STEIGEI\ KOMMUNE Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STEIGEI\ KOMMUNE 01.09.2014-05.09.2014 Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:"

Transkript

1 Ilokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: STEIGEI\ KOMMUNE Dokumenttype: DOK I, DOK U SIDE 1 Saksnr t3lt t4ltt t7lt4 t4ls t8l t9lt4 14t t Nan: t41790-l t4/r70-36 Regdato: Arkivkode:V50 Dok.type:/U PI-ID/LAND/BS Tore Hekneby OPPHØRAV VETERINÆRVAKTAVTALE TORE HEKNEBY 8288 BOGØY Arkivkode:613*** I3 Ofl j13 SAD/SERV/EBG *******************:ttrt<t<rkt<trrrtrt<t<**rk******ìktr*rt**********t<rtt<)è)k*tr VARSEL OM UTKASTELSE FRA KOMMLINAL BOLIG ******** ****{.*********************+******** 1.****{Ê*******'t{.*'f ************ ***,1.***. 1.'*{c* 1.*:1.{.{.'t***{.*{.+'}*+*******'1.******+tr*1.*{.****'1.**{. Regdato: Arkivkode:G/BNR5/1 PUD/TEK/JHV Helnessund Skjærgårdspark ANGÅENDE FRADELING AV SJØHUSTOMT TIL HELGA KARLSEN I HELNESSLIND, STEIGEN KOMMUNE Regdato:0l A kivkode:navnperm Zahra Ghafari SØKNAD OM ENDRING AV DAGER PÅ SFO Regdato:O Arkivkode:U63 SAD/SERV/MS Lillian Selvik SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING SKJELSTAD KUNST OG KULTURGÅRD 2OI4 Regdato:O Arkivkode:K0l Graderrng: PLID/MIL/GS Joumalenhet: Vegard Danielsen SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL PÅ. SNØDEKT MARK - VEGARD DANIELSEN Regdato: Arkivkode:G/BNR5/111 PLID/SKOG/GL Jan Børre Kristiansen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 5 BNR lii - JANBØRRE KRISTIANSEN Regdato: Arkivkode:G/BNR10/20 Gradenng: PUD//TSLP Mette Sofie Moe SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 10 BNR 20 Regdato: Dok.type:/I PUD/LAND/TK Arkivkode:G/BNR perm 13 Ofl $13 SØKNAD OM RETT TIL AVLØSER UNDER SYKDOM ****+*:t *****1.:1.+:ß:F{c{<*i.:1.*******:ß**:ß**{. 1.**:1.****:1. 1.:f *****:ß+* Regdato:O Arkivkode:G/BNR133/l

2 I)okumenter regi trert: Avdeling/Seksjon: r4-05.tD.2014 I STEIGEN KOMMUNE Dokumenttype: DOK I, I)oK U Journ lenhet: SIDE 2 Saksrn: 13l3l t t l t4l19t-2 443Ut U t r 4436/t4 t4lrt2-38 PUD//HSK Norconsult AS DYPING OG FORSAN SETTEFISKANLEGG - SØKNAD OM IGANG S ETTING STILLATELSE Regdato:O Arkivkode:G/BNR l0/20 Graderrng: SAD/SERV/MS Mette Sofïe Moe SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR IO BNR 20 Regdato: Arkivkode:G/BNR5/111 SAD/SERV/IvIS Jan Børre Kristiansen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 5 BNR IIl - JANBØRRE KRISTIANSEN Regdato: ORGANISERING AV LINDERVISMNG *****, *{.*{<*:1. *{.**{c*{.*i.+***{r Regdato: Dok.type:/U Arkivkode:Bl1 r'.** 13 Ofl $13 *{.'È*****,1't********+*********t(***t * *'ß*1.* *'1.*'f, * * * * {. * * A kivkode:b11 *** 13 Ofl {i13 VEDLEGG TIL ENKELTVEDTAK OM AVKORTET SKOLEDAG *'k**i**,1.********.***:t*:1.'t*****:*****:t***************************'1.*,+*******.*!* ****ts********* ****'t *r.*1.+'t'1.r.*** Regdato:0l Arkivkode:G/BNR xx Graderrng: PLID/TEIIJHV Statens Kartverk KOMMI-JNE STEIGEN. MELDING TIL TINGLYSING OPPRETTING AV }ry GRLTNNEIENDOM MED VEDLEGG GNR. 72 BNR. 16 Regdato: Erna Fure Øwre ARBEIDSAVTALE Regdato: Thor-Arne Holm ARBEIDSAVTALE Arkivkode:NAVN Øwre Erna Fure Arkivkode:NAVN Tor Ame Holm Regdato: Arkivkode:O34*** Dok.type:/U 15 Ofl $15 SAD/RÅD/DR HTV/HVO/VO og Arbeidsgiversiden REFERAT }{føte MED HTV OG VO SAD/SERV/EBG Arkivkode.613 **r. 13 Ofl $13 N.*'lr

3 Ilokumenter registrert: f 4 Avdeling/Seksjon I - STEIGEN KOMMUNE Dokumenttype: DOK I, DOK U Journ lenhet: SIDE /14 tu t-13 Nayn: r t3ls s43-ts /14 t4llt2-39 ***********rlr.:ttr:k*************************************rr*****:l ANG. LEIE AV KOMMUNALBOLIG *:Ìt rr***** ß*{. t*{.********:1.+,1.**+**,1.*+'l.t+{.'1.,1.'1.{.*{.{.+,1.**{.******:1.********,}**,lc+** **** * * * * + {. * * * * * ** * * * * * * ***+ ** * {.,1. +,} + * + {. * * + * * * * * * {c'f** *** * SAD/SERV/LAA Erna Fure Øvre SØKNAD OM PERMISJON OSS/OPPV/VD Thor-Arne Holm SVAR ARBEIDSAVTALE A kivkode:navn Øwre Erna Fure A kivkode:navn Tor Arne Holm Arkivkode:NAVNBroen,Inger Inger Broen SVAR MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Arkivkode:NAVNnæring PUD/NIÆR/PL Steigen Sjømat AS BEHOV FOR BØLGEDEMPING OG FLERE LIGGEPLASSER FOR FISK-EBÄTER I HELNESSI]ND A kivkode:g/bnr 128/1 PUD/TEK/JHV Graderiag: f inn Ediassen ANGÅENDE FRADELING AV 2 TOMTER FRA GNR. 128 BNR. I I STRAUMFJORDEN Arkivkode:G/BNR 128/1 PUD/TEISJHV Kurt Krutnes ANGÄENDE FRADELING AV TO TOMTER FRA GNR. 128 BNR. 1 I STRATIMFJORDEN STEIGENKOMMUNE Arkivkode:NAVN Navn-perm Ove Strand SVAR - ENDRING AV TO BARNEHAGEPLASSER I STEIGENBARNEHAGEN AVD. LEINESFJORD Arkivkode:NAVN Perm Graderrng: Joumalenhet: Annelise Dreyer SVAR - SØKNAD OM PLASS VED SKOLEFRITIDSORDNING I LEINESFJORD SKOLEÅRET (SFO) s SAD/SERV/EBG A kivkode:613 *** 13 Ofl {) 13

4 Ilokumenter registrert: Avdeling/SekrJon: D.20r4 I STEIGEN KOMMUNE Dolarmenttype: DOKI,DOKU Journ lenhet: SIDE 4 445llt s3/t s Saksb; 44s4lt t r4 t t4 r t4 t2/5t2-t l4/794-r FOERLØPIG SVARBREV - SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG *,l.rt***'!'ß***'t***'t**r,{.{.1.1<:t' ***{.*.*:1.****{<*************{.********{.**'}******{.** * **,1.+*** Regdato:O Arkivkode:410 SAD/SERV/LAA Rutt Strømsnes SVAR MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Dok.type:/[J Arkivkode'2O1 *** 13 Ofl $13 UTESTÅENDE BETALING AV TJENESTE ***+***{.*'ß+*,F*'}*{.++*****r.**{.,1.*****.{,*{.**+*****{.***,ß{.**,1.*********:lt*(*****++ ** *+t* * * + + * ** ** * * * * ** * * * *** ** **'lc * *;l! + + +,1.** ** ******* * **+* Arkivkode:201*** l3 Ofl $13 * * * * * * * * * * * * * * * * * >t* rk **** ** * ** * * * tr *:k rk * *** * ** * * * * * * * * * * * * t< *tr ** UTESTÅENDE BETALING AV TJENESTE {.****,}{.*****:}***i(t *************{É****************+*{.*****'1.*'t+***********{< ******{.{.******.*{(*{<*{.'tt 't{.+***{.**{.**,t** 1.*****'t**+**{.**{s** Dok.type:/U OSS/A/D Arkivkode:201 *** 13 Ofl $13 ** * tr* * ** * * ** * * * * ** * tr f< ìt * ** * *rt******ìk**j< UTESTÅENDE BETALING AV TJENESTE ***{.*****{.****{.*{.*******{.**{Ê******r*******.********{.***:1.**,1.**********'1.,** }* **{.*****************'1.*1.***t'1.************:lc*:lc**,1 *****t*** A kivkode:201 *** 13 Ofl $13 * ** *:k:t* ìtt<rk * * * * t< t< rk )k )k t< rt rk * * * * * * rr rr * * rr *ìkrk* ** * * * * * ìt ìt rr * * * * * rr r< >È tr * rk* * UTESTÄ.ENDE BETALING AV TJENESTE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * {. * {. + * + * * * * * *! t! * *. * t! {. {. {, * * * * * * * * {. * ********** *{r********{.*{.+{.***********+**+'ß**********{.**'1. Dok.type:/U Arkivkode:201 *** 13 Ofl $13 Joumalenhet: ******************21** )krkrkrkt<t<t<t<t<t<rk****************ìtr<******tr**ìk UTEST.ÄENDE BETALING AV TJENESTE **1ê*{.*,1.***:ß,1.*****{G**********'}***,{c*********'t*{<***** * * * * * * + 1. {. * * {. * * * * t * * * {.,1. * {. * * t {. * * * * * * {. * * * * * * t * * * * * * * * * * * * 'k Regdato:O Arkivkode:G/BNR96/6 Dok.type:,{J PUD/TEK/JHV Kjetil Næss ANGÅ,ENDE DERES NAUSTTOMT I LAUKVIK, STEIGENKOMMLINE. Regdato: Arkivkode:243 SAD/RÄD/IA Det Kongelige Kulturdepartement OPPDATERING AV IDRETTSANLEGGREGISTERET Regdato: Arkivkode:NAVNPerm

5 Ilokumenter reglstrert: f 4 Avdellng/SeksJon: I STEIGEII KOMMUNE Ilokumenttype: IÐK I, IX)K U Journalentet: SIDE Ltu: Ll : 446v14 t4/ t4 t2l9sl /14 14l t4 t4lt r ',71/t4 081s4-7 Dok.type:/I Lindis Sloan SØKNAD OM PLASS I SKOLEFRITIDSORDNING AVD. LEINESFJORD Regdato: A kivkode:navnperm Kidisti Abraha Tesfaldet SØKNAD OM PLASS I SKOLEFRITIDSORDNING AVD. LEINESFJORD Regdato:O Arkivkode:G/BNR96/004 PUD/TEIIJHV Kjetil Næss ANGÅENDE TILLEGGSTOMT TIL DERES NAUSTTOMT I LAUKVIKA, STEIGENKOMMUNE. Regdato: Arkivkode:NAVNPerm Joumalenhet: Ronny Helge Pedersen SVAR - SØKNAD OM UTVIDET PLASS I NORDFOLD SFO - SKOLEFRTTTDSORDNTNG SKOLEÅRET (SFO) 20 r4l 20rs Regdato: Arkivkode:NAVNNavn-perm Dok.type:/U Maria Kildahl Olsen SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELING LEINESFJORD BARNEHAGEÄRET 2OI4 I 2OI5 Regdato: A kivkode:navnxx Kari Danielsen SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELING LASKESTAD - SIGRID MYHRE BRLTNES Regdato: Arkivkode:NAVNNavn-perm Eva June Halln SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGENAVDELING LEINES BARNEHAGEÅRET-2O14 I2OI5 - JOACHIM ELIAS Regdato: Arkivkode:NAVNperm Alexander Lademann SVAR- SØKNAD OMPLASS I STEIGENBARNEHAGENAVD NORDFOLD Regdato:O Arkivkode:NAVN l3 Ofl $13 SAD/SERV/LAA ****Ìk*ìk**t<rt*****rr***rg* **:ttr*tltfiktt*ìt)krf tr******** È*trrrtr,r**ìk****** INNKALLING TIL DIALOGMØTE *******{.***r.*'1.********* ********+*****,1.,1.**+*'ft+* **,t****{.**{.,1.*,*********** * ** * *,1. * * {. * **** * **{.** *'1. * **:1. * ** :+ * * * * * * * {.'} * * * * * * {. *** * ** * Regdato: SAD/SERV/LAA Arkivkode:NAVN 13 Ofi $ 13

6 Ilola menter registrert: f4 Avdellng/SeksJon: I STEIGEN KOMMUNE Dokumenttype: IX)K I, DOK U Jou nalenhet: SIDE 6 Lnr' / t t4 t4l6t9-s / t4 t4lt t4lt06-16 *************tr***tr************rr***rr*****ìtìt*********t *******ìk INNKAIING TIL DIALOGMØTE **<+'1.* t**+**'1.{.*,1.,1.{.* 1.**'ß****+t*******{.*{.*******'1.*,1.***{.*************'1.+' **** {.*******.****+***'t****{.*****1.+**'1.{.,1.***{.{.*****+*+**{.'t*,1.* 1. Regdato: Arkivkode:NAVNNarm-perm Maja Kildahl Olsen SVAR - OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS - STEIGENBARNEHAGEN AVDELING LEINESFJORD BARNEHAGEÄRET 20 I 4 I 20 I 5 Regdato: Arkivkode:NAVNPerm Hege Wold SØKNAD OM PLASS SKOLEFRITIDSORDNING AVD. LASKESTAD Arkivkode:G/BNR 2219 PLID/TEI?JHV Tommy Olsen ANGÄENDE DERES BOLIGTOMT I SAURSFJORDEN. A kivkode:416 Joumalenhet: Marte ØrlingAndersen MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - SVARBREV Arkivkode:416 STT//SJO Roger Holmvåg MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTAIE - SVARBREV ROGER HOLMVÅ.G Arkivkode:G/BNR 028/026 PUD/TEIIJHV Nordskott-Hall AS ANGÅENDE DERES TILLEGGSTOMT PÄ NORDSKOT A kivkode:u43 Gradenng: PUD/MIL/GS Nordland Fylkeskommune N-SG- I4,N-SG- 1 6,N-SG-I 8,N-SG-s,N-HM-2,N-HM-s OG N-SG-29 -CERMAQ NORWAY AS TILLATELSE TIL PRODLIKSJON AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET Arkivkod :U43 PUD/MIL/GS Journalerhet: Nordland f,'ylkeskommune N-SG-40 - CERMAQ NORWAY AS TILLATELSE TIL PRODUKSJON AV LAKS TIL FORSKNINGSFORM.A,L Dok.type:/I PI.'DIMIL/GS Nordland Fylkeskommune Arkivkode:U43

7 Dokumetrter registrert: 0f Avdeling/Seksjon: I STEIGEI\ KOMMUNE Ilokumenttype: DOK I, IIOK U SIDE 7 Saksrn: 44851t4 t3lt t4 t ', t l 4489/ l r41799-r 449Ut N-SG-37, N-SG-38 OG N-SG-39 - NORDNORSK STAMFISK AS TILLATELSE TIL PRODUKSJON AV STAMFISK LAKS Arkivkode:U43 PUD/MIL/GS Nordland Fylkeskommune N.SG-37, N-SG-38 OG N-SG-39 - NORDNORSK STAMFISK AS TILLATELSE TIL STAMFISKPRODUKSJON AV LAKS Arkivkode:150 PLID//TSLP Fylkesmannen i Nordland SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER TIL PROSJEKT EFFITIVISERING AV EIENDOMSFORVALTNING I STEIGEN KOMMUNE Arkivkode:G/BNR105/23 Gradenng: PUD//HSK Statens Vegvesen ANG. FV GNR. 105 BNR. 23 I STEIGEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV VEDBOD I BAKK ^NT AV GARASJE A kivkode:l83 PUD/TEK/OH SteÍgen Kystlag SØKNAD OM TILLEGGSTOMT TIL KYSTMUSEET, NORDSKOT PUD//TSLP Geir Vinkenes ANG. HJEMMELSERKLÆRING Arkivkode:G/BNR l2lll Arkivkode:076 ORD//AS Nordland F ylkeskommune NORDLAND FYLKES KULTURPRIS FOR 2OI4 *****rtìk***ìt**ìt******t<**************trtr*t UTEST,AENDE BETALING AV TJENESTE Arkivkode:201 *** 13 Ofl $13 rkrk**********rr*tr**tr*** * * {. * {. * * * * {. * r! t * * * * t {. {. {.'l.,l. t {.'f + * * * *,1. * * * * * * * * + * * t * 1. * * * {t {. * * * {. 4492/14 Arkivkode:NAVNØwreErnaFure tut Erna Fure Øwre SVAR MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Arkivkode:NAVN Perm l Aktar Javid SØKNAD OM PLASS SKOLEFRITIDSORDNING AVD. LEINESFJORD A kivkode:navnnavn-perm

8 Ilokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: !t.2014 I STEIGEN KOMMUNE Ilokumenttype: IX)K I, DOK U Journ lenhet: SIDE Saksrn: Saksrn: 44951t4 l4l6tr t4l6tt l800-l t4/ t4 t l/t4 t t4 t3l98t-7 4s04l Christian Handberg SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGENAVD. LEINESFJORD A kivkode:b3l Kleppestø barneskole FLYTTEMELDINGER INN SKOLEÅNTT 2OI Arkivkode:B3l Kleppestø barneskole FLYTTEMELDINGER INN SKOLEÅNTT 2OI Arkivkode:G/BNR PUD/TEIIJHV Nordskot Utvikling AS ANG. GRENSER GNR. 28 BNR. SO PÅ.NORDSKOT Arkivkode:G/BNR 1212 Dok.type: /u PUD/TEIIJHV Kjell Arntsen ANGÄENDE FRADELING AV PARSELL FRA GNR. 12 BNR. 2, TIL FORDEL FORDEG. A kivkode:n06 *'r'í* 13 Ofl $13,rìltrrk)Èrrrkrtìtr<***trrkrr***tt)ktr**************trrrrr*rkìk*******rr******ìk*** SVAR PÅ SØKNAD OM GRATIS SKOLESKYSS *'t**************r.{c***:ß{.{.***i.*****{.,1.*.+*******:ft ***** *****,1.{,****{.********.**;ß*****,1.**{.*{.,1.*{.*****'}************ A kivkode:n06 {'+* l3 Ofl $13 * * * * * * * *** * * rl * * trrk ìk t< rt * * ** * ** ** tk* * * * * * * * ik** * * ** rr tk * * * * * ** * * *** * SVAR PÅ SØKNAD OM GRATIS SKOLESKYSS ***,1.********{s**+****'1.*{.,}******:}********+**'t***{.****'ß****{.********:1.+****+ ***********t ***:ß***iê*{.*****{.*****,ß,t******,1.*{.{.****{s***** Arkivkode:NAVN416 STT//SJO Ingebjørg Schrøder ARBEIDSAVTALE - SVARBREV INGEBJØRG SCHRØDER Hege Karlsen SØKNAD P.A. STILLING Joanna Adam Arkivkode:041 Arkivkode:041

9 Dokumenter registrert: D.2014 Avdeling/Sekrjon: I STEIGEI\ KOMMUNE Ilokumenttype: DOK I, DOK U Journ lenhet: SIDE 9 DOK.bCSK : SØKNAD PÅ STILLTNG - BG 4 OG Nayn: 4507 /t /t s09lt t0lt tzlt t5lt4 06/ lt4 06/ l 4s20/ I 5 I 4s2ut Reidun Kvalnes SØKNAD P,A STILLING - BG 4 Arkivkode:041 A kivkode:041 Ruth Langbakk SØKNAD P,& STILLING - BG 4 OG 5. Arkivkode:O4l Dok.rype: /I Anette Simonsen SØKNAD PÄ. STILLING - BG 4 OG 5. Arkivkode:O41 Wenche Johnsen SØKNAD PÄ STILLING - BG 4 OG 5. Nina Møllevold SØKNAD PÄ. STILLING - BG 4. A kivkode:041 Arkivkode:203 *** Dok.type:/U I3 Ofl $13 SAD/ØKOIKK ****r.t<**t<**ìk*ìt*******ìè***tg*tr****t<*** *******************trtr*tr* RETURAV GJELDSBEVIS ;ß*i;t***************:** 1.***{.**,1.********'r*******!t'ß**:N.**{<{<****t **Nr**'1.{.***:1.*{.*****,1.*'ß****:*******,i***r.{.*{.*************** STT//SJO Regdato:O Arkivkode:NAVNIsaksson MIDLERTIDIG ARBEID SAVTALE - SVARBREV LINDA KRISTENSEN Regdato:O Arkivkode:NAVNIsaksson STT//SJO *{(:ß****'1.**{.** MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - SVARBREV LINDA KRISTENSEN Regdato: Arkivkode:NAVNPerm Eva June Halln SØKNAD OM PLASS SKOLEFRITIDSORDNING AVD. LEINES Regdato: Arkivkode:NAVNperm Mucad Ahmed SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGENA\IDELING NORDFOLD

10 Ilolarmenter registrert: Avdeling/Seksjon: I STEIGEN KOMMUNB Ilokumenttype: IÐK I, IÐK U SIDE / r 4s24lt4 l4l803-l 45261t r t4 t4184-t0 Regdato: Arkivkode:X21 Dok.type:/I SAD/R-Ä,D/IA Fylkesmannen i Oslo og Akershus INFORMASJON TIL ANMODENDE MYNDIGHETER I KIARERINGSSAKER Regdato: Arkivkode:G40 Dok.type: /u PLID/NIÆR/PL Konstituert fylkestannlege Odd Roar Wetting ANG TANNKLINIKKEN I STEIGEN. Regdato: A kivkode:navnperm Gisle Berg SØKNAD OM PLASS SKOLEFRITIDSORDNING AVD. LEINES Regdato:O A kivkode:u63 SAD/SERV/MS Lillian Selvik SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING SKJELSTAD KI-TNST OG KULTURGÅM ZOT+

STEIGEI\ KOMMUNE Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

STEIGEI\ KOMMUNE Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Dokumenter registrert: 03.01.2014-09.01.20f4 Avdeling/Seksjon: I STEIGEI\ KOMMUNE Dokumenttype: DOK I, DOK U SIDE 1 29114 t2/1t28-10 3vt4 141t3-l 32114 14114-1 331t4 1311242-2 351t4 13lrr92-3 36/14 t3lt192-4

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 09.11.2015-13.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 09.11.2015-13.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 3767/15 Regdato:13.11.2015 Arkivkode:NAVN navn Saksnr: 07/1085-38 Dok.type: /U Gradering: Akhtar Mohammad Javid ARBEIDSBEKREFTELSE AKHTAR JAVID Lnr: 5736/15 Regdato:09.11.2015 Arkivkode:512

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE Dokurnenttype: DOKI,DOKU Journ lenhet:

STEIGEN KOMMUNE Dokurnenttype: DOKI,DOKU Journ lenhet: Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: re.04.20 l4-24.04.2014 r Dokurnenttype: DOKI,DOKU Journ lenhet: SIDE 1 1869/14 Regdato:22.04.2014 Arkivkode':t'r'*'{'.* tr * *. {c * {( {. * :1. * * * :1. *'l i.'+

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 07.12.2015-11.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 07.12.2015-11.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6286/15 Regdato:11.12.2015 Arkivkode:NAVN Reguleringsplan Jensvikhågen Saksnr: 15/910-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/MIL/GS Journalenhet: Asle Bogen REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLAN

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.05.2013-30.05.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.05.2013-30.05.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 2012/13 Regdato:29.05.2013 Arkivkode:G/BNR 21 / 154 Saksnr: 11/868-4 Dok.type: /U Gradering: Roar Nilsen SVAR - NY SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL G.NR 21 B.NR 154 Lnr: 2907/13 Regdato:27.05.2013

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 08.02.2013-14.02.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 08.02.2013-14.02.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 644/13 Regdato:11.02.2013 Arkivkode:G/BNR 21/67 Saksnr: 13/75-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD//HSK Journalenhet: Ing. Arnfinn Pettersen TILLATELSE TIL TILTAK SENTRUMSPLAN LEINESFJIORD

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE Dokumenttypc: DOK I, DOK U Journalcnhet:

STEIGEN KOMMUNE Dokumenttypc: DOK I, DOK U Journalcnhet: POSTLISTB Dokumctrtcr rcgistrert: 25.û7.2015-3f.07.2015 Avdcling/Sckrjon: I Dokumenttypc: DOK I, DOK U Journalcnhet: SIDE T 4005/l 5 151449-2 4098115 15l59t-2 4 100/1 5 151449-3 4l02lt5 151559-4 4103lts

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 14.09.2012-20.09.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 14.09.2012-20.09.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 2712/12 Regdato:19.09.2012 Arkivkode:G/BNR 70/37 Saksnr: 12/457-2 Dok.type: /U Gradering: John Berg TILLATELSE TIL TILTAK - SJØBU/NAUST JOHN BERG - GNR 70 BNR 7 Lnr: 4138/12 Regdato:18.09.2012

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 26.10.2015-30.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 26.10.2015-30.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 5750/15 Regdato:28.10.2015 Arkivkode:G/BNR 105/272 Saksnr: 15/803-2 Dok.type: /U Gradering: Vidar Strømseth SVAR- SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN - NYTT BYGG Lnr: 5765/15 Regdato:26.10.2015

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.03.2015-20.03.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.03.2015-20.03.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 1050/15 Regdato:16.03.2015 Arkivkode:G/BNR xx Saksnr: 14/733-117 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/LAND/TK Journalenhet: Kurt Andreassen VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - SØKNADSOMGANG

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 26.05.2015-29.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 26.05.2015-29.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6017/12 Regdato:28.05.2015 Arkivkode:056 *** Saksnr: 12/899-2 Dok.type: /I Gradering:50 Ofl 5 Saksb: SAD/RÅD/EBL Journalenhet: NY IT-DRIFTSLØSNING - SVAR TIL ALLE DELTAKERE *****************

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 27.07.2012-02.08.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 27.07.2012-02.08.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 4165/12 Regdato:30.07.2012 Arkivkode:G/BNR 28/56 Saksnr: 12/663-3 Dok.type: /U Gradering: Byggm. Egil Kvalnes SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - HYTTE GNR 28 BNR 56 - ÅSHILD MOVIK Lnr: 4292/12

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 3881/15 Regdato:06.07.2015 Arkivkode:412 Saksnr: 15/545-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD//SK Journalenhet: Hanna Elise Pedersen ATTEST Lnr: 3883/15 Regdato:06.07.2015 Arkivkode:NAVN Kommuneplanens

Detaljer

STEIGEN KOMMUI\E Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

STEIGEN KOMMUI\E Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Ilokumenter registrert: 2E.12.2013-02.01.2014 Avdeling/Selajon: I STEIGEN KOMMUI\E SIDE 1 Lrc'. U13 13/48-8 2lt3 t3lt236-2 687y13 081626-3 6872113 t2l186-33 6873113 121257-34 6874113 t3/t249-l 687 5lt3

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.02.2015-27.02.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.02.2015-27.02.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 3268/14 Regdato:23.02.2015 Arkivkode:V36 Saksnr: 14/492-4 Dok.type: /U Gradering: OLAV JOHANSEN DOKUMENTASJON AV BEHOV FOR KJØP OG HANDTERING AV PLANTEMIDLER OLAV JOHANSEN, SKÅNLAND, 8288 BOGØY

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE Dokumcnttype: DOKI,DOKU Journalenhct:

STEIGEN KOMMUNE Dokumcnttype: DOKI,DOKU Journalenhct: Itokumcnter registrcrt: Avdeling/Seksjon: le.o7.20ls - 24.07.20 l 5 I Dokumcnttype: DOKI,DOKU Journalenhct: SIDE 1 4036lts 151419-2 Nayn: 4048115 15112-45 4049115 15112-46 4050/l 5 15/104-74 40sIts t5lt04-7

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.05.2015-22.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.05.2015-22.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 4653/13 Regdato:19.05.2015 Arkivkode:K53 Saksnr: 13/716-4 Dok.type: /U Gradering: Folla Maskin AS UTTAK AV MASSE FRA STEINBRUDD I NORDFOLD Lnr: 2719/15 Regdato:19.05.2015 Arkivkode:G/BNR 75/3

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 21.09.2015-25.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 21.09.2015-25.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 4951/15 Regdato:21.09.2015 Arkivkode:G/BNR 70/13 Saksnr: 15/380-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/TEK/JHV Journalenhet: Reidun Aalstad ANGÅENDE DERES HYTTETOMT PÅ BERG, STEIGEN KOMMUNE.

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 30.03.2012-04.04.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 30.03.2012-04.04.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 1897/12 Regdato:30.03.2012 Arkivkode:NAVN Anne Sofie Skogvold Saksnr: 06/1265-14 Dok.type: /U Gradering: Saksb: OSS//VD Journalenhet: Anne Sofie Skogvold ARBEIDSAVTALE Lnr: 1946/12 Regdato:30.03.2012

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 22.05.2008-28.05.2008 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 22.05.2008-28.05.2008 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 2738/08 Regdato:22.05.2008 Arkivkode:A22 Saksnr: 08/571-9 Dok.type: /U Gradering: Saksb: OSS/OPPV/VD Journalenhet: Line Jensen SOMMER SFO 2008 Lnr: 2913/08 Regdato:22.05.2008 Arkivkode:512

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 27.12.2012-03.01.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 27.12.2012-03.01.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6923/12 Regdato:27.12.2012 Arkivkode:223 Saksnr: 12/1177-1 Dok.type: /U Gradering: Skagstad Veilysforening Lnr: 6924/12 Regdato:27.12.2012 Arkivkode:223 Saksnr: 12/1177-2 Dok.type: /U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 01.06.2012-07.06.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 01.06.2012-07.06.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 2214/11 Regdato:07.06.2012 Arkivkode:G/BNR 099/002 Saksnr: 09/1386-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/LAND/TSLP Journalenhet: KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Lnr: 3097/12 Regdato:04.06.2012

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 15.06.2012-21.06.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 15.06.2012-21.06.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 3377/12 Regdato:17.06.2012 Arkivkode:G/BNR 98/40 Saksnr: 12/525-3 Dok.type: /U Gradering: Salten Bygg AS TILLTATELSE TIL TILTAK - UTBYGG AV TØRKEHALL - HELNESSUND BØTERI GNR 98 BNR 40 HELNESSUND

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 08.12.2012-13.12.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 08.12.2012-13.12.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 5788/12 Regdato:10.12.2012 Arkivkode:NAVN Granlund J Saksnr: 12/596-3 Dok.type: /U Gradering: Johan Granlund ANSETTELSE KOMMUNEOVERLEGE JOHAN GRANLUND, FASTLEGE Lnr: 6003/12 Regdato:11.12.2012

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE Dokumenttype: IIOK I, DOK U Journalenhet: SIDE 1

STEIGEN KOMMUNE Dokumenttype: IIOK I, DOK U Journalenhet: SIDE 1 Dokumenter reglstrert: Avdeling/Seksjon: 02.12.2015-06.02.2015 I Dokumenttype: IIOK I, DOK U SIDE 1 Lrr: 597 /15 141978-7 s98/15 t5l7 5-l 599/15 15176-r 600/15 t5l'77-r Regdato:O2.02.2015 Arkivkode:243

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 14.09.2015-18.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 14.09.2015-18.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 4784/15 Regdato:14.09.2015 Arkivkode:NAVN Brøndmo Maia Saksnr: 12/1144-15 Dok.type: /U Gradering: Marit Brøndmo MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Lnr: 4802/15 Regdato:14.09.2015 Arkivkode:033 Saksnr:

Detaljer

STEIGEI\ KOMMUNE Ilokumenttype: IX)K I' IX)K U Journ lenhet: SIDE 1

STEIGEI\ KOMMUNE Ilokumenttype: IX)K I' IX)K U Journ lenhet: SIDE 1 Dokumenter reglstrert: 22.09.2014-29.t9,2014 Avdeltng/Seksjon: I STEIGEI\ KOMMUNE Ilokumenttype: IX)K I' IX)K U Journ lenhet: SIDE 1 Lrr: 4595114 061737-9r 4786114 r0l1t4-7 4791/14 141842-l 4792114 141842-2

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 11.01.2013-17.01.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 11.01.2013-17.01.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 4814/12 Regdato:15.01.2013 Arkivkode:U63 Saksnr: 12/860-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: SAD/SERV/EBG Journalenhet: Joanna Maria Adam SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Lnr: 4815/12 Regdato:15.01.2013

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 19.01.2015-23.01.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 19.01.2015-23.01.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 324/15 Regdato:19.01.2015 Arkivkode:N62 Saksnr: 15/24-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ORD//AS Journalenhet: Brennsunds venner MOBILDEKNING I BRENNSUND Lnr: 326/15 Regdato:19.01.2015 Arkivkode:NAVN

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.09.2009-24.09.2009 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.09.2009-24.09.2009 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 5827/09 Regdato:18.09.2009 Arkivkode:V14 Saksnr: 09/344-45 Dok.type: /I Gradering: Fylkesmannen i Nordland MELDING OM UTBETALING FRA FYLKESMANNEN I NORDLAND Lnr: 5828/09 Regdato:18.09.2009

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 929/15 Regdato:17.02.2016 Arkivkode:NAVN Adam Saksnr: 09/869-25 Dok.type: /U Gradering: Joanna Adam TJENESTEBEVIS JOANNA ADAM Lnr: 6322/15 Regdato:16.02.2016 Arkivkode:NAVN navn Saksnr: 15/504-2

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 26.04.2013-02.05.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 26.04.2013-02.05.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6286/12 Regdato:28.04.2013 Arkivkode:G/BNR 41/17 Saksnr: 12/1066-2 Dok.type: /U Gradering: Kjersti Bredal Grytøyr FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEFORBUD I STRANDSONE - GNR

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 13.04.2012-19.04.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 13.04.2012-19.04.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 1763/12 Regdato:18.04.2012 Arkivkode:416 Saksnr: 12/207-4 Dok.type: /U Gradering: søkere INTERN UTLYSNING - HJEMMESYKEPLEIEN Lnr: 2170/12 Regdato:13.04.2012 Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 12/234-3

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 3775/16 Regdato:11.07.2016 Arkivkode:NAVN Magnussen Mailen Saksnr: 16/327-5 Dok.type: /U Gradering: Mailen Magnussen MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE FORLENGELSE Lnr: 3777/16 Regdato:11.07.2016 Arkivkode:NAVN

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 3181/13 Regdato:21.10.2016 Arkivkode:NAVN Olsen Saksnr: 07/740-9 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STT// Journalenhet: Laila Hanne Olsen ANG. OPPSIGELSE AV STILLING SOM BOGRUPPELEDER LAILA HANNE

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: BEH DS, DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: BEH DS, DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6365/06 Regdato:24.11.2017 Arkivkode:490 A Saksnr: 06/1844-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: OSS/OPPV/VD Journalenhet: Klassekontaktene INNKALLING TIL FAU MØTE Lnr: 6594/06 Regdato:24.11.2017

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6537/15 Regdato:27.01.2016 Arkivkode:NAVN Kommuneplanens arealdel- Saksnr: 12/470-227 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/MIL/GS Journalenhet: ANGÅENDE INNSIGELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 20.04.2012-26.04.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 20.04.2012-26.04.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6680/11 Regdato:26.04.2012 Arkivkode:K21 Saksnr: 11/1285-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: SAD/RÅD/IA Journalenhet: Steigen Fiskarlag SVAR - OPPLYSNING OM OLJEVERNBEREDSKAP STEIGEN KOMMUNE Lnr:

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 04.05.2012-10.05.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 04.05.2012-10.05.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 1212/12 Regdato:07.05.2012 Arkivkode:033 Saksnr: 12/238-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: SAD/SERV/TS Journalenhet: x RAPPORT OM OPPFØLGING AV FORMANNSKAPSVEDTAKENE FRA 25.01. - 21.03.12 Lnr:

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 13.07.2012-19.07.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 13.07.2012-19.07.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 5318/11 Regdato:18.07.2012 Arkivkode:NAVN Johansen, Arve Saksnr: 11/715-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/LAND/TSLP Journalenhet: Arve Johansen MIDLERTIDIG ANSETTELSE Lnr: 1650/12 Regdato:18.07.2012

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 25.11.2011-01.12.2011 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 25.11.2011-01.12.2011 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6321/11 Regdato:01.12.2011 Arkivkode:U64 Saksnr: 06/981-61 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STT//HKP Journalenhet: Thon hotell HOTELLOPPHOLD Lnr: 6399/11 Regdato:29.11.2011 Arkivkode:G/BNR 074/001

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 1978/16 Regdato:12.04.2016 Arkivkode:252 *** Saksnr: 16/82-4 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: SAD/ØKO/KK Journalenhet: ***** SØKNAD OM TILSKUDD UTREDNING/PROSJEKTERING *****************

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 17.02.2012-23.02.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 17.02.2012-23.02.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 1044/12 Regdato:17.02.2012 Arkivkode:G/BNR 9/1 Saksnr: 12/70-3 Dok.type: /U Gradering: Kjell R Skålvold SØKNAD OM KONSESJON - PARSELL AV GNR 9 BNR 1 KJELL R. SKÅLVOLD Lnr: 1045/12 Regdato:17.02.2012

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 30.05.2013-06.06.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 30.05.2013-06.06.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 1813/13 Regdato:05.06.2013 Arkivkode:G/BNR 21/058 Saksnr: 13/311-2 Dok.type: /U Gradering: Bygg Engineering RAMMETILLATELSE MED IGANGSETTELSE AV GRUNN- OG BETONGARBEID ALLHUS Lnr: 2927/13 Regdato:03.06.2013

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 03.08.2012-09.08.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 03.08.2012-09.08.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 4136/12 Regdato:07.08.2012 Arkivkode:G/BNR 96/24 Saksnr: 12/473-4 Dok.type: /U Gradering: Byggsøk Norge SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE KJETIL NÆSS - GNR 96 BNR 24 Lnr: 4396/12 Regdato:03.08.2012

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 4142/16 Regdato:23.02.2017 Arkivkode:G/BNR 24/23 Saksnr: 16/643-3 Dok.type: /U Gradering: Morten Olsen SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT G/BNR 24/23 Lnr: 792/17 Regdato:22.02.2017

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 29.06.2015-03.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 29.06.2015-03.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 850/15 Regdato:03.07.2015 Arkivkode:NAVN Lind Saksnr: 06/1290-6 Dok.type: /U Gradering: Hege Lind ARBEIDSAVTALE ENDRINGSAVTALE Lnr: 3490/15 Regdato:30.06.2015 Arkivkode:U43 Saksnr: 15/167-11

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 415/16 Regdato:11.03.2016 Arkivkode:NAVN navn Saksnr: 15/156-3 Dok.type: /U Gradering: Mads Mehus ARBEIDSAVTALE MADS MEHUS Lnr: 1391/16 Regdato:07.03.2016 Arkivkode:NAVN navn Saksnr: 16/213-1

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6381/15 Regdato:01.02.2016 Arkivkode:142 Saksnr: 15/922-1 Dok.type: /U Gradering: Nordland Fylkeskommune UTVIKLING AV VEILEDER FUNKSJONELL STRANDSONE Lnr: 460/16 Regdato:01.02.2016 Arkivkode:F47

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 4443/13 Regdato:02.08.2013 Arkivkode:K40 Saksnr: 13/785-5 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD/MIL/GS Journalenhet: Hans Einar Stendal SØKNAD OM FELLING AV GRÅGÅS Lnr: 4444/13 Regdato:02.08.2013

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 2/15 Regdato:04.01.2016 Arkivkode:613 *** Saksnr: 15/12-78 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: SAD/SERV/TS Journalenhet: ************************************************************ VEDR.

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 29.01.2010-04.02.2010 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 29.01.2010-04.02.2010 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 3868/09 Regdato:29.01.2010 Arkivkode:NAVN Tone Røbeck Saksnr: 06/1383-5 Dok.type: /U Gradering: Tone Røbeck MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Lnr: 504/10 Regdato:29.01.2010 Arkivkode:G/BNR 122/019

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 2160/15 Regdato:29.05.2015 Arkivkode:000 *** Saksnr: 15/2-24 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: TEK//EBO Journalenhet: Navn: Statistisk sentralbyrå Dok.beskr: SVAR - VEDTAK OM OPPLYSNINGSPLIKT

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 4300/08 Regdato:28.07.2008 Arkivkode:U63 Saksnr: 08/906-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Nordskot Båtforening SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANDLEDNING Lnr: 4301/08 Regdato:28.07.2008

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 4164/15 Regdato:10.08.2015 Arkivkode:221 Saksnr: 15/569-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: SAD/SERV/TA Journalenhet: Øyvind Johnsen SVAR - SØKNAD OM REDUKSJON - KOMMUNALE AVGIFTER 2015 Lnr: 4277/15

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 4205/07 Regdato:11.12.2009 Arkivkode:V12 Saksnr: 06/788-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/SKOG/GL Journalenhet: Nordland Fylkeskommune REKRUTTERINGSPROSJEKTET - BEKREFTELSE PÅ TILSKUDDSVILKÅR

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 27.04.2015-01.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 27.04.2015-01.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 450/15 Regdato:27.04.2015 Arkivkode:NAVN Solberg Saksnr: 07/733-10 Dok.type: /U Gradering: Anne Solberg MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE ANNE SOLBERG Lnr: 1924/15 Regdato:30.04.2015 Arkivkode:K12

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 14.06.2013-20.06.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 14.06.2013-20.06.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 3342/13 Regdato:19.06.2013 Arkivkode:VALDN Lundøya og Engeløya Saksnr: 13/450-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/MIL/GS Journalenhet: Hans Einar Stendal SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLANOMRÅDE

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 3233/14 Regdato:08.05.2014 Arkivkode:X42 Saksnr: 11/1708-34 Dok.type: /I Gradering: Saksb: KTR/PS/GFO Journalenhet: Navn: Marianne Kokvik Dok.beskr: VERV SOM LAGRETTEMEDLEMMER Lnr: 3234/14 Regdato:08.05.2014

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 26.06.2008-02.07.2008 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 26.06.2008-02.07.2008 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6163/07 Regdato:26.06.2008 Arkivkode: Saksnr: 07/574-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: OSS/KULSKOLE/TB Journalenhet: TORDIS SOFIE LANGSETH PEDERSEN REFUSJON DIRIGENTTJENESTE NORDSTEIGEN MUSIKKORPS

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6136/15 Regdato:02.12.2015 Arkivkode:G/BNR 74/26 Saksnr: 13/1089-7 Dok.type: /U Gradering: SVAR - FERDIGATTEST Lnr: 6298/15 Regdato:30.11.2015 Arkivkode:243 Saksnr: 13/44-22 Dok.type: /I Gradering:

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 Lnr: 8573/14 Regdato:23.07.2014 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.08.2015-04.09.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.08.2015-04.09.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 2688/15 Regdato:01.09.2015 Arkivkode:M40 Saksnr: 14/257-59 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//ACJ SEN Ed ten Hacken Dok.beskr: AARBU HYTTEFELT-AVGIFTER FOR VANN OG AVLØP Lnr: 3009/15 Regdato:02.09.2015

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 02.03.2012-08.03.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 02.03.2012-08.03.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 1283/12 Regdato:02.03.2012 Arkivkode:M60 Saksnr: 12/113-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/MIL/GS Journalenhet: Bjørn Edgar Nilsen SVAR - AVFALLSHÅNDTERING - NORDSKOT OG MÅLØY Lnr: 1287/12

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 1566/15 Regdato:26.03.2015 Arkivkode:PER Saksnr: 11/877-16 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HS/IO/KD Journalenhet: Navn: Anette Korneliussen Dok.beskr: MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Lnr: 1633/15 Regdato:26.03.2015

Detaljer

STEIGEI\ KOMMUNE Dokumenttype: DOKI,DOKU Journ lenhel:

STEIGEI\ KOMMUNE Dokumenttype: DOKI,DOKU Journ lenhel: Dokuncnter rcgistrert 13.07.20f5 - fl,07.2015 AvdelinglSeksion: I STEIGEI\ KOMMUNE Dokumenttype: DOKI,DOKU Journ lenhel: SIDE 1 Saksn : 3813/15 151472-2 3945/15 141720-3 3946/t5 15122-7 3948lts t5/472-3

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6659/12 Regdato:13.07.2012 Arkivkode:EA 8/9 Saksnr: 11/912-5 Dok.type: /U Gradering:24 Ofl 24 Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Fjæra eiendom MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PÅLEGG OM ØYEBLIKKELIG

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 308/16 Regdato:09.09.2016 Arkivkode:G/BNR 96/32 Saksnr: 16/59-2 Dok.type: /U Gradering: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - TILBYGG G.NR 96 B.NR 32 Lnr: 4167/16 Regdato:09.09.2016

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 5472/12 Regdato:11.10.2012 Arkivkode:G/BNR 8/31 Saksnr: 12/348-6 Dok.type: /U Gradering: SaltenBygg AS BYGGETILLATELSE OPPFØRING AV BOLIGHUS SONJA SCHJELSTAD GNR 8 BNR 31 Lnr: 5550/12 Regdato:05.10.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 26.06.2014-26.06.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 26.06.2014-26.06.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1911/14 Regdato:26.06.2014 Saksnr: 14/434-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/RÅD/WH Foreninga ArtiJuli Dok.beskr: SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING I FORB. MED ARTIJULI 2014 Lnr: 1954/14 Regdato:26.06.2014

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 2671/15 Regdato:19.05.2015 Arkivkode:A22 *** Saksnr: 15/15-64 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Navn: Gunn Merethe Mathisen Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM SKOLEFRITIDSORDNING Lnr: 2737/15 Regdato:19.05.2015

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 1477/15 Regdato:27.03.2015 Arkivkode:NAVN Underdahl, Tor Arne Saksnr: 15/154-1 Dok.type: /U Gradering: Tor Arne Underdahl ARBEIDSAVTALE Lnr: 1666/15 Regdato:26.03.2015 Arkivkode:NAVN Mahmoud,

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 1736/15 Regdato:28.03.2015 Arkivkode:A22 *** Saksnr: 15/15-23 Dok.type: /I Gradering: 13 Ofl 13 Navn: Kathrine Lehtonen Lnr: 1737/15 Regdato:28.03.2015 Arkivkode:A22 *** Saksnr: 15/15-24 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.03.2015-20.03.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.03.2015-20.03.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 817/15 Regdato:18.03.2015 Arkivkode:M40 Saksnr: 14/159-37 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//ACJ SEN Pøyry Norway AS Dok.beskr: FORHÅNDSMELDING AV ARBEIDSPLASS - REHABILITERING/SANERING AV LILLEBYFELTET

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN SIDE 1

POSTLISTE - STEIGEN SIDE 1 SIDE 1 Lnr: 5370/15 Regdato:12.10.2015 ArkivkodNAVN 416 Saksnr: 15/547-4 Dok.typ /I Gradering: Saksb: STT//SJO Journalenhet: Miriam Fure MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - SVARBREV Lnr: 5371/15 Regdato:12.10.2015

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.04.2015-01.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.04.2015-01.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1393/15 Regdato:28.04.2015 Arkivkode:613 *** Saksnr: 14/101-24 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: VPO//TDR SEN Dok.beskr: SØKNAD OM LEIE/BYTTE AV TRYGDEBOLIG Lnr: 1547/15 Regdato:28.04.2015

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.08.2015-28.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.08.2015-28.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 3769/15 Regdato:26.08.2015 Arkivkode:NAVN navn Saksnr: 15/474-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: SAD/RÅD/DR Journalenhet: Inge Albriktsen ARBEIDSBEKREFTELSE INGE ALBRIKTSEN Lnr: 4446/15 Regdato:24.08.2015

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.04.2012-04.05.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.04.2012-04.05.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 3740/11 Regdato:03.05.2012 Arkivkode:U01 Saksnr: 11/398-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: VKUL//RBL SEN Strømsfoss velforening, MS Thors venner Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM LÅN AV INFO-BUA - STRØMSFOSS

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 283/13 Regdato:01.02.2013 Arkivkode:512 *** Saksnr: 12/895-21 Dok.type: /U Gradering:14 Ofl 14 ST.k. Forhandl utv. / Organisasjoner REFERAT - EVALUERINGSMØTE ETTER LOKALE FORHANDLINGER KAP

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.01.2015-12.01.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.01.2015-12.01.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9180/14 Regdato:12.01.2015 Saksnr: 14/2145-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/OLAVKVAR Journalenhet:RÅD HØRINGSBREV - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - NYBYGG BOLIG EIENDOMMEN GNR/BNR

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 2045/12 Regdato:04.04.2012 Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 12/295-36 Dok.type: /I Gradering: Lena Mathisen SØKNAD SKOLEFRITIDSORDNING LASKESTAD DAGNY MATHISEN Lnr: 2046/12 Regdato:04.04.2012 Arkivkode:NAVN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 22.08.2014-27.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 22.08.2014-27.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1997/14 Regdato:26.08.2014 Saksnr: 11/62-14 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/ØKO/UA Dok.beskr: PERSONALMAPPE Lnr: 2227/14 Regdato:22.08.2014 Arkivkode:GR/BR 3/149 Saksnr: 14/459-3 Dok.type: /U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.09.2015-21.09.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.09.2015-21.09.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9466/15 Regdato:21.09.2015 Saksnr: 15/1552-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AKB Journalenhet:RÅD SVAR - BEHOV FOR EKSTRA-RESSURSER - HØSTEN 2015 Lnr: 9708/15 Regdato:21.09.2015 Saksnr: 15/1816-2

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Lnr: 2809/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:GN/BN 18/2 Saksnr: 11/492-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA TEI Dok.beskr: TINGLYST EIENDOM, GNR 18 BNR 124 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Lnr: 2810/12

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 3747/16 Regdato:08.08.2016 Arkivkode:M10 Saksnr: 16/597-4 Dok.type: /U Gradering: Nordskot og Grøtøy Vannverk SA SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - UTDYPING AV FARLEI - SUPPLERENDE SØKNAD Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.08.2013-12.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.08.2013-12.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2398/11 Regdato:12.08.2013 Saksnr: 11/1145-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/OPV/HK Diverse Dok.beskr: SØKNAD OM FERIEARBEID 2011 Lnr: 347/13 Regdato:07.08.2013 Saksnr: 13/100-2 Dok.type: /U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 29.06.2012-05.07.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 29.06.2012-05.07.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 2949/12 Regdato:02.07.2012 Arkivkode:NAVN Danielsen Ragnhild Saksnr: 06/993-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: SAD/RÅD/DR Journalenhet: Ragnhild Normann Danielsen ARBEIDSBEKREFTELSE Lnr: 3733/12

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 5516/14 Regdato:28.08.2014 Arkivkode:PER Saksnr: 12/725-9 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HS/HSS/IRPE Journalenhet: Navn: Olga Hanne Lathi Dok.beskr: MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Lnr: 5694/14 Regdato:28.08.2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.09.2010-23.09.2010 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.09.2010-23.09.2010 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 10/1488-28 Regdato:23.09.2010 Arkivkode:L30 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR Toril Oftedal Dok.beskr: SVAR - HENVENDELSER OM FEIL I MATRIKKELEN - GBNR 13/68 Saksnr: 10/1488-30 Regdato:23.09.2010 Arkivkode:L30

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.06.2012-27.06.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.06.2012-27.06.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4877/12 Regdato:27.06.2012 Arkivkode:EA 135/12 Saksnr: 09/780-5 Dok.type: /U Gradering: ANGÅENDE DELING AV GRUNNEIENDOM EIENDOMMEN GNR. 135, BNR. 12 Lnr: 6000/12 Regdato:27.06.2012 Arkivkode:PA Bøgeberg,

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 2062/16 Regdato:08.09.2017 Arkivkode:G/BNR 28/16 Saksnr: 16/283-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD//KR Journalenhet: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT-OPPFØRING AV TEKNISK

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 1811/16 Regdato:06.04.2016 Arkivkode:016 Saksnr: 16/220-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: SAD/SERV/EBG Journalenhet: Skatt Nord SØKNAD OM MANNTALL TIL LOKAL FOLKEAVSTEMNING Lnr: 1819/16 Regdato:06.04.2016

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.06.2014-25.06.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.06.2014-25.06.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1741/14 Regdato:25.06.2014 Saksnr: 14/170-2 Dok.type: /U Gradering: Fylkesmannen i Troms Dok.beskr: SVAR - UTLYSING AV KOMPETANSEMIDLER TIL KOMMUNER OG BARNEHAGER 2014 Lnr: 1917/14 Regdato:25.06.2014

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011 Lnr: 10165/11 Regdato:24.08.2011 Arkivkode:***** ********************* Saksnr: 07/2580-3 Dok.type: /U Offvl 23 Saksb: KULT//OHR Journalenhet:SEN

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 Lnr: 9583/11 Regdato:05.08.2011 Arkivkode:141 Saksnr: 11/800-16 Dok.type: /U Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN Offentlige myndigheter

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 05.11. 09.11.2015

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 05.11. 09.11.2015 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 05.11. 09.11.2015 Lnr: 7025/15 Regdato:09.11.2015 Arkivkode:D11 Saksnr: 15/58-12 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/ABLE/TS Journalenhet:SEN Til

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 4094/16 Regdato:09.03.2017 Arkivkode:NAVN 416 Saksnr: 13/84-12 Dok.type: /U Gradering: Maren Pernille Glomsrød SVAR PÅ SØKNAD OM PERMISJON Lnr: 4096/16 Regdato:09.03.2017 Arkivkode:NAVN 416

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 2/16 Regdato:03.01.2017 Arkivkode:X01 Saksnr: 16/120-10 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD//TSLP Journalenhet: Engeløy Grendelag UNDERSKREVET AVTALE OM FLAGGING VED KOMMUNALE BYGG 2016-2019

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Saksnr: 14/1650-2 Dok.type: /U Lnr: 7420/14 Regdato:08.06.2015 Arkivkode:M50 Saksb: PND/PND/OFR Journalenhet:HOV Navn: Ørnulf Broen Dok.beskr: SVAR - SØKNAD

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 5576/15 Regdato:04.01.2016 Arkivkode:GBNR 90/10 Saksnr: 15/678-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/PM/FINLIN Journalenhet:SEN Odd Branes Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - Søknad om tillatelse

Detaljer