Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge"

Transkript

1 Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Tilstrekkelige investeringer har vist seg å være en utfordring innenfor dagens regime for finansiering av spesialisthelsetjenesten i Norge. Manglende investeringer innen kategoriene bygg, IKT, medisinsk teknisk utstyr (MTU) og kompetanse har konsekvenser for kvalitet, arbeidsmiljø og politiske ambisjoner for helsesektoren. Med dette bakteppet fikk McKinsey & Company Inc. i oppdrag av Norsk Sykepleierforbund og Den norske legeforening å gjennomføre en analyse vedrørende investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge. McKinsey har utarbeidet en objektiv og uavhengig rapport, som er faktabasert og faglig begrunnet. Utgangpunktet for rapporten er landsdekkene tallmateriale. Rapporten omfatter en kartlegging av investeringsnivå og trender i de regionale helseforetakene (RHF) og utvalgte helseforetak (HF) i Norge. Videre sammenlignes nåværende og planlagt investeringsnivå i Norge innen kategoriene av investeringer, med utvalgte land i Europa. I det følgende gis det en beskrivelse av noen hovedfunn i rapporten om investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge, sett i lys av samhandlingsreformen og dokumentet om Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ). Det er behov for en systematisk satsning på kompetanse i spesialisthelsetjenesten Rapporten viser at kompetanse er ansett som en av de viktigste driverne av verdiskapning i helsesektoren. Men kompetanse fremkommer å være et relativt udefinert begrep. Nøkkelkompetanse er i liten grad spesifisert utover hva som er utdannelse/kompetansekrav for helsepersonell innen de enkelte fagområder og profesjoner. Det foreligger i dag ingen total oversikt over ressursbruk knyttet til kompetanseutvikling, verken hva gjelder nivå eller prioriterte spesialområder. Inntrykket er at helseregionene og helseforetakene mangler en helhetlig oversikt over hvilke ressurser som blir brukt til dette formålet, hvor ressurser blir brukt, og om ressursbruk gir ønsket effekt. Et av kriteriene for å kunne rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell er at det foreligger gode muligheter for kompetanseutvikling. Dette er også en forutsetning for en vellykket samhandlingsreform i en sektor som fra før er kompetanseintensiv og som vil kreve stadig mer arbeidskraft og kompetanse. Knapphet på kompetent helsepersonell er blant de viktigste utfordringene helsesektoren står overfor i årene fremover. Et systematisk arbeid med kompetanseutvikling blant ansatte i helse og omsorgstjenesten blir derfor et viktig tiltak. Det vil også være økte kompetansebehov i spesialisthelsetjenesten som en konsekvens av en raskt økende teknologisk, medisinsk og sykepleiefaglig utvikling. Graden av spesialisering i spesialisthelsetjenesten øker stadig. En av de viktigste forventningene til spesialisthelsetjenesten er å bidra i en gjensidig kompetanseutveksling og kompetanseoppbygging overfor en forsterket kommunal helse- og omsorgstjeneste. 1

2 Knapphet på kompetent helsepersonell er blant de viktigste utfordringene helsesektoren står overfor i årene fremover. Medisin og sykepleie er fagområder i stadig utvikling. Dette krever kontinuerlig faglig oppdatering. Likevel opplever leger og sykepleiere at tid og ressurser til faglig oppdatering, etter- og videreutdanning anses av arbeidsgiver som et personlig gode. Men det er like mye i arbeidsplassens, pasientens og samfunnets interesse at leger og sykepleiernes kunnskaper og ferdigheter utvikles og vedlikeholdes. Kompetanseutvikling burde ikke være et individuelt ansvar, men et krav fra arbeidsgiver, med medfølgende støtte og ressurser. Sykehusene bør investere i kompetansebygging hos sine ansatte, slik at vi får trygge og kompetente helsepersonell. Flere mulige verdiskapningsmuligheter ved investering i kompetanseutvikling blir fremhevet i rapporten. Som eksempler kan følgende punkter nevnes: Helsemessige resultater er ansett å være den viktigste verdiskapningsmuligheten knyttet til investeringer i kompetanse. De ansattes kompetanse har direkte innvirkning på kvaliteten av tjenestene som tilbys, da de gjør kontinuerlige vurderinger basert på sin kompetanse. Kompetanse og god systematikk knyttet til rutiner, internkontroll og standardisering av prosesser vil bidra til reduksjon av uønskede hendelser, og ivareta pasientsikkerhet. Svikt i rutiner og mangel på god internkontroll oppgis av nøkkelpersoner innen tilsynet som en av de viktigste årsakene til feil som blir gjort i norske sykehus. God praksis vil bidra til god økonomi i sykehusene og helsevesenet som helhet. Tiden brukt på undersøkelser og behandling vil kunne reduseres som følge av gode medisinske og sykepleiefaglige vurderinger og bidra til økt pasientkontakt og pasienttilfredshet. Ledere og ansatte som tar rette avgjørelser og som har god innsikt i optimal drift, vil bidra til at kapasitet utnyttes på en effektiv måte. Investeringer i kompetanse er et konkurransefortrinn i rekruttering og reduserer turn-over av arbeidskraft. Kompetanseutvikling gir ansatte mulighet til å bli dyktigere i jobben sin, noe som øker arbeidslysten og forbedrer arbeidsmiljøet. Godt gjennomførte IKT-investeringer gir betydelige gevinstmuligheter Rapporten viser at RHFenes utgifter til IKT ligger på omtrent 1,6 % av inntektene. Dette er på nivå med råvareindustrier som energi, byggindustri og gruvedrift. For Norge er investeringsog driftskostnadene til IKT per innbygger lavest i Skandinavia korrigert for kjøpekraft. Norge har det høyeste investeringsnivået totalt i helsetjenesten av samtlige OECD-land, mens investeringsnivået på IKT har ligget under sammenliknbare land. For eksempel var totale kostnader til IKT per innbygger omtrent 40 % høyere i Sverige enn i Norge. Rapporten viser at det har vært en relativt desentralisert og lite koordinert satsning på IKT i spesialisthelsetjenesten. Forbedringspotensialet ved økt satsning på IKT er særlig knyttet til 2

3 sikrere og mer effektive arbeidsprosesser innad i spesialisthelsetjenesten og på tvers av spesialist- og kommunal helse og omsorgstjeneste. Samhandlingsreformen peker på store utfordringer knyttet til IKT i helse- og omsorgssektoren. IKT og teknologi fremheves som viktige virkemidler for å løse samhandlingsutfordringene 1. I følge dokumentet om Nasjonale Helse og omsorgsplan ( ) skal de regionale helseforetakene gjennom sitt sørge-for-ansvar være i front både medisinsk og teknologisk. Bruk av teknologi i helse- og omsorgssektoren skal sikre at det ytes gode tjenester i hele pasientforløpet. Nye og forbedrede IKT- systemer skal bidra til bedre behandling, mindre pasienttransport, bedre utnyttelse av helsesektorens ressurser og styrking av pasient- og brukerrollen 2. Et velfungerende IKT system er kritisk for å nå samhandlingsreformens målsetting om bedre pasientbehandling og mer helse for hver krone. Spesielt viktig vil det være å forbedre informasjonsutvekslingen mellom de ulike aktørene som yter helsetjenester og eksterne samarbeidsparter. Det er behov for en omfattende standardisering og overordnet koordinering av IKT-løsningene, slik at nye løsninger er kompatible med de eksisterende. I følge IKT -langtidsplaner og rapporter fra helseforetakene, tilfredsstiller enkelte IKTløsninger ikke grunnleggende funksjonalitetskrav, og bør på sikt erstattes med mer effektive løsninger. Rapporten illustrerer betydelige verdiskapningsmuligheter tilknyttet godt gjennomførte IKTinvesteringer. Som eksempler kan følgende punkter nevnes: Reduksjon av administrasjonskostnader ved at tiden brukt på administrative arbeidsoppgaver minimeres. Reduksjon av kliniske kostnader som resultat av økt meldingsutveksling og samhandling med førstelinjetjenesten. Smarte løsninger innenfor IKT vil kunne gi økt tilfredshet hos både pasienter og ansatte. Tilfredsheten og kompetansen til helsepersonell vil også kunne øke gjennom reduksjon av administrative oppgaver. Økt kvalitet på pasientbehandlingen kan oppnås blant annet ved innføring av: elektronisk pasientjournal som sikrer et mer helhetlig pasientforløp og forenkler diagnostikk av pasienten eresepter som bidrar til at antall feilmedisineringer kan gå ned. Investering i sykehusbygg øker kvaliteten på pasientbehandling og pasienttilfredshet Rapporten fremhever at det er bred enighet i sektoren om betydelig etterslep på bygningsmassen i norske sykehus. Dagens investeringsregime legger opp til at helseforetakene må generere budsjettoverskudd som de blant annet kan benytte til 1 (St.meld.47, Samhandlingsreformen, Rett behandling på rett sted- til rett tid). 2 https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/. Tema: Kvalitet og faglighet og Helhet og sammenheng 3

4 investering i bygg og eventuelle vedlikeholdsetterslep. Dette skaper utfordringer med hensyn til fornuftig satsing på bygg, selv om helseforetakene er klar over problemene og hvilke konsekvenser dette har med hensyn til god pasientbehandling. Samtidig står helseforetakene overfor utfordringer i forhold til endret og økt demografisk etterspørsel. Det vil være behov for flere store sykehus ala Ahus og St. Olav frem til 2030, noe som ikke er lenge til med hensyn til planlegging, reguleringsplaner samt finansieringsplaner. Rapporten illustrerer betydelige verdiskapningsmuligheter tilknyttet hensiktsmessige investeringer i sykehusbygg. Som eksempler kan følgende punkter nevnes: Det er gode verdiskapningsmuligheter knyttet til etablering av en mer rasjonell sykehusstruktur enn i dag. En slik etablering vil kunne lede til både økonomiske og kvalitetsmessige gevinster gjennom samling av spesialiserte funksjoner og desentralisering av mindre spesialiserte funksjoner. Det er et betydelig potensial for arealreduksjon, som vil kunne redusere behovet for å ta igjen vedlikeholdsetterslep. Gevinstrealisering forutsetter at gammel infrastruktur kan avhendes. I forhold til de investeringene som gjennomføres er det et potensial knyttet til å standardisere prosjekteringen og byggingen av nye sykehus. Sykehusene som er bygd og bygges i Norge er dyre i en internasjonal sammenheng. Nye og mer hensiktsmessige arealer vil legge grunnlag for bedre logistikk og mer effektiv drift gevinstene ved dette vil være både økt kvalitet og pasienttilfredshet, samt økonomiske gevinster i form av mer behandling for de samme pengene, eller samme omfang av behandling til lavere kostnad. Medisinsk- teknisk utstyr - en flaskehals i effektive behandlingsprosedyrer Medisinsk teknisk utstyr (MTU) er en kritisk komponent i leveransen av helsetjenester i sykehus, og en velfungerende MTU-park er viktig for å sikre effektive arbeidsprosesser og unngåelse av unødige avbrudd. Den største delen av fremtidig investeringsbehov på MTUområdet er knyttet til opprettholdelse og vedlikehold av dagens brede maskinpark. I Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk-teknisk utstyr i sykehus ( ) ble det estimert et årlig kapitalbehov på tilnærmet 1,5 milliarder for å opprettholde dagens nivå, basert på helseforetakenes egne betraktninger. Mangelfullt adekvat medisinsk utstyr vil være en flaskehals i effektive arbeidsprosedyrer i spesialisthelsetjenesten og kan blant annet gi lengre ventelister og dårligere kvalitet på pasientbehandling. Videre bør det være potensial for å koordinere innkjøp av utstyr på tvers av helseforetak for å sikre god kapasitetsutnyttelse av instrumentene. Sistnevnte ble påpekt av Riksrevisjonens i deres rapport fra Rapporten fremhever verdiskapningsmuligheter tilknyttet investeringer i MTU med følgende eksempler: Det kan ligge kvalitetsmessige gevinster fra spissede investeringer i ny teknologi, eksempelvis utvidet bruk av PET-teknologi eller nye kirurgiske instrumenter. 3 Riksrevisjonen. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk-teknisk ustyr i sykehus, dokument nr. 3:

5 Det kan også eksistere gevinstmuligheter knyttet til mer fleksible løsninger. Dette kan være løsninger som effektiviserer den daglige driften på sykehusene, eksempelvis håndholdte ultralydinstrumenter eller mobile CT-maskiner. Alternativt kan det være løsninger i grensesnittet mellom MTU og IKT som kan utnyttes av pasientene utenfor sykehusene. Dette kan kombineres med IKT som kan bidra til monitorering av pasient utenfor sykehuset. Investeringer i PET/CT er et aktuelt tema i forhold til kvalitetsmessige verdiskapningsmuligheter innenfor MTU. PET/CT er en teknologi med potensial til å forbedre diagnose og behandling av kreft. Dersom all planlegging av strålebehandling i framtiden vil skje med PET, i tillegg til fagmiljøenes vurdering av framtidige indikasjoner (scenario 5), vil det grovt estimert innebære et investeringsbehov på oppunder en milliard. Anbefalinger Norsk Sykepleierforbund og Den norske Legeforening mener at utfordringene tilknyttet investering i kompetanse, IKT, bygg og MTU i spesialisthelsetjenesten kan løses på følgende måte: 1. Kompetanse: Det er helt nødvendig med en systematisk og helhetlig satsning på kompetanse i spesialisthelsetjeneste. Myndighetene må definere hva som er nøkkelkompetanse i sykehusene. Det må utarbeides en helhetlig plan for kompetanseutvikling, både nasjonalt, i de regionale helseforetakene og i helseforetakene. Investering i kompetanse må fremkomme tydelig i budsjettene. 2. IKT: Et velfungerende IKT system er kritisk for å nå samhandlingsreformens målsetting om bedre pasientbehandling og mer helse for hver krone. Det er behov for standardisering og kommunikasjon over ett trygt nett. Nye tekniske løsninger som må etableres bl.a. for å tilrettelegge for samhandlingsreformen, må være kompatible med eksisterende. De regionale helseforetakene må settes i stand til raskt å investere i forbedret informasjonsutvekslingen mellom de ulike aktørene som yter helsetjenester. 3. Bygg: Det er betydelige verdiskapningsmuligheter tilknyttet hensiktsmessige investeringer i sykehusbygg. Nye og mer hensiktsmessige arealer vil legge grunnlag for bedre logistikk og mer effektiv drift. Gevinstene ved dette vil være både økt kvalitet og pasienttilfredshet, samt økonomiske gevinster i form av mer behandling for de samme pengene, eller samme omfang av behandling til lavere kostnad. Når det gjelder kostnader er det et potensial knyttet til å standardisere prosjekteringen og byggingen av nye sykehus. 5

6 4. Medisinsk teknisk utstyr: Den største delen av fremtidig investeringsbehov på MTU- området er knyttet til opprettholdelse og vedlikehold av dagens brede maskinpark. Innkjøp av utstyr på tvers av helseforetak må koordineres bedre, for å sikre god kapasitetsutnyttelse av instrumentene, slik som påpekt i Riksrevisjonens rapport fra Oslo, Lisbeth Normann Forbundsleder Sykepleierforbundet Torunn Janbu President Legeforeningen 6

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13. Administrerende direktør Postboks 333 Telefon: 74 09 80 00 N-7601 LEVANGER Telefaks: 74 09 85 00 E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 28/15 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Saksbehandler Silje Paulsen Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/496 Anne Katarina Cartfjord

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010 .^Q Sykehuset Innlandet HF Høringsdokument Premisser, mål og utfordringer 30. august 2010 2 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Strategiskfokus 2011-2014 3 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET

Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET Norsk Sykepleierforbund Juni 2012 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

McKinsey & Company, Norge (McKinsey) har på oppdrag fra Den norske legeforening gjennomført en uavhengig analyse vedrørende IKT-investeringer i

McKinsey & Company, Norge (McKinsey) har på oppdrag fra Den norske legeforening gjennomført en uavhengig analyse vedrørende IKT-investeringer i Forord McKinsey & Company, Norge (McKinsey) har på oppdrag fra Den norske legeforening gjennomført en uavhengig analyse vedrørende IKT-investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge. McKinsey utarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17

Saksframlegg. Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17 Søgne kommune Arkiv: H21 Saksmappe: 2014/1162-37560/2014 Saksbehandler: Vegard Nilsen Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Sammendrag. 1 Historisk investeringsnivå og investeringsplaner. Investeringer i spesialisthelsetjenesten. Den norske legeforening 2013 Side 1

Sammendrag. 1 Historisk investeringsnivå og investeringsplaner. Investeringer i spesialisthelsetjenesten. Den norske legeforening 2013 Side 1 i Forord Et tilpasset nivå på tilgjengelige bygg, medisinskteknisk utstyr (MTU) og kompetanse er nødvendige forutsetninger for kvaliteten og effektiviteten i spesialisthelsetjenesten. Denne rapporten gjennomgår

Detaljer

Strategi Sykehuset Østfold

Strategi Sykehuset Østfold Strategi Sykehuset Østfold 2016 2020 Til styret for Sykehuset Østfold 15. desember 2014 1 Innledning Sykehuset Østfold står foran en spennende tid! I 2015 står det nye sykehuset på Kalnes klart for innflytting.

Detaljer

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 2/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 3/11 Hurdal kommunestyre 16.02.2011

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

MIGRERINGSPROSJEKTET

MIGRERINGSPROSJEKTET PROSJEKTFORSLAG MIGRERINGSPROSJEKTET VERSJON 1.02 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: 100216 Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 21.05.2015 Prosjektets styringsgruppe

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? THEMA Rapport 2012-03: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Offentlig For store oppgaver, for lite penger? Kraftsystemet er en kritisk infrastruktur, og kraftforsyningens betydning for samfunnets økonomiske aktiviteter

Detaljer

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken 3 Forsvar fellesskapets sykehus! Felles plattform mellom LO og Arbeiderpartiet om sykehuspolitikk Vedtatt i Sarnarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet 15.4.2013. Innledning Høsten 2013 er det stortingsvalg.

Detaljer

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren rapport 2007 IS-1443 Rapportens tittel: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007 Utgitt: Mai 2007 Ansvarlig utgiver: Sosial- og helsedirektoratet Redaktør:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035) for Oslo universitetssykehus HF Innledning - Sammendrag Etter behandling av Økonomisk langtidsplan 2014-2017 (30) i 2013

Detaljer

Høringssvar: Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Høringssvar: Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet Teatergata 9, PB 8011 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Vår ref.: Trude Hagen 441357 (2014_00479) Vår dato: Deres ref.: 14/2020 09.09.2014 Høringssvar: Høring - Fritt behandlingsvalg

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING Forslag

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer