Initiativ for bruk av bærekraftig palmeolje i norsk kraftfôrindustri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Initiativ for bruk av bærekraftig palmeolje i norsk kraftfôrindustri"

Transkript

1 Initiativ for bruk av bærekraftig palmeolje i norsk kraftfôrindustri for å bidra til at verdens palmeolje produseres bærekraftig Mål Norsk kraftfôrindustri vil bidra til å skaffe mat til en voksende befolkning. Undertegnede selskaper ønsker at produksjon av palmeolje og oljepalmeprodukter 1 skal basere seg på bærekraftige løsninger som er miljøvennlige, effektive og positive bidrag til vekst i lokalsamfunn. Innen utgangen av 2015 skal den palmeolje som benyttes være produsert bærekraftig, eller sertifisert ifølge kriteriene til Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Initiativets medlemmer vil ved kjøp av Green Palm 2 sertifikater bidra til å stimulere til økt produksjon av bærekraftig palmeolje på RSPO sertifiserte gårder. Selskapene vil arbeide for å redusere bruken av palmeolje og erstatte palmeolje med mer bærekraftige alternative råvarer. I produkter der man av teknologiske eller ernæringsmessige årsaker fortsatt bruker palmeolje som ingrediens, vil bedriftene gå over til segregert og bærekraftig produsert palmeolje så snart leverandørene har etablert kostnadseffektive alternativer til Green Palm. Hvem står bak dette initiativet? Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Rogaland Agder Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal Norgesfôr Fiskå Mølle 1 Palmeolje» brukes i dette dokumentet som felles benevnelse for alle produkter utvunnet av oljepalmeproduksjon 2 Kjøp av Green Palm sertifikater er en av fire alternativer for handel med bærekraftig produsert palmeolje innenfor RSPO.

2 VEDLEGG Palmeolje er en viktig råvare med flere gode bruksegenskaper. Det gjør palmeolje til en foretrukken råvare i mange produkter, blant annet i kraftfôr. Produksjon av palmeolje er mer arealeffektiv enn alternative vegetabilske fettkilder. Å erstatte palmeolje med annet vegetabilsk fett vil kreve større arealer, og kan være en dårligere løsning med tanke på bærekraft. I Norge har det vært stort fokus på palmeolje på grunn av helseaspektet, men mettet fett fra palmeolje utgjør en liten andel av det totale mettede fettet nordmenn får i seg. De viktigste grunnene til å redusere bruk av palmeolje og arbeide for at den palmeoljen som brukes er produsert bærekraftig, er behovet for bevaring av regnskogen og hensynet til lokalbefolkning, bønder og ansatte der oljen produseres. Bakgrunn Palmeolje dyrkes i tropiske områder. Økt etterspørsel har vært en medvirkende årsak til den omfattende hoggingen av regnskog som har skjedd de siste tiårene. Avskogingen i Malaysia og Indonesia har ført til store klimagassutslipp, reduksjon i biologisk mangfold, forurensning og i mange tilfeller til krenking av urbefolkningers rettigheter. Dyrking av oljepalmer har også ført til miljøskade gjennom ukontrollert bruk av plantevernmidler og oppdyrking av torvmyr, og det er avdekket dårlige arbeidsforhold på en del plantasjer. For å løse disse problemene er det behov for en felles innsats fra palmeoljeprodusenter, deres kunder, lokale og internasjonale myndigheter. Norsk kraftfôrindustri vil arbeide for å bidra til sporbar og bærekraftig dyrking av palmeolje. Vi vil samtidig understreke at avskoging er en internasjonal utfordring som bør ha internasjonale løsninger, kombinert med nasjonale forpliktelser og tiltak. Palmeoljens opprinnelse og bruk Palmeolje er en vegetabilsk olje som utvinnes av fruktkjøttet i palmeoljefrukten, primært fra palmen Elaeis guineensis. Palmeolje dyrkes først og fremst i Sørøst-Asia. Indonesia og Malaysia står for ca. 87 % av den globale produksjonen. Palmeolje er den mest brukte vegetabilske olje i verden. Oljen brukes i næringsmiddel- og fôrindustrien, samt i andre typer produkter som kosmetikk, rengjøringsmidler og som biodrivstoff. Palmeolje finnes i forskjellige former, både som rå olje, faste fraksjoner og annet (bl.a. palmekjerneolje). Det meste av palmeoljen som importeres til Norge importeres ikke direkte fra de store palmeoljeprodusentlandene (Indonesia og Malaysia), men fra EU-land. Hvorfor den brukes Palmeolje har tekniske og smaksmessige egenskaper som gjør den godt egnet til bruk i matproduksjon. Oljen er halvfast ved romtemperatur, og utsettes i mindre grad for harskning. Disse egenskapene bidrar til å bevare konsistens, smak og holdbarhet på ferdigvarer den blir brukt i. Matprodusenter bruker ofte en blanding av forskjellige fettråvarer for å få en god sammensetning av smak, tekstur og holdbarhet. Palmeolje kan være en av disse oljene.

3 Forbruk av palmeolje Palmeolje er den mest brukte vegetabilske olje i verden. Verdens palmeoljeproduksjon er på ca. 56 millioner tonn årlig. Over en tiårsperiode er verdens produksjon av palmeolje doblet, og utgjør nå ca. 30 % av den totale produksjon av vegetabilske oljer. Denne utviklingen forventes å fortsette på grunn av befolkningsveksten, økt kjøpekraft på globalt nivå, og økt etterspørsel etter palmeolje som biodrivstoff. Det er behov for raske tiltak for å forhindre at økt etterspørsel etter palmeolje resulterer i ødeleggelse av regnskog. Hovedårsaken til doblingen av verdens produksjon av palmeolje er befolknings- og velstandsvekst i Asia. India, Indonesia, Kina, Malaysia og Pakistan står alene for 53 % av verdens samlede forbruk av palmeolje (USDA 2012). Til sammenligning står EU landene for om lag 10 % av totalt forbruk. Produksjon av palmeolje viktig næringsvei for mange bønder Produksjonen av palmeolje utgjør en avgjørende inntekt for millioner av småbønder og tusenvis av lokalt ansatte i verdikjeden. Palmeoljedyrking er dessuten høyproduktiv og fem til ti ganger så arealeffektiv som dyrking av andre vegetabilske oljer. Å redusere bruken av palmeolje og erstatte den med andre vegetabilske oljer, vil derfor i de fleste tilfeller kreve større arealer og kan være en dårligere løsning med tanke på bærekraft. Bruk av vegetabilsk fett i kraftfôr til drøvtyggere Totalproduksjon av kraftfôr i Norge er om lag 2 millioner tonn. Kraftfôr består av karbohydrater, fett, proteiner, mineraler og vitaminer. Fett utgjør en relativt liten andel av kraftfôret, gjennomsnittlig 2,7 %. Det brukes både vegetabilsk (fra planter) og animalsk fett (fra dyr). Vegetabilsk fett er den viktigste kilden og utgjør ca. 70 % av det totale fettet i kraftfôr. Palmeoljebaserte fettsyrer er i dag den viktigste kilden for vegetabilsk fett i kraftfôr. Forbruket i 2013 var tonn (kilde SLF). Palmeolje til husdyr består i hovedsak av biprodukter fra raffinering av palmeolje til humant konsum. Kraftfôr tilsettes fett for å heve energiinnholdet, og fett er spesielt viktig i kraftfôret til høytytende melkekyr, samt i startfôr til speddyr. Melk har naturlig forekomst av palmefettsyrer. Tilsetning av palmeoljebaserte fettkilder til drøvtyggere har vært benyttet i mange år. Fett i fôr er viktig for god fordøyelse og gir liten belastning på dyrets vom. Den norske kraftfôrindustrien har de siste årene samarbeidet med leverandørene av råvarer for å erstatte palmeoljebaserte fett. Ambisjonen er å finne alternative råvarer som er produsert bærekraftig, som er bra for dyret og som har en konkurransedyktig pris. Man har ikke kommet i mål med dette arbeidet, men arbeidet vil intensiveres fremover. RSPO-systemet (Roundtable on Sustainable Palm Oil) Det er ingen generelt akseptert definisjon av bærekraftig eller ansvarlig dyrking av palmeolje. Felles for de fleste forsøk på definisjon er at oljen er produsert på lovlig eid jord, ikke fører til avskoging, tap av torvmyr eller annen miljøskade. Videre må dyrkingen skje med respekt for universelle menneskerettigheter, herunder landrettigheter, og under fravær av tvang og barnearbeid. Initiativet for bærekraftig palmeolje legger til grunn at disse kriteriene må være oppfylt for at palmeoljen skal være bærekraftig produsert.

4 Det er etablert flere typer forbedringsprosjekter og flere partssamarbeid med formål å bidra til sporbarhet i leverandørkjeden for palmeolje, bærekraftig produksjon og vern av regnskogen. Flerpartsinitiativet Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) som ble etablert i 2004, har spilt en vesentlig rolle ved å skape dialog og samarbeid mellom ulike aktører om utviklingen av en bærekraftig leverandørkjede. Organisasjonen representerer frivillige organisasjoner, palmeoljeindustri, prosessindustri, matindustri, detaljhandel og banker og investorer. Sammen har RSPOs medlemmer utarbeidet prinsipper og kriterier for sertifisering. Det er fire alternative modeller for handel med palmeolje basert på RSPOs prinsipper: Book & Claim (B&C): Kjøp av sertifikater. Her vet ikke kjøper om palmeoljen kommer fra en sertifisert gård eller ikke, men ved kjøp av sertifikat bidrar man til å støtte produksjon av palmeolje. Administreres av Green Palm: Mass Balance (MB): Sertifisert og ikke-sertifisert palmeolje blandes. Andelen sertifisert palmeolje kontrolleres gjennom RSPO etrace: Segregert (SG): Palmeoljen er utelukkende dyrket på RSPO sertifiserte gårder, og sporbar tilbake til det enkelte område og mølle, men ikke til den enkelte gård. Identity Preserved (IP): Sertifisert palmeolje holdes separat i hele kjeden og kan spores tilbake til mølle og gård. De fire sertifiseringsmodellene nevnt ovenfor bidrar i like stor grad til omlegging til bærekraftig produksjon av palmeolje. Hovedforskjellen mellom de fire modellene er at kjøper, ved bruk av palmeolje fra en av de to sistnevnte modellene (IP og SG), vet at han bare mottar sertifisert vare. Ved bruk av palmeolje fra sertifiseringsmodellen MB får kjøper en blanding av sertifisert og ikke sertifisert palmeolje. Ved bruk av palmeolje fra sertifiseringsmodellen B&C, vet kjøper ikke om palmeoljeproduktet i sluttproduktet kommer fra sertifisert vare, men prisen for sertifikatet går til primærprodusenter og småbønder som produserer i henhold til RSPO-standarden. RSPO-sertifisert palmeolje har ingen merverdi om det ikke finnes kjøpere. Det er en utbredt oppfatning at kjøp av sertifikater gjennom B&C er en effektiv måte å skape en rask vekst i markedet for RSPO-sertifisert palmeolje. Bruk av sertifikater - fôrindustrien vil bidra til en omlegging av produksjonen Totalproduksjonen av palmeolje er ca. 56 mill. tonn. Av dette er ca. 20 %, eller 10,7 mill. tonn sertifisert som bærekraftig i henhold til RSPO. Halvparten (5,15 millioner tonn) av dette tilfredsstiller kravene til sporbarhet (IP og Segregert). Den andre halvparten tilfredsstiller kriteriene for MB og B&C. At et parti med sertifisert palmeoljeprodukter kan spores (SG og IP) betyr ikke at produksjonen er ekstra bærekraftig. Forskjellene ligger i at det er opprettet separate og lukkede verdikjeder der man i liten eller ingen grad blander råvarer og fraksjoner fra ulike møller, og at volumer som handles kan spores. Å etablere denne type adskilte varestrømmer er kostnadskrevende. Siden bare 20 % av produksjonen foregår bærekraftig, mener fôrindustrien at det på kort sikt er viktigst å stimulere til omlegging, slik at en større andel av produksjonen skjer på en bærekraftig

5 måte. Fôrindustrien vil derfor kjøpe sertifikater (B&C). På den måten er selskapene/industrien sikret at mest mulig at merkostnaden/mer pris går til å stimulere bærekraftig produksjon, og minst mulig går til spille i mer krevende logistikklinjer og produksjonsprosesser - som bidrar til større miljøbelastninger. Selskapene vil samtidig arbeide for å redusere bruken av palmeolje, og erstatte palmeolje med mer bærekraftige alternative råvarer. I produkter der man av teknologiske eller ernæringsmessige årsaker fortsatt bruker palmeolje som ingrediens vil bedriftene gå over til segregert og bærekraftig produsert palmeolje så snart leverandørene har etablert kostnadseffektive alternativ til Green Palm. Slik fungerer Green Palm sertifikatet hos fôrindustrien: Product manufacturers who use palm, palm kernel oil or any palm based derivative and fraction in their products then place offers for these certificates, offsetting their physical oil with the equivalent amount of certificates. The claim can then be made that your company / product supports the production of RSPO certified sustainable palm oil. The full value of each certificate is sent back to the RSPO producer who can then reinvest this premium to help tackle the environmental and social issue created by the production of palm oil.

6 Rapportering og oppfølging fra selskapene Hver bedrift som står bak initiativet forplikter seg til å redegjøre for hvor mye palmeolje den bruker, samt hvor stor andel som er sertifisert i henhold til RSPOs kriterier eller gjennom andre sertifiseringsog kontrollsystemer. Helse Helsemyndighetene jobber for at befolkningen skal spise mindre mettet fett, fordi høyt inntak fører til høyere risiko for hjerte-karsykdommer. Mettet fett får vi fra mange kilder. De tre største fettkildene i kosten er meieriprodukter (ca. 42 %), kjøttprodukter (ca. 20 %) og margarin og olje (ca. 13 %). Årlig spiser nordmenn i gjennomsnitt ca. 42 kg fett, av dette utgjør mettet fett ca. 18 kg 3. Mettet fett fra palmeolje utgjør ca. 1 kg 4. Mettet fett fra palmeolje utgjør altså en liten andel av det totale mettede fettet nordmenn får i seg. Andel mettet fett i forskjellige spisefett er 92 % i kokosfett, 64 % i smør, 49 % i palmeolje, 14 % i olivenolje og 7 % i rapsolje 5. 3 Kilde: Helsedirektoratet: Utviklingen i norsk kosthold 2013 kortversjonen, tabell 2 4 Kilde: Regnskogfondets tall for palmeoljeforbruk omregnet til mettet fett 5 Kilde: Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 INNHOLD Forord s. 5 1 Bærekraftig verdikjede s. 6 2 Trygge, gode og sunne produkter s. 10 3 Energieffektivisering og miljøpåvirkning i produksjon s. 14 4 Våre ansatte

Detaljer

Biodrivstoff et Nord-Sør-perspektiv. Rapport 11/2007

Biodrivstoff et Nord-Sør-perspektiv. Rapport 11/2007 Biodrivstoff et Nord-Sør-perspektiv Rapport 11/2007 . Forsidefoto: Norges Naturvernforbund/Torhildur Fjola Kristjansdottir ISBN: 978-82-7478-260-0 Oslo, 05.09.2007 Torhildur Fjola Kristjansdottir tfk@naturvern.no

Detaljer

BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014. Bærekraftig oppdrett starter med bærekraftig fôr

BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014. Bærekraftig oppdrett starter med bærekraftig fôr BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 Bærekraftig oppdrett starter med bærekraftig fôr Innhold Status 2014 Verden konsumerer mer fisk VERDENS FISKERIER OG AKVAKULTUR Aldri har det vært fanget, dyrket og konsumert så

Detaljer

Ikke lenger ett fett. Sånn ser den forhatte palmeoljen ut. Takket være en effektiv forbrukerkampanje er den nesten borte fra norske kjøkkenskap.

Ikke lenger ett fett. Sånn ser den forhatte palmeoljen ut. Takket være en effektiv forbrukerkampanje er den nesten borte fra norske kjøkkenskap. Ikke lenger ett fett Sånn ser den forhatte palmeoljen ut. Takket være en effektiv forbrukerkampanje er den nesten borte fra norske kjøkkenskap. 32 FOTO: PAAL AUDESTAD 33 34 På et kontor i Tyskland sitter

Detaljer

BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014. Bærekraftig oppdrett starter med bærekraftig fôr

BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014. Bærekraftig oppdrett starter med bærekraftig fôr BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 Bærekraftig oppdrett starter med bærekraftig fôr Innhold Status 2014 Verden konsumerer mer fisk VERDENS FISKERIER OG AKVAKULTUR Aldri har det vært fanget, dyrket og konsumert så

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Bra for bonden. Best for samfunnet. om landbrukssamvirkenes samfunnsbidrag. www.landbruk.no

Bra for bonden. Best for samfunnet. om landbrukssamvirkenes samfunnsbidrag. www.landbruk.no Bra for bonden Best for samfunnet om landbrukssamvirkenes samfunnsbidrag www.landbruk.no VISSTE DU AT? Derfor vinner bonde og samfunn med landbrukssamvirke Norge er, ifølge FN, verdens beste land å bo

Detaljer

Bærekraftrapporten 2012

Bærekraftrapporten 2012 Høydepunkter 2012 Relansering av actio Q Lansering av CPK Q Verdens første gassdrevne lasteskip Bulktransport av fôr Eksklusivitet på MSC-sertifisert krillmel Medlemskap i RSPO og GreenPalm LTI = 0 på

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Rapport 18/10 fra Vista Analyse AS Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Haakon Vennemo og Karin Ibenholt Vista Analyse 14.oktober 2010 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2010/18 Rapporttittel

Detaljer

Åpent møte 7. november 007 R A P P O R T. Åpent møte om. Genmodifisert fôr til dyr

Åpent møte 7. november 007 R A P P O R T. Åpent møte om. Genmodifisert fôr til dyr Åpent møte 7. november 007 R A P P O R T Åpent møte om Genmodifisert fôr til dyr Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Casper Linnestad Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 16.12.2008 www.bion.no

Detaljer

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen Ansvarlighet Fra jord til bord Innhold INTRODUKSJON AVTRYKKET Vi tar ansvar! Konsernsjef Tommy Korneliussen ser muligheter for å bidra til å løse samfunnsutfordringer

Detaljer

Tid for satsing på landbruk i Afrika

Tid for satsing på landbruk i Afrika Norwegian Investment Fund for Developing Countries Tid for satsing på landbruk i Afrika NOTAT ELLEN HENRIKKE AALERUD ANNA BIRGITTE MILFORD i ii Forord Dette notatet drøfter behovet for forretningsmessige

Detaljer

Matens klimaspor. Rapport 1 2008

Matens klimaspor. Rapport 1 2008 Rapport 1 2008 ISBN 978-82-92447-19-2 (trykt utgave) ISBN 978-82-92447-20-8 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, juni 2008 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk Elektronisk publisert på: www.teknologiradet.no

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T

M I L J Ø R A P P O R T MILJØRAPPORT 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 21 HAVET SOM FREMTIDENS MATFAT 25 STYRET 31 INTERESSENTER 32 TIDENES BESTE ÅR 37 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI, MILJØPOLITIKK

Detaljer

Renewable Energy Corporation ASA. Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt

Renewable Energy Corporation ASA. Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt Renewable Energy Corporation ASA Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt Markedshøyskolen Campus Kristiania Bacheloroppgave i internasjonal markedsføring BAC3100 2012 Studentnummer:

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

Stemmegivning hvorfor og hvordan?

Stemmegivning hvorfor og hvordan? 74 Stemmegivning hvorfor og hvordan? I denne artikkelen forklares hvorfor Norges Bank legger vekt på stemmegivning i sine porteføljeselskaper, og hvorfor stemmegivning er et sentralt virkemiddel for å

Detaljer

Bærekraftig matproduksjon på norsk jord

Bærekraftig matproduksjon på norsk jord Bærekraftig matproduksjon på norsk jord www.landbruk.no Bærekraftig matproduksjon Å ha nok, god og trygg mat er ingen selvfølge i en verden med flere mennesker og mindre jord og vann. Vårt bidrag er bærekraftig

Detaljer

to tredjedeler 20 % 12 %

to tredjedeler 20 % 12 % 1 Inneværende sesong vil det globalt bli produsert ca. 2,5 milliarder tonn med korn, soya og ris. Dette er den største avlinga noen gang. Denne plansjen viser hvordan produksjonen fordeler seg på de ulike

Detaljer

VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE

VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE VENNSKAP NORD-SØR / RETTFERDIG HANDEL ØSTFOLD 2010 VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE Vennskap Nord/Sør (VNS) er et nettverk for kommuner, organisasjoner, grupper, institusjoner og enkeltpersoner som

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Avfall. -avskaffelsen av kastesystemet. Bellona Rapport nr. 5 2002

Avfall. -avskaffelsen av kastesystemet. Bellona Rapport nr. 5 2002 Avfall avskaffelsen av kastesystemet Bellona Rapport nr. 5 2002 Tomas Bøhler Torsen Christine Karlsen Kaya Grjotheim Olaf Brastad MarteKine Sandengen Bellonas samarbeid med næringslivet Bellona lanserte

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

SAMFUNNSMESSIGE ASPEKTER VED

SAMFUNNSMESSIGE ASPEKTER VED SAMFUNNSMESSIGE ASPEKTER VED INTRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF I NORGE RAPPORT FOR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET PROSJEKT NR. 05/002 08.04.2005 KANENERGI AS INTRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF

Detaljer

Oslo, juni 2001 ISBN 82-12-01619-6

Oslo, juni 2001 ISBN 82-12-01619-6 %LRSURGXNVMRQRJIRUHGOLQJ ){URJI{UPLGOHU²GHQ VW UVWHXWIRUGULQJHQIRU YHNVWLQRUVNKDYEUXN (QXWUHGQLQJXWI UWSnRSSGUDJ IRU1RUJHVIRUVNQLQJVUnG &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700

Detaljer

Økologisk mat på sykehjem

Økologisk mat på sykehjem Masteroppgave Samfunnsernæring 2014 Økologisk mat på sykehjem Med hvilken hensikt og til hvilken nytte? Julia Kienlin Fakultetet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Innhold Tabeller og

Detaljer