REGULERINGSPLAN KOLØYHOLMEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN KOLØYHOLMEN"

Transkript

1 Kilde Akustikk AS Rapport REGULERINGSPLAN KOLØYHOLMEN Støynivå fra Havn Produkter ( Krabbefabrikken ) Området som ønskes regulert. Havn Produkter Figur 1. Foto av området tatt fra nordvest. for Plan Vest Stord AS juni 08

2 Rapport sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss / /D Deres dato Arkiv Deres ref frode TIL Plan Vest Stord AS PB Stord Att.: Vikestrand, Terje Tittel REGULERINGSPLAN KOLØYHOLMEN Støynivå fra Havn Produkter ( Krabbefabrikken ) Sammendrag Kilde Akustikk AS har utført orienterende målinger og vurdert støy fra Havn Produkter AS på Koløyholmen, Fitjar kommune. Bakgrunnen for oppdraget er at en gammel industritomt som grenser til Havn Produkter ønskes regulert til bolig og fritidsbebyggelse. Se forsidefoto samt foreløpig illustrasjonsplan i vedlegg E. UTEN avbøtende tiltak: Vurdert etter industristøyretningslinjene vil en få overskridelser for planlagt naustrekke nærmest bedriften. De nordligste fritidsboligene på kaien vil ligge i grenseland om en vurderer at støyen fra bedriften har rentonekarakter (skjerpet krav). Vurdert som en teknisk installasjon (kjøleviftene), som ikke er direkte produksjonsavhengig, vil ca. halve rekken med fritidsboliger på kaien i tillegg til naustrekken nærmest bedriften få overskridelser på natt. MED avbøtende tiltak: Vil en få overskridelser for planlagt naustrekke nærmest bedriften. Støynivå ved alle boligene (fritidsboligene) ligger nå under grenseverdiene. Revisjoner i Versjon 2: Rapporten er skrevet om for å inkludere effekt av forslag til avbøtende tiltak på kjølevifter og krabbekoker. Utarbeidet av Frode Eikeland Internkontroll (Faglig gjennomgang. Metodikk og forutsetninger. Språk og presentasjon) Inge Hommedal Sign. Sign. Rapportorginal med signaturer er arkivert hos Kilde Akustikk AS Denne rapporten skal kopieres komplett Utdrag kan benyttes etter skriftlig samtykke Kilde Akustikk AS - Bergen Conrad Mohrs veg 23A Telefon Postboks 6134 Postterminalen Telefaks Bergen NO MVA

3 INNHOLD 1. INNLEDNING RETNINGSLINJER FOR STØY FORUTSETNINGER STØYNIVÅER AVBØTENDE TILTAK KONKLUSJON... 7 REFERANSER... 7 VEDLEGG... 8 A. Lyduttrykk... 9 B. L den støykoter fra Havn Produkter AS C. L night støykote fra Havn Produkter AS D. L A,ekv,DRIFT støykote fra en teknisk installasjon ved Havn Produkter AS E. Foreløpig illustrasjonsplan F. Foto... 17

4 1. INNLEDNING Kilde Akustikk AS har etter oppdrag fra Plan Vest Stord AS målt orienterende støynivåer fra en industribedrift (Havn Produkter AS) som grenser til reguleringsplan for Koløyholmen, Fitjar kommune. Reguleringsplanen omfatter frittliggende småhusbustader, fritidsbustader og naust. Området består i dag av en nedlagt vindusfabrikk/trelastlager. Støynivåene er vurdert i forhold til aktuelle retningslinjer og det er gitt forslag og vist effekt av avbøtende tiltak. 2. RETNINGSLINJER FOR STØY I 2005 kom det nye støyretningslinjer 1 med en ny benevning for støy L den (Day, Evening, Night) der støy på kveld og i natt tillegges større vekt enn på dagtid. De nye støyretningslinjene oppgir ett lydkrav for hele døgnet. Merk at støyretningslinjen er veiledende og gjelder for frittfelt lydforhold. Støyretningslinjen, T-1442 For industri, havner og terminaler er grensen L den = 55 db. I tillegg skal ikke utendørs støynivå i nattperioden kl overstige L 5AF = 60 db og L night = 45 db. Tidsperiode Day er kl (12t), Evening kl (4t) og Night kl (8t). Merk at det ved forekomst av impulslyd som opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time skal kravet skjerpes med 5 db, til L den = 50 db. De strengeste grenseverdiene gjelder også for støy med tydelig rentonekarakter hos mottaker. Byggeforskriften Bedriftens kjøleaggregater er nødvendig for bygningens drift og defineres derfor som en teknisk installasjon underlagt krav til bygningen, jf. tekniske forskrifter (TEK) til plan og bygningsloven (PBL). (Gjelder ved nybygg eller nyinstallasjon.) Støygrensen fra tekniske installasjoner i samme eller annen bygning er L PAmax = 35 db utendørs ved bolig i nattperiode mellom kl. 23 og 07. Grenseverdien for kveldsperioden kl er L PAmax = 40 db og for dagtid kl er grenseverdien L PAmax = 45 db. 3. FORUTSETNINGER Orienterende målinger: Det ble samtidig med befaring i området den foretatt orienterende lydmålinger fra ulike støykilder ved bedriften. Befaring og måling ble utført av ing. Frode Eikeland KILDE Akustikk AS. Det var ikke produksjon ved bedriften den aktuelle måledagen. De ulike maskinen som antas å gi de høyeste lydnivåene ble derfor startet opp og målt enkeltvis i ulike punkter sørøst for bedriften. Måleforholdene var gode med klarvær, sol og vindstille. Temperatur rundt 15 C. Det ble benyttet en 1/3 oktav frekvensanalysator av typen Norsonic NOR121. Vindhette ble benyttet. Målekjeden ble kalibret før bruk og kontrollert etter bruk. Rapport Side 4 av 17

5 Tidsperioder: Dag kl (12 t) Kveld kl (4 t) Natt kl (8 t) Arbeidstid: Havn Produkter AS opplyser om at arbeidstid og antall medarbeidere vil variere med råstofftilgangen. Men normalt vil en starte opp kokekjelen for krabbe kl. 04:00 slik at krabben er klar for rensning ved arbeidsstart. Det er forutsatt arbeidsstart kl. 07:00. Ved beregning av midlere døgnnivåer er det lagt til grunn at Krabbekjelen starter kl. 04 og stanser kl. 07. Det tilsvarer ca. 40 % av nattperioden (3t). Produksjon foregår (støyer) i 70 % av dagtidsperioden (ca. 8 t). Vaskemaskin i kompressorrom går 50 % av dagtidsperioden (6 t). Kjøleaggregatene (tilknyttet fryselageret) er forutsatt i drift 80 % av tiden, hele døgnet. Støykilder: Havn Produkter AS driver en mindre industribedrift med krabbemottak, koking, rensing og pakking av krabbe. Produksjonen er avhengig av tilgang på ferskt råstoff (krabbe). Dager med produksjon starter kl.04:00 med start koking av krabbe. Dette skjer utendørs i et lite skur på kaien. Denne prosessen og kjøleaggregat (3 vifter) til fryselageret plassert på østveggen av bedriften vil styre støynivået på natt. Selve produksjonen er forutsatt utført på dagtid. Det er utført orienterende målinger på 5 antatt hovedstøykilder, hvorav 4 er tatt med i beregningene av støynivå fra bedriften. (en mindre avtrekksvifte på sørfasaden er ikke tatt med). I tillegg vil en ha litt aktivitet med mottak av råvarer samt ved henting av ferdige produkter, intern transport etc. Dette er vurdert å gi liten støysjenanse. Lydeffektnivåene som er lagt til grunn for beregningene baserer seg på resultat fra de orienterende målingene på stedet og er vist i tabellen under. Merk at dette er basert på målinger i ett punkt på kaien i sørøst i avstand ca. 45 m fra fabrikken, jf. vedlegg E. Støyen vil være direktiv i ulike retninger grunnet skjerming av bygg etc. Støysjenansen i forhold til reguleringsplanen er imidlertid størst i denne retning. Bedriften har plassert, eller bygget inn, sine utendørs støykilder slik at den støyen er skjermet mot eksisterende bebyggelse i nord og vest og vendt mot eksisterende industriområde i sørøst. Tabell 1 under viser hvilke lydeffektnivåer som er utledet fra de orienterende målingene. Merk at dette er lydeffektnivåer som benyttes som et grunnlag for beregning av lydtrykknivåer i ulike avstander/posisjoner. Tabellen er tatt med som en dokumentasjon på styrken av de ulike støykildene som ligger til grunn for støykoteberegningene. Merk at i vedleggene som viser støykoter er det lagt til grunn av støytiltak er utført og gir 3 db effekt på Krabbekoken og 6 db effekt på kjøleaggregatet. Frekvensspekteret på støyen er ikke endret, men alle frekvenser er redusert hhv. 6 og 3 db. Effekten en oppnår avhenger av mange detaljer og støyreduksjonen kan bli noe høyere. Rapport Side 5 av 17

6 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 khz 2 khz 4 khz Kjøleaggregat på østvegg Kokekjele, ute Vaskmask/Produksjon åpen port Vaskemaskin i hjørnerom L WA Tabell 1. Lineære frekvensdata for lydeffektnivå i retning sørøst. (Uten tiltak). 4. STØYNIVÅER Uten tiltak vil en på dagtid ved full produksjon få et støynivå (i driftstid) lik ca. 55 dba på kaien foran de nordligste fritidsboligene. En nattsituasjon med kun drift på kjøleaggregatene vil samme posisjon ha et støynivå i overkant av 40 dba. Når krabbekoken starter kl. 04:00 vil støynivået stige til i underkant av 50 dba. Merk at de retningslinjer som gjelder for industri tar hensyn til driftstid og gjelder et midlet støynivå fordelt over ett døgn (L den ). Drift på kveld og natt får et tillegg på hhv 5 og 10 db. Vedlegg B Vedlegg B viser to støykoter, hhv L den = 50 db (ytterst) og L den = 55 db (innerst) for en situasjon der en har utført støytiltak på kjøleaggregatet og Krabbekoken. Den strengeste grenseverdien (ytterste kurven, 50 db) benyttes for støy som inneholder rentoner eller støy med impulslydkarakter. Dette fordi at slik støy oppfattes mer sjenerende enn mer jevn bredbånd støy. Fra kjøleaggregatene var det i to av målepunktene tydelig rentoner ved 200 og 800 Hz (samt toner ved 100, 200, 400 og 800 Hz). Dette er imidlertid ikke undersøkt godt nok til klart å konkludere med at støyen i dette tilfellet inneholder rentoner og derav gir et skjerpet krav. Naustene nærmest fabrikken kommer helt eller delvis innenfor disse støysonene. Støykoter er vist med avbøtende tiltak, jf. kap. 5. Vedlegg C Støyretningslinjen har også et tilleggskrav til støy om natten. L night skal ikke overstige 45 db. Naustene nærmest fabrikken kommer helt eller delvis innenfor denne støysonen. Støykote er vist med avbøtende tiltak, jf. kap. 5. Vedlegg D Teknisk installasjon. Kjøleaggregatene til bedriften er tilknyttet fryselageret i bygningen. Dette er ikke en del av produksjonen, men selve bygningen. Kjøleaggregatene kalles derfor en teknisk installasjon der støykravene er strenge. Grenseverdien på natt er L PAmax = 35 db utendørs. Naustene nærmest fabrikken kommer helt eller delvis innenfor denne støysonen med avbøtende tiltak. Støykoter er vist med avbøtende tiltak, jf. kap. 5. Rapport Side 6 av 17

7 5. AVBØTENDE TILTAK Det er nattsituasjonen L Night fra Krabbekok og Kjøleaggregat, eller L A.ekv.Drift fra nattdrift av Kjøleaggregat (teknisk installasjon) som gir overskridelser av grenseverdier uten avbøtende tiltak. Det foreslås derfor å gjøre støytiltak på disse to støykildene. Siden tiltakene foreslås utført på bedriftens eiendom/utstyr må tiltak utføres i samråd og aksept fra bedriftens side. Se foto i vedlegg F. Krabbekok: Krabbekoken står i et eget bygg på kaien. Bygget mangler vegg mot øst og har ett skrått tak som vil reflektere lyden i retning øst. Det anbefales to tiltak: dør og lydabsorbent i takflaten. Lydabsorbentene i tak må være av en hygienetype som er beregnet for hyppig vask/spyling og bruk ved produksjon av næringsmidler. I tillegg må en ny dør trolig ha en åpning i underkant og i overkant for at en skal få luftsirkulasjon inne i bygget og få ut damp. Hvor store åpninger som er nødvendig må avgjøres i samråd med bedriften, men det foreslås som et utgangspunkt cm åpning øverst og nederst på østveggen der det monteres inn en ny port/dør. Porten anbefales oppbygd med en innvendig plate som gir noe mer tyngde enn for eksempel de stålplatene bygget er oppbygd av i dag. Her kan det for eksempel brukes en kryssfinerplate med en behandlet overflate (film eller liknende) for spyling/vask. En slik plate kan med fordel også benyttes innvendig på alle flater for at vegger/tak skal få mer tyngde og derav en økt lydisolasjon. Kjøleaggregat: Aggregatet må bygges inn med en utvendig kasse eller sjakt. Det må etableres tilstrekkelig store åpning rundt aggregatet for å sikre et minimum av luftsirkulasjon til kjøling. Vårt forslag er at det bygges en sjakt som står på bakken og avsluttes i høyde med gesims (takflaten innenfor). Luftinntak nede kan for eksempel etableres ved at veggene monteres ca. en halvmeter over bakkenivå (på støtteben) og avsluttes i høyde med gesims (takflaten innenfor). Innvendig må denne sjakten ha en lydabsorberende overflate. Helt åpen i topp. Lydabsorberende materiale på veggenes innside (mineralull, treullsement eller lignende) bør være mest mulig eksponert, men kan tildekkes delvis av trespiler, perforert plate eller liknende. Det bør sikres at aggregatet får nok luft slik at ikke kjølingen hindres for mye. 6. KONKLUSJON Vurdert etter veiledende industristøyretningslinjer vil naustrekken nærmest fabrikken ikke kunne benyttes til boligformål. De nærmeste fritidsboligene på kaien ligger i grenseland for en skjerpet grenseverdi (L den = 50 db) men går klar et normalkrav (L den = 55 db) uten støytiltak. Med foreslåtte tiltak overholdes grenseverdiene. Kjøleaggregatene vurdert som en teknisk installasjon (med nattdrift) overskrider grenseverdien for naustrekken nærmest fabrikken for både dag (45 db), kveld (40 db) og natt (35 db) uten tiltak. De nærmeste fritidsboligene på kaien vil også få overskridelser på kveld (40 db) og natt (35 db) uten tiltak. Med foreslåtte tiltak overhodes grenseverdiene for fritidsboligene, men ikke for naustrekken (forutsatt at det skal være bolig der). REFERANSER 1 T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, Rapport Side 7 av 17

8 VEDLEGG

9 VEDLEGG A A. Lyduttrykk Begrep Notasjon Forklaring 1/3-oktavbånd 1/3-okt Et frekvensbånd (frekvensområde) som har en slik bredde at den høyeste frekvensen i båndet er 1.26 ganger høyere enn den laveste. Angis i Hertz (Hz). Deler et 1/1-oktavbånd i tre. 1/3-oktavbåndene blir gitt "navn" som tilsvarer senterfrekvensen i båndet. Disse senterfrekvensene er standardisert (IEC 61260) og har frekvensverdier:..63, 80, 100, 125, 160, 200, Hz. A-veid A jf. Veiekurve A A-veid lydtrykknivå "Day-Evening-Night" A-veid lydtrykknivå "Night" L den (L ADEN ) L night (L AN ) Eksempel: Alle lydkomponenter mellom 890 og 1225 Hz blir samlet i 1/3-oktavbåndet med senterfrekvens 1000 Hz (=1 khz). A-veid ekvivalent lydtrykknivå med 10 db tillegg for lyd som opptrer om natten (kl 23-07) og 5 db tillegg lyd som opptrer om kvelden (kl 19-23). (L den er praktisk talt det samme som Ekvivalent flystøynivå, EFN.) Beskrivelsen er vedtatt som generell indikator ved vurdering og kontroll av ekstern støy i EU. Til prognoseformål skal L den beskrives som frittfeltverdi, normalt med mottakerhøyde +4 m over terreng. Foreslått av EU som generell støybeskrivelse for nattlig støy: A-veiet ekvivalent lydtrykknivå for 8 timers nattperiode (kl 23-07). A-veid lydtrykknivå L A Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve A. Ofte brukes betegnelsen lydnivå med måleenheten dba. Bakgrunnsstøy Bassområdet Støy fra andre kilder enn de som skal beskrives. Bakgrunnsstøy kan være naturlyder (vann, vind, dyr) eller støy fra annen aktivitet enn den som skal beskrives. Bakgrunnsstøy kan maskere den aktuelle støyen og gjøre det vanskelig å høre eller måle denne. Utendørs bakgrunnsstøynivå uttrykt som ekvivalentnivå over en kort periode uten lokal aktivitet, eller som et nivå som overskrides 95 % av tiden - kan typisk ligge i området dba utendørs, avhengig av forholdene og tid på døgnet. jf. Prosentnivå C-veid C jf. Veiekurve C dba dbc Desibel (db) 125 Hz og lavere (1/1-oktavbånd). 160 Hz og lavere (1/3-oktavbånd) jf. Lydnivå Angir logaritmisk forhold mellom to verdier. I akustikk brukes desibel på to måter: 1) For å angi forholdet mellom to størrelser, og 2) For å angi absoluttstørrelse ved at man angir forholdet til en referanseverdi. For lydtrykknivå (L) er definisjonen i desibel slik: L = 10 log (P/P 0 ), der P er lydtrykket (Pa) og P 0 referanselydtrykket 0,00002 Pa.( P 0 er - pr. def. - det laveste lydtrykket øret kan oppfatte) Døgnekvivalent lydtrykknivå L ekv,24t Ekvivalent lydtrykknivå for en 24-timers periode (døgn). Brukes nesten alltid med A-veiing, og angis da L A,ekv,døgn eller L A,ekv,24t. jf. Ekvivalent lydtrykknivå Ekvivalent lydtrykknivå L ekv,t Gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå over et visst tidsintervall (T), f.eks. 1 minutt, 30 minutt, 1 time, 8 timer eller 24 timer. jf. Maksimalt lydtrykknivå Rapport Side 9 av 17

10 VEDLEGG A Begrep Notasjon Forklaring Etterklangstid T Angir den tiden (i sekund) som lydtrykknivået bruker på å falle 60 db etter at lydkilden slåes av. Et rom med lite absorpsjon har lang etterklangstid. Et rom med mye absorpsjon har kort etterklangstid. Etterklangstiden kan variere for ulike frekvenser. Fast F Jf. Tidskonstant Frekvens f Antallet variasjoner i lydtrykket pr sekund. Angis i enheten Hertz (Hz). Det hørbare frekvensområdet for mennesker er Hz). Lave frekvenser (typisk området Hz) kalles bass, høye frekvenser (typisk Hz) kalles diskant. Fritt felt Hertz (Hz) Immisjonsnivå Impulslyd Infralyd Kalibreringssignal Luftlydisolasjon Lyd Lydutbredelse uten refleksjon fra vertikale flater (dvs. nærliggende bygninger/fasader). En mottaker i lydfeltet mottar lyd bare i en retning i direkte linje fra lydkilden. Lydnivået fra en punktkilde reduseres med 6 db for hver dobling av avstand. Vi snakker ofte om frittfelt i motsetning til Ved fasade eller På fasade. jf. Ved fasade Måleenhet for frekvens / frekvensområde Lydtrykknivået angitt ved et mottakerpunkt. Immisjonsnivået er avhengig av emisjonsnivå fra en (eller flere) lydkilde(r), geometri, topografi, markforhold, vegetasjon og meteorologiske forhold. Kortvarig (sterk) lyd. Plutselig endring i lydtrykknivå. Brukes ofte i forbindelse med støy fra skytebaner. Se nærmere definisjoner i veileder til planretningslinjene for støy, T Lyd i frekvensområdet under 20 Hz. jf. Lyd Et kjent lydsignal fra en kontrollert lydkilde, f.eks 94 db, 1000 Hz. Brukes til å justere (kalibrere) målekjeden til riktig nivå. Brukes som populært begrep for veid lydreduksjonstall, både feltmålt og laboratoriemålt. Trykkbølger i luften, dvs. (små) variasjoner omkring barometertrykket. Vanligvis menes trykkbølger innenfor det hørbare området (20Hz - 20kHz). Lydeffektnivå L w Mål for totalt avstrålt lydenergi fra en lydkilde. Angis i desibel i forhold til en referanseverdi på W. Når lydeffektnivået er kjent kan man beregne lydnivået i en ønsket avstand fra kilden, f.eks. i nabobebyggelsen eller inne i et rom. For en lydkilde som står på hard mark og fordeler lyden likt i all retninger, kan lydeffektnivået (L w ) omregnes til lydtrykknivået (L p ) målt i en bestemt avstand (R) ved å bruke uttrykket: L w = L p + 20 log R + 8 db der R = avstand i meter. Ofte brukes A-veid lydeffektnivå, L WA. jf. Lydtrykknivå Lydnivå L A (L C ) Veid Lydtrykknivå, vanligvis med veiekurve A, men også med veiekurve C. Angis da med måleenhet dba eller dbc. Eks: Maksimalt lydnivå i dba er det samme som A-veid maksimalt lydtrykknivå. Et mål for opplevd lydstyrke i desibel. jf. Lydtrykknivå jf. Veiekurve A jf. Veiekurve C Rapport Side 10 av 17

11 VEDLEGG A Begrep Notasjon Forklaring Lydtrykk P Trykkvariasjoner omkring barometertrykket. Måles som annet trykk i Pascal (Pa)=N/m 2. Øret kan oppfatte lydtrykk helt ned til 0,00002 Pa (høreterskel). Ved lydtrykk på 20 Pa kjenner vi fysisk smerte i øret (smerteterskel). Atmosfæretrykket er ca Pa. (Tilsvarer 194 db!) Lydtrykknivå L p Lydtrykket (P) angitt i desibel som er en logaritmisk beskrivelse i forhold til en referanseverdi på Pa. Beskrivelsen i desibel er introdusert delvis av praktiske hensyn: ellers hadde en fått et upraktisk stort spenn i verdier, og delvis fordi det samsvarer godt med ørets følsomhet. Høreterskelen Pa tilsvarer 0 db, smerteterskelen 20 Pa tilsvarer 120 db. Maksimalt lydtrykknivå Mellomtoneområdet L max (L Amax ) L AImax L AFmax L 5AF L ASmax L 5AS L A1 Lydtrykknivået kan angis med ulike veiefiltre og kalles da gjerne Lydnivå: jf. A-veid lydtrykknivå jf. Lydnivå Lydtrykknivå (løpende) angis med ulike tidskonstanter (midlingstider): jf. Tidskonstant Lydtrykknivå over en tidsperiode kan angis som en integrert verdi, en maksimal verdi, og statistisk fordelte verdier: jf. Ekvivalent lydtrykknivå jf. Prosentnivå jf. Maksimalt lydtrykknivå Beskrivelse av høyeste lydtrykknivå for lyd med varierende styrke. L max er svært følsomt for hvordan det defineres: hvilken tidskonstant (Impulse, Fast, Slow) som skal brukes og hvilke topper som skal medtas A-veid maksimalnivå med tidskonstant Impulse 35 ms. A-veid maksimalnivå med tidskonstant Fast 125 ms. A-veid nivå med tidskonstanten Fast på 125 ms som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. A-veid maksimalnivå med tidskonstanten Slow på 1 s. (1000 ms). A-veid nivå med tidskonstanten Slow på 1 s som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. Et statistisk maksimalnivå, uttrykt som det støynivået som overskrides i 1 % av tiden. Dette kan brukes istedenfor L 5AF eller L 5AS i situasjoner der maksimalnivåhendelsene forårsakes av mange typer kilder, og antall hendelser ikke er entydige eller grupperbare. jf. Ekvivalent lydtrykknivå jf. Tidskonstant jf. Prosentnivå Hz (1/1-oktavbånd) Hz (1/3-oktavbånd) Peak Peak Jf. Tidskonstant Rapport Side 11 av 17

12 VEDLEGG A Begrep Notasjon Forklaring Positiv temperaturgradient Temperaturen øker med økende høyde Prosentnivå L L 99 Beskriver hvor høyt lydtrykknivået er i en gitt prosent av måletiden. Dersom L 1 = 63 dba betyr dette at i 1 % av måletiden var lydtrykknivået 63 dba eller høyere. L 50 tilsvarer ekvivalent lydtrykknivå i måletiden, L 95 eller L 99 angir bakgrunnsstøyen i måletiden. Rentone Rentonekomponent Støy Støynivå Tidskonstant S (Slow) F (Fast) I (Impulse) Peak jf. Bakgrunnsstøy Lyd som inneholder kun en frekvens. Typisk eksempel er summetonen. En tydelig hørbar rentone eller et tydelig hørbart frekvensområde som er en del av lyden fra en lydkilde. Typisk eksempel er en bil med hylende viftereim. Uønsket lyd. Mer omfattende: lyd som har negativ virkning på menneskets velvære og lyd som forstyrrer eller hindrer ønsket informasjon (signal). Populært fellesuttrykk for ulike beskrivelser av lyd (som maksimalt og ekvivalent lydnivå) når lyden er uønsket. jf. Lydnivå Standardiserte tidskonstanter (IEC 60651) som kan velges ved måling av lydtrykknivå. Ved konstant lydtrykk vil S, F og I gi samme lydtrykknivå. For kortvarige eller varierende lydforløp gir de fire tidskonstantene forskjellige nivåer. Hvilken konstant som skal brukes er vanligvis angitt i den aktuelle målestandarden. Tidskonstantene har ulik type definisjon, men har grovt sett reaksjonstid på henholdsvis 1000 ms (S), 125 ms (F), 35 ms (I) og 30 µs (Peak). Lydtrykknivå målt med f.eks Fast tidskonstant benevnes L F. Er i tillegg veiefilter-a innkoblet benevnes lydtrykknivået L AF. jf. Lydtrykknivå jf. Lydnivå Ultralyd L Lyd i frekvensområdet over 20 khz. Ved fasade jf. Lyd Lydnivå som inkluderer refleksjoner fra bakenforliggende fasade (avstand 2-6 m). Ved fasade gir +3 db høyere nivå enn fritt felt. jf. Fritt felt Veiekurve A A Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet for ulike frekvenser ved lavere og midlere lydtrykknivå. Brukes ved de fleste vurderinger av støy. A-kurven framhever frekvensområdet Hz og demper basslyd. Veiekurve C C Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet for ulike frekvenser ved høye lydtrykknivå. Liten demping av basslyd. Brukes ved vurdering av lavfrekvent lyd - eller ved lyd som kan indusere vibrasjon i bygninger og derigjennom utløse hørbar lyd fra klirring. Rapport Side 12 av 17

13 VEDLEGG B B. L den støykoter fra Havn Produkter AS Figur 2 Støykoter for Lden = 50 db (ytterst) og Lden = 55 db (innerst). 4 m beregningshøyde. NB: MED SKJERMING AV KJØLEVIFTER og KRABBEKOK Støykotene tar også hensyn til de nye naustene rett øst for Krabbefabrikken. Rapport Side 13 av 17

14 VEDLEGG C C. L night støykote fra Havn Produkter AS Figur 3 Støykote Lnight = 45 db. 4 m beregningshøyde. (Kjøleaggregat 80 % driftstid. Kokekjele 40 % driftstid i nattperioden). NB: MED SKJERMING AV KJØLEVIFTER og KRABBEKOK Støykotene tar også hensyn til de nye naustene rett øst for Krabbefabrikken. Rapport Side 14 av 17

15 VEDLEGG D D. L A,ekv,DRIFT støykote fra en teknisk installasjon ved Havn Produkter AS Figur 4 Støykote LA,ekv,DRIFT = 35 db (RØD) og 40 db (BLÅ) fra Kjøleaggregat alene. Tilsvarer grenseverdien på hhv. natt og kveld fra tekniske installasjoner. 4 m beregningshøyde. NB: MED SKJERMING AV KJØLEVIFTER og KRABBEKOK Støykotene tar også hensyn til de nye naustene rett øst for Krabbefabrikken. Rapport Side 15 av 17

16 VEDLEGG E E. Foreløpig illustrasjonsplan Havn Produkter AS Ca. Måle-/fotoposisjon på kai Figur 5 Foreløpig illustrasjonsplan over området. Rapport Side 16 av 17

17 VEDLEGG F F. Foto Figur 6 Kjøleaggregat montert på østvegg. Figur 7 Krabbekoker med overbygg på kaien. Rapport Side 17 av 17

Kubbedalen, Snekkevik, gnr 43, bnr 110 og 114

Kubbedalen, Snekkevik, gnr 43, bnr 110 og 114 Kilde Akustikk AS Rapport 3229-1 Kubbedalen, Snekkevik, gnr 43, bnr 110 og 114 Utendørs støynivå fra veitrafikk for Asplan Viak Bergen AS juni 06 Rapport 3229-1 12 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk

Detaljer

Nydalen 4, gnr 13, bnr 260

Nydalen 4, gnr 13, bnr 260 Kilde Akustikk AS Rapport 3389-1 Nydalen 4, gnr 13, bnr 260 Utendørs støynivå fra veitrafikk for Opus Bergen AS august 06 Rapport 3389-1 10 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

for Barlindhaug Consult AS oktober 08

for Barlindhaug Consult AS oktober 08 Kilde Akustikk AS Rapport 4670-1 Reguleringsplan med konsekvensutredning for utvidelse av eksisterende dagbrudd for nefelinsyenitt på Stjernøya, Alta kommune. Støyvurdering 0-alternativet Hovedalternativet

Detaljer

Rapport 5754-1. Kilde Akustikk AS. Apalen Sør. Beregning av veitrafikkstøy. for Riss Landskap AS april 11

Rapport 5754-1. Kilde Akustikk AS. Apalen Sør. Beregning av veitrafikkstøy. for Riss Landskap AS april 11 Kilde Akustikk AS Rapport 5754-1 Apalen Sør Beregning av veitrafikkstøy for Riss Landskap AS april 11 Rapport 5754-1 12 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-04-08 1 33208/20003788/D1103192.doc

Detaljer

RAPPORT. Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 RIAKU01 05.05.2014 SWECO NORGE AS. Sweco. repo001.docx 2012-03-2914

RAPPORT. Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 RIAKU01 05.05.2014 SWECO NORGE AS. Sweco. repo001.docx 2012-03-2914 Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 SWECO NORGE AS MATS ANDREAS GISKE (UTFØRENDE) KJELL OLAV AALMO (KS) Sweco Sammendrag Sweco Norge AS har på oppdrag fra ABO Plan og Arkitektur beregnet

Detaljer

Reguleringsplan FV211 Angeltveit Nord.

Reguleringsplan FV211 Angeltveit Nord. Kilde Akustikk AS Rapport 3829-1 Reguleringsplan FV211 Angeltveit Nord. Beregning av vegtrafikkstøy på utearealer og fasader. for Arealprosjektering AS mars 07 Rapport 3829-1 14 sider Bergen Versjon Vår

Detaljer

Rapport 5674-1. Kilde Akustikk AS. Svartveit MC-bane. Støyvurdering. Området sett fra fjorden. for Ullensvang Herad mars 11

Rapport 5674-1. Kilde Akustikk AS. Svartveit MC-bane. Støyvurdering. Området sett fra fjorden. for Ullensvang Herad mars 11 Kilde Akustikk AS Rapport 5674-1 Svartveit MC-bane Støyvurdering Området sett fra fjorden. for Ullensvang Herad mars 11 Rapport 5674-1 10 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-03-24

Detaljer

RAPPORT. Massetak Høgevarde, Flå kommune. Støyvurdering HØGEVARDE AS BRG VOSS AKUSTIKK-PA OPPDRAGSNUMMER 15566001 REV 0 RIAKU01 27.12.

RAPPORT. Massetak Høgevarde, Flå kommune. Støyvurdering HØGEVARDE AS BRG VOSS AKUSTIKK-PA OPPDRAGSNUMMER 15566001 REV 0 RIAKU01 27.12. HØGEVARDE AS Massetak Høgevarde, Flå kommune. Støyvurdering OPPDRAGSNUMMER 15566001 BRG VOSS AKUSTIKK-PA SWECO NORGE AS FRODE ATTERÅS / TORMOD KVÅLE (KS) Endringsliste VER. DATO ENDRING KONTR. AV UTARB.

Detaljer

Vedlegg 9. Støyrapport Kilde Akustikk AS Rapport 3362-2

Vedlegg 9. Støyrapport Kilde Akustikk AS Rapport 3362-2 Vedlegg 9 Støyrapport Kilde Akustikk AS Rapport 3362-2 Rapport 3362-2 11 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2006-09-04 2 13497/20001896/D600750 Deres dato Arkiv Deres ref Nils

Detaljer

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Kilde Akustikk AS Rapport 4761-2 Rosendal SPA-Hotell Beregning av vegtrafikkstøy for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Rapport 4761-2 11 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2009-06-10

Detaljer

Franzefossbyen AS. Støykartlegging av Franzefossbyen

Franzefossbyen AS. Støykartlegging av Franzefossbyen Franzefossbyen AS Støykartlegging av Franzefossbyen RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 462751-3 462751 Kunde: Franzefoss AS Støykartlegging av Franzefossbyen Sammendrag: Det er utført beregning av

Detaljer

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging BRG Entreprenør Lillesand senter Støykartlegging RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464631 Kunde: BRG Entreprenør Sammendrag: Lillesand senter Støykartlegging Det er utført støykartlegging av Lillesand

Detaljer

RAPPORT. Granveien 10, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 99710001 RIAKU01 25.11.2013 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK. Sweco. repo001.

RAPPORT. Granveien 10, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 99710001 RIAKU01 25.11.2013 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK. Sweco. repo001. Granveien 10, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 99710001 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK MATS ANDREAS GISKE (UTFØRENDE) KJELL OLAV AALMO (KS) Sweco Sammendrag Sweco Norge AS er engasjert av SMF Invest AS for

Detaljer

Kilde Akustikk AS Bergen - Voss / /D doc Deres dato Arkiv Deres ref UTARBEIDET AV. KONTROLLERT AV Bernt Heggøy

Kilde Akustikk AS Bergen - Voss / /D doc Deres dato Arkiv Deres ref UTARBEIDET AV. KONTROLLERT AV Bernt Heggøy NOTAT 5450-1 1:10 Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2010-07-02 1 12158/20003529/D1002854.doc Deres dato Arkiv Deres ref 2010-06-25 110086 LAB AS Postboks 3 Kristianborg 5822 Bergen

Detaljer

Rapport 2830-2. Kilde Akustikk AS. LONE Camping. Trafikkstøy utendørs. for PROFIER AS april 07

Rapport 2830-2. Kilde Akustikk AS. LONE Camping. Trafikkstøy utendørs. for PROFIER AS april 07 Kilde Akustikk AS Rapport 2830-2 LONE Camping Trafikkstøy utendørs for PROFIER AS april 07 Rapport 2830-1 11 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2007-04-26 2 0/20001693/D701140.doc

Detaljer

Flora kommune. Florelandet Nord. Støyvurdering.

Flora kommune. Florelandet Nord. Støyvurdering. Flora kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98494001 Kunde: Flora kommune ved Anders Espeset Sammendrag: Det er gjennomført innledende beregninger og vurderinger av støy fra planlagt

Detaljer

STØYKARTLEGGING. Utleie SØF FUTURA RAPPORT 511/2013. Haltdalen Skyte- og Øvingsfelt. FUTURA ved Remi Johansen

STØYKARTLEGGING. Utleie SØF FUTURA RAPPORT 511/2013. Haltdalen Skyte- og Øvingsfelt. FUTURA ved Remi Johansen STØYKARTLEGGING Haltdalen Skyte- og Øvingsfelt Utleie SØF FUTURA RAPPORT 511/2013 FUTURA ved Remi Johansen ii R121213 Haltdalen SØF, støykartlegging iv INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD... V

Detaljer

RAPPORT. Røros Jeger og Fiskeforening Lerduebanen Kvennhusbekken

RAPPORT. Røros Jeger og Fiskeforening Lerduebanen Kvennhusbekken RAPPORT Oppdragsgiver: bmoppdragsnavn1storkaiaprosjektet i Kristiansund bmemne1supplerende geoteknisk grunnundersøkelse Oppdrag: bmemne2datarapport bmoppdragsnr1410414 bminit1oms bmdato118. desember 2003

Detaljer

MILJØHYGIENISK RAPPORT

MILJØHYGIENISK RAPPORT MILJØHYGIENISK RAPPORT Bedrift : Jemar Norpower AS Emne : Støymålinger ytre miljø Dato : 26. juni 2014 Rapport utført av : yrkes-/miljøhygieniker Torbjørn Aae Distribuert til : Erik Rolfsen Averøy 30.06.14

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 STØYVURDERING Bolig felt Nannestad sentrum - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 På forespørsel fra STUSIONSW AS er det foretatt

Detaljer

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09. STØYVURDERING Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.2013 På forespørsel Larkas AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning Nysted Invest AS Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464981 Kunde: Nysted Invest AS v/ Rune Nysted Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal

Detaljer

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10. STØYVURDERING Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.2014 På forespørsel fra STUDIONSW AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02. STØYVURDERING Boligfelt Petlund - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.2012 På forespørsel fra Trysilhus Areal AS v/geir Olai Jordanger

Detaljer

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07. STØYVURDERING Ny butikk, Gata - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

STØYVURDERING. Drognesjordet, delfelt BK13 - Årnes Kommune

STØYVURDERING. Drognesjordet, delfelt BK13 - Årnes Kommune STØYVURDERING Drognesjordet, delfelt BK13 - Årnes Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 22.08.2014 På forespørsel Planconsult AS er det foretatt beregning

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Jægersborg Boligfelt Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 15.10.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter

Detaljer

STØYVURDERING. Kvartal 71- Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06.

STØYVURDERING. Kvartal 71- Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06. STØYVURDERING Kvartal 71- Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06.2015 På forespørsel Anderssen & Fremming AS er det foretatt beregning

Detaljer

LAB Entreprenør AS. Skiparviken. Beregning av veitrafikkstøy.

LAB Entreprenør AS. Skiparviken. Beregning av veitrafikkstøy. LAB Entreprenør AS. Beregning av veitrafikkstøy. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU02-2 97838770 Kunde: LAB Entreprenør AS v/geir Martinsen. Beregning av veitrafikkstøy. Sammendrag: Rapporten

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Borgen B1- Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boligfelt Borgen B1- Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boligfelt Borgen B1- Ullensaker Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.12.2014 På forespørsel fra BoligPartner AS er det foretatt beregning

Detaljer

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune STØYVURDERING Lundsjordet - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 21.09.2012 På oppdrag for Sjåtil & Fornæss

Detaljer

STØYKARTLEGGING. Utleie SØF FUTURA RAPPORT 510/2013. Mjølfjell og Brandset skyte- og øvingsfelt. FUTURA ved Remi Johansen

STØYKARTLEGGING. Utleie SØF FUTURA RAPPORT 510/2013. Mjølfjell og Brandset skyte- og øvingsfelt. FUTURA ved Remi Johansen STØYKARTLEGGING Mjølfjell og Brandset skyte- og øvingsfelt Utleie SØF FUTURA RAPPORT 510/2013 FUTURA ved Remi Johansen ii R121213 Mjølfjell og Brandset SØF, Støykartlegging iv INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON...

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

STØYKARTLEGGING. Utleie SØF FUTURA RAPPORT 468/2013. Åsegarden kortholdsbane. FUTURA ved Hrafn Mar Sveinsson

STØYKARTLEGGING. Utleie SØF FUTURA RAPPORT 468/2013. Åsegarden kortholdsbane. FUTURA ved Hrafn Mar Sveinsson STØYKARTLEGGING Åsegarden kortholdsbane Utleie SØF FUTURA RAPPORT 468/2013 FUTURA ved Hrafn Mar Sveinsson ii R230913 - Støykartlegging, Åsegarden kortholdsbane iv INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

NO de. Fjell gnr. 58 bnr. 63. Rapport 4182-1. Vegtrafikkstøybereg n i nge r. 12 sider. Kilde Akustikk AS Bergen - Voss. Att.

NO de. Fjell gnr. 58 bnr. 63. Rapport 4182-1. Vegtrafikkstøybereg n i nge r. 12 sider. Kilde Akustikk AS Bergen - Voss. Att. NO de Kilde Akustikk AS Bergen - Voss Rapport 4182-1 Bergen 2007-10-03 Deres dato ^^-- 2007-08-K'I Versjon 1 Arkiv Vår ref 14235120002464/D701388 Deres ref 12 sider TIL Lie Bygg AS Liaskjærsvei 145 5353

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Boligfelt B5, Kløfta - Skedsmo Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.05.2012 På forespørsel fra 3Bygg

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Forutsetninger og metode... 2 3 Regelverk... 4 4 Beregninger og vurderinger... 6

1 Innledning... 1 2 Forutsetninger og metode... 2 3 Regelverk... 4 4 Beregninger og vurderinger... 6 Oppdragsgiver: Øye Bygg Oppdrag: 526466 Støyvurdering for Øverås, Bøveien 3 Del: Dato: 2011-01-20 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØYVURDERING FOR ØVERÅS, BØVEIEN 3 INNHOLD

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Bakgrunnsmateriale og regelverk... 3 3. Lydtekniske ytelser... 3 3.1 Miljøverndepartementets retningslinjer, T-1442... 3 3.2 Norsk Standard NS 8175... 4 3.2.1

Detaljer

Rapport_. Fv. 185 Njøsavegen. Statens vegvesen Region vest. Støyvurdering OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001

Rapport_. Fv. 185 Njøsavegen. Statens vegvesen Region vest. Støyvurdering OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001 Rapport_ Fv. 185 Njøsavegen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region vest EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til

Detaljer

RAPPORT. Røros Jeger og Fiskeforening Lerduebanen Kvennhusbekken. Sign.:

RAPPORT. Røros Jeger og Fiskeforening Lerduebanen Kvennhusbekken. Sign.: RAPPORT Oppdragsgiver: bmoppdragsnavn1storkaiaprosjektet i Kristiansund bmemne1supplerende geoteknisk grunnundersøkelse Oppdrag: bmemne2datarapport bmoppdragsnr1410414 bminit1oms bmdato118. desember 2003

Detaljer

111/170 Lilandsvegen 14 C

111/170 Lilandsvegen 14 C Kilde Akustikk AS Rapport 5345-1 111/170 Lilandsvegen 14 C Støyvurdering for ByggProsjekt AS mai 10 Rapport 5345-1 7 sider Voss Versjon Vår ref VEDLEGG J-5 Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2010-05-18 1

Detaljer

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 RAPPORT Granmo gård OPPDRAGSGIVER Stig O. Bakken EMNE DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Farverikvartalet - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med forstudie Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 14.02.2013 På oppdrag for Farverikvartalet

Detaljer

1 Innledning...2. 2 Sammendrag...2. 3 Innledning...3. 4 Retningslinjer og grenseverdier...3 4.1 T-1442...3

1 Innledning...2. 2 Sammendrag...2. 3 Innledning...3. 4 Retningslinjer og grenseverdier...3 4.1 T-1442...3 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 536263-04 Ny skole Vollan Støyberegning Dato: 26.10.2015 Skrevet av: Marius Berg Kvalitetskontroll: Sturle Stenerud STØYVURDERING FOR NY SKOLE PÅ VOLLAN INNHOLD 1 Innledning...2

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Kongssenteret Kongsvinger nybygg og tilbygg Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.06.2008 Revidert: 10.10.2008 På oppdrag for Sektor

Detaljer

STØYKARTLEGGING. Forsvarsbygg utleie FUTURA RAPPORT 473/2013. Karljohansvern. FUTURA ved Hrafn Mar Sveinsson

STØYKARTLEGGING. Forsvarsbygg utleie FUTURA RAPPORT 473/2013. Karljohansvern. FUTURA ved Hrafn Mar Sveinsson STØYKARTLEGGING Karljohansvern Forsvarsbygg utleie FUTURA RAPPORT 473/2013 FUTURA ved Hrafn Mar Sveinsson ii R051113 Støykartlegging, Karljohansvern iv INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD... V

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING KRAV TIL STØY OM MÅLINGENE MÅLERESULTATER VURDERING KONKLUSJON...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING KRAV TIL STØY OM MÅLINGENE MÅLERESULTATER VURDERING KONKLUSJON... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KRAV TIL STØY... 3 2.1 REGULERINGSPLAN... 3 2.2 RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGING, T-1442... 3 3 OM MÅLINGENE... 4 3.1 MÅLEPROSEDYRE... 4 3.2

Detaljer

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464281 Kunde: Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy Sammendrag: Det er utført beregninger av

Detaljer

Flystøy 129/155,484 Mathopen

Flystøy 129/155,484 Mathopen Rapport 5931-1 6 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-08-11 1 33286/20003921/D1103388.doc Deres dato Arkiv Deres ref Sigurd Solberg 2011-07-06 111135 TIL Ørjan Eikemo Storingavika

Detaljer

Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune. Veitrafikkstøyberegninger

Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune. Veitrafikkstøyberegninger Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune Veitrafikkstøyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 4591 Kunde: HINDHAMAR AS, Landskapsarkitekter MNA V/ Ylva Hindhamar Sjøutsikten terrasse

Detaljer

Florø Motorsport klubb. Sunnfjord Motorsportsenter. Støyvurdering.

Florø Motorsport klubb. Sunnfjord Motorsportsenter. Støyvurdering. Florø Motorsport klubb Sunnfjord Motorsportsenter. Støyvurdering. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98868001 Kunde: Florø Motorsport klubb Isabella Flister, Morten Lund Sunnfjord Motorsport

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Kongsgårdmoen skole Kunde: Kongsberg Kommunale Eiendom KF v/ Brynjar Henriksen Sammendrag: Planlagt ny skole oppfyller retningslinje T 1442. Oppdragsnr: 47063 00 Dato: 13.08.2013 Rapportnr: AKU01

Detaljer

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 457641 25.04.07. Bestemmelse av støy fra ballbinger til omgivelser

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 457641 25.04.07. Bestemmelse av støy fra ballbinger til omgivelser SWECO GRØNER TEKNISK RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 457641 25.04.07 Oppdragsnavn: Støy fra ballbinger Kunde: Kompan Norge AS Emneord: Sammendrag: Rev.: Dato: Sign.: Utarbeidet av: Trond Iver

Detaljer

Område for motorsportanlegg i Inndalen

Område for motorsportanlegg i Inndalen Rapport 2111-1 14 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2004-09-14 1 13657/20001225/D402582 Deres dato Arkiv Deres ref Bernt Heggøy bernt.heggoy@kilde.no (tlf. 56 52 04 63) 104000

Detaljer

Støyberegninger. Tanfetten-Nord grustak i Stor-Elvdal kommune. Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for K.F. Stor-Elvdal Kommuneskoger.

Støyberegninger. Tanfetten-Nord grustak i Stor-Elvdal kommune. Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for K.F. Stor-Elvdal Kommuneskoger. Støyberegninger Tanfetten-Nord grustak Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for K.F. Stor-Elvdal Kommuneskoger Utarbeidet av: Knut-Olav Torkildsen Kontroll utført av: Helge Bakke Prosjekt nr: 31404 Dokument

Detaljer

Utbyggingsområder for boliger Hordvikneset

Utbyggingsområder for boliger Hordvikneset Kilde Akustikk AS Rapport 4157-1 Utbyggingsområder for boliger Hordvikneset Støysonekart med vurderinger Foto fra taket på støperiet, mot sørvest. Vestlig del av utbyggingsområdene ses i bakgrunnen for

Detaljer

Statens vegvesen Region Sør. Støyberegning veitrafikkstøy Rv 9 Evje Nord. Utgave: 1 Dato: 2010-10-26

Statens vegvesen Region Sør. Støyberegning veitrafikkstøy Rv 9 Evje Nord. Utgave: 1 Dato: 2010-10-26 Støyberegning veitrafikkstøy Rv 9 Evje Nord Utgave: 1 Dato: 2010-10-26 Støyberegning veitrafikkstøy Rv 9 Evje Nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Støyberegning veitrafikkstøy Rv 9 Evje

Detaljer

Rv 47 Åkra sør - Veakrossen

Rv 47 Åkra sør - Veakrossen Kilde Akustikk AS Rapport 5046-1 Rv 47 Åkra sør - Veakrossen Enkle støysonekart for Statens vegvesen. Region vest september 09 Rapport 5046-1 16 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

Sandeidet, Ringvei vest

Sandeidet, Ringvei vest Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Sandeidet, Ringvei vest Målerapport Statens vegvesen Region vest Dato: 19. januar 2012 Oppdrag / Rapportnr. 611831 / 01 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

Musskjerneset campingplass

Musskjerneset campingplass Kilde Akustikk AS Rapport 5884-1 Musskjerneset campingplass Støyvurdering Utsnitt av reguleringsplan. for Ing. Egil Ulvund AS juni 11 Rapport 5884-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen

Detaljer

BEREGNING AV STØY FRA AVFALLSHÅNDTERING

BEREGNING AV STØY FRA AVFALLSHÅNDTERING BEREGNING AV STØY FRA AVFALLSHÅNDTERING Ragn-Sells AS, Solheimveien 101, Lørenskog Prosjekt: Vedrørende: Beregning av støysoner for avfallshåndtering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 08.02.2013

Detaljer

PRESENTASJON STØY RAMBØLL NORGE AS SILJE HAUGEN SIV. ING AKUSTIKK TRONDHEIM

PRESENTASJON STØY RAMBØLL NORGE AS SILJE HAUGEN SIV. ING AKUSTIKK TRONDHEIM PRESENTASJON STØY RAMBØLL NORGE AS SILJE HAUGEN SIV. ING AKUSTIKK TRONDHEIM DOBBEL STØYSKJERMING DOBBELT SÅ BRA? INNHOLD Hva er? Hvilke kilder finnes? Definisjoner Beregning av soner Lyddemonstrasjon Hvilke

Detaljer

STØYVURDERING. Toneheim Folkehøyskole - Hamar Kommune

STØYVURDERING. Toneheim Folkehøyskole - Hamar Kommune STØYVURDERING Toneheim Folkehøyskole - Hamar Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 21.03.2010 På forespørsel fra

Detaljer

Lyd. Fag STE 6228 Innemiljø Akustisk Innemiljø

Lyd. Fag STE 6228 Innemiljø Akustisk Innemiljø Fag STE 6228 Innemiljø Akustisk Innemiljø Bjørn R. Sørensen Integrert Bygningsteknologi HIN STE 6228 INNEMILJØ Lyd Lyd er enten støy (uønsket lyd) eller ikke støy. Hørselen varierer sterkt med frekvensen.

Detaljer

Notat RIA-04 rev. 2 MULTICONSULT. 1. Bakgrunn. 2. Regelverk

Notat RIA-04 rev. 2 MULTICONSULT. 1. Bakgrunn. 2. Regelverk Notat RIA-04 rev. 2 Oppdrag: Solasplitten - Støy Dato: 28. mars 2007 Emne: Oppdr.nr.: 211665 Til: Statens vegvesen Finn Estensen Kopi: Utarbeidet av: Richard Johan Holm Sign.: RJH Kontrollert av: Arne

Detaljer

Faktor som beskriver i hvilken grad et materiale er akustisk lydabsorberende. Angis som et ubenevnt tall mellom 0 og 1.

Faktor som beskriver i hvilken grad et materiale er akustisk lydabsorberende. Angis som et ubenevnt tall mellom 0 og 1. Definisjoner og lydklasser Definisjoner Når det henvises til denne standarden henvises det til Norsk Standard NS 8175:2008. I denne standarden gjelder følgende termer og definisjoner: Absorpsjonsfaktor,

Detaljer

ØVRE KLOKKERHAUGEN STEINBRUDD STØYUTREDNING

ØVRE KLOKKERHAUGEN STEINBRUDD STØYUTREDNING Oppdragsgiver Fefo Rapporttype Støyutredning 2012-10-17 ØVRE KLOKKERHAUGEN STEINBRUDD STØYUTREDNING 2-(18) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1120686 Oppdragsnavn: Øvre klokkerhaugen steinbrudd Dokument nr.: C-rap-001

Detaljer

Aunevegen 53 RAPPORT. SO Eiendom AS. Støyberegning reguleringsplan 416896-RIA-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Aunevegen 53 RAPPORT. SO Eiendom AS. Støyberegning reguleringsplan 416896-RIA-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Aunevegen 53 OPPDRAGSGIVER SO Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 1. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416896-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Håmmålsfjellveien i Os kommune Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Rapport utarbeidet av Feste NordØst as Utarbeidet av: Knut-Olav Torkildsen Kontroll

Detaljer

Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka

Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka RAPPORT Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka OPPDRAGSGIVER Prosjektil AS EMNE DATO / REVISJON: 24. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 216962-RIA-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Solem:hartmann AS Saksvik Øvre Veitrafikkstøy og skjermingstiltak COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

N OTAT 1 I N N LEDNIN G STØYBEREGNI N G SPON GD AL BOLI GFELT

N OTAT 1 I N N LEDNIN G STØYBEREGNI N G SPON GD AL BOLI GFELT N OTAT Oppdragsgiver : Voll Arkitekter AS Oppdrag: 526671 Spongdal boligfelt - Støyvurderinger Del: Dato: 2011-02 - 25 Skrevet av : Janani Mylvaganam Kvalitetskontroll: Trond Noren STØYBEREGNI N G SPON

Detaljer

Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 05.03.2013.

Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 05.03.2013. NOTAT Til: Norsk Energi AS v/ Sven Danielsen Utført av: Morten Sandbakken Kontrollert av: Oppdragsnr: 11640-00 Dato: Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 05.03.2013. Energisentral på Forus-Stavanger

Detaljer

Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3. 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6

Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3. 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3 3.1 Beregningsmetode... 3 3.2 Terrenggeometri... 3 3.3 Støysituasjon... 3 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6 Vedleggsliste

Detaljer

HØGMÆLEN MASSETAK, MELHUS INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORUTSETNINGER Gjeldende krav Planområde 4 3.

HØGMÆLEN MASSETAK, MELHUS INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORUTSETNINGER Gjeldende krav Planområde 4 3. SOLVANG OG FREDHEIM GUDBRANDSDALEN AS HØGMÆLEN MASSETAK, MELHUS ADRESSE COWI AS Hafstadvegen 15 6800 Førde TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYVURDERING INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORUTSETNINGER

Detaljer

Rapport 4037-3. Kilde Akustikk AS. Roan vindpark. Støyvurdering. Forhåndmeldt areal for Roan vindpark. for Sarepta Energi AS november 07

Rapport 4037-3. Kilde Akustikk AS. Roan vindpark. Støyvurdering. Forhåndmeldt areal for Roan vindpark. for Sarepta Energi AS november 07 Kilde Akustikk AS Rapport 4037-3 Roan vindpark Støyvurdering Forhåndmeldt areal for Roan vindpark for Sarepta Energi AS november 07 Rapport 4037-3 7 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen

Detaljer

Rapport 01. Rennesøy Stein AS. Steinbrudd på Gangenes OPPDRAG. EMNE Støy DATO: 6. november 2013 DOKUMENTKODE 217001-RIA-RAP-001

Rapport 01. Rennesøy Stein AS. Steinbrudd på Gangenes OPPDRAG. EMNE Støy DATO: 6. november 2013 DOKUMENTKODE 217001-RIA-RAP-001 Rapport 01 Rennesøy Stein AS OPPDRAG Steinbrudd på Gangenes EMNE DATO: 6. november 2013 DOKUMENTKODE 217001-RIA-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument

Detaljer

John Myrvang AS. Støy Vestsiden pukkverk. Utgave: 1 Dato: 2013-02-05

John Myrvang AS. Støy Vestsiden pukkverk. Utgave: 1 Dato: 2013-02-05 Støy Vestsiden pukkverk Utgave: 1 Dato: 2013-02-05 Støy Vestsiden pukkverk 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støy Vestsiden pukkverk Utgave/dato: 1 / 2013-02-05 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Franzefoss Pukk AS. Lia Pukkverk Støyberegninger

Franzefoss Pukk AS. Lia Pukkverk Støyberegninger Franzefoss Pukk AS Lia Pukkverk Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 6 462251 Kunde: Franzefoss Pukk AS Støyberegninger, Lia Pukkverk Sammendrag: På oppdrag fra Franzefoss Pukk AS har

Detaljer

Noen lydtekniske begreper

Noen lydtekniske begreper Noen lydtekniske begreper Ordet AKUSTIKK brukes mest om lydforholdene i et rom o God AKUSTIKK er når tale oppfattes lett i hele lokalet o God AKUSTIKK er når musikk oppfattes fyldig og varm i hele lokalet

Detaljer

Støyberegninger. Håneset hyttefelt i Røros kommune. Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for Røros Bygg AS, 7374 Røros.

Støyberegninger. Håneset hyttefelt i Røros kommune. Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for Røros Bygg AS, 7374 Røros. Støyberegninger Håneset hyttefelt i Røros kommune Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for Røros Bygg AS, 7374 Røros Utarbeidet av: Knut-Olav Torkildsen Kontroll utført av: Stine Ringnes Prosjekt nr:

Detaljer

E39 VOLLEBERG - STØY 9. NOVEMBER 2016

E39 VOLLEBERG - STØY 9. NOVEMBER 2016 E39 VOLLEBERG - STØY 9. NOVEMBER 2016 REGELVERK - HISTORIKK NS 8175 (2005) NS 8175 (2008) NS 8175 (1997) T-1442 (2012) T-8/79 (1979) T-1/86 (1986) T-2/93 (1993) T-1277/99 (1999) T-1442 (2005) NS 8175 (2012)

Detaljer

N o t a t R I A - 0 2

N o t a t R I A - 0 2 N o t a t R I A - 0 2 Oppdrag: Hausmannskvartalene - Støy fra vegtrafikk Dato: 29. november 2005 Emne: Oppdr.nr.: 114452 Til: arch unoas Knut Nesje Kopi: Utarbeidet av: Stein Christiansen Kontrollert av:

Detaljer

Veiledende støymålinger og befaring Alle person- og stedsnavn er anonymisert

Veiledende støymålinger og befaring Alle person- og stedsnavn er anonymisert Rapport 13006a: Veiledende støymålinger og befaring Alle person- og stedsnavn er anonymisert RAPPORT Tittel Veiledende støymålinger og befaring Forfatter Pål Jensen, Norsk forening mot støy Prosjektnr

Detaljer

1 BAKGRUNN GRENSEVERDIER FOR STØY KOMMENTARER TIL GRENSEVERDIER OG STØYSONER BEREGNING AV STØYNIVÅ... 6

1 BAKGRUNN GRENSEVERDIER FOR STØY KOMMENTARER TIL GRENSEVERDIER OG STØYSONER BEREGNING AV STØYNIVÅ... 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 GRENSEVERDIER FOR STØY... 3 2.1 RETNINGSLINJE T-1442... 3 2.2 UTSLIPPSTILLATELSE... 4 3 KOMMENTARER TIL GRENSEVERDIER OG STØYSONER... 5 3.1 UTSLIPPSTILLATELSENS GRENSER OG STØYPARAMETRE

Detaljer

AKTUELLE STØYGRENSER...

AKTUELLE STØYGRENSER... INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 3 2.1 ANBEFALTE STØYGRENSER I T-1442... 3 2.2 REGULERINGSPLAN HARESTAD INDUSTRIOMRÅDE... 5 3 MÅLSETTING... 5 4 BESKRIVELSE AV BEREGNINGSMETODE

Detaljer

Sikre løsninger for fremtiden. Støykartlegging. Kjevik Filmskytebane

Sikre løsninger for fremtiden. Støykartlegging. Kjevik Filmskytebane Sikre løsninger for fremtiden Støykartlegging Kjevik Filmskytebane Øystein Valdem Futura rapportnummer: 106/2010 26. februar 2010 -ii- Forsvarsbygg Futura [Miljø] Postboks 405 Sentrum 0103 Oslo Norge Tlf:

Detaljer

Fauske kommune. Omsorgsboliger Eiaveien, Fauske. Vegtrafikkstøy

Fauske kommune. Omsorgsboliger Eiaveien, Fauske. Vegtrafikkstøy Fauske kommune Vegtrafikkstøy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 9860001 Kunde: Fauske kommune Georg de Besche dy Sammendrag: Sweco Norge har beregnet og vurdert støy fra vegtrafikk mot planlagte

Detaljer

STØYKARTLEGGING. MO Vest FUTURA RAPPORT 367/2012. Ulven skyte- og øvingsfelt. FUTURA ved Øystein Valdem

STØYKARTLEGGING. MO Vest FUTURA RAPPORT 367/2012. Ulven skyte- og øvingsfelt. FUTURA ved Øystein Valdem STØYKARTLEGGING Ulven skyte- og øvingsfelt MO Vest FUTURA RAPPORT 367/2012 FUTURA ved Øystein Valdem 051012 Støykartlegging Ulven skyte- og øvingsfelt.docx ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... I INNHOLD...

Detaljer

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS Myrkdalen Fjellandsby Oppdragsnr. 98825001 Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby FK1-FK3 VOSS Sweco Norge AS Utarbeidet av Bernt Heggøy Kontrollert av Kjell Olav Aalmo 1 (9) S w e co

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING STØYRAPPORT, KRYSSLØSNINGER HAMREMOEN

NOTAT 1 INNLEDNING STØYRAPPORT, KRYSSLØSNINGER HAMREMOEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 530656 Regulerings og byggeplan for kryss Rv7xFv280 Hamremoen Del: Dato: 2013-02-05 Skrevet av: Janani Mylvaganam Kvalitetskontroll: Halvor Berulfsen STØYRAPPORT,

Detaljer

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 Oppdragsgiver: Vestre Strandvei 45-47 AS Oppdrag: 529685 Vestre Strandvei 45-47 Del: Dato: 2012-05-04 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 INNHOLD

Detaljer

Rapport 4038-3. Kilde Akustikk AS. Hareheia vindpark. Støyvurdering. Arealavgrensning for Hareheia vindpark. for Sarepta Energi AS november 07

Rapport 4038-3. Kilde Akustikk AS. Hareheia vindpark. Støyvurdering. Arealavgrensning for Hareheia vindpark. for Sarepta Energi AS november 07 Kilde Akustikk AS Rapport 4038-3 Hareheia vindpark Støyvurdering Arealavgrensning for Hareheia vindpark. for Sarepta Energi AS november 07 Rapport 4038-3 6 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS

Detaljer

Støyutredning. Hallset B1.1, Trøbakken. Klæbu kommune

Støyutredning. Hallset B1.1, Trøbakken. Klæbu kommune Støyutredning Hallset B1.1, Trøbakken Klæbu kommune Prosjektnummer: 2270166 Dokumentnummer: RAP-RE-RIA-01 Revisjon: 1 Dato: 21.11.2014 Utarbeidet av: Kontrollert av: Svenn Erik Skjemstad Magnus A. Johnsen

Detaljer

Støyvurdering boligprosjekt Lindås. Multiconsult har utført støyvurdering for et planlagt boligprosjekt på i Lindås kommune.

Støyvurdering boligprosjekt Lindås. Multiconsult har utført støyvurdering for et planlagt boligprosjekt på i Lindås kommune. R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Støyvurdering boligprosjekt Lindås 614057 RIA-RAP-001 rev01 Lindås Tomteselskap AS Dato: 24. januar 2013 Oppdrag / Rapportnr. 6 1 4 0 5 7 / 01 Tilgjengelighet

Detaljer

STØYKARTLEGGING. Forsvarsbygg utleie FUTURA RAPPORT 589/2014. Madlatua skytebane. FUTURA ved Hrafn Mar Sveinsson

STØYKARTLEGGING. Forsvarsbygg utleie FUTURA RAPPORT 589/2014. Madlatua skytebane. FUTURA ved Hrafn Mar Sveinsson STØYKARTLEGGING Madlatua skytebane Forsvarsbygg utleie FUTURA RAPPORT 589/2014 FUTURA ved Hrafn Mar Sveinsson ii ~,.,Forsvars bygg Forsvarsbygg Futura Postboks 405 Sentrum 0103 Oslo Norge Tlf.: 815 70

Detaljer