ÅRSRAPPORT 2014 REHABILITERING VEST AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 REHABILITERING VEST AS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 REHABILITERING VEST AS

2 INNHOLD 03 DIREKTØREN HAR ORDET 04 REHABILITERING VEST AS 06 TILBUD OG RESULTATER KOMPETANSE OG UTVIKLING 10 FASILITETENE OG FREMTIDEN 12 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE 13 STYRETS BERETNING FOR RESULTATREGNSKAP 15 BALANSE 16 NOTER TIL REGNSKAPET 18 REVISORS BERETNING 2

3 Forside: Aktiviteter i friluft inngår som en viktig del av Rehabilitering Vest sine programmer. Forsiden viser 3 deltagere på tur. Side 2: Instruktør Marianne Warvik med deltakere i spinningsalen i 6. etasje. ADMINISTRERENDE DIREKTØR JAN BIRGER MEDHAUG EN DOBLING AV AKTIVITETEN I årsmelding for 2013 skrev jeg i overskriften «Et ungt og livskraftig rehabiliteringssenter». I 2014 ble det på ny lyst ut anbud for rehabiliteringstjenestene fra Helse Vest HRF. Utover våren var det betydelig aktivitet ved Rehabilitering Vest AS med tanke på å utarbeide et så godt anbud som mulig. Prosessen resulterte i en dobling av aktiviteten målt i budsjett. Vi fikk 30 døgnplasser fordelt på gruppene ortopediske tilstander, revmatologiske sykdommer, muskel- og bløtdelssmerter og brudd/skader og 10 dagplasser. I tillegg går kontrakten over 6 år med mulighet for år opsjon. Dette er en meget gledelig utvikling av vårt unge og nye rehabiliteringssenter som nå gjennomgår en rivende utvikling. I løpet av sommer/høst ble rekrutteringsarbeidet intensivert og på ny opplevde vi som sist (i 2010) veldig flott søkning fra dyktige fagpersoner, slik at vi fikk satt sammen gode team til oppstart med et bredere tilbud fra 1. januar Vi hadde samling med nyansatte i oktober og felles plandag i starten av desember for å forberede oss til oppstarten til ny kontraktsperiode. I tillegg til alt dette rekrutterings- og utviklingsarbeidet har byggeprosjektet fortsatt og det medførte m.a. åpning av vår nye restaurant, produksjons- og treningskjøkken i 7. etasje. Inntil byggeprosjektet er helt ferdigstilt sommeren 2016 har vi tatt i bruk mellombygget i 6. etasje og nordre del av restaurantlokalet i 7. etasje til treningsfasiliteter. Dette i påvente av stor gymnastikksal, spinningssal og sal for apparattrening m.v. i kombinasjon med auditorium i under- og 1. etasje. Dette har fungert veldig bra som en midlertidig løsning til vi får ta hele bygget i bruk slik det er planlagt. Byggeprosjekt, utviding av tjenestetilbudet og fremdrift i byggeprosjektet har gått hånd i hånd og helt i tråd med fremdriften slik den er planlagt. Vi ser optimistisk frem mot de siste halvannet år med ferdigstilling av bygg og gjennomføring av tilhørende utviklingsprosesser, erfaringsvinning og kompetanseheving. Jan Birger Medhaug Direktør 3

4 REHABILITERING VEST AS ÅRSRAPPORT 2014 Rehabilitering Vest AS ligger sentralt i Haugesund med kort vei til friluftsog rekreasjonsområder. Uteaktiviteter inngår som en sentral del i våre rehabiliteringsprogrammer. 4

5 REHABILITERING VEST AS Karin A Lande, enhetsleder Rehabilitering Vest AS. Rehabilitering Vest AS tilbyr spesialisert tverrfaglig rehabilitering for sykdommer i muskel- og skjelett som for eksempel nakke- og ryggsmerter, muskelsmerter, slitasjegikt, revmatiske sykdommer, ulike ortopediske tilstander og bruddskader. Våre rehabiliteringsprogrammer baserer seg på at deltakeren er motivert for rehabilitering og selv ønsker å gjøre en innsats for en bedre hverdag. Gjennom hele 2014 har Rehabilitering Vest AS tilbudt 20 døgnplasser etter avtale med Helse Vest RHF. Rehabilitering Vest AS er et moderne rehabiliteringssenter i nye fasiliteter og høystandard pasientrom som er universelt utformet. Vi er lokalisert i samme bygg som Revmatismesykehuset. Vi har en sentrumsnær beliggenhet, samtidig som vi har kort avstand til byens friluftsområder og turløyper. Rehabilitering Vest AS er et datterselskap av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS, som igjen eies av Haugesund Sanitetsforening. Rehabilitering Vest AS tilbyr trening i terapibassentg. 5

6 TILBUD OG RESULTATER 2014 I 2014 hadde Rehabilitering Vest AS 263 deltakere innlagt med til sammen liggedøgn. Dette er en økning på 5,6% fra 2013, og tilsvarer en dekningsprosent på 94% i forhold til avtalen med Helse Vest. Gjennom 2014 ser vi en sterk økning både i søkningen til Rehabilitering Vest og henvisningene. 50% flere ønsker opphold ved Rehabilitering Vest AS i 2014 sammenlignet med Henvisninger har økt betydelig fra 266 i 2013 til 332 i 2014, og oversteg avtalt kapasitet med Helse Vest RHF. Økningen har medført lengre ventetid for å komme inn til rehabiliteringsopphold, og mot slutten av året var ventetiden for opphold cirka 4 måneder. Tilstrømningen av deltakere, både gjennom ønske og henvisninger er meget gledelig, og viser at Rehabilitering Vest AS sitt systematiske arbeid bygger tillitt og at deltakerne oppnår god effekt. Viktig Informasjonsarbeid: Rehabilitering Vest AS har i 2014 arbeidet videre med informasjon om våre rehabiliteringstilbud som allerede fra 2015 vil inneholde tilbud til flere diagnosegrupper og tilbud om dagrehabilitering som er nytt i vårt område. Det er i hovedsak innen 3 områder tiltak har blitt iverksatt: Eksisterende tilbud er orientert om gjennom lokale foreninger og nettverk, blant annet lokalforeningen for fibromyalgi og Revmatologisk forening og flere besøk og omvisninger. Også terapeutiske spesialisttjenester ved Fonna har fått omvisning og orientering om vårt tilbud. I forkant av utvidelsene av tilbudet ved Rehabilitering Vest AS ble alle fastleger og legekontor i Helse Vest sitt område tilskrevet og informert om det utvidede tilbudet og fikk samtidig informasjonsbrosjyre om etableringen av Haugesunds nye Helsekvartal. Gjennom samarbeidet med Haugaland Vekst har vi deltatt på rekrutteringsarrangementene «Ka skjer ittepå» i Haugesund i august og «Møt Haugaland regionen» i Stavanger i september. Rehabilitering Vest AS har også opprettet dialog med koordinerende eining i Helse Fonna, som er et viktig treffpunkt med alle kommunene i Fonna området. Enhetsleder for terapienheten, Dagfinn Berge Dahle og Karin A Lande, enhetsleder for Rehabilitering Vest, har deltatt på rekrutteringsarrangementer i samarbeid med Haugaland Vekst, blant annet i Stavanger 6

7 Grafen viser antall henvisninger og ønske om opphold Henvisninger Ønske om opphold Antallet søkere som primært ønsker våre rehabiliteringsprogrammer, har økt fra 102 stk i 2011 til 260 stk i Grafen viser geografisk tilhørighet hos Rehabilitering Vest AS sine deltakere Antall Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Nordland Kvinner Menn Grafen viser alders- og kjønnsfordeling hos Rehabilitering Vest AS sine deltakere år år år år år år år 90+ år Antall Kvinner Menn 7

8 KOMPETANSE OG UTVIKLING Rehabilitering Vest AS jobber aktivt med å videreutvikle rehabiliteringstilbudet. Vi har spesielt hatt fokus på kompetansebygging og bidrag til utvikling av rehabilitering gjennom deltagelse i nasjonalt prosjektarbeid for kjernesett i rehabiliteringen. Også bruk av ny teknologi i rehabiliteringen med fokus på helsefremming har blitt prioritert. Systematisk bygging og utvikling av kompetanse Helt siden oppstart i 2010 har Rehabilitering Vest AS arbeidet utfra en tydelig kompetanseplan for systematisk å bygge ut og forsterke fagkompetansen og våre medarbeidere. Planen ble revidert i 2014 i henhold til ny kontrakt med Helse Vest. En av våre fysioterapeuter startet i 2014 en mastergrad i klinisk fysioterapi. I tillegg har våre fagfolk deltatt i nasjonale fagkonferanser innen fysio- og ergoterapi, sammen med arbeid gjennom Norges Fysioterapiforbunds (NFF) faggrupper. I vårt videre arbeid vil vi legge vekt på å bygge kompetanse innen kognitiv terapi/ veiledningskompetanse. Arbeidet vil skje trinnvis og i takt med utviklingen av våre rehabiliteringstilbud. Kjernesett for kvalitetsindikatorer i rehabiliteringen Rehabilitering Vest AS skal være oppdatert på nyeste forskning og anvende kunnskapsbaserte metoder i rehabiliteringsarbeidet. Rehabilitering Vest AS har siden 2013 bidratt sammen med HSR i et nasjonalt prosjekt om etablering av «Kjernesett i rehabilitering» i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering (NKRR). Rehabilitering Vest AS og HSR AS kom i september i gang med å pilotteste kjernesettene på pasienter med muskel/skjelettplager som er innlagt til rehabilitering. Pasientene blir testet i start av opphold og retestet før de reiser ut. Pilot «Friskere pasienter med digitale helseverktøy» Gjennom pasienttilfredshetsundersøkelser gis tilbakemeldinger som indikerer at rehabiliteringsopphold har god effekt. Rehabilitering Vest AS ønsker å bidra til å forsterke dette, og sikre varige helsefremmende vaner hos deltakerne. I 2014 gjennomførte derfor Rehabilitering Vest AS et pilotprosjekt som i korthet gikk ut på å følge opp rehabiliteringsdeltakere i etterkant av oppholdet for å bistå dem i gjennomføring av foreslått treningsprogram. Testpersonene ble tilbudt treningsapplikasjon der treningsprogrammer er tilgjengelig på smart- telefon/nettbrett med mulighet for å kommunisere med instruktør, be om veiledning, få oversikt over planlagt trening og registrere utført trening. På applikasjonen var det også video av øvelsene for bedre instruksjon og motivasjonsfaktorer for å få treningsrutine i gang. Hensikten med denne piloten var hovedsakelig og teste ut hvordan bruk av verktøyet kan gi helsegevinst for deltakerne. Derfor ble det lagt vekt på hvordan de ulike testpersonene evaluerte bruk av denne digitale løsningen for å sikre bedre kvalitet i arbeidet sitt. Pasientene var meget positive og rapporterte god effekt tilbake, samt at oppfølgningen i seg selv var motiverende. 8

9 Rehabilitering Vest AS har testet ut oppfølgning av deltakere etter opphold gjennom digitale verktøy. REHABILITERING VEST AS ÅRSRAPPORT 2014 Våre deltakere gir gode tilbakemeldinger og Rehabilitering Vest AS oppnår høy deltagertilfredshet i undersøkelser. 9

10 Øverst til venstre: Individuell oppfølgning og trening med fysioterapeut, her ved Daniel Huseby Bordvik, er en viktig del av rehabiliteringen Øverst til Høyre: Svømming i terapibasseng har god effekt på en rekke muskel- og skjelettplager, og brukes aktivt i Rehabilitering Vest sitt arbeid Midten til høyre: Fra våre nye pasientrom i 4. etasje Nederst: Undervisning om livsstil og kosthold, her ved klinisk ernæringsfysiolog Hild Mari Hansteen Kristoffersen. FASILITETENE OG FREMTIDEN I januar 2014 flyttet Rehabilitering Vest AS alle aktiviteter inn i nye fløyer i Helsekvartalet. For deltakerne medførte dette en vesentlig forbedring av romkvalitet og tilhørende fasiliteter. Flyttingen medførte også at en større del av aktiviteten ble samlet ved at alle deltakerrom kom på samme plan. I tillegg ble eget treningsrom, undervisningsrom og team rom for personale lokalisert i samme etasje. I tillegg til nytt eget treningsrom i direkte tilknytning til deltakerrommene, fikk man fra slutten av 2014 midlertidige treningssal i 6. etasje og fra januar 2015 egen spinning sal i 7. etasje. Dette er gode løsninger som ivaretar rehabiliteringsprogrammenes behov frem til endelige trenings fasiliteter ferdigstilles i underetasjen. Anbudet og utvidelsene I februar 2014 lyste Helse Vest RHF ut et anbud som medførte en styrking av rehabiliteringsfeltet i Helse Vest sitt område. Rehabilitering Vest AS la i anbudet vekt på de gode resultatene vi kan vise til gjennom driftsårene fra 2010, samt mulighetene det nye Helsekvartalet gir både i form av helt nye treningsfasiliteter, sentral beliggenhet og god kapasitet til å ta i mot deltakere. I juni ble det klart at Rehabilitering Vest AS fikk fornyet og utvidet tillitt fra Helse Vest, gjennom en ny avtale som medførte utvidelse fra 20 til 30 plasser innen døgnrehabilitering. I tillegg ble Rehabilitering Vest AS tildelt 10 plasser innen dagrehabilitering som er et nytt rehabiliteringstilbud i Helse Fonna sitt område. Utvidelsene av rehabiliteringstilbudet betyr et mer allsidig rehabiliteringstilbud på Haugalandet. I tillegg til eksisterende tilbud kommer 6 plasser øremerket for pasienter som har behov for noe veiledning, assistanse og tilrettelegging. En plass er øremerket til revmatologiske pasienter med et større behov for assistanse og tilrettelegging. I tillegg har vi 10 dagplasser for samme pasientgrupper. Dagtilbudet er spesielt viktig for befolkningen i Fonna området som hittil ikke har hatt et slikt tilbud i egen region. For Rehabilitering Vest AS medførte tildelingen et betydelig planleggingsarbeid og forberedelse til utvidelsen. Rekrutteringsarbeid startet umiddelbart etter tildelingen. Responsen var meget god, og til de om lag 10 stillingene fikk Rehabilitering Vest AS inn søknader fra godt kvalifisert personell. Rekrutteringen gikk derfor meget godt, og alle nyansatte ble invitert på introduksjons- og planleggingsdag i oktober og desember Moderne treningsrom for individuell trening i direkte tilknytning til deltakerrommene i 4. etasje. 10

11 11

12 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE I 2014 hadde Rehabilitering Vest AS 11.3 årsverk fordelt på 17 ansatte. Rehabiliteringsteamet besto i 2014 av fysioterapeuter, lege, sykepleier, ergoterapeut og sosionom. I tillegg var det ansatt hjelpepleiere/ helsefagarbeidere som gikk i turnus på ettermiddag og kveld hver tredje helg. Rehabiliteringsteamet har ansvar for aktiviteter som foregår på dagtid som innebærer trening, undervisning, undersøkelser, koordineringsansvar for deltagere og utarbeiding av mål og tiltaksplan samt tverrfaglig epikrise. Ansatte i turnus har ansvar for tilrettelegging av gode miljøtiltak på ettermiddag og helg. Rehabilitering Vest AS er IA-bedrift og jobber aktivt med nærværsarbeid gjennom hele året. På årsbasis var sykefraværet 3,06%, lavere enn snittet siden oppstarten i 2010 og lavt sammenlignet med bransjen for øvrig. Her er deler av rehabiliteringsteamet. Rehabiliteringsteamet består av fysioterapeuter, lege, sykepleier, ergoterapeut og sosionom. I tillegg kommer støttefunksjoner. 12

13 Styret, fra venstre: Styremedlem Reidun R. Vikebø, adm.dir Jan Birger Medhaug, styreleder Geir Egil Østebøvik og styrets nestleder Astri Furumo. STYRETS BERETNING FOR har vært siste driftsår i forhold til tidligere inngått kontrakt med Helse Vest. Driften i 2014 har vært basert på en ytelsesavtale med Helse Vest om 20 heldøgnsplasser vedr. rehabiliteringstjenester som inneholder flere krav på arbeidsmetoder og innhold av tjenester, samarbeid med regional vurderingsenhet i Helse Vest, helseforetak og kommuner. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, Helse Vest benyttet sin opsjon for 2014 og som kjent har selskapet fornyet og utvidet sin kontrakt med Helse Vest med virkning fra Årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetningen. Det er etablert rutiner og egne elektroniske systemer for rapportering og oppfølging av avvik og uønskede hendelser. Det er ikke registrert alvorlige ulykker eller uhell i 2014, og gjennomsnittlig sykefravær har vært 3,06% for 2014 dvs. mot 7,12% i Selskapet har i 2014 hatt 17 fast ansatte hvorav 2 er menn og 15 kvinner. Styret har i 2014 hatt 3 medlemmer hvorav 1 er mann og 2 er kvinner. Selskapet har godt innarbeidede rutiner for kildesortering og avfallshåndtering. Virksomheten er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses. Selskapet har i 2014 oppnådd et driftsresultat på kr mot kr i Etter finans er årets overskudd kr Selskapet leier lokaler og administrative tjenester mv. av HSR AS. Økonomien er tilfredsstillende og inntjeningen er dekket med månedlige a-konto overføringer fra oppdragsgiver Helse Vest. Selskapet har ved årsskiftet 2014/15 ingen langsiktig gjeld. Både kreditt- og likviditetsrisiko er svært begrenset. Selskapets egenkapital er på 58,4 % og styret er tilfreds med selskapets soliditet. Resultatdisponering Årets overskudd på kr er i sin helhet foreslått overført til annen egenkapital. Avslutning Selskapet har etablert en god drift og styret benytter denne anledning til å uttrykke en hjertelig takk for den innsatsen som har ført til det gode resultatet. Haugesund, den Styret i Rehabilitering Vest AS Geir Egil Østebøvik Styreleder Astri Furumo Styrets nestleder Reidun R. Vikebø Styremedlem Jan Birger Medhaug Direktør 13

14 RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Note Aktivitetsbasert inntekt Sum driftsinntekter Pasientbehandlingskostnader Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Resultat av finansposter Årsoverskudd Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Utsikt over byen fra et av våre rom i nordfløyen. Utsikt fra turområdet Steinsfjellet. 14

15 BALANSE Eidendeler Note Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

16 NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Hovedregel for vurdering av eiendeler og gjeld Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Pensjoner Forsikrede pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesordninger balanseføres ikke. Alle innbetalinger til forsikringsselskapet, også innbetalinger til pensjonspremiefond, kostnadsføres. Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen balanseføres bare for den delen som ansatte har valgt å ta ut. Forpliktelse knyttet til fremtidig AFP-uttak balanseføres ikke. Inntekter Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Skatter Selskapet er skattefritt iht Skattelovens 2-32 Note 2 Ansatte, godtgjørelser Lønn Refusjon sykepenger ol Refusjon felles ansatte Styrehonorar Personalforsikring Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Gjennomsnitt antall årsverk 11,3 11,3 Daglig leder i selskapet har ikke hatt lønn fra selskapet. Styret har fått utbetalt honorar kr ,- Revisor: Kostnadsført honorar for revisjon utgjør kr ,- Kostnadsført honorar for andre tjenester inkl konsolidering utgjør kr ,- Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. 16

17 Note 3 Antall aksjer, aksjeeiere mv. Selskapets aksjekapital består av følgende aksjeklasser: Ordinære aksjer Antall: Pålydende: ,- Eiersammensetning Antall: Pålydende: Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS % Alle aksjer har lik stemmerett. Note 4 Bundne midler Ansattes skattetrekksmidler oppbevares på egen bankkonto i samsvar med skattebetalingslovens bestemmelser kr ,- Note 5 Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er i balansen oppført til pålydende. Note 6 Transaksjoner med konsernselskap Selskapet har husleieavtale med morselskapet kr Selskapet har kjøpt administrative tjenester av morselskapet kr Sum kr Transaksjonene er til markedsverdi Note 7 Anleggsmidler som avskrives Driftsløsøre Anskaffelseskost pr 1.1. Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivinger Balanseført verdi pr 31. desember Årets avskrivinger Avskrivningssats lineære avskrivninger 20 % 17

18 18 REHABILITERING VEST AS ÅRSRAPPORT 2014

19 Illustrasjon av vårt kommende felles resepsjonsog vestibyleområde. Ferdigstilles høsten

20 Haugesund nye Helsekvartal sett frå Karmsundgaten (nord). Rehabilitering Vest AS Besøksadresse: Karmsundgaten 134 Postadresse: Postboks 2175, 5504 Haugesund Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: MVA Idé/design/produksjon: Håkon Ims/Elisabeth Axelsson Berge Trykk: HBO AS Foto: Side 19: Illustrasjon Opus øvrige HSRs eget arkiv.

Årsrapport 2011. Årsrapport for rehabilitering vest as

Årsrapport 2011. Årsrapport for rehabilitering vest as Årsrapport 2011 Årsrapport for rehabilitering vest as Årsmelding Rehabilitering vest AS 2011 Bilde forside: Havet, heia og havnen gir en fantastisk ramme om vårt rehabiliteringssenter og byr på mange muligheter

Detaljer

XXX XXX XXX ÅRSRAPPORT 2013

XXX XXX XXX ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 HSR ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD 03 DIREKTØREN HAR ORDET 04 DET NYE HELSEKVARTALET I HAUGESUND 06 HELSEKVARTALET TAR FORM 08 NYE TILBUD, MILEPÆLER OG NØKKELTALL 10 REVMATOLOGISK AVDELING 12

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

En historisk satsning i et historisk år

En historisk satsning i et historisk år 2011 Å r s r a p p o r t f o r h a u g e s u n d s a n i t e t s f o r e n i n g s r e v m a t i s m e s y k e h u s A S Innhold: 03 04 06 09 10 11 12 17 18 19 20 22 22 24 28 29 Innledning Organisasjon

Detaljer

Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS

Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS 2012 HSR Å rsra p p o r t 2012 Innhold: 2 03 Direktøren har ordet 05 Organisasjon og personal 06 Milepæler 10 Nøkkeltall 11 HMS 12 Terapienheten

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport

o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport 2005 Bassengtrening gir varme til ledd og muskler og bidrar til god trivsel. Innhold 4 Innledning 5 Direktøren har ordet 7 Organisasjon og personal 8

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Årsrapport 2010 Lett på jobb ANSATTE Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Avdelingsleder Rune Kvebæk T: 52 04 40 44 M: 412 37 504 E: rkv@ipk.no Faglig leder Jan Olav

Detaljer

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser Årsmelding 2014 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 3 innhold Boligbygge lagenes Partner AS Nye eiere. Nytt styre.

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 3 innhold Leder 1 Styrets årsberetning 2 Nøkkeltall Fordelskortet

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Karmsund Havnevesen IKS Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Årsberetning 2011 Bokn bømlo Haugesund karmøy Sveio tysvær Innhold Hardangerfjorden ROSENDAL STORD BØMLO s. 3...Styrets beretning s. 7...Havnestyret

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING

Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING Årsrapport 2013 Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING 3 Styrets årsberetning 2013 Virksomheten Stiftelsen Kanvas er en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager. Kanvas

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.)

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.) Årsrapport 2011 God fremgang for Multiconsult 2011 ble et godt år for Multiconsult. Til tross for finansiell og økonomisk krise i en rekke land i Europa har vi klart å utnytte mulighetene i de markedene

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2008 Styrets beretning Multiconsult er et komplett rådgivnings- og prosjekteringsfirma som arbeider innen bygg og eiendom, industri, olje og gass, energi, samferdsel og infrastruktur og miljø

Detaljer

Årsrapport 2012. Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012. Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 1 Innhold Et år med gode leveranser 04 Styring og organisering 06 Pasientreiser med og uten rekvisisjon 09 Sentrale arbeidsområder 2012 11 Samarbeid og forankring 16 Medarbeidere og miljø

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

FORNY AS Årsrapport 2014

FORNY AS Årsrapport 2014 FORNY AS Årsrapport 2014 FORNY AS SANDAKERVEIEN 99 Sted: Storo, Oslo Areal: ca. 7020 kvm Opprinnelsesår: 1986 Byggekost: ca. 120 MNOK I februar 2015 står brakkeriggen klar ved Sandakerveien 99. Her skal

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer