RAPPORT: Bergen, mars Årsrapport KoKom 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT: Bergen, mars 2011. Årsrapport KoKom 2010"

Transkript

1 RAPPORT: Bergen, mars 2011 Årsrapport KoKom 2010

2 Bakgrunn for senteret KoKom ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997, og skal: - Monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste. - Bidra til at medisinsk nødmeldetjeneste fungerer optimalt som en del av helsetjenesten. KoKom er unike i nasjonal og internasjonal sammenheng. Vi håndterer området kommunikasjon innenfor prehospital akuttmedisin fra en så vel helsefaglig som teknisk og organisatorisk vinkling. Vår uavhengighet i forhold til operativ tjeneste gir oss spillerom som er nyttig for tjenesten og befolkningen. Denne posisjonen gjør at våre tjenester er tiltakende etterspurt, ikke minst internasjonalt. KoKom har en nettverkbyggende rolle, og er faglig engasjert i personellopplæring og i utviklingen av verktøyene som blir brukt i medisinsk nødmeldetjeneste. KoKoms mandat, å virke for medisinsk nødmeldetjeneste og helsetjenestens kommunikasjonsberedskap nasjonalt, og bidra til å optimalisere denne som en del av helsetjenesten, er retningsangivende for senterets daglige virke. KoKoms tverrfaglige kompetanse (helsefaglig/ teknisk/ organisatorisk) gir basis for å kunne bistå øvrige instanser på ulike nivåer i spørsmål som angår medisinsk nødmeldetjeneste. KoKom er også et kompetansesenter for kommunikasjon i den akuttmedisinske kjeden, og samspillet mellom medisinske, tekniske og organisatoriske forhold i de ulike delene av tjenesten er en sentral del av vår kjernevirksomhet. Videre bidrar KoKom til ivaretakelse av samspillet i nødmeldetjenesten i medisinske, tekniske og organisatoriske forhold. Virksomheten ved KoKom er i stor grad prosjektrettet; senteret har ikke forvaltningsoppgaver. Også i 2010 har vi gjennomført prosjekter vi mener er nyttige for tjenesten. Disse gjengis i kapittel 3. KoKom er lokalisert i fjerde etasje i Møllendalsbakken 9, like i nærheten av Haukeland universitetssykehus. I nær tilknytning til kontorlokalene finnes også KoKoms LV-/AMKsimulator. KoKoms kontaktadresser: Postadresse: E-post: Fakturaadresse: Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen Helse Bergen HF, Regnskapsseksjonen, 5021 Bergen. Kart er tilgjengelig på våre hjemmesider. Tlf , faks:

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSATTE FORANKRING AKTIVITETER I Implementering kommunikasjonsplan om nødnett til helsetjenesten Lokasjonsbaserte tjenester i nødnett Helse radiodatabase Nødnett sporing og endringsmeldinger Opprinnelsesmarkering i legevakt Funksjonelle krav til oppdragshåndteringssystem LV/AMK-simulator Medisinsk nødmeldetjeneste og kulturelle minoriteter Funksjonshemmede og nødnummer ECall nasjonalprosjekt Deaf Access 112 Lithunia Kompetanse hos LV- og AMK-operatører Håndtering av lydlogg i AMK- og LV-sentraler Gevinstrealisering i nødnett - helse OVERSIKT PUBLIKASJONER Sammendrag a. Mobile datatjenester i helse b. Summary from the Feasibility Study, Deaf Access ANDRE OPPGAVER Informasjonsarbeid Høringer SEMINAR, KOMPETANSEUTVIKLING, PRESENTASJONER Konferanser og seminar med KoKom som arrangør eller delarrangør Kompetanseutvikling Presentasjoner holdt av KoKoms ansatte Deltakelse på konferanser/seminar Deltakelse i komitèer, styrer og annet Studiereiser ØKONOMI VEDLEGG Faktaark om ecall, utarbeidet ved KoKom, høsten Høringssvar fra KoKom.(Fire vedlegg). 3.Innlevert elektronisk rapport til Faglig rapportering, Helse-Vest. 3

4 1. ANSATTE KoKoms ansatte og prosjektengasjerte innehar kompetanse innen en rekke fagområder: Helsefag (lege, spesialist i samfunnsmedisin, sykepleiere). Informasjonskompetanse (journalist, bachelor medievitenskap, cand.mag). Teknisk kompetanse (ingeniør). Økonomisk/administrativ kompetanse. KoKom fikk en nyansatt IKT-rådgiver i løpet av året. I alt hadde senteret 7,6 årsverk i I tråd med KoKoms mandat er senteret aktør innen følgende arbeidsområder: Nasjonal kompetanseoppbygging og rådgiving til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Utvikling av forslag til enhetlige brukerprosedyrer. Utvikling av forslag til krav til kommunikasjonstekniske løsninger. Virksomhetsregistrering. Utrede og foreslå modeller for organisering og drift av medisinsk nødmeldetjeneste. Av spesielle fokusområder i medisinsk nødmeldetjeneste nevnes: Arbeidet i Kravspesifikasjonsprosjektet - (Brukergrensesnitt og utvikling av scenarier) Fokus på den konfliktfylte samtalen. Samt, drift av webapplikasjonen "Helseradiodatabasen". Ansatte ved KoKom 31. desember 2010 Egil Bovim, direktør. Tor Brekke Helland, rådgiver (80%). Kristine Dreyer, rådgiver. Åge Jensen, rådgiver. Hope Øyvind, IKT-rådgiver, ansatt fra 1. mars. Anne Buset Vassbotn, spesialkonsulent, informasjon (60%). Bente Marie Klepsvik Laksy, administrasjonskonsulent. Prosjektengasjerte Bjarte Almenning, rådgiver, (20%). Laila Bakke, dokumentasjonsmedarbeider. For å planlegge driften og samkjøre staben, blir det arrangert internseminar ved behov. Den første mandagen i hver måned blir det holdt kontormøte. 2. FORANKRING Helsedirektoratet er vårt overordnede styringsorgan, mens driftsmidler viderefordeles fra Helse-Bergen HF. Referansegruppen for KoKom skal gi råd til KoKom om faglig profil og prioriteringer. Målsetningen med gruppen er å sikre forankring og lik tilgang til de høyspesialiserte tjenestene. 1 1 Rundskriv I-19/2003 Om høyspesialiserte tjenester landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra 4 Årsrapport KoKom 2010

5 KoKoms referansegruppe består ved årsskiftet 2010/11 av Alf Henrik Andreassen leder Nina Hesselberg Leif MuruvikVonen Brit Nordbø Helse Vest RHF Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Nils Jul Lindheim Helse Sør-Øst RHF Referansegruppemøte ble holdt i KoKoms møtelokaler i Bergen 10. februar og 2. juni. 3. AKTIVITETER I 2010 Virksomheten ved KoKom var i 2010 preget av arbeid med senterets prosjekt-portefølge, samt øvrig deltakelse i ulike fora nasjonalt og internasjonalt. To prosjekter det ble lagt spesielt mye arbeid i var Nødnett-sporing og endringsmeldinger og Kompetanseprosjektet for AMK- og LV-operatører. I førstnevnte prosjekt ble det foretatt omfattende registreringsarbeid ved hjelp av en arbeidsmetodikk som har vakt oppmerksomhet også internasjonalt. Helsedirektoratet har bidratt til videreføring av KoKom sine oppgaver innen konfigurasjonsstyring. Formålet med Kompetanseprosjektet er å sikre at den enkelte operatør har kunnskap, holdninger, ferdigheter og ellers er egnet for optimal utføring av arbeidsoppgavene i medisinsk nødmeldetjeneste. I dette arbeidet deltar ressurspersoner fra samtlige helseforetak, noe som gir prosjektet et solid faglig fundament. Det overordna målet med prosjektet er å sikre at alle innringere opplever å bli likt behandlet, uansett alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn uavhengig av medisinsk tilstand og diagnose. I 2010 var KoKom partner i EØS-prosjektet Deaf Access 112, der målet var å gjennomføre en feasibility-studie (kost/nytte-studie) for å undersøke hørselshemmedes muligheter i nødmeldetjenesten. Prosjektet ble ledet fra Litauen, og en omfattende engelsk- og litauiskspåklig rapport ble utarbeidet. Andre prosjekt av internasjonal interesse har vært KoKoms innsats i forprosjektet for innføring av ecall i Norge, der KoKom er prosjektleder. Kort forklart er ecall er et planlagt europeisk nødanrop-system som skal sikre rask bistand ved trafikkulykker. Styringsgruppen for ecall-prosjektet KoKom leder består av representanter fra Samferdsels-, Justis-og politi, og Helse- og omsorgsdepartementet. Datatilsynet møter som observatør. Prosjektgruppen består av representanter fra Veidirektoratet, Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet og Post-og teletilsynet. 3.1 Implementering kommunikasjonsplan om nødnett til helsetjenesten Ansvaret for informasjonsarbeidet i nødnettprosjektet er fordelt mellom den sentrale prosjektorganisasjonen (DNK) og nødetatenes prosjektorganisasjoner. For helses vedkommende vil det si av Helsedirektoratet, som er koordinator, og av Helsetjenestens Driftsorganisasjon (HDO). 5 Årsrapport KoKom 2010

6 Helses arbeidsgruppe/ informasjonsnettverk nødnett (Harbin), ble opprettet i 2008, med Helsedirektoratet som administrator. Målsettingen med arbeidsgruppen var å sikre at informasjonsarbeidet og flyten av informasjon i prosjekt helse ble ivaretatt på en måte som bidro til en vellykket implementering av nytt nødnett. Etter intern omorganisering i Helsedirektoratet våren 2010, ble dette arbeidet overført til interne ressurser i direktoratet. Begrunnelsen for utfasingen hadde følgende ordlyd Endringer i prosjektorganisering og økt tilgang til informasjonsressurser direkte tilknyttet prosjektorganisasjonen gjør at hensikten med og oppgavene lagt til forumet vurderes å kunne ivaretas av ressurser direkte tilknyttet prosjektet. (Utdrag fra brev fra Helsedirektoratet, datert ). Aktiviteter: KoKom deltok på ett møte og tre telefonmøter. Kontaktperson: Anne B. Vassbotn 3.2 Lokasjonsbaserte tjenester i nødnett Utgangspunktet for dette prosjektet er ønske om å gjøre tilgjenglig informasjon som i dag kan leveres til app er i smart telefoner, til Tetra-radiobrukere som ikke kan benytte båndbredden som er tilgjengelig i komersielle nett Prosjekt-idéen kan illustreres med følgende eksempel: En RSS-feed fra Statens vegvesen sender ut aktuelle veimeldinger om lokale trafikkforhold. Alle med tilgang til internett, kan ta imot denne. Når det gjelder Tetra-radioer, blir denne tjenesten først mulig, dersom en benytter løsningen som prosjektet har til hensikt å utvikle. Ettersom Tetra-radioer blir lokalisert av nettverket ut fra hver enkelt radios posisjon, kan dette brukes til å definere hvem som skal få en melding. Brukeren trenger bare veimeldinger for områder han kan nå innenfor en vakt. Samtidig spares brukere, andre steder for unødig meldingstrafikk. Meldingene som sendes fra veitrafikksentralen tas imot på en sentral server, som omsetter dem til ascii-tekst 2 Etter en automatisk sjekk på posisjon fra meldingen og posisjon for TETRA radioer, sendes en SDS 3 melding til brukeren. Avhengig av radio konfigurasjon kan dette legges i bakgrunnsfoldere slik at det ikke på noen måte forstyrrer brukeren før han ønsker å se på informasjonen. KoKoms arbeid i dette har vært å bidra ved Tetra-veimeldinger, samt utvikle skisser til programstruktur og oppbygning. (Viser også til figur 1) Mål Å gi radiobrukere i tilgang til applikasjoner som er relevante for brukerens posisjon i gitte geografiske områder. Oppsummert demonstrer prosjektet lokasjonsbaserte tjenester i Tetranett. Prosjektperiode: ASCII (American Standard Code for Information Interchange) er et tegnsett, det vil si en standard for utveksling av tekst mellom datamaskiner. ASCII benytter 7 bit til koder, noe som tillater koding av 128 mulige verdier. 95 av disse er tilordnet store og små bokstaver i det engelske alfabetet (A-Z), tallene 0-9 og en del andre vanlig forekommende tegn. De øvrige er diverse spesialkoder for regulering av flyt, linjeskift og annet. Kilde: Wikipedia, den frie encyklopedi 3 Safety data sheet: Melding som er kryptert. 6 Årsrapport KoKom 2010

7 Kontaktperson: Tor Helland Ev 6 kl MOSS - OSLO, VED VESTBY, In direction towards OSLO, AKERSHUS REDUCED FRAMKOMMELIGHET Redusert framkommelighet på grunn av trafikkuhell. Not located in the geographical area where the message is relevant <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <?xml-stylesheet type="text/css" href="css/xmlmessage.css"?> <searchresult> <result-array> <result> <messages> <message> <heading>ev 6 (i Moss kommune)</heading> <messagenumber>161</messagenumber> <version>4</version> <ingress>moss Oslo, ved vestby.</ingress> <messagetype>melding</messagetype> <urgency>u</urgency> <roadtype>rv</roadtype> Figur 1. Illustrasjonen viser kommunikasjonslinjer for KoKoms arbeid med lokalsjonsbaserte tjenester. 3.3 Helse radiodatabase Prosjektet er videreført fra tidligere år. Erfaringene så langt har gitt rom for ytterligere forbedringer av brukergrensesnitt og datapresentasjon. KoKom har gjort en gjennomgang av tilgjengelig informasjon om AMK-sentralene, og har i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) inkludert data fra LV sentralene. Endringene som er blitt foreslått av databasens testbrukere er samlet og arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i databasen er iverksatt. Databasen ble åpnet for bruk av helsetjenesten i 2. kvartal. KoKom drifter databasen internt, og brukere kan få tilgang til tjenesten gjennom et passordbeskyttet web-grensesnitt. Prosjektperiode: Kontaktperson: Tor Helland 3.4 Nødnett sporing og endringsmeldinger Kvalitetssikring av brukerkrav vs. kontrakt Nødnett 7 Årsrapport KoKom 2010

8 KoKom har lang erfaring med utarbeiding av kravspesifikasjoner og sporing av endringer og krav til kontrakt og tekstdokumentasjon. I 2010 har arbeid med etablering av koblinger for sporing og kvalitetssikring vært en sentral oppgave. Ettersom en i prosjektet også distribuerte rapporter på forespørsel, kunne helsetjenesten stå bedre rustet i diskusjoner om funksjonalitet knyttet til kontrakt. KoKom har også deltatt i gjennomganger av Factory Acceptance Test (FAT)er og Site Acceptance Test (SAT)er, prosedyrer og praktisk testing. Arbeidsmetodikken som ble benyttet i dette prosjektet har ved flere anledninger blitt framhevet som svært hensiktsmessige i arbeidet med oppfølging av kontraktfestede brukerkrav. Prosjektperiode: Kontaktperson: Tor Helland 3.5 Opprinnelsesmarkering i legevakt Teleoperatørenes plikt til å levere opprinnelsesmarkering er regulert i Lov om elektronisk kommunikasjon (Ekom-loven). I denne loven er plikten til å levere opprinnelsesmarkering begrenset til nødmeldesentralene f.eks. AMK 113. Fra tjenesten kjenner en til at også Legevaktsentralene kan ha behov for informasjon knyttet til opprinnelsesmarkering, og prosjektet har derfor til hensikt å klargjøre hva som skal til av endringer for at også disse sentralene skal kunne nyttiggjøre seg informasjon om innringeren. I 2010 ble prosjektet utsatt i påvente av en avklaring om felles legevaktnummer. Prosjektperiode: Kontaktperson: Tor Helland 3.6 Funksjonelle krav til oppdragshåndteringssystem Medisinsk nødmeldetjeneste benytter i dag AMIS som oppdragshåndteringssystem. Systemet har utviklet seg over tid og ulike moduler og integrasjoner har blitt lagt til. Leverandører og brukere i tjenesten har ved flere anledninger etterspurt hvilke krav helsetjenesten har til oppdragshåndteringssystem. Å svare entydig på dette spørsmålet har imidlertid ikke vært mulig, ettersom en samordnet nasjonal mal for dette ikke har vært tilgjengelig. Et mål med dette prosjektet er å gjennomføre en kravinnsamling med en tilsvarende prosess som den som ble gjort ved innsamling av brukerkrav til nødnett i Det har vært et ønske at spesifikasjonen bør kunne være funksjonell og modulær, slik at leverandører kan tilpasse egne produkter for å oppfylle spesifisert funksjonalitet, og kundene kan velge etter eget ambisjonsnivå. Formål: Å samle helsetjenestens funksjonelle krav til et oppdragshåndteringssystem og å gjøre disse tilgjengelig. Etablere en referanseplattform for produkter som utvikles eller tilbys til bruk som oppdragshåndteringssystem og Elektronisk pasient journal (EPJ) i nødmeldetjeneste, ambulansetjeneste og legevakt. Aktivitet: Prosjektet startet høsten En idèdugnad ble gjennomført, og dannet videre grunnlag for arbeidet utover høsten. I løpet av høsten ble i alt tre samlinger gjennomførte. I forkant av hver samling ble kravene fra forrige samling bearbeidet av KoKom, og nye reviderte utkast til spesifikasjon framlagt. Av praktiske og sosiale grunner, ble samlingene i dette prosjektet koordinert mest mulig med Kompetanseprosjektet (se dette),,ettersom en da kunne øke gevinsten i begge prosjektene, 8 Årsrapport KoKom 2010

9 motta nyttige innspill fra mange brukere i operativ tjeneste, og gi prosjektdeltakerne tilknyttet prosjektene bedret tidsutnytting av sin avsatte tid. Prosjektperiode: Kontaktperson: Tor Helland Figur 1 Oversikt som viser ønsket utvikling for endringsprosesser for prosjektet Funksjonelle krav til oppdragshåndteringssystem. Ill. TH. 3.7 Utrede underlag for forespørsel om datamuligheter i TETRA I prosjektet skildres bruken av mobile datatjenester i helsetjenester utenfor sykehus i et perspektiv på ti til tjue år. Prosjektrapporten Mobile datatjenester i helse , ble ferdigstilt i juni og sammendraget fra denne finnes under: Oversikt publikasjoner. Prosjektet ble iverksatt på forespørsel fra Helsedirektoratet. Prosjektperiode: Kontaktperson: Tor Helland 3.8 LV/AMK-simulator KoKoms LV-/AMK-simulator blir benyttet i et vidt spekter bruksområder. Simulatoren har fått positiv omtale internt i helsetjenesten, og har vært mye brukt gjennom hele året. I simulatoren har det vært testet praktisk rettet virksomhet, samt tekniske og til dels også organisatoriske forhold i tjenesten. Nye produkter til bruk i helseradionettet er testet ut, og simulatoren er blitt brukt til å verifisere endringer i kommunikasjonsprotokollene mellom nettelementer i helseradionettet. Videre har simulatoren blitt benyttet til test av programvare fra leverandører i reelle omgivelser før implementering i operative sentraler. Det er også et fortrinn at simulatoren kan benyttes i praktiske demonstrasjoner av virksomheten i nødmeldesentraler, uten risiko for forstyrrelse av håndtering av reelle hendelser. I løpet av året har simulatoren blitt demonstrert for en rekke besøkende. Prosjektperiode: Kontaktperson: Tor Helland 9 Årsrapport KoKom 2010

10 2 Åge Jensen, rådgiver ved KoKom, i LV-/AMK- simulatoren. Foto: ABV 3.9 Medisinsk nødmeldetjeneste og kulturelle minoriteter Prosjektet tar for seg utfordringer forbundet med å håndtere henvendelser fra innringere som tilhører kulturelle minoriteter. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI), AMK Oslo og Akershus og KoKom. Et hovedsiktemål var å finne ut hva som fremmer god kommunikasjon og hvorfor enkelte samtaler låser seg. I prosjektet har vi simulert 25 telefonsamtaler til AMK-sentralen hvor innringer har minoritetsbakgrunn. Alle samtalene er logget og er nå til analyse ved NAKMI hos eksperter i interkulturell kommunikasjon. Representanter fra Nakmi presenterte resultatene fra prosjektet på Sola-konferansen i november Oppdragsgiver Helsedirektoratet Mandat Kartlegge på hvilke områder og i hvilken grad det er behov for kvalitetsheving i forhold til hvordan medisinsk nødmeldetjeneste, spesielt AMK, håndterer henvendelser fra innringere som tilhører kulturelle minoriteter. Komme med tilrådinger som kan danne grunnlag for videre arbeid. Gjøre resultatene av undersøkelsen kjent for medisinsk nødmeldetjeneste i Norge. Gjennomføring Det ble utarbeidet scenarier der personer som tilhører kulturelle minoriteter har ringt inn hendelser til KoKoms AMK-simulator. Samtalene ble besvart av operatører fra AMK Oslo og 10 Årsrapport KoKom 2010

11 Akershus. Alle henvendelsene ble logget. I alt ble det mottatt 25 samtaler, som Nakmi siden analyserte. Prosjektperiode: Kontaktperson: Åge Jensen 3.10 Funksjonshemmede og nødnummer EU-direktivet som omhandler nødmeldetjeneste (Universal Service Directive) 4, stiller krav om at nødmeldetjenesten skal være tilpasset funksjonshemmede. Norge har så langt søkt å oppfylle dette kravet ved spesielt nødnummer (1412) for døve, som betjenes av telefonsentralen for døve i Mosjøen. Basert på rapporten som ble utarbeidet av Deltasenteret i 2008, har vi arbeidet videre med prosjektet. Det ble etter hvert klart at det var hensiktsmessig å spisse prosjektet mot døve/ tunghørte. En interim-rapport med forslag til implementering av en ordning for denne gruppen er ferdigstilt og overlevert oppdragsgiver. Videre mål for prosjektet er nå å arbeide for en videreføring i retning av praktisk implementering. Prosjektperiode: Kontaktperson: Egil Bovim 4 Kilde: Directive 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive) 11 Årsrapport KoKom 2010

12 3.11 ECall nasjonalprosjekt ECall er et prosjekt, drevet av EU-kommisjonen, der de finansielle, politiske, etiske, helsefaglige og tekniske implikasjonene er betydelige. Opprinnelig var forutsetningen at systemet skulle være innført innen Prosjektet blir vesentlig forsinket, og et eventuelt direktiv antas å tres i kraft fra ECall-tema, som det gjenstår å avklare, kan opplistes som følger: Effekten av tiltaket, personvern, spin-off, innringers rettigheter, intenasjonal roaming, hvem skal motta ecall, samt nødmeldetjenestens forhold til tredjepartsløsninger. Aktiviteter Også i 2010 har mye av aktiviteten bestått i arbeid med standardisering. KoKom har særlig vært involvert i CEN-gruppen, som standardiserer innhold, tjenestenivå etc. i ecall. I løpet av 2010 har arbeidsgruppene sett på administrative og finansielle konsekvenser av ecall og lagt ned vesentlig arbeid i kommentarer til standardiseringsdokumenter som er under utvikling. Forespørsel etter informasjon om ecall er økende, og i oktober inviterte Samferdselsdepartementet og KoKom derfor til en temadag om ecall i Oslo, der i alt 49 deltakere, fra en vidtfavnende gruppe interessenter, møtte. Prosjektperiode: Kontaktperson: Egil Bovim Dette er ecall ECall er et planlagt europeisk nødanropssystem som skal sikre rask bistand ved trafikkulykker. Tjenesten er tenkt å virke slik at en databoks (svart boks) i bilen automatisk ringer nødnummeret (f.eks. 112) ved ulykker, og oppgir bilens posisjon. For å få tjenesten til å fungere, må hver bil være utstyrt med en egen ekstra mobiltelefon, og nødanropene må bli mottatt i en døgnåpen sentral. Målet med ecall er å redusere personskader og spare menneskeliv. Datatilsynet og andre er skeptisk til om personvernhensyn blir godt nok ivaretatt, og spørsmål som er oppe til diskusjon er om systemet skal være aktivt til enhver tid, eller om en skal kunne koble det ut manuelt via ein av-og på-knapp. ECall i Norge Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har fått i mandat fra Samferdsels-, Justis- og politi- og Helse- og omsorgsdepartementet å delta i arbeidet med planlegging av ecall. Et forprosjekt for innføring av ecall i Norge blir ledet av, Egil Bovim. 12 Årsrapport KoKom 2010

13 3 Fra temadag om ecall i Oslo 26. oktober Fra venstre: John Arild Jenssen; Samferdselsdepartementet, Egil Bovim; KoKom, Atle Årnes; Datatilsynet, Andrè Fimreite, NAF og Olaf Chr. Olsen; Lac 2.0 AS. Foto: ABV Vedlegg: Faktaark om ecall, utarbeidet av KoKom høst Deaf Access 112 Lithuania Hovedformålet med dette prosjektet var å avdekke og gjøre rede for hvilke behov døve i Litauen har for nødmeldetjenester. EØS-prosjekt ble ledet fra nødmeldetjenesten i Litauen. KoKom deltok i prosjektet i samarbeid med Norges Døveforbund, på vegne av norske EØSinteresser. I løpet av prosjektperioden tok KoKom imot representanter fra Litauen i Bergen ved en anledning, og to representanter fra KoKom reiste til Litauen ved tre anledninger. Fra AMK-Førde fikk prosjektet nyttige innspill da nestleder ved sentralen, Anne Kristin Solås, stilte med en presentasjon fra et SMS-prosjekt AMK-Førde er i gang med. Prosjektet resulterte i rapport: Deaf Access 112, adaption of services of emergency call number 112 to the deaf. August 2010 Prosjektperiode: Kontaktperson: Kristine Dreyer 13 Årsrapport KoKom 2010

14 5. Besøk fra Litauen: Fra venstre: Jeanett Nesse (tolk), Kjersti Magelssen Godø (tolk), Agnė Senovaitytė, Linas Vinickas, Rima Kuralavičiūtė, Øyvind Hope, Mantrimas Danielius (tolk), Svetlana Litvinaitė, Åge Jensen, Egil Bovim, Laura Valytė, Kristine Dreyer, Helge Herland, Rune Anda, Tadas Maroščikas, Giedrė Darvydaitė, Liutauras Šinkūnas og Inga Minkevičienė. Foto: ABV 3.13 Kompetanse hos LV- og AMK-operatører Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide en kompetanseplan for mottak av medisinske nødmeldinger. Medisinske nødmeldinger kan defineres som henvendelser til AMK- og LV-sentralene. I oversendelsesbrev fra Helsedirektoratet er det bedt om formålsvedtakene i helsetjenesten skal varetas, for å sikre at alle opplever å bli likt behandlet, uansett alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, uavhengig av medisinsk tilstand og diagnose. Et hovedmål med kompetanseplanen er å sikre at den enkelte operatør i medisinsk nødmeldetjeneste har kunnskap, holdninger, ferdigheter og er egnet for optimal utføring av arbeidsoppgavene. Kompetanseplanen vil bidra til å utvikle trygge og kompetente operatører. Kompetanseplanen gir overordnede føringer og rammer for opplæring, oppfølging og kvalitetssikring av operatører ved sentralene. Det vil i planen anbefales ulike metoder for vedlikehold av kunnskaper og videreutvikling av den enkelte operatør med spesiell fokus på kompetansekomponenter som operatører må inneha for å utøve sitt daglige virke. Kompetanseplanen utarbeides i samarbeid med de regionale helseforetakene og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin (Nklm). Den bygger på bl a på Faglig anbefaling for opplæring og oppfølging av AMK- og LVoperatører (KoKom 2002), som er brukt som veileder under opplæring og oppfølging ved landets AMK- og LV-sentraler. Prosjektperiode: Kontaktperson: Kristine Dreyer 14 Årsrapport KoKom 2010

15 3.14 Håndtering av lydlogg i AMK- og LV-sentraler Prosjektets hovedmål: Ensartet håndtering av lydlogg i medisinsk nødmeldetjeneste. Det utarbeides en anbefaling til nasjonale retningslinjer i form av en veileder med prosedyrer for håndtering av lydlogg i medisinsk nødmeldetjeneste. Anbefaling i bruk av lydlogg som kvalitetssikring av tjenesten og for bruk som verktøy for systematisert kvalitetssikring av operatører vektlegges. Jurister i Helsedirektoratet vil vurdere lovverket. Medisinsk nødmeldetjeneste opplever økende pågang fra pasienter, myndigheter og media i forhold til frigjøring av lydlogg fra hendelser. Det har utviklet seg en noe ulik praksis i ulike sentraler, som igjen fører til ulik håndtering av lydlogg. I prosjektet vil KoKom i samarbeid med relevante partnere bidra til en omforent holdning til håndtering av lydlogg. Pilotprosjekt Kvalitet og erfaringsutveksling ved hjelp av lydlogg kjøres ved legevaktsentralen i Nord-Hordaland og vi følger prosjekt Kvalitetskontroll ved hjelp av randomisert gjennomgang av lydfiler ved AMK-Bergen. Prosjektperiode: Kontaktperson: Kristine Dreyer 3.15 Gevinstrealisering i nødnett - helse Prosjektet er en videreføring av prosjektet, omtalt i tidligere årsrapporter. Innenfor nødnettprosjektet er gevinstrealisering identifisert som eget underprosjekt. Hensikten er å identifisere hvilke gevinster etatene kan påregne ved innføring av felles digitalt radiosystem, og å sikre at nødvendige aktiviteter for å oppnå disse gevinstene blir iverksatt. Helsedirektoratet har gitt KoKom i oppdrag å bidra i utarbeidelse av plandokumenter med spesielt fokus på kommunehelsetjenesten. Aktivitet Vi har levert til Helsedirektoratet plan for gevinstrealisering for Legers tilgjengelighet og funksjon i nødnettet med ROS analyse samt for Legevaktsentralens funksjon i nødnettet. Bjarte Almenning, Kvam legevakt, har vært innleid prosjektrådgiver i 20% stilling. Prosjektperiode: og videreføres i 2011 Kontaktperson: Kristine Dreyer 4. OVERSIKT PUBLIKASJONER Tittel Mobile datatjenester i helse Deaf Access 112 Adaptation of Services of Emergency Call Number 112 to the Deaf Type dokument Dato Forfatter(e) Rapport 9. juni 2010 Bakke L, Helland T, Hope Ø, Jensen Å. Rapport August 2010, Vilnius Litvinaitè S, Maroscikas T, Sinkunas L, Veitas V, Kasparavicienè G, Motiekienè V, Kleckovskaja R, Senovaitytè A, Bovim E, Dreyer K, Jensen Å 15 Årsrapport KoKom 2010

16 4.1 Sammendrag a. Mobile datatjenester i helse Rapporten beskriver områder hvor mobile datatjenester er blitt tatt i bruk, eller kan komme til å bli anvendt innenfor medisinsk nødmeldetjeneste de neste ti til femten årene. Rapporten har hovedfokus på anvendelse av mobile datatjenester, men berører også en del organisatoriske forutsetninger for at løsninger skal kunne implementeres og gi ønsket effekt. Medisinsk nødmeldetjeneste og akuttberedskap har historisk vært aktive i å ta mobile datatjenester i bruk, og virksomheten har vårt opptatt av å trekke ut de nytte-effekter nye mobile løsninger har gitt. Rapporten peker også på behovet for elektroniske kommunikasjonsløsninger mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i tråd med samhandlingsreformen. I noen tilfeller kan det være behov for å hente informasjon fra databaser, mens det i andre tilfeller er en selvfølge at det er lagt til rette for toveis kommunikasjon mellom ulike enheter (ambulanse, sykehus, legevakt). Ved utvikling av fremtidens kommunikasjonsteknologi må det også tas i betraktning at medisinsk nødmeldetjeneste ofte arbeider uten fysisk kontakt med pasienten. Det gjennomgående målet er å komme frem til teknologiske løsninger som dekker behovet for økt og bedre informasjonsutveksling. Dette må være et landsdekkende system som gjør at en unngår unødvendig tidstap når det haster. Befolkningen må kunne føle seg trygg på at hjelpen er tilgjengelig dersom behovet skulle oppstå. b. Summary from the Feasibility Study, Deaf Access 112 Adaption of Services of Emergency Call Number 112 to the Deaf CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS - The Lithuanian legislation forms a legal base to provide the emergency services by emergency call number 112 to the disabled people. Notwithstanding, the provision of these services is not yet secured for the persons with hearing and (or) speaking disabilities. The Emergency Response Centre (ERC) provides the emergency services by emergency call number 112 only to the callers requesting the emergency attendance by voice calls from mobile or fixed (land-line) phones. - In Lithuania there live about 40 thousand persons with severe hearing and (or) speaking disorders the deaf and hard of hearing persons, i.e. persons whose hearing degree does not allow them to communicate in the speaking mode. The results of the polling survey Deaf access 112, performed in the framework of preparation of this Feasibility Study, indicate that majority of persons having hearing and (or) speaking disorders would like to have the possibility to call the emergency services by a single emergency call number The ERC implements the project Provision of Regional Divisions of Emergency Response Centre by Specialized Hardware and Software in order to Respond and Handle the Emergency Calls, Manage the Emergency Operation Forces, which intends the expansion, development and modernisation of the electronic services increasing the scope of their operation from Vilnius city and Vilnius district to the entire territory of the Republic of Lithuania. The project envisages the solution related with reception of the SMS message in the ERC facilities, but this solution is more of general profile, it does not include 16 Årsrapport KoKom 2010

17 the particularities needed for the emergency call services for the persons with hearing and (or) speaking disabilities. Thus the ERC actively cooperates with other institutions and searches for optimal solution of this problem. - Basing on the information collected during the preparation of this Feasibility Study, 7 technical alternatives for the adaptation of emergency call services for the deaf could be distinguished: (1) Standard SMS, (2) Advanced SMS, (3) SMS through the interpreter, (4) Subscription + silent call+ SMS messaging, (5) Dedicated real time text application, (6) Video call, (7) Text transfer during the voice call (SAT technology). - After final estimation of qualitative and financial assessment results, it was determined that optimal technical alternative of the project execution is No. 7 (the seventh alternative) Text transfer during voice call (SAT technology). The seventh alternative is more attractive than the fourth alternative, because (a) it provides the possibility to communicate between the caller and ERC employee in real time regime (or close to it), (b) it has opportunity to give priority for emergency messages in the mobile network; (c) the present value of alternative s costs is less when the temporality of the fourth alternative is considered. This alternative is less attractive only if comparing the solutions acceptability to the users, but its acceptability is considered to be low because of the low knowledge and low prevalence of this technology. - As in case of optimal alternative, the introduction of the emergency call services via single emergency number 112 for the persons with hearing and (or) speaking disabilities is based on text communication infrastructure, the determination of organisational issues of introduction of this services shall consider several aspects. The written language of the deaf in most cases is not well understood by the hearing persons. It would be important to train the 112-service staff in order they would comprehend the particularities of the written language of the deaf. The issue of the same importance would be organisation of trainings and seminars for the deaf persons in order to inform them how to write a proper emergency message and send it to 112- service. In this respect the favourable circumstances are related with well-developed structure of the LAD and itsdivisions, other organisations founded by the LAD and establishments providing the direct services (of communication) to the deaf, this territorial network enables to organise the training seminars widely and expeditiously, also to perform the public awareness and information campaign necessary to guarantee the proper implementation process. - The proposed infrastructure implementation of the seventh (No. 7) technical alternative Text transfer during voice call (SAT technology) shall be coordinated, harmonized and executed in concordance with the early mentioned ERC infrastructure development project. Creation and implementation of the separate, interim technical solutions for only 2 year period (until the ERC will finish the implementation of its infrastructure project in the end of 2012) would be economically infeasible, technically complicated and organisationally confusing. The possibilities, provided for the deaf to use the emergency services via single emergency call number 112 based on the seventh (No. 7) alternative Text transfer during voice call (SAT technology) earlier than the projected ERC infrastructure installation is 17 Årsrapport KoKom 2010

18 finished, shall be discussed separately in the sequence of project implementation, considering all technical and managerial aspects of the project. The project implementation duration is 33 months from the 3rd quarter of 2010 to the 1st quarter of The implementation of the project would include these groups of different activities: (a) pre-project works intended to ensure the project financing, (b) introduction of infrastructure of communication by text, (c) creation of the database of the deaf and (d) implementation of initial information campaign. 5. ANDRE OPPGAVER 5.1 Informasjonsarbeid KoKoms informasjonsbrosjyre ble gitt ut i fornyet versjon, og brosjyrer om KoKoms prosjekter ble delt ut på Akuttdagene og på Legevaktkonferansen. I desember ble også KoKoms årvisse kalender sendt ut til alle våre kontakter. Formidling gjennom media 5.2 Høringer -Alle biler kan få nødboks, Computerworld Norge, 7. mai Ulykkesbilen ringer nødnummeret selv, Aftenposten, 17. februar Konfliktfylte nødsamtaler, Åge Jensen, Kristine Dreyer, Egil Bovim. Artikkel i Scandinavian UPDATE magazine Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregister ( ) - Strategi for Norsk helsenett SF - innspill/høring runde 2 ( ) -Forslag til forskrift om endring i forskriv av 16. februar 2004 nr 426 om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og tjenester ( ) - Forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsretta helseregister ( ) Alle høringsuttalingene legges ved som vedlegg. 6. SEMINAR, KOMPETANSEUTVIKLING, PRESENTASJONER 6.1 Konferanser og seminar med KoKom som arrangør eller delarrangør Studiebesøk fra Ålborg, Danmark 13. januar 2010 Arrangør: AMK-Stavanger og RAKOS var medvertskap for dette besøket. Antall deltakere: tre Forum for personell med teknisk systemansvar i AMK- og medisinsk nødmeldetjeneste mars 2010, i Møllendalsbakken, Bergen. Arrangør: KoKom 18 Årsrapport KoKom 2010

19 Antall deltakere: 50 Studiebesøk fra Litauen mai 2010 Besøk, arrangert i forbindelse med prosjektet: Deaf-access Arrangør: Norges Døveforbund og KoKom. Antall deltakere: femten ECall konferanse 26. okt Antall deltakere: ca.50 Arrangør: Samferdselsdepartementet og KoKom. Nasjonal konferanse om medisinsk nødmeldetjeneste november 2010 på Sola Strand Hotel, Stavanger. Konferanse arrangert i samarbeid med Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (Rakos), Helsedirektoratet og Regionalt AMK-forum. Antall deltakere: 112 Studiebesøk fra Århus, Danmark, 24. november 2010 KoKom var vertskap da en delegasjon fra dansk nødmeldetjeneste region Midt-Jylland, var på studietur til Bergen. Også AMK-Bergen var med i arrangementskomitèen. Antall deltakere: ni Studiebesøk fra Region Syd- Danmark 17. desember 2010 Arrangør: KoKom og AMK-Bergen. Antall deltakere: fem 6.2 Kompetanseutvikling Nettbasert fellesundervisning En gang i måneden arrangerer Rakos i samarbeid med AMK-sentralene i Helse-Vest fellesundervisning, der hensikten er å dele erfaringer og samtidig dele på oppgaver, som for eksempel å utvikle undervisningsopplegg og prosedyrer. Samlingene foregår pr. forhåndsendte presentasjoner (i power-point), i kombinansjon med telefonkonferanse. AMK-sentralene alternerer på oppgaven med å framskaffe foredragsholdere. Representanter fra KoKom deltar i undervisningen når vi kan. Fra KoKom: KD, ÅJ Kurs 01. feb. Oslo Dagskurs om EUs helseprogram 2010 KD, ABV 16. sept. Oslo Årsrapportkurs ABV 19 Årsrapport KoKom 2010

20 6.3 Presentasjoner holdt av KoKoms ansatte Dato Arrangement/sted Presentasjonens tittel Foredragsholder/ 13. jan. Besøk fra nødmeldetjenesten i Ålborg/ Bergen 19. jan. HOD og JD/ Oslo 27. jan Symposium, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)/ Oslo 6. feb. Samred/Bergen Gjennomgang av nasjonal modell for opplæring av AMK-personell/ KoKoms konklusjoner vedrørende funksjonshemmede og nødnummer ECall / symposium ECall Deltaker KD EB EB EB mars Spectrum meeting/ Mainz User Requirements and Deployment Strategies, EB mars 22. mars Bergen EU Summit (EU parlamentet)/brussel Public Protection and Disaster Relief Database for medisinsk nødmeldetjeneste Prosjekter ved KoKom 2010 Erfaringer med ny opprinnelsesmarkering /IKT-samling for helsesektoren User Requirements and Spectrum consequences TH EB 25. mars EENA konferanse/ Murcia, Spania ECall at a national level EB 08. april Nakos/Bergen Presentasjon av KoKoms simulator ÅJ, KD 15. april Fagdag for AMK-Bergen Kommunikasjon ÅJ 16. juni PSCE /Wien User Requirements - The experience EB 28. juni Workshop/ Ispra 13. aug. Locus/Bergen User Req. And Depl.m Strategies EB Presentasjon av Kokoms simulator ÅJ, KD 20 Årsrapport KoKom 2010

21 26. aug. ECall-prosjektgruppe/ Bergen 26. okt. ECall, sept nov. 24. nov. 10. des. konferanse /Oslo HelseIT / Trondheim Nasjonal konferanse for medisinsk nødmeldetjeneste /Sola AMK vagtcentralen Århus Region Midt-Jylland / Bergen Amsterdam Presentasjon av KoKoms simulator Orientering om ECall, status for prosjektet Medisinsk nødmeldetjeneste, samhandling innenfor og utenfor helsetjenesten ECall EU prosjekt med nasjonale konsekvenser Presentasjon av KoKoms simulator Determining How Government Agencies (...) Can Develop Long Term Solutions ÅJ, KD EB/ ABV, BL EB EB/ TH, KD ÅJ, KD EB 17. des. Region Syd-Danmark/ Bergen Presentasjon av KoKoms simulator ÅJ 6.4 Deltakelse på konferanser/seminar Dato Konferanse/seminar Deltaker(e) Brussel ECall Pilots Planning meeting EB jan jan jan. Edinburg, Konferanse om kjernejournal EB, ÅJ Scotland Brussel ECall EB 20. jan. Oslo Nødnett Workshop på terminaler KD 25.- Nice Emtel EB 26.jan. 29. jan. Oslo Møte om helseradio TH Brussel Reise ECall EB feb. 11. feb. Oslo Pilotprosjekt ECall EB 22.- Brussel Workshop on the use of Tetra in big crisis TH, KD 23.feb feb 16. mars mars Oslo NHS konferanse, Prehospitale tjenester KD Oslo Kommunikasjonsdagen om endringsprosesser ABV Lillestrøm Akuttdagene EB mars Oslo TETRA-forum, årsmøte EB Spania EENA Conference EB mars 22. april Bergen Sikkerhetsdagen i Bergen ØH Trondheim AMIS brukerforum, Olavsgård KD 21 Årsrapport KoKom 2010

22 april 7. april Brussel Consortium meeting ecall Pilot EB Trieste ecall CEN EB april april Stavern Samling om TPS EB 22. april Bergen Sikkerhetsdagen 2010 i Bergen ØH Berlin PSRG EB april april mai Olavsgård AMIS brukerforum KD Bergen Nettverksmøte Helse Vest KD 6. mai Gardermoen Strategiseminar Nakos KD 10. mai Brussel Meeting with Civil Protection and PSCE EB Singapore TETRA World Congress EB, TH mai 31. mai Brussel EGEA EB juni juni juni juni juni 09. sept sept. Sandefjord Locus brukerforum TH Bjørnefjorden Fylkeslegenes møte for samfunnsmedisinere EB Wien PSCE-conference EB Brussel Evaluering rammeverksprosjekter EB Milano Interoperabiliteskonferanse EB Brüssel Information day, FP7 EB Tønsberg Legevaktskonferansen 2010 KD, ÅJ, BA 14. sept. Brussel FP7 møte EB Brussel CEN Resolution meeting Documents except EB sept TSP København PSRG EB sept. 06. okt. Brussel Ertico, Status ecall seminar EB Os Samhandling AMK LV Helse Bergen KD sept. 30 sept. Bergen Pasientsikkerhetskonferansen ØH 07. okt. Brussel Tepolint EB Gøteborg Nødmeldetjenestesamling EB, KD okt okt okt okt. Fredrikstad Tetra-forum Skandinavia TH, ÅJ, ØH Stiklestad, Verdal Akuttdagene ÅJ Stavanger Nasjonal helseberedskapskonferanse for helse- EB og sosialsektoren 18. okt. Brussel PSC Board EB Budapest Emtel EB okt. 21. okt. Bergen Aeta messe, Brann stadion TH, ØH Nederland CCR Summit KD, TH, ÅJ 22 Årsrapport KoKom 2010

23 okt. 27.okt. Bergen MSDN Live /Flesland ØH Os Akuttmedisinsk seminar ABV nov nov. 07. des des. Wien PSCE EB, TH Amsterdam TETRA in big disasters EB Amsterdam Control Room Communications conference EB/ ÅJ ( des) Representanter fra KoKom hadde planer om å delta på Bapco i London, april, men ble forhindret fra å delta, ettersom en askesky fra Island sperret luftrommet. 6.5 Deltakelse i komitèer, styrer og annet Nasjonale fora Samordningsrådet for nødrelaterte problemstillinger, ett møte., Oslo. Kontaktperson: Egil Bovim. Samarbeidsrådet for samspill, fire møter; 23. mars, 2. juni, 13.okt., 30. nov. Kontaktperson/representant: Åge Jensen. Forum for regionale AMK-sentraler, fire møter; 16.februar, Oslo; mai, Trondheim; 22. september, Oslo; 10. november Sola. KoKom er sekretariat. Kontaktperson: Egil Bovim Nasjonalt senter for legevaktmedisin (Nklm). KoKom er representert i referansegruppen og deltok på to av i alt to møter. Kontaktperson: Kristine Dreyer. Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (Nakos), referansegruppen. To av to møter. Kontaktperson: Egil Bovim. Møte IKT-tryggleiksforum. Ett møte, to representanter. Kontaktperson: Åge Jensen Telefonråd, redaksjonsmøte, ett møte. Kontaktperson: Kristine Dreyer. Workshop om medisinsk indeks og nytt brukergrensesnitt i AMIS, ett møte. Kontaktperson: Kristine Dreyer. Internasjonalt EU-kommisjonen har etablert et betydelig antall grupper som arbeider med utviklingen av ecall. KoKom deltar i arbeidsgruppe for CEN-standardisering, implementeringsplattform, og møter for nødmeldesentraler. Kontaktperson: Egil Bovim. I TETRA-Memorandum of Understanding, deltar KoKom i Operator/User Association (OUA). OUA er et organ som samler brukere av TETRA, eller representanter for disse, som har en felles interesse i bruk av TETRA-teknologi og de applikasjonene som følger med. I 2010 deltok representanter fra KoKom på to møter. Kontaktperson: Åge Jensen 23 Årsrapport KoKom 2010

24 Det europeiske telekommunikasjonsstandardiseringsinstituttet (The European Telecommunications Standards Institute, ETSI) har etablert en gruppe for nødkommunikasjon (EMTEL). KoKom har redigeringsansvaret for et av dokumentene, og deltok i 2010 i de to møtene som ble arrangert. Kontaktperson: Egil Bovim. Public Safety Communication Europe (PSCE) (http://www.psc-europe.eu/) arbeider på internasjonalt nivå for utvikling av nødkommunikasjon. Egil Bovim var president første halvdel i 2010 og er leder av brukerforumet frem til PSCE gir blant annet innspill til EU-kommisjonen i relevante spørsmål, og deltar i flere EU rammeverksprosjekter. Kontaktperson: Egil Bovim 6.6 Studiereiser Prosjektmøter med nødmeldetjenesten og representanter for Døve-foreninger og Litauiske myndigheter i Vilnius, Litauen, Feasibility study, juni, og Round table, september. KD og ÅJ. Besøk på AMK-Førde. Tema: SMS i nødmeldetjenesten, 2. sept., Førde. EB, KD, ØH, BL 7. ØKONOMI Driftsmidler til KoKom overføres fra Helse-Bergen. Fra Helse Vest RHF fikk KoKom for 2010 til drift av senteret tildelt kr ,- Overført beløp fra 2009 var kr ,- Totalsummen fra Helse-Vest for 2010 var dermed på kr ,- Kostnader Lønn kr ,- Andre driftskostnader kr ,- Utstyr kr ,- Sum kr ,- Resultat kr ,- I 2010 fikk KoKom prosjektmidler fra Helsedirektoratet, Samferdsels-, Justis- og politi- og Helsedepartementet og via EEA Grants (EEA: European Economic Area) og Norway Grants. Helsedirektoratet tildelte i mars måned KoKom kr ,- i prosjektmidler. Utpå høsten fikk KoKom finansiering til to nye prosjekt som til sammen ble tilgodesett med kr ,- Til ecall-prosjektet kalt: Forberedelse implementering av ecall i Norge fikk KoKom kr fra Samferdselsdepartementet, kr fra Justis- og politidepartementet og kr fra Helse- og omsorgsdepartementet. Tildelingsbrev fra Helsedirektoratet var i 2010, datert: og Inntekter Tilskuddsmidler til KoKom over statsbudsjettet kapittel 781 kr ,- Tilskuddsmidler til KoKom over statsbudsjettet kapittel 781 (2) kr ,- Overførte midler fra 2009 kr ,- 24 Årsrapport KoKom 2010

25 Feilføringer fra tidligere år kr ,- Inntekter til sammen kr ,- Utgifter Kostnader for prosjektene kr ,-. Resultat kr ,- Kommentar til regnskapet Resultat viser et overskudd på kroner ,-. Summen på kroner ,- er en feil som har gått igjen siden 2008, og skriver seg fra en intern feilføring i Helse Bergen. Når det gjelder prosjekt som er søkt overført, viser de et overskudd på kroner ,- Søknad, datert , om overføring av midler til 2011, er sendt Helsedirektoratet. Mer informasjon om prosjektene er lagt ut på KoKoms hjemmesider. Her finnes også årsrapporten i PDF. 8. VEDLEGG 25 Årsrapport KoKom 2010

26 Faktaoversikt i forbindelse med innføring av ecall i Norge Overordnet spørsmålsstruktur: A. Praktiske- / B. Faglige spørsmål. Underkategorier: Spørsmål fra 1. Publikum 2. Beredskapsetatene. C. Tidsaspektet. D. Organisatoriske spørsmål. E. Teoretiske spørsmål. Innen hver av hovedkategoriene / innfallsvinkler med utgangspunkt i spørsmålsformuleringene: 1. Hvem? 2. Hva? 3. Hvordan? 4. Hvorfor? 5. Når? 6. På hvilken måte/med hvilke instrumenter? 7. Kostnader? A. Praktiske - / B. Faglige spørsmål 1. Spørsmål fra publikum: a. Hva er ecall? - ecall er et planlagt europeisk nødanropssystem som skal sikre hurtig bistand ved trafikkulykker. Ved ulykke skal kjøretøyet automatisk ringe opp alarmsentral, taleforbindelse opprettes og opplysninger om kjøretøyets posisjon m.v. formidles til alarmsentralen. b. Hva står forkortningen ecall for? - e står for electronic, Call står for oppringing. c. Hvordan virker ecall? - Dersom et kjøretøy utsettes for påvirkninger (kollisjon etc.) som tilsier at det er sannsynlig at det foreligger personskade, vil utstyr i bilen automatisk ringe nødnummeret 112, og det vil opprettes en taleforbindelse mellom bilen og nødsentralen. I tillegg vil det bli sendt data fra bilen til nødsentralen med informasjon om hvor bilen befinner seg (posisjon), informasjon om selve bilen (modell, type etc.) og annen informasjon som er nyttig i håndtering av den aktuelle hendelsen. d. I hvilke kjøretøy er ecall aktuelt? Skal ecall installeres i alle kjøretøy? (Også gravemaskiner, traktorer o.l.) - I første omgang er det alle nye personbiler og andre kjøretøy i klasse C som er målgruppe for ecall. - I tillegg foreligger det konkrete forslag om å utvide ordningen til å gjelde yrkesbiler, motorsykler og busser, men dette ligger antakelig et stykke fram i tid. e. Er det påbudt/ lovbestemt at nye biler skal ha ecall installert? - Opprinnelig var det intensjonen at ecall skulle gjennomføres som en frivillig ordning. Dette har vist seg vanskelig å få til i praksis, derfor vurderes det nå om ecall skal være obligatorisk (direktivhjemlet) i hele EU området. Følg prosessen til ITS-direktivet her (Nytt vindu, Europaparlamentets sider) (Juli 2010) f. Hvilke data vil ecall kunne oppgi/sende? - Det sendes informasjon om kjøretøyet; for eksempel hvor det er og hvilken retning det kjørte i da hendelsen inntraff. Ingen personinformasjon, utover informasjon som gjør det mulig å finne ut hvem bilen er registrert på, sendes. Side 1 av 6 Fakta ecall, høst 10

Årsrapport KoKom. Mai 2014

Årsrapport KoKom. Mai 2014 2013 Årsrapport KoKom Mai 2014 N asjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Ved senteret drives nasjonale prosjekt

Detaljer

Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030. Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter

Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030. Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030 Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter RAPPORT TITTEL Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Mobile datatjenester

Detaljer

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter. Årsrapport 2009. Fokus: Samhandlingsreformen og akuttmedisin

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter. Årsrapport 2009. Fokus: Samhandlingsreformen og akuttmedisin Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Årsrapport 2009 Fokus: Samhandlingsreformen og akuttmedisin Innhold RAKOS-året 2009......................................................................................

Detaljer

RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1. Forprosjekt prehospitalt beslutningsstøttesverktøy

RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1. Forprosjekt prehospitalt beslutningsstøttesverktøy RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1 Tittel: Utgitt: 2009 ISBN-nr. 978-82-8210-015-1 Utgitt av: Prosjektleder: Post- /besøksadresse: Rapporten kan bestilles frå: Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler ISBN: -13: 978-82-996335-6-7 ISBN-10: 82-996335-6-7 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Alternativ drift av legevaktsentraler

Alternativ drift av legevaktsentraler Saksnummer: 2004/00026-4 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Alternativ drift

Detaljer

Årsrapport 2011. Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene

Årsrapport 2011. Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Årsrapport 2011 Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter

Detaljer

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Prosjektrapport Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Forfattere: Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset i Nord Norge HF Anne Merete Driveklepp, Sunnaas sykehus

Detaljer

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no I N N H O L D Side Året 2008 3 Bakgrunn for Senteret (Nklm) 4 Administrasjon og lokaler 4 Tilsatte 4 Overgrepsmottak 6 Styringsdialog 8 Samarbeid 8 Fag

Detaljer

TITTEL: Egil Bovim PROSJEKTNR. 250058 DATO: 2006-09-14

TITTEL: Egil Bovim PROSJEKTNR. 250058 DATO: 2006-09-14 ISBN: 82-996335-4-0 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom ecall - et system

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

Digital kommunikasjon med nødstilte

Digital kommunikasjon med nødstilte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 42 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Sammendrag... 5 3 Arbeidsgruppens sammensetning, mandat og rammebetingelser... 7 3.1 Arbeidsgruppens

Detaljer

Prosjektansvarlig, Oddvar Hagen, NST Egil Bovim, KoKom

Prosjektansvarlig, Oddvar Hagen, NST Egil Bovim, KoKom Saksnummer: 2004 / 2 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forprosjekt Akutt Telemedisin Prosjektansvarlig, Oddvar Hagen, NST Egil Bovim, KoKom Bergen, februar

Detaljer

SMS i nødmeldetjenesten

SMS i nødmeldetjenesten RAPPORT Bergen, november 2009 ISBN: 978 82 8210 016 8 SMS i nødmeldetjenesten RAPPORT TITTEL: Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap SMS i nødmeldetjenesten KoKoms hovedoppgave

Detaljer

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Statskonsult rapport 2006:21 Forord På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statskonsult evaluert tilskudd

Detaljer

Prosjektrapport. Telemedisin i rehabilitering. Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging. Sunnaas-modellen

Prosjektrapport. Telemedisin i rehabilitering. Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging. Sunnaas-modellen Prosjektrapport Telemedisin i rehabilitering Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging Sunnaas-modellen Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord Norge HF

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Hilde Haualand, Jon Emil Natvig, Atle Ørsnes. Tolk i lomma Prosjekt «Utprøving av tegnspråktolketjenester via 3G mobiltelefoner»

Hilde Haualand, Jon Emil Natvig, Atle Ørsnes. Tolk i lomma Prosjekt «Utprøving av tegnspråktolketjenester via 3G mobiltelefoner» Hilde Haualand, Jon Emil Natvig, Atle Ørsnes Tolk i lomma Prosjekt «Utprøving av tegnspråktolketjenester via 3G mobiltelefoner» Hilde Haualand, Jon Emil Natvig, Atle Ørsnes Tolk i lomma Prosjekt «Utprøving

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 24.02.2012 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 5 1.2 NASJONAL IKT

Detaljer

Sunnaasmodellen. kultivering av telemedisin i en organisasjon. Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag

Sunnaasmodellen. kultivering av telemedisin i en organisasjon. Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Hovedprosjekt HSI412 Sunnaasmodellen kultivering av telemedisin i en organisasjon Gruppe 2 Bodil Helene Bach Anne Bergland

Detaljer

OrtoPol@r. Desentralisert, universitetsledet spesialistutdanning i kjeveortopedi

OrtoPol@r. Desentralisert, universitetsledet spesialistutdanning i kjeveortopedi Prosjektrapport OrtoPol@r Desentralisert,universitetsledet spesialistutdanning ikjeveortopedi Jan-Hugo Olsen Arild Stenvik Ragnhild Nordengen Lisen Espeland Håkon Edvardsen Stig Karoliussen EliArild 2

Detaljer

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato:

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato: Tittel Virksomhetsrapport 2002 Forfattere: Eilen Moen (koordinator) Steinar Pedersen Sture Pettersen Deede Gammon Liv-Karen Johannessen Ethel Seljevold Anne Marit Bjørnflaten Kjersti Halvorsen Engeseth

Detaljer

Nr. 2006:11. Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Nr. 2006:11. Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor Nr. 2006:11 Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor Forord Pfl oppdrag fra Norges forskningsrfld har Statskonsult gjennomf@rt en kartlegging og vurdering av planer og strategier

Detaljer

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets trinn 1 Rapport 31. oktober 2012 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning oppdrag og metode... 7 1.1 Om oppdraget... 7 1.2

Detaljer

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring?

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring? SIRK Nr 1, vår 2015, 23. årgang Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nr 1 2015 Nye krav til bruk av internrevisjon The Bedrock of Quality s. 24 Integrert rapportering hva innebærer det? s. 37 Lykkes

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus 1 / 33 Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Dokumentnr: F/20.2-17 Gjelder fra: 05.06.2012 Utgave:

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer