FORVALTNINGSREVISJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON OPPFØLGING AV KOMMUNENS INNTEKTSSKAPENDE VIRKSOMHET Karlsøy kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008

2

3 Forord Kontrollutvalget i Karlsøy kommune har gjennom bestilling datert vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon av Karlsøy kommunes inntektsskapende virksomhet. Revisjonens undersøkelse er gjennomført med henvisning til kommunelovens 77 nr 4 og 78 nr 2, samt forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 7. Forvaltningsrevisjon er iflg. nevnte regler å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Revisjonen har blitt godt mottatt i kommunen. Datainnsamlingen har gått raskt, og vært tilfredsstillende. KomRev NORD har undersøkt Karlsøy kommune med henblikk på kommunens rutiner for optimal utnyttelse av sine inntektsmuligheter. Revisjonen konkluderer med at Karlsøy kommune har et tilfredsstillende system for å sikre inntekter på de områder som er undersøkt. Revisjonen har likevel pekt på enkelte forbedringsområder. Tromsø, Lars-Andrè Hanssen Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lene Zahl Johnsen Prosjektleder, forvaltningsrevisor

4

5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Bakgrunn PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSING...2 Problemstillinger Avgrensing av prosjektet REVISJONSKRITERIER Problemstilling 1: Er innkrevingen av brukerbetaling vedrørende sykehjem tilfredsstillende? Problemstilling 2: Har kommunen tilfredsstillende rutiner for fakturering og innfordring av husleieinntekter? Problemstilling 3: I hvilken grad benytter kommunen mulighetene for reduksjon av nettoutgiften til sykepenger? METODE OG DATAMATERIALE ER INNKREVINGEN AV BRUKERBETALING VEDRØRENDE SYKEHJEM TILFREDSSTILLENDE? Revisors funn Skriftlige rutiner for beregning Langtidsopphold/fast plass Etterberegning Korttidsopphold Oppsummering Revisors vurderinger HAR KOMMUNEN TILFREDSSTILLENDE RUTINER FOR FAKTURERING OG INNFORDRING AV HUSLEIEINNTEKTER? Revisors funn Skriftlige rutiner Inngåelse og avslutning av leieforhold Fakturering Innfordring Depositum Oppsummering Revisors vurderinger I HVILKEN GRAD BENYTTER KOMMUNEN MULIGHETENE FOR REDUKSJON AV NETTOUTGIFTEN TIL SYKEPENGER? Revisors funn Skriftlige rutiner Behandling av sykemeldinger Oppfølging av kommunens lovfestede rettigheter til refusjon Oppsummering Revisors vurderinger HØRING KONKLUSJON ANBEFALINGER...15

6

7 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn I kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon i Karlsøy kommune, er oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet utpekt som et område for nærmere undersøkelser. Kontrollutvalgets formål med prosjektet var å avklare hvorvidt Karlsøy kommune har gode rutiner når det gjelder inntektsskapende virksomhet, og da med fokus på om kommunen etterlever og dermed gir de forutsatte inntekter til kommunen. 2 PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSING 2.1 Problemstillinger Vi har utledet følgende problemstillinger for undersøkelsen: Problemstilling 1: Er innkrevingen av brukerbetaling vedrørende sykehjem tilfredsstillende? Problemstilling 2: Har kommunen tilfredsstillende rutiner for fakturering og innfordring av husleieinntekter? Problemstilling 3: I hvilken grad benytter kommunen mulighetene for reduksjon av nettoutgiften til sykepenger? 2.2 Avgrensing av prosjektet Innledende undersøkelser viste at Karlsøy kommune har iverksatt arbeid innenfor en rekke områder for å kvalitetssikre sine inntekter. Blant annet viste undersøkelsene at kommunen jobber med VARområder, innførte eiendomsskatt i 2007, samt at gebyrregulativet innenfor plan og byggesak nå gjennomgås. Basert på de innledende undersøkelsene, ble det tatt en beslutning om å gå inn på områdene brukerbetaling for opphold sykehjem, husleieinntekter og sykelønnsrefusjoner. Den reviderte perioden er avgrenset til å omfatte årene 2006 og REVISJONSKRITERIER Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som undersøkes. Revisjonskriterier er basis for de analyser og vurderinger som foretas, konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. I denne delen av rapporten vil valgte revisjonskriterier for hver av problemstillingene presenteres. 3.1 Problemstilling 1: Er innkrevingen av brukerbetaling vedrørende sykehjem tilfredsstillende? Helsetjenesteloven 2-3 er hjemmel for brukerbetaling for sykehjemsopphold. Med bakgrunn i denne loven er det utarbeidet en forskrift og et rundskriv som blant annet slår fast at vederlaget fra brukerne ikke må overstige de reelle oppholdsutgiftene. Den nevnte forskriften heter Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. av Rundskrivet som ble utgitt av daværende Sosial- og Side: 2

8 helsedepartementet i 1998 er betegnet Rundskriv I-47/98 og heter Om vederlag for opphold i institusjon m.v. Beregnede reelle oppholdsutgifter utgjør institusjonens samlede driftsbudsjett fordelt på antall senger eller plasser og kalles kurdøgnpris. Forskriften sier at kommunen kan kreve vederlag inntil selvkost eksklusiv kapitalutgifter. Vederlaget må imidlertid holdes innenfor de rammene som ligger i forskriftens 3. Dette innebærer at institusjonsbeboeren skal beholde minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp til eget bruk. Det skal trekkes et fribeløp på kr 6000,- fra inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp før vederlaget blir beregnet. Kommunen kan i tillegg ta med inntil 85 % av eventuelle inntekter utover folketrygdens grunnbeløp når vederlaget blir beregnet. Den første innleggelsesmåneden skal være vederlagsfri. Det skal (i følge 3) foretas en etterberegning hvert år etter at skatteoppgjøret til beboere som er innvilget langtidsplass er blitt kontrollert. Dette gjøres for å fange opp eventuelle endringer i beboernes økonomiske stilling. Dersom det har funnet sted vesentlig endringer skal det skje et etteroppgjør. Etteroppgjøret blir enten i form av tilbakebetaling fra kommunen ved for mye innbetalt vederlag, eller krav til beboeren ved for lite innbetalt vederlag. Korttidsopphold kan ifølge forskriften og rundskrivet betales med kr 118,- pr døgn og kr 59,- pr. dageller nattopphold. Vederlagsbetaling for korttidsopphold reguleres av 4 i forskriften. Dersom en beboer har flere korttidsopphold i løpet av et kalenderår, kan kommunen kreve vederlag etter 3 når vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn i løpet av et kalenderår. Med mindre kommunen har gjort vedtak om å bruke lavere vederlagssatser, legger vi til grunn at maksimalsatsene skal brukes, såfremt den samlede vederlagsbetalingen ikke overstiger kommunens reelle utgifter til tjenestene. På grunnlag av ovenstående utleder vi følgende revisjonskriterier: 1. Kommunen kan kreve vederlag for langtidsopphold på sykehjem etter en måned med 75 % av folketrygdens grunnbeløp og 85 % av inntekter utover dette. 2. Kommunen kan kreve vederlag etter 3 når beboeren har vært på institusjon i minst 60 døgn pr kalenderår. 3. Det skal foretas en etterberegning hvert år etter at skatteoppgjøret til beboere som er innvilget langtidsopphold er blitt kontrollert. 4. Kommunen kan kreve vederlag for korttidsopphold på sykehjem med kr 118,- pr døgn og kr 59,- pr. natt- eller dagopphold. Vederlaget kan kreves fra første dag. 3.2 Problemstilling 2: Har kommunen tilfredsstillende rutiner for fakturering og innfordring av husleieinntekter? Karlsøy kommune har ikke nedskrevne rutiner for fakturering av husleieinntekter. Vi bruker derfor en muntlig beskrivelse av den etablerte praksisen på området som utgangspunkt for utledning av revisjonskriterier. Kommunen har nedskrevne, men ikke vedtatte, rutiner på innfordring. Et hvert leieforhold startet med en underskrevet husleiekontrakt som er grunnlaget for registrering av leieforholdet i kommunens faktureringssystem. Husleiekontraktene oppbevares samlet. Når et nytt leieforhold oppstår, skal driftsavdelingen sende den underskrevne kontrakten snarest mulig til faktureringsansvarlig, slik at leieforholdet kan registreres i faktureringssystemet. Husleie for privatboliger faktureres månedlig. Leietakerne skal betale et avtalt depositum på 2000 eller 4000 kroner, etter størrelsen på boligen. Husleierestanser purres så snart de oppstår og innfordres fortløpende. Side: 3

9 Med bakgrunn i den beskrevne praksisen velger vi å anvende følgende revisjonskriterier: 1. Alle husleiekontrakter vedrørende utleie skal registreres og oppbevares samlet og oppdatert 2. Husleierestanser skal purres og innfordres fortløpende 3. Depositum på 2000,- kroner for leiligheter under 50 m 2, og på 4000,- for leiligheter på over 50 m 2, innfordres sammen med første måneds husleie 3.3 Problemstilling 3: I hvilken grad benytter kommunen mulighetene for reduksjon av nettoutgiften til sykepenger? Folketrygdlovens generelle bestemmelser i kapittel 8 2 om opptjeningstid sier at retten til sykepenger avhenger av at den arbeidsuføre har vært i arbeid minst fire uker før han eller hun ble arbeidsufør. Denne opptjeningstiden omfatter også en eventuell periode med mottak av ytelser til livsopphold etter lovens kapitler om dagpenger under arbeidsløshet, sykepenger, stønad ved sykdom hos barn eller andre nære pårørende samt ved ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon. Sykepengene regnes ut på grunnlag av lønnsinntekt og andre godtgjørelser for arbeidstakers arbeidsinnsats, begrenset oppad til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (6G) 1. Kommunen skal kreve refusjon for sykepenger ut over arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager 2. Når det er gått mindre enn 16 kalenderdager siden forrige sykefravær, skal et nytt sykefravær regnes med i samme arbeidsgiverperiode 3. Kommunen skal initiere søknad om at trygden refunderer sykepenger i arbeidsgiverperioden for arbeidstakere med langvarig eller kronisk sykdom som medfører særlig stort sykefravær 4. Kommunen skal ikke yte feriepenger av sykepenger utover de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret, som refunderes av folketrygden 5. Kommunen skal sende refusjonskrav til NAV innen den fastsatte tidsfristen slik at retten til refusjon ikke tapes 6. Videre skal kommunen kontrollere utsendt refusjonskrav mot innbetalinger fra NAV. Med bakgrunn i det ovenstående utleder vi følgende revisjonskriterier: 1. Sykepenger fastsettes på grunnlag av lønnsinntekt og annen godtgjørelse for arbeidstakers arbeidsinnsats, begrenset oppad til 6 G (grunnbeløpet) 2. Kommunen skal kreve refusjon fra trygdeetaten for sykepenger utover arbeidsgiverperioden på 16 dager. Når det er gått mindre enn 16 kalenderdager siden forrige sykefravær, skal et nytt sykefravær regnes med i samme arbeidsgiverperiode 3. Kommunen skal initiere søknad om at trygden refunderer sykepenger i arbeidsgiverperioden for arbeidstakere med langvarig eller kronisk sykdom som medfører særlig stort sykefravær 4. Kommunen skal ikke yte feriepenger av sykepenger utover de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret, som refunderes av folketrygden. 5. Kommunen skal sørge for at refusjonskravet blir sendt i rett tid og at refusjonsutbetalingen fra folketrygden kontrolleres mot det innsendte kravet 1 Lov om folketrygd Lov om folketrygd Lov om folketrygd Lov om folketrygd Lov om folketrygd Lov om folketrygd Side: 4

10 4 METODE OG DATAMATERIALE For å få beskrivelser av den praksisen som er etablert i forbindelse med fakturering og innfordring av inntektene, gjennomførte vi intervjuer med administrasjonskonsulent ved Karlsøy omsorgssenter, konsulent lønn og servicemedarbeider i økonomiavdelingen, teamleder/sekretær teknisk, samt ansatt ved det tidligere boligkontoret. Svarene som ble gitt i intervjuene er senere blitt verifiserte av intervjuobjektene og opplysningene som kom fram er innarbeidet i faktagrunnlaget. Analyse av innhentet dokumentasjon er gjennomført for å få bekreftet om rutinene fungerer slik som de er beskrevet. Vi har i tillegg innhentet supplerende informasjon ved skriftlig og muntlig kontakt med ansatte i kommunen. Datainnsamlingen foregikk i januar - februar ER INNKREVINGEN AV BRUKERBETALING VEDRØRENDE SYKEHJEM TILFREDSSTILLENDE? Revisjonskriterium for dette kapittelet Folketrygdens regler og tariffer, dvs.: 1. Kommunen kan kreve vederlag for langtidsopphold på sykehjem etter en måned med 75 % av folketrygdens grunnbeløp og 85 % av inntekter utover dette. 2. Kommunen kan kreve vederlag etter 3 når beboeren har vært på institusjon i minst 60 døgn pr kalenderår. 3. Det skal foretas en etterberegning hvert år etter at skatteoppgjøret til beboere som er innvilget langtidsopphold er blitt kontrollert. 4. Kommunen kan kreve vederlag for korttidsopphold på sykehjem med kr 118,- pr døgn og kr 59,- pr. natt- eller dagopphold. Vederlaget kan kreves fra første dag. 5.1 Revisors funn Skriftlige rutiner for beregning Karlsøy kommune hadde i utgangspunktet ikke skriftliggjort sine interne rutiner for innkreving av brukerbetaling for sykehjemsplasser. Administrasjonskonsulenten utarbeidet i forbindelse med oppstarten av dette forvaltningsrevisjonsprosjektet en slik skriftlig beskrivelse. Dette gjelder både rutiner for utregning av korttidsopphold og langtidsopphold/fast plass på sykehjem Langtidsopphold/fast plass Ved tildeling av langtidsopphold/fast plass, sendes det melding om dette fra hjemmetjenesten til beboer/nærmeste pårørende. Vedlagt meldingen følger skjema for inntektsopplysninger/ utgiftsopplysninger som skal returneres til Karlsøy omsorgssenter i utfylt stand, samt orientering om vederlagsberegningen og plikt til å betale vederlag. Beboeren skrives så inn på den aktuelle avdeling (i saksbehandlingsprogrammet PROFIL). Avdelingssykepleier sender innskrivingsdokumentet til administrasjonskonsulenten, som videreformidler dette til NAV. Administrasjonskonsulenten sjekker om beboeren kommer fra et annet institusjonsopphold, eller om han/hun har hatt ett eller flere korttidsopphold som til sammen overstiger 60 liggedøgn i kalenderåret. Side: 5

11 Dette har betydning for fastsetting av starttidspunktet for vederlagsbetalingen for fast plass. 7 Revisor fant at kommunen informerer beboerne om at de har krav på en måned fritak for egenbetaling ved innleggelse på langtidsopphold. Kommunen følger regelverket da denne frimåneden ikke gis om beboeren i forkant av tilbud om langtidsopphold har hatt korttidsopphold på minst 60 døgn i løpet av kalenderåret. Etter at kommunen har mottatt skjema for inntektsopplysninger/utgiftsopplysninger fra beboeren, henter man inn inntektsopplysninger fra NAV, pensjonskasser, ligningskontor og eventuelle banker. Kommunen har ikke vedtatt tilleggsbestemmelser for beregning av vederlag. Beregningene er i samsvar med Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. Dataprogrammet PROFIL er benyttet til utregning av vederlag siden rundt årsskiftet Når beregningen for vederlag gjøres, vurderes det også om eventuelle fradrag kan godtas. Når et vederlag er fastsatt, blir det sendt skriftlig informasjon om vederlagets størrelse, beregningsmåte, og hjemmel for satsene til den enkelte beboer, eller til den som er oppgitt som nærmeste pårørende. I forbindelse med vederlagsberegningen blir også beboeren/pårørende orientert om klageadgangen. Dette gjøres i et standard vedlegg. Utregningen av kurdøgnpris er gjort på bakgrunn av budsjettall. Kurdøgnprisen ble i 2006 beregnet til kroner 1 895,-. Da er inntektene for egenbetaling ikke beregnet inn. 8 Revisjonens kontroll av utregningen bekrefter at beboerne ikke betaler mer enn det reelt koster å pleie hver enkelt beboer i institusjonen. Kommunen kan sende månedlige krav på tilleggsvederlag på grunnlag av tilleggspensjon. Dette går ikke som automatisk trekk fra NAV, men faktureres av kommunen. Kommunene fakturerer også eventuelle ekstra døgn i pleie, da NAV kun trekker vederlag for hele måneder. Grunnlaget for fakturering av tilleggsdøgn og faste tilleggsvederlag sendes til økonomiavdelingen på et fast skjema. Det er etablert en frist for innmelding i starten av hver måned. Trekkordre til NAV sendes av samme person i kommunen som beregner vederlaget. NAV sender bekreftelse på igangsettelse av trekk og størrelse på vederlaget. Denne personen kontrollerer også NAVs trekklister mot egne tall så snart de mottas fra økonomikontoret, og arkiverer listene i egen perm Etterberegning I henhold til regelverket skal det gjøres etterberegning av vederlag for å fange opp eventuelle endringer i beboernes økonomiske stilling. Dette gjelder kun for beboere i langtidsopphold/fast plass. Etterberegning skal gjøres hvert år etter at skatteoppgjøret foreligger. Om kontrollen viser at det er vesentlige endringer skal etteroppgjør iverksettes, enten i form at tilbakebetaling av for mye innbetalt vederlag, eller gjennom krav til beboer ved for lite vederlag. Karlsøy kommune foretar ikke etterberegninger Korttidsopphold Ved tildeling av korttidsopphold, mottar administrasjonskonsulenten innskrivingsdokument og videreformidler denne til NAV, på samme måte som ved langtidsopphold/fast plass. Døgnprisen for korttidsopphold er for tiden kroner 118,- fra innskrivingsdato. Beboeren belastes fra og med dagen etter innskriving. Har beboeren flere korttidsopphold på mer enn 60 døgn per kalenderår, faktureres det som langtidsopphold. Dette er ikke nærmere undersøkt i prosjektet ut over de tilfeller 7 I følge forskriftens 6 kan krav om vederlag ved langtidsopphold først gjøres gjeldende etter en måned regnet fra innflyttingsdato. Ved flytting fra annet institusjonsopphold/korttidsplass skal tiden for dette oppholdet medregnes. Jf revisjonskriterie 2. 8 Reell pris kan avvike noe, da beregningen er gjort på 26 sykehjemsplasser, mens man i perioder kan ha overbelegg. På det tidspunkt denne rapporten ble skrevet, bodde det 30 pasienter på sykehjemmet. Side: 6

12 hvor beboer er innvilget langtidsopphold i etterkant av korttidsopphold. Det er heller ikke funnet tilfeller av natt-/dagopphold. Vederlag for kortidsopphold skal faktureres en gang i måneden. Fakturagrunnlag utarbeides og sendes økonomiavdelingen som produserer og sender fakturaen til beboer. Inntektsposten kontrolleres mot utarbeidet fakturagrunnlag, og skal også kontrolleres mot antall liggedøgn i korttidsopphold. Undersøkelsen viser at denne rutinen ikke følges. Revisjonen finner i den oversendte dokumentasjonen, at det ikke er sendt krav for korttidsopphold i begge kontrollerte tilfeller påfølgende måned etter at vedtak ble bekjentgjort for beboer/pårørende. Det ble i de undersøkte sakene sendt melding til beboer om manglende fakturering i forbindelse med at korttidsopphold gikk over til å bli langtidsopphold Oppsummering Karlsøy kommune har faste rutiner for innkreving av brukerbetaling ved sykehjemsopphold. Disse er nå skriftliggjort. Revisjonens kontroller av vederlag viser at kommunen krever vederlag i henhold til makstakst, og i tråd med forskrift. Unntaket er at det ikke gjøres etterberegning av vederlag. 5.2 Revisors vurderinger Revisjonens undersøkelse viser at kommunen krever vederlag for lang- og korttidsopphold på sykehjem tilsvarende maksimalsatsene som er nedfelt i gjeldende forskrift og rundskriv, dvs 75% av folketrygdens grunnbeløp (G) og 85% av inntekter utover G. Karlsøy kommune sørger for å hente inn informasjon om beboernes totale inntektsgrunnlag 10. Revisjonen finner at kommunens beregning av vederlag/brukerbetaling stemmer over ens med NAVs egne beregninger, og at sum i trekklistene fra NAV stemmer over ens med det kommunen har meldt til beboer/pårørende at vil bli trukket. Revisjonen vurderer det slik at Karlsøy kommune opptrer i henhold til forskrift når det skal kreves vederlag for beboere som har vært på institusjon i minst 60 døgn pr kalenderår. Karlsøy kommune gjør imidlertid ikke etterberegninger av vederlag, og sikrer derfor ikke at det avdekkes om beboernes økonomiske situasjon er endret underveis i langtidsoppholdet, og om det er grunnlag for å øke eller sette ned størrelsen på vederlaget 11. Revisjonens undersøkelse viser at kommunen krever inn vederlag for lang- og korttidsopphold på sykehjem tilsvarende maksimalsatsene som er nedfelt i gjeldende forskrift og rundskriv, dvs kr 118 pr døgn/59 pr natt-/dagopphold. Korttidsopphold belastes fra den dag beboer blir skrevet inn på institusjonen, en praksis som er i tråd med regelverket. Revisjonen finner at beboere ikke nødvendigvis blir belastet for korttidsopphold påfølgende måned slik kommunens uformelle rutiner fordrer 12. Det kan ta mange uker før manglende betaling avdekkes. 9 Beboere ble innvilget langtidsopphold henholdsvis syv og ti uker etter innflyttingsdato i korttidsopphold. 10 I datamaterialet som er undersøkt, fremkommer det ikke at beboere har hatt annen inntekt enn pensjon å beregne vederlag på grunnlag av. Kommunen har anledning til å kreve vederlag på grunnlag av eventuell arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter. Kommunen hevder å innhente informasjon gjennom NAV pensjonskasse, ligningskontor og banker, og det forutsettes derfor at kommunen får oversikt over beboers totale inntekter. 11 Karlsøy kommune har kommentert dette punktet i høringen av rapporten. Kommunens merknader i forbindelse med høringen er presentert i sin helhet i rapportens kapittel Dette punktet ble kommentert i høringen. Kommunens høringsmerknader er presentert i sin helhet i rapportens kapittel 8. Side: 7

13 6 HAR KOMMUNEN TILFREDSSTILLENDE RUTINER FOR FAKTURERING OG INNFORDRING AV HUSLEIEINNTEKTER? Revisjonskriterium for dette kapittelet 1. Alle husleiekontrakter vedrørende utleie skal registreres og oppbevares samlet og oppdatert 2. Husleierestanser skal purres og innfordres fortløpende 3. Depositum på 2000,- kroner for leiligheter under 50 m 2, og på 4000,- for leiligheter på over 50 m 2, innfordres sammen med første måneds husleie 6.1 Revisors funn Skriftlige rutiner Kommunen har ingen vedtatte skriftlige rutiner for fakturering og innfordring av husleieinntekter. Det er imidlertid utarbeidet rutiner for innfordring av kommunale krav (utarbeidet januar 2007), samt rutiner for innfordring av husleie (utarbeidet januar 2008). Disse rutinene er utarbeidet i forbindelse med revisjonens arbeid, og er ikke politisk behandlet Inngåelse og avslutning av leieforhold Fokus for undersøkelsen har vært utleie av kommunale boliger til privatpersoner. Kommunen har like rutiner for utleie av kommunale boliger til privatpersoner, som for utleie av næringsbygg/installasjoner, men utleie til næringsformål inngår ikke i datamaterialet i dette prosjektet. I 2006 og 2007, som er perioden som vurderes i prosjektet, hadde det nå nedlagt boligkontoret ansvar for å inngå kontrakt med leietaker, tilsyn med boligen, avvikle leieforhold samt tilse at boligen var i god stand og godt nok vasket ved utflytting. Revisjonen er informert om at ansvar for administrasjon av utleieboliger ble overflyttet til teknisk etat i forbindelse med en omorganisering i I Bo- og omsorgssenteret på Vannøya, inngår hjemmetjenesten kontrakter med leietaker. 13 Når leietaker er lege, følges en annen prosedyre. Da er det ikke boligkontoret, men helse- og sosialsjef som inngår kontrakten. Karlsøy kommune har en elektronisk rapport over sine leieobjekter. Dokumentasjonen som revisjonen har fått tilgang til, tyder på at denne oversikten ikke er blitt oppdatert fortløpende. Leieforholdene er ikke datert verken fra dato for kontraktsinngåelse, eller dato for når leieforholdet startet. 14 For to av kontraktene som ble inngått er leietaker ikke registrert i oversikten over leieobjekter per , til tross for at leietakerne i følge restanselisten fortsatt er leietakere, og har vært det i henholdsvis fem og ti måneder. 13 Her har man opplevd noe rot i rutinene. Dette skjer fordi det ikke er en person som har ansvar for å inngå kontrakt, og den en ansvarlig har ikke nødvendigvis oversikt over hva andre har gjort og ikke. Beboere som flytter fra omsorgsboligene, flytter som oftest inn på sykehjemmet, eller de går bort. Ved dødsfall kan det ha gått lang tid før administrasjonen har mottatt melding. Ansvarlig for fakturering har ikke opplevd å sende krav om husleie til avdøde personer, men forklarer det med at Karlsøy er en liten kommune, og man har oversikt over innbyggerne som går bort. 14 I ett tilfelle er leieforholdet datert til syv uker etter at leieforholdet startet i henhold til kontrakt (samme dato som kontrakt er datert, og seks uker etter at melding om trekk i husleie er datert). I et annet tilfelle er leieforholdets start satt til drøye åtte uker etter at leieforholdet startet i henhold til kontrakt (og syv uker etter at kontrakt med leietaker er inngått og melding om trekk på husleie er datert). Side: 8

14 I forbindelse med utleie av ordinære boliger/private boliger, har man opplevd svikt rundt kontroll ved utflytting. Boligen skal være vasket og kontrollert før depositum utbetales. Kontrollene vanskeliggjøres ettersom kommunen har boliger rundt på flere øyer. Man har derfor hatt en avtale om at personer som bor på øyene sjekker boligen etter utflytting. Det har skjedd at ny leieboer gir beskjed om at boligen ikke var tilfredsstillende rengjort, og at en derfor ikke vil betale full husleie første måned av leieforholdet. Det anslås at ca 10 personer flytter til/fra kommunens boliger i løpet av et år Fakturering Boligkontoret hadde ansvaret for å lage et bilag ved kontraktsinngåelse, en såkalt melding om trekk/stopp på husleie 15. Dette bilaget er grunnlaget for fakturering. Bilaget blir oversendt den som er ansvarlig for fakturering og til lønnsfunksjonen, som snarest mulig legger avtalen inn i faktureringssystemet/lønnsystemet. Bilaget spesifiserer hvilken bolig det gjelder, leietakers navn, størrelse på depositum og månedsleie, samt melding om trekk eller stopp på utleiekrav. Revisjonens funn indikerer at melding om ny leieboer ikke nødvendigvis sendes til ansvarlig for fakturering umiddelbart ved innflytting. I dokumentasjonen finner vi at det har gått opp til en uke fra kontrakt er signert til melding om trekk på husleie er sendt til fakturaansvarlig/lønningskontoret. Når leietaker er lege, er det helse- og sosialsjef som sender fakturaansvarlig melding om at leietaker skal legges inn, da via en e-post. Revisjonen er informert om at leietakere nå registreres og kontrakter arkiveres på boligens prosjektnummer. Det oppfattes som mer oversiktlig enn å registrere/arkivere kontrakter på leietakers navn, slik praksis har vært tidligere. Når boligen var sagt opp, og leietaker flyttet ut, mottok fakturaansvarlig stoppmelding fra det tidligere boligkontoret/helse- og sosialsjef. Det kan settes automatisk stoppdato i fakturasystemet om leieforholdet er tidsbegrenset. Dette er ikke normal prosedyre. Fakturaansvarlig oppsøkte hver måned ansvarlig for boligkontoret for å høre om det har vært endringer som skal med på den aktuelle måneden. Faktura sendes ut i begynnelsen av måneden, med forfall den 25. hver måned Innfordring Innfordring av husleieinntekter baserer seg i stor grad på automatiske funksjoner i kommunens økonomisystem. Purring blir sendt automatisk om husleien ikke er betalt innen 14 dager. Purregebyr på kroner 57,- blir automatisk lagt til neste faktura. Om det går nye 14 dager uten at betaling er mottatt, går det automatisk ut en betalingsoppfordring, og gebyr på kroner 171,- legges til neste faktura. Ansvarlig for innfordring sjekker purringer hver måned, samt hva som er innbetalt siden forrige måned. Varsel om utkastelse sendes ikke automatisk, men gjøres på bakgrunn av en vurdering. I følge administrasjonen iverksettes tiltaket vanligvis når leietaker skylder ca et halvt års husleie. Ved varsel om utkastelse må skyldig beløp betales omgående. Om så ikke skjer sendes saken til namsmannen etter 14 dager. Skjema i Kiw 16 fylles ut, hvor beløp hentes automatisk fra reskontro og korrekte gebyrer blir lagt til. Leietaker kan få en betalingsavtale med kommunen. Om betalingsavtalen ikke overholdes, sendes det nytt varsel om utkastelse. 15 Teknisk etat har nå overtatt ansvaret for disse oppgavene. 16 Kommunal innfordring på web. Side: 9

15 Om leietaker ikke betaler skyldig beløp, sendes begjæring om tvangsfullbyrding av krav på annet enn penger 17 til namsmannen i den kommunen leietakeren bor i. Dette sendes normalt en måned etter varsel om utkastelse. Opplysninger om beramming av utkastelse oversendes kommunen etter ca 14 dager. Gebyrer fra namsmannen betales av kommunen, og beløpet legges i skyldners reskontro. Leietaker kan imidlertid få en betalingsavtale med kommunen på hvilket som helst tidspunkt i denne prosessen, eventuelt underskrive gjeldsbrev på skyldig beløp. Ved utkastelse sendes betalingsoppfordring til skyldner. 18 Om betaling uteblir, eller betalingsavtale ikke inngås, sendes begjæring om utlegg/forliksklage til namsmannen etter 14 dager. Etter avslutning av sak gjennom forliksrådet eller utleggsforetning, har kommunen sikret sine krav i 10 år. Gebyrer fra namsmannen betales av kommunen, og beløpet legges i skyldners reskontro. Det tas utlegg i lønn 19 eller pant i saksøktes eiendeler 20. Om saksøkte ikke er betalingsdyktig, lages et notat i reskontroen om at kommunen skal prøve igjen om to-tre år. 21 Innen den tid kan vedkommende ha kommet i jobb, og kommunen kan få utlegg i lønn, eller for eksempel realisere andre verdier. Kommunen har saker som er eldre enn tre år, hvor utestående beløp ikke er innfordret. Disse er aktive, og nye innfordringstiltak gjøres med jevne mellomrom. Det har også hendt at inntektene blir ført som tap. Revisjonen har mottatt dokumentasjon på et slikt tilfelle, der usikkerhet vedrørende hvorvidt kommunen har fått depositum i forbindelse med leieforholdet 22, og at leietaker holdt tilbake noe husleie 23, ble ført som tap i Depositum Revisjonen finner også i den oversendte dokumentasjonen, at det ikke alltid blir avkrevd depositum. Depositum kan i utgangspunktet ikke defineres som kommunale inntekter, men er en sikkerhet og vil bli inntekt for kommunen i de tilfeller det er nødvendig å benytte depositum for å dekke skader påført av leietaker, eller dårlig renhold. Ny leieboer kan kreve reduksjon i husleie, og kommunen taper da inntekter. Depositum er 2 000,- kroner for leiligheter under 50 m 2, og 4 000,- kroner for leiligheter over 50 m 2. Det innbetalte depositumet utbetales når boligkontoret sender melding om at leietaker er flyttet ut og boligen er kontrollert. Revisjonen ble informert i intervjuene om at denne rutinen imidlertid ikke godt nok sikrer kommunens inntekter. Det hender at boligen ikke blir sjekket ved utflytting, men at depositum utbetales. Det er kun om ny leietaker tar kontakt med kommunen for å melde i fra, for eksempel om dårlig vasking, at kommunen oppdager dette. Ny leietaker insisterer i slike tilfeller gjerne med at første husleie halveres ettersom denne måtte stå for nedvasking av den kommunale boligen Oppsummering Funnene viser at det er store variasjoner i hvilke rutiner man følger ved innledning og avslutning av leieforhold. Når det gjelder innfordring følges kommunens rutiner. 17 Ved for eksempel tvangssalg av eiendeler. 18 I henhold til Inkassoloven Trekk i 24 måneder, så eventuelt nytt krav om ikke alt er innfridd. 20 Tvangssalg. 21 Tekst er for eksempel: Intet til utlegg. Prøv igjen i Leieforhold inngått før Av grunner som er ukjent for revisjonen. 24 Flere år etter at leietaker hadde flyttet fra den kommunale boligen. Side: 10

16 6.2 Revisors vurderinger Inngåtte kontrakter oppbevares samlet, og katalogisert etter boligens prosjektnummer. Revisjonen finner imidlertid at elektronisk rapport over utleieobjekter ikke oppdateres fortløpende, og vurderer denne til derfor å ikke gi en god oversikt over hvilke boliger som er utleid og til hvem. Gjennom undersøkelsen fant revisjonen at alle innfordringstiltak som er beskrevet i kommunens interne rutiner blir fulgt. Dokumentasjonen viser også at det ikke alltid er krevd depositum sammen med første måneds husleie, slik kommunens rutiner tilsier at skal gjøres. Revisjonen finner at rutiner i forbindelse med kontroll av bolig ved utflytting ikke sikrer fullstendighet av kommunens inntekter. Tapet skjer i forbindelse med at ny leieboer innrømmes rett til redusert husleie første måned som kompensasjon for at denne må vaske ned bolig ved innflytting. Revisjonen finner at det i Karlsøy kommune er to instanser som inngår kontrakter med leietakere 25. Det kan gjøre at det er en større utfordring for kommunen å holde oversikt og sikre at alle forhold vedrørende kontraktinngåelse blir meldt inn til fakturaansvarlig. Her vil fakturaansvarlig ha en sentral kontrollfunksjon. Melding om ny leieboer sendes til ansvarlig for fakturering, men funn indikerer at dette ikke nødvendigvis har skjedd umiddelbart ved innflytting. I dokumentasjonen finner vi at det har gått opp til en uke fra kontrakt er signert til melding om trekk på husleie er sendt til fakturaansvarlig/lønningskontoret. 7 I HVILKEN GRAD BENYTTER KOMMUNEN MULIGHETENE FOR REDUKSJON AV NETTOUTGIFTEN TIL SYKEPENGER? Revisjonskriterium for dette kapittelet: Folketrygdens regler, dvs.: 1. Sykepenger fastsettes på grunnlag av lønnsinntekt og annen godtgjørelse for arbeidstakers arbeidsinnsats, begrenset oppad til 6 G (grunnbeløpet) 2. Kommunen skal kreve refusjon fra trygdeetaten for sykepenger utover arbeidsgiverperioden på 16 dager. Når det er gått mindre enn 16 kalenderdager siden forrige sykefravær, skal et nytt sykefravær regnes med i samme arbeidsgiverperiode 3. Kommunen skal initiere søknad om at trygden refunderer sykepenger i arbeidsgiverperioden for arbeidstakere med langvarig eller kronisk sykdom som medfører særlig stort sykefravær 4. Kommunen skal ikke yte feriepenger av sykepenger utover de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret, som refunderes av folketrygden 5. Kommunen skal sørge for at krav blir sendt i rett tid og at refusjon fra folketrygden kontrolleres mot det innsendte kravet 25 Tidligere boligkontoret og helse- og sosialsjef. Det er ukjent for revisjonen hvem som nå har ansvar for oppgavene boligkontoret gjennomførte. Dette punktet ble kommentert i høringen. Kommunens høringsmerknader er presentert i sin helhet i rapportens kapittel 8. Side: 11

17 7.1 Revisors funn Skriftlige rutiner I forbindelse med forvaltningsrevisjonsprosjektets oppstart ble det utarbeidet Interne rutiner for fastsetting og utarbeiding av refusjonskrav sykepenger. Dette for effektivt å informere revisjonen om kommunens rutiner innenfor området. Kommunen har tidligere hatt en sjekkliste for dette, men den er utdatert og benyttes ikke. I det oppdaterte dokumentet beskrives de interne rutinene som følger: 1. Ved fravær mottas sykemeldingene ute på etatene og punches fortløpende. Dersom fraværet er refusjonsberettiget legger det seg automatisk til et eget bilde i lønn hvor dette skal behandles. 2. Som regel sjekkes refusjonsbildet i lønn i alle fall en gang i uken og refusjon kjøres ut i fra Sykemeldingene/egenmeldingene som er innlevert samt det som er registrert i lønn dager etter at vi har kjørt refusjonene får vi tilsendt skjema inntekts- og skatteopplysning fra EDB 26. Disse sjekkes mot sykemeldingene/egenmeldingene og sendes deretter til NAV. 4. NAV behandler våre krav og sender penger til kommunen i begynnelsen av hver måned. Samtidig som dette skjer får vi tilsendt lister fra NAV som viser hva de har refundert på hver enkelt person. Dersom det vi har mottatt ikke stemmer med det som vi har krevd, oppklares dette fortløpende. Alt som kjøres om på grunn av feil printes ut og settes inn i ringperm som vi har stående på lønningskontoret. 5. Avstemming av sykepenger foretas så ofte som mulig og eventuelle avvik skal da, normalt sett, være oppklart (foretas som nevnt i punkt 4). Balansekonto som avstemmes er kontonr Behandling av sykemeldinger Karlsøy kommune anser rutinene for innsending av sykemeldinger fra avdelingene som god nok. Det hender at enkelte sykemeldinger kommer inn for sent, men det skjer ikke ofte i følge uttalelser fra administrasjonen. Avdelingene mottar imidlertid ingen faste purringer på å sende inn sykemeldinger. Revisjonen fant i denne undersøkelsen ingen sykemeldinger, hvor det ikke var krevd refusjon Oppfølging av kommunens lovfestede rettigheter til refusjon Karlsøy kommune har et lønnsystem som automatisk regner inntekt/lønn til maksimum 6G 27 for refusjonskrav mot NAV. Det gjøres derfor ingen manuelle operasjoner i denne forbindelse. Kommunen betaler ut full lønn til lønnstakeren. Lønnsystemet sikrer selv at to sykemeldingsperioder, med mindre enn 16 dager opphold mellom dem, regnes som en og samme arbeidsgiverperiode. Egenmeldinger regnes inn i arbeidsgiverperioden. Dokumentasjonen indikerer at kommunen er påpasselig med å stoppe utbetalinger når arbeidstaker ikke lengre har krav på lønn fra kommunen i en sykdomsperiode. Dette følges også opp av NAV. Kommunen har krav på refusjon for sykepenger i arbeidsgiverperioden for arbeidstakere med langvarig eller kronisk sykdom som medfører særlig stort sykefravær. Et eget skjema for inntekts- og skatteopplysninger og et for fritak av arbeidsgiverperioden fylles ut i denne forbindelse. Maksdato for langvarig sykemelding får kommunen på banklister fra NAV, så disse kan sjekkes raskt. Skulle det overses, vil refusjonene stoppes, slik at dette ville oppdages raskt. Revisjonen finner gjennom sine undersøkelser at kommunen har initiert søknad om fritak for arbeidsgiverperioden i de tilfeller der dette var aktuelt. 26 EDB er lønn- og personalsystemet som benyttes i Karlsøy kommune. 27 Dette kan ses i bilde 200, TT-kode 0050 G-beløp i folketrygden. Side: 12

18 Kommunen yter feriepenger av sykepenger utover de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret, som refunderes av folketrygden. Dette fordi kommunen utbetaler ordinær lønn hele sykemeldingsperioden. Refusjonskravet på feriepenger for de 48 første sykepengedagene fanges automatisk opp via lønnssystemet. Det forekommer differanser mellom krav og innvilget refusjon hver måned, noe som avdekkes gjennom avstemminger. Differanser mellom krav og innvilget refusjon sjekkes og oppklares. Om kommunen har søkt om 100 %, og har fått innvilget 50 % og ikke tar kontakt for å få oppklart dette, vil utbetalingen bli på 50 % 28. Undersøkelsene avdekket at kommunen avstemmer sine kontoer Oppsummering Undersøkelsen avdekker at Karlsøy kommune har faste rutiner for behandling av sykepengerefusjon, og at disse i stor grad er automatisert gjennom lønnsystemet. 7.2 Revisors vurderinger Revisjonen vurderer det slik at Karlsøy kommune gjennom sitt lønnsystem følger Folketrygdens regler om at sykepenger blir fastsatt på grunnlag av arbeidstakers arbeidsinntekt, og at denne er begrenset oppad til 6G. Videre vurderer vi det også slik at kommunen er påpasselig med å kreve rettmessig refusjon fra NAV for sykefravær etter arbeidsgiverperioden på 16 dager. Lønnsystemet fanger også opp regelen at når det er gått mindre enn 16 dager siden forrige sykefravær, så skal ett nytt sykefravær regnes inn i samme arbeidsgiverperiode. Revisjonens undersøkelser viser at kommunen initierer søknad om at trygden refunderer sykepenger i arbeidsgiverperioden for arbeidstakere med langvarig eller kronisk sykdom som medfører særlig stort sykefravær. Karlsøy kommune yter ordinær lønn til sine ansatte i sykemeldingsperioden, og følger derfor ikke forskriften om at kommunen ikke skal yte feriepenger ut over de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret. Revisjonen finner ingenting som tilsier at Karlsøy kommune ikke gjennomgående sender sine krav i tide for å kunne rettmessig rette krav til refusjon. Revisjonens erfaring er også at kommunen rutiner for å kontrollere de innsendte kravene er tilfredsstillende. 8 HØRING Karlsøy kommune fikk oversendt høringsutkast av rapporten 18. april. Frist for tilbakemelding av høringsmerknader var satt til 6. mai. Revisjonen mottok 13. mai følgende høringssvar fra administrasjonen: Viser til oversendt høringsbrev datert Rådmannen har følgende kommentarer til revisjonsrapporten: Kapittel 4/Pkt andre avsnitt Boligkontoret ble oppløst ved omorganiseringen i Administrasjon av utleieboliger, som tidligere lå på dette kontoret, ble overflyttet til teknisk etat. 28 Dette punktet ble kommentert i høringen. Kommunens høringsmerknader er presentert i sin helhet i rapportens kapittel 8. Side: 13

19 Punkt etterberegning: Det er ganske sjelden at beboernes inntektsforhold svinger fra år til år. Kommunen vil likevel endre rutinene ved at adm. konsulenten forespør pårørende om å få tilsendt skatteoppgjør for å fange opp evt. endringer. Punkt siste avsnitt: Sykehjemmet har ikke avsatt egne korttidsplasser. De fleste som tildeles midlertidig plass får denne omgjort til fast plass. I noen tilfeller har man avventet krav om korttidsvederlag til det er avklart om beboer får fast plass. Kommunen tar rapporten til etterretning og skal påse at praksis følger rutinene ved at krav om vederlag for korttidsopphold sendes en gang i måneden. Det bemerkes at avvik fra rutinene ikke har medført feil i vederlagsbeløpet. Punkt Inngåelse av leieforhold: Vedr. siste setning i andre avsnitt. Årsaken til avvikende prosedyre vedr. leger som leietakere skyldes flere forhold, herunder: 1. For turnusleger (2 pr. år) er boligforhold delvis regulert av egen Forskrift for turnustjeneste. 2. For rekruttering av vikarleger er det nødvendig å vurdere husleieavtale som en del av ansettelsesvilkårene. Bør vurderes av samme person. 3. Vakthavende leger er pålagt boplikt under vakt og kommunen tilbyr egen vaktleilighet til formålet, vederlagsfritt. Disse forhold tilsier at det er praktisk at samme person som lager arbeidsavtale med legene også lager boligavtale. Punkt Oppfølging av kommunens lovfestede rettigheter til refusjon Kommentaren gjelder siste avsnitt. Formuleringen Om kommunen har søkt om 100 %, og har fått innvilget 50 % og ikke tar kontakt for å få oppklart dette, vil utbetalingen bli på 50 % kan være misvisende. Kommunens lønningsavdeling har løpende dialog med NAV, hvor slike oppdagede avvik avklares. Situasjoner som nevnt i formuleringen skal ikke forekomme, noe de avstemte balansekonti viser. 9 KONKLUSJON I forbindelse med den første problemstillingen gjør revisjonen følgende konklusjoner: Revisjonskriterie 1 Kommunen kan kreve vederlag for langtidsopphold på sykehjem etter en måned med 75 % av folketrygdens grunnbeløp og 85 % av inntekter utover dette er oppfylt. Revisjonskriterie 2 Kommunen kan kreve vederlag etter 3 når beboeren har vært på institusjon i minst 60 døgn pr kalenderår er oppfylt. Revisjonskriterie nummer 3 Det skal foretas en etterberegning hvert år etter at skatteoppgjøret til beboere som er innvilget langtidsopphold er blitt kontrollert anses ikke som oppfylt. Revisjonskriterie nummer 4 Kommunen kan kreve vederlag for korttidsopphold på sykehjem med kr 118,- pr døgn og kr 59,- pr. natt- eller dagopphold. Vederlaget kan kreves fra første dag anses som delvis oppfylt. På bakgrunn av dette finner revisjonen grunn til å konkludere med at innkrevingen av brukerbetaling for sykehjemsopphold fungerer tilfredsstillende. Side: 14

20 Når det kommer til problemstilling nummer to konkluderer revisjonen slik: Revisjonskriterie 1 Alle husleiekontrakter vedrørende utleie skal registreres og oppbevares samlet og oppdatert anses som oppfylt. Revisjonskriterie 2, Husleierestanser skal purres og innfordres fortløpende, vurderes som oppfylt. Revisjonskriterie 3 Depositum på 2000,- kroner for leiligheter under 50 m 2, og på 4000,- for leiligheter på over 50 m 2, innfordres sammen med første måneds husleie vurderes som delvis oppfylt. Revisjonen konkluderer med at Karlsøy kommune har tilfredsstillende rutiner for fakturering og innfordring av husleieinntekter. I forbindelse med tredje og siste problemstilling, gjør revisjonen følgende konklusjoner: Revisjonskriterie 1 Sykepenger fastsettes på grunnlag av lønnsinntekt og annen godtgjørelse for arbeidstakers arbeidsinnsats, begrenset oppad til 6 G (grunnbeløpet) anses som oppfylt. Revisjonskriterie 2, Kommunen skal kreve refusjon fra trygdeetaten for sykepenger utover arbeidsgiverperioden på 16 dager. Når det er gått mindre enn 16 kalenderdager siden forrige sykefravær, skal et nytt sykefravær regnes med i samme arbeidsgiverperiode, anses som oppfylt. Revisjonskritere 3 Kommunen skal initiere søknad om at trygden refunderer sykepenger i arbeidsgiverperioden for arbeidstakere med langvarig eller kronisk sykdom som medfører særlig stort sykefravær anses for oppfylt. Revisjonskritere 4 Kommunen skal ikke yte feriepenger av sykepenger utover de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret, som refunderes av folketrygden vurderes som ikke oppfylt. Revisjonskriterie 5 Kommunen skal sørge for at krav blir sendt i rett tid og at refusjon fra folketrygden kontrolleres mot det innsendte kravet anses som oppfylt. Revisjonen konkluderer med at Karlsøy kommune i stor grad benytter mulighetene for reduksjon av nettoutgiften til sykepenger. I forbindelse med forvaltningsrevisjonsprosjektet ble det laget en skriftlig beskrivelse av de oppgaver som skal gjøres i forbindelse med beregning av vederlag ved langtidsopphold/fast plass og korttidsopphold, av de oppgaver som skal gjøres i forbindelse med fakturering og innfordring av kommunale krav, samt de oppgaver som skal gjøres i forbindelse med fastsetting og utarbeiding av refusjonskrav for sykepenger. Revisjonen ser det som positivt at kommunen utvikler sine verktøy ved å skriftliggjøre sine rutiner. 10 ANBEFALINGER Revisjonen registrerer at kommunen i sitt høringssvar opplyser at enkelte rutiner for brukerbetaling ved sykehjemsopphold vil endres/følges bedre opp. Dette på bakgrunn av at undersøkelsen har vist at det kan være en risiko for at kommunen går glipp av mulige inntekter. Dette anser vi som positivt. Revisjonen finner imidlertid at også andre forhold kan være fornuftig å følge opp. Revisjonen anbefaler Karlsøy kommune å jevnlig oppdatere de rutiner som nå er skriftliggjort. Side: 15

21 Revisjonen anbefaler Karlsøy kommune å være nøye med å følge rutinene for utleie av boliger. Kommunen bør i den forbindelse skriftliggjøre rutinene for administrasjon av utleieboliger med tanke på å sikre kommunens inntekter. Elektronisk rapport over utleieobjekter bør oppdateres fortløpende. Videre anbefales kommunen å endre sine rutiner slik at 8-33 i folketrygdloven, hvor det foreskrives at kommunen ikke skal yte feriepenger av sykepenger ut over de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret, følges. Side: 16

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Brukerbetaling for opphold i institusjoner

Brukerbetaling for opphold i institusjoner Brukerbetaling for opphold i institusjoner 5/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport er Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Brukerbetaling for opphold

Detaljer

Internrevisjonsrapport 07/2015. Refusjon fra NAV for Helse Nord RHFs løpende ytelser ved arbeidstakers fravær

Internrevisjonsrapport 07/2015. Refusjon fra NAV for Helse Nord RHFs løpende ytelser ved arbeidstakers fravær Internrevisjonsrapport 07/2015 Refusjon fra NAV for Helse Nord RHFs løpende ytelser ved arbeidstakers fravær Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 17.06.2015 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1 Innledning...4

Detaljer

Internrevisjonsrapport 03/2015. Refusjon fra NAV for Helgelandssykehusets løpende ytelser ved arbeidstakers fravær

Internrevisjonsrapport 03/2015. Refusjon fra NAV for Helgelandssykehusets løpende ytelser ved arbeidstakers fravær Internrevisjonsrapport 03/2015 Refusjon fra NAV for Helgelandssykehusets løpende ytelser ved arbeidstakers fravær Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 14.04.2015 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE 2006 UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET...

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLING...4 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...9 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLING...4 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...9 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅL FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.2 HJEMMEL OG FORMÅL... 3 2.3 IDENTIFIKASJON

Detaljer

Internrevisjonsrapport 05/2015. Refusjon fra NAV for Nordlandssykehusets løpende ytelser ved arbeidstakers fravær

Internrevisjonsrapport 05/2015. Refusjon fra NAV for Nordlandssykehusets løpende ytelser ved arbeidstakers fravær Internrevisjonsrapport 05/2015 Refusjon fra NAV for Nordlandssykehusets løpende ytelser ved arbeidstakers fravær Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 11.05.2015 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Opplæring i barneverninstitusjoner

Opplæring i barneverninstitusjoner Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 4-2010 Revisjonsrapport fra prosjekt Opplæring i barneverninstitusjoner For kontrollutvalget i Oppland Fylkeskommune juli 2010 FORORD Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune November 2012 2 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger?

Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger? Rapport nr xx-2012 Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger? Lillehammer kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2013 2013-187/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Forvaltningsrevisjonsrapport fra Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Område: Sosialtjenesten Kommune: Vestre Slidre Utført i perioden: September - November 2006 Revisor: Dagny Thon Hovrud Side 2 av 13

Detaljer

Prosjektrapport : BO TRYGT E T PROSJEKT FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET

Prosjektrapport : BO TRYGT E T PROSJEKT FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET Prosjektrapport : BO TRYGT E T PROSJEKT FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET med fokus på redusering av begjæringer og utkastelser fra kommunale utleieboliger Hundvåg og Storhaug sosialkontor Januar2009

Detaljer

Økonomisk forvaltning av brukermidler i samlokaliserte boliger

Økonomisk forvaltning av brukermidler i samlokaliserte boliger Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 6/2007 2007 Økonomisk forvaltning av brukermidler i samlokaliserte boliger Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport 6/2007 Publikasjoner fra Kommunerevisjonen

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Helse- og omsorgsetaten

Helse- og omsorgsetaten Helse- og omsorgsetaten - Nome kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 719 011 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillinger...2 1.3

Detaljer

FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune

FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2012 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Håndbok i vederlagsberegning

Håndbok i vederlagsberegning Håndbok i vederlagsberegning Halden kommune Oppdatert pr. 01.01.2014 VEDTATT I HALDEN KOMMUNESTYRE 28.06.2007 Med endring av 5, fjerde ledd tredje avsnitt. Vedtatt av Halden kommunestyre 17.12.2009 PS

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Sosiallån Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Lis-Ann Ødelien revisor Bærum

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Rapport Forvaltningsrevisjon 26 Loppa kommune Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 25 27, vedtatt av kommunestyret

Detaljer