I retning av en bærekraftig HMS-kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I retning av en bærekraftig HMS-kultur"

Transkript

1 I retning av en bærekraftig HMS-kultur Om grensehåndtering og HMS Artikkel 2 Oslo, mars 2003 Siri Berthinussen Ragnhild Nissen- Lie Sigtona Halrynjo Yngve Lindvig Helene Aarseth

2 INNHOLD 1. Innledning Grensehåndtering og HMS Skille mellom øyeblikk, prosess og struktur Grensehåndtering av forholdet mellom økonomi og HMS Grensehåndtering av teknisk-organisatoriske og psykososiale forhold Grensehåndtering i forholdet mellom arbeidsliv og livet forøvrig Forskyvning fra individuell grensehåndtering til bærekraftig HMS-kultur

3 1. Innledning Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel startet for 30 år siden og har vært en viktig bidragsyter til verdiskaping i det norske samfunnet. Petroleumsnæringen og dens arbeidstakerorganisasjoner var på 80- og 90-tallet i forkant når det gjelder å ivareta hensynet til helse, miljø og sikkerhet. Forbedringen innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) i petroleumsvirksomheten har imidlertid på flere områder stanset opp de senere årene, og på enkelte områder har risikonivået vært økende (OD-rapport Utvikling i risikonivå norsk sokkel 2000 ). Det blir pekt på at en av årsakene til den negative trenden er de omfattende endringsprosessene som ble gjennomført på 90-tallet. Økt press på lønnsomhet med påfølgende teknologiske, operasjonelle og organisatoriske effektiviseringstiltak ble iverksatt uten at næringen hadde tilstrekkelig fokus på konsekvensene for helse, miljø og sikkerhet (St. meld. 7, , punkt 1.4). HMS-regelverket fra 2001 synliggjør en forventning om at petroleumsnæringen utfordrer etablerte forestillinger og utvikler en ny og helhetlig virkelighetsforståelse, og at den dermed tar et kulturløft for å motvirke den negative trenden som har utviklet seg. Denne artikkelen bygger på funn fra analyse av empiriske data fra spørreundersøkelser og intervjuer gjennomført i flere oljeselskaper/organisasjoner, samt at den bygger på ulike teorier (jf. rapporten I retning av en bærekraftig HMS-kultur. Drøfting av forutsetninger for utvikling av en bærekraftig HMS-kultur. Et bidrag til en utvidet HMS-forståelse 1 ). Undersøkelsen er en eksplorerende studie av hvordan ansatte og ledere i petroleumsindustrien opplever sin arbeidshverdag. Vi har vært ute etter å belyse forhold som har betydning for arbeidstakernes psykiske og fysiske helse, opplevelse av arbeidsmiljø, håndtering av sikkerhet og hensyn til ytre miljø. I undersøkelsen søker vi å gripe og sette ord på bestemte sosiale strukturer og dilemmaer som forhåpentligvis kan inspirere til en utvidet forståelse av og nye tilnærminger til aktuelle HMSutfordringer i petroleumsindustrien. Denne artikkelen fokuserer på ulike former for grensehåndtering. 1 "I retning av en bærekraftig HMS-kultur. Drøftning av forutsetninger for utvikling av en bærekraftig HMS-kultur. Et bidrag til en utvidet HMS-forståelse", av Siri Berthinussen, Ragnhild Nissen-Lie, Sigtona Halrynjo, Yngve Lindvig og Helene Aarseth, LÆRINGSlaben 2003, er foreløpig klausulbelagt. 2

4 2. Grensehåndtering og HMS Alle vi har møtt i petroleumsindustrien i forbindelse med denne studien har vært klare på at sikkerheten kommer først og at helse, arbeidsmiljø og ytre miljø er sentrale verdier å ivareta. På tross av dette får vi sterke signaler fra gulvet om at sikkerheten er truet. OD rapporterer at forbedringen innen helse, miljø og sikkerhet har stoppet opp og at risikonivået på enkelte områder har vært økende. I tillegg øker omfanget av belastningslidelser og psykiske lidelser, og organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer utgjør nå den største utfordring for industrien. Dette kan få store menneskelige og samfunnsmessige konsekvenser. Vårt inntrykk er at petroleumsindustrien har høy bevissthet på at helse, miljø og sikkerhet kommer først, men dersom en ønsker å utvikle en bærekraftig HMS-kultur, er det avgjørende å ha høy bevissthet om ulike dilemmaer der HMS settes på prøve. Vi har her forsøkt å synliggjøre hvilke sosiale strukturer og prosesser som ligger til grunn for øyeblikksrapporter som sier at jo da, det er klart at sikkerheten er viktigst bare du blir ferdig til klokka elleve. Grensehåndteringsdilemmaer oppstår i mer eller mindre pressede øyeblikk, der sjansen for at noe kan gå galt ofte er til stede. Dersom noe går galt, analyserer en gjerne øyeblikket ned til den minste detalj. Dette kan gi viktig og nødvendig informasjon og avdekke kritiske mangler og uoppfylte prosedyrer. Men like viktig som øyeblikksanalysen, er analyse av prosesser og de sosiale strukturer som inngår i den kulturen som øyeblikksdilemmaene uttrykker Skille mellom øyeblikk, prosess og struktur En viktig kilde til vår forståelse av bærekraftig HMS-kultur er skillet mellom øyeblikk, prosess og struktur (Dale 1999). I følge Dale består gjerne en konkret hendelse av en rekke handlinger satt sammen av øyeblikk. Disse øyeblikkene inngår i prosesser som igjen er en del av strukturer. Øyeblikk kan inneholde hendelser eller tanker som er til stede i en meget kort periode og som ikke nødvendigvis er planlagt. Øyeblikkene er ofte lette å definere og lett synlige. Prosesser er derimot planlagte eller tilfeldige handlinger som varer i en viss tid, for så å opphøre. Prosessene er ikke så lette å beskrive som øyeblikkene, og de er ofte påvirket av mange og uoversiktlige faktorer. Strukturer er mønstre som vi kanskje ikke klarer å bryte, og som kan komme til å styre oss hele 3

5 tiden. Disse er ofte vanskelige å se og kan være ubevisste for oss. Den følgende hendelsen kan illustrere kraften disse begrepene har i drøftinger av en bærekraftig HMS-kultur: Containerskipet har kommet fram til riggen der en mengde utstyr skal losses av. Skipperen holder skipet tett inntil riggen slik at kranføreren og det øvrige mannskapet skal få en grei jobb med å flytte lasten. Det konkrete øyeblikket kan derfor være når festestroppene blir festet rundt lasten eller når skipperen legger til. Prosessen kan illustreres gjennom alle de prosedyrene som skal følges i en slik operasjon. Det finnes ikke minst regler som regulerer alle sidene ved prosessen. I det kranføreren skal gi en beskjed til skipperen, er det samtidig en blant mannskapet om bord som spør skipperen om noe. Kranføreren tar mumlingen han hører i andre enden for et ja, og setter i gang løftet. Skipperen ser dette og skvetter til idet en stor bølge slår inn fra siden, skipet smeller inn i riggen og en av medarbeiderne faller overbord. Ut fra drøftingen av bærekraftbegrepet må en hendelse med et slikt utfall klart betegnes som ikke bærekraftig. I analysen av hendelsen kan vi skille mellom øyeblikkene (illustrert gjennom alle de korte hendelsene som arbeidet består av), prosessen (illustrert ved planleggingen og gjennomføringen av arbeidet) og strukturen (illustrert ved kulturuttrykk, vaner og holdninger som er opparbeidet ved fabrikken gjennom mange år). I et øyeblikksperspektiv er det lett å peke på handlinger som er mindre bærekraftige: Skipperen var kanskje ikke konsentrert, personen som falt overbord oppholdt seg kanskje ikke på rett sted, og heisføreren burde kanskje vært mer oppmerksom, slik at han ventet med å løfte lasten til han fikk en klar tilbakemelding. I et prosessperspektiv er det kanskje litt vanskeligere å peke på fenomener som er mindre bærekraftige. Arbeidet var kanskje for dårlig planlagt, medarbeiderne hadde for liten tid til å gjøre alt arbeidet, og de tekniske sidene, som kommunikasjonsutstyret, plassering og rutinene for hvor på skipet det var lov å gå under heisoperasjoner, var for dårlige. I et strukturperspektiv er det kanskje enda vanskeligere å peke på lite bærekraftige fenomener. Ut fra strukturperspektivet er det grunn til å spørre seg: Hva slags kultur og holdninger ligger til grunn for at mannskapet avbryter skipperen i en potensielt farlig situasjon? Hvorfor utførte kranføreren løftet uten å få klar tilbakemelding om at alt var klart. For å analysere disse spørsmålene må vi forstå hvilke dilemmaer operatørene må håndtere i øyeblikket, hvilke prosesser de inngår i og hvilke strukturer de er et uttrykk for Grensehåndtering av forholdet mellom økonomi og HMS En avgjørende grensestruktur som de ansatte måtte takle i et svært presset øyeblikk, er grensen mellom tidspress og økonomi på den siden, og krav til forsvarlig håndtering av egen og andres sikkerhet på den andre siden. Denne grensehåndteringen av forholdet mellom tid/økonomi og sikkerhet/ansvarlig praksis er svært avgjørende for petroleumsindustrien som helhet. 4

6 ØKONOMI H M S Figur 2-1: Økonomi/resultater versus HMS Figuren ovenfor viser til den avgjørende grensehåndteringen mellom tidspress og økonomi på den ene siden og krav til forsvarlig HMS-praksis på den andre. Håndtering av ulike dilemmaer knyttet til tid/økonomi og sikkerhet/ansvarlig HMS-praksis er svært avgjørende for petroleumsindustrien som helhet. Den store trekanten illustrerer hvordan tids- og økonomistyring som dominerende logikk er bygget inn i organisasjonsstrukturens mange ledd. HMS-prosedyrer er nedfelt, som motvekt til resultat- og økonomipresset, gjennom en mengde prosedyrer og regelverk for forsvarlig HMS-praksis i ulike operasjoner og situasjoner. Men selve håndteringen av dilemmaet er i det avgjørende øyeblikk personliggjort, noe som vil si at det i stor grad er den enkeltes ansvar å vurdere når grensen er nådd, og stoppe før den overskrides. Hver eneste dag møter en grensehåndteringen i forhold til tid/økonomi og forsvarlig HMS-praksis, og av og til får håndteringen store konsekvenser for den enkelte, organisasjonen, samfunn og miljø. Medarbeiderne i petroleumsindustrien etterlyser i sterk grad en tematisering av ledernes håndtering av dilemmaet økonomi/forsvarlig HMS-praksis med fokus på langsiktighet og troverdighet. Vi fikk blant annet høre om hvor hardt presset fra land kunne oppleves av de som jobber på plattformen, for eksempel når det gjelder å foreta reparasjoner uten driftsstans, da en driftsstans får store konsekvenser for økonomi og resultater. Som mottiltak mot et for ensidig fokus på økonomi og resultater har en i flere oljeselskaper valgt å fokusere på hvert enkelt individs ansvar for HMS. Et slikt individfokus kan se ut til å fungere positivt i et øyeblikksperspektiv, og vil kunne lede til positive prosesser, der sikkerheten settes foran tidspress og økonomi gjennom for eksempel operatørenes økte bevissthet på betydningen av 5

7 å si nei. Individuell grensehåndtering, der den enkelte operatørs eller leders evne til å si nei er den bærende strukturen i en organisasjons sikkerhetskultur, kan fort utvikle seg i retning av en syndebukk-kultur. Vi får en organisatorisk løsning på dilemmaet økonomi/tidspress og forsvarlig HMS-praksis som kan resultere i en tydeliggjøring av det individualiserte ansvar for grensehåndtering i forhold til en forsvarlig HMS-praksis på den ene siden, og et økende resultatog økonomipress på den andre siden. Denne grensehåndteringen vil alltid innebære et element av individuelt ansvar. Tiltak som styrker den individuelle grensehåndteringskompetansen, kan være skritt i retning av en bærekraftig HMSkultur, dersom den ikke samtidig er et uttrykk for organisatorisk ansvarsfraskrivelse. Framstår den individuelle grensehåndtering av forsvarlig HMS-praksis i møtet med resultatspresset som ytre og utenforstående mottiltak, eller framstår det som en integrert struktur i organisasjonen? 2.3. Grensehåndtering av teknisk-organisatoriske og psykososiale forhold En annen utfordrende grensehåndtering som går igjen i undersøkelsen vår, er grensehåndteringen i forholdet mellom en organisatorisk forståelse av HMS-dilemmaene, det vil si en uttalt og rasjonalistisk forståelse, og en psykososial forståelse av HMS-dilemmaene, det vil si en forståelse som er følelsesrelatert og vanskeligere å snakke om. Petroleumsindustrien har kultur for å tematisere og håndtere rasjonelle faktorer (teknisk-organisatorisk forståelse) som ny teknologi, omorganisering og prosedyrer og regelverk, mens det relasjonelle og følelsesmessige i større grad blir unngått, kanskje fordi en i noen grad mangler språk og kompetanse til å tematisere dette. Grensehåndteringen av disse psykososiale dilemmaene, som ofte ligger bak de uløselige organisatoriske problemene, utgjør en særlig utfordring for mellomlederne. 6

8 Rasjonell tilnærming: ORGANISATORISKE FORHOLD PSYKOSOSIALE FORHOLD Figur 2-2: Rasjonell tilnærming til psykososiale forhold, der psykososiale forhold søkes utdefinert fra organisasjonens dagsorden. Figur 2-2 viser hvordan en typisk rasjonell måte å håndtere dilemmaer på vil kunne bidra til å utdefinere psykososiale faktorer som utenforliggende eller irrelevante. Motsatsen til det rasjonelle og håndterbare kan fort bli noe irrasjonelt og uhåndterlig, og dermed ikke satt på agendaen. En variant av denne utdefineringen er en oversetting av psykososiale forhold til et rasjonelle og ufarlige teknisk-organisatoriske utfordringer. Denne grensehåndteringen utgjør en særlig utfordring for grupper av mellomlederne. Organisatoriske forhold refererer som sagt til hvordan arbeidet og virksomheten faktisk er organisert og hvordan arbeidet er lagt til rette. I offshoresammenheng handler det blant annet om forhold som ny teknologi, omorganisering, stort fokus på økonomi, prosedyrer og regelverk og motstridende beskjeder. Slike organisatoriske forhold blir lett gjengangere som ofte forblir uløst, til tross for høyt fokus og stadige omorganiseringer. En alternativ grensehåndtering (se neste figur) på slike uløselige organisatoriske problemene fordrer kompetanse til å se og håndtere de følelsesmessige relasjonene som kan ligge bak de rasjonelt tematiserte organisatoriske problemene, som for eksempel prosedyrer og regelverk. 7

9 I intervjuene nevnte mange mellomledere utfordringer knyttet til oppfølging av medarbeidere. Samtidig var det flere av de som jobbet i drift som fortalte om irriterende overvåking fra sjefens side. Det ledere selv kan betrakte som rasjonelt begrunnet og organisatorisk nødvendig oppfølging av de ansatte i arbeidet, kan lett oppfattes som overvåking av enkeltindivider, noe som leder til frustrasjon. Overvåking medfører gjerne en følelse av mistillit som gjør det vanskelig å håndtere ledernes oppfølging som noe rasjonelt nødvendig. Med andre ord kan en insistering på det rasjonelle og teknisk-organisatoriske, med en utdefinering av de psykososiale dilemmaene i situasjonen, skape mistillit. Relasjoner preget av mistillit kan føre til at den ene part forsøker å unndra seg et samarbeid som oppleves som preget av utilbørlig overvåking, noe som bidrar til å skape et dårlig klima for utøvelsen av en forsvarlig HMS-praksis. I studien fant vi også ut at organisatoriske stressfaktorer som tidspress, arbeidsmengde, økonomifokus, omorganisering, motstridende beskjeder og prosedyrer og regelverk dominerer offshore, mens de relasjonelle og psykososiale stressfaktorene dominerer blant de som arbeider på land. Vi tolker situasjonen slik at det eksisterer sterke reelle organisatoriske utfordringer offshore, og i mindre grad på land. Samtidig kan denne fordelingen også uttrykke manglende tematisering av psykososiale forhold i offshorekulturen, med enkelte forpleiningsavdelinger som interessante unntak. Det er også mulig at lederne i petroleumsindustrien utgjør en privilegert gruppe med stor grad av autonomi og ressursrealisering. Men samtidig kan fordelingen være et uttrykk for at det i offshorekulturen er vanskelig å gi uttrykk for at en ikke mestrer psykososiale forhold. Integrering av rasjonelle og relasjonelle aspekter: ORGANISATORISKE FORHOLD PSYKOSOSIALE FORHOLD Figur 2-3:Alternativ tilnærming der psykososiale og teknisk-organisatoriske forhold ses i sammenheng. 8

10 Figuren illustrerer en form for alternativ grensehåndtering der organisatoriske og psykososiale forhold sees i sammenheng. Så lenge mennesker er involvert i en situasjon, er psykososiale dilemmaer tilstede, selv om mange ønsker å utelukkende forholde seg til et teknisk-rasjonelt problem. En slik alternativ grensehåndtering innebærer at en ikke forsøker å utdefinere de følelsesmessige og relasjonelle dilemmaer som oppstår i ulike situasjoner, prosesser og sosiale strukturer, men at en utvikler og integrerer psykososial kompetanse i organisasjonen, som en del av en bærekraftig HMS-praksis Grensehåndtering i forholdet mellom arbeidsliv og livet forøvrig Det tredje sentrale området der det oppstår dilemmaer, er i forholdet mellom arbeidslivet og livet forøvrig. For de offshoreansatte er utfordringene knyttet til denne grensehåndteringen annerledes enn for dem som jobber normalarbeidsdag på land. Arbeidstiden er skarpt atskilt fra livet forøvrig, og mange snakker om å være av eller på. Samtidig er offshorearbeideren på en måte litt hjemme når han eller hun er på jobb, og har på grunn av de lange hjemmeperiodene større rom for å realisere ressurser utenfor jobben enn det mange arbeidstakere på land har. Dette innebærer at grensehåndteringen mellom arbeidslivet og livet ellers kan være mer problematisk enn for andre arbeidstakere, samtidig som at det åpnes nye mulighetsrom. Blant annet kan manglende mulighet til restituering hjemme etter endt arbeidsdag, stille andre krav til arbeidsfellesskapets evne til å håndtere menneskelige behov og mellommenneskelige relasjoner. Her har vi tatt opp dilemmaer knyttet til behovet for å verne om det personlige og behovet for å håndtere psykososiale dilemmaer i fellesskap. I vår undersøkelse fant vi blant annet ut at offshorearbeiderne utviklet kulturer som ivaretok behov for tilhørighet og fellesskap, men som samtidig kunne bygge på ekskludering av enkelte psykososiale forhold. Dersom det ikke finnes rom for å håndtere disse dilemmaene, kan løsningen for noen raskt bli en sovetablett. Dette kan være uproblematisk i et øyeblikksperspektiv, men dersom den manglende håndteringen av psykososiale problemer blir en struktur og etableres i kulturen, kan det få uheldige konsekvenser for HMS-tilstanden. Vi fant også ut at offshorearbeideren ofte opplever at det kan være vanskelig å være mentalt tilstede i to systemer samtidig, og at problemene med å være fraværende i lengre perioder tilspisses 9

11 hvis det oppstår problemer på hjemmebane. Samtidig kan de lange hjemmeperiodene gi gode betingelser for livet utenfor jobben. ARBEIDSLIV HJEMMELIV Figur 2-4: Arbeidsliv versus hjemmeliv Figuren over illustrerer en situasjon der arbeidslivet og livet forøvrig er så atskilt at en rekke behov, kompetanser og erfaringer utskilles fra arbeidslivet og plasseres i og defineres som tilhørende hjemmelivet. Denne utdefineringen fører til en individualisering av dilemmaer som kanskje like mye er en del av kulturen, og at utfordringer som egentlig er knyttet til relasjonelle og psykososiale forhold, håndteres som tekniske og organisatoriske problemer. Denne utdefineringen kan også se ut til å stenge for inkludering av erfaringer og kompetanse på tvers av arbeidsliv og hjemmeliv, noe som kan ha betydning for den enkeltes håndtering av grensene mellom livsområdene. Det er imidlertid særlig på ledernivå at vi mener å se at spørsmålet om inkludering av erfaringer og kompetanse på tvers av hjemmeliv og jobbliv, tydeliggjøres som en viktig strategisk utfordring for petroleumsindustrien, og ikke først og fremst for den enkelte arbeidstaker eller familie. Vi har argumentert for at petroleumsindustrien må arbeide mot en situasjon som kan illustreres ved hjelp av følgende figur: 10

12 ARBEIDSLIV HJEMMELIV Figur 2-5: Arbeidsliv og hjemmeliv Poenget er ikke at arbeidslivet og hjemmelivet skal gå helt over i hverandre, men at erfaringer og kompetanse fra ett livsområde kan tematiseres på en måte som gjør erfaringene gyldige i andre livsområder. Dermed kan det bli mulig å håndtere behov der de oppstår, framfor å utdefinere dem til et område utenfor arbeidsorganisasjonen, og det kan bli mulig å åpne for overføring av erfaringer og kompetanse på tvers av livsområdene Forskyvning fra individuell grensehåndtering til bærekraftig HMSkultur En utvidet HMS-forståelse inkluderer både tekniske, organisatoriske og psykososiale aspekter. Selv om disse tre aspektene alltid vil innebære individuelle håndteringer, må de også håndteres organisatorisk. Hvis dette skal være mulig, må petroleumsindustrien arbeide for å se de ulike HMS-dilemmaer og konsekvensene av dem i et øyeblikksperspektiv, et prosessperspektiv og et strukturperspektiv. Et sentralt poeng i dette arbeidet er å se og ta i bruk mangfoldet på alle områder, både i organisasjonen og i livet utenfor. En kan for eksempel ikke håndtere HMSdilemmaer uten en tematisert forståelse av relasjonen mellom arbeidslivet og livet for øvrig. Organisasjoner som arbeider med disse perspektivene vil kunne utvikle en bærekraftig HMSkultur, her definert som en kultur som bidrar til forbedring i kvaliteten på helse, miljø og sikkerhet, ved at en håndterer dilemmaer på en måte som ikke reduserer samfunnets, organisasjonens eller individenes fremtidige muligheter til å ta i bruk mangfold. 11

13 En bærekraftig HMS-kultur fordrer kompetanse på å tematisere dilemmaer på måter som åpner opp for innlevelse for alle involverte parter. I hvilken grad har petroleumsindustrien mulighet til å håndterer dilemmaer på en slik måte? Hva er tematisert og hva er ikke tematisert? Dilemmaet knyttet til økonomi/resultat og HMS tematiseres i øyeblikk og i prosesser. Gjennom et tydeligere individfokus på HMS, har en også en mulighet til å internalisere dette dilemmaet som en grunnleggende struktur som organisasjonen kan håndtere på alle nivå. Det viktigste dilemmaet i denne sammenheng er at håndteringen av grensen mellom økonomi og HMS i siste instans overlates til enkeltindividet. I enkelte situasjoner, også i øyeblikk, har vi sett at medarbeidere i petroleumsindustrien tematiserer dilemmaet knyttet til organisatoriske og psykososiale forhold, blant annet i form av sterke ønsker om en mer lyttende, inkluderende og omsorgsfull ledelse, men at dette ikke er en del av overordnede prosesser i industrien. Tematiseringen av og kompetansen til å håndtere dette dilemmaet er mer eller mindre fraværende i bransjen. Unntaket er enkelte forpleiningsavdelinger som blant annet har institusjonaliserte miljømøter der forhold som trygghet, tillit, tilhørighet og trivsel diskuteres i felleskap og dermed blir en integrert struktur i virksomheten. Den største utfordringen vil derfor være å komme i gang med å tematisere dette dilemmaet på alle nivåer i organisasjonen. Vi har også sett at de med mest kompetanse på området, i liten grad føler at kompetansen verdsettes. Dilemmaer knyttet til grensehåndtering av arbeidslivet i forhold til livet for øvrig tematiseres i liten grad offisielt, verken i øyeblikk, prosesser eller som en del av strukturene i organisasjonene. Graden av tematisering er så liten at enkelte av våre respondenter reagerer med utsagn som: Dette har arbeidsgiver ikke noe med, og man skal ikke grafse i privatlivet. Flere av de som uttrykker dette i begynnelsen av intervjuet, forteller senere om store opplevde dilemmaer i forhold til grensehåndtering når det gjelder arbeidslivet og livet for øvrig. Den største utfordringen i så måte er derfor kanskje å få aksept for at dette dilemmaet er relevant. Dersom HMS-kulturen i petroleumsindustrien skal kunne bli bærekraftig, er det nødvendig å ha det språket og den kompetansen som kreves for å kommunisere dilemmaene. I en individualisert struktur risikerer en situasjoner der mange sliter med dilemmaer som har slått rot i kulturen. Men så lenge det ikke er mulig å tematisere, forblir store individuelle problemer uløste. 12

14 Her handler det ikke om en invadering av privatlivet, men et utvidelse av fokus på HMS som ivaretakelse av menneskelige ressurser, der erfaringer og kompetanse fra ulike livsområder får gyldighet og relevans. Vi ser at arbeidet med å høyne kompetansen i håndteringen av det dilemmaet som knyttes til økonomi/resultat versus HMS, er kommet lengst, fordi det er tematisert og inngår i institusjonaliserte prosesser. For å få til en integrering av de ulike dilemmaene og perspektivene vi til nå har skissert, ser vi nødvendigheten av en systemforståelse av relasjonen mellom dem en systemforståelse som illustrerer at forutsetninger for en bærekraftig HMS-kultur er å legge til rette for organisasjoner der bærekraftige mennesker fungerer i et bærekraftig fellesskap, og at det eksisterer en vedvarende interesse for utvikling av bærekraftig kompetanse i gjennomføringen av arbeidet. På bakgrunn av dette har vi utviklet to modeller som illustrerer forståelser av relasjoner mellom ulike HMS-aspekter som petroleumsindustrien må forholde seg til. Den første figuren legger grunnlaget for et positivt, selvforsterkende løp: Bærekraftig HMS-kultur Individuell grensehåndtering HMS Økonomi/ resultater Arbeidsliv Organisatoriske forhold Organisatorisk grensehåndtering Livet forøvrig Psykososiale forhold Key leverage : Struktur- og dilemmaforståelse Figur 2-6: Bærekraftig HMS-kultur Figuren viser en kultur der HMS håndteres ut fra en integrert forståelse av grensehåndteringsdilemmaer knyttet til økonomi/resultatorientering og ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet, organisatoriske og psykososiale forhold og arbeidslivet og livet for øvrig. I en bærekraftig HMS-kultur må disse dilemmaene håndteres både individuelt og organisatorisk. Den røde ringen i midten illustrerer key leverage (vektstangen) som må være til stede for at HMSkulturen skal bli bærekraftig. 13

15 Dersom grenseområdene håndteres på en måte som skaper innlevelse (empati) i alle sider ved dilemmaene slik de oppleves sett fra for eksempel ledernes, operatørenes, kontraktørenes eller samboere/ektefellers side, kan tilnærmingen generere ny energi i organisasjonen. Organisasjoner som derimot i mindre grad er villige til å tematisere og håndtere dilemmaer, opererer innenfor et negativt, selvforsterkende løp, og er dermed mindre bærekraftige, slik figuren under viser: Individuell grensehåndtering Økonomi/ resultater Arbeidsliv Organisatoriske forhold Organisatorisk grensehåndtering HMS Livet forøvrig Psykososiale forhold Figur 2-7: Ikke bærekraftig HMS-kultur med økonomi/resultat fokus som dominerende logikk Figuren viser en situasjon der økonomi/resultatfokus er blitt den dominerende logikken i organisasjonen. Vi ser at en organisasjon som preges av en slik situasjon, mangler key leverage. Det er skapt en ubalanse som gjør det vanskelig å utnytte mangfoldet. Dette er sammenfallende med at den individuelle grensehåndteringen er sterkere enn den organisatoriske grensehåndteringen. At vi valgte å plassere økonomi/resultater så sentralt i denne artikkelen henger sammen med at mange av våre respondenter beskriver situasjonen slik. Vårt poeng er ikke at noen av grensehåndteringene er mer viktige enn andre, men at det må være balanse mellom dem. Et løp der et av områdene fullstendig dominerer et annet, vil forbruke energi og gradvis forverre situasjonen i organisasjonen. Det ligger også i kortene at en situasjon der ett område dominerer et annet, fører til en reduksjon av mangfold i organisasjonen, noe som kan få alvorlige HMSkonsekvenser. 14

16 En annet eksempel på en organisasjon som går inn i et negativt selvforsterkende løp, og som dermed er mindre bærekraftig, er at HMS bare får et strukturelt eller rasjonelt fokus, slik følgende figur viser: Ikke bærekraftig HMS-kultur Organisatorisk grensehåndtering Arbeidsliv Struktur / rasjonelt HMS-fokus Organisatoriske forhold Økonomi/ resultater Privativ Psykososiale forhold Individuell grensehåndtering Figur 2-8: Ikke bærekraftig HMS-kultur med struktur/rasjonelt HMS-fokus som dominerende logikk Figuren illustrerer en situasjon der fokus på HMS er blitt den dominerende logikken i organisasjonen, men at fokuset bare er rettet mot det strukturelle og/eller det rasjonelle. Flere at våre respondenter opplevde en situasjon der dette bildet dominerer. Vi ser at en organisasjon som preges av en slik situasjon, mangler key leverage. Det er skapt en ubalanse som gjør det vanskelig å utnytte mangfoldet. Så lenge en opererer på et organisatorisk rasjonelt plan, kan en produsere klare strategier og handlingsplaner. Dilemmaet ligger i at dersom psykososiale dilemmaer ekskluderes fra agendaen, kan planer og handlinger som utelukkende forholder seg til en rasjonalistisk tradisjonelt tematisert logikk, raskt oppfattes som overgrep og kritikk, jf. oppfølging/overvåkingsdilemmaet. HMSstrategier bør ut fra denne logikken beskrives som håndterbare dilemmaer, der et mangfold av perspektiver tas med. Da vil det kanskje være mulig at planen (HMS-strategidokumentet) kan leve i organisasjonen som en driver for en bærekraftig kultur. 15

17 Et viktig moment i innføringen av en slik strategi er utvikling av kompetanse på psykososiale forhold og evne til kommunikasjon rundt psykososiale forhold. En leder som evner å kommunisere slik, vil kunne være i stand til å åpne opp for en dilemmahåndtering og en orientering mot mangfold som i seg selv vil kunne skape balanse mellom de ulike områdene som en organisasjon må håndtere. Vi vil avslutte artikkelen med en uttalelse hentet fra vårt intervjumateriale som illustrerer kraften i en slik kommunikasjonsform: En avdeling hadde store personalproblemer. Folk ble langtidssykemeldte, noen følte seg mobbet og så videre. Lederen kalte inn til et oppvaskmøte. Slike møter hadde vi hatt mange ganger og de endte alltid med at vi ble sintere og sintere på lederen. Dette møtet startet imidlertid helt annerledes. Lederen så på oss med en annet blikk, senket skuldrene og fortalte at han etter 25 år nå var blitt redd for å fly helikopter. Han viste plutselig en side vi aldri hadde sett. Det var som om vi ikke lenger hadde noe grunnlag å være sinte på ham. Etter dette forandret hele atmosfæren i avdelingen seg. Personalkonfliktene ble borte og vi fikk det alle bedre. Denne episoden kan illustrere hvor lett eller kanskje hvor vanskelig det er å åpne opp for tematisering av psykososiale forhold. Kanskje skal det ikke så mye som folk tror til før en kommuniserer på en dilemmaorientert måte. Vi kan selvfølgelig ikke simulere flyskrekk og forandre arbeidsmiljøet i en avdeling, men vi kan kanskje litt oftere uttrykke våre grunnleggende behov. Grunnlaget for en bærekraftig HMS-kultur ligger kanskje i vår evne til å kommunisere hva som er våre grunnleggende behov? 16

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet for rasjonelle arbeidstakere eller hele mennesker?

Helse, miljø og sikkerhet for rasjonelle arbeidstakere eller hele mennesker? Helse, miljø og sikkerhet for rasjonelle arbeidstakere eller hele mennesker? 1 En kulturanalyse av underliggende strukturer og brytninger mellom rasjonelle og emosjonelle forhold som inntak til å forstå

Detaljer

Kartlegging av videregående opplæring i Hordaland 2004/05

Kartlegging av videregående opplæring i Hordaland 2004/05 Rapport 8/2005 Kartlegging av videregående opplæring i Hordaland 2004/05 Fylkesrapport Jarl Inge Wærness Yngve Lindvig Rannveig Andresen Ragnhild Nissen-Lie Forord Denne rapporten bygger på undersøkelser

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

Rapport. Rammebetingelser for HMS som etableres i kontrakt. En intervjustudie. Forfattere Ulla Forseth, Ragnar Rosness, Bodil Aamnes Mostue

Rapport. Rammebetingelser for HMS som etableres i kontrakt. En intervjustudie. Forfattere Ulla Forseth, Ragnar Rosness, Bodil Aamnes Mostue - Åpen Rapport Rammebetingelser for HMS som etableres i kontrakt En intervjustudie Forfattere Ulla Forseth, Ragnar Rosness, Bodil Aamnes Mostue SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet 2011-06-15 SINTEF Teknologi

Detaljer

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR Liv Hanson Ausland, førstelektor, Institutt for helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold Hege Forbech Vinje, førsteamanuensis, Institutt for

Detaljer

Rapport. Rammebetingelsers betydning for HMSarbeid utfyllende analyser av RNNP-data. Forfatter Ragnar Rosness

Rapport. Rammebetingelsers betydning for HMSarbeid utfyllende analyser av RNNP-data. Forfatter Ragnar Rosness - Åpen Rapport Rammebetingelsers betydning for HMSarbeid utfyllende analyser av RNNP-data Forfatter Ragnar Rosness SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet 2011-06-30 SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Det er nå en levealder siden oljeutvinningen

Det er nå en levealder siden oljeutvinningen Ellen Ramvi Sikkerhet, følelser og fellesskap Opplevelse av stagnasjon i arbeidet med sikkerhet i nordsjøen, har fått oljeindustrien til å søke nye veier for å komme videre i sikkerhetsarbeidet. Denne

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK

ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK Hvordan kan nærhetsetikken bidra til å gjøre veien fra konflikt til forsoning kortere i en arbeidskonflikt? Gunni Marie Banggren Veileder: Dr. theol. Svein Olaf Thorbjørnsen

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Introduksjon... 5 Tilnærmingsmåte... 9 Hvilke rammebetingelser la informantene vekt på?... 13 Lavkonjunkturen...

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Introduksjon... 5 Tilnærmingsmåte... 9 Hvilke rammebetingelser la informantene vekt på?... 13 Lavkonjunkturen... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 1 Introduksjon... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Begrepet rammebetingelser... 5 1.3 Formål og problemstillinger... 7 2 Tilnærmingsmåte... 9 2.1 Forskningsstrategi og valg av

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

God ledelsespraksis i endringsprosesser

God ledelsespraksis i endringsprosesser God ledelsespraksis i endringsprosesser Eksempler på hvordan ledere har gjort endringsprosessen til en positiv erfaring for de ansatte Lisbeth Øyum, Thale Kvernberg Andersen, Marte Pettersen Buvik, Gaute

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

«Etter 1001 natt» Hans Christoffer Aargaard Terjesen, Helge Svare og Robert Salomon

«Etter 1001 natt» Hans Christoffer Aargaard Terjesen, Helge Svare og Robert Salomon AFI-rapport 7/2014 Hans Christoffer Aargaard Terjesen, Helge Svare og Robert Salomon «Etter 1001 natt» Hvordan kan god ledelse bidra til å utsette tidligpensjon i industrien? Arbeidsforskningsinstituttet,

Detaljer

teksthefte konfliktogram

teksthefte konfliktogram teksthefte konfliktogram ET verktøy for bedre konfliktforståelse 1 Innledning Tekstdelen som du nå leser er først og fremst ment for deg som skal være tilrettelegger, men kan også med fordel leses av andre

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Personlig satt på prøve

Personlig satt på prøve Personlig satt på prøve Barnevernarbeideres erfaringer med Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker En kvalitativ undersøkelse Våre meninger er like mye styrt av vår vilje og våre følelser som av hjernens

Detaljer