HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR"

Transkript

1 HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR Avvikskjema finner du HER Side 1 av 44

2 Innholdsfortegnelse Tema Side 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar og organisering 5 4. Risikovurderinger 5. Sikkerhetsinstrukser Risikovurdering Hele bygget 9-11 Risikovurdering Sceneområde 11 Risikovurdering Øvingslokaler 11 Risikovurdering Kunstnerleilighet 11 Risikovurdering Konsert- og utstillingslokaler Brann Ulykke Skader personell Skader utstyr og materiell Håndtering av uønsket personell Avviksrapportering HMS-håndtering utenom åpningstid (8-21:30) Instruks for registrering av håndverkere Instruks for bruk av åpen ild og pyrotekniske virkemidler Bruk av rusmidler Instruks for eksamensvakter ved brannalarm Instruks for TVD tilsyn, vedlikehold og drift 7. Hastefullmakt - Securitas 6.1 Brann Førstehjelp Teknisk utstyr Vernerunde Avvik Fullmakt for vektertjenesten Side 2 av 44

3 Handlingsplan Følgende forhold er avdekket og skal utbedres innen fastsatt tidsfrist: Ref. nr. A= Avviksmelding VR= Vernerunde Avvikstekst Ansvarlig Prioritet 1-3 Tidsfrist dato Utført dato Sørge for at alle leietakere blir gjort kjent med HG sikkerhetshåndboken. Sørge for at alle leietakere utarbeider egne HG risikobeskrivelser med egne tiltak. Informasjon med navn og nummer til Securitas mv. HG skal henges opp rundt i bygget. Brannøvelse skal gjennomføres. HG 3 Utført Utført Sørge for at brannalarmanlegget blir satt opp på HG samme måte som på Papirbredden med forsinkelse og talemelding Sørge for at listen over brannutstyr blir oppdatert. HG 3 Utført Utført Sørge for at bygget utstyres med refleksvester for evakuering. HG Side 3 av 44

4 Målsetting for HMS-arbeidet HMS-forebyggende arbeid skal vektlegges ved vår arbeidsplass. Dette for å sikre personene som arbeider, studerer eller besøker bygningen, og verdiene vi skaper for våre kunder og samfunnet. Målsetningen er at det ikke skal oppstå hendelser som medfører varig skade på personer eller tap av menneskeliv. Innenfor vårt system for styring og drift, skal det utvikles systematiske tiltak gjennom oppfølging av handlingsplanen. Vi vil arbeide aktivt for å gjøre virksomheten sikrere ved å følge lover og forskrifter samt forebygge skader og ulykker etter beste evne. Vi vil også kontinuerlig arbeide for at trivselen på arbeidsplassen til enhver tid er best mulig. Det overordnede mål er i størst mulig grad å begrense uønskede hendelser i vår virksomhet. Drammen 18/ mai 2011 Papirbredden Eiendom AS Sikkerhetsansvarlig/ Brannvernleder Drammen kommune Brageteateret Union Rock Kunstnersenteret Statens Vegvesen Union Scene drift Leietaker 7 Leietaker 8 Leietaker 9 Leietaker 10 Side 4 av 44

5 Vernetjenesten ansvar og organisering Navn Tilhørighet Ansvar ved evakuering Telefon Kirsten Heggelund Papirbredden Eiendom AS Overordnet ansvar Hebert Garcia Entra Eiendom Brannvernleder Overordnet ansvar Torbjørn Isene Entra Eiendom Vara brannvernleder VAKT Securitas Bistå ved evakuering og lignende Navn Leietaker Ansvar ved evakuering Telefon 1 person Drammen kommune Kulturskolen, Black box 1 person Drammen kommune Masala 2 personer Drammen kommune/ Union Scene Drift Himmelrommet, Cafe, Hovedscene plan 1 og 2, Klubbscene, Rekvisita, Kunstnerleilighet, Øvingsrom ekskl. Victoria, Multisaler, lager ved kjøkken, Union rock, Møterom plan 3 1 person Drammen kommune Victoria 1 person Drammen kommune Kulturadministrasjonen, Musikkorpsforbundet, Musikkrådet, N Buskerud Teaterverksted, Drammen kommune personal 1 person Union Scene Drift Møterom 2. etg, Fellesarealer 1 person Kunstnersenteret Kunstnersenteret 1 person Brageteateret Brageteateret, 1 person Statens vegvesen Egne lokaler 1 person Utleielokaler plan 4 Side 5 av 44

6 Risikovurdering Risikovurdering Hele bygget Risikovurdering Sceneområde Risikovurdering Øvingslokaler / Black box Risikovurdering Kunstnerleilighet Risikovurdering Konsert- og utstillingslokaler Side 6 av 44

7 Risikovurderinger Mulig uønsket hendelse Identifiser mulige hendelser og tilstander som kan lede til farlige situasjoner for mennesker, miljø og evt. materiell/utstyr. Kriterier for vurdering av sannsynlighet og konsekvens Hver enkelt aktivitet vurderes ut fra hvilke uønskede hendelser som i verste fall kan skje. For hver mulig uønsket hendelse vurderes sannsynlighet og konsekvens. Før man begynner tallfestingen, bør deltagerne bli enige om hva man legger i vurderingskriteriene: Sannsynligheten for at noe kan gå galt vurderes etter følgende kriterier: 1 Svært liten 1 gang pr. 10 år eller sjeldnere 2 Liten 1 gang pr. år 3 Stor 1 gang pr. måned 4 Svært stor 1 gang pr. uke eller oftere Konsekvens for menneske vurderes etter følgende kriterier: 1 Mindre farlig Skader uten fravær, ubetydelig helserisiko 2 Farlig Fraværsskade, kan gi akutt sykdomstilstand 3 Kritisk Skade med varig mèn, kan gi alvorlige helseskader/sykdom 4 Meget kritisk Enheten vurderer selv om de vil fylle ut konsekvens for økonomi/materiell (øk/matr.) Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens Beregn risikoverdi for Menneske og evt. økonomi/materiell hver for seg. For aktiviteter med risikoverdi 16, 12 eller enkeltverdi på 4, skal sikringstiltak (både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende) dokumenteres med beskrivelse av tiltak og ansvar. Til kolonnen Kommentarer/status, forslag til forebyggende og korrigerende tiltak : Side 7 av 44

8 Tiltak kan påvirke både sannsynlighet og konsekvens. Prioriter tiltak som kan forhindre at hendelsen inntreffer, dvs. sannsynlighetsreduserende tiltak foran skjerpet beredskap, dvs. konsekvensreduserende tiltak. Risikoverdi Enkeltverdi Tiltaksnivå Strakstiltak Tiltak på kort sikt; innen 3-6 mnd 4-2 Tiltak anbefales innen 1 år 1 Arkiveres for dokumentasjon av lav risiko Side 8 av 44

9 Bygningsdel Mulig uønsket hendelse / belastning Sannsynlighet (1-4) Mennesk e (1-4) Konsekvens Økonomisk / materiell (1-4) Risikoverdi (max) Kommentar/status/ forslag til tiltak Hele bygget Brannalarm Hele brannalarmanlegget er utstyrt med forsinket overføring til brannvesen på 3 minutter i form av sms melding til Securitas. Etter 3 Minutter aktiveres overføring og taleanlegget varsler brann. Ansvarlig på Papirbredden har noe tid til å vurdere situasjonen og eventuelt avlyse utrykning. Ved brann, ringe 110 umiddelbart. UNDER EKSAMEN En eksamensvakt sitter igjen sammen med kandidatene. En eksamensvakt kontakter informasjonen for nærmere beskjed. Når bygger er ubemannet: Dersom det er brann vil sprinkleranlegget løse ut uansett. De som arbeider her har fått et forvarsel og er klare til å forlate bygget. Bygningsdel Mulig uønsket hendelse / belastning Sannsynlighet (1-4) Menneske (1-4) Konsekvens Økonomisk / materiell (1-4) Risikoverdi (max) Kommentar/status/ forslag til tiltak Side 9 av 44

10 Hele bygget Hele bygget Hele bygget Hele bygget Hele eller deler av brannalarmanlegget er defekt / utkoplet Hele eller deler av sprinkleranlegget er defekt / utkoplet, f.eks. som følge av at vanntilførselen er falt ut eller redusert. Elektriske, sambandstekniske, VVS-, eller andre arbeider som medfører at branncellebegrensning er gjennombrutt eller svekket. Vedlikehold av manuelt slokkeutstyr kan medføre midlertidig redusert brannberedskap Det utpekes brannvakter blant leietakerne. Disse foretar én gang pr. time brannrunder i alle rom der brannalarmen er utkoblet. Brannvesenet informeres om utkoblingen ved behov. Informasjon om hvilke deler/soner som er utkoblet skal foreligge i resepsjonen på Papirbredden. Det utplasseres brannslokkingsapparater slik at det fra et hvert sted i bygget ikke er mer enn 25 m til nærmeste apparat. Det utpekes brannvakter blant leietakerne. Disse foretar én gang pr. time brannrunder i alle rom der sprinkleranlegget er utkoblet. Ekstra slokkeutstyr skal være tilgjengelig på det aktuelle stedet. Sørge for krav om godkjent ettertetting/branntetting Ekstra slokkeutstyr skal være tilgjengelig på det aktuelle stedet. Side 10 av 44

11 Bygningsdel Hele bygget Sceneområde Øvingslokaler / Black box Kunsterleilighet Konsert- og utstillingsområder Mulig uønsket hendelse / belastning Evakuering av store folkemengder som ikke er kjent i bygget. Deler av røykdetektoranlegget er utkoplet som følge av arrangement. Brannalarm er ikke hørbar som følge av høy lyd fra instrumenter / sang. Sannsynlighet (1-4) Menneske (1-4) Konsekvens Økonomisk / materiell (1-4) Risikoverdi (max) Opphold hele døgnet av person som ikke er kjent i bygget Bruk av åpen ild og/eller pyrotekniske virkemidler fører til brann- eller røykvarsling Kommentar/status/ forslag til tiltak Det er opp til hver enkelt leietaker å utarbeide retningslinjer for evakuering av egne lokaler. Ivaretas med Cut off på strøm slik at alarm er hørbar. Røykdetektor tilbakestilles automatisk etter angitt avbrudd. Ivaretas ved Cut off og visuell varsling slik at også personer som utfører instrumental øving blir varslet Utleier pålegges å lage egen leieinstruks som skal inkludere brannevakueringsinstruks. Sørge for at alle arrangører benytter godkjente lys (selvslukkende) mv. samt at bruk av røykkanoner mv meldes fra slik at røykdetektor kan kobles ut. Bygget er røykfritt. Side 11 av 44

12 Sikkerhetsinstrukser 5.1 Brann 5.2 Ulykke 5.3 Skader personell 5.4 Skader utstyr og materiell 5.5 Håndtering av uønsket personell 5.6 Avviksrapportering 5.7 HMS-håndtering utenom åpningstid (8-21:30) 5.8 Instruks for registrering av håndverkere 5.9 Instruks for bruk av åpen ild og pyrotekniske virkemidler 5.10 Bruk av rusmidler 5.11 Instruks for eksamensvakter ved brannalarm 5.12 Instruks for Side 12 av 44

13 Brann Hensikt Sørge for at branntilløp varsles på korrekt måte og at berørt personell blir effektivt evakuert. Ansvar Alle med tilhørighet til bygget plikter å varsle brann. Myndighet Alle med tilhørighet til bygget plikter å stanse forhold der det er overhengende fare for branntilløp. Brannvernleder har øverste myndighet i bygget. Beskrivelse VARSLE Dersom det ikke høres brannalarm, varsle andre. Trykk på manuell brannmelder. Ring brannvesenet på tlf 110. Kommandosentral er ved HOVEDINNGANG Brannvernleder bærer gul refleksvest med påskrift. REDDE Mennesker utsatt for brannfare. SLOKKE Forsøk å slokke brannen med nærmeste slokkeutstyr. Hvis ikke: Lukk vinduer og dører. Forlat bygningen. RØMME Evakuere bygningen iht. evakueringsplan. Hver ansvarsperson tar på seg gul refleksvest (finnes i hvert lokale) og evakuerer sitt lokale. Samlingsplass: Plassen ved YPSILON - sjøsiden Bruk nærmeste rømningsvei. Rullestolbrukere evakueres uten rullestol. HJELPE Bistå ansvarlig personell. Instruksen er godkjent pr: 18/ mai 2011 Sign Hebert Garcia Side 13 av 44

14 Ulykke Hensikt Sørge for at alvorlige personskader og ulykker varsles på korrekt måte og at berørt personell blir riktig behandlet. Ansvar Alle med tilhørighet til bygget plikter å varsle om alvorlige personskader eller ulykker. Myndighet Alle med tilhørighet til bygget plikter å stanse forhold der det er overhengende fare for personskader eller ulykker. Beskrivelse Varsling av ulykke: Varsle ambulanse tlf. 113 Evt. Drammen legevakt: tlf Informere: Hvem ringer: Hvor ringer du fra: Hva har skjedd: Aksjonere: Gi om nødvendig førstehjelp. Dersom det er trenede førstehjelpere i nærheten, kontakt disse. Sikre ulykkesstedet. Varsle Politi tlf. 112 ved større personskade. Ulykkesrapport skal ALLTID fylles ut! Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Førstehjelpsutstyr finnes utenfor Union Scene Drift i 2. etg. eller i resepsjonen på Papirbredden. Instruksen er godkjent pr: 18/ mai 2011 Sign: Hebert Garcia. Side 14 av 44

15 Skader personell Hensikt Sørge for at alt personell med tilhørighet til bygget blir tatt hånd om ved skader. Sørge for rask og riktig behandling og varsling av skader på personell. Ansvar Alle med fast tilhørighet til bygget plikter å ta hånd om skadete personer og varsle riktig instans for videre behandling. Myndighet Beskrivelse Varsling av skade: Varsle vektertjenesten / informasjonsskranken tlf Evt. Drammen legevakt: tlf Informere: Hvem ringer: Hvor ringer du fra: Hva har skjedd: Aksjonere: Gi om nødvendig førstehjelp. Dersom det er trenede førstehjelpere i nærheten, kontakt disse. Sikre skadestedet dersom det er større skader hvor hendelsesforløpet er grunn for skaden. Skaderapport skal ALLTID fylles ut! Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Førstehjelpsutstyr befinner seg utenfor Union drifts kontor i 2. etg. eller i resepsjonen på Papirbredden. Instruksen er godkjent pr: 18 / mai Sign. Hebert Garcia. Side 15 av 44

16 Skader utstyr og materiell Hensikt Sørge for at alt utstyr og materiell med tilhørighet til bygget blir tatt hånd om ved skader. Sørge for rask og riktig varsling av skader slik at utstyret kan fjernes, repareres eller kastes. Ansvar Alle med fast tilhørighet til bygget plikter å ta hånd om skadet utstyr/ materiell og varsle riktig instans for videre behandling/ utbedring. Myndighet Beskrivelse Skadet utstyr skal umiddelbart håndteres slik at det ikke er til fare for personell. Hvis det er fare for at skade på utstyr/materiell kan føre til uønsket hendelse skal området rundt avsperres. Avviksmelding skal ALLTID fylles ut og leveres skriftlig til Papirbredden Eiendom for oppfølging av tiltak. Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Ved behov skal personlig verneutstyr benyttes hvis det er fare for skade på personell. Instruksen er godkjent pr: 18/ mai Sign. Hebert Garcia. Side 16 av 44

17 Håndtering av uønsket personell Hensikt Forebygge og hindre at uønsket personell oppholder seg i bygget enten til fare eller sjenanse for andre brukere av bygget. Ansvar Alle ansatte hos virksomhetens leietakere plikter å gi vektertjenesten beskjed om uønsket personell. Myndighet Kun godkjent vakt, vekter og Politi har myndighet til å fjerne uønsket personell Beskrivelse Uønsket personell defineres som personer som er til sjenanse eller fare for andre som befinner seg i bygget. Eksempler kan være rusede personer eller personer med truende adferd. Hvis slike personer påtreffes skal vektertjenesten tilkalles umiddelbart for håndtering av situasjonen. Tlf Dersom bygget er ubemannet skal vektertjenesten tilkalles via telefon: Vektertjenesten: Dersom vekteren trenger bistand skal Politi kontaktes: Politi 112 Uønsket personell skal i første omgang kun føres rolig bort fra bygget og forklares hvorfor de er uønsket. De skal og få forklart konsekvens ved å ikke følge pålegget om å holde seg ute (Politi). Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Ved fare for dråpesmitte o.l. skal personlig verneutstyr (hansker o.l.) benyttes. Dette finnes hos Union Rock i 1. etg. Instruksen er godkjent pr. 18/ mai 2011 Sign. Hebert Garcia. Side 17 av 44

18 Avviksrapportering Hensikt Sørge for at avvik og uønskede hendelser rapporteres skriftlig slik at forhold som vedrører virksomhetens HMS-arbeid kontinuerlig kvalitetssikres. Ansvar Alle som har fast tilhørighet til bygget plikter å melde fra om avvik på eget avviksskjema. Myndighet Beskrivelse Alle avvik skal rapporteres skriftlig på eget avviksskjema. Avvik kan være: Feil eller mangler på inventar / utstyr. Feil på tekniske innretninger. Uønskede forhold som er til fare. Mangler vedr. lys Gjentatte ganger at renhold, rydding og avfallshåndtering ikke fungerer. Avvik skal følges opp gjennom virksomhetens handlingsplan av den som har fått ansvar for dette. Avvikskjema finner du HER Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Instruksen er godkjent pr: 18/ mai 2011 Sign. Hebert Garcia. Side 18 av 44

19 HMS-håndtering utenom åpningstid Hensikt Sørge for at alle leietakere samt leietakernes personell er sikret med hensyn til uønskede hendelser. Sørge for at rapportering og evt. evakuering av bygningen skjer raskt og effektivt også utenom åpningstid. Ansvar Det pålegges hver enkelt leietaker å utnevne evakuerings- og ansvarspersonell for å håndtere uønskede situasjoner utenom åpningstid når normal vernetjeneste ikke er representert. Dette ansvaret skal dokumenteres skriftlig mellom begge parter og Papirbredden Eiendom skal ha kopi av denne avtalen. Myndighet Vektertjenesten samt utnevnt ansvarlig personell har myndighet til å gripe inn ved uønskede hendelser utenom åpningstid. Beskrivelse Ved uønskede hendelser som vedrører ulykke eller brann så skal vanlige instrukser benyttes. Utnevnt ansatt skal sørge for varsling samt evakuering. Forhold som vedrører feil eller mangler ifm. materiell og utstyr skal varsles via standard avviksskjema. Forhold som omfatter personell, materiell eller utstyr, men ikke er til fare for liv/helse, skal ved behov rapporteres til vektertjenesten først. Vektertjenesten varsler deretter riktig myndighet ved behov. Vektertjenesten: Politi : 112 Ambulanse : 113 Legevakt : Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Førstehjelpsutstyr befinner seg ved Union drifts kontor i 2. etg. Instruksen er godkjent pr: 18/ mai 2011 Sign. Hebert Garcia Side 19 av 44

20 Instruks for registrering av håndverkere * Hensikt Sørge for at alle håndverkere som skal utføre arbeider i bygget er registrert samt at de arbeidene som er registrert inn også er klarert. Ansvar Det pålegges hver enkelt leietaker å sørge for at huseier får beskjed om håndverksarbeid som skal utføres i bygget. Huseier skal sørge for at arbeidene vurderes ut i fra HMS før de igangsettes. Vektertjenesten har ansvar for registrering av håndverker samt evt. utstede adgangskort. Myndighet Vektertjenesten myndighet til å gripe inn dersom håndverkere ikke er klarert først. Beskrivelse Det skal alltid leveres en forhåndsmelding samt en Sikker jobb analyse (SJA) på jobben som skal utføres i forkant av utførelsen. Disse skal gjennomgås av brannvernleder eller dens stedfortreder og godkjennes før arbeidene kan igangsettes. Det skal også gis beskjed til resepsjonen om dette. Håndverker pålegges å benytte egne, bedriftsinterne retningslinjer for utførelse av arbeidet. Vektertjenesten skal ved registrering av håndverker kontrollere om SJA for arbeidene er godkjent før håndverkeren gis adgang til bygget. Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Iht. SJA levert av håndverker. Instruksen er godkjent pr: 18/mai Sign Hebert Garcia. *Innregistreres i informasjonsskranken på Papirbredden hos Securitas Side 20 av 44

21 Instruks for bruk av åpen ild og pyrotekniske virkemidler Hensikt Sørge for at alle arrangører og brukere av bygninger er varsomme ved bruk av åpen ild og pyrotekniske virkemidler slik at brann eller falsk alarm utløses. Ansvar Det pålegges alle leietakere å informere egne brukere om farer forbundet med dette. Det skal innhentes informasjon fra arrangør om hva som er tenkt brukt av virkemidler(stearinlys, røyk osv) ved konserter, utstillinger mv. Leietaker plikter å informere Papirbredden eiendom og Securitas om dette slik at tiltak kan iverksettes. Myndighet Eier, leietakere, vaktpersonell kan gripe inn og stanse bruk av ikke godkjent utstyr. Beskrivelse Det er ikke tillatt med stearinlys/ telys på Grønland 60, med unntak for Kafé og Hoved Scene skal det alltid benyttes selvslukkende lys. Ved bruk av røykanlegg på scene og lignende skal det alltid gis beskjed slik at røykvarslingsanlegget kan koples ut i det tidsrommet som er aktuelt. Dette for å unngå falsk alarm. BYGGET ER RØYKFRITT! Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Brannslokkeutstyr er plassert i bygget. Instruksen er godkjent pr: 18/ mai Sign. Hebert Garcia. Side 21 av 44

22 Hensikt Bruk av rusmidler Sørge for at servering av alkohol er innenfor skjenkebestemmelsene og at bruk av narkotiske stoffer ikke forekommer i bygget. Sørge for at røyking ikke forekommer inne i bygningen. Ansvar Både leietakere og brukere plikter å melde i fra om ulovlig bruk av rusmidler Myndighet Vaktpersonell, vektere og annet personell med særskilt ansvar har myndighet til å gripe inn og fjerne personer som er overstadig beruset eller som er ruset på andre rusmidler. Beskrivelse Rusmidler her er definert som: Alkohol Narkotiske stoffer Alle arrangører som skal servere alkohol plikter å holde seg innenfor gitte skjenkebestemmelser. Røyking skal ikke forekomme i bygget. Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Ved overstadig beruselse, overdose og lignende skal POLITI alltid kontaktes på tlf 112 Instruksen er godkjent pr: 18/ mai Sign. Hebert Garcia. Side 22 av 44

23 Instruks for eksamensvakter ved brannalarm Hensikt Brannalarm under eksamen kan i de fleste tilfeller føre til at parallelle eksamener ved andre høgskoler også må avlyses Ansvar Alle med tilhørighet til bygget plikter å varsle brann. Eksamensvakter har et særskilt ansvar for sine eksamenskandidater. Myndighet Alle med tilhørighet til bygget plikter å stanse forhold der det er overhengende fare for branntilløp. Brannvernleder har øverste myndighet i bygget. Beskrivelse Ved brannalarm når eksamen pågår skal en eksamensvakt bli igjen i eksamensrommet sammen med kandidatene. Eksamensvakt nr. 2 kontakter informasjonen i 1. etg. for nærmere beskjed. RØMME Evakuere bygningen iht. evakueringsplan. Hver ansvarlig etasjevakt evakuerer sitt lokale. Samlingsplass: Plassen foran Ypsilon bro. Bruk nærmeste rømningsvei. Rullestolbrukere evakueres uten rullestol. HJELPE Bistå ansvarlig personell. Instruksen er godkjent pr: 18/mai Sign. Hebert Garcia Side 23 av 44

24 Instruks for Hensikt Ansvar Myndighet Beskrivelse Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Instruksen er godkjent pr: / Sign Instruks for Side 24 av 44

25 Hensikt Ansvar Myndighet Beskrivelse Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Instruksen er godkjent pr: / Sign Side 25 av 44

26 Instruks for Hensikt Ansvar Myndighet Beskrivelse Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Instruksen er godkjent pr: / Sign Side 26 av 44

27 Instruks for Hensikt Ansvar Myndighet Beskrivelse Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Instruksen er godkjent pr: / Sign Side 27 av 44

28 TVD Tilsyn, vedlikehold og drift 6.1 Brann 6.2 Førstehjelp 6.3 Teknisk utstyr 6.4 Vernerunde 6.5 Avvik Side 28 av 44

29 Brann Nummer Beskrivelse Plassering Serviceansvarlig Kontrollert sist: Brannslanger Hele bygget totalt 19 stk Firesafe 1. Etg. 9 stk. Firesafe 2. Etg stk. Firesafe 3. Etg. 2 stk. samt 1 husbrannslange Firesafe 4. Etg. 1 stk. Firesafe Brannalarmanlegg Hele bygget Eltek Nødlys Hele bygget Unireg Sprinkleranlegg Hele bygget NVS Brannteppe Cafe og bar Firesafe Punktslokkeanlegg Cafe Firesafe Håndslokkere Hele bygget totalt 8 stk Firesafe 1. Etg. 4 stk. Firesafe 2. Etg. 4 stk. Firesafe Side 29 av 44

30 Førstehjelp Nummer Beskrivelse Plassering Serviceansvarlig Kontrollert sist: Førstehjelpskoffert På vegg utenfor Union Drift Union drift 2. etg Øvrig utstyr Hver enkelt leietaker Leietaker Leietakers ansvar Side 30 av 44

31 Teknisk utstyr Nummer Beskrivelse Plassering Serviceansvarlig Kontrollert sist: Varme- og kjøleanlegg Entra Drift Heiser Hele bygget Entra Drift Elektrisk anlegg Hele bygget Entra Drift Rør og sanitæranlegg Hele bygget Entra Drift IKT Entra Drift Automatiske døråpnere 1.etg. - Hovedinngang Entra Drift Låsanlegg Niscayah Side 31 av 44

32 Vernerundesjekkliste HMS-sikkerhetsdokument Vernerundereferanse: VR. Dato: Gjennomført av: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: A= Avvik X= Kontrollert og funnet OK 0=Ikke kontrollert Emne / sjekkpunkt A X 0 Belysning Er alle lysarmaturer komplette? Er plassbelysning tilstrekkelig og komplett? Er noen utsatt for sjenerende blending / reflekser? Annet: Brannslokkeutstyr Er slokkemidlene plassert iht. branntegning? Er slokkeutstyret lett tilgjengelig? Er slokkeutstyret merket? Er slokkeutstyret plombert? Er slokkemidlene kontrollert siste år? Er brannslokkeutstyrets dyser fri for fremmedlegemer? Er brannslanger fri for sprekkdannelser o.l. Annet: Førstehjelputstyr Tidsfrist for utbedring Merknader Side 32 av 44

33 Er det tilstrekkelig førstehjelpsutstyr tilgjengelig? Er førstehjelpsutstyret innenfor holdbarhetsdato? Er øyeskyllemidler innenfor holdbarhetsdato? Er båre lett tilgjengelig og komplett? Annet: Elektrisk anlegg Er det noen synlige feil, skader eller mangler med elektriske komponenter eller tilkoplet utstyr? Er det registrert overdreven bruk av løse skjøteledninger? Er sikringsskap/ tavlerom sjekket visuelt og kontrollert for varmgang? Annet: Ledelyssystem Er alle markeringslys hele? Fungerer alle markeringslys? Er alle ledelys montert? Annet: Brannkummer utvendig Er brannkummer fri for parkerte objekter? Er brannkummer tilgjengelig mht. snø? Annet: Rydding og renhold Er bygget generelt ryddig og rent? Fungerer sorteringsordningene for avfall? Er det gjort observasjoner som krever umiddelbare endringer i renholdsrutinene? Annet: Nødutganger Er nødutgangene merket? Er nødutgangene ryddige(fri for blokkeringer)? HMS-sikkerhetsdokument Side 33 av 44

34 Kan dører åpnes uten bruk av nøkkel? Fungerer dørmagneter der dette er montert? Er dørene tette i lukket posisjon og fri for skader? Annet: Kjemikalier / løsemidler Forefinnes HMS-datablader på kjemikalier og løsemidler for bruk i bygget? Er HMS-databladene oppbevart tilgjengelig for alle? Er det registret plager forbundet med bruk av kjemikalier / løsemidler? Er det oppdaget manglende bruk av verneutstyr ved bruk av kjemikalier / løsemidler? Annet: Garderobe og sanitæranlegg Er garderobeanlegg og sanitæranlegg i tilfredsstillende stand? Fungerer etterfyllingsrutinene for sanitærartikler? Annet: Temperatur og inneklima Er innetemperatur tilfredsstillende i forhold til årstiden? Er luftkvaliteten tilfredsstillende i forhold til årstiden? Fungerer spesialavtrekk tilfredsstillende det dette er montert? Annet: Utvendig Er uteområdet tilfredsstillende ryddig? Er det observert risikoprodukter på virksomhetens område (glass, sprøytespisser o.l.)? Er adkomstveier for brannvesen og ambulanse fri for hinder(parkerte biler o.l.)? HMS-sikkerhetsdokument Side 34 av 44

35 Annet: Andre forhold Avvik overført til handlingsplan for videre oppfølging: Dato Sign: Side 35 av 44

36 Fullmakt for vektertjenesten, Securitas Hensikt Sørge for at alle håndverkere som skal utføre arbeider i bygget er klarert, kan fremvise gyldig ID-kort og at arbeidene er sikkerhetsvurdert iht. gjeldende instrukser innarbeidet i Union Scenes sikkerhetsdokumentasjon. Ansvar Denne fullmakt er et verktøy som skal sikre at arbeider kan gjennomføres dersom brannvernleder eller varabrannnvernleder ikke er tilstede, eller har legitimert fravær. Myndighet SÅKALT HASTEFULLMAKT. Vektertjenesten har nødvendig myndighet til å gripe inn dersom håndverkere ikke er klarert først, eller at pålagte avtaler og instrukser ikke følges. Beskrivelse Det vises til vedlagte dokumentasjon: Branndokumentasjon, ansvarsfordeling side 38 Stillingsinstruks for brannvernleder side 39 Arbeidstillatelse for bygningsarbeider side 40 Instruks for bygningsarbeider side 41 Arbeidstillatelse for varme arbeider side 42 Instruks for varme arbeider side 43 Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Fullmaktsdokumentet er godkjent pr: / Sign Side 36 av 44

37 Vernetjenesten ansvar og organisering Navn Tilhørighet Ansvar ved evakuering Telefon Kirsten Heggelund Papirbredden Eiendom AS Overordnet ansvar Hebert Garcia Entra Eiendom Brannvernleder Overordnet ansvar Entra Eiendom Vara brannvernleder VAKT Securitas Bistå ved evakuering og lignende Navn Leietaker Ansvar ved evakuering Telefon 1 person Drammen kommune Kulturskolen, Black box 1 person Drammen kommune Masala 2 personer Drammen kommune/ Union Scene Drift Himmelrommet, Cafe, Hovedscene plan 1 og 2, Klubbscene, Rekvisita, Kunstnerleilighet, Øvingsrom ekskl. Victoria, Multisaler, lager ved kjøkken, Union rock, Møterom plan 3 1 person Drammen kommune Victoria 1 person Drammen kommune Kulturadministrasjonen, Musikkorpsforbundet, Musikkrådet, N Buskerud Teaterverksted, Drammen kommune personal 1 person Union Scene Drift Møterom 2. etg, Fellesarealer 1 person Kunstnersenteret Kunstnersenteret 1 person Brageteateret Brageteateret, 1 person Statens vegvesen Egne lokaler 1 person Utleielokaler plan 4 Side 37 av 44

38 Stillingsinstruks for brannvernleder Kunnskaper: Du skal kjenne til de aktuelle lover og forskrifter og holde deg orientert om endringer og revisjoner i disse. Du skal ha nødvendige kunnskaper om brannsikkerhet og brannslokking, inkludert brannvesenets muligheter og begrensninger. Organisatoriske tiltak og instrukser Du skal påse at virksomheten tilrettelegges slik at brann unngås. Du skal sørge for at brannvernorganisasjonen alltid er operativ og tilpasset bruken. Du skal holde bedriftens instrukser oppdatert. Du skal alltid ha full oversikt over brannfarlige områder/produkter o.l. Opplæring og brannøvelser Du skal påse at alle medarbeidere kjenner hovedinnholdet i branninstruksen og at de vet hvor rømningsveier og brannslokkingsutstyr er plassert. Du skal jevnlig avholde brannøvelser i bygget. Tekniske installasjoner Du må kjenne bygningen, nøkkelsystemet, teknisk utstyr etc. Du har ansvar for å utføre rutinemessig ettersyn og eksterne kontroller i henhold til kontrollskjema. Avviksbehandling Du skal registrere alle avvik, rapportere til eier og iverksette tiltak for å lukke disse. Unormal eller sterkt varierende risiko: Ved unormal risiko i bygget f.eks. ved utkobling av brannalarmanlegget, skal du sørge for at nødvendige tiltak er iverksatt. Du skal sikre at utførende har mottatt, forstått og fylt ut gjeldende instruks for unormal risiko, herunder varme arbeider og bygningsmessige arbeider. Du skal kontakte brannvesenet ved arrangementer for evt. behov for ekstra tiltak mht. brannvern under arrangementet. Ved brann Sjekk at evakuering er startet dersom forsøk på å slokke brannen ikke straks lykkes. Sjekk at brannvesenet er varslet på tlf 110. Sørg for at evakuerte personer ikke går inn igjen i bygningen. Foreta opptelling av evakuerte personer på møteplass. Sørg for at brannvesenet møtes og informeres. Eier: Kirsten Heggelund Brannvernleder: Hebert Garcia Side 38 av 44

39 Dato Navn Dato Navn Side 39 av 44

40 Arbeidstillatelse for bygningsarbeider Arbeidstillatelsen gjelder for alle arbeider som berører branntekniske konstruksjoner. Branntekniske konstruksjoner skal verifiseres mot branntegningene: brannklassifiserte vegger og etasjeskillere brannklassifiserte dører og luker brannklassifisert himling nye gjennomføringer vindu tilrettelagt for rømning Utfylt arbeidstillatelse skal oppbevares av den utførende. Tillatelsen leveres tilbake til ansvarshavende når arbeidet inklusiv etterkontroll er avsluttet. Instruksens punkt 1-6 skal være oppfylt før igangsetting av arbeidene: Utførende firma: Arbeidssted i bygningen (etasje/område): Arbeidets art: Gjelder fra kl/dato: Utløper kl/dato: Brannvernleder (sign): Fylles ut av brannvernleder etter avsluttet arbeid: Utkoblet brannalarmanlegg eller slokkeanlegg er koblet inn etter arbeidet. Arbeidsstedet er kontrollert etter avsluttet arbeid. Brannvernleder (sign.): Side 40 av 44

41 Instruks for bygningsarbeider ARBEIDSINSTRUKS Brannvernleder: Utførende: skal ivareta at denne instruks benyttes og gjennomføres. skal rette seg etter denne instruks, samt de pålegg han/hun får av brannvernleder. 1. Konstruksjonens brannmotstand er kontrollert Gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjon skal brannsikres slik at disse ikke svekker konstruksjonens brannmotstand. Samme forhold gjelder for skifting av dører, luker og lignende. 2. Dører Branntekniske dører skal ikke være sperret i åpen stilling. 3. Slokkeutstyr Egnet slokkeutstyr skal være på plass ved arbeidsstedet. 4. Brannalarmanlegg Dersom arbeidets art kan medføre aktivisering av uønsket brannalarm, skal deler av brannalarmanlegget kobles ut. Utkobling av brannalarmanlegget må meldes til brannvernleder, og begrenses til kortest mulig tidsperiode. Ved lengre pauser i arbeidet skal anlegget gjeninnkobles. 5. Slokkeanlegg Ved arbeider i områder med slokkeanlegg skal tiltak iverksettes for å forhindre utløsning. Arbeid på selve slokkeanlegget skal kun utføres av autorisert firma. 6. Arbeid over flere dager Det skal benyttes midlertidige tettesystem etter endt arbeidsdag. Dersom dette ikke er mulig skal det innføres skjerpet kontroll/vaktordning med det berørte området. Side 41 av 44

42 Arbeidstillatelse for varme arbeider Arbeidstillatelsen gjelder for alle varme arbeider: Sveising, skjæring, lodding. Taktekking med åpen flamme eller varmluftsverktøy. Annen bruk av åpen ild eller varme verktøy. Utfylt arbeidstillatelse skal oppbevares av den utførende. Tillatelsen leveres tilbake til ansvarshavende når arbeidet inklusiv etterkontroll er avsluttet. Instruksens punkt 1-12 skal være oppfylt før igangsetting av arbeidene: Utførende firma: Arbeidssted i bygningen (etasje/område): Arbeidets art: Gjelder fra kl/dato: Utløper kl/dato: Brannvernleder (sign): Fylles ut av brannvernleder etter avsluttet arbeid: Utkoblet brannalarmanlegg eller slokkeanlegg er koblet inn etter arbeidet. Arbeidsstedet er kontrollert i minst en time etter avsluttet arbeid. Brannvakt har vært tilstede. Brannvernleder (sign): Side 42 av 44

43 Instruks for varme arbeider ARBEIDSINSTRUKS FOR VARME ARBEIDER Brannvernleder: Utførende: Brannvakt: Skal ivareta at denne instruks benyttes og gjennomføres. Skal rette seg etter denne instruks, samt de pålegg han/hun får av brannvernleder. Utførende skal være utstedt med sikkerhetssertifikat. Skal være tilstede når varme arbeider utføres og varme kan nå brennbart materiale ved stråling, gnister eller lignende. Han skal ha slokningsutstyr klar til øyeblikkelig innsats og være øvet i bruken av det. 1 Arbeidsstedet skal være ryddet og rengjort 2 To rømningsveier skal være tilgjengelige og fri for blokkeringer 3 Slokkeutstyr Egnet slokkeutstyr skal være tilstede. 4 Skjulte rom skal være kontrollert og sikret i forkant av arbeidet Sjekk eventuelt tegninger. 5 Tildekking av brennbart materiale/konstruksjoner Brennbart materiale i nærheten av arbeidsstedet skal fjernes eller tildekkes/skjermes, med våt presenning eller annen tilstrekkelig beskyttelse. 6 Åpninger, gjennomføringer og lignende Skal være tettet med steinull eller annet ubrennbart materiale. 7 Brannalarmanlegg Dersom arbeidets art kan medføre aktivisering av uønsket brannalarm, skal deler av brannalarmanlegget kobles ut. Slik utkobling må meldes til brannvernleder. Utkoblingen av detektorer i arbeidets berørte arealer må begrenses til kortest mulig tidsperiode. Ved lengre pauser i arbeidet skal anlegget gjeninnkobles. 8 Slokkeanlegg Ved arbeider i områder med slokkeanlegg skal tiltak iverksettes for å forhindre utløsning. Arbeid på selve slokkeanlegget skal kun utføres av autorisert firma. 9 Arbeidsstedet skal fuktes, og det skal treffes tiltak for å fukte under arbeidet 10 Utstyret skal sjekkes Side 43 av 44

44 Gassflaskenes ventiler, slanger og klemmer skal sjekkes og gassflaskene kal stå oppreist. De skal være plassert slik at de lett kan fjernes i branntilfelle. 11 Gassbeholdere skal sikres mot velting og varmestråling 12 Jording av elektrisk utstyr og arbeidsstykke skal være tilfredsstillende Side 44 av 44

HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK

HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK et hus for og med mennesker Avvikskjema finner du HER Revidert 25.4.2012 Side 1 av 47 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan...

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget....3 1.3 Brannverntekniske opplysninger om bygget....3 1.4 Etasjenes

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER Innholdsfortegnelse Systembeskrivelse for IMB Maskiner... 3 HMS-organisering... 3 HMS-mål... 4 Risiko... 4 Arbeidsmiljøkartlegginger... 4 Registrering av forbedringsforslag/avvik...

Detaljer

Dokumentasjon av sikkerhet

Dokumentasjon av sikkerhet Dokumentasjon av sikkerhet Ajourført i henhold til ny Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26.06.2002 1 Generelt Adresse, gnr/bnr/fnr/snr Brannvernleder Eier(e), brukere Antall ansatte, sengerom,

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Informasjon til LyngGårdens leietakere

Informasjon til LyngGårdens leietakere Informasjon til LyngGårdens leietakere Åsveien 3, Postboks 486, 1401 Ski. Tlf: 64 85 06 10 E-post: post@lyngeiendom.no www,lyngeiendom.no Innholdsfortegnelse EIENDOMSINFORMASJON... 4 NØKKELSYSTEM... 5

Detaljer

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011.

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011. Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet for Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20 Dokument opprettet 27.09.2011 Rev. Utgivelsesdato Beskrivelse Laget av Sjekket av Godkjent av. Side

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag

Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag Oppdatert: 7 februar, Side 1 of 20 Innholdsfortegnelse 1 BOLIGSELSKAPET...4 1.1 Mål... 4 1.2 Fakta om... 4 1.3 Ansvar... 4 1.4 Styrende dokumenter... 4 1.5

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID. Mariknotten AS. Næringsbygg på tot. 4600 m 2

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID. Mariknotten AS. Næringsbygg på tot. 4600 m 2 ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID Mariknotten AS Næringsbygg på tot. 4600 m 2 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke HMS-håndbok i Caverion Norge AS HMS-håndbok Caverion Norge AS Revidert av: Sissel O. Fagerland Utgave 1 - oktober 2014 Trykt i Norge 2014. 2 HMS

Detaljer

Generelle instrukser 6

Generelle instrukser 6 Generelle instrukser 6 BRANNVERN VED STUDENTERSAMFUNDET I TRONDHJEM Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig. Dette ansvaret er ved Studentersamfundet delegert

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Bergen kommunale bygg (BKB) Fagavdeling barnehage og skole 8.-10. september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Utarbeidet av: Bjørn Vidar Johansen Roald Myren

Utarbeidet av: Bjørn Vidar Johansen Roald Myren Utarbeidet av: Bjørn Vidar Johansen Roald Myren Haugesund 2001 SAMMENDRAG Denne prosjektoppgaven ved Høgskolen Stord/Haugesund omhandler gjennomføring av en brannteknisk vurdering og anbefalning, samt

Detaljer

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Veiledning Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Forsidefoto: Scanpix Innhold 1 Bakgrunn...................................................................................

Detaljer