Priser på tjenester i 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Priser på tjenester i 2014"

Transkript

1 Betalingsregulativ Betalingsregulativet Priser på tjenester i Barnehage Betaling for kosthold Ordinær kost Nei 246 pr. mnd Melkepenger Nei 86 pr. mnd Oppholdstid: Halv plass Nei pr. mnd Full plass Nei pr. mnd søskenmoderasjon for 2 barn 30 % pr. mnd 30 % søskenmoderasjon for 3 eller flere barn 50 % pr. mnd 50 % Deltidsplass: Tildelt oppholdstid i forhold til full plass(45t) med påslag på 10 % Grunnskoleopplæring Skolefritidsordning (SFO) Betaling fra foreldre Hel plass. Utenom skoletid og i SFO sin åpningstid Nei Pr mnd i 11 mnd* Delplass Inntil 10 timer pr uke. Avtalen kan endres med 1 mnd varsel. Hel plass på skolefrie dager i skoleåret og ikke plass utenom skoleåret. Skoleåret regnes fom 15 aug. og tom uken i juni som inneholder siste skoledag.*** Nei Pr mnd i 11 mnd* Dagsats Nei 263 pr dag Dagsats i skolefrie perioder Nei 331 pr dag Ukesats i skoleferien Nei 828 pr uke Søskenmoderasjon (gis på den rimeligste plassen) (ikke av dagsats) 30 % 30 % Omsorgs- og fritidstilbud etter Nei 489 Pr mnd i 11 mnd skoletid for barn med store bistandsbehov, år *De som starter før 15 aug betaler for hele aug mnd. De som starter fom 15 aug betaler for halve aug mnd. **De med delplass betaler for halve aug mnd og må kjøpe enkeltdager/uker hvis de har behov for plass før 15 aug. ***Inntil 10 timer pr uke er et gjennomsnitt. Kan også være hele dagen annen hver dag eller hele dagen annen hver uke. Helse og omsorg Hjemmetjeneste Praktisk bistand, opplæring i hjemmet Abbonementsgruppe I - Inntil 6 timer pr. mnd. Nettoinntekt under 2 G Nei 175 pr. mnd (Blir regulert i eget runds fra Helsedir i slutten av des.) 2-3 G Nei 445 pr. mnd G Nei 891 pr. mnd over 4 G Nei pr. mnd Abbonementsgruppe II - Inntil 11 timer pr. mnd. Nettoinntekt under 2 G Nei 175 pr. mnd (Blir regulert i eget runds fra Helsedir i slutten av des.) 2-3 G Nei 891 pr. mnd G Nei pr. mnd over 4 G Nei pr. mnd Abbonementsgruppe III - Over 11 timer pr. mnd. Nettoinntekt under 2 G Nei 175 pr. mnd (Blir regulert i eget runds fra Helsedir i slutten av des.) 2-3 G Nei pr. mnd G Nei pr. mnd over 4 G Nei pr. mnd Trygghetsalarm Abbonementsavgift Nei pr. år Installasjonsgebyr Nei Pr gang Ny fra Mat til hjemmeboende Middag med dessert (inklusiv distribusjon) Nei

2 Betalingsregulativ Middag 1/2 porsjon med dessert (inklusiv distribusjon) Nei Matabbonement, Omsorgsbolig heldøgns omsorg Nei pr. mnd Husholdningsartikler, Omsorgsbolig heldøgns omsorg Nei 321 pr. mnd Sykehjemsopphold Dag- eller nattopphold Nei Døgnopphold Nei (Blir regulert i eget runds fra Helsedir i slutten av des.) Vann Tilknytningsgebyr vann: Stor næring (inntak >= 81mm 25 % abonnent Middels næring (inntak 41-80mm) 25 % abonnent Liten næring (inntakt <= 40mm) 25 % abonnent Bolig 25 % abonnent Årsgebyr vann Abonnementsgebyr: Stor næring (inntak >= 81mm 25 % abonnent Middels næring (inntak 41-80mm) 25 % abonnent Liten næring (inntakt <= 40mm) 25 % abonnent Liten næring landbruk 25 % abonnent Bolig 25 % abonnent Forbruksgebyr: Enhetspris 25 % 9,13 pr. m3 9, Brukstidsfaktor for hytter og fritidsboliger 25 % 0,2 0,2 Spesifikt forbruk ved arealbasert beregning: 25 % 1,3 m3/m2 1,3 (Boliger/borettslag kan velge denne løsningen) Målerleie: Øvrige abonnenter 0 pr. tilknytning Avlesningsgebyr: Unnlatelse av å lese av måler: 25 % 803 abonnent Måleravlesning av kommunen Avløp og Slam Tilknytningsgebyr avløp: Stor næring (inntak >= 81mm 25 % abonnent Middels næring (inntak 41-80mm) 25 % abonnent Liten næring (inntakt <= 40mm) 25 % abonnent Bolig 25 % abonnent Årsgebyr avløp Abonnementsgebyr: Stor næring (inntak >= 81mm 25 % abonnent Middels næring (inntak 41-80mm) 25 % abonnent Liten næring (inntakt <= 40mm) 25 % abonnent Liten næring landbruk 25 % abonnent Bolig 25 % abonnent Forbruksgebyr: Enhetspris 25 % 8,07 pr. m3 8, Brukstidsfaktor for hytter og fritidsboliger 25 % 0,2 0, Spesifikt forbruk ved arealbasert beregning: 25 % 1,3 m3/m2 1, (Boliger/borettslag kan velge denne løsningen) Slam Slamtømming - regul. pkt % pr. abb Slamtømming - regul. pkt % pr. abb Slamtømming - regul. pkt % 699 pr. abb Slamtømming - regul. pkt. 4.4 (Ekstra tømming tett tank) 25 % 976 pr m Slamtømming - regul. pkt. 4.5 (Ekstra tømming SA) 25 % Pr stk Slamtømming - regul. pkt. 4.6 (Nød-tømming SA) 25 % Pr stk SA<5,5m Slamtømming - regul. pkt. 4.7 (Nød-tømming SA) 25 % Pr stk SA 5,5-10, m Renovasjon og avfall Renovasjonsavgift Husholdningsavfall liten renovasjon 25 % pr. år Husholdningsavfall normal renovasjon 25 % pr. år Husholdningsavfall stor renovasjon 25 % pr. år Fratrekk for abonnenter tilkyttet fellescontainer/deling av dunk 25 % 152 pr. år

3 Betalingsregulativ Husholdningsavfall normal renovasjon med fratrekk for hjemmekompostering 20% 25 % pr. år Tillegg for transportveg for henting: 0-5 m 25 % 213 pr. år m 25 % 422 pr. år m 25 % 636 pr. år Gjelder for hver påbegynte 5 m Tilleggsavgift for eiendommer hvor søppelstativet står lenger enn 15 m fra veg som kan kjøres av renovasjonsbil, fastsettes til 10% av den til enhver tid gjeldende renovasjonsavgift. Ekstragebyr for henting Krøttøy/Meløyvær 25 % pr. år Abonementsgebyr/Containerrenovasjon fritidsboliger (tidligere Bjarkøy kommune) 25 % pr. år Grovavfall (tidligere Bjarkøy kommune) 25 % 186 pr. m³ Bytting av avfallsdunk 25 % 314 pr. dunk Fysisk planlegging, natur og miljø, byggesak, reeasjon i tettsteder Scooterløype Avgift Scooterløyve 0 pr. løyve Areal og byggesakstjenesten Gebyrene faktureres etter egen forsift vedtatt av kommunestyret og indeksreguleres etter indeks som utarbeides kvartalsvis av Statens kartverk og gjelder: Nei Plan og bygningsloven Matrikkelloven Lov om eierseksjoner Konsesjonsloven Jordloven Miljøfyrtårnsertifisering private bedrifter 1. gangs sertifisering Nei Resertifisering Nei Kultur, bibliotek, kino, ungdomstiltak, idrett, kulturskole 0 Harstadhallen Utleiesatser Idrettsarrangement Kommunale lag inntil 2 timer Nei 645 pr. arr Kommunale lag ut over 2 timer Nei 253 pr. time Utenomkom. lag/org. inntil 2 t. Nei pr. arr Utenomkom. lag/org. ut over 2 t. Nei 360 pr. time Prof.lag inntil 2 timer Nei pr. arr Hvis 5% av billettinntektene overstiger 0 0 leien på et arrangement, betales dette i stedet for ordinær leie. Utleiesatser trening mandag - fredag Kommunale lag Nei 107 pr. time Pensjonistgrupper Nei 0 pr. time Ny Utenomkom. lag/skoler Nei 308 pr. time Bedriftsidrettslag Nei 272 pr. time For leie av halv hall betales 50% av satsene Før kl mandag - fredag: Grunnskoler, barnehager, eldre 0 pr. time Lør/søn utenom arrangement: Kommunale lag Nei 215 pr. time Utenomkom. lag/skoler Nei 308 pr. time Bedriftsidrettslag Nei 280 pr. time For utleie til utenomidrettslige arrangement (messer mv) fastsettes særskilt leie. Kunstgress Sommerbruk fra 1.5 Kamper alle klasser mandag til fredag Nei 345 pr. time Aldersbest. klasser før Nei pr. time Trening utenomkom. lag/skoler Nei 395 pr. time Trening kommunale lag/over junior Nei 132 pr. time Billettsalg cupkamper, NM interetskamper, senior/junior Nei 25 % av br.bill.salg 25 %

4 Betalingsregulativ Billettsalg serie/privatkamper Nei 15 % av br.bill.salg 15 % Minimumsleie for arrangement med billettsalg - Seniorlag Nei pr. arr Aldersbestemte lag Nei 526 pr. arr Vinterbruk til 30.4 Utenomkommunale lag senior Nei 880 pr. time Aldersbestemte klasser Nei 880 pr. time Trening/kamper komm. lag Nei 700 pr. time For øvrige arrangement fastsettes særskilt leie Minihall Trening Nei 53 pr. time Trening bedriftslag Nei 126 pr. time Ny Arrangement (0-2 ) timer Nei 374 pr. time Arrangement(ut over 2 timer) Nei 126 pr. time Ny Kjøkken ved arrangement Nei 143 pr. arr Hålogalandshallen Vintersesongen 01/10-30/04: Dagleie mandag/fredag Trening/kamper/arr. 1/1 hall Nei 526 pr. time Trening/kamper/arr. 1/2 hall Nei 276 pr. time Trening/kamper/arr. 1/3 hall Nei 184 pr. time Trening/kamper/arr. 2/3 hall Nei 367 pr. time Kveldsleie mandag/fredag (gjelder ikke bedrifter/bedriftsidrettslag som betaler sats for uansett) Trening/kamper/arr. 1/1 hall Nei 362 pr. time Trening/kamper/arr. 1/2 hall Nei 184 pr. time Trening/kamper/arr. 1/3 hall Nei 132 pr. time Trening/kamper/arr. 2/3 hall Nei 263 pr. time Kveldsleie mandag/fredag (samt bedrifter/bedriftsidrettslag fra ) Trening/kamper/arr. 1/1 hall Nei 526 pr. time Trening/kamper/arr. 1/2 hall Nei 276 pr. time Trening/kamper/arr. 1/3 hall Nei 184 pr. time Trening/kamper/arr. 2/3 hall Nei 367 pr. time Lørdag/søndag: Trening/kamper/arr. Samme priser som kveldsleie For utenom kommunale lag, bedriftslag og andre er det lik utleiepris hele året, dvs. tilsvarende for vintersesongen 1/5 til 30/9 Leiepris trening som stadion. Nei 132 pr. time Aldersbestemte klasser mandag til fredag fra Nei 0 pr. time 0 Kamper (1/2 pris i forhold til stadion) Nei 172 pr. time Aldersbestemte klasser mandag til fredag før Nei 0 pr. time 0 Trening friidrettsdel, Hålogalandshallen Nei 130 pr. time Andre arrangement: Utenomidrettslige arrangement (messer, konserter o.l) fastsettes særskilt leiepris. Kulturskole Musikkundervisning pr. disiplin Nei pr. år Dans undervisning pr. disiplin/klasse Nei pr. år Teaterundervisning Nei pr. år Visuelle kunstarter undervisning pr. disiplin Nei pr. år Instrumentleie pr. instrument Nei 928 pr. år Musikk fra livets begynnelse, kurs å 12 ganger Nei pr. kurs Materialkostnad visuelle kunstarter pr. disiplin Nei 361 pr. år Utleie rom Nei 285 pr. time Lag, for. Harstad kommune, voksenopplæring e.kl Nei 285 pr. time Utenomkomm.lag/for., v.oppl. Nei 425 pr. time Fylkeskomm. leietakere/forsvaret Nei 425 pr. time Bibliotek Overdagsgebyr (for sen levering): Voksne: 1. Purring Nei 10 pr. purring Purring Nei 50 pr. purring Purring Nei 100 pr. purring Barn 1. Purring Nei 0 pr. purring Purring Nei 20 pr. purring Purring Nei 50 pr. purring Gebyrene gjelder fra den dagen brevet sendes fra biblioteket. Hvis lånene ikke er levert etter 4 purringer blir det sendt ut erstatningsbrev. Lånekortet blir da sperret.

5 Betalingsregulativ Kopiering: Pr utseven side A4 5 pr side ny fra Pr utseven side A3 10 pr side ny fra Erstatningsgebyrer Fagbøker Nei 500 pr. bok Skjønnlitteratur Nei 400 pr. bok Barnebøker Nei 300 pr. bok Tegneserier Nei 100 pr. blad Lydbøker Nei for CD nr 1, så 50 pr CD DVD film Nei 300 for DVD nr 1, så 100 pr DVD Miofilm Nei 500 pr. film Språkkurs Nei pr. kurs Musikk CD Nei 250 for CD nr 1, så 50 pr CD Noter Nei 500 pr. sett PC spill Nei 500 pr. spill PS 2/3 spill Nei 500 pr. spill 500 Xbox spill Nei 600 pr. spill 600 Nintendo WII/DS spill Nei 500 pr. spill 500 Samferdsel og parkering Veg og trafikk Ved elektronisk gravemeldingstjeneste (ny i 2012) Påvising gatelyskabel ved graving i/langs offentlig veg 25 % pr. påvisning Elektronisk melding for mindre graving i trafikkareal Nei pr. melding Elektronisk melding for mindre graving utenom trafikkareal Nei pr. melding Elektronisk melding om graving av større omfang Nei pr. melding Forringelse av veg Nei 165 pr. m Forsinelsesgebyr for ikke utført asfalering innen 6 uker Nei 495 pr. m Ved manuell gravemeldingstjeneste Påvising gatelyskabel ved graving i/langs offentlig veg 25 % pr. påvisning Melding for mindre graving i trafikkareal Nei pr. melding Melding for mindre graving utenom trafikkareal Nei pr. melding Graving i større omfang Nei pr. melding Utbedring av skade i offentlig veg (asfalt) 25 % For inntil 8 m Tillegg for utbedring ut over 8 m2 25 % 664 pr. m Kantstein av betong 25 % 769 pr. m Kantstein av betong, kurve 25 % 908 pr. m Kantstein av granitt 25 % pr. m Kantstein av granitt, kurve 25 % pr. m Plassering av container på fortau, torg, veg og lignende Leiepris inntil 10 dager pr. plass/container 25 % 71 pr.dag Leiepris over 10 dager pr. plass/container 25 % pr.mnd Plassering av stillasjer, byggegjerder etc. på veg/fortau og lignende Leiepris inntil 10 dager 25 % 5 pr. dg. pr. m Leiepris over 10 dager 25 % 4 pr. dg. pr. m Leie av areal til uteservering (gjelder ved skjenke- eller serveringsbevilgning) 25 % 71 pr. mnd. pr. m Torgplass Leie av torgplass Nei 202 felt/dag Nei felt/uke Nei felt/mnd Parkering P-avgift 2-timersplasser 25 % 15,20 pr.time 15, P-avgift 7-timers 25 % 15,20 pr.time 15, P-avgift P-hus 25 % 15,20 pr.time 15, Uteleie beboere 25 % 211 pr.mnd Utleie næringsdrivende utendørs 25 % 709 pr.mnd Utleie næringsdrivende P-hus 25 % 979 pr.mnd Boligutleie og Husbankmidler Utleie kommunale bygg Små leiligheter (2 roms, dvs. med ett soverom) 0 Utleieboliger/Psyk. Stangnes Nei 91 pr. kvm Olavsgården/Kanebogmyra Nei 102 pr. kvm

6 Betalingsregulativ Bergseng bo og servicsenter Nei 136 pr. kvm Spesialtilpassede boliger (kostpris /fortløpende vurdering) Nei 102 pr. kvm Store leiligheter (større enn 2 roms) Utleieboliger/Psyk. Stangnes Nei 82 pr. kvm Bergseng bo og servicesenter Nei 129 pr. kvm Spsialtilpassede boliger (kostpris /fortløpende vurdering) Nei 102 pr. kvm Nei Husleiesatsene er beregnet til selvkost. Brann og ulykkesvern Diverse avgifter Brannvesen Skylift inkl fører: Inntil 1 time 25 % pr. gang Utover 1 time 25 % pr. time Tankbil m/fører: Inntil 1 time 25 % pr. gang Utover 1 time 25 % 994 pr. time Brannbil m/fører: Inntil 1 time inkl fører 25 % pr. gang Utover 1 time 25 % 936 pr. time Mannskap på vakt 25 % 351 pr mannskap/time 340 Beredskapsbåt m/fører Inntil 1 time inkl fører 25 % pr. gang Utover 1 time 25 % 979 pr. time Bensin faktureres i tillegg etter forbruk Undervisning teori Nei 702 pr. time inkl forberedelse Undervisning praktisk Nei 632 pr. time Øvelse/opplæring hele vaktlaget Nei pr. time Materiell dekkes av kunde til gjeldende pris i markedet Praktisk øvelse Hagan grupper u/7 pers 25 % 608 pr. pers Praktisk øvelse Hagan grupper o/7 pers 25 % 398 pr. pers Utlån pumpe/lenseutstyr 25 % 401 pr. time Slanger/armatur for tilknytning kum/hydrant leies ikke ut Utlån armatur (grenrør/strålerør ol) 25 % 45 pr. enhet/t Straffegebyr utrykning til falsk eller unøding brannalarm pr gang Evt. bemanning av brannstasjon, falsk eller unøding brannalarm Påløpte kostnader Søknad om handel med fyrverkeri og gjennomføring tilsyn Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri Nei pr. søknad Kontrollgebyr fyrverkeri Nei 638 pr. år Ekstrakontroll fyrverkeri Nei 321 pr. gang Feiing Feiing 1-2 etasjer 25 % 419 pr. pipeløp Feiing 3-4 etasjer 25 % 489 pr. pipeløp Feiing over 4 etasjer 25 % 734 pr. pipeløp Timesats 25 % 501 pr. pipeløp Støttetjenester, herunder IKT og administrasjon Arbeidslaget Brøyting/sandstrøing: - prvate (eldre/uføre)tilbud 25 % pr. år øvrige private 25 % 275 pr. time Transport/flytting - lite flyttelass (bare bil) 25 % pr. gang stort flyttelass med henger 25 % pr. gang HRS bare bil 25 % 326 pr. gang HRS bil med henger 25 % 816 pr. gang Øvrig arbeid: - montering, bygging, maling 25 % 111 pr. time Utleie av kano for skoler og ungdomsklubber Første dags leie er gratis. Nei 383 Ved utleie En leiedag er fra utleiedag til neste dag kl Nei 127 Pr dag fom dag Utleie kano for øvrige lag og foreninger. Nei 256 Pr døgn pr kano Admininistrasjonsenheten: Meglerpakke Meglerpakke 1 (eksklusiv m.v.a) Nei pr. enhet Meglerpakke 2 (eksklusiv m.v.a) Nei 557 pr. enhet Kemner:

7 Betalingsregulativ Gebyrer vedr. kommunal innfordring (R= rettsgebyr er 860,- fra ) (I= inkassogebyr er 570,- fra ) Betalingsvarsel Nei 1/10 I 1/10 I Inkassovarsel Nei 1/10 I 1/10 I Betalingsoppfordring Nei 3/10 I 3/10 I Begjæring om tvangsfravikelse (utkastelse) Nei 2R 2R Begjæring - Tillegg for avholdt fravikelse Nei 2R 2R Kostnader for siving av forliksklage Nei 1 R 1 R Behandling forliksråd Nei 1 R 1 R Oppmøte forliksråd Nei 1/5 R 1/5 R Kostnader for siving av begjæring Nei 1 R 1 R Begjæring om tvangsfullbyrdelse Nei 2,1 R 2,1 R Begjæring - tillegg når utlegg blir tatt Nei 2,6 R 2,6 R Gebyr ved realisasjon av løsøre Nei 3R 3R Gebyr ved realisasjon av pengeav Nei 1R 1R Gebyr ved realisasjon av eiendom Nei 9R 9R Gebyr for panteattest Nei 1/5 R 1/5 R Eventuelle andre gebyrer i hht rettsgebyrloven av 26. Juni 1992 nr 86 Nei

Priser på tjenester i 2013

Priser på tjenester i 2013 Betalingsregulativ.xls Betalingsregulativet Priser på tjenester i Barnehage Betaling for kosthold Ordinær kost Nei 239 pr. mnd 231 01.01.12 Melkepenger Nei 83 pr. mnd 80 01.01.12 Oppholdstid: Halv plass

Detaljer

Priser på tjenester i 2012

Priser på tjenester i 2012 Betalingsregulativ.xls 4.2.11 Betalingsregulativet Priser på tjenester i Barnehage Betaling for kosthold Ordinær kost Nei 231 pr. mnd 224 01.01.11 Melkepenger Nei 80 pr. mnd 77 01.01.11 Oppholdstid: Halv

Detaljer

Priser på tjenester i 2015

Priser på tjenester i 2015 Betalingsregulativet Priser på tjenester i Barnehage Betaling for kosthold Ordinær kost Nei 253 pr. mnd 246 01.01.14 Melkepenger Nei 89 pr. mnd 86 01.01.14 Oppholdstid: Full plass 1/1-30/4 Nei 2 480 pr.

Detaljer

Priser på tjenester i 201 6

Priser på tjenester i 201 6 Betalingsregulativ Betalingsregulativet Priser på tjenester i 201 6 Barnehage Betaling for kosthold Ordinær kost 260 pr. mnd 253 01.01.15 Melkepenger 91 pr. mnd 89 01.01.15 Oppholdstid: Full plass 2 655

Detaljer

Priser på tjenester i 2017

Priser på tjenester i 2017 Betalingsregulativ Betalingsregulativet Priser på tjenester i Barnehage Betaling for kosthold Ordinær kost 267 pr. mnd 260 01.01.16 Melkepenger 93 pr. mnd 91 01.01.16 Oppholdstid: Full plass 2 730 pr.

Detaljer

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 Tjeneste/Betalingsgrunnlag Beløp Mva Total Beløp Mva Total KOPIERING * Ensidig kopi 2,40 0,60 3,00 2,40 0,60 3,00 * Tosidig kopi 2,40 0,60

Detaljer

Kommunale gebyrer og avgifter

Kommunale gebyrer og avgifter Kommunale gebyrer og avgifter 2013 Vedtatt av Kommunestyret, K-sak /12-1 av 11 Gebyrer og avgifter Kommunen krever inn gebyrer og avgifter på mange tjenester, flere av disse er prissatt gjennom bestemmelser

Detaljer

PRISLISTE FOR KOM M UN ALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2014

PRISLISTE FOR KOM M UN ALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2014 PRISLISTE FOR KOM M UN ALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2014 Vedtatt av Kst xx - sak 13/xx INNHOLD Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing Havneavgifter Utleie av adm. bygg Ørlandshallen Barnehager Skolefritidsordningen

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser Vedtatte gebyrsatser KS-sak 75/

8. Gebyrer og betalingssatser Vedtatte gebyrsatser KS-sak 75/ 8. Gebyrer og betalingssatser Vedtatte gebyrsatser KS-sak 75/16 2017 Tjeneste/Betalingsgrunnlag Beløp Mva Total FAKTURAGEBYR Gebyr på kr 39 pr papirfaktura. Gjelder ikke for selvkost-områdene. KOPIERING

Detaljer

PORSANGER KOMMUNE Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Prisliste for kommunale tjenester 2014

PORSANGER KOMMUNE Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Prisliste for kommunale tjenester 2014 PORSANGER KOMMUNE Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Prisliste for kommunale tjenester 2014 Innhold 1. Sentraladministrasjonen... 4 1.1. Plan- og økonomiavdelingen... 4 1.2. Servicekontoret... 4 1.2.1.

Detaljer

PRISLISTE FOR KOM M UNALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2013

PRISLISTE FOR KOM M UNALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2013 PRISLISTE FOR KOM M UNALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2013 Vedtatt av Kst - xxxxx INNHOLD Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing Havneavgifter Utleie av adm. bygg Ørlandshallen Barnehager Skolefritidsordningen

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Vedlegg 5 TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Barnehager Full sats 100 % plass kr 2 330 kr 2 330 kr - 0,00 % 80 % plass kr 2 200 kr 2 200 kr - 0,00 % 60 % plass kr 1 800 kr 1 800 kr - 0,00 % 50 % plass

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Kvinesdal kommune Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2013/529 16834/2013 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing 2016 Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 16.12.2015 sak 142/15 Innhold Rammer for gebyrberegning... 3 Vann, avløp og septik... 3 Engangsgebyr

Detaljer

Egenbetalingssatser i Helse og omsorg

Egenbetalingssatser i Helse og omsorg Egenbetalingssatser i Helse og omsorg BESKRIVELSE Forutsetninger 2016 2017 Nto inntekt Helse og omsorg siste ligning Fra kr Til kr Hjemmehjelp abonnement inntil 2G 92 576 185 152 190,00 200,00 Hjemmehjelp

Detaljer

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Vedlegg 22 ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Inntil 2,5G kr 590 kr 650 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr 1 900 kr

Detaljer

Prisliste kommunale tjenester 2012

Prisliste kommunale tjenester 2012 Pris 2012 m/mva Pris 2012 u/mva Pris 2011 m/mva Pris 2011 u/mva Prisliste kommunale tjenester 2012 Mva Tilknytningsgebyr til offentlig vann og avløp Tilknytningsgebyr for vann ja 32 266 25 813 31 250 25

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2010/7995-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2011 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00 103,30 % Pris 2013 Pris 2013 Pris 2012 Pris 2012 5.1 Kulturskolen m/mva u/mva m/mva u/mva Søskenmod.fra 2. barn er 50 % av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning. Gjelder kun et undervisningstilbud

Detaljer

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2014 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2014 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2014 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK STØTTEENHET M.V. 2013 2014 Kopieringspriser - forskjellige steder i organisasjonen

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Avgifter for vann og kloakk 2014

Avgifter for vann og kloakk 2014 Avgifter for vann og kloakk 2014 ÅRSAVGIFTER Årsavgiften for vann settes til kr.12,- pr.m 3 målt eller stipulert vannforbruk. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Årsavgiften for kloakk

Detaljer

Regulativ for Kommunale gebyr. Sør-Varanger kommune

Regulativ for Kommunale gebyr. Sør-Varanger kommune Regulativ for Kommunale gebyr Sør-Varanger kommune Administrative tjenester Helse og omsorgstjenester Kultur og oppveksttjenester Feiing Vann, avløp og renovasjonsgebyrer Vedtatt av kommunestyret 11.12.2013

Detaljer

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2016

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2016 SKOLE OG KULTURETATEN 2015 2016 Endring Barnehager 5 dager Inntil 9 timers dag kr 2 580 kr 2 655 2,9 % Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr.

Detaljer

Gebyroversikt 2017 Vann, avløp og renovasjon i Time kommune

Gebyroversikt 2017 Vann, avløp og renovasjon i Time kommune Gebyroversikt 2017 Vann, avløp og renovasjon i Time kommune Gebyrer på vann, avløp og renovasjon er vedtatt i forbindelse med Timeplan 2017-2020 og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av plan-,

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014 Kvinesdal kommune VEDTAK - Saksframstilling og behandling er tatt ut av dette dokumentet FASTSETTELSE AV KOMMUNALE AVGIFTER, GEBYRER, EGENBETALINGSSATSER M.V. FOR 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.:

Detaljer

Regulativ for Kommunale gebyr. Sør-Varanger kommune

Regulativ for Kommunale gebyr. Sør-Varanger kommune Regulativ for Kommunale gebyr Sør-Varanger kommune Administrative tjenester Helse og omsorgstjenester Kultur og oppveksttjenester Feiing Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 Gjeldende fra 01.01.2015 Innhold

Detaljer

fra 487,00 795,00 Kulturverksteder, per kurs

fra 487,00 795,00 Kulturverksteder, per kurs 5.0 Kulturkontoret 102,50 % Pris 2017 Pris 2017 Pris 2016 Pris 2016 5100 Kulturskolen m/mva u/mva m/mva u/mva Søskenmod.fra 2. barn er 50 % av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning. Gjelder

Detaljer

Avgiftssatser 2011. Kommunestyrets vedtak, 14.12.2010 (Ksak 109/10)

Avgiftssatser 2011. Kommunestyrets vedtak, 14.12.2010 (Ksak 109/10) Avgiftssatser 2011 Kommunestyrets vedtak, 14.12.2010 (Ksak 109/10) Purregebyr kommunale krav Ansvarområde: MGRS Gjeldende sats 2010 Ny sats 2011 1. purring kr 59,00 kr 60,00 * Betalingsvarsel kr 177,00

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift 1 Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2015 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Melhus er en mangfoldig kommune der

Detaljer

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2012

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2012 Kvinesdal kommune Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2012 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 16203/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

Kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser mv. for måleenhet. Pris 2016 eks. mva.

Kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser mv. for måleenhet. Pris 2016 eks. mva. Kvinesdal kommune Kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser mv. for 2017 Vedtatt av kommunestyret den 14.12.2016, sak 99/16. Tjeneste KNABEN, vann og avløp Pris 2017 %økning MVA pris 2017 ink. mva

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Eventuelle tilbakemeldinger sendes Servicekontoret i Fosnes, Stavarvegen 2, 7856 Jøa, e- postadresse:

Eventuelle tilbakemeldinger sendes Servicekontoret i Fosnes, Stavarvegen 2, 7856 Jøa, e- postadresse: kommune Betalingssatsene for oppvekst og kultur og helse og omsorg for 2018 til høring. Betalingssatsene ble behandlet i formannskap den 15.11.2017, siden betalingssatsene er en forskrift skal disse legges

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. 2 Formål 2.1 SFO skal drives etter de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Tjeneste: Måleenhet: 2013

Tjeneste: Måleenhet: 2013 PRISTLISTE 2013 - BERLEVÅG KOMMUNE Tjeneste: Måleenhet: 2013 Servicekontoret: Kopiering Pr. kopi (1-20) kr 3,00 Pr. kopi (20-50) kr 2,50 Pr. kopi (50-100) kr 2,00 Pr. kopi (100 - ) kr 1,50 Innfordring

Detaljer

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger i hht kommunestyrets vedtak 13.12.12, sak 62 Barnehage, SFO, kulturskole Pleie og omsorg Bolig - eiendom Barnehage, SFO, kulturskole Barnehage

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 109/15, den 21.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2016 FOR

Detaljer

Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017.

Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017. Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 80/16 med ikrafttredelse fra 01.01.2017. Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige kommunens

Detaljer

Betalingssatser for kultursektoren

Betalingssatser for kultursektoren Betalingssatser for kultursektoren 2018 - Høring - 7240 Hitra Tlf. 72 44 17 00 postmottak@hitra.kommune.no www.hitra.kommune.no Betalingssatser kultursektoren 2018 1. Lovverk Det er ikke hjemlet i lov

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/8298-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2012 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2009

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2009 SKOLE OG KULTURETATEN 2008 2009 Endring Barnehager 5 dager Inntil 9 timers dag kr 2 330 kr 2 330 0,0 % 5 dager Inntil 6,15 timers dag kr 2 011 kr 2 011 0,0 % 2+3 dager Inntil 9 timers dag kr 1 265 kr 1

Detaljer

INFORMASJON SKOLEFRITIDSORDNINGER VED BARNESKOLENE SVELVIK KOMMUNE. Revidert mars 2008

INFORMASJON SKOLEFRITIDSORDNINGER VED BARNESKOLENE SVELVIK KOMMUNE. Revidert mars 2008 INFORMASJON SKOLEFRITIDSORDNINGER VED BARNESKOLENE I SVELVIK KOMMUNE Revidert mars 2008 TELEFONLISTE / E-post adresse TØMMERÅS SKOLE: tlf. 33780166 tommeras.skole@svelvik.kommune.no SFO: tlf. 33780169

Detaljer

KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER

KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER (enkel informasjon om noen av våre gebyrer) Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing 2016 Vedtatt av Kommunestyret 10.12.15 Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 Engerdal

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

Egenbetalinger og gebyrer

Egenbetalinger og gebyrer Egenbetalinger og gebyrer Barnehagesatser Plass 1. barn (statlig makspris) 2. barn (30 % mod) 3. barn (50 % mod) 100 % 2 730 1 911 1 365 80 % 2 320 1 624 1 160 60 % 1 775 1 243 888 Kost fastsettes lokalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

Prisliste kommunale tjenester 2012

Prisliste kommunale tjenester 2012 Pris 2012 m/mva Pris 2012 u/mva Pris 2011 m/mva Pris 2011 u/mva Prisliste kommunale tjenester 2012 Mva Tilknytningsgebyr til offentlig vann og avløp Tilknytningsgebyr for vann ja 32 266 25 813 31 250 25

Detaljer

Vedtatt sats for 2013. sats for 2014

Vedtatt sats for 2013. sats for 2014 Prisliste Oppvekst- og kulturavdelingen Grunnskole i Foreldrebetaling SFO Hel plass, pr måned 5 dagers tilbud 2251 2320 69 3,07 % 4 dagers tilbud 1834 1890 56 3,05 % 3 dagers tilbud 1411 1 455 44 3,12

Detaljer

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015. Satser 2014 Satser fra 1.1.2015

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015. Satser 2014 Satser fra 1.1.2015 V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015 Virkning fra 1.1.2015 (jfr. vedtakets pkt. 12) Programområde 01 Barnehager *) Inntektsintervall (samlet inntekt per husholdning): Satser 2014 Satser

Detaljer

Betalingssatser 2014. For kommunale tjenester i Rælingen kommune

Betalingssatser 2014. For kommunale tjenester i Rælingen kommune Betalingssatser 2014 For kommunale tjenester i Rælingen kommune Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Innhold 1. Eiendomsgebyrer... 4 2. Leie av lokaler... 5 3. Folkebad... 10 4. Sosial- og helsetjenester...

Detaljer

Vedtatt sats for 2014. sats for 2015

Vedtatt sats for 2014. sats for 2015 Prisliste Sentraladministrasjonen i Skjenkebevilling Det innkreves behandlingsgebyr for ambulerende skjenkebevilling. Gebyret reguleres av alkoholloven. I 2013 er gebyret kr 280,-. Oppvekst- og kulturavdelingen

Detaljer

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2015 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2015 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2015 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK STØTTEENHET M.V. Kopieringspriser - forskjellige steder i organisasjonen

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med

Detaljer

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Maksprisen for barnehageplass er kr 2730 pr. mnd. Dette er forslaget i statsbudsjettet for 2017. Barnehager 100 % plass 2580 2730 150 5,81 % 80 % plass 2435 2435-0,00

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 17.03.2010

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 17.03.2010 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 17.03.2010 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER SKÅNLAND KOMMUNE

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER SKÅNLAND KOMMUNE AVGIFTER OG BETALINGSSATSER SKÅNLAND KOMMUNE 2013 BETALINGSSATSER SENTRALADMINISTRASJON Diverse avgifter: Avgift/Tjeneste Antall Sats 2012/Forslag 2013 Kopiering Fargekopi 1,- 5,- Bevillingsavgifter: Salg

Detaljer

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2016 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2016 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2016 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK STØTTEENHET M.V. 2015 2016 Kopieringspriser - forskjellige steder i organisasjonen

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie 2016 Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret 15.12.2015 RENOVASJON 25 % mva kommer i tillegg

Detaljer

BETALINGSSATSER - STRAND KOMMUNE

BETALINGSSATSER - STRAND KOMMUNE Det vises også til egne vedtekter og forskrifter for de enkelte virksomheter og tjenester. Det tas forbehold om feil. BARNEHAGER 2010 Priser pr barnehagemåned (regulert): Makspris hel plass: 2 330 For

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift MELHUS KOMMUNE Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2017 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Årsavgift for slamtømming, 3 årig (Libir) 1 856 688 år 10 % Årsgebyr består av forbruksgebyr og abonnementsgebyr -

Årsavgift for slamtømming, 3 årig (Libir) 1 856 688 år 10 % Årsgebyr består av forbruksgebyr og abonnementsgebyr - 0 PRISLISTE Kommunale avgifter m/mva Renovasjon og slam innkreves av Libir IKS 4 Årsavgift for renovasjon (Libir) 4 454 342 år 3 Årsavgift for hytterenovasjon (Libir) 642 570 år 5 2 Årsavgift for slamtømming,

Detaljer

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Frogn kommunestyre (vedtaksdato) med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den

Detaljer

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Osen kommune 25.10.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 2 1.1. Lovgrunnlag... 2 1.2. Retningslinjer... 2 1.3. Definisjon og formål... 2 1.4. Styring og

Detaljer

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side BUDSJETT 2009 PRISLISTE Kommunale tjenester, avgifter og husleier 1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side 3. Avfallsgebyr side 4. Gebyr etter

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2017 iht. kommunestyrets budsjettvedtak av kommunaltekniske gebyr

Gebyr- og betalingssatser 2017 iht. kommunestyrets budsjettvedtak av kommunaltekniske gebyr Gebyr- og betalingssatser 2017 iht. kommunestyrets budsjettvedtak av 12.12.2016 kommunaltekniske gebyr Det legges til grunn følgende prinsipper for fastlegging av avgifter, gebyrer, egenandeler og husleie

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

VURDERINGER OG BAKGRUNN FOR FORSLAGENE:

VURDERINGER OG BAKGRUNN FOR FORSLAGENE: RÅDMANNENS FORSLAG: FORSKRIFTER. BETALINGSSATSER GJELDENDE FRA 1.1.2018: 1. BARNEHAGE, SKOLEFRITIDSORDNING, OG NORSKOPPLÆRING, 2. PRAKTISK BISTAND MV. UNDER HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. 3. TEKNISK SEKTOR

Detaljer

KOMMUNALE AVGIFTER FOR VANN, KLOAKK OG SEPTIKSLAM

KOMMUNALE AVGIFTER FOR VANN, KLOAKK OG SEPTIKSLAM Midtre Gauldal Kommune KOMMUNALE AVGIFTER FOR VANN, KLOAKK OG SEPTIKSLAM Gjelder for alle kommunale vannverk og avløpsanlegg GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2012 Vedtatt av kommunestyret, K-sak 74/10 Med hjemmel

Detaljer

Priser for kommunale varer og tjenester

Priser for kommunale varer og tjenester Priser for kommunale varer og tjenester Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2014. 1. Betalingssatser for opphold i kommunale barnehager og skolefritidsordning a) Barnehage Plass Opphold

Detaljer

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2012

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2012 SKOLE OG KULTURETATEN 2011 2012 Endring Barnehager 5 dager Inntil 9 timers dag kr 2 330 kr 2 330 0,0 % 2+3 dager Inntil 9 timers dag kr 1 265 kr 1 265 0,0 % SFO Hel plass til kl. 15:00 kr 1 596 kr 1 663

Detaljer

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5 Innhold Innhold... 1 1. Retningslinjer... 3 2. Definisjon og formål... 3 3. Eierforhold / ansvarlig styringsorgan... 3 4. Styring og ledelse... 3 5. Bemanning... 3 6. Inntak av barn... 3 7. Inntakskriterier...

Detaljer

Betalingssatser og gebyrer 2014 Alvdal kommune. kostpenger kostpenger kostpenger

Betalingssatser og gebyrer 2014 Alvdal kommune. kostpenger kostpenger kostpenger ALVDAL KOMMUNE Rådmannens forslag Betalingssatser og gebyrer 2014 Alvdal kommune 1. Betalingssatser i barnehagene Beløpene i parentes er satsene for 2013. Oppholdsbetaling: Betaling pr. måned for de ulike

Detaljer

VEDTAK Saksframstilling og behandling er tatt ut av dette dokumentet Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v.

VEDTAK Saksframstilling og behandling er tatt ut av dette dokumentet Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. Kvinesdal kommune VEDTAK Saksframstilling og behandling er tatt ut av dette dokumentet Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalings m.v. for 2016 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler:

Detaljer

Budsjett 2014. Budsjett 2013 Enhet Endr. i % Prisliste Kommunale avgifter m/mva. Prisliste 2014-kommunestyrevedtak 12 12 2014.xlsx 03.03.

Budsjett 2014. Budsjett 2013 Enhet Endr. i % Prisliste Kommunale avgifter m/mva. Prisliste 2014-kommunestyrevedtak 12 12 2014.xlsx 03.03. 1 Kommunale avgifter m/mva Renovasjon og slam innkreves av Libir IKS Årsavgift for renovasjon (Libir) 4 069 3 784 år 8 % Årsavgift for hytterenovasjon (Libir) 1 431 1 331 år 8 % Årsavgift for slamtømming,

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Sakene: 024/04-028/04 Dato: 06.10.2004 Møtested: Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Sakene: 024/04-028/04 Dato: 06.10.2004 Møtested: Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 024/04-028/04 Dato: 06.10.2004 Møtested: Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen, Ann H Johansen,

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Kultur Arkiv: Saksmappe: 2014/2217-1 Saksbehandler: Omar Pleym Dato: 11.09.2014 Betalingssatser for kultursektoren 2015 - Høring Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 Vedlegg:

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE Foto: Nils Vestgøte Vedtatt av kommunestyret i sak xx/xx, den xx.xx.2011 INNLEDNING Avgiftsregulativet

Detaljer

for skolefritidsordninger i Verdal

for skolefritidsordninger i Verdal Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal Nye vedtekter fra og med 1/1-2017 03.10.2016 Verdal kommune John Olav Larsen, saksbehandler 1. Bakgrunn og målsetting a. Generelt: Kommunen skal ha et

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen xx.xx.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål...

Detaljer

Gebyrregulativ 2015. Sel kommune

Gebyrregulativ 2015. Sel kommune Sel kommune Side - 2 - Innholdsfortegnelse Lovhjemler i gebyrregulativet 3 Barnehage og SFO Barnehage 4 SFO 4 Refusjonssatser for barnehage - barn fra andre kommuner 4 Refusjonssatser for grunnskole -

Detaljer

Gebyrregulativ 2015. Sel kommune

Gebyrregulativ 2015. Sel kommune Sel kommune Side - 2 - Innholdsfortegnelse Lovhjemler i gebyrregulativet 3 Barnehage og SFO Barnehage 4 SFO 4 Refusjonssatser for barnehage - barn fra andre kommuner 4 Refusjonssatser for grunnskole -

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2013 Virkning fra (jfr.

Drammen kommune Økonomiplan V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2013 Virkning fra (jfr. V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2013 Virkning fra 1.1.2013 (jfr. vedtak 11) Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Inntil 2,5G kr 650 kr 650 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr

Detaljer

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vann Avgift pr. m³ kr. 8,50 Leie av vannmåler kr. 161,- Tilknytningsavgift: Bolig- og fritidsbolig kr. 11.757,- Annen bebyggelse kr. 17.874,- Avløp Avgift pr. m³ kr. 5,80 Tilknytningsavgift:

Detaljer

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2014/7413-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2015 - Oppvekst og kulturavdelingen Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/9228-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 014 2 015 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 014 2 015 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding gebyr 263 276 Torgavgift pr.dag 173 182 Torgavgift pr uke 579 608 Torgavgift pr sesong 2 894 3 039 Kopiering pr stk A4 sort 6 6 Kopiering

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding - gebyr 250 263 Torgavgift pr.dag 165 173 Torgavgift pr uke 551 579 Torgavgift pr sesong 2 756 2 894 Kopiering pr stk A4 sort 5 6

Detaljer

VEDLEGG 1: Priser for kommunale varer og tjenester

VEDLEGG 1: Priser for kommunale varer og tjenester VEDLEGG 1: Priser for kommunale varer og tjenester Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2015. 1. Betalingssatser for opphold i kommunale barnehager og skolefritidsordning a) Barnehage

Detaljer

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2013 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2013 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2013 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK STØTTEENHET M.V. 2012 2013 Kopieringspriser - forskjellige steder i organisasjonen

Detaljer

TAKSTER FOR EIENDOMSSKATT OG KOMMUNALE GEBYR GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2010 HALDEN KOMMUNE

TAKSTER FOR EIENDOMSSKATT OG KOMMUNALE GEBYR GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2010 HALDEN KOMMUNE TAKSTER FOR EIENDOMSSKATT OG KOMMUNALE GEBYR GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2010 HALDEN KOMMUNE **************************************************************** OBS! I tillegg til vann-, avløps-, feie- og avfallsgebyr

Detaljer

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016 Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016 Kommunale avgifter: Betalingsforfall i 4 terminer Eiendomsskatt (beregnes av skattegrunnlaget) 2016 Bolig og fritidseiendom 3,75 Øvrige eiendommer 7,00

Detaljer

Regulativ for Kommunale gebyr. Sør-Varanger kommune

Regulativ for Kommunale gebyr. Sør-Varanger kommune Regulativ for Kommunale gebyr Sør-Varanger kommune Administrative tjenester Helse og omsorgstjenester Kultur og oppveksttjenester Vedtatt av kommunestyret 16.12.2015 Gjeldende fra 01.01.2016 Innhold 1

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding - gebyr 250 263 Torgavgift pr.dag 165 173 Torgavgift pr uke 551 579 Torgavgift

Detaljer

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2016 Virkning fra 1.1.2016 (jfr. pkt. 12 til vedtaket)

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2016 Virkning fra 1.1.2016 (jfr. pkt. 12 til vedtaket) V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2016 Virkning fra 1.1.2016 (jfr. pkt. 12 til vedtaket) Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall (samlet inntekt per husholdning): Satser fra 1.5.2015

Detaljer