Alkoholisme, arv og miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alkoholisme, arv og miljø"

Transkript

1 OLE-JØRGEN SKOG Alkoholisme, arv og miljø Innledning Nordisk Alkoholtidskrift Vol. 8:64-72, 7997 Det er veldokumentert at en-eggede tvillinger er mer like enn to-eggede mht. drikkevaner og risiko for alkoholmisbruk og alkoholisme (Par I den senere tid er arvelighetspørsmålet igjen bragt frem i alkoholisme debatten. En rekke forskere mener å finne belegg for at alkoholisme i stor grad har genetiske røtter, og enkelte har trukket ganske vidtrekkende konklusjoner på grunnlag av disse funn. Blant annet har det vært hev det at forebyggende virksomhet bør ha som sitt primære mål å identifisere utsatte personer tidlig i drikkekarrieren og sette inn særskilte tiltak mot disse. Betydningen av generelle forebyggende tiltak av typen tilgjengelighetskontroll og generell etterspørselsreduksjon blir ofte nedtonet, ikke nødvendigvis eksplisitt, men pr. konsekvens. De forskningsbevilgende myndigheter - særlig i USA - har åpenbart latt seg påvirke av dette, og vi ser i dag at store forskningsmidler satses på dette området. Jeg tror derfor at det er grunn til å stoppe opp ved dette fenomenet et øyeblikk og rette to advarende fingre i været. Den første fingeren har med tolkningen av data å gjøre, og dreier seg om spørsmålet om data faktisk underbygger påstandene. Den andre fingeren har å gjøre med de praktiske konsekvensene av arvelige faktorer. De synspunkter jeg her skal fremføre på deler av arvelighetsforskningen og de løfter enkelte av dens utøvere har gitt, vil altså være kritiske. La meg imidlertid allerede i utgangspunktet gjøre det klart at jeg ikke et øyeblikk betviler at genetiske forhold er med på å bestemme individets risiko for alkoholmisbruk. J eg vil faktisk gå så langt som å si at jeg ville finne det høyst merkverdig om ikke biologiske forhold spilte enn vis s rolle. Jeg kritiserer derfor ikke påstanden om at arvelige, bio-konstitusjonelle faktorer påvirker atferd, men påstanden om at slike forhold er svært viktige, ja kanskje de viktigste. Dernest vil jeg kritisere den kausale fortolkningen av data, samt de praktiske konsekvensene som har vært trukket av slike biologiske mekanismer. Undersøkelsene som fremlegges for å underbygge hypotesen om genetiske faktorer er gjer:. ne av to hovedtyper. Den første består i å påvise at graden av phenotyp likhet mellom individer øker med grad av genotyp likhet, eksempelvis ved å studere tvillinger eller adoptivbarn. Den andre metoden er nyere og er av molekylær-biologisk art. I disse studiene søker man å påvise at alkoholmisbrukere eller alkoholister har bestemte bio-medisinske egenskaper, eksempelvis spesielle gener eller et spesielt aktivitetsnivå for visse enzymer. Jeg skal i det følgende kort drøfte noen av de problemer en kommer opp i når en skal trekke slutninger om atferd på grunnlag av slike studier. Tvilling- og adopsjonsstudier

2 tanen et al 1966). Det er også veldokumentert at bortadopterte barn av foreldre med alvorlige alkoholproblemer selv har en forhøyet risiko for å bli alkoholmisbrukere, sammenlignet med bortadopterte barn uten en slik foreldrebakgrunn (Goodwin 1974; Boman og Sigvardson 1982). En vanlig innvending mot slike tvillingstudier er at en-eggede tvillinger ofte vil ha et likere miljø enn to-eggede tvillinger og at den større forskjellen man finner mellom to-eggede tvillinger beror på dette forholdet. En innvending mot adopsjonsstudier er at barna ofte tilbringer noen tid hos sine biologiske foreldre før de blir bortadoptert, og den miljøpåvirkning barn med alkoholiserte foreldre utsettes for i denne perioden kan tenkes å prege dem senere i livet. For det andre velges adoptivforeldre ikke tilfeldig, og det kan tenkes at barn fra problemfamilier gjennomsnittlig sett får adoptivforeldre som avviker fra de øvrige. Begge disse innvendingene er velkjente og jeg skal ikke utdype dem nærmere. Jeg vil i stedet ta utgangspunkt i de resultatene metodene gir og vil ved hjelp avet eksempel forsøke å vise hvor begrenset kunnskap disse studiene egentlig gir oss om miljøets innvirkning. Det er således min påstand at eksempelvis tvillingmetodikken systematisk undervurderer miljøets betydning. Et trekks arvelighet kan eksempelvis måles med hvor stor andel av variansen som kan tilskrives genetiske faktorer. Hvis et trekk har arvelighets-index 0,85 i en bestemt populasjon, så betyr dette at 85 prosent av de interindividuelle ulikhetene i trekket i denne populasjonen har en genetisk basis. I utgangspunktet kan det kanskje synes som om et trekk med så stor grad av arvelighet bare i liten grad er påvirket av miljømessige forhold. I dette tilfellet er jo bare 15 prosent av variasjonene miljøbestemt - eller mer presist, resultatet av miljømessige ulikheter. Dette underbygger imidlertid ikke en generell påstand om at miljømessige forhold er av liten betydning i forhold til dette trekket. Man kan eksempelvis tenke seg at miljømessige forhold rett og slett varierer forholdsvis lite fra individ til individ i den undersøkte populasjonen i den aktuelle perioden, sammenlignet med teoretisk tenkbare variasjoner eller med de faktiske variasjonene over historiske epoker eller fra kultur til kultur. I så fall vil den tradisjonelle metoden for å studere arvelighet lett undervurdere betydningen av miljømessige forhold. La meg illustrere dette med et eksempel Kroppshøyde synes å ha en forholdsvis stor grad av arvelighet - høye foreldre har ofte høye barn og korte foreldre har korte barn. På grunnlag av tvillingstudier har man beregnet arvelighetsindexen for kroppshøyde blant norske menn til omkring 0,851, og således at 15 prosent av variansen i fordelingen har miljømessige årsaker. Blant norske rekrutter var gjennomsnittshøyden i 1990 ca. 180 cm, mens varians en var ca. 35. Forutsetter vi - slik en vanligvis gjør - at arv- og miljøkomponentene er additive, betyr dette at den miljøbestemte variansen var i overkant av 5, og det miljøbestemte standardavviket ca. 2,5 cm. Dette betyr at i en gruppe personer med samme genetiske utrustning, vil miljømessige ulikheter gi en variasjon i kroppshøyde med standardavvik 2,5. Denne miljøbestemte fordelingen vil være tilnærmet Gaussisk eller normalfordelt, slik at de fleste individene i gruppen (nærmere bestemt 95 pro sent) vil ligge innenfor et intervali på 2 standardavvik, dvs. ca. 5 cm, til hver side for gruppegjennomsnittet. Det synes på denne bakgrunn som om genene setter forholdsvis trange grenser for hvilken kroppshøyde et menneske vil få. Uttrykt på en annen måte - kjenner vi en persons genetiske utrustning kan vi forutsi hans kroppshøyde innenfor feilmarginer på 5 cm til hver side. I denne påstanden ligger det imidlertid en implisitt forutsetning - nemlig at personen har vokst opp i Norge og ble født omkring Hadde nemlig vår hypotetiske person med kjente arveegenskaper vokst opp mot slutten av forrige århundre ville vi faktisk ha bommet ganske alvorlig med vår spådom. I år i900 var nemlig gjennomsnittlig kroppshøyde blant norske rekrutter bare 170 cm, altså 10 cm mindre enn i dag. To genetisk sett identiske personer som vokste opp hhv. rundt århundreskiftet og i dag ville derfor ha høyst ulik høyde. Fordelingen av norske rekrutter i hhv og 1 Jon Martin Sundet, Universitetet i Oslo, personlig meddelelse

3 1990 er vist i figur l, sammen med sannsynlighetsfordelingene for våre to spådommer. Som en ser er det nesten ingen overlapping mellom spådommene på de to tidspunktene. Det er vel ingen tvil om at den sterke økningen i kroppshøyde vi har observert i løpet av de sis te 90 år er forårsaket av miljømessige forandringer. Arvemassen i befolkningen må antas å være stort sett uforandret. Velferdsstatens fremvekst har åpenbart gitt som resultat en kollektiv økning i kroppshøyden hos praktisk talt hele befolkningen. Dette kommer til uttrykk når vi sammenholder høydefordelingen blant rekrutter i 1900 og 1990, idet hele fordelingen er flyttet 10 cm oppover høydeskalaen. Dette eksempelet viser med all ønskelig tydelighet at miljøets betydning for et bestemt menneskelig trekk lett vil undervurderes med de metoder man tradisjonelt bruker ved arvelighetsundersøkelser. Grunnen til dette er at miljøvariasjonene innen en gitt populasjon i en bestemt historisk epoke kan være forholdsvis beskjedne, sammenlignet med de miljøvariasjonene som finnes over tid og fra land til land. Den enkelte tvillingstudien mister rett og slett en meget stor del av den kulturelle og historiske variasj on. Dette forholdet vil særlig være av betydning dersom man studerer trekk der det faktisk finnes store variasjoner i rom og tid, slik tilfellet er for alkoholmisbruk og alkoholisme. Det generelle forbruksnivået av alkohol i samfunnet varierer som kjent meget sterkt i ulike historiske epoker og fra kultur til kultur. Disse variasjonene har samme effekt på alkoholmisbruket som variasjonene i ernærings- og helseforholdene har på befolkningens kroppshøyde. Også alkoholforbruket endres kollektivt, ved en slags parallellforskyvning av hele befolkningen oppover forbruksskalaen (Skog 1985). Og på samme måte som velferdsstaten har ført til en mangedobling av antallet personer med kroppshøyde over 190 cm, så fører sterk økning i totalkonsumsjonen til mangedobling av antallet storkonsumenter og alkoholister, selvom arvemassen i befolkningen er den samme. Man skal derfor være meget forsiktig med å trekke konklusjoner på grunnlag av arvelighetsstudier som går utover den rammen studiene er gjort innenfor. Utøver man ikke slik forsiktighet kan man lett komme til å trekke gale konklusjoner. Figur l. Fordeling av norske rekrutter etter kroppshøyde i hhv og 1990 (venstre), og sannsynlighetsfordeling for et genetisk gjennomsnittspersons kroppshøyde i hhv og 1990 (høyre). Prosent 35, , 30..."..." "-"..-...,,... "".".." ~.."-"..._..-"...,,...,,_... 25, 20..._..._..._ :'-_.._. ~~.-._..-_-.. 'M._._ M., r' \, 15."..." ".."...".--"..-f-".--,,-.".""-".."... ~ "..-.."..,,...,,, _ _ N""'" 4.. _.. ~ o, _." 10,, 5,'",,.."..._".. ".~~..."."..."_..."...,,...".!!\..,,,...,,... / " /, / ~ Høyde i cm ~ Rekrutter li!-" Rekrutter l 990 I '\ Sannsynlighet -""." "_..".".",,. " --".. " "..,,.. S"".... "".... " j~" IL ""... " "... " -- -L I \... ". _. "._l."... "... ". "_"\-...,,.,,... _ \ \. Høyde i cm - Predikasjon Predikasjon 19~ - 66-

4 I li Molekylærbiologiske studier Molekylær-biologisk forskning er i hovedsak en eksperimentell disiplin. Forskeren har stor grad av kontroll med forsøksbetingelsene og faren for spuriøs korrelasjon (dvs. ikke-kausale relasjoner),burde være liten. - Vel å merke så lenge forskeren beskjeftiger seg med rent molekylær-biologiske prbsesser. I det øyeblikk molekylær-biologen begynner å interessere seg for organismens atferd, blir imidlertid situasjonen en annen - og det har dessverre enkelte molekylær-biologer lett for å glemme. Når problemstillingen er arv og atferd undersøker molekylærbiologen om alkoholikere eller alkoholmisbrukere har spesielle biologiske kjennetegn, eksempelvis spesielle gener eller uvanlig aktivitetsnivå for visse enzymer. I den siste tiden er det eksempelvis påvist at at såkalt type 2 alkoholikere ofte har høyere aktivitet av enzymet MAO (monoaminoxidase) enn ikkealkoholikere, ogmao anses å være sterkt arvelig regulert. Det man da påviser er statistiske korrelasjoner mellom en bestemt atferdsform og visse biologiske kjennetegn ved personen. Når det gjelder tolkningen av slike korrelasjoner står man overfor nøyaktig de samme problemer som ved alle andre korrelasjonsstudier. Minst tre muligheter foreligger - for det første kan sammenhengen være uttrykk for at de biologiske kjennetegnene forårsaker atferden (eller i hvert fall er en bidragende årsak), for det andre kan det tvert om være atferden som forårsaker det biologiske kjennetegnet, og for det tredje kan det finnes en bakenforliggende faktor (eller et kompleks av slike) som både forårsaker atferden og de biologiske kjennetegnene. Før man kan trekke noen konklusjoner om arvens betydning må man ha klart å sannsynliggjøre ad empirisk eller teoretisk vei at de to sistnevnte mulighetene kan utelukkes. En statistisk sammenheng kan altså ikke uten videre tolkes som bevis for at eksempelvis høy MAO-aktivitet disponerer for alkoholisme. Først må man kunne utelukke den motsatte sammenhengen, altså den muligheten at enzymaktiviteten er et resultat av misbruket. Men selvom man kan godtgjøre at dette siste ikke er tilfelle, står man overfor problemer, som kanskje best kan illustereres ved et eksempel: Nesten alle som går med skjørt eller kjole i Norge har bestemte genetiske kjennetegn som de uten skjørt eller kjole vanligvis ikke har. Før i tiden var det en nesten perfekt statistisk sammenheng mellom gener og atferd på dette punktet. Nå kan vi i dette tilfellet uten videre utelukke at skjørtet eller kjolen forårsaker genene, men de fleste vil vellikevel kvie seg for å hevde at det motsatte er tilfelle, altså at det å bruke skjørt eller kjole er bestemt av visse kvinnelige gener. Særlig vil nok skotske menn protestere. Det er med andre ord et langt sprang fra det å påvise en statistisk sammenheng mellom biologiske forhold og alkoholatferd, til det å ha sannsynliggjort en årsakssammenheng. Det er min ærbødige påstand at den biologiske alkoholforskningen ennå ikke har maktet å gjøre dette spranget. Jeg skal utdype dette litt nærmere, og forutsetter for argumentets skyld at man har lykkes i å påvise at en korrelasjon mellom alkoholmisbruk og et eller annet biologisk kjennetegn hverken kan forklares ved at misbruket forårsaker kjennetegnet eller ved at det finnes en bakenforliggende faktor som er årsak til begge. Det synes da vanskelig å unngå den konklusjon at det biologiske kjennetegnet på en eller annen måte er en årsak til misbruket - eller mer presist at det er en bidragende årsaksfaktor, siden misbruk har en multifaktoriell årsaksbakgrunn. Et spørsmål som gjenstår er imidlertid hvor viktig denne egenskapen er. Dette er ikke først og fremst et statistisk spørsmål som kan besvares ved å estimere "forklart variansll. Det er først og fremst et spørsmål som må besvares ved å identifisere og forstå den mekanismen som knytter den biologiske egenskapen og individets atferd sammen. På hvilken måte bringes det individ som har egenskapen til å drikke? Først når man kan påberope seg en vitenskapelig fundert innsikt i dette, kan man danne seg en begrunnet oppfatning av egenskapens reelle betydning for misbruket, og først da har man en reell mulighet for å benytte sin kunnskap til å forebygge eller behandle misbruk. Arv og miljø versus arv eller miljø I sine mer tabloidiserte former, får påstandene om arvens betydning ofte et mekanisk preg. Al-

5 koholmisbrukeren beskrives nærmest som et viljeløst offer for sin biologiske skjebne. I fagmiljøer vil det vel neppe være noen uenighet om at slike oppfatninger er for primitive. Det finnes åpenbart ikke et enkelt drikke-gen som så og si fører glasset til munnen. Et individs drikkevaner er bestemt av en lang rekke ulike forhold av biologisk, psykisk, sosial og kulturen art som virker sammen og som i kombinasjon bestemmer resultatet. Når det spesieit gjelder biologisk-konstitusjonene forhold er det sannsynlig at det finnes mange ulike mekanismer som påvirker drikkingen i varierende grad. Det finnes eksempelvis nevrologiske forskjeller som gjør at noen opplever større lystfølelse enn andre ved alkoholinntak. Metabolske forhold kan gi noen individer ubehagsfølelser som andre unngår. Og det finnes ganske sikkert en rekke biologiske mekanismer som påvirker individets drikkevaner ad mer indirekte vei, ved å påvirke andre atferdsdimensjoner som i neste omgang påvirker drikkeatferden. Dette mangfoldet av biologiske mekanismer tilsier at man må forestille seg en skala der biologisk disposisjon kan måles i grader, snarere enn som et enten/ eller fenomen. En høy biologisk disposisjon kan imidlertid bare gi en forhøyet risiko for misbruksproble- mer. Hvorvidt denne disposisjonen materialiseres i et problem, er utvilsomt avhengig av miljømessige forhold av sosial og kulturen art. Selvet individ med høy grad av disposisjon vil kunne unngå alkoholproblemer, dersom han eller hun lever i et gunstig miljø. Omvendt vil individer med moderat eller lav disposisjon kunne utvikle alkoholproblemer under bestemte miljømessige forhold. Totalforbruksteorien - og de data den bygger på - viser at kulturens fuktighet er en meget viktig miljøfaktor (Bruun et al. 1975; Skog 1985). I land der alkohol er lett tilgjengelig og der alkoholbruk er en integrert del av dagliglivet, som i middelhavslandene, er det stor sjanse for at et individs disposisjon skal omvandles til et risikofyit konsumpsjonsnivå. I land der alkoholbruk ikke spiller den samme rolle i dagliglivet, der den er dyrere og genereit vanskeligere tilgjengelig, som i Norge, er sjansen derimot mindre. Et individ som unngår å utvikle et høyt og risikofyit konsumpsjonsmønster i Norge, vil lett kunne bli alkoholist i Frankrike. Dette betyr at man i fuktige kulturer gjennomgående vil finne et atskillig høyere antan individer med alvorlige alkoholproblemer enn i mindre fuktige kulturer. Dette er skjematisk illustrert i figur 2, som viser en hypotetisk for- Figur 2. Skjematisk fremstilling av arv-miljø problemet. Antall personer Personer som bl ir alkoholister bare i fuktige kulturer Personer som blir alkoholister både i tørre og fuktige kulturer Lav Høy Disposisjon - 68-

6 deling av befolkningen langs en skala som måler individets biologiske og psykologiske disposisjon. Noen individer har svært høy disposisjon, mange er middels disponert, og noen har en så lav disposisjon at de praktisk talt er immune. Blant de førstnevnte vil visse individer ha en så høy disposisjon - enten den nå er av biologisk eller psykologisk art - at de vil utvikle alkoholisme i de fleste miljøer, altså både i fuktige og i forholdsvis tørre kulturer. I våte kulturer vil dessuten et stort antall personer med noe lavere disposisjon komme i faresonen, og en del av disse vil utvikle et alkoholisk drikkemønster. Den siste gruppens skjebne er altså i stor grad avhengig av miljømessige forhold. Eksistensen av biologiske disposisjoner medfører altså ikke at rusmiddelproblemer kan reduseres til et rent individproblem. Hvilke individer som får problemer vil nok i noen grad være avhengig av biologiske forhold, men hvor mange mennesker som får problemer vil i hovedsak være avhengig av rent miljømessige forhold. Og siden forebygging av rusmiddelproblemer i stor grad vil bestå i å påvirke de forhold som bestemmer antallet personer med problemer, så må miljømessige forhold fortsatt være av sentral betydning. La meg bruke et bilde fra et annet felt. Hvis du har mistet et dusin egg på gulvet, vil noen ha gått istykker, mens andre er like hele. Hvorfor noen egg har gått i stykker, mens andre er like hele, vil sannsynligvis i stor grad kunne forklares ut fra det enkelte eggs "konstitusjon" - tykkelsen på eggeskallet, dets mikroskopiske struktur, eggets form etc. Man ville nok i dette tilfellet kunne forvente en meget høy korrelasjon mellom skallets strukturelle egenskaper og eggets skjebne. Altså må man si at eggets biofysiske egenskaper er en viktig forklaringsfaktor. Imidlertid vil eggets skjebne også i sterk grad være avhengig av det sjokk det utsettes for i møte med gulvet. Det er utvilsomt stor forskjell på å miste eggene på et teppebelagt gulv fra noen få centimeters høyde, og å miste dem på hardt underlag fra en meters høyde. I førstnevnte tilfelle vil det formodentlig gå bra med de fleste av eggene, mens de fleste sannsynligvis vil knuses i sistnevnte tillelle. Fallhøyden kan her sammenlignes med en kollektiv miljøfaktor, som emærings- og helsetilstanden er det i kroppshøydeeksempelet og totalforbruket av alkohol i forholdet til alkoholmisbruk. Det burde være ganske åpenbart i lys av disse eksempiene at det slett ikke er noe motsetningsforhold mellom arv og miljø som forklaringsfaktorer vis-a-vis atferd. Det er ikke et spørsmål om det ene eller det andre. På samme måte som et rektangels flateinnhold er bestemt både av lengde og bredde, er atferd påvirket av både bio-konstitusjonelle og miljømessige forhold. Arvens kvantitative betydning La meg nå ta for gitt at risikoen for at et individ skal utvikle alkoholisme til en viss grad er påvirket av biologisk konstitusjon, og således at det finnes en genetisk basis for kronisk alkoholmisbruk. Jeg vil med det som utgangspunkt stille spørsmål om hvor viktig dette i så fall er i praksis: Hvor mange alkoholister kan forventes å ha utviklet sitt problem pga. sin biologiske konstitusjon, og i hvor mange tilfeller må års a ken søkes andre steder? En måte å belyse dette spørsmålet på består i å undersøke hvor mange av alkoholistene som faktisk har alkoholiske foreldre. Vi tenker oss en befolkning på innbyggere. Blant "normalkonsumentene" forutsetter vi at risikoen for å få et alkoholist-barn er 5 pro sent. Vi antar videre at hver alkoholist får like mange barn som en ikke-alkoholist, og at risikoen for at en alkoholist skal få et barn som blir alkoholist er 5 ganger så høy som for en "normalkonsument", altså 25 prosent. En kan vise1 at prevalensen alkoholister i en historisk stabil situasjon da må være 6,25 prosent, dvs personer. Disse alkoholistene vil selv bli foreldre til alkoholiserte barn. De l La P betegne den andelen av befolkningen som er alkoholister. La videre r betegne risikoen for at en person uten alkoholiske foreldre selv skal bli alkoholist, mens R betegner den relative risikoen hos en person med alkoholiske foreldre. Vi betrakter en stabil historisk epoke, der andelen alkoholister er den samme i foreldregenerasjonen som i den etterfølgende generasjon, og forutsetter at alkoholister og ikke-alkoholister har samme fertilitet. Ikke-alkoholistene vil under disse forhold gi opphav til (l-p)r alkoholister i neste generasjon, mens alkoholistene på sin side vil gi opphav til PrR nye alkoholister. Siden situasjonen er forutsatt - 69-

7 Tabefl l. Beregning av hvor stor andel av alkoholistene i en populasjon som selv har alkoholiske foreldre. Tabellen viser dette tallet (i prosent) under ulike forutsetninger om grad av predisposisjon (= Relativ risiko) og prevalensen av alkoholisme i populasjonen. Prevalens alkoholister i popul. (%) 2 l Relativ risiko hvis foreldre er alkoholister "normalkonsumentene" i populasjonen vil få tilsammen alkoholiserte barn under de forutsetninger vi her har gjort, dvs. 3 ganger så mange. Alkoholistforeldre bidrar derved bare med 1/4 av alkoholistene i neste generasjon under disse omstendigheter. "Arveligheten" i dette eksempelet, representert ved en relativ risiko på 5, er stor sammenlignet med hva man vanligvis finner i empiriske studier. Bohman og Sigvards son (1982) rapporterer eksempelvis en overrisiko på 3. På stabil må summen være den samme som i forrige generasjon, P. Herav følger det at p = rj[l- r(r-l)] Alkoholist-foreldrenes bidrag til alkoholistpopulasjonen i neste generasjon kan vi betegne A, og den er i henhold til dette lik A = PRj[(l-P) + PR] Denne størrelsen er beregnet for ulike verdier av den relative risiko (R) og prevalensraten i populasjonen (P) i Tabelll. tross av dette er det altså i vårt eksempel ikke et flertall som utvikler alkoholisme pga. uheldig familiebakgrunn. En høy arvelighet er med andre ord ikke nødvendigvis ensbetydende med at de fleste tilfeller av alkoholisme har biologiske forklaringer. Denne konklusjonen rokkes ikke dersom vi velger andre tall enn de vi brukte i eksempelet ovenfor, i hvert fall ikke sålenge vi beveger oss innenfor rammene av hva man vanligvis finner i empiriske studier. Dette fremgår av tabeli l, der vi har gjentatt ovenfor omtalte beregning for ulike grader av relativ risiko og ulike prevalensrater. Som en ser av tabellen vil man i populasjoner med lav prevalens og med relativ risiko under 10 finne at en klar majoritet av misbrukerne ikke kommer fra familier med alkoholproblemer i foreldregenerasjonen. Først når både prevalens og relativ risiko er høye vil alkoholist-familier bidra vesentlig til neste generasjons alkoholproblem. En slik kombinasjon er imidlertid usannsynlig fordi svært høy prevalens vil bety at en har brukt en svært vid og inkluderende definisjon av begrepet alkoholisme, og jo flere som faller inn under definisjo

8 nen, desto lavere relativ risiko vil en finne. Dette forholdet er en slags variant av det såkalte prevensjonsparadokset. Prevensjonsparadokset viser som kjent at det ikke nødvendigvis er slik at majoriteten av de med en lidelse eller et problem kommer fra den gruppen i samfunnet som har høyest risiko for å pådra seg problemet (Kreitman 1986). Høyrisikogruppen vil normalt være ganske liten i forhold til "normalbefolkningen" og selvom individer i "normalbefolkningen" har langt lavere risiko enn individer i høyrisikogruppen, kan "normalbefolkningen" i kraft av sin størrelse likevel bidra med flere "kasus" enn høyrisikogruppen. I det foreliggende tilfellet utgjør barn av alkoholistforeldre høyrisikogruppen, men siden alkoholistene tross alt utgjør et klart mindretali av befolkningen, vil denne foreldregruppen bidra mindre enn gruppen av "normalforeldre". laktiske tiltak rettet mot slike personer vil være lite kostnadseffektive, fordi bare en liten del av dem faktisk vil få alkoholproblemer. Moderat risiko betyr jo nettopp at mange ikke får problemer. For det tredje er det ikke nok å kunne identifisere personer med høy risiko. Man må også ha effektive tiltak å sette inn overfor slike individer. Selvom noen typer intervensjon overfor visse typer av problemdrikkere har påvisbare effekter (Kristensson 1983), er det langt fra klart at effektiviteten av slike tiltak er så stor at det faktisk monner i praksis. Jeg er slett ikke overbevist om at vi i overskuelig fremtid vil få så gode kunnskaper om atferdsrelevant humangenetikk og en så god intervensjonsteknolo gi, at slike metoder faktisk vil komme til å spille noen sentral rolle i praktisk liv. Men et supplement til eksisterende preventive metoder kan man jo håpe på. Konklusion Jeg er personlig ikke et øyeblikk i tvil om at fremtidens molekylærbiologiske forskning vil avdekke et stort antall genetisk bestemte faktorer som påvirker menneskets atferd, inklusive dets drikkeatferd. Jeg vil heller ikke utelukke at enkelte av disse funnene kan komme til å få profylaktisk verdi, ved at man kan sette inn spesielle tiltak overfor personer med særskilt ugunstig arvemasse. Før vi kommer så langt må man imidlertid faktisk kunne identifisere disse genetiske faktorene, og man må erverve en forståelse av de mekanismer som gjør at de påvirker drikkeatferden. Jeg sitter i øyeblikket med det inntrykk at enkelte biologer tar "seieren" på forskudd, og uttaler seg som om de aktuelle gener og mekanismer allerede var funnet. Dette er kanskje forskningspolitisk og forskningsøkonomisk begrunnet - samt uttrykk for stor entusiasme. En noe større grad av beskjedenhet hadde likevel ikke vært å forakte. For det andre er det som jeg har nevnt all grunn til å forvente at den profylaktiske verdi tross alt vil være begrenset. Bare en liten del av de som får problemer kan forventes å ha særlig høy biologisk disposisjon. Flesteparten av de som får problemer vil formodentlig vise seg å ha moderat biologisk betinget risiko, og prof y- REFERANSER Bohman, M. & Sigvardsson, s.: Alkoholism - arv och miljofaktorers betydeise utifrån erfarenheter från adoptionsstudier. I: Arvidsson, O. (red.): Risken att bli alkoholist. Riksbankens Jubileumsfond, Stockholm 1982 Bruun, K. et al.: Alcohol Control Policies in Public Health Perspective. Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki 1975 Goodwin, D.W. et al.: Drinkingproblems in adopted and non-adopted sons of alcoholics. Archive of General Psychiatry 31(1974): Kreitman, N.: Alcohol dependence and the preventive paradox. British Journal of Addiction 81(1986): Kristensson, H. & Ohlin, H. & Hulten-Nosslin, M.B. & Trell, E. & Hood, B.: Identification and intervention in heavy drinking in middle-aged men: results and follow-up of months of long-term study with randomized controis. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 7(1983): Partanen, J. & Bruun, K. & Markkanen, T.: Inheritance of Drinking Behavior. Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki 1966 Skog, O.-J.: The collectivity of drinking cultures. A theory of the distribution of alcohol consumption. British Journal of Addiction 80(1985):

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang Redaktør: Ellen J. Amundsen Forfattere: Ingeborg Lund & Anne Line Bretteville-Jensen, Astrid Skretting, Jostein Rise, Sturla Nordlund og Ellen J. Amundsen Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

Sturla Nordlund DRIKKEVANER OG RESTAURANTBRUK TRONDHEIM ... . 1 «i... i.. i. %. i.

Sturla Nordlund DRIKKEVANER OG RESTAURANTBRUK TRONDHEIM ... . 1 «i... i.. i. %. i. 1 Sturla Nordlund DRIKKEVANER OG RESTAURANTBRUK TRONDHEIM I............ 1 «i... i.. i. %. i. DRIKKEVANER OG RESTAURANTBRUK I TRONDHEIM Sturta Nordlund Statens institutt for alkohol - og narkotikaforskning

Detaljer

Økonomisk utsatthet Situasjonen for norske hushold i 2011

Økonomisk utsatthet Situasjonen for norske hushold i 2011 Oppdragsrapport nr. 2-2012 Christian Poppe Økonomisk utsatthet Situasjonen for norske hushold i 2011 SIFO 2012 Oppdragsrapport nr. 2 2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Gjeldsordninger i velstands-norge

Gjeldsordninger i velstands-norge Oppdragsrapport nr. 7-2005 Christian Poppe og Per Arne Tufte Gjeldsordninger i velstands-norge En undersøkelse av åpnede gjeldsordningssaker ved Oslo byfogdembete i 1999 og 2004 SIFO 2005 Oppdragsrapport

Detaljer

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder APPENDIKS PSYKOLOGISKE FORSKNINGSMETODER Appendiks Psykologiske forskningsmetoder i Sunn fornuft og vitenskapelig fornuft De observasjonene vi gjør i dagliglivet, er gode nok til at vi som regel klarer

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Norge - et likhetsorientert samfunn - myte eller realitet?

Norge - et likhetsorientert samfunn - myte eller realitet? N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1016/2003 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider:19 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Oppdragsgiver:

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 8-2000. Per Arne Tufte

Arbeidsnotat nr. 8-2000. Per Arne Tufte Arbeidsnotat nr. 8-2000 Per Arne Tufte En intuitiv innføring i logistisk regresjon SIFO 2000 Prosjektnotat nr. 8-2000 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

AsbjØrn Grimsmo Ingeborg Rossow ALKOHOL OG SYKEFRAVÆR

AsbjØrn Grimsmo Ingeborg Rossow ALKOHOL OG SYKEFRAVÆR AsbjØrn Grimsmo Ingeborg Rossow ALKOHOL OG SYKEFRAVÆR ALKOHOL OG SYKEFRAVÆR Asbjørn Grimsmo, AFI Ingeborg Rossow, SIFA Arbeidsforskningsinstituttet Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning

Detaljer

Hva påvirker alkoholbruken gjennom ungdomstida?

Hva påvirker alkoholbruken gjennom ungdomstida? HVA PÅVIRKER ALKOHOLBRUKEN GJENNOM UNGDOMSTIDA? 15 Rusfag nr. 1 2015 Av: Geir Møller og Asle Bentsen, KoRus - Sør Hva påvirker ungdommens alkoholbruk? Forfatterne av denne artikkelen belyser dette med

Detaljer

Bedre helse - større forskjeller

Bedre helse - større forskjeller rapport 2003:1 Bedre helse - større forskjeller En analyse av hvordan inntekt, utdanning og husholdningsstørrelse har påvirket dødeligheten i befolkningen i periodene 1970-77, 1980-87 og 1990-97 Rapport

Detaljer

Hvorfor øker antall gjeldsordningssaker i Oslo? Åpnede saker 1999-2011

Hvorfor øker antall gjeldsordningssaker i Oslo? Åpnede saker 1999-2011 Oppdragsrapport nr. 3-2013 Christian Poppe og Randi Lavik Hvorfor øker antall gjeldsordningssaker i Oslo? Åpnede saker 1999-2011 SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 3 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Økonomisk avkastning av utdanning

Økonomisk avkastning av utdanning Utdanning 2003 Torbjørn Hægeland, Statistisk sentralbyrå (SSB) 1 Hvorfor skal vi interessere oss for hvor mye utdanning kaster av seg? Utdanning spiller en sentral rolle i alle moderne samfunn. Store ressurser

Detaljer

Utdanningsulikheter i dødelighet i Norge

Utdanningsulikheter i dødelighet i Norge Endringer i ulikheter i dødelighet etter utdanning i Norge en underlagsrapport om mulige forklaringer Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Bjørn Heine Strand, Ólöf Anna

Detaljer

Helse, helseatferd og livsløp

Helse, helseatferd og livsløp Helse, helseatferd og livsløp Resultater fra LOGG og NorLag MARIJKE VEENSTRA IVAR ANDREAS LIMA SVEIN OLAV DAATLAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2009 Norsk

Detaljer

Frafall i høyere utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn?

Frafall i høyere utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn? Frafall i utdanning Utdanning 25 Frafall i utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn? Arne Mastekaasa og Marianne Nordli Hansen, ISS, UiO Innledning I etterkrigstiden har det vært en sterk økning

Detaljer

Frafall i den videregående skolen

Frafall i den videregående skolen Frafall i den videregående skolen Det 11. skoleår et hinder i søken etter mening? Hva skjer i møtet mellom det 11. skoleår og den fenomenologiske kropp? Hva vil dette ha å si for elevens søken etter mening,

Detaljer

Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem?

Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem? Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem? Av Elisabeth Backe-Hansen Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) For Nasjonalt bibliotek for barnevern og

Detaljer

Låneopptak og betalingsproblemer husholdningenes risiko-eksponering under høykonjunkturen 1995-98

Låneopptak og betalingsproblemer husholdningenes risiko-eksponering under høykonjunkturen 1995-98 Arbeidsnotat nr. 6-1999 Christian Poppe Låneopptak og betalingsproblemer husholdningenes risiko-eksponering under høykonjunkturen 1995-98 SIFO 1999 Arbeidsnotat nr. 6 1999 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Økonomi og livsfase Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013

Økonomi og livsfase Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013 Prosjektnotat nr. 1-2014 Randi Lavik, Lisbet Berg, Ragnhild Brusdal Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013 SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 1 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen. En bolig ekstra. Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital

Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen. En bolig ekstra. Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen En bolig ekstra Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital 312 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen

Detaljer

Hvorfor sparer de eldre så mye?

Hvorfor sparer de eldre så mye? Hvorfor sparer de eldre så mye? Nye data for husholdningers sparing viser at de eldre sparer mer enn vi kan forvente ut fra tradisjonell økonomisk teori. En påstand har vært at de eldre tilhører en generasjon

Detaljer

ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT.

ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT. TR 530 Prosjektoppgave ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT. TIL BRUK I NYTTEKOSTNADS ANALYSER. Avgitt av student Bjørnar Aas Studentnummer: 980196 Høgskolen i Molde 11.04.2002 2 1Sammendrag

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Rapport 2009:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Tapte

Detaljer

Anne Britt Djuve Hanne Cecilie Pettersen. Må de være ute om vinteren? Oppfatninger om barnehager i fem etniske grupper i Oslo

Anne Britt Djuve Hanne Cecilie Pettersen. Må de være ute om vinteren? Oppfatninger om barnehager i fem etniske grupper i Oslo Anne Britt Djuve Hanne Cecilie Pettersen Må de være ute om vinteren? Oppfatninger om barnehager i fem etniske grupper i Oslo Anne Britt Djuve Hanne Cecilie Pettersen Må de være ute om vinteren? Oppfatninger

Detaljer