ihi Bupa Helseforsikring Internasjonal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ihi Bupa Helseforsikring Internasjonal"

Transkript

1 ihi Bupa Helseforsikring Internasjonal Gjeldende fra

2 Slik bruker du forsikringen Diagnostisering hos spesiallege, undersøkelse ved private klinikker og sykehusinnleggelse For diagnostisering hos spesiallege, undersøkelser ved private klinikker og sykehusinnleggelse skal du alltid kontakte ihi Bupas Medical Centre for å få behandlingen godkjent. Ved ovennevnte behandlinger behøver vi en henvisning fra polisetakers allmennlege. Denne kan sendes per e- post: eller per faks: For at ihi Bupa kan vurdere om forsikringen dekker undersøkelsen eller behandlingen, skal man alltid sende henvisning fra lege, journalutskrift eller attestasjon fra legen din med tydelig beskrivelse av hvilken behandling du har bruk for, samt opplysninger om dato for første symptom. Hvis behandlingen er dekningsberettiget, stiller ihi Bupa en betalingsgaranti, dvs. at ihi Bupa avregner direkte med sykehuset eller behandleren. Medical Centre Utover å forhåndsgodkjenne diagnostisering eller behandling hos spesiallege, hjelper medarbeiderne i Medical Centre gjerne med rådgivning om et egnet behandlingssted i nærheten av din bopel. e-post: Kundeservice Hvis du har spørsmål vedrørende administrasjon av polisen din, bes du kontakte oss på: tlf: faks: e-post: Min Side På min side har du adgang til en komplett oversikt over alle dine dokumenter (poliser, fornyelser, status vedrørende de seneste refunderte skader etc.) Gå inn på og klikk på Min side. Første gang du logger på, skal du bruke de første 7 sifre i polisenummeret ditt og din fødselsdato. Online kunde Du har mulighet for å bli online kunde, slik at din polise utelukkende blir servisert online. Tilmeld deg på under min side. Som online kunde får du beskjed via e-post når vi har nye opplysninger vedrørende polisen din. 2

3 ihi Bupa Helseforsikring Internasjonal Gjeldene fra 1. januar 2011 I henhold til Forsikringsavtaleloven 16. juni 1989 nr. 69 FAL. Innholdsfortegnelse 1 Godkjennelse av forsikringen 1.1 Folkeregisteradresse 1.2 Antakelse på standardvilkår 1.3 Antakelse på spesielle vilkår 1.4 Endring av helbredstilstand 1.5 Selskapets godkjennelse 1.6 Polise og skadebehandling 2 Når trer forsikringen i kraft 2.1 Forsikringsperiode 2.2 Karenstid ved nytegning 2.3 Plutselig hendelse 3 Hvem forsikringen omfatter 3.1 Forsikrede 3.2 Barn 3.3 Nyfødte barn 4 Hvor forsikringen dekker 4.1 Dekningsområde 5 Hva forsikringen dekker 5.1 Dekning av sykeutgifter 5.2 Dekningsberettiget transport 5.3 Forsikringssum transport 5.4 Valg av transportmiddel 5.5 Kjørsel i egen bil 5.6 Selskapets ansvar ved transport 6 Behandling 6.1 Behandlingskvalitet 7 Erstatning 7.1 Erstatningsbeløp 7.2 Rabatter 7.3 Tilbakebetalingsplikt 8 Unntak fra erstatning 8.1 Tidligere eller nåværende lidelser 8.2 Unntakelser 9 Hvordan skaden anmeldes 9.1 Skadeanmeldelse 9.2 Utbetaling 9.3 Anmeldelse sykehusopphold 3

4 9.4 Klager vedrørende saksbehandling 10 Dekning fra tredje part 10.1 Annen forsikring 10.2 Offentlig dekning 10.3 Samarbeidsplikt 10.4 Selskapets rett overfor ansvarlig skadevolder 11 Betaling av premie 11.1 Fastsettelse av premie 11.2 Aldersbestemt premie 11.3 Betalingsterminer 11.4 Betalingsansvarlig 11.5 Utestående 12 Nødvendige opplysninger til Selskapet 12.1 Personlige opplysninger 12.2 Opplysningsplikt 12.3 Helbredsopplysninger generelt 13 Overdragelse, oppsigelse og opphør 13.1 Krav for overdragelse av rettigheder 13.2 Fornyelse av forsikring 13.3 Oppsigelsesrett 13.4 Feilaktige og uriktige opplysninger 13.5 Administrasjonsgebyr 13.6 Selskapets heftelse 13.7 Opphør av produkt 13.8 Opphør av retten til erstatning 13.9 Pleiehjem eller varig behandlingsinstitusjon Aldersgrense Opphør ved flytning Endring av dekning Utvidelse av dekning 14 Tvister, verneting m.v Tvistløsning 14.2 Ankenemnd 14.3 Verneting Ordliste 4

5 1 Godkjennelse av forsikringen 1.1 Folkeregisteradresse For at forsikringen kan godkjennes av Selskapet og forbli gjeldende skal søker ha fast folkeregisteradresse i Norge, Sverige, Finland eller Danmark (med unntak av Færøyene og Grønland), og være dekket av folketrygden i et av de ovennevnte land. 1.2 Godkjennelse på standardvilkår For at forsikringen kan godkjennes av Selskapet på standardvilkår, er det en betingelse, at ansøker er fullstendig frisk i opptakelsesøyeblikket og ikke lider eller har lidt av noen tilbakevendende sykdom, skade eller legemssvakhet, og at ansøker ikke er fylt 60 år på opptakelsestidspunktet. 1.3 Godkjennelse på spesielle vilkår Hvis betingelsene i 1.2 ikke er oppfylt, har Selskapet mulighet for å tilby forsikringen på spesielle vilkår. Beslutter Selskapet å tilby forsikringen på spesielle vilkår vil disse fremgå av polisedokumentet. 1.4 Endring av helbredstilstand Endres ansøkers helbredstilstand etter opptakelsesbegjæringen er underskrevet og før Selskapets godkjennelse, er ansøker forpliktet til straks å opplyse Selskapet herom. 1.5 Selskapets godkjennelse Selskapet avgjør om forsikringen kan godkjennes og for at Selskapets ansvar kan tre i kraft, er det en betingelse at opptakelsesbegjæringen godkjennes og at premien betales til Selskapet rettidig. 1.6 Polise og skadebehandling Alle polisedokumenter utstedes på Selskapets kontor i København. Selskapet kan velge å legge saksbehandlingen til et land i eller utenfor EU. 2 Når trer forsikringen i kraft 2.1 Forsikringsperiode Forsikringen trer i kraft fra den dato opptakelsesbegjæringen godkjennes av Selskapet. Ikrafttredelsesdato, forsikringsperiode og forsikringssum fremgår av polisen. Selskapet kan avtale annet tidspunkt med forsikringstaker. 2.2 Karenstid ved nytegning Retten til erstatning inntrer ved nytegning av forsikringsavtalen i henhold til tegningen først fire uker etter forsikringens ikrafttredelse. Dette gjelder dog ikke ved dokumentert overflytning fra en tilsvarende forsikring hos et annet sykeforsikringsselskap. 2.3 Plutselig hendelse Ved plutselig oppstått alvorlig sykdom og alvorlig tilskadekomst oppstått etter forsikringens ikrafttredelse, inntrer retten til erstatning dog samtidig herved. 3 Hvem forsikringen omfatter 3.1 Forsikrede Forsikringen dekker den eller de personer der er navngitt i polisedokumentet, inklusive tilmeldte barn under 16 år. 3.2 Barn Forsikredes barn under 16 år kan medforsikres gratis. Såfremt kravene om godkjennelse på vanlige vilkår jf. 1.2 er oppfylt. Når medforsikrede barn fyller 16 år, oppkreves premie fra førstkommende hovedforfallsdato. Det er en betingelse for medforsikring av barn at barnet blir tilmeldt Selskapet. Barnet skal være registrert på samme adresse som en av de forsikrede som har foreldremyndigheten over barnet. 5

6 3.3 Nyfødte barn Det skal innsendes opptakelsesbegjæring for nyfødte/adopterte barn og i tilfelle av adopsjon er det et krav at den forsikrede sender inn en Helbredserklæring B for det adopterte barn. Hvis en av foreldrenes forsikringer har vært i kraft i minst 12 måneder, kan nyfødte barn av en av disse, uansett kravene i 1.2, medforsikres uten opptakelsesbegjæring. Dog skal en kopi av fødselsattesten innsendes senest 3 måneder etter fødselen. 4 Hvor forsikringen dekker 4.1 Dekningsområde. Forsikringen dekker dekningsberettiget utgifter i hele verden, med mindre annet er anført i polisedokumentet. 5 Hva forsikringen dekker 5.1 Dekning av sykeutgifter Alle utgifter skal forhåndsgodkjennes av Selskapet. Selskapet bedømmer og avgjør om utgiftene er rimelige og relevante for å få klarhet over om forsikrede lider av en sykdom, er i behov for behandling eller for at kontrollere en utført behandling. Forsikringen dekker følgende ytelser: a. diagnostiserende konsultasjon hos spesiallege, b. 1 legeordinert kontrollbesøk hos spesiallege, c. 1 second opinion av en av Selskapets interne legekonsulenter per diagnose, d. legeordinert laboratorieundersøkelse, e. legeordinert røntgenundersøkelse, f. legeordinert scanning, g. andre undersøkelser ordinert av spesiallege, h. pacemaker, i. organtransplantasjon dekkes pr. diagnose i et samlet behandlingsforløp, maksimalt NOK 1 million, og kun organer fra mennesker og både transplantasjon og organ skal forhåndsgodkjennes av Selskapet, j. legeordinert operasjon, k. legeordinert innleggelse på sykehus eller klinikk, l. laboratorie- og røntgenundersøkelse, scanning og annen legebehandling ved innleggelse, m. for- og etterbehandling på sykehus eller klinikk i forbindelse med innleggelse i maksimalt 6 måneder, n. reseptpliktig medisin i maksimalt 6 måneder fra første dekningsberettigede behandlingsdag i forbindelse med sykehusinnleggelse. Det er et krav at medisinen er utskrevet som hjelp mot den diagnose/sykdom som den forsikrede har vært, skal eller er innlagt for, o. opphold, behandling, m.m. i forbindelse med psykiatrisk innleggelse erstattes maksimalt med NOK i forsikringens samlede løpetid gjennom et livsforløp inklusiv fornyelser av denne, 6

7 p. legeordinert gjenopptrening i maksimalt 6 måneder fra første behandlingsdag, ved innleggelse på autorisert behandlingssted, q. legeordinert fysioterapi-, kiropraktor- og/eller osteopatibehandling under innleggelse samt etterbehandling i forbindelse med innleggelse - dog maksimalt 4 måneder fra første behandlingsdag hos fysioterapeut, kiropraktor og/eller osteopat, r. legeordinert sykepleie i hjemmet i uavbrutt forlengelse av dekningsberettiget operasjon eller innleggelse. Maksimalt NOK pr. dag og maksimalt NOK pr. forsikrede pr. forsikringsår, s. Maksimalt 5 legeordinerte konsultasjoner hos autorisert dietist per forsikrede pr. forsikringsår for personer med et BMI høyere enn 35. Erstattes med maksimalt NOK 750 pr. konsultasjon, t. Leie av nødvendige ortopediske hjelpemidler, proteser eller andre medisinske hjelpemidler i forbindelse med ambulant operasjon, i opp til 4 måneder etter avsluttet behandling, ved tilfelle hvor hjelpemidlene er legeordinert og nødvendig for ytterligere forbedring av operasjonens resultat eller for å hindre forverring av operasjonens resultat, u. Ortopediske hjelpemidler, proteser eller andre medisinske hjelpemidler mens man er innlagt på sykehus, v. Legevakt utenfor bopelslandet ved akutt sykdom eller tilskadekomst, w. helbredsundersøkelse hvert annet forsikringsår, maksimalt NOK pr. undersøkelse, x. Legeordinert rekreasjon på offentlig godkjent institusjon i uavbrutt forlengelse av dekningsberettiget behandling. Forsikringen dekker maksimalt opp til NOK 750 pr. dag i høyst 3 uker pr. forsikrede per forsikringsår. 5.2 Dekningsberettiget transport Transport og/eller ledsagelse dekkes kun hvis sykdommen og/eller behandlingen er dekket av forsikringen. Følgende transportutgifter dekkes: a) dokumenterte transportutgifter hvis Selskapet vurderer at den forsikrede av medisinske årsaker ikke kan transportere seg selv til erstatningsberettiget behandling i Skandinavia samt rimelige og nødvendige transportutgifter utenfor Skandinavia, b) rimelige og nødvendige dokumenterte transportutgifter hvis Selskapet har henvist til behandling som ligger mer enn 100 km fra den forsikredes permanente helårsadresse, I tilfelle hvor Selskapet har henvist til behandlingssted som ligger mer enn 100 km fra den forsikredes permanente helårsadresse og den forsikrede velger et behandlingssted som ligger lengre vekk, dekkes kun de transportutgifter, som svarer til de utgifter som ville ha blitt dekket for transport til det sted Selskapet har henvist til, c) transport for 1 medisinsk ledsager, hvis Selskapet vurderer at medisinsk ledsager er nødvendig og transporten av den forsikrede er legeordinert i henhold til 5.2.a, d) transport for 1 pårørende eller ledsager ved behandling av forsikret barn under 18 år, e) utgifter til den forsikrede og eventuelt godkjent ledsagers returreise til den forsikredes bopelsadresse, hvis den forsikrede er berettiget til dekning av transport, 7

8 5.3 Forsikringssum transport Maksimalt NOK pr. forsikrede per forsikringsår. 5.4 Valg av transportmiddel Selskapet vurderer og godkjenner valg av transportmiddel. 5.5 Kjørsel i egen bil Godkjent transport i bil erstattes etter Statens til enhver tid gjeldende laveste takst for privat kjørsel i egen bil. 5.6 Selskapets ansvar ved transport Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller restriksjoner i forbindelse med transporten grunnet vær, mekaniske problemer, restriksjoner fra offentlige myndigheter eller fra piloten eller andre forhold, som Selskapet ikke har innflytelse på. 6 Behandling 6.1 Behandlingskvalitet Selskapet godkjenner kun behandling som foregår etter metoder med dokumentert effekt og som er godkjent av de offentlige sunnhetsmyndigheter i det land hvor behandling utføres. Det er en betingelse for at det skal være overveiende sannsynlig at behandlingen vesentlig og varig kan kurere sykdommen eller tilskadekomsten, eller vesentlig og varig kan forbedre helbredstilstanden etter sykdommen eller tilskadekomsten. Behandlende leger, spesialleger, tannleger og annet sunnhetspersonale skal ha autorisasjon i det land hvor det praktiseres. 7 Erstatning 7.1 Erstatningsbeløp Erstatning er begrenset til utgifter som er alminnelige og rimelige for området eller landet hvor behandlingen finner sted. Forsikringen dekker kun utgifter for utført behandling. Alle beløp som Selskapet beslutter å refundere, regnes med under den årlige forsikringssum per forsikrede per forsikringsår. 7.2 Rabatter Rabatter som avtales ved forhandling mellom Selskapet og sykehus/leger o.l. vil være til gagn for alle forsikringstakere i Selskapet. 7.3 Tilbakebetalingsplikt I ingen tilfelle vil erstatning kunne utredes med beløp som overstiger regningens pålydende. Såfremt forsikrede har mottatt større erstatning fra Selskapet enn forsikrede av Selskapet skjønnes berettiget til, er forsikrede forpliktet til straks å tilbakebetale Selskapet det skyldige beløp. I motsatt fall vil Selskapet utligne det overskytende beløp i annet utestående mellom forsikrede/forsikringstaker og Selskapet. 8 Unntak fra erstatning 8.1: Tidligere eller nåværende lidelser Forsikringen dekker ikke utgifter til sykdom, lidelser eller legemssvakheter samt følger av dette som forsikringstaker og/eller forsikrede var bekjent med eller burde ha vært bekjent med ved forsikringens tegning eller tidligere har hatt symptomer på, men mindre annet er avtalt med Selskapet. 8.2 Unntakelser Selskapet yter ikke erstatning for utgifter som vedrører, skyldes eller er oppstått som følge av: 8

9 a) kosmetiske operasjoner og behandlinger, med mindre operasjon/behandling er medisinsk betinget og godkjent av Selskapet, b) fedme- og/eller diabetes operasjoner, c) kjønnssykdommer, AIDS, AIDS-relaterte sykdommer, og sykdommer som relaterer seg til HIVantistoffer(HIV positiv) Dog dekkes sykdommer relatert til AIDS og HIV-antistoffer (HIV-positiv), såfremt de er oppstått som følge av blodtransfusjon mottatt etter forsikringens ikrafttredelse eller ved ulykke under normalt arbeide. I sistnevnte tilfelle skal forsikrede dog opplyse Selskapet innen 14 dager om en slik skade, samt avgi negativ test for HIV-antistoff, d) alkohol-, narkotika- og /eller medisinmisbruk, e) selvforskyldt legemsbeskadigelse, f) prevensjon, herunder sterilisering, g) provosert abort. I de tilfeller hvor aborten er medisinsk betinget, dekker forsikringen, h) graviditet, fødsel og etterbehandlingen, i) enhver form for fertilitetsundersøkelser/-behandling inkl. hormonbehandling, inseminasjon og undersøkelse eller annen behandling i samme relasjon, herunder utgifter til graviditet, fødsel, før og etterbehandling samt behandling av nyfødte. Barn som er født som resultat av fertilitetsbehandling og/eller født av en surrogatmor vil derfor kun bli godkjent i henhold til 1, j) enhver form for eksperimentell pleie, pleie som ikke inngår i den medisinske eller kirurgiske behandling, herunder opphold på pleiehjem, k) behandling av seksuell dysfunksjon, l) all tannbehandling og tannkirurgi, m) behandling hos naturlege, eller homeopater og natur- eller homeopatisk medisin, samt andre alternative behandlingsformer, n) attester som ikke er rekvirert av Selskapet, o) behandling for sykdommer under militærtjeneste, p) sykdom eller tilskadekomst som direkte eller indirekte er oppstått som følge av aktiv deltakelse i: krig, invasjon, fiendtlig angrep, borgerlige uroligheter (uansett om det er erklært krig eller ikke), borgerkrig, terroristaktiviteter, opprør, revolusjon, oppstand, militær eller annen maktovertakelse, militær unntakstilstand, samt militære operasjoner på land, til vanns eller i luften (uansett om det er erklært krig eller ikke), q) atomkjernereaksjoner eller radioaktivt nedfall, r) behandling som ytes av forsikrede selv, dennes ektefelle, foreldre, barn eller en virksomhet som tilhører en av de nevnte, s) psykologbehandling, t) epidemier, som er tatt under offentlig behandling, 9

10 u) profesjonell sport, v) avtalt besøk, behandling eller operasjon på sykehus eller klinikk, hvor forsikrede uteblir. Utgiften debiteres forsikrede, w) organtransplantasjon, x) medisin, se dog 5.1 n, y) gentest, z) blokader og steroidinjeksjoner, æ) spesialleger i allmenn medisin, ø) administrative legehenvisninger, å) medlemskaper. 9 Hvordan skaden anmeldes 9.1 Skadeanmeldelse Anmeldelse til Selskapet skal skje uten ugrunnet opphold etter at forsikrede har fått kunnskap om de omstendigheter som begrunner kravet. For å være berettiget til erstatning for dekningsberettiget behandling skal selskapet alltid forhåndsgodkjenne behandlingen/utgiften. Det er alltid et krav at Selskapet mottar originale, kvitterte og spesifiserte regninger fra forsikrede eller behandlingsstedet samt medisinsk informasjon i form av legejournaler og polisenummer. Selskapet scanner originale bilag ved mottakelsen. Det vil ikke være mulig å få originale bilag i retur. Scannede bilag stemplet Certified as a true copy (kopiens riktighet bekreftes) erstatter originale bilag. 9.2 Utbetaling Erstatning ytes etter at Selskapets anerkjenner utgiftene som dekningsberettiget, og når originale, kvitterte og spesifiserte bilag/regninger med vedlagt polisenummer er mottatt. 9.3 Anmeldelse av sykehusopphold Sykehusopphold skal uten ugrunnet opphold anmeldes til Selskapet med avgivelse av legens diagnose. 9.4 Klager vedrørende saksbehandling Reklamasjon i forbindelse med Selskapets skadeutbetaling skal anmeldes uten ugrunnet opphold og senest 6 måneder etter sakens avgjørelse. 10 Dekning fra tredje part 10.1 Annen forsikring Dersom forsikrede er dekket av et annet forsikringsselskap eller har rett til dekning fra det offentlige, skal Selskapet informeres om dette når skaden anmeldes og dekning under denne forsikring vil være subsidiær til en slik dekning. I slike tilfeller vil Selskapet koordinere skadeutbetalingen med det andre forsikringsselskap eller det offentlige. Selskapet er kun forpliktet til å dekke sin forholdsmessige del av utgiften. 10

11 10.2 Offentlig dekning Selskapet er ikke forpliktet til å dekke utgifter som allerede har blitt dekket, helt eller delvis av det offentlige Samarbeidsplikt Forsikringstaker og/eller forsikrede er forpliktet til å samarbeide med Selskapet og til straks å underrette Selskapet dersom det kan reises krav fra en annen side, eller dersom det kan tas andre juridiske skritt overfor tredjepart. Forsikringstaker og /eller forsikrede plikter å melde til Selskapet alle tilgjengelige opplysninger som er nødvendige for å reie krav om erstatning fra annen side og ivareta Selskapets interesser Selskapets rett overfor ansvarlig skadevolder Selskapet har i alle tilfeller rett til å tre inn direkte i forsikredes krav ovenfor en ansvarlig skadevolder. 11 Betaling av premie 11.1 Fastsettelse av premie Premien fastsettes av Selskapet. Premien reguleres hvert år til hovedforfallsdatoen på grunnlag av regulering av forsikringssummer og dekninger, historisk skadeutvikling samt forventet skadeutvikling Aldersbestemt premie Premien er aldersbestemt og vil bli regulert den første forfallsdato etter forsikredes fødselsdato Betalingsterminer Forsikringstaker kan velge mellom kvartalsvis, halvårlig eller helårig premiebetaling. Første premie forefaller til betaling ved forsikringens ikrafttredelse. Endringer i betalingstermin kan kun skje med 1 måneds skriftlig varsel til et kvartals begynnelse, og kun én gang årlig Betalingsansvarlig Forsikringstakeren er ansvarlig for at premien betales rettidig til Selskapet. Selskapets ansvar bortfaller dersom forsikringstaker ikke har betalt forfalt premie innen 14 dager etter at det er sendt 2. gangs premievarsel der det klart angis at ansvaret opphører dersom premien ikke betales innen nevnte frist. 2. gangs premievarsel kan ikke sendes før det har gått 1 måned etter 1. gang premievarsel. Dersom manglende betaling skyldes uforutsette hindringer som forsikringstaker ikke kan klandres for, opphører Selskapets ansvar først tre måneder etter utløpet av den siste betalingsfristen Utestående Hvis Selskapet ikke har mottatt premiebetaling har Selskapet rett til å utligne det overskytende beløp i annet utestående mellom forsikrede/forsikringstaker og Selskapet. 12 Nødvendige opplysninger til Selskapet 12.1 Personlige opplysninger Forsikringstaker og /eller forsikrede plikter å melde skriftlig navne- og adresseendringer. Forsikringstakers eller forsikredes dødsfall skal også meldes. I tilfelle av manglende meddelelser herom er Selskapet ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av dette Opplysningsplikt Forsikringstaker og /eller forsikrede plikter å melde til Selskapet alle tilgjengelige opplysninger som er nødvendige for Selskapets behandling av forsikredes krav mot Selskapet. 11

12 12.3 Helbredsopplysninger generelt Selskapet er berettiget til å rette forespørsel om forsikredes helsetilstand og rette henvendelse til enhver som behandler eller har behandlet forsikrede for fysiske eller psykiske lidelser, herunder leger og sykehus som behandler eller tidligere har behandlet forsikrede. Selskapet er videre berettiget til å få utlevert eventuelle journaler eller annet skriftelig materiale vedrørende forsikredes helsetilstand. 13 Overdragelse, oppsigelse og opphør 13.1 Krav for overdragelse av rettigheter Ingen kan uten Selskapets forutgående skriftlig samtykke pantsette eller overdrage sine rettigheter ifølge forsikringen Fornyelse av forsikring Forsikringen fornyes automatisk ved hvert hovedforfall Oppsigelsesrett Forsikringstaker kan oppsi forsikringen skriftlig med 1 måneds varsel til før hovedforfall. Selskapet kan oppsi den forsikredes forsikring med 2 måneders varsel til hovedforfall Feilaktige og uriktige opplysninger Har forsikringstaker og/eller forsikrede på noe tidspunkt, herunder men ikke begrenset til opplysninger i forbindelse med forsikringens tegning, endret originale dokumenter, gitt uriktige opplysninger eller fortiet en omstendighet som må antas å være av betydning for Selskapet, er forsikringsavtalen ugyldig og Selskapet fri for ansvar, hvis Selskapet ikke vil ha antatt forsikringen såfremt det rette forhold hadde vært opplyst. Hvis Selskapet ville ha antatt forsikringen, men på andre vilkår hefter Selskapet i det omfang, i hvilket Selskapet mot den avtalte premie ville ha forpliktet seg Administrasjonsgebyr I tilfelle av, at forsikringsavtalen betraktes som ugyldig, i henhold til 13.3 eller 13.4, er Selskapet berettiget til et administrasjonsgebyr svarende til en bestemt prosentdel av den innbetalte premie Selskapets heftelse Hvis forsikringstaker og/eller forsikrede ved forsikringens tegning hverken visste eller burde vite at den forsikredes avgitte opplysning var uriktig, hefter Selskapet som om den uriktige opplysning ikke forlå Opphør av produkt Selskapet kan med 3 måneders varsel til hovedforfall stoppe eller suspendere en forsikringsgruppe Opphør av retten til erstatning Opphører forsikringen, opphører samtidig hermed retten til erstatning. Det refunderes dekningsberettigede utgifter avholdt i forsikringsperioden i inntil 3 måneder fra forsikringens opphør. Følger av oppstått tilskadekomst eller sykdom i forsikringsperioden er høyst dekket i 3 måneder etter forsikringens opphør og skal forhåndsgodkjennes av Selskapet i henhold til 5.1. Krav mot Selskapet bortfaller dersom forsikringstaker og/eller forsikrede ikke melder dette til Selskapet innen 1 år etter at forsikrede fikk kjennskap til et slikt krav Pleiehjem eller varig behandlingsinstitusjon Forsikringen opphører uten ytterligere varsel fra det tidspunkt forsikrede eventuelt kommer på pleiehjem eller varig behandlingsinstitusjon Aldersgrense Forsikringen opphører uten ytterligere varsel ved utgangen av den måned, hvor forsikrede fyller 75 år. 12

13 13.11 Opphør ved flytning Forsikringen opphører, hvis forsikrede ikke lengre har fast folkeregisteradresse i Norge, Sverige, Finland eller Danmark (med unntak av Færøyene og Grønland) og ikke lengre er dekket av det offentlige helsevesen i et av de nevnte lande Endring av dekning Forsikringstaker kan endre sin dekning pr. hovedforfall med 1 måneds skriftlig varsel til Selskapet under forutsetning av at de nevnte betingelser i 1 er oppfylt Utvidelse av dekning Selskapet behandler utvidelsen av dekningen som en søknad i overensstemmelse med Tvister, verneting m.v Klageansvarlig Ved tvister som utspringer av forsikringsholdet, skal forsikringstaker og/eller den forsikrede skrive til ihi Bupa, Palægade 8, 1261 København K, att: Den klageansvarlige, eller sende e-post til: 14.2 Ankenemnd I tilfelle hvor forsikringstakeren eller forsikrede ønsker å gå videre med en sak, kan saken prøves hos Forsikringsklagekontoret, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo Verneting Tvister som utspringer av forsikringsforholdet, skal avgjøres i henhold til norsk lov, hvor forsikrede og Selskapet vedtar Oslo som verneting. 13

14 Ordliste Denne ordliste med definisjoner er en del av forsikringsbetingelsene. Alvorlig sykdom eller alvorlig tilskadekomst: Ansøker: BMI : En alvorlig sykdom eller alvorlig tilskadekomst foreligger når Selskapets legekonsulent og den behandlende lege er enig om dette. Den eller de personer som er nevnt på opptakelsesbegjæring A og helbredsopplysningsskjema B som den eller de forsikringsansøkende. BMI er forkortelse for Body Mass Index. BMI utregnes ved å dividere en persons vekt i kilo med deres høyde i meter opphøyd i annen potens. For eksempel blir BMIen for en mann som veier 80 kg og er 1,80 m høy følgende: 80 : (1,80 x 1,80 = 3,24) = 24,7. Dokumenter: Forfallsdato: Fornyelse: Forsikrede: Forsikring: Forsikringstaker: Forsikringsvilkår: Hovedforfallsdato: ihi Bupa (inkl. vi/oss/vår): Ikrafttredelsesdato: Karenstid: Krisehjelp: Kronisk lidelse: Normalt arbeid: Alle skriftlige opplysninger i forbindelse med forsikringen, inklusiv originale regninger, polisedokumenter o.l. Dato for når premien skal betales. Den automatiske fornyelse av forsikringen pr. hovedforfallsdato. De personer som er omfattet av den forsikring som er avtalt mellom forsikringstaker og Selskapet. Forsikringsbetingelsene, polisedokumentet samt eventuelle spesielle vilkår avtalt med Selskapet. Den (juridiske eller fysiske) person som har inngått avtale med Selskapet. Vilkårene for den tegnede forsikring. Fornyelse av forsikringen. Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance Limited, England. Den datoen forsikringen trer i kraft, og som er opplyst i forsikringsbeviset, med mindre annet er angitt i forsikringsvilkårene. En tidsperiode fra ikrafttredelsdatoen hvor forsikringen ikke yter noen dekning, med mindre annet er angitt i 2. Med krisehjelp forstås behandling av kriser, som er utløst av utefrakommende traumatiske begivenheter, f.eks. større ulykker, katastrofer, terrorhandlinger, overfall, røveri etc. Lidelse/sykdom som karakteriseres som en vedvarende tilstand med varende følger som ikke bedres, og med behov for rehabilitering og langvarig behandling eller pleie. Normalt arbeid omfatter følgende erhverv: leger, tannleger, sykepleiere, laboratoriepersonale, sunnhetspersonale og tannlegeassistenter, 14

15 ambulansepersonale, jordmødre, personale innenfor brannvesen, politimenn/kvinner samt fengselsbetjente. Operasjon: Opptakelsesbegjæring: Polisedokumentet: Profesjonell sport: Preeksisterende lidelse: Selskapet: Skade: Spesielle vilkår: Standardvilkår: Sykehusinnleggelse: Et operativt inngrep som ikke inkluderer endoskopier og skanninger, selv om disse undersøkelser krever narkose. Søknadsblankett A, helbredserklæring B og/eller kontrakten/avtalen. Polisedetaljer som angir den kjøpte forsikringstype, årlig premie og andre spesielle vilkår. Sport som utøves mot betaling. Sportsutøvelsen betraktes som profesjonell når personen overveiende lever av sporten sin, eller kontraktmessig er lønnet av en sportsklubb eller sponsorer. Med utøvelse menes blant annet deltakelse på trening og i konkurranser samt oppvisning utenfor konkurranse. Lidelse/sykdom, som forsikrede var bekjent med eller burde ha vært bekjent med på ikrafttredelsestidspunktet. Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance Limited, England. Det økonomiske krav som helt eller delvis dekkes av forsikringen. I Selskapets vurdering/avgjørelse av skaden er det avgjørende tidspunktet for behandlingen og ikke tidspunktet for skadens oppstående. Begrensninger, innskrenkninger, eller ekstra påførte betingelser til standardvilkår som beskrevet i polisedokumentet. Selskapets standard forsikringsvilkår uten spesielle begrensninger, innskrenkninger eller betingelser. Operasjon eller legebehandling på et sykehus eller klinikk når det er medisinsk nødvendig å innlegges. Gjeldende pr. 1. januar 2011 Forbehold for feil og utelatelser 15

16 Kontakt ihi Bupa s kundeservice for spørsmål om våre retningslinjer, betaling, dekning osv. Åpen 08:00 22:00 på ukedager Tlf: Faks: E-post: Palægade København K Danmark Kontakt ihi Bupa s Medical Centre for rådgivning og godkjennelse av undersøkelse og behandling 24-timers alarmservice Tlf: Faks: E-post: Alle samtaler blir spilt inn og kan av kvalitetssikringshensyn bli kontrollert. ihi Bupa er handelsnavnet til Bupa Danmark, filial af Bupa Insurance Limited, England (Bupa Danmark, filial av Bupa Insurance Limited, England) CVR Bupa Insurance limited er registrert i England, nr The British United Provident Association Limited, registrert i England og Wales, nr Registrert kontor: Bupa House, Bloomsbury Way, London WC1A 2BA Bupa og hjerteslagsymbolet er registrerte varemerker Bupa Med enerett 633N1-21/ NORWEGIAN 16

ihi Bupa Helseforsikring Skandinavia & Tyskland

ihi Bupa Helseforsikring Skandinavia & Tyskland ihi Bupa Helseforsikring Skandinavia & Tyskland Gjeldende fra 2011 1 Slik bruker du forsikringen Diagnostisering hos spesiallege, undersøkelse ved private klinikker og sykehusinnleggelse For diagnostisering

Detaljer

IHI BUPA HELSEFORSIKRING INTERNASJONAL. Vi tar vare på deg. Gjeldende fra 2012

IHI BUPA HELSEFORSIKRING INTERNASJONAL. Vi tar vare på deg. Gjeldende fra 2012 IHI BUPA HELSEFORSIKRING INTERNASJONAL Vi tar vare på deg Gjeldende fra 2012 Innholdsfortegnelse 4 Slik bruker du forsikringen 7 Forsikringsvilkår 20 Ordliste 2 3 Slik bruker du forsikringen Diagnostisering

Detaljer

ihi Bupa Helseforsikring Grupper

ihi Bupa Helseforsikring Grupper ihi Bupa Helseforsikring Grupper Gjeldende fra 2011 1 Slik bruker du forsikringen Diagnostisering hos spesiallege, undersøkelse ved private klinikker og sykehusinnleggelse For diagnostisering hos spesiallege,

Detaljer

Internasjonal Sykeforsikring

Internasjonal Sykeforsikring VI TAR VARE PÅ DEG Internasjonal Sykeforsikring Gjeldende fra 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 Slik bruker du forsikringen 7 Dekningsoversikt 9 Forsikringsvilkår 20 Ordliste 2 3 SLIK BRUKER DU FORSIKRINGEN Forhåndsgodkjennelse

Detaljer

Internasjonal Sykeforsikring

Internasjonal Sykeforsikring VI TAR VARE PÅ DEG Internasjonal Sykeforsikring Gjeldende fra 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 Slik bruker du forsikringen 7 Dekningsoversikt 9 Forsikringsvilkår 20 Ordliste 2 3 SLIK BRUKER DU FORSIKRINGEN Forhåndsgodkjennelse

Detaljer

ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 2011

ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 2011 ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 2011 Forsikringsvilkår - ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 1. januar 2011 Innhold 1 Godkjennelse av forsikringen 1.1 Folkeregisteradresse 1.2 Godkjennelse på standardvilkår

Detaljer

2 Du får henvisning til legespesialist

2 Du får henvisning til legespesialist Vertikal Helseforsikring for SEB:s Selected kunder I dag står det 280 000 nordmenn i helsekø og det tar i gjennomsnitt 105 dager for å komme til legespesialist. Som kunde i SEB har du en helseforsikring

Detaljer

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vilkårsett for Helseforsikringsproduktet Vertikal Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vertikal Helseassistanse AS For morgendagens helsenorge Helseforsikring Veiledning

Detaljer

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014 Vertikal Helse Forsikringsvilkår pr. 1.1.2014 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Innholdsfortegnelse 1. Generelt om forsikringsvilkårene side 2 2. Bakgrunn side 2 3. Vertikal Helseforsikring side 2 4.

Detaljer

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Side 1 Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder der ikke annet er avtalt.

Detaljer

Vertikal Helse Forsikringsvilkår

Vertikal Helse Forsikringsvilkår Vertikal Helse Forsikringsvilkår Forsikringsgiver er Codan Forsikring Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder

Detaljer

Vilkårsett. Gitt av Lloyds of London. For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.07.2008

Vilkårsett. Gitt av Lloyds of London. For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.07.2008 Vilkårsett Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.07.2008 Innhold 0. Generelt om vilkårene............................. 2 1. Bakgrunn..................................... 2

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

Au pair Hjemreiseforsikring

Au pair Hjemreiseforsikring Au pair Hjemreiseforsikring Forsikringsvilkår 05.2012 (Norge) SEKSJON A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfellet 2. Hvem er dekket av forsikringen 3. Hvilke reiser dekker forsikringen 4. Når dekker

Detaljer

Barnas Superforsikring. Veiledning og forsikringsvilkår Gjelder fra 01. november 2007.

Barnas Superforsikring. Veiledning og forsikringsvilkår Gjelder fra 01. november 2007. Barnas Superforsikring Veiledning og forsikringsvilkår Gjelder fra 01. november 2007. 2 Til våre forsikringstakere En forsikringsavtale består av forsikringsbeviset og de forsikringsvilkår som gjelder

Detaljer

Definisjoner Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) Reiseforsikring Total 1.1 Omfang reise. Innledende bestemmelser.

Definisjoner Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) Reiseforsikring Total 1.1 Omfang reise. Innledende bestemmelser. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Behandlingsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2014 Innholdsfortegnelse Side 0 Hvordan benytte Behandlingsforsikring 3 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF Norges Bryteforbund Avtalenummer : 116312 Serviceboks 1 Ullevål Stadion Kundenummer: 32317 Gjelder fra og med: 01.09.2014 0855 OSLO Gjelder til og med: 31.08.2015 Utstedt dato: 05.09.2014 Forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 51446445 Side 1 av 14 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 79294480 Side 1 av 13 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

EnkeltREISEFORSIKRING

EnkeltREISEFORSIKRING EnkeltREISEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR NR. 635 Gjeldende fra 1. januar 2008 Skademelding finnes midt i heftet eller på www.gouda.no sikkerhet ut over alle grenser Innholdsfortegnelse Dekningsoversikt

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med uføreforsikring og familieulykkesforsikring kode B på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med uføreforsikring og familieulykkesforsikring kode B på medlemskortet Fagforbundets gruppeforsikring Avtalenr. gruppelivsforsikring: GRP0073289 Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med uføreforsikring og familieulykkesforsikring

Detaljer

Vilkår A generelle vilkår

Vilkår A generelle vilkår Vilkår A generelle vilkår AVTALEVILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante bestemmelser skal følgende definisjoner gjelde: Forsikringsgiver:

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringsgiver Landbruksforsikring AS Representant SAGA Forsikring AS Vilkår av 01. januar 2013 TKL 12/2011 Side 1 av 12 1 DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS - 2013 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring

FORSIKRINGSBEVIS - 2013 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring FORSIKRINGSBEVIS - 2013 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring Forsikringsnr.: 3559013 Barneforsikringen dekker medisinsk invaliditet ved ulykke og sykdom, engangsutbetaling ved alvorlige sykdomsdiagnoser

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med familieulykkesforsikring kode C eller B på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med familieulykkesforsikring kode C eller B på medlemskortet Fagforbundets gruppeforsikring Avtalenr. gruppelivsforsikring: GRP0073289 Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med familieulykkesforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS - 2015 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring

FORSIKRINGSBEVIS - 2015 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring FORSIKRINGSBEVIS - 2015 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring Forsikringsnr.: 3559013 Barneforsikringen dekker medisinsk invaliditet ved ulykke og sykdom, engangsutbetaling ved alvorlige sykdomsdiagnoser

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS - 2014 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring

FORSIKRINGSBEVIS - 2014 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring FORSIKRINGSBEVIS - 2014 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring Forsikringsnr.: 3559013 Barneforsikringen dekker medisinsk invaliditet ved ulykke og sykdom, engangsutbetaling ved alvorlige sykdomsdiagnoser

Detaljer