ARKITEKTKONKURRANSE. Studentboliger i. Bjergsted. Studentsamskipnaden i Stavanger Rennebergstien 30, 4021 Stavanger Tel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARKITEKTKONKURRANSE. Studentboliger i. Bjergsted. Studentsamskipnaden i Stavanger Rennebergstien 30, 4021 Stavanger Tel. 51 83 33 00 eksp@sis.uis."

Transkript

1 ARKITEKTKONKURRANSE Studentboliger i Bjergsted Studentsamskipnaden i Stavanger Rennebergstien 30, 4021 Stavanger Tel

2 INNHOLD 1. Innledning Visjoner og mål...3 Bjergstedvisjonen...3 Studenter til sentrum Bjergstedområdet...5 Landskap og bebyggelse...5 Historikk Konkurranseområdet Ambisjoner for prosjektet...7 Bjergstedområdet, tomt og uteområder...7 Bebyggelse og boliger Konkurransen ansvar, deltakere og gjennomføring Innhold i prosjektet...9 Bebyggelse...9 Uterom...9 Generelt Økonomiske forutsetninger Kriterier for bedømmelse Planmessige hovedgrep og landskapmessig bearbeiding Arkitektonisk kvalitet og helhetlige, gode løsninger Krav til innlevert materiell Innlevert materiale kravspesifikasjon Konkurransetekniske opplysninger og bestemmelser Konkurranseadresse Felles befaring Spørsmål til konkurranseprogram og vedlegg Oppdrag etter konkurransen Innleveringsfrist Avvik fra konkurranseprogrammet Jury Honorar Juryens bedømmelse og rapport Eiendomsrett Utstilling Vedleggsliste

3 Flyfoto, Bjergsted (vest) BJERGSTED, AUG

4 VISJON 1. INNLEDNING 1.1 VISJONER OG MÅL Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) har gleden av å invitere til arkitektkonkurranse for studentboliger i Bjergsted Vest. I kommuneplan for Stavanger inngår bl.a. disse to sentrale målene:. Studentboligene i Bjergsted Vest vil være en oppfølging av disse to hovedmålene. Lokaliseringen i Bjergsted som del av den store kultur- og byutviklingssatsningen her, samtidig som dette er del av den vernede parken i Bjergsted, stiller særlige krav til prosjektet. Dette gjelder både som bomiljø for studentene og arkitektur; hvordan de nye studentboligene klarer å knytte seg til omgivelsen og bli en integrert del av Bjergstedparken og bidra med nye møtesteder og parkrom og selve byggenes miljø- og bygningsmessige kvaliteter. SiS ønsker at dette prosjektet skal være et forbildeprosjekt for miljø og arkitektonisk kvalitet. BJERGSTEDVISJONEN Visjonen er at Bjergsted skal være et nasjonalt kraftsenter for musikk og kunst, og inneholde et konserthus av internasjonal standard. Entusiasme, dynamikk, nytenkning og eksperimentering er stikkord som beskriver kjernen i Bjergstedmodellen. Modellen kjennetegnes av samarbeid på tvers av tradisjonelle sjangre og pedagogiske tilbud som et forløp med livslang læring og felles prosjekter mellom profesjonelle og amatører. Studentboliger i Bjergsted skal være et verdifullt supplement til området som utenom konserthus blant annet inneholder, institutt for musikk og dans, kulturskole, videregående skole med musikk og andre kunstfag. STUDENTER TIL SENTRUM Kommuneplanen har som mål at Universitetet skal ha en sentral rolle i kommunens langsiktige utvikling: En av Stavanger kommunens strategi er å ha en aktiv rolle i utviklingen av Stavanger som student- og universitetsby og i planlegging av studentboliger. Stavanger skal oppleves som attraktiv studentby både i Norge og internasjonalt. Kvaliteten på studentboliger skal opp på et nivå, slik at det oppleves som fordel å studere i Stavanger. Dessuten bør studentene og universitetet være mer synlig i Stavanger sentrum. Dette gjelder særlig lokaliseringsstrategier for studentboliger i sentrumsnære områder. Studentene har også klare preferanser om å bo i sentrum, eller på campus. I Bjergsted har man begge deler, selv om det ikke er noe krav om at studentene som får tildelt bolig i Bjergsted skal være tilknyttet institutt for musikk og dans. Studenter er hyppige kultur- og byforbrukere og etterspør gjerne større bredde i kafé-, kultur- og uteliv. Studentboliger i Bjergsted vil i tillegg være et verdifullt supplement til Bjergstedmiljøet.

5 Illustrasjon: Bjergstedparken Illustrasjon: Bjergstedparken 3 4

6 OMRÅDET 1.2 BJERGSTEDOMRÅDET LANDSKAP OG BEBYGGELSE Området ligger på byens vestside, opprinnelig som en skål mellom to høyder, Bjergstedhøyden i nord og Rosenberget i sør, der Bjergstedhøyden og deler av skålen ennå er lesbar. Bjergstedområdet avgrenses av Byfjorden i øst og Rosenberggate i vest og sør. I Bjergstedparken ligger bygningene som paviljonger i park, der kulturinstitusjonenes utvidelser har gått noe på bekostning av parken. Den nordlige delen av Bjergstedparken og delvis også langs Borgermester Middelthons gate er vernet. Den sjønære delen av området er under utbygging med nytt p-anlegg og amfi, nytt konserthus, ny kulturskole og ny videregående skole. Grunnlaget for en eventuell realisering av et nytt hotell i den nordøstlige delen av området er under arbeid. Planer for rehabilitering av Kuppelhallen, den gamle Kulturskolen og Bjergstedparken er under arbeid. HISTORIKK Bjergsted har en lang og sammensatt historie: Fra rettersted til lystgård, karantenestasjon, utstillingsområde og folkepark, til messeområde og så musikksenter som nå er utviklet til Bjergstedvisjonen (Se vedlegg fra Stedsanalyse for Stavanger sentrum s og ). Tastagata (nå Borgermerster Middelthons gate) som ble anlagt i forbindelse med den store jubileumsutstillingen i 1925 og avskar da konkurranseområdet, Bjergsted Vest, fra Bjergstedparken. Bjergsted Vest ble senere bebygget med Aldershjem, omsorgsboliger og barnehage. 1.3 KONKURRANSEOMRÅDET Konkurranseområdet inngår som en del av Bjergstedparken, der Borgermester Middelthons gate skiller dette fra selve musikk-/kulturparken. Området er i dag orientert mot Rosenberggata med gang- og kjøreadkomst fra denne. Tomten er totalt 5 mål og består av gnr/bnr: 59/1250: kvm, 59/1682: 464 kvm og 59/1248: kvm. Stavanger kommune er tomteeier og kommunen er positive til å overdra tomten til studentsamskipnaden. Dette vil skje gjennom egen avtale som skal godkjennes av formannskapet i Stavanger kommune. Eksisterende bygninger: Omsorgsboligene er i så dårlig bygningstekniske forfatning at de rives høsten Aldershjemmet benyttes i dag av kulturskolen i Stavanger. Bygningen har ikke kulturhistorisk verdi. Den anses som lite egnet for en ombygging til studentboliger og skal derfor også rives. Det skal utarbeides ny reguleringsplan for området på grunnlag av vinnerprosjektet. Planen skal ses i sammenheng med resten av Bjergstedområdet og Bjergstedvisjonen.

7 Utsnitt av gje Målestokk 1 Illustrasjon: konkurransetomt Illustrasjon: utsnitt av plantegning med avgrenset konkurransetomt 5 6

8 AMBISJONER 1.4 AMBISJONER FOR PROSJEKTET SiS og Stavanger kommune ønsker at studentboligene i Bjergsted skal være et forbildeprosjekt for innovative, miljøvennlige og rimelige boliger av høy arkitektonisk kvalitet. Stavanger kommune inngår i Framtidens byer der hovedformålet er å redusere de samlede klimagassutslippene fra byene og utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer. Pilotprosjektene skal bidra til å oppnå målene. Dette innebærer krav til prosjektet om 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk i forhold til dagens praksis. Dette betyr: Pilotprosjektene skal være i samspill med omgivelsene være et positivt bidrag til det fysiske bymiljøet ved god arkitektonisk utforming, gode miljøkvaliteter, universell utforming og ivaretakelse av viktige kulturhistoriske verdier. I tillegg til kravene til Framtidens bygg er følgende mål knyttet til prosjektet: BJERGSTEDOMRÅDET, TOMT OG UTEOMRÅDER gangforbindelser. Dette vil kunne bidra til å utvide parken og samtidig gjøre denne mer tilgjengelig som rekreasjonsområde. beliggenhet. som er vist i gjeldende plan eller som parkavdelingen anbefaler vernet) skal ivaretas. Steingjerdet mot Borgermester Middelthons gate bevares. Steingjerde mot Borgermester Middelthons gate

9 Området: bebyggelse, nærmeste naboer BEBYGGELSE OG BOLIGER til bakenforliggende eldre boligbebyggelse og omkringliggende gatestruktur, grønnstrukturer og gang-/sykkelforbindelser. vurdere prefabrikkerte elementer eller modulbyggeri. KONKURRANSEN 1.5 KONKURRANSEN ANSVAR, DELTAKERE OG GJENNOMFØRING Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) er ansvarlig for gjennomføringen av konkurransen og innbyr til en begrenset arkitektkonkurranse. De innbudte deltakere er: Eder Biesel Helen & Hard Haga & Grov 3RW Arkitektkonkurransen skal gjennomføres med følgende milepæler: Konkurransestart med felles befaring: Frist for spørsmål: Innlevering og presentasjon av forslagene: SiS vil også være byggherre og ansvarlig for videre oppfølging av planlegging, prosjektering og bygging av studentboligene. 7 8

10 2. INNHOLD I PROSJEKTET 2. INNHOLD I PROSJEKTET SiS har et betydelig behov for flere studentboliger til regionens studenter. Det er et mål å få plass til følgende program. BEBYGGELSE Boligene skal bestå av følgende litt fleksible sammensetning av antall og typer: enkelthybler på ca 20 m parleiligheter på ca 35 m familieleiligheter på ca 55 m 2 Alle boligene skal ha eget bad og kjøkken. I hyblene er det tilstrekkelig med minikjøkkenløsning. Erfaringsmessig kan det regnes ca 30 m 2 pr. seng/person inkl. fellesarealer. Bebyggelsen skal i tillegg ha følgende felles rom og funksjoner: Felles vaskeri, ca 30 kvm 2 4 sosiale fellesrom på til sammen kvm Felles WC/bad til knyttet sosiale fellesrom og gjesterom/nødinnkvartering. Kontor for vaktmester/info med mindre lagerrom Bøttekott UTEROM Gode og varierte uterom med møteplasser, aktivitetssoner og felles oppholdssteder for alle; både beboere, besøkende og forbipasserende. God utveksling mellom rom i bebyggelse og uterom. Uterom som styrker stedets kvalitet som et parkrom i en urban sammenheng PARKERING derfor opp til begrenset parkering for beboerne med følgende p-krav 0,1 plass pr. bolig, primært for handikappede. Besøkende henvises til Parketten og Bybergstykket. Kjøreatkomst for varelevering, drosje, utrykning, besøk, o.a. til eiendommen skal skje via Rosenberggata. Krav til sykkelparkering er 0,2 plasser/bolig for besøkende. Disse skal være ved inngangen, under tak. I tillegg skal det være innendørs sykkelparkering for beboere; 1 plass per hybel, 2 plasser for par hybel, 3 plasser for familiebolig. GENERELT Bebyggelse og uteområder skal utføres iht kravene om universell utforming.

11 Ilustrasjon, minikjøkken Ilustrasjon fellesområde 9 10

12 ØKONOMISKE RAMMER 2.1 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Studentboliger finansieres av tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og lån fra Husbanken. Søknad sendes i november hvert år og tildeling foretas januar/februar. I de siste årene er det gitt tilskudd til senger/hybeleenheter (HE) på landsbasis. En enkelthybel utgjør 1 HE, en parleilighet 2 HE og en familieleilighet med to soverom 3 HE. Husbanken skal godkjenne tegninger og prosjektbeskrivelse før prosjektet kan påbegynnes. Forutsetningene for å få utbetalt tilskudd og lån er at prosjektet realiseres innenfor en total kostnadsramme på kr pr seng/he. Erfaringsmessig må kr pr HE settes av til tomtekostnader, vei, vann & avløp og inventar/utsyr. Resterende kr pr HE er rammen for bebyggelse og uterom. Husbankens forskrifter, retningslinjer og veileder for studentboliger finnes på URL adr: JURYENS KRAV 3. KRITERIER FOR BEDØMMELSE Juryen vil vektlegge følgende forhold ved vurdering av forslagene: PLANMESSIGE HOVEDGREP OG LANDSKAPMESSIG BEARBEIDING for øvrig.

13 JURYENS KRAV FORTS. ARKITEKTONISK KVALITET OG HELHETLIGE, GODE LØSNINGER Dette omfatter: framtidige drifts- og vedlikeholdskostnader Juryen kan ved enstemmig og protokollert vedtak vurdere utkast som i enkelte deler avviker fra programmet, hvis juryen finner at avviket er uten særlig betydning eller til fordel for oppgavens løsning. KRAV TIL MATERIELL 4. KRAV TIL INNLEVERT MATERIELL Utkastene skal fremstilles klart og lettfattelig med en fremstillingsteknikk som gjør dem egnet til reproduksjon. Alle tegninger, illustrasjoner, beskrivelser og tekster monteres på stive plater som skal være lette å håndtere og montere. Det skal leveres inn maksimalt 6 plansjer i stående A2 format. Plansjenes monteringsrekkefølge skal angis. Alle tegningene orienteres med nord opp. Samtlige plansjer(tegninger og tekst) skal også leveres nedskalert til A3 format, heftet og med klar angivelse av nedfotografert målestokk. Alle tegninger påføres en mållinje som skal gjøre det mulig å kontrollere målestokken. Beliggenhet av snitt skal vises på plantegningene. Hvis snitt forskyves, skal forskyvningen(e) fremgå av snittlinjen. Alle snitt angis med egen identitet (bokstaver eller tall). Alt materiale skal også leveres i digital versjon som 1 stk. pdf-fil under 20 MB. Pdf-filen leveres på CD eller USB-pinne. INNLEVERT MATERIALE KRAVSPESIFIKASJON avgrenset jf. eksisterende regulering

14 INNLEVERING/PRAKTISKE OPPLYSNINGER 5. KONKURRANSETEKNISKE OPPLYSNINGER OG BESTEMMELSER KONKURRANSEADRESSE SiS Studentsamskipnaden i Stavanger v/ Øyvind Lorentzen, 4036 Stavanger FELLES BEFARING Konkurranseoppstart skjer ved en møte i Ramslandsstuen i Bjergsted terasse 8 tirsdag 30. august kl Etter møtet blir det befaring på konkurransetomta. SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEPROGRAM OG VEDLEGG Spørsmål om forståelse av programmet rettes pr e-post til Øyvind Lorentzen på epost innen OPPDRAG ETTER KONKURRANSEN SiS vil gå i forhandlinger med vinner om kontrakt på prosjekteringsoppdraget og evt. reguleringsplan. Hvis man mot formodning ikke kommer til enighet kan SiS starte forhandlinger med nr 2 i konkurransen. Det tas forbehold om at byggeprosjektet ikke blir realisert pga. eksempelvis manglende finansiering. Innlevering torsdag 27. oktober kl Innlevering skjer ved at de konkurrerende presenterer sine forslag for juryen. Det settes av 1t per forslag. Sted og rekkefølge fastsettes senere. AVVIK FRA KONKURRANSEPROGRAMMET Utkast som vesentlig bryter med bestemmelsene om innlevert materiale utelukkes for bedømmelse og vil heller ikke motta deltakerhonorar. JURY Grete Kvinnesland, sivilarkitekt, utbyggingsavdelingen i Stavanger kommune Ib Omland, sivilarkitekt og ansatt på UiS Anne Truelsen Schultz, landskapsarkitekt, ATSITE Camilla Brinchmann, student ved Institutt for musikk og dans, UiS Øyvind Bethuelsen, teknisk sjef SiS bolig Øyvind Lorentzen, daglig leder SiS bolig Sivilarkitekt Henrik Lundberg fra KAP er juryens sekretær. Lise Storås fra byplanavdelingen i Stavanger kommune deltar også på møtene som rådgiver/observatør. Juryen står fritt til å hente inn ekstern fagkompetanse ved behov.

15 HONORAR Honorar til hvert team vil være kr ,- eks. mva Dette forutsetter fullstendig innlevert materiale og at deltakerne forholder seg til konkurransereglene. JURYENS BEDØMMELSE OG RAPPORT Juryen vil overdra resultatet av konkurransen til oppdragsgiver med en rapport som skal inneholde - Generell kritikk som redegjør for konkurransens samlede erfaringer og juryens konklusjon - Kritikk av alle utkastene og begrunnet vedtak om valg av vinner og evt. andre rangerte utkast. - Juryens innstilling om valg av kontraktspart og forslag til evt. bearbeiding ved videreføring EIENDOMSRETT Sis har den materielle eiendomsretten til konkurranseutkastene. Konkurransedeltakerne beholder opphavsretten til sine utkast men med følgende begrensning: Innbyder har rett til å benytte ideer og momenter også fra de øvrige utkastene under forutsetning av at forfatteren av ett av forslagene får kontrakt om det videre oppdrag. Forslagene er SiS eiendom og vil ikke bli returnert. UTSTILLING Konkurranseforslagene stilles ut under og etter juryering. Sted, datoer og åpningstider for utstillingen vil bli kunngjort senere. Innbyder har rett til å publisere alle innkomne utkast og juryens kritikk med navngivelse av deltakende team. VEDLEGGSLISTE 13 14

16 Vi formar bygningane våre, deretter formar dei oss. [Sir Winston Churchill] SiS Studentsamskipnaden i Stavanger v/ Øyvind Lorentzen, 4036 Stavanger Dir. tlf e-post:

Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg.

Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg. Nye Vardheim Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg. KONKURRANSEPROGRAM 19.10.2012 INNHOLD 1 Invitasjon... 3 2 Oppgave og utfordring... 3 2.1

Detaljer

Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon. Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10

Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon. Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10 Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10 1 Innledning... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Visjon... 3 1.2.1 Visjon for området...

Detaljer

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf.

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf. Innhold 01 BAKGRUNN... 3 02 KONKURRANSEGRUNNLAG... 8 03 BESKRIVELSE AV KONKURRANSEOMRÅDET... 11 04 TEKNISKE FORHOLD OG KRAV... 19 05 MÅLSETNINGER FOR TVERRFORBINDELSEN... 20 06 OPPGAVEBESKRIVELSE OG KRITERIER

Detaljer

PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om

PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om G Y S TA D M A R K A Jessheims nye bydel Ul l e n s a ke r kom m u n e 20 1 2 Nordover langs gangvegen som er etablert gjennom konkurranseområdet. Fotostandpunkt er

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

Hallingmoprosjektet Hallingmo viser veg til kunnskap, idrett, kultur og friskliv i nyskapande og berekraftige omgjevnader i hjarta av Hallingdal

Hallingmoprosjektet Hallingmo viser veg til kunnskap, idrett, kultur og friskliv i nyskapande og berekraftige omgjevnader i hjarta av Hallingdal 1 Hallingmoprosjektet Hallingmo viser veg til kunnskap, idrett, kultur og friskliv i nyskapande og berekraftige omgjevnader i hjarta av Hallingdal Åpen plan- og designkonkurranse Konkurranseprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sør-Varanger kommune. Tomteområde til salgs - med flott utsikt. Sør-Varanger kommune søker utbygger

Sør-Varanger kommune. Tomteområde til salgs - med flott utsikt. Sør-Varanger kommune søker utbygger UTBYGGERKONKURRANSE Tomteområde til salgs - med flott utsikt søker utbygger konsentrert småhusbebyggelse i felt B2 b - Skytterhusfjellet Kirkenes juni 2011 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

ØSTRE PORSGRUNN KIRKE KONKURRANSEGRUNNLAG ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Plan- og designkonkurranse 11.03.15 PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE med begrenset deltakelse Anskaffelse over EØS-terskelverdi for bygge og anleggskontrakter etter

Detaljer

Åpen plan- og designkonkurranse

Åpen plan- og designkonkurranse Åpen plan- og designkonkurranse Ansvarlig utgiver: Trondheim kommune v/plan- og bygningsenheten Holtermannsv 1 7004 Trondheim Utarbeidet av: Per A Tefre i samarbeid med NAL v/per Rygh Utforming/trykk:

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLAN 2205. REGULERINGSPLAN FOR HOTELL I SANDVIGÅ, EIGANES OG VÅLAND BYDEL.

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLAN 2205. REGULERINGSPLAN FOR HOTELL I SANDVIGÅ, EIGANES OG VÅLAND BYDEL. Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO THA-07/4498-75 PLN 2205 52891/09 15.01.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: AU Funksjonshemmedes råd 53/08

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOK

PROSJEKTERINGSHÅNDBOK PROSJEKTERINGSHÅNDBOK for studentboliger 2 17.11.11 For implementering i ESchram kvalitetshåndbok 1c 14.11.11 Romnummer, vedlegg i ESchram 1b 8.7.11 For kommentar ESchram TT/ØM KSand 1.1 8.2.10 For anbud

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-6 98263/14 31.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/14 10.06.2014

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Planprogram Brøset. -En klimanøytral bydel. Trondheim kommune

Planprogram Brøset. -En klimanøytral bydel. Trondheim kommune Planprogram Brøset -En klimanøytral bydel Trondheim kommune 15.9.2009 Planprogram Brøset Forord Denne rapporten er et høringsutkast til planprogram for Brøset. Hensikten med rapporten er å få en måldiskusjon

Detaljer

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Forord Vervet AS ønsker å utvikle eiendommen der Tromsø Mekaniske AS har sin virksomhet i dag. Skipsverftet er forutsatt flyttet fra sentrum i løpet

Detaljer

Herfra til leiligheten

Herfra til leiligheten Herfra til leiligheten Boligmelding 2014-2020 HØRINGSUTKAST Innhold 1. Innledning... 5 2. Kommunens organisering... 8 3. Nasjonale mål og føringer... 9 Lovverk... 10 Rom for alle... 10 Universell utforming...

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

FRAMTIDIG BRUK AV VÅLANDSTOMETN, PETRITOMTEN OG MOSHEIM

FRAMTIDIG BRUK AV VÅLANDSTOMETN, PETRITOMTEN OG MOSHEIM Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AKSA-15/9129-3 54883/15 28.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 09.06.2015 Kommunalstyret for

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Oppgaveprogram for parallelloppdrag

Oppgaveprogram for parallelloppdrag Fjell 2020 - Områdeutvikling Fjell Oppgaveprogram for parallelloppdrag datert Januar 2012 byplan OMRÅDEUTVIKLING FJELL FJELL 2020 OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG DRAMMEN 2011 INNHOLDS- FORTEGNELSE

Detaljer

Boliger for studenter i Bergen. Handlingsplan mot 2025. Rullering av handlingsplan mot 2020

Boliger for studenter i Bergen. Handlingsplan mot 2025. Rullering av handlingsplan mot 2020 Boliger for studenter i Bergen. Handlingsplan mot 2025 Rullering av handlingsplan mot 2020 Rapport utført av: Studentsamskipnaden i Bergen Bergen kommune Husbanken 01.11.2013 Handlingsplan 2025 Side 2

Detaljer

Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 8. mai 2006

Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 8. mai 2006 Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 8. mai 2006 Utarbeidet av: Velferdspolitisk komité og SiO komiteen 1 Innledning Velferdstinget i Oslo ønsker med Boligpolitisk dokument å legge

Detaljer

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Utkast, 5.januar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig NBBLs medlemslag v/daglig leder Oslo, 21. april 2009 Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig Boliger og boservice tilpasset eldre utfordring og mulighet Som del av NBBLs

Detaljer