%ORMflSlOI1SORGflUf OR %luit.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "%ORMflSlOI1SORGflUf OR %luit."

Transkript

1 %ORMflSlOI1SORGflUf OR %luit. \? GI SffmRT VfD ~UlVfnslTtTfT I QEODtlM, $8. no! 1977, -c, B - Oppha1.t ettet..... hihntheneh Oddmund Jenben 1dE... Sigmund Hov Moen Sjedn honbthuhtmn... Jan E. Engebhetnen Phototype utvih1et av... Tehninh Ghuppe, RUN17 Pfioduaefiea og mahhedn dohea av Hadetandnptoduhte~ A/S

2 - Samarbeidet har g3tt bra? Etter 3 ha vert gjennom et grunnkurs i ALGOL blir man pa slutten konfrontert med en sprakkonstruksjon som gar under det paradoksale navnet JENSENS DEVICE. Paradok- Salt, fordi hva i all verden har et dagligdags, norskklingende navn som Jensen gjmre i den ALGOLske spr0kflora. Og ordet "device' forbindes helst med mer handgripelige ting enn sprakkonstruksjoner. Det var nok reminisenser fra et ALGOL-kurs i tidligere tider som summet i bakhodet ti1 Jan Engebretsen og Sigmund Hov Moen da de ga navn ti1 tidtagerdatamaskinen med samme navn. - Stemmer det? - Ikke helt, ingen av oss har gatt grunnkurset, sa vi har nok hert det fra andre. Halaas pa instituttet mente forbvrig at ALGOL-Jensen sikkert hadde "copyright" pa navnet og betvilte mulighetene ti1 A bruke det. - Absolutt. Men det er pussig, I tenker tilbake pa de tilfeller der prosjektet sto ved en skillevei, vil alle i etterpaklokskapens lys ha kren for at de brakte prosjektet i riktig retning. Oppfatninger om at "det punktet ble passert takket vere meg" har nok noe 3 gjere med at lagarbeid forblinder, alle har fmlelsen av at de driver prosjektet fremover. V i tror at dette viser at samarbeidet har virket godt. - Og na ler ikke Haltdalingene lenger, Sigmund? - Ikke vet jeg. Jensen har i alle fall vist at den virker etter oppskriften. Den store debuten var VM i alpint pa. Voss siste vinter. Jensen greide seg fint og imponerte NRK. Ellers har Jensen deltatt A i NM pa ski, sykkel og en del mindre arrangementer - SINTFFs barneskirenn b1.a. Det har ikke vart noen kjedelige episoder, og kulden plager ikke Jensen. Den har en viss egenoppvarming og hvis det er under 15 kuldegrader arrangeres ikke skirenn. Ellers var navnet ogsa inspirert av rikstrener Oddmund Jensen, og siden "devicen" sto med en Cot i bade ski- og datamaskinleiren, og det var en Jensen i begge leire, falt det naturlig med en slik oppkalling. Formvrig foreslo PA1 (davkrende prosjektsjef) for over et Ar siden A gi Jensen et skikkelig navn. Ingen kom imidlertid opp med et bedre forslag sa det var det. - Hvordan begynte det hele, Sigmbnd? - Det skulle vere skirenn i hjembygda mi, Haltdalen, og jeg hadde lovet a lage tidtagingsur a la "Ormestad-uret" som benyttes av NRK. Jeg jobbet hele lerdagsnatten for rennet for A fa uret ferdig. Ormestad-uret opererer med 60 sek. startintervall, og det viste seg at Haltdalingene skulle starte med 15 sek. mellomrom! Mine sambygdinger gjorde litt narr av meg pa grunn av denne episoden og jeg bestemte meg for 3 reise kjerringa! - Har dere gjort alt alene? - Jan: Nei for all del. En troika bestaende av oss to og Gunnar Kleiven laget grovutkastet. I det senere arbeidet med prototypen ble flere fra Teknisk Gruppe ved RUNIT trukket inn. Avkledd Jensen - Hvor mange Jensen finnes det na? - Jan: Den opprinnelige prototypen ligger na som et "datamaskin-lik" i skapet hos Teknisk gruppe. Den ble slaktet foran VM pavoss for a gi opphav ti1 3 nye, forbedrede prototyper. Foruten disse 3 prototyper er den ferste serien pa 20 n& snart ferdig hos Hadelandprodukter, som skal st6 for produksjonen. Jensen ble forevrig presentert?a elektronikkutstillingen pa Sjmlyst derne uke (uke 43). forts. s. 4

3 Redaktar : Arne Asphjell RUN IT 7034 Trondheim-NTH Tlf Redaksjonsassistent : Anne B. Sivertsen Utkommer Tlf : Uregelmessig forel6pig. Abonnement: Gratis ved henvendelse ti1 Bidrag RUNITgs ekspedisjoner eller redaksjonen. : Mottas med takk! ettertrykk TILLATT NAR KI LDE ER ANGITT, I? nide Jennen... 2 Dataetikk... 3 Jennen dontn Fotedhag pd datanettkondehann e. 4 Tekbthedigehing... 5 Ghenn eb nitt... 6 Bedhe gaudin k utntytntilbud... 9 GammeL COBOL-kompiLatoh djehneb. 9 a GPGS pb Tehthonix... 9 SUSPEND og RESUME Bhuh av phivate magnetbdnd... I 1 APL - A pehdect Language? Phoghamvahe dha Mahyland Rappoht 6ka svekige Ghuppe dha indohmanjonbnyntemeh. 15 Pa besoh hon hegulehingnteknikk. 16 "Computeh ehhoh"... Ib Styhelehka~je NSD pb Lade Tehminalbehvice RUNTT med nmdmashintilbud Statibtihk Hvoh ex RUNIT? RUNTT'n veiledningbtjenebte Ihhe RUN.NYTT, men Etikk betyr morallzre, og det som legges i begrepet dataetikk vil vzre moralske retningslinjer for behandling av data og bruk av datamaskiner. Vi skal gi noen eksempler som illustrerer det vi legger i begrepet dataetikk: - Generelle etiske prinsipper vil 0gsa gjelde databehandling, f.eks. respekt for privatlivets fred. - En datamaskinbruker b0r avholde seg fra gj0re ting som griper inn i eller forstyrrer andres bruk av datamaskinen. Eksempler pa dette: - bevisste fors0k pa 5 fremkalle feilsituas joner - ukritisk bruk av primzrlager og f ilplass - unodvendig bruk av maskinressurser ti1 f.eks. spill eller utskrift av Andy Capp-tegninger - utfore oppgaver i interaktiv modus som helst burde vzrt kj0rt satsvist, f.eks. kornpileringer og kollekteringer - Pa UNIVAC benyttes klassifikasjonene "publicw og "private" pd filer. Selv om en fil benytter klassifikasjonen wpublicw, er det bare unntaksvis at dette betyr at den er tilgjengelig for alle. Kikking i andres filer kan sammenlignes med kikking i private notater. Bruk av andres programmer uten forst 2 ha innhentet tillatelse er nzrmest for tyveri 5 regne. Programmer ma ikke overf0res ti1 andre datamilj0er uten tillatelse. - I vart milj0 er det kjflrenummeret som setter begrensninger pa ressursbruken og bestemmer faktureringssatser. Urettmessig bruk av andre kj0renummer for oppnh mindre ressursbegrensninger eller lavere pris m2 betegnes som tyveri. Ved hjelp av spesielle fakturerings- og analyseprogram holder med bruken av anleggene og kan s15 ned pa eventuelle brudd pd de etiske retningslinjer som er skissert ovenfor. Dette har bare i liten utstrekning v ~ r nfldvendig t hittil, men ved alvorlige tilfelle og ved gjentatt misbruk kan blokkering av kjflrenummer eller andre tiltak vzre aktuelt. Mekanismer i systemet forebygger misbruk, og hvis nodvendig kan ytterligere tiltak settes iverk for utpveise av strengere kontroll. Dette er lite 0nskelig fordi det vil redusere anleggenes totale kapasitet. Det henstilles derfor ti1 brukere av UNITS dataanlegg at de er seg sitt ansvar bevisst og etterlever de dataetiske normer som her er skissert.

4 - Mikroprosessorrevolusjonen ser ut ti1 5 komme fort, og det er igrunnen rart at ikke flere hobbyelektronikere dukker opp med hjemmesnekrede produkter. Hva med dere, har dere nye planer? - Det er uten tvil mange omrader innen dagliglivet som kan automatiseres/datamaskinif iseres. F. eks. energioverv3kinq i hjemmet (utkobling av varmeovner etc.). Hva med en digital pulsklokke a la armbandsur som idrettsfolk kan bruke? Om vi kommer ti1 5 satse ph det er vel tvilsomt. Ellers kan jeg tenke meg intelligente speedometre for biler og sykler, eller NAFs veibok pa rnagnetbsnd og skjerm. Og hva med mikroprosessorstyrt avstemningsmaskin for Stortingsvalg, sier Sigmund. - Intelligent speedometer er kommet. Cadillac Seville 1978 har mikroprosessor i dashbordet som f.eks. ph Oppdal kan gi deg estimert ankomsttid ti1 Oslo, bensinforbruk 0.1. Angrer dere pa Jensen prosjektet, har dere fhtt l0nn for strevet? - V i angrer slett ikke. V i har ikke brukt mer tid og penger ph dette enn andre gj0r ph bruktbil, stereoanlegg eller lignende. Vi liker ikke filosofien som gar ut p3 at alt skal lmnne seg, "artigheitaw du lager selv er viktigst for oss. Senere glir praten over p6 Jans kjepphest datanett, mens Sigmund beruser seg med kvasipolitisk drmmmeri - Jensenintervjuet er slutt og intervjueren svinger E-Forden sin ut i dagliglivet igjen. ABOHN~R PA RUNmNYTT HVIS DU IKKE ALLEREDE HAR GJORT DET, KUPONG SIDE 19,. gi lmpende anvendt tid pa en hvilken som helst lmper ute i l0ypa 1. hente frem slutt-tiden ti1 en hvil- ' ken som helst lmper som er gatt i rn5 1. sekundere hvilke som helst to lmpere i forhold ti1 hverandre. opplyse om slutt-tid og plessering for en loper i samme myeblikk som han g3r over ma1. ta i mdl flere 10pere samtidig. gi forelmpig resultatliste pd hvilket som helst tidspunkt. gi opplysning om hvilken loper som stsr ph startstreken. gi endelig resultatliste. skille mellom opptil 10 ulike klasser BUWIT lsltar med forsdrag pa datanst tkonferanse nsste ar I mai neste Hr holdes FUROCOMP-konferansen i London. Via forskningssjef Halvor T' Bothner-By (Televerkets Forskningsinstitutt) som er formann i styringskomiteen for UNINETT-prosjektet ble deltakerinstitusjonene oppfordret ti1 d sende inn foredrag. RUNIT fikk antatt et foredrag og en publikasjon. Foredraget har tittelen "The use of the CCITT X.25 recommendation in a local network" og beskriver bruken av denne pakkesvitsjeprotokollen i det lokale UNIT-nettet. Publikasjonen heter "Microprocessor-based hardware for driving an X.25 link in a local networkw og tar for seg tilpasningsutstyret sorn utvikles i forbindelse med det lok~; e knutepunktet. De fmrste utkastene fore1,sger nd og kopier kan fhes fra undertegnede eller Alf Engdal. I tillegg har Universitetet i Oslo fdtt antatt et foredrag mea tittelen "X.25 DTE Implemented in Sirnula". J.E. Engebretsen

5 GBedre tekst redigerings muligheter ved RUNIT PA UNIVAC har det i flere dr va?rt et eget program for redigering og utskriving av tekst. Programmet har navnet DOC og kan brukes pd all slags tekst, like fra korte notat og brev, ti1 store rapporter med kapittel- og seks jonsinndeling. Begrensninger og feil i programmet samt ddrlige utskriftsmuligheter ved RUNIT har ti1 nd gjort at mulighetene for bruk av UNIVAC ti1 lagring og redigering av tekst har vert svart innskrenket. Nd er en ny versjon av DOC-prosessoren tilgjengelig. Den har en rekke nye mfunksjoner og er spesiellt omarbeidet for norske forhold med innf0ring av norske orddelingsregler og korrekt behandling av de norske spesialbokstavene a?, 0 og d. re--- DOC-prosessoren burde va?re sarlig attraktiv 9 for personer som arbeider med databehandling og har kjennskap ti1 tekst-editoren ED og kan bruke den ti1 innlesing og korrigering av tekstelementer. Studenter og eksamenskandidater vil kunne bruke ED og DOC som gode hjelpemiddel ved skriving av prosjekt- og diplomrapporter. ASCPR er linjeskriver i maskinhallen, Lerkendal, og montering av skrivekjede med store og smb bokstaver blir gjort f0r utskriving. Dessuten vil papiret bli snudd slik at teksten blir skrevet pd hvitt papir og ikke pa grdstripet sebrapapir. ASCPR kan brukes bade pa U1108 og U1100/21. Utskriftsmulighetene er ogsa sterkt forbedret i og med at RUNIT na har linjeskriver for store og smd bokstaver. I tillegg finnes det en interaktiv DIABLO-terminal som kan brukes ved siste utskriving. DIABLO har ypperlig skriftkvalitet og spesielle engangs fargebdnd (karbonband) kan monteres for d gi ekstra god kvalitet. - Trond Hauge smb kstaver Blant de mange funksjonene i DOC her nevnes bokstavkonvertering. Mange brukere har bare adgang ti1 terminaler med store case). De vil ha stor nytte av konverteringsfunksjonen som kan oversette setninger med bare store bokstaver ti1 tekst med blanda store og sms. Konverteringen skjer etter enkle regler, og brukeren kan ogsfi selv helt eller delvis styre konverteringen. DOC-manual fra linjeskriver DOC-prosessoren har mange bruksmuligheter og det bsr nevnes at nesten all tekst i dette nummer av RUN-NYTT er produsert og redigert ved hjelp av ED og DOC og utskrevet pi DIABLO-terminalen. Dessuten finnes det bruksanvisning for DOC produsert med DOC. Erukere som er interessert i bruksanvisning kan kj0re PRINT$,,ASCPR

6 Vi hadde fryktet/hhpet at ndr ros og rispostkassene ble satt opp,ville vi bli overflgrnt av sinte skriv. Sd skjedde ikke, s5 det skulle vel tyde pb at brukerne er sdre forngyd (?I. Pb grunn av lite skriftlig respons har vi ogsd denne gang omformet en del muntlige klagemdl vi har snappet opp ti1 innlegg i apalten. Men vi ser helst at vi fhr flere skriftlige innlegg fra brukerne! Ellers har vi fdtt forslag ti1 annen oversettelse av "interface", nemlig "mellomansikt". Vi synes det skurrer litt i vire grer, sd inntil videre beholder vi navnet grensesnitt. PA LADE SAVNER V1: I] Dagu: En kohtatanb $oh atudentbhuk. 2) Kv&dsU: Tiegang tit in.teaaktiv tehminal. OLa Kindh et h. - 1) RUNIT har i dag plassert stansemaskiner ti1 fri avbenyttelse pg fglgende steder: 7 stk. i Sentralbygget, NTH 1 " ved hovedanlegget, Lerkendal 1 " NLHT, Rosenborg 1 'I NLHT, Lade Denne fordeling er foretatt med bakgrunn i aktiviteten ph de enkelte steder. RUNIT's 0konomi og aktiviteten pd de forskjellige steder vil vzre grunnlaget for en endring eller 0kning av dette tilbud. 2 - RUNIT vil om kort tid plassere en skjermterminal ved terminalstasjonen pa Lade. Kristian Kvikne driftsingeni0r. ELEKTROAVDELlNGEN FAR lkke LEST INN KORT Kohteehehen ved ELAB-tehminaLen eh ikke lenget bxukbah etteh undehtegnedeh [og aikkeht mange andten ] mening. Spohbmdlet eh om det i nahmeate 6hemtid eh peanet om d anhka66e no- en ny eeheh, elreh om vi 6hemdeleh md hlite med den gamee [horn ikke vil lehe i det heletatt eeeeh ham leaex mahheh av deie)? SkaL det d0hbt vah~ tehminae he& [ELAB), b0h det VZhe en hum vi huh nytte av og ikke en vi bahe gdh og ehgheh ohh oveh. Joah St~bakk. 4 K0hteebehen pd ELAB-tehminaeen eh en nkan- - dale! Den hpibeh boat og gdh i at& annenhveh dug. Dette b kapeh unndig ihhitah jon. V i dohehedh [khevehl at den bytteh ut med en bedhe type! Halvahd LuhBh m/ dlehe. For ca 1 dr siden ble det ved ELAB-terminalen installert en brukt kortleser av type Data Products. Erfaringene med kortleseren har vart dsrlige. Den er av en type som benytter seg av ren mekanisk innfgring av hullkortene, mens mer avanserte kortlesere "suger' inn kortene (vakumstyrt). Om kj0pet av den brukte kortleser var fornuftig kan nok diskuteres. Vi mener irnidlertid at en rned mer preventivt vedlikehold-og (T; rengj0ring av mate/lese-mekanismen under drift, kan forbedre servicegraden vesentlig. Dette er i ferd med d skje. Viser det seg fortsatt at leseren er meget ustabil og foe hindrer en fornuftig utnyttelse av det 0v- rige utstyret, mi vi vurdere om leserenskal skiftes ut. Odd Meland prosjekts jef. KURS T ID Onsdag 30. nov. K STED RUMIT -kurs uke 48: Lyn - MARY Lyn - FORTRAN Torsdag 1. des. K Rom Sentralbygg I1 Rom 338-S Sentralbygg I1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag den 3. mai 2010 kl. 9.15 Møteleder: A n d e r s A n u n d s e n (FrP) (komiteens leder) Sak:

Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag den 3. mai 2010 kl. 9.15 Møteleder: A n d e r s A n u n d s e n (FrP) (komiteens leder) Sak: Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag den 3. mai 2010 kl. 9.15 Møteleder: A n d e r s A n u n d s e n (FrP) (komiteens leder) Sak: Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Bakgrunn. Forutsetninger og rammer

Bakgrunn. Forutsetninger og rammer Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn: Quiz Master Prosjektleder: Nicholai Spinnangr Prosjektdeltaker: Tore Solhaug, Nicholai Spinnangr, Sivert Stavland, Tom-Kevin Sveum Dato: 26.09.2014 Bakgrunn Vi har hått

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Jeg er ikke så flink til å snakke - men har mye å fortelle!

Jeg er ikke så flink til å snakke - men har mye å fortelle! Jeg er ikke så flink til å snakke - men har mye å fortelle! Rapport fra et prosjekt der en prøver ut verktøyprogram for voksne med store språk- og kommunikasjonsvansker Maia Eric Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger...

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger... Innholdsfortegnelse Slik får du livet du ber om!... 3 Den dagen da alt forandrer seg... 5 Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9 Fokus er det du trenger... 12 Hva mer tror du at du trenger... 14 Slik

Detaljer

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 2013 Eksamen BIM-I BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 Oppgavearket SykeBIM 31.05.2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 1 Oppgavearket... 3 2 Intro...

Detaljer

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Heftet er utgitt av Utdanningsdirektoratet, Teknologirådet og Datatilsynet, april 2009 ISBN 978-82-92447-33-8 1.

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN ARVE FØYEN UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN COMPLEX JUSTISDEPARTEMENTET UNIVERSITETSFORLAGET Conipl.cx rir.i 83 lumistlepancmcntcl A rve l øyen UTREDNING OM ENDRJNGER I PERSONREGISTERLOVEN

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 Mysteriet om Nils Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 No part of this publication may be reproduced,

Detaljer

Sabeltanngym. Folkehelseprosjekt

Sabeltanngym. Folkehelseprosjekt Folkehelseprosjekt Sabeltanngym Eline Ekrann Aarak Ingjerd Svindland Jenny Orvik Helene Hesselberg Rendal Mari Birkeland FT-07 HiST Folkehelseprosjekt Sammendrag Denne rapporten er en vurdering av Sabeltanngymtilbudet

Detaljer

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00)

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Prossessrapport: 29.05.2012 Innledning: Vi skal hjelpe treningssenteret «ditt treningssenter» med å lage en løsning der de kan oppdatere sine

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Nemnd for Internett. Andreas Galtung. Om et mulig tvisteløsningsorgan for krenkelser på Internett. Ved advokat. www.galtung.com

Nemnd for Internett. Andreas Galtung. Om et mulig tvisteløsningsorgan for krenkelser på Internett. Ved advokat. www.galtung.com Nemnd for Internett Om et mulig tvisteløsningsorgan for krenkelser på Internett Ved advokat Andreas Galtung www.galtung.com Oslo, oktober 2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledende bemerkninger... 3 1.1 Konklusjon...

Detaljer

AFASI OG IKT-hjelpemidler?

AFASI OG IKT-hjelpemidler? Bearbeidet prosjektrapport juni 2012 AFASI OG IKT-hjelpemidler? Prosjektleder Liv Stabell Kulø NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse Prosjektet ble støttet av: FORORD Etter gjennomføring

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer