1. Innledning og bakgrunn Prosessen frem mot den endelige planen Mandat Sentrale føringer Begrepsavklaringer:...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning og bakgrunn...3. 2. Prosessen frem mot den endelige planen...3. 3. Mandat...4. 4. Sentrale føringer...4. 5. Begrepsavklaringer:..."

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning og bakgrunn Prosessen frem mot den endelige planen Mandat Sentrale føringer Begrepsavklaringer: Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) Digitale ferdigheter Digital kompetanse Digitale verktøy Dagens digitale verktøy Morgendagens digitale verktøy Overordnede mål Mål og prioriterte tiltak for digitale verktøy Mål og prioriterte tiltak for digital kompetanse Tiltak felles for skole og barnehage Lokale ikt planer i barnehage og skole Pedagogiske personalets digitale kompetanse Grunnleggende ferdigheter Læringsplattformen Fronter Tiltak skole: Pedagogisk programvare Tiltak barnehage: Rammeplan for barnehagen innhold Digital kompetanse i barnehage

3 1. Innledning og bakgrunn Målet med planen er å styrke og systematisere elevers/barns og ansattes tilegning av digital kompetanse og sikre gode digitale prosesser i barnehage og skolehverdagen Utviklingen innen digitale verktøy og kravene til digitale ferdigheter har de siste årene stilt større krav til gruppene innen barnehage og skole. Bruk av digitale verktøy og behovet for digital kompetanse ble så tidlig som i 2003 vektlagt da Stortingsmelding nr 30 ( ) ble vedtatt. Der stod det blant annet følgende: Meldingen fremhever det å kunne uttrykke seg muntlig, lese, skrive, regne og bruke digitale verktøy I forskriften Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem grunnleggende ferdighetene. Dette stiller krav til virksomhetenes evne til å anskaffe, planlegge, tilrettelegge, og gjennomføre pedagogiske opplegg som inkluderer digitale verktøy. Gjennom infrastruktur, god dekning av utstyr og kompetanse til å bruke utstyret, vil virksomhetene legge grunnlag for å kunne oppnå de mål som ligger i rammeplan, forskrifter og denne planen. For å vise det store omfanget av kompetansemål knyttet til fag i grunnskolen, blir dette lagt ved som et vedlegg. Videre er det også igjennom Rammeplanen for barnehager, kommet oppfordringer til at også disse virksomhetene bør ta i bruk digitale verktøy i den daglige driften. Vi ønsker i denne planen å gå litt videre, og beslutte at alle i planens målgruppe skal bruke digitale verktøy. 2. Prosessen frem mot den endelige planen Arbeidet med planen har foregått på en noe utradisjonell måte. Styringsgruppa har valgt å bruke den digitale læringsplattformen Fronter, for et bredt digitalt samarbeid i skolesektoren. Ansatte som ønsker å komme med innspill, eller delta i diskusjonsgrupper, har hatt mulighet til dette. Videre har de lokale ikt ansvarlige på skolene hatt jevnlig dialog og meningsytringer igjennom spesielle digitale rom og annen digital kommunikasjon, dedikert for denne gruppen. I tillegg har det, siden høsten 2007, vært initiert en pilot i oppvekstområdet Brattås Heistad, med fokus på å lage et kvalifiseringssystem, kalt Grenlandskortet. Dette skal fungere som en målbar ressurs for den totale digitale kompetansen hos det enkelte individ. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt, men har vært brukt parallelt til utarbeidelse av noen punkter i denne planen med spesielt fokus på barnehage. Styringsgruppen har bestått av kommunalsjefen for barn og unge Inger Lysa, virksomhetsleder for skole ved Tom Stormyr, virksomhetsleder for barnehage ved Trude Kausland Eide, virksomhetsleder for itavdelingen Terje Odden og virksomhetsleder for Utviklingsavdelingen Kjell Meen. Planen er skrevet av, pedagogisk it konsulent ved Utviklingsavdelingen, Rune Melgård. 3

4 3. Mandat IKT planen skal være styrende i forhold til elevers/barns tilegning av digitale kompetanse. Planen skal fastsette kommunens ambisjonsnivå mht digital kompetanse i barnehage og grunnskole Planen skal være sentralt førende på følgende punkter: angi hvilke tiltak som må iverksettes for å nå målsettingene angi tidsperspektiver prioritere tiltakene Planen skal være et styringsdokument for lokale planer: utvikling av digital kompetanse hos barn og unge i Porsgrunns barnehager og skoler. utvikling av virksomhetenes og medarbeidernes digitale kompetanse valg av metoder og verktøy i opplæringen utarbeidelse av virksomhetenes mål og planer på området 4. Sentrale føringer Følgende sentrale føringer, vedtatte dokumenter og hefter ligger til grunn for denne ikt planen: LK06 Kunnskapsløftet Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementet 2006 Temahefte om Ikt i barnehage, Nina Bølgan Stortingsmelding nr 30 ( ): Kultur for læring Stortingsmelding nr 16 ( ): Og ingen stod igjen Stortingsmelding nr 17 ( ): Eit informasjonssamfunn for alle Stortingsmelding nr 23 ( ): Språk bygger broer Stortingsmelding nr 31 ( ): Kvalitet i skolen ekommune 2012 lokal digital agenda 4

5 5. Begrepsavklaringer: 5.1 Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) Med informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) menes teknologi som gjør det mulig elektronisk å samle inn data, lagre, bearbeide, presentere og distribuere informasjon Digitale ferdigheter Det har lenge vært en tradisjon for å tro at så lenge man setter et barn ved en maskin, vil den digitale kompetansen komme av seg selv. Forskning viser at det ikke hjelper å bare utstyre ansatte og barn med digitale verktøy, det må også satses på innhold i form av programvare og kompetanse til å bruke verktøyene hensiktsmessig og effektivt. Det er først når en har tatt i bruk digitale verktøy, i en arbeids og læringsprosess, og igjennom testing kan dokumentere faglig progresjon og påvise digitale ferdigheter. 5.3 Digital kompetanse I utredningen En digital skolehverdag publisert av ITU, defineres digital kompetanse slik: Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskap, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet I Stortingsmelding 31 ( ) Kvalitet i skolen foreslår departementet følgende: 5.5 Tettere oppfølging Departementet vil videreutvikle kvalitetsvurderingssystemet. Det vil blant annet bli vurdert innføring av nasjonale prøver i digital kompetanse på ungdomstrinnet, og det skal utvikles utvalgsprøver på ungdomstrinnet og flere frivillige kartleggingsprøver 5.4 Digitale verktøy Med digitale verktøy mener vi alle elektroniske hjelpemidler som virksomheten har til sin disposisjon for å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning og aktiviteter Dagens digitale verktøy Følgende verktøy er i dag vanlig i virksomhetene: Pc/Tynn klient Skjerm og projektorer Tastatur/Mus Skriver og Skanner 5

6 Eksterne lagringsenheter som usb pinne/minnepinne Digitale foto og videokameraer I tillegg kommer spesialpedagogiske hjelpemidler som er innvilget elever/barn ved særskilte behov Morgendagens digitale verktøy I tiden fremover vil vi se at også følgende verktøy vil være aktuelle å bruke i gjennomføringen av læringsaktiviteter i skole og barnehage. Dersom virksomhetene planlegger å ta i bruk disse verktøyene må personalet få en grundig opplæring i, og legge planer for bruken av disse verktøyene. Et flertall av elevene i skolen har i dag en mobiltelefon tilgjengelig. Mange av disse telefonene har i dag gode digitale kameraer og kan gjøre enkle video opptak. Gjennom systematisk og planlagt bruk, kan dette være med å dokumentere ulike læringsaktiviteter og prosesser for elevene. GPS (Global Positioning System) Enkelte barnehager har begynt med Geocaching. Dette er en form for skattejakt der skatten er markert inn på gps kartene. I tillegg kan disse verktøyene brukes på ekskursjoner i skolen og i arbeidet med kart og kartforståelse Interaktive tavler. Tavler som med hjelp av digitale verktøy og elektronisk tilkobling kan brukes i samhandling med elevene i forskjellige læringsprosesser, i alle fag. 6. Overordnede mål 1. Alle elever skal ha mulighet til daglig bruk av digitale verktøy 2. Alt pedagogisk personale, i barnehage og skole, skal ha sin egen bærbare maskin 3. Skolene i Porsgrunn skal i planperioden ha en målbar forbedring av resultatene av de ikt baserte eksamenene. 4. Når departementets nasjonale prøver for digital kompetanse ligger klar, skal vi gjennomføre og oppnå best resultat i Telemark 5. Alle virksomheter skal utarbeide en plan for kompetansehevning til de kravene som er satt i denne planen innen våren Skolene og barnehagene skal i løpet av høsten 2008 ha en felles programvarepakke som sikrer gode forutsetninger for å jobbe med de digitale kompetansemålene, ref vedlegg, i Kunnskapsløftet og Rammeplanen for barnehage 7. I barnehagene skal alle barn få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap 8. Barnehagene skal være fullverdige brukere av Fronter i løpet av planperioden 6

7 6.1.1 Mål og prioriterte tiltak for digitale verktøy Overordnet mål nr: Tiltak Ansvar Økonomi Tidsperspektiv Målgruppe 1. Alle elever skal ha mulighet til daglig bruk av digitale verktøy Anskaffelse av digitale verktøy Virksomhetsleder sammen med den/de Bruk av ekstrabevilling fra bystyret. Sommeren 2009 lokale ikt ansvarlige og it avdeling Årlig driftsbudsjett. Fra 2009 til 2011 Barneskole Anskaffe tilstrekkelig med maskiner på ungdomstrinnet. Virksomhetsleder sammen med den/de lokale ikt ansvarlige og it avdeling Bruk av ekstrabevilling fra bystyret. Innen utgangen av 2008 Årlig driftsbudsjett. Fra 2009 til 2011 Ungdomskole 7. I barnehagene skal alle barn få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Anskaffe maskiner og programvare til barnehagene Etablere nettverk i infrastrukturen i avdelingene Virksomhetsleder, pedagogiske ledere Virksomhetsleder og it avdeling Eget driftsbudsjett, eller overtakelse av kurant utstyr Start høsten 2008 og ut planperioden Barnehage Eget driftsbudsjett Barnehage 2. Alt pedagogisk personale, i barnehage og skole, skal ha sin egen bærbare maskin Pedagogisk personale disponerer egne bærbare maskiner, samt opplæring i bruk av forskjellige digitale verktøy Utviklingsavdelingen og virksomhetene Fra nyanskaffelse i virksomheten Barnehage og skole 7

8 6.1.2 Mål og prioriterte tiltak for digital kompetanse Overordnet mål nr: Tiltak Ansvar Økonomi Tidsperspektiv Målgruppe 6. Skolene og barnehagene skal i løpet av høsten 2008 ha en felles programvarepakke som sikrer gode forutsetninger for å jobbe med de digitale kompetansemålene, ref vedlegg, i Kunnskapsløftet og Rammeplanen for barnehage. Kartlegging av samlet digital kompetanse i virksomhetene Kommunen tilbyr kurs i forskjellige grunnleggende tema. Anskaffe pedagogisk programvare, sørge for opplæring i bruken av pedagogisk programvare Virksomhetsleder og Utviklingsavdelingen Virksomhetsleder og Utviklingsavdelingen Virksomhetene, utviklingsavdelingen og itavdelingen. Noe dekkes over eget budsjett, noe kjøpes inn eksternt. Bruk av ekstrabevilling fra bystyret og egne budsjetter Kartlegging gjennomføres høsten 2008, Kompetanseplaner iverksettes våren 2009 og fremover til Grenlandskortet er på plass. Igangsettes umiddelbart Barnehage og skole Barnehage og skole Barnehage og skole 8. Barnehagene skal være fullverdige brukere av Fronter i løpet av planperioden Kjøpe inn lisenser, opprette struktur og sette i gang grunnleggende opplæring av ansatte Virksomhetsleder og utviklingsavdelingen Starter ved ferdig implementering av aktuell programvare. Høsten 2008 og utover. Barnehage 5. Alle virksomheter skal utarbeide en plan for kompetansehevning til de kravene som er satt i denne planen innen våren Utarbeidelse av lokale ikt planer i virksomhetene. Fagnettverk for digital kompetanse Barnehagen og skolene, utviklingsavdelingen Igangsettes høsten 2008 Barnehage og skole 8

9 6.2 Tiltak felles for skole og barnehage 1. Virksomhetene utarbeider lokale ikt planer høsten Virksomhetene kartlegger de ansattes digitale kompetanse og utarbeider forslag til tiltak for å heve alle til et fastsatt nivå. Kompetansetiltakene skal synliggjøres i utviklingsplanen 3. Virksomhetsleder sørger for at de ansatte til enhver tid mestrer og benytter seg av de tilgjengelige digitale verktøyene som virksomheten innehar, gjennom internopplæring og ulike kurs Lokale ikt planer i barnehage og skole Den enkelte virksomhet skal høsten 2008 utarbeide egne ikt planer. Det er viktig at følgende momenter blir vektlagt i planene: Plan for hvordan virksomhetens infrastruktur og maskinpark er, utvikles og vedlikeholdes de neste tre årene. Økonomiske tiltak for å oppnå målene i den kommunale ikt planen, og planlagte nyinvesteringer Tydeliggjøre hvordan man skal oppnå kompetansemål i denne planen, med bruk av digitale verktøy og undervisningsmetoder Status på virksomhetens digitale kompetansenivå, og utvikling av medarbeidernes digitale kompetanse Tiltak som gjøres etter føringer i planen Kvalitet i barnehage og skole må komme tydelig frem Planene revideres tidlig på høsten hvert år, med en evaluering av foregående skole/barnehage år og måloppnåelse internt i virksomheten Pedagogiske personalets digitale kompetanse Det er viktig at alt personalet, i barnehagen og skolen, har digital kompetanse og kunnskap om bruk av digitale verktøy. Ansatte skal beherske og gjennomføre pedagogiske digitale læringsopplegg med 9

10 barn/elever i de fagene/temaene det til enhver tid jobbes med. Hvilke programmer som brukes, og kompetanse personalet skal inneha, må synliggjøres i virksomhetens egne ikt planer og årsplaner. Spesielt for barnehagene er det viktig å merke seg vektleggingen av den digitale kompetansen til føreskolelærere forankres i Stortingsmelding 23 Språk bygger broer ( ) kapittel 7.1: En profesjonell førskolelærer bør kunne beherske IKT/digitale verktøy som en del av sin kompetanse, og tilrettelegge for mange forskjellige og meningsfulle opplevelser med slike verktøy der stimuleringen av språket står i sentrum. Opplæring gjennomføres etter en egen opplæringsplan. Virksomhetene må selv kartlegge den kompetansen som eksisterer i dag, for så å lage en opplæringsplan for å sikre alle den nødvendige kompetansen. Aktuelle metoder er workshops, kursrekker og selvstudium blant annet gjennom kompetanseportalen. Skolene kan selv stå for deler av opplæringen, der et er behov for ekstern kompetanse hentes dette inn i samråd med Utviklingsavdelingen Grunnleggende ferdigheter Følgende ferdigheter anses som standard: 1. Datamaskinens oppbygning og funksjon 2. Generell kompetanse i bruk av standard operativsystem og standard programapplikasjoner som Paint, Windows Moviemaker og Windows Media Player eller tilsvarende 3. Beherske programmer for tekstbehandling, regneark, presentasjoner og e post. Dette punktet er spesielt for skole. 4. Beherske den pedagogiske programvaren som er aktuell for opplæringen 5. Grunnleggende bildebehandling: Photoshop Elements eller annen programvare ved virksomheten 6. Bruk av internett med påfølgende etiske og opphavsrettslige føringer 7. Beherske bruken av virksomhetens utvalg av digitale verktøy 8. Beherske og bruke Fronter i daglige gjøremål Læringsplattformen Fronter Fronter er en plattform for nettbasert læring og samarbeid, utviklet spesifikt for utdanningssektoren. Læringsplattformen består av en rekke ulike verktøy som fleksibelt kan settes sammen for å dekke behov innen: 10

11 Læring og pedagogikk Samarbeid og kommunikasjon Personlig arbeid og portefølje Oppsett og administrasjon Publisering og innholdsproduksjon Skolene har siden våren 2005 benyttet seg av læringsplattformen Fronter. De første årene ble benyttet til innføring, opplæring og strukturering av brukergrupper og system. Ansatte i skolen skal beherske og gjennomføre bruken av Fronter på alle skolens nivåer. Enkelte skoler har også kjøpt inn tileggsapplikasjoner/moduler til sin installasjon. Det er skolene selv som har ansvar for innføring, tilrettelegging og opplæring av brukere i disse modulene. I planperioden skal Fronter gjøres til et digitalt verktøy for barnehagene. Hovedhensikten er å sikre den digitale dokumentasjonen på det helhetlige opplæringsløpet fra 0 16 år. Alle skoler skal benytte Fronter i den daglige driften og mot alle brukergrupper. Planer og informasjon skal legges ut så fort disse er ferdige eller publisert/sent hjem. Alle ansatte skal få opplæring i og beherske og bruken av Fronter. Ungdomskolene skal innen 2009 benytte seg fullt ut av fravær og karaktermodulen. Høsten 2008 implementeres integrasjonsmodulen som kobler sammen skolens administrative system Extens med Fronter på kommunalt nivå. Dette vil forenkle oppdateringer av brukergrupper og tilhørighet, samt forenkle prosessen med rapportering av fravær og karakterer. Kommunen øker antallet samlinger for de fronter ansvarlige på skolene til 3 samlinger i halvåret. Dette for å sikre at den enkelte skole har tilstrekkelig kompetanse til den daglige driften, og at man får mulighetene til å utveksle erfaringer og ideer. Skolene har selv ansvar for opplæring internt, men dersom det er store grupper som ønsker innføring i felles verktøy, kan dette bestilles av utviklingsavdelingen. Skolene må sette av tilstrekkelig med tid til den lokale fronter ansvarlige. 6.3 Tiltak skole: 1. IT avdelingen utarbeider et estimat på hva skolene økonomisk skal sette av til utstyr,vedlikehold lisenser, programvare og kompetanseutvikling de neste tre årene. 2. Elevene skal ha tilgang til digitale verktøy og pedagogisk programvare, som oppfyller målene i lærerplanene og de lokale ikt planene. 3. Alle elever skal ved utgangen av 10. klasse ha en egen digital mappe, der utvalgte oppgaver og prøver dokumenterer deres faglige resultater igjennom grunnskolen. 4. Alle lærere skal bruke Fronter i det daglige arbeidet, planer og annen informasjon skal distribueres digitalt. 11

12 5. Skolene går til anskaffelse av integrasjonsmodulen mellom Extens og Classfronter 6. Eget fagnettverk for digital kompetanse etableres våren Pedagogisk programvare Kommunen abonnerer ikke i dag på noen felles pedagogiske programpakker, som via dagens nettverksløsning kunne vært tilgjengelig for virksomhetene. Til nå har den enkelte virksomhet etter eget initiativ kontaktet forskjellige leverandører og kjøpt ulike programmer. For fremtiden skal alle innkjøp av programmer koordineres med it avdelingen og virksomhetene, slik at det kan kjøpes inn lisenser og gjøre nyttige programmer tilgjengelig for alle. I denne prosessen vektlegges det også opplæring av ansatte, primært via virksomhetens ikt ansvarlige, som tilbys opplæring i det enkelte program. Det satses nå store ressurser for å styrke antallet maskiner i skolene. Det er viktig at det denne gangen også setter fokus på innhold, det vil si programmer som personalet og barn/elever kan jobbes systematisk med. Programmer som vil inngå i en grunnpakke til virksomhetene, skal være bredt spekter av spesialpedagogiske verktøy, fagverktøy, ferdighetsverktøy og kartleggingsverktøy. Systematisk bruk av pedagogiske programløsninger skal hjelpe barnehage/skole til å oppfylle kravene i Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehage. Kommunen går til anskaffelse av programvarepakker høsten Tiltak barnehage: 1. Virksomhetene tydeliggjør i årsplaner og andre pedagogiske planer hvordan de vil oppnå målene og gjennomføre tiltakene. 2. Virksomhetene går til anskaffelse av de digitale verktøyene som kan understøtte de nevnt i punkt Virksomhetsleder kartlegger den digitale kompetansen i personalet. 4. Virksomhetene gir tilbakemeldinger, igjennom sine utviklingsplaner og lokale ikt planer, hvilken digital kompetanse det er behov for å få ytterligere styrket. 5. Etablere fagnettverk, for integrasjonen av digitale verktøy i barnehagen, våren

13 6.4.1 Rammeplan for barnehagen innhold I Rammeplan for barnehagen står det om IKT: Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Rammeplanen gir ikke direkte føringer for hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres og i hvilke fagområder den digitale kompetansen skal utvikles. Virksomhetene skal integrere digitale verktøy i barnas lekemiljø/innemiljø Digital kompetanse i barnehage Bruken av digitale verktøy i barnehage er noe som først har blitt satt fokus på de siste årene. Forskning har vist at også barnehagebarn kan ha nytte av å bruke digitale verktøy i ulike lek og læringsprosesser. Følgende er eksempler på hvordan digitale verktøy kan brukes : Kunne navn på de forskjellige enhetene til maskinen Skru av og på maskinen, skrive navnet sitt i et dokument Tegne bilde i programmet Paint og skrive dette ut Bli kjent med internett som en kunnskapsdatabase i samspill med en voksen Kunne bruke digitalt kamera og overføre bilder til maskinen Barna skal få kjennskap til skanner, skriver/kopiering og projektor. Ansatte som jobber i barnehager skal kunne beherske bruken av tilgjengelige digitale verktøy. De skal også kunne legge til rette for og gjennomføre pedagogiske opplegg der barn bruker disse verktøyene. I tillegg skal de kunne beherske de programmene som ligger i operativsystemet og de pedagogiske programmene som kommunen anskaffer. Kommunen legger til rette for at de ansatte i virksomhetene skal få opplæring i de digitale verktøy og programmer som er tilgjengelig. Barnehagene lager planer for de digitale verktøyene de ønsker å gå til anskaffelse av, slik at kompetanseportalen kan dekke de kommende behovene. 13

14 14

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR IKT I BARNEHAGE OG SKOLE 2013-2016

HANDLINGSPLAN FOR IKT I BARNEHAGE OG SKOLE 2013-2016 Ringerike kommune HANDLINGSPLAN FOR IKT I BARNEHAGE OG SKOLE 2013-2016 Alle skal opplevemestring hver dag Vedtatt i HOK, sak 33/13 INNHOLD Innledning... 2 Om planen... 3 Grunnlagsdokumenter... 4 Felles

Detaljer

IKT i oppvekst IKT-plan 2012-2015

IKT i oppvekst IKT-plan 2012-2015 IKT i oppvekst IKT-plan 2012-2015 Utkast mars 2012 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Kunnskapsløftet 3 1.2 Kommuneplan for Grimstad kommune 2012-2020 3 1.3 St.meld. nr. 30 (2003-2004), Kultur for læring 4 1.4

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2009-2012

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2009-2012 SpenstIKT mangfold IKT- plan for Sola videregående skole 2009-2012 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Hovedmål... 2 2.1 Delmål... 2 3. Ledelse og styring... 3 4. IKT-funksjoner... 3 5. Infrastruktur... 4 5.1

Detaljer

Felles IKT-plan for grunnskolene i Levanger og Verdal

Felles IKT-plan for grunnskolene i Levanger og Verdal Felles IKT-plan for grunnskolene i Levanger og Verdal Strategiplan for grunnskolen 2011-2014 Levanger kommune og Verdal kommune 18.11.2011 Strategidokument Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever

Detaljer

IKT I TRONDHEIMSSKOLEN

IKT I TRONDHEIMSSKOLEN IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Rapport 2015 Rapport 2015 IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn og metode... 7 2.1 Versjonslogg... 7 2.2 Bakgrunn og mål for prosjektet... 7 2.3

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 (Regional konkretisering og realisering av Program for digital kompetanse 2004-2008) Vedtatt og anbefalt av ØRU-styret 16.06.06 Felles IKT-plan for

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2012-2015

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2012-2015 SpenstIKT mangfold IKT- plan for Sola videregående skole 2012-2015 Innhold: 1. Innledning... 2 2. Hovedmål... 3 2.1 Delmål... 3 3. Ledelse og styring... 4 4. IKT-funksjoner... 4 5. Infrastruktur... 5 5.1

Detaljer

KTi Karmøybarnehagene. Plan for kreativ og skapende bruk av. Karmøy kommune Skole- og kulturetaten Barnehageavdelingen. digitale verktøy 1

KTi Karmøybarnehagene. Plan for kreativ og skapende bruk av. Karmøy kommune Skole- og kulturetaten Barnehageavdelingen. digitale verktøy 1 KTi Karmøybarnehagene Karmøy kommune Skole- og kulturetaten Barnehageavdelingen Plan for kreativ og skapende bruk av digitale verktøy 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 IKT og digitale verktøy... 5

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN I BERGEN 2006/2007

KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN I BERGEN 2006/2007 KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN I BERGEN 2006/2007 Innholdsfortegnelse DEL I 1. Bakgrunn og hensikt 4 2. Kvalitet og kvalitetsutvikling 7 2.1 Kompetente barn og unge 7 2.2 Begrepsavklaring

Detaljer

Prosjektrapport for Digitalt utstyr og kompetanse -utviklingslinjer frem mot 2008

Prosjektrapport for Digitalt utstyr og kompetanse -utviklingslinjer frem mot 2008 Prosjektrapport for Digitalt utstyr og kompetanse -utviklingslinjer frem mot 2008 1.juni 15. desember 2005 Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui HANDLINGSPLAN FOR BIRKENESSKOLEN 2014-2018 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Birkenesskolen En god skole for alle! sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Strategisk IT-plan for Vennesla kommune

Strategisk IT-plan for Vennesla kommune Strategisk IT-plan for Vennesla kommune 2013-2016 Hovedmål: Vennesla kommune skal ut ifra en kost/nytte vurdering bruke IT der ansatte, samarbeidspartnere og/eller publikum er tjent med det. 1 1. INNLEDNING...

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse kvalitetssikring kompetanseplan 1 2 forord Grunnskolen i Lillesand

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

IKT-strategi. for videregående opplæring i Oppland 2014-2016

IKT-strategi. for videregående opplæring i Oppland 2014-2016 v IKT-strategi for videregående opplæring i Oppland 2014-2016 2 Innhold Innledning... 4 Sammendrag... 5 Visjon for IKT-satsingen videregående opplæring i Oppland... 7 1. Infrastruktur... 9 1.1 Overordnet

Detaljer

1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I

1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I 2 1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I IKT-STRATEGIEN 4 2.0. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON...

Detaljer

Digital kompetanse i norsk lærerutdanning

Digital kompetanse i norsk lærerutdanning RAPPORT 28/2008 Digital kompetanse i norsk lærerutdanning Per Hetland og Nils Henrik Solum NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport

Detaljer