STEIGEI\ KOMMUNE Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STEIGEI\ KOMMUNE 01.09.2014-05.09.2014 Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:"

Transkript

1 Ilokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: STEIGEI\ KOMMUNE Dokumenttype: DOK I, DOK U SIDE 1 Saksnr t3lt t4ltt t7lt4 t4ls t8l t9lt4 14t t Nan: t41790-l t4/r70-36 Regdato: Arkivkode:V50 Dok.type:/U PI-ID/LAND/BS Tore Hekneby OPPHØRAV VETERINÆRVAKTAVTALE TORE HEKNEBY 8288 BOGØY Arkivkode:613*** I3 Ofl j13 SAD/SERV/EBG *******************:ttrt<t<rkt<trrrtrt<t<**rk******ìktr*rt**********t<rtt<)è)k*tr VARSEL OM UTKASTELSE FRA KOMMLINAL BOLIG ******** ****{.*********************+******** 1.****{Ê*******'t{.*'f ************ ***,1.***. 1.'*{c* 1.*:1.{.{.'t***{.*{.+'}*+*******'1.******+tr*1.*{.****'1.**{. Regdato: Arkivkode:G/BNR5/1 PUD/TEK/JHV Helnessund Skjærgårdspark ANGÅENDE FRADELING AV SJØHUSTOMT TIL HELGA KARLSEN I HELNESSLIND, STEIGEN KOMMUNE Regdato:0l A kivkode:navnperm Zahra Ghafari SØKNAD OM ENDRING AV DAGER PÅ SFO Regdato:O Arkivkode:U63 SAD/SERV/MS Lillian Selvik SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING SKJELSTAD KUNST OG KULTURGÅRD 2OI4 Regdato:O Arkivkode:K0l Graderrng: PLID/MIL/GS Joumalenhet: Vegard Danielsen SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL PÅ. SNØDEKT MARK - VEGARD DANIELSEN Regdato: Arkivkode:G/BNR5/111 PLID/SKOG/GL Jan Børre Kristiansen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 5 BNR lii - JANBØRRE KRISTIANSEN Regdato: Arkivkode:G/BNR10/20 Gradenng: PUD//TSLP Mette Sofie Moe SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 10 BNR 20 Regdato: Dok.type:/I PUD/LAND/TK Arkivkode:G/BNR perm 13 Ofl $13 SØKNAD OM RETT TIL AVLØSER UNDER SYKDOM ****+*:t *****1.:1.+:ß:F{c{<*i.:1.*******:ß**:ß**{. 1.**:1.****:1. 1.:f *****:ß+* Regdato:O Arkivkode:G/BNR133/l

2 I)okumenter regi trert: Avdeling/Seksjon: r4-05.tD.2014 I STEIGEN KOMMUNE Dokumenttype: DOK I, I)oK U Journ lenhet: SIDE 2 Saksrn: 13l3l t t l t4l19t-2 443Ut U t r 4436/t4 t4lrt2-38 PUD//HSK Norconsult AS DYPING OG FORSAN SETTEFISKANLEGG - SØKNAD OM IGANG S ETTING STILLATELSE Regdato:O Arkivkode:G/BNR l0/20 Graderrng: SAD/SERV/MS Mette Sofïe Moe SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR IO BNR 20 Regdato: Arkivkode:G/BNR5/111 SAD/SERV/IvIS Jan Børre Kristiansen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 5 BNR IIl - JANBØRRE KRISTIANSEN Regdato: ORGANISERING AV LINDERVISMNG *****, *{.*{<*:1. *{.**{c*{.*i.+***{r Regdato: Dok.type:/U Arkivkode:Bl1 r'.** 13 Ofl $13 *{.'È*****,1't********+*********t(***t * *'ß*1.* *'1.*'f, * * * * {. * * A kivkode:b11 *** 13 Ofl {i13 VEDLEGG TIL ENKELTVEDTAK OM AVKORTET SKOLEDAG *'k**i**,1.********.***:t*:1.'t*****:*****:t***************************'1.*,+*******.*!* ****ts********* ****'t *r.*1.+'t'1.r.*** Regdato:0l Arkivkode:G/BNR xx Graderrng: PLID/TEIIJHV Statens Kartverk KOMMI-JNE STEIGEN. MELDING TIL TINGLYSING OPPRETTING AV }ry GRLTNNEIENDOM MED VEDLEGG GNR. 72 BNR. 16 Regdato: Erna Fure Øwre ARBEIDSAVTALE Regdato: Thor-Arne Holm ARBEIDSAVTALE Arkivkode:NAVN Øwre Erna Fure Arkivkode:NAVN Tor Ame Holm Regdato: Arkivkode:O34*** Dok.type:/U 15 Ofl $15 SAD/RÅD/DR HTV/HVO/VO og Arbeidsgiversiden REFERAT }{føte MED HTV OG VO SAD/SERV/EBG Arkivkode.613 **r. 13 Ofl $13 N.*'lr

3 Ilokumenter registrert: f 4 Avdeling/Seksjon I - STEIGEN KOMMUNE Dokumenttype: DOK I, DOK U Journ lenhet: SIDE /14 tu t-13 Nayn: r t3ls s43-ts /14 t4llt2-39 ***********rlr.:ttr:k*************************************rr*****:l ANG. LEIE AV KOMMUNALBOLIG *:Ìt rr***** ß*{. t*{.********:1.+,1.**+**,1.*+'l.t+{.'1.,1.'1.{.*{.{.+,1.**{.******:1.********,}**,lc+** **** * * * * + {. * * * * * ** * * * * * * ***+ ** * {.,1. +,} + * + {. * * + * * * * * * {c'f** *** * SAD/SERV/LAA Erna Fure Øvre SØKNAD OM PERMISJON OSS/OPPV/VD Thor-Arne Holm SVAR ARBEIDSAVTALE A kivkode:navn Øwre Erna Fure A kivkode:navn Tor Arne Holm Arkivkode:NAVNBroen,Inger Inger Broen SVAR MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Arkivkode:NAVNnæring PUD/NIÆR/PL Steigen Sjømat AS BEHOV FOR BØLGEDEMPING OG FLERE LIGGEPLASSER FOR FISK-EBÄTER I HELNESSI]ND A kivkode:g/bnr 128/1 PUD/TEK/JHV Graderiag: f inn Ediassen ANGÅENDE FRADELING AV 2 TOMTER FRA GNR. 128 BNR. I I STRAUMFJORDEN Arkivkode:G/BNR 128/1 PUD/TEISJHV Kurt Krutnes ANGÄENDE FRADELING AV TO TOMTER FRA GNR. 128 BNR. 1 I STRATIMFJORDEN STEIGENKOMMUNE Arkivkode:NAVN Navn-perm Ove Strand SVAR - ENDRING AV TO BARNEHAGEPLASSER I STEIGENBARNEHAGEN AVD. LEINESFJORD Arkivkode:NAVN Perm Graderrng: Joumalenhet: Annelise Dreyer SVAR - SØKNAD OM PLASS VED SKOLEFRITIDSORDNING I LEINESFJORD SKOLEÅRET (SFO) s SAD/SERV/EBG A kivkode:613 *** 13 Ofl {) 13

4 Ilokumenter registrert: Avdeling/SekrJon: D.20r4 I STEIGEN KOMMUNE Dolarmenttype: DOKI,DOKU Journ lenhet: SIDE 4 445llt s3/t s Saksb; 44s4lt t r4 t t4 r t4 t2/5t2-t l4/794-r FOERLØPIG SVARBREV - SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG *,l.rt***'!'ß***'t***'t**r,{.{.1.1<:t' ***{.*.*:1.****{<*************{.********{.**'}******{.** * **,1.+*** Regdato:O Arkivkode:410 SAD/SERV/LAA Rutt Strømsnes SVAR MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Dok.type:/[J Arkivkode'2O1 *** 13 Ofl $13 UTESTÅENDE BETALING AV TJENESTE ***+***{.*'ß+*,F*'}*{.++*****r.**{.,1.*****.{,*{.**+*****{.***,ß{.**,1.*********:lt*(*****++ ** *+t* * * + + * ** ** * * * * ** * * * *** ** **'lc * *;l! + + +,1.** ** ******* * **+* Arkivkode:201*** l3 Ofl $13 * * * * * * * * * * * * * * * * * >t* rk **** ** * ** * * * tr *:k rk * *** * ** * * * * * * * * * * * * t< *tr ** UTESTÅENDE BETALING AV TJENESTE {.****,}{.*****:}***i(t *************{É****************+*{.*****'1.*'t+***********{< ******{.{.******.*{(*{<*{.'tt 't{.+***{.**{.**,t** 1.*****'t**+**{.**{s** Dok.type:/U OSS/A/D Arkivkode:201 *** 13 Ofl $13 ** * tr* * ** * * ** * * * * ** * tr f< ìt * ** * *rt******ìk**j< UTESTÅENDE BETALING AV TJENESTE ***{.*****{.****{.*{.*******{.**{Ê******r*******.********{.***:1.**,1.**********'1.,** }* **{.*****************'1.*1.***t'1.************:lc*:lc**,1 *****t*** A kivkode:201 *** 13 Ofl $13 * ** *:k:t* ìtt<rk * * * * t< t< rk )k )k t< rt rk * * * * * * rr rr * * rr *ìkrk* ** * * * * * ìt ìt rr * * * * * rr r< >È tr * rk* * UTESTÄ.ENDE BETALING AV TJENESTE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * {. * {. + * + * * * * * *! t! * *. * t! {. {. {, * * * * * * * * {. * ********** *{r********{.*{.+{.***********+**+'ß**********{.**'1. Dok.type:/U Arkivkode:201 *** 13 Ofl $13 Joumalenhet: ******************21** )krkrkrkt<t<t<t<t<t<rk****************ìtr<******tr**ìk UTEST.ÄENDE BETALING AV TJENESTE **1ê*{.*,1.***:ß,1.*****{G**********'}***,{c*********'t*{<***** * * * * * * + 1. {. * * {. * * * * t * * * {.,1. * {. * * t {. * * * * * * {. * * * * * * t * * * * * * * * * * * * 'k Regdato:O Arkivkode:G/BNR96/6 Dok.type:,{J PUD/TEK/JHV Kjetil Næss ANGÅ,ENDE DERES NAUSTTOMT I LAUKVIK, STEIGENKOMMLINE. Regdato: Arkivkode:243 SAD/RÄD/IA Det Kongelige Kulturdepartement OPPDATERING AV IDRETTSANLEGGREGISTERET Regdato: Arkivkode:NAVNPerm

5 Ilokumenter reglstrert: f 4 Avdellng/SeksJon: I STEIGEII KOMMUNE Ilokumenttype: IÐK I, IX)K U Journalentet: SIDE Ltu: Ll : 446v14 t4/ t4 t2l9sl /14 14l t4 t4lt r ',71/t4 081s4-7 Dok.type:/I Lindis Sloan SØKNAD OM PLASS I SKOLEFRITIDSORDNING AVD. LEINESFJORD Regdato: A kivkode:navnperm Kidisti Abraha Tesfaldet SØKNAD OM PLASS I SKOLEFRITIDSORDNING AVD. LEINESFJORD Regdato:O Arkivkode:G/BNR96/004 PUD/TEIIJHV Kjetil Næss ANGÅENDE TILLEGGSTOMT TIL DERES NAUSTTOMT I LAUKVIKA, STEIGENKOMMUNE. Regdato: Arkivkode:NAVNPerm Joumalenhet: Ronny Helge Pedersen SVAR - SØKNAD OM UTVIDET PLASS I NORDFOLD SFO - SKOLEFRTTTDSORDNTNG SKOLEÅRET (SFO) 20 r4l 20rs Regdato: Arkivkode:NAVNNavn-perm Dok.type:/U Maria Kildahl Olsen SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELING LEINESFJORD BARNEHAGEÄRET 2OI4 I 2OI5 Regdato: A kivkode:navnxx Kari Danielsen SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELING LASKESTAD - SIGRID MYHRE BRLTNES Regdato: Arkivkode:NAVNNavn-perm Eva June Halln SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGENAVDELING LEINES BARNEHAGEÅRET-2O14 I2OI5 - JOACHIM ELIAS Regdato: Arkivkode:NAVNperm Alexander Lademann SVAR- SØKNAD OMPLASS I STEIGENBARNEHAGENAVD NORDFOLD Regdato:O Arkivkode:NAVN l3 Ofl $13 SAD/SERV/LAA ****Ìk*ìk**t<rt*****rr***rg* **:ttr*tltfiktt*ìt)krf tr******** È*trrrtr,r**ìk****** INNKALLING TIL DIALOGMØTE *******{.***r.*'1.********* ********+*****,1.,1.**+*'ft+* **,t****{.**{.,1.*,*********** * ** * *,1. * * {. * **** * **{.** *'1. * **:1. * ** :+ * * * * * * * {.'} * * * * * * {. *** * ** * Regdato: SAD/SERV/LAA Arkivkode:NAVN 13 Ofi $ 13

6 Ilola menter registrert: f4 Avdellng/SeksJon: I STEIGEN KOMMUNE Dokumenttype: IX)K I, DOK U Jou nalenhet: SIDE 6 Lnr' / t t4 t4l6t9-s / t4 t4lt t4lt06-16 *************tr***tr************rr***rr*****ìtìt*********t *******ìk INNKAIING TIL DIALOGMØTE **<+'1.* t**+**'1.{.*,1.,1.{.* 1.**'ß****+t*******{.*{.*******'1.*,1.***{.*************'1.+' **** {.*******.****+***'t****{.*****1.+**'1.{.,1.***{.{.*****+*+**{.'t*,1.* 1. Regdato: Arkivkode:NAVNNarm-perm Maja Kildahl Olsen SVAR - OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS - STEIGENBARNEHAGEN AVDELING LEINESFJORD BARNEHAGEÄRET 20 I 4 I 20 I 5 Regdato: Arkivkode:NAVNPerm Hege Wold SØKNAD OM PLASS SKOLEFRITIDSORDNING AVD. LASKESTAD Arkivkode:G/BNR 2219 PLID/TEI?JHV Tommy Olsen ANGÄENDE DERES BOLIGTOMT I SAURSFJORDEN. A kivkode:416 Joumalenhet: Marte ØrlingAndersen MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - SVARBREV Arkivkode:416 STT//SJO Roger Holmvåg MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTAIE - SVARBREV ROGER HOLMVÅ.G Arkivkode:G/BNR 028/026 PUD/TEIIJHV Nordskott-Hall AS ANGÅENDE DERES TILLEGGSTOMT PÄ NORDSKOT A kivkode:u43 Gradenng: PUD/MIL/GS Nordland Fylkeskommune N-SG- I4,N-SG- 1 6,N-SG-I 8,N-SG-s,N-HM-2,N-HM-s OG N-SG-29 -CERMAQ NORWAY AS TILLATELSE TIL PRODLIKSJON AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET Arkivkod :U43 PUD/MIL/GS Journalerhet: Nordland f,'ylkeskommune N-SG-40 - CERMAQ NORWAY AS TILLATELSE TIL PRODUKSJON AV LAKS TIL FORSKNINGSFORM.A,L Dok.type:/I PI.'DIMIL/GS Nordland Fylkeskommune Arkivkode:U43

7 Dokumetrter registrert: 0f Avdeling/Seksjon: I STEIGEI\ KOMMUNE Ilokumenttype: DOK I, IIOK U SIDE 7 Saksrn: 44851t4 t3lt t4 t ', t l 4489/ l r41799-r 449Ut N-SG-37, N-SG-38 OG N-SG-39 - NORDNORSK STAMFISK AS TILLATELSE TIL PRODUKSJON AV STAMFISK LAKS Arkivkode:U43 PUD/MIL/GS Nordland Fylkeskommune N.SG-37, N-SG-38 OG N-SG-39 - NORDNORSK STAMFISK AS TILLATELSE TIL STAMFISKPRODUKSJON AV LAKS Arkivkode:150 PLID//TSLP Fylkesmannen i Nordland SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER TIL PROSJEKT EFFITIVISERING AV EIENDOMSFORVALTNING I STEIGEN KOMMUNE Arkivkode:G/BNR105/23 Gradenng: PUD//HSK Statens Vegvesen ANG. FV GNR. 105 BNR. 23 I STEIGEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV VEDBOD I BAKK ^NT AV GARASJE A kivkode:l83 PUD/TEK/OH SteÍgen Kystlag SØKNAD OM TILLEGGSTOMT TIL KYSTMUSEET, NORDSKOT PUD//TSLP Geir Vinkenes ANG. HJEMMELSERKLÆRING Arkivkode:G/BNR l2lll Arkivkode:076 ORD//AS Nordland F ylkeskommune NORDLAND FYLKES KULTURPRIS FOR 2OI4 *****rtìk***ìt**ìt******t<**************trtr*t UTEST,AENDE BETALING AV TJENESTE Arkivkode:201 *** 13 Ofl $13 rkrk**********rr*tr**tr*** * * {. * {. * * * * {. * r! t * * * * t {. {. {.'l.,l. t {.'f + * * * *,1. * * * * * * * * + * * t * 1. * * * {t {. * * * {. 4492/14 Arkivkode:NAVNØwreErnaFure tut Erna Fure Øwre SVAR MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Arkivkode:NAVN Perm l Aktar Javid SØKNAD OM PLASS SKOLEFRITIDSORDNING AVD. LEINESFJORD A kivkode:navnnavn-perm

8 Ilokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: !t.2014 I STEIGEN KOMMUNE Ilokumenttype: IX)K I, DOK U Journ lenhet: SIDE Saksrn: Saksrn: 44951t4 l4l6tr t4l6tt l800-l t4/ t4 t l/t4 t t4 t3l98t-7 4s04l Christian Handberg SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGENAVD. LEINESFJORD A kivkode:b3l Kleppestø barneskole FLYTTEMELDINGER INN SKOLEÅNTT 2OI Arkivkode:B3l Kleppestø barneskole FLYTTEMELDINGER INN SKOLEÅNTT 2OI Arkivkode:G/BNR PUD/TEIIJHV Nordskot Utvikling AS ANG. GRENSER GNR. 28 BNR. SO PÅ.NORDSKOT Arkivkode:G/BNR 1212 Dok.type: /u PUD/TEIIJHV Kjell Arntsen ANGÄENDE FRADELING AV PARSELL FRA GNR. 12 BNR. 2, TIL FORDEL FORDEG. A kivkode:n06 *'r'í* 13 Ofl $13,rìltrrk)Èrrrkrtìtr<***trrkrr***tt)ktr**************trrrrr*rkìk*******rr******ìk*** SVAR PÅ SØKNAD OM GRATIS SKOLESKYSS *'t**************r.{c***:ß{.{.***i.*****{.,1.*.+*******:ft ***** *****,1.{,****{.********.**;ß*****,1.**{.*{.,1.*{.*****'}************ A kivkode:n06 {'+* l3 Ofl $13 * * * * * * * *** * * rl * * trrk ìk t< rt * * ** * ** ** tk* * * * * * * * ik** * * ** rr tk * * * * * ** * * *** * SVAR PÅ SØKNAD OM GRATIS SKOLESKYSS ***,1.********{s**+****'1.*{.,}******:}********+**'t***{.****'ß****{.********:1.+****+ ***********t ***:ß***iê*{.*****{.*****,ß,t******,1.*{.{.****{s***** Arkivkode:NAVN416 STT//SJO Ingebjørg Schrøder ARBEIDSAVTALE - SVARBREV INGEBJØRG SCHRØDER Hege Karlsen SØKNAD P.A. STILLING Joanna Adam Arkivkode:041 Arkivkode:041

9 Dokumenter registrert: D.2014 Avdeling/Sekrjon: I STEIGEI\ KOMMUNE Ilokumenttype: DOK I, DOK U Journ lenhet: SIDE 9 DOK.bCSK : SØKNAD PÅ STILLTNG - BG 4 OG Nayn: 4507 /t /t s09lt t0lt tzlt t5lt4 06/ lt4 06/ l 4s20/ I 5 I 4s2ut Reidun Kvalnes SØKNAD P,A STILLING - BG 4 Arkivkode:041 A kivkode:041 Ruth Langbakk SØKNAD P,& STILLING - BG 4 OG 5. Arkivkode:O4l Dok.rype: /I Anette Simonsen SØKNAD PÄ. STILLING - BG 4 OG 5. Arkivkode:O41 Wenche Johnsen SØKNAD PÄ STILLING - BG 4 OG 5. Nina Møllevold SØKNAD PÄ. STILLING - BG 4. A kivkode:041 Arkivkode:203 *** Dok.type:/U I3 Ofl $13 SAD/ØKOIKK ****r.t<**t<**ìk*ìt*******ìè***tg*tr****t<*** *******************trtr*tr* RETURAV GJELDSBEVIS ;ß*i;t***************:** 1.***{.**,1.********'r*******!t'ß**:N.**{<{<****t **Nr**'1.{.***:1.*{.*****,1.*'ß****:*******,i***r.{.*{.*************** STT//SJO Regdato:O Arkivkode:NAVNIsaksson MIDLERTIDIG ARBEID SAVTALE - SVARBREV LINDA KRISTENSEN Regdato:O Arkivkode:NAVNIsaksson STT//SJO *{(:ß****'1.**{.** MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - SVARBREV LINDA KRISTENSEN Regdato: Arkivkode:NAVNPerm Eva June Halln SØKNAD OM PLASS SKOLEFRITIDSORDNING AVD. LEINES Regdato: Arkivkode:NAVNperm Mucad Ahmed SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGENA\IDELING NORDFOLD

10 Ilolarmenter registrert: Avdeling/Seksjon: I STEIGEN KOMMUNB Ilokumenttype: IÐK I, IÐK U SIDE / r 4s24lt4 l4l803-l 45261t r t4 t4184-t0 Regdato: Arkivkode:X21 Dok.type:/I SAD/R-Ä,D/IA Fylkesmannen i Oslo og Akershus INFORMASJON TIL ANMODENDE MYNDIGHETER I KIARERINGSSAKER Regdato: Arkivkode:G40 Dok.type: /u PLID/NIÆR/PL Konstituert fylkestannlege Odd Roar Wetting ANG TANNKLINIKKEN I STEIGEN. Regdato: A kivkode:navnperm Gisle Berg SØKNAD OM PLASS SKOLEFRITIDSORDNING AVD. LEINES Regdato:O A kivkode:u63 SAD/SERV/MS Lillian Selvik SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING SKJELSTAD KI-TNST OG KULTURGÅM ZOT+

STEIGEI\ KOMMUNE Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

STEIGEI\ KOMMUNE Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Dokumenter registrert: 03.01.2014-09.01.20f4 Avdeling/Seksjon: I STEIGEI\ KOMMUNE Dokumenttype: DOK I, DOK U SIDE 1 29114 t2/1t28-10 3vt4 141t3-l 32114 14114-1 331t4 1311242-2 351t4 13lrr92-3 36/14 t3lt192-4

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 09.11.2015-13.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 09.11.2015-13.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 3767/15 Regdato:13.11.2015 Arkivkode:NAVN navn Saksnr: 07/1085-38 Dok.type: /U Gradering: Akhtar Mohammad Javid ARBEIDSBEKREFTELSE AKHTAR JAVID Lnr: 5736/15 Regdato:09.11.2015 Arkivkode:512

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 07.12.2015-11.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 07.12.2015-11.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6286/15 Regdato:11.12.2015 Arkivkode:NAVN Reguleringsplan Jensvikhågen Saksnr: 15/910-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/MIL/GS Journalenhet: Asle Bogen REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLAN

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE Dokurnenttype: DOKI,DOKU Journ lenhet:

STEIGEN KOMMUNE Dokurnenttype: DOKI,DOKU Journ lenhet: Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: re.04.20 l4-24.04.2014 r Dokurnenttype: DOKI,DOKU Journ lenhet: SIDE 1 1869/14 Regdato:22.04.2014 Arkivkode':t'r'*'{'.* tr * *. {c * {( {. * :1. * * * :1. *'l i.'+

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.05.2013-30.05.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.05.2013-30.05.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 2012/13 Regdato:29.05.2013 Arkivkode:G/BNR 21 / 154 Saksnr: 11/868-4 Dok.type: /U Gradering: Roar Nilsen SVAR - NY SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL G.NR 21 B.NR 154 Lnr: 2907/13 Regdato:27.05.2013

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 14.09.2012-20.09.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 14.09.2012-20.09.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 2712/12 Regdato:19.09.2012 Arkivkode:G/BNR 70/37 Saksnr: 12/457-2 Dok.type: /U Gradering: John Berg TILLATELSE TIL TILTAK - SJØBU/NAUST JOHN BERG - GNR 70 BNR 7 Lnr: 4138/12 Regdato:18.09.2012

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 08.02.2013-14.02.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 08.02.2013-14.02.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 644/13 Regdato:11.02.2013 Arkivkode:G/BNR 21/67 Saksnr: 13/75-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD//HSK Journalenhet: Ing. Arnfinn Pettersen TILLATELSE TIL TILTAK SENTRUMSPLAN LEINESFJIORD

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE Dokumenttypc: DOK I, DOK U Journalcnhet:

STEIGEN KOMMUNE Dokumenttypc: DOK I, DOK U Journalcnhet: POSTLISTB Dokumctrtcr rcgistrert: 25.û7.2015-3f.07.2015 Avdcling/Sckrjon: I Dokumenttypc: DOK I, DOK U Journalcnhet: SIDE T 4005/l 5 151449-2 4098115 15l59t-2 4 100/1 5 151449-3 4l02lt5 151559-4 4103lts

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 26.10.2015-30.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 26.10.2015-30.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 5750/15 Regdato:28.10.2015 Arkivkode:G/BNR 105/272 Saksnr: 15/803-2 Dok.type: /U Gradering: Vidar Strømseth SVAR- SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN - NYTT BYGG Lnr: 5765/15 Regdato:26.10.2015

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.03.2015-20.03.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.03.2015-20.03.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 1050/15 Regdato:16.03.2015 Arkivkode:G/BNR xx Saksnr: 14/733-117 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/LAND/TK Journalenhet: Kurt Andreassen VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - SØKNADSOMGANG

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 27.07.2012-02.08.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 27.07.2012-02.08.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 4165/12 Regdato:30.07.2012 Arkivkode:G/BNR 28/56 Saksnr: 12/663-3 Dok.type: /U Gradering: Byggm. Egil Kvalnes SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - HYTTE GNR 28 BNR 56 - ÅSHILD MOVIK Lnr: 4292/12

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 3881/15 Regdato:06.07.2015 Arkivkode:412 Saksnr: 15/545-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD//SK Journalenhet: Hanna Elise Pedersen ATTEST Lnr: 3883/15 Regdato:06.07.2015 Arkivkode:NAVN Kommuneplanens

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 26.05.2015-29.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 26.05.2015-29.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6017/12 Regdato:28.05.2015 Arkivkode:056 *** Saksnr: 12/899-2 Dok.type: /I Gradering:50 Ofl 5 Saksb: SAD/RÅD/EBL Journalenhet: NY IT-DRIFTSLØSNING - SVAR TIL ALLE DELTAKERE *****************

Detaljer

STEIGEN KOMMUI\E Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

STEIGEN KOMMUI\E Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Ilokumenter registrert: 2E.12.2013-02.01.2014 Avdeling/Selajon: I STEIGEN KOMMUI\E SIDE 1 Lrc'. U13 13/48-8 2lt3 t3lt236-2 687y13 081626-3 6872113 t2l186-33 6873113 121257-34 6874113 t3/t249-l 687 5lt3

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.02.2015-27.02.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.02.2015-27.02.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 3268/14 Regdato:23.02.2015 Arkivkode:V36 Saksnr: 14/492-4 Dok.type: /U Gradering: OLAV JOHANSEN DOKUMENTASJON AV BEHOV FOR KJØP OG HANDTERING AV PLANTEMIDLER OLAV JOHANSEN, SKÅNLAND, 8288 BOGØY

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE Dokumcnttype: DOKI,DOKU Journalenhct:

STEIGEN KOMMUNE Dokumcnttype: DOKI,DOKU Journalenhct: Itokumcnter registrcrt: Avdeling/Seksjon: le.o7.20ls - 24.07.20 l 5 I Dokumcnttype: DOKI,DOKU Journalenhct: SIDE 1 4036lts 151419-2 Nayn: 4048115 15112-45 4049115 15112-46 4050/l 5 15/104-74 40sIts t5lt04-7

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.05.2015-22.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.05.2015-22.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 4653/13 Regdato:19.05.2015 Arkivkode:K53 Saksnr: 13/716-4 Dok.type: /U Gradering: Folla Maskin AS UTTAK AV MASSE FRA STEINBRUDD I NORDFOLD Lnr: 2719/15 Regdato:19.05.2015 Arkivkode:G/BNR 75/3

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 30.03.2012-04.04.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 30.03.2012-04.04.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 1897/12 Regdato:30.03.2012 Arkivkode:NAVN Anne Sofie Skogvold Saksnr: 06/1265-14 Dok.type: /U Gradering: Saksb: OSS//VD Journalenhet: Anne Sofie Skogvold ARBEIDSAVTALE Lnr: 1946/12 Regdato:30.03.2012

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 21.09.2015-25.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 21.09.2015-25.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 4951/15 Regdato:21.09.2015 Arkivkode:G/BNR 70/13 Saksnr: 15/380-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/TEK/JHV Journalenhet: Reidun Aalstad ANGÅENDE DERES HYTTETOMT PÅ BERG, STEIGEN KOMMUNE.

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 22.05.2008-28.05.2008 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 22.05.2008-28.05.2008 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 2738/08 Regdato:22.05.2008 Arkivkode:A22 Saksnr: 08/571-9 Dok.type: /U Gradering: Saksb: OSS/OPPV/VD Journalenhet: Line Jensen SOMMER SFO 2008 Lnr: 2913/08 Regdato:22.05.2008 Arkivkode:512

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 27.12.2012-03.01.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 27.12.2012-03.01.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6923/12 Regdato:27.12.2012 Arkivkode:223 Saksnr: 12/1177-1 Dok.type: /U Gradering: Skagstad Veilysforening Lnr: 6924/12 Regdato:27.12.2012 Arkivkode:223 Saksnr: 12/1177-2 Dok.type: /U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 14.09.2015-18.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 14.09.2015-18.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 4784/15 Regdato:14.09.2015 Arkivkode:NAVN Brøndmo Maia Saksnr: 12/1144-15 Dok.type: /U Gradering: Marit Brøndmo MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Lnr: 4802/15 Regdato:14.09.2015 Arkivkode:033 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 11.01.2013-17.01.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 11.01.2013-17.01.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 4814/12 Regdato:15.01.2013 Arkivkode:U63 Saksnr: 12/860-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: SAD/SERV/EBG Journalenhet: Joanna Maria Adam SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Lnr: 4815/12 Regdato:15.01.2013

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 01.06.2012-07.06.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 01.06.2012-07.06.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 2214/11 Regdato:07.06.2012 Arkivkode:G/BNR 099/002 Saksnr: 09/1386-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/LAND/TSLP Journalenhet: KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Lnr: 3097/12 Regdato:04.06.2012

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE Dokumenttype: IIOK I, DOK U Journalenhet: SIDE 1

STEIGEN KOMMUNE Dokumenttype: IIOK I, DOK U Journalenhet: SIDE 1 Dokumenter reglstrert: Avdeling/Seksjon: 02.12.2015-06.02.2015 I Dokumenttype: IIOK I, DOK U SIDE 1 Lrr: 597 /15 141978-7 s98/15 t5l7 5-l 599/15 15176-r 600/15 t5l'77-r Regdato:O2.02.2015 Arkivkode:243

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 15.06.2012-21.06.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 15.06.2012-21.06.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 3377/12 Regdato:17.06.2012 Arkivkode:G/BNR 98/40 Saksnr: 12/525-3 Dok.type: /U Gradering: Salten Bygg AS TILLTATELSE TIL TILTAK - UTBYGG AV TØRKEHALL - HELNESSUND BØTERI GNR 98 BNR 40 HELNESSUND

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 08.12.2012-13.12.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 08.12.2012-13.12.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 5788/12 Regdato:10.12.2012 Arkivkode:NAVN Granlund J Saksnr: 12/596-3 Dok.type: /U Gradering: Johan Granlund ANSETTELSE KOMMUNEOVERLEGE JOHAN GRANLUND, FASTLEGE Lnr: 6003/12 Regdato:11.12.2012

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.09.2009-24.09.2009 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.09.2009-24.09.2009 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 5827/09 Regdato:18.09.2009 Arkivkode:V14 Saksnr: 09/344-45 Dok.type: /I Gradering: Fylkesmannen i Nordland MELDING OM UTBETALING FRA FYLKESMANNEN I NORDLAND Lnr: 5828/09 Regdato:18.09.2009

Detaljer

STEIGEI\ KOMMUNE Ilokumenttype: IX)K I' IX)K U Journ lenhet: SIDE 1

STEIGEI\ KOMMUNE Ilokumenttype: IX)K I' IX)K U Journ lenhet: SIDE 1 Dokumenter reglstrert: 22.09.2014-29.t9,2014 Avdeltng/Seksjon: I STEIGEI\ KOMMUNE Ilokumenttype: IX)K I' IX)K U Journ lenhet: SIDE 1 Lrr: 4595114 061737-9r 4786114 r0l1t4-7 4791/14 141842-l 4792114 141842-2

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 19.01.2015-23.01.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 19.01.2015-23.01.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 324/15 Regdato:19.01.2015 Arkivkode:N62 Saksnr: 15/24-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ORD//AS Journalenhet: Brennsunds venner MOBILDEKNING I BRENNSUND Lnr: 326/15 Regdato:19.01.2015 Arkivkode:NAVN

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 929/15 Regdato:17.02.2016 Arkivkode:NAVN Adam Saksnr: 09/869-25 Dok.type: /U Gradering: Joanna Adam TJENESTEBEVIS JOANNA ADAM Lnr: 6322/15 Regdato:16.02.2016 Arkivkode:NAVN navn Saksnr: 15/504-2

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 13.04.2012-19.04.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 13.04.2012-19.04.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 1763/12 Regdato:18.04.2012 Arkivkode:416 Saksnr: 12/207-4 Dok.type: /U Gradering: søkere INTERN UTLYSNING - HJEMMESYKEPLEIEN Lnr: 2170/12 Regdato:13.04.2012 Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 12/234-3

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 26.04.2013-02.05.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 26.04.2013-02.05.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6286/12 Regdato:28.04.2013 Arkivkode:G/BNR 41/17 Saksnr: 12/1066-2 Dok.type: /U Gradering: Kjersti Bredal Grytøyr FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEFORBUD I STRANDSONE - GNR

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 3775/16 Regdato:11.07.2016 Arkivkode:NAVN Magnussen Mailen Saksnr: 16/327-5 Dok.type: /U Gradering: Mailen Magnussen MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE FORLENGELSE Lnr: 3777/16 Regdato:11.07.2016 Arkivkode:NAVN

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 20.04.2012-26.04.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 20.04.2012-26.04.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6680/11 Regdato:26.04.2012 Arkivkode:K21 Saksnr: 11/1285-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: SAD/RÅD/IA Journalenhet: Steigen Fiskarlag SVAR - OPPLYSNING OM OLJEVERNBEREDSKAP STEIGEN KOMMUNE Lnr:

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 3181/13 Regdato:21.10.2016 Arkivkode:NAVN Olsen Saksnr: 07/740-9 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STT// Journalenhet: Laila Hanne Olsen ANG. OPPSIGELSE AV STILLING SOM BOGRUPPELEDER LAILA HANNE

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6537/15 Regdato:27.01.2016 Arkivkode:NAVN Kommuneplanens arealdel- Saksnr: 12/470-227 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/MIL/GS Journalenhet: ANGÅENDE INNSIGELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 30.05.2013-06.06.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 30.05.2013-06.06.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 1813/13 Regdato:05.06.2013 Arkivkode:G/BNR 21/058 Saksnr: 13/311-2 Dok.type: /U Gradering: Bygg Engineering RAMMETILLATELSE MED IGANGSETTELSE AV GRUNN- OG BETONGARBEID ALLHUS Lnr: 2927/13 Regdato:03.06.2013

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 04.05.2012-10.05.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 04.05.2012-10.05.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 1212/12 Regdato:07.05.2012 Arkivkode:033 Saksnr: 12/238-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: SAD/SERV/TS Journalenhet: x RAPPORT OM OPPFØLGING AV FORMANNSKAPSVEDTAKENE FRA 25.01. - 21.03.12 Lnr:

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 25.11.2011-01.12.2011 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 25.11.2011-01.12.2011 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6321/11 Regdato:01.12.2011 Arkivkode:U64 Saksnr: 06/981-61 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STT//HKP Journalenhet: Thon hotell HOTELLOPPHOLD Lnr: 6399/11 Regdato:29.11.2011 Arkivkode:G/BNR 074/001

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 13.07.2012-19.07.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 13.07.2012-19.07.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 5318/11 Regdato:18.07.2012 Arkivkode:NAVN Johansen, Arve Saksnr: 11/715-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/LAND/TSLP Journalenhet: Arve Johansen MIDLERTIDIG ANSETTELSE Lnr: 1650/12 Regdato:18.07.2012

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 29.06.2015-03.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 29.06.2015-03.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 850/15 Regdato:03.07.2015 Arkivkode:NAVN Lind Saksnr: 06/1290-6 Dok.type: /U Gradering: Hege Lind ARBEIDSAVTALE ENDRINGSAVTALE Lnr: 3490/15 Regdato:30.06.2015 Arkivkode:U43 Saksnr: 15/167-11

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 03.08.2012-09.08.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 03.08.2012-09.08.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 4136/12 Regdato:07.08.2012 Arkivkode:G/BNR 96/24 Saksnr: 12/473-4 Dok.type: /U Gradering: Byggsøk Norge SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE KJETIL NÆSS - GNR 96 BNR 24 Lnr: 4396/12 Regdato:03.08.2012

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6381/15 Regdato:01.02.2016 Arkivkode:142 Saksnr: 15/922-1 Dok.type: /U Gradering: Nordland Fylkeskommune UTVIKLING AV VEILEDER FUNKSJONELL STRANDSONE Lnr: 460/16 Regdato:01.02.2016 Arkivkode:F47

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 4443/13 Regdato:02.08.2013 Arkivkode:K40 Saksnr: 13/785-5 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD/MIL/GS Journalenhet: Hans Einar Stendal SØKNAD OM FELLING AV GRÅGÅS Lnr: 4444/13 Regdato:02.08.2013

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 17.02.2012-23.02.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 17.02.2012-23.02.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 1044/12 Regdato:17.02.2012 Arkivkode:G/BNR 9/1 Saksnr: 12/70-3 Dok.type: /U Gradering: Kjell R Skålvold SØKNAD OM KONSESJON - PARSELL AV GNR 9 BNR 1 KJELL R. SKÅLVOLD Lnr: 1045/12 Regdato:17.02.2012

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 29.01.2010-04.02.2010 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 29.01.2010-04.02.2010 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 3868/09 Regdato:29.01.2010 Arkivkode:NAVN Tone Røbeck Saksnr: 06/1383-5 Dok.type: /U Gradering: Tone Røbeck MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Lnr: 504/10 Regdato:29.01.2010 Arkivkode:G/BNR 122/019

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 2160/15 Regdato:29.05.2015 Arkivkode:000 *** Saksnr: 15/2-24 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: TEK//EBO Journalenhet: Navn: Statistisk sentralbyrå Dok.beskr: SVAR - VEDTAK OM OPPLYSNINGSPLIKT

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.08.2015-04.09.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.08.2015-04.09.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 2688/15 Regdato:01.09.2015 Arkivkode:M40 Saksnr: 14/257-59 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//ACJ SEN Ed ten Hacken Dok.beskr: AARBU HYTTEFELT-AVGIFTER FOR VANN OG AVLØP Lnr: 3009/15 Regdato:02.09.2015

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 4164/15 Regdato:10.08.2015 Arkivkode:221 Saksnr: 15/569-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: SAD/SERV/TA Journalenhet: Øyvind Johnsen SVAR - SØKNAD OM REDUKSJON - KOMMUNALE AVGIFTER 2015 Lnr: 4277/15

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 4205/07 Regdato:11.12.2009 Arkivkode:V12 Saksnr: 06/788-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/SKOG/GL Journalenhet: Nordland Fylkeskommune REKRUTTERINGSPROSJEKTET - BEKREFTELSE PÅ TILSKUDDSVILKÅR

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 14.06.2013-20.06.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 14.06.2013-20.06.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 3342/13 Regdato:19.06.2013 Arkivkode:VALDN Lundøya og Engeløya Saksnr: 13/450-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/MIL/GS Journalenhet: Hans Einar Stendal SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLANOMRÅDE

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 02.03.2012-08.03.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 02.03.2012-08.03.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 1283/12 Regdato:02.03.2012 Arkivkode:M60 Saksnr: 12/113-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/MIL/GS Journalenhet: Bjørn Edgar Nilsen SVAR - AVFALLSHÅNDTERING - NORDSKOT OG MÅLØY Lnr: 1287/12

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 308/16 Regdato:09.09.2016 Arkivkode:G/BNR 96/32 Saksnr: 16/59-2 Dok.type: /U Gradering: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - TILBYGG G.NR 96 B.NR 32 Lnr: 4167/16 Regdato:09.09.2016

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 3233/14 Regdato:08.05.2014 Arkivkode:X42 Saksnr: 11/1708-34 Dok.type: /I Gradering: Saksb: KTR/PS/GFO Journalenhet: Navn: Marianne Kokvik Dok.beskr: VERV SOM LAGRETTEMEDLEMMER Lnr: 3234/14 Regdato:08.05.2014

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 2671/15 Regdato:19.05.2015 Arkivkode:A22 *** Saksnr: 15/15-64 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Navn: Gunn Merethe Mathisen Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM SKOLEFRITIDSORDNING Lnr: 2737/15 Regdato:19.05.2015

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 27.04.2015-01.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 27.04.2015-01.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 450/15 Regdato:27.04.2015 Arkivkode:NAVN Solberg Saksnr: 07/733-10 Dok.type: /U Gradering: Anne Solberg MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE ANNE SOLBERG Lnr: 1924/15 Regdato:30.04.2015 Arkivkode:K12

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 Lnr: 8573/14 Regdato:23.07.2014 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 1566/15 Regdato:26.03.2015 Arkivkode:PER Saksnr: 11/877-16 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HS/IO/KD Journalenhet: Navn: Anette Korneliussen Dok.beskr: MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Lnr: 1633/15 Regdato:26.03.2015

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6136/15 Regdato:02.12.2015 Arkivkode:G/BNR 74/26 Saksnr: 13/1089-7 Dok.type: /U Gradering: SVAR - FERDIGATTEST Lnr: 6298/15 Regdato:30.11.2015 Arkivkode:243 Saksnr: 13/44-22 Dok.type: /I Gradering:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6659/12 Regdato:13.07.2012 Arkivkode:EA 8/9 Saksnr: 11/912-5 Dok.type: /U Gradering:24 Ofl 24 Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Fjæra eiendom MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PÅLEGG OM ØYEBLIKKELIG

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.04.2012-04.05.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.04.2012-04.05.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 3740/11 Regdato:03.05.2012 Arkivkode:U01 Saksnr: 11/398-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: VKUL//RBL SEN Strømsfoss velforening, MS Thors venner Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM LÅN AV INFO-BUA - STRØMSFOSS

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 26.06.2014-26.06.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 26.06.2014-26.06.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1911/14 Regdato:26.06.2014 Saksnr: 14/434-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/RÅD/WH Foreninga ArtiJuli Dok.beskr: SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING I FORB. MED ARTIJULI 2014 Lnr: 1954/14 Regdato:26.06.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 22.08.2014-27.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 22.08.2014-27.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1997/14 Regdato:26.08.2014 Saksnr: 11/62-14 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/ØKO/UA Dok.beskr: PERSONALMAPPE Lnr: 2227/14 Regdato:22.08.2014 Arkivkode:GR/BR 3/149 Saksnr: 14/459-3 Dok.type: /U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 26.06.2008-02.07.2008 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 26.06.2008-02.07.2008 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6163/07 Regdato:26.06.2008 Arkivkode: Saksnr: 07/574-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: OSS/KULSKOLE/TB Journalenhet: TORDIS SOFIE LANGSETH PEDERSEN REFUSJON DIRIGENTTJENESTE NORDSTEIGEN MUSIKKORPS

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 1477/15 Regdato:27.03.2015 Arkivkode:NAVN Underdahl, Tor Arne Saksnr: 15/154-1 Dok.type: /U Gradering: Tor Arne Underdahl ARBEIDSAVTALE Lnr: 1666/15 Regdato:26.03.2015 Arkivkode:NAVN Mahmoud,

Detaljer

STEIGEI\ KOMMUNE Dokumenttype: DOKI,DOKU Journ lenhel:

STEIGEI\ KOMMUNE Dokumenttype: DOKI,DOKU Journ lenhel: Dokuncnter rcgistrert 13.07.20f5 - fl,07.2015 AvdelinglSeksion: I STEIGEI\ KOMMUNE Dokumenttype: DOKI,DOKU Journ lenhel: SIDE 1 Saksn : 3813/15 151472-2 3945/15 141720-3 3946/t5 15122-7 3948lts t5/472-3

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 2045/12 Regdato:04.04.2012 Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 12/295-36 Dok.type: /I Gradering: Lena Mathisen SØKNAD SKOLEFRITIDSORDNING LASKESTAD DAGNY MATHISEN Lnr: 2046/12 Regdato:04.04.2012 Arkivkode:NAVN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.08.2013-12.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.08.2013-12.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2398/11 Regdato:12.08.2013 Saksnr: 11/1145-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/OPV/HK Diverse Dok.beskr: SØKNAD OM FERIEARBEID 2011 Lnr: 347/13 Regdato:07.08.2013 Saksnr: 13/100-2 Dok.type: /U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 1736/15 Regdato:28.03.2015 Arkivkode:A22 *** Saksnr: 15/15-23 Dok.type: /I Gradering: 13 Ofl 13 Navn: Kathrine Lehtonen Lnr: 1737/15 Regdato:28.03.2015 Arkivkode:A22 *** Saksnr: 15/15-24 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.03.2015-20.03.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.03.2015-20.03.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 817/15 Regdato:18.03.2015 Arkivkode:M40 Saksnr: 14/159-37 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//ACJ SEN Pøyry Norway AS Dok.beskr: FORHÅNDSMELDING AV ARBEIDSPLASS - REHABILITERING/SANERING AV LILLEBYFELTET

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.04.2015-01.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.04.2015-01.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1393/15 Regdato:28.04.2015 Arkivkode:613 *** Saksnr: 14/101-24 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: VPO//TDR SEN Dok.beskr: SØKNAD OM LEIE/BYTTE AV TRYGDEBOLIG Lnr: 1547/15 Regdato:28.04.2015

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.06.2014-25.06.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.06.2014-25.06.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1741/14 Regdato:25.06.2014 Saksnr: 14/170-2 Dok.type: /U Gradering: Fylkesmannen i Troms Dok.beskr: SVAR - UTLYSING AV KOMPETANSEMIDLER TIL KOMMUNER OG BARNEHAGER 2014 Lnr: 1917/14 Regdato:25.06.2014

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.08.2015-28.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.08.2015-28.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 3769/15 Regdato:26.08.2015 Arkivkode:NAVN navn Saksnr: 15/474-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: SAD/RÅD/DR Journalenhet: Inge Albriktsen ARBEIDSBEKREFTELSE INGE ALBRIKTSEN Lnr: 4446/15 Regdato:24.08.2015

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.01.2015-12.01.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.01.2015-12.01.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9180/14 Regdato:12.01.2015 Saksnr: 14/2145-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/OLAVKVAR Journalenhet:RÅD HØRINGSBREV - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - NYBYGG BOLIG EIENDOMMEN GNR/BNR

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.09.2015-21.09.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.09.2015-21.09.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9466/15 Regdato:21.09.2015 Saksnr: 15/1552-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AKB Journalenhet:RÅD SVAR - BEHOV FOR EKSTRA-RESSURSER - HØSTEN 2015 Lnr: 9708/15 Regdato:21.09.2015 Saksnr: 15/1816-2

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 Lnr: 9583/11 Regdato:05.08.2011 Arkivkode:141 Saksnr: 11/800-16 Dok.type: /U Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN Offentlige myndigheter

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Lnr: 2809/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:GN/BN 18/2 Saksnr: 11/492-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA TEI Dok.beskr: TINGLYST EIENDOM, GNR 18 BNR 124 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Lnr: 2810/12

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 5576/15 Regdato:04.01.2016 Arkivkode:GBNR 90/10 Saksnr: 15/678-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/PM/FINLIN Journalenhet:SEN Odd Branes Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - Søknad om tillatelse

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 29.06.2012-05.07.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 29.06.2012-05.07.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 2949/12 Regdato:02.07.2012 Arkivkode:NAVN Danielsen Ragnhild Saksnr: 06/993-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: SAD/RÅD/DR Journalenhet: Ragnhild Normann Danielsen ARBEIDSBEKREFTELSE Lnr: 3733/12

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 3747/16 Regdato:08.08.2016 Arkivkode:M10 Saksnr: 16/597-4 Dok.type: /U Gradering: Nordskot og Grøtøy Vannverk SA SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - UTDYPING AV FARLEI - SUPPLERENDE SØKNAD Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.09.2010-23.09.2010 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.09.2010-23.09.2010 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 10/1488-28 Regdato:23.09.2010 Arkivkode:L30 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR Toril Oftedal Dok.beskr: SVAR - HENVENDELSER OM FEIL I MATRIKKELEN - GBNR 13/68 Saksnr: 10/1488-30 Regdato:23.09.2010 Arkivkode:L30

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 5516/14 Regdato:28.08.2014 Arkivkode:PER Saksnr: 12/725-9 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HS/HSS/IRPE Journalenhet: Navn: Olga Hanne Lathi Dok.beskr: MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Lnr: 5694/14 Regdato:28.08.2014

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.02. 03.02.2016

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.02. 03.02.2016 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.02. 03.02.2016 ************ Lnr: 1139/16 Regdato:02.02.2016 Arkivkode:411 *** Saksnr: 15/2130-51 Dok.type: /U Gradering: Offl 25 - FAST STILLING

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 3018/13 Regdato:08.04.2013 Arkivkode:231

POSTLISTE. Lnr: 3018/13 Regdato:08.04.2013 Arkivkode:231 Lnr: 3009/13 Regdato:08.04.2013 Arkivkode:216 Saksnr: 12/458-12 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/SERV/BGNY SEN Navn: KomRev Nord IKS, K-Sekretariatet IKS Dok.beskr: MELDING OM VEDTAK - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.02.2013-14.02.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.02.2013-14.02.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 1744/13 Regdato:14.02.2013 Arkivkode:411 G13 Saksnr: 13/169-3 Dok.type: /I Gradering: Renate Sætertrø SØKNAD PÅ STILLING SOM HELSESØSTER I DELSTILLING. Lnr: 1745/13 Regdato:14.02.2013 Arkivkode:411

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.06.2012-27.06.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.06.2012-27.06.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4877/12 Regdato:27.06.2012 Arkivkode:EA 135/12 Saksnr: 09/780-5 Dok.type: /U Gradering: ANGÅENDE DELING AV GRUNNEIENDOM EIENDOMMEN GNR. 135, BNR. 12 Lnr: 6000/12 Regdato:27.06.2012 Arkivkode:PA Bøgeberg,

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 Lnr: 4605/11 Regdato:16.02.2012 Arkivkode:411 *** Saksnr: 11/749-2 Dok.type: /U Offvl 25 Saksb: SKAU//BH Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011 Lnr: 10165/11 Regdato:24.08.2011 Arkivkode:***** ********************* Saksnr: 07/2580-3 Dok.type: /U Offvl 23 Saksb: KULT//OHR Journalenhet:SEN

Detaljer

POSTLISTE Navn: Tove Utmo Navn: Gøran Grønvoll Navn: Gøran Grønvoll Navn: Anne-Berit Amundsen Navn: Norsk Pasientskadeerstatning Navn: Sture Nordahl

POSTLISTE Navn: Tove Utmo Navn: Gøran Grønvoll Navn: Gøran Grønvoll Navn: Anne-Berit Amundsen Navn: Norsk Pasientskadeerstatning Navn: Sture Nordahl Lnr: 5707/12 Regdato:09.08.2012 Arkivkode:***** Saksnr: 08/607-20 Dok.type: /U Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Navn: Tove Utmo Dok.beskr: VEDR. OPPSIGELSE AV STILLING Lnr: 6114/12 Regdato:09.08.2012 Arkivkode:*****

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.04.2014-10.04.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.04.2014-10.04.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 14/310-3 Regdato:10.04.2014 Arkivkode:GBNR 54/1 Dok.type: /S Gradering: Saksb: LOKAL/AREAL/HHV SAR Dok.beskr: GBNR 54/1 - SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Saksnr: 14/514-1 Regdato:10.04.2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 592/15 Regdato:17.03.2015 Arkivkode:416 Saksnr: 15/70-8 Dok.type: /U Gradering: Lena Moen Dok.beskr: SVAR - SØKNAD PÅ SOMMERJOBB I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN Lnr: 612/15 Regdato:17.03.2015 Arkivkode:420

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 7525/11 Regdato:19.10.2011 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 11/34-73 Dok.type: /U Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 7525/11 Regdato:19.10.2011 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 11/34-73 Dok.type: /U Gradering: Lnr: 6388/10 Regdato:19.10.2011 Arkivkode:033 &17 Saksnr: 10/575-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: RÅD/SERV/BGNY SEN Dok.beskr: MØTEPLAN 2011 - HOVEDDOKUMENT Lnr: 7517/11 Regdato:19.10.2011 Arkivkode Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 05.11. 09.11.2015

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 05.11. 09.11.2015 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 05.11. 09.11.2015 Lnr: 7025/15 Regdato:09.11.2015 Arkivkode:D11 Saksnr: 15/58-12 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/ABLE/TS Journalenhet:SEN Til

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.09.2014-12.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.09.2014-12.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 2716/14 Regdato:09.09.2014 Arkivkode:GNR 70/38 Saksnr: 14/334-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: VPMT//FLI SEN Steinar Myhre SVAR PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV DRIVHUS UTENFOR BYGGEGRENSEN. GNR 70 BNR 38

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Saksnr: 14/1650-2 Dok.type: /U Lnr: 7420/14 Regdato:08.06.2015 Arkivkode:M50 Saksb: PND/PND/OFR Journalenhet:HOV Navn: Ørnulf Broen Dok.beskr: SVAR - SØKNAD

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 04.09. 08.09.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 04.09. 08.09.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 04.09. 08.09.2014 Lnr: 8712/14 Regdato:05.09.2014 Arkivkode:411 *** Saksnr: 14/1191-3 Dok.type: /U Offl 25 Saksb: HJEM//BH Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 2756/14 Regdato:23.06.2014 Arkivkode:PER Saksnr: 12/348-8 Dok.type: /U Gradering: Navn: Kine Antonsen Dok.beskr: ARBEIDSBEKREFTELSE Lnr: 3424/14 Regdato:23.06.2014 Arkivkode: Saksnr: 11/926-5 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 2/16 Regdato:03.01.2017 Arkivkode:X01 Saksnr: 16/120-10 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD//TSLP Journalenhet: Engeløy Grendelag UNDERSKREVET AVTALE OM FLAGGING VED KOMMUNALE BYGG 2016-2019

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.01.2012-30.01.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.01.2012-30.01.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 645/12 Regdato:30.01.2012 Arkivkode:000 Saksnr: 12/152-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/SLA Journalenhet:RÅD Innbyggerne i Skaun kommune INNBYGGERUNDERSØKELSEN I SKAUN KOMMUNE Lnr: 881/12

Detaljer