1-1.otik. 06c7L (' *2,8. 16 J.dli2009. ,5-er Rekvisisjon av kartforretning. Søknad om deling av grunneiendom. tied

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1-1.otik. 06c7L (' *2,8. 16 J.dli2009. ,5-er7 4-4-2. Rekvisisjon av kartforretning. Søknad om deling av grunneiendom. tied"

Transkript

1 Rekvisisjon av kartforretning J.nr. Søknad om deling av grunneiendom jfr. kap. 2 og 3 i delingsloven av 23 juni 1978 med tilhørende forskrifter og 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14 juni 1985 Til oppmålingsmyndigheten i INNHVPRM vrl! lep t 16 J.dli2009 LeA/ Otrvi C <1 - Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. 2 Eiendom før deling Bruksnavn/adresse 1-1.otik Kartforretning over 06c7L (' Det rekvireres/ søkes om Deling I h.t. pb1 63 Søknad om dispensasj. Eiendommen FØR deling/bortfesting Gnr., bnr., festenr. I..., Overflate- Annet Fulldyrka dyrka Produktiv Produktiv Annet Myr ubebygd Bebygd Sum Dyrkbart areal areal barskog lauvskog skogareal areal areal areal (2 7) Areal som ønskes fradelt/bortfestet (i alt) * jfr. 7 beskriv arealet tied *2,8 Andre opplysninger (f.eks. andre rettighetshavere av betydning) Hjemmelshaver(e) Navn 11/01-77kt-- /tigrh-k Adresse/telefon vols 1,97s t-:-/v 2 ci 70.7 /5)7/i)5t---4/ Underskrift Sted Dato Underskrift,5-er Nr Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 10-95

2 ORPLYSNINGER TIL REKVISISJON/SØKNAD - fylles ut av søker 2 Det må legges ved kart/orienterende riss og andre dokumenter som viser grenser og naboforhold. Nabooppgaven nedenfor må fylles ut. Ved søknad om deling må det legges ved gjenpart av nabovarsel og kvittering for at varsel er gitt/sendt. Gnr. Bnr. Festenr. Eiers/festers navn og adresse Parsellen(e) skal benyttes til 9 Selvstendig bruksenhet Bolighus Fritidshus Industri/bergverk Tilleggsareal til: Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant Off. virksomhet Gnr./bnr. Landbruk/fiske Naturvern Off. friluftsområde Off. veg Annet kommunikasjonsareallteknisk anlegg Skriv Ikke herl Atkomst pb vegloven Vannforsyning pb1 65 Riks-/fylkesveg Kommunal veg Privat veg Ny avkjørsel fra off. veg Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel Avkjørsels- Søknad om avkj.- tillatelse gitt tillatelse vedlegges Atkomst sikret ifølge vedlagte dokument Privat fellesvannverk Offentlig vannverk Tilknytningstillatelse vedlegges Annet: Avløp Off. avløpsanlegg Privat enkeitanlegg Privat fellesanlegg beskriv pel 66.2 Søknad om utslipps- tillatelse vedlegges Utslippstillatelse gitt Avløp sikret ifølge vedlagte dokument - Parsell nr. 9 Areal Parsell skal Navn på evt. ca. m2 benyttes til kjøper/fester Postadresse J.nr.

3 DENNE SIDE ER RESERVERT OFFENTLIGE MYNDIGHETER FOR BEHANDLING AV SØKNADEN 3 Planstatus Fylkesplan Reguleringsplan Kommuneplan Bebyggelsesplan Uttalelser fra/vedtak av Saken sendt Uttalelse/vedtak datert Ingen plan Merknader jordlovsmyndighet vegmyndighet helserådet Uttalelser friluftsmyndighet forurensningsmyndighet Behandling Etter delegasjon Av bygningsrådet Dato Sak nr. Notater Vedtak Oversendes Sted Dato Underskrift til videre behandling

4 REKVISISJON AV KARTFORRETNING/SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - Velledning 4 Rekvisisjon av kartforretning Denne blanketten brukes ved 5 forskjellige oppmålingsarbeider. Noen krever godkjenning av bygningsrådet. Andre krever ingen spesiell tillatelse av offentlig myndighet. Blanketten nevner følgende formål: A. Kartforretning over hel grunneiendom Eksisterende eiendomsgrenser måles og kartlegges for hele eiendommen. Det utarbeides målebrev med bl.a. målsatt kart og nøyaktig areal over eiendommen. Slik forretning krever ingen spesiell tillatelse av offentlig myndighet. B. Kartforretning over festegrunn Areal som skal festes bort (leies bort) merkes og måles. Det utarbeides målebrev med nøyaktig areal og målsatt kart. Arealet får et festenummer under eiendommens bruksnummer. Dersom arealet skal festes bort for mer enn 10 år, må bygningsrådet gi delingstillatelse lør forretningen gjennomføres (jfr. punkt E). C. Kartforretning over enkelte grenselinjer/ grensejustering Grense (eller del av grense) måles og kartlegges. Det utarbeides målebrev med nøyaktig kart over grensene. Ulagelige grenser kan justeres ved forretningen. Slik forretning krever (som hovedregel) ingen spesiell tillatelse av offentlig myndighet. D. Grensepåvisning etter målebrev Grensepunkt blir påvist og om nødvendig avmerket i overensstemmelse med eksisterende målebrev. Dersom det tidligere bare er holdt skylddelingsforretning på eiendommen, må det som regel holdes kartforretning (jfr. punkt A og C). Forretningen krever ingen spesiell tillatelse av offentlig myndighet. Nabovarsling Arealoppgave Underskrift Ved søknad om deling skal naboer og gjenboere varsles om søknaden. Det er tilstrekkelig at nabo/ gjenboer skriftlig blir varslet om hvilket tiltak som tenkes satt i verk og at saken kan sees på bygningsmyndighetenes kontor innen 14 dager etter at kvittering for nabovarsel foreligger. Det benyttes egen blankett for nabovarsel. For arealoppgaven på forsiden av søknaden er det følgende arealdefinisjoner: 1. Areal som er brutt opp til vanlig plogdybde og som fortsatt kan pløyes. 2. Areal som er rydda og brutt opp tilstrekkelig til at det er egnet for maskinell slått eller beite. Kulturbeite tas med dersom det er inngjerdet og blir gjødslet. 3. Skog med produksjonsevne over ca. 0,1 rn3/ da og år, hvor bartrær dominerer skogbildet før avvirkning. 5. Skog med lavere produksjonsevne enn 0,1 m3/da og år. 6. Myr som ikke er oppdyrket eller grøftet for skogreisning. 7. Impediment, fastmark over skoggrensen Areal som søkeren vurderer som teknisk mulig og økonomisk forsvarlig å dyrke opp. Som hovedregel skal rekvisisjon på kartforretning eller søknad om deling underskrives av den som har grunnbokshjemmel til eiendommen, dvs, står som eier i grunnboka hos tinglysingsdommeren. Det finnes en del spesielle tilfeller hvor også andre kan være rekvirent, etter delingslovens 2-1 og 3-1. Eksempel på kart som vedlegges søknaden: Søknad om deling E. Deling av grunneiendom med kartforretning En delings- og kartforretning er en nøyaktig beskrivelse og registrering av ny eiendom. En del av eiendommen (parsell) skilles ut og blir en egen grunneiendom (får eget bruksnummer). Grensene for den nye eiendommen avmerkes og måles. Det utstedes målebrev på den nye eiendommen med bl.a. målsatt kart og nøyaktig areal. Før det foretas deling av eiendom, må bygningsrådet ha gitt tillatelse. 17/94, 17/93 <D Krav til søknad om deling Denne blanketten bør benyttes ved søknad om deling. For areal som skal bebygges, vil bygningsrådets delingstillatelse også være forhåndstilsagn om at arealet tillates bebygd. (Fullstendig søknad om byggetillatelse må likevel sendes inn på vanlig måte.) For nærmere beskrivelse av de krav til dokumentasjon som stilles til søknad om deling, vises til plan- og bygningsloven g 63 og 66. Her nevnes kort: kart eller skisse som viser hvordan delingen ønskes utført for byggetomt, hvordan atkomst og bortledning av avløpsvann kan sikres. Ved private enkeltanlegg og private fellesanlegg for avløpsvann, krever kommunen. vanligvis at søknad om utslippstillatelse fremmes samtidig med søknad om fradeling av byggetomt (jfr. forurensningsloven og forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg). Dersom saken krever uttalelse eller godkjenning av annen myndighet enn de kommunale bygningsmyndigheter, skal bygningsmyndighetene sørge for innhenting av disse. Dersom søker likevel har innhentet slik tillatelse (f.eks. avkjørsel), skal kopi av tillatelsen vedlegges søknaden. 17/ PARSELL AV 17/ /72 Solvaten 4 I I 1731 PARSELL AV: Gnr. 17 Bnr, 89 Solvelen 7 17/87 Mål. 1:500 Ekv, 1m Areal 700 m2

5 Levanger kommune Oppmålingskontoret. Att: Kolberg Stjørdal Søknad om fradeling av tomt til fritidseiendom/bruksendring. I og med at eiendommen ligger i et LNF-område, søkes det om dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens søkte vi om å få fradelt ei gammel kutrø, fra gammelt av kalt " Lårhaugen". Lårhaugen er naturlig avgrenset av dyrket mark på 3 sider, og en bekkdal på den fjerde. Da vi søkte om fradeling var det meningen at vi skulle ha hele Lårhaugen. Grensemerker ble satt ned og tomta målsatt. Da saken kom opp i de styrende organer viste det seg at omsøkt areal (6,5 daa) ble for stor, og at godkjenningen kun omfattet et areal på 3,7 daa og fikk nr. 232/94. Min svigerfar Harald Holthe undersøkte om det ville være mulig for oss å få resten av Lårhaugen, slik den opprinnelige planen var. Til det fikk han til svar at jeg ikke ville kunne få hånd om tomta, men at han kunne søke på tomta i sitt barnebarns navn. Dette arbeidet startet han med høsten Bl.a. fikk han skjøte av sin bror Alf Holthe på resten av Lårhaugen, i skjøte kalt "Holteshaugen". Dessverre ble Harald Holthe syk den våren og døde , uten at saken kom noe videre, selv om han hadde et inderlig ønske om at en del av hans barndomsheim måtte bli i familien I tiden etter at vi bygde har vi hele tiden brukt "Holteshaugen" som om den var vår. Vi har ryddet og beplantet, annlagt vei og plen samt at den også er bebygd med et verkstedbygg, jfr. 427/83, på ca 77 kvm. Dette bygget står i dag ca " midt på " Holteshaugen. Så langt den historiske bakgrunn og faktiske beskrivelse. Høsten 2001 solgte vi med tungt hjerte vår "edelsten" 232/94 etter å ha brukt det som sommersted / utleieobjekt en tid. 232/94 ble solgt uten verksted/garasjebygget bla.a. fordi dette ikke sto på vår eiendom. Vi føler fortsatt en sterk tilhørighet til stedet, og har så snart anledningen har gitt seg benyttet " Holtheshaugen" som rekreasjonssted, langt unna trafikk og flystøy. Denne anledningen har vi benyttet siden vi flyttet i Her har vi funnet fred og ro og kunnet koble av. Når vi nå definitivt ikke lenger kan bruke Lårhaugen som feriested vil vi derfor søke om å få eiendomsretten til det som vi i alle de år har brukt og vedlikeholdt. Forslag til eiendomdgrenser er inntegnet på vedlagte kart. I særutskrift 469/80 bekreftes at fradeling av "Holteshaugen" er godkjent av landbruksmyndighetene. Viser også til Fylkeslandbruksstyrets sak 53/79, hvor det er gitt positivt signal på en utparselering mot øst. Adkomst fra fylkesvei 201 til 232/94 er sikret ved avtale, og det foreligger godkjenning fra Statens vegvesen. Ved oppføringen av snekkerverksted på 'TIoltheshaugen" sak nr. 427/83 ble det tatt for gitt at tidligere godkjent vegrett også omfattet dette bygget. Jfr, vedtak i samme sak. En samtale med Johansen hos vegmyndighetene 7, januar i år, bekrefter også at ny behandling av avkjørsel ikke er påkrevet. Ønsket areal. ønsket grense for omsøkt areal kan ved første øyekast virke kronglete og ulogisk. Årsaken til at grensene er blitt slik, er fordi dette er den naturlige arronderingen i forhold til dyrket mark og terreng. Mot nord er det naturlig avgrensning mot dyrket mark. Mot øst følger den det gamle utmarksgjerdet som går i skillet mellom berggrunn og den gam1e jordbæråkeren. I sør følger den åpen bekk mot naboeiendommen 234/1. Skulle det være spørsmål vedrørende saken, kan disse stiles til undertegnede på tlf Med vennlig hilsen og håp om et positivt svar, Jørund Geving Kongshaugveien Stjørdal tlf , ' t: joerun geving.no V edlegg: 9

6 Søknad om fradeling av tomt til fritidseiendom/bruksendring for Grethe og Jørund Geving. Vedleggsoversikt. Vedlegg 1: Nabovarsel Vedlegg 2: Kart med ønsket fradelt areal. Vedlegg 3: kopi av nord-trøndelag fylkeslandbruksstyre, sak nr. 53/79 Vedlegg 4: Kopi av Særutskrift, Levanger Bygningsråd, sak nr. 383/79 Vedlegg 5: Kopi av Særutskrift, Levanger Bygningsråd, sak nr. 469/80 Vedlegg 6: Kopi av Særutskrift, Levanger Bygningsråd, sak nr. 427/83 Vedlegg 7: Skjøte mellom Alf Holthe og Harald Holthe, datert Vedlegg 8: Skifteattest Vedlegg 9: Fullmakt

7 86 Sak 227-) rord-trøndelag fy2keslandbruks5le Møte 3. mai 1979 Arkv: ) tekrusk atat Søknad om fradejing av tomteomrade. Holthe gnr. 252 bnr. 2 Levanr er. Eier: Alf Holthe. K'opere: (;rethe o r 7-01w,,1 f;rvirw. Jordstyret sier i sak 53/79: Det foreligger søknad av 3/4-79 fra Alf Holthe om å få fradele en utmarksparsell til sin brordatter m. ektemann. Parsellen tenkes nyttet til boligformål. Holthe ligger ved Solhaug skole i 'i"senfjerd. Av totalarealet på ca, 100 da er 32 da dyrka mark og vel 60 da skogsmark. Parsellen som søkes fradelt ligger på sersiden av fylkesveg nr. 102 os er således adskildt fra.eiendommens øvrige arealer. I. søknaden er tomtearealet angitt til 3-4 da mens hele parsellen er på ca, 7 da, Parsellen består av grunnlendt utmark. Arcalet har liten verdi i jord-og skogbruksmessig sammenheng og bør således kunne. tillates utlagt til boligformål. Det er vanskelig å utnytte den vestre del av parsellen rasjonelt, da området her er bratt og smalt. n evclituell b2ligtomt blir således relativt stor. Tomta må avgrenses mot nst, slik at det på den gjen=ende del av par5ellen kan bli mulighet for en eventuell senere utparnellering, 1nnstillin fra herredsa,ronom Amdahl: Jord tyret t;ilrår fradeling av tomt på ca. 3.5 da do def errondering -og terrengmessige forhold gjør det vansk elte utnvte omrdet 4A1 flere tomter. Den østre delen ev pareellen bor reserveres for eventuell sener utparssellering. Vedtak: Innstillinga enstemmig vedtatt." Vedlegg: Søknad av Utskrift av jordstyrels møtebok i sak 53/79 Kart Enstemmig vedtak: Nord-Trøndelag fylkes1andbruk55tyre samtykker i at det av eiendommen Holthe gnr. 232 bnr. 2 i Levanger blir fradelt boligtomt pa ca. 3,5 da. Fyikeslandbruksstyret er enig mpd jordstyret i at den østre de3en av parsellen pa sørsida av f.v. nr. 102 hør reserveres for eventuel3 senere utparseilering.

8 SÆRUTSKRI FT AV MØTEBOK Blad 398 for Levanger bygningsråd sak. 383! 79 mote den Sokerens navn Saksbeh sign. Adresse Telekm Alf Holthe, Saken gjelder: Fradeling av boligtomt. Asenfjord. Soknadens dato Søknad om fradeling av 3,5 da som boligtomt av eiendommen Holthe gnr. 232, bnr. 2, Asenfjord. Bygningsrådet har tidligere godkjent kloakkutslippet. Vegsjefen har gitt tillatelse til avkjørsel fra fylkesveg. Landbruksmyndighetene har godkjent fradelingen. INNSTILLING: Bygningsrådet godkjenner fradeling av 3,4 da til boligtomt av eiendommen Holthe, Asenfjord. Dispensasjon fra generalplanvedtekt til bygningslovens 21, 2. ledd gis. Sendes til: Herr Alf Holthe, 7632 ASENFJORD. Oppmålingsavdelingen, her ).!11 232/2, 232/94 Delingsdokumenter Rett utskrift: Sendes: byggherren anmelderen helseridet

9 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK /;At7W Blad 487 for Levanger bygningsråd Sak. 469 / 80 mote den 18/ Sokerens navn Adresse Saksbeh. sign. OL Telefon Alf Holthe Sakengjelder: Fradeling av 2,8 da til boligtomt. Asenfjord Søknadens dato Søknad om fradeling av 2,8 da til boligtomt av eiendommen Holthe gnr. 232 bnr. 2, Asenfjord. Omsøkte parsell er en del av et udyrkbart område på 6,3 da. Tidligere er godkjent fradeling av 3,5 da til boligtomt. Kloakken fra området går delvis i gjenlagt og delvis i åpen bekk ut i sjøen. Bekken renner åpen gjennom område bebygd med hytter. Kloakken fra Solhaug skole og omkringliggende bebyggelse går i bekken. Regner en at skolen tilsvarer 3 boligenheter vil det samlet være minst 7 boligenheter i området og et nytt utslipp må dermed gis av fylkesmannen. Vegsjefen har gitt avkjørselstillatelse fra f.v. 102 til tidligere fradelt tomt. Søkeren må nå søke om tillatelse til utvidet bruk av denne avkjørsel. Landbruksmyndighetene har godkjent fradelingen. INNSTILLING: Bygningsrådet kan på nåværende tidspunkt ikke realitetsbehandle saken. Søkeren må sende inn søknad om kloakkutslipp på fastlagt skjema. Det må også søkes vegsjefen i Nord-Trøndelag om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. jnnstiningen vedtatt Sendes til: Alf Holthe 7632 Asenf'ord Oppmålingsavd., Her Rett utskrift: I Sendes: byggherren anmelderen helserådet

10 StERUTSKRIFT AV for Levanger bygningsråd SII MØTEBOK Sak. 427/83 Blad 479 møte den I 19 Søkerens navn Adresse Saksbeh. sign. HL Telefon x Jørund Geving 7632 Asenfjord Sakengjelder: Søknadens dato Byggetillatelse for garasje m/ dekoratørverksted Søknad om byggetillatelse for garasje m/ dekoratørverksted på gnr. 232 bnr. 2, Asenfjord. VEDTAK: Byggetillatelse gis på følgende vilkår: 1. Vegg mellom garasje og verksted utføres som brannklasse B Bygget må oppføres i samsvar med bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter ,Ved,tek Rstt utskrift Li It,antrroA visas Trykktri Sendes: byggherren enmelderen helseråd t

11 Bl. nr. 727 b RICH. ANDVORD A/S ETABL OSLO Skjøte 1/2d.9 Undertegnede skjøter og overdrar herved til født (Datum og årstall) - - min/vår eiendom edic-( født 9/P (Datum og årstall) g.nr , br.nr. ---) av skyld mk. i, P-1:4 matr.nr. til gate/vei i ii for en kjøpesum stor kr..../ ( "z./-/. - l. tly,,er / herred1) 1) som er avgjort på omforenet måte. Særlige bestemmelser: ( i-r/lik4, fr (-1 den,3 Utstederens underskrift) Vi/Jeg bekrefter herved at. har underskrevet/godkjent underskriften i vårt/mitt nærvær, og at underskriveren er over 20 år. 6/ «e ' 71L-L Må bekreftes enten av notarius, lensmann, autorisert lensmannsfullmektig, namsmann, namsmannsfullmektig, godtatt av namsretten, forliksmann, sakfører,autorisert sakførerfullmektig, autorisert eiendomsmegler, eller av to vitterlighetsvitner. (Til underskrift av annen ektefelle, forsåvidt eiendommen tilhører felleseiet og fiener til felles bolig eller den annens eller begge ektefellers ervervsvirke er knyttet til eiendommen; jfr. lov om ektefellers formuesforhold av 20. mai 1927 nr. 1, 14.) Jeg samtykker herved i skjøtingen. z ) den j Vi/Jeg bekrefter herved at har underskrevet/godkjent underskriften i vårt/mitt nærvær, og at underskriveren er over 20 år. y / Vit11/-C (C /1" / C5--a/U Det som ikke passer strykes. NB. Skjøte eller kjøpekontrakt må, for å unngå dobbelt stempelgebyr, være stemplet innen 30 dager etter kontraktens opprettelse.

12 STJØR- OG VERDAL TINGRETT SKIFTEATTEST DFA-VERD Det attesteres at Alf Lorents Holthe fødselsnr Dr. Berg Nilsens Veg 1, 7630 Åsen er meldt å være død Avdøde var enkemann etter Hildur Holthe, f , død Ektefellene hadde etter det opplyste felleseie. Boet etter førstavdøde ektefelle ble overtatt i uskifte. Avdødes arving(er) er: Navn og adresse Fødseisdato Arvingtype Ektefellenes fellesarvinger Audhild Holthe Maack Barn Knai, 2090 Hurdal Emil Johannes Holthe Barn Kolsåsen 24 B, 7079 Flatåsen Følgende arving(er) har overtatt ansvaret for avdødes forpliktelser etter skifteloven 78 og forestår det private skiftet sammen eller ved fullmektig: Audhild Holthe Maack og Emil Johannes Holthe Skifteattesten gjelder hele boet. Stjør- og Verdal Kristin Claesson saksbehandler

13 FULLMAKT Ved privat skifte av dødsbo (Gjelder sammen med skifteattest) Avdøde Navn ALF Fødselsdato LORE5V7S- 1/6 Z-711E- Dødsdato 96, <- Fullmaktsgiver Navn 4-01)14.7LONoLve- fi-fiwk Fødselsnummer mo iyugo Fullmektig Navn Adresse & Ekti j-0~14ves Vtliskev 2ct Postnurnmer Poststed,c) qjw Erklæring og underskrift Jeg, AUd144.1it R. tkik44,lharovertatt boet etter avdøde til privat skifte, og gir med dette &>7 ;Z- jt /"Alt fullmakt til å ordne alt i forbindelse med bobehandlingen og booppgjøret - herunder undertegne og kvittere på boets vegne - samt på mine vegne å gi og motta alle meldinger til og fra arveavgiftsmyndighetene. Sted og dato Underskrift C ' t Merk Dersom fullmakten også skal gjelde rett til å disponere over fast eiendom i boet, må også neste side av skjemaet fylles ut. Denne fullmakten gjelder til skiftet er avsluttet eller til arvingen trekker fullmakten tilbake - likevel aldri mer enn 2 år fra arvefallet. GA-8012 B (Godkj ) Elektronisk utgave Side 1 av 2

14 Bekreftelse av underskrift Dersom fullmakten skal benyttes ved overdragelse eller pantsettelse av fast eiendom, må underskriften bekreftes, jf. tinglysingsloven 17 og tinglysingsforskriften 3. Dette kan gjøres av to vitner som er myndige og bosatt i Norge, eller av norsk dommer, lensmann eller lensmannsbetjent, namsmann eller namsfullmektig, forliksrådsmedlem, advokat eller autorisert advokatfullmektig, statsautorisert eller registrert revisor, autorisert eiendomsmegler eller notarius publicus. Jeg bekrefter herved at,som er over 18 år, har underskrevet/ vedkjent seg sin underskrift på denne ful makten i mitt nærvær. Jeg er myndig og bosatt i Norge. Underskrift, vitne 1 Gjenta med blokkbokstaver Adresse Postnummer Poststed C Underskrtft, vitne 2 Gjenta med blokkbokstaver Adresse, tek, Met_n_ Samtykke fra arvings ektefelle til å disponere over egen bolig C v ck Postnummer Poststed Dersom arvingen er bosatt på eiendommen sammen med ektefelle, kreves samtykke av ektefellen, jf. ekteskapsloven 32 som lyder "En ektefelle kan ikke uten skriftlig samtykke fra den andre ektefellen: a. Overdra, pantsette, forpakte bort, eller inngå eller si opp en leie- eller framleie avtale for en eiendom som brukes som feiles bolig. b. Overdra, pantsette en andel, aksje eller obligasjon som leieretten til felles bolig er knyttet til. Dersom samtykke blir nektet eller ikke kan skaffes innen rimelig tid, kan ektefellen eller den andre parten i avtalen kreve at skifteretten avgjør spørsmålet om disposisjonen-skal tillates. Tinatelse skal gis hvis skifteretten finner at det ikke foreligger rimelig grunn for den andre ektefellen til å nekte samtykke. Avgjørelsen treffes ved kjennelse. Bestemmelsene i skifteloven fierde kapittel får tilsvarende anvendelse." Jeg samtykker i at gnr. bnr. i kommune p overdras p pantsettes D forpaktes bort Jeg samtykker i at (fram-)leieavtale for gnr. bnr. i kommune [11 sies opp D inngås Jeg samtykker i overdragelse av D andel D aksje Sted og dato D obligasjon som leieretten til gnr. bnr. i kommune er knyttet til. Underskrift "Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/ skifte/ uskifte" må fylles ut og leveres til tinglysingskontoret som gir nærmere veiledning. GA-8012 B Elektronisk utgave Side 2 av 2

15 á

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 Journalnummer

Detaljer

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Eventuelt forfall meldes til Anne Bjørg Rian, telefon 32 22 04 89 eller abri@lier.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING TEKNISK UTVALG STED: KOMMUNEHUSET MØTEROM 1. ETG. DATO: 30.06.09 TID: 09.00

MØTEINNKALLING TEKNISK UTVALG STED: KOMMUNEHUSET MØTEROM 1. ETG. DATO: 30.06.09 TID: 09.00 MØTEINNKALLING TEKNISK UTVALG STED: KOMMUNEHUSET MØTEROM 1. ETG. DATO: 30.06.09 TID: 09.00 Forfall meldes til telefon 77 77 88 03 Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Burfjord 19.06.09 Birger

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 15.03.2011 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling Søknad om deling av eiendom Forklaring - framgangsmåte - behandling 1 Hva er en delesak? DELI ELLER RESEJUSTERI? Ved deling av eiendom blir et areal av en eksisterende eiendom oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal - GB 20/1 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal - GB 20/1 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/1 Saksmappe: 2014/1168-26382/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 55 03 / 41 21 98 69. Vararepresentanter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Matrikkellovens 15. Departementet kan i forskrift gi nærare regler om arealoverføring.

Matrikkellovens 15. Departementet kan i forskrift gi nærare regler om arealoverføring. AREALOVERFØRING Arealoverføring er en framgangsmåte som sørger for å overdra areal direkte mellom to eiendommer uten å opprette en egen eiendom for tilleggsarealet. Matrikkellovens 15 Areal kan overførast

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

TINGLYSING. Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte. Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet?

TINGLYSING. Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte. Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet? TINGLYSING Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet? Hvilke gebyre r ska l betales? Hvordan pre senteres den? Juridiske uttrykk

Detaljer

Stavanger kommune Planavdeling ved Leni Andreassen Sandnes 5.februar 2014. Vedr. søknad om fradelig.

Stavanger kommune Planavdeling ved Leni Andreassen Sandnes 5.februar 2014. Vedr. søknad om fradelig. Stavanger kommune Planavdeling ved Leni Andreassen Sandnes 5.februar 2014 Vedr. søknad om fradelig. Høsten 2013 ringte jeg jordbruksjef Daniela Dobbert, en meget behjelpelig saksbehandler. Jeg forklarte

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Grusveien 38 1158 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9559 Dato: 18.08.2010 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom: Saksnr:

Detaljer

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv Til kommunene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning og Tinglysingen Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv M-2/2009 Konsesjon og boplikt (lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon

Detaljer

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Driftsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 17/08 Søknad om deling av eiendommen Sotnes 61/1 på

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. 09.00 10.00 Regionalparken v/magne Pedersen og Elin H. Simensen

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. 09.00 10.00 Regionalparken v/magne Pedersen og Elin H. Simensen Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-21 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:00 09.00 10.00 Regionalparken

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer:

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 25.09.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B Søgne kommune Arkiv: 18/484 Saksmappe: 2011/318-22815/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.07.2012 Saksframlegg Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer