SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET SAKSFRAMSTILLING"

Transkript

1 Side 1 av 11 Arkivsak: 10/ SAMLET SAKSFRAMSTILLING Kommunedelplan for dobbelspor Kleberget - Såstad - Høring Saksbehandler: Anne Grete Trevor Arkiv: 143 Saksnr.: Utvalg Møtedato 60/11 Formannskapet Forslag til vedtak: Kommunedelplan og konsekvensutredning for nytt dobbeltspor, strekningen Kleberget Såstad legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker med følgende forutsetninger: 1. Rygge kommune anser Carlbergalternativet som beste alternativ for etablering av dobbeltspor gjennom kommunen, i samsvar med anbefalingene fra Jernbaneverket 2. Rygge kommune er sterkt imot etablering av driftsbanegård i kommunen ut fra følgende hovedmomenter: Forutsetninger/ muligheter for at lokaltog skal kunne gå til- og snu ved Rygge stasjon har blitt sterkt underkommunisert. Det er grunn til å tro at kommunen ville se annerledes på etableringen dersom vurderingene vedrørende lokaltog hadde vært kjent på et tidligere stadium. Plandokumentene tar i for liten grad hensyn til at driftsbanegård H1 plasseres inntil kommunens viktigste planlagte boligområder. Det foreslås sågar at kommunen skal gjøre om på nylig vedtatt kommuneplan og tilbakeføre boligareal til næringsformål. Plandokumentene gjør i for liten grad rede for virkninger på lokalmiljøet samt estetikk. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 60/11 Behandling: Representanten Finn-Erik Blakstad (V) fremmet forslag om tillegg til punkt 1: Rygge kommune ønsker å bidra til at deler av dagens jernbanetrasé gjøres om til gang- og sykkelvei. Votering Punkt 1: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Tillegg til punkt 1: Forslag fra representanten Blakstad ble enstemmig vedtatt. Punkt 2: Vedtatt med 6 mot 1 stemme (V)

2 Side 2 av 11 Vedtak i Formannskapet: Kommunedelplan og konsekvensutredning for nytt dobbeltspor, strekningen Kleberget Såstad legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker med følgende forutsetninger: 1. Rygge kommune anser Carlbergalternativet som beste alternativ for etablering av dobbeltspor gjennom kommunen, i samsvar med anbefalingene fra Jernbaneverket. Rygge kommune ønsker å bidra til at deler av dagens jernbanetrasé gjøres om til gang- og sykkelvei. 2. Rygge kommune er sterkt imot etablering av driftsbanegård i kommunen ut fra følgende hovedmomenter: Forutsetninger/ muligheter for at lokaltog skal kunne gå til og snu ved Rygge stasjon har blitt sterkt underkommunisert. Det er grunn til å tro at kommunen ville se annerledes på etableringen dersom vurderingene vedrørende lokaltog hadde vært kjent på et tidligere stadium. Plandokumentene tar i for liten grad hensyn til at driftsbanegård H1 plasseres inntil kommunens viktigste planlagte boligområder. Det foreslås sågar at kommunen skal gjøre om på nylig vedtatt kommuneplan og tilbakeføre boligareal til næringsformål. Plandokumentene gjør i for liten grad rede for virkninger på lokalmiljøet samt estetikk. Saksorientering: Kort om formål og målsetting: Formålet med kommunedelplanen er å fastsette trasé for nytt dobbeltspor på strekningen fra Kleberget i Moss til Såstad i Rygge. Strekningen er på ca 6 km. I gjeldende stramnettutredning er det satt som kjøretidsmål for Østfoldbanen at kjøretiden på strekningen Oslo Fredrikstad skal reduseres fra dagens 1:05 til 45 min. Det er satt som resultatmål at: Det skal kunne tilbys halvtimesfrekvens i stive ruter på mellom Oslo og Fredrikstad i første omgang og deretter til Halden. Banen skal kunne avvikle en tredobling av dagens godsvolum mellom Oslo og utlandet. Stamnettutredningen er nå til revisjon i forbindelse med NTP , og det jobbes i den forbindelse med en revisjon av strategien for IC-triangelet på Østlandet. Kort om prosess og framdrift I Jernbaneverkets handlingsprogram ligger dobbeltspor for strekningen Kleberget Såstad inne med 1040 mill. Det legges opp til å starte dette prosjektet i siste del av planperioden. For denne parsellen har Jernbaneverket utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning. Konsekvensutredningen viser vurderingen av hvilke alternativ som foreslås valgt for trasé. I tilknytning til dobbeltsporet har det også blitt utredet to alternativer for plassering av driftsbanegård (hensettingsspor.) Jernbaneverket er forslagsstiller og tiltakshaver, mens kommunene Rygge og Moss er ansvarlig planmyndighet.

3 Side 3 av 11 Kommunenes behandling av planprogram og silingsrapport foregikk våren Konsekvensutredning og forslag til kommunedelplan foreligger nå og legges ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker, slik loven krever. I tillegg til trasé for dobbeltsporet vurderes det område for driftsbanegård for lokaltog sør for Moss. Forhold til annen planlegging Planen bygger på overordnede statlige føringer gjennom NTP, regional arealpolitikk og jordvern, samt statlige retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, barn og unges interesser, støy og egen RPR for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen. Planen tar også hensyn til fylkesplan, kommuneplan og reguleringsplaner i området. I tillegg til dette er Værne kloster landskapsvernområde et viktig moment i planen og konsekvensanalysen til denne. Kommunedelplanen berører både Moss og Rygge kommuner og behandlinger foregår derfor parallelt og vil bli annonsert og lagt ut til offentlig ettersyn sammen. Vurderte alternativer, jernbanetrasé og driftsbanegård I henhold til vedtatt planprogram har det blitt utredet to alternativer til trasé; - Daglinjealternativet med en 580 m lang tunnel gjennom Kleberget og deretter nytt dobbeltspor langs dagens trasé til Såstad - Carlbergalternativet. med en 2270 m lang tunnel gjennom Kleberget til Carlberg gård og deretter langs eksisterende trasé fra like sør for Dilling til Såstad. For driftsbanegård har det også blitt utredet to alternativer; H1 og H3. For nærmere beskrivelse av trasé og plassering, vises det til kartvedleggene. Anleggsgjennomføring Målsettingen er at togtrafikken skal gå uhindret i anleggsperioden. Det må imidlertid påregnes midlertidig nedsatt hastighet, togfrie perioder (inntil 4 timer) og planlagte totalbrudd i inntil 48 timer. For daglinjealternativet antas en total anleggstid på 4 5 år. For Carlbergalternativet antas en total anleggstid på ca 3 år. Vei- og fotgjengerkryssinger samt annen sikkerhet Ved dobbeltspor er det krav om planfrie kryssinger både for kryssende veier og gang- og sykkelveier. Løsninger for offentlig vei blir utformet i tråd med Statens vegvesens vegnormaler. Det blir satt opp 2 meter høye viltgjerder i netting langs strekninger der det ikke etableres støyskjermer. For den lange tunellen i Carlbergalternativet, kreves det rømningsveier for hver 1000 meter tunnel. Det er derfor planlagt to evakueringstuneller (tverrslag,) en ved Kallum og en ved Carlbergskogen.

4 Side 4 av 11 Trasévalg Slik det gikk fram av planprogrammet, har både daglinje- og Carlbergalternativet blitt vurdert i forslaget til kommunedelplan. Rygge kommune har ved tidligere anledninger uttalt seg om trasévalg. I kommunestyrevedtak, sak 48/09, står det i punkt fire at: I siste del av planperioden legges det opp til å fortsette dobbeltsporutbyggingen sørover fra Kleberget til Såstad. For den 6 km lange strekningen må traseen gå i tunnel via Calberg. [ ] I Jernbaneverkets analyser og anbefalinger, går det fram at Carlbergalternativet er det foretrukne alternativet. Da dette er i tråd med Rygge kommunes tidligere ønsker og vedtak, gjøres det i mindre grad rede for daglinjealternativet i dette saksframlegget. Støy Tiltaket skal oppfylle krav til støy gitt i Miljøverndepartementets retningslinje T I nærheten av boliger, vil det bli etablert støyskjermer langs sporet. Skjermene vil i boligområder ha en høyde på ca 3 3,5 meter. De skal etableres med høy arkitektonisk kvalitet med innslag av glass der det er naturlig i forhold til utsikt, reiseopplevelse og visuell barriere. Det blir også behov for lokal skjerming av uteplass og fasadetiltak for en del boliger. Dette vil detaljplanlegges i reguleringsplan. Driftsbanegård For driftsbanegård er alternativene H1 og H3 utredet. H1 ligger på vestsiden av jernbanelinja i Halmstad, mellom like sør for Gate gård og ned til Smed Grønvoldsvei. H3 ligger på vestsiden av jernbanelinja mellom Bjølsund søndre og Vold. Driftsbanegårdanlegget skal dimensjoneres for hensetting av 24 enkle togsett. Typiske aktiviteter for slike anlegg vil være vedlikehold, reparasjon og kontroll av vognsett, oppstilling av vognsett over natten, vasking av vognsett utvendig og innvendig. Til anlegget må det etableres parkeringsplass til ca 30 biler. Anlegget vil også inneholde et servicebygg på ca 300 m². Dette servicebygget skal inneholde kontor, garderobe, osv. Anlegget planlegges med 35 lysmaster. Totalt arealbehov for driftsbanegård vil være ca m². DELUTREDNINGER Til forslaget for kommunedelplanen er det foretatt konsekvensutredning. Til denne hører det 5 delutredninger og en ros analyse. Delutredningene er gjort for de ikkeøkonomiske konsekvensene innen områdene naturressurser, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø og landskapsbilde. Innenfor de ulike delutredningene er det utredningens spesielle hensyn som belyses. Kallumlia - Dyre blir for eksempel vurdert med konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv, mens det samme området ikke vurderes med konsekvenser for naturmiljø. Nedenfor oppsummeres Jernbaneverkets hovedkonklusjoner for de ulike delutredningene.

5 Side 5 av 11 DELUTREDNING NATURRESSURSER Innenfor tema naturressurser er jordbruk mht areal som utgår for produksjon samt ulemper for landbruket som følge av prosjektet det vesentligste. I tillegg til dette er mulige konsekvenser for grunnvann, lokale brønner og jordbruksvanning vurdert. Daglinjealternativet: Daglinjealternativet vurderes totalt sett til å ha liten til middels negativ konsekvens for naturressurser. Carlbergalternativet: For naturressurser vil det bli få, nye ulemper i driftsfasen, da ingen landbruksarealer blir berørt ved tunellføring og at eksisterende spor mellom Festeveien og Bogslunden kan tilbakeføres til landbruksformål. Ved tunellutløpet ved Carlberg gård vil tiltaket i sin helhet legges over dyrket mark fram til Dilling. Fra Såstad vil tiltaket utvides i eksisterende spor, og dermed beslaglegge mindre, nytt areal. Carlbergalternativet vurderes totalt sett til å ha middels negativ konsekvens for naturressurser. Driftsbanegård: Alternativ H1 og H3 legges begge i sin helhet på dyrket mark. Begge alternativene vil beslaglegge ca 65 dekar og vurderes til å ha middels negativ konsekvens for naturressurser. DELUTREDNING - NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV Innenfor dette temaet vurderes blant annet barrierevirkninger og konsekvenser for tilgjengelighet til turområder og nærmiljøfunksjoner. Her sees det også på støybelastning for bolignære utearealer og nærfriluftsområder. Til utredningen for driftsbanegård, presenteres det et støykart og en beregning av berørte boliger. Daglinjealternativet: Daglinjealternativet vurderes totalt sett til å ha liten til middels negativ konsekvens for nærmiljø og friluftsliv. Carlbergalternativet: I forhold til dagens bane vil Carlbergalternativet ha positive effekter for området fra Kleberget til Carlberg. Boligområder over tunellen kan imidlertid få noe strukturlyd fra tunellen, men det forutsettes avbøtende tiltak for dette. Ved Dilling vil miljøbelastningen øke noe grunnet nærføring. Samlet vurderes Carlbergalternativet til å ha liten til middels positiv konsekvens for nærmiljø og friluftsliv. Driftsbanegård: For alternativ H1 er det ingen vesentlige arealbrukskonflikter i forhold til dette temaet. I forhold til støy og nærføring er det betydelige konflikter. I utredningen vises det at mange boliger kan få støy over anbefalte grenseverdier. Beregningene er gjort uten reduserende tiltak og med full kapasitetsutnyttelse.

6 Side 6 av 11 DELUTREDNING KULTURMILJØ I denne delutredningen vurderes forholdet til kjente kulturminner og miljøer. Det sees også på virkninger for sammenhengen mellom kulturmiljøer og ralandskapet. Daglinjealternativet: Daglinjealternativet vurderes totalt sett til å ha middels til stor negativ konsekvens for kulturmiljø. Carlbergalternativet: De vesentligste konfliktene for kulturmiljø ved Carlbergalternativet blir ved Dilling stasjonsområde, der det blir store endringer i den historiske strukturen ved at den direkte tilknytningen til jernbanen forsvinner. Det blir også stor konflikt med gårdslandskapet på Carlberg gård. Store deler av dagens jernbane blir nedlagt. De historiske sammenhengene mellom stasjonsbygninger og bevarte elementer som natursteinsundergangene ved Dyre og Carlberg vil med dette forsvinne. Samlet vurderes Carlbergalternativet til å ha liten til middels negativ konsekvens. Driftsbanegård: Alternativ H1 vil berøre gårdene Gate, Gon og Eskelund. Siden anlegget vil ligge svært nær tunet på Gon, er det størst konflikt her, og da i all hovedsak vedrørende svekket sammenheng mellom gårdsbebyggelse og gammelt gårdslandskap. Alternativ H3 vil ligge mellom Gipsen, Bjølsund og Vold. Anlegget vil endre landskapet og svekke sammenhengen mellom gårdstun og gammelt kulturlandskap. Det får også indirekte konsekvenser for Rygge kirke, da anlegget vil være synlig også herfra. DELUTREDNING NATURMILJØ I denne delutredningen blir konsekvenser for naturreservat, vilttrekk, landskapsvern, leve- og hekkeområder for fugl samt artsmangfold og økologiske sammenhenger vurdert. Daglinjealternativet: Daglinjealternativet vurderes totalt sett til å ha middels negativ konsekvens for naturmiljøet. Carlbergalternativet: Tunellføringen gjennom Carlbergåsen gir en viss bedring i forhold til dagens situasjon, spesielt for Carlberg og Bogslunden. For vilttrekkene ved Dilling og Såstad vil situasjonen forverres med dobbeltspor og med viltgjerder, men kan avbøtes noe ved driftsunderganger ved Hestehagen og Såstad. Samlet vurderes Carlbergalternativet å ha ubetydelig til liten negativ konsekvens for naturmiljø.

7 Side 7 av 11 Driftsbanegård: Ved alternativ H1, på vestsiden av jernbanelinja, er det registrert tre dammer med rødlistearter, samt hekkeområde for gråhegre. Ingen av lokalitetene vil berøres direkte av tiltaket, men driftsbanegården vil gi støy og forstyrrelse. I utredningen konkluderes det med at området allerede er så støyutsatt at den økte støybelastningen neppe vil skremme gråhegre bort fra lokaliteten. Alternativ H3 vil krysse vilttrekket ved Gipsund. Da driftsbanegården består av mange spor samt at området vil bli inngjerdet, vil det umuliggjøre at dyr krysser i dette området. DELUTREDNING LANDSKAPSBILDE I denne delutredningen vurderes konsekvenser for det visuelle miljøet, spesielt med vekt på nærføring til sårbare elementer som eksempelvis Carlberg gård. Fjernvirkning av tiltaket vurderes spesielt for Rygge kirke, Værne Kloster og fra fjorden. Daglinjealternativet: Daglinjealternativet vurderes totalt sett til å ha stor negativ konsekvens for landskapsbildet. Carlbergalternativet: For Carlbergalternativet vil den største negative konsekvensen bli ved Carlbergområdet der tunellen kommer ut i dagen. Portalen der tunellen kommer ut, vil bestå ev en betongkonstruksjon med en lang forskjæring før banen treffer terrenget. Dette inngrepet skjer tett opp til gårdstunet på Carlberg gård og er innenfor foreslått landskapsvernområde. Carlbergalternativet vurderes totalt sett til å ha liten negativ konsekvens for landskapsbildet. Driftsbanegård: Alternativ H1 vurderes i delutredningen til å ville ha middels til stor negativ konsekvens for landskapsbildet med stor synlighet i det åpne jordbrukslandskapet, også på kvelds- og nattetid grunnet sterk flombelysning. Vurderingen er gjort ut fra en mulig næringsutbygging på Halmstad, slik kommunedelplanen legger opp til. Det må understrekes at næringsområdet ble gjort om til framtidig boligformål i rulleringen av kommuneplanen og at det nå jobbes med en områdeplan for bolig på det aktuelle området. Alternativ H3 vurderes i delutredningen til å ville ha en svært dårlig forankring til landskapet, der synlighet fra Rygge kirke og nærføring til Gipsund og Bjølsen, med spesielt gode bygningsmiljø, vil ha store negative effekter for landskapsbildet.

8 Side 8 av 11 Medvirkning: Idédugnad med representanter fra Jernbaneverket, Rygge kommune, Statens vegvesen, WSP, og Multiconsult ble avholdt I arbeidet med planprogram ble det avholdt møter med Fylkesmannen, Fylkeskommunen samt Rygge og Moss kommuner. Åpent informasjonsmøte ble avholdt i Rygge rådhus Høringsprosessen for planprogrammet medførte 15 høringsinnspill til planarbeidet. Møte mellom administrasjonen og Jernbaneverket 17. november 2011 Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 4. 1 Miljøbetraktninger: Bygging av nytt dobbeltspor og driftsbanegård vil være et stort og betydelig inngrep som vil ha innvirkning på miljøverdier. Delutredningene oppsummerer de viktigste momentene slik de framgår i Jernbaneverkets delutredninger. Se ellers våre vurderinger for administrasjonens synspunkt. Folkehelse: Etablering av dobbeltspor og spesielt driftsbanegård vil kunne ha store, negative konsekvenser for folkehelse, spesielt gjeldende støyproblematikk. Utkast til kommunedelplanen peker på flere problemstillinger gjeldende dette. Høringsrunden vil gi berørte parter og faginstanser anledning til å uttale seg helt konkret til saken. Etableringen vil samtidig ha positive konsekvenser for folkehelse, da det legges til rette for etablering av sykkelvei på deler av nedlagt togtrasé. Vurdering: Jernbanetraséen Etablering av dobbeltspor gjennom kommunen har vært planlagt og ønsket over lang tid. Et ferdig utbygget dobbeltspor mellom Oslo og Halden vil, slik målsettingene viser, ha stor betydning for reisetid mellom Østfoldsamfunnet og Oslo. Redusert reisetid vil gi større aksept for pendling til arbeidsplasser i Osloregionen og vil dermed kunne bidra til større tilflytting til regionen, slik det legges opp til i kommuneplanen. Prosjektet bør realiseres som del av intercity-utbyggingen da det passer godt inn i tre av de aktuelle handlingsalternativene som nå utredes for utbygging av evt. fremtidig høyhastighetsbane. I handlingsalternativet med evt. separat høyhastighetsnett er det foreløpig usikkert hvordan forholdet til dagens Østfoldbane ivaretas. For prosjektets virkning for ikke- økonomiske konsekvenser, vises det til Jernbaneverkets oppsummering av delutredningene ovenfor.

9 Side 9 av 11 Vurdering fra Landbrukskontoret: Fra Carlberg til Dilling vil ny jernbanetrasé innebære betydelig arronderingsmessig endring for jordbruket. Store rasjonelle skifter på Carlberg, Nymark og delvis Krogstad vil bli delt diagonalt av ny jernbanetrasé. Driftsbanegård Slik utredningene viser, vil etablering av driftsbanegård ha store, negative konsekvenser på flere områder. Delutredningene viser hvordan jernbaneverket har vurdert disse konsekvensene. Slik utkastet til kommunedelplanen viser, vurderer Jernbaneverket alternativ H1 til å ha middels til stor negativ konsekvens mens det for H3 konkluderes med stor negativ konsekvens. I all hovedsak vil avveiningen mellom H1 og H3 stå mellom negative konsekvenser for mennesker eller negative konsekvenser for ulike miljø- og estetikkhensyn. En slik avveining er en stor utfordring. Delutredningen nærmiljø og friluftsliv viser til støyberegning for utsatte boliger. Det er imidlertid usikkert om utredningen har tatt hensyn til kommunens planer om tett boligutvikling på Halmstad. Det kan altså være grunn til å tro at berørte antall boliger blir større enn hva som framgår av utredningene. Utgangspunktet for at Rygge kommune ønsket en utredning av arealet H1, var muligheten for at lokaltogene kunne gå til Rygge stasjon, slik det gikk fram i møte mellom Jernbaneverket og kommunen i januar. Jernbaneverket har underveis i prosessen vært tydelig på at en slik endring/ forlengelse av endestasjon for lokaltogene må tas i senere prosesser og planer. Samtidig har kommunen fått en forståelse av at utbygging av driftsbanegård er det tiltaket som må til for å realisere dette. I reviderte plandokument av står det imidlertid at bygging av driftsbanegård ikke nødvendigvis vil være verken tilstrekkelig eller påkrevd for å realisere lokaltogenes vending på Rygge. Planens kapittel 6.3 Arealutvikling i Halmstad gjengis i sin helhet nedenfor med administrasjonens understrekning. 6.3 Arealutvikling i Rygge (Halmstad) De to alternativene for driftsbanegård kan ha ulik påvirkning på arealutviklingen rundt Rygge stasjon i Halmstad. I motsetning til alternativ H3, vil en driftsbanegård sør for Rygge i alternativ H1 muliggjør vending av tog på Rygge. Vending må da skje på hensettingsområdet, noe som reduserer kapasiteten på dobbeltsporet. En fullverdig løsning krever ombygging av Rygge stasjon til fire spor, og planer for dette foreligger ikke. Ved en eventuell stasjonsutvidelse vil også vending kunne skje her uavhengig av hensettingsanlegg. En utvidelse av lokaltogpendelen Spikkestad- Moss til eventuell ny endestasjon i Rygge ligger ikke inne i gjeldende planer. Dette er et forhold som berører flere aktører, og som det ikke tilligger dette prosjektet å avklare. Med økt kapasitet på Østfoldbanen er det imidlertid planlagt en økning av frekvensen på ICtogene, noe som innebærer et bedret togtilbud også for Rygge, og gir en bedre betjening av flyplassen. IC-togene har kortere reisetid til Oslo enn lokaltogene, og er dermed mer attraktive for pendling mot arbeidsmarkedet i Oslo.

10 Side 10 av 11 Selv om alternativ H1 muliggjør vending av lokaltog i Rygge er det med andre ord usikkert om dette vil realiseres, og hvilken effekt det vil ha på utviklingen av Rygge sammenlignet med gjeldende planer om bedret IC-tilbud. I begge tilfeller vil togtilbudet bli bedre, og dette kan øke attraktiviteten av stasjonære arealer i Halmstad, både i forhold til bosetting og næringsutvikling. Både alternativ H1 og H3 kan gi støyproblemer som begrenser arealutnyttelsen i deler av Halmstad. Støysonene berører en større del av tettstedet i alternativ H1 enn H3. I alternativ H1 kan det imidlertid ligge bedre til rette for næringsbebyggelse som skjerm langs sporet. Dette krever da i så fall endring av vedtatt kommuneplan, hvor disse arealene hovedsakelig er avsatt til boligformål. Slik kapittel 6.3 viser vil etablering av driftsbanegård ved Halmstad ikke ha noen reell betydning for hvorvidt lokaltogene en gang i framtiden kan kjøre til- og snu ved Rygge stasjon. Dette er et svært viktig poeng som har blitt sterkt underkommunisert til kommunen og som ikke har kommet fram i plandokumentene før revisjon av Der er stor grunn til å tro at det ikke ville vært ønskelig med utredning av driftsbanegård i Rygge kommune, dersom dette hadde blitt tydelig kommunisert til administrasjon og politikere i en tidligere fase av planleggingen. Det er vanskelig å finne argumenter som rettferdiggjør etablering av driftsbanegård i kommunen. Alternativ H3 ligger i et svært verdifullt kulturlandskap som vil bli eksponert for driftsbanegården både visuelt og av støy på både dag- og nattetid. Alternativ H1 ligger tett inntil kommunens viktigste satsningsområde for boligutvikling og vil gi store, negative konsekvenser for beboere som vil bli eksponert både visuelt og for støy. Vurdering fra Landbrukskontoret: Begge alternativer, H1 og H3, beslaglegger et betydelig areal fulldyrket jord; 65 dekar. Jorda er klassifisert som høyverdig A-jord, og arealene i begge alternativ består i sin helhet av førsteklasses potet- og grønnsakjord. Det er anlagt vanningsanlegg for jordbruksvanning med jordfast system og hydranter for hele det aktuelle arealet i begge alternativ. Vurdering fra Miljørettet helsevern: Støyutredningen som foreligger tar ikke tilstrekkelig hensyn til at tidligere næringsareal på Halmstad nå er gjort om til boligformål. Etablering av driftsbanegård så nær boligområder kan forventes å ha en negativ effekt på folkehelsen. Støyfølsom bebyggelse omfatter boliger, skoler, barnehager, sykehjem m.v. Støykilder som kan virke inn er; hensetting/sporskift på kveld/natt, oppbremsing, nattarbeid/terminaldrift, parkering/adkomstveier, tekniske installasjoner, av- og pålossing, bruk av truck eller tilsvarende kjøretøy/maskinelt utstyr på kveld og natt, samt annet nattarbeid som kan virke forstyrrende inn på nattesøvn og innsovningsperiode. Støy knyttet til anleggsperioden bør ikke overstige grenseverdier i T-1442 kap. 4. En støyvurdering bør også ta hensyn til at Halmstad fra før er belastet med flystøy og ligger i gul støysone i hht. T-1442.

11 Side 11 av 11 Andre helsemessige forhold som det bør gjøres rede for er rystelser og støy i anleggsperiode, økt forurensning/utslipp som følge av økt trafikk gjennom boligområder, magnetfelt fra høyspentkabler (luft og kabel), hensyn til myke trafikanter/skolevei (steder der barn og fotgjengere/syklister ferdes), adkomst til friområder, universell utforming/tilgjengelighet for alle, samt bruk av belysning/høytaleranlegg. Saksdokumenter: Forslag til planprogram, januar 2011 Silingsrapport, januar 2011 Høringsuttalelser, mars 2011 Ros analyse, august 2011 Delutredning - naturressurser, september 2011 Delutredning - nærmiljø og friluftsliv, september 2011 Delutredning - kulturmiljø, september 2011 Delutredning - naturmiljø, september 2011 Delutredning - landskapsbilde, september 2011 Utkast til kommunedelplan og konsekvensutredning, 24. november 2011 Saksvedlegg: Grunnet svært store dokumenter, er de fleste saksdokumentene bare tilgjengelig digitalt. De kan lastes ned fra våre hjemmesider lånes på servicetorget, hos kommunalsjef for plan og miljø, eller hos kommuneplanlegger. Dokumentene er også tilgjengelig på usb-pinne som ligger hos kommuneplanlegger. 1. Kartvedlegg 2. Forslag til bestemmelser 3. Støysoner, driftsbanegård

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-20 Dato: 07.04.2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING AV INTERCITY VESTFOLDBANEN

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Orientering for Rygge og Moss kommuner, formannskapene mandag 13. januar 2014 1. STATUS 2. PLANPROGRAMMET 3. TIDLIGERE ARBEID 4.

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

Planprogram. Sandbukta Moss Såstad. Åpent møte. 12. februar FEBRUAR 2014 PLANPROGRAM NYTT DOBBELTSPOR SANDBUKTA- MOSS-SÅSTAD

Planprogram. Sandbukta Moss Såstad. Åpent møte. 12. februar FEBRUAR 2014 PLANPROGRAM NYTT DOBBELTSPOR SANDBUKTA- MOSS-SÅSTAD Planprogram Sandbukta Moss Såstad Åpent møte 12. februar 2014 1 Historikk, Sandbukta-Moss Sandbukta-Moss-Kleberget Konsekvensutredning for dobbeltspor Sandbukta-Moss stasjon, 1993. 5 alternativer, daglinje,

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1 Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 med tunnelarm til Sekken 1 Forord Statens vegvesen Region Midt har, som tiltakshaver, igangsatt plan- og utredningsarbeid for fv 64 og tunnelarm til Sekken. Prosjektet

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad. Moss tirsdag 28. januar 2014

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad. Moss tirsdag 28. januar 2014 PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Moss tirsdag 28. januar 2014 1. STATUS IC 2. PLANPROGRAMMET 3. TIDLIGERE ARBEID 4. VEIEN VIDERE 5. BYGGETILTAKET 1. STATUS - IC-prosjektet

Detaljer

Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2015/11185-23328/2017 Arkiv: Q62 Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører:

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Vindafjord ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min

Detaljer

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A Tiltakshavers anbefaling Det er i teksten under gitt en felles anbefaling for Ås og Ski kommuner da det er viktig for Statens vegvesen at strekningen blir sett på under ett. Statens vegvesen har konsekvensutredet

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan. Nykirke Barkåker. Frokostmøte 14. januar utkast 1

Planprogram for kommunedelplan. Nykirke Barkåker. Frokostmøte 14. januar utkast 1 Planprogram for kommunedelplan Nykirke Barkåker Frokostmøte 14. januar 2014 20.01.2014 utkast 1 Møtets hensikt Orientering Bakgrunn Planprogram for kommunedelplan Nykirke Barkåker Tilbakeblikk 1993 2013

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Åpent møte i høringsperioden Onsdag 12. februar 2014 kl 19.00-21.00 Samfunnsalen Moss Rådhus 1. PRAKTISK INFORMASJON Tidsramme: 19.00-21.00

Detaljer

Utredning Sørli Brumunddal

Utredning Sørli Brumunddal Utredning Sørli Brumunddal Presentasjon av funn september 2013 Agenda Bakgrunn Mandat Føringer Alternativer H1-H7. Funn Videre planlegging 2 Bakgrunn Jernbaneverket arbeider med utredning av dobbeltspor

Detaljer

Høyhastighet, regiontog eller godstog

Høyhastighet, regiontog eller godstog Høyhastighet, regiontog eller godstog -Tre ønsker på en bane v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Situasjon/utfordringer tog har høy markedsandel inn mot Oslo, kapasiteten fullt utnyttet,

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: N20 Arkivsaksnr: 2013/1280-9 Saksbehandler: Julie Bjugan Samlet saksframstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 11/14 05.02.2014 Kommunestyret 8/14 13.02.2014 Fastsetting

Detaljer

Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan

Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan Hensikten med møtet Informere grunneiere som kan bli berørt av ny jernbane i nærområdet til Nye Moss stasjon. Informere om trasévalg, framdrift og prosessen

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Etne ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min Åpent møte

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 52/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 52/ Averøy kommune Arkiv: 20130001 Arkivsaksnr: 2012/1413-57 Saksbehandler: Maxim Galashevskiy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 52/2016 07.06.2016 Detaljreguleringsplanforslag for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14 Høring av KVU for kryssing av Oslofjorden Forslag til innstilling: 1. Rygge kommune støtter anbefalingen om å forkaste alternativ

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan for Norsk jektefartsmuseum, Bodøsjøen.

Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan for Norsk jektefartsmuseum, Bodøsjøen. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2015 15363/2015 2014/7006 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/18 Komite for plan, næring og miljø 14.04.2015 Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan

Detaljer

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy Kreativ fase notat Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy MULTICONSULT 2008 Innhold Innhold... 3 1. Innledning og bakgrunn... 4 2. Mål med kreativ fase... 4 3. Arbeidsmetode...

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

1 Formål med planarbeidet

1 Formål med planarbeidet Innhold 1 Formål med planarbeidet...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Krav om konsekvensutredning og planprogram...1 2 Generelt om arbeidet med reguleringsplanen...2 2.1 Formålet med reguleringsplanen...2 2.2 Avgrensning

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-67 Dato: 28.09.2015 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN;

Detaljer

Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1

Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1 Detalj- og reguleringsplan UVB Vestfoldbanen Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1 01 15.04.2010 SK CM JET 00 19.03.2010 SK CM JET Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

Nå kommer Fornebubanen

Nå kommer Fornebubanen Nå kommer Fornebubanen Planforslaget for Fornebubanen er nå på offentlig ettersyn, og du kan si din mening om planen. Høringsfristen er 10. april 2017. Hvorfor Fornebubanen? Da flyplassen på Fornebu ble

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret Saksnr.: 2016/6621 Dokumentnr.: 21 Løpenr.: 196314/2016 Klassering: L12 Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret Fastsetting av

Detaljer

Befaring Hamar 2. mars 2017 Kommunedelplan Intercity Sørli-Brumunddal Anne Karin Torp Adolfsen, Fylkesråd

Befaring Hamar 2. mars 2017 Kommunedelplan Intercity Sørli-Brumunddal Anne Karin Torp Adolfsen, Fylkesråd Befaring Hamar 2. mars 2017 Kommunedelplan Intercity Sørli-Brumunddal Anne Karin Torp Adolfsen, Fylkesråd Bestillinga fra departementet Hva fylkeskommunen har valgt å anbefale og hva Fylkeskommunen er

Detaljer

E6 Åsen - Kleiva

E6 Åsen - Kleiva E6 Åsen - Kleiva 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru ved Grennebakken og Følkesgrenda er ikke høye nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 17.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Revisjon av kommuneplanen Drøftinger i formannskapet som styringsgruppe

Detaljer

Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan

Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan Åpent møte i Moss 26.08.2015 Åpent møte Moss 26.8.15 Hensikten med møtet er å informere om status i prosjektet, framdrift og prosessen videre. Tid Tema

Detaljer

978-82-7281-252-1 Opplag 1000 eks. www.jernbaneverket.no

978-82-7281-252-1 Opplag 1000 eks. www.jernbaneverket.no 978-82-7281-252-1 Opplag 1000 eks. www.jernbaneverket.no InterCity Utbygging av Østfoldbanen Oktober 2015 2 En moderne Østfoldbane Utbyggingen av Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet.

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Kolbotn stasjon. Velkommen!

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Kolbotn stasjon. Velkommen! Nytt dobbeltspor Oslo Ski Kolbotn stasjon Velkommen! Oppegård 4 mars 2010 Planprogram Follobanen 17.02.2010 Follobanen Hva er Follobanen? Totalt ca 22 km nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski Mulighet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID Saksframlegg Arkivsak: 15/44-1 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID 2015001 K-kode: PLAN 2015001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommuneplanutvalget

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE Regionalenheten Arkivsak-dok. 201201846-6 Saksbehandler Ingvil Aarholt Hegna Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 26.06.2012 UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen 06.09.2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Orientering til formannskapet 5. sept Orientering til formannskapet 5. sept. Bakgrunn

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring. 1 Meråker kommune Arkiv: 2012003 Arkivsaksnr: 2012/788-8 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/13 03.10.2013 PlanID 2012003 Reguleringsplan for Tømmeråsegga

Detaljer

Follobanen: Dobbeltspor Oslo Ski

Follobanen: Dobbeltspor Oslo Ski Follobanen: Dobbeltspor Oslo Ski AGENDA: - Ny jernbanetrasé - Gjennomføring - Konsekvenser - Miljøbudsjett Runar Henanger, offentlig plan Oslo 25. mai 2011 Hvorfor Follobanen? Follobanen (Oslo-Ski) 1,1

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/709 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kjartan Askim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Fastsettelse av

Detaljer

Bakgrunn og hensikt. Etter adresseliste. Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo. Postadresse: Postboks 4350 NO Hamar.

Bakgrunn og hensikt. Etter adresseliste. Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo. Postadresse: Postboks 4350 NO Hamar. Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo Etter adresseliste. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@jbv.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse til: Iselin Eng Dato: 11.11.2016

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Ny E6 Kvithammar - Åsen

Ny E6 Kvithammar - Åsen Ny E6 Kvithammar - Åsen VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE Stjørdal Rådhus 26. mai 2015 Åsen samfunnshus 3. juni 2015 Ny E6 Kvithammar - Åsen PROGRAM FOR DAGEN Bakgrunn Presentasjon av planforslaget Pause

Detaljer

Tunneler gjennom Oslo

Tunneler gjennom Oslo Tunneler gjennom Oslo Traséutredning Oslo S - Lysaker med avgrening til Bislett Lysaker kollektivknutepunkt Fagmøte NVFT Østlandet 14. november 2017 Nina Tveiten, prosjektleder Innhold KVU Oslo-Navet Traséutredning

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 13/2316-34+33+32+31+29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEI ENGA - HEM, GBNR 132/6,7, 12 M.FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering til formannskapet

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering til formannskapet InterCity Drammen - Kobbervikdalen Orientering til formannskapet 22.11.2016 InterCity i et overordnet perspektiv Enstemmig stortingsvedtak om IC-strategi med utgangspunkt i befolkningsøkning på Østlandet

Detaljer

Saksframlegg. Utleggelse til offentlig ettersyn, kommunedelplan med konsekvensutredning E39 Volleberg - Døle bru

Saksframlegg. Utleggelse til offentlig ettersyn, kommunedelplan med konsekvensutredning E39 Volleberg - Døle bru Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2012/515-1021/2015 Saksbehandler: Glenn Oskar Austegard Dato: 09.01.2015 Saksframlegg Utleggelse til offentlig ettersyn, kommunedelplan med konsekvensutredning E39 Volleberg

Detaljer

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi Velkommen! Fra Jernbaneverket: Olav Nordli, kommunikasjonsrådgiver (ordstyrer) Anne Braaten, prosjektsjef Jarle Tangen, prosjekteringsleder Gunnar Sletten, fagansvarlig Dagrun Mysen Kulbotten, grunnerverv

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Statens vegvesen. Notat Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta

Statens vegvesen. Notat Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 13165 Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Hjelmstad - 61271326 Vår dato: 06.07.2012 Vår referanse: 2010/001773-076 Kommunedelplan

Detaljer

Beboermøte Tolpinrud og Storskjæringa

Beboermøte Tolpinrud og Storskjæringa Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Beboermøte Tolpinrud og Storskjæringa 19.06.2017 Knut Sørgaard Lisbet Kierulf Botnen Halldis Skogen Ivar Olsen Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Største fellesprosjektet

Detaljer

Statens vegvesen. Stjørdal ; Innherred ;

Statens vegvesen. Stjørdal ; Innherred ; Statens vegvesen Stjørdal kommune;postmottak@stjordal.kommune.no; ; Innherred samkommune;postmottak@innherred-samkommune.no; ; Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Nytt vegkryss på Mære

Nytt vegkryss på Mære Planprogram - folkemøte Nytt vegkryss på Mære 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru er ikke høy nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

E134 Strømsåstunnelen. Orientering til formannskapet 25. oktober 2016 Status før sluttbehandling av reguleringsplan 22. og

E134 Strømsåstunnelen. Orientering til formannskapet 25. oktober 2016 Status før sluttbehandling av reguleringsplan 22. og Orientering til formannskapet 25. oktober 2016 Status før sluttbehandling av reguleringsplan 22. og 29.11.2016 Bakgrunn For stor trafikk i dagens løp etter tunnelsikkerhetsforskriften. I utgangspunktet

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Utredning - Hensetting Østlandet - Høring av rapport vedrørende arealsøk for hensetting av tog

Utredning - Hensetting Østlandet - Høring av rapport vedrørende arealsøk for hensetting av tog Saknr. 15/6291-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Utredning - Hensetting Østlandet - Høring av rapport vedrørende arealsøk for hensetting av tog Innstilling til vedtak: 1. 1. Fylkesrådet mener at Jernbaneverket

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2013/7010-26 02.06.2014 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Stavanger kommune Kultur og byutvikling Postboks 8001 4068 STAVANGER Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Ellen Njøs Slinde

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

E6 ÅSEN nord - MÆRE. Folkemøte Steinkjer. Mære landbruksskole 22. mai

E6 ÅSEN nord - MÆRE. Folkemøte Steinkjer. Mære landbruksskole 22. mai E6 ÅSEN nord - MÆRE Folkemøte Steinkjer Mære landbruksskole 22. mai 2017 Ny E6 Åsen nord - Mære PROGRAM Bakgrunn Det vi har gjort siden sist Åsen Mære - presentasjon av anbefalt forslag Spørsmålsrunde

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan. Planprogrammet 2/5/2008. Parsell Stange. Prosjektpresentasjon Stange

E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan. Planprogrammet 2/5/2008. Parsell Stange. Prosjektpresentasjon Stange E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan Parsell Stange Prosjektpresentasjon Stange - februar 2008 Planprogrammet Planprogrammet ble utarbeidet felles for alle 3 kommuner og for hele parsellen samlet Høring juli

Detaljer

Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg 2009. Sammendrag.

Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg 2009. Sammendrag. NOTT Til: tt: Jernbaneforum Øst Hans rne Bjerkemyr Fra: Ove Skovdahl Vi bidrar til bærekraftige baneløsninger Dato: 21. september 2009 Vår ref.: 107 Prosjektnr.: 22 Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg

Detaljer

IC Espa Sørli Planforum Hedmark 2. desember 2015

IC Espa Sørli Planforum Hedmark 2. desember 2015 IC Espa Sørli Planforum Hedmark 2. desember 2015 Reguleringsplan for dobbeltsporet jernbane mellom Espa og Sørli i Stange kommune Ny trasé på strekningen Espa-Fv. 222 Norges lengste jernbanebru over Tangenvika

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski. Velkommen! Bydel Søndre Nordstrand 9 mars 2010

Nytt dobbeltspor Oslo Ski. Velkommen! Bydel Søndre Nordstrand 9 mars 2010 Nytt dobbeltspor Oslo Ski Velkommen! Bydel Søndre Nordstrand 9 mars 2010 Planprogram Follobanen 17.02.2010 Follobanen Tunnelalternativer med og uten dagstrekning 19.03.2010 Kommunegrense til Ski Planprogram

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Kommunedelplan E18. Temamøte i Asker kommunestyre

Kommunedelplan E18. Temamøte i Asker kommunestyre Kommunedelplan E18 Temamøte i Asker kommunestyre 19.3.2015 Kommunedelplan E18 Prosess og politisk behandling hittil Opprinnelig planområde: Holmen-Drengsrud Planprogram vedtatt 30. august 2011 Rapport

Detaljer

Sel kommune SAKSUTREDNING

Sel kommune SAKSUTREDNING Sel kommune SAKSUTREDNING Arkivsak: 2009/21-14 Arkiv: KOMM-201 Saksbehandler: Ingunn Synstnes Dato: 05.10.2010 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 122/10 Formannskapet 12.10.2010 Forslag til planprogram for kommuneplanens

Detaljer

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker 1 Hvorfor denne høringsuttalelsen? Ringsaker Pensjonistparti vil understreke viktigheten av at det utredes flere

Detaljer

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/1192-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet E6 Kolomoen Kåterud Reguleringsplan Stange kommune Prosjektpresentasjon Stange 26. januar 2011 Agenda 18.00 18.05 Innledning/velkommen Stange kommune 18.05 18.20 E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen

InterCity Drammen - Kobbervikdalen InterCity Drammen - Kobbervikdalen Hvorfor InterCity-satsing? Befolknings- og næringsutvikling: Kraftig vekst, ref. Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognoser moderne jernbane og smart arealutvikling

Detaljer

E39 Otneselva - Hestnes

E39 Otneselva - Hestnes Statens Vegvesen og Halsa kommune E39 Otneselva - Hestnes Reguleringsplan - detaljregulering Støyrapport 22.01.2014 Oppdragsnr.: 5130975 Reguleringsplan - detaljregulering Oppdragsnr.: 5130975 Dokument

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer