Priser på tjenester i 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Priser på tjenester i 2014"

Transkript

1 Betalingsregulativ Betalingsregulativet Priser på tjenester i Barnehage Betaling for kosthold Ordinær kost Nei 246 pr. mnd Melkepenger Nei 86 pr. mnd Oppholdstid: Halv plass Nei pr. mnd Full plass Nei pr. mnd søskenmoderasjon for 2 barn 30 % pr. mnd 30 % søskenmoderasjon for 3 eller flere barn 50 % pr. mnd 50 % Deltidsplass: Tildelt oppholdstid i forhold til full plass(45t) med påslag på 10 % Grunnskoleopplæring Skolefritidsordning (SFO) Betaling fra foreldre Hel plass. Utenom skoletid og i SFO sin åpningstid Nei Pr mnd i 11 mnd* Delplass Inntil 10 timer pr uke. Avtalen kan endres med 1 mnd varsel. Hel plass på skolefrie dager i skoleåret og ikke plass utenom skoleåret. Skoleåret regnes fom 15 aug. og tom uken i juni som inneholder siste skoledag.*** Nei Pr mnd i 11 mnd* Dagsats Nei 263 pr dag Dagsats i skolefrie perioder Nei 331 pr dag Ukesats i skoleferien Nei 828 pr uke Søskenmoderasjon (gis på den rimeligste plassen) (ikke av dagsats) 30 % 30 % Omsorgs- og fritidstilbud etter Nei 489 Pr mnd i 11 mnd skoletid for barn med store bistandsbehov, år *De som starter før 15 aug betaler for hele aug mnd. De som starter fom 15 aug betaler for halve aug mnd. **De med delplass betaler for halve aug mnd og må kjøpe enkeltdager/uker hvis de har behov for plass før 15 aug. ***Inntil 10 timer pr uke er et gjennomsnitt. Kan også være hele dagen annen hver dag eller hele dagen annen hver uke. Helse og omsorg Hjemmetjeneste Praktisk bistand, opplæring i hjemmet Abbonementsgruppe I - Inntil 6 timer pr. mnd. Nettoinntekt under 2 G Nei 175 pr. mnd (Blir regulert i eget runds fra Helsedir i slutten av des.) 2-3 G Nei 445 pr. mnd G Nei 891 pr. mnd over 4 G Nei pr. mnd Abbonementsgruppe II - Inntil 11 timer pr. mnd. Nettoinntekt under 2 G Nei 175 pr. mnd (Blir regulert i eget runds fra Helsedir i slutten av des.) 2-3 G Nei 891 pr. mnd G Nei pr. mnd over 4 G Nei pr. mnd Abbonementsgruppe III - Over 11 timer pr. mnd. Nettoinntekt under 2 G Nei 175 pr. mnd (Blir regulert i eget runds fra Helsedir i slutten av des.) 2-3 G Nei pr. mnd G Nei pr. mnd over 4 G Nei pr. mnd Trygghetsalarm Abbonementsavgift Nei pr. år Installasjonsgebyr Nei Pr gang Ny fra Mat til hjemmeboende Middag med dessert (inklusiv distribusjon) Nei

