Innspill til reform av jernbanen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til reform av jernbanen"

Transkript

1 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Til: Fra: Transport- og kommunikasjonskomiteen, Stortinget, i anledning høring av Dok 8:48 S om utvikling av lokaltogtrafikken Arbeidsgiverforeningen Spekter, ved Gunnar Larsen Dato: 11. mars 2015 Innspill til reform av jernbanen Bakgrunn Arbeidsgiverforeningen Spekter er dominerende innenfor kollektivtrafikken og organiserer sentrale aktører som for eksempel NSB, Ruter, Sporveien, Flytoget, Nettbuss og Baneservice. Den 9. mai 2014 oversendte vi et innspill til reform av jernbanen 1. Her uttrykte Spekter støtte til regjeringens ambisjoner om mer konkurranse om persontrafikk på tog, mer godstransport på jernbanen og et bedre marked for drift og vedlikehold. I innspillet understreket vi også viktigheten av å skille forretning og forvaltning innen jernbaneinfrastruktur i Norge. I praksis vil det si at det tydelig skilles mellom forvaltningsoppgavene, eksempelvis eier- og byggherrefunksjonen, herunder visitasjon og kontroll av anlegg, samt bestillerfunksjoner, mens alle produksjonsoppgaver innen drift, vedlikehold og fornyelse bør utføres av leverandørmarkedet. Siden forrige innspill har Spekter i samråd med medlemmene utarbeidet et helhetlig forslag til hvilke overordnede prinsipper som bør legges til grunn i arbeidet med å finne en fremtidsrettet organisering av jernbanesektoren, og vi legger vekt på at dette bør skje som en del av et samlet grep for hele kollektivtransporten, slik Regjeringen gjør i Handlingsplan for kollektivtransport. 1 0av%20jernbanen%20mai% pdf DM: 54864

2 Innledning Norge opplever en sterk vekst i befolkningen. Folketallet ventes å øke med 1 million mennesker i løpet av de neste 16 årene. Prognosene sier at storparten av denne veksten kommer i og rundt de store byene. Mange flere mennesker skal reise til og fra jobb hver dag. Vi ser allerede i dag at veikapasiteten svært mange steder er sprengt og at det er stor trengsel på buss, tog og bane i rushtiden. Vi behøver samtidig å redusere både transportkostnadene og klimagassutslippene. Skal vi unngå en situasjon med enda lengre køer og en biltrafikk som kveler bysentraene, må utviklingen av byer og tettsteder sees i nær sammenheng med utbyggingen av en kollektivtrafikk og en godstransport som fungerer. Spekter mener det er behov for en langsiktig og forpliktende plan for utvikling av kollektivtrafikken som i større grad reflekterer markedets behov for knutepunkter og sømløse reiser. Det vil gi byer og kommuner et godt grunnlag for sin arealplanlegging slik at boliger, arbeidsplasser og servicetilbud kan lokaliseres slik at folks behov for daglig bilbruk reduseres. Investeringer i infrastruktur tar lang tid og har lang levetid. Det er avgjørende at slike investeringer tar utgangspunkt i det framtidige transportbehovet. Innen kollektivtrafikken må det legges en overordnet ruteplan for framtiden som grunnlag for dagens og morgendagens investeringer i infrastruktur. Slike investeringer må ha langsiktig finansiering og gjennomføres på en rasjonell måte. Det krever tverrpolitisk oppslutning, og en organisering som ikke gjør utbyggingen avhengig av årlige budsjettvedtak. Derfor handler en utvikling av miljøvennlige byer og en kollektivtrafikk som fungerer ikke bare om bevilgninger, men vel så mye om organisering, modernisering og effektivisering som sikrer at: markedets behov ligger til grunn for all utbygging, vedlikehold og drift i samferdselssektoren det etableres tydelige mål for hvilket tilbud befolkningen skal ha vi får en helhetlig planlegging og utbygging det skapes gjennomføringskraft i planlegging og utbygging det skjer en god koordinering som utnytter de enkelte transportformenes fortrinn på en god måte I arbeidet med en reform av jernbanesektoren, er det varslet at Jernbaneverket og NSB omorganiseres for å oppnå en hensiktsmessig styringsstruktur, en forretningsmessig organisasjonsform og tydelige mål. Spekter mener at det i denne sammenheng også bør gjennomføres en gjennomgang av ansvars- og rolledelingen mellom aktørene i samferdselssektoren. Ansvaret for kollektivtrafikken og jernbanen er i dag for fragmentert. Dette er en av hovedgrunnene til at for mange beslutninger ikke er knyttet opp i et tydelig markedsbehov, og blir dermed heller ikke langsiktige nok. Det er ikke tvil om at investeringer i infrastruktur i tiden som kommer må bygge på det faktum at befolkningen fortettes i og rundt de store byene. I denne sammenheng er det viktig å sikre en avklart rolle- og ansvarsdeling mellom staten, fylkeskommunene og kommunene, mellom de som bestiller offentlig finansierte transporttjenester og de ulike tilbyderne. Samspillet og ansvaret for å sikre sømløse reiser for kundene krever også tydelighet mellom aktørene i jernbanesektoren og bestillerne av annen kollektivtrafikk. 2

3 Grunnlaget for Spekters tenkning Spekter legger til grunn at valg av organisasjonsmodell må baseres på riktige forutsetninger for at en ledelse med et helhetlig ansvar for å gjennomføre politiske mål og prioriteringer for jernbanen spesielt og kollektivtransporten generelt, sikres handlekraft og gjennomføringsevne. I en slik modell vil følgende forutsetninger være viktige: Marked Betjening av dagens og fremtidens marked og kundenes behov må være utgangspunktet for fremtidig organisering og prioritering av tiltak. De overordnede rammene for samfunnsutviklingen som kollektivtrafikken skal bidra til å oppfylle, har i stor grad markedssuksess som utgangspunkt. Utvikling og betjening av fremtidens marked må skje i samspill med øvrige virkemidler for bosettingsmønster, næringsutvikling og arealbruk mv. Mål Mål og strategier for kollektivtrafikken trekkes opp innenfor rammen av overordnede samferdselspolitiske mål. Mobilitet, effektivitet og miljø- og klimahensyn står sentralt, og i storbyområdene målsettes at kollektivtrafikken skal ta veksten i motorisert trafikk. Disse målene er grunnlaget for visjoner, perspektiver, strategier og suksessindikatorer for kollektivtrafikken. Nasjonal kollektivtransportplan = Strategisk ruteplan + Infrastrukturplan Det er trafikktilbudet som tilbys og som kundene møter, som avgjør markedssuksess og måloppnåelse. Kundene ønsker sømløse reiser på tvers av geografi, driftsarter, operatører og andre organisatoriske skiller. Et effektivt transporttilbud, med markedsmessig riktig avveid kvalitet og kapasitet, må utvikles og prioriteres i samspill med ønsket arealbruk på kortere og lengre sikt. Planer for infrastrukturutbygging må bygge opp under og legge til rette for prioritert nasjonal kollektivtransportplan, på tvers av driftsarter. Høy samfunnsnytte av investeringer i kollektivtrafikkens infrastruktur sikres ved at nyanlegg og reinvesteringer kommer der det best bidrar til det trafikktilbudet som oppfyller markedsmålene. Handlingsprogram Utviklingen av samordnede handlingsprogram for trafikkdrift og infrastruktur for alle driftsarter må skje i samspill med inntektsrammer som gis ved offentlige bevilgninger og inntekter fra billettsalg og andre markedsaktiviteter. Det er vesentlig for effektiv planlegging og tilpasning at offentlige bevilgninger i størst mulig grad gis i et fireårsperspektiv. Mer langsiktige bevilgningsrammer for større infrastrukturprosjekter må følges av tilsvarende bevilgningstilsagn for fremtidig trafikkdrift. Investering og drift Gjennomføring av et samordnet handlingsprogram fordeles på flere aktører. Samtidig må en ha gode instrumenter tilgjengelig for målsatt, effektiv oppfølging innenfor finansiering, konsesjoner og reguleringer. Konkurranseutsetting i samsvar med til en hver tid gitte politiske rammer inngår. Trafikkregulering er en offentlig oppgave. Samtidig er det et offentlig ansvar å legge til rette for god trafikantinformasjon, teknisk utstyr og avtalerammer som sikrer lett tilgjengelig og sømløs billettering. Innenfor en slik ramme kan informasjon, markedsføring og salg være en operatøroppgave. Produksjonsoppgaver innen drift, vedlikehold og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen bør utføres av leverandørmarkedet Resultat Resultater måles og følges opp i samsvar med vedtatte mål og suksessindikatorer. 3

4 Fremtidsrettet organisering av jernbanen Det vil være helt avgjørende at jernbanen integreres i det framtidige kollektivtransportsystemet. Vurderingen av hvordan jernbanen skal få en organisasjonsmodell som blir et effektivt virkemiddel for å gjennomføre politikken, må speile dette både i et nasjonalt og i et regionalt perspektiv. Innspillene til jernbanereformen viser at det er bred enighet om at dagens organisering og sektorens fordeling av roller og ansvar ikke er hensiktsmessig. Spekter mener at en ny organisering av norsk jernbanesektor må dekke kundenes og samfunnets fremtidige transportbehov på en treffsikker og ressurseffektiv måte. Da er det avgjørende at beslutninger om investeringer i ny infrastrukturkapasitet, investeringer i vedlikehold og oppgradering av eksisterende infrastruktur, samt investeringer i nytt togmateriell sees i sammenheng og tar utgangspunkt i et tydelig definert transportbehov. En ny organisering må sikre riktig prioritering og effektiv utnyttelse av den samlede toginfrastrukturen i Norge med de kapasitetsbegrensninger denne vil ha de neste årene, spesielt i Østlandsområdet. Det er videre behov for rask innhenting av etterslep i vedlikeholdet for å kunne tilby kundene et transporttilbud som er effektivt og forutsigbart. Dette krever prioritering til de områdene som gir størst effekt og tett koordinering med den daglige togproduksjonen for å minimalisere ulempene for kundene i den perioden det forserte vedlikeholdet gjennomføres. Dette fordrer at det parallelt med en markedsrettet samordning av trafikktilbudet, som særlig er av regional karakter, fortsatt har en klar nasjonal styring av det samlede togtilbudet i Norge. Dette er av avgjørende betydning for å sikre helhetlige løsninger som gir samfunnet mest nytte for de betydelige ressursene som politikerne gjennom NTP har varslet vil bli stilt til rådighet i jernbanesektoren. Spekter mener følgende prinsipper bør legges til grunn for en reformering av norsk jernbanesektor: Prinsipp 1: Markedsstyrt langsiktig planlegging Det må etableres tydelige politiske mål for hvilke transportbehov jernbanen skal dekke. Målene må etableres ut fra markedets (kundenes) fremtidige behov, og være styrende for investeringer og øvrige prioriteringer. Det er viktig at man prioriterer investeringer der det er størst markedsbehov og nytte slik at man får mest mulig jernbane for investeringene. Prinsipp 2: Tydelig ansvar og koordinering Utvikling av jernbanen handler om å utvikle et helt trafikksystem og stiller derfor store krav til tydeliggjøring av ansvar og velfungerende koordinering for å få en effektiv utnyttelse av kapasiteten. Gjennom en god strategisk ruteplan sikres at infrastruktur og togmateriell skal spille sammen slik at markedsbehovene dekkes. Spekter er av den oppfatning at dagens ansvar for jernbanetilbudet i markedet er fragmentert og utydelig. Innsatsen er ikke tilstrekkelig fokusert på å gi et pålitelig tilbud med nødvendig prioritering av ressursene dit nytten blir størst for samfunnet. Dette kan tale for at ansvaret for hele jernbanens verdikjede bør legges til én organisasjon med tydelig ansvar for leveransen til kundene. Dersom ansvaret skal fordeles på flere aktører, må det etableres insentiver som sikrer tydelighet i ansvar og god koordinering mellom aktørene slik at det arbeides mot samme mål. Prinsipp 3: Tydelig rollefordeling Grensene mellom organisasjonen(e) som skal iverksette Regjeringens politikk og de operatørene som 4

5 skal utføre transporten på forretningsmessige kriterier, må tydeliggjøres. Operatørene, uavhengig av om de er konkurranseutsatte eller ikke, blir ikke lenger sektorpolitiske virkemidler og bør ikke være organisert under sektordepartementet. Prinsipp 4: Balanseføre innsatsmidlene Investeringer i baneinfrastruktur og knutepunktutvikling er så omfattende at det må kreves at resultatene over tid kan måles mot positive effekter i markedet. For å sikre dette på en effektiv måte bør investeringer speiles i en regnskapsbalanse og ikke utgiftsføres etter kontantprinsippet som i dag. En selskapsform bør derfor benyttes. Prinsipp 5: Hensiktsmessig finansieringsregime Investeringer i infrastruktur og vedlikehold av denne, har et langsiktig perspektiv og gir grunnlaget for effektiv drift. Det bør derfor hurtigst mulig settes opp et finansieringssystem som sikrer nødvendige prioriteringer, langsiktighet og forutsigbarhet. Prinsipp 6: Effektiv styringsmodell Det må etableres en styringsmodell som sikrer effektiv styringsdialog og gode beslutningsarenaer for politikerne når det gjelder de pengestrømmene som skal anvendes til ulike formål. Prinsipp 7: Koordinering med regional utvikling Utvikling av jernbanen må ses i sammenheng med øvrig kollektivtrafikk og lokale og regionale planer for by- og stedsutvikling. Det betyr at eiendom, knutepunktutvikling og infrastrukturutbygging må ses i sammenheng, og opp mot det fremtidige trafikktilbudet. Den samlede kollektivtrafikken må ses under ett Spekter mener at dagens fragmentering av ansvar og manglende helhetstenkning innenfor kollektivtransporten gir svake løsninger og dårlig ressursutnyttelse. Jernbanen må integreres i det fremtidige kollektivtransportsystemet på en hensiktsmessig måte. Det er tre hovedutfordringer som må løses på tvers av transportformene: 1. Kapasitet og effektivitet. Sikre at den samlede kapasiteten, transportformene sett under ett, er tilpasset etterspørselen og målsatt kollektiv trafikkvekst og i tillegg sørge for at samfunnets ressurser utnyttes på en effektiv måte. 2. Sømløshet. Gi kunden en sømløs reise der kollektivsystemet oppleves som ett sammenhengende system. 3. Rasjonell fordeling av roller og ansvar. Sikre at den samlede kollektivtransporten styres og koordineres på en hensiktsmessig og helhetlig måte. For å få til dette er det også viktig at arealplanleggingen og kollektivtrafikktilbudet vurderes i sammenheng slik at de gjensidig underbygger hverandre. 5

6 Kapasitet og effektivitet én nasjonal plan for den samlede kollektivtrafikken Den nasjonale transportplanen må ha en lengre tidshorisont som sikrer at samfunnet utvikler et kollektivtilbud som møter framtidens behov samlet sett. For å sikre effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser må kapasitetsutviklingen derfor vurderes på tvers av transportformene og opp mot politiske mål om næringsutvikling, byutvikling, transportutvikling, miljø osv. En viktig forutsetning for å lykkes med dette er at det politisk styres mer i stort og mindre i smått. Det må etableres et nasjonalt beslutningsgrunnlag for politikerne som tar utgangspunkt i samfunnets utvikling og kundenes behov i markedet. Beslutningsgrunnlaget må inneholde fakta og dokumentasjon som kan danne grunnlaget for en politisk «kravspesifikasjon» om et fremtidig kollektivtransporttilbud. Det er dette som uttrykkes som en «nasjonal kollektivtransportplan». Den nasjonale kollektivtransportplanen skal kunne måles mot de utfordringene som skal løses og hvilken kvalitet kundene opplever med hensyn til enkle sømløse reiser med kortest mulig reisetider, høy regularitet og få avvik. Den nasjonale kollektivtransportplanen må legges inn i et gitt tidsperspektiv med en tidshorisont 2030/60. Den bør bestå av en strategisk overordnet ruteplan og en plan for den infrastruktur som må til for å realisere ruteplanen. Planen rulleres hvert 10 år, med fullfinansieringsløsninger for infrastrukturen og bevilgningsfullmakter for driftskostnader som i størst mulig grad strekker seg over fire år. Planen må inneholde spesifikasjon av den kapasiteten som trengs. Dette vil være premissen for investeringer og prioriteringer i infrastruktur og knutepunktutvikling, hvilke frekvenser på tilbudene som skal tilbys i markedet og hvilket behov for tilgjengelig materiell planen vil forutsette. Det er de organisasjonene som har ansvaret for å lykkes i markedet, som bør få ansvaret for å levere beslutningsgrunnlaget til statsråden. Politiske organer må legge føringer for hvor mye penger som skal legges inn for å iverksette arbeidet med den nasjonale kollektivtransportplanen og for å nå de målene som planen bygger på. Dette vil i utgangspunktet dreie seg om midler til følgende formål: Investeringer i infrastruktur- og knutepunktsutvikling Drift og vedlikehold av infrastrukturen Materiell Kjøp av operatørtjenester i markedet Finansieringskildene vil være offentlige overføringer, billettinntekter og muligens kjøreveisavgifter. Sømløshet et kundekrav I byområder vil det viktigste for at kundene skal oppleve sømløse reiser være at man har ett billettsystem, og at knutepunktene er godt tilrettelagt for smidig overgang mellom transportmidlene. Den høye frekvensen, som det normalt vil være sentralt i byområder, gjerne med 10 minutters frekvens eller bedre, gjør at behovet for samordning av ruteplaner på tvers av transportformene vil være begrenset. Unntaket er der buss har en klar matefunksjon til bane. Utenfor byområdene, hvor det er lavere frekvens, vil behovet for koordinering av rutetider på tvers av transportformene være av større betydning. 6

7 Det viktigste er at kunden enkelt kan benytte seg av hele kollektivtransportnettet uten å behøve å forholde seg til flere aktører. Arealplanleggingen og utbyggingen av gode knutepunkter er viktig for å legge til rette for at kollektivtilbudet kan betjene kundene på en effektiv måte. Utenfor byområdene, hvor det er lavere frekvens, vil behovet for koordinering av rutetider på tvers av transportformene være av større betydning. Bosteds og arbeidsmarkedene har over tid utviklet seg slik at de store trafikkstrømmene går på tvers av dagens kommune- og fylkesgrenser. Det gjør det krevende å oppnå nødvendig samordning av areal- og kollektivpolitikken. For å sikre et sammenhengende kollektivsystem som kundene opplever er sømløst, er det nødvendig at billettsystemet, takster og regelverk rundt dette er styrt nasjonalt. Brukerbetalingen i kollektivtrafikken vil ikke være tilstrekkelig til å finansiere infrastrukturutbyggingen og heller ikke driften med høye rushtidstopper. Det vil dermed være behov for statlige overføringer både til å finansiere investeringene og til drift. Disse forholdene trekker i retning av at man bør utvikle kollektivtilbudet for større regioner med en sterkere statlig styring. Rasjonell fordeling av roller og ansvar sterkere nasjonal styring I dagens organisering er ansvarsforhold fordelt ulikt på forvaltningsnivåene både når det gjelder utbygging av infrastruktur og kjøp av tjenester mellom transportslagene. I en framtidig modell er det viktig at utvikling av infrastruktur og kjøp av tjenester for de respektive transportformene ses under ett for å sikre at man får effektiv utnyttelse av samfunnets investeringer. Det er også viktig at man unngår spillsituasjoner mellom ulike forvaltningsnivåer på grunn av ulik finansiering. Oppsummering Spekters innspill til en ny organisasjonsmodell for jernbanen tar utgangspunkt i en nødvendig, fremtidsretter og forutsigbar satsing på kollektivtransport særlig i og rundt de store byene. Samtidig skal befolkningens og markedets økende behov for et mest mulig sømløst kollektivtransporttilbud, kombineres med nødvendig politisk styrbarhet hvor det er et mål at det skal styres mer i stor og mindre i smått. Investeringer i jernbaneinfrastruktur er svært langsiktig. Mye av dagens togtransport kjøres på traseer som har ligget der i over hundre år. Spekter har derfor lagt vekt på at de langsiktige vurderingene og prioriteringene må tydeliggjøres og prioriteres ut i fra behov i markedet og samfunnet. I denne sammenheng er det ikke lenger mulig å overse drivkreftene knyttet til økende urbanisering. En tydeligere overordnet og forutsigbar politisk styring forutsetter at det styres etter en overordnet strategisk ruteplan for all kollektivtrafikk som har et langt tidsperspektiv (30 til 60 år). Dette vil også bidra til å styrke de lange linjene i den politiske diskusjonen med jevnlig rullering etter modell fra NTP-arbeidet. På denne måten ivaretas mulighetene for å foreta nødvendige endringer i de politiske prioriteringer, samt at konsekvensene for de kollektivreisende tydeliggjøres på lang og kort sikt. En 7

8 overordnet ruteplan vil også underbygge den nødvendige langsiktigheten som det legges opp til i NTP-prosessen. Det vil kunne legges tydelige ambisjoner om behovet for offentlig kjøp av kollektivtjenester, for materiellvalg og for nødvendig vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen for å sikre en forbedring av kollektivtilbudet i takt med økt behov og etterspørsel. Et fire års intervall for justeringer i NTP, som i dag, kombinert med bevilgningsfullmakter i 4 års perspektivet, vil legge grunnlaget for at det kan utvikles styrings- og rapporteringssystemer som sikrer den politiske styrbarheten. Når Spekter er opptatt av at nye organisasjonsmodell må tydeliggjøre ansvaret og sikre bedre koordinering, er det for å sikre forutsigbarhet hvor det politisk styres mer i stort og mindre i smått. Tydelighet i ansvar er avgjørende for å sikre nødvendig handlekraft og gjennomføringsevne fra politiske beslutninger og helt ut i utførerleddet. Spekter har valgt å anskueliggjøre og begrunne hvorfor ansvar må samles og tydeliggjøres, slik at sannsynligheten for kortsiktige politiske løsninger, ansvarspulverisering og redusert gjennomføringsevne reduseres. Selskapsorganisering begrunnes fra Spekters side også med behovet for å forvalte verdier på en måte som gjør at samfunnet får et best mulig kollektivtilbud for de pengene som bevilges. Derfor understreker vi i dette innspillet viktigheten av å skille forretning og forvaltning innen jernbaneinfrastruktur i Norge. I praksis vil det si at det tydelig skilles mellom forvaltningsoppgavene, eksempelvis eier- og byggherrefunksjonen, herunder visitasjon og kontroll av anlegg, samt bestillerfunksjoner, mens alle produksjonsoppgaver innen drift, vedlikehold og fornyelse bør utføres av leverandørmarkedet. Konsekvensen av de prinsippene Spekter foreslår er at dagens Jernbaneverk og de delene av NSB som ikke har operatøransvar i et marked må samordnes på en tydeligere og mer effektiv måte enn i dag. De virksomhetene som har eller vil kunne få operatøransvar i et marked bør ikke anses som sektorpolitiske virkemidler. 8

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.2015 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 16/15

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå.

Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå. Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå. 1 2 Forord Norge vokser raskt. Når dagens 15-åringer fyller 40, kan befolkningen nærme seg sju millioner. I dag har vi rundet fem millioner innbyggere. Over

Detaljer

Planforslag høringsutgave Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23

Planforslag høringsutgave Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 15. juni 2012. Planforslag høringsutgave Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 Del 1: Strategier for samordnet areal- og transportpolitikk Handlingsprogram og planretningslinjer Foreløpig bilde,

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Ruterrapport 2010:8 2014:7. Versjon 0.9 22.4.2010 H 2015. Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Ruterrapport 2010:8 2014:7. Versjon 0.9 22.4.2010 H 2015. Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ruterrapport 2010:8 2014:7 Versjon 0.9 22.4.2010 Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ruter Nøkkeltall Sentrale nøkkeltall fra virksomheten i 2013 er gjengitt nedenfor. For utfyllende informasjon

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo Prosjektplan Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo 30/04/2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 2.1

Detaljer

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015 St.meld. nr. 24 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 4.1 Transportsystemets funksjon 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Detaljer

Anders Finckenhagen Produksjonsdirektør. Rune Pedersen Økonomidirektør. Tore Kåss Plandirektør Marit Leite Kvalitetsdirektør

Anders Finckenhagen Produksjonsdirektør. Rune Pedersen Økonomidirektør. Tore Kåss Plandirektør Marit Leite Kvalitetsdirektør Årsrapport 2012 Innhold 1. Ruter As 3 2. Sammendrag med sentrale nøkkeltall 7 3. Årskavalkade 14 4. Kraftfulle fremkommelighetstiltak 17 5. Billettrevolusjonen fortsetter 21 6. Effektivitet og kontraktsstyring

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Vi trenger en fornyet inntektspolitikk Side 4 Samling om de kollektive løsningene Side 13

Vi trenger en fornyet inntektspolitikk Side 4 Samling om de kollektive løsningene Side 13 AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 1:2012 Vi trenger en fornyet inntektspolitikk Side 4 Geir Isaksen, konsernsjef NSB: Samling om de kollektive løsningene Side 13 Vi sløser om vi ikke bruker

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Strategi for bussanlegg

Strategi for bussanlegg Ruterrapport 2012:5 Versjon 2.0 1.10.2012 Strategi for bussanlegg og skisser til organisering av øvrig buss- og båtinfrastruktur Ruter# 2 Strategi for bussanlegg og skisser til organisering av øvrig buss-

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 Inntektskapitler: 4300-4380, 5450, 5612, 5618-5619, 5623 og 5671 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledning

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Meld. St. 26. (2012 2013) Melding til Stortinget. Nasjonal transportplan 2014 2023

Meld. St. 26. (2012 2013) Melding til Stortinget. Nasjonal transportplan 2014 2023 Meld. St. 26 (2012 2013) Melding til Stortinget Nasjonal transportplan 2014 2023 Meld. St. 26 (2012 2013) Melding til Stortinget Nasjonal transportplan 2014 2023 Oversikt over innhold 1 Innledning og

Detaljer

Oppsummering av innspillene fra høringsfasen

Oppsummering av innspillene fra høringsfasen Oppsummering av innspillene fra høringsfasen Innledning Oslo kommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Ruter og Akershus fylkeskommune har i fellesskap utarbeidet et høringsutkast til Strategi for innfartsparkering

Detaljer

Konseptmuligheter. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden

Konseptmuligheter. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden Konseptmuligheter Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden 16. februar 2012 ØSTFOLDBANEN - FORORD Forord Konseptvalgutredningen for Intercity-strekningene (IC-strekningene) er igangsatt etter

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer