TP SW-R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1740281 TP 199-4408-00-SW-R"

Transkript

1 GB FR D I L DK S SF ES EE GR H LV LT PL CZ SK RU Instruction Book - Snowthrower Model 650x7A Livret d instructions - Chasse-neige 650x7A Betriebsanleitung - Schneeschleuder Modell 650x7A Manuale di istruzioni - Spalaneve meccanico modello 650x7A Instructieboek - Sneeuwblazer Model 650x7A Instruktionsbog - Sneslynge model 650x7A Instruksjonsbok - Snøfreser modell 650x7A Instruktionsbok - Snöslunga, modell 650x7A Ohjekirja - Lumilinko malli 650x7A Manual de instrucciones - Quitanieves Modelo 650x7A Kasutusjuhend Lumekoristaja mudel 650x7A Âéâëßï Ïäçãéþí Åê éïíéóôþñáò ÌïíôÝëï 650x7A Használati kézikönyv Hómaró 650x7A modell Lietošanas instrukciju Sniega pūtējs Modelis 650x7A Instrukcija Sniego valymo įrengimas Modelis 650x7A Instrukcja Odœnie arka Model 650x7A Uživatelská pøíruèka Snìžná fréza model 650x7A ávod na používanie Snehová fréza, model 650x7A Ðóêîâîäñòâî Ñíåãîî èñòèòåëü, ìîäåëü 650x7A TP SW-R

2

3 /8 (mm)

4 5 /

5 IHOLD FARESYMBOLER OG DERES BETYDIG... 7 BETJEIGSSYMBOLER OG DERES BETYDIG. 7 REGLER FOR SIKKER BRUK... 7 MOTERIG FUKSJO VEDLIKEHOLD VEDLIKEHOLDSSKJEMA FEILSØKIGSSKJEMA BEGRESET GARATI Generell informasjon Denne håndboken er skrevet for en person med noe mekanisk innsikt. Som i de fleste servicebøker er ikke absolutt alle trinn beskrevet. De fleste personer med noe mekanisk innsikt kan følge trinn som beskriver hvordan festeinnretninger skal løsnes eller strammes. Les og følg disse anvisningene før du tar produktet i bruk. Gjør deg kjent med produktet: Du oppnår best resultat hvis du forstår maskinen og hvordan den fungerer. Sammenlign illustrasjonene med maskinen mens du leser denne håndboken. Lær deg kontrollenes plassering og funksjon. Ved å følge bruksanvisningene og sikkerhetsreglene kan du forebygge ulykker. Ta vare på denne håndboken slik at du kan slå opp i den på et senere tidspunkt. VIKTIG: Mange maskiner er ikke montert og selges nedpakket i esker. Det er eierens ansvar å påse at monteringsanvisningene i denne håndboken følges til punkt og prikke. Andre maskiner selges ferdig montert. Det er eierens ansvar å påse at ferdig monterte maskiner er riktig montert. Eieren skal kontrollere produktet nøye i samsvar med anvisningene i denne håndboken før det tas i bruk for første gang. Kontroller og funksjoner (se figur ) Sveiv () Endrer retningen på utkastertuten. Deflektor på utkastertut () Endrer hvor langt/kort snøen blir kastet. Utkastertut () Endrer retningen snøen blir kastet i. Spak for innmaterskruedrift (5) Starter og stopper innmaterskruen (som tar inn og kaster ut snø) som også driver snøfreseren fremover. Motorfunksjoner Stoppbryter (8) - Hvis montert, flytt til stilling O (PÅ) for å starte motoren. Tenningsnøkkel (8) - Hvis montert, sett inn og vri til stilling on (på) for å starte motoren. Fødepumpeknapp (9) Sprøyter drivstoff rett inn i forgasseren slik at motoren starter raskere i kaldt vær. Electrisk startknapp (0) - På modeller med elektrisk start, brukes den til å starte motoren. Bryterboks () - På modeller med elektrisk start, brukes den til å koble til en 0 volt strømledning. Startsnor () Brukes til å starte motoren manuelt. Chokekontroll () Brukes til å starte motoren når den er kald. Adgangspanel til tennplugg (5) - Tas av for å få tilgang til tennpluggen. MODEL O.: 650x7A SKU o.: YYYY MM DD: SERIAL O.: 000 min- kg Assembled in Suzhou, China 58 by Limac for The Partner Corporation Angitte vibrasjonsverdier er i samsvar med direktiv 98/7/EF. Vibrasjonsverdier i samsvar med E 0;996:,7 m/s. Verdiene ble målt ved håndtaket da maskinen ble brukt stillestående på en betongflate ved 000 min -. Angitt luftbåren støy på LwA 0 db er i samsvar med direktiv 000//EF, tillegg V. Lydtrykksnivå ved brukerposisjon 8 db. Verdiene er målt ved øret i samsvar med spesifikasjonene i E ISO 0. Angitt luftbårent lydeffektnivå på 0 db(a) er i samsvar med direktiv 000//EF. 7

6 Denne manualen inneholder sikkerhetsinformasjon som skal gjøre deg oppmerksom på farer og risikoer forbundet med snøfresere, og hvordan du kan unngå disse. Smøfreseren er designet og skal brukes til fjerning av snø, og må ikke brukes til noe annet formål. Det er viktig at du leser og forstår disse instruksjonene, og at alle som bruker dette utstyret leser og forstår disse instruksjonene. Betjeningssymboler og deres betydning Disse symbolene brukes på utstyret ditt og er forklart i brukermanualen. Det er viktig at du går gjennom og forstår meningen. Mangel på å forstå symbolene kan føre til at du skader deg. ADVARSEL Motoreksos fra dette produktet inneholder kjemikalier som staten California vet kan forårsake kreft, fødselsskader eller skader på forplantningsevnen. Et signalord (FARE, ADVARSEL eller FORSIKTIG) brukes sammen med varselssymbolet for å indikere sannsynlighet og mulig risiko for skader. I tillegg kan et faresymbol bli brukt for å forklare typen av risiko. FARE indikerer en fare, som hvis ikke den blir forhindret, vil føre til død eller alvorlig skade. ADVARSEL indikerer en fare, som hvis ikke den blir forhindret, kan føre til død eller alvorlig skade. FORSIKTIG indikerer en fare, som hvis ikke den blir forhindret, vil kunne føre til en mindre eller moderat skade. FORSIKRIG, når det brukes uten varselssymbolet, indikerer en situasjon som kan føre til skade på utstyret. Faresymboler og deres betydning Disse symbolene brukes på utstyret ditt og er forklart i brukermanualen. Gå gjennom og forstå meningen. Bruk av et av disse symbolene kombinert med et signalord gjør deg oppmerksom på mulige farer og hvordan du kan unngå dem. Sikkerhetadvarsler identifiserer sikkerhetsinformasjon om fare som kan føre til personskade. Brukermanual les og forstå for du starter noen aktivitet eller lar utstyret gå. Olje Drivstoff På Av Primerball Gasspedal Luftspjeld av Luftspjeld på Stopp Langsom Hurtig Aktiver Fremover øytral Bakover Tenning på Tenning av Tenningsnøkkel Press for å aktivere elektrisk start Elektrisk start Motorstart Roterende transportskrue Brann Aktiver Motoren går Roterende rotor Eksplosjon Trekkraft Motor av Giftige gasser Støt Oppsamler for transportskrue Aktiver Roterende utstyr Varm overflate Kobling for transportskrue Frigjør Utkastede gjenstander Berør aldri roterende deler. Kobling for kraftoverføring Oppvarmede gripehåndtak Hold trygg avstand fra utstyret. Anbefalt hørebeskyttelse for utstrakt bruk. Koble fra sjakt Sjaktdeflektor Slå av motoren og fjern tennpluggledningen før du foretar vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid. VESTRE HØYRE OPP ED 7

7 ADVARSEL: Denne maskinen er i stand til å amputere hender og føtter, og kaste gjenstander. Les sikkehretsreglene og følg dem nøye. Dersom reglene ikke overholdes, kan det føre til tap av kontroll over maskinen, alvorlig personskade eller døden for deg, eller tilskuere, eller til skade på gjenstander eller utstyr. Varseltrekantene i tekstene viser viktige forsiktighetsråd eller advarsler som må følges. REGLER FOR SIKKER BRUK VIKTIG: Sikkerhetsstandardene krever at visse betjeningsfunksjoner for å minimere risikoen for skader. Snøfreseren er utstyrt med slike betjeningsfunksjoner. Prøv ikke under noen omstendighet å sette funksjonaliteten ved disse ut av funksjon. Opplæring. Les, forstå og følg alle instruksjoner på maskinen eller i manualen før du bruker denne enheten. Vær helt fortrolig med betjeningsinstrumentene og riktig bruk av utstyret. Vit hvordan du stanser enheten og løser ut kontrollene raskt.. La aldri barn bruke utstyret. La aldri voksne bruke utstyret uten at de har fått skikkelig opplæring.. Hold bruksområdet tomt for alle personer, spesielt små barn og kjæledyr.. Vær forsiktig for å unngå å skli eller falle, spesielt når du arbeider bakover. Klargjøring. Undersøk området der utstyret skal brukes nøye, og fjern alle dørmatter, sleder, brett, ledninger og andre fremmedlegemer.. Løs ut alle koblinger og skift til nøytral før start av motoren.. Ikke bruk utstyret uten å ha på deg skikkelig vintertøy. Bruk fottøy som gir godt fotfeste på glatte overflater. Unnå løssittende klær som kan sette seg fast i bevegelige deler.. Behandle drivstoffet forsiktig, det er meget brennbart. a. Bruk en godkjent drivstoffbeholder. b. Fyll aldri drivstoff på en motor som er i gang eller er varm. c. Fyll tanken utendørs med ekstrem forsiktighet. Fyll aldri drivstofftanken innendørs. Sett på lokket skikkelig på drivstofftanken, og tørk opp dersom du har sølt drivstoff. d. Fyll aldri beholdere inne i et kjøretøy, eller på en lastebil eller tilhenger med plastoverflate. Plasser alltid beholdere på bakken, borte fra kjøretøyet ditt, før du fyller. e. år det er mulig, fjern bensindrevet utstyr fra lastebilen eller tilhengeren og fyll drivstoff når det står på bakken. Dersom det ikke er mulig, er det bedre å fylle utstyr som står på en tilhenger ved hjelp av en bærbar beholder enn å fylle direkte fra munnstykket på en bensinbeholder. f. Hold munnstykket i kontakt med kanten av drivstofftanken eller beholderåpningen hele tiden til drivstoffyllingen er fullført. Ikke bruk utstyr som holder munnstykket åpent av seg selv. g. Sett bensinlokket skikkelig på plass og tørk opp hvis du har sølt drivstoff. h. Dersom det er sølt drivstoff på tøy, må dette skiftes umiddelbart. 5. Bruk forlengelsesledninger og stikkontakter som spesifisert av produsenten for alle enheter med elektriske fremdriftsmotorer eller elektriske startmotorer. 6. Juster høyden på oppsamlingshuset for å gå klar av grus eller knust steinoverflate. 7. Prøv aldri å gjøre noen justeringer når motoren er i gang (uten at det er spesifikt anbefalt av produsenten). Sikker bruk av snøfresere 8. La motoren og snøfreseren tilpasse seg til utendørstemperaturene før du begynner å rydde snø Ha alltid på deg beskyttelsesbriller eller øyebeskyttelse under bruk eller når du gjør justeringer eller reparasjoner for å beskytte øynene mot fremmede gjenstander som kan kastes ut av maskinen. Bruk. Ikke plasser hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold deg alltid unna utkastingsåpningen.. Utvis ekstrem forsiktighet når du arbeider på eller krysser grusveier, gangveier eller veier. Vær oppmerksom på skjulte farer eller trafikk.. Hvis du har truffet et fremmedlegeme, stans motoren, fjern ledningen fra tennpluggen, koble fra ledningen på elektriske motorer, kontroller snøfreseren nøye for å se om der er noen skader, og reparer skaden før du starter og bruker snøfreseren på nytt.. Hvis enheten begynner å vibrere unormalt, stans motoren og forsøk å finne årsaken umiddelbart. Viberasjon er vanligvis et varsel om problem. 5. Stans alltid motoren når du forlater arbeidsområdet, før du rengjør oppsamleren/rotorhuset eller utkastingssjakten, og når du reparerer, justerer eller undersøker den. 6. år du rengjør, reparerer eller undersøker noe, sørg for at oppsamler/rotor og alle bevegelige deler har stanset. Koble fra tennpluggledningen og hold ledningen unna tennpluggen for å forhindre start ved et uhell. 7. Ikke bruk maskinen innendørs, utenom når du starter motoren og transporterer snøfreseren inn eller ut av bygningen. Åpne ytterdørene; eksosgasser er farlige (inneholder karbonmonoksid, en LUKTFRI og DØDLIG GASS). 8. Utvis ekstrem forsiktighet når du arbeider i bakker. Ikke prøv å rydde bratte bakker. 9. Bruk aldri snøfreseren uten skikkelige beskyttelse, plater eller annet sikkert sikkerhetsutstyr på plass og i funksjon. 0. La aldri snøutkastet rettes direkte mot områder der det er folk, eller områder det det kan oppstå materiell skade. Hold barn og andre unna.. Ikke overbelast maskinens kapasitet ved å forsøke å rydde snøen for hurtig.. Bruk aldri maskinen ved høy transporthastighet eller på glatt underlag. Se bakover og vær forsiktig når du bruker den i reverse.. Slå av kraftoverføringen til oppsamler/rotor når snøfreseren transporteres eller ikke er i bruk.. Bruk bare tilkoblinger og tilbehør som er godkjent av snøfreserens produsent (som førerhytter, snøkjettinger etc). 5. Bruk aldri snøfreseren uten god sikt eller lys. Vær alltid sikker på hvor du tråkker, og hold godt i håndtakene. Gå, løp aldri. 6. Berør aldri en varm motor eller eksospotte. 7. Bruk aldri snøfreseren nær glassoverbygg, biler, vindusåpninger, lasteåpninger og lignende uten skikkelig jsutering av utkastingsvinkelen for snø. 8. Rett aldri utkastet mot tilskuere, og la aldri noen være foran maskinen. 9. La aldri en maskin som er i gang være uten tilsyn. Koble alltid fra transportskruen og trekkraftkontrollene, stans motoren og fjern nøklene. 0. Bruk aldri maskinen hvis du er påvirket av alkolhol eller stoff.. Husk at brukeren er ansvarlig for skade som skjer andre folk eller gjenstander.

8 . Data indikerer at brukere fra 60 år og oppover er involvert i en større andel av skader relatert til motordrevet utstyr. Slike brukere må vurdere sin evne til å bruke enheten på en måte som er trygg nok til å kunne beskytte seg selv og andre mot skader.. IKKE BRUK lange skjerf eller løstsittende klær som kan komme inn i bevegelige deler.. Snø kan skjule hindringer. Sørg for å fjerne alle hindringer fra området som skal ryddes. Barn Det kan skje tragiske ulykker dersom brukeren ikke er på vakt når det er barn i nærheten. Barn blir ofte tiltrukket av maskinen og snøfresingen. Stol aldri på at barna holder seg i ro der du så dem sist.. Hold barn unna området og under grundig oppsikt fra en annen ansvarsbevisst voksen.. Vær på vakt og slå maskinen av hvis barn kommer inn i området.. La aldri barn bruke utstyret.. Vær ekstra oppmerksom når du nærmer deg uoversiktlige hjørner, busker, trær eller andre gjenstander som kan hindre sikten. Rengjøre en tilstoppet utkastingssjakt Håndkontakt med den roterende rotoren inne i utkastingssjakten er den mest vanlige årsaken til skader forbundet med snøfresere. Bruk aldri hendene for å rydde opp i utkastingssjakten. Rydde sjakten:. SLÅAVMOTORE.. Vent i 0 sekunder for å være sikker på at rotorbladene har sluttet å bevege seg.. Bruk alltid et verktøy, aldri hendene dine. Service, vedlikehold og lagring. Kontroller skjærbolter og andre bolter med regelmessig mellomrom for å se om de sitter skikkelig på plass, for å være sikker på at utstyret er i trygg brukstilstand.. Lagre aldri maskinen med drivstoff i drivstofftanken inne i en bygning der det finnes kilder for antennelse, som oppvarmere for vann og rom eller klestørkere. La motoren bli kald før du lagrer i lukkede omgivelser.. Se alltid i brukermanualen for viktige opplysninger dersom snøfreseren skal lagres for en lengre periode.. Foreta vedlikehold og skift ut sikkerhets-- og instruksjonsskilt dersom det er nødvendig. 5. La maskinen gå noen minutter etter at du har ryddet snø for å forhindre fastfrysing av oppsamleren/rotoren. 6. Dersom det søles drivstoff, ikke prøv å starte motoren, men fjern maskinen fra stedet der det er sølt, og unngå å skape noen antenningskilde før drivstoffgassen har forsvunnet. 7. Gjennomfør alltid trygg drivstoffylling og behandling av drivstoff når du fyller på maskinen etter transport eller lagring. 8. Følg alltid instruksjonene i motormanualen for å forberede lagring når maskinen skal settes bort både for kortere og lengre perioder. 9. Følg alltid instruksjonene i motormanualen for riktige start-prosedyrer når enheten skal sendes til service. 0. Foreta vedlikehold og skift ut sikkerhets-- og instruksjonsskilt dersom det er nødvendig.. Hold muttere og skruer på plass, og sørg for at utstyret er i god stand.. Tukle aldri med sikkerhetsutstyret. Kontroller regelmessig at de fungerer skikkelig, og foreta nødvendige reparasjoner dersom de ikke fungerer som de skal.. Komponentene kan utsettes for slitasje, skade og kvalitetsforringelse. Kontroller komponentene regelmessig og skift ut med produsentens anbefalte deler når det er nødvendig.. Kontroller betjeningsinstrumentene regelmessig. Juster og gi service som påkrevd. 5. Bruk bare fabrikkgodkjente reservedeler når du reparerer. 6. Følg alltid fabrikkspesifikasjonene for alle innstillinger og justeringer. 7. Bare autoriserte serviceverksteder må brukes for større servicer og reparasjoner. 8. Prøv aldri å foreta større reparasjoner på enheten uten har du har fått skikkelig opplæring. Uriktige serviceprosedyrer kan føre til farlig bruk, skade på utstyret og at produsentens garanti mister gyldighet. 9. Kontroller skjærbolter (klemmer) og andre bolter med regelmessig mellomrom for å se om de sitter skikkelig på plass, for å være sikker på at utstyret er i sikker brukstilstand. Utslipp. Motoreksos fra dette produktets motor inneholder kjemikalier som er kjent for å forårsake kreft, fødselsskader eller skader på forplantningsevnen i bestemte mengder.. Om tilgjengelig, se alltid etter relevante opplysninger om utslippvarighets varighet og informasjon om luftindeks på motorens utslippsmerking. Tenningssystem. Dette tennpluggsystemet samsvarer med Canadian ICES-00. 7

9 MOTERIG Les og følg instruksjonene for montering og justering av snøfreseren. Alle skruer og muttere finnes i deleposen. Ikke kast deler eller materialer før enheten er sammenmontert. ADVARSEL: Fjern ledningen fra tennpluggen før du foretar montering eller vedlikehold på snøfreseren. MERK: I denne instruksjonsboken beskriver begrepene venstre og høyre plasseringen av en del sett fra der operatøren står bak enheten. MERK: Moment måles i foot pounds (metrisk.m). Denne målingeenheten beskriver hvor hardt tiltrukket en mutter eller skrue må være. Momentet måles med en momentnøkkel. MERK: Illustrasjoner begynner på side. ødvendige verktøy Kniv ebbtang / skiftnøkler 9/6 skiftnøkler / skiftnøkler Målebånd eller linjal. Slik tar du snøfreseren ut av esken. Finn oljebeholderen og ta den ut.. Finn alle delene som er pakket separat og ta dem ut av esken.. Fjern emballasjemateriellet fra snøfreseren.. Skjær ned alle de fire hjørnene på esken og legg sideveggene flate. 5. Hold i det nederste håndtaket og trekk snøfreseren ut av esken. FORSIKTIG: IKKE rygg over kabler. 6. Fjern emballasjen fra håndtaket. Slik monterer du sammen håndtaket. Fjern emballasjen fra de øvre og nedre håndtakene.. (Figur ) Løsne knappene () på hver side av håndtaket ().. Løft det øvre håndtaket () til arbeidsstilling. Hold det øvre håndtaket () unna for å unngå å skrape opp det nedre håndtaket. MERK: Forsikre deg om at kablene ikke setter seg fast mellom det øvre og nedre håndtaket.. Trekk til knappene (). Slik klargjør du motoren ADVARSEL: Bruk alltid en sikkerhets-drivstoffbeholder. Ikke røyk når du fyller drivstoff på motoren. Fyll ikke drivstofftanken i et lukket rom. Stopp motoren før du fyller drivstoff. La motoren kjøle seg ned i flere minutter. Før du bruker enheten må du lese informasjonen om sikkerhet, drift, vedlikehold og lagring. MERK: Oppgitte hestekrefter til motoren kan variere med motorjustering, produksjonsavvik, høyde over havet, atmosfæriske forhold, drivstoff og vedlikehold. Fylle olje på motoren (Figur og figur ) MERK: Motoren kan allerede inneholde noe restolje. Foreta hyppige kontroller når du fyller veivhuset, fyll IKKE på for mye. Snøfreseren ble levert med en kanne med 5W0 motorolje. Denne oljen må fylles på motoren før bruk.. Forsikre deg om at enheten står plant.. Ta ut oljefyllehetten/peilepinnen () og fyll veivhuset til FULL -merket () på peilepinnen. IKKE fyll på for mye.. Tøm oljen sakte i oljepåfyllingsåpningen (). IKKE FYLL PÅ FOR MYE. år du har fylt på olje, må du vente i ett minutt og deretter sjekke oljenivået på nytt.. Trekk oljepåfyllingslokket/peilepinnen () godt til hver gang du sjekker oljenivået. MERK: Syntetisk olje kan være nyttig når du skal starte ved ekstremt lave temperaturer. Syntetisk 5W0 kan brukes ved alle temperaturer. Oje og bensin må IKKE blandes. Anbefalt drivstoff Denne motoren er sertifisert for bruk med bensin. Emission control system (kontrollsystemet for avgass) for denne motoren er EM (Engine Modifications -- motormodifikasjoner). Bensinen må oppfylle disse kravene: Ren, ny, blyfri bensin. Minimum 87-oktan/87 AKI (9 RO). Ved bruk i store høyder over havet, se nedenfor. Bensin med opp til 0% etanol (gasohol) eller opp til 5% MTBE (metyltertiærbutyleter) kan brukes. Bruk av bensin som ikke er i samsvar med kravene, vil oppheve motorgarantien. Enkelte steder kan bensinpumpene være merket hvis bensinen inneholder alkohol eller eter. Hvis du er i tvil om bensinen du kjøper er den riktige, sjekker du med leverandøren av drivstoffet. Motorens drivstoffsystem eller forgasseren må ikke modifiseres til bruk av alternativt drivstoff. Oje og bensin må aldri blandes. All bensin er ikke lik. Hvis du får problemer med start eller motordrift etter du har brukt ny bensin i motoren, bytter du til en annen drivstoffleverandør eller annet drivstoffmerke. FORSIKTIG: Enkelte typer drivstoff som blir beskrevet som oksidert eller reformulert drivstoff, er drivstoff som er blitt blandet med alkohol eller eter. Store mengder av denne typen blanding kan skade drivstoffsystemet eller forårsake problemer med motordriften. Bruk en bensin med mindre alkohol eller eter hvis det oppstår uønskede bivirkninger. MERK: For å unngå motorproblemer, må drivstoffsystemet tømmes av maskinen hvis den lagres i 0 dager eller lenger. Start motoren og la den gå til drivstoffledningene og forgasseren er tomme. Bruk nytt drivstoff neste sesong. Se avsnittet om lagring i denne håndboken for nærmere informasjon. Bruk i store høyder over havet I store høyder (over 5,000 fot), kan 85 oktan/85 AKI (89 RO) bensin brukes. Det kan være nødvendig å montere en spesialdyse for bruk i store h.o.h. for å forbedre motordriften og senke drivstofforbruket. Ta kontakt med et autorisert Briggs & Stratton service-forhandler for å få mer informasjon. Påfylling av bensin (Figur ). Stopp motoren. Før du tar av drivstofflokket (), må du la motoren avkjøle seg i minst minutter.. Ta av drivstofflokket (). Fyll drivstofftanken til ca. 8 mm (-/ ) under toppen av halsen, slik at bensinen får plass til å utvide seg. Vær forsiktig så du ikke fyller på for mye.. Sett på plass drivstofflokket () før du starter motoren. ADVARSEL: Bensin og bensingass er meget brannfarlig og eksplosiv. Brann eller eksplosjon kan føre til alvorlige brannskader eller dødsulykker. Slå motoren av og la motoren avkjøles i minst minutter før du tar av bensinlokket. Fyll drivstofftanken utendørs eller på et sted med god ventilasjon. Hold bensin unna gnister, åpne flammer, sparebluss, varme og liknende som kan antenne den. Hvis det er blitt sølt bensin, må du vente til den har fordampet før motoren startes. Før bruk Før du tar i bruk din nye snøfreser, må du gå gjennom følgende sjekkliste: Forsikre deg om at alle montasjeinstrukser er fulgt. Forsikre deg om at utkasterrennen roterer fritt. Forsikre deg om at det ikke er noen løse deler igjen i esken. Etter hvert som du lærer hvordan du skal bruke snøfreseren riktig, må du vie følgende viktige temaer spesiell oppmerksomhet. Forsikre deg om at motoroljenivået er passe. Se håndboken til motorprodusenten for hvilken type motorolje du skal bruke. Forsikre deg om at drivstofftanken er fylt med bensin. Gjør deg kjent med plasseringen av alle kontroller og sørg for at du forstår hvordan de fungerer. Før du starter motoren, må du påse at alle kontrollerer virker som de skal. 75

10 FUKSJO MERK: Illustrasjoner begynner på side. Bli kjent med snøfreseren din (Figur ) Les denne instruksjonsboken og sikkerhetsreglene før du tar i bruk snøfreseren. Sammenlign illustrasjonen med snøfreseren for å bli kjent med hvor de forskjellige kontrollene og justeringene er plassert. Kontroller og justeringsfunksjoner (se figur ) Veivenhet () - Forandrer retningen til utkasterrennen. Utkasteravviser () - Forandrer avstanden snøen kastes. Utkasterrenne () - Forandrer retningen snøen kastes. Skruedrevspak (5) - Starter og stopper skruen som driver snøfreseren. Motorens funksjoner Stoppbryter (8) - Hvis montert, sett i stilling O (PÅ) for å starte motoren. Tenningsnøkkel (8) - Hvis montert, sett inn og drei til stilling on (på) for å starte motoren. Primer-knapp (9) - Sprøyter drivstoff direkte inn i forgasseren for hurtigstart når det er kaldt. Elektrisk start-knapp (0) - På modeller med elektrisk start, brukes til å starte motoren. Bryterboks () - På modeller med elektrisk start, brukes for å koble til 0 volt strømkabel. Snorstarterhåndtak () - Brukes til å starte motoren manuelt. Chokekontroll () - Brukes til å starte en kald motor. Tennplugg-deksel (5) - Fjernes for å få tilgang til tennpluggen. Slik styrer du utkastingen av snøen ADVARSEL: Rett aldri snøutkasteren mot personer som står i nærheten. ADVARSEL: Stopp alltid motoren før du fjerner snø som har satt seg fast i utkasterrennen eller skruehuset, og før du forlater snøfreseren.. (Figur ) Roter veivenheten () for å forandre utkastretningen til snøen.. (Figur 5) Løsne vingeknappen () på utkasteravviseren ().. Flytt utkasteravviseren () opp for å kaste snøen lenger, eller ned for å kaste snøen kortere.. Trekk til vingeknappen (). Slik kaster du snøen (Figur ). Aktiver skruedrevspaken (5).. For å stoppe utkastingen av snø, slipper du skruedrevspaken (5). ADVARSEL: All bruk av snøfreser kan føre til at man kan få fremmedlegemer i øynene. Dette kan føre til alvorlige øyeskader. Bruk alltid sikkerhetsbriller eller øyevisir når du bruker snøfreseren. Vi anbefaler standard sikkerhetsbriller eller at man bruker en sikkerhetsmaske med godt sideutsyn over brillene. Slik stopper du utkastingen av snø (Figur ). For å stoppe utkastingen av snø, slipper du skruedrevspaken (5).. For å stoppe motoren, vrir du tenningsnøkkelen (8) til stilling off (av). Slik kjører du framover (Figur 6). Hold skruedrevspaken (5) mot håndtaket (). Skruen begynner å rotere.. For å gå framover, løfter du håndtaket () slik at gummiskrueknivene () kommer i kontakt med bakken. Hold godt fast i håndtaket () etter hvert som snøfreseren begynner å bevege seg framover. Før snøfreseren ved å flytte håndtaket () enten til venstre eller høyre. Ikke forsøk å skyve snøfreseren.. For å stoppe slipper du skruedrevspaken (5). MERK: Hvis skruen fortsetter å rotere, ser du i Slik justerer du skruestyrekabelen i serviceog justeringsdelen. Før motoren startes. Før du utfører service eller starter motoren, må du gjøre deg kjent med snøfreseren. Forsikre deg om at du forstår funksjonen til og plasseringen av alle kontrollene.. Forsikre deg om at alle fester er strammet.. Forsikre deg om at drivstofftanken er fylt med nytt, rent drivstoff.. Gjør deg kjent med plasseringen av alle kontroller og sørg for at du forstår hvordan de fungerer. 5. Før du starter motoren, må du påse at alle kontrollerer virker som de skal. Slik stopper du motoren (Figur ) For å stoppe motoren, vrir du tenningsnøkkelen (8) til stilling off (av). Oppbevar tenningsnøkkelen (8) på et sikkert sted. Motoren vil ikke starte uten tenningsnøkkelen (8). Slik starter du motoren (Figur ) Modeller utstyrt med Elektrisk starter MERK: Et elektrisk startersett kan monteres i tillegg til snorstarteren. Elektriske startersett kan leveres fra ditt nærmeste autoriserte serviceverksted. 76 ADVARSEL: Starteren er utstyrt med en treleder strømledning og støpsel, og er beregnet på å brukes på 0 volt A.C. nettspenning. Strømledningen må være skikkelig jordet til enhver tid for å unngå elektrisk støt, da dette kan skade operatøren. Følg nøye alle instruksjonene i avsnittet Slik starter du motoren. Forsikre deg om at nettspenningen er treleder og jordet. Hvis du ikke er sikker, må du spørre en autorisert elektriker. Hvis strømforsyningen der du bor ikke er jordet treleder system, må du absolutt ikke bruke denne elektriske starteren. Hvis systemet ditt er jordet, men trepinners jordet kontakt ikke er tilgjengelig for å starte motoren, må du sørge for å få installert en trehulls jordet stikkontakt av en autorisert elektriker. For å koble til en 0 volt A.C. strømledning, må du alltid koble strømledningen til bryterboksen () på motoren først. Deretter plugger du den andre enden inn i den jordete trepinners kontakten. år du kobler fra strømledningen, må du alltid plugge enden fra den jordete trepinner stikkontakten først. Slik starter du en kald motor (Figur ). Fyll drivstofftanken med nytt, rent drivstoff. Se Anbefalt drivstoff i avsnittet Montering.. Sett choken i stilling FULL.. Forsikre deg om at skruedrevspaken (5) står i frakoblet (frigjort) stilling.. Sett inn tenningsnøkkelen (8) og vri til stilling på. 5. Sett choken () i stilling full. 6. (Elektrisk start) Koble strømledningen til bryterboksen () som sitter på motoren. 7. (Elektrisk start) Plugg den andre enden av strømledningen inn i en trehulls, jordet 0 VOLT, A.C.-kontakt. (Se ADVARSEL i dette avsnittet). 8. Trykk på primer-knappen (9). Hver gang du trykker på primer-knappen (9), venter du i to sekunder. Se instruksjonene fra motorprodusenten for hvor mange ganger du må trykke på primer-knappen (9). 9. (Elektrisk start) Trykk på den elektriske startknappen (0) til motoren starter. Ikke trekk rundt i mer enn 0 sekunder om gangen. Den elektriske starteren er termisk beskyttet. Hvis den elektriske starteren blir overopphetet, vil den stoppe automatisk, og den kan kun startes igjen når den er avkjølt til en sikker temperatur. Du må vente i omlag 5 til 0 minutter for å la den elektriske starterenavkjøleseg. 0.(Snorstarter) Trekk raskt i snorstarterhåndtaket (). Ikke la snorstarterhåndtaket () slå tilbake. La snorstarterhåndtaket gå sakte tilbake ().. Hvis motoren ikke starter på 5 eller 6 forsøk, se Feilsøkingsskjemaet..(Elektrisk start) år motoren starter, slipper du den elektriske startknappen (0) og flytter choken () til / chokestilling. år motoren går jevnt, flytter du choken () til stilling off (av)..(elektrisk start) Koble først strømledningen fra trehulls kontakten. Deretter kobler du strømledningen fra bryterboksen (). MERK: Ved temperaturer under 0 F lar du motoren varmes opp i noen minutter før du begynner å arbeide.

11 ADVARSEL: Kjør aldri motoren innendørs eller på et lukket område med dårlig ventilasjon. Motoreksos inneholder karbonmonoksid, som er en luktfri og dødelig gass. Hold hender, føtter, hår og løstsittende klær unna alle bevegelige deler på motoren eller snøfreseren. Temperaturen på lydpotten og området rundt kan overskride 50 F. Unngå disse områdene. Slik starter du en varm motor (Figur ) Hvis en motor har gått og fremdeles er varm, lar du choken () stå i stilling av, og trykk ikke på primer-knappen (9). Hvis motoren ikke vil starte, følger du instruksjonene under Slik starter du en kald motor. MERK: Bruk ikke primer-knappen (9) til å starte en varm motor. Slik starter du en motor med frossen elektrisk starter (Figur ) Hvis den elektriske starteren er frosset og ikke trekker rundt motoren, følger du instruksjonene nedenfor.. Trekk ut snorstarterhåndtaket () så langt det går.. Slipp snorstarterhåndtaket (). Lasnorstarterhåndtaket () slå tilbake mot snorstarteren. Hvis motoren fortsatt ikke vil starte, gjentar du de to forrige trinnene til motoren starter. Forsett deretter med retningslinjene Slik starter du en kald motor. For å hindre at snorstarteren og motorkontrollene fryser, går du fram på følgende måte etter hver snøryddingsjobb.. Med motoren i gang trekker du raskt snorstarterhåndtaket () tre eller fire ganger med en kontinuerlig fullt armslag. Dette vil føre til en høy skranglelyd som ikke er skadelig for motoren eller starteren.. Stopp motoren. Tørk av all snø og fuktighet fra forgasserdekslet, kontrollspaker og kabler. Beveg også choken () og snorstarterhåndtaket () flere ganger. Slik tømmer du en tilstoppet utkasterrenne ADVARSEL: Håndkontakt med det roterende skovlhjulet inni utkasterrennen er den vanligste årsaken til skader i forbindelse med snøfresere. BRUK ALDRI HÅDE TIL Å TØMME UTKASTER- REE. Slik rydder du rennen: S SLÅ AV MOTORE! S Vent i 0 sekunder for å være sikker på at skovlhjulbladene har sluttet å gå rundt. S Bruk alltid et ryddeverktøy, bruk ikke hendene. Slik bruker du et ryddeverktøy Slippe skruedrevspaken. Trekk ut eller ta ut sikkerhets/tenningsnøkkelen. Koble fra tennpluggledningen. Plasser ikke hendene i skruen eller utkasterrennen. Bruk et ryddeverktøy til å fjerne snø eller rusk. Tips for snørydding. Denne snøfreseren vil drive seg selv framover når håndtaket er løftet nok til at skrueknivene kommer i kontakt med bakken. Skruen skal stoppe når skruekontrollstangen er sluppet. Hvis den ikke stopper, ser du i Slik justerer du skruestyringskabelen i justeringsdelen.. Snøryddingen blir mest effektiv når snøen fjernes umiddelbart etter at den har falt.. For å fjerne snøen fullstendig, overlapper du forrige bane litt.. Kast snøen med vinden når det er mulig. 5. Hvor langt snøen vil bli kastet kan justeres ved at man flytter utkastavviseren. Løft avviseren for lengre avstand eller senk avviseren for mindre avstand. 6. år det blåser, må man senke utkasteravviseren slik at snøen kommer nærmere bakken, hvor det er mindre sannsynlig at den vil blåse til steder man ikke ønsker. 7. Av sikkerhetsmessige grunner og for å hindre skade på snøfresren, må man holde området som skal ryddes fritt for steiner, leker og andre fremmedlegemer. 8. Bruk ikke skruen til å rydde grusveier eller innkjørsler med singel. Flytt håndtaket ned for å løfte skruen litt. 9. Hastigheten framover til snøfreseren er avhengig av snødybden og vekten til snøen. Etter hvert vil du få erfaring med hvordan du kan bruke snøfreseren mest effektivt under forskjellige forhold. 0.Etter hver snøryddingsjobb, lar du motoren gå i noen få minutter. Snø og is som har lagt seg vil smelte av motoren.. Rengjør snøfreseren hver gang etter bruk..fjern is, snø og rusk fra hele snøfreseren. Spyl med vann for å fjerne salt eller andre kjemikalier. Tørk av snøfreseren slik at den blir tørr. Tørr og gjennomsnittlig snø. Snø inntil en dybde på 0 cm. kan fjernes raskt og enkelt ved å gå med moderat hastighet. For snø eller fonner som er dypere, reduserer du farten slik at utkasterrennen kan kaste ut snøen like raskt som skruen fanger opp snøen.. Sørg for at snøen kastes ut med vinden. Våt pakket snø Gå sakte inn i våt, pakket snø. Hvis den våte, pakkede snøen fører til at skruen går saktere rundt, eller at utkasterrennen tilstoppes, må du gå tilbake og foreta korte støt fram og tilbake inn i snøen. Disse korte støtene fram og tilbake, 0-5 cm., vil tvinge snøen fra rennen. Snøhauger og fonner Hvis snøen er dypere enn enheten, bruker du samme støt -teknikk som beskrevet over. Vend utkasterrennen bort fra snøhaugen. Det vil ta lenger tid å fjerne snø av denne typen enn jevn snø. KUDES ASVAR VEDLIKEHOLDSSKJEMA SERVICEREGISTRERIGER Fyll inn datoer etter hvert som du utfører normal service. Før hver bruk Første timer Hver 5. time 77 Hver 0. time Hver 5. time Hver sesong Sjekk og trekk til alle skruene og muttere Sjekk tennplugg Sjekk drivbelte Sjekk drivstoff Tapp av drivstoff Smør styreflensen til rennen Før lagring SERVICEDATOER

12 VEDLIKEHOLD MERK: Illustrasjoner begynner på side. Bruk følgende vedlikeholdsdel til å holde enheten i god stand. All vedlikeholdsinformasjon for motoren finner du i instruksjonene fra motorprodusenten. Les denne boken før du starter motoren. ADVARSEL: Før du utfører inspeksjon, justering (unntatt forgasser) eller reparasjon, må du koble ledningen fra tennpluggen. Generelle anbefalinger Garantien på denne snøfreseren dekker ikke deler som har vært utsatt for misbruk eller forsømmelse. For å få full nytte av garantien, må operatøren vedlikeholde snøfreseren som slik det er beskrevet i denne håndboken. Enkelte justeringer må gjøres med jevne mellomrom for å vedlikeholde snøfreseren riktig. Informasjon om effektberegning Angivelse av bruttovekt for individuelle modeller med bensinmotor oppfyller eller overgår SAE (Society of Automotive Engineers) kode J90 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), og ytelsen er målt og korrigert i samsvar med SAE J995 (Revisjon ). Virkelig brutto motoreffekt kan være lavere og påvirkes av, men er ikke begrenset til, omgivelsesforhold og variasjoner mellom de enkelte motorene. Gitt både det brede spektret av produkter motorene monteres på, og de mange forskjellige miljøene utstyret brukes under, vil ikke bensindrevne motorer utvikle nominell bruttoeffekt når de brukes montert på utstyr (virkelig on-site eller netto hestekrefter). Denne forskjellen skyldes ulike faktorer, inklusive, men ikke begrenset til, tilbehør (luftfilter, eksos, lading, avkjøling, forgasser, drivstoffpumpe, etc.), bruksbegrensninger, driftsforhold (temperatur, fuktighet, høyde over havet), og variasjon mellom de forskjellige motorene. Etter hver bruk Sjekk om det er løse eller skadde deler. Trekk til alle løse fester. Sjekk og vedlikehold skruen. Sjekk kontrollene for å forsikre deg om at de fungerer som de skal. Hvis deler er slitt eller ødelagt, må de byttes umiddelbart. Alle justeringer i Vedlikeholdsdelen i denne håndboken må sjekkes minst én gang for hver sesong. Slik tar du av toppdekslet (Figur 7). Ta av utkasterrennen ().. Ta av drivstofflokket.. Fjern de to boltene og mutrene () fra framsiden av toppdekslet ().. Fjern de to boltene () fra venstre og høyre side av toppdekslet (). 5. Fjern de åtte skruene (5) på venstre og høyre side av toppdekslet (). 6. Fjern de tre skruene (6) fra den øverste delen av betjeningspanelet. 7. Trekk den bakre delen av toppdekslet () opp og over bensintanken. 8. For å montere toppdekslet (), utfører du trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge. Smøring Før lagring (Figur 7). Ta av toppdekslet (). Se Slik tar du av toppdekslet.. Smør styreflensen til utkasterrennen (7). Påfør klebende smørefett, som f.eks. Lubriplate. Slik justerer du veiven til utkasterrennen Hvis rennen ikke vil rotere fullt til venstre eller høyre, justerer du som følger.. Ta av toppdekslet. Se Slik tar du av toppdekslet.. (Figur 9) Løsne muttere ().. Flytt justeringsbrakett () på rennen slik at det blir /8 (mm) klaring () mellom sporet i flensen () og den ytre diameteren til snekkegiret (5).. Trekk til mutrene (). Slik justerer du skruestyrekabelen Skruestyrekabelen justeres på fabrikken Under normal bruk kan skruestyrekabelen bli strukket, og skruedrevspaken vil ikke koble skruen inn eller ut riktig.. (Figur 0) Fjerne Z -krok () fra skruedrevspaken ().. (Figur ) Skyv kabelstrømpen () av kabeljusteringsbraketten ().. Skyv bunnen av skruestyrekabelen (5) gjennom kabeljusteringsbraketten () til Z -kroken (6) kan fjernes.. Fjern Z -kroken (6) fra kabeljusteringsbraketten (). Flytt Z -kroken (6) ned til neste justeringshull. 5. Trekk skruestyrekabelen (5) opp gjennom kabeljusteringsbraketten (). 6. Legg kabelstrømpen () over kabeljusteringsbraketten (). 7. (Figur 0) Installer Z -kroken () på skruedrevspaken (). 8. Start snøfreseren for å sjekke justeringen. Forsikre deg om at skruen ikke går rundt når skruedrevspaken er frigjort. Slik tar du av beltedekslet (Figur 8). Hvis montert, fjerner du varmeskjermen () fra baksiden på beltedekslet ().. Fjern de fire boltene og mutrene () som fester beltedekslet () til skruehuset.. Fjern den ene skruen (5) som fester beltedekslet () til bunndekslet (6).. For å ta det av, holder du den nederste delen av beltedekslet () og drar ned og ut. 5. For å montere beltedekslet (), utfører du trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge. Slik bytter du drivbelte Drivbeltet er spesialkonstruert og må byttes med et originalt byttebelte fra fabrikken. Dette fås hos nærmeste autoriserte servicesenter.. Ta av beltedekslet. Se Slik tar du av beltedekslet.. (Figur ) Fjern drivbeltet () fra tomgangsskiven ().. Flytt belteføringen () bort fra drivbeltet (). 78. For å redusere trykket på drivbeltet (), flytter du tomgangsskiven () bort fra drivbeltet (). Fjerndrivbeltet () fra mellom bremseputen () og rullen (5). 5. Fjern det gamle drivbeltet (). 6. For å montere det nye drivbeltet (), utfører du trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge. 7. Forsikre deg om at drivbeltet () sitter som det skal på trinsene. 8. (Figur ) Still belteføringen () til / (mm) klaring. MERK: år skruestyringsspaken aktiveres, må belteføringen () være / (mm) fra drivbeltet (). 9. Monter beltedekslet. Se Slik tar du av beltedekslet. Slik bytter du skruen (Figur ). Ta av beltedekslet. Se Slik tar du av beltedekslet.. Fjern drivbeltet. Se Slik bytter du drivbelte.. Fjern skrueskiven () fra skrueakslingen (gjengene er venstrehånds; skru med urviseren for å fjerne).. For å unngå at skruen (6) roterer, legger du en x tre kloss () på senter vippen () for å feste skruen (6). 5. Fjern festene fra lagerenheten (). Fjernlagerenheten () fra skruehuset (5). 6. Skyv skruen (6) ut av lagerenheten på høyre side av snøfreseren. 7. Vipp skruen (6) tilstrekkelig slik at skruen (6) glir ut av skruehuset (5). 8. For å montere skruen (6), utfører du trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge. Slik justerer du bremseputen (Figur 5) VIKTIG: Justering er kun nødvendig hvis bremseputen er løs eller er blitt fjernet. Gå fram på følgende måte for å justere:. Ta av toppdekslet. Se Slik tar du av toppdekslet.. Ta av beltedekslet. Se Slik tar du av beltedekslet.. Fest skruedrevspaken til håndtaket. Dette vil aktivere drivsystemet.. Løsne skruen og mutteren som fester bremseputearmen (). 5. Still klaringen mellom bremseputen () og drivbeltet () på /8 (mm). 6. Trekk til skruen og mutteren som fester bremseputearmen (). 7. Koble ledningen til tennpluggen. Slik bytter dutennpluggen MERK: Dette gnisttenningssystemet oppfyller alle kravene i de canadiske Interference - Causing Equipment -reglene. MERK: Denne motoren oppfyller alle begrensninger vedrørende elektromagnetisk interferens som gjelder i Australia og ew Zealand. Tennpluggen er plassert i motorrommet under toppdekslet og er ikke synlig under normale forhold.. (Figur 6) Åpne adgangsdøren til tennpluggen () på betjeningspanelet.. å kan du se tennpluggen og ledningen.. Fjern tennpluggledningen.. Rengjør området rundt tennpluggsokkelen for å hindre at smuss kommer inn i motoren når tennpluggen fjernes.

13 5. Fjern tennpluggen 6. Sjekk tennpluggen. Hvis tennpluggen har sprukket, er defekt eller skitten, må den byttes. 7. (Figur 7) Still åpningen mellom elektrodene til den nye tennpluggen på.00. Deretter monterer du tennpluggen i topplokket og trekker godt til. Anbefalt tiltrekkingsmoment er 8 til 0 foot pounds. Slik klargjør du snøfreseren for lagring ADVARSEL: Tøm ikke ut bensin inne i en bygning, i nærheten av åpen ild eller mens du røyker. Bensinrøyk kan forårsake eksplosjon eller brann.. Tøm drivstofftanken.. La motoren gå til den er tom for bensin.. Fjern tennpluggen fra sylinderen. Tøm 0 ml (én ounce) olje i sylinderen. Trekk forsiktig i snorstarthåndtaket slik at oljen beskytter sylinderen. Monter en ny tennplugg i sylinderen.. Rengjør snøfreseren grundig. 5. Smør alle smørepunkter. Se delen som omhandler vedlikehold. 6. Forsikre deg om at alle muttere, bolter og skruer er skrudd skikkelig fast. Inspiser alle synlige bevegelige deler for skade, brudd eller slitasje. Skift ut der det er nødvendig. 7. Dekk alle utildekkede metalldeler på viftehuset og skruen med spray med rusthemmende smurning. 8. Sett maskinen i en bygning som har god ventilasjon. 9. Hvis maskinen må lagres utendørs, blokker man opp snøfreseren slik at hele maskinen er oppe fra bakken. 0.Dekk til snøfreseren med et egnet beskyttelsesdeksel som ikke holder på fuktighet. Bruk ikke plast. Slik bestiller du reservedeler Reservedelene finner du enten på sidene bak i denne instruksjonsboken eller i en separat delelistebok. Bruk kun reservedeler som er autorisert eller godkjent av produsenten. Bokstaven i slutten av delenummeret angir type finish til delen, C for krom, Z for sink, en PA for innkjøpt enhet. Det er svært viktig at du tar med dette når du bestiller en del. Bruk ikke tilleggsutstyr eller tilbehør som ikke er spesielt anbefalt for denne enheten. For at du skal få tak i riktige reservedeler, må du oppgi modellnummeret (se merkeskilt). Reservedeler, unntatt for motor, transmisjon, drivaksel eller differensial, fås fra forhandleren der du kjøpte snøfreseren eller fra et serviceverksted forretningen har anbefalt. Service under garantien er kun tilgjengelige gjennom autoriserte forhandlerverksteder. Finn ditt nærmeste forhandlerverksted på vår internettside Reservedeler for motor, drivaksel eller transmisjon fås fra produsentens autoriserte servicesenter som du finner på gule sider i telefonkatalogen. Se også de enkelte garantiene for motor eller transmisjon for bestilling av reservedeler. Ved bestilling er følgende informasjon nødvendig: () Modellnummer () Serienummer () Delenummer () Antall FEILSØKIGSSKJEMA FEIL ÅRSAK KORREKSJO Startvansker Defekt tennplugg. Skifte av tennplugg. Motoren går ujevnt Vann eller skitt i drivstoffsystemet. Blokkert drivstoffledning, tom bensintank eller gammel bensin. Motoren stopper Enheten går på CHOKE. Sett choken til stilling RU. Bruk tømmingen fra forgasserskålen til å spyle og fylle på nytt drivstoff. Rengjør drivstoffledningen; sjekk drivstofftilførselen; fyll på ny bensin. Motorengår ujevnt; Tap av kraft Vann eller skitt i drivstoffsystemet. Bruk tømmingen fra forgasserskålen til å spyle og fylle på nytt drivstoff. Kraftig vibrasjon Løse deler: ødelagt skovlhjul. Stopp motoren umiddelbart og koble fra tennpluggledning. Trekk til alle boltene og foreta alle nødvendige reparasjoner. Hvis vibrasjonen fortsetter, må du la en kvalifisert reparatør utføre service på enheten. Enheten går ikke framover av seg selv Løst eller skadet drivbelte. Sett på plass drivbeltet. Enheten kaster ikke ut snø Skruedrivbelte løst eller skadet. Juster skruedrivbeltet; bytt det hvis det er ødelagt. Skruestyrekabelen er ikke justert riktig. Utkasterrennen er tilstoppet. Fremmedlegeme sitter fast i skruen. Juster skruestyrekabelen. Stopp motoren umiddelbart og koble fra tennpluggledning. Rydd utkasterrennen inne i skruehuset. Stopp motoren umiddelbart og koble fra tennpluggledning. Fjern gjenstanden fra skruen. 79

14 BRIGGS & STRATTO CORPORATIO GARATI FOR EIERE Gjelder fra. januar 006, og erstatter alle udaterte garantier og alle garantier med dato før. januar 006. BEGRESET GARATI Briggs & Stratton Corporation vil reparere eller erstatte gratis alle del(er) av et produkt som er funnet defekt i materiale eller utførelse eller begge deler. Alle transportkostnader for et produkt som skal skiftes ut eller repareres under denne garantien må dekkes av kjøperen. Denne garantien er kun gyldig i den tidsperioden og med de vilkårene som er gitt nedenfor. For å hevde garantien må man ta kontakt med nærmeste autoriserte forhandlerverksted som finnes på kartet over forhandlere på DET GIS IGE AE EKSPLISITT GARATI. IMPLISITT GARATI, IKLUSIVE KJØPEGARATIER ELLER AT UTSTYR SKAL PASSE TIL ET BESTEMT FORMÅL, ER BEGRESET TIL ETT ÅR FRA SALGSDATO ELLER SÅ LEGE SOM PÅBUDT AV GJELDEDE ORSKE LOVER. DETTE OPPHEVER ALLE ADRE GARATIER. ALLE KRAV OM ERSTATIG FOR FØLGESKADER ELLER AVSAV ER UGYLDIGE SÅFREMT DE IKKE ER PÅBUDT VED LOV. oen land tillater ikke at det settes tidsbegrensning på en implisitt garanti, og i enkelte land er det heller ikke lov å utelukke eller begrense ansvaret for følgeskader. Det kan derfor være mulig at reglene som er gitt ovenfor ikke gjelder der du bor. Denne garantien gir deg spesielle rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som vil variere fra land til land i tillegg. GARATIVILKÅR Privat Profesjonell Garantivilkår Merke / Produkt bruk bruk Snøfreser... år dager Garantiperioden gjelder fra datoen produktet blir solgt for første gang, enten til privat bruk eller til profesjonell bruk, og ut perioden som er gitt i tabellen ovenfor. Privat bruk betyr bruk i private husholdninger. Profesjonell bruk betyr all annen bruk, inklusive kommersiell bruk, bruk for inntektservervelse og utleie. Så snart et produkt er blitt anvendt kommersielt, vil det deretter bli betraktet som profesjonelt brukt utstyr med hensyn til garantien. Det er ikke nødvendig å vise et garantiregistreringskort for å oppnå garantirettigheter for Murray produkter. Ta vare på kvitteringen du fikk da du kjøpte produktet. Hvis du ikke kan fremlegge bevis på første kjøpedato når du krever garantien, vil produktets produksjonsdato bli brukt til å avgjøre garantiperioden. OM GARATIE Vi tar i mot garantireparasjoner med glede og beklager at du fikk bryderiet med dette. Alle autoriserte forhandlerverksteder kan utføre garantireparasjoner. De fleste slike reparasjoner utføres rutinemessig, men noen ganger kan det hende at et garantikrav ikke er berettiget. Garantien gjelder f.eks. ikke hvis produktet ble skadet som resultat av feil bruk, dårlig vedlikehold, transport, håndtering, oppbevaring eller feil installasjon. Garantien gjelder heller ikke hvis produktets serienummer er blitt fjernet eller hvis produktet på noen måte er blitt endret eller modifisert. Denne garantien gjelder kun for defekter i materiale eller utførelse på produktet. Vi har satt opp en liste nedenfor med tilfeller som ikke dekkes av garantien for å unngå at det oppstår misforståelser mellom kunde og forhandler. ormal slitasje: Utstyr drevet av små motorer, som alle andre mekaniske innretninger, trenger regelmessig service og skifte av deler for å fungere optimalt. Garantien dekker ikke reparasjoner der produktet eller en del er blitt utslitt som resultat av normal bruk. Installasjon: Denne garantien gjelder ikke for produkter som er blitt feil installert eller installert av en ikke-autorisert person, eller som er blitt endret eller modifisert. Den gjelder heller ikke for installasjoner som forhindrer start eller forårsaker at motoren går dårlig. Utilstrekkelig vedlikehold: Levetiden til dette produktet avhenger av hva slags forhold det brukes under og hvordan det blir vedlikeholdt. Anbefalte intervaller for vedlikehold og justeringer er gitt i eierhåndboken. Enkelte produkter, som f.eks. jordfresere, kantklippere og rotasjonsplenklippere, benyttes ofte der det er mye støv og skitt. Dette kan forårsake hurtig slitasje. Slik slitasje, forårsaket av at skitt, støv, eller andre slipende partikler er kommet inn i produktet p.g.a. utilstrekkelig vedlikehold, dekkes ikke av garantien. Garantien dekker heller ikke problemer forårsaket av at det er brukt en reservedel (reservedeler) som ikke er original. Feil type og/eller for lite drivstoff eller smøreolje: Denne garantien dekker ikke skader forårsaket av gammelt drivstoff eller alternativt drivstoff. Skader på motor eller motorkomponenter, dvs. forbrenningskammer, ventiler, ventilseter, ventilførere, brente startermotorviklinger, som ble forårsaket av at det ble brukt alternativt drivstoff slik som flytende petroleum eller flytende naturgass, dekkes ikke hvis ikke motoren er sertifisert til slik bruk. Deler som har skjært seg eller blitt ødelagt fordi produktet ble brukt med for lite, forurenset eller feil type smøreolje så vel som komponenter i produktet som er skadet som resultat av mangelfull smøring dekkes heller ikke. Feil bruk: Riktig bruk av produktet står forklart i eierhåndboken. Det følgende dekkes ikke av garantien: Skader på produkter som er forårsaket av for høyt turtall, eller bruk på steder uten tilstrekkelig ventilasjon. Produkter som er ødelagt av for sterk vibrasjon forårsaket av at motoren sitter løst, løstsittende eller ubalanserte kniver, ubalanserte viftehjul, for høyt turtall eller en motoraksling som er bøyd fordi den har slått mot en hard gjenstand. Skader eller feil som har oppstått som resultat av en ulykke, feil service eller påvirkning av frost eller kjemikalier eller når grensene for kapasiteten slik som spesifisert i eierhåndboken er blitt brutt. Rutinemessig trimming eller justering av motoren: Denne garantien dekker ikke slitasjedeler slik som olje, remmer, kniver, o-ringer, filter etc. Andre unntak: Reparasjoner eller justeringer av del/deler som ikke er produsert av Briggs & Stratton Corporation, dekkes ikke, se garantien fra de aktuelle produsentene. Denne garantien dekker ikke skader forårsaket av naturkatastrofer eller andre situasjoner utenfor produsentens kontroll. Renoverte produkter og produkter som er blitt brukt til demonstrasjoner dekkes heller ikke av garantien. Service under garantien er kun tilgjengelige gjennom autoriserte forhandlerverksteder. Finn ditt nærmeste forhandlerverksted på vår internettside 80

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT22 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Vertikalskjærer DT22 med tillegg for tilbehør Innledning...

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

HONDA HEKKESAKS HHH25D/HHH25S INSTRUKSJONSBOK

HONDA HEKKESAKS HHH25D/HHH25S INSTRUKSJONSBOK HONDA HEKKESAKS HHH25D/HHH25S INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 2 Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen for de kommende generasjoner.

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Honda Strømaggregat EM4500CXS - EM5500CXS INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med valget av HONDA strømaggregat.

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover

226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover Les denne bruksanvisningen før du bruker våre produkter, slik at du forstår hvordan enheten brukes riktig. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover Bruksanvisning 226HD60S 226HD75S Norsk 115 14 06-21

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H SE - Bruksanvisning "#$%&'()*$+,-.#/(0%#(%(&'($()&&,/(1$)23$45,#16$%(('3677'1$%((/($8-$ /(0"(8',$*/#.%('(9 DK - Brugsanvisning :#$+,-&#/(0%#(%(&'($)*3;&&'7%&1$%&'(('*$)&$4),#16$%(83)78'1

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48. 0159226no 009 1010

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48. 0159226no 009 1010 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 0159226no 009 1010 Opphavsrettig heter Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter, er forbeholdt.

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Manual. Snøfreser/snöslunga KCST1329ES/KCST1329ED

Manual. Snøfreser/snöslunga KCST1329ES/KCST1329ED Manual Snøfreser/snöslunga KCST1329ES/KCST1329ED 540278 540280 1 TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Du vil trenge denne bruksanvisningen for å sjekke sikkerhetsinstrukser, prosedyrer for korrekt bruk, og

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer