INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL Knapper på frontpanelet Beskrivelse av bakpanelet Knapper på fjernkontrollen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1."

Transkript

1

2 INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL Knapper på frontpanelet Beskrivelse av bakpanelet Knapper på fjernkontrollen Beskrivelse av elementer på skjermen INNLEDNING SIKKERHET OG ADVARSLER Grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsmerknader Tiltenkt bruk BESKRIVELSE KOBLE TIL MOTTAKEREN Tilkobling med SCART-kabel Tilkobling med HDMI-kabel Tilkobling med en YUV-komponentkabel (YPbPr-komponenter) Tilkobling med en cinch-kabel (RCA) Koble til en digital mottaker for lyd KOMME I GANG Fjernkontrollen Mottakeren Smartkort Førstegangsinstallasjon BRUKE MOTTAKEREN Informasjon som vises på skjermen når du skifter kanal Brukergrensesnitt for TV-skjermen Menystruktur Navigere på menyene Kanaler PVR-administrasjon Viktige merknader for bruk av eksterne harddisker og USB-pinner Brukerinnstillinger Installasjon KNAPPER MED SPESIALFUNKSJONER MUTE (LYD AV) TV/Radio TXT AUDIO/SUB (LYD/UNDERTEKSTER) OK / / MENU (MENY)

3 8.9 EXIT (AVSLUTT) INFO GUIDE FAV ZOOM RECALL (TILBAKE) KNAPPER MED PVR-FUNKSJON RENGJØRING FEILSØKING KASSERING TEKNISKE DATA

4 1. PANEL OG FJERNKONTROLL 1.1 Knapper på frontpanelet Nr. Knapp Beskrivelse 1 Av/på Slår mottakeren på og setter mottakeren i standby-modus 2 VFD-visning Viser kanalnummeret når mottakeren er på 3 VOL- Reduserer volumet 4 VOL+ Øker volumet 5 MENU Viser menyen / går tilbake til den forrige menyvisningen 6 OK Bekrefter valg (f.eks. meny), viser kanallisten 7 CH- Flytter ett kanalnummer ned, markøren flyttes ned 8 CH+ Flytter ett kanalnummer opp, markøren flyttes opp 9 Exit Avslutter menyer og programmer 10 Smartkortleser For smartkort 11 Common Interfacespor For CAM (Conditional Access Module)

5 1.2 Beskrivelse av bakpanelet Nr. Beskrivelse 1 CABLE IN Kabelinngang 2 LOOP OUT Kabelutgang for en ekstra mottaker 3 TV SCART (utgang) SCART-utgang for TV 4 COAXIAL/SPDIF Digital koaksialutgang 5 VIDEO CVBS-videoinngang/-utgang / cinch-inngang/-utgang (RCA) 6 YUV Video-utgang V ~ 50/60 Hz, 20 W Nettstrøm 8 ON/OFF Strømbryter 9 USB USB HDMI Inngang/utgang for digital overføring av lyd- og videosignaler 11 OPTICAL/SPDIF Optisk digital utgang 12 AUDIO R Stereolyd / Cinch-inngang/-utgang (RCA), høyre 13 AUDIO L Stereolyd / Cinch-inngang/-utgang (RCA), venstre

6 1.3 Knapper på fjernkontrollen På/standby Veksler mellom TVog radiomodus Volum på/av Lyd/undertekster PVR-funksjoner Markørknapp, skifter kanal i normal modus Markørknapp, øker volumet i normal modus Bekrefter valg (f.eks. meny), viser kanallisten Viser menyen / går tilbake til forrige menyvisning i en meny Viser kanalparametere Tekst-TV Markørknapp, øker volumet i normal modus Markørknapp, skifter kanal i normal modus Avslutter menyen / viser informasjon på skjermen Viser favoritter Elektronisk programguide Numerisk tastatur Går til øverst på siden Zoomer inn Går til nederst på siden Går tilbake til forrige kanal

7 1.4 Beskrivelse av elementer på skjermen 1 Av/på Vises når boksen er i standby-modus 2 Spill av / stans Viser om boksen spiller av eller er midlertidig stanset midlertidig 3 Time-shift Time-shift foregår 4 Timer Timeren er aktiv 5 MP3 MP3 spilles av 6 Ethernet 7 USB USB-enhet er koblet til 8 HD Gjeldende kanal er en HD-kanal 9 HDMI 10 AC3 Gjeldende kanal har AC3 11 REC Opptak foregår Viser det aktive CI-sporet (Common Interface) 13 Viser kanalnavnet, PLATE Vises under lesing fra / skriving til USB-enhet 6

8 2. INNLEDNING Denne brukerveiledningen vil hjelpe deg med å bruke den digitale mottakeren på riktig måte på en trygg måte på en nyttig måte Vi går ut fra at brukere av mottakeren har grunnleggende kunnskap om underholdning. Alle som setter opp kobler til bruker rengjør kasserer denne mottakeren, må først lese gjennom og forstå hele denne brukerveiledningen. Oppbevar alltid denne brukerveiledningen i nærheten av mottakeren. 7

9 3. SIKKERHET OG ADVARSLER Les nøye gjennom disse sikkerhetsinstruksjonene før du tar i bruk mottakeren. Ta hensyn til alle advarsler og merknader på enheten og i brukerveiledningen. 3.1 Grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner Tilkobling til strøm I tilfelle enheten ikke fungerer som den skal, kobler du mottakeren fra strømkilden. Merk: Selv om du har slått av mottakeren ved hjelp av strømbryteren på baksiden, er den fortsatt tilkoblet strøm. Ikke utsett mottakeren for regn eller andre kilder til fuktighet. Dette er viktig for å forhindre risikoen for brann og elektrisk støt. Aldri åpne enhetens deksel. Du risikerer da å få elektrisk støt. Bare koble mottakeren til et strømuttak som er montert av en fagperson ( V ~ Hz). Koble fra mottakeren hvis den ikke brukes over lengre tid. Når du skal koble den fra, griper du tak i støpselet. Ikke trekk i kabelen. Koble fra mottakeren i tordenvær. Hvis du har sølt væske ned i mottakeren eller mistet en gjenstand ned i den, må du umiddelbart trekke ut strømledningen. Enheten må repareres av kvalifisert servicepersonale før den brukes igjen. Ellers risikerer du å få elektrisk støt. Sørg for at strømkilden (uttaket) er lett tilgjengelig. Ikke klem sammen eller klyp strømledningen. Hvis strømledningen er skadet, må enheten repareres av kvalifisert servicepersonale før den kan brukes igjen. Ellers risikerer du å få elektrisk støt. La aldri barn bruke mottakeren uten tilsyn eller leke med kabelsystemet. Overlat alle reparasjoner til kvalifisert personale. Ellers setter du både deg selv og andre i fare. I tilfelle enheten ikke fungerer som den skal, kobler du mottakeren fra strømkilden. Bestill bare reservedeler fra produsenten. Hvis det blir gjort endringer på enheten, løses produsenten fra alt ansvar. Fjern den beskyttende filmen. Advarsel! Koble fra nettstrøm: Når du trykker på av/på-knappen på denne enheten, kobles ikke enheten fullstendig fra nettstrøm. Enheten vil fortsatt bruke strøm i standby-modus. Den eneste måten du kan koble enheten fullstendig fra strøm på, er ved å trekke strømledningen ut av veggen. 8

10 Plassere mottakeren riktig Plasser mottakeren på en flat, hard overflate. Ikke plasser den i nærheten av følgende: - varmekilder, for eksempel varmeelementer - åpen flamme, for eksempel stearinlys - enheter med kraftige magnetfelter, for eksempel høyttalere - gjenstander fylt med vann, for eksempel vaser Unngå direkte sollys og steder med ekstremt mye støv. Dekk aldri til ventilasjonshullene. Sørg for at luftstrømmen til mottakeren ikke hindres. Ikke plasser tunge gjenstander oppå mottakeren. Hvis du flytter mottakeren fra et kaldt til et varmt miljø, kan dette føre til at det oppstår kondens inni mottakeren. Hvis dette skjer, må du vente ca. en time før du tar i bruk mottakeren igjen. Plasser strømkabelen og antennekabelen på en slik måte at ingen kan tråkke på dem eller snuble i dem. Håndtere batteriene på riktig måte Batterier kan inneholde giftige stoffer. Oppbevar alle batterier utenfor barns rekkevidde. Det finnes en risiko for at barn kan sette batterier i halsen. Dersom et batteri svelges, må du umiddelbart oppsøke lege. Dersom det oppstår batterilekkasje, kan dette skade fjernkontrollen. Ta batteriene ut av fjernkontrollen dersom mottakeren ikke brukes over lengre tid. Batterier kan inneholde giftige stoffer. Det er derfor viktig at du kasserer batteriene i samsvar med gjeldende lovbestemmelser/miljøstandarder. Kast aldri batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Utsett aldri batterier for åpen flamme eller høy varme. Dette kan føre til at de eksploderer. Skift alltid ut batteriene med batterier av samme type. 3.2 Sikkerhetsmerknader Denne brukerveiledningen inneholder følgende typer sikkerhetsmerknader: Fare! Sikkerhetsmerknader med ordet FARE angir risiko for personskade. Advarsel! Sikkerhetsmerknader med ordet ADVARSEL angir risiko for skade på eiendom eller miljøet. Disse merknadene inneholder spesifikk informasjon om hvordan du bruker mottakeren på en mest mulig effektiv måte. 9

11 3.3 Tiltenkt bruk Denne mottakeren brukes til å ta imot ukrypterte (free-to-air) og krypterte (krever et smartkort med CAM, følger ikke med i pakken) digitale kabelkanaler til personlig, ikkekommersiell bruk. Den er utelukkende beregnet på dette formålet. Det forutsettes også at brukeren retter seg etter all informasjon i denne brukerveiledningen, spesielt sikkerhetsinstruksjonene. All annen bruk anses å stride mot den tiltenkte bruken, og kan føre til skade på eiendom eller til og med personskade. Det vil også føre til at garantien gjøres ugyldig. Produsenten holdes ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge av feil bruk. 10

12 4. BESKRIVELSE Når du har koblet mottakeren til et kabelnettverk, må du utføre et kanalsøk. Når du starter det automatiske kanalsøket, søker mottakeren gjennom alle kanalene i kabelnettverket. Du kan enkelt angi alle mottakerinnstillinger ved hjelp av brukergrensesnittet (menyen) på TV-skjermen. Andre funksjoner: alfanumerisk display (12-talls VF-display) spor for tilgang til 1 CI (betal-tv) USB-port for bilder, musikk, opptak og avspilling av eksterne medier om igjen 4000 programmerbare TV- og radiokanaler praktisk forhåndsprogrammert kanalliste meny med 10 språk: D/I/E/P/GR/T/PL/AR/GB/F 8 ulike favorittgrupper 8 programmerbare timere for USB og videospiller støtte for tekst-tv og undertekster (OSD) EPG nå / neste 14 dager sperrefunksjoner for kanaler og meny automatisk kanalsøk og TP-søk programvareoppdatering via USB bildeformater: 4:3 LetterBox, PanScan / 16:9 / automatisk skifte fra og til 16:9/4:3 7 knapper foran (av/på, CH+/-, VOL+/-, Menu, OK) lavt strømforbruk USB 2.0-port på bakpanelet for tilkobling av eksterne medier som harddisker eller USB-pinner 11

13 digital HDMI-utgang med oppskalering for formatene 480i/p, 576i/p, 720p og 1 080i YUV-komponentvideo / cinch-utgang (Y/Pb/Pr) 1 Scart-tilkobling for TV optisk og elektrisk digital utgang (S/PDIF) 2 x cinch (Audio L/R) 1 x cinch (Video Out) tuner for gjennomsløyfing, for å koble til en ekstra mottaker strømbryter (bakpanelet) Koble mottakeren til kabelnettverket ved hjelp av en koaksialkabel for overføring av høyfrekvente signaler. Advarsel! Du må ikke koble mottakeren til nettstrøm før du har koblet den til alt annet utstyr, og til nettverket. Dersom du gjør det, kan det skade mottakeren. Du risikerer også å bli utsatt for elektrisk støt og personskade. Advarsel! Koble fra nettstrøm: Når du trykker på av/på-knappen på denne enheten, kobles ikke enheten fullstendig fra nettstrøm. Enheten vil fortsatt bruke strøm i standby-modus. Den eneste måten du kan koble enheten fullstendig fra strøm på, er ved å trekke strømledningen ut av veggen. Trådduken og den innerste lederen i koaksialkabelen leder elektrisitet når den er i bruk. 12

14 5. KOBLE TIL MOTTAKEREN 13

15 5.1 Tilkobling med SCART-kabel Sett SCART-kabelen inn i TV SCART-utgangen på mottakeren. Koble SCART-kabelen til TV-en. Les og følg bruksanvisningen for TV-en. Hvis du vil koble til en videospiller, kobler du også denne til TV SCART på mottakeren. Hvis du vil koble til et stereoanlegg, setter du cinch-kontakten (RCA) på cinch-kabelen inn i AUDIO R- og AUDIO L-utgangen på mottakeren. Tilkoblingsdiagram 14

16 5.2 Tilkobling med HDMI-kabel Sett HDMI-kabelen inn i HDMI-inngangen/-utgangen på mottakeren. Koble HDMI-kabelen til TV-en. Les og følg bruksanvisningen for TV-en. Hvis du vil koble til en videospiller, setter du SCART-kabelen inn i Scartinngangen/-utgangen på mottakeren og inn i videospilleren. Les og følg bruksanvisningen for videospilleren. Hvis du vil koble til et stereoanlegg, setter du cinch-kontakten (RCA) på cinch-kabelen inn i AUDIO R- og AUDIO L-inngangen/-utgangen på mottakeren. Vær oppmerksom på at SCART-kabelen ikke leveres sammen med mottakeren. Det er ikke mulig å betjene mottakeren gjennom både SCART- og HDMItilkobling samtidig. Et signal leveres enten til SCART-utgangen eller HDMIutgangen. En videospiller som er koblet til via SCART-inngangen/-utgangen, kan ikke betjenes gjennom HDMI-tilkoblingen. Tilkoblingsdiagram 15

17 5.3 Tilkobling med en YUV-komponentkabel (YPbPrkomponenter) Hvis du har en TV med YUV-innganger/-utganger (YPbPr-komponenter), kan du koble den til via YPbPr-komponentutgangen på mottakeren. Det krever at du har en YUV-komponentkabel (YPbPr-kabel). Sett kontaktene på YUV-komponentkabelen inn i de tilhørende inngangene/utgangene på TV-en. Les og følg instruksjonene i bruksanvisningen for TV-en. Sett kontaktene på YUV-komponentkabelen inn i YPbPr-inngangene/-utgangene med samme farge på mottakeren. Hvis du vil koble til en videospiller, kobler du SCART-kabelen til SCART-kontakten på mottakeren. Siden YUV-komponentkabelen ikke overfører lydsignaler til TV-en, må du koble mottakeren til stereoanlegget for å høre lyd. Dette gjør du ved hjelp av en cinchkabel (RCA). Sett cinch-kontakten inn i AUDIO R- og AUDIO L-inngangen/-utgangen på mottakeren. Du kan også koble til en digital mottaker for lyd hvis du ønsker 5- kanals lydoverføring til mottakeren. Til dette bruker du koaksialkontakten eller den optiske kontakten på mottakeren. Det tilhørende tilkoblingsdiagrammet finner du på de neste sidene. YUV-komponentkabelen, cinch-kabelen og koaksialkabelen for lyd følger ikke med mottakeren. YUV-komponentutgangen er en utgang av særlig høy kvalitet som passer spesielt godt for flatskjermer, plasma-tv-er eller videoprojektorer. Les og følg instruksjonene i bruksanvisningene for de tilkoblede enhetene. 16

18 Tilkoblingsdiagram 17

19 5.4 Tilkobling med en cinch-kabel (RCA) Hvis du vil spille av lyd via stereoanlegget, må du koble det til mottakeren ved hjelp av en cinch-kabel. Koble AUDIO R- og AUDIO L-utgangene på mottakeren til lydinngangene på stereoen. Advarsel! Du må aldri koble phono-inngangen på stereoen til mottakeren. Dette kan føre til permanent skade på stereoanlegget. Hvis du bruker den digitale radiofunksjonen på mottakeren, trenger du ikke å slå på TVen. Lyden mates ut gjennom det tilkoblede stereoanlegget. Du trenger bare TV-en til å gå gjennom prosessen med å velge en radiostasjon. Tilkoblingsdiagram 18

20 5.5 Koble til en digital mottaker for lyd Hvis du ønsker 5-kanals lydoverføring (Dolby Digital surround-lyd / AC3), må du koble den digitale mottakeren for lyd til koaksialutgangen på mottakeren. Advarsel! Du må aldri koble phono-inngangen på stereoen til mottakeren. Dette kan føre til permanent skade på stereoanlegget. Følg instruksjonene for å koble til en cinch-kabel i bruksanvisningen for stereoanlegget. Advarsel! Følg instruksjonene for tilkobling i bruksanvisningen for den digitale mottakeren for lyd. Koaksialkabelen og den optiske kabelen følger ikke med mottakeren. Du trenger ikke å slå på TV-en for å kunne motta lyd. Hvis du vil at TV-lyden skal gå gjennom stereoen, må du slå på TV-en. 19

21 Koble til den digitale koaksialutgangen Sett koaksialkabelen inn i koaksialutgangen på mottakeren. Koble koaksialkabelen til den digitale mottakeren for lyd. Du kan også koble en optisk kabel til den optiske digitale inngangen/utgangen. Tilkoblingsdiagram Hvis du har koblet til alle enheter, samt til kabelnettverket, kan du slå på mottakeren. Kontroller at alle enheter er koblet til riktig. Sett strømledningen på de tilkoblede enhetene inn i strømuttaket, og slå på enhetene. Første trinn: Slå på TV-en. Vær oppmerksom på at TV-en er kalibrert med mottakeren. Når det gjelder SCART-tilkobling, må du ha TV-en innstilt på riktig AV-kanal. Når du bruker en HDMItilkobling, må du velge HDMI-inngangen på TV-en. Andre trinn: Nå kan du slå på mottakeren, TV-en og alle tilkoblede enheter. Still TV-en inn på AVkanalen. Forutsatt at TV-en kan registrere den endrede spenningen mottakeren sender ut, vil den automatisk gå over til AV-modus. 20

22 6. KOMME I GANG 6.1 Fjernkontrollen Fjernkontrollen bruker to små 1,5 V LR 03-/AAA-batterier. Åpne batteridekselet. Sett to batterier inn i batterirommet i samsvar med riktig polaritet. Sett forsiktig på batteriromdekselet, slik at det låses på plass. Skift ut batteriene når de viser tegn på at de er svake, ellers vil signalene som sendes ut av fjernkontrollen, også bli for svake. Skift alltid ut begge batteriene samtidig og med batterier av samme type. Test batteriene i fjernkontrollen minst én gang i året. Hvis batteriene lekker, må du ta på deg beskyttelseshansker og rengjøre batterirommet med en tørr klut. Advarsel! Batterier kan inneholde giftige stoffer som er skadelige både for deg og miljøet. Det er derfor viktig at du kasserer batteriene i samsvar med gjeldende lovbestemmelser. Kast aldri batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Fjernkontrollen sender infrarøde signaler til mottakeren. Se oversikten over knapper på fjernkontrollen for å finne ut hva hver enkelt knapp gjør. Rett fjernkontrollen mot frontpanelet på mottakeren, og trykk kort på den aktuelle knappen. 21

23 6.2 Mottakeren Advarsel! Kontroller at alle enhetene er koblet til riktig, før du kobler mottakeren til nettstrøm. Koble enhetene til et strømuttak, og slå dem på. Still TV-en inn på AV-kanalen. Forutsatt at TV-en kan registrere den endrede spenningen mottakeren sender ut, vil den automatisk gå over til AV-modus. Koble mottakeren til et strømuttak. Slå på strømbryteren på mottakerens bakpanel. WESTRON vises på displayet. Hvis du vil gå over til standby-modus, trykker du på den røde knappen øverst i venstre hjørne på fjernkontrollen. Det gjeldende klokkeslettet vises, og den blå lampen lyser. Mottakeren bruker bare 2 W i standby-modus, og mindre enn 1 W uten display. 6.3 Smartkort Hvis du vil ha tilgang til spesielle kanaler/tjenester (filmer, populære sportsprogrammer osv.), kan det hende du trenger et smartkort for å dekode tjenesten. Ta kontakt med kabelleverandøren. Smartkortet settes inn i kortleseren bak dekselet merket Smartcard. Kontaktbrikken på kortet skal vende opp når kortet settes inn. Se nedenfor. MERK: Brikken må vende opp, og kortet må settes inn i kortleseren. 22

24 6.4 Førstegangsinstallasjon Når du slår på mottakeren, vil du se følgende vindu: Du kan bruke markørknappene til å velge mellom 11 språk, samt til å velge den første eller den andre lydkanalen og tekst-tv. Når du har gjort et valg, går du til Next (Neste) og bekrefter ved å trykke på OK. Ingen kanaler er innstilt på mottakeren. Du må derfor utføre et kanalsøk. Nå starter et automatisk kanalsøk med standardinnstillinger. Etter det automatiske søket kan du trykke på OKknappen på fjernkontrollen. Under søk vises " søk " på displayet. Bekreft søket ved å trykke OK. Programmene er lagret, og installasjonen er fullført. 23

25 7. BRUKE MOTTAKEREN 7.1 Informasjon som vises på skjermen når du skifter kanal Hver gang du skifter kanal, vises informasjonen i 5 sekunder. Følgende informasjon vises på skjermen: Navn på kanalen Dagens dato Gjeldende klokkeslett (basert på standardinnstillingen på menyen Time (Dato og klokkeslett)) Starttid og sluttid for pågående/neste program TXT-symbol EPG-symbol Hjertesymbol Info Vises hvis den valgte kanalen tilbyr tekst-tv Vises hvis den valgte kanalen tilbyr elektronisk programguide (EPG) Vises hvis du har lagt til denne kanalen i en favorittliste Informasjon for den aktive kanallisten 7.2 Brukergrensesnitt for TV-skjermen Du kan bruke menyene i brukergrensesnittet til å velge egendefinerte innstillinger for mottakeren. Dette krever at mottakeren og TV-en er slått på og koblet sammen med en kabel (for eksempel en SCART- eller HDMI-kabel). Trykk på knappen MENU (MENY). Du får da opp hovedmenyen. Trykk på EXIT (AVSLUTT) eller på MENU (MENY) en gang til for å gå ut av menyen. Øverst: Navn på menyen Venstre: Menysymbol Midten: Undermenyer 24

26 7.3 Menystruktur Kanaler TV-kanalliste side 26 Radiokanalliste side 28 PVRadministrasjon Opptaksadministrasjon side 29 Lagringsinformasjon side 29 PVR-konfigurasjon side 30 Mediespiller side 30 Trygg fjerning av USB-enhet side 31 Brukerinnstillinger Språk side 32 TV System side 32 Skjerminnstilling side 32 Innstilling av lokal tid side 32 Innstilling av timer side 33 Foreldrekontroll side 33 OSD-innstilling side 34 Favoritter side 34 Firmware Information (fastvareinformasjon) side 34 Installasjon Transpondersøk side 35 Automatisk søk side 35 Fabrikkinnstillinger side 35 Programvareoppdatering via side 36 kabelnettet Oppdatering via USB side 36 Slett alle program Lokale innstillinger for nettverk side 36 Oppdatering via Ethernet side 37 25

27 7.4 Navigere på menyene Knappene,, og brukes til å navigere på menyene. Valgte menyelementer utheves. Trykk på OK for å bekrefte valget. Trykk på EXIT (AVSLUTT) for å gå ut av menyen. Endringer må også bekreftes. Ved enkelte endringer vil du måtte trykke på OK når du får opp et spørsmål om å bekrefte. Eksempel: Sette mottakeren i sommertid: Trykk på knappen MENU (MENY), velg Brukerinnstillinger, trykk på OK, velg Innstilling av lokal tid, trykk på OK, og velg til slutt Sommertid. GMT på: Velg GMT Offset (GMT-forskyvning). Her kan du velge den lokale tidsinnstillingen ved hjelp av markørknappene. Med knappene og kan du velge tidssone i henhold til hvor du befinner deg. Norge: UTC + 01:00 Sommertid: Velg om sommertid skal være på eller av. Trykk på EXIT (AVSLUTT) for å gå ut av menyen. GMT av: Her kan du under Dato og klokkeslett angi datoen og klokkeslettet manuelt. Dette gjør du ved å bruke de numeriske knappene på fjernkontrollen. Trykk på EXIT (AVSLUTT) for å gå ut av menyen. Innstillingene lagres. 7.5 Kanaler Nedenfor forklares elementene på hovedmenyen Kanaler. TV-kanalliste Du velger kanalen du vil endre, med knappene og, og denne utheves i blått. Et bilde av det aktuelle programmet på kanalen vises i det lille vinduet til høyre. 26

28 Bruk følgende 5 knapper til å aktivere redigeringsalternativene: 1. Lås: Trykk på den røde funksjonsknappen på fjernkontrollen. Du får da opp låseskjermen, som nå er aktiv. Velg den kanalen du vil låse, og trykk på OK. En lås vises foran kanalen når du har angitt PIN-koden. Du kan nå velge flere kanaler og låse dem ved å trykke på OK. Trykk på den røde funksjonsknappen for å deaktivere denne funksjonen. Kanalene som er merket med en lås, vil bli låst når du går ut av menyen ved hjelp av knappen EXIT (AVSLUTT) og trykker på OK for å bekrefte. Disse kanalene kan nå bare vises ved å angi PIN-koden. 2. Endre: Trykk på den grønne funksjonsknappen på fjernkontrollen. En ny meny åpnes. Sorter: Trykk på den røde funksjonsknappen. Du får opp ulike filtre som du kan bruke til å sortere kanallisten. Endre: Trykk på den grønne funksjonsknappen. Du kan nå endre navnet på denne kanalen. Slett: Velg kanalene du vil slette, og trykk på OK. Kanalene som vil bli slettet, er merket med en X. Gå ut av menyen ved hjelp av knappen EXIT (AVSLUTT), og bekreft endringene som skal utføres i de tre feltene, når du får opp sikkerhetsspørsmålet. Du blir nå ført tilbake til den forrige menyen. Hvis du ikke bekrefter når du får opp bekreftelsesspørsmålet, forlater du menyen uten at endringene ble utført. 3. Flytt: Trykk på den gule funksjonsknappen på fjernkontrollen. Du får da opp flytteskjermen, som nå er aktiv. Velg den kanalen du vil flytte, ved hjelp av OK-knappen. Bruk knappene CH / til å velge kanalnummeret du vil bruke. Trykk på den gule funksjonsknappen for å utføre flyttingen. Kanalene som er flyttet, vil bli lagret når du går ut av menyen ved hjelp av knappen EXIT (AVSLUTT) og trykker på OK for å bekrefte. 27

29 4. FAV: Trykk på den blå FAV-knappen på fjernkontrollen. Du får da opp FAV-skjermen, som nå er aktiv. Velg kanalen du vil legge til i en favorittliste, og trykk på OK for å bekrefte. Deretter legger du til kanalen i en bestemt favorittliste. Trykk på OK igjen for å bekrefte. Det vises nå et merke foran favorittgruppen. Trykk på EXIT (AVSLUTT) for å avslutte valg av favorittgruppe. Kanallisten er nå merket med et hjerte. Trykk på FAV-knappen for å deaktivere denne funksjonen. Når du går ut av menyen ved hjelp av EXIT (AVSLUTT), må du deretter trykke på OK for å lagre favorittene. Hvis du har aktivert endringene ved å bekrefte når du fikk beskjed om det, kan du oppheve disse endringene ved å følge samme den samme fremgangsmåten som er forklart over. Radiokanalliste Radiokanallisten har den samme funksjonen som TV-kanallisten. 28

30 7.6 PVR-administrasjon Du må ha satt i en USB-minneenhet for å kunne bruke denne menyen. Kanaler som er innspilt med kryptering, kan dekodes og spilles av ved å sette inn det riktige smartkortet og CAM-en. Opptaksadministrasjon Her kan du gjøre følgende med innspilte programmer: låse dem med den grønne funksjonsknappen (krever en PIN-kode) slette dem med den blå funksjonsknappen gi dem nytt navn med den røde funksjonsknappen Trykk på OK for å spille av det valgte opptaket. Du kan også bruke PVR-knappen til å aktivere Opptaksadministrasjon. Den øverste delen av linjen viser navnet på opptaket til venstre, og dagens dato og klokkeslett til høyre. Fremdriftslinjen viser hvor i opptaket du er. Tidsindikatoren til venstre viser hvor lenge opptaket har blitt spilt av, og tiden til høyre viser den totale lengden på opptaket. Symbolet til venstre viser avspillingsstatusen. Prosenttallet viser hvor mye av lagringsplassen på USB-enheten som brukes. Lagringsinformasjon Her finner du informasjon om den tilkoblede lagringsenheten. 29

31 PVR-konfigurasjon Time-shift Med funksjonen Time-shift kan du stanse et program midt i og fortsette å se resten på et senere tidspunkt. Mottakeren lagrer programmet på USB-enheten. Det gjeldende skjermbildet blir stanset midlertidig, slik at du kan fortsette å se fra dette punktet senere. Denne funksjonen må aktiveres på menyen for å kunne brukes. Trykk på pauseknappen når du er i normal modus. Når du vil fortsette å se programmet, trykker du på avspillingsknappen. Du vil nå se at programmet starter fra det punktet der du trykte på pauseknappen. Hvis denne funksjonen er deaktivert på menyen, skjer det ikke noe annet enn at bildet fryses når du trykker på pauseknappen. Programmer som lagres ved hjelp av Time-shift-funksjonen, lagres ikke på harddisken for all tid. Hvis du veksler mellom programmer eller stopper å ta opp, vil Time-shift-opptaket bli dyttet ut. Time-shift-funksjonen har en maksimumskapasitet på 90 minutter. Time-shift for opptak Aktiverer/deaktiverer Time-shift for programopptak. Mediespiller Sett en lesbar USB-enhet inn i USB-porten på mottakeren. Lesbare filer og mapper vises. Lesbare bildefiler: JPG, BMP Lesbare musikkfiler: MP3, OGG, WMA Lesbare videofiler: MPEG Lesbare bildefiler vil i tillegg bli vist i en forhåndsvisning. Enkeltbilder fra forhåndsvisningen kan vises på hele skjermen ved å trykke på OK. Hvis du ønsker å se flere bilder på rad, kan du opprette en lysbildefremvisning. Hvis du allerede har opprettet en lysbildefremvisning, kan du spille den av ved å trykke på den gule funksjonsknappen Vis spilleliste. Du kan legge til enkeltbilder i en lysbildefremvisning ved å trykke på knappen merket med 2. Bekreft meldingen som vises, ved å velge Bilde. Du vil da få opp en liste for lysbildefremvisning med de valgte bildefilene. Trykk på den røde funksjonsknappen Spill av i spillelistevinduet for å starte lysbildefremvisningen. Bruk den gule funksjonsknappen Slett for å fjerne valgte bildefiler fra listen. Bruk den blå funksjonsknappen Slett alle for å fjerne alle bildefilene fra listen. Avslutt lysbildefremvisningen ved å trykke på EXIT (AVSLUTT). 30

32 Du kan gjøre det samme med musikkfiler. Andre knapper/funksjoner: 0: Legg til alle musikkfilene i en spilleliste. 1: Legg til alle bildefilene i en spilleliste. 2: Sorter alle filene i en egnet spilleliste. Grønn funksjonsknapp: Sorter. Rød funksjonsknapp: Oppsett. Blå funksjonsknapp: Gjentakingsmodus. Trygg fjerning av USB-enhet Med denne funksjonen fjerner du en ekstern USB-enhet fra mottakeren på en trygg måte. 7.7 Viktige merknader for bruk av eksterne harddisker og USBpinner Mottakeren har et USB 2.0-grensesnitt som kan brukes til å koble til eksterne lagringsmedier for dataoverføring, for eksempel en ekstern harddisk eller en USB-pinne. Dette grensesnittet har et standard strømforbruk på 500 ma. Vær derfor oppmerksom på at du bare kan koble til eksterne harddisker med en egen strømforsyning. Når det gjelder harddisker som ikke har en egen strømforsyning, kan ikke mottakeren levere nok innkoblingsstrøm via USB-portene til å drive harddisken. Hvis du vil overføre data (video, bilder, musikk osv.) med en USB-pinne, bør du sørge for å kjøpe en USB flash-enhet med høy lese- og skrivehastighet. Disse verdiene bør være på MB/sek. På denne måten unngår du for eksempel bildeflimmer i TV-opptak. Vær oppmerksom på at vi ikke tar noe som helst ansvar for spesifikasjonene fra produsenten av USB-pinnen og den eksterne harddisken. Når det gjelder lagringskapasitet, bør du se hva som gjelder for de respektive produsentene. Vær også oppmerksom på følgende: På en USB-pinne med 2 GB kan du lagre ca. 35 timer med musikk, tilsvarende ca. 500 sanger, eller ca bilder (ved 3 megapiksler). Eller du kan lagre 1 time med video i MPEG-2-format eller 1 time og 30 minutter med video i MPEG-4-format. Vær oppmerksom på at disse tallene avhenger av mengdene med data som skal lagres. TVsendinger kan variere i stor grad med tanke på mengden med data, ettersom det er svært ulik kvalitet på de enkelte kringkastingsstasjonene. 31

33 7.8 Brukerinnstillinger Språk Velg menyspråk for OSD. Første lydkanal: Forhåndsvalg av lydspråk (når kringkastingskanalen tilbyr det). Andre lydkanal: Forhåndsvalg av lydspråk (når kringkastingskanalen tilbyr det). Tekst-TV: Valg av bokstaver for tekst-tv. TV System Videoskjermoppløsning: Velg maks. videoskjermoppløsning (standard: 1080i). HDTV-kvalitet for HD-kanaler: 720p og oppover. Fargeoppsett som brukes på menyen Video Signal: YUV. Tilkobling som brukes: HDMI. Aspekt modus: Auto, 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9 (standardinnstillingen er Auto). HDMI-videoutgang: Standardinnstilling: Auto. Velg den beste innstillingen. Vi anbefaler at du velger Auto. Digital lydutgang: Standardinnstilling: Dolby Downmix. Hvis du bruker en digital lydforsterker, setter du denne innstillingen til Bitstrøm ut for å aktivere den koaksiale digitale lydutgangen på mottakeren. Skjerminnstilling Her kan du justere lysstyrke, kontrast og fargemetning for skjermen. Innstilling av lokal tid Her kan du angi klokkeslettet for mottakeren. GMT-bruk: Slå på eller av. 32

34 GMT on (GMT på): GMT Offset (GMT-forskyvning): Velg tidssone i henhold til tidssonen og/eller byene som vises. Summer Time (Sommertid): Når dette er aktivert, vises sommertid og vintertid til de riktige tidene. Date (Dato): Ikke tilgjengelig. Time (Klokkeslett): Ikke tilgjengelig. GMT off (GMT av): GMT Offset: Ikke tilgjengelig. Sommertid: Ikke tilgjengelig. Dato: Angi dagens dato. Klokkeslett: Angi gjeldende klokkeslett. Innstilling av timer Timerfunksjonen brukes til å programmere mottakeren til å starte en bestemt handling, for eksempel opptak, på et bestemt tidspunkt. 8 forhåndsprogrammerte timerinnstillinger er tilgjengelige. Velg et timernummer, og trykk på OK. Timermodus: Av, Én gang, Daglig Timertjeneste: Kanal eller Opptak. Kanal for vekking: Velg hvilken kanal du vil ha til vekking. Dato for vekking: Bruk de numeriske knappene til å angi datoen for vekking. Klokkeslett for vekking: Bruk de numeriske knappene til å angi klokkeslettet for vekking. Varighet: Angi varighet for den valgte tjenesten. Lagre innstillingene eller avbryt. Foreldrelås Med foreldrelås kan du låse hovedmenyen og kanalene med en PIN-kode. Standard-PIN-koden er Menylåsing Velg PÅ hvis du vil at en PIN-kode skal angis for hver meny du går inn i. Hvis du velger AV, trenger du ikke angi noen PIN-kode. Kanallås Beskytt kanalene du tidligere har merket som låst i kanallisten, ved hjelp av en PIN-kode. Ny PIN-kode Du kan endre standard-pin-koden fra 0000 til en hvilken som helst tallkombinasjon. Vær oppmerksom på at dersom du glemmer PIN-koden, må du levere inn mottakeren til service. 33

35 OSD-innstilling Tidsavbrudd for OSD: Når du skifter kanal i fullskjermsvisning, vises informasjon om den gjeldende kanalen nederst på skjermen. Det er mulig å angi hvor lang tid denne informasjonen skal vises på skjermen. Du kan velge mellom 1 til 10 sekunder. OSD-gjennomsiktighet: Det finnes 5 nivåer for gjennomsiktighet: 10%, 20%, 30%, 40% og Off (Av), der sistnevnte nivå betyr ingen gjennomsiktighet. Plassering av OSD-felt: Her kan du angi hvor du vil at OSD-feltet skal plasseres. Favoritt Velg en favorittgruppe du vil gi nytt navn. Firmware Information (fastvareinformasjon) Her finner du informasjon om fastvaren. Dette er bare aktuelt i forbindelse med service på mottakeren. CAS-informasjon Her finner du informasjon om CAS (Conditional Access System, krypteringssystem). Common Interface Her finner du informasjon om hvorvidt CI-sporet er tilgjengelig. Gjenopprett standardverdier Denne operasjonen vil gjenopprette standard brukerinnstillinger. 34

36 7.9 Installasjon Transpondersøk Hvis du vil søke etter kanaler enkeltvis, velger du Transpondersøk. Hvis du vil søke etter kanaler basert på en liste over frekvenser, kan du her angi data for kanalene og legge dem til. Dette gjør du ved å velge hvert element og angi dataene. Automatisk søk Her viser vi hvordan du starter et kanalsøk med standardinnstillinger. Flytt markøren til Søk. Start søket ved å trykke på OK på fjernkontrollen. Under søket vises "srch" på displayet. Trykk på OK når søket er fullført. Fabrikkinnstillinger Hvis du velger JA, vil mottakeren bli satt til de innstillingene som ble angitt på fabrikken. Trykk på EXIT (AVSLUTT) for å gå ut av menyen, eller velg NEI. 35

37 Oppdater Programvareoppdatering innebærer ikke støtte for nye TV-programmer. Den har bare som formål å oppdatere operativprogramvaren. Under normale forhold er det ikke nødvendig å oppdatere programvaren når mottakeren brukes på vanlig måte. Vi anbefaler at du gjenoppretter fabrikkinnstillingene både før og etter oppdatering. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du mister programlisten du selv har opprettet. Programvareoppdatering via kabelnettet Når du vil oppdatere til en ny programvareversjon, bruker du dette elementet. Du kan bruke standardinnstillingene og trenger bare å velge Start for å starte oppdateringen. Oppdatering via USB En annen måte å oppdatere mottakerens operativprogramvare på, er å oppdatere via USB. Hvis du ønsker å oppdatere mottakeren ved å bruke en USB 2.0-kompatibel USB-pinne eller harddisk, angir du Upgrade Mode (Oppdateringsmodus) og Upgrade File (Oppdateringsfil) og velger Start. Lokale innstillinger for nettverk Mottakeren må være slått av. Koble mottakeren til ruteren ved hjelp av en Ethernet-kabel (RJ45) (leveres ikke sammen med mottakeren). Slå på mottakeren. Gå til hovedmenyen, og velg Installasjon. Velg deretter lokale innstillinger for nettverk, og bekreft ved å trykke på OK. Aktiver DHCP, flytt markøren til Bruk, og bekreft ved å trykke på OK. I tilfelle du ønsker å sette opp nettverket manuelt, deaktiverer du DHCP og angir riktige parametere ved hjelp av de numeriske knappene på fjernkontrollen. Deretter går du til Bruk og trykker på OK for å bekrefte. 36

38 Oppdatering via Ethernet Du kan oppdatere mottakeren via nettverket ved hjelp av Ethernet-porten. Velg FTP eller HTTP, og angi riktig URL-type ved hjelp av de numeriske knappene på fjernkontrollen i tilfelle dette ikke er forhåndskonfigurert. Bruk den røde knappen for store bokstaver i URL-en og den grønne knappen for å slette. Angi i tillegg Brukernavn og Passord, og trykk på OK for å bekrefte. Du kan trykke på den gule knappen hvis du vil stanse programvareoppdateringen. 37

39 8. KNAPPER MED SPESIALFUNKSJONER 8.1 MUTE (LYD AV) Trykk på Mute (Lyd av) for å slå av lyden. Skjermen viser Mute OSD. Trykk på Mute (Lyd av) igjen for å gjenopprette lyden. 8.2 TV/Radio Hvis du trykker på TV/RADIO-knappen mens du er i TV-modus, bytter du til radiomodus. I radiomodus trykker du på TV/RADIO-knappen for å bytte til TV-modus. 8.3 TXT Trykk på TXT-knappen i fullskjermvisning for å åpne tekst-tv-sider for kanaler som støtter tekst-tv. 8.4 AUDIO/SUB (LYD/UNDERTEKSTER) Trykk på knappen AUDIO/SUB (LYD/UNDERTEKSTER) én gang for å få opp vinduet Audio (Lyd) på skjermen. Velg et lydspor ved hjelp av CH /. Hvis du vil endre lydmodus, trykker du på VOL / for Stereo, Mono, Right (Høyre) og Left (Venstre). Trykk to ganger på knappen AUDIO/SUB (LYD/UNDERTEKSTER) for å slå på eller av undertekster. Om undertekster er tilgjengelig eller ikke, avhenger av tjenesteleverandøren. 8.5 OK I fullskjermvisning trykker du på OK-knappen for å åpne Kanalliste. 8.6 / I fullskjermvisning trykker du på VOL / for å endre volumet. I den aktive kanallisten justerer du med ett trinn om gangen. På menyen justerer du ved hjelp av markøren. 8.7 / I normal modus skifter du kanal med én kanal om gangen. I den aktive kanallisten skifter du kanal med én kanal om gangen. På menyen skifter du kanal ved hjelp av markøren. 38

40 8.8 MENU (MENY) Trykk på knappen MENU (MENY) for å åpne menyen, gå ut av gjeldende meny og gå tilbake til forrige meny, eller for å lukke vinduet. 8.9 EXIT (AVSLUTT) Trykk på EXIT (AVSLUTT) for å gå ut av gjeldende meny INFO I fullskjermvisning trykker du på INFO-knappen for å åpne informasjonsskjermen. Her vises parameterne for gjeldende kanal. Hvis du trykker på knappen på nytt mens du angir kanalinformasjon, vil du få opp informasjon om gjeldende parametere for mottak, inkludert signalstyrken og -kvaliteten GUIDE Mottakeren har en elektronisk programguide (EPG) for å hjelpe deg med å navigere mellom kanaler og alle mulige visningsalternativer. EPG-en viser blant annet kanallister og start- og sluttidspunkt for alle tilgjengelige kanaler. Trykk på GUIDE-knappen for å vise EPG-skjermen. Du navigerer i EPG-listen ved hjelp av knappene / og /. Du får opp ytterligere informasjon hvis du velger en kanal og trykker på den gule funksjonsknappen (Detaljer). Du vil få opp et nytt vindu. Hvis du trykker på den grønne funksjonsknappen (Timer), kan du tilpasse denne kanalen direkte i timeren. 39

41 Hvis du trykker på den røde funksjonsknappen (Tid), vil du få programinformasjon for de neste dagene. Med OK-knappen, og kan du gjøre følgende: Gå tilbake til forrige side. Gå tilbake til gjeldende tid. Bla gjennom opptak. Navigere i trinn på 2 timer. Navigere i trinn på 1 dag FAV Trykk på FAV-knappen i normal modus. I vinduet Favorite (Favoritt) navigerer du ved hjelp av knappene CH /. Trykk på OK for å velge en favorittgruppe. I favorittgruppevinduet navigerer du med CH /. Trykk på OK for å velge favorittkanaler. Trykk på VOL / for å velge en annen favorittgruppe ZOOM Med ZOOM-knappen kan du fokusere på og forstørre visse områder av et bilde. For hver gang du trykker på ZOOM-knappen, forstørres bildet med henholdsvis x1, x2, x4, x6, x8, x12 og x16. For et bilde som er forstørret fra x2 til x16, bruker du opp-/nedknappene og venstre- /høyreknappene for å finne frem til det bildeområdet du vil se RECALL (TILBAKE) Trykk på RECALL (TILBAKE) for å gå tilbake til kanalen du viste rett før den gjeldende kanalen. 40

42 9. KNAPPER MED PVR-FUNKSJON REC Trykk på knappen én gang for å starte et direkte opptak av gjeldende program. Trykk på knappen på nytt for å angi et tidspunkt for opptak. STOP (STOPP) Stopp opptaket når du får et sikkerhetsspørsmål. PVR Trykk på PVR-knappen for å åpne Opptaksadministrasjon. PLAY/PAUSE (SPILL AV / STANS MIDLERTIDIG) I PVR-modus stanses avspillingen midlertidig. I normal modus startes Time-shift-funksjonen hvis den er aktivert under menyen PVRadministrasjon > PVR-konfigurasjon > Timeshift. Hvis denne funksjonen er deaktivert, vil bare det gjeldende programmet bli fryst. REW/FFW Spol bakover / Spol fremover Trykk og hold nede knappen for å spole raskt bakover eller fremover. 10. RENGJØRING Advarsel! Mottakeren tåler ikke vann. Den må aldri rengjøres med en våt klut. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler som benzen eller tynner. Disse stoffene kan skade overflaten på mottakeren. Rengjør mottakerens deksel med en tørr klut, og rengjør displayet på mottakeren med en lett fuktet klut. 41

43 11. FEILSØKING Feil Mulig årsak og løsning Mørkt display Ikke noe lyd eller bilde, men menyen vises Ikke noe signal Displayet viser kanalnummeret, men det er ikke noe bilde på TV-en Forstyrrelser på kanaler (f.eks. NRK) Strømledningen er koblet fra. Koble strømledningen til strømforsyningen, og til mottakeren. Kontroller om mottakeren er riktig koblet til kabelnettverket. Kontroller om RF-kabelen er riktig koblet til. TV-en er ikke satt i AV-modus eller HDMI-modus. Angi AVinngang eller HDMI-inngang, avhengig av tilkoblingen. En trådløs telefon (DECT-standard) forårsaker forstyrrelser. Plasser telefonen et annet sted. Programvarekrasj (mottakeren kan ikke betjenes) Fjernkontrollen fungerer ikke I tilfelle det skulle oppstå programvarekrasj, kobler du mottakeren fra nettstrøm. Vent 10 sekunder før du kobler den til igjen. Dette vil vanligvis løse problemet. For teknisk utstyr (f.eks. en PC eller et trådløst nettverk) kan et programvarekrasj raskt og enkelt løses på denne måten. Merk: Et programvarekrasj er ingen funksjonsfeil, og det er derfor ikke noe garantitilfelle. Batteriene er tomme. Skift ut batteriene. Fjernkontrollen rettes inn feil. Rett fjernkontrollen mot frontpanelet på mottakeren, og sørg for at det ikke er noe hinder mellom fjernkontrollen og mottakeren. Kanalen har en ny frekvens og overføres ikke lengre med de gjeldende dataene Slett den aktuelle kanalen, og utfør et automatisk kanalsøk. PIN-kode Den fabrikkinnstilte PIN-koden er

44 Den eksterne USB-enheten gjenkjennes ikke Slå av mottakeren ved hjelp av strømbryteren. Koble til USB-enheten på nytt. Slå på mottakeren. Kjente standard USB-lagringsenheter er kompatible med denne mottakeren. For større USB-harddisker må du bruke en ekstern strømforsyning, i samsvar med instruksjonene for USB-harddisken. Hvis du har et problem du ikke får løst, kontakter du forhandleren eller produsenten av mottakeren. 12. KASSERING Spør kommunen eller lokale myndigheter om hvordan e-avfall skal kasseres på riktig måte i henhold til gjeldende miljøstandarder og lovbestemmelser. Returner brukte batterier til et returpunkt for slikt avfall. Kast aldri batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Batterier kan inneholde giftige stoffer. Derfor skal batterier alltid kasseres i henhold til gjeldende lover for retur av e-avfall. Symbolet på produktet, brukerveiledningen eller emballasjen gjelder kassering. EU-direktiv 2002/96/EF om elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Kast aldri mottakeren sammen med vanlig husholdningsavfall. Spør kommunen eller lokale myndigheter om hvordan utstyr skal kasseres på riktig måte i henhold til god miljøpraksis. 43

45 13. TEKNISKE DATA MOTTAKEREN Mål i mm (B x D x H) 310 x 260 x 65 Vekt Demodulering ca g QAM Konstellasjon 64, 128, 256 Symbolrate Inngangsfrekvensområde Forward Error Correction (FEC) 3 6,9 Ms 50,5 858 MHz 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, auto Sideforhold 4:3 Letterbox, 4:3 PanScan, 16:9 TV-format 720 x 576 (Pal), 1280 x 720, 1920 x 1080 Lydmodus Venstre, høyre, stereo, mono TILKOBLINGSMULIGHETER Cable In / RF In Cable Out / RF Out TV-SCART (bare utgang) RCA (CINCH) KOAKSIAL HDMI-utgang YPbPr USB RF-inngangskontakt RF-utgangskontakt Video CVBS, Audio L, R Audio L, R Digital lydutgang Utgang for digital overføring av lyd- og videosignaler Komponentutgang USB 2.0-port 44

46 STRØMFORSYNING Inngangsspenning Strømforbruk V ~ 50/60 Hz ca. 20 W Temperatur, drift 0 ºC ~ +40 ºC Temperatur, oppbevaring -40 ºC ~ +65 ºC Kan endres uten forvarsel. Vi tar ikke på oss noe ansvar for eventuelle trykkfeil. 45

47 46

DCR-5047 High Definition PVR

DCR-5047 High Definition PVR DCR-5047 High Definition PVR 1 Dette skal være med i pakken... 4 KASSERING... 5 INTRODUKSJON... 6 Formål... 6 Sikkerhetsinstruksjoner... 6 Plastfilm... 6 Advarsel!... 8 FJERNKONTROLL... 9 FRONTPANEL...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4 HD-dekoder Brukermanual Digital Digital HD-dekoder HD-dekoder kabelmottak. MPEG2/MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde:

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR CT Digital HD PVR-dekoder MPEG- / MPEG- Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: En dekoder En fjernkontroll

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Brukermanual HD 104 C Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital HD-dekoder 1 fjernkontroll

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S NO 1 MEDIAMASTER 9800 S Innehåll GENERELT OM BRUK AV MEDIAMASTER 9800 S 4 SIKKERHETSTILTAK 4 FJERNKONTROLL 6 Bakpanel 6 Frontpanel 6 OM SMARTKORTET OG CA-MODULEN 7 Betal-TV-tjenester

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder for parabol

Digital HD PVR-dekoder for parabol Brukermanual HD PVR ST Digital HD PVR-dekoder for parabol MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Brukerveiledning. TechniStar S1. Digital HD-mottaker

Brukerveiledning. TechniStar S1. Digital HD-mottaker Brukerveiledning TechniStar S1 Digital HD-mottaker Med CONAX kortleser og PCMCIA-grensesnitt for mottak via CI / CI+-moduler og DVR-opptaksfunksjon via USB-grensesnitt. For mottak av åpne og krypterte

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9902 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner

Detaljer

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T NO Brukerhåndbok Innhold 1 Komme i gang 3 TV-omvisning 3 Viktig 6 Miljøtiltak

Detaljer

Digital dekoder for parabol

Digital dekoder for parabol Brukermanual CDC 5050 Digital dekoder for parabol MPEG-2 / MPEG-4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital satellittdekoder

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON... 4 Formål... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 PÅFØRT... 4 FJERNKONTROLL... 6 INSTALLASJON... 7 1. Tilkoble kabelantennen... 7 2.

INNHOLD INTRODUKSJON... 4 Formål... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 PÅFØRT... 4 FJERNKONTROLL... 6 INSTALLASJON... 7 1. Tilkoble kabelantennen... 7 2. 1 INNHOLD INTRODUKSJON... 4 Formål... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 PÅFØRT... 4 FJERNKONTROLL... 6 INSTALLASJON... 7 1. Tilkoble kabelantennen... 7 2. Tilkoble TV... 7 3. Tilkoble stereoanlegg... 7 3.1

Detaljer

LE630E LU630E LE630RU LU632E LE631E LX630E LE632E LX632E ;23 50A64594A=BH=

LE630E LU630E LE630RU LU632E LE631E LX630E LE632E LX632E ;23 50A64594A=BH= LE630E LE630RU LE631E LE632E LU630E LU632E LX630E LX632E AQUOS NET+ SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K. The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 32PFL8605H http://no.yourpdfguides.com/dref/2767330

Din bruksanvisning PHILIPS 32PFL8605H http://no.yourpdfguides.com/dref/2767330 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox,

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brukerhåndbok Innhold 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 1 Mitt nye fjernsyn 4 1.1 Smart TV 4 1.2 Applikasjonsgalleri 4 1.3 Leievideoer 4 1.4 Sosiale

Detaljer