verktøy Anskaffelse av digitale verktøy Virksomhetsleder sammen med den/de Bruk av ekstrabevilling fra bystyret. Sommeren 2009 lokale ikt ansvarlige og it avdeling Årlig driftsbudsjett. Fra 2009 til 2011 Barneskole Anskaffe tilstrekkelig med maskiner på ungdomstrinnet. Virksomhetsleder sammen med den/de lokale ikt ansvarlige og it avdeling Bruk av ekstrabevilling fra bystyret. Innen utgangen av 2008 Årlig driftsbudsjett. Fra 2009 til 2011 Ungdomskole 7. I barnehagene skal alle barn få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Anskaffe maskiner og programvare til barnehagene Etablere nettverk i infrastrukturen i avdelingene Virksomhetsleder, pedagogiske ledere Virksomhetsleder og it avdeling Eget driftsbudsjett, eller overtakelse av kurant utstyr Start høsten 2008 og ut planperioden Barnehage Eget driftsbudsjett Barnehage 2. Alt pedagogisk personale, i barnehage og skole, skal ha sin egen bærbare maskin Pedagogisk personale disponerer egne bærbare maskiner, samt opplæring i bruk av forskjellige digitale verktøy Utviklingsavdelingen og virksomhetene Fra nyanskaffelse i virksomheten Barnehage og skole 7

8 6.1.2 Mål og prioriterte tiltak for digital kompetanse Overordnet mål nr: Tiltak Ansvar Økonomi Tidsperspektiv Målgruppe 6. Skolene og barnehagene skal i løpet av høsten 2008 ha en felles programvarepakke som sikrer gode forutsetninger for å jobbe med de digitale kompetansemålene, ref vedlegg, i Kunnskapsløftet og Rammeplanen for barnehage. Kartlegging av samlet digital kompetanse i virksomhetene Kommunen tilbyr kurs i forskjellige grunnleggende tema. Anskaffe pedagogisk programvare, sørge for opplæring i bruken av pedagogisk programvare Virksomhetsleder og Utviklingsavdelingen Virksomhetsleder og Utviklingsavdelingen Virksomhetene, utviklingsavdelingen og itavdelingen. Noe dekkes over eget budsjett, noe kjøpes inn eksternt. Bruk av ekstrabevilling fra bystyret og egne budsjetter Kartlegging gjennomføres høsten 2008, Kompetanseplaner iverksettes våren 2009 og fremover til Grenlandskortet er på plass. Igangsettes umiddelbart Barnehage og skole Barnehage og skole Barnehage og skole 8. Barnehagene skal være fullverdige brukere av Fronter i løpet av planperioden Kjøpe inn lisenser, opprette struktur og sette i gang grunnleggende opplæring av ansatte Virksomhetsleder og utviklingsavdelingen Starter ved ferdig implementering av aktuell programvare. Høsten 2008 og utover. Barnehage 5. Alle virksomheter skal utarbeide en plan for kompetansehevning til de kravene som er satt i denne planen innen våren Utarbeidelse av lokale ikt planer i virksomhetene. Fagnettverk for digital kompetanse Barnehagen og skolene, utviklingsavdelingen Igangsettes høsten 2008 Barnehage og skole 8

9 6.2 Tiltak felles for skole og barnehage 1. Virksomhetene utarbeider lokale ikt planer høsten Virksomhetene kartlegger de ansattes digitale kompetanse og utarbeider forslag til tiltak for å heve alle til et fastsatt nivå. Kompetansetiltakene skal synliggjøres i utviklingsplanen 3. Virksomhetsleder sørger for at de ansatte til enhver tid mestrer og benytter seg av de tilgjengelige digitale verktøyene som virksomheten innehar, gjennom internopplæring og ulike kurs Lokale ikt planer i barnehage og skole Den enkelte virksomhet skal høsten 2008 utarbeide egne ikt planer. Det er viktig at følgende momenter blir vektlagt i planene: Plan for hvordan virksomhetens infrastruktur og maskinpark er, utvikles og vedlikeholdes de neste tre årene. Økonomiske tiltak for å oppnå målene i den kommunale ikt planen, og planlagte nyinvesteringer Tydeliggjøre hvordan man skal oppnå kompetansemål i denne planen, med bruk av digitale verktøy og undervisningsmetoder Status på virksomhetens digitale kompetansenivå, og utvikling av medarbeidernes digitale kompetanse Tiltak som gjøres etter føringer i planen Kvalitet i barnehage og skole må komme tydelig frem Planene revideres tidlig på høsten hvert år, med en evaluering av foregående skole/barnehage år og måloppnåelse internt i virksomheten Pedagogiske personalets digitale kompetanse Det er viktig at alt personalet, i barnehagen og skolen, har digital kompetanse og kunnskap om bruk av digitale verktøy. Ansatte skal beherske og gjennomføre pedagogiske digitale læringsopplegg med 9

10 barn/elever i de fagene/temaene det til enhver tid jobbes med. Hvilke programmer som brukes, og kompetanse personalet skal inneha, må synliggjøres i virksomhetens egne ikt planer og årsplaner. Spesielt for barnehagene er det viktig å merke seg vektleggingen av den digitale kompetansen til føreskolelærere forankres i Stortingsmelding 23 Språk bygger broer ( ) kapittel 7.1: En profesjonell førskolelærer bør kunne beherske IKT/digitale verktøy som en del av sin kompetanse, og tilrettelegge for mange forskjellige og meningsfulle opplevelser med slike verktøy der stimuleringen av språket står i sentrum. Opplæring gjennomføres etter en egen opplæringsplan. Virksomhetene må selv kartlegge den kompetansen som eksisterer i dag, for så å lage en opplæringsplan for å sikre alle den nødvendige kompetansen. Aktuelle metoder er workshops, kursrekker og selvstudium blant annet gjennom kompetanseportalen. Skolene kan selv stå for deler av opplæringen, der et er behov for ekstern kompetanse hentes dette inn i samråd med Utviklingsavdelingen Grunnleggende ferdigheter Følgende ferdigheter anses som standard: 1. Datamaskinens oppbygning og funksjon 2. Generell kompetanse i bruk av standard operativsystem og standard programapplikasjoner som Paint, Windows Moviemaker og Windows Media Player eller tilsvarende 3. Beherske programmer for tekstbehandling, regneark, presentasjoner og e post. Dette punktet er spesielt for skole. 4. Beherske den pedagogiske programvaren som er aktuell for opplæringen 5. Grunnleggende bildebehandling: Photoshop Elements eller annen programvare ved virksomheten 6. Bruk av internett med påfølgende etiske og opphavsrettslige føringer 7. Beherske bruken av virksomhetens utvalg av digitale verktøy 8. Beherske og bruke Fronter i daglige gjøremål Læringsplattformen Fronter Fronter er en plattform for nettbasert læring og samarbeid, utviklet spesifikt for utdanningssektoren. Læringsplattformen består av en rekke ulike verktøy som fleksibelt kan settes sammen for å dekke behov innen: 10

11 Læring og pedagogikk Samarbeid og kommunikasjon Personlig arbeid og portefølje Oppsett og administrasjon Publisering og innholdsproduksjon Skolene har siden våren 2005 benyttet seg av læringsplattformen Fronter. De første årene ble benyttet til innføring, opplæring og strukturering av brukergrupper og system. Ansatte i skolen skal beherske og gjennomføre bruken av Fronter på alle skolens nivåer. Enkelte skoler har også kjøpt inn tileggsapplikasjoner/moduler til sin installasjon. Det er skolene selv som har ansvar for innføring, tilrettelegging og opplæring av brukere i disse modulene. I planperioden skal Fronter gjøres til et digitalt verktøy for barnehagene. Hovedhensikten er å sikre den digitale dokumentasjonen på det helhetlige opplæringsløpet fra 0 16 år. Alle skoler skal benytte Fronter i den daglige driften og mot alle brukergrupper. Planer og informasjon skal legges ut så fort disse er ferdige eller publisert/sent hjem. Alle ansatte skal få opplæring i og beherske og bruken av Fronter. Ungdomskolene skal innen 2009 benytte seg fullt ut av fravær og karaktermodulen. Høsten 2008 implementeres integrasjonsmodulen som kobler sammen skolens administrative system Extens med Fronter på kommunalt nivå. Dette vil forenkle oppdateringer av brukergrupper og tilhørighet, samt forenkle prosessen med rapportering av fravær og karakterer. Kommunen øker antallet samlinger for de fronter ansvarlige på skolene til 3 samlinger i halvåret. Dette for å sikre at den enkelte skole har tilstrekkelig kompetanse til den daglige driften, og at man får mulighetene til å utveksle erfaringer og ideer. Skolene har selv ansvar for opplæring internt, men dersom det er store grupper som ønsker innføring i felles verktøy, kan dette bestilles av utviklingsavdelingen. Skolene må sette av tilstrekkelig med tid til den lokale fronter ansvarlige. 6.3 Tiltak skole: 1. IT avdelingen utarbeider et estimat på hva skolene økonomisk skal sette av til utstyr,vedlikehold lisenser, programvare og kompetanseutvikling de neste tre årene. 2. Elevene skal ha tilgang til digitale verktøy og pedagogisk programvare, som oppfyller målene i lærerplanene og de lokale ikt planene. 3. Alle elever skal ved utgangen av 10. klasse ha en egen digital mappe, der utvalgte oppgaver og prøver dokumenterer deres faglige resultater igjennom grunnskolen. 4. Alle lærere skal bruke Fronter i det daglige arbeidet, planer og annen informasjon skal distribueres digitalt. 11

12 5. Skolene går til anskaffelse av integrasjonsmodulen mellom Extens og Classfronter 6. Eget fagnettverk for digital kompetanse etableres våren Pedagogisk programvare Kommunen abonnerer ikke i dag på noen felles pedagogiske programpakker, som via dagens nettverksløsning kunne vært tilgjengelig for virksomhetene. Til nå har den enkelte virksomhet etter eget initiativ kontaktet forskjellige leverandører og kjøpt ulike programmer. For fremtiden skal alle innkjøp av programmer koordineres med it avdelingen og virksomhetene, slik at det kan kjøpes inn lisenser og gjøre nyttige programmer tilgjengelig for alle. I denne prosessen vektlegges det også opplæring av ansatte, primært via virksomhetens ikt ansvarlige, som tilbys opplæring i det enkelte program. Det satses nå store ressurser for å styrke antallet maskiner i skolene. Det er viktig at det denne gangen også setter fokus på innhold, det vil si programmer som personalet og barn/elever kan jobbes systematisk med. Programmer som vil inngå i en grunnpakke til virksomhetene, skal være bredt spekter av spesialpedagogiske verktøy, fagverktøy, ferdighetsverktøy og kartleggingsverktøy. Systematisk bruk av pedagogiske programløsninger skal hjelpe barnehage/skole til å oppfylle kravene i Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehage. Kommunen går til anskaffelse av programvarepakker høsten Tiltak barnehage: 1. Virksomhetene tydeliggjør i årsplaner og andre pedagogiske planer hvordan de vil oppnå målene og gjennomføre tiltakene. 2. Virksomhetene går til anskaffelse av de digitale verktøyene som kan understøtte de nevnt i punkt Virksomhetsleder kartlegger den digitale kompetansen i personalet. 4. Virksomhetene gir tilbakemeldinger, igjennom sine utviklingsplaner og lokale ikt planer, hvilken digital kompetanse det er behov for å få ytterligere styrket. 5. Etablere fagnettverk, for integrasjonen av digitale verktøy i barnehagen, våren

13 6.4.1 Rammeplan for barnehagen innhold I Rammeplan for barnehagen står det om IKT: Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Rammeplanen gir ikke direkte føringer for hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres og i hvilke fagområder den digitale kompetansen skal utvikles. Virksomhetene skal integrere digitale verktøy i barnas lekemiljø/innemiljø Digital kompetanse i barnehage Bruken av digitale verktøy i barnehage er noe som først har blitt satt fokus på de siste årene. Forskning har vist at også barnehagebarn kan ha nytte av å bruke digitale verktøy i ulike lek og læringsprosesser. Følgende er eksempler på hvordan digitale verktøy kan brukes : Kunne navn på de forskjellige enhetene til maskinen Skru av og på maskinen, skrive navnet sitt i et dokument Tegne bilde i programmet Paint og skrive dette ut Bli kjent med internett som en kunnskapsdatabase i samspill med en voksen Kunne bruke digitalt kamera og overføre bilder til maskinen Barna skal få kjennskap til skanner, skriver/kopiering og projektor. Ansatte som jobber i barnehager skal kunne beherske bruken av tilgjengelige digitale verktøy. De skal også kunne legge til rette for og gjennomføre pedagogiske opplegg der barn bruker disse verktøyene. I tillegg skal de kunne beherske de programmene som ligger i operativsystemet og de pedagogiske programmene som kommunen anskaffer. Kommunen legger til rette for at de ansatte i virksomhetene skal få opplæring i de digitale verktøy og programmer som er tilgjengelig. Barnehagene lager planer for de digitale verktøyene de ønsker å gå til anskaffelse av, slik at kompetanseportalen kan dekke de kommende behovene. 13

14 14

Vil du være med så heng på! Barnehagen som digital arena

Vil du være med så heng på! Barnehagen som digital arena Vil du være med så heng på! Barnehagen som digital arena Skolen i digital utvikling Skolelederkonferansen på Lillestrøm 6. desember 2007 Nina Bølgan Førskolelærerutdanningen Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Monica Hartviksdatter Jenssen Rådgiver.

Monica Hartviksdatter Jenssen Rådgiver. Monica Hartviksdatter Jenssen Rådgiver Monica.jenssen@iktsenteret.no Muligheter og utfordringer med digitale verktøy i barnehagen Nasjonalt kunnskapssenter BARNEHAGEN VI SKAL BIDRA TIL Økt profesjonsfaglig

Detaljer

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-2020 Stavanger kommune Oppvekst og levekår 2016 Innhold Kompetanse for et digitalt samfunn 2 Om pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 3 Mål for IKT-strategien

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer MÅL: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet

Detaljer

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse IKT-ABC En ledelsesstrategi for digital kompetanse Hans Olav Hellem, Prosjektleder IKT-ABC, ITU/MAKING WAVES Vibeke Kløvstad, Faglig ansvarlig IKT-ABC, ITU 1 Oversikt I. Bakgrunn og mål II. Veiledningsmaterialet

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Den digitale barnehage i Skien

Den digitale barnehage i Skien Den digitale barnehage i Skien Dagens samfunn er preget av globalisering, mangfold og hurtig omstilling. Medier og teknologi gir ubegrenset tilgang til informasjon og underholdning. I dette samfunnsbildet

Detaljer

IKT-strategisk plan for. Lilleaker skole. for perioden 2015-2017

IKT-strategisk plan for. Lilleaker skole. for perioden 2015-2017 IKT-strategisk plan for Lilleaker skole for perioden 2015-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 2.1 Om strategiprosessen og dokumentet... 3 3 Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

Fronterplan for grunnskolen

Fronterplan for grunnskolen Fronterplan for grunnskolen Forord Fronter er en del av IKT-opplæringa i skolene i Skaun kommune. Denne planen må derfor sees på som en del av en total plan for IKT-opplæring. En fullstendig IKT-plan må

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til Det Kongelige Kunnskapsdepartement Dato:18.01.2017 Antall sider, inkl. denne: 5 Deres ref: 16/7240 Vår ref: 16/00128 Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Senter

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 DEL 1: PEDAGOGISK DEL INNLEDNING Bakgrunn Skolesjefen oppnevnte i november 1996 et utvalg som skulle

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Prinsipp for IKT- opplæringen

Prinsipp for IKT- opplæringen 1 Prinsipp for Dagens samfunn stiller krav til digitale ferdigheter hos elevene. På Eidsvåg skole ser vi det derfor som viktig at opplæringen av digitale ferdigheter følger en systematisk plan fra 1. til

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015 Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2015/7443-1 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Prøveprosjekt med nettbrett i skolen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN

KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN Den enkeltes muligheter skal utvikles, ikke begrenses. St.meld. nr.16 og ingen sto igjen. 2008-2010 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Innen utgangen av september 2011 skal programmet Craza anvendes på trinn 4-10, som ledd i beslutningen om å ta i bruk flere digitale læremidler.

Innen utgangen av september 2011 skal programmet Craza anvendes på trinn 4-10, som ledd i beslutningen om å ta i bruk flere digitale læremidler. PEDAGOGISK BRUK AV IKT område: Digitale læremidler (Vi skal ta i bruk flere digitale læremidler.) Innen utgangen av september 2011 skal mediearkivet Atekst brukes på mellom og ungdomstrinn, som ledd i

Detaljer

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 Saksframlegg FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar IKT- reglement for grunnskole

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Frogn kommune Rådmannsgruppen Notat Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12 Til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Fra Saksbehandler Rådmannen Kari Veidahl

Detaljer

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13 Kjeller skole Virksomhetsplan 2014 utkast pr 29.11.11 25.11.13 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Vurdering av læringsplattformer

Vurdering av læringsplattformer Vurdering av læringsplattformer Bruk av ulike læringsplattformer er nok kommet for å bli. Flere og flere kommuner arbeider aktivt for bruk læringsplattformer i skolene. Ofte er et også kommunene som bestemmer

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013

IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013 IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013 Innhold Innledning..... 3 IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune. 4 Kommentarer til endringer

Detaljer

IKT i Blomsterenga barnehage. Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15

IKT i Blomsterenga barnehage. Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15 IKT i Blomsterenga barnehage Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15 Innholdsfortegnelse Formål med IKT i barnehagen...2 Rammeplan...2 Kunnskapsdepartementet...2 Årsplan for barnehagen...3

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter IKT og digital kompetanse er et nasjonalt satsningsområde. I Kunnskapsdepartementets strategiplan for utvikling av kompetanse og rekruttering i

Detaljer

Digitale læremidler - utforsking og vurdering. 30. september 2012 Håkon Swensen

Digitale læremidler - utforsking og vurdering. 30. september 2012 Håkon Swensen Digitale læremidler - utforsking og vurdering 30. september 2012 Håkon Swensen 31.10.2012 Plan for dagen Digitale læringsressurser Studieplan og arbeidskrav Begreper og definisjoner Om digitale læringsressurser

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Overgangen barnehage / skole

Overgangen barnehage / skole Overgangen barnehage / skole Hovedmålet for overgangene er å sikre kontinuitet og helhet i utdanningsløpet. Barn og unge skal oppleve at opplæringstilbudene henger sammen, og at hver og en blir ivaretatt

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer med bruk av fri programvare Brukbarhet Driftsøkonomi IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering La oss rydde en ting unna Høsten

Detaljer

IKT-strategiplan for. Fræna vidaregåande skole. for perioden 2009-2011

IKT-strategiplan for. Fræna vidaregåande skole. for perioden 2009-2011 IKT-strategiplan for Fræna vidaregåande skole for perioden 2009-2011 IKT-ABC 2008 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Situasjonsbeskrivelse... 4 4 Kritiske suksessfaktorer... 5 5 Visjon... 6 6 Pedagogisk

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelse Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelsen inneholder en oversikt over hva som er målet med prosjektet, og hvordan en har tenkt å nå målet. Dette er et toårig prosjekt

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Høringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA)

Høringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA) Det kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato 15.10.2015 Vår ref.: 15/06781-1 Høringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA)

Detaljer

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere Innledning: Tidsbrukutvalgets rapport er et konkret og godt dokument. Her er det forslag til tiltak som alle kan ta tak i. Nå

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN

OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN GJEMNES KOMMUNE Avdeling for skole og barnehage PLAN FOR IKT i OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN Vedtatt av Gjemnes kommunestyre den, 29.05.07, sak 28 1 1. Innleiing Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

IKT i læreplanen 4/9/12 (LM)

IKT i læreplanen 4/9/12 (LM) + IKT i læreplanen 4/9/12 (LM) + Oversikt Historisk perspektiv Et blikk på medier i forskjellige nasjonale strategier læreplan IKT i Kunnskapsløftet (LK06) Grunnleggende ferdigheter Kompetansemålene Oppgave

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Kompetanseheving i barnehagesektoren

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Kompetanseheving i barnehagesektoren 1 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kompetanseheving i barnehagesektoren Hvordan sørge for at alle ledd i sektoren jobber for kompetanseutvikling for kvalitetsutvikling i barnehagene? 2 Innledning Det er etablert

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

FAGPLAN. Digital hverdag

FAGPLAN. Digital hverdag FAGPLAN Digital hverdag Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som Barnehageloven med forskrifter, stortingsmeldinger,

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Mal for pedagogisk rapport

Mal for pedagogisk rapport Mal for pedagogisk rapport Gjelder Navn: Født: Foresatte: Skole: Rapporten er skrevet av: Trinn: Dato: Bakgrunnsinformasjon Elevens skolehistorie, (Problem)beskrivelse, Forhold av særlig betydning for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE 2006-2008 1 HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE 2006-2008 FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE Innledning De nye læreplanene, som trer i kraft

Detaljer

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover.

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover. Gruppeoppgave basert på walk and talk 1. To og to (som gikk tur sammen): Skriv ned de 3-5 punktene dere opplever som viktigst for å lykkes og de 3-5 punktene dere oppleversom vanskeligst. 2. Gruppen: Del

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV 1. satsingenes effektivitet Effektiviteten omhandler i hvilken grad målene for intervensjonen har blitt

Detaljer

Utvikle og gjennomføre en opplæringsplan i forbindelse med innføring av læringsplattformen Fronter ved Fillan sentralskole/hitra ungdomsskole

Utvikle og gjennomføre en opplæringsplan i forbindelse med innføring av læringsplattformen Fronter ved Fillan sentralskole/hitra ungdomsskole Presentasjon av bachelorprosjekt Utvikle og gjennomføre en opplæringsplan i forbindelse med innføring av læringsplattformen Fronter ved Fillan sentralskole/hitra ungdomsskole Utført av: Eva Kristin Lindseth

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning Etablert 1.jan 2010 Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD Sammenslåing av kompetansemiljø Tromsø VIRKEOMRÅDE Barnehage Grunnskole VGS Lærerutdanning Barnehagelærerutdanning Oslo Etablert 1.jan

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Den gode historien fra Åkrehamn vidaregåande skole

Den gode historien fra Åkrehamn vidaregåande skole Den gode historien fra Åkrehamn vidaregåande skole Presentasjon av erfaringer; utfordringer og suksessfaktorer knyttet til arbeidet med digital kompetanse ved egen skole - sett fra et skolelederperspektiv.

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Grimstad kommune Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Utarbeidet av: Nere Kiland Jan Terje Nilsen Ragnhild Tønnesøl Blom Grimstad, 2008 Revidert av Nere Kiland, Jan Arve Søfteland og Ragnhild Tønnesøl Blom

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/01273-004 430 DRAMMEN 26.05.2005 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN 2005-2008

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/01273-004 430 DRAMMEN 26.05.2005 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN 2005-2008 Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/01273-004 430 DRAMMEN 26.05.2005 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN 2005-2008 En

Detaljer