Høyring av planprogram Regional plan for folkehelsearbeidet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyring av planprogram Regional plan for folkehelsearbeidet"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Høyring av planprogram Regional plan for folkehelsearbeidet Planprogram for regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland har vore på høyring, med høyringsfrist 10. april Hordaland fylkeskommune har motteke høyringsuttalar frå følgjande (i alfabetisk rekkjefølgje): Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidstilsynet Bergen Turlag Bømlo Kommune Eldrerådet, Bømlo kommune Eldrerådet, Samnanger kommune Hardangerrådet (med atterhald om vedtak 14. april 2011) Hordaland fylkeskommune, Samferdselsavdelinga Kommunenes Sentralforbund, Hordaland Kreftforeningen Landsorganisasjonen i Norge Hordaland Lindås kommune Meland kommune Norsk Fysioterapeutforbund, avd Hordaland Norske Kvinners Sanitetsforening, Hordaland Norsk Reumatikerforbund, Hordaland fylkeslag Norsk Sykepleierforbund i Hordaland Statens vegvesen, region vest Stord kommune Studentsamskipnaden i Bergen Tysnes kommune UNI helse UNI helse Almennmedisinsk forskningsenhet Velferdstinget, SIB

2 '.^Hl//. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / I MORD ^d..\nd FYLKliS -,. -.,' ^' E i I Hordaland Fylkeskommune Postboks Bergen SI APR, 20n Arlcivnr, TO-^ Sakih, Eksp. U.off. Deres ref.: /407/SIGHEN Vår ref.: 11/ ^ Saksbehandler: ivlarte Shetelig Dato: Høringssvar - regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjort seg kjent med hovedinnholdet i høringssaken, og kan ikke se å ha merknader til det fremlagte forslaget. Med vennlig hilsen Jpakim Lystad arbeids- og velferdsdirektør laakon Hertzberg : imgerende seksjonssj ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET // STAB FOR OVERORDNET STYRING Postadresse: Postboks 5, St. Olavs Plass // 0130 OSLO Besøksadresse: Akersgaten // 0180 OSLO Tlf: // Faks:

3 r^a Arbeidstilsynet \JAR DATO VAR REFERANSE / /2011 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Tonje Kummeneje Vangen tlf Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 X0< ^T^ 5020 BERGEN SVAR PÅ HØRING AV FORSLAG TIL REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSEARBEID I HORDALAND Det vises til oversendelse av vedrørende høringsnotat fra Hordaland Fylkeskommune med forslag til regional plan for folkehelsearbeid i Hordaland. Arbeidstilsynet har ingen merknader til det foreliggende forslag. Med hilsen Direktoratet for arbeidstilsynet Gry Singsaas avdelingsdirektør. Lov og regelverk (sign.) Tonje Kummeneje Vangen rådgiver, Lov og regelverk (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge

4

5

6 BØMLO KOMMUNE Saksutgreiing til folkevalde organ Dato: Arkivref: / /2011 / 000 Saksbehandlar: Kjell Magnar Mellesdal Sak nr i møte Utval Møtedato Utval for helse og omsorg REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSEARBEID - HØYRING Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Bømlo kommune vurderer at ein regional plan for folkehelsearbeid vil vera eit godt grunnlag for å kunne samordne og organisere arbeidet med folkehelse. I og med at høyringa er eit forslag til planprogram vil rådmannen rette uttalen mot følgjande punkt: 1. Det bør vurderast om Fylkeskommunen skal ha mål om at alle kommunar i Hordaland skal inngå partnarskapsavtale med fylkeskommunen for å sikra systematisk, langsiktig og forpliktande samarbeid. Gjennom dette vil mål, ambisjonar og ikkje minst utfordringar den einskilde kommune har, forankrast gjennomgåande frå lokal plan til regional plan. 2. Det bør vurderast å koble folkehelsearbeidet sterkare opp mot aktørar i privat sektor. Bedriftsidrett, rusførebyggjande arbeid, ulike sosiale tiltak kan vere dømer på områder der ein kan koble saman folkehelsearbeid i kommunal/fylkeskommunal regi og i næringslivet/privat sektor. Dette for å oppnå sterk samla fokus på folkehelsearbeid. 3. Det bør vurderast styrka tiltak for eit meir systematisk samarbeid med personell som driv førebyggande helsearbeid for born og unge. Herunder å kunne byggje forslag til tiltak basert på deira kunnskapserfaring. 4. Det utarbeidde planprogrammet er eit godt utgangspunkt for ei samordning av folkehelsearbeidet i regionen. Kommunen reknar med vidare involvering i arbeidet gjennom dialogmøter og planar til høyring. Dokument i saka: Høyringsnotat Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland - Utkast til planprogram februar Bakgrunn for saka: Hordaland fylkeskommune sendte den ut til høyring eit forslag til planprogram for regionalt folkehelsearbeid i Hordaland Høyringsfrist er 10. april Fylkesutvalet i Hordaland fylkeskommune vedtok den 24. februar 2011 å leggja forslag til planprogram for regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland ut til offentlig ettersyn og høyring.

7 Planarbeidet er forankra i Hordaland skaper verdiar, regional planstrategi for Hordaland og vedtak i fylkesutvalet den 25. august 2010 om at det skal utviklast ein regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland. Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland skal bidra til langsiktig og systematisk arbeid som fører til fleire gode levevilkår i befolkninga og til utjamning av sosiale helseskilnader. Planen skal ha fokus på innbyggjarane sine ressursar framfor fokus på avgrensingar. Når planen får status som regional plan, blir han regionen sitt grunnlag for å utforma mål, strategiar og verkemiddel for folkehelearbeidet og vil vere retningsgjevande for kommunane og statlege verksemder i deira folkehelsesatsing. Gjennom høyring av planprogrammet ønskjer Hordaland Fylkeskommune å skape ei forankring av planarbeidet. Folkehelsearbeidet er tverrsektorielt og difor er brei medverknad i alle fasar av planarbeidet ein kritisk suksessfaktor. Hordaland Fylkeskommune ber difor om at kommunane sender høyringsbrev rundt i alle avdelingar for tilbakemeldingar. Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland skal utarbeidast i tråd med plan og bygningslova om regional planlegging. Lova fordrar at det vert utvikla eit planprogram som skal liggje til grunn for korleis planen blir utarbeidd. Planprogrammet gjer greie for formål, formelle rammer, utfordringar, tema, organisering, medverknadsprosessar og framdrift i utvikling av planen. Hordaland fylkeskommune ønskjer særskilt attendemelding på: Forslag til formål. Kva mål og ambisjonar skal planen ha for utviklinga av folkehelsa i fylket? Forslag til avgrensing og innhald i planen. Er desse treffande for dei utfordringar vi står overfor? Er det område som bør inkluderast eller ekskluderast? Kva arenaer og verkemiddel har lokalsamfunnet til rådvelde for å skape helse og trivsel? Utfordringar med kunnskapsgrunnlaget. Kva har vi, kva manglar vi kunnskap om? Forslag til medverknadsprosessar. I kor stor grad ønskjer ein å medvirke i planarbeidet? Korleis sikre at dei det vedkjem blir høyrde? Frist for uttale er sett til 10.april 2011, men etter kontakt Hordaland Fylkeskommune har Bømlo kommune fått utsett frist til etter handsaming i utval for helse og omsorg 14. april Det må presiserast at dette er eit planprogram og ikkje ein ferdig plan for folkehelsearbeidet. Det er forventa at ferdig plan for folkehelsearbeidet kjem til høyring og uttale i ein seinare fase, og at Bømlo kommune då kan gjere ei grundig, meir innvolverande og breiare gjennomgang. Vurderingar: Hordaland fylkeskommune ynskjer å skape ei forankring av planarbeidet gjennom å sende den ut på høyring og planprogrammet er difor sendt ut til alle verksemdsleiarar i kommunen, eldreråd, ungdomsråd, idrettsråd, råd for likestilling av funksjonshemma, Kulturnettverket. Diverre vart fristen uforholdsmessig kort, og det er i liten grad kome inn uttalar. Systematisk og langsiktig folkehelsearbeid kan skape grunnlag for framtidsretta vediskaping, nyskaping og utvikling som igjen skal føre til ei befolkning med høgare livskvalitet. Planen skal ha fokus på innbyggjarane sine ressursar framfor fokus på avgrensingar. Fylkeskommunen har ansvar for regional planlegging, men lokalt planverk skal vere med å leggja grunnlag for ein regional plan. Difor er brei medverknad i planprosessen ein kritisk suksessfaktor for resultatet. Forslag til føremål er at regional plan skal bidra til langsiktig og systematisk arbeid som fører til fleire gode leveår i befolkninga og til utjamning av sosiale helseskilnader. Kva mål og ambisjonar skal planen ha for utviklinga av folkehelsa i fylket? Skal det vere eit mål er at alle kommunar i Hordaland skal inngå partnarskapsavtale med fylkeskommunen for å sikre systematisk, langsiktig og

8 forpliktande samarbeid? Gjennom dette vil mål, ambisjonar og ikkje minst utfordringar den enkelte kommune har, forankrast gjennomgåande frå lokal plan til regional plan. Korleis avgrense? Folkehelsearbeidet femner over eit vidt område og det kan difor vere viktig å avgrense og avklare kva områder og tiltak som vil vere fylkeskommunen og kommunane sitt ansvarsområde. Det er og lista opp nokre områder som bør prioriterast i ein regional plan. Desse er: - Politisk og administrativ forankring i regionen, fylkeskommunen og kommunane. - Organisering, innhald og prioritering i partnarskap for folkehelse. - Folkehelsesatsing som del av kommunalt og fylkeskommunalt utviklingsarbeid. - Helsefremjande samfunnplanlegging med fokus på: arealbruk/planlegging, samferdsel og transportutvikling av livskraftige og helsefremjande lokalsamfunn og universell utforming. - Faktorar som påverkar helse: oppvekstmiljø, kultur og fritid, sosiale nettverk, arbeid og arbeidsforhold. - Livsstilsfaktorar: fysisk aktivitet, kosthald, tobakk og rus, psykisk helse. Rådmannen er samd i at desse utfordringane bør prioriterast. Det kan være viktige aktørar i privat sektor som det kan vere aktuelt for både kommunar og fylkeskommunen å inngå partnarskap med. Einskilde bedrifter har allereie gode system gjennom trim for tilsette og avtalar med treningstudioer som stimulere til auka fysisk aktivitet og betre helse. Kva arenaer og verkemiddel har lokalsamfunnet til rådvelde for å skape helse og trivsel? Det er lokale og interkommunale råd og utval både offentlige og private. Desse kan nyttast også i eit folkehelseperspektiv. Til dømes kan både lokalt eldreråd og regionalt eller lokalt næringsråd engasjere seg i og gje uttale til plan og utviklingsarbeid innan folkehelse. Dette gjennom stimulering til igangsetjing av lågterskeltiltak der ein nyttar etablerte og nye tiltak saman. Kunnskapsgrunnlaget er utfordrande. Det bør femne vidt, med fokus på born og unge. God kunnskap om oppvekstmiljø, utfordringar som kan førebyggast tidlig er viktig for å kunne møta utfordringane. Meir førebygging og mindre ressursar til reperasjon bør vere eit mål. Viktige aktørar er skular, barnehagar og helsestasjonar som i dag er dei som driv systematisk førebyggjande arbeid, og som har gode kunnskaper over kva utfordringar som ligg føre. Rådmannen er samd i at kommunane er viktigaste arenaen for folkehelsearbeidet, og at brei involvering gjennom representasjon i aktuelle gruppene er viktig. Det er eit stort mangfald av aktivitet og arbeid både blant offentlege, private og ikkje minst frivillige organisasjonar og lag som kan kome med innspel til planen. Det er viktig å skape arenaer som gjer det lett for dei som vil å komme med innspel. Økonomiske konsekvensar: Miljømessige konsekvensar: Beredskap- og samfunnstryggleik: Oppsummering og konklusjon: Denne høyringa omhandlar innspel til det komande planarbeidet. Det vil ved seinare høve verta ny involvering av kommunane i samband med det vidare arbeid. Planen skal bli regionen sitt grunnlag for å utforme mål, strategiar og verkemiddel for folkehelsearbeidet. På denne måten vert dette også retningsgjevande for folkehelsearbeidet i statlege og kommunale verksemder. Det er grunn til å rekne med at det undervegs vert framskaffa relevant datagrunnlag som grunnlag for val og satsing.

9 Rådmannen meinar at den fylkeskommunale regionale satsinga på folkehelsearbeid vil vere nyttig for det arbeide som kommunane skal ta til med i auka grad. Det vil uansett vere viktig å samordne dei fylkeskommunale planane med planer i den einskilde kommune og helseføretak.

10 Saksprotokoll i Eldrerådet Eldrerådet har fylgjande uttalar: PS 09/11 REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSEARBEIDET HØYRING Målet må vera meir ressursar til førebygging for å redusera reparasjon. Verkemiddel: 1. Få ein partnerskapsavtale med Fylkeskommunen, etter dei gode intensjonane som står i avtaleframlegget. 2. Få ein kommunal folkehelsekoordinator i samarbeid/samband med samhandlingsreforma. 3. Få ein kommunal tryggleikssjukepleiar/-team som besøkjer alle heimebuande over 80 år for å vurdera tiltak for fysiske tilrettelegging, for kosthald, medisinering, sosiale tiltak, samarbeid for å få ein sikrare og betre kvardag. 4. Ha samarbeid med frivilligsentral/ -lag/organisasjonar om sosiale/ kulturelle aktivitetar og såleis skapa trivsel for innbyggjarane i kommunen, born, unge, eldre/seniorar.

11 ? SAMNANGER KOMMUNE Sentraladministrasjonen Hordaland fylkeskommune Regionalavdelinga Postboks BERGEN rrr HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. c?o/oo<ic?c>c>dok.nr. é^ Arkivnr. Vc?? Eksp. U.off. «^ APR Saksh. J/ é/^^f^ Vår referanse: 09/419/11/1351/ASK/MH Arkivkode: FE-033 Dykkar referanse: Dato: ELDRERÅDET I SAMNANGER SIN UTTALE TIL PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOLKEHELSEARBEIDET I HORDALAND Eldrerådet i Samnanger hadde møte og samla seg om følgjande uttale vedk. ovannemde planprogram: "Ein må ta høgde for at alle kommunane i regionen (Hordaland fylke) er ulike når det gjeld geografi, kultur og tal innhyggjarar. Alle kommunane har ulike føresetnader for å klara å oppfylla dei ulike krava i planen. " Med helsing Mapda Magda Hansen Haugen / avdelingsleiar / sekretær for Eldrerådet Postadresse: Tyssevegen 217,5650 TYSSE - Tlf: Sakshandsamar: Magda Haugai - Direktetelefon: Faks: Bankgiro: Foretaksnr.: NO E-post:

12 Høringsuttale frå Hardangerrådet omkring Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland Kommunane i Hardanger støttar utkastet til planprogram som er lagt fram til høyring. Nokre punkt ønskjer vi likevel å kommentere. Planprogrammet tek utgangspunkt i gjeldande lovverk, men tek opp i seg mange oppgåver og tankar henta frå forslag til ny folkehelselov og ny helse- og omsorgslov. Vi meiner at ein regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland må ta opp i seg det nye lovverket som vil vera gjeldande frå Folkehelse og folkehelsearbeid kan for mange vera vanskeleg å forstå og få tak på. Eit felles navn på folkehelsearbeidet i Hordaland kan gjera det lettare og selja inn bodskapen, det kan og vera identitetsskapande Under punkt 4.2 om samordning står det..set store krav til regional og fylkeskommunal samordning. Samordning av folkehelsearbeidet krev samarbeid på tvers av forvaltningsnivå og sektorar (offentleg, privat og frivillig sektor). I utkastet til planprogam er det lista opp nokre avgrensingar og nokre stikkord om innhaldet i planen. Vi støttar dette, men har nokre kommentarar som vi ønskjer vert vurderte: o I forslag til ny folkehelselov er lov om miljøretta helsevern lagt inn. Det står ingenting i planprogrammet om planen også vil innehalde dette temaet eller kvifor det eventuelt er gjort denne avgrensinga. Dette saknar vi. o Vi ser behov for at det vert laga ein systematisk ordning med formidling til statlige myndigheiter om korleis kommunane oppleve og løyse ulike utfordringar knytt til folkehelse o Vi stiller også spørsmål med om følgjande tema burde vore inkludert i planarbeidet: Skade- og ulukkesførebyggande arbeid (som også er inkludert i den nye folkehelselova) Kompetanseheving. Ønskjer at det vert utvikla eit program som tek sikte på å auke kompetansen til politikarar og personar i frivillige lag og organisasjonar. /Dette er mulig tenkt inn i punkt nr 3 i kap 4.3) Kva rolle skal frivilligheita ha i folkehelsearbeidet? Kompetanseoverføring mellom frivillige og kommunen for å optimalisera grunnlaget for det helsefremmande og førebyggande arbeidet. Organisering o Vi er samde om ei bredt samansett plangruppe. For oss er det viktig å understreka at fordi folkehelsearbeidet er tverrsektorielt bør også plangruppa vera det. Gruppa må ha medlemmer med og utan helsefagleg kompetanse (til dømes bør ein eller fleire ha kompetanse omkring oppvekst, samferdsel, planlegging) o Arbeidet med kartlegging av helsetilstandar og faktorar som påverke helsa bør vera i samarbeid med kommunane. Fylkeskommunen ved AUD har mykje kompetanse som kan komme kommunen til gode, men kommunen sit også inne med mykje informasjon som kan vera nyttig. Dette gjensidige forholdet bør komme fram i planutkastet. o Medverknad frå frivillig sektor er viktig. I våre lokalmiljø er frivillighetssentralen ein sentral aktør i det frivillige arbeidet. Fleire folkehelsekoordinatorar har og etablert samarbeid med frivillighetssentralane. Frivillighetssentralane har ein person tilsett og har kanskje større muligheit til å delta på samlingar/ møteplassar. o Når det gjeld møteplassar for medverknad, er det lista opp fleire døme. Vi er samde i dette, men stiller spørsmål med møtetidspunkt. Dersom ein ønskjer deltaking frå frivillige lag og organisasjonar (på lokalt nivå) bør møtetidspunktet vera utanom ordinær arbeidstid eller at dei som deltek får kompensasjon for tapt arbeidsforteneste.

13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga NOTAT Til: Utviklingsseksjonen v/sigrun G. Henriksen Dato: 07. april 2011 Frå: Samferdselssjefen Arkivsak: /MARERI Kopi til: Arkivnr.: 407 Fråsegn frå samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Merknad til kap Regionale føringar Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland vart vedteken av fylkestinget 13. oktober Teksten må difor endrast til: Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland Merknad til kap. 4.1 I andre avsnitt står det følgjande: Trivsel, meistring og god livskvalitet er grunnlaget for god helse. Det er mange forhold som truar desse, til dømes svak deltaking i sosiale nettverk, dårlege bustader, mangel på arbeidsplassar, helseskadeleg samferdsel og manglande skulegang. Det er uklart kva som ligg i omgrepet helseskadeleg samferdsel og ein bør reformulere dette slik at det kjem fram meir tydeleg kva som er meint i samband med dette avsnittet. Generell kommentar Samferdselsavdelinga, ved transportplanseksjonen, har utarbeidd eit forslag til planprogram for Regional transportplan Hordaland. Planprogrammet er lagt ut på høyring med frist 2. mai Ein del av planarbeidet omhandlar gang- og sykkelvegar i fylket. Tilrettelegging for gåande og syklande er eit viktig tiltak for å fremje folkehelse og er eit perspektiv vi tar med oss inn i planarbeidet. Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

14 Bergen 8.april 2011 Hordaland Fylkeskommuner Pb BERGEN Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland. Høyring av forslag til planprogram. Viser til brev av 28.februar 2011, og vil gje følgjande høyringssvar: KS ser fram til at Regional plan for folkehelsearbeid i Hordaland vert utarbeid og planane sett ut i livet. Vi er, slik forslaget til planprogram og legg til grunn, opptekne av at ein får til god medverknad i alle fasar av prosessen. Som forslaget slår fast er kommunane den viktigaste arenaen for folkehelsearbeidet. Det er difor viktig at ein så snart planprogrammet er vedteke startar arbeidet med å peike ut dei kommunale representantane i det vidare arbeidet, også i arbeidet frå planprogram til plan. Astrid Toft Dagleg leiar KS Hordaland Nurket Klem Seniorrådgjevar

15 Fra: Sendt: 7. april :48 Til: Postmottak sentralarkivet Emne: høyring regional planprogram folkehelse - snr Fra: Kreftforeningen Adresse: Postboks 4 Sentrum Postnr: 0101 Oslo Namn: An-Magritt Lindtner Epost: Uttale: Kva mål og ambisjonar skal planen ha for utviklinga av folkehelsa i fylket? - Kreftforeningen foreslår at planen har som ambisjon å redusere andelen som røyker daglig til under 10 % innen Videre foreslår Kreftforeningen at planen har som mål å arbeide for at kosthold og fysisk aktivitet får en naturlig plass i grunnskolen, hvilket f.eks. kan bety at Fylkesmann fører tilsyn med skoleeiere vedrørende gratis skolefrukt og fysisk aktivitet. - Solbeskyttelse er et forsømt tema. Kreftforeningen foreslår at dette temaet får en plass i Regional plan for Folkehelsearbeidet i Hordaland - Radon er en risikofaktor for utvikling av lungekreft, og risikoen er størst hos røykere. Kreftforeningen foreslår at planen sikrer at kommuner har kvalifisert kunnskap om radoneksponering og informasjon om mulige forebyggingstiltak. Forslag til avgrensing og innhald planen. Er desse treffande for dei utfordringar vi står overfor? - Kreftforeningen ønsker å tilføye at planen må sikre at eksponeringen for kjente risikofaktorer for kreft minimeres. Kjente risikofaktorer er: Tobakk, UV-stråling og radon. Videre ønsker vi at faktorer som øker beskyttelsen mot kreft fremmes, slik som kosthold og fysisk aktivitet. Dette vil også redusere risiko for overvekt, som er en selvstendig risikofaktor for enkelte kreftformer. Kva arenaer og verkemiddel har lokalsamfunnet til rådvelde for å skape helse og trivsel? - Helseproblemer som følge av inaktivitet og overvekt fører til betydelig økning i sykelighet og samfunnsutgifter. Helsevaner etableres i barne- og ungdomsårene. Alle barn tilbringer mye tid på skolen, og skolen er derfor en viktig arena med tanke på etablering av gode helsevaner og utjevning av sosiale helseforskjeller. Høye krav til prestasjoner og lengre skoledager krever et godt læringsmiljø. Da er gode rammer for fysisk aktivitet og måltider viktige elementer. Arbeid for daglig fysisk aktivitet og gratis frukt og grønt for alle elever bør derfor prioriteres høyt i det videre arbeidet med innholdet i folkehelseplanen. Forslag til medverknadsprosessar. I kor stor grad ønskjer ein å medverke i planarbeidet? - Kreftforeningen har mye kunnskap om helsefremmende og sykdomsforebyggende faktorer for utvikling av kreft. Ett av våre hovedmål er å bidra til at færre får kreft. Vi ønsker å inviteres og bidra når Hordaland Fylkeskommune skal utarbeideplan for folkehelse. Ønsker dere mer informasjon eller utdypende forklaringer til våre innspill, se og ta gjerne kontakt med rådgiver i forebyggende arbeid i Kreftforeningen seksjon Vest, An-Magritt Lindtner, på telefon , eller på e-post: file:///c /Users/sighen/Desktop/høyring%20regional%20planprogram%20folkehelse%20-%20snr.% txt[ :15:03]

16 Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 11/ /KIDA Bergen, Svar høring - Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland LO Hordaland mener det er fornuftig å utarbeide en regional plan for folkehelsearbeidet som har som mål å samordne aktiviteten i fylket. Vi ser likevel at det kan bli en del utfordringer i kommunene. Dette med bakgrunn i at rammebetingelsene ikke er på plass, i tilbakemeldingene fra tillitsvalgte er det mye som tyder på at kommunene ikke er kommet godt nok i gang. Når det gjelder det å fysisk flytte pasienter fra sykehus og til kommunene, vil dette gi en del utfordringer både kompetansemessig, bygningsmessig og medisinsk. Samhandlingen kommunene imellom er mange steder i gang, men tilbakemeldingene til oss er at lite konkret er på plass. En regional plan for Hordaland må ta med seg denne utfordringen. Et viktig punkt i Samhandlingsreformen er forebyggende arbeid. Det må i den enkelte kommune, og i fylkeskommunen, skapes en forståelse for at det meste vi gjør i vårt arbeid har et forebyggende aspekt i seg. Dette fordrer at vi har en annen dialog både politisk og administrativt mellom kommuner fylket og fylkesmann. Planer som er utarbeidet med forebyggende hensyn som utgangspunkt, må bli behandlet slik i alle deler av forvaltningen. Hordaland har to helseforetak å forholde seg til. Dialogen med dem og våre 33 kommuner må samkjøres selv om de ulike kommuner som "hører" til det enkelte foretak naturlig vil ha direkte dialog. Vi må utnytte stordriftsfordeler der det er mulig. Til slutt vil vi presisere at utkast til plan er klinisk ren for tillitsvalgtes involvering. Vi mener at tillitsvalgte må ha en naturlig plass i plangruppen og i temagruppene. Den erfaring og kompetanse disse har er viktig å ha med seg, samtidig som mye av enigheten i disse fora vil bli praksis i den enkelte kommune.

17 Med vennlig hilsen LANDSORGANISASJONEN I NORGE Roger Pilskog Distriktssekretær (sign.) Kine Bratli Dale (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. Side 2 av 2

18 Fra: Terje Sætre Sendt: 7. april :43 Til: Postmottak sentralarkivet Kopi: Ordførar Lindås; Øistein Søvik; Reidun Sæbdal; Svein Gjerstad; Lars K Lie; Øyvind Stang Emne: Høyring planprogram folkehelse - ref Viser til Dykkar skriv av 28.februar d.å. Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland. Høyring av forslag til planprogram. Lindås kommune har følgjande uttale til planprogrammet: Vedk.pkt. 2 Formål Presisering av første strekpunkt: Tiltak som blir iverksett bør i størst mogeleg grad vere kunnskapsbasert, der det er god dokumentasjon på kva som er effektivt. Vedk. pkt. 4.3 Forslag til avgrensing og innhald i planen Vidaregåande skule er ein sentral arena i folkehelsearbeidet. Fråfall har alvorlege helsekonsekvensar. Tiltak for å forhindre fråfall er m.a. viktig for utjamning av sosiale forskjeller og helseforskjeller. file:///c /Users/sighen/Desktop/lindås.htm[ :18:49]

19 ^ MELAND KOMMUNE Kommunalavdeling for helse- og sosialtenester Hordaland Fylkeskommune Regionalavdelinga Postboks BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. 2a/Oo2)aoo Ook.nr. 34, 0 5 APR Arkivnr, ^ J Saksh.c5yfc//^/b Eksp. u.ofi; i Dykkar ref. Vår ref. TOM Joumalp.ID 11/4742 ArkivsakID 08/101 Arkiv nr. N-000 Dato HØYRINGSUTTALE HORDALAND REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSEARBEIDET I Det vert vist til høyringsbrev av med utsendt framlegg til regional folkehelseplan for perioden , med uttalefrist Saka er drøfta i fagleiargruppa innan helse- og sosial. Leiargruppa er i hovudsak positiv til planprogrammet. Planen famnar vidt og tverrsektorielt og ser ut til å innehalde sentrale tema i folkehelsearbeidet. Kommunen har likevel følgjande fråsegner til planen: 1) Under kapittel 2, siste avsnitt på side 3, beiter det: Regional planfor folkehelsearbeidet skal leggast til grunnfor kommunal, regional og statleg planlegging, verksemd og tiltak. Gyldig planvedtak vil forpliktaldkale og regionale aktor ar til å følgje opp og gjennomføra planen og slik vert det enklare å prioritere og løyse oppgavene. Planen vil få økonomiske konsekvensar for mange sektorar. Meland kommune vil påpeike at folkehelsearbeidet skal ha lokal forankring, basert på analysar og helsestatistikk i kommunen. Kommunane vert tillagt eit ansvar for folkehelsearbeidet i den nye folkehelseloven, truleg gjeldande frå og med 1. januar 2012, og med årleg rullering av kommunal folkehelseplan. Kommunen kan såleis ikkje gå med på at den den fylkeskommunale folkehelseplanen skal vere overstyrande og forpliktande overfor kommunen. Etter kommunen si oppfatning bør fylkeskommunen i større grad ha ein koordinerande rolle t.d. innan tilak som omfattar fleire kommunar, samt bidra med kompetanse t.d. innan planarbeid. Vidare er det naturleg at fylkeskommunen kan vere eit bindeledd mellom det kommunale og statlege folkehelsearbeidet. 2) Kommunane sin rolle i den nye folkehelseloven frå 2012 er foreløpig noe uklar. Det er viktig at fylkeskommunen sin plan tar iim over seg den usikkerhet som p.t. gjeld når det gjeld dei oppgaver som vert forventa av konjmunane. Kari Anne Iversen Konstituert rådmann MoltumyT^ JCommuneoverlege / Kommunalsjef helsetenester Adresse Telefon: Postboks 79 I Frekhaug Besøksadr. Havnevegen 41 A postmottakfa)meland.koitmiiune.no Telefaks: Bankkonto: Heimeside: Kartinformasjon:

20 Fra: NFF Hordaland - Exchange (ny) E-Post: Sendt: :03:57 Mottatt: :04:06 Til: Postmottak sentralarkivet Kopimottaker:Rekve Vidar, Line Merete Giusti, Ann-Helen Selle Stautland, Geir Næss, Gro Hilde Vik, Line Brun Wilhelmsen, Åse Tillier, Emne: Høyringplanprogram folkehelse Hei! På vegne av Norsk Fysioterapeutforbund avd Hordaland, vil vi berømme planene for arbeidet så langt. Det er ennå for generelle formuleringer til at vi har innvendinger til noe av dette. Det vi vil understreke viktigheten av, som dere selv også tar med under avgrensinger og innhold, er at både samfunnsmessige forhold, "helsefremjande samfunnsplanlegging" og "faktorar som påverkar helse", samt individuelle faktorer "livsstilsfaktorer" er tatt med. Vi tenker begge disse faktorene er svært viktig om arbeidet skal ha en faktisk effekt på folkehelsen. Det nytter lite med tilrettelegging om ikke den enkeltes helse og kunnskap om helse også er i fokus. På samme måte som denne kunnskapen er vanskelig å omsette i praksis om det ikke tilrettelegges for å anvende den. Vi ønsker gjerne å være en høringspartner i det videre arbeidet også, og tenker at vår kompetanse særlig kan nyttiggjøres innenfor området fysisk aktivitet. Dette kan vi som faggruppe mye om, og vi kan mye om det i forhold til alle deler av befolkningen, ikke bare det man tradisjonelt tenker på som trening eller frisktrening. Vi sitter på viktig kunnskap om fysisk aktivitet og helse når det gjelder barn, eldre og grupper med ulike sykdommer og helsemessige problemstillinger. Vi har også synspunkter i forhold til universell utforming, og arealplanlegging der bevegelse skal være fokus. Spør oss gjerne om å stille med en representant i en aktuell temagruppe når disse skal settes sammen. Med vennlig hilsen Aslaug Terese Kleiveland avdelingsleder NFF Hordaland tlf: file:///c /Users/sighen/Desktop/høyring/NFF.txt[ :23:12]

21 Hordaland fylkeskommune Regionalavdeling Vår ref.: JNJ Deres ref.: /25/407/SIGHEN Fana, 10. april 2011 Innspill til Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland Norske Kvinners sanitetsforening (N.K.S.) ble stiftet i 1896 og har helt siden dette vært en viktig aktør innen norsk helsevesen. Organisasjonen har bl.a. drevet utdanning av helsepersonell, bygget opp tuberkuloseomsorgen, bygget opp helsestasjoner og drevet sykehus og helseinstitusjoner innen en lang rekke områder. Man kan si at organisasjonene har vært en pioner i norsk helsevesen. I dag har organisasjonen hovedfokus på kvinners livsvilkår og driver også mange helseinstitusjoner over hele Norge. I Hordaland er følgende institusjoner drevet av sanitetsforeninger: Voss Distriktspsykiatriske Senter N.K.S. Bjørkeli. Det er en del av Helse Vest sin plan for psykisk helsevern. N.K.S. Olaviken alderspsykiatriske sykehus, Askøy. En spesialinstitusjon innen psykisk helsevern i Hordaland. Han egen avdeling for Huntington pasienter. N.K.S. Fayehagen Avlastningsboliger. En spesialinstitusjon for multifunksjonshemmede fra Bergen. Aldershjemmet N.K.S. Margit Tanners Minne, Bergen Heimly aldersheim, Varaldsøy. Laksevåg Sykehus. Leies av Bergen kommune til rehabilitering. Salhus Eldresenter Godvik barnehage Vinnes Barnehage Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i hver helseregion Pårørende til rusmiddelavhengige er en gruppe hvis stemme i liten grad blir hørt og hvis behov i stor grad blir oversett. Dette har N.K.S. tatt konsekvensen av, og vedtok i 2007 å opprette et prosjekt med mål om å etablere veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i hver helseregion. For Helse Vest er det etablert veiledningssenter i Sandnes. Veiledningssenterets overordnet mål er å forebygge sosial isolasjon og helseskader ved å bidra til økt livskvalitet for pårørende til rusmiddelavhengige. Belastningene som pårørende 1

22 til rusmiddelavhengige opplever, innebærer en betydelig risiko for helseplager, og da ofte psykiske problemer og problemer av psykosomatisk karakter. Veiledningssentrene gir tilbud om faglig veiledning, støtte og oppfølging til pårørende til rusmiddelavhengige, dog med noe ulike tilbud ut fra lokale behov. Veiledningssenteret i Sandnes retter sitt tilbud også mot pårørende til innsatte i fengsel og pårørende til de som politiet er i kontakt med. Pårørende defineres her som mødre, fedre, søsken, barn av, ektefeller og samboere, øvrig familie, kolleger og venner samt andre som er direkte berørt. Helse Vest er et stort geografisk område og vi ønsker å få et Veiledningssenter til Hordaland. Lokale sanitetsforeninger har vært inne på tanken, men de økonomiske vilkårene virker hemmende på engasjementet. Frivillige organisasjoners innsats for inkludering Integreringsarbeidet i Norge er avhengig av frivillig innsats for å kunne lykkes. N.K.S. er Norges største kvinneorganisasjon med over medlemmer fordelt på 1200 lokalforeninger. Vårt integreringsarbeid foregår parallelt med de offentlige integreringstiltakene. N.K.S. representerer et nødvendig supplement. I de siste år har N.K.S. mottatt støtte til integreringsarbeidet gjennom IMDi og denne innsatsen har vært svært vellykket. Siden 2007 har N.K.S. drevet med SESAM (Styrt Engasjerende SAMtale). SESAM er en flerkulturell møteplass for norske kvinner og kvinner fra hele verden. Gjennom SESAM praktiserer kvinnene norsk, lærer mer om norsk kultur og samfunn og de bygger fellesskap med andre kvinner i lokalmiljøet. Pr. 1. januar 2011 finnes det 14 SESAM-grupper i Norge. I Hordaland er vi i startgropa med dette arbeidet. Vi har en SESAM-gruppe i Hardanger. N.K.S. har gjennom hele sin historie vært en viktig kulturbærer i svært mange lokalsamfunn. Gjennom vår nye satsning på minoritetskvinners livssituasjon viderefører vi denne tradisjonene i mange lokalsamfunn. Inkludering av minoritetskvinner i det norske samfunn vil være et svært viktig tema i Norge de nærmeste år. Noe av det vi ser når vi jobber med integrering, er for mye dårlige boliger som leies ut for skyhøye summer. Verst ute er de kommunale boligene. Det er dyrt å være fattig. Dette er noe som bør ryddes opp i. N.K.S. håper at vårt innspill vil være til nytte i det videre arbeidet med Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland Med vennlig hilsen Norske Kvinners Sanitetsforening Hordaland Jeanne N. Jebsen (s) Fylkesleder 2

23 o^l^k^a NORSK REVMATIKERFORBUND BESKYTTER: PRINSESSE MARTHA LOUISE HORDALAND FYLKESLAG l^iordatandimi^kom^^^u^ Saknr. U o/oo3 ooobok.m: V? Hordaland fylkeskommune PB BERGEN ^ 3 APR Arkivnr. V^/ Saksh, 6jG/^Å/!y Eksp. j U.ofr. I Bergen, 10.april2011. Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland. Høringsuttalelse fra Norsk Revmatikerforbund Hordaland fylkeslag. 1. Innledning Norsk Revmatikerforbund Hordaland fylkeslag er glad for at Hordaland fylkeskommune er kommet i gang med arbeidet med å utarbeide en regional plan for folkehelsearbeidet i fylket. Vi er inne i en spennende tid når det gjelder folkehelsearbeidet med den kommende samhandlingsreformen, ny folkehelselov og ny lov for helse- og omsorgstjenestene. Spesielt kommunene står over for nye, store og krevende oppgaver. 2. Kort om Norsk Revmatikerforbund Norsk Revmatikerforbund (NRF) er en av Norges største brukerorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne med om lag medlemmer. Organisasjonen ble stiftet 15. mars Hordaland fylkeslag ble stiftet i 1985 og består av 26 lokallag/foreninger og ulike diagnosegrapper og har om lag medlemmer. NRFs medlemsmasse er revmatikere og mennesker med ulike muskel- og skjelettplager. Felles for medlemmene er at det er mennesker med kroniske sykdommer/plager. Hele nordmenn har fatt stilt en revmatisk diagnose og nesten hver eneste norske familie er berørt av en revmatisk plage. Revmatisme er den vanligste årsaken til at nordmenn oppsøker lege, og revmatikere utgjør den største grappen sykemeldte og uføretrygdede. Mange revmatikere har store smerter, men det er også viktig å påpeke at veldig mange lever gode liv som revmatikere. For mer informasjon vises det til hjemmesiden I Lodin Leppsgt. 2B - 3. etasje, 5003 Bergen - Telefon: Faks: Bankgiro: L

24 I dag driver lokallag innen NRF Hordaland med ulike treningsaktiviteter for sine medlemmer der det er muligheter for det. Dette dreier seg i hovedsak om trening i varmtvannsbasseng, men også trening i hall. NRF Hordaland fylkeslag arrangerer kurs og utdanner egne instruktører. I fylket sett under ett er det i dag altfor få varmtvannsbasseng. 3. Kommentarer fra Norsk Revmatikerforbund (NRF) Hordaland fylkeslag NRF Hordaland fylkeslag vil frekke fram at det er viktig å brake de frivillige organisasjonene for å finne ut hvilke behov ulike grapper har, hva tiltak som trengs og hva organisasjonene kan bidra med. Derfor er det viktig at et bredt spekter av organisasjonene blir trukket med i arbeidet med planen på forskjellige nivåer. NRF Hordaland fylkeslag er positive til at planen bl.a. skal vektlegge tiltak som skal medvirke til å redusere helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grapper og kjønn. Folkehelsearbeidet omfatter videre alle arenaer der folk bor, arbeider og lever sine liv. Samtidig vil en undersfreke at dette er ambisiøst og vil stille store krav til organisering og vil kreve store ressurser, også økonomiske. NRF Hordaland fylkeslag vil trekke fram noen faktorer/tiltak som gjelder personer med en revmatisk diagnose eller med andre muskel/skjelett lidelser. > Tilgang til varmtvannsbasseng (min 33 grader) er veldig viktig. Og med tilgang mener vi, at det må være et slikt tilbud i nærmiljøet (kommunen), og at det er trening med kyndige instruktører > Tilgang til freningshall med tilrettelagt treningstilbud med kyndige instruktører > Gode turmuligheter/turløyper, både vinter og sommer, er viktig for at folk skal holde seg i god form. Disse må være tilrettelagt for rallestol, barnevogn, etc. > Universell utforming må legges til grann for alle tilbud/aktiviteter. Dette gjelder inngang, garderober hall, basseng, etc. > Utforming av parkeringsplasser må sikre tilgang til basseng, haller, turløyper/lysløyper, slik til at en enkelt kommer seg videre til de forskjellige aktivitetene. > Fysioterapitilbud, det er viktig at dette er godt utbygd og at den enkelte kommer raskt til ved behov. Fysioterapi sammen med medisinsk behandling og trening kan være avgjørende for at en revmatiker kan delta i arbeidslivet. > Alle tilbud må være lavterskeltilbud. 1 dette legger vi at de må være tilgjengelig for alle til lav kostnad (helst gratis). Grappen kronikere/funksjonshemmede møtes ofte med egenandeler både statlige og kommunale. Dette kan for mange være ekskluderende. > Skolering av fagfolk og befolkning generelt om sammenheng mellom livsstil og helse.

25 I Utkast til planprogram s. 5 står det bl.a.: "I tillegg må vi sjå på kva effektar klimaendringar kan ha på helsa". Blant revmatikere er det mange som opplever at helseproblemene påvirkes og forverres som følge av klimatiske endringer. Dette gjelder først og fremst variasjoner i temperatur (overganger/svingninger mellom + og - grader og høytrykk/lavtrykk). Mange har stort utbytte av opphold med trening og behandling i varmere og mer stabilt klima. Selv om dette er litt på siden vil vi allikevel trekke fram at NRF Hordaland fylkeslag arrangerer fre turer til Spania i løpet av et kalenderår. To av disse går til Reuma-Sol Senter utenfor AUicante som eies og drives av NRF, og en tur går til Gran Canaria. Deltakerne dekker selv alle utgifter til disse turene. Dette gjør at mange som kunne ha nytte av et slikt opphold lar være å melde seg på pga. økonomi. Opphold i varmere og mer stabilt klima må gjøres lettere tilgjengelig. 4. Avslutning Norsk Revmatikerforbund Hordaland fylkeslag ser på det videre arbeidet med planen som veldig viktig og vil være positiv til å delta i det videre arbeidet. Med vennlig hilsen NORSK REVMATIKERFP^IBUND HORDALAND FYLKESLAG RUNE LØVENSTEDT FYLKESSEKRETÆR

26 Kommentarer til reginal plan for folkehelsearbeidet i Hordaland Fra Norsk Sykepleierforbund i Hordaland Forslag ti formål. Hvilke mål og ambisjoner skal planen ha for utviklingen av folkehelsen i fylket? Vi viser her til lovens formål. Her har NSF påpekt at vi savner en konkretisering av folkehelsearbeidet, og en lovregulering av kommunenes helsetjenestetilbud, samt en lovregulering av kjernekompetansen som kreves for å gjennomføre formålsparagrafens intensjoner. Å konkretisere formålet ut over det som ligger i forslaget til regional plan blir derfor viktig. Formålet slik det nå foreligger blir for generelt. Dette ønsker vi å komme tilbake til ved å delta i det videre arbeidet. Vi har nedenfor svart på spørsmålene som er sendt ut i høringen. NSF har 32 faggrupper som representerer ulike spesialiteter innen sykepleiefaget. Vi ønsker at disse skal involveres videre i prosessen rundt implementering av lov om folkehelsearbeid i Hordaland. Tidsfristen har denne gang vært kort. Det har medført at kun få av faggruppene har kommet med tilbakemelding på henvendelsen knytte til høringen. Helsesøstergruppen, faggruppen av psykiatriske sykepleiere og faggruppen for kreftsykepleiere er imidlertid blant de som har uttalt seg. Forslag til avgrensing og innhold i planen. Er disse treffende for de utfordringene vi står overfor? Forslaget til avgrensing er i hovedsak godt. Forslagene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Vi er særlig opptatt av å sette fokus på: faktorer som påvirker helse; oppvekstmiljø, kultur og fritid, sosiale nettverk, arbeid og arbeidsforhold. Livsstilsfaktorer; fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og rus; psykisk helse. Faggruppen av kreftsykepleiere skriver blant annet: Vi ser det som viktig at ulike bruker organisasjoner og frivillige organisasjoner deltar i prosessen, spesielt i fht ungdom og i fht invandrermiljø. Forebygging av røyking vet vi er av største betydning i fht helsegevinst. Forurensing fra biltrafikk og miljøgifter har betydning for levekår. (Bergens undersøkelsen) Er det områder som bør inkluderes eller utelukkes? Alle som er nevnt er etter vår mening viktige. Graden av medvirkning og medinnflytelse bør imidlertid tas med som et eget punkt. Deltakelse i demokratiske prosesser der en den enkelte borger har innflytelse og mest mulig medbestemmelse over eget liv og tid, mener vi er en viktig helsemessig ressurs. Det er viktig at arbeidet med folkehelsen er forankret i ledelsen på de ulike politiske nivåer. Man bør imidlertid i størst mulig grad unngå en for sterk byråkratisering når det gjelder forvaltningen av lovverket. Det er viktig at folket selv og deltakende organisasjoner opplever at dette er noe vi er sammen om og ikke har fått tredd ned over oss uten å kunne influere på det som gjøres og de krav som settes. Samtidig som kunnskap om det som fremmer helse formidles, må den enkeltes valg også respekteres. Det må aksepteres at enkelte mennesker selv velger å leve usunt.

27 Det bør rettes særlig fokus på og planlegges tiltak i forhold til innvandrere, flyktninger og asylsøkere. Immigrasjonen til Norge har økt og øker. Det er erkjent som en utfordring som vi er nødt til å ta inn over oss. Her må det legges til rette for tiltak som kan innføres tidlig i arbeidet. Innvandrernes egne organisasjoner må involveres. Hvilke arena og virkemidler har lokalsamfunnet til rådighet for å skape helse og trivsel? Det er viktig å forankre folkehelsearbeidet hos den enkelte borger. Det sterke fokuset på ytre miljømessige forhold hilser vi velkommen. Vi vil imidlertid også peke på at det å ta ansvar for egen helse innenfor et system der ytre faktorer som hindrer helseutvikling søkes begrenset i størst mulig grad, i seg selv er helsefremmende. I moderne samfunn der styringsmekanismene via lover og regler er fremtredende, risikerer individets ansvar og innflytelse på eget liv å bli begrenset. Denne type fremmedgjøring kan motvirkes ved at man i større grad trekker inn frivillige organisasjoner, her under interesseorganisasjoner og fagbevegelse. Den enkelte borger må på alle nivåer sikres medinnflytelse. Å bli påtvunget det andre definerer som et sunt liv kan oppfattes som en trussel mot enkeltmenneskets autonomi og frihet. Det kan i seg selv være helseskadelig. Når det gjelder ytre faktorer ønsker vi også at faktorer som åpningstider og arbeidstid i privat og offentlig virksomhet trekkes inn som aspekter i planarbeidet. Planarbeidet må m.a.o. også involvere forhold regulert av Arbeidsmiljøloven. Særlig mener vi at normalarbeidsdagen må sikres et forsterket vern og sees i sammenheng med folkehelsearbeidet. Innenfor yrker der nattarbeid er utbredt, må det gjøres særlige tiltak. Kvinners arbeidsforhold må det legges særlig vekt på. Ref. til dokumentert risiko for brystkreft hos kvinner i nattarbeid (Danmark). Det er en av grunnene til at vi vil ha med arbeidsplassene i privat og offentlig sektor arena i dette arbeidet. Utfordringer når det gjelder kunnskapsgrunnlaget. Hva har vi, hva mangler vi kunnskap om? Kravet om kunnskapsbasert praksis innen helsefagene er blitt forsterket de siste årene. Forebyggende folkehelsearbeid må på samme måte bygge på dokumenterbar kunnskap. Det gjelder både metoder og forhold som antagelig påvirker helse hos en den enkelte. Det må gjennomføres og oppfordres til mer forskning om mekanismer som fører til uhelse og helse. Det må bevilges penger til høgskoler og universitet i fylket for å sikre finansiering av denne type forskning. Sykepleieforskning bør her ha en sentral plass. Her er forskning knyttet til kronisk sykdom viktig. Her vil vi nevne den forskning som er gjort ved Institutt for Samfunnsmedisin (UiB) og Høgskolen i Bergen (HiB) nevnes spesielt. Disse miljøene bør trekkes inn i arbeidet med planen. Vi oppfordrer her til at det settes av stipendmidler for sykepleiere som ønsker å forske på mastergradsnivå som en del av den regionale planen. Forslag til medvirkningsprosesser. I hvor stor grad ønsker man å medvirke i planarbeidet? Sykepleierne representerer en særlig viktig profesjon både innenfor både det forebyggende og kurative helsearbeidet. I forhold til det forebyggende helsearbeidet i Hordaland vil vi særlig peke på sykepleiere med tilleggsutdannelse som helsesøstre, barnesykepleiere, jordmødre, bedriftssykepleie, psykiatriske sykepleiere, geriatrisk sykepleie og diabetessykepleiere. Innenfor gruppen offentlig godkjent sykepleier vil vi finne kompetanse som rører ved alle livsfasene.

28 Vi ønsker derfor at de nevnte gruppene sykepleiere blir representert i alle temagruppene. Kreftsykepleiere Kreftsykepleiere har høy kompetanse når det gjelder kreftforebygging, behandling, lindrende behandling. Det er etter vår mening et særlig behov for kompetanseopprusting i 1. linjetjenesten nå med Samhandlingsreformen, økt alder i befolkningen og derav også økt antall forventede krefttilfeller. Helsesøstre : høy kompetanse innenfor forebyggende helsearbeid når det gjelder barn og ungdom, oppfølging av familier med særlige utfordringer, kostholdsveiledning, forebygging av kjønnssykdom Barnesykepleiere: høy kompetanse innen forebyggende arbeid når det gjelder små barn Jordmødre: På lik linje med helsestasjons- og skolehelsetjenesten er jordmortjenesten en sentral del av kommunenes folkehelsearbeid som må lovreguleres i folkehelseloven. På lik linje med helsesøster har jordmor en skreddersydd utdanning i forhold til prevensjon, graviditet og fødsel. Helsedirektoratet utarbeidet i desember 2010 Veileder IS-1877 Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Bedriftssykepleiere; veiledning innen HMS arbeid både i privat og offentlig sektor. Bedriftsykepleierne har høy kompetanse innen arbeidsmedisinske problemstilinger. De er også viktige Psykisk helsevern og rusomsorg: Sykepleiere og spesialsykepleiere har en sentral rolle med sin breddekunnskap med fokus på grunnleggende behov, og spesialistkompetanse for å utføre psykisk helsearbeid i kommunen. Psykiatriske sykepleiere følger ofte personer og grupper over lengre tid, gjerne hjemmene og har et helhetlig fokus på hygiene, ernæring, omgivelser, livsstil menneskets totale situasjon i samspill med seg selv og omgivelsene. Psykiatrisk sykepleier arbeider for å styrke individers mestring av dagliglivets aktiviteter, både i hjemmet og i institusjon. I Hordaland vises det til gode erfaringer i tverrfaglige grupper i Familiens hus på Osterøy. Psykiatriske sykepleiere har kunnskap om faktorer i nærmiljøet og samfunn som fremmer god psykisk helse. Bruk av psykiatriske sykepleiere i skolen er det også erfaringer med. Sykepleiere med spesialkompetanse innen eldreomsorg: Helsefremmende arbeid er viktig også for den eldre befolkningen. Eldre mennesker er mer utsatt for ulykker enn yngre, både hva gjelder fall, og trafikale ulykker og skader. Den generelle utforming av samferdsel må tilrettelegges for myke trafikanter som eldre. Og likeledes må man sikre at nye offentlige bygg har universell utforming og er tilpasset handikappede, og eldre menneskers særlige behov. I forhold til helsefremmende og forebyggende arbeid blant eldre trengs det sykepleiers kompetanse for å kartlegge også friske eldres ressurser. Hvordan kan vi sikre at de som blir berørte blir hørt? Planarbeidet må formidles via de nye sosiale kanalene og internett. Det er de viktigste informasjonskanalene per i dag. Dialogkonferanser er viktig for de deltakende aktørene. Dersom prosessene er organisert rett måte kan den vitalisere fag og ressursmiljøer på en positiv måte.

Høyring av planprogram Regional plan for folkehelsearbeidet

Høyring av planprogram Regional plan for folkehelsearbeidet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Høyring av planprogram Regional plan for folkehelsearbeidet Planprogram for regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland 2012-2024 har vore på høyring, med høyringsfrist 10.

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSEARBEIDET I HORDALAND - ENDELEG PLANPROGRAM

REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSEARBEIDET I HORDALAND - ENDELEG PLANPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen Arkivsak 201003000-35 Arkivnr. 407 Saksh. Henriksen, Sigrun G. Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 09.05.2011 19.05.2011

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

Folkehelsedagane

Folkehelsedagane Folkehelsedagane 08.-09.11.2011 Fylkesmannen si rolle i folkehelsearbeidet Bjørg Eikum Tang Seniorrådgivar Fylkesmannen Folkehelsearbeid- Fylkesmannen sine roller og oppgåver Embetsoppdraget frå Helsedirektoratet

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

Folkehelse: Nye lover og reformer som er påp

Folkehelse: Nye lover og reformer som er påp Folkehelse: Nye lover og reformer som er påp gang. Ålesund 15. oktober 2009 Seniorrådgivar Asle Moltumyr Helsedirektoratet Disposisjon innlegg Ny plandel (plan- og bygningslov) i eit folkehelseperspektiv.

Detaljer

Hordaland fylkeskommune oppgåver og satsingar

Hordaland fylkeskommune oppgåver og satsingar Hordaland fylkeskommune oppgåver og satsingar Folkehelse og universell utforming føringer utfordringer - moglegheiter Samarbeidsmøte Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2018 Sigrún G. Henriksen,

Detaljer

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Folkehelse inn i kommunal planlegging Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Lov om folkehelsearbeid - formål Lova skal bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, her under jamnar ut sosiale

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

HØRINGSUTTALE TIL NY FOLKEHELSELOV - SAMHANDLINGSREFORMA-

HØRINGSUTTALE TIL NY FOLKEHELSELOV - SAMHANDLINGSREFORMA- HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen Arkivsak 201012571-1 Arkivnr. A. 44.00 Saksh. Corwin, Lise Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 11.01.2011 27.01.2011

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

Vågå kommune Felles tenester

Vågå kommune Felles tenester Vågå kommune Felles tenester Helse- og omsorgsdepartmentet Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/680/3/ Jorunn Skogstad 02.11.2009 61293608 Særutskrift sak 34/09 i HOKO: Høyring:

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP Folkehelse i et samfunnsperspektiv Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Samhandlingsreformen Samhandling mellom

Detaljer

Sogn Regionråd, 19. mars 2014

Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Helse Førde PSYKISK HELSE I EIT FOLKEHELSEPERSPEKTIV Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Emma Bjørnsen Seniorrådgjevar Kva er folkehelse? Definisjon Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg

Detaljer

Folkehelse og planlegging Sigrun G. Henriksen

Folkehelse og planlegging Sigrun G. Henriksen Folkehelse og planlegging Sigrun G. Henriksen Landskap i plan helse, identitet og universell utforming Voss 4. juni 2008 Hva menes det med folkehelse? Hva vet du om folkehelsearbeid i din kommune? Hvem

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis?

HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis? HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis? Sunn framtid Erfaringskonferanse Stord 26.03.12 Tove Vikanes Agdestein Folkehelsekoordinator Stord kommune Health is usually described in medical language, but it also

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhold 1 Partar... 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag... 3 Avtalen byggjer på... 3 3 Formål og

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Vinje kommune. Vinje sjukeheim. Høyringssvar Forslag til ny Folkehelselov. Vedlagt oversendast høyringssvar f.rå Vinje Kommune.

Vinje kommune. Vinje sjukeheim. Høyringssvar Forslag til ny Folkehelselov. Vedlagt oversendast høyringssvar f.rå Vinje Kommune. Vinje kommune Vinje sjukeheim Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato KNY 2010/2608 1078/2011 G10/&13 18.01.2011 Høyringssvar Forslag til ny Folkehelselov Vedlagt oversendast høyringssvar f.rå Vinje Kommune

Detaljer

Framlegg til planprogram

Framlegg til planprogram Kommunedelplan for oppvekst 2015-2026 Framlegg til planprogram Vedteke: Saks nr: 14/734 Dato: Innhald Bakgrunn for planarbeidet Innhald... 1 1. Bakgrunn for planarbeidet... 2 2. Føremål... 2 3. Føringar

Detaljer

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse.

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse. Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, møte 26.februar 2014 Sakshandsamar: Svein Arne Skuggen Hoff E-post: Svein.Arne.Skuggen.Hoff@sfj.no Tlf.: Vår ref. Sak nr.: 13/2377-10 Gje alltid opp

Detaljer

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE TILLEGGSSAK Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/6160-3 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 16:00 Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida

Detaljer

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012 Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 8. august Anders Smith, seniorrådgiver/lege Forgjengerne. 1860-1994 1982-2011 Haugesund 8. august 2012 2 Folkehelseloven

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015

KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015 KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST 2016-2019 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing av innhald 6. Planprosess

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak Eid kommune Arkiv: FE - 140 JournalpostID: 17/824 Saksbehandlar: Anne-Grete Eikås Vedtaksdato: 20.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 006/17 Eid ungdomsråd 28.02.2017 006/17 Råd for menneske med

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda Sauda kommune Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda 2015-2025 Sauda 04.06.2014 INNHALD 1. Om planprogrammet... 3 2. Føremålet med planenprosessen... 4 3. Nasjonale, regionale og kommunale

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom helse- og omsorgstenesta og utdanningssektoren om born og unge med habiliteringsbehov

Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom helse- og omsorgstenesta og utdanningssektoren om born og unge med habiliteringsbehov OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/2498-3 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.03.2015 Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201108485-2 Arkivnr. 500 Saksh. Nina Ludvigsen Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 04.10.2011 13.10.2011 HØYRING - FORSLAG TIL

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Høyring Ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Høyring Ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder Vår dato Dykkar dato Vår referanse Vår sakshandsamar 15.03.2017 03.02.2017 17/00388-2 Einar Ove Standal Avdeling Dykkar referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142220 forskning

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter?

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Folkehelsearbeid Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Utfordringsbildet 1) Det er store helseforskjeller skjevfordeling av levekår, levevaner og helse i befolkningen 2) Folkehelsa er

Detaljer

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Det er et nasjonalt mål å: forebygge og behandle helseproblemer gjennom å stimulere

Detaljer

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort.

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort. SPØRREUNDERSØKELSE OM FOLKEHELSEARBEID I XXX KOMMUNE Du er blitt valgt ut til å delta i en intern evaluering av folkehelsearbeidet i XXX kommune. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Østfoldhelsa

Detaljer

HØRINGSUTTALELSER VEDR. PLANPROGRAM REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSE

HØRINGSUTTALELSER VEDR. PLANPROGRAM REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSE HØRINGSUTTALELSER VEDR. PLANPROGRAM REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSE 1: Eldrerådet i Nord-Trøndelag (e-post 24.10.2013) Uttalelse om regional plan for folkehelse i Nord-Trøndelag 2015-2020 Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015 Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kan Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/247 Vår dato: 29.09.2014 Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

Tilsegn folkehelsearbeid 2017 Kvinnherad kommune

Tilsegn folkehelsearbeid 2017 Kvinnherad kommune REGIONALAVDELINGA Seksjon for næring- og lokalsamf utvikl - REG AVD KVINNHERAD KOMMUNE Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Dato: 23.05.2017 Vår ref.: 2017/4365-2 Saksbehandlar: elsaaro1 Dykkar ref.: Att. geir.ove.fosse@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143 Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143 - Utvalsaksnr Utval Møtedato 31/14 Formannskapet 11.02.2014 21/14 Kommunestyret 27.02.2014 KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY -

Detaljer

Folkehelsesatsing for barn og unge. Marit Nordstrand Leiande helsesøster og folkehelsekoordinator Høyanger kommune

Folkehelsesatsing for barn og unge. Marit Nordstrand Leiande helsesøster og folkehelsekoordinator Høyanger kommune Folkehelsesatsing for barn og unge Marit Nordstrand Leiande helsesøster og folkehelsekoordinator Høyanger kommune Lov om folkehelsearbeid 24.06.11- Iverksett 01.01.12 Legg ansvaret på kommunen (ikkje helsetenesta)

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden kommune

Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden kommune REGIONALAVDELINGA Planseksjonen - REG AVD Norgeshus as Dato: 22.10.2014 Vår ref.: 2014/21227-8 Saksbehandlar: pernord1 Dykkar ref.: Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden

Detaljer

Folkehelsearbeid. Kommunalsjef Jon Tvilde. Sogndal kommune

Folkehelsearbeid. Kommunalsjef Jon Tvilde. Sogndal kommune Folkehelsearbeid Kommunalsjef Jon Tvilde Innfallsvinkel Korleis me planmessig arbeider med folkehelse Det handlar om å få grep om folkehelsearbeidet Økonomiplan 2015-2018 «Vi skal utarbeide ein oversikt

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen Sakstittel: FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL 2018-2025 Planlagt behandling: Kommunestyret Planutvalget

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

SAMHANDLINGSAVTALANE : Kompetansebehovet i kommunane og forventningar til spesialisthelsetenesta

SAMHANDLINGSAVTALANE : Kompetansebehovet i kommunane og forventningar til spesialisthelsetenesta SIDE 1 SAMHANDLINGSAVTALANE : Kompetansebehovet i kommunane og forventningar til spesialisthelsetenesta Marit Botnen Kommunalsjef Helse og omsorg Ulstein kommune Foredrag på seminar i regi av ÅRU og Administrativt

Detaljer

Høring om plikt til tidlig innsats i skolen (saksnr. 17/2988)

Høring om plikt til tidlig innsats i skolen (saksnr. 17/2988) Opplæringsavdelinga Side 1 av 1 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 DEP 0032 OSLO Sakshandsamar: Kenth Rune T. Måren E - post: kenth.rune.maren@sfj.no Tlf. : 41530971 Vår ref. Sak nr.: 17 / 6799-5 Gje

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANSAKER

BARN OG UNGE I PLANSAKER BARN OG UNGE I PLANSAKER Plan- og bygningslova 5-4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser, eller i saker som av andre grunnar

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

HØYRINGSSVAR FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV dykkar ref /RAGS

HØYRINGSSVAR FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV dykkar ref /RAGS Til Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 17.01.2011 HØYRINGSSVAR FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV dykkar ref. 201003835/RAGS er eit samarbeidsforum for frivillige organisasjonar. har meir enn 250 organisasjonar

Detaljer

Kommunens folkehelsearbeid. Alle snakker om folkehelse. Hva? Hvorfor? Hvordan?

Kommunens folkehelsearbeid. Alle snakker om folkehelse. Hva? Hvorfor? Hvordan? Kommunens folkehelsearbeid Alle snakker om folkehelse. Hva? Hvorfor? Hvordan? 1. Har kommunen noe å hente på en økt satsing på folkehelsearbeid? 2. Hva viser fylkesmennenes tilsyn i 2014? 3. Hvordan kan

Detaljer

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik Folkehelseloven Hanne Mari Myrvik 2.3.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters ansvar Oversiktsarbeidet

Detaljer

Helsekonsekvensvurdering

Helsekonsekvensvurdering Helsekonsekvensvurdering Helse i alt vi gjør! Folkehelserådgiver Folkehelseperspektivet belyst i alle kommuneplaner Folkehelse gjennomgående tema i utarbeidelse av delplaner (ikke egen folkehelseplan

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG I RADØY KOMMUNE

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG I RADØY KOMMUNE PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG I RADØY KOMMUNE 2018-2028 Utkast 29 mai 2017 Vedteken lagt til høyring og offentleg ettersyn i formannskapet, 01.06.2017 FORORD Eit planprogram beskriv innhald,

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland

Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland 2012 2024 Utkast til planprogram februar 2011 Innhald 1. Innleiing... 2 1.1. Folkehelse og folkehelsearbeid... 3 2. Formål... 3 3. Formelle rammer... 4

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Telemark.

Regional plan for folkehelse i Telemark. Regional plan for folkehelse i Telemark Det systematiske folkehelsearbeidet Evaluering Oversikt Tiltak Planstrategi Her er vi nå Fastsette mål i plan Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe

Detaljer

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen Arkivsak 201112778-4 Arkivnr. 407 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.02.2012 22.02.2012-23.02.2012

Detaljer

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse er: 1. befolkningens helsetilstand

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg for

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Framlegg til planprogram

Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Framlegg til planprogram Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013-2023 Framlegg til planprogram 09.11.15 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Hanne Mari Myrvik Planforum 29.8.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters

Detaljer