ID-porten leverandøravtale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ID-porten leverandøravtale"

Transkript

1 ID-porten leverandøravtale - Vilkår for integrasjon mellom (heretter kalt Leverandør) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) (heretter kalt Difi) 5.januar

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledende bestemmelser Bakgrunn og formål Virksomheter som kan knytte seg til ID-porten Bilag til avtalen Samarbeid Kontaktpunkt og kontaktpersoner Samarbeidsportal Samarbeidsforum Leverandørforum Øvrige samarbeidsforum for tjenesteeiere Designguide og informasjonsmateriell Vilkår for leverandørens integrasjon mot ID-porten Vedrørende integrasjon Aktiviteter for integrasjon mot ID-porten Planlegging Gjennomføring, testing og produksjonssetting Beskrivelse av testmiljø Endringer Taushetsplikt Vederlag Avvikssituasjoner Mislighold Varighet og oppsigelse av avtalen Rettsvalg og tvisteløsning Kontaktpunkt Ikrafttredelse Partenes underskrifter januar 2012 Side 2

3 1 Innledende bestemmelser 1.1 Bakgrunn og formål ID-porten er ei felles påloggingsløysing for det offentlige. ID-porten er et samlebegrep for offentlig sektors felleskomponenter for identitetsforvaltning og bruk av elektronisk ID. Denne avtalen regulerer vilkår for leverandører og underleverandører som på vegne av sine kunder integrerer seg mot ID-porten/MinID. Integrasjon mot ID-porten skal bare gjøres på vegne av kunder som Difi har avtale med. Kundene blir videre omtalt som Tjenesteeiere. Leverandør kan klargjøre integrasjon mot sine produkter og tjenester i forkant av kundeforholdet med Tjenesteeiere, men ikke produksjonssette løsningen før Kunden har underteinet en Samarbeidsavtale om bruk av ID-porten med Difi. Leverandører som inngår denne avtalen er underleverandør til en eller flere Tjenesteeiere og har ikke et kundeforhold til Difi. Krav og vilkår for integrasjon er nærmere beskrevet i Tilslutningsguide mot ID-porten, bilag Virksomheter som kan knytte seg til ID-porten Følgende virksomheter kan knytte seg til ID-porten: Offentlig virksomhet og virksomheter som utfører oppgaver på vegne av, og som helt eller delvis er finansiert av, det offentlige. Dette omfatter blant annet alle sentrale og lokale statlige organer, herunder tilsyn, ombud og direktorater, alle fylkeskommuner, kommuner og kommunale etater, samt offentlig eide selskaper som bare leverer tjenester til det offentlige (egenregi). I tillegg omfattes private virksomheter som treffer vedtak etter forvaltningsloven og private virksomheter som yter tjenester etter avtale med og på vegne av det offentlige, men da begrenset til den delen av virksomheten som omfattes av forvaltningsloven eller utføres på vegne av det offentlige. Statsaksjeselskaper og offentlig eide virksomheter som helt eller delvis driver i konkurranse med private virksomheter kan ikke benytte ID-portens tjenester, med mindre de treffer vedtak etter forvaltningsloven eller utfører oppgaver på vegne av, og helt eller delvis finansiert av det offentlige, men da begrenset til den delen av virksomheten som omfattes av forvaltningsloven eller utføres på vegne av det offentlige. Det skal også være mulig å knytte til andre virksomheter eller utøvere av aktiviteter, som ikke faller direkte inn under avgrensningene ovenfor, men som likevel må anses som offentlig virksomhet. Offentlig virksomhet må i denne sammenheng avgrenses mot virksomhet som anses som ervervsvirksomhet i henhold til konkurranse- og statsstøtteregelverket. Relevante momenter i denne vurderingen vil blant annet være om virksomheten faller inn under forvaltningslovens og/eller offentlighetslovens virkeområde, om de aktuelle tjenester utøves i allmennhetens interesse, om tjenestene tilbys i konkurranse med private aktører, om det offentlige helt eller delvis finansierer tjenestene, og om det tas betalt for tjenestene fra Sluttbrukerne utover det som er nødvendig for dekning av utøverens kostnader. Det er Difi som avgjør om en virksomhet kan knytte seg til ID-porten. 1.3 Bilag til avtalen Bilag 1 Tilslutningsguide mot ID-porten Bilag 2 Designguide for ID-porten 5.januar 2012 Side 3

4 2 Samarbeid 2.1 Kontaktpunkt og kontaktpersoner Leverandør skal ved inngåelse av denne avtalen fremlegge kontaktinformasjon om følgende personer og funksjoner: Integrasjons- og sikkerhetsansvarlig Kontaktinformasjon for en eller flere ansvarlige personer som Difi kan kontakte for håndtering av tekniske forhold, sikkerhetsmessige forhold og ved feilsituasjoner knyttet til leverandørens integrasjoner mot ID-porten. Kontaktinformasjon til stedfortredere skal også oppgis. Kontaktperson for avtalen Vedkommende som signerer denne avtalen er angitt som mottaker for henvendelser vedrørende avtalen. Endring av kontaktperson skal varsles skriftlig til Difi sin kontaktperson. Difi vil ha tilsvarende kontaktpersoner og kontaktpunkt. 2.2 Samarbeidsportal Ved inngåelse av denne avtalen får Leverandør tilgang til Samarbeidsportalen - en portalløsning for å kommunisere og dele informasjon knyttet til samarbeidet rundt ID-porten. Difi forvalter og drifter Samarbeidsportalen, og Samarbeidsportalen er den primære informasjonskilden fra Difi. Difi tildeler Leverandør nødvendig tilgangsnivå på Samarbeidsportalen. Samarbeidsportalen inneholder blant annet oppdatert teknisk dokumentasjon, generelt avtaleverk, bakgrunnsinformasjon, kontaktinformasjon, driftsinformasjon, møteinnkallinger og -referater og relevante rapporter. Leverandør er ansvarlig for å holde egen kontaktinformasjon på Samarbeidsportalen oppdatert til enhver tid. 2.3 Samarbeidsforum Difi har i forbindelse med ID-porten etablert flere samarbeidsorgan. Tjenesteeiere som benytter IDporten har muligheten til å påvirke utviklingen av ID-porten gjennom å delta i de ulike samarbeidsorganene som er opprettet i forbindelse med ID-porten Leverandørforum Leverandørforum er en samarbeids- og informasjonsarena mellom Leverandører og forvaltning av ID-porten. Difi vil benytte forumet til generell informasjonsutveksling, informere om retningslinjer, strategier, tekniske løsninger, diskuterer felles utfordringer, bruksområder og behov. Difi ønsker å utvikle et godt og konstruktivt samarbeid med alle våre leverandører og samarbeidsparter. Vi ønsker gjennom dette forumet å fremme eforvalting og bruk av ID-porten i offentlig sektor. Fra Difi deltar forvalting, teknisk utvikling og support, samt sikkerhetspersonell. Normalt arrangeres møte i Leverandørforum én gang per år. Difi leder møtene møte og fører referater. Innkalling til møter skal gjøres i god tid. Leverandører kan melde inn saker de ønsker vi skal drøfte. Kostnader knyttet til deltagelse i møter må dekkes av den enkelte Leverandør. Møteinnkallinger, referat og presentasjoner tilgjengeliggjøres på Samarbeidsportalen. 5.januar 2012 Side 4

5 2.3.2 Øvrige samarbeidsforum for tjenesteeiere Styringsrådet er et rådgivende organ for Difi og skal behandle saker av viktighet vedrørende IDporten, herunder tilknytning av nye eid-er, utvikling av ny funksjonalitet og avtaleendringer. Styringsrådet velges for 2 år av gangen og møtes minimum to ganger i året. Styringsrådet skal bestå av 8-10 deltakere utpekt av Difi. Deltakerne skal utgjøre et representativt utvalg av ulike typer Tjenesteeiere. Brukerrådet er et saksforberedende organ til Styringsrådet og et rådgivende organ for Difi. Brukerrådet skal diskutere status, endringsønsker og videreutviklingsprosjekter for ID-porten samt annet av relevans for forholdet mellom Tjenesteeierne og ID-porten. Deltakelse i Brukerrådet er i utgangspunktet åpen for alle Tjenesteeiere, men Difi har mulighet til å begrense antall deltakere. Difi kan også bestemme at deltakelse skal skje ved et representasjonsregime dersom antall deltakere blir for stort. Difi har ansvar for at Brukerrådet fungerer som et saksforberedende organ og skal sørge for god saksforberedelse i forkant av møtene. Alle Tjenesteeiere kan foreslå saker til behandling i Brukerrådet. Integrasjons- og sikkerhetsforum skal bidra til å holde integrasjonsansvarlig hos Tjenesteeierne oppdatert på de tekniske løsningene i ID-porten, gi tilbakemeldinger på integrasjonsveiledninger og retningslinjer fra Difi, adressere og diskuterer felles sikkerhetsutfordringer med mer. Deltakelse i Integrasjons og sikkerhetsforum er åpen for alle Tjenesteeiere, men Difi har mulighet til å begrense antall deltakere. Tjenesteeiere som ønsker det kan og invitere med sine Leverandør. Ved behov kan eid-leverandører som har avtale med Difi om tilknytning til ID-porten inviteres til å delta på møter i Integrasjons- og sikkerhetsforum. Fra Difi deltar teknisk utvikling, teknisk support og sikkerhetspersonell. Normalt arrangeres møte i Integrasjons- og sikkerhetsforum én gang per år. Ved implementering av større endringer kan det være aktuelt å avholde hyppigere møter. 2.4 Designguide og informasjonsmateriell Målet med ID-porten er å forenkle innlogging og gjøre denne helhetlig og universell. For å ivareta brukervennlighet, universell utforming og sikkerheten til brukerne av ID-porten/MinID, er det viktig at den visuelle presentasjonen og grensesnittet skaper tillit. Med en felles designguide for ID-porten/MinID ønsker Difi å skape en fellesforståelse for hvordan dette kan oppnås. Designguiden er laget som en veiledning. Den griper ikke inn i den enkelte Tjenesteeier sitt valg av farger, fonter og annen layout. Designguiden er laget som en retningsgiver for Tjenesteeier og Leverandører under implementasjon av ID-porten/MinID på den enkelte Tjenesteeier nettside. Designguide og grafiske element for ID-porten/MinID: Informasjonssider for ID-porten/MinID: Hjelp og brukerstøtte: 5.januar 2012 Side 5

6 3 Vilkår for leverandørens integrasjon mot ID-porten 3.1 Vedrørende integrasjon Kunder av Leverandør som ønsker å integreres mot ID-porten må inngå Samarbeidsavtale om bruk av ID-porten med Difi. Kunden blir etter slik avtaleinngåelse regnet som Tjenesteeier i IDporten. Leverandør skal minimum opprette en integrasjon per Tjenesteeier. Leverandør skal følge integrasjonskrav og etablerte standarder som er fastsatt av Difi og beskrevet i bilag 1. Leverandør må stille med nødvendig kompetanse for å gjennomføre eget arbeid i forbindelse med integrasjonen mot ID-porten og må dekke egne kostnader. Difi har ingen økonomiske forpliktelser overfor Leverandør. 3.2 Aktiviteter for integrasjon mot ID-porten Planlegging I forbindelse med integrasjon av nye Tjenesteeiere, skal Difi og Leverandør planlegge gjennomføringen av integrasjon(er) mot ID-porten. Leverandør må gjøre Tjenesteeiere oppmerksomme på at Tjenesteeiere skal signere Samarbeidsavtale med Difi før integrasjonsarbeidet starter Gjennomføring, testing og produksjonssetting Leverandør skal følge krav som er fastsatt av Difi for integrasjon mot ID-porten, se bilag 1. Leverandør må ha et testmiljø som kan knyttes opp mot ID-portens verifikasjonsmiljø. Tjenester som skal beskyttes av ID-porten må gå gjennom et verifikasjonsløp før tjenesten kan settes i produksjon. Leverandør skal føderere en testbasert versjon av sin tjeneste med et av Difi sine testmiljø. Leverandør må skaffe til veie testbrukere som kan brukes til gjennomgående testing mellom eidleverandørene tilknyttet ID-porten, ID-porten og Tjenesteeiers tjenester. Det er et krav at det benyttes fiktive testbrukere. Det skal fremlegges dokumentasjon på gjennomførte tester. Difi skal gi tilbakemelding på om dokumentasjonen er tilstrekkelig for å godtgjøre at integrasjonen kan gjennomføres. Difi skal godkjenne gjennomført test før tjenesten kan settes i produksjon. Difis testmiljø er beskrevet i punkt 3.3 Når Difi har godkjent at Leverandør har utført testing i henhold til retningslinjene, skal Difi og Leverandør fastsette en dato for når Tjenesteeier skal integreres mot produksjonsmiljøet til IDporten. Leverandør må verifisere at tjenesten fungerer tilfredsstillende i produksjon. 3.3 Beskrivelse av testmiljø Difi har tre testmiljøer tilgjengelig for Tjenesteeiere/Leverandører, Verifikasjon 1, Verifikasjon 2 og Ytelsestest. Miljøene er beregnet til funksjonell testing av integrasjonen. Dersom Leverandør/Tjenesteeier trenger å gjennomføre sikkerhets-/penetrasjonstest eller driftstester (ytelse, stabilitet, stresstest) som inkluderer ID-porten, må det avtales nærmere med Difi hvilke(t) miljø som kan benyttes, og tidspunkt for testperiode. 5.januar 2012 Side 6

7 Verifikasjon 1: Verifikasjon 1 skal benyttes av Tjenesteeiere/Leverandører som skal integrere seg mot ID-porten og kan også benyttes til feilsøking i etablerte integrasjoner. Dette miljøet har samme versjon av ID-porten som produksjonsløsningen. Når en ny versjon av IDporten er satt i produksjon vil dette miljøet bli oppgradert tilsvarende. Verifikasjon 2: Dette miljøet blir brukt til testing av nye releaser av ID-porten. Dette miljøet kan benyttes til å teste tjenester som er planlagt frem i tid. Ved oppgradering av miljøet til nye releaser kan Difi stenge tilgangen i en kortere periode (1-2 dager). Dette blir varslet i forkant på Samarbeidsportalen. Når ID-porten oppgraderes skal Tjenesteeier/Leverandør teste sine eksisterende integrasjoner mot ny versjon i dette testmiljøet før den settes i produksjon. Ytelsestest: Dette miljøet skal benyttes for å utføre test av ytelse, stresstest og stabilitetstest, og vil være tilgjengelig for Tjenesteeier/Leverandør etter avtale. Miljøet er installert på dedikert hardware og er et nedskalert miljø i forhold til produksjon. 3.4 Endringer Dersom Difi gjennomfører endringer som vil påvirke Leverandørs integrasjoner mot ID-porten skal Difi varsle Leverandør i god tid. Partene skal i fellesskap planlegge hvordan endringene skal implementeres. Dersom Leverandør etter avtalens inngåelse planlegger endringer i egne systemer som vil påvirke integrasjonen mot ID-porten, skal Difi varsles i god tid. Partene skal i fellesskap planlegge hvordan endringene skal implementeres med sikte på minst mulig belastning og forstyrrelse for ID-porten. Leverandør må stille med nødvendig kompetanse for å gjennomføre eget arbeid i forbindelse med tilpasningene i integrasjonen mot ID-porten. Difi er ikke økonomisk ansvarlig for kostnader som påløper ved endringer i Leverandørs eller Tjenesteeiers egne systemer. 4 Taushetsplikt Forvaltningslovens (10. februar 1967) taushetspliktbestemmelser kommer til anvendelse for Difi, Tjenesteeier og eventuelle underleverandører partene benytter. Partene, og eventuelle underleverandører, skal ta nødvendige forhåndsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt materiale eller informasjon. Om nødvendig skal det undertegnes taushetserklæring. Det skal i tilfelle angis hvilke opplysninger som omfattes av taushetsplikten og hvordan den skal ivaretas. Taushetsplikten gjelder også etter avtalens opphør. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene eller underleverandør, skal pålegges å bevare taushet om forhold som er nevnt ovenfor også etter fratredelsen. 5 Vederlag Løsningen innebærer ingen tilkoblingskostander eller transaksjonskostnader for bruk mellom Leverandør og Difi. Tjenesteeiers økonomiske forpliktelser til Leverandør må reguleres i avtaler mellom partene, og er ikke en del av denne avtalen Leverandør må selv dekke egne kostnader forbundet med integrasjoner mot ID-porten. 5.januar 2012 Side 7

8 6 Avvikssituasjoner Avvikssituasjoner er tilfeller der det som følge av feil eller andre ikke-planlagte hendelser oppstår et avvik i forhold til avtalte krav i denne avtalen. Difi skal uten ugrunnet opphold gi Leverandør opplysninger om hendelser knyttet til ID-porten, som kan være av betydning for å unngå feilsituasjoner, driftsstans og tap hos Leverandør. Tilsvarende gjelder når det er fare for at hendelser kan inntreffe, herunder forhold som truer informasjonssikkerheten med hensyn til konfidensialitet, integritet og sikkerhet. Leverandør skal uten ugrunnet opphold informere Difi om avviks- og feilsituasjoner og andre hendelser i tilknytning til integrasjoner mot ID-porten. Dersom det oppstår en alvorlig feil i en tjeneste som er integrert eller i selve integrasjonen mot IDporten, kan Difi deaktivere tjenesten fra ID-porten inntil Leverandør/Tjenesteeier har dokumentert overfor Difi at feilen er utbedret. Ved avvikssituasjoner eller kritiske hendelser knyttet til ID-porten skal Difi håndtere informasjon mot sluttbrukere og presse med mindre partene avtaler noe annet for det enkelte tilfellet. 7 Mislighold Mislighold av denne avtalen gir ikke grunnlag for erstatnings- eller refusjonskrav mellom partene. Ved vesentlig mislighold som innebærer en sikkerhetsrisiko for ID-porten, kan Difi deaktivere de berørte tjenestene som er integrerte mot ID-porten inntil forholdet er rettet. 8 Varighet og oppsigelse av avtalen Avtalen varer til den blir sagt opp eller det inntrer forhold som nødvendiggjør en revidering av avtalen om ny avtaleinngåelse. Difi kan varsle om ny avtaleinngåelse med 3 måneders varsel. Leverandør kan si opp denne avtalen med 3 måneders skriftlig varsel. 9 Rettsvalg og tvisteløsning Eventuelle konflikter eller uenigheter mellom partene knyttet til samarbeidet skal søkes løst gjennom dialog mellom partene. Dersom situasjonen ikke blir avklart ved dialog mellom partene innen rimelig tid, kan søksmål reises for de alminnelige domstoler. Difis verneting vedtas som rett verneting. 5.januar 2012 Side 8

9 10 Kontaktpunkt ID-porten/MinID forvaltning E-post: Telefon: Åpningstid: (sommertid) Vakttelefon 24/7: NB! Kun ved kritiske hendelser ID-porten/MinID brukerstøtte E-post: Telefon: Åpningstid: : (sommertid) Hos Leverandøren: Rolle Navn E-post Telefon *Avtaleansvarlig *Integrasjon BRUK BLOKKBOKSTAVER * Må fylles ut 5.januar 2012 Side 9

10 11 Ikrafttredelse Partenes underskrifter Denne avtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er signert av begge parter. Avtalen er utstedt i 2 eksemplarer, hvorav hver part beholder ett eksemplar. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Navn Navn (BLOKKBOKSTAVER) Tittel Tittel Sted/Dato Sted/Dato 5.januar 2012 Side 10

Bruksvilkår for Difis fellesløsninger

Bruksvilkår for Difis fellesløsninger Bruksvilkår for Difis fellesløsninger Versjon 1.3 gjeldende fra 01.01.2017 1 Fellesløsninger fra Difi Difi forvalter flere nasjonale fellesløsninger som offentlige virksomheter skal 1 eller kan benytte

Detaljer

Bruksvilkår for Difis felleskomponenter

Bruksvilkår for Difis felleskomponenter Bruksvilkår for Difis felleskomponenter Versjon 1.2 gjeldende jra 17.11.2014 1 Felleskomponenter fra Difi Difi forvalter flere nasjonale felleskomponenter som offentlige virksomheter skall eller kan benytte

Detaljer

Bruksvilkår: Digital post til virksomheter

Bruksvilkår: Digital post til virksomheter Bruksvilkår: Digital post til virksomheter Versjon Endring Dato 1.0 Opprinnelig versjon. 20.04.2017 1 Beskrivelse av tjenesten Digital post til virksomheter - DPV Tjenesten Digital post til virksomheter

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Brønnøysund, 19. september Ellen Marie Langen - Marianne Strypet -

Brønnøysund, 19. september Ellen Marie Langen - Marianne Strypet - Brønnøysund, 19. september 2012 Ellen Marie Langen - eml@difi.no Marianne Strypet - msy@difi.no Difi - organisering LEO OFA DIG IDU Leiing og organisering Offentlege anskaffingar Digital forvaltning IT-drift

Detaljer

BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE

BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE Inngått iht.personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kap. 2 mellom UNINETT AS ("Databehandler") og Virksomheten ("den Behandlingsansvarlige") heretter

Detaljer

Brukermanual Samarbeidsportalen

Brukermanual Samarbeidsportalen Brukermanual Samarbeidsportalen Innhold Introduksjon 03 Registrering 04 Stegvis beskrivelse av innlogging 05 Stegvis beskrivelse av innlogging 06 Godta bruksvilkår 07 Innlogget bruker 08 Min profil 10

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. Etat X. Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. Etat X. Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning SAMARBEIDSAVTALE MELLOM Etat X OG Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning VERSJON 2.1.0 24.11.2008 Merkantilt ansvarlig hos Tjenesteeier: Kari Merkantil, Innkjøpssjef kari.merkantil@etatx.no,

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data AVTALE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data Tekst i kursiv skal fjernes og erstattes med relevant tekst, evt. velges ett av flere alternativer. 1

Detaljer

Brukermanual Samarbeidsportalen

Brukermanual Samarbeidsportalen Brukermanual Samarbeidsportalen Innhold Introduksjon 03 Registrering 04 Stegvis beskrivelse av innlogging 05 Stegvis beskrivelse av innlogging 06 Godta bruksvilkår 07 Innlogget bruker 08 Innlogget bruker

Detaljer

Brukermanual Samarbeidsportalen. Oppdatert 3. juli 2015

Brukermanual Samarbeidsportalen. Oppdatert 3. juli 2015 Brukermanual Samarbeidsportalen Oppdatert 3. juli 2015 Innhold Introduksjon 03 Registrering 04 Stegvis beskrivelse av innlogging 05 Stegvis beskrivelse av innlogging 06 Bruksvilkår for kunder 07 Innlogget

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Statens standardavtale SSA-R SSA-R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Avtale om Ventilasjon og anlegg med varme/kjølemedie.

Detaljer

Avtale om bruk av KS SvarUt

Avtale om bruk av KS SvarUt Avtale om bruk av KS SvarUt mellom Ørland kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og KS KommIT (heretter kalt Leverandøren) Side 1 av 7 avtale ks svarut.docx Innhold Innhold... 2 Avtalens formål... 3 Formål...

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Spesielle bruksvilkår for digital postkasse til innbyggere

Spesielle bruksvilkår for digital postkasse til innbyggere Spesielle bruksvilkår for digital Versjon 1.1 gjeldende fra 01.01.2017 1 Om digital postkasse til innbyggere Digital er en felleskomponent offentlige virksomheter kan benytte for å sende post digitalt

Detaljer

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. )

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. ) DEL 1 FEIDE TILKNYTNINGSKONTRAKT K00-000 KONTRAKT mellom UNINETT AS (org nr. 968 100 211) (heretter kalt UNINETT) og Organisasjon (org.nr. ) (heretter kalt Organisasjonen) vedrørende tilknytning og bruk

Detaljer

Difis felleskomponenter. Nokios 27.10.2015

Difis felleskomponenter. Nokios 27.10.2015 Difis felleskomponenter Nokios 27.10.2015 Difis felleskomponenter ID-porten Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret ID-porten 448 virksomheter 718 tjenester 52 522 900 transaksjoner

Detaljer

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse SIDE 1 AV 11 RAMMEAVTALE KJØP FOR RÅDGIVNING Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens

Detaljer

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for AVTALE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Databehandleravtale Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data 1 l 1. Avtalens parter 1.1 Parter Avtalen inngås mellom databehandlingsansvarlig:

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Arbeids- og velferdsetaten Vedlegg [sett inn vedlegg] Databehandleravtale Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6

Arbeids- og velferdsetaten Vedlegg [sett inn vedlegg] Databehandleravtale Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6 Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6 Avtale om (sett inn navn på oppdraget) Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 15, jf. 13 og personopplysningsforskriftens kapittel

Detaljer

AVTALE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I HENHOLD TIL PERSONOPPLYSNINGSLOVEN. Felles Studentsystem (FS)

AVTALE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I HENHOLD TIL PERSONOPPLYSNINGSLOVEN. Felles Studentsystem (FS) AVTALE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I HENHOLD TIL PERSONOPPLYSNINGSLOVEN Felles Studentsystem (FS) 1. Avtalens parter 1.1 Parter Avtalen inngås mellom, Org.nr: (heretter kalt behandlingsansvarlig)

Detaljer

Søknad om bruk av elektronisk grensesnitt for trekkhåndtering

Søknad om bruk av elektronisk grensesnitt for trekkhåndtering II Søknad om bruk av elektronisk grensesnitt for trekkhåndtering 1. 0 I snin er om søkeren etat, or an Søkeren: Postadresse: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadresse kontaktperson: Informasjon om bruk

Detaljer

Avtale om drift av fasttelefoni. Vedlegg 1 til Bilag 6 Koordineringsavtale

Avtale om drift av fasttelefoni. Vedlegg 1 til Bilag 6 Koordineringsavtale Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Leverandør Avtale om drift av fasttelefoni Vedlegg 1 til Bilag 6 Koordineringsavtale Mellom Oslo kommune v/utviklings- og kompetanseetaten (heretter benevnt

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Bruksvilkår for Difis felleskomponenter

Bruksvilkår for Difis felleskomponenter Bruksvilkår for Difis felleskomponenter Versjon 1.2 gjeldende fra 17.11.2014 1 Felleskomponenter fra Difi Difi forvalter flere nasjonale felleskomponenter som offentlige virksomheter skal 1 eller kan benytte

Detaljer

Designguide for ID-porten. Versjon 2.0

Designguide for ID-porten. Versjon 2.0 Designguide for ID-porten Versjon 2.0 Innhold Introduksjon 03 Symbol 03 Navn 03 Brukerstatuser 03 Symbol 04 Hovedversjon 05 Alternativ versjon 05 Størrelse og plassering 05 Navn og bildetekst 05 Farger

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om IKT løsninger

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om IKT løsninger Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om IKT løsninger 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov... 3 6

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308 Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester UNE saksnummer 17/00308 Avtale om hotelltjenester Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) Og Utlendingsnemnda (heretter

Detaljer

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Detaljer

Bruksvilkår for Difis felleskomponenter

Bruksvilkår for Difis felleskomponenter Bruksvilkår for Difis felleskomponenter Bruksvilkår oppbygging https://samarbeid.difi.no/bruksvilkar Bruksvilkår for Difis felleskomponenter Spesielle bruksvilkår for ID-porten Tilleggstjeneste «utvidet

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

AVTALE. MELLOM <Høgskole> OG UNINETT FAS AS. TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS OM Teknisk drift av TROFAST-tjenere

AVTALE. MELLOM <Høgskole> OG UNINETT FAS AS. TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS OM Teknisk drift av TROFAST-tjenere AVTALE MELLOM OG UNINETT FAS AS TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS OM Teknisk drift av TROFAST-tjenere AVTALE OM TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: X Annet: Saksnummer: 2016/109135 Tittel: Redaksjonelle tjenester Leverandør: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen

Detaljer

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold Innhold 1. Kontraktsvilkår for... 2 1.1 Leverandørens ytelse... 2 1.2 Underleverandører... 2 1.3 Lønns- og arbeidsvilkår... 2 1.4 Kundens ansvar og medvirkning... 3 2 Vederlag og betalingsbetingelser...

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR.

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR. AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER mellom Folketrygdfondet Org nr 971 525 061 og [Revisors navn] Org nr [NR.] Dato: [DATO] Utkast til kontrakt med bilag.docgas-71496 1 AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

Avtale mellom. om elektronisk utveksling av opplysninger

Avtale mellom. om elektronisk utveksling av opplysninger Avtale mellom og.. om elektronisk utveksling av opplysninger INNHOLD 1. AVTALENS PARTER 3 2. AVTALENS GJENSTAND OG AVTALENS DOKUMENTER 3 3. HJEMMEL FOR UTLEVERING, INNHENTING OG BEHANDLING AV OPPLYSNINGENE

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Databehandleravtale Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Statens innkrevingssentral (SI) behandlingsansvarlig og (Inkassoselskapet)

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr.

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr. KONTRAKT mellom Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr 990 358 699 («Selskapet») og («Leverandør») Org.nr. om innskuddskonto for overskuddslikviditet og trekkfasilitet for mellomfinansiering Sted og dato:

Detaljer

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden.

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden. 1. Generelt a. Avtalens gyldighet Denne bruksrettsavtalen gjelder mellom Kommunalbanken (heretter KBN), og bruker av KBN Finans (heretter Kunden). Gjennom innlogging i KBN Finans aksepterer Kunden denne

Detaljer

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og 1 KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Oppdragstaker) 1. Prosjektutførelse 1.1 Innhold Oppdragstaker skal gjennomføre prosjektet

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår UNDER FØLGER BILAG TIL AVTALEN. ALL UTFYLLING GJØRES I VEDLEGG 7 OG 8 OG FLYTTES INN I FRA VALGTE LEVERANDØRS TILBUD TIL KORREKT BILAG I AVTALEN FØR SIGNERING. SaaS-avtale Bilag 1 Omforenet spesifikasjon

Detaljer

Jara NetBusiness og Jara B2B Volum

Jara NetBusiness og Jara B2B Volum Vilkårs - og funksjonsbeskrivelse for Jara NetBusiness og Jara B2B Volum 01.01.2010 Versjon 7.0 Innholdsfortegnelse VILKÅRS - OG FUNKSJONSBESKRIVELSE... 1 1 INNLEDNING... 4 1.1 HENSIKT... 4 1.2 DEFINISJONER...

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger

Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger 1. Bakgrunn Bærum kommune (BK) skal gjennomføre et OPS - prosjekt for Rykkinn skole avdeling Berger (Prosjektet). BK har i den

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om retningslinjer for ha ndtering av uenighet og tvister for Vestre Viken helseomra de

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om retningslinjer for ha ndtering av uenighet og tvister for Vestre Viken helseomra de Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om retningslinjer for ha ndtering av uenighet og tvister for Vestre Viken helseomra de Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Sammensetning og oppnevning

Detaljer

BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN. Bilag til Tilslutningsavtale for Mediasite

BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN. Bilag til Tilslutningsavtale for Mediasite BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN BILAG 2 DATABEHANDLERAVTALE Inngått iht.personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kap. 2 mellom UNINETT AS ("Databehandler") og Virksomheten

Detaljer

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Avtale om vedlikehold og service Kunnskapsdepartementet Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Kontrakt om Vedlikehold

Detaljer

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr Rammeavtale om kjøp av arbeidstøy og verneutstyr mellom Sjøfartsdirektoratet heretter kalt Kunden og. Foretaksnr.: heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

AVTALE nr. " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847

AVTALE nr.  Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847 AVTALE nr mellom Oslo universitetssykehus HF (Org nr 993 467 049) heretter benevnt Kjøper og Leverandør (Org.nr: heretter benevnt Selger " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Databehandleravtale mellom Oslo universitetssykehus HF (org nr. 993 467 049) ved MBT-Kvalitetslaboratorium og [Sett inn foretak]

Databehandleravtale mellom Oslo universitetssykehus HF (org nr. 993 467 049) ved MBT-Kvalitetslaboratorium og [Sett inn foretak] Databehandleravtale Databehandleravtale mellom Oslo universitetssykehus HF (org nr. 993 467 049) ved MBT-Kvalitetslaboratorium og [Sett inn foretak] 1 Kontraktens parter Kontrakten inngås mellom databehandlingsansvarlig

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Databehandleravtale. Kommunenes Sentralforbund - Databehandler

Databehandleravtale. Kommunenes Sentralforbund - Databehandler U % 4)) Databehandleravtale mellom Kvinnherad kommune -Behandlingsansvarleg og Kommunenes Sentralforbund - Databehandler 1. Formålet med avtalen Formålet med denne avtalen er å regulere partenes rettigheter

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv

Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. og Databehandler 1 1 Avtalens hensikt

Detaljer

Avtale om tilgang til løsningen for Datasamarbeid. Avtale mellom. Versjon 3.0 (sist oppdatert )

Avtale om tilgang til løsningen for Datasamarbeid. Avtale mellom. Versjon 3.0 (sist oppdatert ) Avtale om tilgang til løsningen for Datasamarbeid Avtale mellom Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) og Bjugn kommune (Kommunen) Versjon 3.0 (sist oppdatert 04.06.2014) Innholdsfortegneise 1 Innledning

Detaljer

UTKAST Rammeavtale. Konsulentbistand IKT-tjenester

UTKAST Rammeavtale. Konsulentbistand IKT-tjenester UTKAST Rammeavtale om kjøp av Konsulentbistand IKT-tjenester mellom Ruter As Organisasjonsnr.: 991 609 407 MVA med forretningsadresse Dronningens gate 40, postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt

Detaljer

Nasjonalt eid-program

Nasjonalt eid-program Nasjonalt eid-program Felles infrastruktur for eid i offentlig sektor Lise Nilsen for Knut Eirik Storsul, Programdirektør Behovet 19.10.2009 Side 2 St. meld Eit informasjonssamfunn for alle Ei døgnopen

Detaljer

Avtale for BUAordninger

Avtale for BUAordninger Avtale for BUAordninger mellom [Navn på avtalepartner org nr. 000000000] (heretter omtalt som «BUAordning») og BUA Org.nr: 913 099 834 1. Bakgrunn BUA er en forening som tilbyr en tjeneste til idrettsforeninger,

Detaljer

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale mellom IKA Øst Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Innhold 1 Om avtalen... 3 1.1 Parter... 3 1.2 Hensikt og Formål... 3 1.3 Definisjoner... 3 1.4 Avtalens varighet... 4 1.5

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. Bærum kommune, Pleie- og omsorg

Databehandleravtale. I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. Bærum kommune, Pleie- og omsorg I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Bærum kommune, Pleie- og omsorg databehandlingsansvarlig og Leverandør databehandler Innholdsfortegnelse

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 5: Testing og godkjenning For Finansportalen Historiske bankdata Bilag 5 Testing og godkjenning Innholdsfortegnelse 1.1 OMFANG... 3 1.1.1 Systemtest 3 1.1.2 Godkjenningsprøve 3 1.2 GJENNOMFØRING...

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

Avtale. Konsulentbistand

Avtale. Konsulentbistand Avtale om kjøp av Konsulentbistand mellom Ruter As Organisasjonsnr.: 991 609 407 MVA med forretningsadresse Dronningens gate 40, postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) og xxx Organisasjonsnr.:

Detaljer

Forretingsregler for driftsavtaler med Voss Kommuniaksjon

Forretingsregler for driftsavtaler med Voss Kommuniaksjon Innholdsfortegnelse: 1. Driftsavtalens omfang... 2 1.3 Avtalens varighet.... 2 2. GJENNOMFØRING... 2 2.1 VOSS KOMMUNIKASJON AS s ytelser og plikter... 2 2.2 Kundens ytelser og plikter... 2 3. RETTIGHETER...

Detaljer

Databehandleravtale for forskningsprosjekt mellom (org nr...) og Akershus universitetssykehus HF (org nr )

Databehandleravtale for forskningsprosjekt mellom (org nr...) og Akershus universitetssykehus HF (org nr ) Databehandleravtale for forskningsprosjekt mellom (org nr...) og Akershus universitetssykehus HF (org nr. 983 971 636) 1 Kontraktens parter...1 2 Formål og virkeområde for avtalen...1 3 Varighet og oppsigelse...1

Detaljer

Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten

Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten 1 / 16 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013 Difi

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer