Norse Forvaltning Månedsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norse Forvaltning Månedsrapport"

Transkript

1 Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO Oppstart Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd (inntil 100%) Region... USA, Europa Tegning. Minimum NOK ,- Omsetning. Daglig likviditet Risiko Moderat/Høy Trend Europa ISIN... NO Oppstart Fondstype.. Aksjefond Mandat.. Børsnoterte aksjer Region.. Europa (EØS + Sveits) Tegning Minimum NOK ,- Omsetning. Daglig likviditet Risiko Høy Trendindikator Global Forvaltere: Svein Alexander Gogstad Adm. dir./ansvarlig forvalter Nicolai Bentzen Trendindikator USA Trendindikator Europa Trendindikatorene skal gi et inntrykk av styrken i den pågående trenden for de ulike regionene. Indikatoren er kun ment som en retningsveileder for de enkelte markedene. Analytiker/forvalter John Martin Nilsen Analytiker/forvalter Månedens makrokommentar Teknologi i førersetet - Boom i verdens bilindustri skaper ringvirkninger for teknologisektoren T eknologisektoren er en av de raskest voksende og viktigste industriene globalt. En sektor preget av sterk konkurranse, rask foreldelsessyklus og høye forskningsog utviklingskostnader. Teknologi og innovasjon gir næring til økonomisk vekst, og er en forutsetning for at det moderne samfunnet skal fungere. Samtidig er dette en av de mest omstillingsdyktige sektorene som finnes, få sektorer har vært gjennom like mange boom/bust perioder på børsene verden over. Få sektorer har skapt så store verdier og samtidig vært årsaken til like dramatiske verdifall opp gjennom historien. Teknologisektoren er bredt favnende og fragmentert i tillegg til å gripe inn i nær sagt alle andre sektorer og næringer. Dette er også en av grunnene til at sektorveksten er så sterkt knyttet opp mot den økonomiske syklusen. Teknologi er en produktivitetsskapende, effektiviserende og avhengighetsskapende ferskvaresektor. Den sterkeste veksten har bransjen i en tidlig til midtsyklisk fase. Etter en periode med svak vekst har ofte inntjeningen vært drevet av etterspørsel fra vedlikehold og investeringsetterslep skapt av perioder med svak økonomisk vekst. Amerikanske IT-investeringer i vekst Finanskrisen førte til utsettelser Kilde: Gartner i en rekke IT-investeringer, noe som ga næringen et solid tilbakeslag. Et stort udekket behov for investeringer og oppgraderinger har fulgt i kjølvannet av krisen. Et gradvis forbedret økonomisk klima i USA har presset sektorens vekst i været de siste årene. Veksten i Europa henger fortsatt etter og har medført sviktende etterspørsel og lavere IT investeringer enn forventet. Vårt fokus er derfor rettet mot USA. Sysselsettingsvekst legger press på kontorleie Finanskrisen ga sektoren et solid skudd for baugen, men ble raskt avløst av et solid rally. Den dramatiske utviklingen kan godt illustreres av resultat og verdiutviklingen hos halvlederprodusenten Intel og softwareprodusenten Microsoft. Fra første kvartal 2008 til tredje kvartal 2009 falt omsetningen til Intel med hele 34 prosent. Siden bunnen i 2009 har foretakets omsetning nesten doblet seg. Aksjekursen har i samme periode steget med 236 prosent, og selskapets P/E nivå er omtrent på samme nivå som i Microsoft kan vise til samme utvikling, med 1

2 Sysselsatte innen computer system design m.v. Tall i , , , , , , , , , ,0 Enkelte subsektorer opplever sterk sysselsettingsvekst ,0 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 Kilde: Bloomberg en salgssvikt på over 20 prosent under finanskrisen, og en dobling siden dette. Aksjekursen har steget med 240 prosent siden bunnen i 2009, vesentlig bedre enn S&P 500 indeksen som er opp med 190 prosent i samme periode. Drevet av solid amerikansk etterspørselsvekst er de skadeskutte teknologikjempene tilbake med solid veksttakt. De siste års økonomiske vekst sammen med en gradvis forbedret foretaksøkonomi i USA, har ført til at gammel teknologi som skulle vært utfaset eller oppgradert under finanskrisen, nå blir skiftet ut med ny og mer kostnads- og produksjonseffektiv teknologi. Dette har ført til at den amerikanske teknologisektoren nå er blant verdens raskest voksende basert på inntjening. En undersøkelse foretatt av KPMG viser at 81 prosent av de spurte industrilederne globalt forventer at amerikansk teknologiindustri vil ha den sterkeste inntjeningsveksten i inneværende år. Dette er opp fra 68 prosent i Tilsvarende forventninger gjelder også sysselsettingsutviklingen, hvor over 68 prosent av de spurte forventet at den største sysselsettingsveksten innenfor industrien vil komme i USA. Undersøkelsen som nylig er foretatt av KPMG konkluderer med at veksten innenfor teknologisektoren i større grad går fra fremvoksende økonomier (produksjon) til de mer etablerte økonomiene i takt med økt innovasjon. Innovasjon og ikke utelukkende masseproduksjon vil være en nøkkelfaktor for å opprettholde veksten i årene som kommer. hybridbiler i større grad enn en 6 liters Chevrolet Avalanche står på ønskelisten hos den gjennomsnittlige amerikanske familie. Over 18 milliarder dollar benyttes årlig til forskning og utvikling innenfor bilindustrien i USA alene, og over arbeidsplasser er direkte involvert i dette utviklingsarbeidet. Det sier seg selv at store deler av dette arbeidet er teknologifokusert når et gjennomsnittlig kjøretøy har over 60 mikroprosessorer og mer enn 10 millioner linjer med programkode for å ivareta de sofistikerte styringssystemene (dette er omtrent halvparten av det samlede antallet med programkodelinjer som styrer en Boeing 787 Dreamliner). Teknologisektoren er en motor for økonomisk vekst, men for å ha en bærekraftig utvikling er sektoren avhengig av en etterspørselsvekst som skyldes mer enn et oppdemmet behov i kjølvannet av finanskrisen. Gartner, som utarbeider anerkjente prognoser for industrien, uttalte i juni at forventet vekst i globalt forbruk av informasjonsteknologi vil stige med 2 prosent i 2014, opp fra en nullvekst gjennom 2013, for deretter å øke med 3,7 prosent i Tilsvarende tall for USA alene viser en forventet vekst på 3,9 prosent i 2014 (tidligere estimater var en vekst på 5,5 prosent). Overraskende sterke veksttall har også kommet fra Latin Amerika, Øst Europa og Afrika. Sysselsettingsstatistikk fra USA viser at jobbveksten på enkelte områder innen sektoren har vært betydelig siden finanskrisens slutt. Samtidig viser undersøkelser at sysselsettingsmultiplikatoren for denne bransjen er usedvanlig høy. For hver jobb som skapes innenfor high-tec skapes ytterligere 4,3 arbeidsplasser som advokater, tannleger, lærere, butikkmedarbeidere m.m. Dette har ført til en eksplosiv utvikling på leieprisene for næringslokaler i områder med høy teknologikonsentrasjon. I åtte sentrale områder har prisveksten på kontorleie steget med tosifrede prosenter de siste to årene. I San Francisco har veksten i denne perioden vært på nærmere 35 prosent. For andre kvartal inneværende år var helsesektoren sammen med teknologi de sektorene som utmerket seg ved å rapportere høyere resultater enn forventet. 89 prosent av foretakene innenfor helsesektoren, og 85 prosent innenfor teknologi viste bedre resultater enn forventet. Soliditeten innenfor sektorene har tatt seg betydelig opp gjennom de siste årene, og tallene viser nå at teknologisektoren har en likviditet som overgår alle andre sektorer. Foretakenes store likviditetsreserver har i stor grad blitt benyttet til utbytte og kjøp av egne aksjer gjennom de siste kvartalene. Høy soliditet innenfor teknologisektoren En viktig bidragsyter til den sterke etterspørselsveksten er offentlige investeringer. I 2012 lanserte president Obama en plan som skulle modernisere og effektivisere den offentlige sektoren i USA. Digital government skulle over en 12 måneders periode sørge for at offentlige etater i USA skal kunne levere bedre tjenester billigere og mer effektivt. Siden prosjektet startet har de amerikanske myndighetene blant annet brukt over 1,7 milliarder dollar bare på å bedre mobiliteten til de statlige ansatte. Høyere mobilitet fører med seg strengere krav til sikkerhet og krever betydelige investeringer i form av vedlikehold. Canada og Storbritannia har også varslet betydelige offentlige investeringer for å digitalisere den offentlige hverdagen. Teknologisering av gammel industri er også en sterk bidragsyter til den økte etterspørselen av mikrobrikker og andre høyteknologiske komponenter. Den amerikanske bilindustrien som lå med brukket rygg etter finanskrisen, har nå reist seg som en fugl føniks fra asken. Finansielt sterkere enn på mange år, og med et solid oppdemmet behov for fornyelse av bilparken hos tidligere kriserammede familier. Kostnadseffektivisering og innovasjon har i samme periode presset frem en ny generasjon amerikanske biler. Med strengere miljøkrav som katalysator har høyteknologi for alvor satt seg i førersetet hos bilprodusentene. Bilene er i dag spekket med teknologiske finesser som for få år siden var utenkelig samtidig som miljøkravene fører til at el- og Kilde: FactSet Som følge av sterk økonomisk vekst i USA forventes den positive utviklingen innenfor teknologibransjen å fortsette. Med fortsatt økte investeringer i ny teknologi, både fra offentlig og privat sektor, forventer vi å finne gode investeringer innen sektoren i tiden som kommer. Vi har derfor vektet opp våre eksponeringer i selskap som Intel, Avago Technologies, Micron Technologies, NXP Semiconductors og Skyworks Solutions. 2

3 Forvaltningskommentar Innkjøpssjefene er bull... - Amerikanske veksttall overrasker E t av de viktigste nøkkeltall fra amerikansk økonomi er ISM indeksen. Indeksen som utarbeides av The Institute for Supply Management måler forventningene til innkjøpssjefene i et utvalg av amerikanske selskaper. For august måned viste rapporten at det hovedsakelig er den tjenesteytende delen av økonomien som er i sterk vekst. Indeksverdien var på 59,6 mot forventet 57,7, og er de beste tallene siden august Tallene for produksjonsselskapene var også meget sterke med 59,0 mot forventet 56,9. Dette lover bra for utviklingen i andre halvår for verdens største økonomi, og vi kan definitivt konkludere med at vinterens deep-freeze i økonomien nå er et tilbakelagt stadium. Den 28. august ble reviderte BNP-tall for Q2 lagt frem, og den annualiserte vekstraten for amerikansk økonomi ble revidert opp til hele 4,2 prosent. Det ble også rapportert at selskapenes resultater nå stiger raskere enn på over fire år. Mye av forklaringen til disse gode tallene er at investeringene i amerikanske selskaper stiger kraftig, noe vi også kan se av ISM tallene. I Q2 var denne veksten på hele 8,1 prosent - det sterkeste siden Q Ser man nærmere på investeringene er det tydelig at det er varige kapitalvarer som har den kraftigste veksten. Her økte bestillingene 22,6 prosent, og vi forventer at spesielt leverandører av høyteknologi vil profitere på denne utviklingen. TRENDEN Fondet har hatt en sterkere utvikling enn referanseindeksen gjennom august, og spesielt fondets amerikanske ISM indeks USA 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 eksponeringer har bidratt til dette. På basis av de positive makroøkonomiske nøkkeltallene fra USA, og mange interessante aksjer, spesielt innenfor teknologisektoren, har fondets geografiske eksponering blitt justert noe gjennom måneden. Ved utgangen av måneden var eksponeringen i USA på om lag 75 prosent, en økning på 3 prosentpoeng over måneden. Kontantandelen er økt noe til 8,5 prosent, opp fra 2,5 prosent ved inngangen til august. Sektorsammensetningen til fondet er ikke vesentlig forandret i perioden, men enkelte aksjer som har hatt en svakere kursutvikling enn forventet er solgt ut. Dette har hovedsakelig vært aksjer innenfor sektorene finans og industri. Inn har det kommet aksjer med overvekt fra teknologisektoren. Vi kan trekke frem Avago Technologies Ltd som et spennende nytt navn i porteføljen. Selskapet har en bred produktportefølje og er en stor leverandør av blant annet trådløse kommunikasjonskomponenter til Apple. Ved siste fremleggelse av kvartalstall den 28. august ble analytikernes forventinger slått med over 20 prosent. Inntektsveksten siste år er på over 84 prosent, og med slipp av en ny Iphone den 9 september kan dette bli en svært profitabelhøst for selskapet. TREND EUROPA Fondet har hatt en noe svakere utvikling i august enn referanseindeksen. Denne utviklingen er delvis en konsekvens av svake makroøkonomiske nøkkeltall, spesielt i Frankrike og Italia, som har sett en sterk oppbremsing i veksten den siste tiden. Fondet har på bakgrunn av denne utviklingen vektet seg noe ned i disse landene. De frigjorte midlene er reinvestert i blant annet spanske selskaper som CIE Automotive og Banco Santander. Spania er nå et av få land i Europa som leverer gode tall på makrosiden. Nye forventede tiltak fra den europeiske sentralbanken for å styrke veksten i eurosonen forventer vi vil gi ytterligere fart i den spanske økonomien. Sektorsammensetningen i Trend Europa er i august justert i en noe mer defensiv retning. Det er solgt ut selskaper i industrisektoren, og vi har vektet oss noe opp i forsyningssektoren. Kontantandelen er videre økt til om lag 9 prosent. Dette skulle legge et godt grunnlag for taktiske porteføljejusteringer når høstjakten starter! 40,0 35,0 30,0 25,0 '08 '09 '10 '11 '12 '13 Verdiutvikling og statistikk Kilde: Bloomberg Ta gjerne en titt på våre hjemmesider for ytterligere informasjon og oppdateringer, eller på vår blogg for våre nyheter og markedssyn. Siste måned Standardavvik p.a. TrendEn 2,37 % 1,52 % 30,97 % 12,24 % Trend Europa - 2,71 % - 1,77 % - 12,56 % Oslo Børs (OSEFX) 0,01 % 9,55 % 24,17 % 18,28 % Euro STOXX 600 i NOK - 1,61 % 1,47 % 33,74 % 15,23 % S&P 500 i NOK 2,13 % 10,73 % 41,34 % 13,96 % FTSE World Index i NOK 0,46 % 7,88 % 32,51 % 11,27 % 3

4 Verdipapirfondet TrendEn Nøkkeltall fondet Fondskurs pr. månedsskifte ,9 Avkastningsgraf Benchmark: 50% MSCI Daily Net TR Europe USD i NOK 50% MSCI Daily TR Net USA USD i NOK Kurs TrendEn (netto) Benchmark (Europa/USA) FTSE World Index i NOK Avkastning siste måned 2,37 % Avkastning inneværende år 1,52 % Avkastning siste 12 mnd. 15,65 % Avkastning siste 3 år 43,42 % Avkastning siden start ( ) 63,69 % Nøkkeltall referanseindeks Avkastning siste måned 0,75 % Avkastning inneværende år 8,56 % okt '09 okt '10 okt '11 okt '12 okt '13 Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) Navn Sektor Kj.Kurs Kurs Avk. Navn AETNA INC Health Care 63,13 82,13 3,95 % 30,10 % WESTERN DIGITAL CORP 4,02 % WESTERN DIGITAL CORP Information Technology 81,57 103,01 4,02 % 26,28 % AETNA INC 3,95 % VISTEON CORP Consumer Discretionary 82,49 101,19 3,95 % 22,66 % VISTEON CORP 3,95 % LYONDELLBASELL INDU-CL A 95,09 114,35 2,71 % 20,26 % CINTAS CORP 3,88 % CINTAS CORP 55,80 66,14 3,88 % 18,53 % UNITED RENTALS INC 3,86 % NORTHROP GRUMMAN CORP 109,90 127,22 3,60 % 15,76 % AMERICAN ELECTRIC POWER 3,86 % INVESTOR AB-B SHS 225,36 259,00 2,56 % 14,93 % NORTHROP GRUMMAN CORP 3,60 % AMERICAN ELECTRIC POWER 48,12 53,70 3,86 % 11,58 % RYDER SYSTEM INC 3,51 % UNITED RENTALS INC 105,50 117,65 3,86 % 11,52 % POLYONE CORPORATION 3,16 % SOUTHWEST AIRLINES CO 28,71 32,01 1,75 % 11,48 % AVISTA CORP 2,73 % UNION PACIFIC CORP 95,39 105,27 2,51 % 10,36 % BOSKALIS WESTMINSTER 40,43 43,80 1,43 % 8,33 % Sektoreksponering AVAGO TECHNOLOGIES LTD Information Technology 76,04 82,09 2,49 % 7,96 % Bransje POLYONE CORPORATION 37,00 39,22 3,16 % 6,00 % 32,00 % NXP SEMICONDUCTORS NV Information Technology 65,12 68,52 2,43 % 5,23 % Information Technology 14,86 % GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 122,62 128,90 2,69 % 5,12 % 12,04 % NEXTERA ENERGY INC 93,88 98,45 2,56 % 4,87 % Consumer Discretionary 10,96 % SKYWORKS SOLUTIONS INC Information Technology 54,59 56,66 2,39 % 3,79 % 9,97 % DELPHI AUTOMOTIVE PLC Consumer Discretionary 67,27 69,58 1,49 % 3,44 % 7,51 % GENERAL DYNAMICS CORP 119,73 123,25 2,70 % 2,94 % Health Care 7,15 % RYDER SYSTEM INC 88,50 90,34 3,51 % 2,08 % Telecommunication Services 2,81 % AVISTA CORP 31,87 32,46 2,73 % 1,85 % 2,69 % INDUTRADE AB 296,50 301,00 1,61 % 1,52 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 89,94 91,25 1,63 % 1,46 % ALCOA INC 16,42 16,61 2,60 % 1,18 % Geografisk eksponering HCA HOLDINGS INC Health Care 69,15 69,82 2,60 % 0,96 % Land MAGNA INTERNATIONAL INC Consumer Discretionary WALT DISNEY CO/THE TRINITY INDUSTRIES INC DRILLISCH AG MICRON TECHNOLOGY INC ALASKA AIR GROUP INC CYTEC INDUSTRIES INC HALLIBURTON CO Consumer Discretionary Telecommunication Services Information Technology 10 største investeringer 113,41 113,47 2,31 % 0,05 % USA 79,16 % 90,23 89,88 2,30 % -0,39 % Sverige 5,80 % 48,64 48,38 2,30 % -0,54 % Norge 2,69 % 29,30 29,09 2,58 % -0,72 % Tyskland 2,58 % 32,86 32,60 2,28 % -0,80 % Nederland 1,43 % 47,34 46,34 2,19 % -2,11 % 105,62 103,04 2,56 % -2,44 % 72,01 67,61 2,47 % -6,11 % Sum Aksjer Bankinnskudd 91,66 % 8,34 % Norse Forvaltning AS Postboks 2027, Vika 0125 OSLO Tlf.: Mail: 4

5 Verdipapirfondet Trend Europa Benchmark: MSCI Daily Net TR Europe USD i NOK Nøkkeltall fondet Avkastningsgraf Fondskurs pr. månedsskifte , Trend Europa MSCI Europe TR Net i NOK Avkastning siste måned -2,71 % Avkastning inneværende år -1,77 % Avkastning siden start ( ) -0,56 % Nøkkeltall benchmark Avkastning siste måned -1,40 % Avkastning inneværende år 3,92 % Avkastning siden ,26 % Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) des '13 jan '14 feb '14 mar '14 apr '14 mai '14 jun '14 jul '14 aug '14 sep '14 10 største investeringer Navn Sektor Kj.Kurs Kurs Avk. Navn RED ELECTRICA CORPORACION SA 48,55 64,09 2,97 % 32,00 % ATLANTIA SPA 3,55 % ENDESA SA 22,25 28,27 2,99 % 27,06 % GAS NATURAL SDG SA 3,51 % GAS NATURAL SDG SA 18,65 23,34 3,51 % 25,15 % DRILLISCH AG 3,40 % ENAGAS SA 20,38 25,37 3,33 % 24,48 % ENAGAS SA 3,33 % IBERDROLA SA 4,58 5,59 3,30 % 21,97 % IBERDROLA SA 3,30 % ATLANTIA SPA 17,35 19,32 3,55 % 11,35 % ENDESA SA 2,99 % NOVARTIS AG-REG Health Care 74,85 82,35 1,67 % 10,02 % RED ELECTRICA CORPORACION SA 2,97 % HERA SPA 1,96 2,14 2,66 % 9,08 % ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 2,96 % FERROVIAL SA 14,30 15,49 2,15 % 8,29 % TERNA SPA 2,93 % ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 29,97 32,06 2,96 % 6,96 % PANDORA A/S 2,86 % PANDORA A/S Consumer Discretionary 397,96 423,80 2,86 % 6,49 % GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 122,55 128,90 1,56 % 5,18 % LOOMIS AB-B 199,65 207,00 2,00 % 3,68 % Sektoreksponering TERNA SPA 3,78 3,92 2,93 % 3,67 % Bransje SES Consumer Discretionary 27,19 28,16 2,23 % 3,57 % 33,27 % BANCO SANTANDER SA 7,41 7,59 1,51 % 2,47 % 28,27 % INDUTRADE AB 296,50 301,00 1,65 % 1,52 % 13,53 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 90,19 91,25 2,73 % 1,18 % Consumer Discretionary 7,75 % NATIONAL GRID PLC 8,91 8,99 2,56 % 0,93 % Telecommunication Services 5,94 % AAREAL BANK AG 33,91 34,06 2,71 % 0,44 % Information Technology 5,16 % GEBERIT AG-REG 312,12 311,50 2,09 % -0,20 % 4,24 % SNAM SPA 4,44 4,43 2,69 % -0,41 % Health Care 1,84 % WALLENSTAM AB-B SHS 115,61 114,90 1,31 % -0,61 % CIE AUTOMOTIVE SA Consumer Discretionary 10,74 10,68 1,97 % -0,64 % DRILLISCH AG Telecommunication Services 29,31 29,09 3,40 % -0,75 % INTERPUMP GROUP SPA 10,24 10,16 2,81 % -0,77 % HALDEX AB 91,46 90,00 1,96 % -1,60 % Geografisk eksponering INDUS HOLDING AG 40,51 39,80 2,67 % -1,78 % Land TECNICAS REUNIDAS SA 42,42 41,62 1,28 % -1,90 % Spania 28,48 % UNITED UTILITIES GROUP PLC 8,95 8,77 1,46 % -2,03 % Italia 19,16 % BECHTLE AG Information Technology 61,90 60,28 2,11 % -2,62 % Tyskland 15,58 % ENI SPA 19,81 18,98 2,59 % -4,20 % Sverige 11,49 % ORANGE Telecommunication Services 12,04 11,52 2,01 % -4,34 % Frankrike 4,24 % INFINEON TECHNOLOGIES AG Information Technology 9,25 8,85 2,60 % -4,43 % England 4,02 % ENEL SPA 4,28 4,03 1,94 % -5,98 % Sveits 3,76 % BANCO DE SABADELL SA 2,62 2,40 2,50 % -8,53 % Danmark 2,86 % SIXT SE 30,78 28,07 2,09 % -8,81 % Norge 1,56 % B&B TOOLS AB-B SHS 164,09 146,50 1,84 % -10,72 % Sum Aksjer Bankinnskudd 91,17 % 8,83 % Norse Forvaltning AS Postboks 2027, Vika 0125 OSLO Tlf.: Mail: 5

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Setpember 2014 Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Juni 214 Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 1 545 98 Oppstart. 2.1.29 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning September 2013 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash Chicago PMI steg til 55,7 poeng mot forventet 54,5 poeng, opp fra 53 poeng i august. Markit Eurozone

Detaljer

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Oktober 2013 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash USA Markit PMI falt fra 52,8 til 51,1 poeng i oktober. Kina HSBC Manufacturing PMI steg til 50,9 poeng

Detaljer

AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 AUGUST 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 1 Delphi Fondene Investeringsområde

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET TRENDEN MÅNEDSRAPPORT

VERDIPAPIRFONDET TRENDEN MÅNEDSRAPPORT Kjære andelseier, Nytt format på vår månedsrapport I de kommende månedene vil vi foreta noen endringer i vår månedlige rapport. Struktur og layout vil bli forbedret, og våre markedskommentarer vil være

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 JULI 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 Delphi Fondene Investeringsområde Aksjefond

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2009 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko

Detaljer

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond c Årsrapport 2010 - Verdipapirfond Våre nye internettsider: www.carnegieam.no Informasjon om våre fond www.carnegieam.no/fond VPS Investortjenester www.carnegieam.no/vps-investortjenester Aktuelt (morgen-

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2015

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2015 15 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 15 Oslo, den 15. januar 15 1 ga globalt sett positiv og til dels tilfredsstillende avkastning i risikoaktiva målt i lokal valuta, men avkastningen var

Detaljer

Januar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Januar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Januar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per desember 2012 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Statens pensjonsfond Utland Årsrapport 2005

Statens pensjonsfond Utland Årsrapport 2005 05 Statens pensjonsfond Utland Årsrapport 2005 2001 2002 2003 2004 2005 05 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2005 1 Statens pensjonsfond Utland. Nøkkeltall 2005............................... 2 Forord....................................................................

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2013 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT Vårt oppdrag er å ivareta og Utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner Innhold Hovedpunkter Tall og fakta for 2013 4 Ledelsen Leder for hovedstyret

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer