STEIGEI\ KOMMUNE Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STEIGEI\ KOMMUNE 01.09.2014-05.09.2014 Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:"

Transkript

1 Ilokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: STEIGEI\ KOMMUNE Dokumenttype: DOK I, DOK U SIDE 1 Saksnr t3lt t4ltt t7lt4 t4ls t8l t9lt4 14t t Nan: t41790-l t4/r70-36 Regdato: Arkivkode:V50 Dok.type:/U PI-ID/LAND/BS Tore Hekneby OPPHØRAV VETERINÆRVAKTAVTALE TORE HEKNEBY 8288 BOGØY Arkivkode:613*** I3 Ofl j13 SAD/SERV/EBG *******************:ttrt<t<rkt<trrrtrt<t<**rk******ìktr*rt**********t<rtt<)è)k*tr VARSEL OM UTKASTELSE FRA KOMMLINAL BOLIG ******** ****{.*********************+******** 1.****{Ê*******'t{.*'f ************ ***,1.***. 1.'*{c* 1.*:1.{.{.'t***{.*{.+'}*+*******'1.******+tr*1.*{.****'1.**{. Regdato: Arkivkode:G/BNR5/1 PUD/TEK/JHV Helnessund Skjærgårdspark ANGÅENDE FRADELING AV SJØHUSTOMT TIL HELGA KARLSEN I HELNESSLIND, STEIGEN KOMMUNE Regdato:0l A kivkode:navnperm Zahra Ghafari SØKNAD OM ENDRING AV DAGER PÅ SFO Regdato:O Arkivkode:U63 SAD/SERV/MS Lillian Selvik SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING SKJELSTAD KUNST OG KULTURGÅRD 2OI4 Regdato:O Arkivkode:K0l Graderrng: PLID/MIL/GS Joumalenhet: Vegard Danielsen SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL PÅ. SNØDEKT MARK - VEGARD DANIELSEN Regdato: Arkivkode:G/BNR5/111 PLID/SKOG/GL Jan Børre Kristiansen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 5 BNR lii - JANBØRRE KRISTIANSEN Regdato: Arkivkode:G/BNR10/20 Gradenng: PUD//TSLP Mette Sofie Moe SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 10 BNR 20 Regdato: Dok.type:/I PUD/LAND/TK Arkivkode:G/BNR perm 13 Ofl $13 SØKNAD OM RETT TIL AVLØSER UNDER SYKDOM ****+*:t *****1.:1.+:ß:F{c{<*i.:1.*******:ß**:ß**{. 1.**:1.****:1. 1.:f *****:ß+* Regdato:O Arkivkode:G/BNR133/l

2 I)okumenter regi trert: Avdeling/Seksjon: r4-05.tD.2014 I STEIGEN KOMMUNE Dokumenttype: DOK I, I)oK U Journ lenhet: SIDE 2 Saksrn: 13l3l t t l t4l19t-2 443Ut U t r 4436/t4 t4lrt2-38 PUD//HSK Norconsult AS DYPING OG FORSAN SETTEFISKANLEGG - SØKNAD OM IGANG S ETTING STILLATELSE Regdato:O Arkivkode:G/BNR l0/20 Graderrng: SAD/SERV/MS Mette Sofïe Moe SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR IO BNR 20 Regdato: Arkivkode:G/BNR5/111 SAD/SERV/IvIS Jan Børre Kristiansen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 5 BNR IIl - JANBØRRE KRISTIANSEN Regdato: ORGANISERING AV LINDERVISMNG *****, *{.*{<*:1. *{.**{c*{.*i.+***{r Regdato: Dok.type:/U Arkivkode:Bl1 r'.** 13 Ofl $13 *{.'È*****,1't********+*********t(***t * *'ß*1.* *'1.*'f, * * * * {. * * A kivkode:b11 *** 13 Ofl {i13 VEDLEGG TIL ENKELTVEDTAK OM AVKORTET SKOLEDAG *'k**i**,1.********.***:t*:1.'t*****:*****:t***************************'1.*,+*******.*!* ****ts********* ****'t *r.*1.+'t'1.r.*** Regdato:0l Arkivkode:G/BNR xx Graderrng: PLID/TEIIJHV Statens Kartverk KOMMI-JNE STEIGEN. MELDING TIL TINGLYSING OPPRETTING AV }ry GRLTNNEIENDOM MED VEDLEGG GNR. 72 BNR. 16 Regdato: Erna Fure Øwre ARBEIDSAVTALE Regdato: Thor-Arne Holm ARBEIDSAVTALE Arkivkode:NAVN Øwre Erna Fure Arkivkode:NAVN Tor Ame Holm Regdato: Arkivkode:O34*** Dok.type:/U 15 Ofl $15 SAD/RÅD/DR HTV/HVO/VO og Arbeidsgiversiden REFERAT }{føte MED HTV OG VO SAD/SERV/EBG Arkivkode.613 **r. 13 Ofl $13 N.*'lr

3 Ilokumenter registrert: f 4 Avdeling/Seksjon I - STEIGEN KOMMUNE Dokumenttype: DOK I, DOK U Journ lenhet: SIDE /14 tu t-13 Nayn: r t3ls s43-ts /14 t4llt2-39 ***********rlr.:ttr:k*************************************rr*****:l ANG. LEIE AV KOMMUNALBOLIG *:Ìt rr***** ß*{. t*{.********:1.+,1.**+**,1.*+'l.t+{.'1.,1.'1.{.*{.{.+,1.**{.******:1.********,}**,lc+** **** * * * * + {. * * * * * ** * * * * * * ***+ ** * {.,1. +,} + * + {. * * + * * * * * * {c'f** *** * SAD/SERV/LAA Erna Fure Øvre SØKNAD OM PERMISJON OSS/OPPV/VD Thor-Arne Holm SVAR ARBEIDSAVTALE A kivkode:navn Øwre Erna Fure A kivkode:navn Tor Arne Holm Arkivkode:NAVNBroen,Inger Inger Broen SVAR MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Arkivkode:NAVNnæring PUD/NIÆR/PL Steigen Sjømat AS BEHOV FOR BØLGEDEMPING OG FLERE LIGGEPLASSER FOR FISK-EBÄTER I HELNESSI]ND A kivkode:g/bnr 128/1 PUD/TEK/JHV Graderiag: f inn Ediassen ANGÅENDE FRADELING AV 2 TOMTER FRA GNR. 128 BNR. I I STRAUMFJORDEN Arkivkode:G/BNR 128/1 PUD/TEISJHV Kurt Krutnes ANGÄENDE FRADELING AV TO TOMTER FRA GNR. 128 BNR. 1 I STRATIMFJORDEN STEIGENKOMMUNE Arkivkode:NAVN Navn-perm Ove Strand SVAR - ENDRING AV TO BARNEHAGEPLASSER I STEIGENBARNEHAGEN AVD. LEINESFJORD Arkivkode:NAVN Perm Graderrng: Joumalenhet: Annelise Dreyer SVAR - SØKNAD OM PLASS VED SKOLEFRITIDSORDNING I LEINESFJORD SKOLEÅRET (SFO) s SAD/SERV/EBG A kivkode:613 *** 13 Ofl {) 13

4 Ilokumenter registrert: Avdeling/SekrJon: D.20r4 I STEIGEN KOMMUNE Dolarmenttype: DOKI,DOKU Journ lenhet: SIDE 4 445llt s3/t s Saksb; 44s4lt t r4 t t4 r t4 t2/5t2-t l4/794-r FOERLØPIG SVARBREV - SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG *,l.rt***'!'ß***'t***'t**r,{.{.1.1<:t' ***{.*.*:1.****{<*************{.********{.**'}******{.** * **,1.+*** Regdato:O Arkivkode:410 SAD/SERV/LAA Rutt Strømsnes SVAR MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Dok.type:/[J Arkivkode'2O1 *** 13 Ofl $13 UTESTÅENDE BETALING AV TJENESTE ***+***{.*'ß+*,F*'}*{.++*****r.**{.,1.*****.{,*{.**+*****{.***,ß{.**,1.*********:lt*(*****++ ** *+t* * * + + * ** ** * * * * ** * * * *** ** **'lc * *;l! + + +,1.** ** ******* * **+* Arkivkode:201*** l3 Ofl $13 * * * * * * * * * * * * * * * * * >t* rk **** ** * ** * * * tr *:k rk * *** * ** * * * * * * * * * * * * t< *tr ** UTESTÅENDE BETALING AV TJENESTE {.****,}{.*****:}***i(t *************{É****************+*{.*****'1.*'t+***********{< ******{.{.******.*{(*{<*{.'tt 't{.+***{.**{.**,t** 1.*****'t**+**{.**{s** Dok.type:/U OSS/A/D Arkivkode:201 *** 13 Ofl $13 ** * tr* * ** * * ** * * * * ** * tr f< ìt * ** * *rt******ìk**j< UTESTÅENDE BETALING AV TJENESTE ***{.*****{.****{.*{.*******{.**{Ê******r*******.********{.***:1.**,1.**********'1.,** }* **{.*****************'1.*1.***t'1.************:lc*:lc**,1 *****t*** A kivkode:201 *** 13 Ofl $13 * ** *:k:t* ìtt<rk * * * * t< t< rk )k )k t< rt rk * * * * * * rr rr * * rr *ìkrk* ** * * * * * ìt ìt rr * * * * * rr r< >È tr * rk* * UTESTÄ.ENDE BETALING AV TJENESTE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * {. * {. + * + * * * * * *! t! * *. * t! {. {. {, * * * * * * * * {. * ********** *{r********{.*{.+{.***********+**+'ß**********{.**'1. Dok.type:/U Arkivkode:201 *** 13 Ofl $13 Joumalenhet: ******************21** )krkrkrkt<t<t<t<t<t<rk****************ìtr<******tr**ìk UTEST.ÄENDE BETALING AV TJENESTE **1ê*{.*,1.***:ß,1.*****{G**********'}***,{c*********'t*{<***** * * * * * * + 1. {. * * {. * * * * t * * * {.,1. * {. * * t {. * * * * * * {. * * * * * * t * * * * * * * * * * * * 'k Regdato:O Arkivkode:G/BNR96/6 Dok.type:,{J PUD/TEK/JHV Kjetil Næss ANGÅ,ENDE DERES NAUSTTOMT I LAUKVIK, STEIGENKOMMLINE. Regdato: Arkivkode:243 SAD/RÄD/IA Det Kongelige Kulturdepartement OPPDATERING AV IDRETTSANLEGGREGISTERET Regdato: Arkivkode:NAVNPerm

5 Ilokumenter reglstrert: f 4 Avdellng/SeksJon: I STEIGEII KOMMUNE Ilokumenttype: IÐK I, IX)K U Journalentet: SIDE Ltu: Ll : 446v14 t4/ t4 t2l9sl /14 14l t4 t4lt r ',71/t4 081s4-7 Dok.type:/I Lindis Sloan SØKNAD OM PLASS I SKOLEFRITIDSORDNING AVD. LEINESFJORD Regdato: A kivkode:navnperm Kidisti Abraha Tesfaldet SØKNAD OM PLASS I SKOLEFRITIDSORDNING AVD. LEINESFJORD Regdato:O Arkivkode:G/BNR96/004 PUD/TEIIJHV Kjetil Næss ANGÅENDE TILLEGGSTOMT TIL DERES NAUSTTOMT I LAUKVIKA, STEIGENKOMMUNE. Regdato: Arkivkode:NAVNPerm Joumalenhet: Ronny Helge Pedersen SVAR - SØKNAD OM UTVIDET PLASS I NORDFOLD SFO - SKOLEFRTTTDSORDNTNG SKOLEÅRET (SFO) 20 r4l 20rs Regdato: Arkivkode:NAVNNavn-perm Dok.type:/U Maria Kildahl Olsen SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELING LEINESFJORD BARNEHAGEÄRET 2OI4 I 2OI5 Regdato: A kivkode:navnxx Kari Danielsen SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELING LASKESTAD - SIGRID MYHRE BRLTNES Regdato: Arkivkode:NAVNNavn-perm Eva June Halln SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGENAVDELING LEINES BARNEHAGEÅRET-2O14 I2OI5 - JOACHIM ELIAS Regdato: Arkivkode:NAVNperm Alexander Lademann SVAR- SØKNAD OMPLASS I STEIGENBARNEHAGENAVD NORDFOLD Regdato:O Arkivkode:NAVN l3 Ofl $13 SAD/SERV/LAA ****Ìk*ìk**t<rt*****rr***rg* **:ttr*tltfiktt*ìt)krf tr******** È*trrrtr,r**ìk****** INNKALLING TIL DIALOGMØTE *******{.***r.*'1.********* ********+*****,1.,1.**+*'ft+* **,t****{.**{.,1.*,*********** * ** * *,1. * * {. * **** * **{.** *'1. * **:1. * ** :+ * * * * * * * {.'} * * * * * * {. *** * ** * Regdato: SAD/SERV/LAA Arkivkode:NAVN 13 Ofi $ 13

6 Ilola menter registrert: f4 Avdellng/SeksJon: I STEIGEN KOMMUNE Dokumenttype: IX)K I, DOK U Jou nalenhet: SIDE 6 Lnr' / t t4 t4l6t9-s / t4 t4lt t4lt06-16 *************tr***tr************rr***rr*****ìtìt*********t *******ìk INNKAIING TIL DIALOGMØTE **<+'1.* t**+**'1.{.*,1.,1.{.* 1.**'ß****+t*******{.*{.*******'1.*,1.***{.*************'1.+' **** {.*******.****+***'t****{.*****1.+**'1.{.,1.***{.{.*****+*+**{.'t*,1.* 1. Regdato: Arkivkode:NAVNNarm-perm Maja Kildahl Olsen SVAR - OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS - STEIGENBARNEHAGEN AVDELING LEINESFJORD BARNEHAGEÄRET 20 I 4 I 20 I 5 Regdato: Arkivkode:NAVNPerm Hege Wold SØKNAD OM PLASS SKOLEFRITIDSORDNING AVD. LASKESTAD Arkivkode:G/BNR 2219 PLID/TEI?JHV Tommy Olsen ANGÄENDE DERES BOLIGTOMT I SAURSFJORDEN. A kivkode:416 Joumalenhet: Marte ØrlingAndersen MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - SVARBREV Arkivkode:416 STT//SJO Roger Holmvåg MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTAIE - SVARBREV ROGER HOLMVÅ.G Arkivkode:G/BNR 028/026 PUD/TEIIJHV Nordskott-Hall AS ANGÅENDE DERES TILLEGGSTOMT PÄ NORDSKOT A kivkode:u43 Gradenng: PUD/MIL/GS Nordland Fylkeskommune N-SG- I4,N-SG- 1 6,N-SG-I 8,N-SG-s,N-HM-2,N-HM-s OG N-SG-29 -CERMAQ NORWAY AS TILLATELSE TIL PRODLIKSJON AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET Arkivkod :U43 PUD/MIL/GS Journalerhet: Nordland f,'ylkeskommune N-SG-40 - CERMAQ NORWAY AS TILLATELSE TIL PRODUKSJON AV LAKS TIL FORSKNINGSFORM.A,L Dok.type:/I PI.'DIMIL/GS Nordland Fylkeskommune Arkivkode:U43

7 Dokumetrter registrert: 0f Avdeling/Seksjon: I STEIGEI\ KOMMUNE Ilokumenttype: DOK I, IIOK U SIDE 7 Saksrn: 44851t4 t3lt t4 t ', t l 4489/ l r41799-r 449Ut N-SG-37, N-SG-38 OG N-SG-39 - NORDNORSK STAMFISK AS TILLATELSE TIL PRODUKSJON AV STAMFISK LAKS Arkivkode:U43 PUD/MIL/GS Nordland Fylkeskommune N.SG-37, N-SG-38 OG N-SG-39 - NORDNORSK STAMFISK AS TILLATELSE TIL STAMFISKPRODUKSJON AV LAKS Arkivkode:150 PLID//TSLP Fylkesmannen i Nordland SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER TIL PROSJEKT EFFITIVISERING AV EIENDOMSFORVALTNING I STEIGEN KOMMUNE Arkivkode:G/BNR105/23 Gradenng: PUD//HSK Statens Vegvesen ANG. FV GNR. 105 BNR. 23 I STEIGEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV VEDBOD I BAKK ^NT AV GARASJE A kivkode:l83 PUD/TEK/OH SteÍgen Kystlag SØKNAD OM TILLEGGSTOMT TIL KYSTMUSEET, NORDSKOT PUD//TSLP Geir Vinkenes ANG. HJEMMELSERKLÆRING Arkivkode:G/BNR l2lll Arkivkode:076 ORD//AS Nordland F ylkeskommune NORDLAND FYLKES KULTURPRIS FOR 2OI4 *****rtìk***ìt**ìt******t<**************trtr*t UTEST,AENDE BETALING AV TJENESTE Arkivkode:201 *** 13 Ofl $13 rkrk**********rr*tr**tr*** * * {. * {. * * * * {. * r! t * * * * t {. {. {.'l.,l. t {.'f + * * * *,1. * * * * * * * * + * * t * 1. * * * {t {. * * * {. 4492/14 Arkivkode:NAVNØwreErnaFure tut Erna Fure Øwre SVAR MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Arkivkode:NAVN Perm l Aktar Javid SØKNAD OM PLASS SKOLEFRITIDSORDNING AVD. LEINESFJORD A kivkode:navnnavn-perm

8 Ilokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: !t.2014 I STEIGEN KOMMUNE Ilokumenttype: IX)K I, DOK U Journ lenhet: SIDE Saksrn: Saksrn: 44951t4 l4l6tr t4l6tt l800-l t4/ t4 t l/t4 t t4 t3l98t-7 4s04l Christian Handberg SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGENAVD. LEINESFJORD A kivkode:b3l Kleppestø barneskole FLYTTEMELDINGER INN SKOLEÅNTT 2OI Arkivkode:B3l Kleppestø barneskole FLYTTEMELDINGER INN SKOLEÅNTT 2OI Arkivkode:G/BNR PUD/TEIIJHV Nordskot Utvikling AS ANG. GRENSER GNR. 28 BNR. SO PÅ.NORDSKOT Arkivkode:G/BNR 1212 Dok.type: /u PUD/TEIIJHV Kjell Arntsen ANGÄENDE FRADELING AV PARSELL FRA GNR. 12 BNR. 2, TIL FORDEL FORDEG. A kivkode:n06 *'r'í* 13 Ofl $13,rìltrrk)Èrrrkrtìtr<***trrkrr***tt)ktr**************trrrrr*rkìk*******rr******ìk*** SVAR PÅ SØKNAD OM GRATIS SKOLESKYSS *'t**************r.{c***:ß{.{.***i.*****{.,1.*.+*******:ft ***** *****,1.{,****{.********.**;ß*****,1.**{.*{.,1.*{.*****'}************ A kivkode:n06 {'+* l3 Ofl $13 * * * * * * * *** * * rl * * trrk ìk t< rt * * ** * ** ** tk* * * * * * * * ik** * * ** rr tk * * * * * ** * * *** * SVAR PÅ SØKNAD OM GRATIS SKOLESKYSS ***,1.********{s**+****'1.*{.,}******:}********+**'t***{.****'ß****{.********:1.+****+ ***********t ***:ß***iê*{.*****{.*****,ß,t******,1.*{.{.****{s***** Arkivkode:NAVN416 STT//SJO Ingebjørg Schrøder ARBEIDSAVTALE - SVARBREV INGEBJØRG SCHRØDER Hege Karlsen SØKNAD P.A. STILLING Joanna Adam Arkivkode:041 Arkivkode:041

9 Dokumenter registrert: D.2014 Avdeling/Sekrjon: I STEIGEI\ KOMMUNE Ilokumenttype: DOK I, DOK U Journ lenhet: SIDE 9 DOK.bCSK : SØKNAD PÅ STILLTNG - BG 4 OG Nayn: 4507 /t /t s09lt t0lt tzlt t5lt4 06/ lt4 06/ l 4s20/ I 5 I 4s2ut Reidun Kvalnes SØKNAD P,A STILLING - BG 4 Arkivkode:041 A kivkode:041 Ruth Langbakk SØKNAD P,& STILLING - BG 4 OG 5. Arkivkode:O4l Dok.rype: /I Anette Simonsen SØKNAD PÄ. STILLING - BG 4 OG 5. Arkivkode:O41 Wenche Johnsen SØKNAD PÄ STILLING - BG 4 OG 5. Nina Møllevold SØKNAD PÄ. STILLING - BG 4. A kivkode:041 Arkivkode:203 *** Dok.type:/U I3 Ofl $13 SAD/ØKOIKK ****r.t<**t<**ìk*ìt*******ìè***tg*tr****t<*** *******************trtr*tr* RETURAV GJELDSBEVIS ;ß*i;t***************:** 1.***{.**,1.********'r*******!t'ß**:N.**{<{<****t **Nr**'1.{.***:1.*{.*****,1.*'ß****:*******,i***r.{.*{.*************** STT//SJO Regdato:O Arkivkode:NAVNIsaksson MIDLERTIDIG ARBEID SAVTALE - SVARBREV LINDA KRISTENSEN Regdato:O Arkivkode:NAVNIsaksson STT//SJO *{(:ß****'1.**{.** MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - SVARBREV LINDA KRISTENSEN Regdato: Arkivkode:NAVNPerm Eva June Halln SØKNAD OM PLASS SKOLEFRITIDSORDNING AVD. LEINES Regdato: Arkivkode:NAVNperm Mucad Ahmed SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGENA\IDELING NORDFOLD

10 Ilolarmenter registrert: Avdeling/Seksjon: I STEIGEN KOMMUNB Ilokumenttype: IÐK I, IÐK U SIDE / r 4s24lt4 l4l803-l 45261t r t4 t4184-t0 Regdato: Arkivkode:X21 Dok.type:/I SAD/R-Ä,D/IA Fylkesmannen i Oslo og Akershus INFORMASJON TIL ANMODENDE MYNDIGHETER I KIARERINGSSAKER Regdato: Arkivkode:G40 Dok.type: /u PLID/NIÆR/PL Konstituert fylkestannlege Odd Roar Wetting ANG TANNKLINIKKEN I STEIGEN. Regdato: A kivkode:navnperm Gisle Berg SØKNAD OM PLASS SKOLEFRITIDSORDNING AVD. LEINES Regdato:O A kivkode:u63 SAD/SERV/MS Lillian Selvik SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING SKJELSTAD KI-TNST OG KULTURGÅM ZOT+

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.05.2013-30.05.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.05.2013-30.05.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 2012/13 Regdato:29.05.2013 Arkivkode:G/BNR 21 / 154 Saksnr: 11/868-4 Dok.type: /U Gradering: Roar Nilsen SVAR - NY SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL G.NR 21 B.NR 154 Lnr: 2907/13 Regdato:27.05.2013

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 20.04.2012-26.04.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 20.04.2012-26.04.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6680/11 Regdato:26.04.2012 Arkivkode:K21 Saksnr: 11/1285-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: SAD/RÅD/IA Journalenhet: Steigen Fiskarlag SVAR - OPPLYSNING OM OLJEVERNBEREDSKAP STEIGEN KOMMUNE Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6659/12 Regdato:13.07.2012 Arkivkode:EA 8/9 Saksnr: 11/912-5 Dok.type: /U Gradering:24 Ofl 24 Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Fjæra eiendom MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PÅLEGG OM ØYEBLIKKELIG

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.04.2012-04.05.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.04.2012-04.05.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 3740/11 Regdato:03.05.2012 Arkivkode:U01 Saksnr: 11/398-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: VKUL//RBL SEN Strømsfoss velforening, MS Thors venner Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM LÅN AV INFO-BUA - STRØMSFOSS

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 1736/15 Regdato:28.03.2015 Arkivkode:A22 *** Saksnr: 15/15-23 Dok.type: /I Gradering: 13 Ofl 13 Navn: Kathrine Lehtonen Lnr: 1737/15 Regdato:28.03.2015 Arkivkode:A22 *** Saksnr: 15/15-24 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.12.2012-05.12.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.12.2012-05.12.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10879/12 Regdato:05.12.2012 Arkivkode:C03 Saksnr: 12/1499-12 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Lag, organisasjoner og andre involverte i Vinterkulturuka 20 VINTERKULTURUKA

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Lnr: 2809/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:GN/BN 18/2 Saksnr: 11/492-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA TEI Dok.beskr: TINGLYST EIENDOM, GNR 18 BNR 124 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Lnr: 2810/12

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 2018/15 Regdato:12.04.2015 Arkivkode:A11 *** Saksnr: 14/704-36 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: SB//LKS Journalenhet: Navn: Christine Sofie Gaasland Dok.beskr: SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS - NY

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1230/14 Regdato:05.05.2014 Arkivkode:NAVN Personal Saksnr: 14/173-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VSKOLE//POP SEN Anne Merete Aspestrand Dok.beskr: OPPSIGELSE AV LÆRERSTILLING Lnr: 1231/14 Regdato:05.05.2014

Detaljer

POSTLISTE Navn: Troms fylkeskommune Navn: Troms Fylkeskommune Navn: Rovviltnemnda i region 8 Navn: NAV Sørreisa Navn: Dyrøy kommune

POSTLISTE Navn: Troms fylkeskommune Navn: Troms Fylkeskommune Navn: Rovviltnemnda i region 8 Navn: NAV Sørreisa Navn: Dyrøy kommune Lnr: 760/13 Regdato:28.01.2013 Arkivkode:243 D10 Saksnr: 11/36-5 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/KUID/KALO Navn: Troms fylkeskommune Dok.beskr: ANLEGG NR. 1925005501 TØMMERVIKA AKTIVITETSOMRÅDE OG TURVEI

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.12.2012-21.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.12.2012-21.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 11/1110-5 Regdato:21.12.2012 Arkivkode:GBNR 25/71 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PMN/PMN/SAN SAR Dok.beskr: ANG. OPPMÅLING SFORRETNING - GBNR. 25/71 Saksnr: 11/1110-6 Regdato:21.12.2012 Arkivkode:GBNR

Detaljer

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn: Lnr: 1425/12 Regdato:27.02.2012 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/134-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Dok.beskr: REGNING EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 27 BNR 31 REF.

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 10.09.2015-10.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 10.09.2015-10.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/5629-8 Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LUND/LUNSKO/TUOP Navn: PPT Dok.beskr: Informasjon om skifte av sakansvarlig Saksnr: 14/5629-9 Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.11.2011-10.11.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.11.2011-10.11.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9694/11 Regdato:10.11.2011 Arkivkode:EA 10/29 Saksnr: 11/1667-7 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JIR Journalenhet:RÅD siv ark Odd Håkon Byberg AS GODKJENNING TEKNISK PLAN, VA-ANLEGG EIENDOMMEN

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 550/15 Regdato:02.06.2015 Arkivkode:440 Saksnr: 13/32-3 Dok.type: /U Gradering: Ansatte i Rømskog kommune Dok.beskr: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2015 Lnr: 1233/15 Regdato:02.06.2015 Arkivkode:223 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7940/12 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:PA PA Saksnr: 12/62-62 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Linda Øyen Skistad ARBEIDSBEKREFTELSE LINDA ØYEN SKISTAD Lnr: 8637/12 Regdato:10.10.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.10.2012-02.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.10.2012-02.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 3321/12 Regdato:29.10.2012 Arkivkode:416 Saksnr: 12/375-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VSKOLE//EJA SEN Irina Rugset SØKNAD PÅ STILLING SOM LÆRER - 70% VIKARIAT VED AREMARK SKOLE Lnr: 3323/12 Regdato:29.10.2012

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om sykepermisjon med enhetsleders anmerkning. Personalmappe: ***** ***** 2005/510-5 13529/2011 PERS/SAN 17.09.

Offentlig journal. Søknad om sykepermisjon med enhetsleders anmerkning. Personalmappe: ***** ***** 2005/510-5 13529/2011 PERS/SAN 17.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 17.09.2012 Søknad om sykepermisjon med enhetsleders anmerkning Personalmappe: 2005/510-5 13529/2011 15.06.2011 PERS/SN

Detaljer

REINDRIFTSFORVALTNINGEN I TROMS

REINDRIFTSFORVALTNINGEN I TROMS Lnr: 8564/12 Regdato:07.11.2012 Arkivkode:243 Saksnr: 12/348-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ABJO Navn: Miax AS Dok.beskr: SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET MIAX AS Lnr: 8569/12 Regdato:07.11.2012

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 143054 Arkivkode: GA 396 Sakstittel: OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOMMEN 396 Dokumentbeskrivelse: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Fra: Kartverket Tinglysing Dok.type: I Løpenr: 794115 Datert: 19.06.2015

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.06.2014-04.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.06.2014-04.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 2258/14 Regdato:30.06.2014 Arkivkode:NAVN Personal Saksnr: 13/1485-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPO//HAH SEN Marianne Skaug Dok.beskr: SØKNAD OM PERMISJON Lnr: 2259/14 Regdato:30.06.2014 Arkivkode:614

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2013-08.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2013-08.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 431/13 Regdato:04.02.2013 Arkivkode:NAVN Vei Saksnr: 13/7-4 Dok.type: /I Gradering: ANMERKNING TIL SØKNAD - OMBYGGING AV LANDBRUKSVEI GNR 10 BNR 1-3 KROKTJERNVEIEN NORDRE HALLESBY Lnr: 432/13 Regdato:04.02.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8813/14 Regdato:30.10.2014 Saksnr: 14/2061-1 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/SE/GLA Journalenhet:RÅD SØKNAD OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD - KONTORARBEIDSPLASS Lnr: 12625/14 Regdato:30.10.2014

Detaljer

Offentlig postjournal 22.05.03-22.05.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 22.05.03-22.05.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: PUF-PUF-EK Til: SND Troms Sak: GNR. 79/12 - DRIFTSBYGNING II - MERETHE NORDSVEEN Dok: GNR. 79/12 - DRIFTSBYGNING II - MERETHE NORDSVEEN Lnr.: 004371/03 -QU 8 'DWHUW $UNLY

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.05.2013-24.05.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.05.2013-24.05.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4792/13 Regdato:24.05.2013 Arkivkode:252 *** Saksnr: 12/2200-6 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PLAN/TK/GKV Journalenhet:RÅD INNVILGET STARTLÅN - DELEGERT VEDTAK Lnr: 4982/13 Regdato:24.05.2013

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer