HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol)"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Svart magnetpulver Pr-nr Produsent/importør AS G. Hartmann Adresse Postboks 1 Sentrum, Postnr. / sted 0101 OSLO Land Norge Telefon Faks Kontaktperson Tore Larsen Ansvarlig Tore Larsen UTARB.AV Kvinlog HMS Rådgivning. Tlf: / Nødtelefonnummer Giftinformasjonen: OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Nr. Ingrediensnavn EC-nr. Cas-n r. Kon s.(vekt%) R-liste Merkin g 1 N-PARAFFIN N Xn,65, 66 2 propa n N F+,12 3 butan N F+,12 Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, Kreft=Kreftframkallende, Mut=Arvestoffskadelig, Rep=Reproduksjonsskadelig, Kons.=Konsentrasjon i vektprosent. INGREDIENSKOMMENTARER Stoff 1 inneholder < 0,1 % benzen.dette innebærer at stoffet ikke er kreftfremkallende.drivgassen inneholder <0,1% 1,3-butadien. Aerosolbeholdere skal ikke merkes med aspirasjonsfare (R-65). Fullstendig ordlyd på R-setningene er gitt i punkt VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig HELSE Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Gjentatt og langvarig innånding av løsemidler kan gi varig skade på hjerne, lever og nyre. BRANN OG EKSPLOSJON Ekstremt brannfarligved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom MILJØ

2 Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK GENERELT I tvilstilfeller bør lege kontaktes. Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Gi aldri en bevisstløs person noe å spise eller drikke. INNÅNDING Frisk luft, ro og varme. HUDKONTAKT Tilsølt tøy fjernes. Vask straks med vann og såpe. ØYEKONTAKT Skyll straks med store mengder vann i min. 15 min. Ved fortsatte symptomer, transport til lege. SVELGING Lite aktuelt. Gi fløte eller et par spiseskjeer matolje. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege. 5. TILTAK VED BRANNSLOKKING PASSENDE BRANNSLUKNINGSMIDDEL Pulver, kullsyre, vanntåke, skum.vann bare for avkjøling. UEGNET BRANNSLUKNINGSMIDDEL Vann i samlet stråle. BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER Produktet er ekstremt brannfarlig.ved bruk avgis det brennbare gasser som kan danne eksplosiv blanding med luft. Dampene fra produktet er tyngre enn luft, og kan spre seg langs bakken/gulvet og bli antent andre steder. Aerosolbeholdere kan eksplodere i tilfelle brann. Ved brann utvikles giftig gass. PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN Passende beskyttelsesbekledning inklusiv åndedrettsvern skal brukes ved branner i lukkede rom. Beholdere i nærheten av brannen bør flyttes eller kjøles med vann. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt 8. Sørg for skikkelig ventilasjon. Fjern alle kilder til antennelse SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØ Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRENSKING Fare for eksplosive gass/luftblandinger.spill tas opp med absorberende materialer, f. eks.sand eller jord. Samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se pkt. 13). Kontakt brannvesenet ved større spill. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING SPESIELLE EGENSKAPER OG FARER Produktet må ikke benyttes i nærheten av åpen ild eller andre tennkilder.sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom. HÅNDTERINGSVEILEDNING Brukes bare i områder med god ventilasjon. Bær personlig beskyttelsesutstyr

3 LAGRINGSANVISNING Oppbevares tørt og kjølig i godt ventilert rom.trykkbeholder. Må ikke utsettes for temperatur over 50 C. Oppbevares beskyttet for varme og direkte sollys. Oppbevares i henhold til lov om brannfarlige varer. 8.EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Ingrediensnavn propan Cas nr Interva ll 8 timer ppm 500,0 mg/m 3 900,0 År 2003 Anm. butan timer 250,0 600, N-PARAFFIN timer 50,0 275, FOREBYGGENDE TILTAK Mulighet for øyespyling bør finnes på arbeidsplassen. Sørg for god ventilasjon.det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet.sprøytetåke inneholder alle bestanddeler i produktet og må ikke innåndes. ÅNDEDRETTSVERN Ved sprøyting brukes maske med ekstern lufttilførsel. Til småarbeider brukes kombinasjonsfilter A/P2. ØYEVERN Benytt øyevern ved risiko for sprut. ARBEIDSHANSKER Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f. eks.nitril. Gjennomtrengningstid > 8 timer. VERNEKLÆR Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Tilstandsform: Farge: Lukt: Løslighet: Aerosol. svart pulver i fargeløs væske Svak blandbar med de fleste organiske løsningsmidler Smelte/Frysepunkt: ca. -24 C Tetthet: 0,75-0,76 g/ml Eksplosjonsomr., %-%: 0,6-9,5 Løslighet i vann : ikke løselig Damptrykk: Metningskons.: Dekomponeringstemp.: Rel. tetth. i m. luft(l=1): ph løsning: Kokepunkt: -42 C (drivgass) Flammepunkt: -104 C (drivgass) ph konsentrat: - Molvekt: Viskositet: Tenntemperatur: ca. 200 C Luktegrense: Rel. damptetthet,(l.=1): ca. 5 Rel. fordampningshast.: Luftreaktiv: Vannreaktiv: 10. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Produktet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelser.må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke brukes i nærheten av varme og tennkilder. MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS Reagerer voldsomt med sterkt oksiderende stoffer. F. eks.salpetersyre, hydrogenperoksid og perklorater. FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER

4 Ved brann eller høy temperatur dannes:karbonmonoksid, karbondioksid. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Akutt oral toks. n-paraffin: LD50 (oral rotte) >2000 mg/kg Akutt derm. toks. n-paraffin: LD50 (dermalt rotte) >2000 mg/kg Inh. toksisitet GENERELT I industrien representerer innånding den største faren. INNÅNDING Innånding av sprøytetåke/løsemiddeldamper kan være skadelig. Symptomer er hodepine, kvalme, brekninger og beruselse. HUDKONTAKT Langvarig og gjentatt eksponering kan irritere huden og gi hudbetennelse (dermatitis). ØYEKONTAKT Moderat irriterende. SVELGING Lite aktuelt pga. produktets form. Svelging av produktet kan gi oppkast og magesmerter. AKUTTE OG KRONISKE SKADEVIRKNINGER Gjentatt innånding av løsemiddeldamper over lengre tid kan gi varig hjerneskade. ALLERGI Produktet er ikke kjent for å ha allergifremkallende egenskaper. KREFT Produktet er ikke kjent for å ha kreftfremkallende egenskaper. MUTAGENE EFFEKTER Produktet er ikke kjent for å gi skade på arvestoff. REPRODUKSJONSSKADE EFFEKTER Produktet er ikke kjent for å redusere fruktbarhet eller gi skade på foster. 12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE MOBILITET Produktet er uløselig i vann. NEDBRYTBARHET Biologisk lett nedbrytbar. N-paraffin: 95% reduksjon av COD etter 18 dager (OECD 301 E). AKKUMULERING Produktet har potensial for å akkumulere. ØKOTOKSITET Det er ingen tilgjengelige økotoksikologiske data om produktet. Lav akutt giftighet for vannlevende organismer. Produktet må ikke tømmes i kloakk eller avløp. 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL GENERELT Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler.avfallstypen nevnt nedenunder (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. I tillegg er avfallstoffnummer (Norsas) angitt. AVFALLSGRUPPER EAL-kode: gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer.

5 Avfallsstoffnummer (NORSAS): 7055 Spraybokser 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert UN-nr.: 1950 PROPER SHIPPING NAME: Aerosols, flammable /Aerosolbeholdere, brannfarlig. ADR/RID (Veitransport / Jernbanetransport) Klasse: 2, 5F Forpakningsgr.: Fareseddel: 2.1 Farenummer: 23 Brannfarlig gass. IMDG (Sjøtransport) Klasse: 2.1 Forpakningsgr.: Sub Risk: EMS: F-D, S-U Marine Pollutant: IATA (Lufttransport) Klasse: 2.1 Forpakningsgr.: Sub Risk: Etikett: 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Farekl. / Anm. Ekstremt brannfarlig EF-Etikett Ja Nei Ikke vurdert R-SETNINGER R-12 Ekstremt brannfarlig. R-66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. S-SETNINGER S-9 Oppbevares på et godt ventilert sted. S-23 Unngå innånding av damp/sprøytetåke. S-24 Unngå hudkontakt.

6 Trykkbeholder.Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C.Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. REFERANSER Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet, gjeldende fra 31. oktober Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2003, best.nr. 361 fra Arbeidstilsynet.Forskrift om aerosolbeholdere av 1/3-96 nr. 229 fra Direktoratet for brann og eksplosjonsvern. Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. 16. ANDRE OPPLYSNINGER LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER Nr. R-Setningstekst R12 Ekstremt brannfarlig. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud UTGITT: 05/09/95 REVISJONSOVERSIKT Versjon Rev. dato Ansvarlig Endringer /06/04 T.K.B. Pkt. 1-4, 6, 8, 9, /09/04 T.K.B. Pkt. 1, 14, /06/06 T.K.B. Pkt. 1, 2, 10, 12, 14, /03/07 T.K.B. Pkt. 1, 11, 12, 14.

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

RENGJØRINGSTABLETTER FOR RATIONAL SELFCOOKING CENTER

RENGJØRINGSTABLETTER FOR RATIONAL SELFCOOKING CENTER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt Laboratorietjenester AS HANDELSNAVN PRODUKTTYPE RENGJØRINGSMIDLER Pr-nr.

Detaljer

Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot, Happy Spring, Fire Eyes, Nattsmell

Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot, Happy Spring, Fire Eyes, Nattsmell 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av T.I.L AS (TITO) HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Pr-nr. Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot,

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Bondingmateriale Tann- og munnpleieprodukter for

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Motoroljer. Produsent/importør Reginol Trading A/S Adresse Postboks 11 Furuset Postnr. / sted 1001 OSLO Land N Telefon 23 17

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010. Nr Ingrediens navn CAS-NR Vekt% Fareklasse/Anm.

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010. Nr Ingrediens navn CAS-NR Vekt% Fareklasse/Anm. SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA KB 21 EP 2 RED GREASE x Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95 HMS DATABLAD Handelsnavn: Cerastone Betongimpregnering Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.02.2006 Erstatter: 03.11.2005 Cerastone Betongimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY er et universalfett basert på en syrefri vaselin med gode vedheftsegenskaper. VASELINSPRAY gir en konserverende smøring som forhindrer oksidasjon. Ettersom

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.04.2009 Internt nr: Erstatter dato: 04.12.2008 SPRAYFÄRG OLIKA KULÖRER

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.04.2009 Internt nr: Erstatter dato: 04.12.2008 SPRAYFÄRG OLIKA KULÖRER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Malinger, lakker Internt art.nr. Betegnelse 1-7891,7892

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill Artikkelnummer 222512 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel

CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel HMS DATABLAD Handelsnavn: CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.10.2007 Erstatter: 05.07.2007 CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE

ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE Avfettings og rengjøringsspray for hurtig og sikker rengjøring av elektroniske apparater, instrumenter, motorer m.m. Produktet er relativt hurtig fordampende, fuktutdrivende

Detaljer

KARBONDIOKSID (FLYTENDE)

KARBONDIOKSID (FLYTENDE) HMSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN Karbondioksid SYNONYMER Dypkjølt karbondioksid, kondensert karbondioksid, ; Flytende karbondioksid, liquid karbondioksid,

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer

ANNET: Helsefare: Produktet er ikke merkepliktig i henhold til "Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier".

ANNET: Helsefare: Produktet er ikke merkepliktig i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad WT20 Handelsnavn: WT20 Revisjonsdato: 08.04.2005 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: WT20 GODKJENT: JA KJEMISK NAVN:

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato:

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Hesselberg Bygg AS Godkjent for distribusjon. HANDELSNAVN GRUPPENAVN BRUKSOMRÅDE Barrikade HERDERE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD. NITROGEN Plasmaskjæring, matvarepakking, kjøling, frysing, drivgass, trykksetting, inertering, laboratorium m.m.

HMS - DATABLAD. NITROGEN Plasmaskjæring, matvarepakking, kjøling, frysing, drivgass, trykksetting, inertering, laboratorium m.m. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av AGA AS HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL N 2 NITROGEN Plasmaskjæring, matvarepakking,

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A Colpor 200PF, komp. A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2005 Revisjon 11.11.2008 Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Luktkontroll i avløp. Artikkelnummer 226420 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad Antisept E 12 Plus Handelsnavn: Antisept E 12 Plus Revisjonsdato: 14.12.2006 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Antisept

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rød Penetrerende væske for feilsøking Produsent Importør / Omsetter Postadresse Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: VEGGLASUR GODKJENT: Handelsnavn: VEGGLASUR Revisjonsdato: 26.09.2002 Erstatter:

Detaljer

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 15.02.2005 Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A Produkttype: Anvendelsesområde: BETONGLIM Epoxylim for liming av betong. Artikkelnr:

Detaljer