FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN KAP. D - BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG OMSTILLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN KAP. D - BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG OMSTILLING"

Transkript

1 FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN

2 BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG OMSTILLING Byråd: Henning Warloe (H) Kommunaldirektør: Grete Holen Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling har overordnet ansvar for kommunens økonomistyring, arbeidsgiverpolitikk, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, elektroniske innbygger- og næringslivstjenester, innkjøp og eiendomsforvaltning. Avdelingen omfatter også Lønnsog regnskapssenteret, Kemneren, Vikarservice, Bergen byarkiv og Bergen overformynderi. Byrådsavdelingen følger i tillegg opp kommunens eierinteresser i de kommunale foretakene. Byrådsavdelingen skal gjennom rådgivning, styring og støtte til alle byrådsavdelingene bidra til at kommunen når sine mål. Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Beløp i mill kr Regnskap Justert Prognose årsforbruk års til økonomiplan DRIFT (netto utg.) 07 Brannvesen 2,0 11 Arbeidsmarkedstiltak * 24,5 26,8 27,0 25,1 28,0 28,0 28,0 28,0 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 330,1 336,4 346,2 344,8 385,3 393,2 398,4 403,2 17 Sentrale forvaltningstjenester 4,3 5,6 6,8 7,0 6,4 6,4 6,4 6,4 21 Sentrale poster -49,9-44,2-44,2-44,2-44,2-44,2-44,2-44,2 Bergen kommunale Bygg (BKB) ** -170,5-183,5-119,3-119,3-183,9-183,9-183,9-183,9 Sum driftsrammer 140,5 141,2 216,5 213,4 191,6 199,5 204,7 209,5 *Utgifter til lærlinger regnskapsføres på de tjenesteområdene hvor de arbeider, men eres samlet på tjenesteområde 11 Arbeidsmarkedstiltak. Tjenesteområdene er i tabellen samlet på en linje. **Alle tjenesteområdene som gjelder BKB er samlet på en linje for å bedre sammenligningen. Beløp i mill kr års til økonomiplan INVESTERING (brutto utg.) 03 Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende 3,5 3,5 3,5 3,5 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 74,1 75,3 64,5 43,0 43,0 17 Sentrale forvaltningstjenester 0,1 0,1 0,1 Sum investeringsrammer 74,2 78,9 68,1 46,5 46,5 IKT er et virkemiddel for å skape bedre, enklere og mer effektive tjenester i Bergen kommune. Byrådet vil i tilleggsinnstillingen komme tilbake med konkret forslag til IKT-investeringer i perioden. Inntil videre er investeringsnivået for avdelingens IKT-investeringer videreført i økonomiplanen. Investeringen med 3,5 mill på tjenesteområde 03 gjelder utskifting av biler (minibusser) som benyttes av Byrådsavdeling for helse og omsorg til transport av eldre og funksjonshemmede, i hovedsak til og fra dagtilbud. 52

3 Administrasjon Plangrunnlag Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Seniorpolitikk i Bergen kommune Bystyresak 45/07 Rutiner for varsling i Bergen kommune Bystyresak Beskriver seniorpolitikk og tiltak i den forbindelse. Rutiner som beskriver fremgangsmåte ved varsling om kritikkverdige forhold Det er avsatt 2 mill årlig til formålet i økonomiplanperioden. Dekkes innenfor ordinært drifts Bystyresak 134/07 Innkjøpsstrategi for Bergen kommune Mangfold i praksis Bystyresak Etikk og korrupsjonsforebyggende arbeid i Bergen kommune Bystyresak HR-strategi for Bergen kommune IKT-strategi Ny Innkjøpsstrategi ble vedtatt av Bystyret juni 2007 og inneholder en rekke planer og aktiviteter som sikrer at kommunen etterlever Lov om offentlig anskaffelser. Handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn Sak som angir etisk standard for Bergen kommune, samt rammeverk og prinsipper for etikkopplæring og etablering av arenaer for etisk refleksjon. Strategien er under arbeid og vil gi rammer og retningslinjer for kommunens organisasjons og personalpolitikk. Strategien er under arbeid og vil etablere overordnet styringsmodell for IKT området i Bergen kommune. Samlet kostnad planvedtak er (korrigert i 1.tertialrapport 2007 og i Budsjett 2008 i forhold til opprinnelig vedtak i Byrådet) Til disposisjon i Det er bevilget kr. 2,65 mill Opplæring håndteres innenfor eksisterende rammer. Sak fremlegges bystyret høst/vinter Sak fremlegges bystyret høst 2009 Likestillingsmeldingen Sak fremlegges bystyret høsten OVERORDNET MÅLSETTING FOR IKT, HR OG ØKONOMI: Hovedfokus i 2010 vil være å videreutvikle både arbeidsprosesser og organisering for å sikre økt kvalitet og reduserte kostnader, og samtidig sikre god medarbeidertilfredshet gjennom en aktiv og inkluderende HR-strategi. Felles konsernmål: Nærvær Øke arbeidsnærværet med 2 prosentpoeng i løpet av valgperioden Medarbeidertilfredshet Gjennomsnittscore over 4,5 (resultat ,3) IKT - brukerundersøkelse Gjennomsnittscore 4,5 (resultat ,1) Økonomistyring (avvik og prognosekvalitet) Gjennomsnittscore over 4 (resultat ,8). 53

4 IKT-området IKT-Forretningsutvikling forvalter bestiller- og strategi rollen for IKT- området i Bergen kommune. Det pågår en kontinuerlig utvikling og modernisering av kommunens administrasjon og tjenesteproduksjon basert på bruk av IKT-løsninger. I alle IKT-prosjekter stilles krav til at de bidrar til enten å øke tjenestekvaliteten ovenfor innbyggerne eller til å effektivisere kommuneadministrasjonen. Ny IKT-strategi vil legge fundamentet for videre arbeidet med å profesjonalisere og styrke arbeidet med få maksimalt utbytte av investeringene innen IKT- området. For å få overordnet styring og kontroll med IKT - investeringene er det etablert klare og tydelige retningslinjer for godkjenning av alle IKT- prosjekter som søkes innarbeidet i et. Det stilles krav til at kommunens leverandør av driftstjenester innenfor IKT - området, IKT Drift, skal være både profesjonell og konkurransedyktig. Stabile og tilgjengelige systemer med tilstrekkelig sikkerhet vektlegges høyt. Erfaringene tilsier økt fokus på informasjon til brukerne og tettere dialog med systemeierne. IKT Drift er fra % finansiert av byrådsavdelingene og kommunale foretak ut fra bruk av tjenester. I tråd med vedtak i Byrådssak 35/2009 "Organisering av IKT Drift som et aksjeselskap - etablering av et utredningsprosjekt" pågår en omfattende prosess for å klargjøre IKT Drift til et aksjeselskap. Formålet med etableringen er i større grad å tydeliggjøre roller, ansvar og myndighet på IKT-området.. De økonomiske konsekvensene av omdannelsen til AS vil bli redegjort for i egen sak til bystyret. Kommuneportalen Portalorganisasjonen bistår byrådsavdelingene i Bergen kommune med å tilby fullverdige elektroniske tjenester mellom innbyggere/organisasjoner/næringsliv og kommunen. Tjenestene skal i størst mulig grad automatiseres og binde sammen de forskjellige rollene i kommunens tjenestetilbud. Satsingen på elektroniske innbyggertjenester fortsetter i 2010 og skal i tillegg til å realisere Bergen kommunes egne IKT- strategiske målsetninger også bidra til å etterkomme nasjonale føringer gitt i bl.a. Stortingsmelding /2009 (Forvaltningsmeldingen). Elektroniske tjenester for næringsliv, lag og organisasjoner skal utvikles og leveres i 2010 basert på samme prinsipper som innbyggertjenestene til nå er implementert i kommuneportalen. Denne målgruppen skal bruke Altinn (nettsted opprettet av staten for næringslivets elektroniske rapportering og dialog mot offentlige myndigheter) som påloggingsløsning og deretter få ulike tjenester tilgjengelig tilpasset sin virksomhet. En skal også kunne gi denne målgruppen elektronisk svar basert på meldingstjenesten i Altinn. Dette blir et banebrytende arbeid der Bergen som første kommune integrerer sine løsninger tett med Altinn. Det redaksjonelle innholdet samt navigasjons- og søkemetodikken i kommuneportalen skal evalueres i 2010, og nødvendige endringer gjøres for at de ulike brukergruppene på en effektiv og rask måte skal kunne finne den informasjon de søker. Prosjekt og rådgivning Enheten Prosjekt og rådgivning forvalter Balansert målstyring, prosjektstyringsverktøy, prosessmetodikk og rådgivningstjenester. Balansert målstyring er innført i byrådsavdelingene som sentralt styringsverktøy. Profesjonalisering av prosjektledelse og metoder skal bidra til å øke kvaliteten på gjennomføring av vedtatte prosjekter. 54

5 Innkjøp Andre halvdel av vedtatt Innkjøpsstrategi ( ) med tilhørende handlingsplan skal iverksettes. Elektroniske verktøy knyttet til konkurransegjennomføring, avtaleforvaltning og bestilling skal fullt ut tas i bruk. Enheten skal fortsatt ha fokus på kompetanse for innkjøpere og bestillere og det skal gis tilsvarende tilpasset tilbud til medlemmer av anskaffelsesgrupper. Flere konkurranser, systematisk oppfølging av inngåtte kontrakter og måling av økonomisk effekt av gjennomførte anskaffelsesprosesser skal alle bidra til verdiskapning for konsernet. Mål for 2010 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/indik ator Forri ge resul tat Tallfesting av mål for åre t (2010) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperiod en (2012) Status Følge opp vedtatt Innkjøpsstrategi og sikre at kommunen overholder Lov om offentlige anskaffelser. 1.Antall kunngjøringer både under/over 0,5 mill. på Doffin (database for offentlige anskaffelser -bare obligatorisk for kjøp over 0,5 mill. ) 2.Oppfølging av avtalelojalitet: alle enheter skal kjøpe fra rammeavtaler på områder der dette finnes 1. Alle anskaffelser over 0,5 mill.skjer gjennom Doffin 2. Foreløpig ikke grunnlag for å tallfeste en målsetting for avtalelojalite t 1. Alle anskaffelser over 0,5 mill. skjer gjennom Doffin 2. Foreløpig ikke grunnlag for å tallfeste en målsetting for avtalelojalite t I 2008 ble det kunngjort 208 anskaffelser på Doffin Gjennom bruk av ehandel oppnå enklere innkjøp, reduserte transaksjonskostnader og bedre oppfølging av rammeavtaler Statistikk fra Agresso på andel ehandel hos leverandører med katalog på den. Off. Markedsplassen Ca. 10 % 80 % 100 % Gradvis opptrapping mot ehandel som eneste tillatte bestillingskanal til leverandører med katalog er kan trolig starte opp mot slutten av 2009 forutsatt at feil/mangler ved Bestillingsverktøyet (Agresso) er løst Arbeidsgiverområdet HR-seksjonen tilbyr rådgiving og utviklingsbistand til konsernet. De siste årene er det gjennomført organisatoriske og bemanningsmessige justeringer for å utnytte ressursene på en bedre måte, og skape funksjonelle grensesnitt mot HR-funksjonen i øvrige byrådsavdelinger og kommunale foretak. Seksjonen er byrådets HR-faglige enhet ved gjennomføring av overordnede omorganiseringer / restruktureringer, for eksempel Bydrift og IKT Drift. En hovedutfordring i 2010 er å iverksette ny HR-strategi for konsernet. Oppstart av et helhetlig system for lederutvikling for enhetsledere gis prioritet. Andre pågående satsinger er iverksetting av tiltak i handlingsplanen "Mangfold i praksis", gjennomføring av nærværsprosjekt og oppfølging av sak om "Etikk og korrupsjonsforebyggende arbeid i Bergen 55

6 kommune". Innenfor rammen av sak om seniorpolitikk, arbeides det med å videreutvikle behovsrettete seniorpolitiske tiltak. På grunnlag av tariffrevisjonen skal arbeidstakeres kompetanse kartlegges, og de lokale parter skal i løpet av tariffperioden ( ) ta opp forhandlinger om endret lønn og/eller bruk av stillingsbenevnelser. De økonomiske konsekvensene vil ikke være klare før forhandlingene er avsluttet og er av den grunn ikke innarbeidet i byrådets forslag. Nærvær Nærværsprosjektet skal opprettholde sitt fokus for å oppnå målsettingen om å øke nærværet med 2 prosentpoeng i perioden Arbeidet med å utvikle godt og inkluderende arbeidsmiljø videreføres. Nye personaladministrative systemer I 2010 innføres nytt HR-system samt nytt vikar- og turnussystem.. Det er betydelige utfordringer knyttet til både å rulle ut systemene, innføre nye arbeidsprosesser og sørge for god og tilstrekkelig opplæring av alle brukere. Mål for 2010 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ind ikator Forrige resultat Tallfesting av mål for året (2010) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2013) Overordnet mål: å være en attraktiv arbeidsgiver Ta i bruk et konsernovergrip ende lederutviklingssy stem Helhetlig system for lederutvikl ing er utarbeidet 2 til 3 samlinger for ledere med individuelt utviklingsarbeid mellom samlingene i 2010 Gjennomført 3-4 årlige samlinger iht system for lederutvikling Andelen ansatte med innvandrer bakgrunn gjenspeiler befolkningssammensetning en for øvrig Underveis - evaluering høsten 2009 Alle planens 13 tiltak iverksatt innen planperiodens utløp 2010 Evaluering av overordnede målsetninger innen 2011 Konsernmål for sykefravær 9,7 % i ,0 % i 2010 Reduksjon i samlet sykefravær på 20 % i løpet av fireårsperiode (fra 9,9 % til 7,9 % i løpet av valgperioden) Konsernmål for Medarbeidertilfredshet 4,3 poeng (av 6 mulige) 4,5 poeng 56

7 Økonomisk styring Økonomiseksjonen har ansvar for overordnet ering, økonomioppfølging, regnskap, finansforvaltning og økonomisk internkontroll i Bergen kommune. Seksjonen har et faglig ansvar for å sikre at kommunen har god løpende økonomisk styring og kontroll og skal på samme tid bidra til at arbeidsprosessene innenfor økonomiområdet er både effektive og av god kvalitet. Lønns og regnskapssenteret Senteret har ansvar for transaksjonstjenestene både innenfor lønn og regnskap - og skal sørge for at tjenestene er både er effektive og av god kvalitet. Prosjekter for mottak av elektroniske faktura og innføring av nye HR-systemer inneholder klare ambisjoner om effektiviseringsmuligheter på lønns- og regnskapsområdet i 2010 og fremover. Mål for 2010 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/i ndikator Forrige resultat Tallfesting av mål for året (2010) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2013) Konsernmål: Utvikle og forbedre kommunens løpende økonomistyring Kombinasjon av avvik og prognosekvalitet 3,8 poeng (av 6 mulige) 4 poeng 4,5 poeng Hente ut effekt av ert gevinstrealisering. Andel av tallfestet beløp i et Nytt mål 100% Virkemidler for å nå målene: Alle ledere har deltatt på konsernkurs i økonomiforvaltning Tett og god oppfølging fra økonomirådgiver Felles konsernkriterier for modeller Kemneren Årsmål for 2010 er i all hovedsak knyttet opp mot innfordringsarbeid og krav gitt av Skattedirektoratet. Hovedmålet er å opprettholde nivået for innfordring av skatter og avgifter med 99,9 % av forskuddstrekk 2010, 99,8 % av arbeidsgiveravgift 2009 og 99,5 % av etterskuddsskatt. Ettersynsfrekvensen skal være på 5 % av arbeidsgivermassen. Endringssaker på personlige skattytere, selskap og utbetaling av skatteoppgjør skal være à jour i henhold til de datoer gitt av Skattedirektoratet. Kemneren har en del pågående investeringer, blant annet innføringen av nytt kontaktsenter og innføring av nytt innfordringssystem for kommunale krav. Målene med nytt innfordringssystem er blant annet å øke innfordret volum av utestående krav. Byarkivet Fokus rettes nå mot utvikling av helelektroniske arkiver, utvikling av arkivtjenestene overfor publikum og saksbehandlere, med forbedret formidling og publikumsservice, digitalisering av store 57

8 kildegrupper og avlastning/eliminering av bortsettingsarkivene ute i enhetene. Det ventes meget sterk økning i behov for økt arkivplass fremover pga innlemming av skolearkiver samt prosjektet med å avlaste/eliminere bortsettingsarkivene. Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett vil redegjøre for kommunens utfordringer på arkivfeltet i samlet ABM-plan (arkiv-bibliotek-museum). Sentralarkivets viktigste målgruppe er kommunens saksbehandlere og ledelse. Det planlegges flytting til nye lokaler i Hansaparken i februar Det vurderes om Byarkivet skal overføres til Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett fra Dersom dette blir besluttet, vil de økonomiske konsekvenser bli innarbeidet i tilleggsinnstillingen. til drifts for tjenesteområde 16 Administrasjon (Ekskl. BKB): Beløp i mill kr Regnskap Justert Prognose årsforbruk års til økonomiplan Inntekt -160,4-140,2-142,6-139,9-144,8-144,8-144,8-144,8 Utgift 490,5 476,6 488,8 484,7 530,1 538,0 543,2 548,1 Netto utgift 330,1 336,4 346,2 344,8 385,3 393,2 398,4 403,2 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: ,4 336,4 Diverse 5,1 5,7 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 3,9 9,5 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 0,7 0,1-0,1 Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan ,2 Sum endringer 9,8 30,5-0,1 Sum justert budsj./ramme uten aktivitetsendr. 346,2 366,9 Rammeendringer for øvrig: Effektivisering -1,0 1,0 Engangstiltak 2,0-3,7 Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 17,4 20,8 16,7 14,1 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden -10,1-11,5-9,3 Sum øvrige årlige rammeendringer i øk.planperioden 18,4 8,0 5,2 4,9 Sum nettoramme 385,3 393,2 398,4 403,2 Kommentar til drifts et for tjenesteområde 16 Administrasjon Nye tiltak, driftskonsekvenser av investeringer i perioden er i all hovedsak en konsekvens av IKT - investeringer. Nødvendige tiltak i perioden er tilsvarende i all hovedsak usalderte driftskonsekvenser av IKT-investeringer i perioden, jfr. tabellen nedenfor. til investerings for tjenesteområde 16 Administrasjon (ekskl. BKB): Beløp i mill kr (brutto utgifter) års til økonomiplan Avlastning/eliminering - bortsettingsarkiver 3,5 3,5 4,0 Brannsikring av Byarkivet 2,3 1,2 Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 68,4 71,8 59,3 43,0 43,0 Sum brutto utgifter 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 74,1 75,3 64,5 43,0 43,0 Kommentar til investeringset Byrådet vil i tilleggsinnstillingen komme tilbake med konkret forslag til IKT-investeringer i perioden. Inntil videre er investeringsnivået i gjeldende økonomiplan videreført for avdelingens IKTinvesteringer. IKT - investeringer i 2013 er innlagt på samme nivå som i 2012, men er foreløpig ikke fordelt på prosjekter. Driftskonsekvenser i 2013 av IKT - investeringene i 2013 er anslått til 3,6 mill, og innlagt i driftset. 58

9 Sentrale forvaltningstjenester Tjenesteområdet omfatter Bergen overformynderi og diverse fellesposter. OVERORDNET MÅLSETTING: Bergen Overformynderis hovedmålsetting er å beskytte og ivareta økonomiske og juridiske interesser for hjelpetrengende personer. Dette ved å oppnevne og føre tilsyn med verger/hjelpeverger og deres forvaltning av de hjelpetrengendes verdier, samt forvalte umyndiges, og midler tilhørende personer med oppnevnt verge/hjelpeverge, med plassering som gir tilfredsstillende sikkerhet og avkastning. Utfordringer i tjenestene Overformynderiet opplever økt etterspørsel og pågang fra både brukere, pårørende og offentlige instanser. Antall registrerte saker/personer ved Bergen overformynderi utgjør ca 1 % av kommunens innbyggere. Forvaltningsmasse utgjorde pr 31/ mill., en økning på 5 % fra foregående år. I tillegg fører overformynderiet tilsyn med ca 100 mill som disponeres av verger og hjelpeverger på vegne av hjelpetrengende. Økning i saksmengde skyldes blant annet økt antall asylsaker, der alle som oppgir å være under 18 år skal ha oppnevnt verge eller hjelpeverge dersom de kommer til landet uten verger; - enten fordi foreldrene er døde eller fordi man ikke kjenner deres oppholdssted. En viktig målsetting er konkurransedyktig avkastning på forvaltede midler. Rente til innskyterne f.t. 5,00 % brutto og 4,70 % netto (6 % 1. kvartal 2009). til drifts for tjenesteområde 17 - Sentrale forvaltningstjenester: Beløp i mill kr Regnskap Justert Prognose årsforbruk års til økonomiplan Inntekt -8,4-3,0-3,0-3,0-3,1-3,1-3,1-3,1 Utgift 12,7 8,7 9,8 10,0 9,5 9,5 9,5 9,5 Netto utgift 4,3 5,6 6,8 7,0 6,4 6,4 6,4 6,4 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: ,6 5,6 Diverse 0,5 0,03 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,1 0,2 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 0,5 Tilpasning til aktivitetsnivået 0,6 Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan ,02 Sum endringer 1,2 0,7 Sum justert budsj./ramme uten aktivitetsendr. 6,8 6,3 Rammeendringer for øvrig: Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 0,02 0,02 0,03 Sum øvrige årlige rammeendringer i øk.planperioden 0,02 0,02 0,03 Sum nettoramme 6,4 6,4 6,4 6,4 59

10 Arbeidsmarkedstiltak Tjenesteområdet omfatter arbeidsmarkedstiltak for prioriterte grupper samt lønnsutgifter/tilskudd for kommunens lærlinger og utgifter knyttet til administrasjon av lærlingene. Formålet med lærlingordningen er å sikre rekruttering av kvalifiserte medarbeidere til førstelinjetjenesten. Yrkesopplæringen arbeider med inntak av lærlinger i 17 forskjellige fag. Hovedvekten av inntaket er innen helse- og oppvekstsektoren. Det første kullet av lærlinger innen det nye helsearbeiderfaget ble opprettet høsten Pr medio mai har en 189 aktive lærlinger - antallet er stabilt sammenlignet med Det er per i dag færre søkere til lærlingeplasser enn behovet tilsier. Mål for 2010 Verbal beskrivelse av mål Økt rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Flere lærlinger blir i kommunen etter endt læretid. Målemetode/indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for året (2010) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2013) Antall lærlinger Undersøkelse 43 % 50 % 60 %. til drifts for tjenesteområde 11 Arbeidsmarkedstiltak: Beløp i mill kr Regnskap Justert Prognose årsforbruk års til økonomiplan Inntekt -3,8-13,5-14,5-14,5-21,4-21,4-21,4-21,4 Utgift 11,2 40,3 41,0 39,1 49,4 49,4 49,4 49,4 Netto utgift 7,5 26,8 26,6 24,6 28,0 28,0 28,0 28,0 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: ,8 26,8 Diverse -0,3 0,5 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,03 1,0 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -0,4 Sum endringer -0,3 1,1 Sum justert budsj./ramme uten aktivitetsendr. 26,6 28,0 28,0 28,0 28,0 Det er ikke foreslått ytterligere rammeendringer. 60

11 Bergen kommunale bygg - BKB Bergen kommunale bygg (BKB) sin primære oppgave er å dekke Bergen kommunes behov for lokaler, gjennom å bygge, forvalte og leie. BKB skal gjennomføre investeringsprosjekter i forhold til vedtatt tid, kostnad og kvalitet, realisere salg av tomter og bygninger i tråd med krav om kapitalfrigjøring samt skaffe kommunale leietakere tilfredsstillende lokaler til riktig pris. Et viktig mål er å opprettholde verdien på realkapitalen gjennom å sikre nødvendig bygningsmessig vedlikehold. Plangrunnlag Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak Internhusleie i Bergen kommune Prinsippavklaring vedrørende internhusleiesystemet Ingen økonomiske konsekvenser Bystyresak Kommunens byggforvaltning - status for arbeidet med å utvikle en effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse. -Status for arbeidet med å utvikle en effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse. -Presisering av byrådets fullmakter vedr forvaltning av kommunens eiendomsmasse Ingen økonomiske konsekvenser Utfordringer i tjenestene BKB står overfor store utfordringer de nærmeste årene. Opprustningen av skolenes fasader (415- prosjektet), den statlig tiltakspakken og innføring av nytt IT-system for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) er prosjekter som er påbegynt i 2009 og vil fortsette i Dette kommer i tillegg til ordinære drift- og vedlikeholdsoppgaver og investeringsprosjekter. Fasadeopprustningen på skoler og den statlige tiltakspakken stiller store krav til BKB, men gir samtidig en unik mulighet til å få gjennomført nødvendige vedlikeholdsoppgaver. Nytt FDVU-system vil også gi BKB nye muligheter til mer effektiv samhandling med brukerne. BKB opplever også at det stilles stadig høyere krav fra offentlige tilsynsmyndigheter knyttet til for eksempel helsevern, brannvern og universell utforming. Dette medfører press både på økonomiske og personellmessige ressurser. Når det gjelder prisutviklingen i bygg- og anleggsbransjen registrerer BKB en utflating, men liten nedgang i nivået. BKB forventer at kostnadsnivået vil holde seg høyt også i årene fremover. til drifts for Bergen kommunale bygg: (Beløp i mill kr.) Regnskap 2008 budsj Justert budsj Prognose årsforbruk Administrasjon 87,4 71,3 74,3 74,3 76,0 76,7 80,7 84,7 Vedlikehold (ekskl. mva) 132,0 106,1 166,7 166,7 116,0 128,0 139,0 150,0 Avskrivninger 227,3 235,0 235,0 235,0 256,2 285,3 308,4 331,5 Renter 110,2 138,1 138,1 138,1 170,0 207,3 247,2 286,8 Overføring til bykassen 380,1 384,5 384,5 384,5 392,4 407,0 442,6 488,1 Sum utgifter 937,0 935,1 998,6 998, , , , ,2 Internhusleie -781,5-820,1-820,1-820,1-873,9-938, , ,4 Motkonto avskrivninger -227,3-235,0-235,0-235,0-256,2-285,3-308,4-331,5 Andre inntekter -98,6-63,5-62,8-62,8-64,2-64,2-64,2-64,2 Sum inntekter , , , , , , , ,1 Netto utgift -170,5-183,5-119,3-119,3-183,8-183,9-183,9-183,9 61

12 Kommentar til driftset: I ovenstående tabell er husleieinntektene basert på internhusleien som belastes byrådsavdelingene. Administrasjonset er økt, bl.a. er det lagt inn midler til 6 nye stillinger fra BKB har senere år hatt problemer med å få tak i kvalifisert personell til ledige stillinger, særlig på driftsavdelingen. Som følge av at stillinger har stått vakant har ledige lønnsmidler blitt overført til vedlikeholdset. Som følge av økt arbeidsmengde knyttet til vedlikehold og drift av kommunens bygningsmasse har BKB nå behov for å styrke bemanningen. Det antas at utviklingen på arbeidsmarkedet gjør at det nå er lettere å få tak i kvalifisert personell. Det forutsettes jevn økning (på 8-10 % pr år) av vedlikeholdset til et nivå på ca 150 mill (ekskl. mva) i Vedlikeholdset for kommunens bygningsmasse på rundt 1 mill kvm var i 2008 kr. 123,8 i snitt pr kvm. Forventet oppjustering av vedlikeholdset ventes å gi et vedlikeholdsnivå om lag ihht anbefalingen i KS-rapport om vedlikehold i kommunesektoren. De kalkulatoriske utgiftspostene (renter og overføring til bykassen) er tilpasset de husleieinntektene, og har sin motpost på sentrale poster. til investerings for Bergen kommunale bygg Kommunens investeringsprosjekter er ert og beskrevet under de respektive byrådsavdelinger og tjenesteområder. I tillegg til de investeringsforslag som den enkelte byrådsavdeling utarbeider, foreslås det investeringer i bygninger og anlegg for til sammen 350,3 mill. i økonomiplanperioden, hvorav 200 mill gjelder investeringer knyttet til ekstraordinær oppgradering av skolenes fasader (415 prosjektet). Disse investeringsmidlene er inntil videre avsatt sentralt, og en nærmere omtale av dem finnes i kapittel D - Diverse sentrale poster - forslag til investerings. 62

FOTO: LUJZA H. OLSEN. Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap

FOTO: LUJZA H. OLSEN. Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap FOTO: LUJZA H. OLSEN Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG EIERSKAP Byråd: Liv Røssland (Frp) Kommunaldirektør: Rune Haugsdal Byrådsavdeling for finans,

Detaljer

BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG OMSTILLING

BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG OMSTILLING Stadsporten markerte frem til 1876 grensen mellom byen og Domkirkens landsogn. Bygningen fra 1628 ble brukt til innkreving av avgifter på varer som skulle innføres til byen. Foto: Rolf Hordnes BYRÅDSAVDELING

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN KAP. D BYRÅDSLEDERS AVDELING

FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN KAP. D BYRÅDSLEDERS AVDELING FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN 2010-2013 43 BYRÅDSLEDERS AVDELING Byrådsleder: Monica Mæland (H) Kommunaldirektør: Arne Mikael Landro Byrådsleders avdeling skal, i likhet med alle byrådsavdelingene,

Detaljer

DIVERSE SENTRALE BUDSJETTPOSTER

DIVERSE SENTRALE BUDSJETTPOSTER Per Christian og Vibeke i vekstbedriften Nordnes Verksteder gjør skolefrukt klart til utkjøring til barneskolene og kombinert skolene i Bergen. Foto: Bjarne Merok Olsen, Nordnes Verksteder DIVERSE SENTRALE

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK Dato: 18. januar 2011 Byrådssak /10 Byrådet Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk 2000-2009 RUHN SARK-121-201000253-70 Hva saken gjelder: Byrådet legger i tråd med vedtakspunkt 2 i B-sak 205/09 "Oppgaver

Detaljer

BYRÅDSLEDERS AVDELING

BYRÅDSLEDERS AVDELING Byrådsleders avdeling jobber med å profi lere Bergen sterkere i internasjonal sammenheng. Noen ganger kommer verden til Bergen, som under folkefesten da 3.000 medseilere fra 23 nasjoner anløp byen under

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN KAP. D BYRÅDSAVDELING FOR BYGGESAK OG BYDELER

FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN KAP. D BYRÅDSAVDELING FOR BYGGESAK OG BYDELER 139 BYRÅDSAVDELING FOR BYGGESAK OG BYDELER Byråd: Lisbeth Iversen ((KrF) Kommunaldirektør: Petter Wiberg Byrådsavdeling for byggesak og bydeler er en utfører i byutviklingen. Her behandles søknader og

Detaljer

FOTO: PER AASE ANDRESEN, BERGEN KOMMUNALE BYGG. Byrådsavdeling for næring, eiendoms - forvaltning og samferdsel

FOTO: PER AASE ANDRESEN, BERGEN KOMMUNALE BYGG. Byrådsavdeling for næring, eiendoms - forvaltning og samferdsel FOTO: PER AASE ANDRESEN, BERGEN KOMMUNALE BYGG Byrådsavdeling for næring, eiendoms - forvaltning og samferdsel BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING, EIENDOMSFORVALTNING OG Byråd: Øistein Christoffersen (FrP) Kommunaldirektør:

Detaljer

Foto: ANN-KRISTIN LOODTZ. Byrådsleders avdeling

Foto: ANN-KRISTIN LOODTZ. Byrådsleders avdeling Foto: ANN-KRISTIN LOODTZ Byrådsleders avdeling BYRÅDSLEDERS AVDELING Byrådsleder: Monica Mæland (H) Kommunaldirektør: Robert Rastad 20 Byrådsleders avdeling skal arbeide for å sikre god koordinering mellom

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

FOTO: LUJZA H. OLSEN. Byrådsleders. avdeling

FOTO: LUJZA H. OLSEN. Byrådsleders. avdeling FOTO: LUJZA H. OLSEN Byrådsleders avdeling DEL 2 - KAP. 2 - Byrådsleder: Monica Mæland (H) Kommunaldirektør: Robert Rastad Byrådsleders avdeling skal arbeide for å sikre god koordinering mellom det politiske

Detaljer

Foto: ETAT FOR UTBYGGING. Byrådsavdeling. finans, eiendom og eierskap

Foto: ETAT FOR UTBYGGING. Byrådsavdeling. finans, eiendom og eierskap Foto: ETAT FOR UTBYGGING Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, EIENDOM OG EIERSKAP Byråd: Liv Røssland (Frp) Kommunaldirektør: Rune Haugsdal 30 har overordnet ansvar

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN 30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den Byrådssak 1213 /13 Budsjettjusteringer mai 2013 - Byrådets kompetanse RUHN ESARK-121-201220762-7 Hva saken gjelder: Saken omfatter justeringer av drifts og investeringsbudsjettet som er innenfor byrådets

Detaljer

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Merete Bogen, seksjonsleder, Seksjon for strategi og utredning Byrådsavdeling for barnehage og skole («bestiller») Tor Corneliussen,

Detaljer

Byrådssak 1059 /15. Organisatoriske endringer på eiendomsområdet ESARK-031-201300998-7

Byrådssak 1059 /15. Organisatoriske endringer på eiendomsområdet ESARK-031-201300998-7 Byrådssak 1059 /15 Organisatoriske endringer på eiendomsområdet INKV ESARK-031-201300998-7 Hva saken gjelder: Det er de siste årene gjort flere organisasjonsendringer for å sikre størst mulig effektivitet,

Detaljer

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 4. juni 2011 Byrådssak 1270/11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-154 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Veiledning for utfylling av felt i skjem

Veiledning for utfylling av felt i skjem Veiledning for utfylling av felt i skjem Felt BKSAK nr Saksbehandler : Dato : Avdeling : Prosjektnavn : Prosjektnr. i årsbudsjettet : Prosjektleder : Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplan 2014 2017 13. mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplanen 2014-2017 Sak vedtatt av byrådet (2. mai 2013). Behandles av bystyret (29. mai 2013). Vedlikeholdsplanens viktigste siktemål: Samlet

Detaljer

Bedre anskaffelser i Skatteetaten innføring av kategoristyring og bruk av digitale verktøy. v/ Jostein Engen underdirektør Anskaffelser

Bedre anskaffelser i Skatteetaten innføring av kategoristyring og bruk av digitale verktøy. v/ Jostein Engen underdirektør Anskaffelser Bedre anskaffelser i Skatteetaten innføring av kategoristyring og bruk av digitale verktøy v/ Jostein Engen underdirektør Anskaffelser Skatteetaten 6,4 mrd. kroner i årlig driftsbudsjett 4,6 milliarder

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - FLATANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/796-19 Dato: 4.11.14 DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

Veiledning for utfylling av felt i skjem

Veiledning for utfylling av felt i skjem Veiledning for utfylling av felt i skjem Felt BKSAK nr Saksbehandler : Dato : Avdeling : Prosjektnavn : Prosjektnr. i årsbudsjettet : Prosjektleder : Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Parkdriftstjenestene ble 1. juni overført fra Bydrift Bergen til Etat for byggvedlikehold. Foto: Bjørn Østrem BYRÅDSAVDELING FOR BYGGESAK OG BYDELER

Parkdriftstjenestene ble 1. juni overført fra Bydrift Bergen til Etat for byggvedlikehold. Foto: Bjørn Østrem BYRÅDSAVDELING FOR BYGGESAK OG BYDELER Parkdriftstjenestene ble 1. juni overført fra Bydrift Bergen til Etat for byggvedlikehold. Foto: Bjørn Østrem BYRÅDSAVDELING FOR BYGGESAK OG BYDELER BYRÅDSAVDELING FOR BYGGESAK OG BYDELER Byråd: Øistein

Detaljer

Midlertidige botilbud med kvalitetsavtale - etablering av ordning med tjenestekonsesjon

Midlertidige botilbud med kvalitetsavtale - etablering av ordning med tjenestekonsesjon Dato: 2. oktober 2009 Byrådssak 1354/09 Byrådet Midlertidige botilbud med kvalitetsavtale - etablering av ordning med tjenestekonsesjon ROBR SARK-4500-200806826-7 Hva saken gjelder: Det foreslås å etablere

Detaljer

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder: Saksnr: 201525566-109 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 1: Forslag til oppdatert og justert punkt 1.4 i «Reglement for bystyrekomiteene» 1.4. Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019

Detaljer

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/975-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2017-2020 Orientering til Helse-, sosial- og omsorgskomiteen, 15.nov 2016 15.11.2016 1 Økt overskudd brukes til å redusere gjeld Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Mill. 2017-kroner (2017-2020)

Detaljer

Byrådssak 1371 /15. Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste ESARK-1701-201302363-17 OLRA/ INKV

Byrådssak 1371 /15. Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste ESARK-1701-201302363-17 OLRA/ INKV Byrådssak 1371 /15 Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste OLRA/ INKV ESARK-1701-201302363-17 Hva saken gjelder: I Bergen kommunes Bilpolicy fra 2007, er det lagt til grunn

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer

3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer 3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer Hovedtabell drift Tabellen nedenfor viser hovedtallene i økonomiplanperioden. Regnskap Vedtatt Justert Forslag Forslag til økonomiplan 2007 2008

Detaljer

HELHETLIG OMSTILLING ORGANISASJONSKARTLEGGING

HELHETLIG OMSTILLING ORGANISASJONSKARTLEGGING TORSKEN KOMMUNE HELHETLIG OMSTILLING ORGANISASJONSKARTLEGGING Bakgrunn Torsken kommune har over flere år hatt en negativ økonomisk utvikling og har ikke avlagt regnskap siden 2000. Kommunen jobber ut fra

Detaljer

Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune. «sentralisering og standardisering»

Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune. «sentralisering og standardisering» Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune «sentralisering og standardisering» 500 Styring og standardisering 2014 Behov/krav IKT-strategi og styrende dokumenter Veileder IKT-handlingsplan Elektronisk

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Kommunens byggforvaltning - status for arbeidet med å utvikle en effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse.

Kommunens byggforvaltning - status for arbeidet med å utvikle en effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse. Dato: 16. mars 2009 Byrådssak 165/09 Byrådet Kommunens byggforvaltning - status for arbeidet med å utvikle en effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse. BJOL SARK-0310-200819912-2 Hva saken gjelder:

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Komiteens fagområder på. finansfeltet. Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap. Komité for finans, kultur og næring 11.

Komiteens fagområder på. finansfeltet. Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap. Komité for finans, kultur og næring 11. Komiteens fagområder på finansfeltet Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap Komité for finans, kultur og næring 11. november 2015 Finans forvalter ikke bare penger materielle ressurser

Detaljer

Status på anskaffelsesområdet ved inngang til ny strategiperiode ( )

Status på anskaffelsesområdet ved inngang til ny strategiperiode ( ) Saksnr: 201609978-6 Saksbehandler: BIGU Delarkiv: ESARK-1704 på anskaffelsesområdet ved inngang til ny strategiperiode (2017-2020) Hovedområdet for Anskaffelsesstrategi 2013-2016 har vært effektiv ressursbruk

Detaljer

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/6309-1 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Trond Rebne Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 31. august Byrådet. Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 SARK

Byrådssak /11. Dato: 31. august Byrådet. Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 SARK Dato: 31. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-195 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig Brudd på internt regelv. Brudd eksternt regelv. EKSEMPEL - EKSEMPEL - EKSEMPEL Risikoanalyse økonomiske disposisjoner For hver linje (dvs. for hvert forhold som kan medføre risiko) settes ett kryss for

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Gevinstrealisering i Andebu kommune

Gevinstrealisering i Andebu kommune Gevinstrealisering i Andebu kommune Kommuneplan Organisasjonssjef og prosjektleder Eirin Farmen Andebu kommune Prosjektlederkonferanse Trondheim 2.september 2014 Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16,

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, 24.11.16. 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Dato: 16. desember Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom

Dato: 16. desember Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom Dato: 16. desember 2011 Byrådssak 1002/12 Byrådet Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom BSO SARK-0311-200812588-68 Hva saken

Detaljer

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksutskrift Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/01620-1 Saksbehandler Emil Schmidt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.06.2017 38/17 Formannskapets behandling

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

Økonomireglement for Sortland kommune

Økonomireglement for Sortland kommune Økonomireglement for Sortland kommune Vedtatt av kommunestyret i møte 02.05.02 sak 15/02 Endret av kommunestyret i møte 16.12.04 sak 48/04 Endret av kommunestyret i møte 24.09.09 sak 28/09 Endret av kommunestyret

Detaljer

/17. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over sykefraværet i Bergen kommune for 1. kvartal 2017 ESARK

/17. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over sykefraværet i Bergen kommune for 1. kvartal 2017 ESARK /17 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over sykeet i Bergen kommune for 1. kvartal 2017 HEBE ESARK-0702-201533215-8 Hva saken gjelder: Saken gjelder sykeet i Bergen kommune for 1. kvartal 2017. I tillegg

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor Dato: 31. mai 2011 FORUTV /11 Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor MAHO BYST-1210-200804170-37 Forretningsutvalget vedtok 01.02.11 følgende som punkt 6 i sak 33-11 Papirløse møter

Detaljer

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Komiteenes ansvarsområder

Komiteenes ansvarsområder Saksnr: 201525566-110 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 2: Punkt 1.4 i gjeldende «Reglement for bystyrekomiteene» Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019 har bystyret fire komiteer:

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver.

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. Dato: 13. mai 2009 Fullmaktsak 20/09 Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. EITO BBE-1632-200811307-2 Hva saken gjelder:

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1 1.0 TILTAK BESKRIVELSE TID /FREKVENS ANSVAR Avtaledekning 1.1 Lokale anskaffelser Det skal gjennomføres halvårlig evaluering

Detaljer

Bergen kommune har investert 27,4 millioner kroner i løsningen fra EDB Ergogroup.

Bergen kommune har investert 27,4 millioner kroner i løsningen fra EDB Ergogroup. Skriftlige spørsmål Komite for finans behandlet saken i møtet 150611 sak 74-11: 10. Fra Mathias Hunskår Furevik (R): "Det er de siste årene gjennomført store rehabiliteringsarbeider for mange av skolene

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 40-2015 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar budsjett for 2016 Gjøvik, 4.

Detaljer

REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Netto driftsresultat 2014-2016 Tall i mill Regnskap Regnskap Regnskap 2014 2015 2016 Sum driftsinntekter 17 905 19 249 20 550 Sum

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1)

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Rådgivning for strategisk utviklingsarbeid Saksnr. 2016-4 Tilbudsfrist: 17.06.2016

Detaljer