RAPPORT: Bergen, mars Årsrapport KoKom 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT: Bergen, mars 2011. Årsrapport KoKom 2010"

Transkript

1 RAPPORT: Bergen, mars 2011 Årsrapport KoKom 2010

2 Bakgrunn for senteret KoKom ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997, og skal: - Monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste. - Bidra til at medisinsk nødmeldetjeneste fungerer optimalt som en del av helsetjenesten. KoKom er unike i nasjonal og internasjonal sammenheng. Vi håndterer området kommunikasjon innenfor prehospital akuttmedisin fra en så vel helsefaglig som teknisk og organisatorisk vinkling. Vår uavhengighet i forhold til operativ tjeneste gir oss spillerom som er nyttig for tjenesten og befolkningen. Denne posisjonen gjør at våre tjenester er tiltakende etterspurt, ikke minst internasjonalt. KoKom har en nettverkbyggende rolle, og er faglig engasjert i personellopplæring og i utviklingen av verktøyene som blir brukt i medisinsk nødmeldetjeneste. KoKoms mandat, å virke for medisinsk nødmeldetjeneste og helsetjenestens kommunikasjonsberedskap nasjonalt, og bidra til å optimalisere denne som en del av helsetjenesten, er retningsangivende for senterets daglige virke. KoKoms tverrfaglige kompetanse (helsefaglig/ teknisk/ organisatorisk) gir basis for å kunne bistå øvrige instanser på ulike nivåer i spørsmål som angår medisinsk nødmeldetjeneste. KoKom er også et kompetansesenter for kommunikasjon i den akuttmedisinske kjeden, og samspillet mellom medisinske, tekniske og organisatoriske forhold i de ulike delene av tjenesten er en sentral del av vår kjernevirksomhet. Videre bidrar KoKom til ivaretakelse av samspillet i nødmeldetjenesten i medisinske, tekniske og organisatoriske forhold. Virksomheten ved KoKom er i stor grad prosjektrettet; senteret har ikke forvaltningsoppgaver. Også i 2010 har vi gjennomført prosjekter vi mener er nyttige for tjenesten. Disse gjengis i kapittel 3. KoKom er lokalisert i fjerde etasje i Møllendalsbakken 9, like i nærheten av Haukeland universitetssykehus. I nær tilknytning til kontorlokalene finnes også KoKoms LV-/AMKsimulator. KoKoms kontaktadresser: Postadresse: E-post: Fakturaadresse: Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen Helse Bergen HF, Regnskapsseksjonen, 5021 Bergen. Kart er tilgjengelig på våre hjemmesider. Tlf , faks:

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSATTE FORANKRING AKTIVITETER I Implementering kommunikasjonsplan om nødnett til helsetjenesten Lokasjonsbaserte tjenester i nødnett Helse radiodatabase Nødnett sporing og endringsmeldinger Opprinnelsesmarkering i legevakt Funksjonelle krav til oppdragshåndteringssystem LV/AMK-simulator Medisinsk nødmeldetjeneste og kulturelle minoriteter Funksjonshemmede og nødnummer ECall nasjonalprosjekt Deaf Access 112 Lithunia Kompetanse hos LV- og AMK-operatører Håndtering av lydlogg i AMK- og LV-sentraler Gevinstrealisering i nødnett - helse OVERSIKT PUBLIKASJONER Sammendrag a. Mobile datatjenester i helse b. Summary from the Feasibility Study, Deaf Access ANDRE OPPGAVER Informasjonsarbeid Høringer SEMINAR, KOMPETANSEUTVIKLING, PRESENTASJONER Konferanser og seminar med KoKom som arrangør eller delarrangør Kompetanseutvikling Presentasjoner holdt av KoKoms ansatte Deltakelse på konferanser/seminar Deltakelse i komitèer, styrer og annet Studiereiser ØKONOMI VEDLEGG Faktaark om ecall, utarbeidet ved KoKom, høsten Høringssvar fra KoKom.(Fire vedlegg). 3.Innlevert elektronisk rapport til Faglig rapportering, Helse-Vest. 3

4 1. ANSATTE KoKoms ansatte og prosjektengasjerte innehar kompetanse innen en rekke fagområder: Helsefag (lege, spesialist i samfunnsmedisin, sykepleiere). Informasjonskompetanse (journalist, bachelor medievitenskap, cand.mag). Teknisk kompetanse (ingeniør). Økonomisk/administrativ kompetanse. KoKom fikk en nyansatt IKT-rådgiver i løpet av året. I alt hadde senteret 7,6 årsverk i I tråd med KoKoms mandat er senteret aktør innen følgende arbeidsområder: Nasjonal kompetanseoppbygging og rådgiving til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Utvikling av forslag til enhetlige brukerprosedyrer. Utvikling av forslag til krav til kommunikasjonstekniske løsninger. Virksomhetsregistrering. Utrede og foreslå modeller for organisering og drift av medisinsk nødmeldetjeneste. Av spesielle fokusområder i medisinsk nødmeldetjeneste nevnes: Arbeidet i Kravspesifikasjonsprosjektet - (Brukergrensesnitt og utvikling av scenarier) Fokus på den konfliktfylte samtalen. Samt, drift av webapplikasjonen "Helseradiodatabasen". Ansatte ved KoKom 31. desember 2010 Egil Bovim, direktør. Tor Brekke Helland, rådgiver (80%). Kristine Dreyer, rådgiver. Åge Jensen, rådgiver. Hope Øyvind, IKT-rådgiver, ansatt fra 1. mars. Anne Buset Vassbotn, spesialkonsulent, informasjon (60%). Bente Marie Klepsvik Laksy, administrasjonskonsulent. Prosjektengasjerte Bjarte Almenning, rådgiver, (20%). Laila Bakke, dokumentasjonsmedarbeider. For å planlegge driften og samkjøre staben, blir det arrangert internseminar ved behov. Den første mandagen i hver måned blir det holdt kontormøte. 2. FORANKRING Helsedirektoratet er vårt overordnede styringsorgan, mens driftsmidler viderefordeles fra Helse-Bergen HF. Referansegruppen for KoKom skal gi råd til KoKom om faglig profil og prioriteringer. Målsetningen med gruppen er å sikre forankring og lik tilgang til de høyspesialiserte tjenestene. 1 1 Rundskriv I-19/2003 Om høyspesialiserte tjenester landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra 4 Årsrapport KoKom 2010

5 KoKoms referansegruppe består ved årsskiftet 2010/11 av Alf Henrik Andreassen leder Nina Hesselberg Leif MuruvikVonen Brit Nordbø Helse Vest RHF Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Nils Jul Lindheim Helse Sør-Øst RHF Referansegruppemøte ble holdt i KoKoms møtelokaler i Bergen 10. februar og 2. juni. 3. AKTIVITETER I 2010 Virksomheten ved KoKom var i 2010 preget av arbeid med senterets prosjekt-portefølge, samt øvrig deltakelse i ulike fora nasjonalt og internasjonalt. To prosjekter det ble lagt spesielt mye arbeid i var Nødnett-sporing og endringsmeldinger og Kompetanseprosjektet for AMK- og LV-operatører. I førstnevnte prosjekt ble det foretatt omfattende registreringsarbeid ved hjelp av en arbeidsmetodikk som har vakt oppmerksomhet også internasjonalt. Helsedirektoratet har bidratt til videreføring av KoKom sine oppgaver innen konfigurasjonsstyring. Formålet med Kompetanseprosjektet er å sikre at den enkelte operatør har kunnskap, holdninger, ferdigheter og ellers er egnet for optimal utføring av arbeidsoppgavene i medisinsk nødmeldetjeneste. I dette arbeidet deltar ressurspersoner fra samtlige helseforetak, noe som gir prosjektet et solid faglig fundament. Det overordna målet med prosjektet er å sikre at alle innringere opplever å bli likt behandlet, uansett alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn uavhengig av medisinsk tilstand og diagnose. I 2010 var KoKom partner i EØS-prosjektet Deaf Access 112, der målet var å gjennomføre en feasibility-studie (kost/nytte-studie) for å undersøke hørselshemmedes muligheter i nødmeldetjenesten. Prosjektet ble ledet fra Litauen, og en omfattende engelsk- og litauiskspåklig rapport ble utarbeidet. Andre prosjekt av internasjonal interesse har vært KoKoms innsats i forprosjektet for innføring av ecall i Norge, der KoKom er prosjektleder. Kort forklart er ecall er et planlagt europeisk nødanrop-system som skal sikre rask bistand ved trafikkulykker. Styringsgruppen for ecall-prosjektet KoKom leder består av representanter fra Samferdsels-, Justis-og politi, og Helse- og omsorgsdepartementet. Datatilsynet møter som observatør. Prosjektgruppen består av representanter fra Veidirektoratet, Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet og Post-og teletilsynet. 3.1 Implementering kommunikasjonsplan om nødnett til helsetjenesten Ansvaret for informasjonsarbeidet i nødnettprosjektet er fordelt mellom den sentrale prosjektorganisasjonen (DNK) og nødetatenes prosjektorganisasjoner. For helses vedkommende vil det si av Helsedirektoratet, som er koordinator, og av Helsetjenestens Driftsorganisasjon (HDO). 5 Årsrapport KoKom 2010

6 Helses arbeidsgruppe/ informasjonsnettverk nødnett (Harbin), ble opprettet i 2008, med Helsedirektoratet som administrator. Målsettingen med arbeidsgruppen var å sikre at informasjonsarbeidet og flyten av informasjon i prosjekt helse ble ivaretatt på en måte som bidro til en vellykket implementering av nytt nødnett. Etter intern omorganisering i Helsedirektoratet våren 2010, ble dette arbeidet overført til interne ressurser i direktoratet. Begrunnelsen for utfasingen hadde følgende ordlyd Endringer i prosjektorganisering og økt tilgang til informasjonsressurser direkte tilknyttet prosjektorganisasjonen gjør at hensikten med og oppgavene lagt til forumet vurderes å kunne ivaretas av ressurser direkte tilknyttet prosjektet. (Utdrag fra brev fra Helsedirektoratet, datert ). Aktiviteter: KoKom deltok på ett møte og tre telefonmøter. Kontaktperson: Anne B. Vassbotn 3.2 Lokasjonsbaserte tjenester i nødnett Utgangspunktet for dette prosjektet er ønske om å gjøre tilgjenglig informasjon som i dag kan leveres til app er i smart telefoner, til Tetra-radiobrukere som ikke kan benytte båndbredden som er tilgjengelig i komersielle nett Prosjekt-idéen kan illustreres med følgende eksempel: En RSS-feed fra Statens vegvesen sender ut aktuelle veimeldinger om lokale trafikkforhold. Alle med tilgang til internett, kan ta imot denne. Når det gjelder Tetra-radioer, blir denne tjenesten først mulig, dersom en benytter løsningen som prosjektet har til hensikt å utvikle. Ettersom Tetra-radioer blir lokalisert av nettverket ut fra hver enkelt radios posisjon, kan dette brukes til å definere hvem som skal få en melding. Brukeren trenger bare veimeldinger for områder han kan nå innenfor en vakt. Samtidig spares brukere, andre steder for unødig meldingstrafikk. Meldingene som sendes fra veitrafikksentralen tas imot på en sentral server, som omsetter dem til ascii-tekst 2 Etter en automatisk sjekk på posisjon fra meldingen og posisjon for TETRA radioer, sendes en SDS 3 melding til brukeren. Avhengig av radio konfigurasjon kan dette legges i bakgrunnsfoldere slik at det ikke på noen måte forstyrrer brukeren før han ønsker å se på informasjonen. KoKoms arbeid i dette har vært å bidra ved Tetra-veimeldinger, samt utvikle skisser til programstruktur og oppbygning. (Viser også til figur 1) Mål Å gi radiobrukere i tilgang til applikasjoner som er relevante for brukerens posisjon i gitte geografiske områder. Oppsummert demonstrer prosjektet lokasjonsbaserte tjenester i Tetranett. Prosjektperiode: ASCII (American Standard Code for Information Interchange) er et tegnsett, det vil si en standard for utveksling av tekst mellom datamaskiner. ASCII benytter 7 bit til koder, noe som tillater koding av 128 mulige verdier. 95 av disse er tilordnet store og små bokstaver i det engelske alfabetet (A-Z), tallene 0-9 og en del andre vanlig forekommende tegn. De øvrige er diverse spesialkoder for regulering av flyt, linjeskift og annet. Kilde: Wikipedia, den frie encyklopedi 3 Safety data sheet: Melding som er kryptert. 6 Årsrapport KoKom 2010

7 Kontaktperson: Tor Helland Ev 6 kl MOSS - OSLO, VED VESTBY, In direction towards OSLO, AKERSHUS REDUCED FRAMKOMMELIGHET Redusert framkommelighet på grunn av trafikkuhell. Not located in the geographical area where the message is relevant <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <?xml-stylesheet type="text/css" href="css/xmlmessage.css"?> <searchresult> <result-array> <result> <messages> <message> <heading>ev 6 (i Moss kommune)</heading> <messagenumber>161</messagenumber> <version>4</version> <ingress>moss Oslo, ved vestby.</ingress> <messagetype>melding</messagetype> <urgency>u</urgency> <roadtype>rv</roadtype> Figur 1. Illustrasjonen viser kommunikasjonslinjer for KoKoms arbeid med lokalsjonsbaserte tjenester. 3.3 Helse radiodatabase Prosjektet er videreført fra tidligere år. Erfaringene så langt har gitt rom for ytterligere forbedringer av brukergrensesnitt og datapresentasjon. KoKom har gjort en gjennomgang av tilgjengelig informasjon om AMK-sentralene, og har i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) inkludert data fra LV sentralene. Endringene som er blitt foreslått av databasens testbrukere er samlet og arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i databasen er iverksatt. Databasen ble åpnet for bruk av helsetjenesten i 2. kvartal. KoKom drifter databasen internt, og brukere kan få tilgang til tjenesten gjennom et passordbeskyttet web-grensesnitt. Prosjektperiode: Kontaktperson: Tor Helland 3.4 Nødnett sporing og endringsmeldinger Kvalitetssikring av brukerkrav vs. kontrakt Nødnett 7 Årsrapport KoKom 2010

8 KoKom har lang erfaring med utarbeiding av kravspesifikasjoner og sporing av endringer og krav til kontrakt og tekstdokumentasjon. I 2010 har arbeid med etablering av koblinger for sporing og kvalitetssikring vært en sentral oppgave. Ettersom en i prosjektet også distribuerte rapporter på forespørsel, kunne helsetjenesten stå bedre rustet i diskusjoner om funksjonalitet knyttet til kontrakt. KoKom har også deltatt i gjennomganger av Factory Acceptance Test (FAT)er og Site Acceptance Test (SAT)er, prosedyrer og praktisk testing. Arbeidsmetodikken som ble benyttet i dette prosjektet har ved flere anledninger blitt framhevet som svært hensiktsmessige i arbeidet med oppfølging av kontraktfestede brukerkrav. Prosjektperiode: Kontaktperson: Tor Helland 3.5 Opprinnelsesmarkering i legevakt Teleoperatørenes plikt til å levere opprinnelsesmarkering er regulert i Lov om elektronisk kommunikasjon (Ekom-loven). I denne loven er plikten til å levere opprinnelsesmarkering begrenset til nødmeldesentralene f.eks. AMK 113. Fra tjenesten kjenner en til at også Legevaktsentralene kan ha behov for informasjon knyttet til opprinnelsesmarkering, og prosjektet har derfor til hensikt å klargjøre hva som skal til av endringer for at også disse sentralene skal kunne nyttiggjøre seg informasjon om innringeren. I 2010 ble prosjektet utsatt i påvente av en avklaring om felles legevaktnummer. Prosjektperiode: Kontaktperson: Tor Helland 3.6 Funksjonelle krav til oppdragshåndteringssystem Medisinsk nødmeldetjeneste benytter i dag AMIS som oppdragshåndteringssystem. Systemet har utviklet seg over tid og ulike moduler og integrasjoner har blitt lagt til. Leverandører og brukere i tjenesten har ved flere anledninger etterspurt hvilke krav helsetjenesten har til oppdragshåndteringssystem. Å svare entydig på dette spørsmålet har imidlertid ikke vært mulig, ettersom en samordnet nasjonal mal for dette ikke har vært tilgjengelig. Et mål med dette prosjektet er å gjennomføre en kravinnsamling med en tilsvarende prosess som den som ble gjort ved innsamling av brukerkrav til nødnett i Det har vært et ønske at spesifikasjonen bør kunne være funksjonell og modulær, slik at leverandører kan tilpasse egne produkter for å oppfylle spesifisert funksjonalitet, og kundene kan velge etter eget ambisjonsnivå. Formål: Å samle helsetjenestens funksjonelle krav til et oppdragshåndteringssystem og å gjøre disse tilgjengelig. Etablere en referanseplattform for produkter som utvikles eller tilbys til bruk som oppdragshåndteringssystem og Elektronisk pasient journal (EPJ) i nødmeldetjeneste, ambulansetjeneste og legevakt. Aktivitet: Prosjektet startet høsten En idèdugnad ble gjennomført, og dannet videre grunnlag for arbeidet utover høsten. I løpet av høsten ble i alt tre samlinger gjennomførte. I forkant av hver samling ble kravene fra forrige samling bearbeidet av KoKom, og nye reviderte utkast til spesifikasjon framlagt. Av praktiske og sosiale grunner, ble samlingene i dette prosjektet koordinert mest mulig med Kompetanseprosjektet (se dette),,ettersom en da kunne øke gevinsten i begge prosjektene, 8 Årsrapport KoKom 2010

9 motta nyttige innspill fra mange brukere i operativ tjeneste, og gi prosjektdeltakerne tilknyttet prosjektene bedret tidsutnytting av sin avsatte tid. Prosjektperiode: Kontaktperson: Tor Helland Figur 1 Oversikt som viser ønsket utvikling for endringsprosesser for prosjektet Funksjonelle krav til oppdragshåndteringssystem. Ill. TH. 3.7 Utrede underlag for forespørsel om datamuligheter i TETRA I prosjektet skildres bruken av mobile datatjenester i helsetjenester utenfor sykehus i et perspektiv på ti til tjue år. Prosjektrapporten Mobile datatjenester i helse , ble ferdigstilt i juni og sammendraget fra denne finnes under: Oversikt publikasjoner. Prosjektet ble iverksatt på forespørsel fra Helsedirektoratet. Prosjektperiode: Kontaktperson: Tor Helland 3.8 LV/AMK-simulator KoKoms LV-/AMK-simulator blir benyttet i et vidt spekter bruksområder. Simulatoren har fått positiv omtale internt i helsetjenesten, og har vært mye brukt gjennom hele året. I simulatoren har det vært testet praktisk rettet virksomhet, samt tekniske og til dels også organisatoriske forhold i tjenesten. Nye produkter til bruk i helseradionettet er testet ut, og simulatoren er blitt brukt til å verifisere endringer i kommunikasjonsprotokollene mellom nettelementer i helseradionettet. Videre har simulatoren blitt benyttet til test av programvare fra leverandører i reelle omgivelser før implementering i operative sentraler. Det er også et fortrinn at simulatoren kan benyttes i praktiske demonstrasjoner av virksomheten i nødmeldesentraler, uten risiko for forstyrrelse av håndtering av reelle hendelser. I løpet av året har simulatoren blitt demonstrert for en rekke besøkende. Prosjektperiode: Kontaktperson: Tor Helland 9 Årsrapport KoKom 2010

10 2 Åge Jensen, rådgiver ved KoKom, i LV-/AMK- simulatoren. Foto: ABV 3.9 Medisinsk nødmeldetjeneste og kulturelle minoriteter Prosjektet tar for seg utfordringer forbundet med å håndtere henvendelser fra innringere som tilhører kulturelle minoriteter. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI), AMK Oslo og Akershus og KoKom. Et hovedsiktemål var å finne ut hva som fremmer god kommunikasjon og hvorfor enkelte samtaler låser seg. I prosjektet har vi simulert 25 telefonsamtaler til AMK-sentralen hvor innringer har minoritetsbakgrunn. Alle samtalene er logget og er nå til analyse ved NAKMI hos eksperter i interkulturell kommunikasjon. Representanter fra Nakmi presenterte resultatene fra prosjektet på Sola-konferansen i november Oppdragsgiver Helsedirektoratet Mandat Kartlegge på hvilke områder og i hvilken grad det er behov for kvalitetsheving i forhold til hvordan medisinsk nødmeldetjeneste, spesielt AMK, håndterer henvendelser fra innringere som tilhører kulturelle minoriteter. Komme med tilrådinger som kan danne grunnlag for videre arbeid. Gjøre resultatene av undersøkelsen kjent for medisinsk nødmeldetjeneste i Norge. Gjennomføring Det ble utarbeidet scenarier der personer som tilhører kulturelle minoriteter har ringt inn hendelser til KoKoms AMK-simulator. Samtalene ble besvart av operatører fra AMK Oslo og 10 Årsrapport KoKom 2010

11 Akershus. Alle henvendelsene ble logget. I alt ble det mottatt 25 samtaler, som Nakmi siden analyserte. Prosjektperiode: Kontaktperson: Åge Jensen 3.10 Funksjonshemmede og nødnummer EU-direktivet som omhandler nødmeldetjeneste (Universal Service Directive) 4, stiller krav om at nødmeldetjenesten skal være tilpasset funksjonshemmede. Norge har så langt søkt å oppfylle dette kravet ved spesielt nødnummer (1412) for døve, som betjenes av telefonsentralen for døve i Mosjøen. Basert på rapporten som ble utarbeidet av Deltasenteret i 2008, har vi arbeidet videre med prosjektet. Det ble etter hvert klart at det var hensiktsmessig å spisse prosjektet mot døve/ tunghørte. En interim-rapport med forslag til implementering av en ordning for denne gruppen er ferdigstilt og overlevert oppdragsgiver. Videre mål for prosjektet er nå å arbeide for en videreføring i retning av praktisk implementering. Prosjektperiode: Kontaktperson: Egil Bovim 4 Kilde: Directive 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive) 11 Årsrapport KoKom 2010

12 3.11 ECall nasjonalprosjekt ECall er et prosjekt, drevet av EU-kommisjonen, der de finansielle, politiske, etiske, helsefaglige og tekniske implikasjonene er betydelige. Opprinnelig var forutsetningen at systemet skulle være innført innen Prosjektet blir vesentlig forsinket, og et eventuelt direktiv antas å tres i kraft fra ECall-tema, som det gjenstår å avklare, kan opplistes som følger: Effekten av tiltaket, personvern, spin-off, innringers rettigheter, intenasjonal roaming, hvem skal motta ecall, samt nødmeldetjenestens forhold til tredjepartsløsninger. Aktiviteter Også i 2010 har mye av aktiviteten bestått i arbeid med standardisering. KoKom har særlig vært involvert i CEN-gruppen, som standardiserer innhold, tjenestenivå etc. i ecall. I løpet av 2010 har arbeidsgruppene sett på administrative og finansielle konsekvenser av ecall og lagt ned vesentlig arbeid i kommentarer til standardiseringsdokumenter som er under utvikling. Forespørsel etter informasjon om ecall er økende, og i oktober inviterte Samferdselsdepartementet og KoKom derfor til en temadag om ecall i Oslo, der i alt 49 deltakere, fra en vidtfavnende gruppe interessenter, møtte. Prosjektperiode: Kontaktperson: Egil Bovim Dette er ecall ECall er et planlagt europeisk nødanropssystem som skal sikre rask bistand ved trafikkulykker. Tjenesten er tenkt å virke slik at en databoks (svart boks) i bilen automatisk ringer nødnummeret (f.eks. 112) ved ulykker, og oppgir bilens posisjon. For å få tjenesten til å fungere, må hver bil være utstyrt med en egen ekstra mobiltelefon, og nødanropene må bli mottatt i en døgnåpen sentral. Målet med ecall er å redusere personskader og spare menneskeliv. Datatilsynet og andre er skeptisk til om personvernhensyn blir godt nok ivaretatt, og spørsmål som er oppe til diskusjon er om systemet skal være aktivt til enhver tid, eller om en skal kunne koble det ut manuelt via ein av-og på-knapp. ECall i Norge Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har fått i mandat fra Samferdsels-, Justis- og politi- og Helse- og omsorgsdepartementet å delta i arbeidet med planlegging av ecall. Et forprosjekt for innføring av ecall i Norge blir ledet av, Egil Bovim. 12 Årsrapport KoKom 2010

13 3 Fra temadag om ecall i Oslo 26. oktober Fra venstre: John Arild Jenssen; Samferdselsdepartementet, Egil Bovim; KoKom, Atle Årnes; Datatilsynet, Andrè Fimreite, NAF og Olaf Chr. Olsen; Lac 2.0 AS. Foto: ABV Vedlegg: Faktaark om ecall, utarbeidet av KoKom høst Deaf Access 112 Lithuania Hovedformålet med dette prosjektet var å avdekke og gjøre rede for hvilke behov døve i Litauen har for nødmeldetjenester. EØS-prosjekt ble ledet fra nødmeldetjenesten i Litauen. KoKom deltok i prosjektet i samarbeid med Norges Døveforbund, på vegne av norske EØSinteresser. I løpet av prosjektperioden tok KoKom imot representanter fra Litauen i Bergen ved en anledning, og to representanter fra KoKom reiste til Litauen ved tre anledninger. Fra AMK-Førde fikk prosjektet nyttige innspill da nestleder ved sentralen, Anne Kristin Solås, stilte med en presentasjon fra et SMS-prosjekt AMK-Førde er i gang med. Prosjektet resulterte i rapport: Deaf Access 112, adaption of services of emergency call number 112 to the deaf. August 2010 Prosjektperiode: Kontaktperson: Kristine Dreyer 13 Årsrapport KoKom 2010

14 5. Besøk fra Litauen: Fra venstre: Jeanett Nesse (tolk), Kjersti Magelssen Godø (tolk), Agnė Senovaitytė, Linas Vinickas, Rima Kuralavičiūtė, Øyvind Hope, Mantrimas Danielius (tolk), Svetlana Litvinaitė, Åge Jensen, Egil Bovim, Laura Valytė, Kristine Dreyer, Helge Herland, Rune Anda, Tadas Maroščikas, Giedrė Darvydaitė, Liutauras Šinkūnas og Inga Minkevičienė. Foto: ABV 3.13 Kompetanse hos LV- og AMK-operatører Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide en kompetanseplan for mottak av medisinske nødmeldinger. Medisinske nødmeldinger kan defineres som henvendelser til AMK- og LV-sentralene. I oversendelsesbrev fra Helsedirektoratet er det bedt om formålsvedtakene i helsetjenesten skal varetas, for å sikre at alle opplever å bli likt behandlet, uansett alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, uavhengig av medisinsk tilstand og diagnose. Et hovedmål med kompetanseplanen er å sikre at den enkelte operatør i medisinsk nødmeldetjeneste har kunnskap, holdninger, ferdigheter og er egnet for optimal utføring av arbeidsoppgavene. Kompetanseplanen vil bidra til å utvikle trygge og kompetente operatører. Kompetanseplanen gir overordnede føringer og rammer for opplæring, oppfølging og kvalitetssikring av operatører ved sentralene. Det vil i planen anbefales ulike metoder for vedlikehold av kunnskaper og videreutvikling av den enkelte operatør med spesiell fokus på kompetansekomponenter som operatører må inneha for å utøve sitt daglige virke. Kompetanseplanen utarbeides i samarbeid med de regionale helseforetakene og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin (Nklm). Den bygger på bl a på Faglig anbefaling for opplæring og oppfølging av AMK- og LVoperatører (KoKom 2002), som er brukt som veileder under opplæring og oppfølging ved landets AMK- og LV-sentraler. Prosjektperiode: Kontaktperson: Kristine Dreyer 14 Årsrapport KoKom 2010

15 3.14 Håndtering av lydlogg i AMK- og LV-sentraler Prosjektets hovedmål: Ensartet håndtering av lydlogg i medisinsk nødmeldetjeneste. Det utarbeides en anbefaling til nasjonale retningslinjer i form av en veileder med prosedyrer for håndtering av lydlogg i medisinsk nødmeldetjeneste. Anbefaling i bruk av lydlogg som kvalitetssikring av tjenesten og for bruk som verktøy for systematisert kvalitetssikring av operatører vektlegges. Jurister i Helsedirektoratet vil vurdere lovverket. Medisinsk nødmeldetjeneste opplever økende pågang fra pasienter, myndigheter og media i forhold til frigjøring av lydlogg fra hendelser. Det har utviklet seg en noe ulik praksis i ulike sentraler, som igjen fører til ulik håndtering av lydlogg. I prosjektet vil KoKom i samarbeid med relevante partnere bidra til en omforent holdning til håndtering av lydlogg. Pilotprosjekt Kvalitet og erfaringsutveksling ved hjelp av lydlogg kjøres ved legevaktsentralen i Nord-Hordaland og vi følger prosjekt Kvalitetskontroll ved hjelp av randomisert gjennomgang av lydfiler ved AMK-Bergen. Prosjektperiode: Kontaktperson: Kristine Dreyer 3.15 Gevinstrealisering i nødnett - helse Prosjektet er en videreføring av prosjektet, omtalt i tidligere årsrapporter. Innenfor nødnettprosjektet er gevinstrealisering identifisert som eget underprosjekt. Hensikten er å identifisere hvilke gevinster etatene kan påregne ved innføring av felles digitalt radiosystem, og å sikre at nødvendige aktiviteter for å oppnå disse gevinstene blir iverksatt. Helsedirektoratet har gitt KoKom i oppdrag å bidra i utarbeidelse av plandokumenter med spesielt fokus på kommunehelsetjenesten. Aktivitet Vi har levert til Helsedirektoratet plan for gevinstrealisering for Legers tilgjengelighet og funksjon i nødnettet med ROS analyse samt for Legevaktsentralens funksjon i nødnettet. Bjarte Almenning, Kvam legevakt, har vært innleid prosjektrådgiver i 20% stilling. Prosjektperiode: og videreføres i 2011 Kontaktperson: Kristine Dreyer 4. OVERSIKT PUBLIKASJONER Tittel Mobile datatjenester i helse Deaf Access 112 Adaptation of Services of Emergency Call Number 112 to the Deaf Type dokument Dato Forfatter(e) Rapport 9. juni 2010 Bakke L, Helland T, Hope Ø, Jensen Å. Rapport August 2010, Vilnius Litvinaitè S, Maroscikas T, Sinkunas L, Veitas V, Kasparavicienè G, Motiekienè V, Kleckovskaja R, Senovaitytè A, Bovim E, Dreyer K, Jensen Å 15 Årsrapport KoKom 2010

16 4.1 Sammendrag a. Mobile datatjenester i helse Rapporten beskriver områder hvor mobile datatjenester er blitt tatt i bruk, eller kan komme til å bli anvendt innenfor medisinsk nødmeldetjeneste de neste ti til femten årene. Rapporten har hovedfokus på anvendelse av mobile datatjenester, men berører også en del organisatoriske forutsetninger for at løsninger skal kunne implementeres og gi ønsket effekt. Medisinsk nødmeldetjeneste og akuttberedskap har historisk vært aktive i å ta mobile datatjenester i bruk, og virksomheten har vårt opptatt av å trekke ut de nytte-effekter nye mobile løsninger har gitt. Rapporten peker også på behovet for elektroniske kommunikasjonsløsninger mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i tråd med samhandlingsreformen. I noen tilfeller kan det være behov for å hente informasjon fra databaser, mens det i andre tilfeller er en selvfølge at det er lagt til rette for toveis kommunikasjon mellom ulike enheter (ambulanse, sykehus, legevakt). Ved utvikling av fremtidens kommunikasjonsteknologi må det også tas i betraktning at medisinsk nødmeldetjeneste ofte arbeider uten fysisk kontakt med pasienten. Det gjennomgående målet er å komme frem til teknologiske løsninger som dekker behovet for økt og bedre informasjonsutveksling. Dette må være et landsdekkende system som gjør at en unngår unødvendig tidstap når det haster. Befolkningen må kunne føle seg trygg på at hjelpen er tilgjengelig dersom behovet skulle oppstå. b. Summary from the Feasibility Study, Deaf Access 112 Adaption of Services of Emergency Call Number 112 to the Deaf CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS - The Lithuanian legislation forms a legal base to provide the emergency services by emergency call number 112 to the disabled people. Notwithstanding, the provision of these services is not yet secured for the persons with hearing and (or) speaking disabilities. The Emergency Response Centre (ERC) provides the emergency services by emergency call number 112 only to the callers requesting the emergency attendance by voice calls from mobile or fixed (land-line) phones. - In Lithuania there live about 40 thousand persons with severe hearing and (or) speaking disorders the deaf and hard of hearing persons, i.e. persons whose hearing degree does not allow them to communicate in the speaking mode. The results of the polling survey Deaf access 112, performed in the framework of preparation of this Feasibility Study, indicate that majority of persons having hearing and (or) speaking disorders would like to have the possibility to call the emergency services by a single emergency call number The ERC implements the project Provision of Regional Divisions of Emergency Response Centre by Specialized Hardware and Software in order to Respond and Handle the Emergency Calls, Manage the Emergency Operation Forces, which intends the expansion, development and modernisation of the electronic services increasing the scope of their operation from Vilnius city and Vilnius district to the entire territory of the Republic of Lithuania. The project envisages the solution related with reception of the SMS message in the ERC facilities, but this solution is more of general profile, it does not include 16 Årsrapport KoKom 2010

17 the particularities needed for the emergency call services for the persons with hearing and (or) speaking disabilities. Thus the ERC actively cooperates with other institutions and searches for optimal solution of this problem. - Basing on the information collected during the preparation of this Feasibility Study, 7 technical alternatives for the adaptation of emergency call services for the deaf could be distinguished: (1) Standard SMS, (2) Advanced SMS, (3) SMS through the interpreter, (4) Subscription + silent call+ SMS messaging, (5) Dedicated real time text application, (6) Video call, (7) Text transfer during the voice call (SAT technology). - After final estimation of qualitative and financial assessment results, it was determined that optimal technical alternative of the project execution is No. 7 (the seventh alternative) Text transfer during voice call (SAT technology). The seventh alternative is more attractive than the fourth alternative, because (a) it provides the possibility to communicate between the caller and ERC employee in real time regime (or close to it), (b) it has opportunity to give priority for emergency messages in the mobile network; (c) the present value of alternative s costs is less when the temporality of the fourth alternative is considered. This alternative is less attractive only if comparing the solutions acceptability to the users, but its acceptability is considered to be low because of the low knowledge and low prevalence of this technology. - As in case of optimal alternative, the introduction of the emergency call services via single emergency number 112 for the persons with hearing and (or) speaking disabilities is based on text communication infrastructure, the determination of organisational issues of introduction of this services shall consider several aspects. The written language of the deaf in most cases is not well understood by the hearing persons. It would be important to train the 112-service staff in order they would comprehend the particularities of the written language of the deaf. The issue of the same importance would be organisation of trainings and seminars for the deaf persons in order to inform them how to write a proper emergency message and send it to 112- service. In this respect the favourable circumstances are related with well-developed structure of the LAD and itsdivisions, other organisations founded by the LAD and establishments providing the direct services (of communication) to the deaf, this territorial network enables to organise the training seminars widely and expeditiously, also to perform the public awareness and information campaign necessary to guarantee the proper implementation process. - The proposed infrastructure implementation of the seventh (No. 7) technical alternative Text transfer during voice call (SAT technology) shall be coordinated, harmonized and executed in concordance with the early mentioned ERC infrastructure development project. Creation and implementation of the separate, interim technical solutions for only 2 year period (until the ERC will finish the implementation of its infrastructure project in the end of 2012) would be economically infeasible, technically complicated and organisationally confusing. The possibilities, provided for the deaf to use the emergency services via single emergency call number 112 based on the seventh (No. 7) alternative Text transfer during voice call (SAT technology) earlier than the projected ERC infrastructure installation is 17 Årsrapport KoKom 2010

18 finished, shall be discussed separately in the sequence of project implementation, considering all technical and managerial aspects of the project. The project implementation duration is 33 months from the 3rd quarter of 2010 to the 1st quarter of The implementation of the project would include these groups of different activities: (a) pre-project works intended to ensure the project financing, (b) introduction of infrastructure of communication by text, (c) creation of the database of the deaf and (d) implementation of initial information campaign. 5. ANDRE OPPGAVER 5.1 Informasjonsarbeid KoKoms informasjonsbrosjyre ble gitt ut i fornyet versjon, og brosjyrer om KoKoms prosjekter ble delt ut på Akuttdagene og på Legevaktkonferansen. I desember ble også KoKoms årvisse kalender sendt ut til alle våre kontakter. Formidling gjennom media 5.2 Høringer -Alle biler kan få nødboks, Computerworld Norge, 7. mai Ulykkesbilen ringer nødnummeret selv, Aftenposten, 17. februar Konfliktfylte nødsamtaler, Åge Jensen, Kristine Dreyer, Egil Bovim. Artikkel i Scandinavian UPDATE magazine Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregister ( ) - Strategi for Norsk helsenett SF - innspill/høring runde 2 ( ) -Forslag til forskrift om endring i forskriv av 16. februar 2004 nr 426 om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og tjenester ( ) - Forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsretta helseregister ( ) Alle høringsuttalingene legges ved som vedlegg. 6. SEMINAR, KOMPETANSEUTVIKLING, PRESENTASJONER 6.1 Konferanser og seminar med KoKom som arrangør eller delarrangør Studiebesøk fra Ålborg, Danmark 13. januar 2010 Arrangør: AMK-Stavanger og RAKOS var medvertskap for dette besøket. Antall deltakere: tre Forum for personell med teknisk systemansvar i AMK- og medisinsk nødmeldetjeneste mars 2010, i Møllendalsbakken, Bergen. Arrangør: KoKom 18 Årsrapport KoKom 2010

19 Antall deltakere: 50 Studiebesøk fra Litauen mai 2010 Besøk, arrangert i forbindelse med prosjektet: Deaf-access Arrangør: Norges Døveforbund og KoKom. Antall deltakere: femten ECall konferanse 26. okt Antall deltakere: ca.50 Arrangør: Samferdselsdepartementet og KoKom. Nasjonal konferanse om medisinsk nødmeldetjeneste november 2010 på Sola Strand Hotel, Stavanger. Konferanse arrangert i samarbeid med Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (Rakos), Helsedirektoratet og Regionalt AMK-forum. Antall deltakere: 112 Studiebesøk fra Århus, Danmark, 24. november 2010 KoKom var vertskap da en delegasjon fra dansk nødmeldetjeneste region Midt-Jylland, var på studietur til Bergen. Også AMK-Bergen var med i arrangementskomitèen. Antall deltakere: ni Studiebesøk fra Region Syd- Danmark 17. desember 2010 Arrangør: KoKom og AMK-Bergen. Antall deltakere: fem 6.2 Kompetanseutvikling Nettbasert fellesundervisning En gang i måneden arrangerer Rakos i samarbeid med AMK-sentralene i Helse-Vest fellesundervisning, der hensikten er å dele erfaringer og samtidig dele på oppgaver, som for eksempel å utvikle undervisningsopplegg og prosedyrer. Samlingene foregår pr. forhåndsendte presentasjoner (i power-point), i kombinansjon med telefonkonferanse. AMK-sentralene alternerer på oppgaven med å framskaffe foredragsholdere. Representanter fra KoKom deltar i undervisningen når vi kan. Fra KoKom: KD, ÅJ Kurs 01. feb. Oslo Dagskurs om EUs helseprogram 2010 KD, ABV 16. sept. Oslo Årsrapportkurs ABV 19 Årsrapport KoKom 2010

20 6.3 Presentasjoner holdt av KoKoms ansatte Dato Arrangement/sted Presentasjonens tittel Foredragsholder/ 13. jan. Besøk fra nødmeldetjenesten i Ålborg/ Bergen 19. jan. HOD og JD/ Oslo 27. jan Symposium, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)/ Oslo 6. feb. Samred/Bergen Gjennomgang av nasjonal modell for opplæring av AMK-personell/ KoKoms konklusjoner vedrørende funksjonshemmede og nødnummer ECall / symposium ECall Deltaker KD EB EB EB mars Spectrum meeting/ Mainz User Requirements and Deployment Strategies, EB mars 22. mars Bergen EU Summit (EU parlamentet)/brussel Public Protection and Disaster Relief Database for medisinsk nødmeldetjeneste Prosjekter ved KoKom 2010 Erfaringer med ny opprinnelsesmarkering /IKT-samling for helsesektoren User Requirements and Spectrum consequences TH EB 25. mars EENA konferanse/ Murcia, Spania ECall at a national level EB 08. april Nakos/Bergen Presentasjon av KoKoms simulator ÅJ, KD 15. april Fagdag for AMK-Bergen Kommunikasjon ÅJ 16. juni PSCE /Wien User Requirements - The experience EB 28. juni Workshop/ Ispra 13. aug. Locus/Bergen User Req. And Depl.m Strategies EB Presentasjon av Kokoms simulator ÅJ, KD 20 Årsrapport KoKom 2010

21 26. aug. ECall-prosjektgruppe/ Bergen 26. okt. ECall, sept nov. 24. nov. 10. des. konferanse /Oslo HelseIT / Trondheim Nasjonal konferanse for medisinsk nødmeldetjeneste /Sola AMK vagtcentralen Århus Region Midt-Jylland / Bergen Amsterdam Presentasjon av KoKoms simulator Orientering om ECall, status for prosjektet Medisinsk nødmeldetjeneste, samhandling innenfor og utenfor helsetjenesten ECall EU prosjekt med nasjonale konsekvenser Presentasjon av KoKoms simulator Determining How Government Agencies (...) Can Develop Long Term Solutions ÅJ, KD EB/ ABV, BL EB EB/ TH, KD ÅJ, KD EB 17. des. Region Syd-Danmark/ Bergen Presentasjon av KoKoms simulator ÅJ 6.4 Deltakelse på konferanser/seminar Dato Konferanse/seminar Deltaker(e) Brussel ECall Pilots Planning meeting EB jan jan jan. Edinburg, Konferanse om kjernejournal EB, ÅJ Scotland Brussel ECall EB 20. jan. Oslo Nødnett Workshop på terminaler KD 25.- Nice Emtel EB 26.jan. 29. jan. Oslo Møte om helseradio TH Brussel Reise ECall EB feb. 11. feb. Oslo Pilotprosjekt ECall EB 22.- Brussel Workshop on the use of Tetra in big crisis TH, KD 23.feb feb 16. mars mars Oslo NHS konferanse, Prehospitale tjenester KD Oslo Kommunikasjonsdagen om endringsprosesser ABV Lillestrøm Akuttdagene EB mars Oslo TETRA-forum, årsmøte EB Spania EENA Conference EB mars 22. april Bergen Sikkerhetsdagen i Bergen ØH Trondheim AMIS brukerforum, Olavsgård KD 21 Årsrapport KoKom 2010

22 april 7. april Brussel Consortium meeting ecall Pilot EB Trieste ecall CEN EB april april Stavern Samling om TPS EB 22. april Bergen Sikkerhetsdagen 2010 i Bergen ØH Berlin PSRG EB april april mai Olavsgård AMIS brukerforum KD Bergen Nettverksmøte Helse Vest KD 6. mai Gardermoen Strategiseminar Nakos KD 10. mai Brussel Meeting with Civil Protection and PSCE EB Singapore TETRA World Congress EB, TH mai 31. mai Brussel EGEA EB juni juni juni juni juni 09. sept sept. Sandefjord Locus brukerforum TH Bjørnefjorden Fylkeslegenes møte for samfunnsmedisinere EB Wien PSCE-conference EB Brussel Evaluering rammeverksprosjekter EB Milano Interoperabiliteskonferanse EB Brüssel Information day, FP7 EB Tønsberg Legevaktskonferansen 2010 KD, ÅJ, BA 14. sept. Brussel FP7 møte EB Brussel CEN Resolution meeting Documents except EB sept TSP København PSRG EB sept. 06. okt. Brussel Ertico, Status ecall seminar EB Os Samhandling AMK LV Helse Bergen KD sept. 30 sept. Bergen Pasientsikkerhetskonferansen ØH 07. okt. Brussel Tepolint EB Gøteborg Nødmeldetjenestesamling EB, KD okt okt okt okt. Fredrikstad Tetra-forum Skandinavia TH, ÅJ, ØH Stiklestad, Verdal Akuttdagene ÅJ Stavanger Nasjonal helseberedskapskonferanse for helse- EB og sosialsektoren 18. okt. Brussel PSC Board EB Budapest Emtel EB okt. 21. okt. Bergen Aeta messe, Brann stadion TH, ØH Nederland CCR Summit KD, TH, ÅJ 22 Årsrapport KoKom 2010

23 okt. 27.okt. Bergen MSDN Live /Flesland ØH Os Akuttmedisinsk seminar ABV nov nov. 07. des des. Wien PSCE EB, TH Amsterdam TETRA in big disasters EB Amsterdam Control Room Communications conference EB/ ÅJ ( des) Representanter fra KoKom hadde planer om å delta på Bapco i London, april, men ble forhindret fra å delta, ettersom en askesky fra Island sperret luftrommet. 6.5 Deltakelse i komitèer, styrer og annet Nasjonale fora Samordningsrådet for nødrelaterte problemstillinger, ett møte., Oslo. Kontaktperson: Egil Bovim. Samarbeidsrådet for samspill, fire møter; 23. mars, 2. juni, 13.okt., 30. nov. Kontaktperson/representant: Åge Jensen. Forum for regionale AMK-sentraler, fire møter; 16.februar, Oslo; mai, Trondheim; 22. september, Oslo; 10. november Sola. KoKom er sekretariat. Kontaktperson: Egil Bovim Nasjonalt senter for legevaktmedisin (Nklm). KoKom er representert i referansegruppen og deltok på to av i alt to møter. Kontaktperson: Kristine Dreyer. Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (Nakos), referansegruppen. To av to møter. Kontaktperson: Egil Bovim. Møte IKT-tryggleiksforum. Ett møte, to representanter. Kontaktperson: Åge Jensen Telefonråd, redaksjonsmøte, ett møte. Kontaktperson: Kristine Dreyer. Workshop om medisinsk indeks og nytt brukergrensesnitt i AMIS, ett møte. Kontaktperson: Kristine Dreyer. Internasjonalt EU-kommisjonen har etablert et betydelig antall grupper som arbeider med utviklingen av ecall. KoKom deltar i arbeidsgruppe for CEN-standardisering, implementeringsplattform, og møter for nødmeldesentraler. Kontaktperson: Egil Bovim. I TETRA-Memorandum of Understanding, deltar KoKom i Operator/User Association (OUA). OUA er et organ som samler brukere av TETRA, eller representanter for disse, som har en felles interesse i bruk av TETRA-teknologi og de applikasjonene som følger med. I 2010 deltok representanter fra KoKom på to møter. Kontaktperson: Åge Jensen 23 Årsrapport KoKom 2010

24 Det europeiske telekommunikasjonsstandardiseringsinstituttet (The European Telecommunications Standards Institute, ETSI) har etablert en gruppe for nødkommunikasjon (EMTEL). KoKom har redigeringsansvaret for et av dokumentene, og deltok i 2010 i de to møtene som ble arrangert. Kontaktperson: Egil Bovim. Public Safety Communication Europe (PSCE) (http://www.psc-europe.eu/) arbeider på internasjonalt nivå for utvikling av nødkommunikasjon. Egil Bovim var president første halvdel i 2010 og er leder av brukerforumet frem til PSCE gir blant annet innspill til EU-kommisjonen i relevante spørsmål, og deltar i flere EU rammeverksprosjekter. Kontaktperson: Egil Bovim 6.6 Studiereiser Prosjektmøter med nødmeldetjenesten og representanter for Døve-foreninger og Litauiske myndigheter i Vilnius, Litauen, Feasibility study, juni, og Round table, september. KD og ÅJ. Besøk på AMK-Førde. Tema: SMS i nødmeldetjenesten, 2. sept., Førde. EB, KD, ØH, BL 7. ØKONOMI Driftsmidler til KoKom overføres fra Helse-Bergen. Fra Helse Vest RHF fikk KoKom for 2010 til drift av senteret tildelt kr ,- Overført beløp fra 2009 var kr ,- Totalsummen fra Helse-Vest for 2010 var dermed på kr ,- Kostnader Lønn kr ,- Andre driftskostnader kr ,- Utstyr kr ,- Sum kr ,- Resultat kr ,- I 2010 fikk KoKom prosjektmidler fra Helsedirektoratet, Samferdsels-, Justis- og politi- og Helsedepartementet og via EEA Grants (EEA: European Economic Area) og Norway Grants. Helsedirektoratet tildelte i mars måned KoKom kr ,- i prosjektmidler. Utpå høsten fikk KoKom finansiering til to nye prosjekt som til sammen ble tilgodesett med kr ,- Til ecall-prosjektet kalt: Forberedelse implementering av ecall i Norge fikk KoKom kr fra Samferdselsdepartementet, kr fra Justis- og politidepartementet og kr fra Helse- og omsorgsdepartementet. Tildelingsbrev fra Helsedirektoratet var i 2010, datert: og Inntekter Tilskuddsmidler til KoKom over statsbudsjettet kapittel 781 kr ,- Tilskuddsmidler til KoKom over statsbudsjettet kapittel 781 (2) kr ,- Overførte midler fra 2009 kr ,- 24 Årsrapport KoKom 2010

25 Feilføringer fra tidligere år kr ,- Inntekter til sammen kr ,- Utgifter Kostnader for prosjektene kr ,-. Resultat kr ,- Kommentar til regnskapet Resultat viser et overskudd på kroner ,-. Summen på kroner ,- er en feil som har gått igjen siden 2008, og skriver seg fra en intern feilføring i Helse Bergen. Når det gjelder prosjekt som er søkt overført, viser de et overskudd på kroner ,- Søknad, datert , om overføring av midler til 2011, er sendt Helsedirektoratet. Mer informasjon om prosjektene er lagt ut på KoKoms hjemmesider. Her finnes også årsrapporten i PDF. 8. VEDLEGG 25 Årsrapport KoKom 2010

26 Faktaoversikt i forbindelse med innføring av ecall i Norge Overordnet spørsmålsstruktur: A. Praktiske- / B. Faglige spørsmål. Underkategorier: Spørsmål fra 1. Publikum 2. Beredskapsetatene. C. Tidsaspektet. D. Organisatoriske spørsmål. E. Teoretiske spørsmål. Innen hver av hovedkategoriene / innfallsvinkler med utgangspunkt i spørsmålsformuleringene: 1. Hvem? 2. Hva? 3. Hvordan? 4. Hvorfor? 5. Når? 6. På hvilken måte/med hvilke instrumenter? 7. Kostnader? A. Praktiske - / B. Faglige spørsmål 1. Spørsmål fra publikum: a. Hva er ecall? - ecall er et planlagt europeisk nødanropssystem som skal sikre hurtig bistand ved trafikkulykker. Ved ulykke skal kjøretøyet automatisk ringe opp alarmsentral, taleforbindelse opprettes og opplysninger om kjøretøyets posisjon m.v. formidles til alarmsentralen. b. Hva står forkortningen ecall for? - e står for electronic, Call står for oppringing. c. Hvordan virker ecall? - Dersom et kjøretøy utsettes for påvirkninger (kollisjon etc.) som tilsier at det er sannsynlig at det foreligger personskade, vil utstyr i bilen automatisk ringe nødnummeret 112, og det vil opprettes en taleforbindelse mellom bilen og nødsentralen. I tillegg vil det bli sendt data fra bilen til nødsentralen med informasjon om hvor bilen befinner seg (posisjon), informasjon om selve bilen (modell, type etc.) og annen informasjon som er nyttig i håndtering av den aktuelle hendelsen. d. I hvilke kjøretøy er ecall aktuelt? Skal ecall installeres i alle kjøretøy? (Også gravemaskiner, traktorer o.l.) - I første omgang er det alle nye personbiler og andre kjøretøy i klasse C som er målgruppe for ecall. - I tillegg foreligger det konkrete forslag om å utvide ordningen til å gjelde yrkesbiler, motorsykler og busser, men dette ligger antakelig et stykke fram i tid. e. Er det påbudt/ lovbestemt at nye biler skal ha ecall installert? - Opprinnelig var det intensjonen at ecall skulle gjennomføres som en frivillig ordning. Dette har vist seg vanskelig å få til i praksis, derfor vurderes det nå om ecall skal være obligatorisk (direktivhjemlet) i hele EU området. Følg prosessen til ITS-direktivet her (Nytt vindu, Europaparlamentets sider) (Juli 2010) f. Hvilke data vil ecall kunne oppgi/sende? - Det sendes informasjon om kjøretøyet; for eksempel hvor det er og hvilken retning det kjørte i da hendelsen inntraff. Ingen personinformasjon, utover informasjon som gjør det mulig å finne ut hvem bilen er registrert på, sendes. Side 1 av 6 Fakta ecall, høst 10

Årsrapport KoKom 26.04.2012

Årsrapport KoKom 26.04.2012 2011 Årsrapport KoKom 26.04.2012 N asjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Ved senteret drives nasjonale prosjekt

Detaljer

IKT i den akuttmedisinske kjede

IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akutt medisinske kjede Henvendelse fra Helsedirektoratet, desember 2007. Kartleggingsprosjekt Helsedirektoratets målsetning for prosjektet: danne grunnlag for

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

Bergen, februar 2008. Årsrapport KoKom 2007

Bergen, februar 2008. Årsrapport KoKom 2007 Bergen, februar 2008 INNLEDNING Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Mandatet er i korthet monitorering og

Detaljer

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/267 2014/19302 Bergen 1.09.14 Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Detaljer

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde.

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde. Helse- og omsorgsdepartementet v/ avdelingsdirektør Cathrine Dammen Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4274-2014/23052 Bergen 16.01.2015 HØRINGSUTTALE TIL AKUTTUTVALGET SIN DELRAPPORT

Detaljer

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Nettverksmøte.feb. 2011 Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal

Detaljer

Årsrapport KoKom. Juni 2013

Årsrapport KoKom. Juni 2013 2012 Årsrapport KoKom Juni 2013 N asjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Ved senteret drives nasjonale prosjekt

Detaljer

Oppfølging av Akuttmedisinforskriften

Oppfølging av Akuttmedisinforskriften Oppfølging av Kommunikasjonsteknisk utstyr KoKom IKT-forum 2015 Bergen, 18. november 2015 Steinar Olsen, avdelingsdirektør Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Bakgrunn for endringene Innføring av nødnett

Detaljer

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide -

Detaljer

RAPPORT: Bergen, april 2009. Årsrapport KoKom 2008

RAPPORT: Bergen, april 2009. Årsrapport KoKom 2008 RAPPORT: Bergen, april 2009 Årsrapport KoKom 2008 INNLEDNING Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Mandatet

Detaljer

Årsrapport KoKom. Mai 2014

Årsrapport KoKom. Mai 2014 2013 Årsrapport KoKom Mai 2014 N asjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Ved senteret drives nasjonale prosjekt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid Saksbeh: Steinar Bjørås Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/31 Forslag til vedtak: 1. Styret tar vedlagte sak om Nødnett -prosjektet

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Nødnett i Helsetjenesten

Nødnett i Helsetjenesten Nødnett i Helsetjenesten Molde, 15. mai 2013 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Nødnett i helsetjenesten Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - organisering og roller

Detaljer

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen.

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen. Innlegg på Dialogkonferanse om ett nødnummer og felles nødmeldesentraler 8.12. 2008 Om St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning. Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Bergen, mars 2007. Årsrapport KoKom 2006

Bergen, mars 2007. Årsrapport KoKom 2006 Bergen, mars 2007 INNLEDNING Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Mandatet er i korthet å monitorere og videreutvikle

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Helseradio og varsling

Helseradio og varsling 29 Helseradio og varsling ved rød respons sett fra AMK AV JESPER BLINKENBERG (Nklm), ÅGE JENSEN (KoKom) OG KENNETH PRESS (Nklm) Varsling ved akuttmedisinske hendelser og bruk av helseradio er ofte tema

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR 30-2015 ADs orientering Forslag til vedtak: Styret tar ADs gjennomgang

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Viktig for fagutvikling Definere beste praksis (standardiserte behandlingsforløp)

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 SAK NR 45-2017 Operasjonalisering av eierskap til helses nødnettutstyr Forslag til

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 21.10.2015 SAK NR 35-2015 Rammer og føringer - budsjett 2016 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN)

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN) Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN) Jesper Rådberg, JD Tverretatlig enighet Basert på dokumenterte behov Grunnlag for endring Det skal IKKE innføres ETT FELLES nødnummer. 113 består! Det

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. NSH Konferanse om prehospitale tjenester 28. 29. november 2016 Håkon Gammelsæter, Mye historie: Bakgrunn:

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Lars Erik Tandsæther Adm.dir

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Lars Erik Tandsæther Adm.dir Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Lars Erik Tandsæther Adm.dir Formålet med HDO gitt i vedtekter HDO skal: bidra til å realisere helsetjenestes samlede målsetninger for den nasjonale medisinske

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak Saksnummer: 2004/00026 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forskrift om krav

Detaljer

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18.

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117 Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Nov 2015 16 110 Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering

Detaljer

Arbeidsgruppens arbeid så langt. Kristin Lossius Avd. dir. Helse- og omsorgsdepartementet

Arbeidsgruppens arbeid så langt. Kristin Lossius Avd. dir. Helse- og omsorgsdepartementet Arbeidsgruppens arbeid så langt Kristin Lossius Avd. dir. Helse- og omsorgsdepartementet Arbeidsgruppas sammensetning Seniorrådgiver Finn Mørch Andersen, JD, leder Lensmann Arne Gloppen, JD Avd. dir Mette

Detaljer

Fagsymposium, 21.11.2011

Fagsymposium, 21.11.2011 Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede Fagsymposium, 21.11.2011 Jostein Ven, Prosjektleder KITH www.kith.no Bakgrunn Definisjonskatalog fra 1999 Myndighetene får ikke sammenlignbare data, jf.

Detaljer

FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING AV NØDMELDETJENESTEN

FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING AV NØDMELDETJENESTEN Justisdepartementet Postboks 8002 Dep 0030 Oslo Vår dato Vår referanse 27.10.2009 Tnr-2009-086 Deres dato Deres referanse 10.07.2009 200904409RBA- Vår saksbehandler Kjell Johnsen/Knut Viddal-Ervik FORSLAG

Detaljer

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Merete Ellefsen Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Formål- Virkeområde Akuttforskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

Varsling fra AMK til andre nødetater.

Varsling fra AMK til andre nødetater. RAPPORT Bergen 22. august 2014 ISBN: 978-82-8210-028-1 Varsling fra AMK til andre nødetater. 1 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Tittel: KOKOM RAPPORT Varsling fra

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten Justis- og beredskapsdepartementet Program for forbedring av nødmeldingstjenesten Jesper Rådberg Nødnettdagene 2016 Kort tilbakeblikk Pilot 112 Drammen KVU Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Nasjonalt nødmeldingsprosjekt

Detaljer

Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen i Tromsø Nils-Erik Haagenrud Brannsjef for Elverum brann og feiervesen

Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen i Tromsø Nils-Erik Haagenrud Brannsjef for Elverum brann og feiervesen Rapport fra reise i forbindelse studiebesøk for å se på hvordan henvendelser som involverer brannvesenet blir ivaretatt av nødsentralene i Sverige, Finland og Danmark. Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen

Detaljer

Årsrapport KoKom. 14. april 2015

Årsrapport KoKom. 14. april 2015 2014 Årsrapport KoKom 14. april 2015 FORSIDEILLUSTRASJON: ORDSKY AV KOKOMS HÅNDBOK, ABV 2 N asjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som hovedoppgave å optimalisere

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

Sektor helse og velferd

Sektor helse og velferd Sektor helse og velferd Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 1 Formål Forskriften skal bidra til

Detaljer

PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten

PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten AMK-Bodø Sven Bruun - Seniorrådgiver Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste PFN teknologiutredningen Anbefalingene fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt (NNP) skal

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Forberedelse implementering ecall i Norge

Forberedelse implementering ecall i Norge kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forberedelse implementering ecall i Norge

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Håkon Gammelsæter, Ambulanseforum 27. september 2016 Mye historie: Bakgrunn: Regjeringens konklusjon

Detaljer

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Status august 2016 Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin 22/08/2016 This project has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 29.09.2016 SAK NR 32-2016 Oppdrag: Revidert strategi presentasjon av tilnærming Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Avtalens virkeområde... 3 4. Lovgrunnlag... 3 5. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold

Detaljer

Strategi Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden

Strategi Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden Strategi 2017-2020 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2017-2020 Innhold Hovedmål 1: Effektive og stabile tjenester... 5 Hovedmål 2: Merverdi for våre

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0305.eltr OJ L 91/13, p. 1-4 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 305/2013 of 26 November 2012 supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to

Detaljer

Tetra in Hospital. Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital

Tetra in Hospital. Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital AMK Sør-Trøndelag Tetra in Hospital Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital av Torger Øvergård Prosjektleder nødnett - St Olavs Hospital HF Teknisk systemansvarlig Medisinsk nødmeldetjeneste St Olavs Hospital

Detaljer

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Inge.J.Solheim Seniorrådgiver savdelingen 7.nov 2012 Forankring av beredskapsarbeidet i ledelsen 1 Innhold: Helseberedskap: grunnlag og rollefordeling Forankring

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 41-2015 Opplæringskonsept i driftsfasen Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: VEN Vår ref.: 11/5628 Dato: 25.10.2011 Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning

Detaljer

Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester

Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester KoKom IKT-forum 2015 Stig Solberg Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Nkom En slags oversikt 2 Tale over webplattformen Basert på webprotokollen HTTP Mest

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand Deres ref Vår ref Dato 1203644-4 004 2013/3176-1 Bergen 25.03.13 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ønsker med

Detaljer

Årsrapport KoKom. Mai 2014

Årsrapport KoKom. Mai 2014 2013 Årsrapport KoKom Mai 2014 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Ved senteret drives nasjonale prosjekt

Detaljer

Elektronisk fakturering mellom bedrifter

Elektronisk fakturering mellom bedrifter Elektronisk fakturering mellom bedrifter Oversikt over den internasjonale utviklingen Arild Haraldsen Adm. Dir. NorStella Vice Chair UN/CEFACT BUREAU Arbeidet med standardisering av elektronisk fakturering

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

SAMLOK - PROSJEKTET. Samlokalisering av nødmeldesentralene. Per Henriksborg Drammen 27.09.10

SAMLOK - PROSJEKTET. Samlokalisering av nødmeldesentralene. Per Henriksborg Drammen 27.09.10 SAMLOK - PROSJEKTET Samlokalisering av nødmeldesentralene Per Henriksborg Drammen 27.09.10 PROGRAM Kl. 1200 1300 Orientering SAMLOK-prosjektet Kl. 1310 1330 Orientering om 112/politiets operasjonssentral

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tilrettelegge for meldingsutveksling mellom Skien kommune og Klosterhagen legekontor 18. juni 2008 Innhold. 1.0 Sammendrag s. 3 2.0 Gjennomføring s. 3 3.0 Målrealisering s. 3

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC 13.02.2013 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede

Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede Utfordringsbildet Befolkningsutviklingen/demografi Flere eldre, sentralisering Forventingsgapet Personellutfordringer Færre må

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet Helse- og omsorgstjenesten. Tor Ottersen HVA - HVORFOR - HVORDAN

Norm for informasjonssikkerhet Helse- og omsorgstjenesten. Tor Ottersen HVA - HVORFOR - HVORDAN Norm for informasjonssikkerhet Helse- og omsorgstjenesten Tor Ottersen HVA - HVORFOR - HVORDAN Hva er Normen Et omforent sett av adferdsregler og tiltak Besluttet og forvaltet av sektoren, forankret i

Detaljer

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 1 NØDNETT Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 2 Kva er nødnett? Nødnett er eit verktøy som skal sikre kommunikasjonsutfordringa i helsetenesta og kommunikasjonen

Detaljer

IKT i de prehospitale tjenester

IKT i de prehospitale tjenester Utvikling og muligheter ved bruk av IKT i de prehospitale tjenester Viseadm. direktør Steinar Marthinsen 10. januar 2011 Innhold Overordnet om dagens situasjonen Økt IKT-samhandling innen prehospitale

Detaljer

Seminaret ÅPNE DATA - 2.september 2009 Hva sier direktivene og hva gjør Statens vegvesen med det?

Seminaret ÅPNE DATA - 2.september 2009 Hva sier direktivene og hva gjør Statens vegvesen med det? Seminaret ÅPNE DATA - 2.september 2009 Hva sier direktivene og hva gjør Statens vegvesen med det? ITS-direktivet: Ivar Christiansen, Trafikkforvaltning INSPIRE-direktivet: Per Andersen, NVDB-Geodata ITS

Detaljer

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning Innhold Kort om TETRA Organisering av TETRA-prosjektet Status for det sentrale

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Tom Eirik Midthaug Arne Stokke Trond Brenden Prosjekt, innføring Opplæring Go-live Dekning Forbedringer, utfordringer Samhandling Erfaringer SAMPOL

Detaljer

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE11 (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom FINNMARKSSYKEHUSET

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Fylkesadministrasjonen

Fylkesadministrasjonen VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Fylkesadministrasjonen Regionalavdelingen Vår saksbehandler Anne Cathrine Sverdru /33 34 42 73 1 av 1 Vår dato Vår referanse 29.10.2009 2009/02982-5 Deres dato Deres referanse 10.07.2009

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer