Økonomiplan / Årsbudsjett 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan / Årsbudsjett 2016"

Transkript

1 Økonomiplan / Årsbudsjett 2016 Fylkestinget, 7. desember 2015 Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen

2 2. HALVÅR 1. HALVÅR Tidsplan og prosess Instans Dokument/behandling Dato Uke Fylkesrådet Tidsplan og prosess - Økonomiplan /Årsbudsjett /2 7 Fylkestinget FT-melding. Økonomiplan /Årsbudsjett prosess og tidsplan 2-3/3 10 Fylkesrådet og fylkesdirektørens ledermøte + Hedmark Trafikk og Statens vegvesen Fylkesdirektørens strategiske ledergruppe Ledersamling - resultatvurderinger/måloppnåelse /3 12 Strategisamling - Forberedelse av sak om strategier og økonomiske rammer til junitinget 10/4 16 Fylkestinget Behandling - Årsberetning, årsregnskap og sak om disponering av 2014-resultatet 21-23/4 17 KOMMUNEPROPOSISJONEN FOR /5 20 Fylkesrådet Vedtak - Sak om strategier og økonomiske rammer 26/5 22 Fylkestinget Vedtak - Sak om strategier og økonomiske rammer 15-16/6 25 Virksomheter og sentraladm (staber/enheter) Økonomiplan-/budsjettskriv - utsendelse. (Grunnlaget er gjeldende økonomiplan og sak om strategier og økonomiske rammer) 25/8 35 Div råd og utvalg Orienteringer om økonomiplanprosessen 31/8-11/9 36/37 Virksomheter og sentraladm (staber/enheter) Innleveringsfrist innspill 22/9 39 Fylkesrådet og fylkesdirektørens ledermøte + Hedmark Trafikk og Statens vegvesen Ledersamling - hovedsatsinger/-prioriteringer /9 40 STATSBUDSJETTET /10 41 Fylkestinget FT-melding. Status etter regjeringens forslag til statsbudsjett for /10 43 Fylkestinget (nytt) FT-melding. Status etter regjeringens forslag til statsbudsjett for /10 44 Fylkesrådet Drøfting - Fylkesrådets forslag til Økonomiplan /Årsbudsjett /11 47 Fellestillitvalgtutvalget - utvidet Orientering om fylkesrådets økonomiplan-/budsjettforslag 17/11 47 Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) Behandling av fylkesrådets foreløpige økonomiplan-/budsjettforslag 17/11 47 Fylkesrådet Vedtak - Fylkesrådets forslag til Økonomiplan /Årsbudsjett /11 48 Fylkestinget Vedtak - Økonomiplan /Årsbudsjett /12 51

3 Hovedutfordringer Tilpasning til lavere nivå på inntektene jf. nytt inntektssystem. Demografisk utvikling Fortsatt sikre god måloppnåelse innen alle oppgaver og ansvarsområder og fortsatt levere tjenester med god kvalitet. Utfordringene vil bli større mot slutten av planperioden.

4 Befolkningsfremskrivinger Hedmark Etter alder: Endring Endring (pr ) (pr ) (pr ) (pr ) Antall % Antall % Sum Hedmark ,1 % ,2 % ,8 % ,0 % ,6 % ,8 % ,6 % ,3 % ,4 % ,7 % ,9 % ,7 % Kilde: SSBs befolkningsframskriving publisert 17. juni 2014 i henhold til alternativ MMMM (middels nasjonal vekst) åringer: 2014 (pr ) 2015 (pr ) 2020 (pr ) Prognose 2030 (pr ) Prognose 2040 (pr ) Prognose Endring Endring Antall % Antall % Sum Hedmark ,8 % ,0 % Glåmdal ,0 % ,0 % Hedmarken ,1 % ,1 % Nord-Østerdal ,2 % ,9 % Sør-Østerdal ,7 % -98-7,4 % Kilde: SSBs befolkningsframskriving publisert 17. juni 2014 i henhold til alternativ MMMM (middels nasjonal vekst)

5 Grunnlag for arbeidet med økonomiplan/årsbudsjett Regional planstrategi Statsbudsjettet for 2016 Økonomiplan /Årsbudsjett 2015 Andre planer og styringsdokumenter Sak om strategier og økonomiske rammer (FT-sak 43/15) Fylkeskommunens mål

6 Økonomiplan/årsbudsjett Økonomiplan og årsbudsjett utarbeides i ett felles dokument Økonomiplan ( ) - økonomiske planleggingsrammer og føringer for hvordan rammen skal benyttes for planperioden rulleres årlig - rammene for kan endres ved neste års rullering av planen dersom forutsetningene endrer seg, eller man ønsker å gjøre andre prioriteringer Årsbudsjett for bevilgningsdokument for det enkelte år fylkestinget vedtar konkrete rammer pr hovedtjeneste, dvs. rammer til utdanning, tannhelse, samfunn/plan/miljø, kultur, næring, samferdsel, sentraladministrasjonen, renter/avdrag mv.

7 Fylkesrådets forslag til årsbudsjett 2016 Et budsjett som: gjør det mulig å yte samme nivå på tjenestene som tidligere år. -Usikkerhet i slutten av perioden. gjør det mulig å fortsatt oppnå gode resultater innen alle områder gjør det mulig å holde fast på planlagte investeringer i skole og fylkesveg

8 Økonomiplan Økonomiplanen inneholder en plan for hvordan fylkeskommunen skal tilpasse seg endringene inntektssystemet frem mot 2019 Igangsatte prosjekter innen skole, kultur og administrasjon kan bidra til å gjøre nødvendige endringer på lang sikt (struktur, tjenestetilbud, organisering mv.) Alle områder får rammekutt i perioden

9 Viktigste strategier og tiltak Kompetanse og næringsutvikling Økt gjennomføring i videregående opplæring Kompetanseheving Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Bioøkonomi Skog og tre-strategi Økt satsning på FOU og opplevelsesnæringene Bygging av partnerskap mellom næringsliv og utdanning Infrastruktur Økt bredbåndsutbygging i fylket Samordnet satsing på areal og transporttiltak i bynære kommunikasjonsknutepunkt Klima, energi og naturressurser Enøk tiltak Utviklingsprosjekt innen motorteknologi og drivstoff Hedmark Trafikk Attraktivitet Mangfoldig og kvalitativt godt kunst og kulturtilbud Arbeide for flere statlige arbeidsplasser i Hedmark Omdømmebygging synliggjøring og profilering av Hedmark

10 Statsbudsjettet 2016 Realvekst frie inntekter Hedmark fylkeskommune I forslag til statsbudsjett 2016 er det anslått et nivå på frie inntekter for Hedmark fylkeskommune på 2.476,3 mill. kroner i I forhold til rammeforutsetningene for 2016 i Økonomiplan /Årsbudsjett 2015 innebærer dette en realvekst på 18 mill. kroner. Hedmark fylkeskommune har ligget under landsgjennomsnittet for befolkningsvekst. Dette vil også slå ut negativt når deler av rammetilskuddet (inntektsutjevningen) blir justert for nye befolkningstall per 1. januar De siste årene har det vært forutsatt og planlagt med en reduksjon i rammetilskuddet på 3 mill. kroner knyttet til dette. Etter at man korrigerer for regjeringens føringer for realveksten og endringer knyttet til befolkning, vil Hedmark fylkeskommune totalt sett komme omtrent i balanse for 2016, jfr. rammeforutsetningene for 2016 i vedtatt Økonomiplan /Årsbudsjett 2015.

11 Statsbudsjettet 2016 Realvekst frie inntekter Hedmark fylkeskommune Tall i mill. kr 2016 Rammeforutsetninger for 2016 i Økonomiplan frie inntekter for ,0 Korrigeringer etter vedtatt statsbudsjett 2015 og RNB-2015, FT-sak 19/15 og 54/15 1,6 Korrigert nivå frie inntekter i 2016 (2015-kroner) 2 393,6 Oppjustering til 2016-kroner - deflator 64,6 Sum ramme 2016 i Økonomiplan oppjusert til 2016-kroner 2 458,2 Statsbudsjettet nivå frie inntekter 2 476,3 Realvekst ift rammeforutsetninger for 2016 i Økonomiplan ,0 Korrigering/uttrekk for befolkningsutvikling ,0 Realvekst ift vedtatt Økonomiplan korrigert for befolkn.utv. 15,0 Oppgavekorrigeringer: Opprustning/fornying av fylkesvegnettet -6,4 Økt lærlingtilskudd i RNB-2015, helårseffekt -1,0 Økt lærlingtilskudd i statsbudsjettet ,0 Korrigeringer for elever i statlige og private skoler (1,6 mill. kr) 1) - Økt mva-sats/transport -3,8 Veibruksavg. på gass, økte transportkostn. persontransport -3,0 Oppgavekorrigeringer -16,2 Realnedgang korrigert for befolkningsutvikling og oppgaveendringer -1,2 1) Budsjettrammene for videregående skoler er ikke direkte knyttet til befolkningseffekter på inntektssystemet, men fastsettes i budsjettfordelingsmodellen ut fra faktiske endringer i elev-/plasstall.

12 Ny modell for inntektssystemet fra 2015 Store omfordelinger mellom fylkeskommunene Mindre omregning i Statsbudsjettet 2016: 139,8 mill. kroner lavere i 2019 enn i 2014 Beregning i 2015: 133,8 mill. kroner Tapskompensasjon til de fylkene som opplever størst negativ effekt Hedmark får 22,8 mill. kroner årlig Innebærer rammekutt for alle områder

13 Rammereduksjoner somfølgeavnytt inntektssystem Sumrammereduksjoner/nyttinntektssystem Hovedtjeneste9 Overftil investeringer -16,3 Hovedtjeneste1 Sentraladm/fellesutgifter -2,8-3,4-4,5-8,7-10,4 Hovedtjeneste2 utdanning -1,0-13,5-26,0-31,0 Hovedtjeneste3 Tannhelse -0,2-0,2-4,3-5,2 Hovedtjeneste5 Kultur -1,1-3,9-4,0-4,8 Hovedtjeneste6 Næringsutvikl(Internasjsamarb) 0,0-0,5-0,5-0,6 Hovedtjeneste7 Samferdsel/tilskHedmTrafikk -3,3-5,4-7,6-9,1 Hovedtjeneste7 Fylkesvegvedlh -0,3-3,6-8,8-10,5 Sum -2,8-9,3-31,6-59,9-87,9 Tapskompensasjon -22,6-22,8-22,8-22,8-22,8 Annen"saldering"(realvekst,andrereduksjonermv) -1,4-23,8-29,5-29,2-29,1 Korrigertsystemvirkning/nyttinntektssystem -26,8-55,9-83,9-111,9-139,8

14 Fordeling av rammekutt 2019 Driftsbudsjett 2015 Rammekutt 2019 Prosent HT1 Sentraladministrasjon 309,5 mill. kr 10,4 mill. kr 3,4 % HT2 Utdanning 1271,8 mill. kr 31 mill. kr * 2,4 % HT3 Tannhelse 134,4 mill. kr 5,2 mill. kr 3,9 % HT4 Samfunn, plan og miljø 25,6 mill. kr 0 0 HT5 Kultur 116,9 mill. kr 4,8 mill. kr 4,1 % HT6 Næring og internasjonalt 135,1 mill. kr 0,6 mill. kr 0,4 % HT7 Samferdsel 695,2 mill. kr 19,6 mill. kr 2,8 % I 2019 reduseres også overføring til investeringer med 16,3 mill. kroner *Prosjektet Skole og tilbudsstruktur opererer med en beregnet redusert ramme på 95 mill. kr. Dette beløpet inneholder en rekke momenter inkl. lavere inntekter som har en motpost med lavere utgifter (jf. elevtall)

15 Driftsbudsjettet hovedtall Driftsbudsjettet for 2016 er på 3,1 mrd. kroner Noen hovedtall: Brutto driftsutgifter: Renter og avdrag: Egenfinansiering av investeringer: Bruk av utbytte/ Hedmark fylkeskraft: 2,7 mrd. kroner 143,7 mill. kroner 156,1 mill. kroner 44,9 mill. kroner

16 Budsjett 2016 Fordeling av brutto driftsutgifter Fordelt på hovedtjenester og renter og avdrag. Totalt 2,8 mrd. kroner (2,7 mrd. kroner ekskl renter/avdrag).

17 KOSTRA-nøkkeltall Fordeling netto driftsutgifter 2014 Hedmark Oppland Landet Adm. og styring 6,3 % 6,0 % 5,7 % Videregående oppl. 55,2 % 52,3 % 53,0 % Tannhelse 4,4 % 4,0 % 4,2 % Plan, kulturminner mv. 1,4 % 0,8 % 1,3 % Kultur 3,4 % 2,4 % 3,0 % Samferdsel 28,2 % 31,4 % 32,6 % Næring 2,7 % 4,5 % 0,9 % Hedmark har høyere andel administrasjon enn gjennomsnittet. Hvorfor? Foretar en «rydding» ift. Kostra-veileder.

18 Investeringer Fylkesrådets forslag til investeringsprogram for har en totalramme på 1,7 mrd. kroner, hvorav: Skoleinvesteringer: Fylkesveginvesteringer: Fellestiltak: 732,7 mill. kroner 958,6 mill. kroner 14,0 mill. kroner Det er ca 49 mill. kroner lavere enn i forrige økonomiplan. Dette skyldes at det ikke igangsettes nye investeringsprosjekter ved de videregående skolene inntil gjennomgangen av skole- og tilbudsstrukturen er ferdig. Investeringer i fylkesveger følger Handlingsprogrammet for fylkesveger ( ).

19 Investeringer Utbygging av Ringsaker videregående skole - Oppstart av byggeprosjektet ved Elverum videregående skole, forutsatt byggestart i Fullføring av rehabilitering av internatet ved Jønsberg videregående skole - Ombyggingsprosjekt ved Stange videregående skole, fullføring i Nytt ventilasjonsanlegg og diverse oppgraderinger ved Trysil videregående skole, fullføring i Fylkesveginvesteringer med 247,2 mill. kroner i 2016, 235,8 mill. kroner i 2017 og deretter 237,8 mill. kr årlig - Varslingsanlegg fullføre installasjon i videregående skoler - Universell utforming 3,0 mill. kroner årlig - Energiøkonomisering 1,5 mill. kroner årlig

20 Prosjekter (Tall i mill. kroner) Investeringer Prosjektets total- Bevilget før Oppr Budsjett Rev Budsjett Økonomiplan kostnad Fellestiltak Prosjekteringsmidler 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Fylkeshuset, diverse oppgraderinger 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Energiøkonomisering 9,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Totalt Fellestiltak 15,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 14,0 Utdanning Elverum - rehabilitering/tilbygg 405,9 5,0 5,0 81,5 122,7 142,7 54,0 400,9 Ringsaker - utbygging 388,4 15,0 56,6 90,0 153,3 125,1 5,0 283,4 Storhamar - Nybygg 135,2 96,0 39,2 39,2 Jønsberg - internat inkl tak 24,3 5,0 11,1 11,1 4,2 4,0 8,2 Storsteigen - internat 3,1 Trysil - komplettering av B-fløy 18,6 6,0 5,5 5,5 7,1 7,1 Stange 18,1 14,0 4,1 4,1 Universell utforming 58,4 11,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Brannforebyggende tiltak, fellestiltak 35,0 28,0 5,0 5,0 2,0 2,0 Varslingsanlegg videreg skoler 15,0 5,0 5,0 5,0 15,0 Totalt Utdanning 1 098,9 178,1 125,4 158,8 260,2 259,8 155,7 57,0 732,7 Fylkesveger Store prosjekt 5,0 49,3 80,4 80,4 215,1 Utbedringer 141,3 141,3 104,0 34,5 38,4 38,4 215,3 Gang- og sykkelveger 47,5 47,5 79,3 59,8 50,0 50,0 239,1 Trafikksikkerhetstiltak 32,2 32,2 37,4 40,4 32,0 32,0 141,8 Miljø- og service 7,7 6,7 3,5 18,0 9,0 9,0 39,5 Kollektivtrafikk 3,4 3,4 5,0 11,0 8,0 8,0 32,0 Planlegging 10,3 10,3 13,0 22,8 20,0 20,0 75,8 Totalt Fylkesveger 242,4 241,4 247,2 235,8 237,8 237,8 958,6 Sum 371,3 403,7 510,9 499,1 397,0 298, ,3

21 Finansiering investeringer Investeringene foreslås dekket ved: Låneopptak: Bruk av fond: Momskompensasjon: Driftsmidler: 711,9 mill. kroner 68,3 mill. kroner 367,0 mill. kroner 558,1 mill. kroner Prosjekter (Tall i mill. kroner) Prosjektets total- Bevilget før Oppr Budsjett Rev Budsjett kostnad Finansiering Bruk av lån -161,4-188,2-197,8-227,5-174,6-112,0-711,9 Bruk av ubrukte lånemidler -1,0 Økonomiplan Bruk av ubundne investeringsfond -39,1-39,1 Bruk av disposisjonsfond -9,2-20,0-29,2 Ref. momskomp Investeringer -63,4-70,1-108,7-106,3-85,9-66,1-367,0 Overført fra driftsregnskapet -146,5-144,5-156,1-145,3-136,5-120,2-558,1 Totalt Finansiering -371,3-403,7-510,9-499,1-397,0-298, ,3

22 Fylkeskommunensgjeldsnivå

23 PRIORITERINGER DRIFT GJENNOMGANG PR HOVEDTJENESTE

24 Økonomiplan /Årsbudsjett 2016 Hovedtjeneste 1 Sentraladm./fellestiltak God forvaltning og utvikling av Hedmark fylkeskommunes samlede ressurser Budsjett brutto driftsramme på 382,0 mill. kroner. De største endringene fra 2015 til 2016 er knyttet til: Effektivisering/rammereduksjon - nytt inntektssystem: - 0,5 mill. kr Omstillingsmidler ifm reduserte rammer: + 0,3 mill. kr Rammereduksjon pga. økte pensjonsutg (forrige økpl): - 0,7 mill. kr Nytt godtgjøringsreglement + 0,7 mill. kr Flerkulturelle råd, styrking: + 0,25 mill. kr Sentralisering arkivtjenesten, styrking i 2 år: + 1,2 mill. kr Reduserte leieinntekter fylkeshus II i 2016: + 3,6 mill. kr Nytt forvaltningssystem eiendom/lydia 2016: + 0,7 mill. kr Samle lønnsbudsjettet i sentraladm til hovedtj. 1: +16,5 mill. kr Lavere bredbåndsutgifter: - 0,3 mill. kr

25 Økonomiplan /Årsbudsjett 2016 Hovedtjeneste 2 Utdanning God kvalitet og høy gjennomføring i videregående opplæring Budsjett brutto driftsramme på 1.290,3 mill. kroner. De største endringene fra 2015 til 2016 er knyttet til: Effektivisering/rammereduksjon - nytt inntektssystem: - 1,0 mill. kr Rammereduksjon pga. økte pensjonsutg (forrige økpl): - 3,8 mill. kr Nytt skoleadministrativt system - Visma flyt skole: + 3,3 mill. kr Økt lærlingtilskudd + 3,0 mill. kr Helsesøstertilbud (3-årig prosjekt, i sum 3,0 mill.kr) + 1,0 mill. kr «Skolegrøt» gratis frokosttilbud (skoleåret 2015/2016): + 1,5 mill. kr Lavere bredbåndsutgifter: - 1,7 mill. kr Rådgivernettverk: + 1,0 mill. kr Fagskoletilbud Storsteigen vgs ,8 mill. kr Samle lønnsbudsjettet i sentraladm til hovedtj. 1: - 8,4 mill. kr

26 Økonomiplan /Årsbudsjett 2016 Hovedtjeneste 3 Tannhelse Tannhelsetjeneste med høy kvalitet og godt forebyggende arbeid Budsjett brutto driftsramme på 135,9 mill. kroner. De største endringene fra 2015 til 2016 er knyttet til: Effektivisering/rammereduksjon - nytt inntektssystem: - 0,1 mill. kr Rammereduksjon pga. økte pensjonsutg (forrige økpl): - 0,4 mill. kr Avvikling av tannlegevakt (forrige øk.pl): - 0,7 mill. kr Generalplan utstyrsutskiftinger, endringer i behov: - 1,6 mill. kr Lavere bredbåndsutgifter: - 0,5 mill. kr

27 Økonomiplan /Årsbudsjett 2016 Hovedtjeneste 4 Plan og miljø God folkehelse God veiledning til kommunene i plan- og utviklingsarbeid og helhetlig miljø- og arealforvaltning Reduserte klimautslipp og bærekraftig bruk av fylkets naturressurser Budsjett brutto driftsramme på 26,7 mill. kroner. De største endringene fra 2015 til 2016 er knyttet til: Innlandsbykonferanse - hvert 2.år (forrige økpl): + 0,1 mill. kr Reduksjon regionale planoppgaver (forrige økpl): - 0,1 mill. kr Sør-samisk språksenter/avtale, flytte til hovedtj 5: -0,25 mill. kr Samle lønnsbudsjettet i sentraladm til hovedtj. 1: - 2,0 mill. kr

28 Økonomiplan /Årsbudsjett 2016 Hovedtjeneste 5 Kultur Et aktivt og mangfoldig kunst- og kulturliv med høy kvalitet God folkehelse Budsjett brutto driftsramme på 114,7 mill. kroner. De største endringene fra 2015 til 2016 er knyttet til: Effektivisering/rammereduksjon - nytt inntektssystem: - 1,1 mill. kr Sør-samisk språksenter/avtale, flytte fra hovedtj 4: +0,25 mill. kr Ungdommens kulturmønstring, styrking i 2016: + 0,5 mill. kr Pilgrimsleden: + 0,3 mill. kr Plan for fysisk aktivitet, styrking: + 0,3 mill. kr Samle lønnsbudsjettet i sentraladm til hovedtj. 1: - 3,4 mill. kr

29 Økonomiplan /Årsbudsjett 2016 Hovedtjeneste 6 Næringsutvikling og intern.samarbeid Tilrettelegge for arbeidsplassutvikling og innovasjon Et mer internasjonalt rettet næringsliv Budsjett brutto driftsramme på 112,7 mill. kroner. De største endringene fra 2015 til 2016 er knyttet til: «Skogambassadør» ut 1. halvår 2017 (dekn frie midl): + 0,5 mill. kr Forsvarskoordinator, uttrekk (dobbelt): -0,35 mill. kr Samle lønnsbudsjettet i sentraladm til hovedtj. 1: - 2,7 mill. kr

30 Økonomiplan /Årsbudsjett 2016 Hovedtjeneste 7 Samferdsel God fremkommelighet, effektivt kollektivtilbud og høy trafikksikkerhet Budsjett brutto driftsramme på 706,1 mill. kroner. De største endringene fra 2015 til 2016 er knyttet til: Rammereduksjon/nytt inntektssystem tilskudd HET: - 3,3 mill. kr Rammereduksjon/nytt inntektssystem fylkesveger: - 0,3 mill. kr Styrking fylkesvegvedlikehold, statsbudsjettet 2016: + 6,4 mill. kr Grensetrafikken, avsluttet: - 1,2 mill. kr Utviklingsprosjekt miljø/transport - HET: + 1,5 mill. kr Ladeinfrastruktur el-biler, flyttet fra fylkesveginv.: + 1,0 mill. kr Økt mva-sats/transport, økt tilskudd til HET: + 3,8 mill. kr Veibruksavg på gass (statsbudsj) økt tilskudd HET: + 3,0 mill. kr Samlet tilskudd Hedmark Trafikk FKF : Sum drift/vedlikehold av fylkesveger : Sum prosjekter/samferdsel: Sum Hedmark trafikksikkerhetsutvalg: Div (løyver mm) 337,6 mill. kr 361,8 mill. kr 2,7 mill. kr 3,8 mill. kr 0,2 mill. kr

31 Avslutningsvis Fylkesrådets budsjettforslag gir et godt grunnlag for god tjenesteproduksjon for Den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen er i dag under god kontroll. Fylkeskommunen har derfor et godt utgangspunkt ved inngangen til et nytt budsjettår og ny økonomiplanperiode. Utfordringene vil bli større mot slutten av planperioden.

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 15/6700-17 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/8515-18 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/5909-17 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2018-2021/Årsbudsjett 2018 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018/ Årsbudsjett 2015 Orientering om fylkesrådets forslag ved fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 2. desember 2014 Orientering om Fylkesrådets forslag Endringer som følge av budsjettforliket

Detaljer

Fylkesrådets forslag Økonomiplan / Årsbudsjett desember 2016

Fylkesrådets forslag Økonomiplan / Årsbudsjett desember 2016 Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2017 2020/ Årsbudsjett 2017 5. desember 2016 Ti d sp l a n og p rose ss Hvem Hva Dato Fylkesrådet Tidsplan/prosess - Økonomiplan 2017-2020/Årsbudsjett 2017 15/2 Fylkestinget

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 13/13626-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. 190 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. 190 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/742-11 Ark.nr. 190 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016/ Årsbudsjett 2013 Fylkesrådets forslag Pressekonferanse 20. november 2012 Utgangspunktet for fylkesrådets arbeid: Fylkesrådets tiltredelseserklæring: 220.000 Regional planstrategi

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2010 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett 2016

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett 2016 Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett 2016 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 Hedmark fylkeskommune *** 23.11.2015 *** FORORD... 1 1. INNLEDNING...

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/5453-6 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2011 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Etter 60 i Kommuneloven skal låneopptaket for 2009 godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet.

Etter 60 i Kommuneloven skal låneopptaket for 2009 godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet. Saknr. 7703/08 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Trond Rebne ÅRSBUDSJETT 2009 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Fylkesrådets forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Hedmark fylkeskommune Pressemøte, mandag 19. november 2013, kl. 11.

Fylkesrådets forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Hedmark fylkeskommune Pressemøte, mandag 19. november 2013, kl. 11. Fylkesrådets forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 for Hedmark fylkeskommune Pressemøte, mandag 19. november 2013, kl. 11.00 BAKGRUNN Høy aktivitet i Hedmark Store investeringer på mange

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget Protokoll Saker til fylkestinget Dato: 17.11.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Saknr. 275/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 275/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 275/09 Ark.nr. 124. Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN 2010-2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Driftsbudsjettet

Detaljer

Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer

Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Saknr. 15/5569-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Innstilling til

Detaljer

Saksprotokoll ØKONOMIPLAN UTDANNING

Saksprotokoll ØKONOMIPLAN UTDANNING Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 28.-29.09.2009 Sak: 55/09 Resultat: Vedtatt m/endringer Arkivsak: 09/275 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Behandling: Representanten Gunn Randi

Detaljer

Budsjettjustering Revidert nasjonalbudsjett 2017 og andre endringer

Budsjettjustering Revidert nasjonalbudsjett 2017 og andre endringer Saknr. 17/5533-2 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Trond Rebne Budsjettjustering 2017 - Revidert nasjonalbudsjett 2017 og andre endringer Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan Årsbudsjett 2015

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan Årsbudsjett 2015 Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 Hedmark fylkeskommune FORORD... 1 1. INNLEDNING... 2 2. HOVEDPUNKTER

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 21.03.2017 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE

ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE Saknr. 11/6003-9 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2012 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Folkevalgtopplæring 7. desember 2015

Folkevalgtopplæring 7. desember 2015 Folkevalgtopplæring 7. desember 2015 Mål og resultatstyring Årsbudsjett og økonomiplan Inntektssystemet Økonomiske styringsparametere Økonomisjef Gro H. Reinsborg Styringsdokumenter Mål og resultatstyring

Detaljer

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Saknr. 15/505-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål

Detaljer

ØKONOMIPLAN / ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE

ØKONOMIPLAN / ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE Saknr. 12/965-20 Ark.nr. 190 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN 2013-2016 / ÅRSBUDSJETT 2013 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune

Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune Totale inntekter og utgifter Regnskap Budsjett Økonomiplan i mill kroner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brutto dr. utgifter inkl. renter og avdra 2 715,5 2 555,3

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

Endring i reglement for håndtering av virksomhetenes økonomiske resultater

Endring i reglement for håndtering av virksomhetenes økonomiske resultater Saknr. 15/9427-1 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen og Trond Rebne Endring i reglement for håndtering av virksomhetenes økonomiske resultater Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 Hedmark fylkeskommune FORORD... 1 1. INNLEDNING... 2 2. HOVEDPUNKTER

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan Årsbudsjett 2017

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan Årsbudsjett 2017 Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2017-2020 Årsbudsjett 2017 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2017-2020/Årsbudsjett 2017 Hedmark fylkeskommune *** 21.11.2016 *** FORORD... 1 1. INNLEDNING...

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Økonomistyring i Nordland fylkeskommune. Fylkestinget, 10. oktober 2011

Økonomistyring i Nordland fylkeskommune. Fylkestinget, 10. oktober 2011 Økonomistyring i Nordland fylkeskommune Fylkestinget, 10. oktober 2011 1 Organisasjonskart økonomiavdelingen Fylkesrådsleder Odd Eriksen Økonomiavdelingen Fylkesøkonomisjef Heidi Theodorsen Budsjett Budsjettleder

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2017-2020 22.11.2016 2017-2020 1 prosessen Bygger på økonomiplan 2016-2019 FT Juni gjennomgang av satsninger FT Oktober - muligheter for innsparing November fylkesrådmannen presenterer sitt budsjettforslag

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Saknr. 16/369-32 Saksbehandler: Tove Krattebøl Lisa Moan Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1)

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue 716 877 994 705 710 000 763 052 000 763 052 000 763 052

Detaljer

Saknr. 3251/08 Løpenr.17466/08 Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 3251/08 Løpenr.17466/08 Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 3251/08 Løpenr.17466/08 Ark.nr. 124. Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN 2009-2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune

Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune Økonomiplan 2017-2020 Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

Budsjettjustering Endringer i frie inntekter og disponering av fylkeskommunens overskudd for 2015

Budsjettjustering Endringer i frie inntekter og disponering av fylkeskommunens overskudd for 2015 Saknr. 16/2038-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Budsjettjustering 2016 - Endringer i frie inntekter og disponering av fylkeskommunens overskudd for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Tema for presentasjonen Kort info om kommunen / nøkkeltall Kommunens

Detaljer

Siv Tørudbakken fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken fylkesrådsleder Saknr. 4705/08 Ark.nr. M70. Saksbehandler: Morten Kristiansen BYGNINGSTEKNISKE AVVIK OG VEDLIKEHOLDSETTERSLEP PLAN FOR BRANNTEKNISKE TILTAK 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen Orientering Kommuneøkonomiproposisjonen 2017 Mo i Rana, 06. juni 2016 Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark Høringsforslag

Regional planstrategi for Hedmark Høringsforslag Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Høringsforslag Regional planstrategi (PBL 7-1) Regional planstrategi er en strategi for planlegging på fylkesnivå. Formålet med de regionale planstrategiene

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/1486-9749/2016 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Saksframlegg Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 - Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.02.2017 Tid: 12:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD 1 1. INNLEDNING...

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Saknr. 15/5251-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 - status og gjennomføring av tiltak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Skole- og tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Hedmark

Skole- og tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Hedmark Skole- og tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Hedmark Ungdommens fylkesting 29.09.16 v/ fylkesråd Aasa Gjestvang Tilpasning til nytt inntektssystem Hedmark fylkeskommunes frie inntekter vil bli

Detaljer

FORMANNSKAP BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANSTATUS

FORMANNSKAP BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANSTATUS BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANSTATUS 2017-20 Forutsetninger KÅB 2017: Skatt og rammetilskudd er basert på prognosemodell fra KS, etter kommuneproposisjonen 2016 er fremlagt. *Deflator 2,5 % for 2017 Frie inntekter

Detaljer

Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter kommuneproposisjonen, fordeling av lønnsreserve mv.

Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter kommuneproposisjonen, fordeling av lønnsreserve mv. Saknr. 14/8472-1 Saksbehandler: Trond Rebne Budsjettjusteringer 2014 - Endringer i frie inntekter etter kommuneproposisjonen, fordeling av lønnsreserve mv. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

1. I henhold til Plan- og bygningslovens 7-2 vedtar Fylkestinget regional planstrategi for Hedmark og oversender den til Kongen for godkjenning.

1. I henhold til Plan- og bygningslovens 7-2 vedtar Fylkestinget regional planstrategi for Hedmark og oversender den til Kongen for godkjenning. Saknr. 12/1296-41 Ark.nr. 120 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Regional planstrategi for Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Regional planstrategi

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksutskrift Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/01620-1 Saksbehandler Emil Schmidt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.06.2017 38/17 Formannskapets behandling

Detaljer

Økonomiplan 2017-2020/Årsbudsjett 2017 - Strategier og økonomiske rammer

Økonomiplan 2017-2020/Årsbudsjett 2017 - Strategier og økonomiske rammer Saknr. 16/1915-2 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2017-2020/Årsbudsjett 2017 - Strategier og økonomiske rammer Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer