ÅRSMØTE 2011 I KRISTIANSAND KAJAKKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2011 I KRISTIANSAND KAJAKKLUBB 30.03.2011"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2011 I KRISTIANSAND KAJAKKLUBB

2 sakliste og forretningsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent, aktivitetsavgifter og båtplassleie. 8. Vedta idrettslagets budsjett 8A. Behandle/vedta gruppenes aktivitetsplan og budsjett. 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 10. Foreta følgende valg: forslag fra valgkomiteen a) Leder og nestleder b) Et styremedlem, en kasserer og et varamedlem. c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. d) 2 revisorer e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. SAKSPAPIRER: Forslag 1 Klubbutvikling Tiltaksplan Kristiansand Kajakklubb Forslag 2 Organisasjonsplan KKK Forslag 3 Lov KKK 2011 Forslag 4 Forslag til Lov, Vedtekter og retningslinjer for kajakkplasser i KKK Forslag 5 Forslag til lover (kajakkplasser) Forslag til Kontingent 2011 Forslag Budsjett Hav 2011 Forslag Aktivitetsplan Hav 2011 Forslag Flattvann2011AktivitetBudsjett Valgkomiteens forslag 2011

3 FORSLAG 1 forslag til vedtak på årsmøte KKK 2011 Syrets forslag Klubbutvikling Klubbutvikling skal gjennomføres i KKK i 2011, i samarbeid med Vest-Agder Idrettskrets Norges Idrettsforbund Alle medlemmer i klubben kan delta i klubbutviklingen Styremedlemmer og ledere i gruppene skal delta i klubbutviklingen. Styret er ansvarlig for gjennomføring av klubbutviklingen og rapportering til årsmøtet. XXX Startmøtet er gjennomført , se vedlagte tiltaksplan.

4 Kristiansand Kajakklubb BESØK HOS KLUBB/LAG/IDRETTSRÅD ANTALL DELTAGERE KLUBBGUIDE Knut Arild Knutsen ANT. DELTAGERE U/25år DATO: DATO FOR OPPFØLGING. (VIKTIG!): 17 2 Før sommeren

5 Tiltaksplan for Kristiansand Kajakklubb Hva fungerer bra etter organisasjons hjulet? Hva Hvordan Ansvarlig Frist Resultat Anlegg på Gillsvann Kjempebra Anlegg på Nodeviga Slitt, men fantastisk beliggenhet Trenere Aktivitet Arrangement Norgescupen er fantastisk bra arrangert. Vi er best i landet. Hva må vi ta tak i? Hva må vi ta tak i for å utvikle klubben videre? Rekruttering Havgruppen Flatvannsgruppen Organisasjon NB Her må noe gjøres Aktivitet Havgruppen Kurs Trenere Må ha godt tilbud til de som er 16 år og oppover også

6 Arbeidsområde 1: Organisasjon Beholde og videreutvikle organisasjonsformen som ble vedtatt på forrige årsmøte (2010 Hovedstyret 4 stk medlemmer Havgruppen - Flatvannsgruppen Arild og Bernt Ansvar for flatvannsgruppen Tillit og ansvar til gruppene! Hver undergruppe har ansvar for: Inntekt / utgift Budsjett Aktivitet Stillingsinstruks med oppgavebeskrivelse Sindre / Lars / Gareth har ansvar for Havgruppen Veien videre: Oppfølging av VAI, ansvarlig Bernt, før sommeren.

7 FORSLAG 2 Årsmøtet Styret består av: ansvar/oppgaver/organisasjon: leder styret er ansvarlig overfor årsmøtet nestleder kasserer etterser / kontrollerer at budsjett og aktivitetsplaner følges styremedlem støtter gruppene i arbeidet varamedlem gjennomføre vedtak budsjett fra årsmøte Hav-gruppa Flattvann-gruppa innkaller, planlegger årsmøte leder og kasserer har prokura i sammen nestleder fungerer som sekretær består av: består av: leder har dobbelstemme # gruppeleder organisasjon hav velges av årsmøte # gruppeleder organisasjon flatt velges av årsmøte # gruppeleder teknisk hav velges av årsmøte # gruppeleder teknisk flatt velges av årsmøte de to valgte bygger opp organisasjonen som er de to valgte bygger opp organisasjonen som er gruppas kontaktpunkt i styret er nestleder eller styremedlem gruppas kontaktpunkt i styret er nestleder eller styremedlem styremedlem - nestleder er kontaktperson mot hver sin gruppe, hav - flatt kasserer fører regnskap, er ansvarlig for årsregnskap og at revisjon blir utført, og at budsjett for neste år blir lagd ansvar/oppgaver/organisasjon: ansvar/oppgaver/organisasjon: aktivitetsplan og budsjett for neste år, vedttaes på årsmøte aktivitetsplan og budsjett for neste år, vedttaes på årsmøte 15 i KKKs lov gjennomfører vedtatt aktivitetsplan og budsjett gjennomfører vedtatt aktivitetsplan og budsjett politiatester gruppas årsberetning gruppas årsberetning sender ut kontingentkrav Nodeviga, drift, vdl. Gill (RAG), drift, vdl. ajourholder medlemsliste purre på kontingent purre på kontingent innmelding idrettsregistrering arrangere stevner, arrangement arrangere stevner, arrangement søknader om tilskudd deltakelse på stevner - arrangement deltakelse på stevner - arrangement sponsoravtaler kurs - rekruttering kurs - rekruttering sponsoravtaler for aktive delta i klubbutvikling delta i klubbutvikling sikkerhet HMS sikkerhet HMS Hensikten med denne organisasjonsplanen er at gruppene skal drive aktiviteten i klubben etter aktivitetsplan og budsjett som er vedtatt på årsmøtet, styret skal etterse / kontrollere at dette blir gjort. Denne planen skal utvikles igjennom klubbutviklings-prosjektet som er startet i samarbeid med Vest-Agder Idrettskrets / Norges Idrettsforbund

8 FORSLAG 3 Lov for, stiftet Vedtatt den , med senere endringer senest av Godkjent av Idrettsstyret 1 den xx.xx NIFs Basis-lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret , er grunnlaget for denne lov. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett og ungdomsarbeid organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Klubben hovedmål er å vekke interesse for og utvikle dyktighet i kajakkpadling. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon Kristiansand Kajakklubb er medlem av NIF gjennom Vest-Agder idrettskrets. Kristiansand Kajakklubb er medlem av Norges Padleforbund. Kristiansand Kajakklubb hører hjemme i Kristiansand kommune, og er medlem av Kristiansand idrettsråd 3. Kristiansand Kajakklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer 4. Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. 3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem 5. 1 Jf. NIFs lov 2-2, 2-15 og Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement. 2 Navnet trer i kraft fra Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører. 4 Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. 5 Når det står «kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan påklages for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter Page 1 of 8

9 FORSLAG 3 Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret 6. 4 Medlemskontingent og avgifter Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. 5 Stemmerett og valgbarhet For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov 2-9. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget 7. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse For refusjon av utgifter og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder: Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en 6 Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det. 7 Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås slik at det kan foretas strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Lagene oppfordres til å innarbeide gode rutiner i forhold til strykning Page 2 of 8

10 FORSLAG 3 rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap. 7 Kjønnsfordeling Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. Idrettsstyret 8 kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 8 Inhabilitet 9 Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part. Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ 10. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete. Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd. Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 8 Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement. 9 Teksten i denne kan erstattes med: «For inhabilitet gjelder NIFs lov 2-7.» 10 Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet Page 3 of 8

11 FORSLAG 3 9 Straffesaker For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). 10 Årsmøtet Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i Februar 11 måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel 12,direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 11 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget. 12 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal 13 : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) 14 samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand Idrettslag må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet av juni året etter. 12 Minimumsfrist i forhold til NIFs lov Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 14 Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget. 15 Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til 16 i lagets lov Page 4 of 8

12 FORSLAG 3 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent, aktivitetsavgifter og båtplassleie. 8. Vedta idrettslagets budsjett 8A. Behandle/vedta gruppenes aktivitetsplan og budsjett. 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) Et styremedlem 17, en kasserer og et varamedlem. c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. d) 2 revisorer 18 e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret 19 kan gi dispensasjon. Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 13 Stemmegivning på årsmøtet Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 16 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv. 17 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver 18 Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr ,- plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i 12: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» og med tilsvarende forskyvning av neste punkt. Videre må 12 (nytt) pkt 10 litra d) endres til: «Kontrollkomité på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.» 19 Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement Page 5 of 8

13 FORSLAG 3 Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov 2-4 og 2-5. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 14 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter: a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget. b) Vedtak i styret i idrettslaget. c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer. d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets. Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 15 Idrettslagets styre Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet 20 mellom årsmøtene. Styret skal 21 : 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre på se at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at et «representantskap» eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak) 21 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg. 22 Se NIFs lov Page 6 of 8

14 FORSLAG 3 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. 4. Representere idrettslaget utad. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 16 Grupper/avdelinger/komiteer Idrettslaget skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse Lovendring Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret 24, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. 18 kan ikke endres. Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart. 18 Oppløsning 25 Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 23 Dette innebærer bl.a. at det bare er idrettslagets styre (hovedstyre der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, evt. andre avtaler som binder idrettslaget rent juridisk/økonomisk. 24 Jf. NIFs lov Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement. 25 Jf. NIFs lov Page 7 of 8

15 FORSLAG 3 Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget 26. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. 17. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret 27. Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven. 19 Signatur og prokura Det er klubbens leder som har signaturrett, dvs kan inngå avtaler på vegne av klubben. Prokura er fullmakt fra styret til leder. Prokura blir gitt til leder og innebærer fullmakt til å inngå avtaler og gjøre disponeringer i samsvar med styrets sine vedtak. Prokura gjelder til den blir opphevet eller når leder slutter i sitt verv. 20 Bankkontoer og disposisjonsrett Klubbens bankkontoer skal disponeres av to personer i fellesskap, leder og kasserer. Klubben skal ha underslagsforsikring for dem som disponerer bankkontoer. xxx 26 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes. 27 Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement Page 8 of 8

16 FORSLAG 4 (Implementeres i KKK s lover) 4 Medlemskontingent og avgifter Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall, og betales forskuddsvis innen 1. april. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i KKKs aktivitetstilbud. Disse fastsettes årlig av styret. Innmelding og utmelding skal skje skriftlig til styret per e-post. Utmelding skal skje innen 1. januar. For rett til kajakkplass betales en årlig avgift pr. plass som fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall. Kajakker som tilhører medlemmer som ikke har betalt kontingent/kajakkplassavgift innen 1. mai kan av styret fjernes fra båthusene og lagres utenfor, uten ansvar for klubben. Medlemmer skal så vidt mulig tilskrives i brev/e-post med anmodning om å hente kajakken mot innbetaling av misligholdt kontingent/kajakkplassavgift. Kajakker som ikke er hentet og innløst innen oktober kan selges for eiers regning. De samme regler kommer til anvendelse så langt de passer for kajakker som ikke brukes eller bare brukes meget lite. Nærmere regler om vilkår for kajakkplass fastsettes i vedtekter og skal være godkjent av årsmøtet med alminnelig flertall. Vedtekter og retningslinjer for kajakkplasser i KKK Vedtekter I henhold til KKKs lov 4 1. Alle medlemmer plikter å føre sine turer inn i turprotokollen, som skal være utlagt i båthuset. Det skal særskilt angis dato for turen, navn og eventuelt padlerens kajakkplass og hvor turen er utført. Også turer som er utført med annet utgangspunkt enn Nodevika skal føres inn i protokollen. 2. Medlemmer som er innført i turprotokollen med mindre enn 5 turer (1/1 31/ 12) kan av styret fratas tildelt kajakkplass. Et medlem kan, etter søknad, få tildelt inntil to -2- kajakkplasser. Medlemmet må da vise til særlig hyppig bruk av kajakkene, minimum 10 turer per år. Styret kan tildele en ekstra kajakkplass for inntil 10 personer. Styret kan frata medlemmet den tildelte kajakkplass nr. 2 når medlemmet ikke lenger oppfyller vilkåret om særlig hyppig bruk. Side 1 av 2

17 FORSLAG 4 3. Styret skal i de ( 2) nevnte tilfeller gå frem på den måten som er bestemt i lovenes 4, dog således at medlemmet har krav på varsel innen 1. mai i brev. Varselfristen skal være én måned. 4. Styret kan ikke fjerne kajakker fra tildelte kajakkplasser når årsaken til at de ikke har blitt brukt i fornøden utstrekning er at medlemmet åpenbart bare midlertidig har vært forhindret fra å padle minimum av antall turer. 5. Kajakker skal merkes med eiers navn i cockpit og med kajakkplassnummer utvendig på lett synlig sted. Retningslinjer Tildeling av kajakkplasser 1. Ønske om kajakkplass meddeles ved avkryssing på innmeldingsskjema for nye medlemmer eller ved egen melding til klubben 2. Båthussjefen utpekt av styret fører liste over tildelte kajakkplasser og venteliste for medlemmer som ønsker kajakkplass 3. Liste over tildelte kajakkplasser og ventelisten holdes oppdatert av båthussjefen og offentliggjøres hver vår og hver høst på til enhver tid fungerende hjemmeside (per idag havpadling.origo.no). 4. Rekkefølgen på ventelisten følger dato for innmeldt ønske om kajakkplass. Ansiennitet som medlem skal ikke tillegges vekt 5. Medlemmer som er varslet om tildelt kajakkplass pr. SMS til oppgitt mobiltelefonnummer, postadresse eller e-post adresse, men som ikke har svart innen tre uker om plassen aksepteres, strykes fra ventelisten 6. Medlemmer som ikke ønsker å benytte tildelt kajakkplass må søke om kajakkplass på nytt og kommer da nederst på ventelisten 7. Tildelt kajakkplass kan ikke tas i bruk før kajakkplassavgiften er betalt Beholde/miste kajakkplass 1. Tildelt kajakkplass er personlig, og gjeldende brukskrav for å beholde kajakkplass gjelder medlemmet som er tildelt kajakktplass 2. Tildelt kajakkplass kan ikke overføres ved arv eller overdras på annen måte, f. eks ved utleie 3. Kriteriene for å opprettholde kajakkplass er: a. Betalt medlemskontingent b. Betalt kajakkplassleie c. Padlet minst 5 turer i løpet av siste kalenderår iht. turprotokollen 4. Behandling av saker/søknader etter vedtektene foretas av et kajakkhusutvalg, evt. styret. 6. Medlemmer som er fratatt kajakkplass må søke om kajakkplass på nytt og kommer da nederst på ventelisten 7. Ved fjerning av kajakker fra båthusene følges KKKs lov 4 Side 2 av 2

18 HER FØLGER MITT Forslag TIL LOVER/ VEDTEKTER/ RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KAJAKKPLASSER I NODEVIKA (Implementeres i KKK s lover)? Medlemskontingent og avgifter Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall, og betales forskuddsvis innen 1. april. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i KKKs aktivitetstilbud. Disse fastsettes årlig av styret. Kriterier for medlemskap skal være at søkerne har et ønske om å drive padling som rekreasjon og fritidsaktivitet. At de har gått til innkjøp av dyre kajakker, bør være dokumentasjon god nok. For rett til kajakkplass betales en årlig avgift pr. plass som fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall. Kajakker som tilhører medlemmer som ikke har betalt kontingent/kajakkplassavgift innen 1. mai kan av styret fjernes fra båthusene og lagres utenfor, uten ansvar for klubben. Medlemmer skal så vidt mulig tilskrives i brev/e-post med anmodning om å hente kajakken. Nærmere regler om vilkår for kajakkplass fastsettes i vedtekter og skal være godkjent av årsmøtet med alminnelig flertall. Vedtekter og retningslinjer for kajakkplasser i KKK Vedtekter I henhold til KKKs lov? 1. Av sikkerhetshensyn anbefales det at alle fører opp sine turer, når de går ut og hvor de har tenkt å padle. $ 2. Kjakklubben bør være en motvekt til samfunnets konkurransekultur og prestasjonskrav. Dersom medlem ikke finner behov for å padle,, tas dette opp i samtale med styret. Hvis medlem ikke finner tid eller har lyst til å drive denne kreasjonen, blir medlemskapet avbrutt 3. Styret skal i de ( 2) nevnte tilfeller gi medlem en frist på to måneder til å finne lagringsplass, eventuelt selge kajakken.

19 4. Styret kan ikke fjerne kajakker fra tildelte kajakkplasser når årsaken til at de ikke har blitt brukt i fornøden utstrekning er at medlemmet åpenbart bare midlertidig har vært forhindret fra å padle minimum av antall turer. 5. Kajakker skal merkes med eiers navn i cockpit og med kajakkplassnummer utvendig på lett synlig sted. Retningslinjer Tildeling av kajakkplasser 1. Ønske om kajakkplass meddeles ved avkryssing på innmeldingsskjema for nyemedlemmer eller ved egen melding til klubben 2. Båthussjefen utpekt av styret fører liste over tildelte kajakkplasser og venteliste for medlemmer som ønsker kajakkplass 3. Liste over tildelte kajakkplasser og ventelisten holdes oppdatert av båthussjefen ogoffentliggjøres hver vår og hver høst på til enhver tid fungerende hjemmeside (per idag havpadling.origo.no). 4. Rekkefølgen på ventelisten følger dato for innmeldt ønske om kajakkplass. Ansiennitetsom medlem skal ikke tillegges vekt 5. Medlemmer som er varslet om tildelt kajakkplass pr. SMS til oppgittmobiltelefonnummer, postadresse eller e-post adresse, men som ikke har svart innentre uker om plassen aksepteres, strykes fra ventelisten 6. Medlemmer som ikke ønsker å benytte tildelt kajakkplass må søke om kajakkplass på nytt ogkommer da nederst på ventelisten 7. Tildelt kajakkplass kan ikke tas i bruk før kajakkplassavgiften er betalt Beholde/miste kajakkplass 1. Tildelt kajakkplass er personlig, og gjeldende brukskrav for å beholde kajakkplass gjeldermedlemmet som er tildelt kajakkplass 2. Tildelt kajakkplass kan ikke overføres ved arv eller overdras på annen måte, f. eks vedutleie 3. Kriteriene for å opprettholde kajakkplass er: a. Betalt medlemskontingent b. Betalt kajakkplassleie c. Bedrive kajakkpadling etter tid og behov 4. Behandling av saker/søknader etter vedtektene foretas av et kajakkhusutvalg, evt. styret.

20 KRISTIANSANDKAJAKKLUBB Postboks Kristiansand STYRETS FORSLAG TIL KONTINGENT , pkt 7. Fastsette medlemskontingent: Kontingent 1050,- Familie får rabatt og betaler 1250,- Ekstra båtplass i Nodeviga 840,- (dersom det er ledige plasser). xxx Side 1 av 1

21 Forslag Budsjett Hav KKK 2011 KRISTIANSAND KAJAKKLUBB INNTEKTER: Forslag budsjett 2011 *24 a Disse blir også medlemmer, 3022 Kursinntekter Hav inntektene er ikke tatt med i post Kontingenter Hav *100 a 1050 SUM Driftsinntekter Sos.utg - Hav Kursutgifter Hav * 5 ggr grunnkurs a 4000 kr 6325 Kommunale avgifter Nodeviga Strøm Nodeviga Klubbutstyr Hav Vedlikeh. hus-nodeviga Forsikringer Nodeviga SUM Driftsutg "Overskudd" Forslag budsjett hav-1.xls

22 Forslag aktivitetsplan hav 2011 KRISTIANSANDKAJAKKLUBB Postboks Kristiansand AKTIVITETSPLAN HAVGRUPPA 2011 Klubbutvikling Organisasjonsplan, budsjett og årsmøtevedtak følges opp. Det føres ikke separat regnskap men poster disponert av havutvalget er tydelig merket. Styret ved kasserer skal godkjenne utlegg over kr ved bestilling. Havutvalget vil utarbeide regler for havgruppas tilbud av arrangement, båter, båtplasser og lokaler. Ansvarsfordeling i utvalget med navn vil henges opp på tavle i klubbhuset. Regler, organisasjonsplan for klubben og referat fra møter vil legges ut på nett. Regler for båtplasser skal fremme aktiv bruk. De skal ha frister for betaling og prosedyrer ved utkastelse. Ved sesongstart 2012 er det ønskelig å ha ledig kapasitet til nye medlemmer. Kurs Klubben har i dag fem aktivitetsledere og en veileder. Fire aktivitetsledere bør hospitere hos veileder før de holder selvstendige kurs. En aktivitetsleder er allerede erfaren kursholder. Kursholdere kompenseres etter padleforbundets satser. Aktivitetsledere som hospiterer mottar ikke godtgjørelse. Lørdag 23. april Introkurs 29. april Introkurs 6. mai Introkurs 13. mai Introkurs 20. mai. Introkurs 27. og 28. mai Grunnkurs juni Grunnkurs august Teknikkkurs - NPF kursholder september Aktivitetslederkurs - NPF kursholder KRISTIANSANDKAJAKKLUBB Postboks Kristiansand Side 1 av 2

23 Forslag aktivitetsplan hav 2011 KRISTIANSANDKAJAKKLUBB Postboks Kristiansand Turer og arrangement 4. til 5. juni Overnattingstur, Vårøyene/Lindesnes 20. august Kajakkpolo, Gillsvann 9. til 11. september Måneskinnstur Grønningen Klubbhus Vannbordene på oppsida bør skiftes. Noe avfall kjøres på dynga. Skifte lamper i andre etasje. Gulvbelegg i trappa. Bytte ut gulvbelegg i dusj, herre og dame. På herresiden er det allerede hull. Utbedre vindu i garasjen. Innkjøp av kajakker og utstyr Den ønskelige størrelsen på kursflåten er minimum åtte kajakker. I år satser vi på å kjøpe to slik at vi er oppe i sju. Det må også suppleres med spruttrekk og pumper som er utslitt. Kursflåten i dag: Andre båter: Til utskifting/salg: Boreal Design Baffin Valley Aquanaut Club Valley Aquanaut Club Valley Aquanaut LV Valley Avocet Valley Aleut 2 (dobbelkajakk) Think Evo surfski (trening og konkurranse) Think Evo surfski (trening og konkurranse) Hasle Explorer KRISTIANSANDKAJAKKLUBB Postboks Kristiansand Side 2 av 2

24

25 KRISTIANSAND KAJAKKLUBB Postboks Kristiansand Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Padleforbund ORG.NR.: VALGKOMITEENS FORSLAG TIL VALGPERIODEN Medlemmer i valgkomiteen Arild Drivdal leder Lars Verket Frøystein Hustadnes Dag Anders Rysstad KRISTIANSAND KAJAKKLUBB Postboks Kristiansand Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Padleforbund ORG.NR.: PDF created with FinePrint pdffactory trial version

26 KRISTIANSAND KAJAKKLUBB Postboks Kristiansand Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Padleforbund ORG.NR.: Styret Styreleder (dobbeltstemme) 2011, 2012 Lars Verket Styrets nestleder 2011, 2012 Bernt Havre Ikke på valg i 2011: Kasserer 2011 Sigbjørn Christiansen Styremedlem 2011, 2012 Roger Mortensen Varamedlem (med møteplikt) 2011 Mette Skofteby Revisor Kjell Skofteby Revisor May Linda Larsen - ikke bekreftet enda. Havutvalget Administrativ leder havutvalget 2011 Gareth Hammond Teknisk leder havutvalget (medlemsliste, nøkler, båtplass, vedlikehold) 2011, 2012 Arild Trane Solbakken Medlem i havutvalget (søknad om støtte, husregler) 2011, 2012 Gunn Kvivik Medlem i havutvalget (annonsering, tur, arrangement) 2011, 2012 Roger Mortensen Medlem i havutvalget (dyktighet, referent) 2011, 2012 Lars Verket KRISTIANSAND KAJAKKLUBB Postboks Kristiansand Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Padleforbund ORG.NR.: PDF created with FinePrint pdffactory trial version

27 KRISTIANSAND KAJAKKLUBB Postboks Kristiansand Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Padleforbund ORG.NR.: Utvalg for flattvann Administrativ leder 2011 Mette Skofteby Teknisk leder (materialforvalter) 2011, 2012 Vidar Aasun Valgkomite Arild Drivdal Geir Arne Johansen Frøystein Hustadnes Flattvann. Arild spør. Dag Anders Rysstad? KRISTIANSAND KAJAKKLUBB Postboks Kristiansand Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Padleforbund ORG.NR.: PDF created with FinePrint pdffactory trial version

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb LOV for Bodø Sportsskytterklubb Siste endring vedtatt på årsmøtet 27. januar 2011 Innholdsfortegnelse Lov for BODØ SPORTSSKYTTERKLUBB, stiftet 9. august 1955... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer...

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL)

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) Lov for Idrettslaget Brodd (Fotball), stiftet 25. april 1913. Vedtatt den 17. mars 2003 med senere endringer senest av 14. mars 2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den..

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lillehammer Svømmeklubb Side 1 av 8 Basis-Lovnorm Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

2 Organisasjon Nøtterøy AIL er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets.

2 Organisasjon Nøtterøy AIL er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets. Generelt om basis-lovnormen: Allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte allianse-idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Sportsklubben Falks lover bygger på Idrettstyrets mal vedtatt på dets årsmøte 28.11.2007.. Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lovene er ihht BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) 1 Lov for Dahle Idrettslag, stiftet 11.november 1938. Statuttene fra

Detaljer

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007.

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Vedtatt den 6. mars 2007 Godkjent av Idrettsstyret den..(fotnote 1, se bakerst) Navnet er videre i loven forkortet til DKK. 1 Formål DKK s formål er å drive

Detaljer

ak T{ Lov for I.L. Framsteg stiftet 18.04.1918 Vedtatt den 23.11.2009

ak T{ Lov for I.L. Framsteg stiftet 18.04.1918 Vedtatt den 23.11.2009 Lov for I.L. Framsteg stiftet 18.04.1918 Vedtatt den 23.11.2009 Go dkj ent av Idrettsstyretr aen..s..i *.*.. *VS,.R $ l Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Utskrift av lovnorm for idrettslag

Utskrift av lovnorm for idrettslag Utskrift av lovnorm for idrettslag 24. september 2004 Dette er en redigert utskrift i Microsoft Word av basislovnorm for idrettslag på bokmål. Utskriften er gjort 24. september 2004. Sjekk alltid utskriften

Detaljer

Lov for Rosenborg Ballklub stiftet 19. mai 1917

Lov for Rosenborg Ballklub stiftet 19. mai 1917 Lov for Rosenborg Ballklub stiftet 19. mai 1917 Med endringer vedtatt på årsmøte 28. februar 2012 1. Formål. Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer 1. Klubbens formål

Detaljer

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Vedtatt den 6.10.2003 med senere endringer av 18.03.2013 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 08.10.2013 1 Formål Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN Lov for Hokksund Troppsturn, stiftet 6. februar 2002. Vedtatt den 8. mars 2002, med senere endringer, senest av 24.02.2014. Godkjent av Buskerud Idrettskrets 01.10.2014. 1 Formål

Detaljer

Lov for Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag

Lov for Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag Lov for Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag Stiftet 23.09.1968 Vedtatt den 23.09.1968 med senere endringer senest av 06.05.2010. Godkjent av Idrettsstyret den [dato] 1 1 Formål Bedriftsidrettslagets formål

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE I ROSENDAL RIDEKLUBB

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE I ROSENDAL RIDEKLUBB PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE I ROSENDAL RIDEKLUBB 1. ORIENTERING Det ble orientert om bakgrunnen for møte og opprettelsen av rideklubben. Rideaktiviteten i Rosendal har tidligere skjedd i regi av Kvinnherad

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte STYREHÅNDBOK Informasjon for tillitsvalgte Side 2 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 ORGANISASJONSPLAN FOR SFIK... 4 2. STYRET OG ANDRE FUNKSJONER I ORGANISASJONEN... 5 STYRELEDER... 5 NESTLEDER

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

Lov for Nesodden kajakklubb (NKK) stiftet 28. februar 2005

Lov for Nesodden kajakklubb (NKK) stiftet 28. februar 2005 Lov for Nesodden kajakklubb (NKK) stiftet 28. februar 2005 Lov for NKK er vedtatt på årsmøte i NKK 28. februar 2013. Den er laget med utgangspunkt i lovnorm for Idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret i Norges

Detaljer

LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB

LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB Lov for Halden Padleklubb (HPK), stiftet 31. oktober 1979, med senere endringer, senest av Årsmøtet 4. april 2013 godkjent av Østfold idrettskrets den 15. august 2013. I. INNLEDENDE

Detaljer

Vedtekter for Tinden Bueskytterklubb (stiftet 14.03.1994, med senere endringer, senest av 21.02.2012)

Vedtekter for Tinden Bueskytterklubb (stiftet 14.03.1994, med senere endringer, senest av 21.02.2012) Vedtekter for Tinden Bueskytterklubb (stiftet 14.03.1994, med senere endringer, senest av 21.02.2012) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer