HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR"

Transkript

1 HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR Avvikskjema finner du HER Side 1 av 44

2 Innholdsfortegnelse Tema Side 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar og organisering 5 4. Risikovurderinger 5. Sikkerhetsinstrukser Risikovurdering Hele bygget 9-11 Risikovurdering Sceneområde 11 Risikovurdering Øvingslokaler 11 Risikovurdering Kunstnerleilighet 11 Risikovurdering Konsert- og utstillingslokaler Brann Ulykke Skader personell Skader utstyr og materiell Håndtering av uønsket personell Avviksrapportering HMS-håndtering utenom åpningstid (8-21:30) Instruks for registrering av håndverkere Instruks for bruk av åpen ild og pyrotekniske virkemidler Bruk av rusmidler Instruks for eksamensvakter ved brannalarm Instruks for TVD tilsyn, vedlikehold og drift 7. Hastefullmakt - Securitas 6.1 Brann Førstehjelp Teknisk utstyr Vernerunde Avvik Fullmakt for vektertjenesten Side 2 av 44

3 Handlingsplan Følgende forhold er avdekket og skal utbedres innen fastsatt tidsfrist: Ref. nr. A= Avviksmelding VR= Vernerunde Avvikstekst Ansvarlig Prioritet 1-3 Tidsfrist dato Utført dato Sørge for at alle leietakere blir gjort kjent med HG sikkerhetshåndboken. Sørge for at alle leietakere utarbeider egne HG risikobeskrivelser med egne tiltak. Informasjon med navn og nummer til Securitas mv. HG skal henges opp rundt i bygget. Brannøvelse skal gjennomføres. HG 3 Utført Utført Sørge for at brannalarmanlegget blir satt opp på HG samme måte som på Papirbredden med forsinkelse og talemelding Sørge for at listen over brannutstyr blir oppdatert. HG 3 Utført Utført Sørge for at bygget utstyres med refleksvester for evakuering. HG Side 3 av 44

4 Målsetting for HMS-arbeidet HMS-forebyggende arbeid skal vektlegges ved vår arbeidsplass. Dette for å sikre personene som arbeider, studerer eller besøker bygningen, og verdiene vi skaper for våre kunder og samfunnet. Målsetningen er at det ikke skal oppstå hendelser som medfører varig skade på personer eller tap av menneskeliv. Innenfor vårt system for styring og drift, skal det utvikles systematiske tiltak gjennom oppfølging av handlingsplanen. Vi vil arbeide aktivt for å gjøre virksomheten sikrere ved å følge lover og forskrifter samt forebygge skader og ulykker etter beste evne. Vi vil også kontinuerlig arbeide for at trivselen på arbeidsplassen til enhver tid er best mulig. Det overordnede mål er i størst mulig grad å begrense uønskede hendelser i vår virksomhet. Drammen 18/ mai 2011 Papirbredden Eiendom AS Sikkerhetsansvarlig/ Brannvernleder Drammen kommune Brageteateret Union Rock Kunstnersenteret Statens Vegvesen Union Scene drift Leietaker 7 Leietaker 8 Leietaker 9 Leietaker 10 Side 4 av 44

5 Vernetjenesten ansvar og organisering Navn Tilhørighet Ansvar ved evakuering Telefon Kirsten Heggelund Papirbredden Eiendom AS Overordnet ansvar Hebert Garcia Entra Eiendom Brannvernleder Overordnet ansvar Torbjørn Isene Entra Eiendom Vara brannvernleder VAKT Securitas Bistå ved evakuering og lignende Navn Leietaker Ansvar ved evakuering Telefon 1 person Drammen kommune Kulturskolen, Black box 1 person Drammen kommune Masala 2 personer Drammen kommune/ Union Scene Drift Himmelrommet, Cafe, Hovedscene plan 1 og 2, Klubbscene, Rekvisita, Kunstnerleilighet, Øvingsrom ekskl. Victoria, Multisaler, lager ved kjøkken, Union rock, Møterom plan 3 1 person Drammen kommune Victoria 1 person Drammen kommune Kulturadministrasjonen, Musikkorpsforbundet, Musikkrådet, N Buskerud Teaterverksted, Drammen kommune personal 1 person Union Scene Drift Møterom 2. etg, Fellesarealer 1 person Kunstnersenteret Kunstnersenteret 1 person Brageteateret Brageteateret, 1 person Statens vegvesen Egne lokaler 1 person Utleielokaler plan 4 Side 5 av 44

6 Risikovurdering Risikovurdering Hele bygget Risikovurdering Sceneområde Risikovurdering Øvingslokaler / Black box Risikovurdering Kunstnerleilighet Risikovurdering Konsert- og utstillingslokaler Side 6 av 44

7 Risikovurderinger Mulig uønsket hendelse Identifiser mulige hendelser og tilstander som kan lede til farlige situasjoner for mennesker, miljø og evt. materiell/utstyr. Kriterier for vurdering av sannsynlighet og konsekvens Hver enkelt aktivitet vurderes ut fra hvilke uønskede hendelser som i verste fall kan skje. For hver mulig uønsket hendelse vurderes sannsynlighet og konsekvens. Før man begynner tallfestingen, bør deltagerne bli enige om hva man legger i vurderingskriteriene: Sannsynligheten for at noe kan gå galt vurderes etter følgende kriterier: 1 Svært liten 1 gang pr. 10 år eller sjeldnere 2 Liten 1 gang pr. år 3 Stor 1 gang pr. måned 4 Svært stor 1 gang pr. uke eller oftere Konsekvens for menneske vurderes etter følgende kriterier: 1 Mindre farlig Skader uten fravær, ubetydelig helserisiko 2 Farlig Fraværsskade, kan gi akutt sykdomstilstand 3 Kritisk Skade med varig mèn, kan gi alvorlige helseskader/sykdom 4 Meget kritisk Enheten vurderer selv om de vil fylle ut konsekvens for økonomi/materiell (øk/matr.) Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens Beregn risikoverdi for Menneske og evt. økonomi/materiell hver for seg. For aktiviteter med risikoverdi 16, 12 eller enkeltverdi på 4, skal sikringstiltak (både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende) dokumenteres med beskrivelse av tiltak og ansvar. Til kolonnen Kommentarer/status, forslag til forebyggende og korrigerende tiltak : Side 7 av 44

8 Tiltak kan påvirke både sannsynlighet og konsekvens. Prioriter tiltak som kan forhindre at hendelsen inntreffer, dvs. sannsynlighetsreduserende tiltak foran skjerpet beredskap, dvs. konsekvensreduserende tiltak. Risikoverdi Enkeltverdi Tiltaksnivå Strakstiltak Tiltak på kort sikt; innen 3-6 mnd 4-2 Tiltak anbefales innen 1 år 1 Arkiveres for dokumentasjon av lav risiko Side 8 av 44

9 Bygningsdel Mulig uønsket hendelse / belastning Sannsynlighet (1-4) Mennesk e (1-4) Konsekvens Økonomisk / materiell (1-4) Risikoverdi (max) Kommentar/status/ forslag til tiltak Hele bygget Brannalarm Hele brannalarmanlegget er utstyrt med forsinket overføring til brannvesen på 3 minutter i form av sms melding til Securitas. Etter 3 Minutter aktiveres overføring og taleanlegget varsler brann. Ansvarlig på Papirbredden har noe tid til å vurdere situasjonen og eventuelt avlyse utrykning. Ved brann, ringe 110 umiddelbart. UNDER EKSAMEN En eksamensvakt sitter igjen sammen med kandidatene. En eksamensvakt kontakter informasjonen for nærmere beskjed. Når bygger er ubemannet: Dersom det er brann vil sprinkleranlegget løse ut uansett. De som arbeider her har fått et forvarsel og er klare til å forlate bygget. Bygningsdel Mulig uønsket hendelse / belastning Sannsynlighet (1-4) Menneske (1-4) Konsekvens Økonomisk / materiell (1-4) Risikoverdi (max) Kommentar/status/ forslag til tiltak Side 9 av 44

10 Hele bygget Hele bygget Hele bygget Hele bygget Hele eller deler av brannalarmanlegget er defekt / utkoplet Hele eller deler av sprinkleranlegget er defekt / utkoplet, f.eks. som følge av at vanntilførselen er falt ut eller redusert. Elektriske, sambandstekniske, VVS-, eller andre arbeider som medfører at branncellebegrensning er gjennombrutt eller svekket. Vedlikehold av manuelt slokkeutstyr kan medføre midlertidig redusert brannberedskap Det utpekes brannvakter blant leietakerne. Disse foretar én gang pr. time brannrunder i alle rom der brannalarmen er utkoblet. Brannvesenet informeres om utkoblingen ved behov. Informasjon om hvilke deler/soner som er utkoblet skal foreligge i resepsjonen på Papirbredden. Det utplasseres brannslokkingsapparater slik at det fra et hvert sted i bygget ikke er mer enn 25 m til nærmeste apparat. Det utpekes brannvakter blant leietakerne. Disse foretar én gang pr. time brannrunder i alle rom der sprinkleranlegget er utkoblet. Ekstra slokkeutstyr skal være tilgjengelig på det aktuelle stedet. Sørge for krav om godkjent ettertetting/branntetting Ekstra slokkeutstyr skal være tilgjengelig på det aktuelle stedet. Side 10 av 44

11 Bygningsdel Hele bygget Sceneområde Øvingslokaler / Black box Kunsterleilighet Konsert- og utstillingsområder Mulig uønsket hendelse / belastning Evakuering av store folkemengder som ikke er kjent i bygget. Deler av røykdetektoranlegget er utkoplet som følge av arrangement. Brannalarm er ikke hørbar som følge av høy lyd fra instrumenter / sang. Sannsynlighet (1-4) Menneske (1-4) Konsekvens Økonomisk / materiell (1-4) Risikoverdi (max) Opphold hele døgnet av person som ikke er kjent i bygget Bruk av åpen ild og/eller pyrotekniske virkemidler fører til brann- eller røykvarsling Kommentar/status/ forslag til tiltak Det er opp til hver enkelt leietaker å utarbeide retningslinjer for evakuering av egne lokaler. Ivaretas med Cut off på strøm slik at alarm er hørbar. Røykdetektor tilbakestilles automatisk etter angitt avbrudd. Ivaretas ved Cut off og visuell varsling slik at også personer som utfører instrumental øving blir varslet Utleier pålegges å lage egen leieinstruks som skal inkludere brannevakueringsinstruks. Sørge for at alle arrangører benytter godkjente lys (selvslukkende) mv. samt at bruk av røykkanoner mv meldes fra slik at røykdetektor kan kobles ut. Bygget er røykfritt. Side 11 av 44

12 Sikkerhetsinstrukser 5.1 Brann 5.2 Ulykke 5.3 Skader personell 5.4 Skader utstyr og materiell 5.5 Håndtering av uønsket personell 5.6 Avviksrapportering 5.7 HMS-håndtering utenom åpningstid (8-21:30) 5.8 Instruks for registrering av håndverkere 5.9 Instruks for bruk av åpen ild og pyrotekniske virkemidler 5.10 Bruk av rusmidler 5.11 Instruks for eksamensvakter ved brannalarm 5.12 Instruks for Side 12 av 44

13 Brann Hensikt Sørge for at branntilløp varsles på korrekt måte og at berørt personell blir effektivt evakuert. Ansvar Alle med tilhørighet til bygget plikter å varsle brann. Myndighet Alle med tilhørighet til bygget plikter å stanse forhold der det er overhengende fare for branntilløp. Brannvernleder har øverste myndighet i bygget. Beskrivelse VARSLE Dersom det ikke høres brannalarm, varsle andre. Trykk på manuell brannmelder. Ring brannvesenet på tlf 110. Kommandosentral er ved HOVEDINNGANG Brannvernleder bærer gul refleksvest med påskrift. REDDE Mennesker utsatt for brannfare. SLOKKE Forsøk å slokke brannen med nærmeste slokkeutstyr. Hvis ikke: Lukk vinduer og dører. Forlat bygningen. RØMME Evakuere bygningen iht. evakueringsplan. Hver ansvarsperson tar på seg gul refleksvest (finnes i hvert lokale) og evakuerer sitt lokale. Samlingsplass: Plassen ved YPSILON - sjøsiden Bruk nærmeste rømningsvei. Rullestolbrukere evakueres uten rullestol. HJELPE Bistå ansvarlig personell. Instruksen er godkjent pr: 18/ mai 2011 Sign Hebert Garcia Side 13 av 44

14 Ulykke Hensikt Sørge for at alvorlige personskader og ulykker varsles på korrekt måte og at berørt personell blir riktig behandlet. Ansvar Alle med tilhørighet til bygget plikter å varsle om alvorlige personskader eller ulykker. Myndighet Alle med tilhørighet til bygget plikter å stanse forhold der det er overhengende fare for personskader eller ulykker. Beskrivelse Varsling av ulykke: Varsle ambulanse tlf. 113 Evt. Drammen legevakt: tlf Informere: Hvem ringer: Hvor ringer du fra: Hva har skjedd: Aksjonere: Gi om nødvendig førstehjelp. Dersom det er trenede førstehjelpere i nærheten, kontakt disse. Sikre ulykkesstedet. Varsle Politi tlf. 112 ved større personskade. Ulykkesrapport skal ALLTID fylles ut! Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Førstehjelpsutstyr finnes utenfor Union Scene Drift i 2. etg. eller i resepsjonen på Papirbredden. Instruksen er godkjent pr: 18/ mai 2011 Sign: Hebert Garcia. Side 14 av 44

15 Skader personell Hensikt Sørge for at alt personell med tilhørighet til bygget blir tatt hånd om ved skader. Sørge for rask og riktig behandling og varsling av skader på personell. Ansvar Alle med fast tilhørighet til bygget plikter å ta hånd om skadete personer og varsle riktig instans for videre behandling. Myndighet Beskrivelse Varsling av skade: Varsle vektertjenesten / informasjonsskranken tlf Evt. Drammen legevakt: tlf Informere: Hvem ringer: Hvor ringer du fra: Hva har skjedd: Aksjonere: Gi om nødvendig førstehjelp. Dersom det er trenede førstehjelpere i nærheten, kontakt disse. Sikre skadestedet dersom det er større skader hvor hendelsesforløpet er grunn for skaden. Skaderapport skal ALLTID fylles ut! Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Førstehjelpsutstyr befinner seg utenfor Union drifts kontor i 2. etg. eller i resepsjonen på Papirbredden. Instruksen er godkjent pr: 18 / mai Sign. Hebert Garcia. Side 15 av 44

16 Skader utstyr og materiell Hensikt Sørge for at alt utstyr og materiell med tilhørighet til bygget blir tatt hånd om ved skader. Sørge for rask og riktig varsling av skader slik at utstyret kan fjernes, repareres eller kastes. Ansvar Alle med fast tilhørighet til bygget plikter å ta hånd om skadet utstyr/ materiell og varsle riktig instans for videre behandling/ utbedring. Myndighet Beskrivelse Skadet utstyr skal umiddelbart håndteres slik at det ikke er til fare for personell. Hvis det er fare for at skade på utstyr/materiell kan føre til uønsket hendelse skal området rundt avsperres. Avviksmelding skal ALLTID fylles ut og leveres skriftlig til Papirbredden Eiendom for oppfølging av tiltak. Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Ved behov skal personlig verneutstyr benyttes hvis det er fare for skade på personell. Instruksen er godkjent pr: 18/ mai Sign. Hebert Garcia. Side 16 av 44

17 Håndtering av uønsket personell Hensikt Forebygge og hindre at uønsket personell oppholder seg i bygget enten til fare eller sjenanse for andre brukere av bygget. Ansvar Alle ansatte hos virksomhetens leietakere plikter å gi vektertjenesten beskjed om uønsket personell. Myndighet Kun godkjent vakt, vekter og Politi har myndighet til å fjerne uønsket personell Beskrivelse Uønsket personell defineres som personer som er til sjenanse eller fare for andre som befinner seg i bygget. Eksempler kan være rusede personer eller personer med truende adferd. Hvis slike personer påtreffes skal vektertjenesten tilkalles umiddelbart for håndtering av situasjonen. Tlf Dersom bygget er ubemannet skal vektertjenesten tilkalles via telefon: Vektertjenesten: Dersom vekteren trenger bistand skal Politi kontaktes: Politi 112 Uønsket personell skal i første omgang kun føres rolig bort fra bygget og forklares hvorfor de er uønsket. De skal og få forklart konsekvens ved å ikke følge pålegget om å holde seg ute (Politi). Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Ved fare for dråpesmitte o.l. skal personlig verneutstyr (hansker o.l.) benyttes. Dette finnes hos Union Rock i 1. etg. Instruksen er godkjent pr. 18/ mai 2011 Sign. Hebert Garcia. Side 17 av 44

18 Avviksrapportering Hensikt Sørge for at avvik og uønskede hendelser rapporteres skriftlig slik at forhold som vedrører virksomhetens HMS-arbeid kontinuerlig kvalitetssikres. Ansvar Alle som har fast tilhørighet til bygget plikter å melde fra om avvik på eget avviksskjema. Myndighet Beskrivelse Alle avvik skal rapporteres skriftlig på eget avviksskjema. Avvik kan være: Feil eller mangler på inventar / utstyr. Feil på tekniske innretninger. Uønskede forhold som er til fare. Mangler vedr. lys Gjentatte ganger at renhold, rydding og avfallshåndtering ikke fungerer. Avvik skal følges opp gjennom virksomhetens handlingsplan av den som har fått ansvar for dette. Avvikskjema finner du HER Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Instruksen er godkjent pr: 18/ mai 2011 Sign. Hebert Garcia. Side 18 av 44

19 HMS-håndtering utenom åpningstid Hensikt Sørge for at alle leietakere samt leietakernes personell er sikret med hensyn til uønskede hendelser. Sørge for at rapportering og evt. evakuering av bygningen skjer raskt og effektivt også utenom åpningstid. Ansvar Det pålegges hver enkelt leietaker å utnevne evakuerings- og ansvarspersonell for å håndtere uønskede situasjoner utenom åpningstid når normal vernetjeneste ikke er representert. Dette ansvaret skal dokumenteres skriftlig mellom begge parter og Papirbredden Eiendom skal ha kopi av denne avtalen. Myndighet Vektertjenesten samt utnevnt ansvarlig personell har myndighet til å gripe inn ved uønskede hendelser utenom åpningstid. Beskrivelse Ved uønskede hendelser som vedrører ulykke eller brann så skal vanlige instrukser benyttes. Utnevnt ansatt skal sørge for varsling samt evakuering. Forhold som vedrører feil eller mangler ifm. materiell og utstyr skal varsles via standard avviksskjema. Forhold som omfatter personell, materiell eller utstyr, men ikke er til fare for liv/helse, skal ved behov rapporteres til vektertjenesten først. Vektertjenesten varsler deretter riktig myndighet ved behov. Vektertjenesten: Politi : 112 Ambulanse : 113 Legevakt : Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Førstehjelpsutstyr befinner seg ved Union drifts kontor i 2. etg. Instruksen er godkjent pr: 18/ mai 2011 Sign. Hebert Garcia Side 19 av 44

20 Instruks for registrering av håndverkere * Hensikt Sørge for at alle håndverkere som skal utføre arbeider i bygget er registrert samt at de arbeidene som er registrert inn også er klarert. Ansvar Det pålegges hver enkelt leietaker å sørge for at huseier får beskjed om håndverksarbeid som skal utføres i bygget. Huseier skal sørge for at arbeidene vurderes ut i fra HMS før de igangsettes. Vektertjenesten har ansvar for registrering av håndverker samt evt. utstede adgangskort. Myndighet Vektertjenesten myndighet til å gripe inn dersom håndverkere ikke er klarert først. Beskrivelse Det skal alltid leveres en forhåndsmelding samt en Sikker jobb analyse (SJA) på jobben som skal utføres i forkant av utførelsen. Disse skal gjennomgås av brannvernleder eller dens stedfortreder og godkjennes før arbeidene kan igangsettes. Det skal også gis beskjed til resepsjonen om dette. Håndverker pålegges å benytte egne, bedriftsinterne retningslinjer for utførelse av arbeidet. Vektertjenesten skal ved registrering av håndverker kontrollere om SJA for arbeidene er godkjent før håndverkeren gis adgang til bygget. Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Iht. SJA levert av håndverker. Instruksen er godkjent pr: 18/mai Sign Hebert Garcia. *Innregistreres i informasjonsskranken på Papirbredden hos Securitas Side 20 av 44

21 Instruks for bruk av åpen ild og pyrotekniske virkemidler Hensikt Sørge for at alle arrangører og brukere av bygninger er varsomme ved bruk av åpen ild og pyrotekniske virkemidler slik at brann eller falsk alarm utløses. Ansvar Det pålegges alle leietakere å informere egne brukere om farer forbundet med dette. Det skal innhentes informasjon fra arrangør om hva som er tenkt brukt av virkemidler(stearinlys, røyk osv) ved konserter, utstillinger mv. Leietaker plikter å informere Papirbredden eiendom og Securitas om dette slik at tiltak kan iverksettes. Myndighet Eier, leietakere, vaktpersonell kan gripe inn og stanse bruk av ikke godkjent utstyr. Beskrivelse Det er ikke tillatt med stearinlys/ telys på Grønland 60, med unntak for Kafé og Hoved Scene skal det alltid benyttes selvslukkende lys. Ved bruk av røykanlegg på scene og lignende skal det alltid gis beskjed slik at røykvarslingsanlegget kan koples ut i det tidsrommet som er aktuelt. Dette for å unngå falsk alarm. BYGGET ER RØYKFRITT! Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Brannslokkeutstyr er plassert i bygget. Instruksen er godkjent pr: 18/ mai Sign. Hebert Garcia. Side 21 av 44

22 Hensikt Bruk av rusmidler Sørge for at servering av alkohol er innenfor skjenkebestemmelsene og at bruk av narkotiske stoffer ikke forekommer i bygget. Sørge for at røyking ikke forekommer inne i bygningen. Ansvar Både leietakere og brukere plikter å melde i fra om ulovlig bruk av rusmidler Myndighet Vaktpersonell, vektere og annet personell med særskilt ansvar har myndighet til å gripe inn og fjerne personer som er overstadig beruset eller som er ruset på andre rusmidler. Beskrivelse Rusmidler her er definert som: Alkohol Narkotiske stoffer Alle arrangører som skal servere alkohol plikter å holde seg innenfor gitte skjenkebestemmelser. Røyking skal ikke forekomme i bygget. Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Ved overstadig beruselse, overdose og lignende skal POLITI alltid kontaktes på tlf 112 Instruksen er godkjent pr: 18/ mai Sign. Hebert Garcia. Side 22 av 44

23 Instruks for eksamensvakter ved brannalarm Hensikt Brannalarm under eksamen kan i de fleste tilfeller føre til at parallelle eksamener ved andre høgskoler også må avlyses Ansvar Alle med tilhørighet til bygget plikter å varsle brann. Eksamensvakter har et særskilt ansvar for sine eksamenskandidater. Myndighet Alle med tilhørighet til bygget plikter å stanse forhold der det er overhengende fare for branntilløp. Brannvernleder har øverste myndighet i bygget. Beskrivelse Ved brannalarm når eksamen pågår skal en eksamensvakt bli igjen i eksamensrommet sammen med kandidatene. Eksamensvakt nr. 2 kontakter informasjonen i 1. etg. for nærmere beskjed. RØMME Evakuere bygningen iht. evakueringsplan. Hver ansvarlig etasjevakt evakuerer sitt lokale. Samlingsplass: Plassen foran Ypsilon bro. Bruk nærmeste rømningsvei. Rullestolbrukere evakueres uten rullestol. HJELPE Bistå ansvarlig personell. Instruksen er godkjent pr: 18/mai Sign. Hebert Garcia Side 23 av 44

24 Instruks for Hensikt Ansvar Myndighet Beskrivelse Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Instruksen er godkjent pr: / Sign Instruks for Side 24 av 44

25 Hensikt Ansvar Myndighet Beskrivelse Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Instruksen er godkjent pr: / Sign Side 25 av 44

26 Instruks for Hensikt Ansvar Myndighet Beskrivelse Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Instruksen er godkjent pr: / Sign Side 26 av 44

27 Instruks for Hensikt Ansvar Myndighet Beskrivelse Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Instruksen er godkjent pr: / Sign Side 27 av 44

28 TVD Tilsyn, vedlikehold og drift 6.1 Brann 6.2 Førstehjelp 6.3 Teknisk utstyr 6.4 Vernerunde 6.5 Avvik Side 28 av 44

29 Brann Nummer Beskrivelse Plassering Serviceansvarlig Kontrollert sist: Brannslanger Hele bygget totalt 19 stk Firesafe 1. Etg. 9 stk. Firesafe 2. Etg stk. Firesafe 3. Etg. 2 stk. samt 1 husbrannslange Firesafe 4. Etg. 1 stk. Firesafe Brannalarmanlegg Hele bygget Eltek Nødlys Hele bygget Unireg Sprinkleranlegg Hele bygget NVS Brannteppe Cafe og bar Firesafe Punktslokkeanlegg Cafe Firesafe Håndslokkere Hele bygget totalt 8 stk Firesafe 1. Etg. 4 stk. Firesafe 2. Etg. 4 stk. Firesafe Side 29 av 44

30 Førstehjelp Nummer Beskrivelse Plassering Serviceansvarlig Kontrollert sist: Førstehjelpskoffert På vegg utenfor Union Drift Union drift 2. etg Øvrig utstyr Hver enkelt leietaker Leietaker Leietakers ansvar Side 30 av 44

31 Teknisk utstyr Nummer Beskrivelse Plassering Serviceansvarlig Kontrollert sist: Varme- og kjøleanlegg Entra Drift Heiser Hele bygget Entra Drift Elektrisk anlegg Hele bygget Entra Drift Rør og sanitæranlegg Hele bygget Entra Drift IKT Entra Drift Automatiske døråpnere 1.etg. - Hovedinngang Entra Drift Låsanlegg Niscayah Side 31 av 44

32 Vernerundesjekkliste HMS-sikkerhetsdokument Vernerundereferanse: VR. Dato: Gjennomført av: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: A= Avvik X= Kontrollert og funnet OK 0=Ikke kontrollert Emne / sjekkpunkt A X 0 Belysning Er alle lysarmaturer komplette? Er plassbelysning tilstrekkelig og komplett? Er noen utsatt for sjenerende blending / reflekser? Annet: Brannslokkeutstyr Er slokkemidlene plassert iht. branntegning? Er slokkeutstyret lett tilgjengelig? Er slokkeutstyret merket? Er slokkeutstyret plombert? Er slokkemidlene kontrollert siste år? Er brannslokkeutstyrets dyser fri for fremmedlegemer? Er brannslanger fri for sprekkdannelser o.l. Annet: Førstehjelputstyr Tidsfrist for utbedring Merknader Side 32 av 44

33 Er det tilstrekkelig førstehjelpsutstyr tilgjengelig? Er førstehjelpsutstyret innenfor holdbarhetsdato? Er øyeskyllemidler innenfor holdbarhetsdato? Er båre lett tilgjengelig og komplett? Annet: Elektrisk anlegg Er det noen synlige feil, skader eller mangler med elektriske komponenter eller tilkoplet utstyr? Er det registrert overdreven bruk av løse skjøteledninger? Er sikringsskap/ tavlerom sjekket visuelt og kontrollert for varmgang? Annet: Ledelyssystem Er alle markeringslys hele? Fungerer alle markeringslys? Er alle ledelys montert? Annet: Brannkummer utvendig Er brannkummer fri for parkerte objekter? Er brannkummer tilgjengelig mht. snø? Annet: Rydding og renhold Er bygget generelt ryddig og rent? Fungerer sorteringsordningene for avfall? Er det gjort observasjoner som krever umiddelbare endringer i renholdsrutinene? Annet: Nødutganger Er nødutgangene merket? Er nødutgangene ryddige(fri for blokkeringer)? HMS-sikkerhetsdokument Side 33 av 44

34 Kan dører åpnes uten bruk av nøkkel? Fungerer dørmagneter der dette er montert? Er dørene tette i lukket posisjon og fri for skader? Annet: Kjemikalier / løsemidler Forefinnes HMS-datablader på kjemikalier og løsemidler for bruk i bygget? Er HMS-databladene oppbevart tilgjengelig for alle? Er det registret plager forbundet med bruk av kjemikalier / løsemidler? Er det oppdaget manglende bruk av verneutstyr ved bruk av kjemikalier / løsemidler? Annet: Garderobe og sanitæranlegg Er garderobeanlegg og sanitæranlegg i tilfredsstillende stand? Fungerer etterfyllingsrutinene for sanitærartikler? Annet: Temperatur og inneklima Er innetemperatur tilfredsstillende i forhold til årstiden? Er luftkvaliteten tilfredsstillende i forhold til årstiden? Fungerer spesialavtrekk tilfredsstillende det dette er montert? Annet: Utvendig Er uteområdet tilfredsstillende ryddig? Er det observert risikoprodukter på virksomhetens område (glass, sprøytespisser o.l.)? Er adkomstveier for brannvesen og ambulanse fri for hinder(parkerte biler o.l.)? HMS-sikkerhetsdokument Side 34 av 44

35 Annet: Andre forhold Avvik overført til handlingsplan for videre oppfølging: Dato Sign: Side 35 av 44

36 Fullmakt for vektertjenesten, Securitas Hensikt Sørge for at alle håndverkere som skal utføre arbeider i bygget er klarert, kan fremvise gyldig ID-kort og at arbeidene er sikkerhetsvurdert iht. gjeldende instrukser innarbeidet i Union Scenes sikkerhetsdokumentasjon. Ansvar Denne fullmakt er et verktøy som skal sikre at arbeider kan gjennomføres dersom brannvernleder eller varabrannnvernleder ikke er tilstede, eller har legitimert fravær. Myndighet SÅKALT HASTEFULLMAKT. Vektertjenesten har nødvendig myndighet til å gripe inn dersom håndverkere ikke er klarert først, eller at pålagte avtaler og instrukser ikke følges. Beskrivelse Det vises til vedlagte dokumentasjon: Branndokumentasjon, ansvarsfordeling side 38 Stillingsinstruks for brannvernleder side 39 Arbeidstillatelse for bygningsarbeider side 40 Instruks for bygningsarbeider side 41 Arbeidstillatelse for varme arbeider side 42 Instruks for varme arbeider side 43 Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Fullmaktsdokumentet er godkjent pr: / Sign Side 36 av 44

37 Vernetjenesten ansvar og organisering Navn Tilhørighet Ansvar ved evakuering Telefon Kirsten Heggelund Papirbredden Eiendom AS Overordnet ansvar Hebert Garcia Entra Eiendom Brannvernleder Overordnet ansvar Entra Eiendom Vara brannvernleder VAKT Securitas Bistå ved evakuering og lignende Navn Leietaker Ansvar ved evakuering Telefon 1 person Drammen kommune Kulturskolen, Black box 1 person Drammen kommune Masala 2 personer Drammen kommune/ Union Scene Drift Himmelrommet, Cafe, Hovedscene plan 1 og 2, Klubbscene, Rekvisita, Kunstnerleilighet, Øvingsrom ekskl. Victoria, Multisaler, lager ved kjøkken, Union rock, Møterom plan 3 1 person Drammen kommune Victoria 1 person Drammen kommune Kulturadministrasjonen, Musikkorpsforbundet, Musikkrådet, N Buskerud Teaterverksted, Drammen kommune personal 1 person Union Scene Drift Møterom 2. etg, Fellesarealer 1 person Kunstnersenteret Kunstnersenteret 1 person Brageteateret Brageteateret, 1 person Statens vegvesen Egne lokaler 1 person Utleielokaler plan 4 Side 37 av 44

38 Stillingsinstruks for brannvernleder Kunnskaper: Du skal kjenne til de aktuelle lover og forskrifter og holde deg orientert om endringer og revisjoner i disse. Du skal ha nødvendige kunnskaper om brannsikkerhet og brannslokking, inkludert brannvesenets muligheter og begrensninger. Organisatoriske tiltak og instrukser Du skal påse at virksomheten tilrettelegges slik at brann unngås. Du skal sørge for at brannvernorganisasjonen alltid er operativ og tilpasset bruken. Du skal holde bedriftens instrukser oppdatert. Du skal alltid ha full oversikt over brannfarlige områder/produkter o.l. Opplæring og brannøvelser Du skal påse at alle medarbeidere kjenner hovedinnholdet i branninstruksen og at de vet hvor rømningsveier og brannslokkingsutstyr er plassert. Du skal jevnlig avholde brannøvelser i bygget. Tekniske installasjoner Du må kjenne bygningen, nøkkelsystemet, teknisk utstyr etc. Du har ansvar for å utføre rutinemessig ettersyn og eksterne kontroller i henhold til kontrollskjema. Avviksbehandling Du skal registrere alle avvik, rapportere til eier og iverksette tiltak for å lukke disse. Unormal eller sterkt varierende risiko: Ved unormal risiko i bygget f.eks. ved utkobling av brannalarmanlegget, skal du sørge for at nødvendige tiltak er iverksatt. Du skal sikre at utførende har mottatt, forstått og fylt ut gjeldende instruks for unormal risiko, herunder varme arbeider og bygningsmessige arbeider. Du skal kontakte brannvesenet ved arrangementer for evt. behov for ekstra tiltak mht. brannvern under arrangementet. Ved brann Sjekk at evakuering er startet dersom forsøk på å slokke brannen ikke straks lykkes. Sjekk at brannvesenet er varslet på tlf 110. Sørg for at evakuerte personer ikke går inn igjen i bygningen. Foreta opptelling av evakuerte personer på møteplass. Sørg for at brannvesenet møtes og informeres. Eier: Kirsten Heggelund Brannvernleder: Hebert Garcia Side 38 av 44

39 Dato Navn Dato Navn Side 39 av 44

40 Arbeidstillatelse for bygningsarbeider Arbeidstillatelsen gjelder for alle arbeider som berører branntekniske konstruksjoner. Branntekniske konstruksjoner skal verifiseres mot branntegningene: brannklassifiserte vegger og etasjeskillere brannklassifiserte dører og luker brannklassifisert himling nye gjennomføringer vindu tilrettelagt for rømning Utfylt arbeidstillatelse skal oppbevares av den utførende. Tillatelsen leveres tilbake til ansvarshavende når arbeidet inklusiv etterkontroll er avsluttet. Instruksens punkt 1-6 skal være oppfylt før igangsetting av arbeidene: Utførende firma: Arbeidssted i bygningen (etasje/område): Arbeidets art: Gjelder fra kl/dato: Utløper kl/dato: Brannvernleder (sign): Fylles ut av brannvernleder etter avsluttet arbeid: Utkoblet brannalarmanlegg eller slokkeanlegg er koblet inn etter arbeidet. Arbeidsstedet er kontrollert etter avsluttet arbeid. Brannvernleder (sign.): Side 40 av 44

41 Instruks for bygningsarbeider ARBEIDSINSTRUKS Brannvernleder: Utførende: skal ivareta at denne instruks benyttes og gjennomføres. skal rette seg etter denne instruks, samt de pålegg han/hun får av brannvernleder. 1. Konstruksjonens brannmotstand er kontrollert Gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjon skal brannsikres slik at disse ikke svekker konstruksjonens brannmotstand. Samme forhold gjelder for skifting av dører, luker og lignende. 2. Dører Branntekniske dører skal ikke være sperret i åpen stilling. 3. Slokkeutstyr Egnet slokkeutstyr skal være på plass ved arbeidsstedet. 4. Brannalarmanlegg Dersom arbeidets art kan medføre aktivisering av uønsket brannalarm, skal deler av brannalarmanlegget kobles ut. Utkobling av brannalarmanlegget må meldes til brannvernleder, og begrenses til kortest mulig tidsperiode. Ved lengre pauser i arbeidet skal anlegget gjeninnkobles. 5. Slokkeanlegg Ved arbeider i områder med slokkeanlegg skal tiltak iverksettes for å forhindre utløsning. Arbeid på selve slokkeanlegget skal kun utføres av autorisert firma. 6. Arbeid over flere dager Det skal benyttes midlertidige tettesystem etter endt arbeidsdag. Dersom dette ikke er mulig skal det innføres skjerpet kontroll/vaktordning med det berørte området. Side 41 av 44

42 Arbeidstillatelse for varme arbeider Arbeidstillatelsen gjelder for alle varme arbeider: Sveising, skjæring, lodding. Taktekking med åpen flamme eller varmluftsverktøy. Annen bruk av åpen ild eller varme verktøy. Utfylt arbeidstillatelse skal oppbevares av den utførende. Tillatelsen leveres tilbake til ansvarshavende når arbeidet inklusiv etterkontroll er avsluttet. Instruksens punkt 1-12 skal være oppfylt før igangsetting av arbeidene: Utførende firma: Arbeidssted i bygningen (etasje/område): Arbeidets art: Gjelder fra kl/dato: Utløper kl/dato: Brannvernleder (sign): Fylles ut av brannvernleder etter avsluttet arbeid: Utkoblet brannalarmanlegg eller slokkeanlegg er koblet inn etter arbeidet. Arbeidsstedet er kontrollert i minst en time etter avsluttet arbeid. Brannvakt har vært tilstede. Brannvernleder (sign): Side 42 av 44

43 Instruks for varme arbeider ARBEIDSINSTRUKS FOR VARME ARBEIDER Brannvernleder: Utførende: Brannvakt: Skal ivareta at denne instruks benyttes og gjennomføres. Skal rette seg etter denne instruks, samt de pålegg han/hun får av brannvernleder. Utførende skal være utstedt med sikkerhetssertifikat. Skal være tilstede når varme arbeider utføres og varme kan nå brennbart materiale ved stråling, gnister eller lignende. Han skal ha slokningsutstyr klar til øyeblikkelig innsats og være øvet i bruken av det. 1 Arbeidsstedet skal være ryddet og rengjort 2 To rømningsveier skal være tilgjengelige og fri for blokkeringer 3 Slokkeutstyr Egnet slokkeutstyr skal være tilstede. 4 Skjulte rom skal være kontrollert og sikret i forkant av arbeidet Sjekk eventuelt tegninger. 5 Tildekking av brennbart materiale/konstruksjoner Brennbart materiale i nærheten av arbeidsstedet skal fjernes eller tildekkes/skjermes, med våt presenning eller annen tilstrekkelig beskyttelse. 6 Åpninger, gjennomføringer og lignende Skal være tettet med steinull eller annet ubrennbart materiale. 7 Brannalarmanlegg Dersom arbeidets art kan medføre aktivisering av uønsket brannalarm, skal deler av brannalarmanlegget kobles ut. Slik utkobling må meldes til brannvernleder. Utkoblingen av detektorer i arbeidets berørte arealer må begrenses til kortest mulig tidsperiode. Ved lengre pauser i arbeidet skal anlegget gjeninnkobles. 8 Slokkeanlegg Ved arbeider i områder med slokkeanlegg skal tiltak iverksettes for å forhindre utløsning. Arbeid på selve slokkeanlegget skal kun utføres av autorisert firma. 9 Arbeidsstedet skal fuktes, og det skal treffes tiltak for å fukte under arbeidet 10 Utstyret skal sjekkes Side 43 av 44

44 Gassflaskenes ventiler, slanger og klemmer skal sjekkes og gassflaskene kal stå oppreist. De skal være plassert slik at de lett kan fjernes i branntilfelle. 11 Gassbeholdere skal sikres mot velting og varmestråling 12 Jording av elektrisk utstyr og arbeidsstykke skal være tilfredsstillende Side 44 av 44

HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK

HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR Side 1 av 51 Innholdsfortegnelse Tema Side 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar og organisering 5 4. Risikovurderinger 5. Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK

HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK et hus for og med mennesker Avvikskjema finner du HER Revidert 25.4.2012 Side 1 av 47 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Generelle krav til brannmessige rutiner i byggeperioden August 2009 Side 1 av 5 RUTINER VED OMBYGGING OG REHABILITERING Ved rehabilitering av bygninger ved UiO skal

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Brannverninstruks Mars 2015

Brannverninstruks Mars 2015 Brannverninstruks Mars 2015 BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved.

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5 Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING Oppdatert: 4 januar 2010 Side 1 av 5 1. HENVENDELSE OM UTLEIE, LEIEKONTRAKT, OG DRIFT Kontaktperson utleie og leiekontrakt: First Property Fund Management AS v/ Ole-Jacob

Detaljer

Brannsikkerhet. Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg. Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B Oppdragsnr.:

Brannsikkerhet. Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg. Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B Oppdragsnr.: Brannsikkerhet Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B 2013-02-28 003 F01 2013-02-28 For anskaffelse ED GBJ WIUM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Utgave: Gyldig dato Godkjent av: Ansvarlig: MÅL Ivareta god rutine for sikker overnatting og avdekke begrensninger (risikoforhold) i det enkelte bygg.

Utgave: Gyldig dato Godkjent av: Ansvarlig: MÅL Ivareta god rutine for sikker overnatting og avdekke begrensninger (risikoforhold) i det enkelte bygg. KVALITETSHÅNDBOK Horten kommune Felles/virksomhet/seksjon/enhet Teknisk/Byggmiljø/Bygningsdrift Inngår i kapittel KAP-6000, ANSVAR-8200 Dokumentnavn: Byggmiljø - Styrende dokument for overnatting i kommunale

Detaljer

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN Den som leier ut eller låner ut et lokale har et ansvar for å forsikre seg om at den som leier dette lokalet har grunnleggende kunnskaper om slukkeutstyr, alarmer,

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNINSTRUKS FOR HAMMERFEST VIDEREGÅENDE SKOLE GENERELT Enhver ansatt som oppdager brann skal straks utløse brannalarm dersom slik finnes. Ved

Detaljer

F E L L E S R E G L E M E N T

F E L L E S R E G L E M E N T F E L L E S R E G L E M E N T FOR UTLEIE AV SKI KOMMUNES LOKALER VEDTATT I KOMMUNESTYRET DESEMBER 2010 1 F 1 INNLEDNING F 2 HVEM KAN LEIE? F 3 HVA KAN LEIES UT? (Se særreglement) F 4 UTLEIETIDER OG -SATSER

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr:

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr: Godkjenner: Godkjent: Side: 1 av 11 Formål/hensikt en med denne rutinen er å sikre at alle utføres uten at bruker løper noen risiko. Målgruppe Alle ansatte. Definisjoner N/A Ansvar Ansvaret for at denne

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL VI BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE 29.05.2011 947837893 INNLEDNING HEFTE FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE Styret i er ansvarlig for brannvernet ved eiendommen. Ihht.

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Branndokumentasjon. Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm

Branndokumentasjon. Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm Branndokumentasjon Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm Avtale mellom eier og bruker Etter FOREBYGGENDEFORSKRIFTEN, 2 1 har eier hovedansvar for å dokumentere

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

B R A N N V E R N. ved. Dagali og Skurdalen oppvekstsenter. Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen. Barnehage Dagali. Oppdatert August 2011

B R A N N V E R N. ved. Dagali og Skurdalen oppvekstsenter. Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen. Barnehage Dagali. Oppdatert August 2011 B R A N N V E R N ved Dagali og Skurdalen oppvekstsenter Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen Barnehage Dagali Oppdatert August 2011 Bygningene er etter brannvernlovens 22 "særskilte brannobjekt" hvor

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Høgskolen i Molde INNHOLD: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen ved HSM 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Alarmtelefon Nettversjon av fakultetets beredskapsplan. Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon

Detaljer

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Et hjelpemiddel for de som skal gjennomføre meldepliktige arrangement i Tromsø kommune. Opprettet: 28.07.2010 Endret 22.09.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brannbok for Klinisk institutt 2

Brannbok for Klinisk institutt 2 Brannbok for Klinisk institutt 2 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Klinisk institutt 2 består av 22 ulike forskningsgrupper med til sammen over 320 ansatte og studenter. Det er store variasjoner mellom forskningsgruppene

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner E03 27.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE E02 08.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE A01 21.03.12 For høring GMUBE GMTSC

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Følgebrev reaksjonsdokument

Følgebrev reaksjonsdokument Glåmdal brannvesen IKS Gjemselund stadion Kongsvinger Kommunale eiendomsenhet v/ Tommy Hagen 2226 Kongsvinger Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 04.05.2017 2017\15 Per Harald Bekken 2017\22 Følgebrev reaksjonsdokument

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER Innholdsfortegnelse GENERELLE OPPLYSNINGER BYGNINGSMESSIGE DATA BRANNTEKNISKE INSTALLASJONER ORGANISERING OPPLÆRING OG ØVELSER BRANNØVELSER UTFØRTE BRANNØVELSER KONTROLLRUTINER OG -FREKVENSER KONTROLLSKJEMA

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 BRANNDOKUMENTASJON Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 Branndokumentasjonen skal samordnes med internkontrollforskriften. Det medfører følgende nye punkter må

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Brannsikkerhet. Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg. Brannsikring i byggeperioden Oppdragsnr.:

Brannsikkerhet. Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg. Brannsikring i byggeperioden Oppdragsnr.: Brannsikkerhet Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg Brannsikring i byggeperioden 2013-02-28 Oppdragsnr.: 5012493 Brannsikkerhet Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg Oppdragsnr.: 5012493 Dokument nr.: NOed002 Revisjon:F01

Detaljer

F E L L E S R E G L E M E N T

F E L L E S R E G L E M E N T F E L L E S R E G L E M E N T FOR UTLEIE AV SKI KOMMUNES LOKALER VEDTATT I KOMMUNESTYRET 22.10.03 Revidert i BU 08.11.06 Revidert i KST 15.12.10 1 F 1 INNLEDNING F 2 HVEM KAN LEIE? F 3 HVA KAN LEIES UT?

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner

Brannvern i helseinstitusjoner Brannvern i helseinstitusjoner Praktiske råd til brannøvelser Norsk brannvernforening - Finansnæringens Hovedorganisasjon - Direktoratet for brann- og elsikkerhet Innhold Innledning... 3 Hvordan få til

Detaljer

Innhold kapittel 7. Prosedyrer og rutiner

Innhold kapittel 7. Prosedyrer og rutiner Innhold kapittel 7 Innhold kapittel 7...1 7.1 Brannsikring av Statsbyggs eiendommer...2 7.2 Branndokumentasjon...3 7.3 Ettersyn av bygg og branntekniske installasjoner...4 7.4 Eiers ansvar og oppgaver...5

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Innledning... 2 Hva skal risikovurderes?... 2 Hvem skal utføre risikovurderingen?... 2 Hvordan skal risikovurderingen gjennomføres?... 3 Oppfølging... 4

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet. Ved tomt bygg En hver alarm Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet.

Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet. Ved tomt bygg En hver alarm Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet. INSTRUKS FOR EVAKUERINGSANSVARLIG DIAKONHJEMMET HØGSKOLE ROGALAND Alarmorganisering med alarmnivåer Alarmnivå Deteksjon Varsling Forvarsel - Varsel hvor en detektor eller annen Varsler med lys og alarm

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

FASILITETSRAPPORT. Institusjonens navn: Utstillingens navn: Tidsrom for utstillingen: Kontaktperson: E-post adresse:

FASILITETSRAPPORT. Institusjonens navn: Utstillingens navn: Tidsrom for utstillingen: Kontaktperson: E-post adresse: FASILITETSRAPPORT Institusjonens navn: Utstillingens navn: Tidsrom for utstillingen: Kontaktperson: E-post adresse: Fasilitetsrapporten er et verktøy for NTNU Vitenskapsmuseet og låntaker for å kartlegge

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL STED:EKSEMPEL, TRONDHEIM Prosjektnr: Ansvarlig: Kontrollert av: XXXX Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 09.11.12 1.0 EKSEMPEL Innholdsfortegnelse

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI Godkjent: fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik Dato: 30.03.15 Erstatter: August

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Agenda Bakgrunn Krav til løsningen Løsningsforslag Status og videre fremdrift Spørsmål Bakgrunn Ønske om å utvikle funksjonalitet

Detaljer

Velkommen til. brannvernopplæring. SASIRO Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland

Velkommen til. brannvernopplæring. SASIRO Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland Velkommen til brannvernopplæring SASIRO Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland Mål for dagen Litt om brann fakta. Tiltak for å redde liv. Kjenne til grunnleggende brannteori. Ha kjennskap til ulike brannårsaker.

Detaljer

Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Gjelder fra:

Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Gjelder fra: Bedriftsnavn: Troms fylkeskommune Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø Dok.id.: 2.2.1.3.9 BRANN (Brannvesenets nødtelefon: 110) Utgave: 1.01 Skrevet av: Breivika Gjelder fra:

Detaljer

Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen

Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen Om Kongsberg kommunale eiendom KF 110 000 m2 formålsbygg 15 000 m2 annen eiendom 450 boliger Om oss Ca. 70 ansatte fordelt på 4 avdelinger Hva gjør vi? Planlegger nye

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Vigrahallen. Retningslinjer for det enkelte lag som får tildelt treningstid: Versjon 2014

Vigrahallen. Retningslinjer for det enkelte lag som får tildelt treningstid: Versjon 2014 Vigrahallen Retningslinjer for det enkelte lag som får tildelt treningstid: Versjon 2014 Generelt: Vigrahallen er en ubemannet hall. Dette gjør at det stilles større krav til de lag/organisasjoner som

Detaljer

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen Kommune Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen kommune Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112 Giftinformasjon 22591300 Innholdsfortegnelse Felles del Handlingsplan

Detaljer

RISIKOANALYSE I FORBINDELSE MED SALG AV FYRVERKERI FOR KVINNHERAD BYGG AS SEIMSVEGEN SEIMSFOSS

RISIKOANALYSE I FORBINDELSE MED SALG AV FYRVERKERI FOR KVINNHERAD BYGG AS SEIMSVEGEN SEIMSFOSS RISIKOANALYSE I FORBINDELSE MED SALG AV FYRVERKERI FOR KVINNHERAD BYGG AS SEIMSVEGEN 140 5472 SEIMSFOSS Dato: 07.08.2017 Ansvarlig søker: Jorunn Bakke Leikvoll Denne risikoanalysen er en del av Kvinnherad

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett.

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett. HMS 06-12 OPPLÆRINGSPLAN BEGRENSET ADGANG Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-04-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 1. Formål Å gi kandidater, som ikke har høyspenningsbakrunn,

Detaljer

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 Adresse til produksjonsanlegget: Heiasvingen 59, 1900 Fetsund Telefonnummer til ledelse som skal varsles: (Det er nok å få kontakt med en av lederne) Avdelingsleder Ståle

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

C:\Users\lisaun\Documents\Risikovurderingsmal 2014 Risikovurderingsmal 2014 kartlegging og risikovurdering side 1 av

C:\Users\lisaun\Documents\Risikovurderingsmal 2014 Risikovurderingsmal 2014 kartlegging og risikovurdering side 1 av C:\Users\lisaun\Documents\Risikovurderingsmal 2014 Risikovurderingsmal 2014 kartlegging og risikovurdering side 1 av 2 17.10.2014 NTNU Kartlegging av risikofylt aktivitet Risikovurderin g Nummer Dato HMS-avd.

Detaljer

Journal for PROSEC. brannalarmsystemer

Journal for PROSEC. brannalarmsystemer www.prosecas.no Journal for PROSEC brannalarmsystemer BRANNALARMANLEGGETS DATA Eier: Adresse: Sikkerhetsansvarlig: Idriftsettelsesdato: Alarmoverføring tilkoblet dato: Tlf: Sign: Sign: Alarmstasjon: Telefon

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Lise Tønnesen Dato 1624/170/2 - Råkvåg aldershjem - Tilsynsrapport med varsel om

Detaljer

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS E13 01.12.11 Revisjon GMTSC GMUBE GMKBE E12 23.06.11 Revisjon GMTSC GMROJ GMKBE E11 21.03.11 Implementering GMKBE

Detaljer

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole BRANNVERNPLAN For Nordlandet barneskole 2013 2016 ORGANISASJONSPLAN BRANNSIKKERHET HOVEDANSVARLIG: Harald Møst NK: Siri Oterhals BRANNVERNLEDER: Siri Oterhals og Mindor Lien( NK) OPPLÆRING AV PERSONELL:

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng

Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng Agenda ForskriFen Virkeligheten Konsekvenser Ansvaret Fallgruvene Løsninger

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

BRANNINSTRUKS FOR BRANNVAKT/OVERNATTINGER I SKOLEN.

BRANNINSTRUKS FOR BRANNVAKT/OVERNATTINGER I SKOLEN. BRANNINSTRUKS FOR BRANNVAKT/OVERNATTINGER I SKOLEN. Dette bygg har manuelt bannvarslingssystem og det skal derfor ved overnattinger etableres en ordning med kontinuerlig våken brannvakt som går runder

Detaljer

Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER

Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN RENOVASJON Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebygging Dato FOR-2015-12-17-1710 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2002-06-26-847 Gjelder for

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer