Høyre, Fremskrittspartiet, Oslo, 16. september Helsepolitiske innspill til regjeringsforhandlingene fra Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyre, Fremskrittspartiet, Oslo, 16. september 2013. Helsepolitiske innspill til regjeringsforhandlingene fra Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)"

Transkript

1 Medlem av Unio Member of World Confederation For Physical Therapy (WCPT) Høyre, Fremskrittspartiet, Oslo, 16. september 2013 Venstre og Kristelig Folkeparti Vår ref: erb/kbs Helsepolitiske innspill til regjeringsforhandlingene fra Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) NFF oppfordrer den nye regjeringen til følgende: 1. Styrk behandlingstilbudet til muskel- og skjelettlidelser. - Dette ved blant annet å stille kompetansekrav til kommunehelsetjenesten, gjennom forskrift om kompetansekrav, hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. - Et annet tiltak NFF anbefaler er at det utarbeides normtall for antall fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten. NFF anbefaler minimum 17 fysioterapeuter pr innbyggere. - Videre bør forpliktende kommunal opptrappingsplan for rehabilitering utarbeides. 2. Krav til prioriteringsnøkler i alle kommuner. 3. Styrk fysioterapeuters representasjon på helsestasjon og i skolehelsetjenesten. 4. Befolkningen må sikres en verdig og bærekraftig eldreomsorg. Alle kommuner må ha tilbud om tidlig intervensjon for eldre for å hindre funksjonsfall eller for å gjenvinne funksjon. Det må stilles krav til innholdet og kvaliteten i tilbudene på sykehjem. Det må sikres at alle eldre som får tildelt eller vurderes for sykehjemsplass, får en vurdering av fysisk funksjon og et tilrettelagt treningsprogram. 5. Prioritér forebygging av psykiske helseplager og forhold som fremmer god psykisk helse. Styrk behandlingstilbudet for psykiske lidelser og sørg for en bedre koordinering av regelverk, både når det gjelder finansiering og samhandling. 6. Sikre at finansieringsordningene bidrar til effektiv bruk av helsepersonellets kompetanse og til at behandlingen tilbys på riktig nivå i helsetjenesten. Det må etableres ISF- refusjon for poliklinisk fysioterapi. Kommunal medfinansiering må omfatte de diagnoser som kan ha et behandlingstilbud i kommunene. Dette må forsterkes ved at det etableres faglige retningslinjer for behandling av blant annet artrose. 7. Det må sikres best mulig oppgavedeling mellom helsepersonell både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Pasientene må kunne gå direkte til fysioterapeut uten henvisning fra lege. Spesialister i fysioterapi må kunne sykemelde og henvise videre til annen behandling og diagnostikk. Polikliniske undersøkelser og etterkontroller knyttet til muskel- og skjelettsystemet bør gjennomføres av fysioterapeuter. Fysioterapeuter bør inngå i grunnbemanningen på større legevakter og i akuttmottak. 8. Ved bruk av private aktører i helsetjenesten må finansieringen bidra til likeverdige tjenester for hele befolkning og forutsigbare rammer for tjenesteutøver. Kvalitet må være førende for hvilke aktører som får avtaler om å gi helsetilbud på oppdrag for det offentlige. 9. Helhetlig satsing på forskning innen muskel- og skjelettlidelser. Utøvende helsepersonell må ha rammevilkår som bidrar til at de kan involvere seg i forskningsprosjekt i kommunehelsetjenesten. 10. Offentlig spesialistordning for fysioterapeuter. På neste side følger en forklaring på hvorfor vi mener akkurat disse tiltakene er viktig. Postboks 2704 St. Hanshaugen 0131 Oslo Besøksadresse: Stensberggaten 27 Tel.: Fax: E-post: Org. nr.: BNK.:

2 HELSEPOLITIKK NFF er opptatt av at hele befolkningen må sikres et likeverdig helsetjenestetilbud. Befolkningens behov for helsetjenester er et offentlig ansvar og bør i all hovedsak finansieres via fellesskapets midler. Helsetjenestene må være underlagt politisk styring og kontroll som klargjør målsetting, prioritering, ressurstildeling og tilgjengelighet. Rammebetingelsene og prioriteringene må sikre at helsepolitiske mål kan realiseres. Systemene må innrettes slik at sammensatte og kompliserte lidelser også behandles, ikke bare de «lett omsettelige». Det er nødvendig med en forskyvning fra behandling og reparasjon til forebygging og helsefremming. Mer behandling og rehabilitering bør flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten og finansieringsordninger og faglige retningslinjer må bygge opp under dette. Pasientene må få den behandlingen de trenger det, når de trenger det, og det må stilles krav til hvilke kompetanse tjenestene skal inneha for å hindre tjenester av ulik kvalitet. 1. Styrk behandlingstilbudet til muskel- og skjelettlidelser. - Dette ved blant annet å stille kompetansekrav til kommunehelsetjenesten, gjennom forskrift om kompetansekrav, hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. - Et annet tiltak NFF anbefaler er at det utarbeides normtall for antall fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten. NFF anbefaler minimum 17 fysioterapeuter pr innbyggere. - Videre bør forpliktende kommunal opptrappingsplan for rehabilitering utarbeides. Muskel- og skjelettlidelser «plager flest» og «koster mest»! 1 Vel 75 prosent av alle voksne i Norge opplever smerter eller plager fra muskel- og skjelettsystemet i en eller annen form i løpet av en måned. Vanligst er plager fra korsryggen, nakken og skuldrene. Det er også mange som har smerter i hofter, bekken og knær. Foruten belastningslidelsene, som skyldes inaktivitet, feilbelastning eller overbelastning, har vi også reumatiske lidelser og skader som også rammer muskel- og skjelettapparatet. Det er også verdt å merke seg at psykososiale årsaker bidrar til utvikling og opprettholdelse av kroniske smerter og uførhet. Muskel- og skjelettlidelsene koster samfunnet store summer hvert år i form av behandlingsutgifter, sykepenger, uføretrygd og andre trygdeytelser. De totale samfunnsøkonomiske kostnadene og trygdeutgifter lå i 2009 på et sted mellom milliarder kroner. Det er et stort potensial for kostnadsreduksjon og forebygging. Fysioterapeuter har betydelig kompetanse på å behandle og forebygge muskel- og skjelettlidelser og det er derfor viktig at fysioterapitjenestene dimensjoneres riktig både i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helsetjenesten. Da Kommunehelsetjenesteloven fra 1984 ble erstattet av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 1. januar 2012 forsvant kompetansekravet. Dette har vist seg uheldig, bl.a. ser vi at utbyggingen av fysioterapitjenester i kommunene ikke har økt, på tross av at etterspørselen etter slike tjenester har økt etter samhandlingsreformen. Det var i 2012 en nedgang i årsverk per innbyggere i kommunehelsetjenesten. Enkelte kommuner kan av økonomiske årsaker også la seg friste 1 MST-rapport 1/2013. Et muskel- og skjelettregnskap. 2

3 til å løse oppgavene i helsetjenesten ved å benytte ufaglært eller billigere arbeidskraft. Regulering bør derfor vurderes som et tiltak for å sikre befolkningen kvalitativt gode tjenester. Erfaringen har også vist at rehabiliteringsbehovet i kommunene ikke blir godt nok ivaretatt, dette rammer særlig kronisk syke. Fysioterapeuter rapporterer om at pasienter som skal trenes opp etter brudd eller ortopediske inngrep må stå på venteliste uforholdsmessig lenge. Det er viktig med jevnlig fysikalsk behandling for flere grupper kronisk syke slik at funksjonen holdes ved like og smerter holdes på et så lavt nivå som mulig. Det er like viktig at pasienter kommer raskt i gang med opptrening etter brudd og ortopediske inngrep slik at funksjon og livskvalitet gjenopprettes eller styrkes. 2. Krav til prioriteringsnøkler i alle kommuner Det er en utfordring å utvikle et godt datagrunnlag for å få oversikt over og dokumentere befolkningens behov for fysioterapi. Fysioterapeutenes rapportering når det gjelder ventetid er nødvendig, men ikke tilstrekkelig dokumentasjon. Det er derfor viktig at kommunene utvikler prioriteringsnøkler som fysioterapeutene kan rapportere avvik i forhold til. KS arbeider med å utvikle kvalitetsindikatorer for helsetjenestetilbudet som sier noe om hvilke resultater man oppnår. KS er ikke opptatt av å vurdere resultatmålene i forhold til innsatsfaktorer som omfang av tjenester, innholdet i dem eller rammene for tjenesten. NFF mener dette er uheldig både fordi den tjenesten profesjonene yter blir usynlig og fordi læringen med hensyn til hva som fungerer godt i forhold til oppnådd resultat, blir borte. 3. Styrke fysioterapeuters representasjon på helsestasjon og skolehelsetjenesten. På helsestasjon har fysioterapeuter en viktig rolle når det gjelder vurdering av barnets motoriske ferdigheter og utvikling. Fysioterapi er aktuelt ved kjente risikofaktorer, diagnoser som tilsier behov, sen eller avvikende bevegelsesutvikling, påfallende slapphet eller stivhet. Andre indikasjoner på fysioterapi kan være redusert blikkontakt, nedsatt syn-, hørsels- og berøringssans eller samspillvansker. Barnet kan også ha symptomer på trivselsproblemer, være påfallende urolig eller ha problemer med å suge, spise og sove. Fysioterapeutens veiledningskompetanse overfor foreldre er også viktig, slik som å legge til rette for gode og allsidige bevegelseserfaringer, ansvaret for å etablere gode vaner med hensyn til aktivitet og kosthold etc. Kvinner før og etter fødsel kan oppleve forskjellige plager, herunder bekkenløsningsproblemer, ryggplager, ammeproblemer og inaktivitet. Fysioterapeuters kompetanse er uvurderlig i denne perioden. Ikke bare hos voksne, men også hos barn og unge ser vi økt vekt og redusert fysisk aktivitet 2 og er bekymret for de helseplager det på sikt vil føre med seg. I tillegg ser vi at utviklingen de siste årene viser at flere unge sliter med smerter i muskel- og skjelettsystemet 3. Dette kan skyldes flere årsaker, både fysisk inaktivitet, stress og et «arbeidsmiljø» som ikke er godt nok tilrettelagt for å forebygge belastningsplager. Det er viktig at fysisk aktivitet blir prioritert og NFF oppfordrer regjeringen til å innføre én time fysisk aktivitet på skolen pr. dag. 2 Fysisk aktivitet blant 6-,9- og 15-åringer i Norge. Rapport fra Helsedirektoratet, juni MST-rapport 1/2013. Et muskel- og skjelettregnskap. 3

4 Barn og unges psykiske helse er også en utfordring i folkehelsearbeidet- vi vet at flere bl.a. sliter med dårlig selvbilde. Forebyggende tiltak er viktig og fysioterapeuter bør være en naturlig del av det tverrfaglige teamet i skolehelsetjenesten. 4. Befolkningen må sikres en verdig og bærekraftig eldreomsorg. Alle kommuner må ha tilbud om tidlig intervensjon for eldre for å hindre funksjonsfall eller gjenvinne funksjon. Det må stilles krav til innholdet og kvaliteten i tilbudene på sykehjem. Det må sikres at alle eldre som får tildelt eller vurderes for sykehjemsplass får en vurdering av fysisk funksjon og tilrettelagt treningsprogram. Undersøkelser viser at kommunene vil tjene på å ansette flere fysioterapeuter med oppgaver innen pleie- og omsorgssektoren 4. Fysioterapeuter ser ut til å ha en gunstig effekt på kostnader, produksjon og kvalitet. Eldreomsorg handler ikke bare om bruk av ny teknologi, men om bruk av kompetanse og vilje til å tenke nytt og prioritere annerledes. Fysioterapeuter bidrar til en viktig holdningsendring til mer aktiv omsorg og til nytenking når det gjelder å gi en hensiktsmessig helsetjeneste til en økende andel av befolkningen. Fysioterapeutårsverk fordelt på antall beboere på sykehjem 2012 ivste at det i gjennomsnitt var 22 minutter per beboer per uke 5, men variasjonene mellom kommunene er store, og noen får så lite som 6 minutter 6. Denne tiden innbefatter møter, tverrfaglig samarbeid, veiledning av annet personale, journalføring mm. Sykehjemsopphold kan bety aktivitet, selvhjulpenhet og livskvalitet. For å sikre aktiv omsorg og likeverdige tilbud er det nødvendig med tydelige føringer. 5. Prioritér forebygging av psykiske helseplager og forhold som fremmer god psykisk helse. Styrk behandlingstilbudet for psykiske lidelser og sørg for en bedre koordinering av regelverk, både når det gjelder finansiering og samhandling. Fysioterapeuters erfaring er at de møter klare utfordringer ved at pasienter bringes inn fra to nivåer, som ikke samarbeider spesielt godt. Regelverket er heller ikke tilpasset pasientkategorien som er til poliklinisk behandling f.eks. på DPS (spesialisthelsetjenesten) og samtidig går til fysioterapibehandling i kommunehelsetjenesten. Det er derfor behov for bedre koordinering av regelverk, både når det gjelder finansiering og samhandling på dette området. Pasienter med psykiske lidelser har også dårligere fysisk helse 7, blant annet har ¾ av psykisk syke en eller flere fysiske sykdommer og alvorlig psykisk syke har 20 år forkortet forventet levetid. Pasienter med depresjon har dobbelt så stor risiko for hjertesykdom og 65 prosent økt risiko for å utvikle diabetes. Det er flere årsaker til dette, men en av årsakene er livsstilsrelaterte i form av røyking, fysisk inaktivitet og kosthold. Det er også rapporter at psykisk syke har redusert bruk av helsetjenester og at helsetilbudet til denne gruppen ofte er mangelfull og psykiatri og somatikk er dårlig koordinert. Disse 4 Rapport Telemarksforskning Bø (2012) 5 https://www.ssb.no/helse/statistikker/helsetjko 6 I en Akershuskommune er tallet nede i 6 min. pr. pasient. 7 Ass. helsedirektør Øystein Mæland, foredrag «Verdien av tilrettelagt fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid». OUS, Gaustad, 4. september

5 pasientene må sikres helsefaglig kompetanse, herunder fysioterapi som har mye å bidra med til denne gruppen. Når individuelle planer skal lages, må somatisk helse, herunder fysioterapi integreres. Fysisk aktivitet er viktig i psykisk behandlingsstrategi og her har fysioterapeuter en rolle. 6. Sikre at finansieringsordningene bidrar til effektiv bruk av helsepersonellets kompetanse og til at behandlingen tilbys på riktig nivå i helsetjenesten. Det må etableres ISF- refusjon for poliklinisk fysioterapi. Kommunal medfinansiering må omfatte de diagnoser som kan ha et behandlingstilbud i kommunene. Dette må forsterkes ved at det etableres faglige retningslinjer for behandling av blant annet artrose. ISF- ordningen på poliklinisk aktivitet er ikke profesjonsnøytral. Når stadig flere pasienter behandles poliklinisk vil finansieringsordningen bli viktig for utviklingen av tilbudet. ISF- ordningen bør stimulere til at rett kompetanse brukes på rett sted til rett tid for å sikre kvalitet og effektiv bruk av helsepersonellets kompetanse. Poliklinisk fysioterapi, ergoterapi og ernæringsfysiologi er ikke inkludert i ordningen og dette hemmer en hensiktsmessig oppgavedeling mellom helsepersonell. Det finnes mange eksempler på bedre bruk av fysioterapeutenes kompetanse. På Lovisenberg sykehus skal 90 % av pasienter henvist pga. skulderplager ha annen behandling enn kirurgi. Vurderingen gjennomføres i økende grad av fysioterapeut. Ventetiden for vurdering går ned og pasienten kommer raskere i gang med behandling i kommunehelsetjenesten med påfølgende redusert sykefravær. En forutsetning for at kommunal medfinansiering skal fungere godt er at ordningen inkluderer diagnoser som kan forebygges, behandles og eller rehabiliteres. Kirurgi er ikke inkludert i ordningen, til tross for at svært mange ortopediske pasienter ikke bør behandles kirurgisk. Dette gjelder for eksempel artrose- hvor internasjonale retningslinjer angir at tilrettelagt trening ved hjelp av fysioterapeut skal være foretrukket behandlingstilbud. Nær 50 % av befolkningen får artrose. Det må etableres faglige retningslinjer for behandling av artrose som understøtter dette, videre må planlagte kirurgiske inngrep omfattes av kommunal medfinansiering for de diagnoser hvor kirurgi ikke er første behandlingsvalg. 7. Det må sikres best mulig oppgavedeling mellom helsepersonell både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Pasientene må kunne gå direkte til fysioterapeut uten henvisning fra lege. Spesialister i fysioterapi må kunne sykemelde og henvise videre til annen behandling og diagnostikk. Polikliniske undersøkelser og etterkontroller knyttet til muskel/skjelettsystemet bør gjennomføres av fysioterapeuter. Fysioterapeuter bør inngå i grunnbemanningen på større legevakter og i akuttmottak. Både kompetansen og hensynet til mer effektiv ressursbruk, personellmessig og økonomisk, innebærer at oppgavefordeling mellom helsepersonellgrupper bør vurderes. Fysioterapeuter bør kunne behandle pasienter uten henvisning fra lege. «Direct access» har vært prøvd ut bl.a. i England, Irland, Skottland, Finland og Sverige med gode resultater. Pasientene er mer fornøyde, kommer raskere i gang med behandling og det har i tillegg ført til store reduserte kostnader for helsevesenet. Fysioterapeuter med formalisert kompetanse utover grunnutdanning kan påta seg et utvidet ansvar og ivareta andre oppgaver enn de gjør i dag. I dag har manuellterapeutene mulighet til å sykemelde og henvise videre. Det er åpenbart at en slik utvidet rolle er ressursbesparende; et gode for pasientene 5

6 og en avlastning for fastlegene. Ved å stille tydelige kompetansekrav, bør også andre enn manuellterapeuter kunne ha et utvidet ansvar innenfor sitt fagområde. Effektiv oppgavedeling er også viktig i spesialisthelsetjenesten og finansieringsordningene må legge til rette for dette. Det er viktig at rett kompetanse skal anvendes til de riktige oppgavene for å tilby pasientene det beste tilbudet. Oppgavedeling skal gjøres på bakgrunn av helsepersonellets kompetanse, erfaringskunnskap og forskning. Det er liten forskning på dette området og dersom kun forskning legges til grunn blir det liten innovasjon i helsetjenesten. 8. Ved bruk av private aktører i helsetjenesten må finansieringen bidra til likeverdige tjenester for hele befolkning og forutsigbare rammer for tjenesteutøver. Kvalitet må være førende for hvilke aktører som får avtaler om å gi helsetilbud på oppdrag for det offentlige. Den offentlige finansierte helsetjenesten kan tilbys både ved at det offentlige selv gir tjenestene, og at det inngås avtaler med private aktører om å levere tjenester. Der det etableres anbudsordninger på helsetjenester må kvalitet være et vesentlig kriterium for tildeling. Å spare penger gjennom å forringe kvaliteten er ikke god helseøkonomi. Kvalitet bygges gjennom kompetanse, men også gjennom for eksempel lokaler og utstyr. For å sikre god kvalitet må rammene for drift være forutsigbare for tjenesteutøvere. Dette innebærer at det bør ha en viss varighet og det bør være tydelig hva som skal til for å videreføre en avtale. 9. Helhetlig satsing på forskning innen muskel- og skjelettlidelser. Utøvende helsepersonell må ha rammevilkår som bidrar til at de kan involvere seg i forskningsprosjekt i kommunehelsetjenesten. I 2004 ble det bevilget rundt 6 % til MUSSP 8 -feltet mot rundt 30 % til hver av de andre feltene kreft, hjerte- og karlidelser og psykiatri. Dette ser ut til å være ytterligere redusert frem mot Totalbevilgningen har i gjennomsnitt gått ned til 4,5 % mens porteføljen for de tre andre hovedområder med kreft, hjerte- og karlidelser og psykiatri i snitt lå mellom %. Dette viser som i 2004 en bemerkelsesverdig lav ressurstildeling til MUSSP-feltet og underbygger behovet for et løft, ikke minst sett i relasjon til de betydelige helseøkonomiske konsekvensene, og potensialet for forebygging og implementering av eksisterende evidensbasert kunnskap. Men selv om de totale bevilgningene er små, er det de siste årene blitt produsert mye god forskning av miljøer som internasjonalt ligger i front blant annet innen ortopedi, revmatiske sykdommer, ryggfeltet og fysioterapi. Mye av forskningen som skjer i dag er tilknyttet universitetene og spesialisthelsetjenesten. Dels er resultatene derfra ikke anvendbare i kommunehelsetjenesten og dels skjer forskningen et stykke fra reell klinisk utøvelse. Når klinikere er med på å utvikle egnede måleredskaper og dokumentasjonsformer som er sensitive både i forhold til kvantitative og kvalitative aspekter vil forskningen kunne få større nytteverdi og større anvendelse. Rammevilkårene for forskning i kommunehelsetjenesten er langt vanskeligere enn i spesialisthelsetjenesten der forskning er lovpålagt. Riktignok er behovet for forskning i kommunene løftet fram i Stortingsmeldingen om 9 Morgendagens 8 Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager. 9 Stortingsmelding 29: Morgendagens omsorg 6

7 omsorg, men finansieringen og forankringen av forskning i kommunene er likevel begrenset. Det er viktig å arbeide for rammevilkår som gjør at utøvende helsepersonell kan involvere seg i forskningsprosjekt i kommunehelsetjenesten på ulike måter og også heve sin forskningskompetanse. Fondet til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter har bevilget betydelige summer til et eget forskningsprogram: Fysioprim, som nettopp drives som et samarbeidsprosjekt mellom praksisfelt og forskningsmiljøer. 10. Offentlig spesialistordning for fysioterapeuter. For å løse mange av oppgavene som blir lagt til kommunene, er det etter hvert nødvendig med mer spesialisert kompetanse. For å kvalitetssikre denne kompetansen bør det etableres offentlig spesialistordning for fysioterapeuter. Det skal være enkelt for pasienten og helsepersonell å finne frem til riktig kompetanse i helsetjenesten når de trenger det. Det skal være enkelt å finne spesialister i fysioterapi og de skal være trygge på at fysioterapeuten virkelig innehar den spesialiserte kompetansen. En offentlig spesialistordning vil gi denne tryggheten. For pasientene er ordningen både forståelig og oversiktlig. Spesialisttittelen signaliserer kompetanse og kvalitet og bidrar til at det blir enklere for pasienten å velge behandler. Dette er NFFs innspill på det helsepolitiske området, på andre områder viser vi til innspill fra UNIO som vi stiller oss helt og fullt bak. Med vennlig hilsen NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Eilin Ekeland forbundsleder 7

Høringssvar NOU 2014:12 Åpen og rettferdig- prioriteringer i helsetjenesten

Høringssvar NOU 2014:12 Åpen og rettferdig- prioriteringer i helsetjenesten Medlem av Unio Member of World Confederation For Physical Therapy (WCPT) Helse- og omsorgsdepartementet Vår ref: U-85 Oslo 19.02.2015 Høringssvar NOU 2014:12 Åpen og rettferdig- prioriteringer i helsetjenesten

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

NORSK KIROPRAKTORFORENING. Prinsipprogram

NORSK KIROPRAKTORFORENING. Prinsipprogram NORSK KIROPRAKTORFORENING Prinsipprogram 2015-2020 Formålsparagraf Norsk Kiropraktorforening har som formål å ivareta og videreutvikle kiropraktikk som fag og profesjon i Norge til beste for befolkningen

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste Meld. St. 26 (2014-2015) Melding til Stortinget Pasientens helsetjeneste Utfordringsbildet Pasienten ble spurt Generelle Spesielle Flere sykdommer mer kompleks Tjenestene fragmentert Lite koordinert Mangelfull

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om sammenhenger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879 VIDERE SATSING PÅ FOLKEHELSE Rådmannens innstilling: Rådmannen bes om å legge fram en sak der det er utredes detaljert hvordan

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Fysioterapeutforbund: Forslag til forskriftendringer og nye forskrifter ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Høringssvar fra Norsk Fysioterapeutforbund: Forslag til forskriftendringer og nye forskrifter ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Medlem av Unio Member of World Confederation For Physical Therapy (WCPT) Helse- og omsorgsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8011 DEP 0030 Oslo Oslo, 30.09.2011 Vår ref: ERB/LF/E Deres ref:

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner

Detaljer

INNHOLD NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND OM MUSKEL- OG SKJELETTLIDELSER KOMMUNEHELSETJENESTEN OG FYSIOTERAPI SPESIALISTHELSETJENESTEN OG FYSIOTERAPI

INNHOLD NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND OM MUSKEL- OG SKJELETTLIDELSER KOMMUNEHELSETJENESTEN OG FYSIOTERAPI SPESIALISTHELSETJENESTEN OG FYSIOTERAPI INNHOLD INFOARK 1 INFOARK 2 INFOARK 3 INFOARK 4 INFOARK 5 INFOARK 6 INFOARK 7 INFOARK 8 INFOARK 9 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND OM MUSKEL- OG SKJELETTLIDELSER KOMMUNEHELSETJENESTEN OG FYSIOTERAPI SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING 2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING Norges største helsereform etter krigen gir fortrinn og muligheter! Eldre Forebyggende Kronisk syke Bakgrunn for Samhandlingsreformen (Stortingsmelding

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Hovedpunkter OSS Kristiansand 27.mai 2015 Samhandlingskoordinator i Østre Agder Harry Svendsen Arendal Froland Åmli Tvedestrand

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet

Fremtidens primærhelsetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet Hva sier pasienter og brukere? Kvaliteten er ikke god nok Tjenestene oppleves ikke helhetlige Det er for lite koordinering mellom dem Det er for lite brukerinvolvering. Fastlegene er for dårlig integrert

Detaljer

Hva er idrettsfysioterapi?

Hva er idrettsfysioterapi? IDRETTSFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Brønnøy Kommune Kommuneoverlegen

Brønnøy Kommune Kommuneoverlegen Brønnøy Kommune Kommuneoverlegen Høringsuttalelse til : Samhandlingsreformen forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L(2010-2011) Lov om kommunale helse og omsorgstjenester.

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Utfordringsbildet Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og hva dør vi av? Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Fremtiden primærhelsetjeneste -nærhet og helhet. Meld. St 26 ( )

Fremtiden primærhelsetjeneste -nærhet og helhet. Meld. St 26 ( ) Fremtiden primærhelsetjeneste -nærhet og helhet Meld. St 26 (2014-2015) St.m. Kommunereformen Meld.St.14 (2014-2015) «Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner» er det tre temaer som vi finner som

Detaljer

Innspill til arbeidet med primærhelsetjenestemelding

Innspill til arbeidet med primærhelsetjenestemelding Medlem av Landsorganisasjonen i Norge Member of The Norwegian Confederation of Trade Unions Helse- og sosialdepartementet Hod-primaerhelse@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: pl Dato: 27.08.2014 Innspill

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Hva skal skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 år? Oppsummering av svar fra partiene på spørsmålene fra Rehabiliteringsløftet

Hva skal skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 år? Oppsummering av svar fra partiene på spørsmålene fra Rehabiliteringsløftet Hva skal skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 år? Oppsummering av svar fra partiene på spørsmålene fra Rehabiliteringsløftet Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Kr. folkeparti Venstre SV Senterpartiet

Detaljer

Fremtidens fysioterapitjeneste i kommunene

Fremtidens fysioterapitjeneste i kommunene Fremtidens fysioterapitjeneste i kommunene Utfordringer Organisering Prioriteringer IKT Kompetanse Kapasitet Organisering Primærhelseteam Oppfølgingsteam Knutepunktmodellen Primærhelseteam - formål Ny

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Krav til drift- og takstforhandlinger 2014

Krav til drift- og takstforhandlinger 2014 Medlem av Unio Member of World Confederation For Physical Therapy (WCPT) Krav til drift- og takstforhandlinger 2014 5. mai 2014 Norsk Fysioterapeutforbund Innledning Fysioterapeuter med driftsavtale er

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene.

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Kurs; Aktiv deltakelse og mestring i hele pasientforløpet Arrangør; Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital HF Tor Åm Samhandlingsdirektør

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE 21. MAI 2015 MANDAT FOR MULIGHETSSTUDIEN Mulighetsstudien skal undersøke hvorvidt det er hensiktsmessig med en samlokalisering av helsetjenester i Risør kommune.

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Bedre helsetjenester til de som trenger det mest

Bedre helsetjenester til de som trenger det mest Bedre helsetjenester til de som trenger det mest Halvdan Skard KS 9. februar 2009 Mer komplekse tjenester i kommunene viktige drivere i utviklingen Teknologisk utvikling Demografisk utvikling Reformer

Detaljer

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Ny regjering Samhandlingsreformen skal videreføres Politisk enighet om utfordringsbildet og i stor grad enighet om virkemidlene Mange prosesser er startet, og mange er godt i gang

Detaljer

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd?

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? 1 Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? Ole-Jan Iversen LBK, DMF, NTNU Strategiske satsinger, Helse-Vest 2 Hvorfor forske i helseforetakene? I følge Spesialisthelsetjenestelovens

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? terapiridning Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset Sammensatte lidelser i Himmelblåland Helgelandssykehuset Sykefravær Et mindretall står for majoriteten av sykefraværet Dette er oftest pasienter med subjektive lidelser Denne gruppen har også høyere sykelighet

Detaljer

Hva er idrettsfysioterapi?

Hva er idrettsfysioterapi? IDRETTSFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Byrådssak 215/13. Høring - Veileder Psykiske lidelser hos eldre ESARK-03-201300090-39

Byrådssak 215/13. Høring - Veileder Psykiske lidelser hos eldre ESARK-03-201300090-39 Byrådssak 215/13 Høring - Veileder Psykiske lidelser hos eldre TEFO ESARK-03-201300090-39 Hva saken gjelder: Byrådet legger i denne saken frem et forslag til høringsuttalelse fra Bergen kommune til Helsedirektoratets

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Utfordringer på psykisk helsefeltet. Øystein Mæland, assisterende helsedirektør

Utfordringer på psykisk helsefeltet. Øystein Mæland, assisterende helsedirektør Utfordringer på psykisk helsefeltet Øystein Mæland, assisterende helsedirektør NSH 14.10.2013 Mål møte pasienter og pårørende Pasienter/brukere vet hvor de kan fåhjelp når de trenger det Tilgang pånødvendig

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Tema: Samlokaliserte boliger og store bofellesskap

Tema: Samlokaliserte boliger og store bofellesskap Tema: Samlokaliserte boliger og store bofellesskap Herdis Alvsvåg "Av-institusjonalisering - grenser vi ikke vil se" Frokostseminar Husbanken Motorhallen, 28.mai 2013 1 Disposisjon Utfordringer i dag og

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober 2016. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv.

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. 17.12.13 FAGSJEF ANDERS SKUTERUD Norsk Psykologforening. 1 I 1976. Psykologer kan til nød ha en berettigelse

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Et nytt helse-norge: Nye politiske rammebetingelser

Et nytt helse-norge: Nye politiske rammebetingelser Et nytt helse-norge: Nye politiske rammebetingelser Hartvig Munthe-Kaas Prosjektdirektør Medtek Norge Nye politiske rammebetingelser a) HelseOmsorg21 b) Politiske rammer for spesialisthelsetjenesten 2015:

Detaljer

Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse 2012

Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse 2012 Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse 2012 Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten Status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030 Seniorrådgiver Irene Sørås Avdeling sykehustjenester,

Detaljer

PRIMÆRHELSEMELDINGEN OG ROGALAND HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I Pål Iden, spesialist i samfunnsmedisin

PRIMÆRHELSEMELDINGEN OG ROGALAND HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I Pål Iden, spesialist i samfunnsmedisin PRIMÆRHELSEMELDINGEN OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I ROGALAND 25.02.2016 Pål Iden, spesialist i samfunnsmedisin 1 Primærhelsemeldingen Meld. St. 26 (2014 2015) Melding til Stortinget Fremtidens primærhelsetjeneste

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Hvordan sikre integrerte helse- og omsorgstjenester

Hvordan sikre integrerte helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet Hvordan sikre integrerte helse- og omsorgstjenester Lisbeth Normann NSHs lederkonferanse 3. februar 2017 Hva er integrerte helse- og omsorgstjenester? Vertikalt mellom nivåer

Detaljer

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Folkehelsearbeid og forebygging hva er nytt? Analysere helsetilstand og påvirkningsfaktorer mer enn enkelttiltak

Detaljer

Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren. Helsedirektør Bjørn Guldvog 6. mars 2013

Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren. Helsedirektør Bjørn Guldvog 6. mars 2013 Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren Helsedirektør Bjørn Guldvog 6. mars 2013 1. Helsetilstanden Forventet levetid ved fødsel, 1950-2011 Fødselsår Kilde: OECD Health Data 2011 Alder

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

NSH 19 mars 2012 Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten Status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030

NSH 19 mars 2012 Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten Status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030 NSH 19 mars 2012 Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten Status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030 Seniorrådgiver Irene Sørås Avdeling sykehustjenester, Helsedirektoratet Bakgrunn Oppdrag

Detaljer

Psykisk helsevern for barn og unge BUP

Psykisk helsevern for barn og unge BUP Psykisk helsevern for barn og unge BUP Presentasjon Styret HNT 3.okt 2017 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter (hittil i år) Styringsmål 2017 SOM maks. 57 dager VOP maks. 45 dager BUP maks. 40

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra kommunesektoren. Eldrerådskonferanse 28. og 29.april 2010 KS Nordland v/elin Bye

Samhandlingsreformen sett fra kommunesektoren. Eldrerådskonferanse 28. og 29.april 2010 KS Nordland v/elin Bye Samhandlingsreformen sett fra kommunesektoren Eldrerådskonferanse 28. og 29.april 2010 KS Nordland v/elin Bye Den nye samhandlingsreformen er en solid tillitserklæring til kommunesektoren. (Halvdan Skard

Detaljer

Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik

Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik Reformen vil skape økte kommunale forskjeller, der bostedsadressen din vil være avgjørende

Detaljer

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet DET ER MANGE SOM HAR OPPLEVD FÅFENGTE UNDERSØKELSER OG UNØDVENDIGE SYKEMELDINGER. VI VIL GI DEG EN ANNEN HISTORIE Å FORTELLE.

Detaljer

Akademikernes helsepolitiske dokument

Akademikernes helsepolitiske dokument 1 Akademikernes helsepolitiske dokument Vedtatt i Akademikernes styre 24. oktober 2013 God helse er både et individuelt gode og en av samfunnets viktigste ressurser. God helse i befolkningen fremmes av

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Fysioterapi for kvinner

Fysioterapi for kvinner Fysioterapi for KVINNER Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling Samhandlingsreformen Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling DRG Forum 5. mars 2012 Samhandlingsreformen Det handler om PASIENTEN KVALITET RESSURSER Nytt østfoldsykehus 2015-16 Overordnede

Detaljer

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Hva slags virkemidler trengs for å realisere behovene i fremtiden? Hvordan bør investeringsordninger

Detaljer

HELSEVESEN OG SAMFUNN. Turnuskurs høsten 2013 Fylkeslege Jan Vaage

HELSEVESEN OG SAMFUNN. Turnuskurs høsten 2013 Fylkeslege Jan Vaage HELSEVESEN OG SAMFUNN Turnuskurs høsten 2013 Fylkeslege Jan Vaage Hva er samfunnsmedisin Samfunnsmedisin = offentlig helsearbeid = public health = community medicine Samfunnsmedisin individrettet behandling

Detaljer

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2016... 4 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2016 med økonomiske rammer

Detaljer

«Rettighetsvurdering av henvisninger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten»

«Rettighetsvurdering av henvisninger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten» «Rettighetsvurdering av henvisninger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten» Lars Nysether Spes. Fysikalsk medisin og rehabilitering Medisinskfaglig rådgiver Regional Koordinerende enhet HSØ Overlege

Detaljer

Tema: Rehabilitering

Tema: Rehabilitering Tema: Rehabilitering Er rehabiliteringsområdet blitt den stille reformen? Hva skjer nasjonalt? Presentasjon av KS FOU Helsesjef Ingeborg Laugsand, Steinkjer kommune 2 Steinkjer kommune Ca 21 600 innbyggere

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Erfaringskonferansen 2014 Kragerø Resort 4. Desember 2014 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Status og veien videre for fagområdet Arbeid og helse. Håkon Lund, Helsedirektoratet

Status og veien videre for fagområdet Arbeid og helse. Håkon Lund, Helsedirektoratet Håkon Lund, Helsedirektoratet Tromsø, 10. november 2017 Utgangspunkt Sterkt kunnskapsgrunnlag for å kunne si at å være i arbeid er viktig for helsea «Arbeid og aktivitet er for de aller fleste helsebringende

Detaljer

Nærhet og helhet. Helse- og omsorgsdepartementet

Nærhet og helhet. Helse- og omsorgsdepartementet 1 Utfordringsbildet Vi spurte pasientene først, og de ga klare svar Bred enighet om utfordringene, som kan deles i to grupper: Generelle, gjennomgående utfordringer Spesielle utfordringer knyttet til noen

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer