Velkommen til kurs i Pensjon, medlemskap og rapportering. 21. November 2007 for NTNU Trondheim Hotell Augustin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til kurs i Pensjon, medlemskap og rapportering. 21. November 2007 for NTNU Trondheim Hotell Augustin"

Transkript

1 Velkommen til kurs i Pensjon, medlemskap og rapportering 21. November 2007 for NTNU Trondheim Hotell Augustin

2 Rapporteringskurs 21. November 2007 Daglig kontaktperson i SPK Anny Beate Thunestvedt - Rapporteringsansvarlig NTNU Dir.telefon Mail: Kursholdere fra SPK Jens Grytten Rapporteringsansvarlig i SPK Dir. telefon Mail: Øystein A. Larsen, NY kundeansvarlig for NTNU Dir. telefon Mail:

3 Agenda Hotel Augustin 21. Nov Presentasjon / innledning Pensjonsproduktet Vilkår for medlemskap Pause Generelt om Rapportering av medlemsdata Søknadsprosedyrer LUNCH! Pensjonsgrunnlag, herunder: Lønn faste og variable pensjonsgivende tillegg Pause Permisjoner Timelønnede/varierende arbeidstid/flere stillinger demonstrasjon av nett-tjenester Pause Oppsummering/avslutning SLUTT!

4 Statens Pensjonskasse Seksjon Bedriftservice Seksjon Storkunder Seksjon Medlemsdata Seksjon utvikling og drift

5 Skape en forståelse for at Innledning Målsetning med kurset Korrekt Rapportering av medlemsdata innebærer: For NTNU: Riktig pensjonsutbetalinger til rett tid for ansatte Pensjonsbevis og lånemulighet til de ansatte riktige pensjonskostnader jevne avsetninger til fremtidig pensjoner løpende korrekt fakturering

6 Pensjonsproduktet Ytelsesnivå/Bruttopensjon Pensjon 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Kun folketrygd (gift/samboende) Offentlig tjenestepensjon 66% 10 % 0 % 3G 4G 5G 6G 7G 8G Inntekt 9G 10G 11G 12G

7 Pensjonsproduktet Produkter - Pensjoneringsplan UP EP BP = Risikopensjoner Brutto Netto Netto AFP AP = sparing Premiebetalende periode Brutto Brutto Start i stilling Alder Alle pensjonene blir G-regulert under utbetaling

8 Vilkår: Pensjonsproduktet Pensjonsytelser - Alderspensjon Utbetales fra stillingens aldersgrense Kan utbetales fra inntil 3 år før aldersgrensen (85- årsregelen) Pensjonen blir utbetalt livsvarig Beregning: Som vist (gjennomsnitt av stillingsstørrelser, lønn på slutt tidspunktet dersom ikke tidligere perioder med høyere lønn, og pensjonsgivende tjenestetid) Aldersgrense vs Pensjonsalder: Aldersgrense: Det tidspunktet man MÅ fratre, vanligvis 70 år Pensjonsalder: Det tidspunkt man KAN fratre, vanligvis 67 år

9 Vilkår: Pensjonsproduktet Pensjonsytelser AFP Arbeidsgiver inngått avtale om AFP I lønnet arbeid på pensjoneringstidspunktet Inntekt (1G året før uttak, 1G i uttaksåret omregnet til årsinntekt, 2G de beste årene fra 1967 til året før pensjonering) Opptjening i folketrygden: 10 år etter fylte 50 år Opptjening i SPK: 10 år etter fylte 50 år Beregning: Fra 62 år: Folketrygdens regler + AFP tillegg (kr 1700 pr mnd) Fra 65 år: Bruttopensjon fra SPK (besteberegning)

10 Pensjonsproduktet Pensjonsytelser - Uførepensjon (betalingsfritak) Vilkår: Ved sykdom eller skade Ingen minstegrenser for uførhet Karensbestemmelse Beregning: Pensjonsgrunnlag og stillingsstørrelse ved uføretidspunkt Tjenestetid som om en fortsatte i stilling fram til aldersgrensen Ufør over ett år, kan tjene inntil 1 G under forutsetning av at inntekten er av tilfeldig og sporadisk art Innvilgelse: Midlertidig eller fast Midlertidig friskmelding ny søknad om innvilgelsesperioden er omme

11 Ektefellepensjon: Vilkår: Pensjonsproduktet Pensjonsytelser - Etterlattepensjon (Fraskilt) ektefelle og registrert partner Beregningsregler: Bruttoytelse: 60% av alderspensjon (behovsprøvd/ikke behovsprøvd) Nettoytelse: 9% av pensjonsgrunnlaget Barnepensjon: Vilkår: Barn (avdøde forsørget) under 20 år Beregningsregler: Nettoytelse: 15% av pensjonsgrunnlaget pr barn

12 Pensjonsproduktet Prinsipp for beregning pensjon Pensjonsgrunnlag xtjenestetid x (pensjonsgrad ) (Sluttlønn i 100% stilling +faste og variable tillegg x stillingsstørrelse) (faktisk tid/full tid) x 66% = Bruttopensjon (før samordning)

13 Pensjonsproduktet Gjennomsnittlig stillingsstørrelse Eksempel 15 år i 100% stilling + 20 år i 50% stilling (15/30 x 100%) + (15/30 x 50%) = 75% Vi benytter de 30 årene med høyest stillingsstørrelse

14 Pensjonsproduktet Prinsipp for beregning av pensjon Pensjonsgrunnlag - nedgang i lønn før pensjonering Lønnstrinn Tjenestetid Pensjonsgrunnlag = (ltr. 40 G-reg. x 17/30) + (ltr. 35 x 13/30) Pensjonsgrunnlag = (ltr. 40 G-reg. til pensjoneringstidspunkt)

15 Pensjonsproduktet Prinsipp for beregning av pensjon sikringsbestemmelsen Eksempel, pensjonering : A har lønnstrinn 30 pr = G-regulert kr x 3,613% = A får lønnstrinn 31 fra = Pensjonen beregnes ut fra kr B har lønnstrinn 30 pr = G-regulert kr x 3,613% = B får lønnstrinn 33 pr = Pensjonen beregnes ut i fra kr

16 Pensjonsproduktet Bruttopensjon Samordning - prinsippskisse Grunnpensjon SPK 66% Tilleggspensjon Tilleggspensjon 66% fra SPK Tilleggspensjon Grunnpensjon Garantert fra SPK Grunnpensjon Lønn Folketrygden Samordning Totalt

17 Vilkår for medlemskap Generelle vilkår Tilsatt i stilling med rett/plikt til medlemskap, Minstegrense: 14 timer pr. uke (37,33%) eller 35% for pedagogisk personell (Rapporterer også stillinger under minstegrensen) Minste periode: En måned Medlem av folketrygden Minst 5 år til aldersgrensen ved førstegangs innmelding Kan unntaksvis bli fritatt for medlemskap

18 Vilkår for medlemskap Særskilte grupper Vikarer har rett til medlemskap Lærlinger har ikke rett til medlemskap Permitterte har ikke rett til medlemskap Ansatte på arbeidsmarkedstiltak kan ha rett til medlemskap i SPK. (Forskrift fra ) Regnes som arbeidstaker etter AML Tiltaksarrangør er staten/statlig virksomhet Tiltaket er ment å vare eller har vart i mer enn 4 år Unntak fra 4- årsregel: Tidligere vært medlem av SPK eller annen offentlig pensjonsordning meldes inn fra tiltredelse i stilling

19 Generelt om rapportering av medlemsdata Rapporteringsmåter Rapportering via lønnssystemer For alle: SPK kravspesifikasjon Data overføres via filer generert fra lønnssystemet Kun for Superbrukere med passord for tjenesten: Bruke nett-tjenestene våre Last opp fil Ajourhold medlemsdata Noen rapporterer direkte til SPK, andre via en lønnssentral NB! NTNU rapporterer selv!!

20 Generelt om rapportering av medlemsdata Hva skjer lokalt ved NTNU ved filkjøring: Kontroll for logiske feil ved Last opp fil : Logiske feil: Eks: Manglende utfylling av lønn, variable tillegg over maks-grense Hva hvis det er feil? Må rette eventuell feil i lønnssystemet, for deretter å lage ny fil og foreta kontrollen på nytt

21 Generelt om rapportering av medlemsdata Hva skjer i SPKs system: Filen kjøre inn i databasen og sjekkes m.h.t: Endringsmeldinger Statusmeldinger E-post til rapporteringsansvarlig i NTNU etter filkjøring. Evt. Feil oppgis i e-post, i så fall: Benyttes nett-tjenesten Ajourhold medlemsdata Ikke alle feil vil synes, men kanaliseres til Anny Beate (saksbehandler i SPK)

22 Generelt om rapportering av medlemsdata Arbeidstakere som IKKE mottar pensjon Meldes via lønnssystemet: Innmeldinger (også de under minstegrensen for medlemskap) Endring av stillingsforhold under medlemskap Sluttmeldinger NB!! Endring av fødselsnummer må sendes manuelt. Send en mail til rapporteringsansvarlig eller bruk infomelding i Ajourhold medlemsdata Overgang til hel/delvis pensjon meldes på pensjonsmeldingsskjema /e-pensjonsmelding

23 Generelt om rapportering av medlemsdata Arbeidstakere som mottar hel/delvis pensjon Meldingene MÅ sendes på Pensjonsmeldingsskjema eller e-pensjonsmelding Endringen kan få betydning for pensjonen! Unntak: Lønnsendring delvis uførepensjon (meldes via fil) Pensjonistavlønnet alderspensjonist (meldes ikke) Tilfeldige ekstratimer (etter ett år) uførepensjon (meldes ikke) SPK er klar over systembegrensning på dette punkt Stillinger under minstegrensen i kombinasjon med en pensjon er pensjonsgivende

24 Generelt om rapportering av medlemsdata Hva skal ikke rapporteres Regulativendringer, endring av satsene for et lønnstrinn på statens hovedlønnstabell Permisjon med full lønn Sykmeldte Husk også: Pensjonistavlønnet alderspensjonist samt tilfeldige ekstratimer dersom ufør i mer enn ett år

25 Generelt om rapportering av medlemsdata Arbeidsgivers informasjonsansvar Endring av arbeidsgivers navn, adresse og organisasjonsnummer Organisasjonsmessige endringer (sammenslåing, utskilling) Endring av virksomhetens tilknytningsform Eks. fra statlig AS til stiftelse

26 Søknadsprosedyrer Alderspensjon Arbeidsgivers ansvar Orientere om rettigheter og tidsfrister, ca 4-6 mnd før oppnådd pensjonsalder Sende pensjonsmeldingsskjema senest 3 mnd før lønnsopphør, Utbetalingsgaranti Arbeidstakers ansvar Søknad må også sendes trygdekontoret

27 Søknadsprosedyrer Avtalefestet pensjon (AFP) Arbeidsgivers ansvar Fylle ut AFP-skjema (pkt 8) og pensjonsmeldingsskjema Skjemaene sendes samlet til SPK senest 3 mnd før planlagt pensjonering Arbeidstakers ansvar Fylle ut AFP-skjema AFP mellom 62 og 65 år behandles av trygdekontoret Søknad om AFP fra 65 år behandles hos SPK

28 Søknadsprosedyrer Uførepensjon Arbeidsgivers ansvar Informere om rettigheter og tidsfrister vedrørende uførepensjon, ved 6 mnd sykemelding Fylle ut pensjonsmeldingsskjema og sender dette til SPK, senest ved 9 mnd sykemelding Arbeidstakers ansvar Fylle ut egenerklæring - legen må fylle ut legeerklæring, sendes SPK senest ved 9 mnd sykemelding Søke trygdekontoret/aetat om tilsvarende ytelse

29 Søknadsprosedyrer Ektefelle og barnepensjon Arbeidsgivers (ansvar) Gi snarest beskjed om dødsfallet til SPK, benytt pensjonsmeldingsskjema NB! Underrette de etterlatte om at beskjed er sendt til SPK, og at de vil få nærmere informasjon fra SPK SPKs ansvar Finne pensjonsberettigede etterlatte Vurdere rett til gruppelivsutbetaling

30 Søknadsprosedyrer Gjennomgang av Pensjonsmeldingsskjema/e-Pensjonsmelding Sende nytt skjema: Endret startdato: Forskjøvet maks dato sykepenger Virksomheter som rapporterer beløp: Søknader som sendes før 1. Mai med virkning etter 1. Mai sende nytt skjema med korreksjon av lønn For medlemmer som mottar pensjon, må det sendes pensjonsmeldingsskjema med informasjon om endring av Lønn og stillingsstørrelse Skjema kan lastes ned på

31 Pensjonsgrunnlaget Lønn DEFINISJON: = Fast arbeidsinntekt (alt rapporteres) Meldes også dersom lønn over 12 G (kr ) Lønn over 12 G medregnes ikke i pensjonsgrunnlaget Skal ikke trekke pensjonsinnskudd for lønn over 12 G

32 Lønnssystemer Pensjonsgrunnlaget Lønn - Rapportering Lønn innrapporteres som årsbeløp Rapportering av deltidsansatte: Lønn rapporteres i henhold til stillingsstørrelsen (beløp)

33 Pensjonsgrunnlaget Rapportering av midlertidig stilling med høyere lønn - Fungering Fungering som er ment å vare ut over to år Rapporteres fra første dag Stillingskode/betegnelse, stillingsstørrelse og lønn etter den stillingen en fungerer i Fungeringskode Fungering i mindre enn to år Skal ikke rapporteres Ikke pensjonsinnskudd (2%) Fungering, usikker varighet: Skal rapporteres Pensjonsinnskudd (2%) Fungeringskode

34 Pensjonsgrunnlaget Pensjonsgivende tillegg Kun melde de tilleggene som er pensjonsgivende: Faste tillegg Variable tillegg NB! Overtid er ikke pensjonsgivende, skal ikke meldes og heller ikke trekke pensjonsinnskudd

35 Pensjonsgrunnlaget Faste tillegg DEFINISJON Tillegget utbetales med likt beløp jevnlig hver måned, også under ferie/sykdom Må være sammenheng mellom stillingens hovedfunksjon og det tillegget gir kompensasjon for Tilleggsfunksjonen må være fast knyttet til medlemsberettiget stilling Eksempelvis: kompetansetillegg, skiftarbeid Det er ingen øvre eller nedre grense for faste tillegg

36 Pensjonsgrunnlaget Variable tillegg DEFINISJON: Inngått ved tariffavtale Vederlag for arbeid i en ordinær stilling Vederlag for arbeid av regelmessig art i løpet av året Forutsigbart Eksempel: Merarbeid utover ordinær stilling Tillegg for turnusarbeid med f.eks. kveldsarbeid og helgearbeid, skiftarbeid og hjemmevakt

37 Pensjonsgrunnlaget Variable tillegg, forts. Pensjonsgivende fra første dag, og skal rapporteres fra første lønnsmåned Er pensjonsgivende når: De ligger mellom kr (B8) og kr (B70) Grensene gjelder for en 100% stilling

38 Lønnssystemer: Pensjonsgrunnlaget Rapportering av tillegg Faste tillegg, inkludert funksjonstillegg, innrapporteres som månedsbeløp Variable tillegg innrapporteres som forventet månedsbeløp (HTA vedlegg 4)

39 Faste tillegg Pensjonsgrunnlaget Rapportering av tillegg - Deltidsansatte Faktisk utbetalt beløp i henhold til stillingsstørrelse (tillegget endres ved endring av stillingsstørrelse) Funksjonstillegg Faktisk utbetalt beløp (tillegget endres ikke ved endring av stillingsstørrelse) Variable tillegg Justere beløpet i henhold til stillingsstørrelse Estimere og vurdere om tillegget er pensjonsgivende (100% stilling) Rapportere estimert beløp i henhold til stillingsstørrelsen

40 Stillingsstørrelse og tjenestetid Permisjoner I utgangspunktet opptjenes det ikke pensjonsrettigheter i perioder med permisjon uten lønn, men. Permisjonsavtalen: En arbeidstaker kan i bestemte tilfeller opprettholde sitt medlemskap i SPK, selv om vedkommende har permisjon uten lønn Inngått ved tariffavtale mellom staten og hovedsammenslutningene, avtalen gjelder fra Ny avtale med virkning fra

41 Stillingsstørrelse og tjenestetid Permisjonsavtalen Kode Årsak til permisjon Antall år medregning 1 a Militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste, siviltjeneste og polititjeneste 2 år 1 b Sykdom i familien 2 år 1 c Permisjon på grunn av streik 2 år 2 a Omsorgspermisjon for barn, jf fellesbestemmelsene 20 nr. 6 3 år 2 b Studiepermisjon, jf fellesbestemmelsene 6 nr. 5 3 år 2 c Ved flytting på grunn av ektefelle, registrert partner eller samboers beordringsplikt 3 år 2 d Sendelektor i utlandet 3 år 3 a Arbeid for internasjonale organisasjoner i utlandet 4 år 4 a Tjeneste i tjenestemannsorganisasjon Ubegrenset 4 b Utførelse av kommunale og fylkeskommunale verv Ubegrenset 5 Permisjon forlenget etter innvilgelse av søknad til SPK Ubegrenset 6 a Fødsel-/adopsjon 1 år per barn 6 b Andre permisjoner godkjent av departementet Ubegrenset

42 Stillingsstørrelse og tjenestetid Permisjonsavtalen: eks. SPK sitt kjernesystem

43 OBS! Stillingsstørrelse og tjenestetid Permisjoner - Rapportering Meld aldri ut en person som er innvilget permisjon! Meld aldri stillingsstørrelse = 0 Det skal ikke meldes endringer i lønn, tillegg eller stillingsstørrelse for ansatte med hel permisjon uten lønn Rapportering via lønnssystem Kodene overføres via lønnsfilen, bruk lønnssystemet riktig! Melde alle (delvis) ulønnede permisjoner, kode D eller U Er den ulønnede permisjonen i.h.h.t permisjonsavtalen? Antall år ment å vare (gjensidig avhengighet)

44 Stillingsstørrelse og tjenestetid Foreldrepermisjon - rapportering Foreldrepermisjon Foreldrepermisjon med 100% lønn rapporteres ikke som permisjon ordinær stilling! Foreldrepermisjon med 80% lønn skal meldes slik: 80% stilling 20% permisjon (D) med kode 6 a Deltidsstilling eks. 80% skal da meldes slik: 64% stilling (80% av 80% stilling) 16% permisjon (D) med 6a (20% av 80%) NB! Bruk 6 a også på tidskonto

45 Stillingsstørrelse og tjenestetid Varierende arbeidstid/timelønnede Minstegrense (stillingsstørrelse): Minstegrensen for rett til medlemskap er 14 timer per uke Tilsvarer 60 t pr måned = 37,33% Alt skal rapporteres! Minsteperiode: Perioder på mindre enn en måned regnes ikke med ved senere beregning av pensjon (jf. avtale mellom Staten og tjenestemannsorg.) Isolerte perioder under en måned skal ikke rapporteres

46 Stillingsstørrelse og tjenestetid Varierende arbeidstid/timelønnede Måned: T. pr. uke St. % Kommentar Januar 15 t 40,00% Meldes og trekkes Februar 19 t 50,67% Meldes og trekkes Mars 12 t 32,15% Meldes, trekkes ikke April 20 t 53,33% Meldes og trekkes Mai 17 t 45,33% Meldes og trekkes Juni 18 t 48,00% Meldes og trekkes Juli 8 t 21,43% Meldes, trekkes ikke August 19 t 50,67% Meldes og trekkes September 28 t 74,67% Meldes og trekkes Oktober 0 t Rapporteres i november med sluttmelding November 18 t 48,00% Meldes inn og trekkes Desember 12 t 32,15% Meldes, trekkes ikke

47 Ferievikar: Stillingsstørrelse og tjenestetid Varierende arbeidstid/timelønnede Januar 0 timer Ikke innmeldt Februar 0 timer Ikke innmeldt Mars 0 timer Ikke innmeldt April 70 timer i 3 uker Meldes ikke Mai 0 timer Ikke innmeldt Juni 0 timer Ikke innmeldt Juli 0 timer Ikke innmeldt August 0 timer Ikke innmeldt Ferievikaren ansettes på timebasis: September 70 t 43,21% Meldes og trekkes Oktober 50 t 30,86% Meldes, trekkes ikke November 70 t 43,21% Meldes og trekkes Desember 30 t 18,52% Meldes, trekkes ikke

48 Stillingsstørrelse og tjenestetid Varierende arbeidstid - MERTID Deltidsansatte som arbeider ut over den faste stillingsstørrelsen Ekstratimer skal meldes som en økning i stillingsstørrelse opp til 100% Eks: Arbeider 80% stilling Jobber 20 timer ekstra en måned Rapporteres som 92,35% Unntak: (Tilfeldige) ekstratimer delvis uførepensjon

49 Stillingsstørrelse/Pensjonsgrunnlag Flere stillinger hos samme arbeidsgiver Samme arbeidsgiver, samme pensjonsordning Stillingene slås sammen Stillingene har lik aldersgrense Stillingen(e) med ulik aldersgrense er under minstegrensen Stillingene rapporteres hver for seg Stillingene har ulik aldersgrense og er over minstegrensen Samme arbeidsgiver, men ulike pensjonsordning Kommuner (SPK/Andre offentlige pensjonsordninger) Slås sammen og rapporteres til pensjonsordningen der vedkommende først er innmeldt til ( )

50 Stillingsstørrelse/Pensjonsgrunnlag Flere stillinger hos forskjellige arbeidsgivere Stillingskombinasjon Minst en av stillingene er under minstegrensen for rett til medlemskap Stillingskombinasjoner medregnes inntil 100% Dobbeltstilling Oppfyller hver for seg minstegrensen for rett til medlemskap Medlemskap i inntil 100% for hver av stillingene Styres av LYST ikke av PLIKT! Gir IKKE pensjonsuttelling ut over 100%

51 Stillingsstørrelse/Pensjonsgrunnlag Flere stillinger hos forskjellige arbeidsgivere Bistilling DEFINISJON: Bistillinger skal være fast knyttet til en hovedstilling, slik at vedkommende som tar hovedstillingen er forpliktet til å inneha bistillingen! Må rapporteres manuelt!! Stillingene rapporteres hver for seg fra de ulike arbeidsgiverne Styres av PLIKT ikke noe man kan velge å ha!!

52 Se Rapporter medlemsdata Søknad om pensjon Pensjonskalkulator Passordbaserte tjenester: Hvorfor logge inn? Demonstrasjon av passordbaserte tjenester Ajourhold Medlemsdata - Sende lønnsfil - Får bekreftelse på at medlemsdataene er lagt inn i vår medlemsdatabase - Får tilbakemelding om feil dataene eventuelt har skapt Webrapportering Andre tilbud i tjenesten

53 Pensjon og inntekt All arbeidsinntekt kan i utgangspunktet påvirke en løpende pensjon Avgjørende faktorer: - inntektstype - tilfeldig eller fast arbeid - inntektens opphav - type pensjon Alle pensjonister har en selvstendig meldeplikt når det gjelder ny/endret arbeidsinntekt

54 Pensjon og inntekt Alderspensjon Inntekt fra medlempliktig stilling medfører reduksjon - pensjonen reduseres (graderes) i forholdet mellom aktuelt pensjonsgrunnlag og ny inntekt Alderspensjonister er medlemmer også for arbeidsforhold under minstegrensen for rett til medlemskap Likevel ingen reduksjon hvis avlønning etter de særskilte timesatsen for pensjonister (pensjonistavlønning) Inntekt fra privat sektor påvirker ikke pensjonen

55 Pensjon og inntekt AFP AFP reduseres hvis arbeidsinntekten overstiger kr pr. kalender år (toleransebeløp) AFP graderes i forholdet mellom forventet framtidig inntekt og tidligere inntekt (pro rata-modellen) Årlig etteroppgjør ved avvik i arbeidsinntekt > kr For mye utbetalt AFP kreves tilbakebetalt og for lite utbetalt AFP tilbakebetales

56 Pensjon og inntekt Uførepensjon Uføregrad mindre enn 50% % Tilfeldig, sporadisk inntekt Fribeløpet reduseres forholdsmessig Fribeløp 1 G Fast inntekt Reduserer uføregraden Reduserer uføregraden

57 Pensjon og inntekt Ektefellepensjon Behovsprøvd brutto ektefellepensjon reduseres med 40% av arbeidsinntekt over 0,5 G Ikke-behovsprøvd brutto enkepensjon påvirkes ikke av arbeidsinntekt Netto ektefellepensjon skal ikke inntektsprøves

58 Pensjon og inntekt Barnepensjon Brutto barnepensjon fram til fylte 18 år påvirkes ikke av eventuell inntekt Forlenget brutto barnepensjon (18-21 år) reduseres med 50% av barnets egen arbeidsinntekt som overstiger 0,75G Forlenget brutto barnepensjon reduseres med 50% av formuesavkastning hvis formue > 15G Netto barnepensjon (til 20 år) skal uansett ikke inntektsprøves

59 Pensjon og inntekt Folketrygdens friinntektsgrenser Alderspensjon: 2G AFP: kr (toleransebeløp) Uførepensjon og tidsbegrenset uførestønad: 1G Attførings- og rehabiliteringspenger: 0 Etterlattepensjon: 0,5G

60 Oppsummering Sammenhengen mellom rapporterte data, økonomi, pensjonsrettigheter Når og hvordan det skal meldes og hvilke kontroller finnes og ulike hjelpeverktøy Hvem har rett/plikt til medlemskap Pensjonsgivende tillegg, permisjoner, varierende arbeidstid osv. Takk for i dag

Velkommen til kurs. Permisjonsavtalen i staten

Velkommen til kurs. Permisjonsavtalen i staten Velkommen til kurs Permisjonsavtalen i staten 1 Produktoversikt med mer Oppsatt rettighet Gruppeliv Yrkesskade Produkter, forsikringer og lån AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Boliglån Ventelønn

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang PENSJON OG VALGMULIGHETER Møre og Romsdal fylkeskommune 2. Oktober 2017 Torgeir Engebakken og Jon Rodvang Hva påvirker valget Arbeidsplassens betydning Hvordan er det på jobben? Individuelle faktorer Helse

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 Innhold DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 1.1 Etterfølgende medlemskap, alle ytelser 2 Eksempel 1 - Straks begynnende pensjon 2 Eksempel 2 - Oppsatt pensjon 3 b) Opphold i medlemskapet 3 Eksempel 3 - Etterfølgende

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Blindern 07. mai 2014 Pensjon og valgmuligheter Fredrik Wold 1 Kursets innhold Forberedelse til pensjonsalder Hva lønner seg for meg? Du får tallene, men det er bare halve jobben. Samlet økonomi, familie,

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen Pensjon Medlemsmøte 04.oktober 2016 Christian Bethuelsen Agenda Pensjonskassen og sparing Medlemskap Ytelser SKP hvem er vi? Pensjonspyramide Egen sparing Tjenestepensjon, offentlig eller privat Folketrygd

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene Sauda kommune Antall årsverk Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene 250 200 150 Alderssammensetning pr. tjenesteområde

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL 28. november 2011 UIO ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL Etter pensjonsreformen - en arbeidstakerorganisasjon 1i YS Innhold Pensjonsreformen endringer Offentlig tjenestepensjon - modellen Ny og gammel folketrygd

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1 Sola kommune 11.mai 2011 1 Innhold Tariffestet kollektiv tjenestepensjon Generelle bestemmelser Pensjonsytelsene Alderspensjon Avtalefestet pensjon (AFP) Regneeksempler 2 Hvem pensjonsordningen omfatter

Detaljer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Dersom et medlem dør, kan gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett på ektefellepensjon fra AIPK.

Dersom et medlem dør, kan gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett på ektefellepensjon fra AIPK. Ektefellepensjon Søknad om etterlattepensjon Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 Pensjon fra Folketrygden Dersom et medlem dør, kan gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett på ektefellepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4

FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 DATO: FOR-2010-11-30-1497 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Pensjonsavd. PUBLISERT: I 2010 hefte 13

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Norsk Sykepleierforbund i Buskerud 28.03.2017 Pensjon og valgmuligheter v. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder Buskerud Agenda Medlem i KLP Pensjon fra NAV Min side KLP AFP og alderspensjon Uførepensjon

Detaljer

Pensjonsregelverkene for kommune og stat

Pensjonsregelverkene for kommune og stat Pensjonsregelverkene for kommune og stat Med hovedvekt på ulikheter Knut Bratland, 16.januar 2009 PENSJONSREGELVERKENE FOR KOMMUNE OG STAT, MED HOVEDVEKT PÅ ULIKHETER Innhold Forord... 5 1. Innledning...

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

RETTIGHETER OMFATTET AV OVERFØRINGSAVTALEN (OFA) Forespørsel om pensjonsrett

RETTIGHETER OMFATTET AV OVERFØRINGSAVTALEN (OFA) Forespørsel om pensjonsrett Vår dato Vår referanse Side 13.04.2011 1 av 9 Deres dato Deres referanse Pensjonsinnretning Postboks xxxx xxxx Oslo Vårt TP.nr. Arbeidsgivers org.nr. RETTIGHETER OMFATTET AV OVERFØRINGSAVTALEN (OFA) Forespørsel

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 22 Gjelder fra 01.05.2014 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA

Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA 01.05. 2017. Innhold Kort om KLP 4 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 6 Hva er du sikret i KLP? 8 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 10 Uførepensjon

Detaljer

Pensjonsseminar for tillitsvalgte

Pensjonsseminar for tillitsvalgte Pensjonsseminar for tillitsvalgte Litteraturhuset 10.12.2015 Ingunn.Meringdal@pkh.no Geir.Ystgaard.Larsen@pkh.no Dag.Falkenberg@pkh.no Agenda Kl 9 Offentlig tjenestepensjon dagens regelverk, rettigheter

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE Vedtekten er vedtatt av bystyret i møte 17.02.99 (sak 74), og endret i møter 14.03.01 (sak 88), 20.03.02 (sak 77), 01.02.06 (sak 26), 17.06.09 (sak 214), 15.12.10 (sak

Detaljer

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN VEDTEKTER LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet 2/23 Gjeldende fra 3/23 1 Legeordningens formål og organisasjon... 4 2 Legeordningens omfang... 5

Detaljer

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/ AFP Medlemsfordeler 15.04.2013 2 KLP offentlig tjenestepensjon

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

Rettigheter som medlem av offentlig tjenestepensjonsordning i DNB

Rettigheter som medlem av offentlig tjenestepensjonsordning i DNB Rettigheter som medlem av offentlig tjenestepensjonsordning i DNB Innhold Generell informasjon 3 Medlemskap 4 Alderspensjon 5 Avtalefestet pensjon (AFP) 8 Uførepensjon 9 Etterlattepensjon (ektefelle- og

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Vedtekter for offentlig tjenestepensjon

Vedtekter for offentlig tjenestepensjon Vedtekter for offentlig tjenestepensjon FELLESORDNINGEN FOR FYLKESKOMMUNER, HELSEFORETAK, KOMMUNER OG BEDRIFTER Innhold 1. Pensjonsordningens formål 6 2. Hvem pensjonsordningen omfatter 8 3. Unntak fra

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Utkast til forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse

Trondheim kommunale pensjonskasse Trondheim kommunale pensjonskasse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

Pensjonsvedtekter for Sporveien er vedtatt av Styret 21.11.2014 og gjelder fra vedtaksdato med unntak av kapittel 6 som gjelder fra 1.1.2015.

Pensjonsvedtekter for Sporveien er vedtatt av Styret 21.11.2014 og gjelder fra vedtaksdato med unntak av kapittel 6 som gjelder fra 1.1.2015. PENSJONSVEDTEKTER FOR SPORVEIEN OSLO AS Vedtekten gjelder for Sporveien Oslo AS, Sporveien Trikken AS og Sporveien T-banen AS, i pensjonsvedtekten omtalt under fellesbetegnelsen Sporveien eller arbeidsgiver.

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR ELEKTRONISK OVERFØRING AV MEDLEMSDATA

KRAVSPESIFIKASJON FOR ELEKTRONISK OVERFØRING AV MEDLEMSDATA KRAVSPESIFIKASJON FOR ELEKTRONISK OVERFØRING AV MEDLEMSDATA P020_BM Versjon 1.7 Kravspesifikasjon for elektronisk overføring av medlemsdata Statens pensjonskasse Endringskatalog Versjon Dato Sidetall Punkt

Detaljer

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Alderspensjon og avtalefesta pensjon 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Planlegg din pensjonsøkonomi NAVs nettjeneste Ditt Nav NAV Kontaktsenter Pensjon 55 55 33 34 Det

Detaljer

Du har fortsatt rettigheter i KLP

Du har fortsatt rettigheter i KLP Du har fortsatt rettigheter i KLP SELV OM DU ER UTMELDT AV DEN OFFENTLIGE TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Dette skjer NÅR DU MELDES UT AV DEN OFFENTLIGE TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Når du meldes ut av den offentlige

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

Versjon 1.6 Kravspesifikasjon for elektronisk overføring av medlemsdata Statens pensjonskasse

Versjon 1.6 Kravspesifikasjon for elektronisk overføring av medlemsdata Statens pensjonskasse Versjon 1.6 Kravspesifikasjon for elektronisk overføring av medlemsdata Statens pensjonskasse P020_BM Endringskatalog Versjon Dato Sidetall Punkt Endringsbeskrivelse - kommentar. 0.3 12.2001 0.4 03.2001

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2014 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO

Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO Kap. 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon. Samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-084 13/1147 14/101 Anne Haugberg 30.01.2014 Ny pensjonsordning for folkevalgte Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon 1 FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Kort om KLP 5 Hovedprinsipper 6 Folketrygden og tjenestepensjon 6 Pensjonsnivå ved full opptjening 6 Samordning 6 Grunnbeløp (G) 7 Rett til attføringspensjon

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 21 Gjelder fra 01.04.2013 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON STOKKE KOMMUNALE Sist ajourholdt: 04.04.2014 Unntatt offentlighet 13 SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON Søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Dersom søknaden ikke er fullstendig utfylt

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til krav om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling med lavere før pensjonsrett foreligger etter lov om Statens pensjonskasse Utsendt: 16.

Detaljer

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Agenda Kort om KLP Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/afp Medlemsfordeler 09.12.2013 2 KLP offentlig

Detaljer

Uførepensjon. Uførepensjonen kommer først til utbetaling etter at du har vært sykemeldt i 1 år.

Uførepensjon. Uførepensjonen kommer først til utbetaling etter at du har vært sykemeldt i 1 år. Uførepensjon Uførepensjon egenerklæring Uførepensjon arbeidsgivererklæring Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 Pensjon fra Folketrygden Uførepensjon kan være aktuelt dersom du pga. sykdom eller skade

Detaljer

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Virkning fra 1. januar 2014 Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Grunnlaget for vedtektene Vedtekten gjelder folkevalgte

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN VEDTEKTER FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2015 VEDTATT AV STYRET I PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Detaljer

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1 Særskilte vedtekter Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Utgave 1 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser 3 Kapittel 2 Alderspensjon opptjeningstid fra

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon, samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 Pensjon i endring Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 1 Tema i dag Innledning og generelt om pensjon Ny folketrygd Dagens tjenestepensjon (alderspensjon) Dagens avtalefesta pensjon (AFP)

Detaljer

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN VEDTEKTER LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2015 VEDTATT AV STYRET I PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Detaljer

Kapittel 2 Pensjonsforhold

Kapittel 2 Pensjonsforhold Rød skrift: Krav fra KS som følge av Prop. 107 L (2009 2010) Blå skrift: Tilleggsendringer Grønn skrift: Forslag fra arbeidsgruppen Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning,

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/22 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem pensjonsordningen

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Kapittel 2 Pensjonsforhold

Kapittel 2 Pensjonsforhold Rød skrift: Krav fra KS som følge av Prop. 107 L (2009 2010) Blå skrift: Tilleggsendringer Grønn skrift: Forslag fra arbeidsgruppen Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning,

Detaljer

FORSVARET Forsvarsstaben

FORSVARET Forsvarsstaben FORSVARET Forsvarsstaben 1 av 1 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Pia Helene Willanger, pwillanger@mil.no 2012-04-23 2012/015948-001/FORSVARET/ 23 +47 23 09 66 20, 0510 66 20 FST/P/Incentiver Tidligere

Detaljer