SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET SAKSFRAMSTILLING"

Transkript

1 Side 1 av 11 Arkivsak: 10/ SAMLET SAKSFRAMSTILLING Kommunedelplan for dobbelspor Kleberget - Såstad - Høring Saksbehandler: Anne Grete Trevor Arkiv: 143 Saksnr.: Utvalg Møtedato 60/11 Formannskapet Forslag til vedtak: Kommunedelplan og konsekvensutredning for nytt dobbeltspor, strekningen Kleberget Såstad legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker med følgende forutsetninger: 1. Rygge kommune anser Carlbergalternativet som beste alternativ for etablering av dobbeltspor gjennom kommunen, i samsvar med anbefalingene fra Jernbaneverket 2. Rygge kommune er sterkt imot etablering av driftsbanegård i kommunen ut fra følgende hovedmomenter: Forutsetninger/ muligheter for at lokaltog skal kunne gå til- og snu ved Rygge stasjon har blitt sterkt underkommunisert. Det er grunn til å tro at kommunen ville se annerledes på etableringen dersom vurderingene vedrørende lokaltog hadde vært kjent på et tidligere stadium. Plandokumentene tar i for liten grad hensyn til at driftsbanegård H1 plasseres inntil kommunens viktigste planlagte boligområder. Det foreslås sågar at kommunen skal gjøre om på nylig vedtatt kommuneplan og tilbakeføre boligareal til næringsformål. Plandokumentene gjør i for liten grad rede for virkninger på lokalmiljøet samt estetikk. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 60/11 Behandling: Representanten Finn-Erik Blakstad (V) fremmet forslag om tillegg til punkt 1: Rygge kommune ønsker å bidra til at deler av dagens jernbanetrasé gjøres om til gang- og sykkelvei. Votering Punkt 1: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Tillegg til punkt 1: Forslag fra representanten Blakstad ble enstemmig vedtatt. Punkt 2: Vedtatt med 6 mot 1 stemme (V)

2 Side 2 av 11 Vedtak i Formannskapet: Kommunedelplan og konsekvensutredning for nytt dobbeltspor, strekningen Kleberget Såstad legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker med følgende forutsetninger: 1. Rygge kommune anser Carlbergalternativet som beste alternativ for etablering av dobbeltspor gjennom kommunen, i samsvar med anbefalingene fra Jernbaneverket. Rygge kommune ønsker å bidra til at deler av dagens jernbanetrasé gjøres om til gang- og sykkelvei. 2. Rygge kommune er sterkt imot etablering av driftsbanegård i kommunen ut fra følgende hovedmomenter: Forutsetninger/ muligheter for at lokaltog skal kunne gå til og snu ved Rygge stasjon har blitt sterkt underkommunisert. Det er grunn til å tro at kommunen ville se annerledes på etableringen dersom vurderingene vedrørende lokaltog hadde vært kjent på et tidligere stadium. Plandokumentene tar i for liten grad hensyn til at driftsbanegård H1 plasseres inntil kommunens viktigste planlagte boligområder. Det foreslås sågar at kommunen skal gjøre om på nylig vedtatt kommuneplan og tilbakeføre boligareal til næringsformål. Plandokumentene gjør i for liten grad rede for virkninger på lokalmiljøet samt estetikk. Saksorientering: Kort om formål og målsetting: Formålet med kommunedelplanen er å fastsette trasé for nytt dobbeltspor på strekningen fra Kleberget i Moss til Såstad i Rygge. Strekningen er på ca 6 km. I gjeldende stramnettutredning er det satt som kjøretidsmål for Østfoldbanen at kjøretiden på strekningen Oslo Fredrikstad skal reduseres fra dagens 1:05 til 45 min. Det er satt som resultatmål at: Det skal kunne tilbys halvtimesfrekvens i stive ruter på mellom Oslo og Fredrikstad i første omgang og deretter til Halden. Banen skal kunne avvikle en tredobling av dagens godsvolum mellom Oslo og utlandet. Stamnettutredningen er nå til revisjon i forbindelse med NTP , og det jobbes i den forbindelse med en revisjon av strategien for IC-triangelet på Østlandet. Kort om prosess og framdrift I Jernbaneverkets handlingsprogram ligger dobbeltspor for strekningen Kleberget Såstad inne med 1040 mill. Det legges opp til å starte dette prosjektet i siste del av planperioden. For denne parsellen har Jernbaneverket utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning. Konsekvensutredningen viser vurderingen av hvilke alternativ som foreslås valgt for trasé. I tilknytning til dobbeltsporet har det også blitt utredet to alternativer for plassering av driftsbanegård (hensettingsspor.) Jernbaneverket er forslagsstiller og tiltakshaver, mens kommunene Rygge og Moss er ansvarlig planmyndighet.

3 Side 3 av 11 Kommunenes behandling av planprogram og silingsrapport foregikk våren Konsekvensutredning og forslag til kommunedelplan foreligger nå og legges ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker, slik loven krever. I tillegg til trasé for dobbeltsporet vurderes det område for driftsbanegård for lokaltog sør for Moss. Forhold til annen planlegging Planen bygger på overordnede statlige føringer gjennom NTP, regional arealpolitikk og jordvern, samt statlige retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, barn og unges interesser, støy og egen RPR for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen. Planen tar også hensyn til fylkesplan, kommuneplan og reguleringsplaner i området. I tillegg til dette er Værne kloster landskapsvernområde et viktig moment i planen og konsekvensanalysen til denne. Kommunedelplanen berører både Moss og Rygge kommuner og behandlinger foregår derfor parallelt og vil bli annonsert og lagt ut til offentlig ettersyn sammen. Vurderte alternativer, jernbanetrasé og driftsbanegård I henhold til vedtatt planprogram har det blitt utredet to alternativer til trasé; - Daglinjealternativet med en 580 m lang tunnel gjennom Kleberget og deretter nytt dobbeltspor langs dagens trasé til Såstad - Carlbergalternativet. med en 2270 m lang tunnel gjennom Kleberget til Carlberg gård og deretter langs eksisterende trasé fra like sør for Dilling til Såstad. For driftsbanegård har det også blitt utredet to alternativer; H1 og H3. For nærmere beskrivelse av trasé og plassering, vises det til kartvedleggene. Anleggsgjennomføring Målsettingen er at togtrafikken skal gå uhindret i anleggsperioden. Det må imidlertid påregnes midlertidig nedsatt hastighet, togfrie perioder (inntil 4 timer) og planlagte totalbrudd i inntil 48 timer. For daglinjealternativet antas en total anleggstid på 4 5 år. For Carlbergalternativet antas en total anleggstid på ca 3 år. Vei- og fotgjengerkryssinger samt annen sikkerhet Ved dobbeltspor er det krav om planfrie kryssinger både for kryssende veier og gang- og sykkelveier. Løsninger for offentlig vei blir utformet i tråd med Statens vegvesens vegnormaler. Det blir satt opp 2 meter høye viltgjerder i netting langs strekninger der det ikke etableres støyskjermer. For den lange tunellen i Carlbergalternativet, kreves det rømningsveier for hver 1000 meter tunnel. Det er derfor planlagt to evakueringstuneller (tverrslag,) en ved Kallum og en ved Carlbergskogen.

4 Side 4 av 11 Trasévalg Slik det gikk fram av planprogrammet, har både daglinje- og Carlbergalternativet blitt vurdert i forslaget til kommunedelplan. Rygge kommune har ved tidligere anledninger uttalt seg om trasévalg. I kommunestyrevedtak, sak 48/09, står det i punkt fire at: I siste del av planperioden legges det opp til å fortsette dobbeltsporutbyggingen sørover fra Kleberget til Såstad. For den 6 km lange strekningen må traseen gå i tunnel via Calberg. [ ] I Jernbaneverkets analyser og anbefalinger, går det fram at Carlbergalternativet er det foretrukne alternativet. Da dette er i tråd med Rygge kommunes tidligere ønsker og vedtak, gjøres det i mindre grad rede for daglinjealternativet i dette saksframlegget. Støy Tiltaket skal oppfylle krav til støy gitt i Miljøverndepartementets retningslinje T I nærheten av boliger, vil det bli etablert støyskjermer langs sporet. Skjermene vil i boligområder ha en høyde på ca 3 3,5 meter. De skal etableres med høy arkitektonisk kvalitet med innslag av glass der det er naturlig i forhold til utsikt, reiseopplevelse og visuell barriere. Det blir også behov for lokal skjerming av uteplass og fasadetiltak for en del boliger. Dette vil detaljplanlegges i reguleringsplan. Driftsbanegård For driftsbanegård er alternativene H1 og H3 utredet. H1 ligger på vestsiden av jernbanelinja i Halmstad, mellom like sør for Gate gård og ned til Smed Grønvoldsvei. H3 ligger på vestsiden av jernbanelinja mellom Bjølsund søndre og Vold. Driftsbanegårdanlegget skal dimensjoneres for hensetting av 24 enkle togsett. Typiske aktiviteter for slike anlegg vil være vedlikehold, reparasjon og kontroll av vognsett, oppstilling av vognsett over natten, vasking av vognsett utvendig og innvendig. Til anlegget må det etableres parkeringsplass til ca 30 biler. Anlegget vil også inneholde et servicebygg på ca 300 m². Dette servicebygget skal inneholde kontor, garderobe, osv. Anlegget planlegges med 35 lysmaster. Totalt arealbehov for driftsbanegård vil være ca m². DELUTREDNINGER Til forslaget for kommunedelplanen er det foretatt konsekvensutredning. Til denne hører det 5 delutredninger og en ros analyse. Delutredningene er gjort for de ikkeøkonomiske konsekvensene innen områdene naturressurser, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø og landskapsbilde. Innenfor de ulike delutredningene er det utredningens spesielle hensyn som belyses. Kallumlia - Dyre blir for eksempel vurdert med konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv, mens det samme området ikke vurderes med konsekvenser for naturmiljø. Nedenfor oppsummeres Jernbaneverkets hovedkonklusjoner for de ulike delutredningene.

5 Side 5 av 11 DELUTREDNING NATURRESSURSER Innenfor tema naturressurser er jordbruk mht areal som utgår for produksjon samt ulemper for landbruket som følge av prosjektet det vesentligste. I tillegg til dette er mulige konsekvenser for grunnvann, lokale brønner og jordbruksvanning vurdert. Daglinjealternativet: Daglinjealternativet vurderes totalt sett til å ha liten til middels negativ konsekvens for naturressurser. Carlbergalternativet: For naturressurser vil det bli få, nye ulemper i driftsfasen, da ingen landbruksarealer blir berørt ved tunellføring og at eksisterende spor mellom Festeveien og Bogslunden kan tilbakeføres til landbruksformål. Ved tunellutløpet ved Carlberg gård vil tiltaket i sin helhet legges over dyrket mark fram til Dilling. Fra Såstad vil tiltaket utvides i eksisterende spor, og dermed beslaglegge mindre, nytt areal. Carlbergalternativet vurderes totalt sett til å ha middels negativ konsekvens for naturressurser. Driftsbanegård: Alternativ H1 og H3 legges begge i sin helhet på dyrket mark. Begge alternativene vil beslaglegge ca 65 dekar og vurderes til å ha middels negativ konsekvens for naturressurser. DELUTREDNING - NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV Innenfor dette temaet vurderes blant annet barrierevirkninger og konsekvenser for tilgjengelighet til turområder og nærmiljøfunksjoner. Her sees det også på støybelastning for bolignære utearealer og nærfriluftsområder. Til utredningen for driftsbanegård, presenteres det et støykart og en beregning av berørte boliger. Daglinjealternativet: Daglinjealternativet vurderes totalt sett til å ha liten til middels negativ konsekvens for nærmiljø og friluftsliv. Carlbergalternativet: I forhold til dagens bane vil Carlbergalternativet ha positive effekter for området fra Kleberget til Carlberg. Boligområder over tunellen kan imidlertid få noe strukturlyd fra tunellen, men det forutsettes avbøtende tiltak for dette. Ved Dilling vil miljøbelastningen øke noe grunnet nærføring. Samlet vurderes Carlbergalternativet til å ha liten til middels positiv konsekvens for nærmiljø og friluftsliv. Driftsbanegård: For alternativ H1 er det ingen vesentlige arealbrukskonflikter i forhold til dette temaet. I forhold til støy og nærføring er det betydelige konflikter. I utredningen vises det at mange boliger kan få støy over anbefalte grenseverdier. Beregningene er gjort uten reduserende tiltak og med full kapasitetsutnyttelse.

6 Side 6 av 11 DELUTREDNING KULTURMILJØ I denne delutredningen vurderes forholdet til kjente kulturminner og miljøer. Det sees også på virkninger for sammenhengen mellom kulturmiljøer og ralandskapet. Daglinjealternativet: Daglinjealternativet vurderes totalt sett til å ha middels til stor negativ konsekvens for kulturmiljø. Carlbergalternativet: De vesentligste konfliktene for kulturmiljø ved Carlbergalternativet blir ved Dilling stasjonsområde, der det blir store endringer i den historiske strukturen ved at den direkte tilknytningen til jernbanen forsvinner. Det blir også stor konflikt med gårdslandskapet på Carlberg gård. Store deler av dagens jernbane blir nedlagt. De historiske sammenhengene mellom stasjonsbygninger og bevarte elementer som natursteinsundergangene ved Dyre og Carlberg vil med dette forsvinne. Samlet vurderes Carlbergalternativet til å ha liten til middels negativ konsekvens. Driftsbanegård: Alternativ H1 vil berøre gårdene Gate, Gon og Eskelund. Siden anlegget vil ligge svært nær tunet på Gon, er det størst konflikt her, og da i all hovedsak vedrørende svekket sammenheng mellom gårdsbebyggelse og gammelt gårdslandskap. Alternativ H3 vil ligge mellom Gipsen, Bjølsund og Vold. Anlegget vil endre landskapet og svekke sammenhengen mellom gårdstun og gammelt kulturlandskap. Det får også indirekte konsekvenser for Rygge kirke, da anlegget vil være synlig også herfra. DELUTREDNING NATURMILJØ I denne delutredningen blir konsekvenser for naturreservat, vilttrekk, landskapsvern, leve- og hekkeområder for fugl samt artsmangfold og økologiske sammenhenger vurdert. Daglinjealternativet: Daglinjealternativet vurderes totalt sett til å ha middels negativ konsekvens for naturmiljøet. Carlbergalternativet: Tunellføringen gjennom Carlbergåsen gir en viss bedring i forhold til dagens situasjon, spesielt for Carlberg og Bogslunden. For vilttrekkene ved Dilling og Såstad vil situasjonen forverres med dobbeltspor og med viltgjerder, men kan avbøtes noe ved driftsunderganger ved Hestehagen og Såstad. Samlet vurderes Carlbergalternativet å ha ubetydelig til liten negativ konsekvens for naturmiljø.

7 Side 7 av 11 Driftsbanegård: Ved alternativ H1, på vestsiden av jernbanelinja, er det registrert tre dammer med rødlistearter, samt hekkeområde for gråhegre. Ingen av lokalitetene vil berøres direkte av tiltaket, men driftsbanegården vil gi støy og forstyrrelse. I utredningen konkluderes det med at området allerede er så støyutsatt at den økte støybelastningen neppe vil skremme gråhegre bort fra lokaliteten. Alternativ H3 vil krysse vilttrekket ved Gipsund. Da driftsbanegården består av mange spor samt at området vil bli inngjerdet, vil det umuliggjøre at dyr krysser i dette området. DELUTREDNING LANDSKAPSBILDE I denne delutredningen vurderes konsekvenser for det visuelle miljøet, spesielt med vekt på nærføring til sårbare elementer som eksempelvis Carlberg gård. Fjernvirkning av tiltaket vurderes spesielt for Rygge kirke, Værne Kloster og fra fjorden. Daglinjealternativet: Daglinjealternativet vurderes totalt sett til å ha stor negativ konsekvens for landskapsbildet. Carlbergalternativet: For Carlbergalternativet vil den største negative konsekvensen bli ved Carlbergområdet der tunellen kommer ut i dagen. Portalen der tunellen kommer ut, vil bestå ev en betongkonstruksjon med en lang forskjæring før banen treffer terrenget. Dette inngrepet skjer tett opp til gårdstunet på Carlberg gård og er innenfor foreslått landskapsvernområde. Carlbergalternativet vurderes totalt sett til å ha liten negativ konsekvens for landskapsbildet. Driftsbanegård: Alternativ H1 vurderes i delutredningen til å ville ha middels til stor negativ konsekvens for landskapsbildet med stor synlighet i det åpne jordbrukslandskapet, også på kvelds- og nattetid grunnet sterk flombelysning. Vurderingen er gjort ut fra en mulig næringsutbygging på Halmstad, slik kommunedelplanen legger opp til. Det må understrekes at næringsområdet ble gjort om til framtidig boligformål i rulleringen av kommuneplanen og at det nå jobbes med en områdeplan for bolig på det aktuelle området. Alternativ H3 vurderes i delutredningen til å ville ha en svært dårlig forankring til landskapet, der synlighet fra Rygge kirke og nærføring til Gipsund og Bjølsen, med spesielt gode bygningsmiljø, vil ha store negative effekter for landskapsbildet.

8 Side 8 av 11 Medvirkning: Idédugnad med representanter fra Jernbaneverket, Rygge kommune, Statens vegvesen, WSP, og Multiconsult ble avholdt I arbeidet med planprogram ble det avholdt møter med Fylkesmannen, Fylkeskommunen samt Rygge og Moss kommuner. Åpent informasjonsmøte ble avholdt i Rygge rådhus Høringsprosessen for planprogrammet medførte 15 høringsinnspill til planarbeidet. Møte mellom administrasjonen og Jernbaneverket 17. november 2011 Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 4. 1 Miljøbetraktninger: Bygging av nytt dobbeltspor og driftsbanegård vil være et stort og betydelig inngrep som vil ha innvirkning på miljøverdier. Delutredningene oppsummerer de viktigste momentene slik de framgår i Jernbaneverkets delutredninger. Se ellers våre vurderinger for administrasjonens synspunkt. Folkehelse: Etablering av dobbeltspor og spesielt driftsbanegård vil kunne ha store, negative konsekvenser for folkehelse, spesielt gjeldende støyproblematikk. Utkast til kommunedelplanen peker på flere problemstillinger gjeldende dette. Høringsrunden vil gi berørte parter og faginstanser anledning til å uttale seg helt konkret til saken. Etableringen vil samtidig ha positive konsekvenser for folkehelse, da det legges til rette for etablering av sykkelvei på deler av nedlagt togtrasé. Vurdering: Jernbanetraséen Etablering av dobbeltspor gjennom kommunen har vært planlagt og ønsket over lang tid. Et ferdig utbygget dobbeltspor mellom Oslo og Halden vil, slik målsettingene viser, ha stor betydning for reisetid mellom Østfoldsamfunnet og Oslo. Redusert reisetid vil gi større aksept for pendling til arbeidsplasser i Osloregionen og vil dermed kunne bidra til større tilflytting til regionen, slik det legges opp til i kommuneplanen. Prosjektet bør realiseres som del av intercity-utbyggingen da det passer godt inn i tre av de aktuelle handlingsalternativene som nå utredes for utbygging av evt. fremtidig høyhastighetsbane. I handlingsalternativet med evt. separat høyhastighetsnett er det foreløpig usikkert hvordan forholdet til dagens Østfoldbane ivaretas. For prosjektets virkning for ikke- økonomiske konsekvenser, vises det til Jernbaneverkets oppsummering av delutredningene ovenfor.

9 Side 9 av 11 Vurdering fra Landbrukskontoret: Fra Carlberg til Dilling vil ny jernbanetrasé innebære betydelig arronderingsmessig endring for jordbruket. Store rasjonelle skifter på Carlberg, Nymark og delvis Krogstad vil bli delt diagonalt av ny jernbanetrasé. Driftsbanegård Slik utredningene viser, vil etablering av driftsbanegård ha store, negative konsekvenser på flere områder. Delutredningene viser hvordan jernbaneverket har vurdert disse konsekvensene. Slik utkastet til kommunedelplanen viser, vurderer Jernbaneverket alternativ H1 til å ha middels til stor negativ konsekvens mens det for H3 konkluderes med stor negativ konsekvens. I all hovedsak vil avveiningen mellom H1 og H3 stå mellom negative konsekvenser for mennesker eller negative konsekvenser for ulike miljø- og estetikkhensyn. En slik avveining er en stor utfordring. Delutredningen nærmiljø og friluftsliv viser til støyberegning for utsatte boliger. Det er imidlertid usikkert om utredningen har tatt hensyn til kommunens planer om tett boligutvikling på Halmstad. Det kan altså være grunn til å tro at berørte antall boliger blir større enn hva som framgår av utredningene. Utgangspunktet for at Rygge kommune ønsket en utredning av arealet H1, var muligheten for at lokaltogene kunne gå til Rygge stasjon, slik det gikk fram i møte mellom Jernbaneverket og kommunen i januar. Jernbaneverket har underveis i prosessen vært tydelig på at en slik endring/ forlengelse av endestasjon for lokaltogene må tas i senere prosesser og planer. Samtidig har kommunen fått en forståelse av at utbygging av driftsbanegård er det tiltaket som må til for å realisere dette. I reviderte plandokument av står det imidlertid at bygging av driftsbanegård ikke nødvendigvis vil være verken tilstrekkelig eller påkrevd for å realisere lokaltogenes vending på Rygge. Planens kapittel 6.3 Arealutvikling i Halmstad gjengis i sin helhet nedenfor med administrasjonens understrekning. 6.3 Arealutvikling i Rygge (Halmstad) De to alternativene for driftsbanegård kan ha ulik påvirkning på arealutviklingen rundt Rygge stasjon i Halmstad. I motsetning til alternativ H3, vil en driftsbanegård sør for Rygge i alternativ H1 muliggjør vending av tog på Rygge. Vending må da skje på hensettingsområdet, noe som reduserer kapasiteten på dobbeltsporet. En fullverdig løsning krever ombygging av Rygge stasjon til fire spor, og planer for dette foreligger ikke. Ved en eventuell stasjonsutvidelse vil også vending kunne skje her uavhengig av hensettingsanlegg. En utvidelse av lokaltogpendelen Spikkestad- Moss til eventuell ny endestasjon i Rygge ligger ikke inne i gjeldende planer. Dette er et forhold som berører flere aktører, og som det ikke tilligger dette prosjektet å avklare. Med økt kapasitet på Østfoldbanen er det imidlertid planlagt en økning av frekvensen på ICtogene, noe som innebærer et bedret togtilbud også for Rygge, og gir en bedre betjening av flyplassen. IC-togene har kortere reisetid til Oslo enn lokaltogene, og er dermed mer attraktive for pendling mot arbeidsmarkedet i Oslo.

10 Side 10 av 11 Selv om alternativ H1 muliggjør vending av lokaltog i Rygge er det med andre ord usikkert om dette vil realiseres, og hvilken effekt det vil ha på utviklingen av Rygge sammenlignet med gjeldende planer om bedret IC-tilbud. I begge tilfeller vil togtilbudet bli bedre, og dette kan øke attraktiviteten av stasjonære arealer i Halmstad, både i forhold til bosetting og næringsutvikling. Både alternativ H1 og H3 kan gi støyproblemer som begrenser arealutnyttelsen i deler av Halmstad. Støysonene berører en større del av tettstedet i alternativ H1 enn H3. I alternativ H1 kan det imidlertid ligge bedre til rette for næringsbebyggelse som skjerm langs sporet. Dette krever da i så fall endring av vedtatt kommuneplan, hvor disse arealene hovedsakelig er avsatt til boligformål. Slik kapittel 6.3 viser vil etablering av driftsbanegård ved Halmstad ikke ha noen reell betydning for hvorvidt lokaltogene en gang i framtiden kan kjøre til- og snu ved Rygge stasjon. Dette er et svært viktig poeng som har blitt sterkt underkommunisert til kommunen og som ikke har kommet fram i plandokumentene før revisjon av Der er stor grunn til å tro at det ikke ville vært ønskelig med utredning av driftsbanegård i Rygge kommune, dersom dette hadde blitt tydelig kommunisert til administrasjon og politikere i en tidligere fase av planleggingen. Det er vanskelig å finne argumenter som rettferdiggjør etablering av driftsbanegård i kommunen. Alternativ H3 ligger i et svært verdifullt kulturlandskap som vil bli eksponert for driftsbanegården både visuelt og av støy på både dag- og nattetid. Alternativ H1 ligger tett inntil kommunens viktigste satsningsområde for boligutvikling og vil gi store, negative konsekvenser for beboere som vil bli eksponert både visuelt og for støy. Vurdering fra Landbrukskontoret: Begge alternativer, H1 og H3, beslaglegger et betydelig areal fulldyrket jord; 65 dekar. Jorda er klassifisert som høyverdig A-jord, og arealene i begge alternativ består i sin helhet av førsteklasses potet- og grønnsakjord. Det er anlagt vanningsanlegg for jordbruksvanning med jordfast system og hydranter for hele det aktuelle arealet i begge alternativ. Vurdering fra Miljørettet helsevern: Støyutredningen som foreligger tar ikke tilstrekkelig hensyn til at tidligere næringsareal på Halmstad nå er gjort om til boligformål. Etablering av driftsbanegård så nær boligområder kan forventes å ha en negativ effekt på folkehelsen. Støyfølsom bebyggelse omfatter boliger, skoler, barnehager, sykehjem m.v. Støykilder som kan virke inn er; hensetting/sporskift på kveld/natt, oppbremsing, nattarbeid/terminaldrift, parkering/adkomstveier, tekniske installasjoner, av- og pålossing, bruk av truck eller tilsvarende kjøretøy/maskinelt utstyr på kveld og natt, samt annet nattarbeid som kan virke forstyrrende inn på nattesøvn og innsovningsperiode. Støy knyttet til anleggsperioden bør ikke overstige grenseverdier i T-1442 kap. 4. En støyvurdering bør også ta hensyn til at Halmstad fra før er belastet med flystøy og ligger i gul støysone i hht. T-1442.

11 Side 11 av 11 Andre helsemessige forhold som det bør gjøres rede for er rystelser og støy i anleggsperiode, økt forurensning/utslipp som følge av økt trafikk gjennom boligområder, magnetfelt fra høyspentkabler (luft og kabel), hensyn til myke trafikanter/skolevei (steder der barn og fotgjengere/syklister ferdes), adkomst til friområder, universell utforming/tilgjengelighet for alle, samt bruk av belysning/høytaleranlegg. Saksdokumenter: Forslag til planprogram, januar 2011 Silingsrapport, januar 2011 Høringsuttalelser, mars 2011 Ros analyse, august 2011 Delutredning - naturressurser, september 2011 Delutredning - nærmiljø og friluftsliv, september 2011 Delutredning - kulturmiljø, september 2011 Delutredning - naturmiljø, september 2011 Delutredning - landskapsbilde, september 2011 Utkast til kommunedelplan og konsekvensutredning, 24. november 2011 Saksvedlegg: Grunnet svært store dokumenter, er de fleste saksdokumentene bare tilgjengelig digitalt. De kan lastes ned fra våre hjemmesider lånes på servicetorget, hos kommunalsjef for plan og miljø, eller hos kommuneplanlegger. Dokumentene er også tilgjengelig på usb-pinne som ligger hos kommuneplanlegger. 1. Kartvedlegg 2. Forslag til bestemmelser 3. Støysoner, driftsbanegård

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Planprogram til stadfesting

Planprogram til stadfesting Planprogram til stadfesting Kommuneplanens arealdel 2016 2028 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 1 1.1 Revisjon av kommuneplanens arealdel... 1 1.2 Krav om planprogram og konsekvensutredning... 1 1.3

Detaljer

JANUAR 2011. Mulighetsstudie. utbyggingskonsepter for intercitystrekningen. Østfoldbanen

JANUAR 2011. Mulighetsstudie. utbyggingskonsepter for intercitystrekningen. Østfoldbanen JANUAR 2011 Mulighetsstudie utbyggingskonsepter for intercitystrekningen Østfoldbanen 2 Mulighetsstudie IC Østfoldbanen Forord Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning for KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Rennebu Kommune Midtre Gauldal kommune Arbeidsgruppenes forslag 5.6 og 20.6.12 PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen

Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Hurum kommune og Frogn kommune Region øst Oslo April 2014 Side 2 av 157 Rv. 23 Oslofjordforbindelsen

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06.

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark Planprogram KU Juni 2008 Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. 2008 RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

øst 625.111 (481) JBV Mul

øst 625.111 (481) JBV Mul øst 625.111 (481) JBV Mul 2 ( ( tuj)036 / Forord Mulighetsstudie le Østfoldbanen Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

MEBOND TØMRA 2008-2019

MEBOND TØMRA 2008-2019 Selbu kommune KOMMUNEDELPLAN FOR MEBOND TØMRA 2008-2019 Planutvalgets reviderte planforslag 20.01.09 (etter merknadsbehandling) Innledning Kommunene er igjennom plan- og bygningslovens 20-4 pliktige til

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST

KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST Side 1 av 34 KONSEKVENSUTREDNING, SAMLET VURDERING KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST Revidert 06.06.2011, med tilføyelse i fortekst 08.06.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten Side 2 av 34

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

Merknad fra Røyken kommune til offentlig ettersyn av Planarbeid for utvidelse av VEAS renseanlegg på Bjerkås

Merknad fra Røyken kommune til offentlig ettersyn av Planarbeid for utvidelse av VEAS renseanlegg på Bjerkås Sak 31/15 Saksnummer: 15/2577 Saksbehandler: Ingvild Skaset Merknad fra Røyken kommune til offentlig ettersyn av Planarbeid for utvidelse av VEAS renseanlegg på Bjerkås Møtesakstype/nr. Utvalg Møtedato

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim. Høringsutgave FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim. Høringsutgave FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsutgave Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim for reguleringsplaner med konsekvensutredning Alternative prinsippløsninger Kommuner: Fredrikstad og Sarpsborg Region øst Moss kontorsted

Detaljer

Lillehammer Næringsforum Styret UTTALELSE E6 VINGROM ENSBY. KOMMUNEDELPLAN Styret i Lillehammer Næringsforum (LNF) er veldig tilfreds med at en slik Kommuneplan fremmes, slik at traseene for E6 (senere

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Beskrivelse og konsekvensutredning 08.03.2011 Sist justert 11.6.2013 NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 3 (64) NY VEG HOMMELVIK

Detaljer

Fagnotat. Saksnr.: 201125114/361. Til: Byrådsavd for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 07.05.2014

Fagnotat. Saksnr.: 201125114/361. Til: Byrådsavd for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 07.05.2014 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavd for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 07.05.2014 Saksnr.: 201125114/361 Emnekode:

Detaljer