2 Betalingsregulativ Middag 1/2 porsjon med dessert (inklusiv distribusjon) Nei Matabbonement, Omsorgsbolig heldøgns omsorg Nei pr. mnd Husholdningsartikler, Omsorgsbolig heldøgns omsorg Nei 321 pr. mnd Sykehjemsopphold Dag- eller nattopphold Nei Døgnopphold Nei (Blir regulert i eget runds fra Helsedir i slutten av des.) Vann Tilknytningsgebyr vann: Stor næring (inntak >= 81mm 25 % abonnent Middels næring (inntak 41-80mm) 25 % abonnent Liten næring (inntakt <= 40mm) 25 % abonnent Bolig 25 % abonnent Årsgebyr vann Abonnementsgebyr: Stor næring (inntak >= 81mm 25 % abonnent Middels næring (inntak 41-80mm) 25 % abonnent Liten næring (inntakt <= 40mm) 25 % abonnent Liten næring landbruk 25 % abonnent Bolig 25 % abonnent Forbruksgebyr: Enhetspris 25 % 9,13 pr. m3 9, Brukstidsfaktor for hytter og fritidsboliger 25 % 0,2 0,2 Spesifikt forbruk ved arealbasert beregning: 25 % 1,3 m3/m2 1,3 (Boliger/borettslag kan velge denne løsningen) Målerleie: Øvrige abonnenter 0 pr. tilknytning Avlesningsgebyr: Unnlatelse av å lese av måler: 25 % 803 abonnent Måleravlesning av kommunen Avløp og Slam Tilknytningsgebyr avløp: Stor næring (inntak >= 81mm 25 % abonnent Middels næring (inntak 41-80mm) 25 % abonnent Liten næring (inntakt <= 40mm) 25 % abonnent Bolig 25 % abonnent Årsgebyr avløp Abonnementsgebyr: Stor næring (inntak >= 81mm 25 % abonnent Middels næring (inntak 41-80mm) 25 % abonnent Liten næring (inntakt <= 40mm) 25 % abonnent Liten næring landbruk 25 % abonnent Bolig 25 % abonnent Forbruksgebyr: Enhetspris 25 % 8,07 pr. m3 8, Brukstidsfaktor for hytter og fritidsboliger 25 % 0,2 0, Spesifikt forbruk ved arealbasert beregning: 25 % 1,3 m3/m2 1, (Boliger/borettslag kan velge denne løsningen) Slam Slamtømming - regul. pkt % pr. abb Slamtømming - regul. pkt % pr. abb Slamtømming - regul. pkt % 699 pr. abb Slamtømming - regul. pkt. 4.4 (Ekstra tømming tett tank) 25 % 976 pr m Slamtømming - regul. pkt. 4.5 (Ekstra tømming SA) 25 % Pr stk Slamtømming - regul. pkt. 4.6 (Nød-tømming SA) 25 % Pr stk SA<5,5m Slamtømming - regul. pkt. 4.7 (Nød-tømming SA) 25 % Pr stk SA 5,5-10, m Renovasjon og avfall Renovasjonsavgift Husholdningsavfall liten renovasjon 25 % pr. år Husholdningsavfall normal renovasjon 25 % pr. år Husholdningsavfall stor renovasjon 25 % pr. år Fratrekk for abonnenter tilkyttet fellescontainer/deling av dunk 25 % 152 pr. år

3 Betalingsregulativ Husholdningsavfall normal renovasjon med fratrekk for hjemmekompostering 20% 25 % pr. år Tillegg for transportveg for henting: 0-5 m 25 % 213 pr. år m 25 % 422 pr. år m 25 % 636 pr. år Gjelder for hver påbegynte 5 m Tilleggsavgift for eiendommer hvor søppelstativet står lenger enn 15 m fra veg som kan kjøres av renovasjonsbil, fastsettes til 10% av den til enhver tid gjeldende renovasjonsavgift. Ekstragebyr for henting Krøttøy/Meløyvær 25 % pr. år Abonementsgebyr/Containerrenovasjon fritidsboliger (tidligere Bjarkøy kommune) 25 % pr. år Grovavfall (tidligere Bjarkøy kommune) 25 % 186 pr. m³ Bytting av avfallsdunk 25 % 314 pr. dunk Fysisk planlegging, natur og miljø, byggesak, reeasjon i tettsteder Scooterløype Avgift Scooterløyve 0 pr. løyve Areal og byggesakstjenesten Gebyrene faktureres etter egen forsift vedtatt av kommunestyret og indeksreguleres etter indeks som utarbeides kvartalsvis av Statens kartverk og gjelder: Nei Plan og bygningsloven Matrikkelloven Lov om eierseksjoner Konsesjonsloven Jordloven Miljøfyrtårnsertifisering private bedrifter 1. gangs sertifisering Nei Resertifisering Nei Kultur, bibliotek, kino, ungdomstiltak, idrett, kulturskole 0 Harstadhallen Utleiesatser Idrettsarrangement Kommunale lag inntil 2 timer Nei 645 pr. arr Kommunale lag ut over 2 timer Nei 253 pr. time Utenomkom. lag/org. inntil 2 t. Nei pr. arr Utenomkom. lag/org. ut over 2 t. Nei 360 pr. time Prof.lag inntil 2 timer Nei pr. arr Hvis 5% av billettinntektene overstiger 0 0 leien på et arrangement, betales dette i stedet for ordinær leie. Utleiesatser trening mandag - fredag Kommunale lag Nei 107 pr. time Pensjonistgrupper Nei 0 pr. time Ny Utenomkom. lag/skoler Nei 308 pr. time Bedriftsidrettslag Nei 272 pr. time For leie av halv hall betales 50% av satsene Før kl mandag - fredag: Grunnskoler, barnehager, eldre 0 pr. time Lør/søn utenom arrangement: Kommunale lag Nei 215 pr. time Utenomkom. lag/skoler Nei 308 pr. time Bedriftsidrettslag Nei 280 pr. time For utleie til utenomidrettslige arrangement (messer mv) fastsettes særskilt leie. Kunstgress Sommerbruk fra 1.5 Kamper alle klasser mandag til fredag Nei 345 pr. time Aldersbest. klasser før Nei pr. time Trening utenomkom. lag/skoler Nei 395 pr. time Trening kommunale lag/over junior Nei 132 pr. time Billettsalg cupkamper, NM interetskamper, senior/junior Nei 25 % av br.bill.salg 25 %

4 Betalingsregulativ Billettsalg serie/privatkamper Nei 15 % av br.bill.salg 15 % Minimumsleie for arrangement med billettsalg - Seniorlag Nei pr. arr Aldersbestemte lag Nei 526 pr. arr Vinterbruk til 30.4 Utenomkommunale lag senior Nei 880 pr. time Aldersbestemte klasser Nei 880 pr. time Trening/kamper komm. lag Nei 700 pr. time For øvrige arrangement fastsettes særskilt leie Minihall Trening Nei 53 pr. time Trening bedriftslag Nei 126 pr. time Ny Arrangement (0-2 ) timer Nei 374 pr. time Arrangement(ut over 2 timer) Nei 126 pr. time Ny Kjøkken ved arrangement Nei 143 pr. arr Hålogalandshallen Vintersesongen 01/10-30/04: Dagleie mandag/fredag Trening/kamper/arr. 1/1 hall Nei 526 pr. time Trening/kamper/arr. 1/2 hall Nei 276 pr. time Trening/kamper/arr. 1/3 hall Nei 184 pr. time Trening/kamper/arr. 2/3 hall Nei 367 pr. time Kveldsleie mandag/fredag (gjelder ikke bedrifter/bedriftsidrettslag som betaler sats for uansett) Trening/kamper/arr. 1/1 hall Nei 362 pr. time Trening/kamper/arr. 1/2 hall Nei 184 pr. time Trening/kamper/arr. 1/3 hall Nei 132 pr. time Trening/kamper/arr. 2/3 hall Nei 263 pr. time Kveldsleie mandag/fredag (samt bedrifter/bedriftsidrettslag fra ) Trening/kamper/arr. 1/1 hall Nei 526 pr. time Trening/kamper/arr. 1/2 hall Nei 276 pr. time Trening/kamper/arr. 1/3 hall Nei 184 pr. time Trening/kamper/arr. 2/3 hall Nei 367 pr. time Lørdag/søndag: Trening/kamper/arr. Samme priser som kveldsleie For utenom kommunale lag, bedriftslag og andre er det lik utleiepris hele året, dvs. tilsvarende for vintersesongen 1/5 til 30/9 Leiepris trening som stadion. Nei 132 pr. time Aldersbestemte klasser mandag til fredag fra Nei 0 pr. time 0 Kamper (1/2 pris i forhold til stadion) Nei 172 pr. time Aldersbestemte klasser mandag til fredag før Nei 0 pr. time 0 Trening friidrettsdel, Hålogalandshallen Nei 130 pr. time Andre arrangement: Utenomidrettslige arrangement (messer, konserter o.l) fastsettes særskilt leiepris. Kulturskole Musikkundervisning pr. disiplin Nei pr. år Dans undervisning pr. disiplin/klasse Nei pr. år Teaterundervisning Nei pr. år Visuelle kunstarter undervisning pr. disiplin Nei pr. år Instrumentleie pr. instrument Nei 928 pr. år Musikk fra livets begynnelse, kurs å 12 ganger Nei pr. kurs Materialkostnad visuelle kunstarter pr. disiplin Nei 361 pr. år Utleie rom Nei 285 pr. time Lag, for. Harstad kommune, voksenopplæring e.kl Nei 285 pr. time Utenomkomm.lag/for., v.oppl. Nei 425 pr. time Fylkeskomm. leietakere/forsvaret Nei 425 pr. time Bibliotek Overdagsgebyr (for sen levering): Voksne: 1. Purring Nei 10 pr. purring Purring Nei 50 pr. purring Purring Nei 100 pr. purring Barn 1. Purring Nei 0 pr. purring Purring Nei 20 pr. purring Purring Nei 50 pr. purring Gebyrene gjelder fra den dagen brevet sendes fra biblioteket. Hvis lånene ikke er levert etter 4 purringer blir det sendt ut erstatningsbrev. Lånekortet blir da sperret.

5 Betalingsregulativ Kopiering: Pr utseven side A4 5 pr side ny fra Pr utseven side A3 10 pr side ny fra Erstatningsgebyrer Fagbøker Nei 500 pr. bok Skjønnlitteratur Nei 400 pr. bok Barnebøker Nei 300 pr. bok Tegneserier Nei 100 pr. blad Lydbøker Nei for CD nr 1, så 50 pr CD DVD film Nei 300 for DVD nr 1, så 100 pr DVD Miofilm Nei 500 pr. film Språkkurs Nei pr. kurs Musikk CD Nei 250 for CD nr 1, så 50 pr CD Noter Nei 500 pr. sett PC spill Nei 500 pr. spill PS 2/3 spill Nei 500 pr. spill 500 Xbox spill Nei 600 pr. spill 600 Nintendo WII/DS spill Nei 500 pr. spill 500 Samferdsel og parkering Veg og trafikk Ved elektronisk gravemeldingstjeneste (ny i 2012) Påvising gatelyskabel ved graving i/langs offentlig veg 25 % pr. påvisning Elektronisk melding for mindre graving i trafikkareal Nei pr. melding Elektronisk melding for mindre graving utenom trafikkareal Nei pr. melding Elektronisk melding om graving av større omfang Nei pr. melding Forringelse av veg Nei 165 pr. m Forsinelsesgebyr for ikke utført asfalering innen 6 uker Nei 495 pr. m Ved manuell gravemeldingstjeneste Påvising gatelyskabel ved graving i/langs offentlig veg 25 % pr. påvisning Melding for mindre graving i trafikkareal Nei pr. melding Melding for mindre graving utenom trafikkareal Nei pr. melding Graving i større omfang Nei pr. melding Utbedring av skade i offentlig veg (asfalt) 25 % For inntil 8 m Tillegg for utbedring ut over 8 m2 25 % 664 pr. m Kantstein av betong 25 % 769 pr. m Kantstein av betong, kurve 25 % 908 pr. m Kantstein av granitt 25 % pr. m Kantstein av granitt, kurve 25 % pr. m Plassering av container på fortau, torg, veg og lignende Leiepris inntil 10 dager pr. plass/container 25 % 71 pr.dag Leiepris over 10 dager pr. plass/container 25 % pr.mnd Plassering av stillasjer, byggegjerder etc. på veg/fortau og lignende Leiepris inntil 10 dager 25 % 5 pr. dg. pr. m Leiepris over 10 dager 25 % 4 pr. dg. pr. m Leie av areal til uteservering (gjelder ved skjenke- eller serveringsbevilgning) 25 % 71 pr. mnd. pr. m Torgplass Leie av torgplass Nei 202 felt/dag Nei felt/uke Nei felt/mnd Parkering P-avgift 2-timersplasser 25 % 15,20 pr.time 15, P-avgift 7-timers 25 % 15,20 pr.time 15, P-avgift P-hus 25 % 15,20 pr.time 15, Uteleie beboere 25 % 211 pr.mnd Utleie næringsdrivende utendørs 25 % 709 pr.mnd Utleie næringsdrivende P-hus 25 % 979 pr.mnd Boligutleie og Husbankmidler Utleie kommunale bygg Små leiligheter (2 roms, dvs. med ett soverom) 0 Utleieboliger/Psyk. Stangnes Nei 91 pr. kvm Olavsgården/Kanebogmyra Nei 102 pr. kvm

6 Betalingsregulativ Bergseng bo og servicsenter Nei 136 pr. kvm Spesialtilpassede boliger (kostpris /fortløpende vurdering) Nei 102 pr. kvm Store leiligheter (større enn 2 roms) Utleieboliger/Psyk. Stangnes Nei 82 pr. kvm Bergseng bo og servicesenter Nei 129 pr. kvm Spsialtilpassede boliger (kostpris /fortløpende vurdering) Nei 102 pr. kvm Nei Husleiesatsene er beregnet til selvkost. Brann og ulykkesvern Diverse avgifter Brannvesen Skylift inkl fører: Inntil 1 time 25 % pr. gang Utover 1 time 25 % pr. time Tankbil m/fører: Inntil 1 time 25 % pr. gang Utover 1 time 25 % 994 pr. time Brannbil m/fører: Inntil 1 time inkl fører 25 % pr. gang Utover 1 time 25 % 936 pr. time Mannskap på vakt 25 % 351 pr mannskap/time 340 Beredskapsbåt m/fører Inntil 1 time inkl fører 25 % pr. gang Utover 1 time 25 % 979 pr. time Bensin faktureres i tillegg etter forbruk Undervisning teori Nei 702 pr. time inkl forberedelse Undervisning praktisk Nei 632 pr. time Øvelse/opplæring hele vaktlaget Nei pr. time Materiell dekkes av kunde til gjeldende pris i markedet Praktisk øvelse Hagan grupper u/7 pers 25 % 608 pr. pers Praktisk øvelse Hagan grupper o/7 pers 25 % 398 pr. pers Utlån pumpe/lenseutstyr 25 % 401 pr. time Slanger/armatur for tilknytning kum/hydrant leies ikke ut Utlån armatur (grenrør/strålerør ol) 25 % 45 pr. enhet/t Straffegebyr utrykning til falsk eller unøding brannalarm pr gang Evt. bemanning av brannstasjon, falsk eller unøding brannalarm Påløpte kostnader Søknad om handel med fyrverkeri og gjennomføring tilsyn Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri Nei pr. søknad Kontrollgebyr fyrverkeri Nei 638 pr. år Ekstrakontroll fyrverkeri Nei 321 pr. gang Feiing Feiing 1-2 etasjer 25 % 419 pr. pipeløp Feiing 3-4 etasjer 25 % 489 pr. pipeløp Feiing over 4 etasjer 25 % 734 pr. pipeløp Timesats 25 % 501 pr. pipeløp Støttetjenester, herunder IKT og administrasjon Arbeidslaget Brøyting/sandstrøing: - prvate (eldre/uføre)tilbud 25 % pr. år øvrige private 25 % 275 pr. time Transport/flytting - lite flyttelass (bare bil) 25 % pr. gang stort flyttelass med henger 25 % pr. gang HRS bare bil 25 % 326 pr. gang HRS bil med henger 25 % 816 pr. gang Øvrig arbeid: - montering, bygging, maling 25 % 111 pr. time Utleie av kano for skoler og ungdomsklubber Første dags leie er gratis. Nei 383 Ved utleie En leiedag er fra utleiedag til neste dag kl Nei 127 Pr dag fom dag Utleie kano for øvrige lag og foreninger. Nei 256 Pr døgn pr kano Admininistrasjonsenheten: Meglerpakke Meglerpakke 1 (eksklusiv m.v.a) Nei pr. enhet Meglerpakke 2 (eksklusiv m.v.a) Nei 557 pr. enhet Kemner:

7 Betalingsregulativ Gebyrer vedr. kommunal innfordring (R= rettsgebyr er 860,- fra ) (I= inkassogebyr er 570,- fra ) Betalingsvarsel Nei 1/10 I 1/10 I Inkassovarsel Nei 1/10 I 1/10 I Betalingsoppfordring Nei 3/10 I 3/10 I Begjæring om tvangsfravikelse (utkastelse) Nei 2R 2R Begjæring - Tillegg for avholdt fravikelse Nei 2R 2R Kostnader for siving av forliksklage Nei 1 R 1 R Behandling forliksråd Nei 1 R 1 R Oppmøte forliksråd Nei 1/5 R 1/5 R Kostnader for siving av begjæring Nei 1 R 1 R Begjæring om tvangsfullbyrdelse Nei 2,1 R 2,1 R Begjæring - tillegg når utlegg blir tatt Nei 2,6 R 2,6 R Gebyr ved realisasjon av løsøre Nei 3R 3R Gebyr ved realisasjon av pengeav Nei 1R 1R Gebyr ved realisasjon av eiendom Nei 9R 9R Gebyr for panteattest Nei 1/5 R 1/5 R Eventuelle andre gebyrer i hht rettsgebyrloven av 26. Juni 1992 nr 86 Nei

Priser på tjenester i 2015

Priser på tjenester i 2015 Betalingsregulativet Priser på tjenester i Barnehage Betaling for kosthold Ordinær kost Nei 253 pr. mnd 246 01.01.14 Melkepenger Nei 89 pr. mnd 86 01.01.14 Oppholdstid: Full plass 1/1-30/4 Nei 2 480 pr.

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

Gebyrregulativ 2015. Sel kommune

Gebyrregulativ 2015. Sel kommune Sel kommune Side - 2 - Innholdsfortegnelse Lovhjemler i gebyrregulativet 3 Barnehage og SFO Barnehage 4 SFO 4 Refusjonssatser for barnehage - barn fra andre kommuner 4 Refusjonssatser for grunnskole -

Detaljer

PORSANGER KOMMUNE Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Prisliste for kommunale tjenester 2014

PORSANGER KOMMUNE Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Prisliste for kommunale tjenester 2014 PORSANGER KOMMUNE Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Prisliste for kommunale tjenester 2014 Innhold 1. Sentraladministrasjonen... 4 1.1. Plan- og økonomiavdelingen... 4 1.2. Servicekontoret... 4 1.2.1.

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 Vedtatt av bystyret 4. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

Avgiftshefte 2015 Kommunale avgifter, gebyrer og leier

Avgiftshefte 2015 Kommunale avgifter, gebyrer og leier Avgiftshefte 2015 Kommunale avgifter, gebyrer og leier Kommunestyrets vedtak, 11.12.2014 INNHOLD side Stab og støtte Forsinkelsesrenter, gebyr utleggsforretning mm 3 Barnehage og skole Barnehage 4 Skolefritidsordning

Detaljer

Prisliste kommunale tjenester. Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva

Prisliste kommunale tjenester. Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva Prisliste kommunale tjenester Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva Innholdsfortegnelse Barnehage, skole, SFO, m.m....2 Idrettshall, kunstgressbaner, m.m...3 Feiing og renovasjon...4 Avløp, septikk...5

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Namsos kommune -et godt sted å leve. Prisliste. Kommunale tjenester. Servicetorget

Namsos kommune -et godt sted å leve. Prisliste. Kommunale tjenester. Servicetorget Namsos kommune -et godt sted å leve Prisliste Kommunale tjenester Servicetorget Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Barnehageplass... 2 SFO-plass (Skolefritidsordning)... 2 Namsos kommunale kulturskole...

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 oversikt appendixer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 oversikt appendixer GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 oversikt appendixer APPENDIX 1 Vatn og kloakkgebyr Side 1 APPENDIX 2 Tømming slamavskillere Side 2 APPENDIX 3 Renovasjonsavgifter Side 3 APPENDIX 4 Avgiftsparkering i Levanger

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune Gebyr- og betalingssatser for Inderøy kommune - Vedtatt av Inderøy kommunestyre 16.12.2009 GEBYR- OG BETALINGSSATSER 1. Vann- og avløpsgebyr side 2 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side

Detaljer

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER/AVGIFTER Vann og avløpsgebyret er delt i to deler, en fast del og en variabel del. Den faste delen beregnes for bolig etter bruksarealet (eiendomskatt) og for næringsbygg etter

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Frøya kommune 1. Lovgrunnlag skoler og barnehager Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling. Kongen kan

Detaljer

Inntektskategori: 0 189 103* kr 699,- kr 699,- 189 103 302 564* kr 1 165,- kr 1 165,- 302 564 og over* kr 2 330,- kr 2 330,-

Inntektskategori: 0 189 103* kr 699,- kr 699,- 189 103 302 564* kr 1 165,- kr 1 165,- 302 564 og over* kr 2 330,- kr 2 330,- Lier kommune - avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger (Vedtatt i kommunestyret 13.12.2010) Type Betalingssatser 2010 Betalingssatser 2011 1. Heldagsbarnehage Satser pr måned Satser pr måned Inntektskategori:

Detaljer

Avgiftshefte 2014. Kommunale avgifter, gebyrer og leier

Avgiftshefte 2014. Kommunale avgifter, gebyrer og leier Avgiftshefte 2014 Kommunale avgifter, gebyrer og leier Rådmannens innstilling, 31.10.2013 AVGIFTSHEFTE 2014 Side 2 INNHOLD Stab og støtte s 4 Forsinkelsesrenter, gebyr utleggsforretning mm Kultur og oppvekst

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2015

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2015 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2015 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 22.12.2014 ajourført etter kommunestyrets vedtak 17.12.14. GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2014 Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan 2015-2018 - gebyrregulativ Side 1 INNHOLD:

Detaljer

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 1 1. Betalingssatser for opphold i kommunale barnehager og skolefritidsordning a) Barnehage Plass Opphold per mnd. Matpenger

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer