Retningslinjer for Nyvoll Caravanplass

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for Nyvoll Caravanplass"

Transkript

1 Retningslinjer for Nyvoll Caravanplass Visjon: Vi har som mål at Nyvoll Caravanplass skal være et godt sted å komme til for store og små. For å klare det, må vi ha noen retningslinjer, bruke sunn fornuft, respektere andre og tenke sikkerhet når det gjelder brann og trafikk. Vedtatt 18. mai CARAVANPLASSEN a. Leietaker må være medlem i Nyvoll Bygdelag, og skriftlig avtale om leie av plassen mellom medlem (heretter kalt beboer) og Nyvoll Bygdelag,(heretter kalt NB) der disse retningslinjene gjelder skal brukes. Plasskontakten underskriver for utleieren NB. b. Avtalen gjelder for et år om gangen og fornyes automatisk inntil oppsigelse foreligger fra en av partene. c. Plassen har en kapasitet på 40 vogner med evt. spikertelt for tilkobling av strøm. (16 Amp sikring - Max watt). d. Hver plass har en bredde på 10 meter, og lengde på 12 meter, og røde merkesteiner i bakken angir plassens yttergrense. (Unntak gjelder plass nr. 05 bredde 8,5 meter i egen kontrakt) e. Dette er en helårsplass og sesongstart er 1. september hvert år. Kontingenten betales fra dato for bestilling av plassen, etter de for tiden gjeldende satser, og alle krav skal være betalt før plassen tas i bruk ved sesongstart. f. Servicebygget i kjelleren på Grendehuset med toaletter, dusj, badstue, solarium, kjøkken, trimrom og oppholdsrom, og latrinehus for tømming av kjemikalietoaletter står til disposisjon. 2. HVORDAN DRIVES PLASSEN a. Plassen eies og drives av Nyvoll Bygdelag, som utpeker en Plasskontakt som er bygdelagets representant, og har direkte kontakt med beboerne b. Retningslinjene for plassen utarbeides gjennom Plassutvalget som sender utkast til beboerne 14 dager før det årlige fellesmøtet, 2. lørdag i oktober der styret i Nyvoll Bygdelag deltar. På dette møtet vedtar man endringer. Retningslinjene kan også endres ellers i året. c. Et Plassutvalg på 3 personer, velges av beboerne som kontaktforum for beboerne, og kan levere forslag til endringer og forbedringer i driften, arrangere felles dugnader og aktiviteter av sosial art mv. Medlemmer av Plassutvalget velges for 2 år, med rullering på 1 medl. på valg hvert år. d. Alle beboere har ansvar for å delta positivt og medvirke til trivsel og gode tiltak. e. Beboere på plassen kan etter avtale påta seg oppgaver for Nyvoll Bygdelag, som vedlikehold, reparasjoner og nybygg etc. etter sin kompetanse. Slikt arbeid godtgjøres av NB med en sats pr. time som kommer til fratrekk på kontingenten. Retningslinjer for Nyvoll Caravanplass av 18. mai 2011 side 1

2 f. Dugnad er definert av beboerne som oppgaver knyttet til trivselstiltak. (eks; bygge gapahuk, bålplass, arrangere skirenn, akekonkurranse, rydding i akebakken, søppelrydding mv. Listen er ikke utfyllende) 3. OM TILDELING AV PLASS [endret i styremøte i NB den ] a. Alle medlemmer av Nyvoll Bygdelag kan tildeles plass. b. Plass tildeles fortløpende av Plasskontakten etter venteliste som offentliggjøres på hjemmesiden; c. Plasskontakten sender ut informasjon og samler inn opplysninger om søkeren, utarbeider fakturagrunnlag, ajourfører ventelister (off. og intern) og publiserer dette på hjemmesiden, samt fører strømprotokoll for plassene. d. Beboer kan skriftlig be om oppføring på vår interne venteliste om å bytte plass. Man kan ønske seg en bestemt plass, eller en bestemt rekke eller side. e. Ved ledig tom plass benytter man den interne ventelisten først. Beboer som tildeles ny plass må iverksette flytting av vogn og spikertelt innen 14 dager, slik at alle plasser blir tildelt videre uten unødig opphold. Dette gjelder uansett årstid. Tildeling fra intern bytteliste skjer ved Plasskontakten. Dersom flytting ikke skjer innen fristen tildeles plassen videre til neste på lista. f. Dersom søker på disse ventelistene ikke aksepterer den ledige plassen, går denne videre til neste på listen. Den som sa nei til tilbudet, kan fortsatt stå på ventelisten, men rykker da ned til siste plass. Søker som ikke aksepterer det, eller trekker seg, strykes fra ventelisten, og ventelistegebyr refunderes ikke. g. Intern tildeling kan bare skje på plass som er tom. Dersom spikerteltet der er til salgs, kan kjøper som står på vår off. venteliste, overta plassen framfor søker på intern venteliste. Det samme gjelder dersom man har en kjøper utenfra, selv om det finnes søkere på intern venteliste som har ønsket seg den aktuelle plassen. h. Fremleie kan bare skje ut en leieperiode, og bare en gang. Ved fremleie skrives særskilt kontrakt og leie kreves inn gjennom Nyvoll Bygdelag på vanlig måte. i. Ved innflytting utenom hovedforfall 1. september avregnes kontingent fram til neste hovedforfall med hele måneder. Satsene er publisert på hjemmesiden. 4. OPPSIGELSE AV PLASS a. Kontingent løper fortløpende og fornyes automatisk for 1 år ad gangen. Gjensidig oppsigelsestid er 1 mnd fra-dato-til-dato, og oppsigelse skal leveres skriftlig som brev, e-post eller faks til Plasskontakten eller til leder av Nyvoll Bygdelag. Beboer betaler kontingent i oppsigelsestiden. b. Overtredelse eller mislighold av avtalen og/ eller reglementet og manglende betaling gir Nyvoll Bygdelag rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning, samt å få fjernet campingvogn og spikertelt og andre installasjoner fra plassen for beboers regning og risiko, der beboer blir innkrevd vederlag tilsvarende påløpte kostnader, minst kr c. Dersom forfalt kontingent eller strøm må innfordres etter purring, anses plassen som oppsagt når inkassovarsel sendes ut fra Norkred AS som fakturerer. Det betyr at beboer må flytte ut umiddelbart. Reglene i bl.a pkt. 6H, 8A, og 11 kommer til anvendelse her. Retningslinjer for Nyvoll Caravanplass av 18. mai 2011 side 2

3 d. Vanlig oppsigelse av plass må være levert senest 31. juli for utflytting senest 1. september. Datoen er satt for å få en smidig overgang med innflytting for nye beboere mens det enda er barmark. 5. SERVICEBYGGET a. Alle beboere har fri tilgang til servicebyggets fasiliteter som dusj, badstue og kjøkken. For solarium betales ved myntpåkast. Renhold av fellesområdene, samt forbruksartikler på toaletter mv etterfylles og bekostes av Nyvoll Bygdelag. b. Servicebygget er for tiden ikke låst. Hvis hærverk mv. tiltar vil bygget bli låst med nøkkelkort. Hver plass vil da få et servicegebyr på kr til dekning av ombygging av låser, og får utlevert to-2- nøkkelkort. Deretter betales kr 50,- for erstatningskort. Kortene byttes hvert år 15. September og sendes ut når medlemskontingenten er betalt. c. Barn og ungdom skal ikke oppholde seg i bygget uten tilsyn. Foreldre/ foresatte har ansvar for sine barns aktiviteter når de er der. 6. SPIKERTELT a. Inntil Alta kommune bestemmer noe annet, tillates at spikertelt står på plassen selv om campingvogna er tatt bort for en periode. b. Spikerteltet skal være en flyttbar konstruksjon som må kunne demonteres eller på annen måte fjernes slik at det ikke vises at det har stått på plassen. c. Dimensjonene på teltet skal være maks 15 m2 BOA målt innvendig og max 3,0 m høyde målt utvendig. Levegger, takutstikk, demonterbare uteboder og plattinger er tillatt og måles ikke. d. Isolasjonen i nybygg skal ikke være av brennbart materiale, fordi spikerteltet er en viktig fluktvei ved brann. e. Døra på spikerteltet må slå utover. f. Også når spikerteltet står alene skal området rundt teltet være ryddet og se ordentlig ut. I motsatt fall vil plasseier etter 2 ukers varsel, rydde for beboerens regning. Paller som ikke er i bruk som underlag eller trapp og innebygget/ tildekket med bordkledning, skal ikke stables opp ved spikerteltet. Lagerplass for ekstra paller er langs vegg på Grendehuset ved Latrinehuset. g. Lukking av sluseåpning skal være i tilnærmet samme farge og materialbruk som på spikerteltet, Det godtas ikke platerester og heldekkende presenning. h. Når man flytter fra plassen, skal alt være fjernet fra tomta på oppsigelsesdatoen for utflytting. Telt som ikke er fjernet vil bli transportert bort og eier belastet utgifter til fjerning og lagerleie, dog minimum kr for dette. Nyvoll Bygdelag tar intet ansvar for skader på spikertelt eller innhold i dette i forbindelse med fjerning fra plassen. 7. RENOVASJON Nyvoll Bygdelag leier søppelcontainer og betaler utgiftene for denne. Container er plassert til bruk kun for plassens beboere, og bygdelagets egne arrangementer. Containeren tømmes ved behov. Ikke kast byggematerialer og tunge ting her da avgiften betales etter vekt. Tømming bestilles bare av Plasskontakten, som varsles av beboerne. Retningslinjer for Nyvoll Caravanplass av 18. mai 2011 side 3

4 8. KONTINGENT a. Kontingenten for medlemmer som bruker plassen etter avtale, fastsettes av styret i Nyvoll Bygdelag i samråd med plassutvalget. Kontingenten skal være fullt ut innbetalt før plassen kan tas i bruk av nye beboere. b. Hovedforfall på kontingenten er 1. sept hvert år, og beløpet er publisert på hjemmesiden under Priser. c. Strømmålerne avleses ca 1. des, og 1. juni av Nyvoll Bygdelag, og forbruket faktureres da. Forskudd som er innbetalt må være innberettet til Plasskontakten minst 1 uke før fakturering. Ved for sen varsling fra beboer om det, blir dette forskuddet ikke avregnet før neste avlesning. d. Alle faktureres via NorKred AS, og forfallsdato fremgår av faktura. Avtaler om evt. delbetaling må gjøres med Nyvoll Bygdelag v/ kasserer, og ikke Norkred AS. 9. PLASSERING AV VOGNA a. Før vogna plasseres for sesongen skal alle tidligere krav være betalt. b. Hver plass er gitt et nummer og plassering av spikertelt skal alltid skje etter anvisning fra en i Plassutvalget. Dette for at beboer skal slippe senere ekstra kostnader til å leie kranbil for å flytte. c. Det skal være minst 3 meter til naboens bygg/ vogn, målt vegg-til-vegg alle veier. Campingvogna skal plasseres med venstre bakre hjørne nært strømstolpen/ grensemerket hvis ikke annet opplyses. For midtrekken gjelder også en avstand på minst 1,5 meter fra grensen for å ha 3 meter til naboveggen. Enhver har ansvar for at avstandene opprettholdes, og plikter å gi plasskontakten beskjed om avvik. Plassutvalgets anvisninger overfor feil plassert enhet må følges, og evt. utgifter til flytting er Nyvoll Bygdelag uvedkommende. Se også pkt.b. 10. TILKOBLING AV STRØM a. Hver plass disponerer 1 stk 16 Amp strømuttak med egen måler. Leier er selv ansvarlig for all bruk av måleren, og for at brukerens el-installasjoner ikke medfører kortslutninger og skade på el. anlegget. Skader/ reparasjoner på uttak eller tilførselskabler i bakken vil bli fakturert brukeren. b. Tilkobling til strøm skal kun skje med godkjent kabel HO7RN-F, 2,5mm 2 med jord, maksimum lengde 25 meter. Godkjent jordkabel for nedgraving tillates også. Annen kabelkvalitet tillates ikke benyttet. Kabelen skal gå fra strømstolpen til vogna/ spikerteltet uten skjøtekontakter. Kabeltrommel tillates ikke brukt. (Brannforebyggende tiltak) c. Ved bruk av annen kabeltype vil beboer bli anmodet om å bytte kabel. Hvis det ikke etterkommes, vil kabelen bli frakoblet og strømuttaket koblet ut av elektriker. Kostnader til elektriker vil bli innkrevd hos beboer. Det skal også brukes godkjente støpsel av en slik type at det går å lukke luken på strømstolpen. Beboerne må sørge for stolpen alltid er godt lukket for barn, for nedbør og annen påvirkning. d. Alle enheter (vogn eller vogn/ fortelt eller vogn/ spikertelt) skal ha minst 1 stk 6 kg brannslukker lett tilgjengelig, og den skal være plassert nær utgangen i spikerteltet/ vogna. 11. ORDENSREGLEMENT a. Man plikter å rette seg etter vedtak i styret i Nyvoll Bygdelag eller Plassutvalgets anvisninger Retningslinjer for Nyvoll Caravanplass av 18. mai 2011 side 4

5 etter deres mandat beskrevet i dette reglementet. b. Beboere plikter å sette seg inn i hvor brannslukkingsapparater befinner seg, samt følge offentlige forskrifter om brann, gass, elektrisitet mv. c. Beboere må holde trappenedgang og dør til servicebygget ren for is og snø, av hensyn til sikkerheten. Hold døra til trapperommet lukket hele vinteren. d. Beboere plikter å holde campingvogna og spikerteltet ansvarsforsikret mot skade på caravanplassen, el-anlegget på plassen eller andres eiendeler. e. Hunder skal holdes i bånd innenfor plassens område. Vis hensyn overfor andre beboere. f. Det skal være nattero og stille på plassen mellom kl. 23:00 og 07:00. Det skal vises hensyn overfor andre beboere med hensyn til uro, høy musikk m.m. All kjøring med motorkjøretøy i dette tidsrommet er ikke tillatt. Plasskontakten er ikke nattevakt. Ta kontakt med de som uroer deg og ta det opp med Plassutvalget hvis nødvendig. (se pkt. 12B) g. Biltilhengere skal parkeres på egen plass på nedsiden av Grendehuset, mellom Latrinehus og adkomstveien, mot gjerdet mot sjøen. Regelen er likevel ikke til hinder for at beboer kan ha en henger stående for et kortere tidsrom til materiell og verktøy i forbindelse med pågående snekkerarbeide el.l. Regelen er satt med tanke på sikkerhet for barna, og vi skal ikke ha en overfylt og uoversiktlig plass. h. Gjesteparkering skal skje utenfor plass 11 og 21 mot veien. Denne plassen skal også brukes for beboere som kommer med mer enn 1 bil. Biler plasseres etter anvisning på skilt. i. All bruk av barnescootere/ mini-4-hjulinger, ATV el. l. kjøretøy/ leketøy som ikke er godkjent og registrert for bruk på off. veg eller scooter- eller barmarksløype skal ikke brukes eller kjøres til/ fra caravanplassen. Brudd på regelen medfører oppsigelse uten forutgående meklingsmøter. j. Snøscooterkjøring på barmark på plassen er ikke tillatt, uansett hvor man har sin plass. Parkering av snøscootere skjer på SCOOTER-PARKERINGEN (på platået mot elva ved innkjøringa til plassen). Det er ikke tillatt å starte ut med scooter fra andre steder på plassen, over private jorder, gjerder osv. Nyvoll Bygdelag henstiller til at scooterparkeringen brukes hele vintersesongen som et viktig trivselstiltak. k. Det skal ikke ligge bygningsmaterialer/ rester, paller, og andre eiendeler rundt vogn og spikertelt utenom en kort byggeperiode. Det skal være ryddig og pent rundt hver enhet, og løse gjenstander skal sikres slik at de ikke gjør skade på annen eiendom ved kraftig vind etc. 12. ADVARSEL OG BORTVISNING FRA PLASSEN a. Dersom det innkommer klage på en beboer eller noen han har ansvar for, eller at de ikke etterkommer pålegg som gis eller ikke følger de regler som er gitt, vil saken bli tatt opp i plassutvalget som sender forslag til reaksjon eller avgjørelse til styret i NB. b. Klage på beboer skal leveres skriftlig til plassutvalget innen 3 dager etter at klager var kjent med hendelsen, eller tok kontakt med plassutvalget. For sent innkommet skriftlig klage blir ikke behandlet. c. Den innklagede skal gjøres kjent med klagen av NB og skal kunne gi sin versjon av saken overfor plassutvalget i muntlig eller skriftlig form. Retningslinjer for Nyvoll Caravanplass av 18. mai 2011 side 5

6 d. Plassutvalget kan innkalle partene eller forestå enkel mekling og avslutning av saken da hovedformålet er at vi skal ha det greit med hverandre. e. Dersom slik mekling ikke fører frem vil saken bli oversendt til styret for Nyvoll bygdelag, med evt. anbefaling om tiltak som kan føre til samarbeide og forsoning. g. Det er kun styret i Bygdelaget som kan bortvise vedkommende fra plassen for kortere eller lengre tidsrom. Ved gjentakende tilfeller for alltid. 13. TVISTER a. Tvistesaker mellom beboere og/ eller med Plassutvalget, skal forelegges styret i Nyvoll Bygdelag til behandling snarest mulig etter at tvisten er oppstått. Klagen noteres ned av Plasskontakten som leverer til styret i Bygdelaget. b. Beboere kan selv skriftlig klage inn saker til styret i NB gjennom Plasskontakten. c. Styret i NB forbeholder seg retten til å bringe saker inn for årsmøtet. d. Slike tvister som nevnt i pkt 12 og 13 kan ikke prøves for sivile domstoler. Unntak er forhold ved manglende betaling av årsleie eller strøm, og der beboer nekter å etterleve vedtak fra plassutvalg og styret i Nyvoll Bygdelag. Slike saker vil bli brakt inn for Forliksrådet og/ eller Namsmannen i Alta, eller Namsretten med begjæring om inndrivelse av krav og utkastelse og om nødvendig pantekrav og tilbakeholdelsesrett mv. Opplistingen er ikke fullstendig. 14. IKRAFTTREDEN Dette reglement er vedtatt av styret i Nyvoll Bygdelag den 18. mai 2011 og erstatter reglement av 8. des 2010, og trår i kraft straks SKISSE: PLASSERING AV VOGN Det skal være min. 3 meter fra naboens vogn til veggen på ditt spikertelt. På midtrekka gjelder også min. 1,5 m til midtlinjen. Vogna skal alltid stå med venstre bakre hjørnet ved grensemerket/ strømstolpen. Plassen er 10 m bred og 12 m lang. Retningslinjer for Nyvoll Caravanplass av 18. mai 2011 side 6

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene...

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene... 2 Innhold Innhold HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 5 3 HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... HJEMMESIDE... 4 HJEMMESIDE... HUSORDENSREGLER... 4 HUSORDENSREGLER... «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG Versjon 7 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Borettslagets formål... 3 Borettslagets Organisasjon... 3 Generalforsamlingen...

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Driftsregler for Foreningen Etterstad kolonihager Stiftet 16. juni 1908

Driftsregler for Foreningen Etterstad kolonihager Stiftet 16. juni 1908 1 Driftsregler for Foreningen Etterstad kolonihager Stiftet 16. juni 1908 Godkjent på årsmøtet i Etterstad kolonihager 08.10.2013 Revidert i henhold til vedtekter for Kolonihageforeninger, vedtatt av Landsmøtet

Detaljer

VELKOMMEN til. Avd.Rogaland. Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen.

VELKOMMEN til. Avd.Rogaland. Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen. VELKOMMEN til Avd.Rogaland Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen. Revidert og godkjent av styret i NBCC avd. Rogaland. 08.07.2015 Kontaktpersoner for våre leirplasser. Leirsjefer Hodne Ronny Hegdal

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Øvre Bragernes Motorbåtforening Muusøya 17, 3023 Drammen Konto: 2200 24 17972, Org. nr. 993 162 612 Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Medlemskap 1. All henvendelse til styret skal skje skriftlig.

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG

VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Deleted: 8 Bjoa Båtlag, 5584 Bjoa Stiftet 8. august 1969 VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Foto Kari Dommersnes Formatted: Indent: First line: 0 cm 1 Revisjonsliste Rev. dato Bakgrunn for endring

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Avd.Rogaland. Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen.

VELKOMMEN TIL. Avd.Rogaland. Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen. VELKOMMEN TIL Avd.Rogaland Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen. Revidert 15.02.2015 Kontaktpersoner for de aktuelle leirplassene. Leirsjefer Hodne Ronny Hegdal Tlf: 469 15 611 Mail:ronnyhegdal1@hotmail.com

Detaljer

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Revidert og godkjent på årsmøtet 7mars 2013. Øvre Bragernes Motorbåtforening Postboks 810, 3007 Drammen Konto: 2200 24 17972, Org. nr. 993 162 612 Medlemskap

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag Vedtatt på generalforsamlingen 22. mai 2012 med endringer vedtatt på generalforsamling 27. mai 2013. 1. INNLEDNING Lerdalstoppen borettslag er et andelslag

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag Vedtatt på generalforsamlingen 22. mai 2012. 1. INNLEDNING Lerdalstoppen borettslag er et andelslag med begrenset ansvar. Det er 99 andelseiere i borettslaget

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981. (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling

Detaljer

Infoperm. Vestlia borettslag

Infoperm. Vestlia borettslag Infoperm Vestlia borettslag MAI 2012 TIL BEBOERNE I VESTLIA BORETTSLAG Denne informasjonspermen er ment som et hjelpemiddel for beboerne slik at hver enkelt kan skaffe seg kjennskap til virksomheten og

Detaljer

Linderud Borettslag II. Regelverk:

Linderud Borettslag II. Regelverk: Linderud Borettslag II Regelverk: 1. Vedtekter 2. Ordensregler 3. Vaskeriinstruks 4. Avtale om Hundehold 5. Utleiesøknad 6. Garasjekontrakt 7. Vaktmesterinstruks 8. BRANN og rømningsveier Linderud Borettslag

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs 1 Mortensrud Bs Til seksjonseierne i Mortensrud Bs Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN HÅNDBOK FOR BOGERÅSEN BORETTSLAG A/L Postadresse: Forretningsadresse: Faktureringsadresse: Postboks 8 C/O KOBBL Bogeråsen Br.lag 2201 Kongsvinger

Detaljer

ORDENSREGLER FOR BEVERVEIEN BORETTSLAG. Revidert mai 2015. Side 1 av 15

ORDENSREGLER FOR BEVERVEIEN BORETTSLAG. Revidert mai 2015. Side 1 av 15 ORDENSREGLER FOR BEVERVEIEN BORETTSLAG Revidert mai 2015 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Aktiviteter og støynivå... 3 3. Bruk av boligen og eventuelle tilknyttede arealer...3 3.1.

Detaljer

1. Styrets ansvar og myndighet

1. Styrets ansvar og myndighet Utarbeidet av Styret DBF Side 1 av 10 1. Styrets ansvar og myndighet 1.1. Ansvar og myndighet: Styret er foreningens utøvende organ og har det fulle økonomiske og administrative ansvar for drift og forvaltning

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS Fastsatt i konstituerende generalforsamling den 2. november 1955 med endringer, senest 6. mai 2002, 8. mai 2003, 11. mai 2005 og 9. mai 2012. 1 Formål. Selskapets formål er forvaltning

Detaljer

Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag. 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune.

Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag. 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune. Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag 1. Navn 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune. 2. Formål og virkemidler 2.1 Andelslagets formål er å eie og drive lagets

Detaljer

SKARPSNO BAATFORENING

SKARPSNO BAATFORENING SKARPSNO BAATFORENING Stiftet 31. august 1917 VEDTEKTER Vedtatt av Generalforsamlingen 6. januar 2003 med senere endringer. 1 - Navn og formål 1.1 Foreningens navn er Skarpsno Baatforening og dens initialer

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2012 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer