Finanskrisens ringvirkninger på investeringer i "Petronæringen" Diagrammer til innlegg av Konsernøkonom Nils Terje Furunes, DnB NOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finanskrisens ringvirkninger på investeringer i "Petronæringen" Diagrammer til innlegg av Konsernøkonom Nils Terje Furunes, DnB NOR"

Transkript

1 Finanskrisens ringvirkninger på investeringer i "Petronæringen" Diagrammer til innlegg av Konsernøkonom Nils Terje Furunes, DnB NOR Olje- og gasskonferansen i Sandnessjøen på Petter Dass-museet, Alstahaug, juni 2009

2 Faktorer som påvirker petroleumsinvesteringene Fremtidig forventet oljepris i Nordsjøen tar det gjerne 6 8 år fra oljefunn til utvinning Lav oljepris i dag demper investeringene også i alternative energiformer - bl.a. pga. redusert ptimisme, mindre risikovillighet og vanskeligere å få finansiering Desto lavere oljepris i dag, desto høyere oljepris og investeringer i fremtiden Lav (diskonterings)rente gir høye investeringer OPEC. Mye ledig kapasitet i OPEC-landene demper investeringene. OPECs evne og vilje til å jennomføre kutt ved overproduksjon øker investeringene Mer trygghet som følge av at utslagene av finanskrisen roer seg og blir mer forutsigbare øker isikoviljen og investeringene Desto færre utvinningsområder som er åpne for oljeselskapene på vanlige kommersielle vilkår, desto er investeringer blir det på de "åpne" områdene Felt som krever høyest oljepris står sist i køen. Hva blir den implisitte kiloprisen på torsk ved å frede ttraktive områder i Lofoten og Vesterålen? Hvor skal norsk petroleumsvirksomhet utvikle seg? Marginalskatt på 78 prosent demper utslagene i Norge for aktører med løpende petroleumsinntekter

3 Prosentandeler av verdens bruttonasjonalprodukt 2007 Regnet i kjøpekraftspariteter 21.4 USA Øst-Europa Russland Eurosonen Midt-Østen Kina Japan 3.0 India Latin-Amerika Afrika Sør-Øst- Asia Kilde: IMF, World Economic Outlook, april 2008

4 Globalt tilbakeslag Russland ØMU Øst-Europa Japan USA India Kina Afrika LatAm Asia ilder: DnB NOR Markets April

5 Optimismen fordunstet raskt ConsForec: BNP USA Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan ConsForec: BNP ØMU Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan ConsForec: BNP Japan Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan ConsForec: BNP Asia Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan

6 Dramatisk fall i industriproduksjon og eksport 120 USA Tyskland Produksjonen: Mar-99 Mar-04 Mar-09 Industriprod. Eksportverdi (ha) Japan Feb-99 Feb-04 Feb-09 Industriprod. Eksportverdi (ha) -20% -30% -40% -50%.? Feb-99 Feb-04 Feb-09 Industriprod. Eksportverdi (ha) Storbritannia Feb-99 Feb-04 Feb-09 Industriprod. Eksportverdi (ha)

7 Eksempel på industriordreutvikling Volvo: Verdens nest største lastebilprodusent Volvo lastebiler Nettoordre pr. marked Q1 07Q3 08Q1 08Q3 09Q1 Eur opa N-Am erika S-Am erika Asia Øvrig

8 ilde: J.P. Morgan / Bloomberg BANKERS MARKEDSVERDI

9 Oppsummering internasjonal økonomi Finansuroen har gitt resesjon i den vestlige verden og markert lavere vekst i andre områder. For verden totalt vil veksten snu oppover først et stykke ut i OECD-landenes dominans svekkes, mens de fremvoksende økonomier styrker sin posisjon. Avhengigheten av USA blir gradvis mindre. En avgjørende milepæl vil være når boligprisene i USA stabiliseres. Asia fremstår som stadig viktigere for verdensøkonomien, men også sterkt preget av finansuroen. Kina fortsetter i lavere, men fremdeles høy veksttakt. Japans økonomi er i fritt fall. I Euroområdet er veksten også negativ. Fall i boligprisene, problemer i finansnæringen, synkende etterspørsel og høy eurokurs demper farten. Lavere oljepris virker stimulerende. Generelt er land med stor eksport av industrivarer (Japan, Tyskland, Sverige, Sør-Korea o. a.) hardere rammet av nedgang i aktivitet enn store nettoimportland (USA og Storbritannia). Finanskrisen forverret seg dramatisk i fjor høst. Sentralbanker og myndigheter over hele verden setter nå inn store ressurser for at finansnæringen kan fungere normalt og forhindre en omfattende nedgangskonjunktur. Federal Reserve reduserte i desember styringsrenten til 0,00 0,25 prosent. Muligheten for ytterligere rentestimulans er dermed oppbrukt, men utradisjonelle virkemidler for å tilføre likviditet og kreditt er tatt i bruk. Den europeiske sentralbanken (ESB) har senket renten til 1,25 prosent. Mer kan komme. Vi er på helt ukjent grunn når det gjelder å vurdere effekten av alle tiltakene som myndighetene rundt om i verden har satt i verk. Det er derfor nå ekstremt krevende å lage prognoser, og disse må møtes med ekstra skepsis.

10 Trøst: Resesjoner i USA er som regel korte Lengden varierer: Siden 1854 har resesjonene i gjennomsnitt vart 17 måneder. Etter 1945 har en resesjon i gjennomsnitt vart i 10 måneder, men - den tilknyttede finansuroen har vart 2-3 år. Den nåværende uroen startet i begynnelsen av august Denne resesjonen startet i USA i desember 2007 og er den verste siden 1930-tallet. BNP falt fra 3. kvartal 2008 og vil antakelig fortsette ned til i hvert fall utpå høsten. Arbeidsløsheten vil øke i minst ett år deretter. Omslaget oppover blir sannsynligvis moderat pga. liten renteeffekt og store ubalanser som skal korrigeres. Ti etterkrigsresesjoner %BNP-fall Fra topp......til bunn Mndr topp-bunn Nov 1948 Nov Juli 1953 Mai Aug 1957 April April 1960 Feb Des 1969 Nov Nov 1973 Mars Jan 1980 Juli Juli 1981 Nov Juli 1990 Mars Mars 2001 Nov Gjennomsnitt Kilde: NBER

11 Styrken av krisen ikke lett å forutse

12 Vidttrekkende konsekvenser

13 Råoljeproduksjonen reduseres og etterspørselen øker - Det er ikke mulig at oljeetterspørselen kan vende tilbake til tidligere trend - Oljeprisen må etter hvert ytterligere opp for å balansere gapet mellom tilbud og etterspørsel 80 Conventional Crude Oil Production (IEA-data) (Base Case 4.7% net decline rate (6.7% gross decline rate) from 2009 to 2015) Million b/d Net decline 4,7% (equals 6,7% gross decline) Demand growth (-0,3% in -08, -1,2% in -09, 1% in 2010) Net decline 5,7% Net decline 3,7% Source: IEA WEO 2008, Goldman Sachs top 190 projects

14 Lave investeringer vil begrense fremtidig oljeproduksjon Source: IEA G8 Summit in Rome, May 24-25

15 Kutt i OPEC- kvotene virker med et etterslep Kvotekutt - rødt. Råoljepris (WTI) svart kurve OPEC Quota Cuts (in mbd) (Data source for OPEC quotas: PIRA) OPEC agreed in December to cut production by 4,2 million b/d from September levels. That agreement implied a quota cut of 4,0 million b/d. Quota from Jan-2008 was 28,8 million b/d (excluding Indonesia) and Jan-2009 quota is 24,8 million b/d. WTI $/b Jan-2009 Jan-2008 Jan-2007 Jan-2006 Jan-2005 Jan-2004 Jan-2003 Jan-2002 Jan-2001 Jan-2000 Jan-1999 Jan-1998 Jan-1997 Jan-1996 Jan-1995 Jan-1994 Jan-1993 Jan-1992 Jan-1991 Jan-1990

16 Trender i oljeetterspørselen i ulike regioner Oil Demand Trends vs Last Year (3 month moving average vs same period last year) 14% 12% 10% 8% 6% 4% US OECD Europe Australia, New Zealand, Japan, Korea Europe/Africa Med & FSU Middle East AG excl. Iran and Saudi Iran Saudi Arabia Asia Pacific/East Africa excl. China and India China India Latin America (excl. Mexico) 2% 0% -2% Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May- 08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May- 09 Jun-09-4% -6% -8% -10% -12% -14% Kilde:IEA

17 inanskrisen resulterte i økning i oljelagrene som snart vil snu 3.2 DnB NOR Markets World Oil Supply/Demand Balance (Implied global stock change) 2.2 Million b/d jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec Range Yr Av

18 Vil biltettheten i Kina følge utviklingen i andre land? 900 Income Level And Car Ownership (IMF-data) USA Japan Korea China Thailand 800 Cars/1000 inhabitants GDP per capita (1000 USD, PPP) Source: IMF World Economic Outlook

19 Bilsalget i Kina i mai opp 47 prosent fra mai Chinese Sales of Transportation Vehicles Million cars May-00 May-02 May-04 May-06 May-08

20 Oljepris under 50 USD per fat innebærer at halvparten av den nåværende oljeproduksjonen blir for dyr å erstatte Minimumspris nødvendig for å gjennomføre nye oljeprosjekter Kilde: PIRA

21 Oljeprisprognose Historical Nominal $/b Forecast Nominal $/b Q Q Q Q $/b Spot Brent History and FWD looking Possible Range Historical FWD Forecast

22 Finansuroen ute rammer Norge på fem måter Gjennom høyere pengemarkedsrenter hver tredje utlånskrone i norske banker hentes fra utlandet. Gjennom tilgangen på kreditt. Tap i utenlandske finansinstitusjoner reduserer deres utlånskapasitet og usikkerhet gjør mange med overskuddslikviditet uvillig til å låne den ut, uansett pris - m.a.o. likviditetskrise. Finansuroen bidrar til redusert vekst ute og demper etterspørselen etter norske varer og tjenester, spesielt shippingtjenester, råvarer og energi (olje). Gjennom børsfall. Før uroen eide utlendinger anslagsvis 40 prosent av aksjene på Oslo Børs og sto gjerne for 80 prosent av omsetningen. Pga. uroen og stort likviditetsbehov selger mange utlendinger seg ut av norske aksjer, obligasjoner og andre aktiva og trekker pengene hjem. Kronekursen faller. I tillegg faller kronen med oljeprisen. Psykologisk gjennom nyhetsbildet. Forbruket dempes og investeringer utsettes.

23 Etter myndighetenes likviditetstiltak (bankpakke I) Tilgangen på likviditet er økt og prisen senket noe. Samtidig er det gitt svært sterke forsikringer om at man om nødvendig vil sette i verk ytterligere tiltak for å forhindre at (større) norske banker går overende. Dermed økte tilliten til bankene. De kunne avlyse ytterligere renteøkninger og etter hvert sette rentene ned. Men, press på kapitaldekningen, svakere utsikter og høyere risiko førte til lavere låneutmåling og høyere risikopåslag for mange typer lån. Publikum velger i økende grad tryggere bankinnskudd fremfor mer risikable plasseringer som aksjer og annen type egenkapital. Fokus i Norge dreies bort fra finansnæringens situasjon og mot hvor dyp og langvarig nedgangskonjunkturen vil bli.

24 Hvor dyp og hvor langvarig blir nedgangen?

25 Bruk av oljepenger opp 9,5 mrd. fra januar til 130 mrd. dvs. 7,2% av trend-bnp. Budsjettimpulsen fra opp fra 2,3% av Fastlands-BNP i januar til 3,0% nå. Underliggende utgiftsvekst på 6¾%. Spesifikke tiltak: Ytterligere 1 mrd. i frie inntekter til kommunene. Økte lånerammer på 1,5 mrd. gjennom Innovasjon Norge. 180 mill. som gir 4200 flere studieplasser. Et ekspansivt budsjett: Men mindre ekspansivt enn det fremstår, fordi statens eierandeler gir mindre utbytte enn tidligere anslått. Gitt de samlede stimulansene og at Norge er mindre rammet enn andre, synes det greit å ikke åpne pengesekken ytterligere. Revidert budsjett 09 (RNB)

26 RNB 09: Rekordsterk stimulans Budsjettet nå er det mest ekspansive på i hvert fall 30 år. Forrige rekord var i 1991, da stimulansen var 1,4%.

27 RNB09: Norge stimulerer mer enn andre Vi stimulerer mer enn andre, med unntak for Storbritannia. Effektene er også antakelig sterkere her pga. gode statsfinanser i utgangspunktet.

28 Hva har vi lært av tidligere kriser? IMF Staff Position Note 29 Dec 2008 (bl.a. Blanchard) 1. Vellykket håndtering av finanskrisen er en nødvendig betingelse for å oppnå et varig oppsving i aktiviteten. (Japan mislyktes med stimulansene fordi man ikke løste problemene i banknæringen.) 2. Løsning av finanskrisen går alltid forut for løsningen av den makroøkonomiske krisen. 3. En budsjettpolitisk stimulans er nyttig (nødvendig) dersom finanskrisen smitter over til bedrifter og husholdningers balanser. 4. Den budsjettmessige responsen har størst virkning på aggregert etterspørsel dersom den hensyntar krisens "spesifikke forhold". Hva kan gjøres? Pengepolitikken: Renten (ZIRP). Likviditet. Trykking av penger. Spesifikke tiltak overfor bankene. Budsjettpolitikken: Økte utgifter/skattelette. 25. juni 2009

29 Tiltak for at bankene kan fungere normalt Oversikt over iverksatte tiltak i OECD-landene Bankgjeld Bankaktiva Økte Garantier Planer om Finansiere Finansiere Forbud/ innskudds- for banklån Kapital- Skjerme å kjøpe kreditt- verdipapiriserterestriksjoner garantier eller gjeld innskudd Nasjonalisere dårlige lån dårlige lån obligasjoner aktiva short-salg Canada x x x x Mexico x USA x x x x x x x x x Eurosonen x Belgia x x x x Finland x x x x Frankrike høy fra før x x x Hellas x x x Irland x x x x Italia x x x Luxembourg x x x Nederland x x x x x Portugal x x x Spania x x x x Tyskland x x x x x Østerrike x x x x Danmark x x x x Polen x x Slovakia x Storbritannia x x x x x x x x Sverige x x x x Tsjekkia Ungarn x x x Island x x x x Norge høy fra før x x Sveits x x x x x Tyrkia Australia x x x x Japan x x x x x Korea x New Zealand x x Kilde: OECD Economic Outlook, Interim Report Apr 1st 2009

30 NORGE

31 Norge har en unik finanspolitisk handlefrihet Offentlig sektors netto renteutgifter 2009 i prosent av BNP Norway Korea New Sweden Luxemb Finland Slovak Ireland Iceland Denmark Czech Canada Switzerla Australia Japan Spain Netherla Poland United Austria United Germany France Portugal Hungary Belgium Greece Italy Source: OECD Economic Outlook No. 84 December 2008

32 Norge: Hovedtall Prosent F-BNP å/å KPI å/å Ledighet

33 Norge heldig Sverige uheldig Kina og andre fremvoksende økonomiers økte betydning har gitt oppgang i råvarepriser og prispress nedover på industrivarer. Dette har vært gunstig for Norge og uheldig for Sverige. Til tross for at representerer den sterkeste vekstperioden i Norge siden Korea-boomen på begynnelsen av 50-tallet har forbedringen i bytteforholdet forholdet mellom eksportpriser og importpriser (terms of trade) - betydd mer for inntektsutviklingen enn veksten i BNP. 300 Terms of trade Export/Import prices, 1995= Q Q Q Q Norw ay (incl. oil) Sweden Mainland-Norway Denmark Oil (Brent, NOK/brl) (ra) 0

34 Kraftig omslag i DnB NORs bedriftsbarometer Samleindikator (sum av tre nettotall) betydelig ned for 12 av 19 fylker. Størst fall i Oslo, Akershus og Rogaland. Mest pessimisme i Hedmark. Størst optimisme i nord. Ned for alle næringer, mest for bygg og anlegg, der utsiktene er verst DnB NORs bedriftsbarometer Sam leindikator ØST AKH OSL HED OPP BUS VES TEL A-A V-A ROG HOR SFJ MØ STR NTR NOR TRO FIN 2009 (des 2008) 2008 (des 2007) Prim ær Kraft Industri Bygg/anlegg Varehandel Hot/rest. Samferdsel Fin.tj.yt. Eiendom DnB NORs bedriftsbarometer Samleindikator (des 2007) 2009 (des 2008)

35

36 egionalt nettverk kapasitetsutvikling alle næringer ndel bedrifter som melder om betydelige kapasitetsproblemer Kilde: Norges Bank

37 Hvor stor forbrukssvikt får vi? Avhenger særlig av utviklingen i sysselsettingen og spareraten. Hvor stor blir angstsparingen? Sparingen var lavere på slutten av 80-tallet enn den er nå. Vi venter en mindre korreksjon nå enn den gangen. Husholdninger. Prosent Forbruk Inntekt Sparerate

38 Husholdningene er utsatt Endringer i forbrukertilliten skyldes mer media enn lommeboken.positive tall indikerer flere optimister enn pessimister Forventningsindikator Større innkjøp Faktisk og gj.snitt siste 4 kvartaler Q Q Q Q Q Faktisk Ses.justert Gj.snitt Q Q Q Q Q1 2009

39 Høy husholdningsgjeld redusert rentebelastning Renteoppgangen fra 2005 til 2008 sammen med økende gjeld gav en kraftig vekst i netto (etter skatt) renteutgiftenes andel av husholdningenes inntekter. Stor rentebelastningen bidro til å stabilisere brutto gjeld som andel av inntekt. Andelen er nå rekordhøy, men rentebelastningen har avtatt sterkt. Samlet venter vi at gjeldsveksten dempes markert og gjeldsandelen avtar gradvis Husholdningene Prosent av disp. innt Rentebelastning Gjeldsandel (ha)

40 To ganger inntekten i gjeld: En vinner! "Typeshusholdning" med 700' i inntekt, lønnsvekst som gjennomsnittet, 35% i skatt og 5% sparing. I 2007 spiste renteøkningene opp all lønnsvekst, i 2008 måtte forbruket kuttes med 0,8%. I år kan forbruket økes med 15% og i 2010 med nesten 5%. Husholdning med lån på 2 ganger inntekt Inntekt, 1000 NOK Lån 1,400 1,365 1,330 1,295 1,260 Renteutgifter, før skatt Rentebelastning Skatt Sparing Forbruk Forbruksvekst volumvekst Gjeldsandel Forutsetninger: Rente Renteendring Lønnsvekst Inflasjon Gjennomsnittsskatt

41 ilde: Statistisk sentralbyrå

42 Oljeinvesteringene er fortsatt høye, og bidrar til å stabilisere økonomien 120 Investeringer, oljevirksomhet Faste priser, mrd

43 Vekst i produksjon Industri og bygg og anlegg. Indeks 1) Okt 02 apr 09) de: Norges Bank

44 Mer stabile inflasjonsforventninger, sparing i forkant av eldrebølgen i mange land, god tilgang på sparemidler fra Asia og oljeproduserende land har trukket rentenivået ned og eiendomsprisene opp.

45 Internasjonalt skal rentene videre ned Globalt: Rentene kuttet aggressivt. Mer er i vente. ZIRP (Zero Interest Rate Policy) er årets finansord. Lange renter påvirkes bl.a. ved løfter om å holde korte renter lave lenge 6 Signalrenter Faktisk/prognose 25. mai mai.02 mai.04 mai.06 mai.08 mai.10 USA Japan ØMU UK Sverige

46 Norske renter Norske styringsrenter er kuttet fra 5¾% til 1,25%. NB varsler ingen videre nedsettelse, mens vi tror at finanskrisen vil kreve ytterligere nedsettelser /2010 Hovedstyremøter og folio fremover Dato DnB NOR Norges Bank 4. feb mars PR 6. mai juni PR 12. aug sep okt PR 16. des feb mar PR 5. mai jun PR 18. aug sep okt PR 16. des Møtedatoene for 2010 er anslag Kilde: Norges Bank og DnB NOR Markets Norske renter Faktisk/prognose 25. mai 2009 mai.02 mai.06 mai.10 Folio 3m NIBOR Ti år swap

47

48 Oppsummering norsk økonomi Norsk økonomi passerte en topp mot slutten av 2007 etter fire og et halvt år med kraftig oppgang - den sterkeste vekstperioden siden Korea-boomen på begynnelsen av 50-tallet. Veksttakten ble mer enn halvert i 2008 og vil bli klart negativ i år. I heldigste fall vil veksten snu oppover mot slutten av året. Arbeidsmarkedet vil svekke seg de neste to årene, og ledigheten kan nå 5,5 prosent - altså markert lavere enn under bankkrisen da ledigheten kom opp i 6,8 prosent. Høye oljeinvesteringer, rentenedgang og vekst i husholdningenes inntekter bidrar positivt. Husholdningenes forbruk og boliginvesteringer dempes av fremtidsfrykt, behov for konsolidering og økende sparing. Overkapasitet, lavere inntjeningsforventninger og tilstramming i kredittgivningen demper bedriftenes investeringer. Svakere vekst ute bremser eksportveksten, men veksten i de råvarekjøpende fremvoksende økonomier holder seg bedre oppe enn i OECD-landene. Boligprisene vil antakelig gå ytterligere ned i år. Den underliggende prisstigningen er på vei ned - på tross av kronekurssvekkelsen bl.a. som følge av mindre press i økonomien hjemme og ute og lavere råvarepriser. Norges Bank har senket styringsrenten til 1,25 prosent. Selv om Norges Bank ikke signaliserer ytterligere nedsettelse tror vi det vil komme - kanskje ned til 0,75 prosent til høsten. Lave renter ute, lavere forventet inflasjon og aktivitetsnivå tilsier videre rentereduksjon. Markedsrentene vil gå ned både som følge av lavere styringsrente, men også pga. mindre finansuro. Det er fortsatt en helt ekstraordinær forskjell (spread) mellom markedsrentene og stats-/sentalbankrenter. Kronen vil styrke seg ytterligere når markedene stabiliseres og risikoviljen øker. Norge har mye tørt krutt på lager stor evne til stimulans gjennom både finanspolitikken og styringsrenten.

49 Norge: Næringsfordeling 2008 Prosent av BNP Andre næringer 30 % Olje og gas 28 % Utenriks sjøfart 2 % Primær 1 % Bygg og anlegg 5 % Handel 8 % Industri 10 % offentlig forvaltning 16 %

50 Petroleumssektorens betydning avtar Vi bør forberede oss nå på å greie overgangen. Kan vi redusere nedturen? Samlet BNP i forhold til BNP utenom olje- og gassutvinning Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet (Perspektivmeldingen 2009)

51 Oppsummering Petroleumsinvesteringer De økonomiske utsiktene tilsier betydelig vekst i petroleumsinvesteringene fremover lobalt og i Norge. Oljeproduksjonen er på full fart ned, mens etterspørselen ser ut til å ta seg pp, i stor grad som følge av sterk økonomisk vekst i Kina, India og andre fremvoksende konomier. Det ligger an til en kraftig økning av olje- og andre energipriser fremover. Råoljeproduksjonen er på full fart nedover i Norge, mens gassproduksjonen fortsatt vil øke noen år. Flere og flere områder i verden lukkes for utenlandske aktører. Midt-Østen, Latinmerika, Russland og tidligere sovjetstater er eksempler. Det er viktig nå å investere i ovende områder i Norge - også for å forhindre forvitring av næringer tilknyttet ljevirksomheten. Jeg har ikke sett påvist at oljevirksomheten i Nordsjøen har hatt særlig innvirkning på iskeriene. Det har bare vært èn større miljøkatastrofe (Bravo-utblåsningen i 1977). Rundt første verdenskrig var det en stor debatt i Norge om vi i stor skala skulle utnytte nergi fra torvmyrene. Det ble besluttet å bevare dem. De er der ennå, og de kan få konomisk verdi en gang i fremtiden hvis energiprisene stiger tilstrekkelig.

52

53 Nils Terje Furunes Konsernøkonom Mobil: Fax: E-post: Post: NO-0021 Oslo Kontor: Stranden 21, Aker Brygge Oslo

54 edlegg: Prognoser/detaljerte anslag

55 Norge - Makroøkonomiske anslag orge: Makroøkonomiske hovedstørrelser. Anslag ealøkonomi, 2006-priser Mrd. Endring i prosent rivat konsum ffentlig konsum ruttoinvesteringer i fast kapital Oljevirksomhet Fastlands-Norge Bedriftene Boliger Offentlig forvaltning tterspørsel fra Fastlands-Norge ksport i alt Råolje og naturgass Tradisjonell eksport mport i alt Tradisjonell import NP Fastlands-Norge

56 Norge: Makroøkonomiske anslag Norge: Makroøkonomiske hovedstørrelser. Anslag Arbeidsmarked Sysselsatte, personer Arbeidsledighetsrate, AKU * Registrerte ledige. Prosent * Priser og lønninger Årslønn Timelønnskostnader Konsumpriser KPIJAE Bruktboligpriser Råoljepris i NOK * oljepris i USD * Utenriksøkonomi * Eksportoverskudd, mrd. kroner tradisjonelle varer Driftsoverskudd, mrd. kroner i pst. av BNP

57 Internasjonale prognoser BNP. Prosentvis endring fra året før Land/område PPP-vekt Verden OECD USA Canada Mexico Japan Sør-Korea Storbritannia Sverige Danmark Norge Eurosonen Tyskland Frankrike Italia Spania Finland Kina India Russland Brasil Memo: Norges handelspartnere Kilde: DnB NOR Markets 2009:II

58 Siste renteprognoser fra Markets tyringsrenter 19-Jun-09 a nd 19-Jun-09 Se p-09 De c-09 Jun-10 SA: Fe d Funds Ta rge t a pa n: Da g-til-da g uroland: Reporente torbritannia: Bank rate verige: Reporente orge: Foliore nte ve its: 3M Libor CHF re måneders pengemarkedsrenter 19-Jun-09 and 19-Jun-09 Sep-09 Dec-09 Jun-10 SA apan urola nd torbritannia verige orge ve its i års swaprenter 19-Jun-09 and 19-Jun-09 Sep-09 Dec-09 Jun-10 SA apan urola nd torbritannia verige orge ve its

59 Valutaprognoser fra Markets alutakurser 19-Jun-09 urs 19-Jun-09 Sep-09 Dec-09 Jun-10 URNOK SDJPY URUSD URGBP URSEK URCHF SDCNY alutakurser (beregnet) 19-Jun-09 urs 19-Jun-09 Sep-09 Dec-09 Jun-10 EKNOK SDNOK BPNOK PYNOK KKNOK HFNOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Norsk oljeøkonomi i en verden i endring Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Ubalanser i verdenshandelen Driftsbalansen. Prosent av verdens BNP. 1,,5 Vestlige økonomier Fremvoksende økonomier

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

Hovedstyret. 22. juni 2011

Hovedstyret. 22. juni 2011 Hovedstyret. juni BNP Årlig volumvekst ). Prosent. ) Verden Euroområdet LatinAmerika Kina USA India - - 7 9 ) PPP-vekter ) Anslag fra IMF for Kilde: IMF Konsumpriser i G Industriland ) og fremvoksende

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft 3. september 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Den norske modellen virker Ulikhet målt ved Gini koeffisent, Chile Mexico,4,4 Israel USA,3,3,2 Polen Portugal

Detaljer

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008 Hovedstyremøte. oktober 8 Pris på sikring mot kredittrisiko Store internasjonale banker. -årige CDS-priser. Basispunkter.. juli. oktober 8 Morgan Stanley 8 UBS 8 DnB NOR Bank of America Goldman Sachs Europeisk

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Økonomiske perspektiver, årstalen 9 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Penger og Kreditt /9 Figur Aksjekurser. Fall i alle land og markeder. Indeks.. januar = a. Aksjekurser Fremvoksende

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank, Svalbard. april SG, Sparebank, Svalbard Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt

Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt Direktør Birger Vikøren Rådmannslandsmøtet, KS Kommunesektorens organisasjon. april Vekst i globalt BNP Vektet med landenes andel av global

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP-vekst. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 - Handelspartnerne Japan Anslag EU-kom) - -,5 -,5 kv. kv. kv. kv. kv. kv.

Detaljer

Hovedstyret. 16. mars 2011

Hovedstyret. 16. mars 2011 Hovedstyret. mars BNP-anslag for Vekst i prosent BNP-anslag for Vekst i prosent PPR / PPR / PPR / CF feb. PPR / CF feb. IMF WEO update jan. IMF WEO update jan. HP USA Euroområdet HP USA Euroområdet Kilder:

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008

Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008 1 CME i SSB 30.oktober 2007 Torbjørn Eika og Ådne Cappelen Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008 September KT: Og vi suser avgårde, alle mann Har NB 2008 endret vår oppfatning? 2 Makroøkonomiske anslag

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. januar 8 Pengepolitisk rapport /7 Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars 8, med mindre

Detaljer

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. desember Pengepolitisk rapport / Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars, med mindre

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007 Hovedstyremøte. oktober 7 Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar september 7 KPI Høyeste indikator Laveste indikator - 7 ) Høyeste og laveste indikator

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte Sparebank SR-Bank, Stavanger,. april SR-Bank, Stavanger. april BNP-vekst i USA, euroområdet og Japan. Prosentvis

Detaljer

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst Renter, valutakurs og utsikter for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI. Prosent KPI Variasjon i KPI

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Sentralbanksjef Svein Gjedrem Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Næringsforeningen i Trondheim. november Kapasitetsutnyttelse og produksjonsvekst BNP-vekst

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september BNP Indeks, = Euroområdet USA Brasil India Kina Kilder: IMF og Norges Bank BNP Indeks, = Euroområdet USA Brasil

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 12. DESEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 12. DESEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO,. DESEMBER Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,% Stabil utvikling i produksjon og sysselsetting Fleksibel inflasjonsstyring BNP

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 1 Eidsvoll mai 181 «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Ålesund. oktober BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert kvartalsvekst. Prosent.. kvartal. kvartal -. kv.

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN. OKTOBER, NTNU Eidsvoll mai «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06 Hovedstyremøte. april Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport / Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet ¼ - ¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 9.

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Todelt vekst todelt næringsliv

Todelt vekst todelt næringsliv Todelt vekst todelt næringsliv Aktualitetsuka, Universitetet i Oslo, 18. mars 2014 Hilde C. Bjørnland Perioder med globalisering, prosent 250 200 Population GDP pr capita 150 100 50 0 1870 1950 2000 North

Detaljer

Agenda. Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum. MET Valutahandel på nett

Agenda. Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum. MET Valutahandel på nett Økonomiske Utsikter Agenda Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum MET Valutahandel på nett 2 Norden vs Euroland og USA 6 BNP Prosentvis endring år/år 4 2 0-2 -4-6 Q1

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004 Pengepolitikken og den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 9. mars SG 9 SR-Bank Stavanger Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27.

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. 1 Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. oktober 2009 1 Amerikansk økonomi har vokst på stadig flere finansielle

Detaljer

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Harald Magnus Andreassen Aksjer: Vi har gått på en liten smell 30% ned dyp bunn, når det er skikkelig krise. Men

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Sandnes Sparebank 31. mai 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Sandnes Sparebank 31. mai 2011 Utsiktene for norsk økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Sandnes Sparebank 1. mai 11 BNP-anslag for 11 og 1 fra IMF World Economic Outlook april 11. Vekst i prosent 1 9 8 7 1

Detaljer

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Fafo Østforums årskonferanse 2009 Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Frøydis Bakken, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsmarkedet 2004-2008 Årsskiftet 2003/2004: arbeidsmarkedet

Detaljer

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011 Konjunkturrapporten høst 2011 Oslo, 24. oktober 2011 2 3 Annerledeslandet? Konjunkturrapport oktober 2011 Krise i Europa Hvorfor eurosonen? Krise et spørsmål om markedstillit Hvorfor eurosonen? 5 Krise

Detaljer

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014 HOVEDSTYRET. OKTOBER Anslag på BNP-vekst Norges handelspartnere (5 HP) 5 PPR / PMI industri Industriland og fremvoksende økonomier blant 5 HP. Jan. sep. 55 55 5 Kilder: IMF, Thomson Reuters og Norges Bank

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret januar. Aksjekurser og lange renter i, priser på råvarer til industrien, gullpris og oljepris Indeks, uke i =. Ukestall Oljepris (Brent Blend) Gullpriser 9 Lange

Detaljer

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014 Eurokrisen og Norge Martin Skancke Mai 2014 To spørsmål: Hva har skjedd i Europa? Hvordan kan det påvirke Norge? Europe, the big looser Krise i Eurosonen? (And Japan has lost two decades, hasn t it?) 160

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013 Økonomiske perspektiver Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo,. februar 13 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden 199. 1) Millioner fat daglig 5 5 15 Kina

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015 Økonomiske perspektiver Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 215 Figur 1 BNP per innbygger i 1971. Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=1 Sveits USA Sverige Danmark

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

N o t a t 001 / 2 0 1 1. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2011

N o t a t 001 / 2 0 1 1. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2011 N o t a t 001 / 2 0 1 1 Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2011 1 Innledning Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som viser lønnsutvikling

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 24.09.15. Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 24.09.15. Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 24.09.15 Figurer og bakgrunn Rentebeslutning Styringsrenten settes ned fra 1,0 prosent til 0,75 prosent I tillegg nedjusteres rentebanen Det ventes ytterligere rentekutt det nærmeste året

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Om konjunkturene og pengepolitikken

Om konjunkturene og pengepolitikken Om konjunkturene og pengepolitikken Visesentralbanksjef Jarle Bergo Handelsbanken og Senter for Økonomisk Forskning AS ved NTNU. april Renter og inflasjon Prosent Markedsrente Realrente Nøytral realrente

Detaljer

Norge på vei ut av finanskrisen

Norge på vei ut av finanskrisen 1 Norge på vei ut av finanskrisen Hva skjer hvis veksten i verdensøkonomien avtar ytterligere? Joakim Prestmo, SSB og NTNU Basert på Benedictow, A. og J. Prestmo (2011) 1 Hovedtrekkene i foredraget Konjunkturtendensene

Detaljer

Norge - en oljenasjon i solnedgang?

Norge - en oljenasjon i solnedgang? Norge - en oljenasjon i solnedgang? Sjeføkonom Elisabeth Holvik, 25. november 2014 The big picture 6 år siden finanskrisen i USA Veksten holdt oppe av ekstreme virkemidler USA og England på vei ut av krisen

Detaljer

VIRKNINGER AV EUROEN PÅ EUROPEISK OG NORSK ØKONOMI

VIRKNINGER AV EUROEN PÅ EUROPEISK OG NORSK ØKONOMI Innlegg for Finanskomiteen Fredag 14. februar 2003 Professor Arne Jon Isachsen VIRKNINGER AV EUROEN PÅ EUROPEISK OG NORSK ØKONOMI 1. Litt om hvorfor vi fikk ØMU 2. Hva man forventet 3. Bedriftsøkonomiske

Detaljer

Kinas rolle og muligheter i verdensøkonomien

Kinas rolle og muligheter i verdensøkonomien Kinas rolle og muligheter i verdensøkonomien Bergens Næringsråd, 11. november 2011 Olav Chen Senior porteføljeforvalter Storebrand Kapitalforvaltning Fremvoksende økonomier med Kina i spissen holder farten,

Detaljer

Godt nytt år? Fra tiltak mot krisen til tiltak mot krisetiltakene. - et tabloid sveip på 25 minutter. Hallgeir Isdahl 14.01.11

Godt nytt år? Fra tiltak mot krisen til tiltak mot krisetiltakene. - et tabloid sveip på 25 minutter. Hallgeir Isdahl 14.01.11 Godt nytt år? Fra tiltak mot krisen til tiltak mot krisetiltakene - et tabloid sveip på 25 minutter Hallgeir Isdahl 14.01.11 Bakteppe Største økonomiske tilbakeslag på 80 år God internasjonal koordinering

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer til foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 11.

Økonomiske perspektiver. Figurer til foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 11. Økonomiske perspektiver Figurer til foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 11. februar 1 Figur 1 Driftsbalanse overfor utlandet. I prosent av verdens BNP

Detaljer

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015 HOVEDSTYRET 6. MAI Vekstutsikter i fremvoksende økonomier Anslag for BNP-vekst i gitt på ulike tidspunkt. Prosent 8 6-8 6 - - -6 Russland Brasil India Indonesia - -6 Kilde: Consensus Economics Avtakende

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

DnB NOR Markets prøver seg som "den lille kjemiker" CME/SSB, tirsdag 30. oktober 2007 Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets

DnB NOR Markets prøver seg som den lille kjemiker CME/SSB, tirsdag 30. oktober 2007 Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets DnB NOR Markets prøver seg som "den lille kjemiker" CME/SSB, tirsdag Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets Utgangspunkt Begrenset tid, både i forkant og til presentasjonen => Avgrense antall kjøringer

Detaljer